Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

24
Suplimentul Suplimentul Fight Fight & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t N N u u t t r r i i ] ] i i e e C C O O N N C C U U R R S S U U R R I I : : l C C M M j j u u n n i i o o r r i i [ [ i i m m a a s s t t e e r r s s l C C M M s s e e n n i i o o r r i i director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 9 (175) 2006 l 0,90 lei (9.000 lei vechi) l www.efitness.ro TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

Suplimentul Suplimentul FightFight

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSSAAAA

nnnntttt rrrr

eeeennnnaaaammmm

eeeennnntttt

NNNNuuuutttt rrrr

iiii ]]]]iiii eeee

CCOONNCCUUUURRSSUUUURRIIII::ll CCMMMM jjuunniiiioorriiii

[[iiii mmaasstttteerrssll CCMMMM sseenniiiioorriiii

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 99 ((117755)) 22000066 ll 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vveecchhii)) ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

2

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa„„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss&&FFiigghhtt““ ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemm

pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaarreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu

ssuummaa ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vveecchhii)) ppeennttrruu[[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vveecchhii)) ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

CM de juniori [i masters . . . . . . . . .8

Anabolic/Anticatabolic 9

Antrenamentul ideal . . . . . . . . . . . . .10

Cât antrenament cardiotrebuie s` faci? . . .11

CM de seniori . . . . . .12

Acizii gra[i Omega 3 [i riscul de cancer .13

Pericolele excesuluiponderal . . . . . . . . .14

Profil fitness: Simona Ursache . . .17

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

Culturism vs.bodybuilding classic 28

Tenosinovitaalerg`torului . . . . .29

Lipsa somnului... . . .30

Diferen]a care facecampioni . . . . . . . . .31

Petru Ciorb` – un vis\mplinit . . . . . . . . . .32

Arta fizicului [i artafotografic` . . . . . . .35

Suplimentul „Fight“ 41

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Simona Ursache[i Petru Ciorb`

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea, jud. Ilfov, cod 70.000

TTeeleefon/Faax: 021/300.75.46; Faax: 021/351.50.58 TTeeleefon: 021/300.75.46,351.85.68, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i

0788.571.181 www.efitness.ro e-maiill: [email protected] de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnOOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa..

Gel du[ exfoliant anticelulit`

Con]ine particule moi de cear` Cirebelle(provenite din Africa de Sud) cu efect de exfoli-ere asupra celulelor moarte f`r` s` iri-te pielea. Asocierea extractelor deieder` [i de castan cu sfere decear` Cirebelle produce cre[tereacircula]iei periferice, regenerare ce-lular`, eliminarea celulitei [i dimi-nuarea fragilit`]ii capilare.

225500 mmll –– 1111,,0000 lleeii((111100..000000 lleeii vv))

Uleiurile de masaj

Amestecuri de uleiuri ve-getale, ulei mineral [i uleiuriesen]iale naturale \mbog`]itecu fragmente de plante [i fruc-te. Se prezint` \n urm`toarelevariante: a) lavand`+feni-cul+mu[e]el; b) portocal`; c)trandafir; d) relaxant Ylang-Ylang+patchoulli+lavand` \n treistraturi: agen]i de hidratare+uleide ment`.

110000 mmll –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

Tonifiant corporal cu citrice

Con]ine un amestec de uleiuri esen]iale decitrice care dau fermitate [i elasticitate pielii.Are efect reparator celular, prevenind apari]iavergeturilor de pe abdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecare sear`dup` baie sau \naintea masajului cu uleiuriaromate, fiind [i un detoxifiant \n celulit`.

116600 mmll –– 1100,,5500 lleeii ((110055..000000 lleeii vv))

Lo]iune antiacneic`Destinat` \ngrijirii tenului acneic foarte

\nc`rcat cu pustule, comedoane, furuncule [ichisturi. Produsul elimin` impurit`]ileacumulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degresant`.

115500 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))Gel anticelulit` cu

unisfere HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combatereacelulitei const` \n asocierea extrac-tului de ieder` [i castane ce con]insaponozide, compu[i polifenolici,escin`, cu unisfere celulozice \n-c`rcate cu vitamina E, ce producasupra zonelor afectate de celulit`efecte de activare a circula]iei peri-ferice, de reglare a permeabilit`]iipielii, antiinflamatoare [i de regene-rare celular`.114400 mmll –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))Crem` cu spirulin`

Spirulina sau alga albastr` este uncockteil oferit de natur` ce con]ine a-

gen]i antioxidan]i, vitaminele A, C, B1, B6[i E. Este recomandat` \n tratamentul tenurilor

cu tendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii activenaturale cu efect regenerator, antioxidant.

7755 mmll –– 1144,,0000 lleeii ((114400..000000 lleeii vv))Crem` cu extract de chitin` marin`

Intensific` hidratarea ]esuturilor datorit`efectului de film natural format la suprafa]aepidermei. Are propriet`]i antiinflamatoare re-marcabile, m`re[te flexibilitatea [i elasticitateapielii. Con]ine extract de chitin`, principiu activbiomarin ob]inut din carapace de crustaceu.Este destinat` tenurilor deshidratate, iritate,ridate.

5500 mmll –– 1144,,0000 lleeii ((114400..000000 lleeii vv))

Gel revigorant instant Con]ine o combina]ie de uleiuri esen]iale

(camfor, mentol, lavand` [i ienup`r) [i extractde arnic` cu efect sinergic, calmant. Masatu[or \n strat sub]ire, produce o revitalizareimediat`, fiind perfect pentru picioare obosite,tensiune muscular` [i stres \n umeri, gåt,tåmple [i frunte. Este excelent pentrueliminarea rapid` a febrei sau a durerilormusculare.

7755 mmll –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv)) Hairinhib

Produce \ncetinirea ritmului de cre[tere ap`rului dup` epilare, dublat` de o hidratare apielii.

7755 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Pre]urile includ [i taxele po[tale.Comenzile se pot face la

telefoanele redac]iei sau pe site-ul wwwwww.rediis.ro

Se recomand` cu deosebire sporti-vilor, dar [i categoriilor de consumatoricu activit`]i energetice ridicate, ca su-pliment alimentar pentru completareaalimenta]iei zilnice.Produsul con]ine opropor]ie ridicat` decarbohidra]i (70%),datorit` c`rora areefect energetic [i derecuperare dup`efort. Carbohidra]iiprovin din fructoz`,maltodextrin` [i dex-troz`, substan]e caredau un gust foartebun produsului [isunt carbohidra]i cugrad de polimerizarede m`rime diferit`,acest fapt elimin` întotalitate stresul fizio-logic, enzimatic [ihormonal. Are o con-centra]ie de 25% pro-teine de origine ani-mal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [iproteine din zer, în cantit`]i egale fie-care), care are un efect anabolic puter-nic prin promovarea sintezei proteine-lor în organism, datorate valorii biolo-gice [i absorb]iei rapide. Caracteristici-

le acestor surse de proteine le confer`proprietatea de a forma geluri, permi-]ând re]inerea unor cantit`]i sporite de

ap` intramolecular`, faptdeosebit de important învolumizarea ]esuturilormusculare.

Se recomand`, celorcare doresc cre[tererapid` în masa mus-cular`, s` adminis-treze acest supli-ment de 2-3 ori pezi, între mese,pentru ca orga-nismul sa fie mereuîn stare anabolic`, [idup` antrenament,pentru refacere.Pentru cre[terea înmas` muscular`, seadministreaz` câte opor]ie de 100 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi,amestecat cu ap`,lapte sau sucuri.

M`sura din interiorulambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFIITTNNEESSSS

MIXFORTE-RMIXFORTE-RSUPLIMENT PENTRU CREßTEREASUPLIMENT PENTRU CREßTEREAÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅ

NOU!

divertisment film clipuri muzicale sport auto sex [tiin]` [i tehnologie animale

reclame clipuri ineditePPuuttee]]ii vviizziioonnaa ddee aaccuumm ppee wwwwww..nneettvviiddeeoo..rroo cceellee

mmaaii iinntteerreessaannttee pprroodduucc]]iiii vviiddeeoo ddiinn lluummee [[ii ddiinn ]]aarr`̀..

Foarte multe filmule]e cu antrenamente,concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte

clipuri senza]ionale din sport,momente amuzante sau recorduri mondiale,pute]i viziona pe site-ul www.videosport.ro

GGGGLLLLAAAADDDDIIIIAAAATTTTOOOORRRR GGGGYYYYMMMMCCCCRRRRAAAAIIIIOOOOVVVVAAAA

O nou` sal` de culturism [ifitness s-a deschis \n incinta

fostului UCECOM.Antrenor, multiplul campion

na]ional, maestru al sportului,Costel Torcea.

Tel.: 0744.789.764,0744.648.929

3

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

5

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succesprodusele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fot-bal F.C. Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucu-re[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu, Petru Ciorb`,Petru Moja, Alexandru Bolborici, Costel Pripas,Viorel M`r`[oiu, Nicolae Cristea, Ion Oncescu,Alexandru Marin, Mirela P\rjol [i top-modelulNicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,4400 lleeii//bbuucc ((1144..000000 lleeii vv))

Lecitin–RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria. Se prezint` sub form` detablete care con]in 500 mg lecitin`.

5500 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Siluet–RAjut` la sl`bire stimulånd arderea gr`-

similor, eliminarea colesterolului dinorganism, \nl`tur` senza]ia de foame, ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Vegetal–REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-carnitin`

pur` [i 13,5 mg fructoz`, avånd un gustexcelent. Se fac comenzi de minim 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i.

11,,4400 lleeii//pplliicc ((1144..000000 lleeii vv))

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare

energetic` redust alimentar, pentrureducerea stratului adipos [i sc`derea \ngreutate. Este bogat \n proteine, fibrenaturale expandate, minerale [i vitamine [iare un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%)Produsul este 100% vegetal. s` fie utilizatperioade \ndelungate. Produsul se pre-zint` \n dou` variante: Fibromix-R, \ndulcitcu fructoz` [i Fibromix-R Light, f`r` zah`r,\ndulcit cu aspartam.

9900 ttaabblleettee –– 55,,5500 lleeii ((5555..000000 lleeii vv))

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–R65% carbohidra]i, 25% proteine,

vitamine [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii ((334400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vv))

Mixforte–R25% proteine, 70% carbohidra]i, vi-

tamina C [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

Mass Forte Creatin–R25% proteine, 65% carbohidra]i, 1%

creatin`, vitamine [i minerale. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii ((335500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii ((337700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6699,,0000 lleeii ((669900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii 4455 gg –– 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))

Super Mass–R50% proteine [i 35% carbohidra]i.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 7799,,0000 lleeii ((779900..000000 lleeii vv))

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttbb.. –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

330000 ttbb.. –– 2222,,0000 lleeii ((222200..000000 lleeii vv))

Energocarb–R87% carbohidra]i, vitamine, minerale.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))

Fosfocreatin–RTablete de fosfocreatin` pentru m`rirea

for]ei, masei [i energiei musculare.9900 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin`monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttbb.. –– 77,,0000 lleeii ((7700..000000 lleeii vv))330000 ttbb.. –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 65Con]ine 65% proteine din soia [i lapte.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.Se recomand` tuturor sportivilor, cåte opor]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 gde produs).

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

Prot–R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-R

65, doar c` are un con]inut mai mare deproteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 gde produs. Cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4422,,0000 lleeii ((442200..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8833,,0000 lleeii ((883300..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate supe-

rioar`, ob]inut din lapte. Are arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2288,,0000 lleeii ((228800..000000 lleeii vv))

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce simultan reducedistrugerea de protein` (catabolismul).Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foartemare, gust foarte bun.

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8822,,0000 lleeii ((882200..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Ideal ProteinConcentrat cu 75% protein`. Formul` cu

dou` surse de protein`: cu absorb]ie rapid`[i lent`. Se asigur` astfel un flux continuude aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii ((222255..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii ((447700..000000 lleeii vv))

SuproIzolat proteic, din soia, cu o concentra-

]ie de 90% f`r` nici un adaos de arom`sau \ndulcitori.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Proteinmix–RConcentrat proteic de caliate

superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv`. Concentra]ia protei-c` este de 85%.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii ((889900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Performant MassConcentra]ia proteic` (100% din zer)

este de 65%. Gust natural, f`r` \ndulcitori.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vitamino-

mineral care con]ine antioxidan]i [i nutri-en]i naturali.

110000 ttaabblleettee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` recon-

fortant` ce con]in glucoz` cristalizat` [icele mai importante vitamine [i minerale.|nlocuie[te rapid lichidele [i mineralele

pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` ener-gie, ajutånd la recuperarea rapid` dup`efort [i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))1100 pplliiccuurrii++rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

((9955..000000 lleeii vv))

Complex–RSupliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \navitaminoze, stimuleaz` sistemul imunitar,scade colesterolul sangvin, reduce

LDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor de sån-ge, accelereaz` fluxul sangvin.

