Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

25
S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g Suplimentul Suplimentul Fight Fight A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t N N u u t t r r i i ] ] i i e e A A D D E E V V ~ ~ R R A A } } I I I I C C Â Â { { T T I I G G ~ ~ T T O O R R I I & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 3 (179) 2007 l 0,90 lei l www.efitness.ro TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

SSSSkkkkaaaannnnddddeeeennnnbbbbeeeerrrrgggg

Suplimentul Suplimentul FightFight

AAAAnnnntttt rrrr

eeeennnnaaaammmm

eeeennnntttt

NNNNuuuutttt rrrr

iiii ]]]]iiii eeee

AAAADDEEVV~~RRAAAA}}IIII IIIICCCCÂÂ{{TTIIIIGG~~TTOORRIIII

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 33 ((117799)) 22000077 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

2

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa„„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss&&FFiigghhtt““ ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemm

pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaarreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu

ssuummaa ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vveecchhii)) ppeennttrruu[[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vveecchhii)) ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Paula Seling Bucura . .8

Dieta este mai popular`decât efortul fizic .10

Adev`ra]ii câ[tig`tori . . . . . . . .11

Folosi]i pauzele dintre serii! . . . . . . .12

Taurina [i efecteleei benefice asupraorganismului . . . . . . . .14

Anticii erau mai \nform` decât noi . . .15

Profil fitness: Lucia Rusu . . . . . . .17

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

Marian Iacob, uria[ul dinPetr`chioaia . . . . . . .28

Umerii fac to]i banii 30

Cafeaua [i performan]asportiv` . . . . . . . . . . . . . . . .31

Sl̀ birea, pe scurt . . . . .32

Concursskandenberg . . . . .33

Kre-a-fem . . . . . . . . .34

Arta fizicului [i artafotografic` . . . . . . .35

Supliment Pak . . . . .36

Suplimentul „Fight“ 41

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Paula SelingBucura [i Florin Uceanu

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea, jud. Ilfov, cod 070.000

Tellefon/Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58 Tellefon: 021/300.75.46,351.85.68, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i

0788.571.181 www.efitness.ro e--mail: [email protected] de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnOOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDaanniieell OOpprreeaa [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa..

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFIITTNNEESSSS

MAGAZINULREDIS

Magazinul Redis de pe str. Mihai Eminescu nr. 114-116 s-a mutat \ntr-o nou` loca]ie: CCaalleeaa {{eerrbbaann VVoodd`̀ nnrr.. 115599,, sseeccttoorr 44,, BBuuccuurree[[ttii

A[a cum v-am obi[nuit pån` acum, la magazinul nostru pute]i cump`ra tot ce ave]i nevoie pentru practicareaculturismului [i fitnessului: toat` gama suplimentelor nutritive Redis Nutri]ie, Universal, Natural Plus, Nutrimaxx,produse cosmetice din gama Redis Cosmetic, accesorii, echipamente [i \mbr`c`minte sportiv`.

La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute de mers pe jos,ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.

Program:luni - vineri 10.30 - 18.00

sâmb`t` 11.00 - 14.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37

M

3

TINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

Este un produs natural,solubil, ob]inut din zerproasp`t [i gustos. Concen-tra]ia proteic` (100% din zer)este de 65%. Pudra proteic`este ob]inut` prinultrafiltrarea [i atomizarea ze-rului, produsul finit avånd ca-lit`]i nutritive excelente.

Gustul este excelent,natural. Produsul nu con]ine\ndulcitori, arome sauconservan]i, este 100% na-tural. Se recomand` tuturorcategoriilor de popula]ie, cu

deosebire celor cu activit`]iconsumatoare de energie, casupliment pentru completareaalimenta]iei zilnice. Pentruculturi[ti este excelent atåt \nperioada de mas`, cåt [i \nperioada de definire. Se ad-ministreaz` zilnic cåte una-trei por]ii a 40 g (\n func]ie denecesit`]i), amestecat cu ap`sau alt l ichid. O m`sur`con]ine 25 g.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Produsul con]ine o propor]ieridicat` de carbohidra]i (70%),ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`,substan]e care dau un gustfoarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteinede origine animal` (lapte – ca-seinat, albumine din ou [i pro-teine din zer, în cantit`]i egalefiecare). Se recomand`, celorcare doresc cre[tere rapid` înmasa muscular`, s` adminis-treze acest supliment de 2-3

ori pe zi, între mese, pentru caorganismul sa fie mereu înstare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas`muscular`, se administreaz`câte o por]ie de 100 g (3 m`-suri), de dou`- trei ori pe zi,amestecat cu ap`, lapte sausucuri. M`sura din interiorulambalajului con]ine 35 g.

Cutii 1 kg – 20,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 40,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei

MIXFORTE-RMIXFORTE-RSUPLIMENT PENTRU CREßTEREA SUPLIMENT PENTRU CREßTEREA

ÎN FOR¥Å ßI ÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅMASÅ MUSCULARÅ

PERFORMANT MASSPERFORMANT MASS

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

5

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succesprodusele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fot-bal F.C. Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucu-re[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu, Petru Ciorb`,Petru Moja, Alexandru Bolborici, Costel Pripas,Viorel M`r`[oiu, Nicolae Cristea, Ion Oncescu,Alexandru Marin, Mirela P\rjol [i top-modelulNicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,5500 lleeii//bbuucc ((1155..000000 lleeii vv))

Lecitin–RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria. Se prezint` sub form` detablete care con]in 500 mg lecitin`.

5500 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Siluet–RAjut` la sl`bire stimulånd arderea gr`-

similor, eliminarea colesterolului dinorganism, \nl`tur` senza]ia de foame, ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Vegetal–REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-carnitin`

pur` [i 13,5 mg fructoz`, avånd un gustexcelent. Se fac comenzi de minim 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i.

11,,5500 lleeii//pplliicc ((1155..000000 lleeii vv))

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare

energetic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%) Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate. Produsul seprezint` \n dou` variante: Fibromix-R,\ndulcit cu fructoz` [i Fibromix-R Light,f`r` zah`r, \ndulcit cu aspartam.

9900 ttaabblleettee –– 55,,5500 lleeii ((5555..000000 lleeii vv))

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–R65% carbohidra]i, 25% proteine,

vitamine [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii ((334400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vv))

Mixforte–R25% proteine, 70% carbohidra]i, vi-

tamina C [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

Mass Forte Creatin–R25% proteine, 65% carbohidra]i, 1%

creatin`, vitamine [i minerale. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii ((335500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii ((337700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6699,,0000 lleeii ((669900..000000 lleeii vv))

Super Mass–R50% proteine [i 35% carbohidra]i.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 7799,,0000 lleeii ((779900..000000 lleeii vv))

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttbb.. –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

330000 ttbb.. –– 2222,,0000 lleeii ((222200..000000 lleeii vv))

Energocarb–R87% carbohidra]i, vitamine, minerale.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))

Fosfocreatin–RTablete de fosfocreatin` pentru m`rirea

for]ei, masei [i energiei musculare.9900 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin`monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttbb.. –– 77,,0000 lleeii ((7700..000000 lleeii vv))330000 ttbb.. –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 65Con]ine 65% proteine din soia [i lapte.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.Se recomand` tuturor sportivilor, cåte opor]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 gde produs).

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

Prot–R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-R

65, doar c` are un con]inut mai mare deproteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 gde produs. Cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4422,,0000 lleeii ((442200..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8833,,0000 lleeii ((883300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate supe-

rioar`, ob]inut din lapte. Are arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2288,,0000 lleeii ((228800..000000 lleeii vv))

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce simultan reducedistrugerea de protein` (catabolismul).Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foartemare, gust foarte bun.

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8822,,0000 lleeii ((882200..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Ideal ProteinConcentrat cu 75% protein`. Formul` cu

dou` surse de protein`: cu absorb]ie rapid`[i lent`. Se asigur` astfel un flux continuude aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii ((222255..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii ((447700..000000 lleeii vv))

SuproIzolat proteic, din soia, cu o concentra-

]ie de 90% f`r` nici un adaos de arom`sau \ndulcitori.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Proteinmix–RConcentrat proteic de caliate

superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv`. Concentra]ia protei-c` este de 85%.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii ((889900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Performant MassConcentra]ia proteic` (100% din zer)

este de 65%. Gust natural, f`r` \ndulcitori.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vitamino-

mineral care con]ine antioxidan]i [i nutri-en]i naturali.

110000 ttaabblleettee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` recon-

fortant` ce con]in glucoz` cristalizat` [icele mai importante vitamine [i minerale.|nlocuie[te rapid lichidele [i mineralele

pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` ener-gie, ajutånd la recuperarea rapid` dup`efort [i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))1100 pplliiccuurrii++rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

((9955..000000 lleeii vv))

Complex–RSupliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \navitaminoze, stimuleaz` sistemul imunitar,scade colesterolul sangvin, reduce

LDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor de sån-ge, accelereaz` fluxul sangvin.

5500 ccaappssuullee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Allium–RStimulent general, antioxidant, digestiv,

reechilibrant glandular, stimulent imunitar,vitaminizant [i mineralizant \n careingredientele principale sunt extrase dinceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se admi-nistreaz` 2-4 capsule pe zi, \n dou` re-prize, dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nutri-

tiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5– 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg.Valoare energetic`: 350 calorii. Se fac co-menzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii ((1155..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care con-

]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, glu-tamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate vita-minele [i mineralele con]inute de batonulProtein–R. Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru minimum 50 buc`]i. u

11,,7700 lleeii ((1177..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-

carnitin`.Formula favorizeaz` sc`derea

greut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [itonific` sistemul cardio vascular. Are gustpl`cut, dulce-acri[or. Combate senza]iade foame. Se recomand` consumarea a1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area launa sau mai multe mese. 100% vegetal.

Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,7700 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminoa-cizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` onutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata

metabolic`, asigur` o mai bun` oxige-nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de taurin`.

Se recomand` administrarea a 1–2 tb.\naintea uneia dintre mese (eventual \m-preun` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efectmai bun).

110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

Amino Esen]ialEste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate, cu un raport optim deaminoacizi esen]iali. Necesarul mediu deaminoacizi esen]iali pentru sportivi este deaproximativ 400 mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` elibe-

rarea hormonului de cre[tere (GH) la nive-lul hipofizei, contribuie la men]inerea func-]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolimportant \n buna func]ionare a aparatuluicardiovascular \n mu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

AMINOACIZIAMINOACIZI

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 351.85.68;0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]

i

PPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀,,,, ccccaaaammmmppppiiiioooonnnn mmmmoooonnnnddddiiiiaaaallll2222000000006666

4

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

7

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care faciliteaz`eliberarea natural` de hormoni, precumhormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in-sulina. Are un remarcabil efect anticata-bolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare. u

9900 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3333,,0000 lleeii ((333300..000000 lleeii vv))330000 gg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

TaurinaTaurina [i lecit ina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`t`-]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur`suportul necesar sintezei neurotransmi]`-tori lor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 88,,5500 lleeii ((8855..000000 lleeii vv))

Creatina MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))330000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))550000 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (distrugerea]esutului muscular), \mbun`t`]e[terecuperarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului de cre[tere,stimuleaz` activitatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`, cre[teproduc]ia de glicogen \n ficat, transport`

azotul \n locurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentru sintezaproteic`). u

9900 gg –– 1188,,0000 lleeii ((118800..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))330000 gg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii.

Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel celular, mobili-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))5500 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii ((552200..000000 lleeii vv))

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborarecu firma Brenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` onou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul aci-zilor gra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n ener-gie. |n afara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii des`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n

cazul persoanelor su-praponderale sauobeze care vor s`sl`beasc`. Un pliccon]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5mg fructoz`, avånd ungust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzziiddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii..

