Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

19
director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (197) 2009 l 0,90 lei l www.efitness.ro C C e e l l e e m m a a i i b b u u n n e e c c o o m m b b i i n n a a ] ] i i i i p p e e n n t t r r u u t t r r i i c c e e p p [ [ i i L L o o c c u u l l u u n n d d e e c c r r e e [ [ t t e e m m E E x x e e r r c c i i ] ] i i i i h h i i b b r r i i d d S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g & & F F I I T T N N E E S S S S TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 22 ((119977)) 22000099 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

CCeellee mmaaii bbuunnee ccoommbbiinnaa]]ii ii ppeennttrruu ttrrii cceepp[[ii

LLooccuull uunnddeeccrree[[tteemm

EExxeerrcc ii]] ii ii hhiibbrriidd

SSkkaannddeennbbeerrgg

&&&&FFIITTNNEESSSS

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Culturismul

competi]ional,

\n regres . . . . . . . . . . .8

Stepul aerobic . . . . . .10

Profil fitness:

Oana Ganea . . . . . . .11

Interviu

C`t`lin Olariu . . . . .12

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Adunarea General`

a FRCF . . . . . . . . . .20

Cele mai bune

combina]ii de execi]ii

pentru tricep[i . . . . .22

Locul unde cre[tem .23

La ce ne folose[te? .24

Exerci]ii hibrid . . . . .26

Tehnici avansate:

pauz`-odihn` . . . . .28

Siluet Pak . . . . . . . . .29

Skandenberg . . . . . . .30

La cump`r`turi . . . .32

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: C`t`lin Olariu[i Diana Oprea

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capac-

itatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neurotran-smi]`torilor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia necesar`sus]inerii efortului intens, m`re[te for]amuscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun`t`]e[te recu-perarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen \nficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele de

gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 - 18.00sâmb`t` 11.00 - 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

&&FFIITTNNEESSSSEditura Redis Co

Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 2/2009 Culturism&Fitness nr. 2/2009 3

CCaalleennddaarruull ccoommppeettii]]iioonnaall 22000099

1. Zona Oltenia (Vålcea, Arge[, Olt, Gorj, Mehedin]i, Dolj) + Zona

Muntenia – 28 martie 2009, Caracal + concurs zonal de skanden-

berg (informa]ii pe www.bratdefier.ro)

2. Zona Bårsa (Bv, Sb, Mure[, Harghita, Cv, Alba, Ph) – 18 aprilie 2009

3. Campionatul Balcanic – 15-16 mai 2009, Bor, Serbia

4. Campionatul Na]ional de culturism juniori [i junioare – 29-30 mai

2009, Tg. Neam]

5. Campionatul European de culturism, fitness, bodyfitness senioare

[i fitness seniori – 29.05-01.06.2009, Bratislava, Slovacia

6. Campionatul Na]ional de fitness, bodyfitness, bodybuilding classic

juniori, junioare [i culturism, bodyfitness masters – 06 iunie 2009,

Slobozia

7. Campionatul European de culturism, fitness, bodyfitness juniori [i

masters – 26-29 iunie 2009, Baia Mare, Romånia

8. Campionatul Na]ional de culturism seniori, senioare [i perechi –

04-05 septembrie 2009, Bra[ov

9. Cupa Memorial Anatol Popa – septembrie 2009, C`l`ra[i

10. Trofeul Hercule – Oradea

11. Campionatul Mondial de culturism, fitness [i bodyfitness senioare

– 16-19 octombrie 2009, Como, Italia

12. Grand Prix Pepa – 24 octombrie 2009, Opava, Cehia

13. International Austria Cup – 25 octombrie 2009, Viena, Austria

14. Campionatul Mondial de culturism seniori – 02-07 noiembrie

2009, Dubai, Emiratele Arabe

15. Campionatul Mondial de juniori [i masters – 13-16 noiembrie

2009, Bialystock, Polonia

16. Campionatul Mondial de bodybuilding classic seniori – noiembrie

sau decembrie 2009

Dup` cum observa]i, calendarul nu este complet [i de aceea poatesuferi modific`ri sau ad`ugiri. Pentru informa]ii de ultim` or`, vizita]isiteul www.topculturism.ro. Mult` baft` concuren]ilor pe 2009!

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, sereduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,40 lei/buc

SILUETBAR NOU

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, FlorinaCernat, Alexandru Bolborici, C-tinPle[ea, Daniel Racoveanu, Ion Onces-cu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din inte-riorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i35-70 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[i asig-ure o cantitate mare de proteine \n ali-menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4499,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9977,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 3333,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese cuun pahar cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesa-rul mediu de aminoacizi esen]iali pen-tru sportivi este de aproximativ 400

mg/kgcorp/zi.220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`

eliberarea hormonului de cre[tere (GH)la nivelul hipofizei, contribuie la men]i-nerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar[i are un rol important \n buna func]io-nare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021.300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,0788.571.181, 0724.579.149

fax: 021.351.50.58sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vit-

amine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antiox-idant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 2/2009 Culturism&Fitness nr. 2/2009 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarBatonul Granobar este indicat pentru

oricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupra organismu-lui, con]in [i foarte multe fibre vegetalecare potolesc foamea, contribuind astfel [ila sl`bit. Compozi]ie nutritiv`: carbohidra]i– 37 g, gr`sime vegetal` – 12 g, fibre – 4g,proteine – 5 g, vitamine [i minerale – 2 g.Este un produs 100% vegetal. Ingredien-te: fulgi de gråu germinat, dextroz`, fructo-z`, cacao, ulei din såmbure de palmier, le-citin`. Batonul are 60 g [i 276 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din cele

mai importante surse: lapte, zer [i albu[de ou. Gustul batonului este foarte bundatorit` con]inutului bogat \n arahide.Compozi]ie nutritiv`: proteine – 10 g, car-bohidra]i – 30 g, gr`sime vegetal` – 15 g,fibre – 2 g, vitamine [i minerale – 2 g.Ingrediente: dextroz`, fructoz`, ulei dinsåmbure de palmier, cacao, arahide, fulgide porumb, concentrat proteic din zer,concentrat proteic din albu[ de ou, con-centrat proteic din lapte, lecitin`. Batonulare 60 g [i 370 Kcal. Se fac comenzi deminimum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinn--iimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 Kcal.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

Nutribar–RSe recomand` pentru îmbog`]irea ali-

menta]iei cu nutrien]i de calitate, care dauenergie [i au un rol benefic pentru organ-ism. Taurina este un aminoacid cu rol neu-rotonic, îmbun`t`]e[te memoria [i înl`tur`starea de oboseal` mental`, L-carnitina [iacizii gra[i Omega 3 contribuie la m`rireaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant, iar acidul acetilsalicilic arerol de prevenire a accidentelor cardiovas-culare. Fulgii de grâu germinat sunt bios-timulatori [i, împreun` cu fulgii de porumbcrocan]i, dau un gust excelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: carbo-

hidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (taurin`- 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide -12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg),fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acid acetil-salicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 Kcal. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos, prin

con]inutul de nutrien]i de calitate [i înpropor]ii optime pentru necesit`]ile orga-nismului uman, care dau energie [i auun rol benefic, putånd \nlocui cu succeso mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega

3 contribuie lastimularea ar-derii gr`similor[i a regl`rii nive-lului colestero-lului seric, vitami-na C este un bunantioxidant. Fulgiide grâu germinatsunt biostimula-tori [i, împreun`cu fulgii de po-rumb crocan]i [ialunele, dau ungust excelent ba-tonului. Este bo-gat în proteine [ifibre vegetalefiind recomandat[i pentru folosireaîn timpul dietelorpentru sl`bit. Nucon]ine ingredi-ente de origineanimal`, decipoate fi consumat[i de c`tre ceicare sunt ve-getarieni sau ]inpost. Batonulare 50 g [i 192Kcal.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀ttooaasseedduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, aacceesstt bbaattoonn ssee\\nnccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aallii--mmeennttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoo--lleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoommeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn[[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,4400 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021.300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021.351.50.58sau la: www.redis.ro

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 5 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conven-abil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 5 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

6 Culturism&Fitness nr. 2/2009

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500 lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat-ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vege-tale din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

B`utur` instant energizant` avåndcompozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz`–12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 01 mg,glucoronolacton` – 481 mg, cofein` –80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg,vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg,energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoa-nelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.Se fac comenzi de mimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i la maga-zine sau s`li.

Comenzile se facla telefoanele redac-]iei sau online pewwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy

Culturism&Fitness nr. 2/2009 7

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali:OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simipolinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionarea aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, pre-venindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66 (acidul gras GammaLinolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea \n greutate, \m-bun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i aunghiilor, poate preveni distrugerea ficat-ului datorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidulOleic) ajut` la reducerea hipertensiuniiarteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz`benefic asupra sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oralcåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te (anchoa [isardine), ulei din semin]e de in [i ulei delimba mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaappssuull`̀ ((11..220000mmgg)):: ulei de pe[te – 400 mg, ulei dinsemin]e de in – 400 mg, ulei de limbamielului – 400 mg. Valoare ener-getic`/capsul`: 10,8 Kcal (44,5 Kj).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic Inc.Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: Redis Nutri]ie.Se prezint` la cutii cu 90 capsule.

PPrree]]:: 2299,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Alexandru Bolborici

Culturismul competi]ional este\n regres. Nu o spun eu, o spunfaptele. O mic` trecere \n revist`a num`rului de participan]i laCampionatele Na]ionale din ulti-mii ani arat` acest lucru. Concret,\n cifre [i numere, arhiva arat` c`cea mai numeroas` categorie dinconcurs la culturism seniori \n2003 a num`rat 17 sportivi, \n2004 - 18 sportivi, \n 2005 - 8, \n2006 - 12, \n 2007 - 8, \n 2008 -8. Mai mult decåt atåt, cea mairedus` categorie a num`rat, \n2007, doar 4 sportivi, iar \n 2008- 3 sportivi. Suntem \n pericol ca,pe viitor, s` nu se mai ]in` anu-mite categorii, fiind nevoie, con-form regulamentului, de minimum3 sportivi la o categorie.

Care au fost factorii care audus la aceast` situa]ie? Eu v`ddoi factori principali: dopingul [icriteriile de arbitraj.