5500 ccaappssuullee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Allium–RStimulent general, antioxidant, digestiv,

reechilibrant glandular, stimulent imunitar,vitaminizant [i mineralizant \n careingredientele principale sunt extrase dinceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se admi-nistreaz` 2-4 capsule pe zi, \n dou` re-prize, dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nutri-

tiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5– 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg.Valoare energetic`: 350 calorii. Se fac co-menzi de minim 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,4400 lleeii ((1144..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care con-

]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, glu-tamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate vita-minele [i mineralele con]inute de batonulProtein–R. Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru minimum 50 buc`]i. u

11,,6600 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-

carnitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [itonific` sistemul cardio vascular. Combatesenza]ia de foame. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. Pentru comenzi mai maride 50 batoane se face o reducere de

25%.u11,,6600 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminoa-cizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` onutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata

metabolic`, asigur` o mai bun` oxige-nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de taurin`.

Se recomand` administrarea a 1–2 tb.\naintea uneia dintre mese (eventual \m-preun` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efectmai bun).

110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

Amino Esen]ialEste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate, cu un raport optim deaminoacizi esen]iali. Necesarul mediu deaminoacizi esen]iali pentru sportivi este deaproximativ 400 mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` elibe-

rarea hormonului de cre[tere (GH) la nive-lul hipofizei, contribuie la men]inerea func-]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolimportant \n buna func]ionare a aparatuluicardiovascular \n mu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

AMINOACIZIAMINOACIZI

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 351.85.68;0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]

i

PPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀,,,, ccccaaaammmmppppiiiioooonnnn mmmmoooonnnnddddiiiiaaaallll2222000000006666

4

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

6 7

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care faciliteaz`eliberarea natural` de hormoni, precumhormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in-sulina. Are un remarcabil efect anticata-bolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare. u

9900 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3333,,0000 lleeii ((333300..000000 lleeii vv))330000 gg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

TaurinaTaurina [i lecit ina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`t`-]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur`suportul necesar sintezei neurotransmi]`-tori lor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 88,,5500 lleeii ((8855..000000 lleeii vv))

Creatina MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))330000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))550000 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (distrugerea]esutului muscular), \mbun`t`]e[terecuperarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului de cre[tere,stimuleaz` activitatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`, cre[teproduc]ia de glicogen \n ficat, transport`

azotul \n locurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentru sintezaproteic`). u

9900 gg –– 1188,,0000 lleeii ((118800..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))330000 gg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii.

Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel celular, mobili-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))5500 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii ((552200..000000 lleeii vv))

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborarecu firma Brenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` onou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

HHEERRBBAAGGEENN este ungel care, \n urma aplic`riipe picioare, absoarbemirosul nepl`cut al transpi-ra]iei [i opre[te excesulacesteia timp de 24 deore. |n Bucure[ti, acestprodus poate fi cump`rat

de la magazinul „Club Re-dis“, iar cei din altelocalit`]i \l pot comanda latelefoanele redac]iei. Unflacon are 50 ml (se potface circa 20 de aplic`ri).

5500 mmll –– 66,,0000 lleeii ((6600..000000 lleeii vv))

Este o crem` autobronzant` care,aplicat` pe piele, confer` acesteia, la 6ore de la aplicare, un bronz uniform, f`r`pete, cu o culoare natural`, str`lucitoare,ce ]ine mai mult de o s`pt`mån` de laaplicare. Dac` dori]i un bronz foarteintens, aplica]i \nc` unul sau dou` stra-turi la interval de dou` ore. Bronzul esterezistent la ap` [i nu se ia pe haine,

avånd \n acela[i timp putere fotopro-tectoare fa]` de reac]iile UVA. Dup` os`pt`mån` dispare u[or, f`r` pete.

Este indicat` folosirea de c`treculturi[tii care concureaz`, dar [i depersoanele care vor s` fie bronzatechiar [i \n mijlocul iernii. Un flaconajunge pentru mai multe „bronzuri“..

116600 mmll –– 1155,,0000 lleeii ((115500..000000 lleeii vv))

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul aci-zilor gra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n ener-gie. |n afara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii des`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n

cazul persoanelor su-praponderale sauobeze care vor s`sl`beasc`. Un pliccon]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5mg fructoz`, avånd ungust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzziiddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii..

2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,4400 lleeii//pplliicc((1144..000000 lleeii vv))

L-carnitin Instant

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-

bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum,dac` ave]i o perioa-d` a zilei \n care v`

sim]i]i f`r` ener-

gie, nu trebuie decåt s` dizolva]i unplic de „Instant Energy Drink“, \n 250ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitatefizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m aceas-t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` adminis-trarea pentru c` aceast` b`utur`con]ine cofein` [i s-ar putea s` numai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acest tip„gata preparate“, care se g`sesc \nmagazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, esteu[or (15 g) [i nu con]ine conservan]isau alte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri-doxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg,Ciancobalamina-0,5 mg, Energy-flavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Este un produs organic care se g`se[te \ncart i lagi i [ i \n l ichidul s inovial de la nivelularticula]iilor. Acest compus a fost utilizat demult întratarea cazurilor u[oare [i moderate de artrit` [i alteleziuni ale articula]iilor. Sportivii utilizeaz` acestsupliment pentru ameliorarea durerilor de articula]ii [ipentru a sus]ine procesul de refacere a cartilajelorlezate.

Se recomand` consumarea a 1-2 tablete, de 3 oripe zi, dup` mesele principale.

Actiflex (100 tb/250 mg) – 12,50 lei (125.000 lei v)Act i f lex Forte (100 tb/500 mg) – 19,50 le i

(195.000 lei v). PPrree]]uurriillee nnuu iinncclluudd ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee.. PPeennttrruu ccoommeennzzii

mmaaii mmiiccii ddee 5500 RROONN ((550000..000000 lleeii vv)),, ttaaxxeellee ppoo[[ttaalleessuunntt ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))..

Comenzi le se pot face la te lefoanele:0232/266.900; 0722.876.311 [i pe e-mail la [email protected] sau la adresa: OlympusGrup, str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

Plata se face laprimirea coletului,

pre]urile incluzând [itaxele po[tale

021/300.75.46;350.50.57;351.85.68

0744.632.294;0722.244.783;0744.3224.645;0724.579.149;0788.571.181

fax: 021/351.50.58sau la

www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [iduminica)

ANTIPERSPIRANTANTIPERSPIRANTPENTRU PICIOAREPENTRU PICIOARE

EMULSIE AUTOBRONZANT~

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

IMNUL ROMÅNIEI S-A AUZIT DE DOU~ ORI!IMNUL ROMÅNIEI S-A AUZIT DE DOU~ ORI!

Florin Uceanu

Majoritatea tinerilor care se antre-neaz` \n s`lile de culturism iau con-centrate proteice pentru c` cei maimul]i [tiu c` proteinele sunt importan-te pentru sus]inerea cre[terii muscu-lare. |ns` doar pu]ini \n]eleg cum \[iexercit` de fapt propriet`]ile anabo-lice, adic` de construire a muscu-laturii.

Proteinele sunt esen]iale pentruconstruirea ]esutului muscular, darcre[terea muscular` poate avea locnumai dac` corpul t`u re]ine maimult nitrogen (din protein`) decåtpierde. Asta creeaz` un statut ana-bolic, numit balan]` pozitiv` a nitro-genului. Dac` nu iei o cantitate adec-vat` [i continu` de protein`, corpult`u poate ajunge la o balan]`negativ` a nitrogenului [i pierdemas` muscular`. Culturi[tii suntsupu[i \n mod special acestui risc,deoarece exerci]iile grele duc lacre[terea pierderii de nitrogen [i demas` muscular`. Deci, solu]ia\mpiedic`rii pierderilor de mas`muscular` [i a cre[terii mu[-chilor, \n acela[i timp, pare sim-pl`: lua]i cantit`]i mari de prote-in`. Mul]i iau concentrate prote-ice zilnic [i m`nånc` [i cantit`]imari de alimente ce con]in protei-ne, dar nu pun pe ei mu[chi \nfelul \n care se a[teapt`. Careeste problema ? Limit`ri leproteinei \n crearea [i men]inereaunui mediu anabolic au r`mas unmister pentru comunitatea[tiin]ific`.

Dac` o balan]` pozitiv` a nitro-genului din proteine este stimululanabolic necesar pentru cre[tereamu[chilor [i dac` steroizii [i hor-monul de cre[tere au ca efect ocre[tere spectaculoas` \n mas`muscular`, doar prin cre[tereareten]iei de nitrogen, atunci de ceconsumul unor cantit`]i mari deprotein` de \nalt` calitate din lapte,zer, soia, ou, nu produce acelea[i

cre[teri spectaculoase.Aceasta a fost tema de studiu pen-

tru o echip` de cercet`tori. Ei au stu-diat diferite surse de proteine pentrua vedea: compozi]ia aminoacizilor(AAC), valoarea biologic` (BV), sco-rul pentru digestibilitatea corect` aaminoacizilor, ra]ia eficien]ei protei-nelor (PER) [i rata de absorb]ie (RA),adic` rata la care proteina elibereaz`aminoacizi.

De asemeni, ei au analizat compo-zi]ia \n aminoacizi a ]esuturilor mus-culare umane pentru compara]ii.

Descoperirile lor au dezv`luit c`multe din ceea ce [tiam despre prote-ine sunt mituri sau concep]ii gre[ite.

Ei au realizat c` nici o protein` dinnatur` nu este capabil` s` exerciteefectul anabolic dorit. Aici este vorbade alimente cu con]inut ridicat deproteine: carne (pui, pe[te, vit`, porc,

curcan etc.), lapte, brånz`, iaurt (lac-tate \n general), ou, soia. Singuracale de a ob]ine reten]ia de nitrogeneste folosirea concentratelor protei-ce. Dintre acestea, cele mai eficientes-au dovedit cele cu absorb]ie rapid`,cele din zer [i soia avånd cel maimare efect. Cele din lapte (caseina)[i ou au avut \ns` cel mai bun efectanticatabolic pe termen lung. Conclu-zia cercet`torilor a fost c` proteineletrebuie s` fie combinate pentru a ob-]ine un efect maxim. Cercet`torii auobservat un lucru interesant, combi-narea proteinelor a avut un efect si-nergic, adic` efectul combina]iei afost mai mare decåt suma efectelorproteinelor luate independent. De aici[i avalan[a de concentrate proteicece con]in mai multe surse de protei-n`, pe care am putut-o observa \nultimii ani.

ANABOLIC/ANTICATABOLICANABOLIC/ANTICATABOLICCAMPIONATELE MONDIALE CAMPIONATELE MONDIALE

DE CULTURISM JUNIORI {I MASTERSDE CULTURISM JUNIORI {I MASTERS

9

Alexandru BOLBORICI

Edi]ia din acest an a Campionate-lor Mondiale de culturism, bodybuil-ding classic, fitness [i bodyfitness,pentru juniori [i masters, s-a desf`-[urat \n perioada 10-12 noiembrie2006, \n localitatea sicilian` Agri-gento (Italia).

Delega]ia noastr` a fost format`din urm`torii sportivi: Irina Muntean –culturism feminin masters, PetruCiorb` – culturism masters, categoria+90 kg, Florina Cernat – culturism ju-nioare, Daniel Racoveanu – culturismjuniori +75 kg, Viorel M`r`[oiu [i Ser-biu Sabou – culturism juniori 75 kg,Andreea Tihon – bodyfitness junioare+1,63 m, Maria Szabo [i Florina Du-mitrescu – bodyfitness masters. Dincauz` c` Federa]ia nu a dispus debani suficien]i, cheltuielile de depla-

sare pentru Irina Muntean [i PetruCiorb` au fost suportate de firma Re-dis Nutri]ie.

Prima medalie, de aur, de la acestcampionat, a fost cå[tigat` de Flo-rina Cernat la categoria culturism ju-nioare. Florina a ob]inut astfel o per-forman]` unic` la culturism junioare:trei titluri consecutive de campioan`mondial`. Ea este singura junioar`cu titlul de maestr` emerit`.

La categoria culturism juniori, +75kg, Daniel Racoveanu a ob]inut unrezultat excelent: medalia de bronz.O performan]` deosebit`, ]inånd contc` se afl` la primul s`u concurs inter-na]ional.

