Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

25
Suplimentul Suplimentul Fight Fight A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t N N u u t t r r i i ] ] i i e e S S ~ ~ N N E E C C U U N N O O A A { { T T E E M M C C A A M M P P I I O O N N I I I I director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 10 (176) 2006 l 0,90 lei (9.000 lei vechi) l www.efitness.ro & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Suplimentul Suplimentul FightFight

AAAAnnnntttt rrrr

eeeennnnaaaammmm

eeeennnntttt

NNNNuuuutttt rrrr

iiii ]]]]iiii eeee

SS~~ NNEECCUUUUNNOOAA{{TTEEMMCCAAMMPPIIIIOONNIIII IIII

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 1100 ((117766)) 22000066 ll 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vveecchhii)) ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSS

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

2

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa„„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss&&FFiigghhtt““ ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemm

pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaarreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu

ssuummaa ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vveecchhii)) ppeennttrruu[[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vveecchhii)) ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

S` ne cunoa[temcampionii: Vlad Pihureac . . . . . .8

Piept puternic, spate solid . . . . . . . .10

Fosfatidilserina [i performan]a . . . .12

Oul . . . . . . . . . . . . . . . .13

Interviu cu un veteran:Mircea Sibiceanu . .14

R`mâi \n form` \ntimpul vacan]ei! . .15

Profil fitness: Karen McDougal . .17

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

Ciclurile \ngr`[are-sl`bire... . . . . . . . . . .28

Cum se antrena MikeMentzer! . . . . . . . . .29

Antrenamentul\n perioada... . . . . . .30

LegendaraRachel McLish . . . .32

Ceaiul verde \n cura de sl`bire . . . . . . . . .34

Arta fizicului [i artafotografic` . . . . . . .35

Suplimentul „Fight“ 41

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Paula Chihaia[i Vlad Pihureac

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea, jud. Ilfov, cod 070.000

TTeeleefon/Faax: 021/300.75.46; Faax: 021/351.50.58 TTeeleefon: 021/300.75.46,351.85.68, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i

0788.571.181 www.efitness.ro e-maiill: [email protected] de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnOOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDaanniieell OOpprreeaa [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa..

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFIITTNNEESSSS

Ca \n fiecare an, \n decembrie, evremea bilantului. Pot spune ca afost un an bun pentru culturismul [if i tnessul din Romånia. Pe plancompeti]ional interna]ional au fostrezultate excelente: Petru Moja areu[it prima calificare a unui sportivromån \ntr-o final` de campionatmondial de seniori, el ocupånd locul4 la CM desf`[urat \n Cehia. FlorinaVi[an a a avut cel mai bun an dincariera sa, ca[tigånd medalia debronz la CE de culturism [i s-acalificat \n finala CM, ocupand locul5. Florina Cernat a devenit anulacesta, pentru a treia oar`,campioan` mondial` la culturismjunioare, aceasta fiind deja un recordmondial, fiind prima sportiva carereu[este acest lucru. |n fine, PetruCiorb` a reu[it s`-[i \ndeplineasc`visul devenind campion mondial lamasters, [i nu oricum, chiar campionabsolut. Deci bilan] impresionantpentru sportivii no[trii.

Din p`cate interesul publicului dela noi [i din str`in`tate pentru cultu-rismul competi]ional este \n sc`dere,|n schimb, din fericire, sunt din ce \nce mai mul]i cei care frecventeaz`regulat o sal` de fitness pentru aar`ta mai bine, acesta este un marecå[tig [i cea mai mare realizare.

|n continuare ne-am str`duit ca \nrevist` s` apara informa]ii cåt maiutile cititorilor, apari]ia s` fie cåt mairegulat` [i am continuat cu

suplimentul “Fight”.|n domeniul suplimentelor nutritive

am mai m`rit gama Redis cu cåtevatipuri de suplimente, am achizitionatnoi utilaje ultramoderne, acum avemstandardul de a putea ie[i cuprodusele noastre oriunde \n lume.

{i \n acest an firma Redis a primit\n[tiin]area c` este situat` pe locul 1\n Topul Na]ional al firmelor de profil.Este \nc` o recunoa[tere aseriozit`]ii fa]` de clien]i de carefirma a dat dovad` de-a lungul anilor.Acest loc frunta[ este ocupat defirma Redis pentru al doilea anconsecutiv. La suplimentele dinimport Universal, au fost disponibileproduse de ultim` genera]ie care auaparut \n Romånia \n acela[i timp cuapari]ia lor \n SUA.

Pe internet, conform serviciului demonitorizare, trafic.ro, dintre siteurilede profil, www.topculturism.ro a avutcei mai mul]i vizitatori, iar forumulacestuia este cel mai vizitat [i suntcele mai multe discu]ii, \nregistråndu-se, de la \nfiin]are, peste 160.000 depost`ri. Am \nfiin]at dou` noi situri pecare se pot viziona clipuri [i filme,www.netvideo.ro [i www.videosport.ro,care se bucura de mare succes.

Sperånd c` a]i fost multumi]i deactivitatea [i de serviciile noastreurez s`n`tate, numai bine [itradi]ionalul “LA MUL}I ANI!”.

Cristian Dulgheru

BBiillaann]] 22000066

MAGAZINULREDIS

Magazinul Redis de pe str. Mihai Eminescu nr. 114-116 se mut` din 3 ianuarie 2007 \ntr-o nou` loca]ie: CCaalleeaa {{eerrbbaann VVoodd`̀ nnrr.. 115599,, BBuuccuurree[[ttii

A[a cum v-am obi[nuit pån` acum, la magazinul nostru pute]i cump`ra tot ce ave]i nevoie pentru practicareaculturismului [i fitnesului: toat` gama suplimentelor nutritive Redis Nutri]ie, Universal, Natural Plus, Nutrimaxx,produse cosmetice din gama Redis Cosmetic, accesorii, echipamente [i \mbr`c`minte sportiv`.

La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute de mers pe jos,ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.

Noul magazinul se deschide \n ziua de 3 ianuarie 2007.

Program:luni - vineri 10.30 - 18.00

s`mb`t` 11.00 - 14.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37

MagazinREDIS

M

3

TINERETULUI

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

5

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succesprodusele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fot-bal F.C. Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucu-re[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu, Petru Ciorb`,Petru Moja, Alexandru Bolborici, Costel Pripas,Viorel M`r`[oiu, Nicolae Cristea, Ion Oncescu,Alexandru Marin, Mirela P\rjol [i top-modelulNicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,4400 lleeii//bbuucc ((1144..000000 lleeii vv))

Lecitin–RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria. Se prezint` sub form` detablete care con]in 500 mg lecitin`.

5500 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Siluet–RAjut` la sl`bire stimulånd arderea gr`-

similor, eliminarea colesterolului dinorganism, \nl`tur` senza]ia de foame, ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Vegetal–REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-carnitin`

pur` [i 13,5 mg fructoz`, avånd un gustexcelent. Se fac comenzi de minim 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i.

11,,4400 lleeii//pplliicc ((1144..000000 lleeii vv))

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare

energetic` redust alimentar, pentrureducerea stratului adipos [i sc`derea \ngreutate. Este bogat \n proteine, fibrenaturale expandate, minerale [i vitamine [iare un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%)Produsul este 100% vegetal. s` fie utilizatperioade \ndelungate. Produsul se pre-zint` \n dou` variante: Fibromix-R, \ndulcitcu fructoz` [i Fibromix-R Light, f`r` zah`r,\ndulcit cu aspartam.

9900 ttaabblleettee –– 55,,5500 lleeii ((5555..000000 lleeii vv))

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–R65% carbohidra]i, 25% proteine,

vitamine [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii ((334400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vv))

Mixforte–R25% proteine, 70% carbohidra]i, vi-

tamina C [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

Mass Forte Creatin–R25% proteine, 65% carbohidra]i, 1%

creatin`, vitamine [i minerale. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii ((335500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii ((337700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6699,,0000 lleeii ((669900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii 4455 gg –– 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))

Super Mass–R50% proteine [i 35% carbohidra]i.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 7799,,0000 lleeii ((779900..000000 lleeii vv))

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttbb.. –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

330000 ttbb.. –– 2222,,0000 lleeii ((222200..000000 lleeii vv))

Energocarb–R87% carbohidra]i, vitamine, minerale.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))

Fosfocreatin–RTablete de fosfocreatin` pentru m`rirea

for]ei, masei [i energiei musculare.9900 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin`monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttbb.. –– 77,,0000 lleeii ((7700..000000 lleeii vv))330000 ttbb.. –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 65Con]ine 65% proteine din soia [i lapte.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.Se recomand` tuturor sportivilor, cåte opor]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 gde produs).

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

Prot–R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-R

65, doar c` are un con]inut mai mare deproteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 gde produs. Cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4422,,0000 lleeii ((442200..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8833,,0000 lleeii ((883300..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate supe-

rioar`, ob]inut din lapte. Are arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2288,,0000 lleeii ((228800..000000 lleeii vv))

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce simultan reducedistrugerea de protein` (catabolismul).Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foartemare, gust foarte bun.

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8822,,0000 lleeii ((882200..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Ideal ProteinConcentrat cu 75% protein`. Formul` cu

dou` surse de protein`: cu absorb]ie rapid`[i lent`. Se asigur` astfel un flux continuude aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii ((222255..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii ((447700..000000 lleeii vv))

SuproIzolat proteic, din soia, cu o concentra-

]ie de 90% f`r` nici un adaos de arom`sau \ndulcitori.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Proteinmix–RConcentrat proteic de caliate

superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv`. Concentra]ia protei-c` este de 85%.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii ((889900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Performant MassConcentra]ia proteic` (100% din zer)

este de 65%. Gust natural, f`r` \ndulcitori.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vitamino-

mineral care con]ine antioxidan]i [i nutri-en]i naturali.

110000 ttaabblleettee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` recon-

fortant` ce con]in glucoz` cristalizat` [icele mai importante vitamine [i minerale.|nlocuie[te rapid lichidele [i mineralele

pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` ener-gie, ajutånd la recuperarea rapid` dup`efort [i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))1100 pplliiccuurrii++rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

((9955..000000 lleeii vv))

Complex–RSupliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \navitaminoze, stimuleaz` sistemul imunitar,scade colesterolul sangvin, reduce

LDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor de sån-ge, accelereaz` fluxul sangvin.

5500 ccaappssuullee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Allium–RStimulent general, antioxidant, digestiv,

reechilibrant glandular, stimulent imunitar,vitaminizant [i mineralizant \n careingredientele principale sunt extrase dinceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se admi-nistreaz` 2-4 capsule pe zi, \n dou` re-prize, dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nutri-

tiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5– 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg.Valoare energetic`: 350 calorii. Se fac co-menzi de minim 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,4400 lleeii ((1144..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care con-

]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, glu-tamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate vita-minele [i mineralele con]inute de batonulProtein–R. Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru minimum 50 buc`]i. u

11,,6600 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-

carnitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [itonific` sistemul cardio vascular. Combatesenza]ia de foame. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. Pentru comenzi mai maride 50 batoane se face o reducere de

25%.u11,,6600 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminoa-cizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` onutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata

metabolic`, asigur` o mai bun` oxige-nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de taurin`.

Se recomand` administrarea a 1–2 tb.\naintea uneia dintre mese (eventual \m-preun` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efectmai bun).

110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

Amino Esen]ialEste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate, cu un raport optim deaminoacizi esen]iali. Necesarul mediu deaminoacizi esen]iali pentru sportivi este deaproximativ 400 mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` elibe-

rarea hormonului de cre[tere (GH) la nive-lul hipofizei, contribuie la men]inerea func-]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolimportant \n buna func]ionare a aparatuluicardiovascular \n mu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

AMINOACIZIAMINOACIZI

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 351.85.68;0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]

i

PPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀,,,, ccccaaaammmmppppiiiioooonnnn mmmmoooonnnnddddiiiiaaaallll2222000000006666

4

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

7

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care faciliteaz`eliberarea natural` de hormoni, precumhormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in-sulina. Are un remarcabil efect anticata-bolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare. u

9900 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3333,,0000 lleeii ((333300..000000 lleeii vv))330000 gg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

TaurinaTaurina [i lecit ina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`t`-]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur`suportul necesar sintezei neurotransmi]`-tori lor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 88,,5500 lleeii ((8855..000000 lleeii vv))

Creatina MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))330000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))550000 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (distrugerea]esutului muscular), \mbun`t`]e[terecuperarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului de cre[tere,stimuleaz` activitatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`, cre[teproduc]ia de glicogen \n ficat, transport`

azotul \n locurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentru sintezaproteic`). u

9900 gg –– 1188,,0000 lleeii ((118800..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))330000 gg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii.

Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel celular, mobili-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))5500 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii ((552200..000000 lleeii vv))

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborarecu firma Brenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` onou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul aci-zilor gra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n ener-gie. |n afara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii des`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n

cazul persoanelor su-praponderale sauobeze care vor s`sl`beasc`. Un pliccon]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5mg fructoz`, avånd ungust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzziiddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii..

2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,4400 lleeii//pplliicc((1144..000000 lleeii vv))

L-carnitin Instant

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-

bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum,dac` ave]i o perioa-d` a zilei \n care v`

sim]i]i f`r` ener-

gie, nu trebuie decåt s` dizolva]i unplic de „Instant Energy Drink“, \n 250ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitatefizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m aceas-t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` adminis-trarea pentru c` aceast` b`utur`con]ine cofein` [i s-ar putea s` numai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acest tip„gata preparate“, care se g`sesc \nmagazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, esteu[or (15 g) [i nu con]ine conservan]isau alte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri-doxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg,Ciancobalamina-0,5 mg, Energy-flavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Este un produs organic care se g`se[te \ncart i lagi i [ i \n l ichidul s inovial de la nivelularticula]iilor. Acest compus a fost utilizat demult întratarea cazurilor u[oare [i moderate de artrit` [i alteleziuni ale articula]iilor. Sportivii utilizeaz` acestsupliment pentru ameliorarea durerilor de articula]ii [ipentru a sus]ine procesul de refacere a cartilajelorlezate.

Se recomand` consumarea a 1-2 tablete, de 3 oripe zi, dup` mesele principale.

Actiflex (100 tb/250 mg) – 12,50 lei (125.000 lei v)Act i f lex Forte (100 tb/500 mg) – 19,50 le i

(195.000 lei v). PPrree]]uurriillee nnuu iinncclluudd ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee.. PPeennttrruu ccoommeennzzii

mmaaii mmiiccii ddee 5500 RROONN ((550000..000000 lleeii vv)),, ttaaxxeellee ppoo[[ttaalleessuunntt ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))..

Comenzi le se pot face la te lefoanele:0232/266.900; 0722.876.311 [i pe e-mail la [email protected] sau la adresa: OlympusGrup, str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

Gel du[ exfoliant anticelulit`

Con]ine particule moi de cear`Cirebelle (provenite din Africa deSud) cu efect de exfoliere asupracelulelor moarte f`r` s` irite pie-lea. Asocierea extractelor de ie-der` [i de castan cu sfere decear` Cirebelle produce cre[-terea circula]iei periferice, re-generare celular`, eliminareacelulitei [i diminuarea fragili-t`]ii capilare.

225500 mmll –– 1111,,0000 lleeii((111100..000000 lleeii vv))

Uleiurile de masaj

Amestecuri de uleiuri vege-tale, ulei mineral [i uleiuri esen-]iale naturale \mbog`]ite cufragmente de plante [i fructe. Seprezint` \n urm`toarele variante:a) lavand`+fenicul+mu[e]el; b)portocal`; c) trandafir; d) relaxantYlang-Ylang+patchoulli+lavand` \n trei straturi:

agen]i de hidratare+ulei de ment`.110000 mmll –– 1111,,0000 lleeii

((111100..000000 lleeii vv))Tonifiant corporal

cu citrice Con]ine un amestec de uleiuri esen]iale de

citrice care dau fermitate [i elasticitate pielii.Are efect reparator celular, prevenind apari]iavergeturilor de pe abdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecare sear`dup` baie sau \naintea masajului cu uleiuri

aromate, fiind [i un detoxifiant \ncelulit`.

116600 mmll –– 1100,,5500 lleeii ((110055..000000 lleeii vv))

Lo]iune antiacneic`Destinat` \ngrijirii tenului acneicfoarte \nc`rcat cu pustule, come-doane, furuncule [i chisturi.Produsul elimin` impurit`]ile acu-mulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degre-sant`. 115500 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vv))Gel anticelulit` cu

unisfere HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combatereacelulitei const` \n asocierea extractului

de ieder` [i castane ce con]in sapo-nozide, compu[i polifenolici, escin`, cu

unisfere celulozice \nc`rcate cu vitaminaE, ce produc asupra zonelor afectate de

celulit` efecte de activare a circula]iei perife-

rice, de reglare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla-matoare [i de regenerare celular`.

114400 mmll –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))Crem` cu spirulin`

Spirulina sau alga albastr` este un cockteiloferit de natur` ce con]ine agen]i antioxidan]i,vitaminele A, C, B1, B6 [i E. Esterecomandat` \n tratamentul tenurilor cutendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii activenaturale cu efect regenerator, antioxidant.

7755 mmll –– 1144,,0000 lleeii ((114400..000000 lleeii vv

Gel revigorant instant Con]ine o combina]ie de uleiuri esen]iale

(camfor, mentol, lavand` [i ienup`r) [i extractde arnic` cu efect sinergic, calmant. Masatu[or \n strat sub]ire, produce o revitalizareimediat`, fiind perfect pentru picioare obosite,tensiune muscular` [i stres \n umeri, gåt,tåmple [i frunte. Este excelent pentrueliminarea rapid` a febrei sau a durerilormusculare.

7755 mmll –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv)) Hairinhib

Produce \ncetinirea ritmului de cre[tere ap`rului dup` epilare, dublat` de o hidratare apielii.

7755 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Pre]urile includ [i taxele po[tale.Comenzile se pot face la

telefoanele redac]iei sau pe site-ul wwwwww.rediis.ro

6

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

\n ordine, am reu[it \mpins din culcatcu 160 kg pentru o repetare, semige-nuflexiuni cu 260 kg 6 repet`ri [i\ndrept`ri cu 220-230 kg, ramat pen-tru dorsal cu 160 kg, biceps cu 80 kg,\mpins pentru umeri cu gantere de55-60 kg sau cu bara de 130 kg, la ogreutate corporal` de 75 kg, toate cumartori. Chiar am [i cåteva titluri devicecampion [i campion la powerlif-ting \n Ia[i, acum cå]iva ani.

–– FFoolloossee[[ttii ssuupplliimmeennttee ttoott ttiimmppuullaannuulluuii?? SScchhiimmbbii ssuupplliimmeenntteellee ooddaatt`̀ccuu aapprrooppiieerreeaa ccoommppeettii]]iieeii??

– |ncerc s` folosesc suplimente tottimpul anului, atåt cåt \mi pot permitefinanciar. Odat` cu apropierea uneicompeti]ii, schimb radical suplimenta-]ia, intoduc anticatabolice, termogeni-ce, aminoacizi, antioxidan]i, vitamine,minerale.

–– VVeeii ccoonnttiinnuuaa ss`̀ ccoonnccuurreezzii llaa ccuull--ttuurriissmm ssaauu vveeii ttrreeccee llaa bbooddyybbuuiillddiinnggccllaassssiicc??

– Prima mea dragoste este cul-turismul [i a[ vrea s` n-o tr`dez atåtde u[or. Pentru mine, a trece la bb.classic \nseamn` s` pierd \n cul-turism, s` m` resemnez. Personal,

inten]ionez s` iau pauz` competi-]ional` cå]iva ani [i s` revin \n for]`,chiar dac` am mult mai multe [ansela bb classic datorit` defini]iei [istructurii, n-a[ vrea s` m` transformdoar \ntr- un vån`tor de medalii…Totu[i, o s` mai reflectez. Timpul os`-mi dea un r`spuns cert.

–– CCee ppllaannuurrii ddee vviiiittoorr aaii?? CCaarree eesstteeuurrmm`̀ttooaarreeaa ccoommppeettii]]iiee ppeennttrruu ccaarree tteepprreegg`̀ttee[[ttii??

– Ca planuri de viitor, ar fi multede spus, multe sunt \nc` \n stadiul devisuri sau speran]e pentru care tre-buie timp [i hot`råre ca s` devin` re-alizabile. Dac` voi mai reveni asupradeciziei mele privind pauzacompeti]ional`, probabil urm`toareacompeti]ie va fi Campionatul Eu-ropean.

prof. Cristian Neagu

VLAD PIHUREACVLAD PIHUREAC|n acest interviu, dorim s` v` fa-

cem cuno[tin]` cu campionul na]io-nal al categoriei 75 kg seniori, VladPihureac. Posesor al unei structurischeletice unice \n culturismul dinRomånia (umeri foarte la]i, centurascapular` lung` [i deschiderea piep-tului foarte bun`), cu segmente foarteestetic propor]ionate, Vlad a reu[it s`"creasc`" de la categoria din 2004 -70 kg - la categoria 75kg, \n 2006,progresul \n mas` muscular` ajutån-du-l s` se impun` pe locul 1.

CC..NN..:: –– CCåå]]ii aannii aaii [[ii ddee ccåått ttiimmpp aaii

\\nncceeppuutt aannttrreennaammeenntteellee ddee ccuullttuu--rriissmm??

V.P.: – Am circa 6 ani de antrena-mente.

–– CCuumm ttee--aaii hhoott`̀rråått ss`̀ pprraaccttiicciiccuullttuurriissmmuull llaa nniivveell ddee \\nnaalltt`̀ ppeerrffoorr--mmaann]]`̀??

– Ini]ial nici nu m-am gåndit c`vreodat` via]a o s`-mi ofere a[a opl`cere, ]inånd cont c` venisem laIa[i pentru a urma cursurile Facult`]iide Arte Plastice Decorative [i DesignGeorge Enescu. Datorez acest faptcelor doi ini]iatori ai mei, doamnei Fe-

licia Purice [i domnuluiGic` Hreapc`, c`rora lemul]umesc pe aceast`cale. Hot`råt nu cred c-am fost nici un moment,nici nu \ndr`zneam s`-miimaginez, dar cu timpul…La \nceput, convins cumult` tenacitate de susnumi]i i , am ajuns s`iubesc mult competi]ia [is` \ncerc s` m` autode-p`[esc continuu, purtån-du-l \n minte ca model de-s`vår[it pe Petre Ciorb`.|n concluzie, ca o glum`,nici nu [tiam la ce m` \n-h`mam.–– CCååttee kkgg aavveeaaii ccåånndd aaii\\nncceeppuutt ccuullttuurriissmmuull??– Aveam aproximativ 50kg, foarte palid [i boln`vi-cios. Totdeauna am fostcel mai mic din clas`,asta din gr`dini]` pån` lasfår[itul liceului.–– EExxiisstt`̀ ddiiffeerreenn]]ee \\nnttrree rree--ggiimmuull tt`̀uu ooffff--sseeaassoonn [[ii cceellpprreeccoommppeettii]]iioonnaall??– Sigur. |n perioada pre-competi]ional` sunt multmai atent [i minu]ios, \nspecial cu carbohidra]ii [ivitezele lor de absorb]ie,precum [i cu gr`simea.

Obi[nuiesc s` calculez [i chiar s`cånt`resc. Excep]ie, anul de fa]`,cånd m-am preg`tit instinctiv.

–– EE[[ttii rreennuummiitt ppeennttrruu ddeeffiinniirreeaa [[iivvaassccuullaarriizzaarreeaa ttaa.. CCee ffaaccii ccaa ss`̀ oobb]]iiiiaacceessttee ccaalliitt`̀]]ii aallee mmuussccuullaattuurriiii??

– Nimic special. Fac ce ar trebuis` poat` face oricine urc` pe o scen`[i are respect de sine. Regim f`r`menajamente, cardio \n limite cores-punz`toare, suplimenta]ia de rigoare[i partea u[oar` [i pl`cut`, antrena-mentul propriu-zis.

–– AAii uunn mmooddeell ssaauu uunn pprreeffeerraatt \\nnlluummeeaa ccuullttuurriissmmuulluuii??

– Pentru mine model \nseamn`pu]in mai mult decåt un simplu corplucrat, un model etalon po]i fi atuncicånd e[ti complex ca om, personali-tate [i [tii s`-i respec]i pe cei din jurult`u, iar Petre Ciorb` se \ncadreaz`.S` nu-l uit pe Nicu Giurgi, pentrucare am o stim` deosebit`. Dac` ar fis` aleg cåteva nume din lumea pro-fesioni[tilor, unul dintre prefera]ii meiar fi Markus Ruhl, pentru c` are el un[arm aparte [i mi se pare expresiv.Ar mai fi Coleman [i mul]i al]ii.

–– CCaarree eessttee mmooddeelluull tt`̀uu ddee aann--ttrreennaammeenntt pprreeffeerraatt [[ii,, eevveennttuuaall,, ccååttee--vvaa ggrruuppee pprreeffeerraattee [[ii eexxeerrccii]]iiiillee aaffee--rreennttee??

– Nu am timp a[a \ncåt s` am unantrenament preferat, pentru c` sunt\ntr-o perpetu` schimbare, ciclicizare,tocmai pentru a evita plafonarea. |ngeneral, obi[nuiesc s` lucrez o grup`muscular` mare, urmat` de una mic`sau s` abordez strategia de antrena-ment dup` principiul grupelor antago-niste, totul condimentant cu diferitetehnici Weider de intensitate.