Dac` facem o medie a vårsteicelor care particip` la concursuri-le de seniori, ob]inem \n jur de 30de ani. A[adar, genera]ia celor

n`scu]i \ntre 1975 [i 1980 repre-zint` majoritatea sportivilor impli-ca]i acum \n culturismul competi-]ional.

{i eu fac parte din acea gen-era]ie, dar nu am de gånd s` maiconcurez \n viitorul apropiat. Dece? S` o iau cu \nceputul.

Cånd aveam cam 14 ani, amv`zut prima oar` \n via]` orevist` de culturism, evident, sin-gura pe pia]` \n acel moment,„Culturism”. Era num`rul 34. Amfost fascinat de corpurile muscu-loase ale sportivilor [i am hot`råtpe loc c` vreau s` ajung ca ei. M-am apucat de treab` documen-tåndu-m` despre culturism, amcomandat [i numerele anterioareale revistei. Rezultatele au \nce-put s` apar`, dar nu a[a de repe-de cum m` a[teptam ini]ial. M`\ntrebam ce \mi lipse[te mie pen-tru acest sport. M` consolam cuideea c` nu am genetic pentrua[a ceva, de[i eram primul dinclas` la rezisten]`, s`ritura de peloc, aruncarea mingii de oin`, de-tent`, la trac]iuni, probe careerau frecvente la orele de educa-]ie fizic`. La un moment dat, \n

revista Culturism, s-a scris c`profesioni[tii sunt a[a mari dincauz` c` se dopeaz`. Am fostcam dezam`git, dar mi-am spusc` ei oricum sunt prea mari, m`-car s` fiu ca sportivii romåni detop [i voi fi foarte mul]umit. Amajuns la facultate \n Bucure[ti [i\n anul 2 am concurat prima oar`,la municipale, la juniori. |n spate-le scenei, la \nc`lzire, a venit untip la mine [i mi-a spus: „Bravo,ar`]i bine, dar primele locuri suntdate deja!” Am sim]it-o ca pe o lo-vitur` puternic` \n cap. Clasa-mentul a fost \ntocmai cum amfost anun]at ini]ial de acel tip. Totla acel concurs am v`zut al]i juni-ori dubli fa]` de mine, la mas`muscular`. Din nou, m-am con-solat cu ideea c` ace[tia sunta[a pentru c` au muncit maimult, s-au sacrificat mai multdecåt mine la antrenamente [i…au genetic mai bun. A[a c` amrevenit \n sala de antrenament cuvoin]` dublat`, am tras tare,greut`]i mari [i au \nceput s`apar`… accident`rile. V`zåndu-m` a[a dedicat la antrenamente,un tip m-a abordat [i mi-a spus

Culturismul competi]ional,\n REGRES!

despre anabolizante, dac` suntinteresat s` iau, dåndu-mi exem-plu al]i b`ie]i din sal`, participan]i[i ei la concursuri, care cre[teauca aluatul [i erau clien]i fideli aim`rfurilor lui. Asta a pus capacpentru mine, referitor la culturis-mul competi]ional.

Exemplul meu nu e izolat. Suntsigur c` mul]i dintre voi gåndesca[a, asta o arat` [i num`rul desportivi, \n sc`dere.

Dopingul este inamicul num`-rul unu al culturismului competi-]ional. Cui \i folose[te acum unloc \ntåi la na]ionale? Prime[tebani? Prime? Contracte ferme desponsorizare? NIMIC! Unde suntsponsorii pe care toat` lumea \icaut`? De ce \n alte sporturi eisunt prezen]i? Cine a ie[it campi-on na]ional la 80 kg seniori \n2008? Au trecut 5secunde [i nu \]iaminte[ti r`spunsulcorect?

Sponsorii vin acolounde este audien]`! Estesportul vizionat [i urm`-rit, are campioni cunos-cu]i, atunci sponsorii vinsinguri.

De ce publicul larg nueste interesat de cultu-rismul competi]ional?Din cauza dopingului [icriteriilor de arbitraj! Lanivel \nalt al competi]iei,oamenii nu mai suntparc` umani. Feminita-

tea nu mai exist` la femei. Arat`o poz` cu o culturist` \n form`maxim` la 10 b`rba]i obi[nui]i [ivezi dac` le place. Arbitrii, prinaplicarea regulamentului, care adevenit din ce \n ce mai drastic [imai inuman, impun sportivilorni[te standarde exagerate. O cul-turist` mai acoperit`, chiar dac`este mai feminin`, are muscu-latura armonioas` [i structur`mai frumoas` decåt alta, careeste striat` la maximum, va pier-de. Acestea sunt criteriile de arbi-traj.

Cånd spui sportiv, indiferent dedisciplin` (handbal, baschet,hochei, \not etc.), te gånde[ti lafor]`, frumuse]e, \ndemånare,gra]ie, S~N~TATE. Un sportiv dela nata]ie, de exemplu, \n mo-mentul competi]iei se afl` \n cea

mai bun` form`. Poate scoate unrecord personal [i asta dovede[-te c` \n acel moment a fost \n ceamai bun` form` de pån` atunci, aavut cea mai mare for]` [i rezis-ten]`. S` lu`m acum un culturist\n momentul competi]iei. Nu arenicio vlag`, obose[te repede,dac` \l pui s` fac` o serie de\mpins nu reu[e[te s` utilizezenici m`car jum`tate din greutateacu care f`cea normal, ca s` numai zic de s`n`tate. Procentul degr`sime este foarte mic, putåndduce la probleme mari. F`-i ni[teanalize \n acele momente [i doc-torul va concluziona c` aproapese afl` cu un picior \n groap`.Dac` d` o r`ceal` peste el (ceeace nu-i doresc deloc), scade [i 10kg \ntr-o s`pt`mån`.

Controalele doping de acumajut` doar \ntr-o mic` m`sur`.Testul doping cu rezultat negativnu spune decåt c`, \n momentultest`rii, sportivul era curat! Atåt [inimic mai mult! Nu spune dac` s-a dopat sau nu \nainte de test.

Dac` lucrurile continu` \nacela[i sens ca pån` acum, cul-turismul competi]ional va deveniun sport izolat, f`cut de cå]iva„nebuni”. Posibil s` dispar` chiar.Ceea ce se intåmpla la noi se\ntåmplå \n toat` lumea Eu nu\ntrev`d o rezolvare rapid`. S-aajuns prea departe acum, \n sen-sul negativ.

8 Culturism&Fitness nr. 2/2009 Culturism&Fitness nr. 2/2009 9

ccaatt .. 7755 llaa CCNN sseenniioorr ii 22000044ccaatt .. ++110000 kkgg llaa CCNN sseenniioorr ii 22000099

ccaatt .. 8855 llaa CCNN sseenniioorr ii 22000077

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

VVåårrssttaa:: 21 ani

||nn`̀ll]]iimmee:: 1,63 m

GGrreeuuttaattee: 52 kg

RRee[[eeddiinn]]`̀:: Bucure[ti

SSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`

OOccuuppaa]]iiee:: instructor de fitness

PPaallmmaarreess:: campioan` european`

de gimnastic` aerobic`

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: „o medalie

la un campionat interna]ional“

MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: paste [i pizza

\n extrasezon, piept de pui,

ssalate la regim

OOOO AAAA NNNN AAAAGGGG AAAA NNNN EEEE AAAA

Culturism&Fitness nr. 2/2009 11

loca

]ie: O

NE

Fitn

ess

Diana Oprea,instructor ONE Fitness

Ce este stepul? Este o platform` lung` de unmetru [i lat` de 40 cm, iar \n`l]imea se poate reglade la 10 la 25 cm.

Ce este antrenamentul de step? O activitate degrup adaptat` pentru persoane de toate vårstele [ipentru orice condi]ie fizic`. Stepul aerobic este unantrenament cardio format din pa[i de baz` stiliza]i\ntr-o coregrafie adaptat` tuturor participan]ilor. Esteun mod distractiv de a ne dezvolta rezisten]a la efort,dar [i pentru a pierde din surplusul de greutate.

Lec]ia de step prevede exerci]ii dinamice care secaracterizeaz` prin urcarea pe step [i, respectiv,coborårea de pe acesta pe un ritm muzical con-stant. Se folose[te muzic` antrenant` evitåndu-sepauzele dintre melodii [i schimbarea ritmului.

Ora de step \ncepe cu o \nc`lzire u[oar` care setermin` cu pu]in stretching activ. Urmeaz` parteaprincipal` a lec]iei \n care instructorul pred` block-urile coregrafice „step by step” f`r` a \ntrerupe rit-mul. Odat` \nv`]at` coregrafia, aceasta va fi repeta-t` de cåt mai multe ori pentru ca antrenamentul saaib` efectul cardio dorit. Perioadele de revenire [i destretching sunt un pion important \n aceast` lec]ie.Intensitatea va fi sc`zut` treptat. Exerci]iile destretching sunt cele cu care se \ncheie ora de step.

Caracteristicile antrenamentului de step: realiza-

rea unui antrenament cardio la o intensitate medie-\nalt`; posibilitatea varierii intensit`]ii ridicånd stepulla o \n`l]ime mai mare; realizarea unui program per-fect echilibrat; aplicarea antrenamentului cu pa[isimpli [i repet`ri uniforme.

Obiective: \mbun`t`]irea func]ionalit`]ii aparatuluicardiovascular; \mbun`t`]irea condi]iei tonico-trofice a membrelor inferioare; dezvoltarea coor-don`rii [i a capacit`]ii de memorare.

Exist` reguli fundamentale pentru a evita d`una-rea fizic` a participan]ilor la clasele de step, acesteasunt adev`ra]i parametri de aplicare pentru maximi-zarea beneficiilor [i reducerea la minimum a even-tualelor riscuri. Un rol foarte important \l reprezint`postura corecta: umerii sunt relaxa]i, iar bustul estealiniat cu restul corpului. Urcarea pe step se face \nmod natural, f`r` a c`lca ap`sat, iar \ntreagasuprafa]` a t`lpii piciorului se va sprijini \n interiorulplatformei. Muzica este un al doilea instructor \n orade step aerobic [i are rolul de a stimula persoaneleparticipante la clas`.