Irina Muntean a participat pentruprima dat` la culturism masters femi-nin la un campionat mondial. De[i avenit \ntr-o form` foarte bun`, a tre-buit s` se mul]umeasc` cu titlul de vi-

cecampioan`, primul loc fiind ob]inutde proasp`ta campion` mondial`absolut` la culturism senioare.

|ntr-o form` de zile mari, Petru Cior-b` a reu[it s` devin` campion mondialla categoria +90 kg. Iat` c` per-severen]a [i ambi]ia i-au fost r`spl`tite,dup` ce, la celelalte trei edi]ii, a fost laun pas de aceast` performan]`. Maimult decåt atåt, Petric` a cå[tigat [iopenul de masters masculin, fiind,deci, campion mondial absolut!

Ceilal]i sportivi ai delega]iei noas-tre nu au reu[it calificarea \n final`.

Datorit` acestor rezultate, Romå-nia s-a clasat pe locul 5, din 42 de]`ri \n clasamentul pe na]iuni.

Comentarii, poze, video cu com-para]ii [i programul liber al meda-lia]ilor g`si]i pe forumul de pe siteulwwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo la rubrica CCoommppeettii]]iiii.

8

IIrriinnaa MMuunntteeaann,, PPeettrruu CCiioorrbb`̀,, DDaann EEnnuu]]`̀ [[ii FFlloorriinnaa CCeerrnnaatt

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

Florin Uceanu

Dezbaterile [i controversele, \n le-g`tur` cu num`rul optim de serii [irepet`ri pe grup` muscular` la unantrenament, continu` de genera]ii.Nici m`car asupra num`rului de an-trenamente pe s`pt`mån` pentru ogrup` muscular` nu exist` un acord\ntre campioni.

De ce oare? Toate acestea, dincauz` c` nu exist` o unitate de m`-sur` precis` a rezultatelor. Nu putems` lu`m ca unitate de m`sur` progre-sele f`cute de un profesionist sau al-tul pentru c` rezultatul final nu depin-de doar de antrenamente, ci [i, \ntr-om`sur` considerabil`, de alimenta]ie,suplimente [i, \n cele mai multe din-tre cazuri, de folosirea steroizilor [i aaltor hormoni sintetici. Pe mine m`intereseaz` \ns` care este schemade antrenament ideal`, repet`ri [i vo-lum, \n cazul unui culturist natural.

De[i nu rezolv` problema, unele

descoperiri [tiin]ifice recente ne potajuta \n c`utarea acestui antrena-ment ideal pentru progres.

Tipul de exerci]iu care stimuleaz`cea mai mare eliberare de hormonianabolici trebuie s` produc` cel maimare progres \n for]` [i mas` muscu-lar`, [i-au zis unii cercet`tori, cares-au pus pe m`surat efectul exerci-]iilor.

Astfel, pentru a stimula eliberareala maximum a hormonului de cre[te-re (GH), cel mai bine e s` faci un nu-m`r mare de serii [i repet`ri, cu 70-80% din greutatea maxim`. Undeva\ntre 3 [i 6 repet`ri pe serie. De ase-meni, cercet`torii au descoperit c`pauzele mai mici stimuleaz` o elibe-rare mai mare de hormoni. La fel [iun num`r mai mare de serii, \ns`doar pån` la un anumit punct.

Nivelul hormonului cre[te \n primaor` de antrenament intens, dup`care \ncepe s` scad`. R`spunsulhormonal e mai puternic atunci cånd

lucrezi grupele mari: spate, piept,coapse [i mai redus cånd lucrezi gru-pele mici: bra]e, umeri, gambe.

De asemenea, folosirea unor greu-t`]i ce permit mai mult de 12 repet`ripe serie nu a produs nici un r`spunsal hormonilor anabolici. A[ putea tra-ge concluzia c` e bine s` te antre-nezi cu greut`]i mari la \nceput, 3-6repet`ri pe serie, pentru testosteron,mai apoi s` scazi pu]in greut`]ile [is` faci 8-12 repet`ri pe GH, s`cuplezi o grup` mare cu una mic`pentru a profita [i cea mic` der`spunsul hormonal mai puternic [is` termini totul \ntr-o or`, folosindpauze cåt po]i de scurte.

|n afar` de asta, s` nu uiti de pro-tocolul obi[nuit: proteine, imediat du-p` trezire, proteine cu absorb]ie rapi-d` [i lent`, cu 30 de minute \naintede antrenament, proteine cu absorb-]ie rapid` plus carbohidra]i, imediatdup` antrenament [i proteine cu ab-sorb]ie lent`, \nainte de culcare.

ANTRENAMENTULANTRENAMENTUL IDEALIDEAL

10

Culturi[tii se \ntreab` deseoricare este volumul perfect de an-trenament cardio (exerci]ii aerobi-ce) ca s` intre \n form` de concurssau doar pentru a ar`ta bine peplaj` sau \n cluburile de noapte.

Adev`rul este c` nu se poateaplica o prescrip]ie unic` tuturor.Depinde de cåt de mult` gr`simetrebuie s` pierzi, de metabolismult`u [i de activit`]ile fizice zilnice.

Chiar [i printre profesioni[tiexist` o mare diferen]` \n ce pri-ve[te cantitatea de antrenamentcardio. David Henry nu face niciun fel de antrenament cardio. Lapolul opus se afl` Ronnie Cole-man, Melvin Anthony [i JayCutler care fac pån` la 2 ore pezi cånd se preg`tesc pentruconcurs.

Fiecare dintre noi trebuie s`afle care este volumul ideal

pentru el. Poate e[ti unul dintrepu]ini i noroco[i care nu aunevoie de antrenament cardiopentru a intra \n form`... sau faciparte din „noroco[ii“ care aunevoie de 2 ore pe zi.

Pentru \nceput, face]i 3[edin]e pe s`pt`mån` a cåte 30minute [i vede]i r`spunsulcorpului. Dac` nu pierde]igr`sime, trebuie s` \ncerca]i s`face]i mai mult. dac` \ncepe]i s`pierde]i din for]` \n momentul \ncare \ncepe]i antrenamentulcardio, e cazul s` reduce]ivolumul acestuia.

|n esen]`, frecven]a corect`,durata [i intensitatea antrena-mentului cardio trebuie deter-minate individual prin \ncerc`ri [is` fi]i aten]i la schimb`rile ceapar la stratul de gr`sime, mas`muscular` [i nivelul for]ei.

11

CÅT ANTRENAMENT CARDIO TREBUIE S~ FACI?CÅT ANTRENAMENT CARDIO TREBUIE S~ FACI?

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

Dr. ßerban DAMIAN

Acizii gra[i esen]iali – omega-3 [iomega-6 – intervin direct sau dup`ce sunt metaboliza]i \n numeroaseprocese fiziologice [i, \n mod particu-lar, \n buna func]ionare a sistemuluiimunitar, avånd un rol special \n re-glarea prolifer`rii celulare. |n urmaunor studii [tiin]ifice, mai mul]i autoriau sugerat posibilitatea implic`rii aci-zilor gra[i din clasa omega-3 \n pre-venirea anumitor forme de cancer.Experien]ele efectuate asupra anima-lelor au ar`tat c` acizii omega-3exercit` un rol de modulare asupra a-pari]iei [i dezvolt`rii anumitor tumori.

Cu toate acestea, \nc` nu exist`un consens \n lumea [tiin]ific` \n ce-ea ce prive[te utilitatea administr`riide suplimente ce con]in acizi gra[iomega-3 [i omega-6, \n scopul pre-venirii cancerului. Un studiu extensivrealizat de c`tre dr. Ch. MacLean [icolaboratorii lui de la UniversitateaNew Jersy, care a fost publicat \nJournal of American Medical Associ-ation \n ianuarie 2006, a analizat toa-te studiile care au fost realizate pån`acum \n scopul demonstr`rii leg`turii\ntre acizii gra[i omega-3 [i preveni-rea cancerului. Rezultatul acestuistudiu nu a putut fi unul tran[ant,fiindc` au existat atåt opinii pro, cåt [icontra. Dr. MacLean a cuprins \n me-taanaliza sa toate studiile care \ncer-cau s` demonstreze o leg`tur` \ntreacizii gra[i omega-3 [i omega-6 [icancer, studii care au fost realizate\ntre 1996 [i 2005.

Concluzia acestei analize a fostc`, \n ceea ce prive[te cancerul desån, un studiu a sugerat o asocierepozitiv` \ntre riscul de cancer [i con-sumul de omega-3, dar trei alte studii

au ar`tat c` nu exist` nici o leg`tur`.|n privin]a cancerului de colon, un

singur studiu a reu[it s` demonstrezeo reducere a riscului. Pentru cancerulpulmonar, majoritatea studiilor auajuns la concluzia c` nu exist` niciun efect. |n cazul cancerului de pros-tat`: un studiu a oferit rezultate pozi-tive, iar un altul a ar`tat c` nu exist`nici un efect. Un alt tip de cancer a

fost observat, cel cutanat – din p`ca-te, [i \n acest caz, rezulatele au fostdefavorabile.

Metaanaliza realizat` de dr.MacLean [i echipa sa a condus la unrezultat incert: \nc` nu poate fi stabilitcu certitudine dac` exist` o asocierepozitiv` \ntre administrarea de acizigra[i omega-3 [i reducerea risculuide cancer.

ACIZII GRA{I OMEGA 3ACIZII GRA{I OMEGA 3{I RISCUL DE CANCER{I RISCUL DE CANCER

13

Alexandru BOLBORICI

Campionatele Mondiale de seniori culturism [ibodybuilding classic 2006, s-au desf`[urat în perioada28-29 octombrie, la Ostrava (Cehia). }ara noastr` a fostreprezentat` de doi sportivi: Petru Moja [i Vlad Pihureac.

Petru Moja a ob]inut ceea ce nici un sportiv român nu areu[it: calificarea în finala unui campionat mondial deseniori. Mai mult decât atât, a reu[it clasarea pe locul 4,fi ind la un pas de urcarea pe podiumul categorieibodybuilding classic 1,70 m. O performan]` deosebit`pentru un om deosebit!

Cel`lalt sportiv român participant, Vlad Pihureac,campionul na]ional de culturism pe 2006, categoria 75 kg,a fost urm`rit de ghinion. El a dorit s` intre tot labodybuilding classic 1,70 m. La m`sur`torile din ]ar` aavut 1,68 m, a[adar, conform regulamentului, putea intraîn concurs cu maximum de 70 kg. Din p`cate, la

înscrierea în concurs, Vlad a fost m`surat cu în`l]imea de1,67 m [i greutatea de 70,2 kg, deci cu 1,2 kg peste limitaadmis` pentru în`l]imea lui. Timpul de recânt`rire [irem`surare fiind de numai o jum`tate de or`, el aconsiderat c` nu mai poate da jos 1,2 kg, fiind deja foartesl`bit [i deshidratat [i, prin urmare, s-a înscris la categoria70 kg culturism. Aici, concuren]a fiind foarte puternic`,Vlad nu a reu[it clasarea în semifinal` (primii 15).

Ambii sportivi români s-au aflat pentru prima dat` la uncampionat mondial. De aceea, sunt ferm convins c` laedi]iile viitoare vor ob]ine rezultate [i mai bune. Le urezsucces de pe acum!

12

PETRU MOJA ÎN FINALAPETRU MOJA ÎN FINALACAMPIONATULUI MONDIALCAMPIONATULUI MONDIAL

DE SENIORI!DE SENIORI!

PPeettrruuMMoojjaa

VVllaadd PPiihhuurreeaacc

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

Dr. ßerban DAMIAN

Atunci cånd sunt \ntreba]i, cei mai mul]i oameni moti-veaz` mersul la sal` prin \mbun`t`]irea felului \n care ara-t`. Totu[i, de o egal` importan]` sunt beneficiile asupras`n`t`]ii. Ob]inerea unei greut`]i normale, prin reducereaexcesului adipos, joac` un rol vital \n men]inerea unei s`-n`t`]i perfecte [i \n lupta contra \mboln`virii. Nu mai esteo noutate pentru nimeni c` obezitatea reprezint` o mareamenin]are, care scurteaz` speran]a de via]` Se estimea-z` c`, \n ]`rile civilizate, una din trei persoane este supra-ponderal` iar 20% sunt obezi.

Excesul ponderal se g`se[te \n stråns` leg`tur` cumajoritatea afec]iunilor grave, cum ar fi bolile cardio-vasculare, cancerul [i diabetul zaharat. |n Statele Unite,trei din patru persoane mor fie de boli de inim`, fie decancer, \n fiecare an. S-a constatat c` 80% dintre decesese afl` \ntr-o stråns` asociere cu factorii ce formeaz` stilul

de via]`, incluzånd aici [i activitatea fizic` (sau lipsa ei).Ca s` dau un exemplu, o persoan` obez` are nevoie

de mai mult` energie pentru a respira, deoarece inima tre-buie s` pompeze mai mult sånge c`tre pl`måni [i ]esutuladipos \n exces. |n timp, inima \[i va m`ri dimensiunile [ieste posibil s` se ajung` la hipertensiune arterial` [i di-verse aritmii.