2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,4400 lleeii//pplliicc((1144..000000 lleeii vv))

L-carnitin Instant

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-

bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum,dac` ave]i o perioa-d` a zilei \n care v`

sim]i]i f`r` ener-

gie, nu trebuie decåt s` dizolva]i unplic de „Instant Energy Drink“, \n 250ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitatefizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m aceas-t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` adminis-trarea pentru c` aceast` b`utur`con]ine cofein` [i s-ar putea s` numai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acest tip„gata preparate“, care se g`sesc \nmagazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, esteu[or (15 g) [i nu con]ine conservan]isau alte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri-doxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg,Ciancobalamina-0,5 mg, Energy-flavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Este un produs organic care se g`se[te \ncart i lagi i [ i \n l ichidul s inovial de la nivelularticula]iilor. Acest compus a fost utilizat demult întratarea cazurilor u[oare [i moderate de artrit` [i alteleziuni ale articula]iilor. Sportivii utilizeaz` acestsupliment pentru ameliorarea durerilor de articula]ii [ipentru a sus]ine procesul de refacere a cartilajelorlezate.

Se recomand` consumarea a 1-2 tablete, de 3 oripe zi, dup` mesele principale.

Actiflex (100 tb/250 mg) – 12,50 lei (125.000 lei v)Act i f lex Forte (100 tb/500 mg) – 19,50 le i

(195.000 lei v). PPrree]]uurriillee nnuu iinncclluudd ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee.. PPeennttrruu ccoommeennzzii

mmaaii mmiiccii ddee 5500 RROONN ((550000..000000 lleeii vv)),, ttaaxxeellee ppoo[[ttaalleessuunntt ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))..

Comenzi le se pot face la te lefoanele:0232/266.900; 0722.876.311 [i pe e-mail la [email protected] sau la adresa: OlympusGrup, str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

Gel du[ exfoliant anticelulit`

Con]ine particule moi de cear`Cirebelle (provenite din Africa deSud) cu efect de exfoliere asupracelulelor moarte f`r` s` irite pie-lea. Asocierea extractelor de ie-der` [i de castan cu sfere decear` Cirebelle produce cre[-terea circula]iei periferice, re-generare celular`, eliminareacelulitei [i diminuarea fragili-t`]ii capilare.

225500 mmll –– 1111,,0000 lleeii((111100..000000 lleeii vv))

Uleiurile de masaj

Amestecuri de uleiuri vege-tale, ulei mineral [i uleiuri esen-]iale naturale \mbog`]ite cufragmente de plante [i fructe. Seprezint` \n urm`toarele variante:a) lavand`+fenicul+mu[e]el; b)portocal`; c) trandafir; d) relaxantYlang-Ylang+patchoulli+lavand` \n trei straturi:

agen]i de hidratare+ulei de ment`.110000 mmll –– 1111,,0000 lleeii

((111100..000000 lleeii vv))Tonifiant corporal

cu citrice Con]ine un amestec de uleiuri esen]iale de

citrice care dau fermitate [i elasticitate pielii.Are efect reparator celular, prevenind apari]iavergeturilor de pe abdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecare sear`dup` baie sau \naintea masajului cu uleiuri

aromate, fiind [i un detoxifiant \ncelulit`.

116600 mmll –– 1100,,5500 lleeii ((110055..000000 lleeii vv))

Lo]iune antiacneic`Destinat` \ngrijirii tenului acneicfoarte \nc`rcat cu pustule, come-doane, furuncule [i chisturi.Produsul elimin` impurit`]ile acu-mulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degre-sant`. 115500 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vv))Gel anticelulit` cu

unisfere HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combatereacelulitei const` \n asocierea extractului

de ieder` [i castane ce con]in sapo-nozide, compu[i polifenolici, escin`, cu

unisfere celulozice \nc`rcate cu vitaminaE, ce produc asupra zonelor afectate de

celulit` efecte de activare a circula]iei perife-

rice, de reglare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla-matoare [i de regenerare celular`.

114400 mmll –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))Crem` cu spirulin`

Spirulina sau alga albastr` este un cockteiloferit de natur` ce con]ine agen]i antioxidan]i,vitaminele A, C, B1, B6 [i E. Esterecomandat` \n tratamentul tenurilor cutendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii activenaturale cu efect regenerator, antioxidant.

7755 mmll –– 1144,,0000 lleeii ((114400..000000 lleeii vv))

Gel revigorant instant Con]ine o combina]ie de uleiuri esen]iale

(camfor, mentol, lavand` [i ienup`r) [i extractde arnic` cu efect sinergic, calmant. Masatu[or \n strat sub]ire, produce o revitalizareimediat`, fiind perfect pentru picioare obosite,tensiune muscular` [i stres \n umeri, gåt,tåmple [i frunte. Este excelent pentrueliminarea rapid` a febrei sau a durerilormusculare.

7755 mmll –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv)) Hairinhib

Produce \ncetinirea ritmului de cre[tere ap`rului dup` epilare, dublat` de o hidratare apielii.

7755 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Pre]urile includ [i taxele po[tale.Comenzile se pot face la

telefoanele redac]iei sau pe site-ul wwwwww..reedis..roo

6

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

AAsocciaa]iaa RRomån`̀ dee Skaandeenbeerrg, „Brraa] dee Fieerr“, orrgaanizeeaaz`̀

CAMPIONATUL NA}IONAL DE SKANDENBERG, SENIORI, 2007CAMPIONATUL NA}IONAL DE SKANDENBERG, SENIORI, 2007

divertisment film clipuri muzicale sport auto sex [tiin]` [i tehnologie animale

reclame clipuri ineditePPuuttee]]ii vviizziioonnaa ddee aaccuumm ppee wwwwww..nneettvviiddeeoo..rroo cceellee

mmaaii iinntteerreessaannttee pprroodduucc]]iiii vviiddeeoo ddiinn lluummee [[ii ddiinn ]]aarr`̀..

GGGGLLLLAAAADDDDIIIIAAAATTTTOOOORRRR GGGGYYYYMMMMCCCCRRRRAAAAIIIIOOOOVVVVAAAA

O nou` sal` de culturism [ifitness s-a deschis \n incinta

fostului UCECOM.Antrenor, multiplul campion

na]ional, maestru al sportului,Costel Torcea.

Tel.: 0744.789.764,0744.648.929

9

VVåårrsstt`̀:: 28 ani||nn`̀ll]]iimmee:: 1,72 mGGrreeuuttaattee:: 56 kgSSttaarree cciivviill`̀:: c`s`torit`SSttuuddiiii:: Facultatea de JurnalismOOccuuppaa]]iiee:: artist`MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: omlet` de

albu[uri [i fic`]ei la gr`tar cu spanacHHoobbbbyy--uurrii:: scufund`ri, ciclism

montan, alpinism, \n general activit`]isportive

AAnnttrreennaammeenntt::„Am f`cut toat` via]a sport, dar, \n

ultimii 3 ani, mult mai serios, sub \n-drumarea unui antrenor personal.

Fac trei antrenamente pe s`pt`-mån`, de obicei, luni, miercuri, vineri.

Antrenorul meu personal a \mp`r]itgrupele musculare \n dou` [i lucr`m,\ntr-o zi, cvadricep[i , umeri, gambe,abdominali, spate \n circuit iar, \nziua urm`toare, pectorali, femurali,fesieri, folosind un antrenament tipiccu serii [i repet`ri relativ pu]ine.

Pentru fesieri, de exemplu, fac mers\n fand`ri „adånci” cu dou` gantere de20 kg \n måini pe distan]a de 20 m, 3serii cu pauze de 2 minute \ntre ele.

Pentru femurali, \ndrept`ri cu barade 50 kg, cu picioarele drepte, 3 serii

iar pentru pectorali, 4 serii de flot`ri,30 de repet`ri la prima serie, dup`care evident mai pu]ine din cauzaoboselii, urmate de flutur`ri la scri-pe]i, tot 4 serii.

La circuit \ncep cu pres`, 20 de re-pet`ri cu 100 kg, urmat` de \mpinsdin [ezånd, pentru umeri cu dou`gantere de 10 kg, 10 repet`ri, ex-tensii la pres` pentru gambe cu 100kg, 10 repet`ri, abdominali la apara-tul Techno-Gym cu 122,5 kg, 6-7 re-pet`ri [i ramat la aparat cu 50 kg, 10repet`ri. Urmeaz` o pauz` de 3 mi-nute dup` care reiau circuitul.“

PAULA SELING BUCURAPAULA SELING BUCURA

8

DDaattaa:: 5 mai 2007LLooccaa]]iiee:: Casa de Cultur` a Studen]ilor (fost` Grigore

Preoteasa); adres`: Calea Plevnei 61, zona metrou EroilorCCaatteeggoorriiii:: – seniori, bra]ul stång [i bra]ul drept: 55,

60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, +110 kg

– senioare, bra]ul stång [i bra]ul drept: 50, 55, 60, 65,70, 80, +80 kg

Cåntarul [i \nscrierea \n concurs vor avea loc la ora 9iar la ora 10.30 \ncepe concursul. Alte informa]ii g`si]i peforumul siteului wwwwww..bbrraattddeeffiieerr..rroo

Foarte multe filmule]e cu antrenamente,concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte

clipuri senza]ionale din sport,momente amuzante sau recorduri mondiale,pute]i viziona pe site-ul www.videosport.ro

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Dr. ßerban Damian

Atunci cånd vine vorba de sc`dere\n greutate, num`rul celor care seaxeaz` pe reducerea num`rului decalorii ingerate zilnic [i care nu alegs` devin` mai activi, este mai maredecåt al celor care \[i propun s` fac`[i mi[care. Aceasta este concluziaunui studiu realizat de c`tre cercet`-torii de la GlaxoSmithkline. Aparent,aproximativ 50% dintre femei [i 30%dintre b`rba]i \ncearc` s` sl`beasc`numai pe baza unui regim alimentarhipocaloric, \n ciuda faptului c` estebine [tiut c` activitatea fizic` este de-

osebit de important` \n procesul dereducere a greut`]ii corporale.

Cercet`torii consider` c` o expli-ca]ie a acestui fenomen este accesulla alimente hipocalorice. John Bre-wer, fiziolog sportiv, este de p`rerec`: „Cre[terea num`rului de supra-ponderali, care renun]` la efort fizic\n favoarea unui regim alimentar hi-pocaloric, a devenit \ngrijor`toare.Reducerea num`rului de calorii nueste un substitut pentru antrenament.Publicul trebuie informat c` simplareducere a aportului de alimente nueste cea mai bun` solu]ie [i c` tre-buie crescut [i consumul caloric prin

efort fizic.”Evident c` este mult mai u[or s`

alegi de pe raftul magazinului un pro-dus hipocaloric decåt s` transpiri lasal`. Mul]i oameni, [i \n specialsupraponderalii, nu accept` ideea dea merge la o sal` de fitness sau labazinul de \not sau de a ie[i la aler-gat, a[a c` solu]ia regimului hipoca-loric este cea mai la \ndemån`.

Sigur, orice cur` de sl`bire sebazeaz` pe un regim alimentar hipo-caloric, \ns`, a[a cum arat` mii destudii, nu numai c` rezultatele sc`-derii \n greutate sunt mult mai buneatunci cånd se asociaz` efortul fizicdar, mai mult decåt atåt, beneficiile \nplanul s`n`t`]ii sunt uria[e.

Iat` \n continuare cåteva „trucuri”pe care le pute]i folosi pentru a ardemai multe calorii \n fiecare zi:

atunci cånd po]i, folose[te sc`ri-le [i nu liftul (sau sc`rile rulante);

dac` vrei s` mergi undeva, nula mare distan]` de cas`, ia-o pe jos,nu merge cu ma[ina;

cump`r`-]i un pedometru (apa-rat care num`r` pa[ii) [i propune-]is` faci \n fiecare zi mai mul]i pa[i;

ie[i la plimbare mai frecvent; cump`r`-]i o biciclet` [i folo-

se[te-o;\n timpul reclamelor de la tele-

vizor, ridic`-te [i mergi prin cas`ia-]i un telefon f`r` fir [i mergi \n

timp ce vorbe[tif`-]i rost de un stepper [i folo-

se[te-l zilnic.