Knee up este unul dintre pa[ii de baz` din stepcare implic` musculatura coapselor, a fesierilor, dar[i a abdomenului. Tehnica pasului este simpl` [i seefectueaz` astfel: p`[i]i cu piciorul drept pe plat-form` [i ridica]i genunchiul stång spre pieptmen]inånd spatele drept. La coboråre, primul picioreste cel stång. Alterna]i urcånd cu piciorul stång [iridicånd genunchiul drept spre piept.

10 Culturism&Fitness nr. 2/2009

STEPUL AEROBIC

DDiiaannaaOOpprreeaa

UN UN ANTRENAMENTANTRENAMENT CARDIOCARDIO DISTRACTIVDISTRACTIV

loca

]ie: O

NE

Fitn

ess

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [iun recipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate celetrei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cuo singur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot be-neficia de ofert` la ma-gazinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 2/2009 13

ridicate, care sunt implicate \npreg`tire, cåt [i datorit` organiz`rii[i sponsorilor care sunt din ce \n cemai pu]ini. Dar m` bucur` faptul c`v`d din ce \n ce mai mul]i oameni\n sala de antrenament, ceea ce\nseamn` c` popula]ia [i-a datseama de beneficiile acestui sport.Sper, pe viitor, c` acest sport va fimediatizat mai mult, c` mai mult`lume se va implica \n organizareade concursuri, c` vor fi mai mul]isponsori [i sunt sigur c` vorap`rea [i sportivii. M` preg`tescpentru na]ionale, unde doresc s`fiu pe podium.

– Cui vrei s`-i mul]ume[ti?– |i mul]umesc lui Dumnezeu

c` m-a \nzestrat cu un geneticbun, antrenorului Dan Enu]` carem-a descoperit, m-a ajutat atåt cusfaturi, cåt [i financiar, atuncicånd am avut nevoie, [i, nu \nultimul rånd, partenerului meu deantrenament, Cristian Radu, carem-a ajutat la antrenamente [i m`binedispune, ceea ce face dinantrenament o pl`cere. Salut peaceast` cale pe to]i cititorii revis-tei, urez succes sportivilor [i reco-mand \ncep`torilor \nv`]area exe-cut`rii corecte a exerci]iilor, r`b-dare, antrenamente regulate, oalimenta]ie s`n`toas`, odihn` [i \iasigur de un corp de invidiat [if`r` folosirea anabolizantelor.

– Cum ai luat contact cu acestsport, culturismul ?

– Aveam aproximativ 16 ani,renun]asem la antrenamentelede box de ceva vreme iar un pri-eten m-a invitat la o sal` de for]`.Am intrat \n sal`, f`r` s` [tiu ab-solut nimic despre culturism, m-am uitat dup` un b`iat mai binef`cut [i am \nceput s` fac ce f`-cea el. A[a au continuat timp devreo 3 luni ni[te antrenamentehaotice [i seara [i diminea]a, 7zile din 7. Chiar [i a[a rezultateleau \nceput s` apar`. Acolo m-aremarcat un alt prieten care mi-apropus s` m` duc` la dl DanEnu]`.

– Cine ]i-a influen]at cariera? – Cariera mi-a influen]at-o dl

Dan Enu]` care, din prima zicånd m-a v`zut, mi-a spus c` \n6 luni voi deveni campion na]io-nal de juniori. Ceea ce s-a [i \n-tåmplat! Al doilea factor de influ-en]` \n cariera mea a fost VirgilBuruian` care, din p`cate, s-a

stins, dar va r`måne ve[nic \namintirile noastre, iar pentru minea fost [i va r`måne un idol \n cul-turismul romånesc.

– Cum arat` programul deantrenament, pe zile, cåte exer-ci]ii [i serii pe grup` faci?

– Programul meu de antrena-ment este de 5 zile pe s`pt`må-n`, \n general pun accent pe fie-care grup`, tocmai de aceea lu-crez o grup` sau dou` la un an-trenament. Fac 3-4 exerci]ii pegrup` [i lucrez, \n general, cugreut`]i libere pentru mas` [i for-]`. Prefer s` efectuez peste 6 re-pet`ri, deci nu pun accent pe gre-ut`]i mari, ceea ce m-a ferit deaccident`ri. Pe aparate lucrezpentru izolare, definire la sfår[itulantrenamentului. Antrenamentularat` astfel: luni - coapse, abdo-men; mar]i - pectoral, deltoid an-terior; miercuri - zi de odihn` saucardio; joi - dorsal [i lombar;vineri - deltoid [i trapez; såmb`t`- biceps, triceps; duminic` - odih-

n`. Recomand schimbarea exer-ci]iilor s`pt`månal, pentru fiecaregrup` muscular`, pentru a nuinterveni acomodarea [i plafona-rea mu[chiului.

– Ce grup` muscular` prefer-at` ai? Cum o antrenezi?

– |mi place s` lucrez pieptul [ibra]ele, acestea fiind cele maibune grupe ale mele, dar [i cele-lalte grupe le lucrez cu aceea[iintensitate. Nu \mi place s` lip-sesc de la antrenamente [i, decånd m-am apucat de culturism,nu am rezistat s` iau o pauz` maimare de dou` s`pt`måni; iubescs` merg la sal` [i m` v`d f`cåndsport [i peste 20 de ani.

– Ce m`nånci \ntr-o zi nor-mal`?

– Prefer s` stau \n form` campe toat` perioada anului, nu doarpe cea competi]ional`, iar astainclude o semidiet`. |mi placmånc`rurile tradi]ionale [i fast-foodurile, dar f`r` s` fac excese.O zi normal` se bazeaz` pe o ali-menta]ie bogat` \n protein` ani-mal` (piept de pui, vit`, pe[te, al-bu[uri de ou) [i carbohidra]i(cartofi,orez, fructe).

– Cum vezi culturismul compe-ti]ional acum? Ai de gånd s` con-curezi la na]ionalele de seniori?

– |n ultima perioad`, din ce \nce mai mul]i sportivi renun]` s`mai concureze datorit` costurilor

C`t`lin Olariu

CC`̀tt `̀ll iinn OOllaarr iiuu

Vårsta: 24 ani

|n`l]imea: 1,70 m

Greutatea: 80 kg

Ocupa]ia: student la EFS,

antrenor de fitness-culturism

Palmares:

– campion na]ional la juniori

mici, categoria 60 kg, \n

2002

– 3 titluri de vicecampion

na]ional, la juniori mari

– vicecampion na]ional la

bodybuilding classic seniori,

categoria 170 cm, \n 2006

Cu o experien]` de peste 20 de ani, Gervasport s-a specializat \n dezvoltarea de aparate [i echipament

pentru fitness, culturism [i cardio.

Sorin {andor – Director Gervasport RomåniaB-dul. Ferdinard, nr. 41, ap.2, Bucure[tiTel.: 0730.393.496; Fax: 031.817.35.15

[email protected]

12 Culturism&Fitness nr. 2/2009

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

tineri de 20? Au trecut 20 de anide cånd Vince Taylor a cå[tigatcampionatele na]ionale de ama-tori ale SUA. |ntre timp el s-aclasat de mai multe ori \n top 6 laMr. Olympia sau Arnold Classic [ia cå[tigat de 4 ori Masters Mr.Olympia. Prezent recent \ntr-odemonstra]ie la concursul care l-a lansat, Vince a ap`rut \ntr-oform` fantastic`, cu ni[te bra]euria[e, la fel de mari, [i fibrare ca\n vremea cånd concura la Mr.Olympia. Cei care studiaz` tehni-cile anti\mb`trånire ar trebui s`-l\ntrebe ce face. De altfel, to]i cul-turi[tii care au tras tare [i dup`40 de ani arat` foarte tineri.Comunitatea [tiin]ific` ar trebuis` bage de seam` c` e ceva

legat de sportul `sta care temen]ine tån`r [i \n putere.

pute]i s` månca]i pizza,dar trebuie s` munci]i apoi destulde mult ca s` „arde]i” caloriileaduse suplimentar? Astfel, 2 feliide pizza aduc cam 500 kcaloriiiar pentru a arde aceste caloriitrebuie s` face]i: 44 minute aler-gare sau 64 minute culturism,116 minute pilates, 160 minutezoga, 100 min Tai Chi, 50 minuteantrenament \n circuit cu greut`]i,122 minute mers cu 5,4 km laor`, 26 minute alergat pe sc`ri ori58 minute mers pe role.

James „Flex“ Lewis esteconsiderat cel mai bun tån`rdebutant la profesioni[ti. La doar24 de ani el a reu[it clasarea pelocul 3 la Mr. Olympia 2008, cate-goria celor sub 92 kg.

gr`simea visceral` e maipericuloas`? Gr`simea esteinestetic` \n special \n ochii cul-turi[tilor, dar [ti]i c` gr`simea vis-ceral`, adic` din interiorulabdomenului, este mult mai per-iculoas`? Asta deoarece \n timpce gr`simea de sub piele st`acolo unde se g`se[te, gr`simeavisceral` este \n mod constanteliberat`, \n cantit`]i mici, \nsånge care o transport` la ficat.De aceea, cei care au gr`simevisceral` sunt mult mai expu[ibolilor cardiovasculare. Dac` tegånde[ti c` ar sc`pa de aceast`problem` dac` ar \ncepe practi-carea culturismului de\ntre]inere, te \ntrebice mai a[teapt` obeziicu aceast` problem`,mai ales c` gr`simeavisceral` este primacare dispare cånd\ncepi s` sl`be[ti?

Petru Ciorb` aob]inut carnetul dearbitru? {i cum arbi-trajul nostru nu st`prea bine la capitolulcorectitudine, esteoricånd bine-venitcineva care a concurat

atåta timp [i cunoa[te acesteprobleme, a[a cum este Petric`.

dup` concursul de califi-care Zona Oltenia la culturism, dela Caracal (28.03.2009), va avealoc, \n aceea[i loca]ie, un con-curs zonal de skandenberg,Cupa Romana]iului? Alte infor-ma]ii g`si]i pe siteul Asocia]ieiRomåne de Skandenberg -www.bratdefier.ro

\nfruntarea de skanden-berg, transmis` live de postul tvSport.ro, dintre Ion „Iron“Oncescu [i Radu „Valahu“Georgescu a avut o audien]`foarte mare, chiar mai maredecåt a multor meciuri de fotbal.

au fost acordate premiilerevistei americane Ironman pe2008? Iat` categoriile [icå[tig`torii:

Culturistul anului: DexterJackson, care a cå[tigat toatecele 5 concursuri la care a intrat,inclusiv Mr. Olympia [i ArnoldClassic, cele mai tari concursuriale anului. |n total, el a cå[tigatpeste 300.000 $ \n 2008, din con-cursuri.