De asemenea, persoanele care sufer` de obezitate \n-registreaz` nivele crescute de colesterol, ceea ce le m`-re[te predispozi]ia la ateroscleroz`– adic` \ngustarea va-selor de sånge prin depunerea de pl`ci de aterom \n inte-riorul lor. Atunci cånd aceste vase devin foarte \ngustesau fluxul de sånge este blocat complet, organe vitale,precum creierul, inima [i rinichii, primesc insuficient sångeoxigenat. |n plus, inima este obligat` s` munceasc` maimult, iar tensiunea arterial` cre[te. Apare astfel riscul pro-ducerii infarctului de miocard, insuficien]ei renale [i acci-dentului vascular cerebral.

Studiile clinice au relevat o rela]ie direct` \ntre excesulponderal [i inciden]a cancerului. La femeile obeze, s-a con-statat o rat` mai crescut` de cancer la sån [i de canceruterin, iar la b`rba]ii obezi, cancer de colon [i de prostat`.

Exist`, de asemenea, un echilibru delicat \ntre nivelulglicemiei, procentul de gr`sime corporal` [i insulin`.Dup` ce glucoza este depozitat` \n ficat [i mu[chi, subform` de glicogen, ceea ce r`måne “pe afar`” este con-vertit \n gr`sime, sub influen]a insulinei. Pe m`sur` ce ce-lulele adipoase devin tot mai pline cu gr`sime, ele devindin ce \n ce mai pu]in receptive la glucoza din sånge [i lainsulin`. Pancreasul secret` insulin`, \ns` ac]iuneaacesteia nu mai este receptat` corect [i astfel apare dia-betul zaharat (de tip 2). Diabetul este o afec]iune care secomplic` \n cele din urm` ducånd la probleme cardiace,insuficien]` renal`, orbire [i, \n cele din urm`, la deces.

Excesul ponderal mai poate conduce la afec]iunibiliare, gastrointestinale, disfunc]ii sexuale, artroz`.

Vestea bun` este c` reducerea greut`]ii atrage dup`sine reducerea riscului de \mboln`vire. Cercet`torii de laUniversitatea Pittsburgh au urm`rit 159 de persoaneaflate \ntr-un program de sc`dere \n greutate. Subiec]iiaveau vårsta mai mic` de 45 de ani [i cånt`reau cu 15-30kg mai mult peste greutatea normal`. Persoaneleimplicate \n studiu, cei care au reu[it s` \[i reduc`greutatea cu 10-15% [i s` \[i men]in` noua greutate timpde 18 luni cåt a durat studiul, au \nregistrat o \mbun`t`]irea nivelelor de HDL colesterol [i trigliceride, a raportuluitalie-[olduri [i a tensiunii arteriale. Conform New EnglandJournal of Medicine, reducerea stratului adipos reprezint`un modulator al structurii cardiace mai potent decåt trata-mentul medicamentos. |n special \n cazul persoanelor cuistoric familial de boli cardiovasculare, adoptarea unui stil

de via]` activ poate limita ateroge-neza. Tot \n urma cercet`rilor, s-aajuns la concluzia c` un stil de via]`activ [i reducerea greut`]ii se asoci-az` cu un risc mai redus de a dez-volta anumite tipuri de cancer: deprostat`, sån, uter. |n cazul pacien-]ilor suferind de diabet zaharat nein-sulinodependent (tip 2), se poateajunge la limitarea necesarului deinsulin` exogen` sau chiar renun-]area total`.

Se pare c` omul modern estepredispus s` se \ngra[e cåte 0,5 kg\n fiecare an, dup` vårsta de 25 deani. Un calcul simplu arat` c`, lavårsta de 50 de ani, avem [anse s`cånt`rim cu 12 kg mai mult ca la25. |n plus, metabolismul se \nceti-ne[te, ceea ce \nseamn` c` orga-nismul va fi din ce \n ce mai inefici-ent \n arderea gr`similor. Cei maimul]i oameni devin tot mai seden-tari odat` cu \naintarea \n vårst`,pierzånd astfel cåte 0,5 kg de mas`muscular` pe an. Toate acestea \n-seamn` c` riscul de \mboln`virecre[te, la fel [i riscul de acciden-tare, iar performan]a organismuluiscade.

Totu[i exist` speran]e. La 90%dintre pacien]ii supraponderali, sc`-derea \n greutate [i adoptarea unuistil de via]` activ sunt capabile s`reduc` riscul de \mboln`vire [i s`\mbun`t`]easc` tensiunea arterial`,toleran]a la glucoz`, s` reduc` nu-m`rul de zile de spitalizare, compli-ca]iile postoperatorii [i num`rul dedecese prin cancer [i boli cardi-ovasculare.

A[adar, tot ceea ce trebuie s`face]i este s` deveni]i mai activi [is` \nv`]a]i s` månca]i corect.

NN..RR..:: UUnnuull ddiinnttrree eexxeemmpplleelleecceelleebbrree ddiinn RRoommåånniiaa,, ccaarree aa rreeuu[[iittss`̀ ssll`̀bbeeaasscc`̀ ssppeeccttaaccuullooss,, eesstteeCCllaauuddiiuu PPoopp,, aalliiaass AAkkeebboonnoo,, ccaarree,,ssuubb \\nnddrruummaarreeaa lluuii FFlloorriinn UUcceeaannuu,, aassll`̀bbiitt 8800 kkgg \\nnttrr--uunn aann..

EEEEXXXXCCCCEEEESSSSUUUULLLLUUUUIIII PPPPOOOONNNNDDDDEEEERRRRAAAALLLLPPEERRIICCOOLLEELLEE

AAkkeebboonnoo llaa 220000 kkgg

14

AAkkeebboonnoo llaa 112200 kkgg

15

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

VVåårrssttaa:: 20 ani||nn`̀ll]]iimmee:: 1,63 mGGrreeuuttaattee: 52 kg \n concurs, 58 \n

off-sezonSSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`SSttuuddiiii:: student` \n anul 3 la

Facultatea de Educa]ie Fizic` [iSport „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i

OOccuuppaa]]iiee:: instructor de fitness [i aerobic

PPaallmmaarreess:: vicecampioan`na]ional` 2006 la fitness 1,64 m

MMåånnccaarreeaa pprreeffeerraatt`̀:: pe[te cusalat` la regim [i dulciuri \n off-sezon

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: s` particip la concursuri interna]ionaleinterna]ionale

EExxeemmpplluu ddee aannttrreennaammeenntt ppeennttrruu aabbddoommeenn::

– ridic`ri de picioare din atårnat, 4 serii a 25 repet`ri

– crunch, 4 x 30

SIMONA URSACHESIMONA URSACHE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

[i haine care \i pun \n valoare fizicul\nc` masiv, Milos pare s` fie \ntr-adev`r omul potrivit la locul potrivit.

.dupa ce s-a aflat \n frunteaIFBB timp de 61 de ani Ben Weiderse retrage? Pe 29 octombrie, cuocazia congresului interna]ional alIFBB, care a avut loc la Ostrava,Cehia, Ben Weider s-a retras dinfruntea IFBB spunånd c` este timpulca altcineva s` \i ia locul.

|ntr-un scurt discurs el a spus c`are amintiri fantastice legate de acestsport [i este convins c` populari-zarea lui va cre[te pe viitor.Pe dealt` parte, a f`cut apel la nouaconducere s` nu lase politica s`dezbine IFBB spunånd c`: musul-manii, everii, catolicii etc. sunt to]iparte a acestei familii numite IFBB.

Gustavo Badell scoate sabia?Gustavo este primul culturist clasat \n

top la Mr. Olympia care apeleaz` laun obiect pentru show-ul din rundape muzic`. De[i sunt permise de maimul]i ani, costumele [i obiectele carepot transforma \n show programulliber pe muzic` nu au fost folosite deprofesioni[tii de top, ci doar de uniimai slabi care \ncercau astfel s`atrag` aten]ia asupra lor. Gustavo amånuit amenin]`tor sabia de maimulte ori dup` care a continuat pro-gramul f`r` ea. E totu[i un \nceput.

Ideea este s` se m`reasc` spec-taculozitatea [i activitatea concursu-rilor pentru marele public care vreamai mult decåt o ceat` de tipi ce se\ncordeaz` ca s` li se vad` mu[chii

[i venele, vrea show.s-a aflat care este secretul

formei fizice de excep]ie [i a lon-gevit`]ii unor personaje celebre de lamuzeul Louvre din Paris? Hercule [iApollo au fost surprin[i primind ba-toane proteice Protein-R de la cole-gul nostru, Daniel Oprea.

Nicu Giurgi a arbitrat un con-curs de culturism desf`[urat \n Unga-ria la care au participat [i sportivi ro-måni? Pe data de 11 noiembrie, a avutloc, \n Ungaria, Cupa Matra, la care s-au prezentat [i trei sportivi romåni: Mi-haela Pas`re, Sere {andor [i cå[tig`-torul openului de la na]ionalele de anultrecut, Ovidiu Cozma. Perechea Mi-haela Pas`re [i Sere {andor a ocupatlocul 1 iar Ovidiu Cozma, locul 2 la ca-tegoria 80 kg, \n urma campionului eu-ropean la masters, Liska Peter.Brigada de arbitri a fost format` dinsportivi profesioni[ti, printre care s-anum`rat [i Nicu Giurgi.

cå[tig`toarea openului femi-nin la Grand Prixul de la Bologna(Italia) este Alina Popa? Se pare c`perioada de preg`tire efectuat` \nstr`in`tate de Alina i-a fost benefic`.Fotografia al`turat` spune totul.

de obicei, dup` Mr. Olympia,au loc o serie concursuri numiteGrand Prix? Acestea sunt un bun pri-lej pentru fanii din alte col]uri ale lumiis` vad` pe viu pe unii dintre cei maibuni profesioni[ti, imediat dup` Mr.

Olympia, adic` atunci cånd mai sunt\nc` \n form` maxim` sau pe aproa-pe, iar, pentru sportivi, s` mai cå[tigeun ban.Iat` primii 6 clasa]i la celetrei Grand Prix-uri:

AAuussttrriiaa MMeenn’’ss PPrroo GGrraanndd PPrriixx66 ooccttoommbbrriiee 220000661. Jay Cutler (SUA)2. Ronnie Coleman (SUA)3. Markus Ruhl (Germania)4. Dennis James (SUA)5. Ronnie Rockel (Germania)6. Eddie Abbew (Marea Britanie)RRoommåånniiaa GGrraanndd PPrriixx77 ooccttoommbbrriiee 220000661. Jay Cutler (SUA)2. Ronnie Coleman (SUA)3. Sergey Shelestov (Rusia)4. Eddie Abbew (Marea Britanie)5. Daniele Seccarecci (Italia)6. Yamagishi Hidetada (Japonia)OOllaannddaa GGrraanndd PPrriixx1. Jay Cutler (SUA)2. Ronnie Coleman (SUA)3. Ronnie Rockel (Germania)4. Yamagishi Hidetada (Japonia)5. Eddie Abbew (Marea Britanie)6. Lee Powell (Marea Britanie)

Markus Ruhl e hot`råt s` ur-ce \n clasament la Mr. Olympia? Mar-kus e pus pe fapte mari [i a m`ritsubstan]ial greut`]ile cu care lucrea-z` pentru a progresa semnificativ på-n` la anul. Locul 7, ocupat \n 2006 laMr. Olympia, nu este r`u, dar nici nu\l satisface. E o baz` de plecare, \nsus. Partenerul lui de antrenament,cehul Jabloniski, care, dup` cum ve-de]i \n poz`, e c`lare pe situa]ie,crede c` Ruhl are poten]ial de primiitrei la Mr. Olympia.

Ronnie Coleman are de gånds` recå[tige titlul? Ronnie a \nceputdeja preg`tirea pentru Olympia 2007,cu greut`]i mai mici deocamdat` pen-tru a l`sa corpului [ansa s` se vin-dece dup` accidentarea suferit` la tri-cepsul stång, dar, de \ndat` ce se vaputea, va „ap`sa puternic pe pedalade accelera]ie”. Se prefigureaz` ob`t`lie epocal` \ntre el [i Jay Cutler.

