Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

of 19 /19
Rubrica Rubrica Fight Fight C C i i c c l l i i z z a a ] ] i i ! ! G G r r ` ` s s i i m m i i l l e e S S o o l l u u ] ] i i a a m m e e a a T T e e n n a a c c i i t t a a t t e e a a b b a a t t e e t t a a l l e e n n t t u u l l I I n n t t e e r r v v i i u u D D a a n n i i e e l l R R ` ` d d u u c c a a n n u u & & F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (188) 2008 l 0,90 lei l www.efitness.ro

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

RubricaRubricaFightFight

CCiicc ll iizzaa]]ii !!

GGrr`̀ssiimmiillee

SSoolluu]]iiaa mmeeaa

TTeennaacciittaatteeaa bbaatteettaalleennttuull

IInntteerrvviiuu DDaanniieellRR`̀dduuccaannuu

&&&&FFIITTNNEESSSSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 22 ((118888)) 22000088 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

2

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa

„„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonnttrraaccttaaaabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀

ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemmpprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaarreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu

ssuummaa ddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Pierzi mu[chi

f`când aerobic? . . . .7

Solu]ia mea . . . . . . . . .8

Calendarul

competi]ional 2008 10

Profil fitness:

Claudia L`c`tu[ . . .11

Interviu:

Daniel R`ducanu . .12

Tendoanele

[i ligamentele:

b`rbat vs femeie . .14

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Controlul taliei . . . . .20

Cicliza]i! . . . . . . . . . . .22

Regulament CN de

skandenberg 2008 .23

Gr`simile... . . . . . . . .24

Tenacitatea

bate talentul . . . . . .26

Rubrica Fight . . . . . .30

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Daniel R`ducanu[i Alexandra {erban

Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000

Tellefon/Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58; Tellefon: 021/300.75.46,0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

e--mail: [email protected]; site: www.efitness.ro Colectiv de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruuBBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA))..FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care faciliteaz`eliberarea natural` de hormoni, precumhormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in-sulina. Are un remarcabil efect anticata-bolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecit ina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`t`-]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur`suportul necesar sintezei neurotransmi]`-tori lor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[te

hidrarea celular`.u9900 gg –– 1111,,0000 lleeii

330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (distrugerea]esutului muscular),\mbun`t`]e[te recuperareadup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz`activitatea sistemului imu-nitar, favorizeaz` hidrareacelular`, cre[te produc]iade glicogen \n ficat,transport` azotul \n locurile\n care organismul are ceamai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 %

metabolizarea gr`simii.

Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel celular, mobili-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

M TINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINUL REDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute

de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.Program: luni - vineri 10.30 - 18.00, sâmb`t` 11.00 - 14.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

3

Firma Redis a primit cea mai \nalt` certificare acordat` produc`torilor din do-meniul alimenta]iei, certificarea privind implementatrea [i func]ionarea proce-sului de produc]ie, conform standardelor de calitate ISO 9001:2000 [i HACCP.

Certificarea a fost f`cut` de organismul de certificare pentru management [ipersonal, TÜV Thüringen, Germania. Auditul [i certificarea au durat 6 luni, timp \ncare s-au verificat fluxurile de produc]ie, igiena, re]etele [i func]ionarea co-respunz`toare a utilajelor. Aplicarea normelor va fi monitorizat` periodic de auditor.

REDIS NUTRI¥IE A PRIMITCERTIFICAREA ISO 9001:2000

&&FFIITTNNEESSSS

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

5

AAccuumm ssuunntt ssppoonnssoorriizzaa]]ii [[ii ffoolloosseesscc ccuu ssuucccceesspprroodduusseellee „„RReeddiiss““ ccuunnoossccuu]]iiii ssppoorrttiivvii:: echipa defotbal F.C. Na]ional, echipa de hochei „SteauaBucure[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu,Petru Ciorb`, Florina Vi[an, Alexandru Bolborici,Costel Pripas, Viorel M`r`[oiu, C-tin Ple[ea,Daniel Racoveanu, Daniel R`ducanu, IonOncescu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redu-

s` [i con]inut mare de fibre vegetale.Datorit` fibrelor, se reduce asimilareagr`similor [i se favorizeaz` eliminarealor. Combate senza]ia de foame [i areun efect de detoxifiere a stomacului. Serecomand` consumarea a 1-3 batoanepe zi, un baton putånd \nlocui o mas`,deoarece asigur` [i necesarul denutrien]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai mul-te mese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% vegetal.PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa--ttooaannee ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RAjut` la sl`bire stimulånd arderea

gr`similor, eliminarea colesteroluluidin organism, \nl`tur` senza]ia defoame, ajut` sistemul imunitar [i areefecte anticancerigene datorit` con-]inutului de antioxidan]i.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeiiVegetal–R

Este un supliment alimentarexclusiv vegetal, cu pu]ine calorii,care poate \nlocui mesele zilnice,ajutånd astfel la o sl`bire rapid` [if`r` probleme.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-

carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`,avånd un gust excelent. Se faccomenzi de minimum 5 plicuri. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare

energetic` redus`, pentru reducereastratului adipos [i sc`derea \ngreutate. Este bogat \n proteine, fibrenaturale expandate, minerale [i vita-mine [i are un con]inut sc`zut delipide (sub 4%). Produsul este 100%vegetal. Poate s` fie utilizat perioade\ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 55,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 90 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 100 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura dininteriorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentrustimularea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 30 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i40-60 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [ti cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin`monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[iasigure o cantitate mare de proteine\n alimenta]ie, f`r` a cre[te stratuladipos. Arome: vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4422,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8833,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de protein`(catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4433,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

SuproIzolat proteic, din soia, cu o concen-

tra]ie de 90% f`r` nici un adaos dearom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1177,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate

superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou,\n propor]ii egale, cu efect puternicpentru performan]a sportiv` combinåndefectele benefice a celor trei sursediferite de proteine. Pentru culturi[tieste excelent atåt \n perioada demas`, cåt [i \n perioada de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4477,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9911,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[tegr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de

taurin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese(eventual \mpreun` cu 0,5-2 g lecitin`,pentru un efect mai bun).

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali.Necesarul mediu de aminoacizi

esen]iali pentru sportivi este de aproxi-mativ 400 mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` eli-

berarea hormonului de cre[tere (GH) lanivelul hipofizei, contribuie lamen]inerea func]ionalit`]ii sistemuluiimunitar [i are un rol important \n bunafunc]ionare a aparatului cardiovascular\n mu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iFFFFlllloooorrrriiiinnnn UUUUcccceeeeaaaannnnuuuu

4

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021/300.75.46; 35; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxidan]icu diferite structuri (antociani, pro-toantociani, picnogenol, flavone, cate-hine, lactoalbumine) [i nutrien]i na-turali. Înl`tur` stresul oxidativ [i înce-tine[te îmb`trånirea celulelor.Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, în-l`tur` riscurile accidentelor sangvine[i împiedic` formarea varicelor.Înt`re[te [i regularizeaz` b`t`ile ini-mii. Cre[te imunorezisten]a, capaci-tatea la efort fizic, rezisten]a la su-prastres, prin înl`turarea radicalilor li-beri ai oxigenului [i a metalelor toxice,ac]ionånd eficient \n limitarea produ-cerii acestora. Catifeleaz` pielea, pro-tejeaz` încheieturile, tendoanele [i li-gamentele. Se administreaz` de 3 oripe zi dup` mesele principale cåte 1-2

tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i.Nu are efecte secundare nedorite.

110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vi-tamine [i minerale. |nlocuie[te rapidlichidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un supliment alimentar vitami-

no-mineral indicat \n cazul solicit`rilorfizice mari, \n avitaminoze, \n profi-laxia [i tratarea unor boli [i viroze; sti-

muleaz` sistemul imunitar, regene-reaz` ]esuturile, favorizeaz` metaboli-zarea calciului, fierului, amelioreaz`hipocalcemia, scade colesterolul san-gvin, reduce LDL-colesterolul, m`re[-te permeabilitatea ]esuturilor [i elasti-citatea vaselor de sånge, accelereaz`fluxul sangvin. Se prezint` sub form`de capsule gelatinoase de 500 mg.Se administreaz` dou` pån` la patrucapsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant,

digestiv, reechilibrant glandular, sti-mulent imunitar, vitaminizant [i mine-ralizant \n care ingredienteleprincipale sunt extrase din ceap` [iusturoi. Se prezint` sub form` de cap-sule gelatinoase de 500 mg. Se admi-nistreaz` 2-4 capsule pe zi, \n dou`reprize, dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de minimum5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [itonific` sistemul cardio vascular. Are gustpl`cut, dulce-acri[or. Combate senza]iade foame. Se recomand` consumarea a1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area launa sau mai multe mese. 100% vegetal.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarPrin germinare, gråul \[i m`re[te

con]inutul de vitamine, enzime [i mine-rale asimilabile, c`p`tånd valen]ebiologice deosebite, care \i confer`

calit`]i terapeutice. Medicinanaturist` arat` c`, prin consum de gråugerminat, se pot preveni obezitatea,constipa]ia, cancerul, astenia nervoas`etc. iar organismul \[i spore[te vita-litatea.