Revenirea anului: ToneyFreeman. De[i \n 2007 to]i sea[teptau ca Toney s` intre \nprimii 6 la Mr. Olympia, el a ie[itpe 14 [i cariera lui p`rea s` o ia\n jos, \n 2008 el a revenit pe 5 laMr. Olympia [i a cå[tigat concur-surile profesioniste: EuropaShow [i Tampa Pro.

Cel mai bun progres: Moe ElMoussawi. El a ie[it pe 14 la

primul concurs al anului 2007,Ironman Pro, pe 11 la edi]ia din2008, ajungånd pe 3 la AustraliaCup [i pe 9 la Mr. Olympia.

Cel mai constant concurent:Silvio Samuel a ap`rut la toateconcursurile [i \ntotdeauna a fost\n form` maxim` clasåndu-semereu \n top.

Cel mai bun posesor: MelvinAnthony.

Cel mai mare poten]ial: DennisWolf. Dennis are doar 30 de ani,o vårst` fraged` \n culturism, [iare clar poten]ialul de a purtacoroana la Mr. Olympia.

Premiul de loialitate: ArnoldSchwarzenegger. GuvernatorulCaliforniei [i-a ]inut an de anpromisiunea de a nu uita de undea plecat [i continu` s` sprijineculturismul, inclusiv prin organi-zarea concursului care \i poart`

numele.In memoriam. Premiul i-a fost

decernat lui Ben Weider, care afondat IFBB \n 1946, \mpreun`cu fratele s`u, [i a decedat \n2008, la vårsta de 85 de ani.

Melvion Anthony [iDennis James \mplinesc 40 deani \n acest an? {i Dexter eaproape de a cincea decad`. S`nu uit`m de Ronnie Coleman,Toney Freeman, DarremCharles, Troy Alves. De aceea,nu e de mirare dorin]a de a seorganiza din nou MasterOlympia, ultima edi]ie fiind ]inut`\n 2003, cånd a cå[tigat ClaudeGroulx.

exist` un tabel orientatival alimentelor, \n func]ie de val-oarea lor nutritiv` [i efectele poz-itive sau negative asupra organ-ismului? Astfel, cele mai proastesau nocive alegeri pe care leputem face sunt: bomboanele peb`], chipsurile, b`uturile carboga-zoase \ndulcite cu zah`r, ciocola-ta cu lapte, iar cele mai bune:afinele, broccoli, varza ro[ie,caisele, portocalele, spanacul,somonul, kiwi, morcovi, grepfruit,ananas, prune, mango.

la cei 54 ani, VinceTaylor arat` mai bine decåt mul]iTToonneeyy

FFrreeeemmaann18 Culturism&Fitness nr. 2/2009

DDeexxtteerrJJaacckkssoonn

JJaammeessLLeewwiiss

Culturism&Fitness nr. 2/2009 19

PPeettrruuCCiioorrbb`̀

DDeennnniissWWooll ff

VViinncceeTTaayylloorr

foto

: pro

spor

t

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

prof. Cristian Neagu

Ca \n fiecare an, \n sala deconferin]e a Hotelului Sport dinComplexul Lia Manoliu, s-a ]inutAG a FRCF, pe data de21.02.2009, unde reprezentan]iicluburilor afiliate au participat \nnum`r suficient pentru consti-tuirea cvorumului, ca aceast`adunare s` fie statutar`.

{edin]a a \nceput cu premie-rea celor mai buni sportivi ai anu-lui 2008: 1. Irina Muntean (RedisBuftea), 2. Ionu] Man (Ovi GymBaia Mare), 3. Cristian Costescu(CS{ 5 B.), 4. Lucian Ani]a (CFRIa[i), 5. Costin Bucura (Farul C-]a), 6. Vlad Pihureac (CFR Ia[i),7. Roxana Zoltea (Redis Buftea),8. Liana Pall (CS{ {oimii Sibiu),9. Laura Cup[` (Ovi Gym BaiaMare). 10. Tanita Zetea (CSMBaia Mare).

Un punct fierbinte, pe ordineade zi, a fost subiectul legat deorganizarea \n acest an la BaiaMare a Campionatelor Europenede Juniori [i Master. Datorit` cri-zei economice [i conjuncturiiinunda]iilor care au afectat zona,organizatorii locali au \ntåmpinatprobleme \n acoperirea bugetuluiacestor CE, reu[ind s` dispun`de aproximativ 50% din suma to-tal`. |n ciuda acestei situa]ii po-

trivnice, dl Unciuleanu Jorj, pre-[edintele FRCF, [i-a asumat res-ponsabilitatea continu`rii proiec-tului, f`cånd un apel c`tre to]i ceide fa]` s` sprijine cu sponsoriz`rimai mari sau mai mici bugetul,pentru a realiza acest CE.

Rapoartele comisiilor au fostcitite de c`tre [efii acestora, fie-care con]inånd date specifice le-gate de profil. Un raport intere-sant a fost al [efului Comisiei demass-media, dl Marius Raica,care, cu un fin sim] al ironiei, s-aautocriticat pentru c`, de[i aupdatat situl FRCF, aducåndu-lla un standard \nalt calitativ, aconsiderat c` nu [i-a \ndeplinitobiectivele.

Este remarcabil c`, \n anul2008, s-a putut organiza un can-tonament de refacere pentrusportivii campioni, acest lucru \n-tåmplåndu-se dup` foarte mul]iani \n care sportivii nu au benefi-ciat de nimic \n acest sens.

|n cadrul rubricii de modific`riale regulamentului, am venit cu 6propuneri privind combaterea do-pajului \n sport, aceste propuneriavånd rolul de a updata regula-mentele FRCF conform legilor \nvigoare [i regulamentuluiWADDA, precum [i \nfiin]areaunei comisii de ETIC~ cu rol \n arezolva cazurile de abuz sau pre-judicii aduse unui sportiv/

antrenor sau imaginii culturismu-lui, situa]ii neprev`zute nic`ieri \nregulamentele vreunei comisii.

Din p`cate, \nainte s` se supu-n` la vot Adun`rii Generale, a luatcuvåntul dna Purice Felicia, care,\n lipsa unor argumente lasubiect, m-a atacat \ntrebåndu-m` cine sunt eu \n culturism [i cerezultate am, folosind un ton [i unlimbaj suburban, c` de ce \mi per-mit eu s` propun schimb`ri etc.,atacuri care \n final au dus lanesupunerea la vot a modific`rilorpropuse, ceea ce constituie o \n-c`lcare a regulamentelor FRCF.Nedorind o polemic` cu sus-numitul personaj, care s-a remar-cat, \n lumea culturismului, doarprin bårfe, certuri ca la u[a cortu-lui [i bisericu]e, i-am r`spuns c`\ntreb`rile dånsei nu au leg`tur`cu regulamentele antidoping.

Despre subsemnatul, oinformez pe aceast` cale pe dnaPurice c` am participat laaceast` [edin]` ca membru alBiroului Federal ales \n AdunareaGeneral` de Alegeri, c` sunt \nculturism din 1987, pe scen` casportiv de performan]`, c` amfost component al Lotului Na]io-nal, c` am fost [i vicecampionna]ional \n anul 1994, c` am ab-solvit dou` facult`]i cu profil deeduca]ie fizic` [i am specializa-rea CULTURISM {I FITNES, iar\n luna martie \mi sus]in lucrareade dizerta]ie \n Antrenament [iPerforman]` Sportiv`, ca absolv-ent al cursurilor postuniversitarede Master \n cadrul Universit`]iiSpiru Haret din Bucure[ti.

Pe aceast` cale \mi manifest [iregretul c`, datorit` unor astfelde persoane, lupta \mpotriva do-pajului din culturismul romånesca f`cut un mare pas \napoi prinneadoptarea acelor amenda-mente care optimizau combate-rea consumului de substan]e in-terzise \n sportul de performan]`,

\n contextul \n care, fa]` de anul2007, \n 2008 num`rul sportivilorcu teste pozitive a sc`zut la 7 dela cåteva zeci, lucru la care, \nciuda dnei sus-numite, subsem-natul a avut m`car o mic` con-tribu]ie ca [ef de Comisie Medi-cal` [i Antidoping!

A[ mai remarca interven]ia dluiantrenor Torcea Costel [i a luiS`ndel Måndru]`, care au punc-tat ni[te probleme legate decondi]iile precare de preg`tire asportivilor, a domnului antrenoremerit Dan Enu]`, care a remar-cat c` se strång fonduri pentruorganizarea \n Romånia a CE,dar c` nu s-au dat bani pentrupreg`tirea lotului nostru \n ved-erea particip`rii la acest concurs.

Nu \n ultimul rånd, a[ relatadespre luarea de pozi]ie a dluiantrenor Florin Preduchin, care,\n lunga sa cuvåntare, a punctatcåteva aspecte de ordin moral,care, cel pu]in pe mine, m-ausensibilizat, anume uitarea unor

nume mari din istoria culturismu-lui romånesc, cum ar fi antrenorulFlorin Vezeteu, dl SzekelyLaszlo, care mi-a fost mentor [imodel, Cristian Mih`ilescu [i dlMihail Kiss, oameni care, de[i s-au retras, ar putea ocupa ofunc]ie onorific`, reprezentånd

ni[te simboluri ale istoriei cultur-ismului romånesc.

|nchei aceast` relatare cu afir-ma]ia unui mare om de sport,Cristian Ga]u: „Romånia traver-seaz` nu doar o criz` econom-ic`, ci, mai grav, o criz` moral`care ne afecteaz` societatea”.

Adunarea General` a FRCF

20 Culturism&Fitness nr. 2/2009

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

CELE MAI BUNE COMBINA}IICELE MAI BUNE COMBINA}IIDE EXERCI}II PENTRU TRICEP{IDE EXERCI}II PENTRU TRICEP{IFlorin Uceanu

18 titluri de campion na]ional

De[i bicep[ii sunt antrena]iinsistent de to]i tinerii care vin lasal`, \n speran]a c` vor avea bra-]e grozave, de fapt, tricep[ii artrebui s` primeasc` mai mult`aten]ie.