Milos Sarcev nu poate sta de-parte de scen`? Retras din compe-ti]ii, dup` ce a stabilit un record departicip`ri \n circuitul profesionist, iu-goslavul Molos Sarcev a devenit pre-zentator de concursuri. Cu o statur`

22

AAll iinnaaPPooppaa

DDaanniieell OOpprreeaa

OOllaannddaa GGrraanndd PPrr iixx

RRiicckkyy WWeell ll iinngg[[ii MMii llooss SSaarrcceevv

RRuuhhll [[ii PPaauull JJaabblloonniisshhyy

GGuussttaavvooBBaaddeell ll

MMiihhaaeellaa PPaass`̀rree,, NNiiccuu GGiiuurrggii ,, SSeerree {{aannddoorr [[ii OOvviiddiiuu CCoozzmmaa

BBeennWWeeiiddeerr

23

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

pid m`resc dozele pentru c` nu ausesizat nimic negativ, chiar s-au sim-]it puternici [i plini de for]`.

Mai intervine [i mentalitatea: “ori labal, ori la spital” [i credin]a c` profe-sioni[tii folosesc doze mult mai mari[i nu p`]esc nimic.

Totu[i sunt destule cazuri de pro-fesioni[ti care au decedat sau auavut probleme grave de s`n`tate.

Dac` nu schimb` sala, nu cred c`va sc`pa de problem` pentru c` an-turajul va continua s`-l influen]eze.|ncearc` s`-l convingi s` mearg` la

alt` sal`, e singura [ans`.

Sorin Giovani – Cluj

R. {tiu c` via]a de student esteuneori stresant` [i c` exist` perioadecånd \nve]i pån` noaptea tårziu, darspeciali[tii spun c` sportul diminu-eaz` stresul, ajut` creierul s` memo-reze mai bine printr-o oxigenare cres-cut` [i, nu \n ultimul rånd, te ajut` s`dormi mai bine. |n concluzie, eu \]isugerez s` nu \ntrerupi antrenamen-tele nici \n sesiune. Trei pe s`pt`-mån` ar fi bine-venite pentru atinge-rea obiectivelor de mai sus. Nu e bi-ne s` fie lungi [i epuizante, ci scurte,dar cu greut`]i mari [i f`r` repet`rifor]ate. Baft` la examene [i spor laantrenamente.

Radu Constanza –Bucure[ti

R. Exist` tot felul de credin]e [ipractici oculte sau mai pu]in oculte,dar noi nu ne ocup`m de asta [i nicinu le coment`m. Dac` dvs crede]ic`: yoga, vr`jile, acupunctura sau pu-nerea unor pietre semipre]ioase peanumite zone ale corpului v` pot sl`-bi mai bine decåt regimul [i exerci]iilefizice, e treaba dvs. Eu nu cred asta.Dac` era a[a, to]i speciali[tii \n yoga,acupunctur`, pietre semipre]ioaseetc. ar fi avut mare succes [i noto-rietate \n America. De ce nu se ducacolo? S-ar umple de bani de la cå]igra[i sunt [i to]i \[i permit s` dea200-300$, chiar [i un salariat mo-dest. De ce nici acolo cei care seocup` cu treburile astea nu sunt con-sidera]i speciali[ti \n tratamente desl`bit?

|ntåmpl`tor, Akebono chiar a fostla un specialist \n acupunctur` care l-a “umplut” de ace un timp, dar n-asl`bit nici un kilogram, \n schimb,cånd a \nceput s` trag` de fiare [i s`]in` regim, a sl`bit 25kg \n primeledou` luni [i 10 zile [i 80kg \n primulan. Asta ar trebui s` v` dea degåndit.

Bogdan Constantinescu– Bucure[ti

R. De ce ne \ngr`[`m [i de ce ne\ngr`[`m diferit unii fa]` de al]ii, de[i

månc`m aproximativ la fel? Pe scurt[i simplist explicat, ne \ngr`[`m pen-tru c` månc`m mai mult decåt avemnevoie [i surplusul este depozitat subform` de gr`sime pentru a fi folosit \nzilele cånd nu månc`m suficient. Eun mecanism foarte eficient care ne-a ajutat s` supravie]uim de-a lungulmileniilor, cånd nu g`seam hran`zilnic, trebuind s` o vån`m sau s-oculegem, pentru c` nu aveam super-market la doi pa[i de pe[terile \n caretr`iam. {i uneori nu puteam s` ie[imdin pe[ter` pentru c` era viscol saupentru c` un tigru uria[ sau un urspåndea ie[irea. Atunci rezervele degr`sime ne ]ineau \n via]`. Acumavem måncare la discre]ie [i nu maifacem un efort intens ca s-o prindem[i s-o c`r`m acas`. |n special, ceicare stau la ora[ nu prea mai au un-de s` fac` efort fizic, cei de la ]ar`mai taie lemne, le mai car` din fundulcur]ii \n cas`, mai dau cu sapa, maiscot ap`. La bloc \nvår]i de robinet [ivine apa la tine, c`ldura vine prin]evi, la sap` nu dai, la serviciu te duci

{tefan Con]iu – jud.Ialomi]a

R. Nu cred c` am l`sat impresia, \narticolele scrise \n revist` sau \n emi-siunile tv, c` a[ de]ine un hotel sauc` \nchiriez camere la mine acas`,a[a c` oferta ta: “Pot s` vin [i s` staula dvs [i promit c` o s` fac tot cespune]i f`r` s` m` plång, sunt ambi-]ios [i hot`råt s` muncesc din greu, o

s` m`nånc tot ce o s`-mi da]i [i o s`trag la sal` exact cåt o s`-mi spu-ne]i...”, nu poate fi acceptat`. Adic`,nu te voi lua la mine \n apartament,nu-]i voi da de måncare [i nici nu voista lång` tine la fiecare antrenamentca s` v`d dac` po]i s` ajungi campi-on mondial peste 2-3 ani, cum zici tu.

Oferta ta mi se pare o \ncercarede a ob]ine gratuit cazare [i måncare\n Bucure[ti, pentru 2-3 ani.

Nici m`car cluburile mari, cu mul]ibani, ca Rapid, Steaua, Dinamo, nuiau sportivi necunoscu]i, din provin-cie, s`-i cazeze \n c`minele lor ca s`se preg`teasc` la lupte, box, judoetc., decåt dac` e vorba de sportivicu poten]ial care deja au confirmat \ncompeti]ii na]ionale.

Cånd sportul nostru va fi disciplin`olimpic`, cluburile mari \[i vor facesec]ii de culturism [i vor investi bani\n acest sport.

Pån` atunci, ar fi bine s` te apucide culturism ca s` vezi dac` \ntr-ade-v`r \]i place sportul `sta [i dac` aiaptitudini pentru el.

Sorin Bucur – Timi[oara

R. Po]i s` mergi la sal` [i f`r` s`folose[ti “prafuri”, cum le zici tu. Defapt e vorba de concentrate proteicesau cu mul]i carbohidra]i, care te aju-t` s` progresezi mai repede. Nu suntdoping [i nu au efecte secundare ne-gative ca substan]ele considerate do-ping. Dar, repet, dac` ai hot`råt c`nu vrei s` te atingi de ele, ehot`rårea ta [i nu insist, important es` te antrenezi [i vei ob]ine progrese[i cu alimente obi[nuite. O idee bun`ar f i s` consumi zi lnic cantit`]isuficiente de lactate, carne, ou` (\nprincipal albu[uri), dar [i legume [ifructe.

R. E greu s` faci de la distan]` unprogram de antrenament, mai ales c`nu mi-ai trimis poze sau date antro-pometrice, dar sunt cåteva exerci]iicare nu trebuie s` lipseasc` din pro-gramul unui tån`r s`n`tos care vreas` progreseze rapid: trac]iuni, \mpinscu bara pentru piept, \mpins cu barapentru umeri, ramat din aplecat, ge-nuflexiuni cu bara, \ndrept`ri cu bara,flexii cu bara pentru biceps, flot`ri la

paralele. F`-]i din acestea baza an-trenamentului t`u, mai ad`ug` pe l\n-g` ele [i cåteva exerci]ii izolate cugantere sau pe aparate, dar nu insis-ta pe ele prea mult.

Viorel Cristea – Bac`u

R. Nu [tiu. Habar nu am. Nu-]i re-comand s` folose[ti. Degeaba m`ba]i la cap, chiar nu m-au interesatniciodat` [i de aceea nu am citit [i nusunt informat. Cånd se va inventaceva f`r` efecte secundare, m` voiinforma. (E vorba despre \ntreb`ri le-gate de steroizi).

Ioana S`punaru –Bucure[ti

R. Fratele t`u a nimerit \ntr-o sal`\n care majoritatea folosesc steroizi[i [tii cum se zice: anturajul te poateinfluen]a dac` e[ti slab de \nger. Du-rerile de cap care i-au ap`rut pot fidatorate cre[terii tensiunii care, laråndul ei, poate fi generat` de abuzulde steroizi. Faptul c` a luat foartemult \n greutate \ntr-un timp foartescurt m` face s` b`nuiesc c` folo-se[te doze mari. Sunt unii care, \ntr-oprim` faz`, iau cantit`]i mici, dar ra-

AAddrriiaannRR`̀ddooii

VVaassiillee PPrriiccaa

CCoonnssttaannttiinnPPllee[[aa

OOvviiddiiuu BB`̀eettuu((CCFFRR IIaa[[ii))

24 25

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

26

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]ii din fiecaregrup` muscular`, iar \n ultimulnum`r, dedicat acestui serial,pute]i g`si indica]ii [i programede antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 5,00 lei (50.000 lei v).

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

NOUNOU|n BBucuree[ttii, Caarttiieerull PPaajuraa, sttr. DDriidu,

nr. 2 ({coaallaa nr. 178)

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

Aparatur`ultramodern`. Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.: 0724.262.142,0724.534.043

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai9,50 lei (95.000 lei v.)

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicuri le cu o

singur` arom`. Comenzile pentru aceas-t` ofert` se pot face la te-lefoanele redac]iei saupe wwwwww..rreeddiiss..rroo.Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentare„Club Redis“, str. MihaiEminescu 114-116.

Ofert`special`

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit` formulei cudou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (75% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (25% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore

Dac` dori]i rezultate spectaculoase:O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur`

de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNNNUUUU AAAARRRREEEE EEEEFFFFEEEECCCCTTTTEEEE NNNNEEEEGGGGAAAATTTTIIIIVVVVEEEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele

redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de lapo[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de0,9 kg – 22,50 lei (225.000 lei v), s`cule]i de 2 kg – (45,00lei (450.000 lei v.), g`le]i de 2 kg – 47,00 lei (470.000 lei v).

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

cu autobuzul sau cu ma[ina ta etc.Dac` mai ai [i un serviciu unde staijos, e clar c` nu arzi prea multe calo-rii zilnic. |n schimb, måncarea tindes` devin` din ce \n ce mai dens` ca-loric (chipsuri, ciocolat`, hamburger,pr`jituri, \nghe]at`, b`uturi \ndulcitecu zah`r etc.).

Logic, corpul face ce a f`cut demilenii, depoziteaz` caloriile \n sur-plus sub form` de rezerve pe care s`le foloseasc` cånd nu vei mai måncasuficient. Numai c`, \n cazul nostru,zilele acelea f`r` hran` nu mai vin.

Singura solu]ie este s` faci maimult` mi[care [i s`lile de culturism–fitness sunt foarte bune \n acestsens. Sigur, [i mersul pe jos e bun,arde calorii, dar dou` ore de tras de„fiare” consum` mult mai multe calorii[i \n plus ridic` nivelul metabolic debaz`. Nivelul metabolic de baz` esteconsumul necesar organismului pen-tru a func]iona cånd stai \ntins \n pat(pentru reglarea temperaturii corpora-le, pentru circula]ia sångelui etc.). Ei,acest nivel metabolic de baz` difer`de la om la om [i de aceea unii potmånca mai mult, f`r` s` se \ngra[e,

iar al]ii m`nånc` mai pu]in [i tot se\ngra[`. Popular se zice c` unii auarderi mai rapide [i al]ii mai lente. To-]i vom sl`bi \ns` dac` månc`m maipu]ine calorii decåt avem nevoie \nziua respectiv`. Dac` faci mult sport,necesarul cre[te [i po]i sl`bi [i f`r`regim. Dac` ]ii regim strict [i faci [isport, creezi un deficit caloric maimare [i sl`be[ti mai repede, dar nu

uita c` obiectivul trebuie s` fie deaproximativ 1 kg sl`bit pe s`pt`må-n`. Cine \[i pune \n cap s` sl`beasc`5-10 kg pe s`pt`mån` e nerealist, vafi dezam`git [i va renun]a pentru c`cei care scad a[a mult \n greutatepierd de fapt multe lichide, nu gr`-sime, [i kilogramele pierdute se punurgent \napoi, uneori mai multe decåtau fost date jos.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

FITNESS-CLUBFITNESS-CLUBSal` de fitness \n zona Titan, lång` Podul IOR.