Exist` momente \n timpul fiec`reizile pe care po]i s` ]i le dedici consu-m`rii cåtorva calorii \n plus. Este depreferat ca la un moment dat s` \n-cepi s` faci efort fizic [i \n mod orga-nizat, pentru c` \n felul acesta veiavea cele mai bune rezultate.

10

Dieta este mai popular`Dieta este mai popular`decât efortul fizicdecât efortul fizic Daniel Oprea

Ne-am obi[nuit ca, atunci cåndvorbim despre cå[tig`torii din cultu-rismul romånesc s` ne gåndim lasportivii clasa]i pe locuri frunta[e \ncompeti]ii. Nimic mai adev`rat, \ns`,tema de reflec]ie pe care v-o propuneste urm`toarea: sunt cei sus-men]i-ona]i adev`ra]ii [i singurii cå[tig`toridin culturism?

Cu siguran]`, sportivii care au re-zultate deosebite \n competi]ii, fie elena]ionale sau interna]ionale, suntcampionii, vårful aisbergului, ceea cese vede [i se mediatizeaz`, interfa]adintre societate [i fenomenul culturis-tic. Ei sunt exponen]ii acestei lumicare respir` culturism. Dar ace[tianu sunt singurii cå[tig`tori!

Culturism, \n anul 2007, \n Romå-nia, nu \nseamn` numai acele com-peti]ii despre care citim \n Programulcompeti]ional. Nu! Culturism \nseam-n` un \ntreg lan] cinematic \n caresunt angrena]i oameni, bani, dezide-rate, interese [i, nu \n ultimul rånd,mult` pasiune pentru acest sport.Culturismul \ncepe \n s`li din ce \nce mai pline [i mai numeroase, dealtfel, de toate nivelurile [i pentru toa-te gusturile [i posibilit`]ile; de aicipornesc viitorii campioni [i tot aicig`sim primii cå[tig`torii: practican]iide culturism, indiferent de obiective-le propuse, se vor bucura din plin deceea ce reprezint` valorile reale aleacestui sport, [i anume, s`n`tateatrupului [i a min]ii, frumuse]ea [i ele-gan]a.

Urm`torii cå[tig`tori sunt de]in`to-rii s`lilor, de multe ori fo[ti culturi[ti,actuali antrenori, pasiona]i ai acestuisport, care au avut curajul s` inves-teasc` \ntr-o astfel de afacere.

Sportivii se antreneaz` \n s`li, darei au nevoie [i de o alimenta]ie co-respunz`toare precum [i de echipa-ment adecvat; astfel intr` \n scen`

produc`torii, importatorii, distribuitoriide suplimente nutritive [i echipa-ment/accesorii specifice. Fiecaredintre ace[tia cå[tig` [i, de aseme-nea, \[i aduc aportul lor \n organiza-rea competi]iilor, sponsorizarea spor-tivilor de performan]`, sprijinind astfelculturismul.

Atunci cånd ne referim la perfor-man]`, nu putem s` \i uit`m pe ceicare \ndrum` sportivii \n antrenament[i nutri]ie, optimizåndu-le astfel efor-turile. Ei sunt antrenorii! Nu a[ puteaspune dac` sunt sau nu cå[tig`tori,dar cu siguran]`, prin experien]a lor,sunt un cå[tig pentru sportivi.

Performan]`, competi]ii, organiza-re, planificare, disciplin` sportiv`, an-tidoping, cursuri de preg`tire/formarepentru antrenori [i arbitri sunt ele-mente care invariabil ne trimit cugåndul la forul care conduce, supra-vegheaz`, impune reguli, manageria-z` culturismul \n Romånia: Federa]ia

Romån` de Culturism [i Fitness. To]icei care au atribu]ii \n federa]ie, de lapre[edinte, secretari de comisii, ar-bitri pån` la pre[edin]ii cluburilorsportive sunt, de cele mai multe ori,doar cå[tig`torii respectului [i admi-ra]iei colective.

Spectatorii concursurilor de cultu-rism se num`r` printre cei mai nume-ro[i cå[tig`tori, prin prisma faptuluic` iau parte la evenimente care po-pularizeaz` un sport accesibil tuturor,cu priz` din ce \n ce mai puternic` lapublic [i care promoveaz` via]a s`-n`toas` [i echilibrul.

Quod erat demonstrandum (ceeace era de demonstrat), ar spune la-tinul…

{i, pentru a avea [i o concluzie aacestui demers, apreciez c`, cu cåtvom fi mai mul]i cå[tig`tori, indiferentde pozi]ia \n care ne afl`m, cu atåtculturismul va cre[te \n popularitate[i valoare!

ADEV~RA}II CÅ{TIG~TORIADEV~RA}II CÅ{TIG~TORI

11

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

FemuraliDin stånd, cu picioarele drepte [i

genunchii bloca]i, apleca]i-v` \nainte.Nu e nevoie s` atinge]i cu pieptul pi-cioarele sau podeaua cu podul pal-melor, doar cei care au o mobilitatefoarte bun` pot reu[i, important aici es` sim]i]i mu[chii femurali \ntin[i.Men]ine]i 10-20 secunde.

Tricep[iDac` facem extensii la helcometru

din stånd, atunci, dup` terminareaseriei, nu d`m drumul månerului [ir`månem \n pozi]ia de \ntindere ma-xim` pentru 10-20 secunde. Coatelevor r`måne pe loc. Recomand aici,

pentru a nu stresa articula]ia cotului,s` reduce]i greutatea la jum`tate siapoi s` face]i \ntinderea. Dac` facemalt exerci]iu pentru tricep[i, atunci si-mul`m mi[carea de sus f`r` må-ner/frånghie. Cu palmele \n pozi]ieneutr` [i coatele pe lång` corp, fixe,ridic`m antebra]ele la maximum [i lebloc`m pentru 10-20 secunde.

GambeOchi]i vizual un postament \nalt de

10-15 cm [i, dup` seria de gambe,fuga la el. V` l`sa]i \n jos la maxi-mum, f`r` s` atinge]i cu c`lcåiele po-deaua, (alege]i un postament cores-punz`tor ca \n`l]ime) pentru 10-30secunde. Måinile le folosi]i doar pen-tru echilibru.

Mai sunt [i alte exerci]ii de \n-tinderi, \ns` cu acestea am ob]inutrezultate foarte bune.

S` nu aud plångeri de la patroniis`lilor c` au \nce-put s` apar` apa-rate \ndoite prins`li din cauzaacestui art icol.G l u m e a m …Acum, serios vor-bind, nu trebuies` for]a]i \ntinde-ri le, greutateacorpului atårna-t`/distribuit` cuaceste \ntinderieste suficient`.

Pentru cei careconcureaz`, tot\ntre serii, dup` omic` pauz` dup`\ntinderi, reco-mand pozi]i i leobligatorii \n caresunt \ncorda]imu[chii pe care \iantren`m. Deexemplu, dac` fa-cem trac]iuni,atunci e bine s`execut`m amforadin fa]` sau dinspate. V` vorajuta \n concursurila controlul mu[-chilor \ncorda]i.

Alexandru Bolborici

A[a cum \ncerc`m s` folosim lamaximum seriile pentru cre[tere \nmas` muscular`, la fel trebuie s` fa-cem [i cu pauzele dintre ele. Trebuies` scoatem tot ce se poate de la ele.

Majoritatea ne \ncadr`m \ntre 1 [i 3minute pentru pauza dintre serii. |nce-pem urm`toarea serie dup` ce ne re-vine respira]ia la normal [i ne tragemsufletul, cum se spune. Ce am ob-servat eu c` fac majoritatea \n timpulacestei pauze dintre serii? Unii nu facnimic, al]ii vorbesc \ntre ei, al]ii \[iasist` partenerii de antrenament. Ceam observat c` nu fac aproape deloc?|ntinderi sau stretchingul static.

|ntinderile dintre serii sunt foartebune pentru c` previn accident`rile,mic[oreaz` timpul de recuperare, re-duc febra muscular` de dup` antre-nament, m`resc mobilitatea, men]inmu[chii calzi [i puternici pentru seriaurm`toare. Efectuate corect, duc lacre[teri \n mas` muscular`.

Exist`, pentru fiecare grup` mus-cular`, exerci]ii specifice de \ntinderi.Ele se fac dup` prima serie propriu-zis` din antrenament, nu \ntre cele de\nc`lzire, \n nici un caz la \nceputulantrenamentului. A[adar, \ntinderilese fac numai cånd mu[chii sunt calzi.Tipic, un antrenament corect \l \n-

cepem cu \nc`lzirea general` (rotiriu[oare de gåt, bra]e, pumni, joc deglezne etc. ), apoi trecem la primulexerci]iu unde ne \nc`lzim cu greut`]imici, progresive, pentru 3-4 serii [iapoi \ncepem seriile productive. |ntin-derile le facem \n pauzele seriilor pro-ductive, imediat dup` terminarea lor.Voi prezenta \n continuare cele maiimportante exerci]ii pentru \ntinderi.

PieptAlege]i un cadru \n care s` \nc`-

pe]i cu bra]ele pe jum`tate \ntinse.Apleca]i-v` \n fa]` [i p`stra]i pozi]iapentru 10-20 secunde. Nu contracta]ipieptul, c`uta]i pozi]ia \n care sim]i]ipieptul \ntins la maximum (vezi po-za). |n func]ie de ce parte a pieptuluia]i antrenat, varia]i pozi]ia bra]elor,mai sus dac` a]i f`cut pe plan \ncli-nat sau mai jos dac` a]i f`cut pe planorizontal.

SpateSunt mai multe exerci]ii de \ntin-

deri pentru spate. Dac` am f`cuttrac]iuni cu priz` larg`, atunci, dup`terminarea seriei, vom mai r`månepentru 10-20 secunde atårna]i. Dac`am f`cut ramat simultan cu ambelebra]e (cu haltera, ramat T, lahelcometru), atunci alegem un cadrufix, fix`m un picior \n el \n partea dejos [i cu måinile prinse de cadru, laaproximativ 1 metru \n`l]ime, nel`s`m pe spate, cu bra]ele \ntinse,pentru 10-20 secunde. Dac` am f`-cut ramat alternativ cu gantere,atunci cu o mån` ne ]inem(pozi]ionat` mai jos) [i cu cealalt`\mpingem \n cadru iar trunchiul se varoti corespunz`tor. Dup` 10-20secunde de \ntindere, schimb`mpozi]ia trunchiului cu 180 de gradeastfel \ncåt måna care trage s` fiemai jos decåt cea care \mpinge.

Cvadricep[iPentru mu[chii anteriori ai coap-

sei, voi prezenta dou` exerci]ii. Pri-

mul: din stånd cu picioarele dep`rtatela l`]imea umerilor, l`sa]i-v` \n jos,\ndoind genunchii, p`strånd spateledrept [i ridicåndu-v` pe vårfuri. Pen-tru echilibru, e necesar s` v` ]ine]i cuo mån` de un cadru; men]ine]i 10-20secunde \n partea de jos. Pute]i s`atinge]i cu genunchii podeaua, dargreutatea corpului s` fie distribuit` pespate. Al doilea: din stånd, sprijini]i-v` cu måna dreapt` de un cadru,prinde]i cu stånga piciorul stång de lanivelul gleznei (nu de la nivelul dege-telor labei) [i trage]i-l \n spate, pån`atinge]i fesierul; men]ine]i 10-20 se-cunde [i apoi schimba]i piciorul [imåna.

12

ppiieepptt

ssppaattee

ccvvaaddrr iicceepp[[ii

ttrr iicceepp[[ii

ggaammbbee

Folosi]i pauzele dintre serii!Folosi]i pauzele dintre serii!

13

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Dr. ßerban Damian

S-ar putea s` v` mire, dar, \n ciu-da condi]iilor de azi, alimenta]ie, su-plimente nutritive, dot`ri de antrena-ment, medicin`, oamenii sunt \ntr-oform` fizic` mai proast` decåt cei dinantichitate. Aceasta este constatareaDr. Harry Rossiter, cercet`tor \n do-meniul fiziologiei sportive la Univer-sitatea Leeds din Anglia.