Tricep[ii reprezint`, \n modnormal, dou` treimi din masamuscular` a bra]ului, iar bicep[iidoar o treime. |n concluzie, dac`ai tricep[ii masivi ai automat bra-]e masive, lucru care nu e valabil[i pentru bicep[i \n aceea[i m`-sur`.

Acorda]i, deci, o aten]ie spe-cial` tricep[ilor. Dedica]ia [imunca grea sunt, f`r` \ndoial`,dou` aspecte importante nece-sare pentru construirea unor tri-cep[i [i bra]e masive, dar nu suntsingurele. Antrenamentul inteli-gent este la fel de important. Ale-gerea [i combinarea corect` aexerci]iilor pot transforma ni[tetricep[i obi[nui]i \n tricep[i de ex-

cep]ie, dac` ave]i poten]ialulgenetic potrivit.

Cele mai bune exerci]ii pentrutricep[i sunt: flot`rile la paralele,\mpinsul cu bara din culcat, cupriza \ngust`, [i extensiile cubara din culcat pe banc`. Amv`zut mul]i tineri pierzåndu-[itimpul cu extensii cu ganteradeasupra capului, din stånd \n pi-cioare. Ace[tia nu o s` aib` nicio-dat` tricep[i masivi. Exerci]iul nue prea grozav pentru c` este deizolare [i nu permite folosireaunor greut`]i mari iar, \n plus, e [ipericulos pentru c` pune multstres asupra tendonului de dea-supra cotului.

Eu fac 3 antrenamente diferitepentru tricep[i. Fiecare antrena-ment e format din dou` exerci]iidiferite de cele folosite la cele-lalte antrenamente. Astfel, asigurvarietate \n antrenament.

La primul antrenament, fac flo-t`ri la paralele, urmate de exten-sii pe deasupra capului la scripe-te, din stånd aplecat cu spatele lascripete. La al doilea antrena-

ment fac \mpins cu bara din cul-cat, cu priz` \ngust`, urmat deextensii la scripete.

La al treilea antrenament, facflot`ri \ntre dou` b`nci, cu c`lcå-iele pe o banc` [i cu måinile pecealalt`. Utilizez o greutate adi-]ional`, a[ez 1-2 discuri pe pi-cioare, urmate de extensii dinculcat cu bara. La fiecare exerci-]iu fac \ntre 5 [i 8 serii, \n func]iede cåt de aproape e concursulpentru care m` preg`tesc. |n ulti-mele 3 luni, ajung s` fac cåte 8serii pe exerci]iu.

Num`rul de repet`ri variaz`\ntre 3 [i 5 pe serie, la exerci]iilede baz`, [i pån` la 10 pe serie, laexerci]iile de izolare f`cute lacablu.

Desigur, cånd vorbim despremasivitate nu trebuie s` uit`m c`ea depinde foarte mult [i de cåtmånc`m [i ce suplimente lu`m.A[a cum am mai scris \n ultimultimp, consum proteina treptat \ntimpul antrenamentului, cåte 3cupe de Ideal Protein amestecatcu ap`.

22 Culturism&Fitness nr. 2/2009

FFlloorr iinnUUcceeaannuu

Alexandru Bolborici

Era o vreme cånd oameniiaveau un loc [i o slujb` stabile pe\ntreaga via]`. Practic, intrau ti-neri la \ntreprindere [i se pen-sionau tot de acolo. Acum nu maieste a[a. Ne mut`m cu locuin]afrecvent, mai ales cei care staucu chirie, ne schimb`m joburiledes. A[adar, unii dintre noi, \m-p`timi]i ai culturismul [i fitnessu-lui, sunt nevoi]i s` g`seasc` noiloca]ii unde s` se antreneze,care s` fie mai aproape de cas`sau serviciu. Cåteva criterii suntde luat \n seam` la alegerea s`liiunde urmeaz` s` ne antren`m.

Echipamentul. Au ap`rut pepia]` diverse firme produc`toarede echipamente pentru dotareas`lilor de culturism [i fitness. Pro-blema este c` multe dintre eledescurajeaz` pe cei mai mari [iputernici, limitånd rezisten]a apa-ratelor. Practic, te a[ezi la aparat,bagi cuiul la ultima gaur`, pentru\nc`rc`tura maxim`, [i sim]iparc` ceva... dup` 20 de repet`riconsecutive, te plictise[ti [irenun]i. Sau, ganterele urc` pån`la 40 kg. Cam numeri pe degete

s`lile din Bucure[ti unde gantere-le ajung la 60 kg. Un culturist na-tural, avånd greutatea de 100 kg\n perioada de mas` [i cu unstrat de gr`sime normal, poateface lejer 10 repet`ri la piept cugantere de 50 kg. {i atunci, cepoate face? |[i aduce ganterelede acas`? Renun]` la exerci]iu [iface altceva pentru piept? Nu!Caut` alt` sal`.

Muzica. Acum se ascult` laradio arti[ti, precum JustinTimberlake, Maroon 5 sau JamesBlunt. Cånd \i ascul]i, \]i cre[tecantitatea de estrogen, de aproa-pe dai \n plåns. Pentru cre[tereavem nevoie de testosteron.Godsmack, Rammstein, Meta-llica, Pantera, AC/DC, sau chiarun rap mai agresiv, sunt tot ce \]itrebuie pentru un antrenamentmotivant [i serios. Dac` muzicas`lii te adoarme, o solu]ie foartebun` este s` vii cu muzica prefe-rat` pe telefon, ipod sau mp3-player. |]i pui c`[tile, dai play [iantrenamentul va fi sigur unulproductiv.

Clientela. Clar, ne antren`mmai tare dac` vedem [i la al]iiaceea[i pasiune. S` \ncerci unrecord, gen cåt de multe repet`ri

po]i face la \mpins din culcat cuhaltera de 100 kg, \ntr-o sal` cuni[te oameni care abia se mi[c`de gr`sime [i nu pot face 10 pa[iconsecutivi f`r` s` se a[eze de 3ori, nu e prea excitant. Fericireaadev`rat` este cea care se \m-p`rt`[e[te. E \n firea oamenilor.Cu totul altfel va merge un antre-nament \ntr-o sal` \n care se an-treneaz` oameni puternici, carearat` bine, te vor impulsiona.

Temperatura, cur`]enia. Osal` cu aer condi]ionat, cu tem-peratur` constant`, curat` estebun`, dar nu \nseamn` c` o sal`f`r` astfel de calit`]i e de evitat.Cei mai cu experien]` dintre voi,aminti]i-v` de \nceputuri, cåndera]i pu[tani: f`ceam antrena-mente \n box` sau garaj; era caldvara, de curgeau apele de pe noi,[i frig iarna, de ne cl`n]`neaudin]ii-n gur`, dar ne iubeam „salade for]`”. Dac` ar fi s` cau]i, \ntimp, unde ai f`cut cele mai gro-zave antrenamente, multe deacolo provin! |n mod cert, nu tre-buie c`utat` o sal` inconfortabil`[i plin` de praf, dar nici s` oco-le[ti unele s`li, din simplul motivc` altele sunt a[a de curate, \ncåtpo]i månca de pe podea.

LOCULLOCUL UNDEUNDE CRE{TEMCRE{TEM

Culturism&Fitness nr. 2/2009 23

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Culturism&Fitness nr. 2/2009 25

Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

Pe vremea cånd eram la liceu, am fost \ntrebatodat` de un coleg de clas`: „La ce-]i folose[te s`ridici atåtea greut`]i?” La vremea aceea nu mi-amb`tut capul cu el s` stau s`-i explic c` vreau s` fiucel mai bun, c` antrenamentul e ca un drog, c` num` pot opri, deoarece \mi place senza]ia de for]`,de control pe care ]i-o d` \nvingerea greut`]ilor dince \n ce mai mari.

Nu mi-am pus niciodat` problema de a m` opri.Acum, dup` 25 de ani, m-am \ntålnit cu el \ntåmpl`-tor. Mi-a cerut sfaturi despre alimenta]ie, ca s` sca-pe de burta proeminent`, m-a \ntrebat ce exerci]ii l-ar ajuta la durerile de mijloc, pe care le are de cevatimp, [i mi-a spus, dup` ce am vorbit despre copiiino[tri, c` asta e, acum e timpul lor, noi am \mb`trå-nit. Treaba e c` eu nu m` simt b`trån. Pot s` facgenu cu 180 kg, \mpins cu 140 [i cam 25 de trac-]iuni. |n acel moment, am avut r`spunsul la \ntreba-rea lui de acum 25 de ani.

Antrenamentul are un folos! Pe m`sur` ce\mb`tråne[ti, r`-måi mai puternic,mai s`n`tos,\ntr-o form` fizi-c` excelent`. S`nu uit`m [i un altefect secundar:po]i ar`ta incred-ibil de bine pån`spre 50-60 deani.

Recent, m-a\ntrebat un pri-eten care a prac-ticat [i el culturis-mul [i a concu-rat: „De ce maiconcurezi?”. Am\n]eles c` al]ii seplång c` trebuies` sl`beasc` [is` fac` multe sa-crificii [i nu meri-t` atåta efortpentru c` nu pri-mesc mare lucrula concursuri,

a[a c` nu mai vor s` vin` la na]ionale. Deocamda-t`, [tiu c` nu m` pot opri, e o senza]ie extraordinar`s` fiu cel mai bun, \n top, s` fiu campion al ]`rii \nsportul pe care l-am practicat din tinere]e. O s` am,probabil, un r`spuns conving`tor peste 25 de ani,dar pentru ei o s` fie tårziu.

Sfatul meu c`tre tineri este: ]ine]i-v` de treab`,stilul acesta de via]` aduce multe satisfac]ii [i avan-taje din primii ani ai pubert`]ii pån` la ultima serie,care poate fi pe la 80-90 de ani. Scrie]i-ne p`rerilevoastre, ne place s` primim ve[ti de la voi. Ne g`si]ipe forum la www.topculturism.ro

LA CE NE FOLOSE{TE?

\\nn 11998888

\\nn 11999944 \\nn 22000088

24 Culturism&Fitness nr. 2/2009

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Daniel Oprea,campion balcanic

|nc` de la \nceput, a[ vrea s`v` spun c` nu am de gånd s` m`erijez \n descoperitorul apei cal-de sau al mersului pe jos [i c`scopul acestui articol este acelade a v` prezenta un exerci]iu ca-re poate aduce un plus de diver-sitate antrenamentelor voastrepentru spate.