Instructori califica]i. Aici g`si]i [i produse Redis.Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 8,parter, sect. 3. Bucure[ti. Tel.: (021)/340.29.73

www.fitness-club.ro

NICK&BOBONICK&BOBOSal` de fitness, aerobic, masaj,

solar, bar sportiv, instructori califica]i,asisten]` \n probleme de nutri]ie. Adres`:magazinul Bucur Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sectorului 2. Tel.: 0729.517.291

NOU!

27

MMaannuueellFFiirriicc`̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

|nc` de la \nceput trebuies` precizez faptul c` scopulacestui articol nu este acela de a de-valoriza culturismul ci, mai degrab`,acela de a justifica apari]ia unei noiramuri sportive, [i anume bodybuil-ding-ul classic.

Punerea laolalt` a celor doi ter-meni, bodybuilding [i classic, ar tre-bui s` ne duc` cu gåndul la culturis-mul practicat \nainte de anii 80 [i laacel fizic, mult mai apropiat de stan-dardul clasic, pe care l-au etalat cul-turi[ti, precum Frank Zane, LarryScott sau Arnold Schwarzenegger.

F`r` \ndoial`, apari]ia acestei ra-muri sportive \n anul 2005 a fost onecesitate imediat` [i actual`, im-pus` de sc`derea interesului pentruculturism \n råndul publicului larg,sc`dere care are la baz`, pe de oparte, asocierea culturismului cu con-sumul de steroizi anabolizan]i [i pede alt` parte, prezentarea unor mo-dele (fizicuri) care dep`[esc cu multlimita armoniei [i elegan]ei [i care,de cele mai multe ori, cel pu]in \n ul-timii ani, frizeaz` [ocantul.

De asemenea, s-a recurs la intro-ducerea acestei noi discipline, pentrua stopa cumva “goana nebun`” dup`mas` muscular` care guverneaz`tendin]ele \n culturismul contem-poran.

Astfel, limitarea greut`]ii corporalea participan]ilor la competi]iile debodybuilding classic , \n func]ie de\n`l]imea acestora, face inutil` utili-zarea substan]elor interzise, avånd \nvedere c` sportivii pot ajunge \n modnatural la greutatea acceptat` la celetrei categorii de \n`l]ime. Competi]iileconcuren]ilor se fac dup` acelea[icriterii iar modul efectiv de desf`-[urare a concursurilor este similar, cuexcep]ia pozi]iilor obligatorii care suntu[or diferite.

Federa]ia Romån` de Culturism [iFitness a organizat anul acesta, \npremier`, Campionatul Na]ional defitness, bodyfitness [i bodybuldingclassic pentru seniori, la Constan]a,\n perioada 9-10 septembrie. Nivelulridicat al competi]iei [i al particip`riirecomand` noua disciplin` sportiv`ca fiind de viitor, mul]i sportivi reg`-sindu-se \n bareme impuse deaceasta. Mai mult, \ncepånd de anulviitor, separarea celor dou` disciplineva fi total`, \n sensul c` sportivii nuvor putea paticipa atåt la competi]iilede bodybuilding classic cåt [i la celede culturism.

Beneficiile imediate se vor ma-terializa \n scoaterea la ramp` a noi“idoli” cu un fizic mult mai “uman”,ceea ce va conduce la cre[tereapopularit`]ii culturismului iar, pe ter-men lung, la reducerea utiliz`rii desubstan]e dopante [i, de ce nu, la ac-ceptarea culturismului ca disciplin`olimpic`.

Daniel OPREA,vicecampion na]ioal \n 2006

la bodybuilding classic

29

Dr. ßerban DAMIAN

Mul]i dintre noi obi[nuim s` aler-g`m numai pe band`. Pentru c` estecel mai comod – ritm constant, tem-peratura constant`, f`r` vånt din fa]`sau din spate, f`r` cåini, copii, bici-cli[ti, gropi \n asfalt, pietre [i alte “ob-stacole” de acest gen, care s` ne \m-piedice s` ne facem num`rul propusde kilometri. Ca s` nu mai spun c`nu exist` grija hainelor de schimb, asticlelor cu ap` sau b`uturi izotonice[i a altor accesorii mai mult sau maipu]in utile, cum ar fi telefonul mobil.

Dar vine [i momentul cånd trebuies` alergi afar`, pe asfalt, contracro-nometru, pe trasee lungi – a[a cum afost recent desf`[uratul Semimaratonal Bucure[tiului (20 km), care a avutloc \n 15 octombrie.

Trecerea de la antrenamentul co-mod pe band`, la alergarea pe asfaltpoate fi o experien]` nepl`cut` - nuneap`rat \n timpul competi]iei, cåtmai ales dup`. A nu te antrena \ncondi]ii similare celor de concurs esteo gre[eal` pe care am sim]it-o pe

propria mea piele… mai bine zis pepropriile mele gambe.

Tenosinovita este o afec]iune detip inflamator care apare la nivelulunui tendon [i al tecii sinoviale aacestuia, prin suprasolicitarea seg-mentului respectiv. Suprasolicitareapoate fi acut`, ca \n cazul unei curselungi, sau repetitiv` (cumulativ`),adic` stresarea repetat` a unui seg-ment corporal, prin eforturi pentrucare acesta nu este preg`tit [i f`r` al`sa o perioad` optim` de refacere\ntre antrenamente. Localizarea infla-ma]iei este la nivelul unui tendon, im-plicånd [i sinoviala. O zon` frecventpredispus` la tenosinovite este gam-ba, \n special la alerg`tori.

|n tenosinovitele acute, zona ten-donului este tumefiat`, cu senza]iepalpatorie de fluctuen]` din cauza li-chidului intrasinovial, dureroas` lami[care [i cu hipertermie cutanat`regional`. Durerea este localizat` deobicei la nivelul treimii inferolaterale agambei, atunci cånd se produce infla-ma]ia tenosinovita tibialului anterior,ca \n cazul alerg`torilor de fond, ci-cli[tilor [i fotbali[tilor, \ns` se poateg`si [i la nivelul fe]ei dorsale a picio-rului, la m`r[`luitori, atunci cånd seinflameaz` tendoanele mu[chilor fle-xori ai piciorului.

Alerg`torii \ncep`tori au cel maimare risc de a face o tenosinovit` (ca[i fracturi de stres), deoarece ei nusunt obi[nui]i cu impactul pe care \lare alergarea de lung` durat` pe su-prafe]e dure, asupra mu[chilor [i arti-cula]iilor membrului inferior. Estefoarte important s` se \ncerce a dimi-nua stresul la care sunt supuse pi-cioarele atunci cånd trebuie s` aler-g`m pe suprafe]e dure, iar acest lu-cru se face prin purtarea unor pantofide sport de cea mai bun` calitate,

special concepu]i pentru alergare peciment sau asfalt. Probleme biome-canice, cum ar fi prona]ia excesiv`,pot m`ri riscul de a face tenosinovit`.

Cea mai bun` atitudine \n cazul te-nosinovitelor este repausul [i apoi re-luarea treptat` a activit`]ii fizice, darnu direct cu alergat, ci cu alte activi-t`]i – biciclet`, \not - care nu presu-pun aplicarea greut`]ii corpului pemembrele inferioare. Imediat dup`competi]ie, este bine s` se apliceghea]` (conform principiului RICE),pentru limitarea durerii [i a inflama-]iei. La crioterapie se poate asociaroentgenterapia [i medica]ia antiinfla-matorie, iar \n cazuri mai grave sepoate indica imobilizarea ghipsat` aregiunii timp de 10-15 zile. Exerci]iilede tonifiere a musculaturii [i cele deflexibilitate sunt foarte utile. Evolu]iaeste \n general bun`, \ns`, dac` du-rerea persist` mai mult de trei s`pt`-måni, trebuie s` merge]i la un controlmedical.

TENOSINOVITATENOSINOVITAALERG~TORULUIALERG~TORULUI

Cauzele tenosinoviteialerg`torului

- lipsa \nc`lzirii- f`r` stretching- antrenament prea dificil- cre[terea prea rapid` a distan-

]ei de alergare- alergare pe suprafe]e dure- dezechilibre de dezvoltare \ntre

musculatura anterioar` [i ceaposterioar` a gambei

- \nc`l]`minte inadecvat`- alergare pe piatr` cubic` sau pe

suprafa]` denivelat`- probleme biomecanice (prona-

]ie excesiv`)

Simptome- durere localizat` \n treimea

inferioar` a gambei- durerea se accentueaz` \n

timpul alerg`rii sau la s`rituri, laurcat sau coboråt pante

- durerea este mai puternic` du-p` alergare pe suprafe]e dure

- durerea persist` dup` \nceta-rea activit`]ii

- mu[chii gambelor ([i tendoanele)pot fi indura]i [i durero[i la palpare

28

BODYBUILDINGBODYBUILDING CLASSICCLASSICCULTURISM CULTURISM VSVS

DDaanniieellOOpprreeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

30

Dr. ßerban DAMIAN

O mul]ime de oameni sunt victi-mele lipsei cronice de somn. Cred c`fiecare dintre noi cunoa[te cel pu]in opersoan` care doarme prea pu]in.Exist` foarte multe motive pentrucare se ajunge la aceast` stare – dela prea mult` munc`, la prea multstat la televizor. Dac` vorbim desprevia]a sportiv`, trebuie spus c` perfor-man]a nu este compatibil` cu priva-rea de somn. |n acest articol, voi pre-zenta cele mai grave consecin]e alelipsei cronice de somn.

TToolleerraann]]`̀ aalltteerraatt`̀ llaa gglluuccoozz`̀ –– \nlipsa somnului, sistemul nervos cen-tral devine hiperactiv, iar unul dintreefecte este inhibi]ia func]iei pancrea-sului [i astfel se produce mai pu]in`insulin` – hormonul necesar ca glu-coza s` intre \n celule. Un studiu rea-lizat de c`tre dr. Van Cuater de laUniversitatea Ontario, care a urm`ritefectele depriv`rii de somn, arat` c`,dup` cåteva zile de nesomn, un b`r-bat tån`r [i s`n`tos, f`r` nici un fac-tor de risc, poate ajunge s` dezvoltetoleran]` alterat` la glucoz`, o stareanterioar` diabetului zaharat.

PPoossiibbiill`̀ lleegg`̀ttuurr`̀ ccuu oobbeezziittaatteeaa –hormonul de cre[tere este secretatpe durata primei perioade de somnnocturn. Pe m`sur` ce \mb`trånim,timpul cåt dormim se reduce din ce \nce mai mult, [i asta atrage dup` sine[i o diminuare a secre]iei de GH. Lip-sa de somn la persoanele tinere poa-te reduce prematur cantitatea de GHsecretat`, accelerånd astfel procesulacumul`rii de gr`sime. |n plus, dac`se asociaz` [i o diminuare a secre]ieide testosteron, acest proces este [imai accentuat, fiind \nso]it [i de hipo-trofia masei musculare.

CCrree[[ttee ““ ppooffttaa”” ddee ccaarrbboohhiiddrraa]]ii –acest fenomen este explicat prin fap-tul c` privarea de somn afecteaz`

produc]ia unui homon numit leptin`,care este responsabil de senza]ia desa]ietate. S-a constatat c` o reducerea nivelului de leptin` atrage dup`sine o nevoie tot mai mare de a con-suma alimente bogate \n carbo-hidra]i.

SSll`̀bbiirreeaa ssiisstteemmuulluuii iimmuunniittaarr – s-aobservat c` persoanele care sufer`de lips` cronic` de somn au mai pu]i-ne leucocite [i o capacitate mai redu-s` de a se ap`ra \n fa]a infec]iilor.

CCrree[[ttee rriissccuull ddee ccaanncceerr llaa ssåånn –Richard Stevens, cercet`tor la Uni-versitatea Connecticut, afirm` c`este o leg`tur` direct` \ntre cancerulla sån [i ciclurile hormonale pertur-bate de lipsa de somn [i expunereala lumin` (evident, artif icial`) \ntimpul nop]ii. Melatonina, un hormoncare se secret` noaptea, poate redu-ce secre]ia de estrogen. |ns` luminainterfer` cu eliberarea melatoninei,ceea ce anuleaz` efectul asupra se-cre]iei de estrogen, un hormon carecre[te riscul de cancer la sån \n anu-mite condi]ii.

RReedduuccee aatteenn]]iiaa [[ii ccaappaacciittaatteeaa ddee

ccoonncceennttrraarree – un studiu recent arat`c` persoanele care nu au dormit 19ore ob]in punctaje mai mici la testede aten]ie decåt persoane cu alcoo-lemie 0,08%. Este evident c` acestepersoane sunt mai predispuse la ac-cident`ri, atåt \n via]a de zi cu zi, cåt[i la antrenamente, unde nu mai suntcapabile s` manevreze \n siguran]`greut`]ile sau \[i pot pierde echilibrul.