Ca grupe preferate, a[ men]ionaumerii, pentru c`, uneori, cånd simtnevoia s`-mi satisfac ego-ul, ace[tiareu[esc cu succes fa]` de \nc`p`]å-natul meu pectoral.

–– CCeevvaa rreeccoorrdduurrii ddee ffoorr]]`̀ llaa ssaall`̀??– Cånd eram cu toate \ncheieturile

8

VVllaadd PPiihhuurreeaacc

divertisment film clipuri muzicale sport auto sex [tiin]` [i tehnologie animale

reclame clipuri ineditePPuuttee]]ii vviizziioonnaa ddee aaccuumm ppee wwwwww..nneettvviiddeeoo..rroo cceellee

mmaaii iinntteerreessaannttee pprroodduucc]]iiii vviiddeeoo ddiinn lluummee [[ii ddiinn ]]aarr`̀..

Foarte multe filmule]e cu antrenamente,concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte

clipuri senza]ionale din sport,momente amuzante sau recorduri mondiale,pute]i viziona pe site-ul www.videosport.ro

GGGGLLLLAAAADDDDIIIIAAAATTTTOOOORRRR GGGGYYYYMMMMCCCCRRRRAAAAIIIIOOOOVVVVAAAA

O nou` sal` de culturism [ifitness s-a deschis \n incinta

fostului UCECOM.Antrenor, multiplul campion

na]ional, maestru al sportului,Costel Torcea.

Tel.: 0744.789.764,0744.648.929

9

S~ NES~ NE CUNOA{TEMCUNOA{TEM CAMPIONII!CAMPIONII!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Dr. ßerban DAMIAN

Oricine trage de fiare \[i dore[teun piept puternic [i un spate solid –dou` p`r]i ale corpului foarte expuse[i vizibile. Aproape toate programelede antrenament evit` antrenarea \naceea[i [edin]` de antrenament aacestor dou` mari grupe antagoniste,\ns` eu v` propun o schimbare deplan – un antrenament \n care ve]iface superserii piept cu spate. O su-perserie este o tehnic` de antre-nament \n care se lucreaz` \mpreun`dou` grupe musculare antagoniste.De exemplu, o serie de flexii cu barapentru biceps [i imediat o serie deflot`ri la paralele. Antrenamentul cusuperserii stimuleaz` la maximumfiecare dintre cele dou` grupe mus-culare, fiindc` le las` pu]in r`gazpentru refacere. A[a cum [ti]i, atuncicånd o grup` muscular` exercit` oac]iune, grupa antagonist` nu este

relaxat`, ci se contract` \ntr-o oare-care m`sur` pentru a controla [i mo-dula mi[carea de baz`.

|nainte de a \ncepe programul deantrenament, efectua]i o \nc`lzire de10 minute constånd \n pedalare pebicicleta sta]ionar` (clasic` sau elipti-c`) sau alergare pe band`. Pute]iefectua [i cåteva mi[c`ri de stret-ching pentru mu[chii spatelui, aipieptului [i ai bra]elor. Apoi trece]i la\nc`lzirea specific`. Lua]i o halter`\nc`rcat` cu o greutate egal` cu 25%din greutatea cu care pute]i face o re-petare. Cu aceast` halter`, face]i oserie de ramat, avånd grij` s` men]i-ne]i spatele drept [i s` trage]i baraspre abdomen. Genunchii trebuie s`fie \ntr-o u[oar` flexie. Efectua]i 8-10repet`ri. Dup` aceast` prim` serie,a[eza]i-v` pe o banc` orizontal` [iefectua]i o serie de \mpins de la pieptcu gantere, folosind o greutate cares` fie 25% din cea cu care pute]i face

o repetare maximal`. Sta]i cu t`lpileferm fixate pe podea [i cu regiunealombar` u[or arcuit`. Aduce]i gante-rele \n p`r]ile laterale ale corpului [iapoi extinde]i bra]ele deasupra cor-pului, cu palmele \ndreptate una sprecealalt`. Dup` ce efectua]i 8-10 re-pet`ri, face]i o scurt` pauz` [i \nc`r-ca]i bara [i ganterele la o greutateegal` cu 50% din 1RM. Efectua]icåte o serie din fiecare exerci]iu.

Seriile trei [i patru vor trebui s` fieefectuate cu 75% din 1RM. Odihni]i-v` cåte 1-2 minute \ntre superserii [ibe]i ap`.

Urm`toarele superserii vor fi alc`-tuite din trac]iuni la helcometru cu pri-z` larg` [i \mpins cu gantere pe plan\nclinat. Apuca]i bara helcometruluicu o priz` cu cel pu]in 10 cm mai lar-g` decåt l`]imea umerilor. }iine]ispatele drept pe toat` durata exerci]i-ului. Pentru prima serie, folosi]i 25%din 1RM, 8-10 repet`ri [i apoi trece]if`r` pauz` la o serie de \mpins de lapiept. {i aceast` serie o ve]i efectuatot cu 25% din 1RM, apoi face]i oscurt` pauz` [i trece]i la o superseriecu 50% din 1RM. Dup` ce face]i cåte8-10 repet`ri din fiecare exerci]iu,lua]i o pauz` [i preg`ti]i-v` pentru ul-timele dou` superserii cu 75% din1RM, din care ve]i face tot 8-10 repe-t`ri.

PIEPT PUTERNIC,PIEPT PUTERNIC,SPATE SOLIDSPATE SOLID

SUPERSERIA 1 – ramat cuhaltera / \mpins de la piept cu gan-tere pe plan orizontal

SSeerriiaa 11 – 25% din 1RM, 8-10repet`ri

PPaauuzz`̀ 11 mmiinnuuttSSeerriiaa 22 – 50% din 1RM, 8-10

repet`riPPaauuzz`̀ 11 mmiinnuuttSSeerriiaa 33 – 75% din 1RM, 8-10

repet`riPPaauuzz`̀ 11 mmiinnuuttSSeerriiaa 44 – 75% din 1RM, 8-10

repet`ri

SUPERSERIA 2 – trac]iuni lahelcometru cu priz` larg` / \mpins dela piept cu gantere pe plan \nclinat

SSeerriiaa 11 – 25% din 1RM, 8-10repet`ri

PPaauuzz`̀ 11 mmiinnuuttSSeerriiaa 22 – 50% din 1RM, 8-10

repet`riPPaauuzz`̀ 11 mmiinnuutt

SSeerriiaa 33 – 75% din 1RM, 8-10repet`ri

PPaauuzz`̀ 11 mmiinnuuttSSeerriiaa 44 – 75% din 1RM, 8-10

repet`ri

1110

\\mmppiinnss oorr iizzoonnttaallccuu ggaanntteerree

rraammaatt ccuu hhaalltteerraa

\\mmppiinnss \\nnccll iinnaattccuu ggaanntteerree

ttrraacc]] iiuunnii llaa hheellccoommeettrruu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Florin Uceanu

|ntotdeauna, pe lång` carne [ilapte, oul este men]ionat ca o exce-lent` surs` de protein` de calitatesuperioar`. De fapt, \n momentul \ncare au ap`rut primele concentrateproteice, ele erau comparate cu pro-teina din ou considerat` superioar`celorlalte surse naturale.

Chiar [i \n anii ‘90, adic` la zeci deani dup` ce concentratele proteice seimpuseser`, mai exista o firm` carevindea \n SUA pudr` din albu[ de oupentru practican]ii culturismului iarprodusul era promovat de DorianYates.

{i la noi a fost o perioad` scurt`,\nainte de Revolu]ie, \n care se puteag`si pe pia]` plicuri cu pudr` de ou.Din p`cate era vorba de pudr` de ouintegral, nu de pudr` din albu[ de ou.Precizez asta pentru cei care nu [tiuc` albu[ul nu con]ine gr`simi [i car-bohidra]i, ci doar protein`, \n timp ce\n g`lbenu[ se g`se[te toat` gr`si-mea prezent` \n ou plus cantit`]i micide carbohidra]i [i protein`. Am puteatrage concluzia c` trebuie s` mån-c`m numai albu[urile [i pån` la unpunct e adev`rat, dar [i la g`lbenu[g`sim nutrien]i importan]i cum ar fi:lecitina, vitaminele A, B, D, E, H, PP.Din p`cate, \n g`lbenu[ g`sim [i ocantitate relativ mare de colesterol,de aceea e bine s` nu consum`mmai mult de 2-3 g`lbenu[uri pe s`p-t`mån`. Unele persoane tolereaz`bine o cantitate mult mai mare deg`lbenu[uri, dar, pån` nu face]i ni[teanalize ca s` vede]i dac` nu cumvaconsumul de g`lbenu[uri v` m`re[te

colesterolul, mai bine nu risca]i. Albu-[uri pute]i månca cu zecile, zilnic,f`r` probleme. De altfel, cånd amfost \n California, am observat c` eradestul de normal s` ceri la restaurantomlet` f`cut` numai din albu[uri iaracas` cam toat` lumea obi[nuia s`arunce g`lbenu[urile cånd f`ceaomlet` sau ou` pr`jite \n tigaia deteflon (f`r` ulei). Chiar [i profesioni[-tii, ca Lee Haney sau Gaspari, \[i \n-cepeau ziua cu 4-6 ou`, \ns` doar ung`lbenu[, påine pr`jit` [i suc naturalde fructe.

|n concluzie, ou`le sunt o surs`valoroas` de proteine [i al]i nutrien]i[i trebuie s` aib` un loc important \ndieta unui culturist \n c`utare de ma-s` muscular`. Iat` dou` tabele cucon]inutul ou`lor \n nutrien]i, care v`vor convinge de acest lucru:

13

Dr. ßerban DAMIAN

Fosfatidilserina este un suplimentnutritiv care a fost utilizat ini]ial cuscopul \mbun`t`]irii activit`]ii cere-brale. O parte dintre studii au ar`tatc` aceast` substan]` chimic` ameli-oreaz` capacit`]ile cognitive la per-soanele \n vårst`. |n plus, fosfatidil-serina a fost propus` pe pia]` dreptsubstan]` cu capacit`]i “anticortizo-lice” – dou` studii realizate de c`treoamenii de [tiin]` italieni au ar`tatfaptul c` fosfatidilserina poate reducesecre]ia de cortizol care apare dup`un efort intens. De curånd, a \nceputs` fie utilizat` de c`tre culturi[ti,drept substan]` cu capacitate antica-tabolic` [i \n speran]a amelior`rii r`s-punsului anabolizant. |ns` acestesperan]e nu s-au dovedit a fi reale,conform unui studiu publicat \n ianu-

arie 2006, \n Medicine & Science inSport & Exercise – “Effects of Phos-phatidylserine on Exercise Capacityduring Cycling in Active Males”.

Totu[i, acest studiu a ar`tat unaspect pozitiv al utiliz`rii acestei sub-stan]e. |n cadrul studiului, patruzecide b`rba]i au primit cåte 750 mg defosfatidilserin`, \n scopul observ`riimodific`rii capacit`]ii de performan]`.Ei au fost instrui]i s` pedaleze \n treiserii a cåte 10 minute la 45, 55, res-pectiv 65% din VO2 max (capacita-tea maxim` de efort aerob), urmat deun efort la 85% din VO2 max, duspån` la epuizare. La cinci zile dup`aceast` prob`, timp de 11 zile, subi-ec]ii au primit fie un placebo, fie fos-fatidilserin`. La finalul acestei peri-oade, testul de efort a fost realizatdin nou.

Determin`rile de laborator au vizat

o serie de parametrii care urm`rescevolu]ia performan]ei, capacitatearespiratorie [i cardiac` de efort, com-pozi]ia sangvin` – toate acestea aufost m`surate \nainte, \n timpul [idup` testul de efort. Acestea auar`tat c` subiec]ii care au consumatfosfatidilserin` au \nregistrat o cre[-tere semnificativ` a duratei de execu-]ie a efortului maximal efectuat pån`la epuizare – de la 7 minute [i 51 desecunde la 9 minute [i 55 de secun-de, cel pu]in. |ns`, \n ceea prive[temodificarea parametrilor biologicispecifici efortului fizic (\n stråns`leg`tur` cu secre]ia de cortizol), nus-a observat o diferen]` semni-ficativ`.

Concluzia acestui studiu a fost c`fosfatidilserina are efecte ergogenice,dar mecanismul r`måne a fi stabilitprin studii ulterioare.