Antrenamentul spatelui esteunul dintre antrenamentele pecare mul]i \l prefer` [i pe care ceicare merg la sal` \l fac cu mult`tragere de inim`, pe de o partepentru faptul c` spatele de multeori r`spunde bine la antrena-mente, iar pe de alt` parte pentruc` posibilitatea folosirii unor gre-ut`]i mari satisface ego-ul practi-cantului de culturism.

Am remarcat de-a lungul tim-pului c` majoritatea programelorde antrenament pentru spate, fiec` sunt destinate \ncep`torilor orisunt concepute pentru avansa]i,includ trac]iuni [i ramaturi \ntr-ogam` larg` de stiluri de execu]ie,aparate folosite [i greut`]i abor-date. Mai rar \ntålne[ti prin s`lipractican]i care \[i asum` res-ponsabilitatea execut`rii corectea cåtorva serii de \ndrept`ri, iarantrenamentul lombarilor este deobicei uitat.

{i, pentru c` spuneam despretrac]iuni [i ramaturi, v` propun s`\ncerca]i s` v` \nchipui]i cum ar fis` efectua]i un exerci]iu hibrid, ocombina]ie, \n opinia mea reu[i-t`, \ntre cele dou`, care s` rezol-ve rapid problema spatelui supe-rior. Iat` despre ce este vorba.

Acum ceva vreme, la un antre-nament al spatelui am decis s`

\ncep cu trac]iuni cu priz` \ngust`din atårnat la bar`. To]i cunosc c`acestea, efectuate \ntr-o manier`cåt mai corect`, presupun catrunchiul s` r`mån` perpendicularpe sol, dac` se poate pe toat`durata mi[c`rii, iar månerul \npozi]ia final` a p`r]ii pozitive ami[c`rii s` ating` pieptul superior.

|mi amintesc c` bara pe caream ag`]at la acel antrenamentmånerul nu era pozi]ionat` foarte\nalt [i, ca urmare, aveam posi-bilitatea s` \ndoi picioarele \nspate [i s` execut corect exerci-]iul sau s` m` las u[or pe spate[i s` \ntind picioarele c`tre \nain-te. Am ales ultima variant` [i amtras corpul c`tre måner pån`cånd acesta a atins partea supe-rioar` a abdomenului. Picioareleau r`mas \ntinse, fapt care a im-plicat din plin, izometric, [i abdo-menul. Am efectuat 6 serii a 12repet`ri f`r` s` adaug greutatesuplimentar`. Senza]ia a fost unade excep]ie, \n sensul c` pompa-rea este absolut fantastic`. Febramuscular` de a doua zi mi-a con-firmat presupunerea c` exerci]iuleste unul complex care are rolulde a implica, pe de o parte, gru-pele musculare activate \n exer-ci]iile de ramat cu måner la cablu(infraspinatus, romboizi [i trape-zul inferior), iar pe de alt` parte,grupele musculare activate \nexerci]iile de trac]iuni cu priz` \n-gust` (marele dorsal, biceps ).

Pentru cei care nu reu[esc s`men]in` corpul \ntr-o pozi]ieoblic` fa]` de sol doar din mu[-chii abdominali, exist` solu]iaajutorului acordat de un partener.Acesta va sus]ine picioarele celuicare execut` exerci]iul u[or ridi-cate, rigidizånd astfel corpul [iatenuånd efortul abdomenului.De asemenea, pentru cei care

EEXXEERRCCII}}IIII HHIIBBRRIIDDEEXXEERRCCII}}IIII HHIIBBRRIIDD greutatea propriului corp esteprea mare, ajutorul parteneruluieste foarte util, \n sensul \n careacesta are posibilitatea s` \mpin-g` picioarele sportivului reducån-du-i greutatea.

Exerci]iul, fiind unul destul desolicitant, ar trebui plasat la\nceputul antrenamentului pentruspate. |n speran]a c` efectuareanoului exerci]iu va aduce un plusde dezvoltare spatelui vostru, v`urez succes la antrenamente!

26 Culturism&Fitness nr. 2/2009

O nou` sal` de skanden-berg s-a deschis \n Bucure[ti,\n incinta Liceului Aurel Vlaicu(zona 1 Mai - Grivi]a).

Aparatur`: 2 mese de con-curs oficiale, o mas` cu unsingur post de antrenament,helcometru cu greut`]i,aparate speciale Mazurenko,aparate priz` degete, banc`Scott.

Pre]ul unei [edin]e este de10 lei. Program: 9-21 de lunipån` vineri [i 9-15 såmb`ta.

SAL~ ANTRENAMENT SKANDENSAL~ ANTRENAMENT SKANDENBERGBERG

Culturism&Fitness nr. 2/2009 27

AAssoocciiaa]]iiaa RRoommåånn`̀ ddee SSkkaannddeennbbeerrgg,, „„BBrraa]] ddee FFiieerr““,, oorrggaanniizzeeaazz`̀::

CAMPIONATUL NA}IONAL DE SKANDENBERG CAMPIONATUL NA}IONAL DE SKANDENBERG 20092009Data: 9-12 aprilie 2008Loca]ie: Bucure[ti, Rin Grand

Hotel, Str. Vitan-Bårze[ti nr. 7D.Categorii: juniori (cei n`scu]i

\ntre 1991 [i 1995 inclusiv),bra]ul stång [i drept: 75 [i +75kg; junioare (cele n`scute \ntre1991 [i 1995 inclusiv), bra]ulstång [i drept: 50 [i +50 kg;seniori bra]ul stång [i drept: 55,60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100,110, +110 kg; senioare bra]ulstång [i drept: 50, 65, +65 kg;masters masculin (peste 40 deani): open bra]ul stång [i drept.

Program:Joi 09.04.2009 – conferin]` de

pres` (13.00-14.00); seminar dearbitraj partea 1 (19.00-21.00).

Vineri 10.04.2009 – seminar

de arbitraj partea 2 (16.00-18.00); Adunarea General` aARS „Bra] de Fier“ (18.00-20.00);cåntar oficial (20.00-22.00).

Såmb`t` 11.04.2009 – bra]ulstång – cåntar oficial (09.00-11.00); preliminarii (12.00-17.00);finale, premieri (18.00-20.00);banchet oficial (21.00).

Duminic` 12.04.2009 – bra]uldrept – cåntar oficial (09.30-10.00); preliminarii (11.00-16.00);finale, premieri (17.00-19.00).

Tax` de participare: 25 lei/bra]pentru seniori, masters [i 10lei/bra] pentru senioare, junioare[i juniori.

Important: campionul [i vice-campionul fiec`rei categorii estecalificat pentru CE [i CM 2009.

Not`: \nscrierea \n concurs seface o singur` dat` (ex. cinedore[te s` intre la ambele bra]epoate veni la cåntarul de vinerisau de såmb`t`, iar cine dore[tes` intre doar la dreapta poate venila cåntarul oric`rei din cele 3 zile).

Alte informa]ii despre semi-nariile de arbitraj, ofert` cazarecu reducere la Rin Grand Hotel,regulament concurs, g`si]i pesiteul www.bratdefier.ro

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Pentru cei care au cåteva saumai multe kilograme \n plus,propunem Siluet Pak, un pachetcare con]ine suplimente nutritivepentru sl`bit (pentru o lun`), dar[i modul \n care trebuie s` v` ali-menta]i \n func]ie de activit`]ilezilnice pe care le efectua]i.

Din experien]a firmei RedisNutri]ie, prin experimentele f`cu-te de-a lungul timpului, \mpreun`cu antrenorul [i multiplul campionFlorin Uceanu, am ajuns la ni[teconcluzii clare despre cum sepoate ajunge la greutateaoptim`. Experimentele cu sl`bi-rea lui Akebono (actorul ClaudiuPop), \n direct, la un matinal tv,cånd s-a reu[it sl`birea acestuiacu 80 kg sau spectaculoasasl`bire a Nicoletei Luciu dup`na[tere, de circa 30 kg, \n aproxi-mativ 3 luni, sunt lucruri care ara-t` c`, folosind L-carnitin` [ibatoane cu fibre, dar respectånd[i principiile nutri]ionale s`n`toa-se, se ajunge la rezultate spec-taculoase.

Pachetul Siluet Pak (supli-mentele ajung pentru o lun`)con]ine urm`toarele:

90 plicuri de L-CarnitinInstant – substan]` care stim-uleaz` arderea gr`similor din

organismul uman 30 batoane Siluet Bar 30 batoane Fibrobar-R, ba-

toane bogate \n fibre [i substan]enutritive

AdministrareSiluet Pak

Diminea]a – un plic de L-Carnitin Instant dup` micul dejun.

Urm`toarea administrare – unbaton Fibrobar-R apoi un plic deL-Carnitin Instant dizolvat \n ap`- se face \n momentul \n care v`este foame (asta se poate \ntåm-pla \ntre orele 11 [i14).

Ultima administrare – un batonSiluet Bar, apoi un plic de L-Carnitin Instant dizolvat \n ap` -se face cu aproximativ 1-2 ore\nainte de culcare, f`cåndu-v` s`trece]i peste senza]ia de foame [is` pute]i dormi lini[tit.

Fiecare pachet de Siluet Pakcon]ine si un pliant cu instruc]iuniprivind alimenta]ia, activitatea

fizic` [i pute]i foarte u[or sa cal-culati cantitatea de alimente carepoate fi consumat`, \n func]ie dece activitate fizic` ave]i \ntr-o zi,datorit` tabelelor cu consumulcaloric al celor mai importanteactivit`ti fizice [i con]inutul calorical celor mai uzuale alimente.