Dr. Rossiter a m`surat rata meta-bolismului unor atle]i care au fostpu[i s` våsleasc` pe o trirem` ateni-an` reconstruit` – un vas de r`zboifolosit \n antichitate, care avea 37metri lungime [i \n care \nc`peau170 de våsla[i a[eza]i pe trei rånduri.Folosind analizatoare metaboliceportabile, el a m`surat consumulenergetic al cåtorva atle]i \n timpulvåslirii la diverse viteze, pentru aconstata eficien]a „motorului uman”al acestor vase de r`zboi.

Comparånd rezultatele ob]inute deel, care au fost publicate \n revistaNew Scientist, cu textele clasice careau \nregistrat detalii ale rezisten]ei laefort, el [i-a dat seama c` våsla[iidin Atena, \n jurul anului 500 \.Hr.,puteau fi considera]i atle]i de elit`,chiar [i dup` standardele moderne.

„Grecii antici porneau la drum cucåte 200 de trireme, fiecare cu cåte170 de våsla[i, deci nu se pune pro-blema unui grup restråns de b`rba]icu performan]e fizice extraordinare”,spune Dr. Harry Rossiter. „Fie aveauo tehnic` mai special` [i mai eficien-t` de våslit, fie erau cu to]ii \ntr-o for-m` excelent`, comparabil` cu asportivilor de performan]` din zilelenoastre. Studiile mele arat` c` atle]iiantici erau genetic mai bine adapta]ila efort de anduran]` decåt suntemnoi ast`zi.”

Dr. Rossiter a muncit \mpreun` cuprofesorul Boris Rankov, de la Uni-

versitatea din Londra, pentru a inter-preta datele legate de capacitatea deefort a våsla[ilor din antichitate. Sepoveste[te despre revolta din Myti-lene, capitala de atunci a insulei Les-bos, aflat` \n Marea Egee. Conduc`-torii atenieni au trimis o trirem` c`treaceast` insul` pentru a \n`bu[i \nsånge revolta [i a ucide to]i b`rba]ii.A doua zi, au decis c` e o m`sur`prea drastic` [i au trimis o alt` trire-m` pentru a opri masacrul. Conform\nsemn`rilor din acea vreme, a douatrirem` ar fi trebuit s` fac` acestdrum \n mai pu]in de 24 ore, ceea cea presupus våslirea \n schimburi, ast-fel \ncåt s` c`l`toreasc` f`r` oprire.

„Folosindu-ne de aceste detalii,am putut estima viteza vasului”,spune Dr. Rossiter. „Apoi am folositvasul reconstruit pentru a m`sura ne-cesarul metabolic al „motorului uman“astfel \ncåt s` se ajung` la acea vi-tez`. Dac` istoricii au dreptate, pro-

babil c` am avea probleme \n a g`sipe \ntreaga planet` b`rba]i atåt de \nform` \ncåt s` umplem o trirem` [is` våsleasc` la viteza de atunci.”

Triremele au reprezentat un pro-gres tehnologic imens, permi]åndatenienilor s` domine m`rile. Eleaveau o chil` puternic`, care se ter-mina cu un vårf uria[, acoperit cupl`ci de bronz, cu care loveau [i g`u-reau vasele inamice – o tehnic` nou`\n r`zboiul maritim. Pentru ca impac-tul s` fie suficient de puternic, ele tre-buiau s` ating` o vitez` foarte mare– de aceea au fost construite astfel\ncåt s` aib` de trei ori mai mul]i vås-la[i decåt vasele mai vechi. A[ezån-du-i pe trei rånduri, vasul putea s`aib` o greutate [i lungime care s` \lfac` u[or manevrabil.

Trirema folosit` \n cercet`rile Dr.Rossiter – Olympias – a fost construi-t` \n 1980 [i a purtat flac`ra olimpic`la Pireu, la Olimpiada din 2004.

15

prof. Cristian Neagu

Luptånd cu stresul zilnic, corpul nostrusufer` schimb`ri odat` cu trecerea tim-pului, devenim mai obosi]i, mai irascibili,apar probleme cu somnul [i digestia.Omul modern are ma[in` [i computer,astfel el \[i reduce activit`]ile normale,contactele umane, la deplas`rile la volan[i comunicarea prin internet.

Apari]ia diverselor deregl`ri ale siste-mului nervos vegetativ duce la accentua-rea unor sl`biciuni pe care le are fiecareindivid (de regul`, apar probleme digesti-ve [i, \n unele cazuri, cardiace sau re-nale).

O alimenta]ie complet necorespunz`-toare sau un regim de via]` dezordonateste re]eta complet` pentru a accentuaaceste probleme, pån` la a provoca oboal` mai serioas`.

Un ajutor \n lupta cu stresul [i deregl`-rile sale este TAURINA. Din ce \n ce maimul]i medici (ca de obicei, primii au fostasiaticii: japonezii) prescriu taurina \n di-verse boli cardiace, hepatice , \n tulbur`rimetabolice, ca diabetul, dar [i ca un an-tioxidant puternic.

Taurina, deseori amintit` ca un amino-acid, nu face parte din proteinele funda-mentale ale corpului uman. |n schimb,ea r`måne liber`, \n ]esuturi [i sånge,fiind unul dintre cei mai abunden]i amino-acizi liberi. O g`sim, de asemenea, \n ]e-sutul inimii, \n mu[chii scheletului [i \n

sistemul nervos. |n perioadele de extenu-are fizic`, organismul nu mai este \n sta-re s` produc` o cantitate normal` [i sufi-cient` de taurin`, rezultånd o caren]`temporar`. Rolul ei este acela de trans-mi]`tor metabolic [i de detoxifiant. Impor-tan]a ei este legat` [i de creier. Unii cer-cet`tori consider` c` taurina poate fi unsupliment alimentar s`n`tos pentru per-soanele ce sufer` de tulbur`ri bipolare (depresie maniac`).Taurina [i bolile de inim`

|n Japonia, este utilizat` \n tratareabolilor ischemice de inim`, ca [i \n aritmii.Persoanele care sufer` de insuficien]`cardiac` congestiv` sunt sf`tuite s` ur-meze o cur` cu taurin`, circa 3 - 5 g pezi, cu efecte vizibile [i \n cazul hipertensi-unii [i al colesterolului m`rit. Taurina [i diabetul de tip 1

Studii \ntreprinse au demonstrat cumtaurina ac]ioneaz` ca un antioxidant pu-ternic [i \mbun`t`]e[te starea pacien]ilorsuferinzi de diabet de tip 1, comb`tåndefectul radicalilor liberi. Mai mult, dup`pancreas, taurina este al doilea meca-nism ce \mbun`t`]e[te rezisten]a insuli-nei, ceea ce duce la m`rirea excre]iei co-lesterolului.

Deoarece diabetul de tip 1 este ucig`-tor, netratat corespunz`tor, taurina, \ncantitate de 500 mg, 1 dat` sau de 3 oripe zi, este un factor salvator. Cercet`toriidemonstreaz` cum, chiar [i la copii, insu-ficien]a acestui aminoacid reduce se-

cre]ia de bil`, reduce absorb]iagr`similor [i incapaciteaz` tem-porar unele func]ii ale ficatului.Aceste efecte negative pot fi re-versibile, prin introducerea \nalimenta]ie a suplimentelor cutaurin`. Taurina [i hepatitaPe un lot de persoane bolnave dehepatit` acut`, s-au efectuatcåteva studii. La jum`tate dintre

persoane, au fost administrate

tratamentele standard, iar celorlalte,taurina, cåte 4 g de trei ori pe zi, dup`fiecare mas`. |n compara]ie cu e[an-tionul tratat normal, cei c`rora le-a fostadministrat aminoacidul au prezentatsc`deri importante ale nivelului bilirubinei[i ale totalului de acizi biliari.Taurina [i alcoolismul

Aceast` substan]` s-a dovedit a aveacalit`]i [i \n domeniul alcoolismului, lapersoanele dependente de aceast` sub-stan]` atåt de nociv`. Doze de 1 g, detrei ori pe zi, au avut rezultate miraculoa-se, \n sc`derea episoadelor psihice alealcoolicilor.Cåt de sigur` este taurina?

Studiile, atåt pe oameni cåt [i pe ani-male, au demonstrat o dat` \n plus sigu-ran]a utiliz`rii acesteia. Efectele sale be-nefice cuprind majoritatea func]iilor orga-nismului, iar rezultatele se observ` \n celmai scurt timp.

Comparativ cu medicamentele cla-sice, Taurina are avantajul unui produsnatural fa]` de un medicament care une-ori poate avea efecte secundare asupraaltor func]ii ale corpului nostru. Seobserv` o tendin]` accentuat` a medici-nei moderne \n direc]ia substan]elor na-turale, care au marele avantaj c` vindec`o dereglare fiziologic`, f`r` a crea altaprin efecte secundare, cum se \ntåmpl`cu medicamentele clasice.

Trebuie subliniat [i faptul c` \n medici-na modern` se merge pe prevenirea \m-boln`virii, condi]ia principal` fiind prote-jarea de factorii distructivi ai vie]ii mo-derne: stresul, poluarea, regimul nes`n`-tos de via]`, alergiile.

Un mare ajutor \n aceast` lupt` esteoferit de Taurina. Pre]ul ei este foartemic, \n compara]ie cu al medicamentelor;fiind un produs natural, nu are grad de to-xicitate. Nu este un panaceu, dar v` poa-te ajuta \n prevenirea [i tratarea unor bolicare sunt din ce \n ce mai prezente \nvia]a omului modern.

ANTICII ERAU MAI ANTICII ERAU MAI |N FORM~ DECÂT NOI|N FORM~ DECÂT NOI

Taurina [i efectele eiTaurina [i efectele eibenefice asupra organismuluibenefice asupra organismului

ttrr ii rreemm`̀

14

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

VVåårrssttaa:: 22 ani||nn`̀ll]]iimmee:: 1,71 mGGrreeuuttaattee: 48 kgRRee[[eeddiinn]]`̀:: Bucure[tiSSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`SSttuuddiiii:: Facultatea de Drept,

Bucure[ti, anul 1 [i Facultateade Comunicare [i Rela]iiPublice, anul 3

OOccuuppaa]]iiee:: instructor fitness [iaerobic

MMåånnccaarreeaa pprreeffeerraatt`̀::s`n`toas` - salat` de fructe [isalat` de legume nes`n`toas` - fast food

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr::- „vreau s` particip laCampionatul Na]ional debodyfitness“- finalizarea studiilor,implicarea \n activit`]i depromovare a importan]eipractic`rii sportului

AAnnttrreennaammeenntt:: 3 [edinte de fitness[i 3 de aerobic pe s`pt`mån`

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii aaeerroobbiiccppeennttrruu uummeerrii::

– \mpins cu bara de la ceaf`, 3serii a 8-12 repet`ri

– ramat vertical, 3 x 8-12– flutur`ri cu gantere din aplecat

la 90 de grade, 3 x 8-12

LUCIALUCIARUSURUSU

Fot

o: M

ircea

Net

ea

E[ti fit?Vrei s` apari pe aceast` pagin`?Ai nevoie de o sedin]` fotoprofesional`?Trimite mail cu datele tale [i opoz` la [email protected]

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

sl`bi sistemul imunitar, ceea ce poa-te duce la cancer. De asemeni, folo-sirea steroizilor se [tie c` favorizeaz`m`rirea prostatei.

al]i doi culturi[ti profesioni[ticare au semnat contracte noi suntChris Cormier [i Silvio Samuel? Ei ausemnat cu grupul Weider. Dup` ce af`cut o pauz` competi]ional` \n 2006,datorit` unor probleme medicale gra-ve care l-au ]inut \n spital timp de olun`, Chris \[i pl`nuie[te revenireape scena concursurilor profesioniste\ncepånd cu Colorado Pro din iunie.Silvio este un debutant cu rezultatefoarte bune \n concursurile la care aparticipat, mul]i comparåndu-l cu le-gendarul Sergio Oliva.