FOSFATIDILSERINA FOSFATIDILSERINA {I PERFORMAN}A{I PERFORMAN}A

100 g VVaallooaarree eenneerrggeettiicc`̀ 115522 kkccaallPPrrootteeiinnee 1133,,33 ggCCaarrbboohhiiddrraa]]ii 00,,33 ggGGrr`̀ssiimmii 1111,,66

Vitamina mg/100 Dozag ou zilnic`

recoman-dat` (%)

A 0,5 62,5E 2,5 25B1 86 6142B2 333 20812PP 75 416B6 116 5800B5 0,025 12,5D 0,1 2000B12 0,0008 80H 16 10666B4 1333 22218

12

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Pite[teanul Mircea Sibiceanu esteunul dintre pu]inii culturi[ti romånicare concureaz` de mai bine de 20de ani. A concurat \n vremurile greleale epocii Ceau[escu, a continuat s`concureze \n timpul tranzi]iei de dup`Revolu]ie [i va concura [i dup` ceRomånia va fi parte a Uniunii Euro-pene. Pe vremuri, se “b`tea” cu Ale-xandru Costache la na]ionalele deseniori, acum se “bate” la categoriamasters unde, anul trecut, a ie[itvicecampion na]ional.

Interesant este c` Sibiceanu arat`acum mai bine ca \n tinere]e. Cumreu[e[te [i ce p`rere are despre evo-lu]ia culturismului, \n ultimii 25 de ani,ve]i afla din interviul realizat de re-

vista noastr`.RReepp.. –– CCåånndd vv--aa]]ii uurrccaatt pprriimmaa ooaarr`̀

ppee sscceenn`̀?? CCee vvåårrsstt`̀ aavveeaa]]ii [[ii ccaarreeeerraauu ccuullttuurrii[[ttiiii ffaaiimmoo[[ii ddee aattuunnccii??

M.S. – A fost \n noiembrie 1980, la23 de ani. Am intrat la categoria 72kg la CampionateleNa]ionale de se-niori. Pe atunci,culturi[ti faimo[ierau: ConstantinBebe[elea, Ale-xandru Costache,Gheorghe Hum`,Nicolae Giurgi,{tefan Bichi[, Eu-gen Kantor, MarinTu]u, Petru Ciorb`[i Cristian Mih`i-lescu.

–– CCaarree ssuunntt cceelleemmaaii bbuunnee rreezzuullttaatteeoobb]]iinnuuttee ddee dd--vvooaass--ttrr`̀ \\nn ccoonnccuurrssuurrii??

– Am 4 titluri devicecampion na]io-nal, unu la seniorila categoria 76 kg\n 1983 [i celelaltela masters, peste40 ani [i de 5 orimedaliat cu bronz.De asemenea, amob]inut patru locuri\ntåi la concursurileinterna]ionale: Tro-feul Dacia [i Me-morialul Vasile Bal-mu[. Am cåtevasute de concursurila care am parti-cipat, la 95% dinele am fost pe po-dium, iar la restulam fost \n primii 6.

–– AArr`̀ttaa]]ii mmaaiibbiinnee ccaa \\nn ttiinneerree]]ee,,

ccee ggrreeuuttaattee [[ii ddiimmeennssiiuunnii aavveeaa]]ii ppeettiimmppuull lluuii CCeeaauu[[eessccuu,, ccee ggrreeuuttaattee [[iiddiimmeennssiiuunnii aavvee]]ii aaccuumm,, ccee ssuupplliimmeenntteeffoolloossii]]ii ppeennttrruu aa vv`̀ mmeenn]]iinnee aa[[aa ttåå--nn`̀rr??

– La primul meu concurs aveam 74

INTERVIUINTERVIU CU UNCU UN VETERANVETERAN

MIRCEA SIBICEANUMIRCEA SIBICEANU

14

MMiirrcceeaa SSiibbiicceeaannuu [[ii ff ii iiccaa ssaa,, AAnnccaa

kg, 41 cm la bra], 68 cm la talie, 61 cmla coaps`, 115 cm la torace, iar acum,la 48 de ani, am 94 kg, 48 cm la bra],70 cm la coaps`, 43 cm la gamb`, 125cm la torace [i 74 cm la talie.

–– CCee ssuupplliimmeennttee ffoolloossii]]ii??– Toate suplimentele sunt Redis

Nutri]ie.–– MMaaii ssuunntt ddooaarr ttrreeii ccuullttuurrii[[tt ii

rroommåånnii ccaarree ccoonnccuurraauu \\nn aanniiii 8800 [[iiccoonnccuurreeaazz`̀ [[ii aaccuumm llaa nnaa]]iioonnaallee::CCiioorrbb`̀,, UUcceeaannuu,, TToorrcceeaa [[ii KKaannttoorr..CCee pp`̀rreerree aavveeaa]]ii aattuunnccii ddeesspprreeffiieeccaarree ddiinnttrree eeii [[ii ccee nnee ppuuttee]]ii ssppuunneeddeesspprree eevvoolluu]]iiaa lloorr \\nn aaccee[[ttii 2255 ddeeaannii??

– Am avut o p`rere foarte bun`

cånd i-am cunoscut, i-am consideratni[te sportivi deosebi]i. Am urm`ritevolu]ia lor pe parcurs [i am ajuns laconcluzia c` aceasta este foartebun` [i spectaculoas`. Consider c`sunt ni[te sportivi fair-play [i oamenideosebi]i.

–– CCee pp`̀rreerree aavvee]]ii ddeesspprree ccuullttuu--rriissmmuull ddiinn zziilleellee nnooaassttrree:: ccoonnccuurrssuurrii,,ccoonnccuurreenn]]ii,, ssppoonnssoorrii,, pprreemmiiii,, ccoommppaa--rraattiivv ccuu ssiittuuaa]]iiaa ddee aaccuumm 2200 ddee aannii??

– Concursuri le sunt foarteputernice datorit` evolu]iei metodelorde antrenament, dar [i a produselorcare ajut` la preg`tire. |n schimb,premiile sunt simbolice, a[ puteaspune c` nu constituie, \n nici un

mod, un stimulent pentru sportivi. På-n` la Revolu]ie, sportivii se bucuraude ni[te avantaje: scoaterea din pro-duc]ie, erau stimula]i financiar [i be-neficiau de bilete la sta]iuni. |n con-cluzie, r`mån la ideea c` fiecare faceacest sport pentru avantajele asupras`n`t`]ii.

–– CCuumm vv`̀ vveeddee]]ii vviiiittoorruull \\nn ccuullttuurriissmm,,ccåått ttiimmpp ddoorrii]]ii ss`̀ mmaaii ccoonnccuurraa]]ii??

– Nu mi-am spus \nc` ultimul cu-vånt \n culturism. Vreau s`-mi \mbu-n`t`]esc calit`]ile fizice s` ajungcampion [i am certitudinea c`, la vår-sta de 60 de ani, o s` ar`t mai binedecåt acum.

Alexandru BOLBORICI

RÅMÇI ÎN FORMÅ ÎNRÅMÇI ÎN FORMÅ ÎNTIMPUL VACAN¥EI!TIMPUL VACAN¥EI!

Dr. ßerban DAMIAN

Se apropie vacan]a de iarn` [is`rb`torile – perioad` de bucurie, dar[i de ie[it din form` pentru cei carenu sunt preg`ti]i s` \i fac` fa]` a[acum trebuie. Iat` cåteva idei utilepentru a r`måne \n form` [i \naceast` perioad`.

Mut`-]i antrenamentele cåt mai dediminea]` – dac` programul t`u estedezordonat, cel mai bine este s` tetreze[ti mai devreme diminea]a [i pri-mul lucru pe care \l faci este s` te an-trenezi (evident, dup` ce ai luat miculdejun – [i asta chiar dac` ]i-ai propuss` sl`be[ti).

Planific`-]i zilele de antrenamentcu o s`pt`mån` \nainte – pentru c`\n perioada s`rb`torilor trebuie s` \]i“sacrifici” zile pentru \ntålniri cu prie-tenii [i familia [i pentru c` anumites`li sunt \nchise cåteva zile. |n acestfel, riscul de a pierde un antrenamentse reduce foarte mult.

Programeaz`-]i inteligent zilele de“tri[are”– cea mai bun` tactic` estes` \]i alegi, ca zile \n care lipse[ti dela sal` [i renun]i la regimul mai mult

sau mai pu]in strict, exact zilele des`rb`toare – Cr`ciunul, Pa[tele, AnulNou, anivers`rile. Atunci cånd “tri-[ezi”, \ncepe masa cu o por]ie de ali-mente bogate \n proteine [i las` car-bohidra]ii la sfår[it. |ncearc` s` nucazi tenta]iei de a te \ndopa.

F` un antrenament puternic \nain-te de o zi de “tri[are” – \n felul acestavei minimaliza acumul`rile de gr`si-me [i vei obliga organismul s` folo-seasc` alimentele “interzise” pentru afi folosite \n scopul refaceri i [idezvolt`rii masei musculare.

Ia 200 mg de picolinat de crom [i300 mg de acid alfalipoic – pentru c`te ajut` s` m`re[ti receptivitatea ce-lulelor la insulin` [i astfel s` asimi-leze mai bine carbohidra]ii \n exces.La aceste suplimente mai po]i ad`u-ga acizi gra[i esen]iali, fie sub form`de supliment, fie consumånd ulei dein sau de pe[te.

Ia un complex de enzime digestivela fiecare mas` mai bogat` – \n felulacesta, te asiguri c` nu vei avea pro-bleme cu digestia [i vei evita sen-za]ia de plenitudine [i disconfort ab-dominal.

La 3-5 ore dup` ce perioada de„tri[are” s-a terminat, ie[i la o plimba-re de 30 de minute – stai lini[tit, nu tetrimit la alergare a doua zi deCr`ciun. |]i spun doar s` te plimbi 3-4kilometri, fiindc` [i o plimbare \ntr-unritm mai alert arde cåteva din caloriileacumulate.

15

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

VVåårrssttaa:: 34 ani||nn`̀ll]]iimmee:: 1,75 mGGrreeuuttaattee: 56 kgOOrraa[[ nnaattaall:: Sawyer, MichiganRRee[[eeddiinn]]`̀:: Los AngelesOOccuuppaa]]iiee:: model [i actri]`MMåånnccaarreeaa pprreeffeerraatt`̀::

s`n`toas` - pui, nes`n`toas` - pizza, alune [i ciocolat`

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr::„s` am o emisiune proprie de TV“

AAnnttrreennaammeenntt:: „4-5 zile pes`pt`mån`, \n general antrenezbra]ele \ntr-o zi, picioarele \n alt` zi,spatele [i pieptul \n alt` zi [i cardio \nrestul zilelor“

EExxeemmpplluu ddee aannttrreennaammeenntt ppeennttrruu ccooaappssee::

– genuflexiuni pe un picior, 3-4serii a 10-15 repet`ri

– genuflexiuni, 3 x 10-15– fand`ri, 3 serii– flexii femurali sau \ndrept`ri cu

picioarele drepte, 3 serii

KAREN MCDOUGALKAREN MCDOUGAL

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Gustavo Badel, cel mai estetic fizic –Melvin Anthony, cel mai monstruosfizic – Markus Ruhl, cel mai bun pro-gram de muzic` – Melvin Anthony(execu]ie) [i Ronnie Coleman (origi-nalitate).

concursul Montreal Pro amarcat mult a[teptata revenire pescen` a gigantului canadian, PaulDillett? A[a cum vede]i din fotografie,Paul, care \n anii ’90 a intrat de cå-teva ori \n primii 6 la Mr. Olympia, avenit \n fa]a fanilor din ]ara natal` ie-[it din form` [i a trebuit s` se mul]u-measc` cu locul 10. Totu[i mi-a p`rutbine c` a revenit, a fost cel mai im-presionant fizic pe care l-am v`zut cuochii mei cånd m-am antrenat \n1995 \n Gold’s Gym-ul din Venice,California [i sper c` la anul va reveni\ntr-o form` mai bun`.

Arnold a fost reales Guver-nator al statului California? La recen-tele alegeri desf`[urate \n California,Arnold s-a impus deta[at \n fa]a con-tracandidatului principal [i a primitdin partea aleg`torilor un nou mandatde Guvernator. Dup` cum vede]i Ar-nold face ce a f`cut toat` via]a:

cå[tig` orice competi]ie \n care intr`,fie ea de culturism, electoral` saupentru ob]inerea unui rol \ntr-un film.Ne måndrim cu Arnold pentru c` fai-ma lui se r`sfrånge asupra tuturorculturi[tilor.

a murit culturistul pite[tean,Gheorghe V`leanu, \n vårst` de 70de ani? Medaliat la CampionateleNa]ionale de masters, peste 50 deani, a fost un om foarte activ. Fostcolonel \n rezerv` \n armata romån`,a f`cut karate, para[utism [i bine\n-]eles, culturism. La para[utism a avutpeste 3.000 de salturi la activ, de]i-nånd un record european la salt cupara[uta de la 4.700 m, realizat lavårsta de 68 de ani! Transmitem con-dolean]e familiei [i prietenilor.

Florina Cernat a fost decla-rat` sportiva anului 2006? Ca la oricesfår[it de an, FRCF a \ntocmit un cla-sament cu cei mai buni sportivi aianului (juniori [i seniori), conform re-zultatelor ob]inute \n competi]ii.