Batonul Granobar este indicat pentruoricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupraorganismului, con]in [i foarte multe fibrevegetale care potolesc foamea, contri-buind astfel [i la sl`bit. Compozi]ie nutri-tiv`: carbohidra]i – 37 g, gr`sime vegetal`– 12 g, fibre – 4g, proteine – 5 g, vitamine[i minerale – 2 g. Este un produs 100%vegetal. Ingrediente: fulgi de gråu germi-nat, dextroz`, fructoz`, cacao, ulei dinsåmbure de palmier, lecitin`. Batonul are60 g [i 276 calorii. Se fac comenzi deminimum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruummiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din celemai importante surse: lapte, zer [i albu[

de ou. Gustul batonului estefoarte bun datorit`con]inutului bogat \n arahide.Compozi]ie nutritiv`: pro-

teine – 10 g, carbohidra]i – 30 g,gr`sime vegetal` – 15 g, fibre –2 g, vitamine [i minerale – 2 g.Ingrediente: dextroz`, fructoz`,ulei din såmbure de palmier,cacao, arahide, fulgi de porumb,concentrat proteic din zer,

concentrat proteic din albu[ de ou,concentrat proteic din lapte, lecitin`.Batonul are 60 g [i 370 calorii. Se fac co-menzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a seconsuma pentru importantul aport proteic[i energetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine– 20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vege-tal` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minera-le – 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`,ulei din såmbure de palmier, cacao,arahide, fulgi de porumb, concentrat pro-teic din zer, lecitin`. Batonul are 60 g [i284 calorii. Se fac comenzi de minimum 5buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

7

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dopconstruit special pentru sportivi,nefiind nevoie s` fie scos pentru ase consuma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [i pentru

prepararea pudrelor proteice, putånd]ine loc de shaker. Oferta standardcuprinde plicuri cu toate cele treiarome, dar, la cerere, pute]i primi

toate plicurile cu o singur` aro-m`. Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewwwwww..rreeddiiss..rroo.Bucure[tenii pot beneficia deofert` la magazinul deprezentare Redis, Calea{erban Vod` nr. 159.

Ofert`special`

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti.

Pierzi mu[chi f`când aerobic?|n culturism, este aproape o axiom` c`, dac` faci aerobic,

pierzi mas` muscular`. Teoria ce st` la baza acestei „axiome”este c` exerci]iul aerobic scade sinteza proteiei [i nivelulhormonilor anabolici, cum ar fi testosteronul. Ca multe „axiome”sau „mituri” din culturism, nu este neap`rat s` fie [i adev`rate.

De fapt, un studiu a descoperit c` subiec]ii care au f`cutaerobic mai intens timp de o or`, pe parcursul a trei zile, auavut niveluri ale sintezei proteice din mu[chi similare cu ceicare au f`cut antrenamente cu greut`]i.

Bazat pe aceast` descoperire surprinz`toare, un nou studiua fost realizat pentru a m`sura catabolismul muscular \ncoapse dup` o or` de exerci]ii aerobice intense pentru picioare.Studiul, care a implicat 5 tineri, a m`surat distrugerea proteineiimediat, la 6, 24, 48 [i 72 ore dup` terminarea exerci]iiloraerobice intense. Distrugerea muscular` a fost determinat`prin m`surarea prezen]ei 3-metilhistidinei, o substan]` produs`doar \n proteinele contractile musculare.

Rezultatele au ar`tat c` nu exist` nici o diferen]` \ndistrugerea muscular` la nici un interval de timp, dup` exerci]ii,cånd s-au f`cut m`sur`torile. Pe de alt` parte, ca \n vechiulstudiu, sinteza proteinei \n mu[chi a crescut aproape ca dup`un antrenament cu greut`]i.

O aplica]ie practic` a acestei descoperiri este s` facemaerobic la o intensitate mai mare decåt \n mod normal. Cel maibine e s` facem aerobicul cu intervale de intensitate (cre[tem[i sc`dem intensitatea aerobicului de mai multe ori la aceea[i[edin]`) pentru a beneficia, pe lång` efectele cardiovasculareale unei [edin]e clasice de aerobic, [i pe cele anticatabolice aleaerobicului de intensitate mai mare.

Alexandru Bolboricidup` Ironman

Se recomand` pentru îmbog`]ireaalimenta]iei cu nutrien]i de calitate, caredau energie [i au un rol benefic pentruorganism. Taurina este un aminoacid curol neurotonic, îmbun`t`]e[te memoria [iînl`tur` starea de oboseal` mental`, L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuiela m`rirea arderii gr`similor [i a regl`riinivelului colesterolului seric, vitamina Ceste un bun antioxidant, iar acidulacetilsalicilic are rol de prevenire a

accidentelor cardiovasculare. Fulgii degrâu germinat sunt biostimulatori [i,împreun` cu fulgii de porumb crocan]i,dau un gust excelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g:

carbohidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g(taurin` - 600 mg, carnitin` - 250 mg),lipide - 12,02 g (din care Omega 3 - 1000mg), fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acidacetilsalicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 kcal (1209 kj).

2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc.. u11,,7700 lleeii//bbuucc

NUTRIBAR–RNUTRIBAR–R

6

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`, princurier, \n toat` ]ara, gratuit` la comenzide peste 150 lei [i cu o tax` de numai 5lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [ipån` acum, taxele la livrarea prin po[t`vor fi incluse \n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai convenabil princare s` primeasc` comenzile: clasic, capån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse\n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau princurier, cu livrare acas` sau la serviciu, \n1-2 zile [i cu o tax` de numai 5 lei, \ncazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifica]i cumdori]i s` se fac` livrarea.

foto

: Iro

nman

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Daniel Oprea

|ntotdeauna cånd am vorbit despre culturism am\nceput cu urm`toarea afirma]ie: „Pe mine culturismul m-aajutat enorm”. Sigur, cineva din afara fenomenului cultu-ristic ar fi tentat s` cread` c` practicarea acestui sport \]iumple buzunarele cu bani, \]i aduce notorietate [i c`acesta ar fi ajutorul la care m` refer. Ei bine, nu! Nu des-pre bani este vorba, ci despre modul \n care sportul, [i \nspecial culturismul, \]i schimb` via]a. Schimb`rile nu suntnumai de ordin fizic, ci [i \n plan psihic [i social.

Sunt convins c` nu o dat` a]i auzit pe X sau pe Y spu-nånd despre o femeie frumoas` c` a ob]inut o slujb` bun`

pentru c` s-a culcat cu Z, care ulterior a favorizat-o. Sigur,aceasta poate fi o explica]ie [i, de cele mai multe ori, estea celor frustra]i de propria neputin]`, incapabili s` dep`-[easc` bariera banalului, [i a celor invidio[i. |ns` nicioda-t` cei care emit pentru propria automul]umire astfel deipoteze, adesea hazardate, nu [i-au pus problema c` sim-plul fapt, c` acea femeie arat` bine, a ajutat-o. Ah, da,este u[or s` te \ndopi toat` ziua cu ciocolat` [i pr`jituri [is` te plångi c`, de[i ai f`cut tot ce a fost omene[te posi-bil, nu ai sl`bit nici m`car jum`tate de kilogram, c` naturanu a fost generoas` [i cu tine [i nu ]i-a oferit un corp demodel sau c` e[ti victima unei conspira]ii secrete a tuturorcåntarelor din lume. E [i mai u[or s` \nro[e[ti teleco-manda televizorului tol`nit \n fotoliu, cånd al]ii muncescdin greu la sal`, [i s` te \ntrebi \n pauza publicitar` a talk-show-ului jenant, la care tocmai te ui]i, „cum o fi reu[it,domnule, `la?”.

|]i voi spune c`, de cele mai multe ori, cei care arat`bine au o [ans` \n plus fa]` de cei la care tocmai m-amreferit, iar asta pentru c` au \ncredere \n ei \n[i[i, pentruc` \[i cunosc valoarea, pentru c` [tiu c` sunt diferi]i [ipentru c` practicarea culturismului i-a f`cut mai puternici,atåt fizic cåt [i mental. De aceea, ace[tia cer mai mult [icel mai adesea ob]in. Nu este mai pu]in adev`rat c` dru-mul c`tre succes, oricare ar fi el, este unul anevoios [iplin de renun]`ri [i sacrificii. Culturismul [i, implicit, efortulde a ar`ta bine, nu face excep]ie de la regul`. |ns` benefi-ciile, nu \ntotdeauna imediate, nu decurg strict din faptulc` practicantul de culturism arat` bine... culturismul impri-m` ambi]ie, disciplin`, r`bdare, vigoare, s`n`tate, puterede a merge mai departe [i de a nu renun]a cånd este greu[i dorin]` de a reu[i. Toate acestea sunt virtu]i care nete-zesc calea c`tre succes.