Gunter Schlierkamp [i KimLyan s-au logodit? Idila lor a \nceput\nc` din 2004, iar de curånd Gunter i-a oferit inelul de logodn`. Kim lucrea-z` \n domeniul media [i are un rol deantrenor personal \ntr-un cunoscutshow de pe NBC.

\n curånd nu va mai fi ne-voie s` te expui la ultraviolete pentrua ob]ine un bronz intens?

Se [tie c` expunerea excesiv` laradia]iile ultraviolete ale soarelui saula cele ale saloanelor de bronzatcre[te riscul de cancer de piele [iduce la \mb`trånirea [i ridarea ac-centuat` [i prematur` a pielii. Din p`-cate, culturi[tii au nevoie de o pielecåt mai bronzat` atunci cånd urc` pe

scen` [i mul]i fac excese,chiar dac` acum exist`vopsele performante, pentruc` vopselele arat` mai binecånd dedesubt ai o pielebine bronzat`. Pe de alt`parte, cremele autobron-zante, de[i sigure, nuasigur` un bronz intens iarculoarea e u[or portocalie.Din fericire, oamenii de[ti in]` au descoperit [itesteaz` acum o substan]`injectabil` care stimuleaz`melanina. Deci, \]i faci oinjec]ie [i, dup` cåteva zile,e[ti bronzat ca dup` o lun`de plaj`. Singurul efect ne-gativ secundar este apari]ia

erec]iilor spontane. Cånd e[ti acas`,nu e o problem`, dar ce faci cånde[ti pe plaj` la [trand sau la mare?

Costel Torcea a fost cel maiaplaudat concurent la zonalele de laCraiova? Forma [i masa muscular` i-au permis s` cå[tige, lejer, atåtcategoria 80 kg cåt [i openul laseniori.

Ion Oncescu adun` medaliicu ambele bra]e? El a cå[tigat aurul,la stånga [i dreapta, categoria 86 kg,la concursul interna]ional SenecHand, desf`[urat la Bratislava

(Slovacia), pe data de 22 martie. Unrezultat bun a reu[it [i DanDiaconescu, la categoria 70 kg. El aob]inut locul 8 la bra]ul stång [i locul9 la bra]ul drept. Mihai {erban [i-adovedit \nc` o dat` valoarea dearbitru interna]ional, fiind desemnatarbitru principal la multe confrunt`ripentru acest concurs.

testosteronul omoar` neuro-nii? Un studiu efectuat recent la YaleUniversity din SUA a ar`tat c`, \ntimp ce o cantitate normal` de testo-steron protejeaz` neuronii, o cantita-te crescut` duce la o serie de reac]iicare culmineaz` cu moartea celulelorcreierului, numite neuroni. Rezultate-le studiului sunt alarmante pentru c`exist` numero[i sportivi, nu numaiculturi[ti, care \[i injecteaz` cantit`]imari de testosteron sau deriva]i cu-noscu]i, \n general, sub numele desteroizi. Dac` asta e adev`rat de cenu vedem cazuri numeroase de de-clin intelectual, demen]` sau Alzhei-mer la sportivii care iau steroizi? Au-torii studiului sugereaz` c` efectelesunt cumulative [i pierderea de neu-roni, foarte probabil, nu va fi evident`

mul]i ani. |n plus, se [tie c` noi folo-sim doar o parte din capacitatea cre-ierului. Oricum, mai bine sta]i naturalica s` nu v` face]i faci griji.

\n luna martie au avut loc do-u` concursuri profesioniste? Primul afost Arnold Classic, pe 2-3 martie.Acesta e considerat cel mai importantconcurs ca faim` [i premii dup` Mr.Olympia [i la start s-au aliniat mul]isportivi de top. Iat` clasamentul: 1.Victor Martinez, 2. Dexter Jackson, 3.Toney Freeman, 4. Gustavo Badell,5. Phil Heath, 6. Silvio Samuel.Premiul pentru cel mai musculosconcurent a fost cå[tigat de VictorMartinez iar Marcus Haley a cå[tigatpremiul pentru cel mai bun programartistic \n valoare de 10.000 $.

Al doilea concurs, Australian Pro,a fost la o distan]` de 10 zile de Ar-nold Classic, pe 12 martie. Iat` cla-samentul:1. Dexter Jackson, 2. Ron-nie Rockel, 3. Vince Taylor, 4. MartinKijellstrom, 5. Hide Yamagishi, 6.Joel Stubbs.

Ronnie Coleman [i-a pre-lungit contractul cu BSN? Aceastaeste o firm` de suplimente nutritivecare opereaz` peste Ocean [i care i-a oferit lui Coleman o prelungire acontractului semnat acum doi ani, po-trivit c`ruia Ronnie prime[te 600.000dolari pe an.

Jay Cutler s-a mutat \ntr-ocas` mai mare ca urmare a cå[tig`riititlului Mr. Olympia? Imediat dup`succes, cei de la Muscle Tech i-auoferit un nou contract la o valoaremai mare decåt cea primit` acum doiani, cånd Jay a semnat prima dat` cuei. De[i a refuzat s` dezv`luie sumaanual`, surse din anturajul lui sus]in

c` este o sum` mai mare decåt ceaprimit` de Ronnie Coleman de laBSN. Cu banii de la Olympia [i cu ceide pe primul an de contract, Jay [i-acump`rat o cas` la 15 minute de ora-[ul Summerlin [i a plecat din Las Ve-gas. Noua re[edin]` are 6 dormitoa-re, 6 b`i [i o piscin` pe lång` o curtede cåteva mii de metri p`tra]i. Foartebine pentru Jay, a muncit mult [i lemerit`.

potrivit revistei Bottom LineHealth (Esen]a s`n`t`]ii), b`rba]iicare au participat de-a lungul anilorla cel pu]in 3 ore pe s`pt`mån` deactivit`]i intense, au un risc de a fidiagnostica]i cu cancer de prostat`avansat, cu 70% mai mic. }ine]i mine\ns` c` supraantrenamentul poate

22SSii llvviioo SSaammuueell

DDeexxtteerr JJaacckkssoonn

VViiccttoorr MMaarrtt iinneezz

GGuunntteerr SScchhll iieerrkkaammpp[[ii KKiimm LLyyaann

23

CCoosstteell TToorrcceeaa

IIoonn OOnncceessccuu ppee ppooddiiuumm

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

aceast` zon` a corpului. |ncepe, \nacest caz, cu trac]iuni la piept cupriz` larg`, coatele s` circule cåt maidep`rtat prin lateralul corpului, ur-mate de trac]iuni tip supina]ie cu pri-z` la l`]imea umerilor, coatele s` cir-cule pe traiectorii paralele prin fa]acorpului, apoi ramaturi. Deci, dac` nuai spatele suficient de lat, \ncepe\ntotdeauna cu trac]iuni la bar`, scri-

pete sau la aparate, dou` exerci]ii [iapoi un exerci]iu de ramat. Cåte 4exerci]ii din fiecare.

R. Dintre cele dou` programe tri-mise, cel \n care faci 4-8 repet`ri peserie e mai bun pentru mas` muscu-lar`, varianta cu 6-10 repet`ri peserie implic` folosirea unor greut`]imai mici.

Ovidiu Pop – Aiud, jud. Alba

R. Este adev`rat c` am fost invitatla penitenciarul Giurgiu [i m-am dusacolo, dar nu cred c` am timp s` m`duc \n toate penitenciarele din ]ar`unde sunt invitat de de]inu]ii care tragde fiare. La Giurgiu am fost pentru c`s-au \ntrunit ni[te condi]ii: era aproa-pe de Bucure[ti, am fost invitat nu

numai de de]inu]i, ci [ide dl. Antonescu carese ocup` de educareaprin sport a celor carevor s` fac` culturism [icare a organizat un con-curs, canalul TV Sport afost interesat s` filmezeactivitatea celor deacolo [i s-a \ntåmplat s`am [i o dup`-amiaz`liber`. La Giurgiu amintrat \n penitenciar, amschimbat impresii cu ceicare se antreneaz`acolo. Pentru Aiud artrebui s`-mi sacrific 1-2zile [i probabil c` amputea vorbi doar lavorbitor pentru c`, spuitu, conducerea ereticent` la activit`]isportive. Pe urm` chiarnu m` v`d mergånd prin]ar` pe la toate peniten-ciarele ca s` vorbesc cuto]i cei care m` invit`,pentru c` asta se va\ntåmpla dac` m` maiduc, vor \ncepe to]i s`m` cheme.

Ionu] Nicolae –Buz`uR. Da, [tiu c` exist` untip care m` face \n toate

felurile pe internet. Eu nu sunt fan alinternetului [i nici nu prea am timp,dar mi-a spus dr. {erban Damian, \nlinii mari, despre ce vorbe[te tipul lacare te referi. Ce am \n]eles eu e c`tipul se laud` cu diplome ob]inute \n[coli \n domeniul culturismului [i fit-nessului [i era tare nemul]umit c` avrut s` se angajeze la o sal`, dar pa-tronul i-a oferit un salariu prea micpentru preg`tirea lui. Pe urm` am \n-]eles c` eu a[ fi principal` ]int` anemul]umirilor lui din moment ce m`tot comenteaz` la modul negativ. Ci-c` a[ fi \n lumea interlop` din Bucu-re[ti [i altele. Bine\n]eles c` nu \[i d`numele.

Am cam rås cånd mi-a povestit{erban toate astea. Eu [tiu c` diplo-mele nu-]i aduc neap`rat recunoa[-tere [i bani, am 17 diplome de cam-pion na]ional, dou` diplome careatest` c` am fost cel mai bun \n cele7 ]`ri din sud-estul Europei (adic` di-plome de Campion Balcanic), amdou` diplome pentru merite deose-bite pentru promovarea culturismului[i fitnessului \n Romånia date deIFBB prin pre[edintele de atunci BenWeider. Vede]i c` nu am mai po-

Florin Cojocar – jud. Suceava

R. Trac]iunile la scripete, cu priz`la l`]imea umerilor, tip supina]ie, nueste identic cu pulloverul la aparat.Nu doar din cauz` c` la trac]iuni suntsolicita]i [i bicep[ii, a[a cum remarci[i tu. Pulloverul la aparat este unexerci]iu de izolare care poate fi folo-sitor, dar nu \]i stimuleaz` suficientmusculatura spatelui, oricåt de mult[i de greu vei lucra. Prin compara]ie,

trac]iunile la scripete se \nca-dreaz` \n grupa exerci]iilor debaz` care stimuleaz` puternicmusculatura spatelui [i bi-cep[ii. Dac` te cambrezi saute la[i pe spate \n timp cetragi bara spre piept, intr` maimult spatele [i se reduce im-plicarea bicep[ilor. Dac` staicu trunchiul vertical tot timpul[i bara este tras` pe lång`cap (razant cu nasul), cre[tedramatic implicarea bicep[ilor.De altfel, eu consider c` aces-ta este singurul exerci]iu, cuadev`rat de baz` pentru bi-cep[i, \n timp ce flexiile cubara se apropie doar foartemult de acest statut din motivc` implicarea lombarilor sau apicioarelor se face doar \n mo-mentul execut`rii tri[ate.

R. Nu ai fost prea dur spu-nånd c` Jay Cutler probabilfolose[te steroizi. Nu cred c`e cineva care s` cread` alt-ceva despre practicile din cul-turismul profesionist. |n celamator lucrurile difer` pu]in \nanumite cazuri. Pe de alt`parte, a[a cum ai remarcat [itu, Cutler a venit cu un pro-gres la musculatura spatelui \n ulti-mul an, dar afirma]ia ta cum c`„dintr-o grup` deficitar` a ajuns ceamai bun` din culturismul profesionist”mi se pare u[or exagerat`. Cutler nuera nici \nainte \ngust \n umeri doarc` nu era punctul lui forte [i Coleman\l domina copios la acest capitol.Acum Cutler a mai progresat, dar, \nopinia mea [i a multora prezen]i laTimi[oara la sfår[itul anului trecut, nu\l bate pe Coleman la acest capitol.Cutler e poate la fel de lat \n spate,dar Coleman are talia mai \ngust` [iforma de V e mai dramatic`. Totu[i,progresul lui Cutler a fost remarcatde toat` lumea.