1. Florina Cernat (CS{ 5/Redis)2. Petru Moja (CSM Baia Mare)3. Florina Vi[an (Redis Buftea)4. Daniel Racoveanu

(Arpechim/Redis)5. Irina Muntean (Redis Buftea)

6. Bela Kulcear (BB Lacta Tg. Mure[)

7. Oana Hreapc` (Unirea Alba Iulia)8. Andreea Tihon (CSM Re[i]a)9. Alexandru Corlan (CSM Re[i]a)

10. Nicolae Cristea (Metrorex Buc)Clasamentul cu cei mai buni sportivi

la masters este:1. Petru Ciorb` (CFR 2002 Ia[i)2. Irina Muntean (Redis Buftea)3. Maria Szabo (CSM Baia Mare)

De observat c` majoritatea suntsponsoriza]i de Redis Nutri]ie.

pe siteul wwwwww..vviiddeeoossppoorrtt..rroopute]i viziona foarte multe concursuride culturism printre care [i un montajcomplet cu primul concurs profesio-nist de la noi? La rubrica Culturismpute]i viziona \ntreg concursul GrandPrix of Romania 2006. Vizionare pl`-cut`!

competi]ia pentru titlul Mr.Olympia este mult mai acerb` decåtne putem noi \nchipui? Dup` cum ve-de]i \n poz`, mai \n glum`, mai \n se-rios, Coleman i-a “plasat” un cot \ncoaste lui Jay Cutler \n timpul pose-down-ului. Eu zic c` mai \n seriospentru c` un cot de la un tip de peste120 kg nu prea e glum`.

toate concurentele de la Ms.BodyFitness Interna]ional s-au decla-rat dezam`gite? Nu de clasarea \ncompeti]ie [i nici de premii. Au speratla un moment \n lumina reflectoareloral`turi de Arnold [i au a[teptat de-geaba pentru c` Arnold a fost re]inutcu treburi guvernamentale [i nu aap`rut decåt \n ultima zi la „ArnoldWeekend”, fiind prezent doar la ul-timul concurs al weekend-ului „ArnoldClassic”. Dac` ar fi [tiut Arnold cåtde mult \[i doreau fetele s` fac` pozeal`turi de el, probabil g`sea o cale s`vin` mai repede.

Ronnie Coleman a ap`rut cu

barb` [i plete albe la Mr. Olympia?|mbr`cat ca personajul biblic Moise,[i tinånd \n måini t`bli]ele cu legi, a[aa ap`rut la programul liber de la Mr.Olympia Ronnie Coleman. La fel ca[i Moise, Coleman a f`cut minuni cuapa. Moise a desp`r]it apele iar Cole-

man a scos din corp 5,5 kg de ap`,de vineri sear`, cånd au fost prelimi-nariile, pån` såmb`t` sear`, cånd afost finala pentru c` to]i i-au spus c`a fost prea „\nc`rcat” la semifinale.Poate nu vi se pare mult, dar cultu-ri[tii vin deja deshidrata]i la concurs.S` mai sco]i \nc` 5,5 kg de ap` dincorp \n condi]iile \n care e[ti dejadeshidratat e foarte greu [i totodat`foarte periculos, dar Coleman a f`cutacest efort \ntr-o \ncercare disperat`de a recupera cele 6 puncte pe careJay Cutler le avea \n fa]` dup` pri-mele dou` runde. Din p`cate pentruel, \n final`, Jay a m`rit distan]a la 16puncte \n ciuda faptului c` Ronnie aar`tat mult mai „taiat”.

\n afar` de clasamentul oficialla Mr. Olympia, redactorii publica]iilorde specialitate prezen]i au f`cut unclasament inedit? Cel mai bun: bi-ceps – Ronnie Coleman, abdomen –Dexter Jackson, spate (l`]ime [i gro-sime) – Jay Cutler, spate (fibrare) –Victor Martinez, gambe – Vince Tay-lor, picioare – Jay Cutler, piept –

22OOllaannddaa GGrraanndd PPrr iixx

RRoonnnniiee CCoolleemmaann

PPaauull DDii ll lleetttt

RRoonnnniiee CCoolleemmaann vvss JJaayy CCuutt lleerr

23

FFlloorr iinnaaCCeerrnnaatt

GheorgheVl`̀deanuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Din p`cate, pe ei nu-i invit` nimenila nici o emisiune, nu-i solicit` nimenis` promoveze produse, nu-i solicit`nici o vedet` s` fie antrenorul lor per-sonal, nu scriu la nici o revist` \n \n-cercarea de a promova culturismul.

Atunci ar vedea [i ei c` n-ai cums` fii perfect [i n-ai cum s`-i mul-]ume[ti pe to]i. Nici m`car Arnold n-areu[it. Am \ntålnit un culturist romåncare tuna [i fulgera \mpotriva lui: nu\n]elegea „cum a ie[it el Mr. Olympiacu picioarele alea \n x, cu umerii c`-zu]i, cu bazinul lat”, nu \n]elegea „cea c`utat el la Hollywood, c` era unactor a[a de prost” [i nu i-a pl`cutnici un film cu el, nu \n]elegea „de cel-au ales guvernator \n California”

etc. I-am zis c` Arnold a avut o cari-er` str`lucit` \n sport, apoi o carier`str`lucit` ca actor iar acum o carier`de [ef de stat \n California [i c` a f`-cut enorm pentru imaginea culturi[-tilor din \ntreaga lume [i c` ar fi bines` ne uit`m ce am f`cut noi [i ce ca-riere avem \nainte de a s`ri s`-l criti-c`m. Crede]i c` am reu[it ceva? Eibine, nu. A luat-o de la cap`t criti-cånd fizicul [i realiz`rile lui Arnold.

|n concluzie, n-are sens s` intrupe net s` le r`spund.

|i invit \ns` s` ias` din anonimat [is` fac` ce fac eu. Cu cåt mai mul]icare promoveaz` culturismul, la TVsau \n reviste, cu atåt mai bine.

Nicolae Nechita – jud.Maramure[

R. R`spunsurile nu apar imediat,uneori sunt atåt de multe scrisori \n-cåt r`spunsurile nu \ncap \ntr-un sin-gur num`r [i le amån`m.

R. Antrenamentul f`r` greut`]i,compus din flot`ri, trac]iuni, ridic`ride trunchi sau de picioare pentru ab-domen etc., poate s` te dezvolte pu-]in. Problema e c`, dup` ce ai ajunsla un anumit nivel, nu se mai \ntåm-pl` nimic pentru c` nu mai ai cum s`cre[ti greutatea folosit`. Dac` veiprogresa 3-4 luni [i apoi gata, corpuls-a adaptat la efortul respectiv [i numai are motiv s` creasc` \n continua-re. |n general, tot ce dep`[e[te 12repet`ri pe serie nu mai stimuleaz`masa [i for]a muscular` ci rezisten]a,a[adar trebuie s` m`re[ti \nc`rc`turapentru c` numai cu greut`]i atåt demari \ncåt s` nu po]i dep`[i 12 repe-t`ri pe serie po]i spera s` stimulezicre[terea. Or, la flot`ri [i ridic`ri detrunchi, o s` ajungi rapid la 15-20sau chiar mai multe repet`ri.

R. Avånd \n vedere efortul depus[i greutatea corporal` pe care o ai la\n`l]imea ta, suplimentele alese suntbune.

Vasile Scurtu – Boto[ani

R. Nu exist` poster cu mine, decinu ai cum s` prime[ti a[a ceva. Pen-tru a te abona la revist`, trebuie s`cite[ti informa]iile legate de acestlucru la pagina doi.

R. Momentan nu exist` concursuripentru cei care au un handicap fiziccum ai tu, dar nu e[ti singurul careare un picior amputat [i practic` cul-turismul.

Am v`zut la Vatra Dornei un spor-tiv destul de bine f`cut care avea am-bele picioare amputate [i am auzit c`[i la Gala]i sunt cå]iva practican]i cuasemenea problem`, deci teoretic arfi suficien]i sportivi pentru a ]ine unconcurs. Presupun c` televiziunilevor fi mai interesate s` dea [tiri de laun asemenea concurs decåt de lacampionatele na]ionale, a[a c` ideeaorganiz`rii unui concurs nu e una a[area, avånd \n vedere c` ar \nsemnapopularizare pentru culturism. E depresupus c` cel mai u[or e s` orga-nizezi o asemenea competi]ie odat`cu campionatele na]ionale pentru c`astfel ai la dispozi]ie arbitri [i sala deconcurs deja \nchiriat`. Ar trebui s`[tim \ns` cå]i sportivi cu handicapfizic sunt dornici de competi]ie, a[ac` cei viza]i ar trebui s`-mi scrie [ivom vedea ce iese de aici.

Mihai Marian – jud. C-]aR. Suplimentele nutritive au rolul

de a completa alimenta]ia pentru aasigura organismului nutrien]ii nece-sari, \n cantit`]i suficiente, pentru afunc]iona la parametri maximali. Deci,suplimentarea alimenta]iei se face ]i-nånd cont de necesit`]i.

Culturi[tii au nevoie de o cantitatemai mare de proteine pentru a-[idezvolta musculatura [i de aceeaconcentratele proteice sunt o necesi-tate. A]i ales bine Ideal Protein pen-tru c` vre]i s` ave]i o musculatur`„definit`”, dac` dorea]i s` lua]i rapid\n greutate, indiferent dac` pierdea]i

definirea, mai potrivit ar fi fost unconcentrat cu mai pu]in` protein` [imai mul]i carbohidra]i. Alte suplimen-te utile sunt \n ordinea importan]ei:vitamine+minerale, creatin`, carni-tin`, ulei de pe[te, ceai verde.

Aten]ie \ns`, oricåte suplimentenutritive lua]i, ele nu au efect dac` nuv` antrena]i suficient de tare. Cu altecuvinte, suplimentele nu ]in loc deantrenament. Trebuie mai \ntåi s` sti-mula]i cre[terea printr-un antrena-ment dur [i abia atunci suplimenteledevin cu adev`rat eficiente. De altfel,exist` o rela]ie oarecum direct` \nsensul c` suplimentele sunt cu atåtmai eficiente cu cåt antrenamentuleste mai dur [i stimuleaz` mai pu-ternic cre[terea.

Ion T`nase – Buz`u

R. Da, mi-a atras aten]ia cinevadin redac]ie c` sunt criticat, atacat [idenigrat pe un site de pe internet. Nuam de gånd s` intru \n dialog pe netcu ace[tia pentru c` nu am de ce.Timpul meu e mai bine folosit dac`scriu un articol pentru \ncep`tori, da-c` citesc o revist` de culturism str`i-n` \n care scriu marii campioni ai lu-mii sau studiez o caset` cu antrena-mentul lor. Asta m` va ajuta s` pro-gresez \n acest domeniu care estearta model`rii corpului. Dac` stau s`r`spund unor acuza]ii ridicole, nu re-zolv nimic. |n primul rånd, eu practic[i promovez culturismul natural, lucrucare pare s`-i deranjeze tare mult peindivizii respectivi. Spun indivizi pen-tru c`, \n general, se ascund \n spa-tele unor porecle, nu \n sens peiora-tiv. Discu]iile lor cad uneori \n ridicol,de exemplu, \[i dau cu presupusul le-gat de faptul c` am slipul cam umflat\n fa]` [i c` nu se poate, ceva nu e \nregul`, nu se poate s` fiu a[a dotatsau discut` pe pagini \ntregi dac` \mibag sau nu ceva \n slip ca s` steaumflat.

Acum, zice]i [i dvs., ce ar trebui s`fac? S`-mi dau jos slipul \n direct penet? Numai a[a a[ putea s` \i scapde „co[marul” `sta care \i tulbur` a[amult [i duce la discu]ii \nfierbåntate\ntre ei.

Nu, domnule, o s` m` concentrez

asupra carierei mele [i asupra pro-mov`rii culturismului natural [i o s`-ilas pe ei s`-[i bat` capul cu ce ameu \n slip.

Alt` grij` a lor e c` ei nu v`d, lavedetele pe care le antrenez sau pecare le-am antrenat: Nicoleta Luciu,Paula Seling, Fizz, Eva, Cristina Rus,Ovidiu Uscat, Dinu Maxer etc., rezul-tatele vizibile ca la campioanele saucampionii de culturism. P`i, dac` oantrenam pe Nicoleta Luciu s` ajun-g` s` aib` fizicul unei culturiste, cari-era ei era terminat`. Trebuie s` \n]e-lege]i c` vedetele pe care le antreneznu m` pl`tesc pentru a ajunge cam-pioni de culturism. Dac` ave]i dificul-t`]i \n a \n]elege aceast` idee, asta e,eu n-am timp s` v` explic.

Alte preocup`ri ale acestor tipisunt: dac` am folosit sau nu steroizi,cum m` \mbrac, ce produse promo-vez, nu cumva IFBB a introdus cate-goria 85 kg special pentru mine ca s`pot s` ies iar campion na]ional?