Am citit cåndva despre un studiu [tiin]ific al c`rui rezul-tat sus]inea c` indivizii puternici din punct de vedere fizicsunt mai mul]umi]i de propriul corp, mai pu]in instabiliemo]ional, mai sociabili [i mai extroverti]i, decåt contra-candida]ii mai pu]in puternici. De asemenea, indivizii pu-ternici sugereaz` celorlal]i prin atitudine c` tr`s`turile lorde caracter, personalitatea, [i aptitudinile fizice sunt deo-sebite. Ca urmare, feed-backul din partea celor din jur es-te unul pozitiv.

Sper c` demersul meu a fost unul de bun augur [i c` i-am convins pe cei care deja practic` culturismul c` nu aunici un motiv s` renun]e, iar pe cei care \nc` se \ntreab`de unde trebuie s` apar` succesul s` mearg` la sala defor]`, s` munceasc` din greu, pentru c` acolo este unuldintre locurile unde se cultiv` dorin]a de a reu[i.

Eu am sim]it, din plin, beneficiile practic`rii culturismu-lui, atåt \n via]a de zi cu zi cåt [i pe plan profesional.

SOLU}IASOLU}IA MEAMEA

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån`la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` deorganism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ieeste de a facilita transportul [i metabolismul acizilorgra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i\n energie. |n afara \mbun`t`]irii performan]eloratletice [i a st`ri i de s`n`tate a aparatuluicardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n cazulpersoanelor supraponderale sau obeze care vor s`sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur`[i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent.

SSee ffaaccccoommeennzzii ddeemmiinniimmuumm 55

pplliiccuurrii.. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu

ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500lleeii//pplliicc

L-carnitin InstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre

vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [ipentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse \n stomac, fibrele\[i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i astfel se poates`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la omas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`

stomacul [i au efect de re-gularizare a traficului intes-tinal. Se recomand` admi-nistrarea a 5-10 tablete, de2-3 ori pe zi, \mpreun` cu unpahar de ap`, cånd aparesenza]ia de foame sau \na-intea meselor.

SSiilluueett--RR FFoorrttee con]inefibre vegetale din gråu, prafde ro[cove, izolat proteic dinsoia, cacao, drojdie uscat`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaanneeccuu 220000 ttaabblleettee,, llaa pprree]]uull ddee1155 lleeii. Comenzile se fac pesiteul wwwwww..rreeddiiss..rroo sau latelefoanele redac]iei.

Siluet-R Forte

8 9

DDaanniieellOOpprreeaa

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelor

Nutrimaxx.De curånd, firma Redis a adus \n

Romånia produsul „Instant Energy

Drink Nutrimaxx“,produs original, fa-bricat \n Austria, la

un pre] foarte bun. Deci, de acum,dac` ave]i o perioad` a zilei \n carev` sim]i]i f`r` energie, nu trebuiedecåt s` dizolva]i un plic de „InstantEnergy Drink“, \n 250 ml de ap` [i, \ncirca 20-30 de minute, sunte]i apt deorice activitate fizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m aceas-t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` administra-rea pentru c` aceast` b`utur` con]i-ne cofein` [i s-ar putea s` nu maipute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acest tip„gata preparate“, care se g`sesc \nmagazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, esteu[or (15 g) [i nu con]ine conservan]isau alte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri-doxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg,Ciancobalamina-0,5 mg, Energy-flavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy Drink Nutrimaxx

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

1. Zona Oltenia (Vålcea, Arge[, Olt, Gorj, Dolj, Mehedin]i) - 01-02.03.2008 - nu s-a g`sit cine s` organizeze 2. Zona Banat (Arad, Timi[, Hunedoara, Cara[-Severin) - 08-09.03.2008 - nu s-a g`sit cine s` organizeze 3. Zona Bårsa (Bra[ov, Sibiu, Mure[, Harghita, Covasna, Alba, Prahova) - 15-16.03.2008 - nu s-a g`sit cine s`

organizeze 4. Zona Maramure[ (Bihor, Cluj, Zal`u, Bistri]a, Maramure[, Satu Mare) - 22-23.03.2008 - Cluj 5. Zona Moldova (Ia[i, Suceava, Neam], Boto[ani, Bac`u, Vaslui) - 29-30.03.2008 - nu s-a g`sit cine s` organizeze 6. Zona Dobrogea (C-]a, Vrancea, Gala]i, Tulcea, Br`ila, C`l`ra[i) - 05.04.2008 - Slobozia 7. Zona Muntenia (Buc., Ilfov, Buz`u, Dåmbovi]a, Teleorman, Giurgiu) - 12-13.04.2008 - Bucure[ti 8. Campionatul Balcanic - 25-27.04.2008 - Bar (Muntenegru) 9. CN de culturism juniori, junioare - 03-04.05.2008 - posibil la Alba Iulia 10. CN de fitness, bodyfitness junioare, bb classic juniori - 10-11.05.2008 - Baia Mare 11. CE seniori culturism [i bb classic - 16-19.05.2008 - Plaja D'Aro (Spania) 12. CN de masters culturism, bodyfitness - 24-25.05.2008 - posibil la Constan]a 13. CE senioare culturism, fitness, bodyfitness - 23-26.05.2008 - Skopje (Macedonia) 14. Trofeul Hercule - 14.06.2008 - Oradea 15. CE de juniori culturism, fitness, bodyfitness - 06-90.06.2008 - Budapesta (Ungaria) 16. Cupa Municipiului Bucure[ti + Memorialul Paul Daniel - 12.07.2008 - Bucure[ti 17. CN culturism seniori, senioare, perechi - 05-07.09.2008 - Constan]a 18. CN fitness seniori, senioare, bodyfitness, bb classic seniori - 19-21.09.2008 - Rm. Vålcea 19. Cupa Memorial Popa Anatol - septembrie 2008 - C`l`ra[i 20. CM senioare culturism, fitness, bodyfitness - septembrie 2008 - Taiwan 21. Cupa Power Gym pentru juniori mici [i mari - octombrie 2008 - Media[ 22. CM seniori - 06-09.11.2008 - Manama (Bahrain) 23. CM seniori culturism [i bb classic - 21-24.11.2008 - Kaliningrad (Rusia) 24. Cupa Romåniei - 22-23.11.2008 - nu s-a stabilit \nc` 25. CM juniori culturism, fitness, bodyfitness, bb calssic + masters - noiembrie 2008Dup` cum observa]i, calendarul competi]ional nu este complet [i de aceea poate suferi modific`ri sau ad`ugiri.

Pentru ultimele informa]ii, vizita]i forumul siteului wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rrooSportivilor, care concureaz` \n anul competi]ional 2008, le ur`m, de pe acum, mult` baft`!

CALENDARUL COMPETI}IONAL 2008CALENDARUL COMPETI}IONAL 2008

10

VVåårrssttaa:: 23 ani||nn`̀ll]]iimmee:: 1,63 mGGrreeuuttaattee: 45 kgRRee[[eeddiinn]]`̀:: Bucure[tiSSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`OOccuuppaa]]iiee:: dansatoarePPllaannuurrii ddee vviiiittoorr::

afaceri personaleMMåånnccaarreeaa pprreeffeerraatt`̀::

de regim - piept de pui,pe[teextrasezon - paste,pizza, fructe

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu ffeessiieerrii::– fand`ri cu gantere, 3serii a 15-20 repet`ri– \ndrept`ri cu picioaredrepte cu gantere, 3serii a 15-20 repet`ri

CCCC LLLL AAAA UUUU DDDD IIII AAAA LLLL ÅÅÅÅ CCCC ÅÅÅÅ TTTT UUUU ßßßß

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Num`rul seri i lor pe exerci] iu este de 4, iar alrepet`rilor \ntre 8 [i 10 pe serie. Suplimentele pe carele folosesc sunt din gama Redis [i Universal.