CCrree[[ttee rriissccuull ddee aatteerroosscclleerroozz`̀ –privarea de somn conduce la o cre[-tere important` a nivelului de cortizol.|n asociere cu al]i factori, aceastapoate conduce la accelerarea atero-sclerozei. |n plus, un nivel mare decortizol predispune la reducerea ma-sei musculare, acumularea de gr`si-me, osteoporoz`, depresie, hiperten-siune [i insulinorezisten]`.

SSttaarree ddeepprreessiivv`̀ [[ii iirriittaabbiilliittaattee – lip-sa de somn produce deple]ia neuro-transmi]`torilor cerebrali, unii dintre eiavånd rolul de a regla starea de spi-rit. Din acest motiv, privarea de somnconduce, \n prim` faz`, la iritabilitateiar, \n fazele avansate, la st`ri depre-sive.

Florin Uceanu, 17 titluri de campion na]ional

Sunt mul]i tineri \n s`lile de cultu-rism, care viseaz` s` ajung` campioni.De fapt sunt pu]ini cei care ar refuzaun traseu \n via]a a la Arnold: campionmondial, actor celebru, guvernator saupre[edinte al unui stat. Pe lång` asta,[i o familie cu 3 copii \mpreun` cuprezentatoarea unui post TV.

Sigur, dac` ajungi campion de cul-turism, nu \nseamn` neap`rat c`ajungi automat actor celebru [i, dac`ajungi [i actor, nu \nseamn` automatc` ajungi [i pre[edinte. Dar, dac`ajungi campion de culturism, \nseam-n` c` ai pus bazele pentru c` ai dejaun fizic deosebit care se cere \n filme\n rolurile de erou lupt`tor de parteabinelui. |n plus, dac` ai ajuns campi-on de culturism, [tii ce \nseamn`munca [i disciplina [i e[ti capabil deeforturi mari [i autocenzur` pe peri-oade \ndelungate. Nu cred c` exist`alt sport care s`-]i cear` atåta disci-plin`, inclusiv \n afara antre-namentelor. {ti]i cu to]ii ce draconictrebuie s` fie regimul alimentar pe“ultima sut` de metri” [i asta tocmaicånd volumul antrenamentelor cre[tesubstan]ial.

Sunt unii care \[i reduc singuri[ansele unei cariere de succes \nculturism pentru c`, \n loc s` treac`peste diferitele dificult`]i ale vie]ii ([inu sunt pu]ine \n Romånia) [i s` r`z-beasc`, orice ar fi, \[i caut` scuze. Eincredibil cåt de mul]i tineri \mi scriuspunånd c` sunt hot`rå]i s` ajung`campioni mondiali [i s` concureze laMr. Olympia, dar dau vina pe al]ii c`nu-[i pot \mplini visul. Ba nu-i ajut`p`rin]ii, ba nu au sponsor, ba nu esal` \n cartier, ba au nu [tiu ce defici-en]` genetic` etc. Scuze ca acesteamut` responsabilitatea c`tre surseexterne, explic` psihologii. Cånd te

ui]i la surse externe pentru a-]i scuzae[ecul, se poate s` ob]ii o cre[tere arespectului de sine care altfel ar fi \nc`dere liber`. Din p`cate, blamareaunor surse externe nu este producti-v`, nu conduce la succes, ci la e[ec.Spre exemplu, eu am f`cut culturismpe ascuns pån` la 17 ani, cånd tata aaflat din ziar c` sunt campion na]io-nal de juniori, pentru c` p`rin]ii meierau \mpotriva acestui sport.

Arnold n-a ]inut seama c` nu aveasal` \n apropiere, cånd a \nceput cul-turismul, [i pedala 16 km pån` laaceasta. |nainte de Revolu]ie nuexistau \n Romånia suplimente nutri-tive sau sponsori [i nu g`seai cuu[urin]` nici carne, nici ou` [i totu[i,

Ciorb`, Kantor, Mih`ilescu tr`geau“la greu” de fiare, la fel ca acum, nuse smiorc`iau.

Larry Scott avea o deficien]` major`pentru un culturist, era \ngust \n umeri,[i nu din cauza mu[chilor, ci a faptuluic` s-a n`scut cu un schelet mai pu]infavorabil. La fel [i Arnold care eradestul de lat \n oasele bazinului. Cutoate acestea, Larry Scott a ie[it Mr.Olympia, Arnold a ie[it Mr. Olympia,Ciorb`, Kantor, Mih`ilescu cå[tig`medalii de campioni [i acum, la fel ca\n urm` cu 25-30 de ani.

Nu mai c`uta]i motive \n alt` parte,merge]i la sal`, m`ri]i greut`]ile, lua]i-v` proteinele (c` acum ave]i deunde) [i \mplini]i-v` visul.

DIFEREN¥A CAREDIFEREN¥A CAREFACE CAMPIONIFACE CAMPIONI

LIPSA SOMNULUI, O AMENIN}ARELIPSA SOMNULUI, O AMENIN}AREPENTRU S~N~TATEPENTRU S~N~TATE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

Sportivul cel mai titrat din Romå-nia, cu un palmares cunoscut [i de\ncep`torii culturismului, a avut un an2006 plin de succese! Petru Ciorb` ascris o carte de culturism \n prim`va-ra acestui an, \n care dezv`luie dinsecretele acumulate \n zeci de ani deexperien]`.

|ntre 10 [i 12 noiembrie, la Agri-gento (Italia), s-a desf`[urat Campio-natul Mondial de culturism si body-

building classic pentru juniori [i mast-ers. La aceast` competi]ie, Romåniaa ocupat locul 5 din 39 de ]`ri partici-pante, rezultatul fiind o contribu]ie asportivilor [i sportivelor atåt de lajuniori, cåt [i de la masters. Pentruc` deja au fost publicate clasamen-tele [i detaliile, voi prezenta pentrucit i tori i revistei un interviu cuproasp`tul campion mondial absolutla masters [i c\[tig`tor al categoriei

+90 kg, Petru Ciorb`.CC..NN..:: –– DDiinn ccee aann aa]]ii lluuaatt ccoonnttaacctt

ccuu ccuullttuurriissmmuull??P.C.: – M-am \nscris la sal` \n

1979 [i, la 4 luni de antrenamente,am devenit campion na]ional. Peatunci nu erau categorii de greutate,ci de \n`l]ime. Eu am fost campionna]ional la categoria pån` \n 1,72 m.

–– CCee vv--aa aattrraass llaa aacceesstt ssppoorrtt??– Vedeam filme cu Steve Reeves

care, pe atunci, erau \n mare vog`,mergeam apoi \n camera mea [i f`-ceam genuflexiuni, flot`ri. Asta m-adeterminat s` m` apuc de culturism.

–– CCee ggrreeuuttaattee aavveeaa]]ii llaa \\nncceeppuuttuurrii[[ii ccåått ccåånntt`̀rrii]]ii aaccuumm,, \\nn ooffff--sseeaassoonn??

– 68 kg, iar acum am 112 kg.–– CCee mmeettooddee ddee aannttrreennaammeenntt ffoolloo--

ssii]]ii ppeennttrruu ddeezzvvoollttaarreeaa mmaasseeii mmuussccuu--llaarree??

– Sunt printre primii care lucreaz`\n mod [tiin]ific, aplic toate principiileWeider de antrenament.

–– UUnn pprrooggrraamm ddee ccrree[[tteerree ppeennttrruuccooaappssee [[ii ggaammbbee ppeennttrruu cciittiittoorriiii rreevviiss--tteeii,, vv`̀ rroogg!!

– Pentru cei care vor s` creasc` \nmas` muscular`, recomand s` an-treneze fiecare grup` muscular` osingur` dat` pe s`pt`mån`. Pentrucoapse – genuflexiunile – cel mai im-portant exerci]iu din arsenalul unuiculturist. Pentru cei care au problemecu spatele: presa, genuflexiuni la c`-rucior (hack-squat) [i genuflexiuni cubara pe piept. |n privin]a gambelor, leam mo[tenite genetic. Tata, mama,sora mea, to]i au gambele mari. Leantrenez f`cånd 12 serii, 6 seriipentru gemeni prin ridic`ri pe vårfuridin stånd [i 6 serii pentru soleari prinridic`ri pe vårfuri din stånd.

–– CCee aalliimmeennttaa]]iiee aavvee]]ii \\nn sseezzoonnuullddee mmaass`̀ [[ii ccuumm ssee mmooddiiffiicc`̀ \\nn ppeerrii--ooaaddaa pprreeccoommppeettii]]iioonnaall`̀?? AAcceeeeaa[[ii\\nnttrreebbaarree [[ii ppeennttrruu aannttrreennaammeenntt..

– Sunt atent la ce m`nånc tot tim-

32

Petru Ciorb` - Petru Ciorb` - un vis \mplinitun vis \mplinit

Petru Ciorb`,Petru Ciorb`,campioncampionmondialmondialabsolutabsolut

masters 2006masters 2006

33

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

35

Rubric` coordonat` de Florin Uceanu

Cei ce practic` culturismul saufitnessul o fac \n special pentru efecte-le dramatice ale acestora asupra as-pectului fizic.Unii reu[esc s`-[i mode-leze corpurile pån` la un nivel \n caredevin adev`rate opere de art`. Caorice opere de art`, ele trebuie ex-puse pentru a putea fi apreciate [i ad-

mirate de contemporani [i eventual degenera]iile ce vor veni. Cea mai bun`metod` \n cazul acesta este artafotografic`. Deschidem, \ncepånd cuacest num`r, o nou` rubric` \n carevom publica fotografii trimise de dvs.,al`turi de cele de care dispunem noi.Fotografiile trimise de dvs. trebuie s`

aib` ca obiect central corpul unuisportiv pus \n valoare de fundal sauprin jocul luminilor [i al umbrelor.

Se accept` [i fotografii prelucratepe calculator, cu condi]ia s` nu fie dis-torsionat fizicul subiectului prezentat.

A[tept`m poze pe adresa redac]ieisau pe mail la adresa bboollbboo@@rreeddiiss..rroo

pul anului, pot spune c` ]in un semi-regim. M`nånc foarte rar dulciuri, cio-colat` sau pizza. La antrenament,modific`ri mari nu fac, cu dou` luni\nainte de concurs, trec la superserii,triserii sau serii gigant.

–– CCee ssuupplliimmeennttee ffoolloossii]]ii \\nn sseezzoonnuullddee mmaass`̀ [[ii ccee ffoolloossii]]ii \\nn ppeerriiooaaddaa pprree--ccoommppeettii]]iioonnaall`̀??

– Folosesc mai multe tipuri deproduse, proteine cu o concentra]iede 75%, \n perioada de mas`, iar \nperioada precompeti]ional`, folosescprotein` cu minimum 85% concentra-]ie, \n special Prot-R 85 de la RedisNutri]ie. De asemenea, complex devitamine [i minerale, tribulus [i ener-gizante.

–– CCaarree ssuunntt ccaalliitt`̀]]iillee ppee ccaarree ttrree--bbuuiiee ss`̀ llee ddee]]iinn`̀ uunn ttåånnaarr ccaarree ddoorree[[--ttee ss`̀ ffaacc`̀ ppeerrffoorrmmaann]]`̀ \\nn ccuullttuurriissmm??

– |n primul rånd: genetic, structur`.S` pun` suflet \n ceea ce face, s`persevereze [i s` aib` un dram defanatism. F`r` genetic [i structur` nuai cum s` ajungi un mare campion.

–– CCaarree eessttee cceell mmaaii pprree]]iiooss ttiittlluuccåå[[ttiiggaatt \\nn ccaarriieerraa dd--vvooaassttrr`̀ [[ii ccåå]]iiaannii vv--aa]]ii pprreegg`̀ttiitt ppeennttrruu aa--ll oobb]]iinnee??

– Titlul acesta... 26 de ani.

–– CCiinnee vv--aa ffoosstt aall`̀ttuurrii \\nn mmoommeenn--tteellee ggrreellee aallee aacceesstteeii ppeerriiooaaddee [[ii vv--aassuuss]]iinnuutt \\nn pprreegg`̀ttiirree??

– Prietena mea, Florentina.–– AA]]ii pprriimmiitt uunn ssuuppoorrtt llooggiisstt iicc

ppeennttrruu aacceeaasstt`̀ ccoommppeettii]]iiee,, ccaarree aauuffoosstt aajjuuttooaarreellee ccaarree aauu ccoonnttrriibbuuiitt llaaoobb]]iinneerreeaa aacceessttuuii ttiittlluu ddee ccaammppiioonnmmoonnddiiaall aabbssoolluutt??