AAlleexxaannddrruuPPooppeessccuu

DDaanniieellCChhiivvuuPPaauull MMaaxxiimm

MMiihhaaiiFFeerrooiiuu

24 25

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

26

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]ii din fiecaregrup` muscular`, iar \n ultimulnum`r, dedicat acestui serial,pute]i g`si indica]ii [i programede antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 5,00 lei (50.000 lei v).

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

NOUNOU|n BBucuree[ttii, Caarttiieerull PPaajuraa, sttr. DDriidu,

nr. 2 ({coaallaa nr. 178)

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

Aparatur`ultramodern`. Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.: 0724.262.142,0724.534.043

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai9,50 lei (95.000 lei v.)

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicuri le cu o

singur` arom`. Comenzile pentru aceas-t` ofert` se pot face la te-lefoanele redac]iei saupe wwwwww..rreeddiiss..rroo.Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentare„Club Redis“, str. MihaiEminescu 114-116.

Ofert`special`

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit` formulei cudou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (75% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (25% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore

Dac` dori]i rezultate spectaculoase:O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur`

de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNNNUUUU AAAARRRREEEE EEEEFFFFEEEECCCCTTTTEEEE NNNNEEEEGGGGAAAATTTTIIIIVVVVEEEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele

redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de lapo[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de0,9 kg – 22,50 lei (225.000 lei v), s`cule]i de 2 kg – (45,00lei (450.000 lei v.), g`le]i de 2 kg – 47,00 lei (470.000 lei v).

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

R. Cred c` Prot R 85 sau IdealProtein plus Daily Formula sunt sufi-ciente pentru tine.

Sandu Lucaciu – Cluj

R. R`spuns dau doar prin interme-diul revistei.

R. Pentru a sc`pa de burt` [i pen-tru a pune ceva mu[chi, trebuie s`\ncepi s` faci exerci]ii cu greut`]i, depreferat \ntr-o sal` unde po]i aveaacces la o aparatur` variat` [i in-structori califica]i, [i s`-]i schimbitreptat regimul alimentar reducåndgr`simile [i carbohidra]ii, adic`: car-nea gras`, untul, untura, uleiul, me-zelurile, zah`rul, cartofii, orezul, påi-nea, biscui]ii, covrigii, spaghetele, [is` consumi mai ales: vegetale, fruc-te, carne slab`, lactate degresate, al-bu[ de ou.

Ion Ciubotaru – Bucure[ti

R. Deschiderea unei s`li nu e otreab` u[oar`. Trebuie s` v` plasa]iafacerea \ntr-o zon` unde nu suntfoarte multe s`li, pentru a evita con-curen]a. Ave]i noroc c` sunte]i \nBucure[ti [i, de[i sunt 118 s`li deja

deschise, mai e loc pentru \nc` peatåt. Trebuie \ns` s` ave]i \n vederenoile reglement`ri impuse deUniunea European` (tavanul s` fie laminimum 3 m \n`l]ime, la fel: distan]adintre aparate, spa]iul total, spa]iulpentru vestiare [i toalet` vor f ireglementate). Spun asta pentru c`nu vre]i s` deschide]i o sal` [i apois` v` \nchid` cineva afacerea dup`1-2 ani, interesa]i-v` de reglement`ripentru c` eu nu le [tiu pe toate. Pede alt` parte, trebuie s` [ti]i c`, \ngeneral, abia dup` un an sau mai

mult sala va ajunge la parametriimaximi \n materie de venituri.Investi]ia ini]ial` nu cred c` poate fisub 25.000 euro pentru o sal`serioas`, care s` fac` fa]` \nBucure[ti [i s` aduc` profiturirezonabile. Avantajul fa]` de alteafaceri, cum ar fi un restaurant, esteacela c` investi]i bani doar la \nceputiar apoi nu prea mai ave]i b`t`i decap, \n t imp ce la un restauranttrebuie s` alerga]i zilnic dup` carne,legume, b`uturi, pe la diferi] ifurnizori.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

FITNESS-CLUBFITNESS-CLUBSal` de fitness \n zona Titan, lång` Podul IOR.

Instructori califica]i. Aici g`si]i [i produse Redis.Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 8,parter, sect. 3. Bucure[ti. Tel.: (021)/340.29.73

www.fitness-club.ro

NICK&BOBONICK&BOBOSal` de fitness, aerobic, masaj,

solar, bar sportiv, instructori califica]i,asisten]` \n probleme de nutri]ie. Adres`:magazinul Bucur Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sectorului 2. Tel.: 0729.517.291

NOU!

27

IIoonnuu]]IIaannaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Florin Uceanu

Recuperarea, \n ce prive[te cre[-terea, este un fenomen tipic, studiatla copiii care, dup` ce au suferit demalnutri]ie, m`nånc` \n sfår[it sufici-ente calorii [i cresc la dimensiunilenormale pentru vårsta lor.

Acest tip de recuperare, la adul]i,pur [i simplu nu e bun pentru abdo-minali impresionan]i. Ciclurile decre[tere [i sl`bire for]at`, tradi]ionalepentru mul]i culturi[ti, nu sunt s`n`-toase. {oarecii care au fost \nfome-ta]i [i apoi hr`ni]i cu aceea[i mån-care cu pu]ine gr`simi, ca [i grupulde control, care n-a fost \nfometat \nprealabil, au eviden]iat un metabo-lism lent [i deci un consum energeticlent, datorat unei termogeneze sc`-zute. O astfel de situa]ie favorizeaz`depozitarea accelerat` a gr`similor.{oarecii \nfometa]i au avut o toleran-]` normal` la glucoz` dar un nivelcrescut al insuliniei \n plasma sangvi-n`, ceea ce are implica]ii \n \ngr`-[are.

Hr`nirea [oarecilor cu acela[i nr.

de calorii, dar cu o cantitate de gr`si-me mai mare, dup` ciclul de \nfome-tare, a rezultat \ntr-o termogenez` [imai sc`zut`, depozitarea mai rapid`de gr`sime [i un nivel mai mare deinsulin` \n plasma sangvin` dup` omas` cu glucoz`.

Persoanele care, \n mod constant,sl`besc [i apoi se \ngra[` se pro-grameaz` pentru un corp mai gras cutimpul. Dac` merge]i la un concursde culturism, fitness sau bodyfitness,ve]i vedea mul]i sportivi care arat`fantastic \n acea zi. Da]i-le 2-3 s`pt`-måni [i mul]i se vor umfla ca ni[tebaloane.

Efectele asupra metabolismuluiinsulinic [i sc`derea termogenezeipot dura toat` via]a. Cea mai bun`strategie este s` nu cre[ti mai multde 5-7 kg peste greutatea de concursatunci cånd e[ti \n perioada de mas`.

O investiga]ie recent` a urm`rit608 chinezi care nu erau obezi,avånd \ntre 50 [i 70 de ani. Supra-vegherea lor de c`tre Institutul Na]io-nal Chinez de S`n`tate, \ncepånd cu1993, a fost f`cut` pentru a determi-

na dac` 3 por]ii de hran` cu protein`pe zi [i caloriile totale pot determinacircumferin]a bra]ului [i a taliei. Auaflat c` limitarea caloriilor reduce gre-utatea corporal` [i dimensiunea ta-liei. De asemeni, s-a demonstrat c`cei care m`nånc` mai mult` protein`au bra]e mai masive. Cei suprave-ghea]i nu f`ceau antrenamente dar,evident, c` rezultatele pot fi uile [iculturi[tilor.

Deci, din punct de vedere al com-pozi]iei corporale, o strategie bun`pentru toat` via]a este s` limitezi nr.caloriilor la nivelul de baz` ce men]i-ne greutatea \n timp ce manipuleziconsmumul de protein`. Cu alte cu-vinte, de cåte ori ai dubii, m`nånc`ceva cu proteine \n loc de altceva.Este mai bine pentru s`n`tate [i pen-tru un aspect fizic mai atletic. Astfel,te po]i a[tepta la o s`n`tate [ubred`[i la o talie „de pop`“. Abuzurile ali-mentare dup` o perioad` de \nfome-tare, ca aceea de dinainte de con-curs, trebuie s` \nceteze, altfel la b`-tråne]e va fi greu de evitat \ngr`[a-rea.

Exist` mul]i fani ai sistemuluiHeavy Duty [i, implicit, ai creatoruluiacestuia: Mike Mentzer. Este [i nor-mal s` fie a[a, sistemul este bazatpe argumente logice, pune eficien]ape primul plan, iar fizicul lui Mike eraimpresionant, dup` orice standarde,\n timpul carierei sale competi]ionale.S` nu uit`m c` a ocupat un loc 2 laMr. Olympia, \n 1979.

|n momentul cånd l-am \ntålnit eu,\n sala Gold’s Gym din Santa Moni-ca, Los Angeles, nu se mai antrena[i nu mai ar`ta ca \n vremurile deglorie, dar era toat` ziua \n sal` an-trenånd diver[i clien]i. Recent, unfost client de-al lui Mike a trimis oscrisoare unei reviste americane sus-]inånd c` l-a v`zut de cåteva ori peMike antrenåndu-se \mpreun` cufratele lui, Ray, [i cu Casey Viator [ise jura c` foloseau un antrenamentde volum, cu mai mult de 12 serii pegrup` muscular`.

Adev`rul e c` [i eu am auzit camacela[i lucru de la fostul meu antre-nor de la Spiru Haret, dl. SzekelyLaszlo. El mi-a spus prin 1984 c` l-av`zut pe Mike, care venise s` fac` odemonstra]ie \n Europa de Vest, an-trenåndu-se \mpreun` cu alt profesi-onist [i c` f`cea o gr`mad` de seriipentru o grup` muscular`, nicidecum1-3 serii ,cum recomand` \n sistemulHeavy Duty.

Care s` fie adev`rul? RecomandaMike un sistem pe care nu-l folosea?De ce ar fi f`cut asta? Iat` ce spuneJohn Little, un reputat specialist [iautor de articole, ca r`spuns la scri-soarea trimis` revistei americane:

„De[i nu pot s` vorbesc despreCasey Viator, pot s` v` asigur c`amåndoi, Mike [i Ray, foloseau an-trenamentul intens cu serii pu]ine.Singura dat` cånd l-am v`zut f`cånd

ceva mai multe serii, ca de obicei, afost \n 1986 cånd, a[a cum mi-aspus, voia s` ard` ceva calorii [i s`-[i p`streze tonusul, deoarece \[iie[ise din form`. Dar, pe m`sur` ceforma sa fizic` s-a \mbun`t`]it, am`rit intensitatea [i a sc`zut nr. deserii, ca de obicei. |n rest, de cåte oril-am v`zut antrenåndu-se nu f`ceadecåt antrenament intens [i nu f`ceamai mult de dou`, maximum trei seriipe grup` muscular`. De exemplu,peck-deck \n superserie cu \mpinsdeclinat pentru piept, 2-3 serii.

|n zilele cånd se preg`tea pentruconcurs, ocazional, mai f`cea 1-2serii, uneori doar repet`ri negative.Oricum, num`rul de serii era foartemic.

S` ne aducem aminte c` \n aniis`i de glorie, 1979-1981, el \nc` nudefinitivase complet sistemul Heay

Duty, dar avea curajul de a recoman-da [i utiliza \ntre 2-5 serii pe grup`\ntr-o epoc` cånd Frank Zane [iArnold utilizau 20 de serii pe grup`.Dac` doar se ‘juca“ prin sal`, f`r` ocompeti]ie iminent`, f`cea mai multeserii, dar nu cu ideea c` va construimai mult` mas` muscular` antrenån-du-se astfel. Voia pur [i simplu s`pun` sångele \n mi[care [i s` fac`ceva exerci]ii. Mai tårziu el a rafinatsistemul [i, cånd se antrena serios,rar f`cea mai mult de o serie pe gru-p`.“

Concluzia este c` aceia care l-auv`zut pe Mike f`cånd multe serii pegrup` muscular` l-au surprins la unuldintre antrenamentele \n care nu tr`-gea ca s`-[i m`reasc` masa muscu-lar`. Or, putem trage concluzia c` al-ternarea celor dou` sisteme i-a adusde fapt rezultatele.

28LLeeee PPrriieesstt

CICLURILE |NGR~{ARE-SL~BIRE –CICLURILE |NGR~{ARE-SL~BIRE –DU{MANII TALIEI {I AI S~N~T~}IIDU{MANII TALIEI {I AI S~N~T~}II

29

MMiikkee MMeennttzzeerr

CUM SE ANTRENA MIKE MENTZER!CUM SE ANTRENA MIKE MENTZER!CUM SE ANTRENA MIKE MENTZER!CUM SE ANTRENA MIKE MENTZER!CUM SE ANTRENA MIKE MENTZER!CUM SE ANTRENA MIKE MENTZER!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

30

Nicolae Cristea

Am \nceput preg`tirea propriu-zis`pentru competi]ii cu patru luni \nainteaultimului concurs, din cele patru la caream participat anul acesta.