O zi arat` cam a[a: m` trezesc la ora 7, la ora 7:30m`nånc o conserv` de ton [i musli cu lapte, la ora8:30 intru la munc` pån` la ora 17:30, interval \n care\mi iau måncare la mine [i mai m`nånc la orele 10, 12,14 [i 16 cåte 150 de grame de piept, ajung acas` laora 18:30, m`nånc iar 150 grame de piept de pui cu 3albu[uri de ou, plec la sal` pentru antrenament de laora 19; la 20, vin acas`, m`nånc iar o conserv` de ton[i la ora 23 m` culc.

– E[ti la facultate?– Nu. Am renun]at \n primul an datorit` timpului

insuficient pentru sal` [i faptului c` trebuia s`-miasigur o surs` de venit pentru continuareaculturismului, a[a c` m-am angajat la 19 ani.

– Care e grupa de mu[chi preferat`?– De fapt sunt dou`: bicepsul [i tricepsul.– Cåt ai \n bra]?– 43 cm la rece.– Ce planuri de viitor ai?– Pe viitor, sper s`-mi ap`r titlul de campion

na]ional de juniori [i poate, cu ajutorul lui Dumnezeu,o participare la Campionatul Mondial de juniori dinacest an.

a consemnat,prof. Cristian Neagu

Prima intrare \n concurs a fost [i prima sa victorie -campion municipal al Bucure[tiului \n 2006. Anulurm`tor [i-a ap`rat titlul de campion municipal [i aparticipat la Campionatele Na]ionale de culturismjuniori, la categoria 75 kg. A cå[tigat [i aici. Acum are20 de ani,1,76 m \n`l]ime [i 85 kg.

– |n ce an te-ai apucat de antrenamente?– M-am apucat \n 2003, la 16 ani. – De ce te-ai apucat de culturism?– Prima dat`, m-am apucat de culturism cu scopul

de a pune cåteva kilograme pe mine iar, odat` cutrecerea timpului, am observat c` de]in un genetic bunpentru acest sport. Apoi, m-am hot`råt s` m`preg`tesc pentru un concurs.

– Cine te-a influen]at?– Un prim ajutor am avut din partea unchiului meu care mi-a f`cut cadou un set de gantere cånd am

\mplinit 12 ani. A[a am \nceput s` m` antrenez acas`.A doua persoan`, [i practic cea mai important`, carem-a \ndrumat spre acest sport, este antrenorul meu,Lucian Iolea, care continu` [i acum s` m` antreneze,atåt pe mine, cåt [i pe colegul meu de antrenament,campionul na]ional de juniori, Bogdan B`l`[oiu. Nu \nultimul rånd, a[ dori s`-i amintesc [i pe p`rin]ii mei,care m-au sus]inut [i au avut \ncredere \n mine.

– Care sunt avantajele tale genetice?– Eu sunt avantajat de faptul c` pun foarte u[or

kilograme pe mine \n perioada de mas` [i tot la fel deu[or le dau jos atunci cånd intru la regim. Am ungenetic preponderent mezomorf cu ceva tr`s`turi deectomorf.

– Ce modele ai \n lumea culturismului profesionist [ia celui romånesc?

– |n culturismul profesionist, preferatul meu esteDexter Jackson, deoarece are o densitate muscular`ie[it` din comun. Cånd vine vorba de culturismulromånesc, primul gånd m` duce la forma luiConstantin Laz`r, pe care a avut-o la CampionateleNa]ionale de seniori 2006 de la One[ti, dar, practic,idolul meu este Virgil Buruian` care, din p`cate, numai este printre noi.

– Vorbe[te pu]in despre cum \]i organizezi timpul,despre alimenta]ie, antrenament [i suplimentelefolosite \n preg`tire.

– Proteina, \n cea mai mare parte, o iau din piept depui, albu[uri de ou [i pe[te; \n ceea ce prive[tecarbohidra]ii, orezul [i cerealele sunt surse de baz`.Antrenamentul meu se desf`[oar` astfel: luni - piept [iabdomen, mar]i - pauz`, miercuri - umeri [i trapez, joi- spate [i antebra]e, vineri - pauz`, såmb`t` - biceps,triceps [i abdomen, duminic` - coapse [i gambe.

Daniel R`ducanu

13

llaa aannttrreennaammeenntt

12

CCNN jjuunniioorrii 22000077

Interviu cu

ccuu LLuucciiaann IIoolleeaa [[ii BBooggddaann BB`̀ll`̀[[ooiiuu

ffeebbrruuaarriiee 22000088

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Statistici le arat` c` atletele au mai multeaccidente legate de mu[chi [i tendoane decåtb`rba]ii. Un exemplu este ruperea ligamentului\ncruci[at anterior de la genunchi. Accidentareaapare de 6 ori mai frecvent la femei decåt la b`rba]i[i se datoreaz`, printre altele, faptului c` femeile au[oldurile mai late decåt b`rba]ii, [oldul, genunchiul[i c`lcåiul nefiind pe aceea[i linie cum este lab`rba]i.

Conform unui studiu nou, \ns`, sunt mai mul]ifactori implica]i decåt unghiurile diferite \ntre femei[i b`rba]i ale mi[c`rilor. }esuturile conjunctive suntalc`tuite, \n mare parte, dintr-o protein` numit`colagen. Ligamentele [i tendoanele con]in receptoriestrogeni, ceea ce \nseamn` c` estrogenul joac`un rol important \n sinteza ]esuturilor conjunctive.Studii pe animale, cum ar fi [obolanii, au ar`tat c`niveluri r idicate de estrogen scad sintezacolagenului.

|n studiul nou, cercet`torii au urm`rit ratasintezei colagenului pentru un grup de 15 femei [ialtul de 15 b`rba]i. Ei au studiat nivelul sintezei decolagen la 72 de ore dup` ce ambele grupuri au

f`cut multe serii de extensii alternative pentru coapse laaparat cu o \nc`rc`tur` de 67% din maxim. Rezultatul afost c`, la 72 de ore dup` efort, rata nivelului sintezeicolagenului a fost la femei de 47% fa]` de b`rba]i [idup` 72 de ore de 55%. Asta explic` recuperarea mailung` la femei [i rata crescut` de accident`ri.

De vreme ce [i mu[chii con]in ]esuturi conjunctive, separe c` femeile sunt mai vulnerabile decåt b`rba]ii laaccident`ri musculare.

Dac` estrogenul estompeaz` sinteza colagenului lafemei, cum \i afecteaz` pe b`rba]i o astfel deinforma]ie? Femeile produc mai mult estrogen decåtb`rba]ii, \n condi]ii normale. Pe de alt` parte, mul]isportivi folosesc steroizi anabolizan]i care pot ficonverti]i \n estrogen \n corp. De fapt, sportivii cefolosesc steroizi au cåteodat` nivele mai mari deestrogen decåt femeile. Un motiv \n plus s` r`måne]inaturali!

Alexandru Bolboricidup` Ironman

Tendoanele [i ligamentele:b`rbat vs femeie

14

foto

: Iro

nman

foto

: Iro

nman

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)
Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

care este s`n`tos.Phil Heath a cå[tigat primul

concurs profesionist al anului,Ironman Pro? La concursul din 16februarie 2008 Phil, care nu s-aprezentat la Mr. Olympia 2007, avenit \ntr-o form` \mbun`t`]it`, avånd

cu 6 kg mai mult decåt la ultimaapari]ie. Pe urm`toarele locuri s-auclasat, \n ordine: Gustavo Badell, MoElmoussawi, Silvio Samuel, JohnnieJackson [i Desmond Miller.