R. Pentru spate avem \n esen]`dou` tipuri de exerci]ii: cele \n caretragem coatele de deasupra capuluic`tre corp, prin fa]` sau prin lateral,[i cele \n care tragem coatele din fa]acorpului c`tre spate cu coatele circu-lånd pe lång` corp sau dep`rtate de

acesta. Primele se numesc trac]iuniiar cel de-al doilea tip de mi[c`ri, ra-maturi. Fiecare tip de mi[care aredeci dou` variante [i fiecare afec-teaz` sau stimuleaz` alt` zon` aspatelui. Trac]iunile, \n special cele \ncare coatele coboar` prin lateral,contribuie mai mult la l`]irea spatelui\n partea de sus a acestuia iar rama-turile mai mult la \ngro[area mu[-chilor spatelui \n partea inferioar` [icea superioar`, pe mijloc, lång` co-loan`, pentru c` sunt implicate [izone mari ale trapezului inferior.

|n concluzie, nu pot s` \]i spuncare este cel mai bun procentaj \ntreexerci]iile de ramat [i cele de trac-]iuni pentru a avea un spate bun.Trebuie s` te ui]i \n oglind` [i s` de-cizi ce e necesar \n cazul t`u: l`]ireasau \ngro[area lui?

Presupun c` nu ai un spate sufici-ent de lat \n partea superioar` pentruc` altfel nu erai a[a preocupat de

LLeeoonnaarrddBBaalleeaa

VViioorreellDDeeaacc

VViiccttoorrMMeessnnyyii

AAttttiillaaTTaammaa[[

24 25

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

26

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]ii din fiecaregrup` muscular`, iar \n ultimulnum`r, dedicat acestui serial,pute]i g`si indica]ii [i programede antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 5,00 lei (50.000 lei v).

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

|n Bucure[tii,, Cartiierull Pajjura,, str.. Driidu,, nr.. 2 ({coalla nr.. 178)

Aparatur` ultramodern`.

Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.: 0724.262.142,0724.534.043

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai9,50 lei (95.000 lei v.)

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicuri le cu o

singur` arom`. Comenzile pentru aceas-t` ofert` se pot face la te-lefoanele redac]iei saupe wwwwww..rreeddiiss..rroo.Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod` nr. 159.

Ofert`special`

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit` formulei cudou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (75% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (25% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore

Dac` dori]i rezultate spectaculoase:O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur`

de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNNNUUUU AAAARRRREEEE EEEEFFFFEEEECCCCTTTTEEEE NNNNEEEEGGGGAAAATTTTIIIIVVVVEEEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele

redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de lapo[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de0,9 kg – 22,50 lei (225.000 lei v), s`cule]i de 2 kg – (45,00lei (450.000 lei v.), g`le]i de 2 kg – 47,00 lei (470.000 lei v).

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

menit de cele peste 150 de diplomeprimite la cå[tigarea diferitelor com-peti]ii la care am participat \n ultimulsfert de secol.

Din p`cate, aceste diplome saucarnetul de antrenor nu te fac auto-mat un nume [i o autoritate \n cultu-rism [i fitness. Am [tiut asta [i acum25 de ani [i o [tiu [i acum. Tipul carea scris chestiile alea pe internet acrezut altfel [i se a[tepta probabil s`cad` to]i la picioarele lui pentru c` aob]inut o diplom`. Un „nume” se cl`-de[te \n timp, prin diferite activit`]i.Cånd va \n]elege asta, va fi maiaproape cu un pas de recunoa[tereape care [i-o dore[te.

Bucur Rare[ – Oradea

R. Sunt cåteva s`li bune \n Ora-dea, a[a c` ai de unde alege. Pentruc` e[ti un sportiv cu vechime \n cul-turism, o s` ai dificult`]i \n adaptareala noua sal` la fel cum o s` ai [i laadaptarea cu tradi]iile, obiceiurile [ifelul de a fi al oamenilor din Oradea.Oricum cel mai important este s`alegi o sal` care are suficiente bare,gantere [i discuri, nu doar aparate,pentru c` spui c` vrei s` concurezi.Apoi caut` urgent printre membri unpartener de antrenament care vinede obicei la sal` la ora care vii [i tu,altfel nu po]i trage tare la genuflexiuniori \mpins din culcat cu bara sau cugantere.

Nu \n ultimul rånd, consider` unnoroc faptul c` serviciul te-a adus \nOradea unde au loc dou` concursurimari anul acesta [i po]i s`-]i studieziviitorii adversari: Trofeul Hercule \niunie [i Campionatele Na]ionale defitness [i bodybuilding classic \n sep-tembrie.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

FITNESS-CLUBFITNESS-CLUBSal` de fitness \n zona Titan, lång` Podul IOR.

Instructori califica]i. Aici g`si]i [i produse Redis.Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 8,parter, sect. 3. Bucure[ti. Tel.: (021)/340.29.73

www.fitness-club.ro

NICK&BOBONICK&BOBOSal` de fitness, aerobic, masaj,

solar, bar sportiv, instructori califica]i,asisten]` \n probleme de nutri]ie. Adres`:magazinul Bucur Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sectorului 2. Tel.: 0729.517.291

NOU!

27

MMaarrcceellMMaanneeaa

FFlloorriinnAAnnccuu]]aa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Dr. ßerban Damian

De ani de zile este cunoscut ca„uria[ul de la Petr`chioia”. De ce?Foarte simplu – fiindc` a fost [i esteun om uria[. Dar ceea ce \l face uria[nu este numai trupul s`u (\n 1977avea 130 kg la 1,77 m), ci poate maiales sufletul. Marian Iacob este opersoan` complex`: actor [i casca-dor, fost halterofil de performan]`, in-structor de culturism, poet [i recita-tor, pasionat de arheologie [i numis-matic`. De-a lungul vremii s-a scris \nmulte rånduri despre el \n pres`.

Bra]ul lui, faimos \n anii ’70 pentruo circumferin]` de 51 cm (record \nEuropa pe atunci), poate ]ine [i uncreion pentru a scrie o poezie de dra-goste (a[a [i-a cunoscut so]ia, pecare o alint` Geriantes, numele uneiprin]ese medievale), dar poate fi [i oarm` atunci cånd se impune – de

exemplu snopind \nb`taie [ase indivizicare agresau o tå-n`r` \ntr-un parc.

A jucat \n peste50 de filme de lungmetraj – „AlexandruL`pu[neanu”, „Dru-mul oaselor”, „Coli-erul de turcoaze”,„Iancu Jianu”, „Mis-terele Bucure[tilor”… [i multe altele.Este un pasionat de arheologie [ichiar a f`cut descoperiri considerateimportante de c`tre speciali[ti.

Mai presus de toate, este un b`r-bat activ la 50 de ani, lucru pe care \lconsider` extrem de important [i \lrecomand` oricui.

A fost halterofil de performan]`. |n1970 a fost selec]ionat pentru Campi-onatul Mondial de juniori. Pe aceavreme reu[ea s` \mping` de la piept

din culcat cu 200 kg [i f`cea genufle-xiuni cu 260 kg. A fost halterofilul cucel mai mare bra] din toat` ]ara. A \n-ceput ca halterofil la Clubul Dinamo\n 1968. Primul s`u trofeu cucerit afost cel de campion municipal.

„Am avut aptitudini genetice”, spu-ne Marian Iacob. „|mi amintesc c`unul dintre unchii mei, pe linie ma-tern`, \ntr-una din seri, \n comunaPetr`chioaia, unde am crescut (\nte-meiat` de stolnicul Petre Arion, boiergrec pe la 1700), aflat` la 18 km dis-tan]` de Bucure[ti, m-a vizitat [i mi-aspus c` are ni[te „rotile” – ro]i de lavagone]ii din min`. V`zåndu-m` maidezvoltat decåt ceilal]i copii de vårstamea, s-a gåndit c` ar fi bine s` le iau[i s` le ridic. A doua zi m-am dus cumare bucurie s` le iau. O roat` cån-t`rea 31 kg. Dup` un an de zile, amreu[it s` ridic de la piept un ax cudou` ro]i \n fiecare parte – [i eramdoar un copil. Un frate al meu mi-asugerat c` ar fi bine s` merg la unclub sportiv [i s` practic haltere. CumDinamo era cel mai apropiat club, ammers acolo. Ca antrenor l-am g`sitpe domnul Alexandru Cosma – unantrenor de notorietate interna]iona-l`. |i datorez foarte multe acestui om,fa]` de care am stim` profesional` [i

uman`. El [i-a dat seama de aptitudi-nile mele [i de for]a mea. |mi amin-tesc bine c` \n sal` era Mincu, super-greul nostru, care reu[ise s` ridice170 kg, ceea ce pe atunci era o per-forman]`. El i-a atras aten]ia antreno-rului despre capacit`]ile mele. A[a a\nceput cariera mea sportiv`.”

Dup` 2 ani de zile a cucerit un titlula juniori mici. Apoi s-a desfiin]at sec-]ia de haltere a clubului Dinamo. V`-zånd c` are poten]ial, antrenorul l-atransferat la Rapid. Acolo a mai luatun titlu la juniori mici, la categoriasemi-grea. Ca performan]` maxim` –a fost selec]ionat \n lotul na]ionalpentru Campionatul Mondial din1975. Din cauza unui conflict cu se-cretarul de atunci al Federa]iei deHaltere, a renun]at s` mai mearg` laantrenamente. S-a retras la ]ar` [i a\nceput s` se preg`teasc` singur.Ajunsese uria[ – 51 cm la bra], 130kg la 1,73 m.

„Antrenorul meu de la Rapid eraadeptul celor 3 zile de antrenament,pentru ca sportivul s` nu oboseasc`”,\[i aminte[te Marian Iacob. „Cel maimare du[man pentru performeri esteoboseala. Eu nu f`ceam numai cele

3 antrenamente pe s`pt`mån` [i amajuns s` m` supraantrenez. Practic,dup` ce se termina antrenamentul [ise \nchidea sala, eu m` \ntorceam,luam cheile de la portar [i mai f`-ceam \nc` 2 ore de dezvoltare. Ulte-

rior s-a trecut la dou` antrenamentepe s`pt`mån` [i performan]a a cres-cut. |mi amintesc c` antrenamentulmeu era unul destul de bine dozat [isimplist. |n ceea ce prive[te alimen-ta]ia, eu am avut norocul s` tr`iesc la

]ar`, \n condi] i i foartebune. Måncam foartemult` carne de vi]el – 1kilogram la o mas`. Con-sumam foarte mult lapte[i foarte mult` brånz`. |miamintesc c`, dediminea]a pån` seara,consumam pån` la 3 litride lapte. Proteine de cali-tate… La mine au contatfoarte mult to]i cei treifactori – ereditatea, ali-menta]ia [i antrenamen-tul.”Ast`zi, Marian Iacob esteun b`rbat de 50 de ani,care continu` s` se an-treneze de trei ori pe s`p-t`mån`, pentru c` [tie c`omul este f`cut pentrumi[care. Un exemplupentru foarte mul]i b`rba]ide vårsta lui care au re-nun]at de mult la oriceform` de activitate fizic`.