Ini]ial am avut 88 kg, cånt`rit dimi-nea]a pe stomacul gol, ca \n final, dup`16 s`pt`måni, s` ajung la greutatea de71 kg. Nu m-a interesat prea mult cåtam s` cånt`resc, ci forma cåt mai bun`,adic` p`strarea cu disperare a maseimusculare [i reducerea la maximum astratului adipos. Acesta este un lucrufoarte important, mul]i reu[esc s` sl`-beasc`, dar foarte pu]ini reu[esc s`-[ip`streze masa muscular` intact`. Acestlucru se \ntåmpl` fie c` se gr`besc s`scad` \n greutate [i-[i rezerv` prea pu-]in timp pentru asta, fie alimenta]ia lorcon]ine prea pu]in` protein` iar supli-mentele luate nu sunt cele adecvate.

Un rol major este jucat [i de propor-]ia de hidra]i de carbon [i bine\n]elesde tipul lor, deoarece indicele lor glice-mic v` poate p`c`li grav. Alimenta]iamea nu a depins \ntr-o m`sur` foartemare de indicele glicemic al carbohidra-]ilor, deoarece am scos aproape com-plet gr`simile, ceea ce m-a obligat real-mente s` \ngurgitez alimente cu indiceglicemic ridicat, deci cu absorb]ie ex-trem de rapid`. Acest lucru este nece-sar mai ales \n momentele cånd sim]iacea sfår[eal` \n organism, acea lips`total` de energie, acea epuizare sor`cu le[inul, aparent f`r` motiv. |n acelemomente, printre altele, organismulconsum` [i mult` protein`, care este,f`r` \ndoial`, esen]a exerci]iilor cu \n-greuieri. Vizavi de acest subiect, am \n-cercat s` p`strez pe cåt posibil propor-]ia de 3.5 grame de protein` pe kilocorp\n fiecare din aceste zile de preg`tire,astfel reu[ind s`-mi p`strez masa mus-cular` intact`.

Ca suplimente nutritive, am folositprodusele firmei Redis, \n special Prot-whey-R, cu care eu m` \mpac foartebine, [i produsele firmei Universal, \nspecial Amino 2700 [i Amino 4600. Pe

lång` produsele macro, de prim` impor-tan]`, am mai folosit multiminerale [imultivitamine de la ambele firme men]i-onate. Am numit macro proteinele [icarbohidra]ii deoarece se consum` \ncantit`]i mult mai mari decåt oricare altesubstan]e. Cu toate astea, ele nu s-arsintetiza [i asimila niciodat` la capaci-tate ridicat` f`r` ajutorul vitaminelor [ial mineralelor, de orice tip [i orice liter`.

Aerobicul si joggingul mi-au fost vita-le \n arderea gr`similor din tot organis-mul [i \n „pietrificarea“ musculaturii: cå-te trei [edin]e de 45 minute s`pt`må-nal, efectuate \n special diminea]a, darnu \ntotdeauna, deoarece timpul nu mi-a permis. F`r` exerci]iile cardio nu a[ fiintrat \n forma pe care mi-am propus-o[i pe care am atins-o, zic eu… S` nu ui-ta]i c` aerobicul nu arde numai gr`simi-le, ci influen]eaz` \ntr-o anumit` m`su-r` [i cre[terea masei musculare, atåtde dorit` de noi to]i!

Ca instructor de fitness [i culturism,recomand exerci]iile cardio nu numai ce-lor supraponderali sau care vor s` sca-pe de huiduitul strat adipos, ci [i celor cuarderi rapide [i pu]in` gr`sime \n orga-nism, deoarece mi[carea aerob` influ-en]eaz` pozitiv, din orice unghi prive[ti,culturismul [i fitnessul, de la sistemulrespirator [i circulator pån` la masa acti-v` a organismului nostru.

Am abordat clasic programul de an-trenament. Ce ironie! Unul dintre con-cursurile cå[tigate a fost campionatulna]ional de bodybuilding classic, darcam toate au o leg`tur`-n via]`, un lan]ne\ntrerupt de evenimente revin, repe-t`ri multe, greut`]i medii! Totu[i, vreaus` men]ionez, acest principiu [i ceea ceve]i citi \n continuare sunt date matema-tice relative, atåt pentru d-voastr` cåt [ipentru mine. Un singur tip de antrena-ment este perfect pentru oricare dintrenoi, antrenamentul individualizat, adic`cel care ]i se potrive[te doar ]ie. Am s`v` dezv`lui acum unul dintre marile se-crete ale acestui sport superb: numai tupo]i descoperi \n timp, prin experiment[i inteligen]`, antrenamentul t`u perso-

nalizat, cel care scoate maximul din or-ganismul t`u!

Antrenament 1: picioareCvadricep[i: 6 serii genuflexiuni, a

cåte 12 repet`ri, lucrate cu 60% dinmaximul for]ei mele \n perioada off(1RM); 5 serii extensii la aparat, a cåte10 repet`ri, lucrate cu 70 % din 1RM.Femurali: \ndrept`ri cu bara, 5x12, cu90 kg; flexii la aparat, 5x10, greutateprogresiv`. Gambe: ridic`ri pe vårfuridin stånd cu bara la ceaf`, 7x10,greutate progresiv`.

Antrenament 2:piept [i biceps

Piept: \mpins orizontal cu bara, 4x12repet`ri, 60% din 1RM; flutur`ri dinorizontal cu ganterele, 2x10, 60% din1RM; \mpins \nclinat cu bara, 4x12repet`ri, 60% din 1RM; flutur`ri lahelcometru, 2 x maximum, cu 20 kg pefiecare bra]. Biceps: trac]iuni la barafix` cu priza \ngust`, 4 x maximum,flexii cu ganterele din picioare, 4x12, 25kg gantera.

Antrenament 3:spate [i triceps

Spate: trac]iuni cu priza larg` la barafix`, 4 x maximum; ramat cu bara dinpicioare, 4x12, 60% din 1RM; ramat lahelcometru din [ezut, 4x10, cu 95 kg.Triceps: flot`ri la paralele, 4 x maxi-mum; extensii cu bara din culcat 4x10,cu 45 kg.

Antrenament 4:umeri, trapez,

abdomen [i lombariUmeri: \mpins de la ceaf` cu bara,

4x12, 60% 1RM; ramat cu bara, 3x10,cu 50 kg; flutur`ri laterale cu ganterele,3x10, cu 15 kg. Trapez: ridic`ri deumeri cu bara, 6x12, cu greutate pro-gresiv`. Abdomen: ridic`ri de trunchi labanca \nclinat`, 6x maximum. Lombari:good morning, 5x12, cu 40 kg.

Zilele de antrenament sunt luni,miercuri, joi [i såmb`t` iar mar]i, vineri[i duminic`, cele de pauz`! Dar zilelenu au fost b`tute-n cuie, dac` ratam unantrenament, \l recuperam \ntr-o zi depauz`.

ANTRENAMENTULANTRENAMENTUL |N PERIOADA|N PERIOADAPRECOMPETI}IONAL~ {I COMPETI}IONAL~PRECOMPETI}IONAL~ {I COMPETI}IONAL~

NNiiccoollaaee CCrriisstteeaa,,ppoozz`̀ ff`̀ccuutt`̀ ccuu ooccaazziiaa CCNNddee bbooddyybbuuiillddiinngg ccllaassssiicc 22000066

Fot

o: M

ircea

Net

eaTOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

La 22 de ani dup` ce a cå[tigatprimul titlu miss Olympia, ]inut \n Phi-ladelphia \n 1980, [i la 26 de ani apois-a retras brusc din competi]ii dup`ce a fost \nvins` de Cory Everson laMiss Olympia, Rachel McLish conti-

nu` s` fie o femeie sexi, \n ciuda fap-tului c` are 48 de ani.

Cånt`rea 58 kg (la 168 cm) \n ziuaconcursului, \n 1980, iar acum aredoar 2-3 kg mai mult.

Dup` retragerea din competi]ii,

Rachel a jucat \n diferite produc]ii ci-nematografice: Pumping Iron II, AcesIron Eagle III, Ravenhawk, [i a ap`-rut, al`turi de Arnold, \n Shape UpWith Arnold.

Actualmente, se preg`te[te pentrua lansa cea de-a treia carte pe pia]`,Tighter And Leaner To The Core.

Iat` un interviu cu prima cam-pioan` a culturismului profesionist:

RR:: –– DDeessccrriiee ccuumm aa ffoosstt pprriimmuullMMiissss OOllyymmppiiaa..

R.M. – |mi amintesc clar c` \mi tre-murau genunchii. A trebuit s`-mi \n-cordez mu[chii picioarelor pentru a-iopri. Atåt de nervoas` eram. Nueram timid`. Am fost balerin` [icheerleader \n deschiderea meciuri-lor, a[a c` aveam obi[nuin]a scenei.Dup` concurs, Arnold mi-a \nmånattrofeul. Era [i Franco Columbu cu el.Mi-a trecut prin minte: “Am reu[it \nstil mare”. A fost cel mai \n`l]`torsim]`månt pe care l-am avut vreo-dat`.

–– AAii \\nncceeppuutt ss`̀ aappaarrii ppee ccooppeerr]]iilleerreevviisstteelloorr iimmeeddiiaatt??

– Nu, deoarece culturismul femininera ceva nou, dar am fost prima fe-meie care a ap`rut de una singur` pecoperta revistei Muscle and Fitness,8 luni mai tårziu.

–– LLaa MMiissss OOllyymmppiiaa 11998844 aaii ffoosstt \\nn--vviinnss`̀ [[ii ttee--aaii rreettrraass ddiinn ccoommppeettii]]iiii llaannuummaaii 2266 ddee aannii..

– Este adev`rat. Mi s-a spus c`eram prea slab`, c` nu aveam sufici-ent` masivitate pentru direc]ia \ncare mergea sportul. M-am decis,dac` asta este ceea ce vre]i, maimult` masivitate, nu vreau s` am ni-mic de a face cu asta. Am semnat uncontract cu K-mart Co, care a devenitcea mai bine våndut` linie de hainesportive \n SUA \n mai pu]in de treiani. Contractul meu a fost prelungit 7

ani la rånd. Am scris dou` c`r]i desucces despre antrenament, amjucat \n filme.

–– CCee ssppuuii ffeemmeeiilloorr \\nn lleegg`̀ttuurr`̀ ccuucceeaa mmaaii bbuunn`̀ mmeettoodd`̀ ddee aa iinnttrraa \\nnffoorrmm`̀??

– Sunt atåt de multe c`i de a \nce-pe s` intri \n form` [i apoi, mult maiimportant, de a r`måne \n form`. Ori-cine poate dedica cåteva s`pt`månidin via]` pentru a intra \n form`, daradev`ratul „truc“ este s` r`måi a[a.

–– PPoo]]ii ss`̀ nnee ddaaii oo ssuuggeessttiiee ddee aann--ttrreennaammeenntt ppeennttrruu oo ffeemmeeiiee ooccuuppaatt`̀??

– O s` v` dau un program \n carepo]i intra [i ie[i din sal` \n mai pu]inde 35 de minute.Mijloc- Bricege, 2 serii a 25 de repet`ri- Ridic`ri complete de trunchi,

2 x 25- Hiperextensii, 1 x 15- Aplec`ri pentru flexibilitatea

spatelui, 2 x 10 secundePicioare- Flexii la aparat urmate de \ntinderi

ale femuralilor, 3 x 15- Extensii la aparat urmate de

\ntinderi ale cvadricep[ilor, 3 x 15- Pres` sau genuflexiuni urmate de

\ntinderi ale cvadricep[ilor, 2 x 15- Extensii la aparat, pentru fese,

urmate de \ntinderi ale feselor, 2 x 15

Partea de sus a corpului- Trac]iuni la scripete (la ultima

repetare \ntinderi la scripete), 3 x 12-15

- Flot`ri la paralele, 3 x 12-15- |mpins cu gantere sau la aparat,

2 x 9-12- Ramat la scripete din [ezånd,

2 x 9-12Face]i acest program \n 3-4 zile

dintr-o s`pt`mån` cu pauze de 1-2zile \ntre antrenamente.

––TTee aannttrreenneezzii ssaauu mm`̀nnåånnccii ddiiffeerriittaaccuumm ffaa]]`̀ ddee ccåånndd ccoonnccuurraaii??

– Nu, nu am schimbat multe. A[ade mult se vorbe[te acum despre ali-mente cu indice glicemic mare saumic… mda, mda, mda. Måncareabun`, „curat`“, nu te va dezam`giniciodat`. Acum, c` sunt mai „b`trå-n`“, am ad`ugat ceva mai mult` gr`-sime esen]ial` omega 3 [i omega 6.