Silvio Samuel are [anse s`intre \ntre primii 3 la Mr. Olympia2008? Cel pu]in a[a spun redactoriirevistei Ironman din SUA. Adev`rul ec` locul 7, la ultima edi]ie a Mr.Olympia, nu a fost \ntåmpl`tor, Silvioare un fizic impresionant. Pute]ivedea [i d-voastr`, \n poza al`turat`,c` partea superioar` a trunchiului,adic` pectoralii, trapezul [i umerii facun bloc unitar, de parc` ar fi unsingur mu[chi. Dar, dac` va intra \nprimii 3, r`måne de v`zut.

un derivat al testosteronuluipoate influen]a felul \n care miroasecorpul nostru? V-a]i \ntrebat vreodat`de ce unii dintre tipii care vin la sal`miros uråt cånd transpir`, iar al]ii nu?Desigur c` depinde [i de igienapersonal` [i, potrivit altor cercet`ri, [ide nivelul de stres [i de supraantre-nament, dar depinde puternic, audescoperit cercet`torii din SUA, deandrostenone, un derivat al testoste-ronului. Potrivit acestor cercet`tori,de la Rokefeller University, doar osingur` gen` ce determin` receptoriide miros face diferen]a dintre o trans-pira]ie ce miroase acru sau pl`cut, iarandrostenone este un ingredientpotent al mirosului degajat de corpulunui b`rbat.

imagina]ia concurentelor dela fitness e mereu la cote \nalte? Iat-o pe Tracey Greenwood \n rol de„femeie p`ianjen”. Nu-i a[a c`, decånd au dreptul s` foloseasc` obiec-te [i costume, \n runda programuluiliber pe muzic`, concursurile au de-venit showuri mai interesante?

o banan` poate inducesomnul? Culturi[tii [tiu ce importanteste somnul. |n timpul lui are loc omare parte din refacerea muscular`[i eliberarea de hormon de cre[tere\n organism. Ce po]i face cånd nupo]i s` adormi? |ncearc` o banan`!Acest fruct con]ine precursori naturaliai melatoninei, serotoninei [i \n plusmult magneziu, toate trei lucrånd

\mpreun` pentru inducerea somnului.O banan` medie are mai pu]in de100 calorii, a[a c` t`ia]i-o felii \nshakeul proteic, luat \nainte deculcare, pentru un somn bun [icre[teri mai rapide.

ANAD (Agen]ia Na]ional`Anti Doping) a descoperit c` peste20% din culturi[tii romåni testa]i, \nanul 2007, sunt dopa]i? Din spuseleunui reprezentant al Agen]iei, venit laAdunarea General` a FRCF din2008, federa]ia noastr` are cei maimul]i sportivi g`si]i pozitiv, \n num`rde 15 (din 83 de teste efectuate pe2007), iar urm`toarea federa]ie, canum`r de sportivi pozitivi, are abia 3.Din cauza acestei situa]ii grave,FRCF a hot`råt c`, la orice concursintern (zon`, cup`, campionat na]io-nal), to]i sportivii vor semna un anga-jament, conform c`ruia se vor supu-ne test`rii doping la cerere.

FRCF a stabilit c`, \ncepåndcu 2 februarie 2008, orice sportiv le-gitimat, care particip` la o competi]ieaflat` la alt` federa]ie decåt IFBB, vafi suspendat automat din activitateasportiv`?

este posibil ca [i anul acestas` avem un concurs profesionist \nRomånia? Florin Teodorescu, celcare \n 2006 a organizat un concurspentru profesioni[ti, la care auparticipat, printre al]ii, Jay Cutler [iRonnie Coleman, a anun]at c`, \noctombrie, va organiza la Timi[oara,la un timp cåt mai scurt dup` Mr.Olympia 2008, altul, undeinten]ioneaz` s`-i aduc` pe primiiclasa]i \n competi]ie. |nc` nu [timnimic exact, de aceea urm`ri]i revista[i siteurile noastre.

Dennis Wolf a declarat c`vizeaz` cå[tigarea tit lului Mr.Olympia \n toamna aceasta? Nici nue de mirare, publicul a fost de parteagermanului, ba chiar [i cå]iva fo[ticulturi[ti l-au v`zut ceva mai sus \nclasament, la concursul din 2007.Asta a fost suficient pentru Dennis s`„prind` aripi”. Are [i motive s` cread`c` este posibil, zic eu, are mas`necesar`, o talie mai \ngust` [i e maicarismatic ca Jay Cutler. Luptapentru titlu va fi cu siguran]` crunt`,pentru c` [i Victor Martinez are[anse reale la titlu.

fast-fooduri le au sim]ittrendul c`tre o måncare mais`n`toas` [i cu mai pu]ine calorii?Nevrånd s` piard` clien]ii, re]elele defast-fooduri au \nceput s` introduc`[i meniuri cu un num`r mic de

calorii? Astfel Mc.Donald's a scos [iun mic \ndrumar pentru ceipreocupa]i de siluet` \n care \[iprezint` meniurile dietetice chiarlång` cele mai bogate \n calorii.Astfel, po]i opta pentru o salat`Caesar f`r` crutoane de påine [iCola Light, ce are doar 270 calorii, \nloc de un hamburgher + cartofi pr`ji]i+ Cola Light, care are 600 calorii, sau6 Chiken McNuggets + salat` f`r`dressing + Cola Light, ce are 280 decalori i , \n loc de un sandwichMcChichen + salat` f`r` dressing +Fanta medie, care are 560 calorii.

|ntr-adev`r, popula]ia e din ce \nce mai preocupat` de fitness [i noi,culturi[tii, am contribuit mult la asta,schimbånd percep]ia publiculuidespre cum trebuie [i poate s` aratecorpul uman cånd nu are gr`sime \nexces, \n special \n zona taliei. Dinp`cate, bro[ura din care am citatmeniurile respective am g`sit-o \ntr-un McDonald's din Londra, nu dinBucure[ti, dar vor veni [i la noi, pem`sur` ce popula]ia le va cere. A[as-a \ntåmplat [i cu iaurtul [i laptelef`r` gr`sime. Acum 10 ani nu prease g`seau pe pia]`, firmele mariobservaser` c` popula]ia prefer`laptele [i iaurtul gras. Acum, situa]ias-a schimbat.

Franco Columbu a mai primito diplom`? El a intrat \n Galeria deOnoare a Personalit`]ilor (Hall OfFame) a Muscle Beach.

au ap`rut ganterele care \[ischimb` greutatea prin rotireacapetelor? Mintea uman` caut`mereu noi metode de a u[ura sau\mbun`t`]i activit`]ile umane, darpu]ini credeau c` mai e ceva de

inovat [i la gantere. Iat` \ns` c`acum po]i schimba num`rul dediscuri de pe månerul ganterei rotindcapetele acesteia cånd se afl` pesuportul ei, r`månd la ridicarea gan-terei numai discurile care \nsumeaz`greutatea aleas`. Ganterele pot fireglate de la 2 kg la 21 kg, printr-osimpl` rota]ie, [i se numescBowflex's Select Tech 221.

\n ultimii 50 de ani, corpuloamenilor s-a „umflat”? Statistici dinEuropa de Vest [i SUA, care, \ncurånd, vor deveni valabile [i la noi,dac` nu se opre[te trendul spreobezitate, arat` c` \n anul 1950,oamenii aveau, \n medie, o taliesub]ire, de aproximativ 68 cm, iaracum o medie de 86 cm. Aceast`schimbare c`tre o form` de „O” \n locde „X” e generat` de prea mul]icarbohidra]i, prea mult alcool [i preapu]in` mi[care. La b`rba]i, situa]iaeste [i mai grav`, ei au, \n medie,17,78 cm mai mult la talie [i 10 kg \nplus. E clar c` doar f i tnessul [iculturismul pot inversa trendul pentruc` doar ele, \n afar` de mi[care,impun [i un anumit tip de alimenta]ie

TTrraacceeyyGGrreeeennwwoooodd

DDeennnniissWWooll ff

FFrraannccoo CCoolluummbbuu

PPhhii ll HHeeaatthh

18 19

SSii llvviiooSSaammuueell

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Se discut` tot mai des, la sal`, \nparticular sau online, pe forumuri despecialitate, despre modul cum arat`culturi[tii profesioni[ti din zilele noas-tre. Ne exprim`m uimirea pentru ni[-te bra]e imense, V-uri ale dorsalilorimpresionante, coapse masive [iconturate, dar ne exprim`m dezapro-barea categoric` pentru taliile [i bur-]ile unora care arat` de parc` ar fi \n-s`rcina]i. Dar dac` te afli [i tu \naceea[i situa]ie [i observi c` talia iapropor]ii [i burta se l`]e[te? Este pro-cesul ireversibil sau pur [i simplu r`-måi cu amintirile de pe vremea cåndtalia ta era de viespe? Se pare c`exist` ceva speran]e.

Nu cu mult timp \n urm`, am vorbitcu culturistul profesionist Art Atwood.Cånd Art [i-a cå[tigat cardul de pro-fesionist, luånd openul la Na]ionaleleSUA din 1991, avea deja o greutatede 111 kg. |n mai pu]in de trei ani, aajuns apoi s` concureze la o greutatede 130 kg. Cam \n acea perioad`,IFBB a trimis un comunicat privind in-troducerea \n regulamentul de notarea sportivilor \n competi]ii a unui punct

referitor la depunctarea talieimari [i a abdomenului um-flat. |n acel an, Art a reu[itdoar locul 14 la ArnoldClassic [i locul 10 la SanFrancisco Pro, \n s`pt`månaurm`toare. Aceste clas`ri i-au confirmat temerile lui Art,referitor la depunctarea dras-tic` a taliei mari [i a abdo-menului umflat.