28

MARIAN IACOB,MARIAN IACOB,uria[ul de lauria[ul de laPETR~CHIOAIAPETR~CHIOAIA

29

\\nn pprreezzeenntt,, llaa 5500 aannii,, aall`̀ttuurrii ddee oo ppaarrtteeddiinn ccoolleecc]]iiaa ppeerrssoonnaall`̀

ccuu FFlloorriinn PPiieerrssiicc [[ii SSzzoobbii CCsseehh llaa ffiillmm`̀rrii ppeennttrruu „„TToottuull ssee ppll`̀ttee[[ttee““

llaa 2200 aannii ccaassccaaddoorriiee ppeennttrruu ffiillmm

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Dr. ßerban Damian

Exist` lucruri care, consumate \nexces, \]i pot face r`u. A[ aminti aicicafeaua, alcoolul, ciocolata. Totu[i,consumate cu modera]ie, acesteapot fi chiar benefice pentru organism.Mare parte dintre adul]i consum` celpu]in o cea[c` de cafea pe zi. Neplace gustul ei, mirosul [i senza]ia derevigorare pe care ne-o d`. Cu ex-cep]ia celor care sufer` de anumiteboli, cum ar fi bolile cardiovasculare,o cafea de diminea]` nu numai c` nuface r`u, dar ne poate face chiarbine, a[a cum o dovedesc studiile.

Au fost urm`ri]i, de-a lungul timpu-lui, 42.000 de b`rba]i (\n perioada1986-1998) [i 84.000 de femei (\n pe-rioada 1980-1998), to]i s`n`to[i (f`r`diabet, cancer sau boli cardiovascula-re). Consumul lor de cafea a fost eva-luat la fiecare 2-4 ani, cu ajutorul unorchestionare. Astfel s-a constatat c` ceicare consumau cea mai mare cantitatede cafea prezentau cel mai sc`zut riscde diabet zaharat tip 2. Mai mult decåtatåt, s-a observat c` cei care consu-mau cafea decofeinizat` aveau un riscmai crescut de a face diabet, decåt ceicare au b`ut cafea normal`.

Unul dintre cele mai frecvente moti-ve, pentru care oamenii consum` ca-fea sau b`uturi ce con]in cofein`, esteefectul de stimulare a func]iilor cere-brale, acea senza]ie de „trezire”. Unstudiu a analizat 144 de voluntari (72b`rba]i, 72 femei, cu o vårst` medie de21 de ani) care au fost instrui]i s` con-sume la micul dejun (constånd \n cere-ale sau nimic) o cea[c` de cafea (co-feinizat` sau decofeinizat`). Ei au con-statat c` cei care au consumat cerealela micul dejun au prezentat starepsihic` mai bun` la \nceperea testului,au avut rezultate mai bune la testelede memorie [i s-au sim]it mai calmi lafinalul testului decåt cei care nu aumåncat nimic (concluzie: nu s`ri]i pes-te micul dejun). Pe de alt` parte, ceicare au consumat cafea cu cofein` au

dovedit o capacitate mai bun` de aprelucra informa]iile primite [i s-ausim]it mai pu]in obosi]i la finalul tes-tului.

|n cazul sportivilor, cofeina s-a do-vedit un supliment cu eficien]` deo-sebit`, foarte util \n cre[terea perfor-man]elor. Studii despre calit`]ile co-feinei \n sportul de performan]` exis-t` de mai bine de 25 de ani. Un stu-diu realizat de c`tre celebrul fiziolog,Dr. David Costill, a urm`rit 9 cicli[tide talie mondial` (doi b`rba]i [i [aptefemei) care au fost instrui]i s` peda-leze pån` la epuizare (la o intensitatea efortului 80% din cel maximal). Fie-care subiect a consumat cafea con]i-nånd 330 mg de cafein` sau un

placebo (cafea decofeinizat`), cu 60de minute \naintea testului. Subiec]iicare au primit cafein` au reu[it s`pedaleze timp de 90 de minute, spredeosebire de cei care au primit pla-cebo, reu[ind s` pedaleze doar 76minute. Acest rezultat reflect` o cre[-tere a performan]ei cu 18%.

Un alt efect dovedit al cofeineieste cre[terea ratei metabolice – iat`deci un ajutor pentru cei care vor s`sl`beasc`. Un studiu, prezentat deSocietatea Interna]ional` de Nutri]ieSportiv`, ar`ta c` un amestec de co-fein` cu acid hidroxicitric, crom [i Ci-trus aurantium (portocal` amar`)poate produce o cre[tere a ratei me-tabolice cu pån` la 30%.

Cafeaua [i performan]a sportiv`Cafeaua [i performan]a sportiv`

31

Dannieel Opreea

Nu cred c` am deschis vreodat` orevist` de culturism \n care s` nu \n-tålnesc m`car un articol despre an-trenament, subiectul antren`rii uneigrupe musculare sau a alteia fiind r`-sucit pe toate p`r]ile, cu abord`ri maimult sau mai pu]in [tiin]ifice, unelechiar empirice [i foarte multe, \n ulti-mul timp, sem`nånd cu lucr`ri de di-plom` la medicin`. De asemenea, nucred c` a fost uitat` vreo grup` mus-cular`: de la gåt la gambe totul a fostdisecat, discutat, analizat, antrenat,hr`nit, odihnit [i, \n final, evaluat. Eibine, despre aceast` evaluare a[vrea s` spun cåteva cuvinte...

Prin s`li, grupele preferate ale \n-cep`torilor sunt bicepsul [i tricepsul;al]ii mai avansa]i lucreaz` trapezii deparc` atunci ar fi ultima dat` cånd \imai pot antrena, iar cei durdulii facsute de abdomene \n speran]a c`mult råvnitele p`tr`]ele se vor ivi dinspatele gr`simii. Dar umerii?

Umerii sunt, al`turi de picioare,una dintre grupele fie evitate pe cåtposibil, fie lucrate superficial. De faptce nevoie avem de umeri atåt timpcåt bra]ul este mare?

La concursurile de culturism, umerii,cu cele trei p`r]iale lor, posterior,deltoid [i anterior,se v`d la toatepozi]iile obligatorii[i cresc sau scadpunctajul concu-rentului. Umeriidau l`rgime trenu-lui superior [i \m-preun` cu spatelecreeaz` acea ima-gine de „V” careexprim` elegan]`[i armonie. Totumerii sunt ceicare a[eza]i subni[te trapezi binedezvolta]i sugerea-z` for]` [i vitalitate.Atunci cånd umeriisunt slab dez-volta]i, \ntregul tren

superior este \n dificultate, de la imagi-nea de \ngustime pe care o creeaz`\ntregului corp, pån` la repercusiunilepe care le are aceast` situa]ie asupraantren`rii unor grupe musculare mari,precum spatele sau pieptul. De multeori, suntem tenta]i ca la exerci]iile debaz` s` folosim greut`]i mari. |n acestcaz, aportul unor grupe muscularemici, cum sunt umerii, este esen]ial \nefectuarea exerci]iului, iar riscurile deaccidentare sunt mai crescute la cei cuo dezvoltare precar` a umerilor. Dealtfel, una dintre grupele cel mai desafectate de accident`ri este um`rul.Nu este mai pu]in adev`rat c` mul]isportivi, \n speran]a unor rezultaterapide [i spectaculoase, \ncarc` baramult peste posibilit`]ile reale aleumerilor lor, \n final reu[ind doar s` seaccidenteze sau, \n cel mai bun caz,s` supraantreneze ni[te umeri dejaobosi]i de antrenamentul grupelormusculare mari.

Concluzia este c` umerii, atuncicånd sunt antrena]i corect, inteligent[i constant, vor \ntregi esteticul \ntre-gului ansamblu muscular, poate maimult ca oricare alt` grup` muscular`.

30

DDaanniieell OOpprreeaa

UMERIIUMERII FACFAC TO}ITO}I BANIIBANII

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Alexandru Bolborici

Al doilea concurs de acest gen,organizat de Ion Oncescu, s-a desf`-[urat \n data de 3 martie la Bucure[ti.Arbitrajul a fost asigurat de Mihai{erban, arbitru principal, [i de DanDiaconescu [i Florin Rizea, arbitriisecunzi, secretariatul de Mircea Si-mionescu, iar comentatori au fost IonOncescu [i Olimpiu F`t.

Din cauz` c` un sportiv nu a pututconfirma participarea, Ion Oncescu aadus un invitat special, Peter Kovacs,campionul Ungariei la 90 kg. Petereste o mai veche cuno[tin]` a noas-tr`, el participånd la Bra] de FierShow – Romånia vs. Ungaria.

To]i sportivii au fost bine preg`ti]i,am avut parte de meciuri specta-culoase [i echilibrate. Clasamenteleintermediare, de la bra]ul stång [i celdrept, au fost diferite, departajareafinal` dintre sportivi fiind foarte mic`.

Cå[tig`torul a fost Peter Kovacs.|n form` [i foarte motivat, BogdanGhi]` a ocupat locul secund devan-såndu-l, cu 8 puncte, pe eternul s`urival de categorie, {tefan T`ma[.Remarcabil` presta]ia ocupantuluilocului 4, suceveanul AndreiChipreanov, 19 ani [i 79 kg.

IIaatt`̀ ccllaassaammeennttuull ffiinnaall::1. Peter Kovacs – 225 puncte 2. Bogdan Ghi]` – 220 3. {tefan T`ma[ – 212 4. Andrei Chipreanov – 191 5. Lehel Bardoczi – 169 6. Marius Mure[an – 155 7. Dan Andronache – 146 8. Armand Utma – 138 Zeci de poze, precum [i un montaj

video de la acest concurs, g`si]i peforumul siteului wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroola rubrica de Skandenberg.

Informa]ii pentru urm`torul con-curs stil lig`, ve]i g`si]i tot pe forumulnostru.

LIGA PROFESIONIST~LIGA PROFESIONIST~ROMÅN~ DE SKANDENBERGROMÅN~ DE SKANDENBERG

CATEGORIA 86 KG

Dr. ßerban Damian

stabili]i obiective realiste\ntreba]i-v` dac` chiar trebuie

s` sl`bi]i sau ave]i nevoie doar s`\nv`]a]i cum s` v` hr`ni]i corect

adresa]i-v` unui specialist cares` v` evalueze [i s` v` dea indica]ii

dac` trebuie s` sl`bi]i, fixa]i-v`ca obiectiv sc`derea \n greutate cu0,5 – maximum 1 kg pe s`pt`mån`

\nv`]a]i ce \nseamn` s`m`nånci s`n`tos

evita]i regimurile de \nfometarecalcula]i/estima]i necesarul

energetic zilnicconsuma]i alimente considerate

„s`n`toase”nu consuma]i calorii „goale”evita]i alcoolulevita]i alimentele ce con]in

multe gr`simievita]i b`uturile carbogazoase

dulcireduce]i por]iile\mp`r]i]i \n jum`tate fiecare

por]ie obi[nuit`

nu v` refuza]i o bucat` dedesert, dar nu exagera]i

folosi]i vase mai micicre[te]i rata metabolismuluievita]i \nfometareamånca]i totdeauna micul dejun\mp`r]i]i regimul zilnic \n 4-6

mese micidac` a]i ]inut numeroase cure

de sl`bire, månca]i obi[nuit 4-12s`pt`måni pentru a aduce ratametabolismului bazal la normal [iabia apoi \ncepe]i cura de sl`bire.

face]i mi[careantrena]i-v` de 4-5 ori pe

s`pt`mån`combina]i efortul aerob (cardio)

cu cel anaerob (antrenament de for]`)m`ri]i progresiv intensitatea

antrenamentuluipune]i accent pe grupele

musculare mari ale corpuluicre[te]i aportul de lichideconsuma]i 2 litri lichide/zibe]i un pahar de ap` \nainte de

a måncaforma]i-v` obiceiuri noi

nu citi]i [i nu v` uita]i la TV \ntimp ce månca]i

concentra]i-v` asupra meseia[tepta]i 20 de minute din

momentul \n care vi se face foame [ipån` månca]i

mesteca]i bine alimentelepune]i jos tacåmurile \ntre

\nghi]ituriridica]i-v` de la mas` imediat

dup` ce a]i terminatarunca]i resturileidentifica]i sentimentele [i

problemele care declan[eaz`foamea [i \ncerca]i s` le rezolva]ialtfel decåt prin hran`

\ncerca]i s` elimina]i vina pecare o asocia]i måncatului compulsiv

progresa]i \ncetstabili]i obiective pe termen

scurt, realizabileaminti]i-v` c` sc`derea \n

greutate eficient` [i reducereagr`simii se fac lent

s`rb`tori]i victoriile,recompensåndu-v` (dar altfel decåtmåncånd)

Sl`birea, pe scurtSl`birea, pe scurt

33ssppoorrttiivvii,, aarrbbiittrrii,, oorrggaanniizzaattoorrii

PPeetteerr KKoovvaaccss vvss BBooggddaann GGhhii]]`̀

AAnnddrreeii CChhiipprreeaannoovvvvss {{tteeffaann TT`̀mmaa[[

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

A[tept`m poze artistice,de calitate superioar`,minimum 6 Mpixeli \n cazulaparatelor digitale, peadresa redac]iei sau pe mailla adresa bboollbboo@@rreeddiiss..rroo

Rubric` coordonat` de Florin Uceanu

ARTA FIZICULUIARTA FIZICULUI{I ARTA{I ARTA

FOTOGRAFIC~FOTOGRAFIC~

NNiiccoolleettaaRRaadduu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

HHEERRBBAAGGEENN este ungel care, \n urma aplic`riipe picioare, absoarbemirosul nepl`cut al transpi-ra]iei [i opre[te excesulacesteia timp de 24 deore. |n Bucure[ti, acestprodus poate fi cump`rat

de la magazinul „Club Re-dis“, iar cei din altelocalit`]i \l pot comanda latelefoanele redac]iei. Unflacon are 50 ml (se potface circa 20 de aplic`ri).