32

LegendaraLegendaraRACHEL MRACHEL MccLISHLISH

33

llaa MMiissssOOllyymmppiiaa

11998800 \\nn 22000066

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Dr. ßerban DAMIAN

Studii recente au demonstrat unlucru care \i va bucura pe to]i cei carese lupt` cu kilogramele \n exces: ca-techinele din compozi]ia ceaiului ver-de au efecte stimulante asupra utili-z`rii lipidelor \n procesele metabo-lice. Din acest motiv, multe dintreprodusele moderne destinate sc`de-rii \n greutate con]in acum [i extractdin ceai verde. Totu[i, cercet`torii auar`tat c` efectul administr`rii extrac-tului de ceai verde, f`r` ca persoanarespectiv` s` ]in` o cur` de sl`bire [if`r` s` fac` efort fizic, este foarte re-dus, aproape nesemnificativ.

Un studiu publicat \n num`rul dinnoiembrie 2005 al revistei Medicine &Science in Sport & Exercise ar`taefectul pozitiv asupra oxid`rii lipidice[i prevenirii obezit`]ii \n cazul admi-

nistr`rii extractului de ceai verde, \nasociere cu un program de exerci]ii.Pentru a demonstra aceste efecte, afost realizat un experiment pe cobai.Ace[tia au fost \mp`r]i]i \n cinci gru-puri:

Grupul 1 – regim alimentarhipolipidic [i f`r` efort fizic

Grupul 2 – regim alimentarhiperlipidic [i f`r` efort fizic

Grupul 3 – regim alimentarhiperlipidic [i administrare de ceaiverde

Grupul 4 – regim alimentarhiperlipidic [i efort fizic regulat

Grupul 5 – regim alimentarhiperlipidic, efort fizic regulat [i admi-nistrare de ceai verde

Dup` 15 s`pt`måni, cobaii care ausc`zut \n greutate au fost cei din gru-purile 3,4 [i 5. Sc`derea \n greutatela grupurile 3 [i 4 s-a \nregistrat la

24-47% dintre subiec]i, \n timp cecombinarea celor dou` metode acondus la o sc`dere \n greutate la89% dintre cobai. Astfel s-a pututtrage concluzia c` asocierea de efortfizic [i ceai verde poate induce o utili-zare mai eficient` a gr`simii la nivelhepatic [i muscular.

|n urma acestui studiu, cercet`toriine sf`tuiesc s` folosim ceaiul verdeatåt preparat sub form` clasic` deceai, cåt [i ca extract, \n specialatunci cånd urm`rim sc`derea \n gre-utate.

|ns` virtu]iile ceaiului verde nu seopresc numai la sus]inerea sc`derii\n greutate. S-a constatat c` ceaiulverde are propriet`]i anticanceroasemanifestate \n special asupra leziu-nilor precanceroase, cu efect particu-lar pozitiv asupra celulelor de la nive-lul prostatei. Un studiu recent publi-cat \n revista Cancer Research, reali-zat pe 60 de pacien]i cu neoplazieprostatic` intraepitelial`, ar`ta c` ad-ministrarea unei doze zilnice de 600mg catechine purificate poate limitaevolu]ia cancerului de prostat`. Paci-en]ii au fost \mp`r]i]i \n 2 grupuri –cei care au primit catechinele [i ungrup placebo. Dup` terminarea stu-diului, \n grupul care a primit ceaiverde a mai fost constatat` o singur`tumor` malign`, \n timp ce \n grupulplacebo to]i pacien]ii aveau \nc` tu-mori. |n plus, pacien]ii care au primitextract de ceai verde au \nregistrat osc`dere marcat` a PSA (antigenprostatic specific – un marker al can-cerului de prostat`), iar simptomato-logia prostatismului aproape a dis-p`rut. Aceste rezultate spectaculoa-se i-au determinat pe medici s` intro-duc` extractul de ceai verde printremedica]ia destinat` profilaxiei cance-rului de prostat`.

A[adar, dac` e[ti un b`rbat trecutde 40-50 de ani [i e[ti supraponde-ral, ai toate motivele s` faci cåte 2-3cure de 2 luni pe an, cu extract deceai verde.

34

CEAIUL VERDE |N CURA DE SL~BIRECEAIUL VERDE |N CURA DE SL~BIREA[tept`m poze artistice, de calitate

superioar`, minimum 6 Mpixeli \ncazul aparatelor digitale, pe adresaredac]iei sau pe mail la adresabboollbboo@@rreeddiiss..rroo

Rubric` coordonat` de Florin UceanuARTA FIZICULUI {I ARTA FOTOGRAFIC~ARTA FIZICULUI {I ARTA FOTOGRAFIC~

Fot

o: M

ircea

Net

eaTOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Este un produs natural, solubil,ob]inut din zer proasp`t [i gustos.Concentra]ia proteic` (100% din zer)este de 65%. Pudra proteic` esteob]inut` prin ultrafiltrarea [i atomiza-rea zerului, produsul finit avånd cali-t`]i nutritive excelente.

Proteina din zer este o protein` cuabsorb]ie rapid`, are un efect ana-bolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce, simultan,reduce distrugerea de protein` (ca-tabolismul).

Gustul este excelent, natural. Pro-dusul nu con]ine \ndulcitori, aromesau conservan]i, este 100% natural.Se recomand` tuturor categoriilor de

popula]ie, cu deosebire celor cuactivit`]i consumatoare de energie,ca supliment pentru completarea ali-menta]iei zilnice. Pentru culturi[tieste excelent atåt \n perioada demas`, cåt [i \n perioada de definire.Se administreaz` zilnic cåte una-treipor]i i a 40 g (\n func]ie denecesit`]i), amestecat cu ap` sau altlichid. O m`sur` con]ine 25 g.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))Comenzile se fac la telefoanele

redac]iei [i pe site-ul www.rreediis.rro

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu uuuunnnn

ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuuttttmmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu

ssssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt

36

Produsul con]ine o propor]ie ridicat` decarbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e care dau ungust foarte bun produsului. Are o concentra]ie de25% proteine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer, în can-tit`]i egale fiecare) Se recomand`, celor care do-resc cre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi, între

mese, pentru ca organismul sa fie mereu în stareanabolic`, [i dup` antrenament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`, seadministreaz` câte o por]ie de 100 g (3 m`suri),de dou`- trei ori pe zi, amestecat cu ap`, laptesau sucuri. M`sura din interiorul ambalajuluicon]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

MIXFORTE-RMIXFORTE-RSUPLIMENT PENTRU CREßTEREA ÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅSUPLIMENT PENTRU CREßTEREA ÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅ

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744.828.833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO sal` de culturism, dotat` ultramodern,

g`si]i \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd videocasete: Mr Olympia'92-'03, Antrenamente: LeePriest, Kevin Levrone 1 [i 2,Dorian Yates, Shawn Ray,

Ronnie Coleman 1 [i 2, FlexWheller, Naser El Sombathy,

Marcus Ruhl, Jay Cutler, GregKovacs, Monstruous Man, Miss

Olympia 2002, Mrs. FitnessOlympia 2002, Mr. Olympia2004, Mrs. Olympia 2004,

Heiko Kallbach - The BerlinWall, Fibo 2004, Powerlifting,Streching, Partner Massage.

NNoouu:: Mr. Olympia 2005. Pre]ulunei casete este de 15 lei(150.000 lei v), f`r` taxepo[tale. Comenzi la tel.

0722.279.516VVåånndd ssuupplliimmeennttee RReeddiiss

\\nn BBuuzz`̀uu,, llaa ssaallaa „„OOxxiiggeenn CCeenntteerr““..

TTeell.. 00772222..229999..443355Vånd CD-uri [i DVD-uri cu

antrenamentul marilorcampioni. Antrenamentul lui K.

Levrone, R. Coleman, D.Yates, Arnold, M. Ruhl, Nasser

El Sombathy, Mr. Olympia2001, 2002, 2003, 2004. NNoouu::Jay Cutler, lupte, UFC, Pride,

K1 etc. Informa]ii la tel.0724.332.107; 0745.395063

Vånd aparate culturism,foarte convenabil. Tel.

0724.862.620, 0723.495.432

Clubul Sportiv Universal vinde

suplimente nutritive „Redis“ \n

Gala]i, la Complexul Sportiv

Oaid`’s \n Pia]a Central, Micro

17. Tel.: 0741.053.523

|nfiin]ez acte Club Sportiv

diverse ramuri sportive. Rela]ii

la tel.: 0724.217.487,

021/434.21.14, 031/411.51.94

Distribuitor de suplimente

nutritive \n RRmm.. VVåållcceeaa..

Inf. la 0722.473.011

Produse Redis, Universal,

Natural Plus \n BBuuzz`̀uu..

Tel.: 0742.628.209

Ieftin! Vånd discuri diferitem`rimi, bare [i aparate

fitness. Tel.: 0745.642.631

Vånd dozatoare electronicepentru concentrate proteice.

Tel.: 0721.337.386

Vånd aparate culturism,discuri diferite m`rimi, bar`

olimpic`. Tel.: 0722.587.140

Vånd CD-uri cu Mr. Olympia

2003-2005, Arnold Classic,

Pumping Iron, antrenamente

Coleman, Priest, Levrone

etc. Pre]: 5,50-6,50 lei. Info:ssiinnkkooccii22000022@@yyaahhoooo..ccoomm

sau la tel 0743.113.869

MIC~ PUBLICITATE

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i

\n Bucure[ti, la magazinul Obor, pe holul

intr`rii principale (intrarea McDonald’s).To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de0,50 lei (5.000 lei v) pentru fiecare revist`

solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele:67, 69,71, 72, 73, 78, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 102,

105, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 121-175. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toate revistele enumerate mai susla pre]ul de numai 9,00 lei (90.000 lei v).

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 5,50 LEI (55.000 LEI V)

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-V: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife: b`ie]i 40 lei (400.000 lei v) nelimitat; fete 30lei (300.000 lei v) nelimitat. Sal` de 250 m2, 30 posturi de

lucru simultan, 20 bare, tone de discuri. Program antrenor personal – 6 lei (60.000 lei v)/or`.

Vindem suplimente nutritive.

Vånd saune cu dot`ri complete la comand`.Informa]ii la tel. 0744.510.006

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

BGS GymO nou` sal` de fitness, culturism, arte mar]iale [i

box s-a deschis \n Bucure[ti, Bd. NicolaeGrigorescu nr. 51 A, zona Pia]a S`l`jan, vizavi de

Shell, lång` Rompetrol. Sala are 550 m2,aparatur` modern`, instructori. Informa]ii la

0722.137.680, C`t`lin.

Lauuren]iuu DDuumitriuuIIstria, juud. C-]a

AAlin BarbbuuC`̀e[ti, juud. DDåmbbovvi]a

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu aparate de ultim`or` [i aparate clasice, cum ar fi: bare[i discuri olimpice? Sunte]i a[tepta]ila sala de culturism [i fitness dinBucure[ti, \n incinta Liceului „AurelVlaicu“, situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na]i-onal [i maestru al sportului: Alexan-dru Costache. Sala beneficiaz` demas` ping-pong, mas` biliard, sacde box, incluse \n abonamentul lu-nar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313;0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) –

lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522;

antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1

Bucure[ti, cart. Drumul Taberei,

str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea

725.77.04; 0723.370.156

CLUB FORCE 1

Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYM

Sal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel

324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

PPrroo WWWWhheell llnneessss CClluubbvvãã ppuunnee llaa ddiissppoozzii]]iiee oo ssaallãã ccuu ddoottããrrii ccoommpplleetteeppeennttrruu:: ggiimmnnaassttiiccãã aaeerroobbiiccãã,, sstteepp aaeerroobbiicc,, ttaaee

bboo,, jjuu jjiittssuu,, mmaassaajj [[ii ttrraattaammeennttee ccoorrppoorraallee..AAddrreessaa:: BBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33 ((zzoonnaa DDiihhaamm))..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 002211//334400..3322..5500 ssaauu 00772299..880088..338899..

Vasile Simionjuud. AAlbba

3938

|nncarc`̀-tte cuu OOXYYGGEN!

lla salla de ffiittnness & bodyybuuiilldiinng

OXYGEN ClubOXYGEN ClubBBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33,, ssttrr.. AAnnddrreeii BBåårrsseeaannuu,,

nnrr.. 66,, ((\\nn ssppaatteellee ppoo[[tteeii VViittaann))..AAnnttrreennoorr pprrooff.. CCllaauuddiiuu HHoorrttooppaann -- tteell..

00774455..667777..33116600774455..667777..331166

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 22: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 23: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 24: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 25: Revista Culturism & Fitness nr. 176 (10/2006)

Revist` editat` de Redis Co.

v` recomand`suplimentele nutritive

„Redis Nutri]ie“

BBBBaaaattttoooonnnn ccccuuuu uuuunnnnccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee

ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,LLLL----CCCCaaaarrrrnnnniiiittttiiiinnnn`̀̀̀ [[[[iiii OOOOmmmmeeeeggggaaaa 3333

TOPCULTURIS

M.RO