Dac` o persoan` de 95 kgvrea s` sl`beasc`, poate con-suma de exemplu \ntr-o zi: 300 gsalat` [i legume (ro[ii, castrave]i,salat` verde - 51 kcal), 100 gcarne slab` de pui (185 kcal),100 g pe[te (67 kcal), 500 g iaurtcu 0,1% gr`sime (150 Kcal),100g fulgi de ov`z ( 385 kcal),mere 300 g (174 kcal), brånz`,telemea de vac`, (270 kcal) [isuplimentele din Supliment Pak(3 L-carnitin Instant, 1 Fibrobar-R[i 1 Siluet Bar - 509 Kcal), total1791 kcal. Ca s` sl`beasc`, tre-buie s` fac` urm`toarele activ-it`]i fizice: stat la birou, 7 ore (840kcal), stat relaxat \n pat, 2 ore(252 kcal), mers pe jos cu 3km/or`, 2 ore (600 kcal), alergarepe band` sau \n aer liber cu9km/or`, 1 or` (774 kcal), \n total2466 kcal. Alimente consumate(1791 kcal) - efort depus (2466kcal) = -675 kcal, rezult` ca s-auars mai multe calorii decåt sauintrodus prin alimenta]ie,\nseamn` c` persoana va sl`bi;dac` diferen]a este mai mare, vasl`bi mai mult.

Pachetul Siluet Pak costa 149lei. Comenzile se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro

NNiiccoolleettaa LLuucciiuu aa ssll `̀bbiitt ddee llaa 9900 kkgg llaa 6600 kkgg

TEHNICI AVANSATE TEHNICI AVANSATE

Alexandru Bolborici

Po]i s` efectuezi 14 repet`ri la oserie de piept cu o greutate cucare faci, \n mod normal, maxi-mum 8 repet`ri? Bine\n]eles, darf`cånd repet`ri par]iale, for]atesau o tehnic` precar` nu estecheia pentru a ne \ndeplini scopul.

Exist` o tehnic` avansat`, nu-mit` pauz`-odihn`, care presupu-ne un efort imens fa]` de ce eraiobi[nuit pån` acum. Ai de f`cutmai multe repet`ri decåt \n mod

obi[nuit, aproape dublu, dar cuaceea[i greutate. Ceea ce face caaceast` tehnic` s` func]ionezeeste aceea c` fiecare serie estecompus` din 3 segmente, \ntrecare ai la dispozi]ie mici pauzepentru a te raface pu]in, dar nucomplet. Deci, seria const` \n 3segmente, cu pauze \ntre ele, ast-fel c` la finalul seriei ai efectuatmai multe repet`ri decåt la o serienormal`. Mai multe repet`ri, efec-tuate cu aceea[i greutate, crescintensitatea antrenamentului, ceeacu duce la cre[terea masei mus-

culare.Iat` cum trebuie s` facem. Ale-

gem o greutate cu care \n modnormal putem face 8 repet`ri com-plete, \ntr-o form` corect`. facemcele 8 repet`ri. Ne odihnim 20 desecunde, num`rånd \n gånd pån`la 20 sau st`m cu ochii pe ceas.Ne a[ez`m la aparat [i \ncerc`ms` mai facem cåt de multe repet`riputem. |n medie, cam 4 repet`rivom putea face. Ne odihnim iar 20de secunde [i \ncerc`m iar num`-rul maxim de repet`ri corecte,probabil 1-2 repet`ri.

Aceasta reprezint` o serie,compus` din cele 3 segmente. Neodihnim 3 minute [i mai facem 2serii.

Nu la toate exerci]iile putemaplica aceast` tehnic`, la unelechiar nu se recomand`. Tehnicase aplic` la exerci]iile \n care atun-ci cånd nu mai putem s` comple-t`m o repetare, greutatea coboar`pe suport, sau o putem sus]ineconfortabil cu måinile/picioarele.Clar nu o aplic`m la genuflexiunilelibere cu bara, \mpins cu bara dinculcat [i altele, unde greutatea nepoate strivi sau accidenta. La ma-joritatea aparatelor putem lucra cuaceast` tehnic`.

Un exemplu de antrenament cutehnica pauz`-odihn` pentrupiept: \mpins la aparat, 3 serii a(8+4+2) repet`ri; \mpins la aparat\nclinat, 3 x (8+4+2); flutur`ri lacaluri, 3 x (12+6+3).

Aplic`m aceast` tehnic` o dat`la 4-6 s`pt`måni pentru c` este otehnic` care solicit` mult [i f`cut`mai des duce la supraantrena-ment. De asemenea, tehnica estepentru cei avansa]i, peste 5 ani desal`.

28 Culturism&Fitness nr. 2/2009

PAUZÅ – ODIHNÅPAUZÅ – ODIHNÅm

odel

: C`t

`lin

Ola

riu

Culturism&Fitness nr. 2/2009 29

SSiilluueett PPaakk

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Alexandru Marin

Push, tradus „\mpinge”, este o tehnic` atåt defor]`, cåt [i de surprindere a adversarului. Este re-comandat` fie exploziv la start, fie ca tehnic` definalizare \ntr-un meci lung unde schimbarea teh-nicii – hook sau toproll – cu push poate termina unmeci rapid. Are mai multe dezavantaje, deoareceeste o mi[care limitat`, \n primul rånd datorit` fap-tului c` push-ul trebuie f`cut de la jum`tateamesei \n terenul t`u (al celui care \l aplic`) (poza1), iar dac` adversarul a apucat s` trag` cu pre-

siunea spatelui (back preasure) [i bicepsul, [i leare mai puternice, dep`rtåndu-]i antebra]ul debra] (2), face ca push-ul s` fie foarte riscant, dac`nu chiar imposibil de f`cut. Dac` totu[i ai [i unhook puternic, dar preferi pushul, po]i blocaadversarul [i apoi s`-l \ntorci u[or \n pozi]ie neu-tr`, de unde s` schimbi presiunea \n push. Alt de-zavantaj ar fi faptul c`, dac` ai pierdut startul, de[iai reu[it s` men]ii unghiul stråns \ntre bra] [i ante-bra], dar ai intrat \n „terenul adversarului” (3),

push-ul devine din nou foarte greu de aplicat. Avantajele push-ului sunt devastatoare, \n

primul rånd c`, dac` reu[e[ti s`-l faci corect [i latimp, termini meciul foarte repede [i, \n al doilearånd, ca stil de rezerv`, cum am mai spus [i la\nceput, pentru finalizarea unui meci lung.

Push-ul are dou` forme de execu]ie, \n mareparte date de pozi]ia \ncheieturii. Prima form` seexecut` prin \n[urubarea \ncheieturii adversarului,\ntoars` \n supina]ie (cu palma \n sus) cåt permitemobilitatea (4); iar forma cealalt` de execu]ie esteatunci cånd, datorit` unei for]e superioare mai mari\n degete [i \ncheietur` a adversarului, acestareu[e[te „s` cå[tige \ncheietura”, \ns` nu are for]`suficient` \n bra] s`-]i desfac` [i unghiul bra]-ante-

bra] sau presiune lateral` (side pressure) s` teduc` \n terenul lui (5), atunci cu \ncheietura pum-nului pierdut` se concentreaz` for]a \n falangeledegetelor pentru a nu sc`pa måna adversarului [ise poate executa un push devastator [i, de multeori, care surprinde adversarul... iar \n cazul \n carepusherul ar dori strapp (s` ob]in` legarea måinilor)poate „\mpinge” f`r` s` ]in` cu degetele (6). |n\ncheiere, cum se poate observa [i \n fotografii, tre-buie avut \n vedere ca um`rul s` fie deasuprabra]ului iar apoi, concomitent cu aceast` rotire, seaplic` for]a cu tot trenul superior [i for]a bra]ului.

Grupele musculare implicate \n efort sunt tricepsul,pieptul [i um`rul, al`turi, bine\n]eles, de antebra],biceps (pentru men]inerea unghiului stråns) [i dor-sal care protejeaz` tot bra]ul pentru a nu fi tras cuback pressure. Toate trebuie \ncordate „ca o piatr`”,iar mi[carea f`cut` ca un tot unitar cu tot corpul.Aten]ie s` nu se ating` pumnul sau degetele cuum`rul, aceasta fiind sanc]ionat` de c`tre arbitru [imeciul oprit.

Ca o opinie personal`, g`sesc push-ul un stil difi-cil de executat [i \l recomand doar celor care audeja o experien]` \n practicarea skandenbergului [i\n]eleg pericolele la care se expun dac` tehnica deexecu]ie nu este corect` sau se \ncearc` aplicareastilului \n pozi]ii nefavorabile... unde uneori d` \ntr-adev`r rezultate, dar este riscant!

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g

Alexandru Bolborici

Meciul a avut loc, \n direct, pepostul tv Sport.ro, luni 16 februa-rie 2009, de la ora 22.

Meciul s-a \mp`r]it \n 6 runde,numai pe måna dreapt`. Dup`cum probabil [ti]i, Ion „Iron“Oncescu a cå[tgat lupta \mpotri-

va lui Radu „Valahu“ Georgescucu 4-2. Mediatizarea premerg`-toare confrunt`rii a fost f`r` pre-cedent pentru un eveniment deskandenberg, protagoni[tii fiindinvita]i la diverse emsiuni de tv [iradio. Mai mult decåt atåt, Provo-carea a fost urm`rit` de un nu-m`r foarte mare de telespecta-tori, fiind lider de pia]`, dintre toa-

te televiziunile, \n ultima parte aemisiunii.

Acest show reprezint` o ramp`de lansare pentru evenimente ul-terioare pe care vrem s` le orga-niz`m, \n care dorim s` implic`mcåt mai mul]i campioni na]ionalide skandenberg, pentru cre[te-rea populariz`rii acestui sport ex-trem de spectaculos.

11

Culturism&Fitness nr. 2/2009 31

PUSH

66

55

44

33

22

PROVOCAREA: ONCESCU VS VALAHUPROVOCAREA: ONCESCU VS VALAHU

30 Culturism&Fitness nr. 2/2009

mod

ele:

Vas

ile M

anol

e [i

Rad

u G

eorg

escu

ssppoorrtt iivvii ,, aarrbbiittrr ii ,, ssuuss]] iinn`̀ttoorr ii ,, oorrggaanniizzaattoorr ii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Daniel Oprea,campion balcanic

Dac` ar fi s` ne gåndim laomul preistoric pentru o clip` [is` \ncerc`m s` ne imagin`m \nce condi]ii reu[ea acesta s` \[idobåndeasc` hrana, fie c` eravån`tor, culeg`tor sau pescar, artrebui s` ne consider`m ni[te fe-rici]i beneficiari ai confortului civi-liza]iei secolului XXI. Cred c`sunte]i de acord cu mine c`, de laefortul [i adrenalina doboråriiunui bivol cu suli]a pån` la lini[-tea [i relaxarea \mpinsului de c`-rucior prin supermarket, e calelung`. Finalitatea ambelor ac]iunieste aceea[i: procurarea hranei.Pericole erau [i atunci, dar [iacum. Dac` pe omul preistoric,odat` ce [i-a c`rat prada \n pe[-ter` \l påndea doar pericolul indi-gestiei, pentru omul din zilelenoastre pericolele \ncep s` apar`abia dup` ce a terminat de aran-jat \n frigider „prada” pe care toc-mai a cump`rat-o.