5500 mmll –– 66,,0000 lleeii ((6600..000000 lleeii vv))

Este o crem` autobronzant` care,aplicat` pe piele, confer` acesteia, la 6ore de la aplicare, un bronz uniform, f`r`pete, cu o culoare natural`, str`lucitoare,ce ]ine mai mult de o s`pt`mån` de laaplicare. Dac` dori]i un bronz foarteintens, aplica]i \nc` unul sau dou` stra-turi la interval de dou` ore. Bronzul esterezistent la ap` [i nu se ia pe haine,

avånd \n acela[i timp putere fotopro-tectoare fa]` de reac]iile UVA. Dup` os`pt`mån` dispare u[or, f`r` pete.

Este indicat` folosirea de c`treculturi[tii care concureaz`, dar [i depersoanele care vor s` fie bronzatechiar [i \n mijlocul iernii. Un flaconajunge pentru mai multe „bronzuri“..

116600 mmll –– 1155,,0000 lleeii ((115500..000000 lleeii vv))

Plata se face laprimirea coletului,

pre]urile incluzând [itaxele po[tale

021/300.75.46;350.50.57;351.85.68

0744.632.294;0722.244.783;0744.324.645;;0724.579.149;0788.571.181

fax: 021/351.50.58sau la

www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [iduminica)

ANTIPERSPIRANTANTIPERSPIRANTPENTRU PICIOAREPENTRU PICIOARE

EMULSIE AUTOBRONZANT~

36 37

FLEXBODY – HAINEFLEXBODY – HAINEPENTRU ANTRENAMENTPENTRU ANTRENAMENT

Cei care au studiat foarte mult nu-tri]ia sunt din ce \n ce mai preten]io[icu alegerea suplimentelor. Am \n-tålnit din ce \n ce mai multe cereri desuplimente cu o anumit` compozi]ieproteic` [i un anumit gust. Avånd \nvedere aceste lucruri, ne-am gåndits` lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in`diferite substan]e nutritive pure, adic`noi decåt le ambal`m exact a[a cumle primim de la produc`tori, f`r` s`intervenim \n vreun fel, adic` s` lecombin`m cu alte substan]e, s` led`m gust sau arom`. Dumnea-voastr` pute]i cump`ra acestesubstan]e pure [i s` le combina]icum dori]i, \n func]ie de obiective [igusturi. Pute]i ad`uga la un concen-trat proteic de un anumit fel, sau la ocombina]ie de mai multe feluri deconcentrate proteice, dextroza, caaport de carbohidra]i simpli [i pentrua da un gust bun, maltodextrin`,pentru aport de carbohidra]i com-plec[i, [i, \n func]ie de gustul fiec`ru-ia, diferite ingrediente pentru un gustcåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau di-verse arome care se g`sesc \n co-mer]). Iat` primele substan]e nutritivedin gama Supliment Pak:

CCoonncceennttrraatt ddiinn zzeerr ((LLaaccttoommiinn 8800))Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, se

dizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Lactoprot, Germania. SSeepprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000 gg –– 3377,,0000 lleeii..

CCoonncceennttrraatt ddiinn zzeerr ((PPrroottiieenntt WWPPCC 8800))Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Protient SUA. SSeepprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000 gg –– 3377,,0000 lleeii..

CCaasseeiinnaatt ddee ccaallcciiuu ((PPllaassvviittaa EE)) Extras din lapte cu o concentra]ie

proteic` de 93%, se dizolv` bine [iare gust neutru. Produc`tor:Lactoprot, Germania. SSee pprreezziinntt`̀ llaaccuuttiiii ddee 990000 gg –– 3377,,0000 lleeii..

CCoonncceennttrraatt pprrootteeiicc ddiinn llaappttee ((MMPPCC8855 UUFF))

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Lactoprot,

Germania. SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000gg kkgg –– 2299,,0000 lleeii..

IIzzoollaatt pprrootteeiicc ddiinn ssooiiaa ((UUnniissooll SS))Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neutru.Produc`tor: Barentz Ingredients,Olanda. SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 775500 gg–– 1177,,0000 lleeii..

DDeexxttrroozz`̀ Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum Bulgaria. SSeepprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 11 kkgg –– 66,,5500 lleeii..

FFrruuccttoozz`̀Are o concentra]ie de 100% carbo-

hidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [igust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Turcia.. SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiiiddee 11 kkgg –– 99,,5500 lleeii..

MMaallttooddeexxttrriinn`̀Are o concentra]ie de 100% carbo-

hidra]i complexi, cu absorb]ie lent` [i gustneutru. Produc`tor: Roquette, Fran]a.SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 11 kkgg –– 99,,5500 lleeii..

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu uuuunnnn

ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuuttttmmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu

ssssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKLa magazinul Redis (Calea {er-

ban Vod` nr. 159, zona Tineretului)pute]i g`si \mbr`c`minte pentru an-trenament marca FLEXBody. Hainelesunt din bumbac+lycra. M`rimi: M, L,XL, XXL.

ppaannttaalloonnii lluunnggii nneeggrrii – 65 lei ppaannttaalloonnii ssccuurr]]ii – 40 lei; culori: alb,

bleu, turcoaz mmaaiioouu nneeggrruu – 40 lei ttrriiccoouu – 50 lei; culori: alb, bleu,

turcoaz Alte informa]ii [i detalii ob]ine]i la

tel. 021/337.34.37

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744.828.833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO sal` de culturism, dotat` ultramodern,

g`si]i \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd aparate culturism,discuri, bare, gantere, pre]

foarte convenabil. Tel.021/7600672, 0744.268.634

Vånd suplimente Redis \n Buz`u, la sala „Oxigen Center“.

Tel. 0722.299.435Vånd aparat vibromasaj [i

stepper la un pre] foarte bun\n Ia[i. Tel. 0746.439.461

Vånd aparate profesionale(Panatta) de fitness-

culturism. Tel. 0723.016.932

Vånd aparate culturism,foarte convenabil. Tel. 0724.862.620,

0723.495.432Clubul Sportiv Universal

vinde suplimente nutritive„Redis“ \n Gala]i, la

Complexul Sportiv Oaid`’s\n Pia]a Central, Micro 17.

Tel. 0741.053.523

|nfiin]ez acte Club Sportivdiverse ramuri sportive.

Tel. 0724.217.487,021/434.21.14,031/411.51.94

Distribuitor de suplimentenutritive \n Rm. Vålcea.

Tel. 0722.473.011Vånd aparate culturism,

discuri, bare, gantere, pre] foarte convenabil.

Tel. 0744.268.634 sau021/7600672

Produse Redis, Universal,Natural Plus \n BBuuzz`̀uu..

Tel. 0742.628.209Ieftin! Vånd discuri diferite

m`rimi, bare [i aparatefitness. Tel. 0745.642.631Vånd dozatoare electronicepentru concentrate proteice.

Tel. 0721.337.386Vånd aparate culturism,

discuri diferite m`rimi, bar`olimpic`.

Tel. 0722.587.140

MIC~ PUBLICITATE

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i

\n Bucure[ti, la magazinul Obor, pe holul

intr`rii principale (intrarea McDonald’s).To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de0,50 lei (5.000 lei v) pentru fiecare revist`

solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele:67, 69,71, 72, 73, 78, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 102,

105, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 121-175. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toate revistele enumerate mai susla pre]ul de numai 9,00 lei (90.000 lei v).

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 6,50 LEI (65.000 LEI V)

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-V: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife: b`ie]i 40 lei (400.000 lei v) nelimitat; fete 30lei (300.000 lei v) nelimitat. Sal` de 250 m2, 30 posturi de

lucru simultan, 20 bare, tone de discuri. Program antrenor personal – 6 lei (60.000 lei v)/or`.

Vindem suplimente nutritive.

Vånd saune cu dot`ri complete la comand`.Informa]ii la tel. 0744.510.006

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

BGS GymO nou` sal` de fitness, culturism, arte mar]iale [i

box s-a deschis \n Bucure[ti, Bd. NicolaeGrigorescu nr. 51 A, zona Pia]a S`l`jan, vizavi de

Shell, lång` Rompetrol. Sala are 550 m2,aparatur` modern`, instructori. Informa]ii la

0722.137.680, C`t`lin.

Fllorinn BossiocDejj

Crisstiann R`illeannuuMeddia[

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu aparate de ultim`or` [i aparate clasice, cum ar fi: bare[i discuri olimpice? Sunte]i a[tepta]ila sala de culturism [i fitness dinBucure[ti, \n incinta Liceului „AurelVlaicu“, situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na]i-onal [i maestru al sportului: Alexan-dru Costache. Sala beneficiaz` demas` ping-pong, mas` biliard, sacde box, incluse \n abonamentul lu-nar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313;0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) –

lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522;

antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1

Bucure[ti, cart. Drumul Taberei,

str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea

725.77.04; 0723.370.156

CLUB FORCE 1

Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYM

Sal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel

324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

PPrrrroo WWhhhheell llnneessss CClluubbvvãã ppuunnee llaa ddiissppoozzii]]iiee oo ssaallãã ccuu ddoottããrrii ccoommpplleetteeppeennttrruu:: ggiimmnnaassttiiccãã aaeerroobbiiccãã,, sstteepp aaeerroobbiicc,, ttaaee

bboo,, jjuu jjiittssuu,, mmaassaajj [[ii ttrraattaammeennttee ccoorrppoorraallee..AAddrreessaa:: BBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33 ((zzoonnaa DDiihhaamm))..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 002211//334400..3322..5500 ssaauu 00772299..880088..338899..

AAddriann PiperOr`[tie

38 39

A \ncetat dinvia]`, \n urmaunui tragic acci-dent de circu-la]ie, culturistulSeihan Ibramde la ClubulSportiv FortusC`l`ra[i. Abia\mplinise 20 deani. Transmitemcondolean]e fa-miliei, priete-nilor, colegilor.

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 22: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 23: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 24: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 25: Revista Culturism & Fitness nr. 179 (3/2007)

Revist` editat` de Redis Co.

v` recomand`suplimentele nutritive

„Redis Nutri]ie“

BBBBaaaattttoooonnnn ccccuuuu uuuunnnnccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt

mmmmaaaarrrreeeeddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,LLLL----CCCCaaaarrrrnnnniiiittttiiiinnnn`̀̀̀ [[[[iiii OOOOmmmmeeeeggggaaaa 3333

TOPCULTURIS

M.RO