„Am realizat c`, dac` nufac ceva rapid referitor latalia mea, atunci cariera \nculturismul profesionist mi s-a \ncheiat”, a spus Art dup`cele dou` clas`ri slabe. {i-arealizat un plan [i s-a pus petreab`. Mai \ntåi, a renun]atla cåteva exerci]ii: genuflex-iuni, \ndrept`ri, ramat cu hal-tera [i hack squats (genu-flexiuni la c`rucior). Apoi atrecut la servirea a 10 mesepe zi fa]` de 6, cum obi[nuia\nainte, putånd astfel consumaaceea[i cantitate de måncare, dar \npor]ii mai mici de-a lungul zilei. Astfel,

era asigurat c` stomacul lui nu eraniciodat` plin, dar nu sim]ea senza]iade foame.

18 luni mai tårziu, a concurat laEuropa Super Show, avånd 121 kg,unde a reu[it o clasare \n primii 5.„Singurul lucru care a fost vizibil maimic a fost partea mea median`, deciplanul a func]ionat”, a spus dup`concurs.

Unii dintre noi sunt predispu[i s`creasc` \n talie. Cu o combina]ie ne-favorabil` de exerci]ii [i måncat multla o mas` pot ajunge s` creasc`foarte mult \n talie [i abdomen (dila-ta]ie abdominal`). Solu]ia este identi-ficarea problemelor cauzatoare [i eli-minarea lor. E posibil s` nu ai o taliede viespe, dar cel pu]in o po]i contro-la astfel \ncåt, atunci cånd dore[ti ocre[tere \n mas` muscular`, s` nuajungi s` ar`]i inestetic, ca unfrigider.

Alexandru Bolboricidup` Ironman

2120

CONTROLUL TALIEICONTROLUL TALIEI

\\nn 22000033

\\nn 22000055 foto

: Iro

nman

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Alexandru Bolborici

Aproape toate procesele fizice sesupun unor legi comune. Orice orga-nism trece prin etapele fundamen-tale: na[terea, maturitatea [imoartea.

La facultate am \nv`]at despre„Clopotul lui Gauss” [i asociereaacestuia cu multe fenomene fizice re-ale. Dac` alegem corespunz`torcoordonatele x [i y pentru un proces[i facem mai multe experien]e sauadun`m informa]ii deja cunoscute,punånd punctele pe grafic [i apoi

unindu-le, vom ob]ine clopotul luiGauss. Exemplu: dac` lu`m notelede la un test, dintr-o clas` de elevi, [inum`rul de elevi care au luat notarespectiv`, punåndu-le pe grafic(notele pe axa x [i num`rul de elevipe axa y), vom ob]ine, aproximativ,clopotul lui Gauss (pu]ini elevi aunote mici, majoritatea au note medii[i pu]ini au note mari).

S` facem leg`tura cu antrena-mentul de culturism. Dac` multe fe-nomene sau procese pot fi descrise,folosind clopotul lui Gauss, de ce nu[i antrenamentul de culturism? Mai

exact, intensitateaantrenamentelor deculturism.To]i campionii reco-mand` cicl izareaintensit`]ii antrena-mentelor. Nimeni nupoate face antrena-mente, unul dup`altul, la intensitatemaxim`. Dac` nicimotoarele nu potface fa]` mult timpla o exploataremaxim` (ex. motoa-rele ma[inilor dincursele Nascar sunt\nlocuite completpentru cursa urm`-toare), cu atåt maimult corpul uman.Dac` alegem pe axax intensitatea antre-namentelor ca nivel,iar pe y num`rul deantrenamente co-respunz`tor unuianumit nivel de in-tensitate, pentru aputea ob]ine clopo-tul lui Gauss trebuies` avem un num`rmic de antrenamen-te cu intensitate sc`-zut`, un num`r mai

mare de antrenamente cu intensitatemedie [i un num`r mai mic deantrenamente cu intensitate mare.S` presupunem c` efectu`m 4 an-trenamente pe s`pt`mån`, deci 16antrenamente pe lun`. Atunci, unexemplu de planificare a antrena-mentelor ca nivel de intensitate artrebui s` arate astfel: 4 antrenamentede intensitate mic`, 4 de intensitatemare [i 8 de intensitate medie. Dac`not`m cu „1” - antrenamentul de in-tensitate mic`, „2” - antrenamentul deintensitate medie [i „3” - antrenamen-tul de intensitate mare, atunci antre-namentele, \n timp, ar trebui s` arateastfel: 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3,2, 1, 2 [i 3. Ca regul`, nu pune]idou` antrenamente de tip 3 unuldup` altul. |n func]ie de cåte antrena-mente face]i pe s`pt`mån`, pute]i s`v` face]i, \n timp, propria schem`.

Intensitatea antrenamentelor o pu-te]i schimba ]inånd cont de formulaputeri i din mecanic`: Puterea(Intensitatea)=For]a x distan]a/timp.Deci, cre[tem intensitatea fie cres-cånd greut`]ile cu care facem exerci-]iile, fie crescånd num`rul de repet`ricorecte, fie reducånd pauzele dintreserii, fie dou` dintre acestea sautoate.

O astfel de schem` a cicliz`rii in-tensit`]ii o recomand pentru cei careau la activ \ntre 2 [i 6 ani de antre-namente.

Pentru cei mai „vårstnici \n alefiarelor”, cum sunt eu (am dep`[it 12ani), recomand o schem` maielaborat`.

Efectuez un program de antre-namente cu 4 [edin]e pe s`pt`mån`,corespunz`tor schemei de mai sus,cu specificarea c` folosesc schimba-rea intensit`]ii pe grupe musculare,

CICLIZA}I!CICLIZA}I!nu pe antrenamentul complet de la o[edin]`. Antrenez dou` grupe muscu-lare la un antrenament [i nu le antre-nez pe ambele cu intensitate mare.Ca s` fiu mai clar, iat` antrenamentulmeu, dup` care v` pute]i ghida pentrualc`tuirea propriului vostru antrena-ment, corespunz`tor obiectivelor pro-puse. Schema cicliz`rii intensit`]ii pegrupe musculare, ce ]ine seama [i defaptul c` antrenez dou` grupe \naceea[i [edin]` de antrenament, \ntimp, este:

-- ppiieepptt:: primul antrenament pentrupiept este de tip 1, al doilea de tip 2,al treilea de tip 2, al patrulea de tip 3[i \n continuare, pån` la cele 16 an-trenamente ale unui ciclu complet: 2,1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2 [i 3

-- uummeerrii:: 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1,2, 2, 3, 2, 1 [i 2

-- ssppaattee:: 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2,2, 3, 2, 1, 2 [i 3

-- aabbddoommeenn:: 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2,

3, 2, 1, 2, 1, 3 [i 2-- ttrriicceeppss:: 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3,

2, 1, 2, 1, 3, 2-- bbiicceeppss:: 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1,

2, 3, 2, 3, 1 [i 3-- ccooaappssee:: 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2,

2, 3, 2, 1, 2 [i 3-- ggaammbbee:: 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2,

2, 1, 2, 3, 2 [i 1Efectiv, schema antrenamentelor

este:aannttrreennaammeenntt 11:: piept - 2-3 exerci]ii

a 4-5 serii, intensitate mic` (1), umeri- 1 exerci]iu a 3-4 serii, intensitatemare (3)

aannttrreennaammeenntt 22:: spate - 2-3 x 4-5(1), abdomen - 1 x 4-5 (2)

aannttrreennaammeenntt 33:: triceps - 2-3 x 3-4(2), biceps - 2-3 x 3-4 (2)

aannttrreennaammeenntt 44:: coapse - 2-3 x 4-5(1), gambe - 1 x 3-4 (3)

aannttrreennaammeenntt 55:: piept - 2-3 x 4-5(2), umeri - 1 x 3-4 (1)

aannttrreennaammeenntt 66:: spate - 2-3 x 4-5

(2), abdomen - 1 x 4-5 (3)aannttrreennaammeenntt 77:: triceps - 2-3 x 3-4

(3), biceps - 2-3 x 3-4 (1)aannttrreennaammeenntt 88:: coapse - 2-3 x 4-5

(2), gambe - 1 x 3-4 (2)[.a.m.d.Cånd am de lucrat tricepsul [i bi-

cepsul, voi \ncepe cu grupa la caream antrenamentul cu intensitate ma-re. Dac` am de efectuat pentru am-bele grupe antrenamente cu intensi-tate medie, atunci voi \ncepe cu tri-cepsul, fiind o grup` mai mare decåtbicepsul.

M` antrenez, \n general, o zi da,una nu, dar, cånd m` simt obosit,mai adaug o zi de pauz` \n plus.