Acesta este motivul pentrucare am decis ca \n acest articols` v` vorbesc despre acele cåte-va elemente de principiu pe care

s` le ave]i \n vedere atunci cåndmerge]i s` cump`ra]i alimente.Primul pas ar fi acela s` stabili]icare v` sunt obiectivele \n ceeace prive[te greutatea voastr`corporal`, adic` dac` dori]i s`cre[te]i \n greutate sau dac` vre]is` sl`bi]i. {i \ntr-un caz [i \n cel`-lalt, pentru un sportiv sau pentruo persoan` pentru care propriaimagine conteaz`, alimenta]iaeste esen]ial`. De aceea alege-rea alimentelor potrivite scopuluipropus poate fi o chestiune decare depinde \n mod cert succe-sul unei diete. Un al doilea pas arfi acela de a stabili cu exactitate olist` de cump`r`turi pe careodat` ajun[i \n magazin s` o res-pect`m [i s` \ncerc`m s` nu neabatem de la ea, [tiut fiind faptulc` un produs deja cump`rat estemult mai greu de evitat, iar tenta-]ia de a-l consuma este mult maimare decåt atunci cånd acestanu se g`se[te \n frigiderul pro-priu. Lista de cump`r`turi, f`r`\ndoial`, presupune pu]in` crea-tivitate, mai ales cånd se achizi-]ioneaz` alimente pentru o pe-rioad` mai lung`, cåteva zile sauo s`pt`mån`; monotonia \n ali-menta]ie este una din cauzele

care conduc la e[uarea unor pro-grame nutri]ionale. Lista de cum-p`r`turi ar trebui s` fie \n concor-dan]` cu dieta pe care v-a]i pro-pus-o [i, de asemenea, aceasta,dac` a fost \ntocmit` riguros, v`va scurta timpul afectat cump`r`-turilor, scutindu-v` de nepl`cuta„orbec`ial`” printre rafturi cu in-fernala \ntrebare pe buze „ce a[putea s` mai cump`r?”

Un alt aspect important esteconsultarea informa]iilor nutri]io-nale \nscrise pe fiecare produspe care \l punem \n co[. Fiecaredintre noi trebuie s` fie con[tientc` principalul interes al produ-c`torilor de alimente este acelade a-[i vinde produsele, [i, caurmare, vor uza de o sum` detertipuri care, \n final, s` conduc`la scopul propus. Departe demine dorin]a de a face aici unproces de inten]ie, \ns`, dac` arfi s` ne lu`m doar dup` ceea cescrie pe partea din fa]` a etiche-tei unui produs, vom constata c`90% din ceea ce se afl` pe rafturiaduce s`n`tate [i eventual tine-re]e ve[nic`. Ei bine, nu e chiara[a: sunt o gr`mad` de produsecare \]i iau ochii cu un „2%gr`sime” scris violent de mare,iar cånd cite[ti informa]iile nutri-]ionale consta]i c` acel produsare 30% zah`r. Situa]ia asta,pentru unul care [i-a propus s`sl`beasc`, e clar c` e un dezas-tru. La fel de bine, atunci cånd in-terpret`m tabelul cu informa]iilenutri]ionale ale unui anumit pro-dus, trebuie s` avem \n vederec` unii produc`tori prezint` valo-rile nutri]ionale pe por]ie [i nu pe100 de grame de produs. La felde bine trebuie [tiut c` detaliilereferitoare la „doza zilnic` reco-mandat` - DZR” sunt stabilitepentru persoane ale c`ror nevoisunt de nivel mediu, cele ale unui

La cump`r`turi

32 Culturism&Fitness nr. 2/2009

sportiv care se antreneaz` dingreu fiind evident mai mari.

Num`rul de calorii con]inuteeste, de asemenea, foarte impor-tant, \ns` mult mai important estedin ce anume provin acestea. Oaten]ie deosebit` ar trebui acor-dat` valorii biologice a nutrien]ilorunui aliment: spre exemplu, nutoate proteinele sunt la fel de va-loroase, carbohidra]ii sunt fiesimpli, fie complec[i, iar gr`simi-le sunt saturate, polinesaturate

sau mononesaturate. De aceea,impactul pe care fiecare dintreacestea \l are asupra organismu-lui este diferit.

Substan]ele adiacente care seg`sesc \n alimentele prelucrate,conservan]i, arome, \ndulcitori,sare etc., trebuie luate \n consi-derare la alegerea unui produs.Nu cred c` mai este cineva carenu a auzit de efectele nefaste ale„E-urilor” asupr` s`n`t`]ii [i, deaceea, orientarea c`tre alimente

\ntr-o form` cåt mai natural` po-sibil este dezirabil`.

Ar mai fi multe de spus, \ns`consider c` fiecare dintre noi tre-buie s` \nve]e s` aleag` inteli-gent alimentele [i s` nu fac` ra-bat de la exigen]` cånd vine vor-ba de produsele alimentare pecare urmeaz` s` le achizi]ioneze.

PS. Un truc vechi: Månca]i\nainte de a merge la cump`r`-turi! Ve]i rezista tenta]iilor multmai bine! Chiar func]ioneaz`!

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimentelor.Am \ntålnit din ce \n ce mai multecereri de suplimente cu o anumit`compozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s` lan-s`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in` di-ferite substan]e nutritive pure, adic`noi decåt le ambal`m exact a[acum le primim de la produc`tori,f`r` s` intervenim \n vreun fel.Dumneavoastr` pute]i cump`raaceste substan]e pure [i s` le com-bina]i cum dori]i, \n func]ie deobiective [i gusturi. Pute]i ad`ugala un concentrat proteic de un anu-mit fel, sau la o combina]ie de maimulte feluri de concentrate proteice,dextroza, ca aport de carbohidra]isimpli [i pentru a da un gust bun,maltodextrin`, pentru aport decarbohidra]i complec[i, [i, \n func]iede gustul fiec`ruia, diferite ingredi-ente pentru un gust cåt mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aromecare se g`sesc \n comer]). :

Concentrat din zer (Lactomin 80)

Concentrat proteic din zer cu oconcentra]ie proteic` de 80%, se

dizolv` foarte bine [i are gust neu-tru. Produc`tor: Lactoprot, Germa-nia. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 39 lei, cutii de 900 g – 41 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Fonterra, Noua Zeelan-d`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 39 lei, cutii de 900 g – 41 lei.

Concentrat din zer(WPC 75)

Concentrat proteic din zer cu oconcentra]ie proteic` de 75%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Fonterra, Noua Zeelan-d`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 35 lei, cutii de 900 g – 37 lei.

Izolat proteic din zer(WPI 9410)

Izolat proteic din zer cu 90% pro-tein`. Produc`tor: Hilmar, SUA. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 47lei, cutii de 900 g – 49 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 35 lei, cutii de

900 g – 37 lei.Concentrat proteic din lapte

(Caseinat de sodiu)Concentra]ia proteic` este de

89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 45lei, cutii de 900 g – 47 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neutru.Produc`tor: Solae Europe S.A.,Belgia. Se prezint` la s`cule]i de750 g – 17 lei, cutii de 750 g – 19 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 7,50 lei, cutii de 1kg – 9,50 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie lent`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 9,50 lei, cutii de 1kg – 11,50 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu absorb]ielent` [i gust neutru. Produc`tor:Roquette, Fran]a. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 9,50 lei, cutii de 1kg – 11,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

NOU

Culturism&Fitness nr. 2/2009 33

NOU

NOU

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

MMaaggaazziinn,, ccuu ssuuppllii--mmeennttee RReeddiiss NNuuttrrii]]iiee,,

gg`̀ssii]]ii \\nn BBuuccuurree[[ttii,,llaa mmaaggaazziinnuull OObboorr,, ppeehhoolluull iinnttrr`̀rriiii pprriinncciippaallee

((iinnttrraarreeaa MMccDD..))..

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee[[ii aacccceessoorriiii

ppeennttrruu pprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de comercializare asuplimentelor nutritive \n

Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl.3, ap. 3, lång` complex

„Nord“. Tel. 0722.324.061

Video cu antrenamente, con-cursuri de culturism [i fitness,dar [i alte clipuri senza]ionaledin ale sporturi pute]i vizionape siteul www.videosport.ro

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice, cumar fi: bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului: Ale-xandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

INFINITY TOWNBucure[ti, Bd. Dimitrie

Cantemir, nr. 90, zona Tineretului. Tel. 0728.305.548SIMONE GYM 1

Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 021.725.77.04,0721.818.132

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei,

str. Armeni[ 2. Tel. 021.345.25.90CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei25-27 (Teiul Doamnei).

Tel. 021.242.80.00DUMSIL GYM

Bucure[ti, Bd. Basarabia110. Tel. 021.324.26.99;

0722.227.048POWER ZONE

Bucure[ti, Liceul Nichita

St`nescu, str. Lucre]iuP`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, magazin BucurObor, la etaj, vizavi de

Prim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roEURO GYM

Bucure[ti, Str Str`duin]ei,nr. 5, complex et 1, sect. 4.

Tel. 0767.808.109

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss

bratdefier.roinforma]ii despre skandenberg

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeii ccuuddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::

l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))

SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii

ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoaneleredac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii

de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2

kg – 45,00 lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combat-erea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 2/2009

Vånd (eventual asocierede]in`tor spa]iu 200-250 mp)sal` complet utilat`: aparate,

bare, discuri, gantere,covoare cauciuc, oglinzi, ves-

tiare, recep]ie. Tel. 0722.237.858

Vånd aparatur` profesional`Panatta [i Florsystem, \n per-

fect` stare. Tel. 0741.053.523

Suplimente nutritive \n Rm.Vålcea. Consultare gratuit`.

Tel. 0743.338.587

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 2/2009 35

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 197 (2/2009)

Petrruu CCioorrb`v`̀ rreccommannd`̀

suplimmenntele nnutrritive

TOPCULTURIS

M.RO