– Un foarte mare ajutor a fost [ieste din partea firmei Redis Nutri]iecu care am o colaborare foarte bun`de 4 ani, mi-a asigurat necesarul desuplimente [i mi-a pl`tit toate celepatru deplas`ri la campionate mon-diale de masters.

–– LLaa ddoouu`̀ ss`̀pptt`̀mmåånnii dduupp`̀ ccuuccee--rriirreeaa ttiittlluulluuii,, uurrmmeeaazz`̀ zziiuuaa dd--vvooaassttrr`̀ddee nnaa[[tteerree.. CCåå]]ii aannii \\mmpplliinnii]]ii??

– Pe 23 noiembrie este ziua mea,\mplinesc 47 ani. Consider c` mi-amf`cut un frumos cadou mie [i celorcare m-au ajutat [i sprijinit.

– CCrreeddee]]ii cc`̀ rreeggiimmuull ddee vviiaa]]`̀ ddee ttiippccuullttuurriisstt,, ccuu aalliimmeennttaa]]iiaa [[ii aannttrreennaa--mmeenntteellee ggrreellee,, aauu rreeuu[[iitt ss`̀ vv`̀ ffaacc`̀ ss`̀aarr`̀ttaa]]ii ccuu 2200 ddee aannii mmaaii ttåånn`̀rr?? CCaarreeeessttee sseeccrreettuull aacceesstteeii lloonnggeevviitt`̀]]ii aappeerrffoorrmmaann]]eelloorr dd-- vvooaassttrr`̀??

– Nu neap`rat exerci]iile de cultu-

rism, ci mai degrab` modul de via]` emai important. To]i cei care practic`culturismul la nivel competi]ional [tiuc` totul se rezum` la o via]` con-trolat`: orele fixe de mas` [i somn,program de antrenament. {tim ceeste s`n`tos pentru corpul nostru,m`nc`m ceea ce trebuie, cånd tre-buie. La fel pentru antrenament.

–– DDiinn ppoozzii]]iiaa dd--vvooaassttrr`̀ aaccttuuaall`̀,, ddeeccaammppiioonn mmoonnddiiaall llaa ccuullttuurriissmm,, vv`̀ggåånnddii]]ii ss`̀ pprroommoovvaa]]ii aacceesstt ssppoorrtt ccaammii[[ccaarree ddee mmaass`̀??

– Sigur c` da. Peste tot unde amfost invitat [i intervievat am promovataceast` idee: to]i ar trebui s` practiceexerci]iile cu greut`]i. Sunt de acordcu ce spun americanii:cine nu facesport nu e normal. Sportul dezvolt`aptitudine, \ncredere, st`pånire desine, te ajut` s` fii s`n`tos [i pu-ternic.

–– CCrreeddee]]ii cc`̀ aauuttoorriitt`̀]]iillee llooccaallee aarr ttrree--bbuuii ss`̀ iimmpplliiccee ooaammeennii ccuu ssppeecciiaalliizzaarree\\nn ccuullttuurriissmm,, ppeennttrruu pprroommoovvaarreeaa uunnuuiissttiill ddee vviiaa]]`̀ ss`̀nn`̀ttooss?? AAvvee]]ii ppoossiibbiilliitt`̀]]iilleetteeoorreettiiccee [[ii pprraaccttiiccee ss`̀ ppuunnee]]ii llaa ppuunnccttuunn aasseemmeenneeaa pprrooggrraamm,, ccaarree ss`̀ rriiddiicceeggrraadduull ddee ss`̀nn`̀ttaattee ffiizziicc`̀ aa ccooppiiiilloorr,, ddaarr[[ii aa mmaasseeii ppooppuullaa]]iieeii ddiinn IIaa[[ii??

– Sunt de acrod cuacest lucru. Mi s-apropus chiar s` m`implic politic. Dar nusunt genul politicia-nului: vorb` mult`,fapte pu]ine. De fapt,sunt exact invers:vorbe pu]ine, faptemulte.–– CCee ppllaannuurrii ddee vviiiittoorraavvee]]ii??– Cå[tigånd titlul decampion mondialabsolut, mi s-adeschis o poart`spre culturismulprofesionist. Deo-camdat` m` maigåndesc la aceast`decizie: s` trec laprofesionism.

prof. CristianNEAGU

34

ARTA FIZICULUI {I ARTA FOTOGRAFIC~ARTA FIZICULUI {I ARTA FOTOGRAFIC~

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

SSSSHHHHOOOOCCCCKKKK b`utur` energizant`b`utur` energizant`

OO nouu` b`uutuur` energizant` poate ffi comandat`acuum pe ssite--uul www.rediss.ro. Se prezint` la sticle de

330 ml, \n dou` sortimente, cu zah`r [i f`r` zah`r.S`lile din Bucure[ti pot comanda aceast` b`utur` latel. 021/300.75.46. Pre]ul unei sticle este de 3,00 lei

(30.000 lei v). NOU: Shock cu miere - 3,70 leiSShhoocckk

ccuu mmiiee

rree

Este un produs natural, solubil,ob]inut din zer proasp`t [i gustos.Concentra]ia proteic` (100% din zer)este de 65%. Pudra proteic` esteob]inut` prin ultrafiltrarea [i atomiza-rea zerului, produsul finit avånd cali-t`]i nutritive excelente.

Proteina din zer este o protein` cuabsorb]ie rapid`, are un efect ana-bolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce, simultan,reduce distrugerea de protein` (ca-tabolismul).

Gustul este excelent, natural. Pro-dusul nu con]ine \ndulcitori, aromesau conservan]i, este 100% natural.Se recomand` tuturor categoriilor de

popula]ie, cu deosebire celor cuactivit`]i consumatoare de energie,ca supliment pentru completarea ali-menta]iei zilnice. Pentru culturi[tieste excelent atåt \n perioada demas`, cåt [i \n perioada de definire.Se administreaz` zilnic cåte una-treipor]i i a 40 g (\n func]ie denecesit`]i), amestecat cu ap` sau altlichid. O m`sur` con]ine 25 g.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))Comenzile se fac la telefoanele

redac]iei [i pe site-ul www.rreediis.rro

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu uuuunnnn

ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuuttttmmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu

ssssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt

36

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744.828.833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO sal` de culturism, dotat` ultramodern,

g`si]i \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd videocasete: Mr Olympia'92-'03, Antrenamente: LeePriest, Kevin Levrone 1 [i 2,Dorian Yates, Shawn Ray,

Ronnie Coleman 1 [i 2, FlexWheller, Naser El Sombathy,

Marcus Ruhl, Jay Cutler, GregKovacs, Monstruous Man, Miss

Olympia 2002, Mrs. FitnessOlympia 2002, Mr. Olympia2004, Mrs. Olympia 2004,

Heiko Kallbach - The BerlinWall, Fibo 2004, Powerlifting,Streching, Partner Massage.

NNoouu:: Mr. Olympia 2005. Pre]ulunei casete este de 15 lei(150.000 lei v), f`r` taxepo[tale. Comenzi la tel.

0722.279.516VVåånndd ssuupplliimmeennttee RReeddiiss

\\nn BBuuzz`̀uu,, llaa ssaallaa „„OOxxiiggeenn CCeenntteerr““..

TTeell.. 00772222..229999..443355Vånd CD-uri [i DVD-uri cu

antrenamentul marilorcampioni. Antrenamentul lui K.

Levrone, R. Coleman, D.Yates, Arnold, M. Ruhl, Nasser

El Sombathy, Mr. Olympia2001, 2002, 2003, 2004. NNoouu::Jay Cutler, lupte, UFC, Pride,

K1 etc. Informa]ii la tel.0724.332.107; 0745.395063

Vånd aparate culturism,foarte convenabil. Tel.

0724.862.620, 0723.495.432

Clubul Sportiv Universal vindesuplimente nutritive „Redis“ \nGala]i, la Complexul Sportiv

Oaid`’s \n Pia]a Central, Micro17. Tel.: 0741.053.523

|nfiin]ez acte Club Sportivdiverse ramuri sportive. Rela]ii

la tel.: 0724.217.487,021/434.21.14, 031/411.51.94

Distribuitor de suplimentenutritive \n RRmm.. VVåållcceeaa..

Inf. la 0722.473.011Produse Redis, Universal,

Natural Plus \n BBuuzz`̀uu..Tel.: 0742.628.209

Ieftin! Vånd discuri diferitem`rimi, bare [i aparate

fitness. Tel.: 0745.642.631Vand aparate fitness:

multifunc]ional Daso Cado cu4 posturi (picioare, piept,

spate, bicep[i). Tel.:0745.677.316

Vindem [i fabric`m, lacomand`, aparate deculturism [i fitness. Pt.

comenzi ferme, reducerisubstan]iale. Tel.:

021/323.01.12, 0743.218.453Vånd CD-uri cu Mr. Olympia2003-2005, Arnold Classic,

Pumping Iron, antrenamenteColeman, Priest, Levrone

etc. Pre]: 5,50-6,50 lei. Info:ssiinnkkooccii22000022@@yyaahhoooo..ccoommsau la tel 0743.113.869

MIC~ PUBLICITATE

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i

\n Bucure[ti, la magazinul Obor, pe holul

intr`rii principale (intrarea McDonald’s).To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de0,50 lei (5.000 lei v) pentru fiecare revist`

solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele:67, 69,71, 72, 73, 78, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 102,

105, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 121-156. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toate revistele enumerate mai susla pre]ul de numai 9,00 lei (90.000 lei v).

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 5,50 LEI (55.000 LEI V)

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-V: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife: b`ie]i 40 lei (400.000 lei v) nelimitat; fete 30lei (300.000 lei v) nelimitat. Sal` de 250 m2, 30 posturi de

lucru simultan, 20 bare, tone de discuri. Program antrenor personal – 6 lei (60.000 lei v)/or`.

Vindem suplimente nutritive.

Vånd saune cu dot`ri complete la comand`.Informa]ii la tel. 0744.510.006

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

BGS GymO nou` sal` de fitness, culturism, arte mar]iale [i

box s-a deschis \n Bucure[ti, Bd. NicolaeGrigorescu nr. 51 A, zona Pia]a S`l`jan, vizavi de

Shell, lång` Rompetrol. Sala are 550 m2,aparatur` modern`, instructori. Informa]ii la

0722.137.680, C`t`lin.

Emil R`̀duulescuuFete[ti, juud. IIalomi]a

AAlin C`̀t`̀lin AArionSlobbozia

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu aparate de ultim`or` [i aparate clasice, cum ar fi: bare[i discuri olimpice? Sunte]i a[tepta]ila sala de culturism [i fitness dinBucure[ti, \n incinta Liceului „AurelVlaicu“, situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na]i-onal [i maestru al sportului: Alexan-dru Costache. Sala beneficiaz` demas` ping-pong, mas` biliard, sacde box, incluse \n abonamentul lu-nar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313;0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) – lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. Drumul Taberei, str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea725.77.04; 0723.370.156

VIVA CHAMPIONVila Loyal, str. Col. Iosif Albu, nr.62B, sector 3, Bucure[ti. AntrenorAlexandru {otae. Tel: 0723.799.198

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYMSal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

PPrroo WWWWhheell llnneessss CClluubbvvãã ppuunnee llaa ddiissppoozzii]]iiee oo ssaallãã ccuu ddoottããrrii ccoommpplleetteeppeennttrruu:: ggiimmnnaassttiiccãã aaeerroobbiiccãã,, sstteepp aaeerroobbiicc,, ttaaee

bboo,, jjuu jjiittssuu,, mmaassaajj [[ii ttrraattaammeennttee ccoorrppoorraallee..AAddrreessaa:: BBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33 ((zzoonnaa DDiihhaamm))..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 002211//334400..3322..5500 ssaauu 00772299..880088..338899..

MMih`̀i]`̀ Pauul TuudosaRo[iori de Vede

3938

|nncarc`̀-tte cuu OOXYYGGEN!

lla salla de ffiittnness & bodyybuuiilldiinng

OXYGEN ClubOXYGEN ClubBBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33,, ssttrr.. AAnnddrreeii BBåårrsseeaannuu,,

nnrr.. 66,, ((\\nn ssppaatteellee ppoo[[tteeii VViittaann))..AAnnttrreennoorr pprrooff.. CCllaauuddiiuu HHoorrttooppaann -- tteell..

00774455..667777..33116600774455..667777..331166

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 22: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 23: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 24: Revista Culturism & Fitness nr. 175 (9/2006)

BB`̀uuttttuurr`̀iinnssttttaaaanntttt

ppeeeennttttrruu ssllll `̀bbiitttt

Revist` editat` de Redis Co.

v` recomand`suplimentele nutritive

„Redis Nutri]ie“

TOPCULTURIS

M.RO