Ca la orice program ce are cascop cre[terea \n for]` [i mas` mus-cular`, de la un tip de antrenamentne putem a[tepta s` dea rezultatenumai dac` nu neglij`m alimenta]ia,suplimenta]ia, odihna [i refacerea.Spor la antrenamente!

22

AAlleexxaannddrruuBBoollbboorr iiccii

AAssoocciiaa]]iiaa RRoommåånn`̀ ddee SSkkaannddeennbbeerrgg,, „„BBrraa]] ddee FFiieerr““,, oorrggaanniizzeeaazz`̀

CAMPIONATUL NA}IONAL DE SKANDENBERG 2008CAMPIONATUL NA}IONAL DE SKANDENBERG 2008DDaattaa:: 3 mai 2008LLooccaa]]iiee:: Bucure[ti, Casa de Cultur` a Studen]ilor (fost` Grigore Preoteasa); adres`: Calea Plevnei 61, zona metrou EroilorCCaatteeggoorriiii:: – juniori (cei n`scu]i \ntre 1990 [i 1994 inclusiv), bra]ul stång [i drept: 75 [i +75 kg

– junioare (cele n`scute \ntre 1990 [i 1994 inclusiv), bra]ul stång [i drept: 50 [i +50 kg– seniori, bra]ul stång [i drept: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, +110 kg – senioare, bra]ul stång [i drept: 50, 55, 60, 65, 70, 80, +80 kg – masters masculin (peste 40 de ani), open bra]ul drept

Tax` de participare: 10 lei/bra]. Cåntarul [i \nscrierea \n concurs vor avea loc la ora 9 iar la ora 10.30 \ncepeconcursul. Alte informa]ii g`si]i pe forumul siteului wwwwww..bbrraattddeeffiieerr..rroo

23

ccllooppoottuulllluuii GGaauussss

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

25

prof. Cristian Neagu

|ncep acest articol \ncercånd s`dau o dimensiune cåt mai real` aces-tor substan]e, despre care de-a lun-gul timpului a fost la mod` s` se spu-n` c` ar trebui evitate \n dietele s`-n`toase, cåt [i \n cele destinate pier-derii kilogramelor \n plus.

Ce sunt gr`simile? Sunt o compo-nent` a nutrien]ilor de baz`, al`turide proteine [i glucide, [i au con]inu-tul cel mai ridicat de calorii/gram.Gr`simea este compus` din acizigra[i, care sunt denumi]i \n func]ie destructura lor chimic`.

Lipidele sau gr`simile sunt o surs`major` de energie pentru organismuluman, \ns` nu e singur` [i, \n plus, ocantitate prea mare de gr`simi \n die-t` este d`un`toare. Sistemul circula-tor este cel mai afectat, deoarece ni-velul crescut al lipidelor din sånge (\nspecial al colesterolului) contribuie lacre[terea inciden]ei accidentelor vas-culare [i a num`rului de infarcte

cardiace.Nu trebuie uitat a[adar faptul c`

aceste gr`simi, \n func]ie de structura[i originea lor, aduc o serie de bene-ficii s`n`t`]ii. Dac` gr`simile ar fi atåtde periculoase pentru organismuluman, atunci evolu]ia acestuia ar fifost cu totul alta, iar celulele [i ]esu-turile nu ar mai fi con]inut acest tip degr`simi. A[adar, gr`simile au rol im-portant [i sunt parte esen]ial` a \ntre-gului organism, ca de exemplu:

fac parte din structura fosfolipi-delor ce compun membrana celular`

sunt surs` de energieac]iune anticancerigen` [i rol \n

catabolismul fibrelor \n colon (acidulbutiric)

agen]i antifungici, antimicrobieni[i antivirali (acidul caprilic [i acidullauric)

nu cre[te nivelul colesteroluluisangvin [i are efecte benefice asuprafactorilor de risc trombogenici [i ate-rogenici (acidul stearic)

sunt componente esen]iale ale

laptelui matern (acidul oleic [i acidulpalmitic)

Acum, pentru c` v-am dat atåteadate aparent contradictorii, o s` \ncercs` renun] la termenii tehnici de spe-cialitate [i s` v` recomand gr`simile„bune”, cele care nu provoac` daunecorpului uman, ci numai beneficii.

|n primul rånd, sursa preponderen-t` este cea vegetal`, iar din cea ani-mal`, doar pe[tele. Ca surse de gr`-simi s`n`toase, la \ndemåna tuturor,pot fi men]ionate nucile, migdalele,pe[tele, uleiul de m`sline sau dinsåmburi de struguri, uleiul de porumbsau de morcov.

Uleiurile vegetale constituie o sur-s` major` de vitamina E [i reprezint`un vehicul bun pentru adaosul de al]inutrien]i (vitamina D, DHA, iod etc.).Uleiul de m`sline este o surs` decompu[i fenolici care sunt antioxi-dan]i [i protejeaz` celulele de risculoxid`rii.

Gr`simea este singurul macronutri-ent prezent \n uleiurile vegetale. Eafurnizeaz` energie [i este purt`toarede nutrien]i vitali. Gr`simea este com-pus` din acizi gra[i, care sunt denumi]i\n func]ie de structura lor chimic`.Uleiurile vegetale difer` \n func]ie depropor]ia tipurilor de acizi gra[i:

satura]imononesatura]i (Omega-9)polinesatura]i (Omega-3 [i

Omega-6)Acizii gra[i Omega-3 [i Omega-6

sunt considera]i esen]iali, pentru c`nu pot fi produ[i direct de corpuluman, a[a c` trebuie asigura]i prindieta zilnic`.

Uleiurile vegetale con]in, \n princi-pal, acizi gra[i mononesatura]i [ipolinesatura]i, care sunt consuma]i \ncantit`]i insuficiente \n dietele euro-pene.

Uleiurile vegetale sunt clasificate

\n func]ie de con]inutul de acizi gra[i[i, prin urmare, de propriet`]ile lornutritive.

Uleiuri vegetale bogate \n acizigra[i Omega-9: ulei de m`sline, uleide floarea-soarelui (bogat \n acidoleic), ulei de alune, ulei de arahide.Uleiuri vegetale bogate \n aciziOmega-3 [i Omega-9: ulei de rapi]`(100% sau \n amestecuri). Uleiuri ve-getale bogate \n acizi Omega-3: uleide soia, ulei de nuci. Uleiuri vegetalebogate \n acizi Omega-6: ulei defloarea-soarelui, ulei de porumb, uleidin semin]e de struguri.

Pe pia]` exist` [i diferite ameste-curi \ntre aceste uleiuri. Cel mai indi-cat este uleiul de m`sline [i cel dinficat de cod, pentru dietele s`n`toase.

Aceste uleiuri, pe lång` efecteleantioxidante, ale stimul`rii sistemuluiimunitar [i ale regl`rii tranzituluiintestinal (previn constipa]ia), intervin\n metabolismul lipidic, mobilizåndc`tre utilizare [i celulele adipoasedepuse \n corpul uman.

Ini]ial, aceste propriet`]i au fost spe-culate de medicin`, ca metode de pre-ven]ie ale obtura]iei vaselor de sångedin zona cardiac`, medicii folosindu-sepentru a preveni binecunoscutaopera]ie de by-pass. |n sport, dietelecu con]inuturi variabile de gr`simis`n`toase se bucur` de o aten]iedeosebit` din partea culturi[tilor, care,pentru a ob]ine o musculatur` cåt maimasiv` [i mai definit`, folosesc sursacea mai bogat` \n calorii, gr`simile,al`turi de proteine, pentru a men]inemasa muscular`, dar scot sau scadcon]inutul de carbohidra]i pentru aaccelera procesele de eliminare a apeidin ]esuturi, dar [i a gr`simii, condi]ienecesar` [i esen]ial` pentru ob]inereaunei forme pentru concursuri. Dietaketogenic`, cu un con]inut cåt maisc`zut de carbohidra]i, care promo-veaz` consumul \n propor]ie 50/50 sau40/60 de protein`/gr`simi, este o me-tod` care a dat rezultate \n cazul unorculturi[ti de performan]` \n preg`tireapentru concursuri.

To]i nutri]ioni[tii sunt de acord c` odiet` este cu atåt mai bun` cu cåteste mai diversificat`, iar ideea c` o

diet` s`rac` \n gr`simi este benefic`[i ne va ajuta s` sl`bim mai rapiddecåt o diet` care are un con]inut de10-20% gr`simi s`n`toase este fal-s`. A sl`bi f`r` gr`simi sau a scoatedin alimenta]ie gr`simile, din dorin]ade a sl`bi cåt mai rapid [i mai mult,este o gre[eal` care ne va costamult. Pe lång` deficitul caloric, lipsagr`similor s`n`toase va genera pro-bleme la nivel SNC (sistemul nervoscentral), la nivel metabolic (se vor \n-cetini procesele anabolice datorit`deficitului de calorii din gr`simi) la ni-vel imunitar [i, nu \n ultimul rånd, lanivel hormonal. Capitolul hormonaleste unul foarte delicat [tiindu-se dinmedicin` c` to]i hormonii sunt excre-ta]i din celulele grase.

Ca o concluzie, dac` vre]i s` sl`-bi]i, consuma]i gr`simi s`n`toase, or-ganismul va fi echilibrat [i, ce e celmai important , \n procesul de meta-bolizare zilnic` a gr`similor, va ataca[i depozitele de celule adipoase dincorp, stimulat fiind de gr`simile s`n`-toase din alimenta]ie. Mai pe ro-

måne[te, dac` \i vom da corpuluigr`simi s`n`toase s` consume, dup`ce le va metaboliza, corpul va trecela „arderea” gr`similor din ]esuturi, depe vasele de sånge.

Important! Uleiurile vegetale \[ipierd propriet`]ile s`n`toase prin pr`-jire, deci, orice ulei s`n`tos ve]i folo-si, prin pr`jire el va deveni nes`n`-tos. Nu pr`ji]i [i nu consuma]i nimicpr`jit \n orice fel de ulei!

Gr`simile animale nu sunt s`n`-toase, cu excep]ia celor din pe[te.Evita]i carnea gras` de porc [i, \n ge-neral, orice gr`sime de origineanimal`.

|n speran]a c` v-am f`cut o imagi-ne general` despre ace[ti nutrien]i,v` invit s` nu scoate]i din dieta d-voastr` gr`simile s`n`toase, s` nuezita]i s` le consuma]i ca atare, subform` de uleiuri sau semin]e,såmburi etc., pentru men]inerea st`riide s`n`tate [i a unui aspect fizic es-tetic, cåt [i pentru a v` men]ine la unnivel \nalt starea de imunitate [iechilibrul hormonal.

GR~SIMILEGR~SIMILEsubstan]e necesare sau d`un`toare

\n dieta omului activ?

24

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Florin Uceanu17 titluri de campion na]ional

Teoretic, un tip talentat are prima[ans` s` ajung` superstar \n dome-niul lui. Talentul este dat de mo[teni-rea genetic`, \ns` am v`zut nume-roase cazuri \n care tipi talenta]i aufost \nvin[i de tipi mai pu]in talenta]i,dar dispu[i s` fac` sacrificii mai mari[i s` munceasc` mai mult. Genele(materialul genetic) responsabilepentru deplina dezvoltare a trupuluila niveluri normale nu se manifest`integral dac` individul este lipsit de onutri]ie adecvat` \n copil`rie [i nici in-teligen]a nu va atinge cotele maturi-t`]ii depline dac` lipse[te stimulareaintelectual` \n aceast` perioad`. Iat`deci c` avantajul genetic poate fipierdut \nc` din copil`rie, dac` nuare ceea ce \i trebuie pentru a semanifesta.

Dac` talentul sau mo[tenirea ge-

netic` superioar` este dublat` de omunc` tenace, rezult` o combina]ieimbatabil`. A[a cum a demonstrat [iArnold, care spunea despre tinere]easa c` to]i prietenii s`i se duceau ladiscotec` [i la petreceri, dar el a ho-t`råt c` acum trebuie s` munceasc`,iar petrecerile trebuie amånate pen-tru mai tårziu, dup` ce \[i va \mpliniobiectivele. Iat` un caz \n care tena-citatea [i sacrificiile au fost r`spl`titedin plin.

Ce \nseamn` mo[tenirea genetic`favorabil` pentru a ajunge campionde culturism? Caracteristicile fizicecare sunt necesare unui corp supe-rior, din punct de vedere al culturis-mului competi]ional, sunt: structurascheletic`, tipul somatic, propor]iile,lungimea mu[chilor [i densitateamuscular`.

Structura scheletic`M`rimea scheletului determin` cåt

de mult` mas` muscular` poate su-porta acesta. |n plus, umerii largi, talia\ngust` [i \ncheieturile sub]iri, pe lån-g` o lungime medie a membrelor fa]`de trunchi, sunt avantaje de necon-testat. Totu[i, Larry Scott a cå[tigatMr. Olympia de 2 ori, de[i era \ngust\n umeri, iar Frank Zane, care avea om`rime relativ mic` a scheletului, areu[it s` cå[tige de 3 ori Mr. Olympia.Arnold, care avea o talie relativ lat`, l-a \nvins pe Sergio Oliva, care avea otalie \ngust` [i, potrivit speciali[tilor,cel mai bun genetic din istorie.

Deci, munca [i tenacitatea potbate talentul.

Tipul somaticMezomorfii, adic` cei atletici, mus-

culo[i, cu umeri largi, talie \ngust`,\ncheieturi medii ca dimensiuni, carese \ngra[` sau sl`besc u[or, \n func-]ie de regimul alimentar, au un avan-taj \n fa]a ectomorfilor, adic` ceislabi, longilini, cu oase [i \ncheieturisub]iri, care iau foarte greu \n greuta-te, indiferent ce [i cåt m`nånc`, sau

\n fa]a endomorfilor, cei gra[i, cu \n-cheieturi [i talie mare, cu membrescurte fa]` de trunchi, care se \ngra-[` u[or [i sl`besc foarte greu, chiardac` ]in regim. Totu[i, SamirBannout, care avea mari problemecu sl`birea, fiind endomorf, a reu[itprintr-un efort suprem de voin]` s`scape de gr`sime [i s` ob]in` o for-m` excelent` ce i-a adus titlul de mr.Olympia \n 1983. Dup` cum declara-se dup` concurs, regimul autoimpusa fost atåt de crunt, \ncåt \ntr-o noa-pte s-a trezit [i s-a repezit la frigiderca un psihopat. Noroc c` era gol. |lgolise ca s` nu fie tentat.

Iat` \nc` un caz \n care tenacita-tea [i munca au b`tut talentul, pentruc` unii dintre cei clasa]i \n urma luiaveau un genetic mai bun pentru cul-turism ce le permitea s` sl`beasc`mult mai u[or.

Propor]iileCei care au propor]ii echilibrate \n-

tre lungimile [i m`rimile diferitelorsegmente corporale au un fizic maiestetic. Cu alte cuvinte, cei care nuau gambe sau bra]e la nivelul dezvol-t`ri i umerilor [i pieptului, spre

TENACITATEATENACITATEA BATEBATE TALENTULTALENTUL

exemplu, au un dezavantaj \n fa]acelor care au toate grupele dezvolta-te propor]ional. Totu[i, Flex Wheeler,care era poreclit „sultanul propor]iilor[i simetriei”, a fost b`tut mereu deDorian Yates care se antrena atåt dedur \ncåt a suferit rupturi muscularemai \ntåi la cvadriceps [i biceps, iarmai tårziu la triceps, dup` care a tre-

buit s` se retrag`. Dorian a luat 6 ti-tluri Mr. Oylimpia, iar Flex nici unul.

Iat` \nc` un caz \n care munca [itenacitatea au b`tut talentul.

Lungimea mu[chilorDe[i m`rimea scheletului permite

unui individ s` sus]in` mu[chi masivicu o putere contractil` mare, m`rimeamaxim` la care se pot dezvolta mu[-chii este dictat` de lungimea lor.Exemplu de lungime diferit` a mu[chi-lor care se pot m`sura sau vizualizacu u[urin]` sunt bicep[ii, poate ceamai important` grup` pentru culturi[ti.Ronnie Coleman avea ni[te bicep[iimpresionan]i, de[i nu erau lungi, darerau atåt de t`ia]i [i de den[i, \ncåt aufost considera]i fenomenali.

|nc` un caz \n care munca [i tena-citatea au b`tut talentul altora careaveau poten]ial mai bun la bicep[i,dar despre care nu s-a spus nicioda-t` c` sunt fenomenali.

Densitatea muscular`Acest termen indic` num`rul de

fibre dintr-un volum muscular dat.Evident c` cineva care are doar jum`-tate din num`rul de fibre al partene-rului s`u, la pectoral spre exemplu, vaavea pectorali relativi mici, comparativcu el, dup` ce ambii [i-au dublat masamuscular` a fibrelor pectoralilor.

Densitatea muscular`, la fel ca lun-gimea mu[chilor, poate varia drama-tic, nu numai \ntre persoane diferite,dar [i \ntre grupe musculare aleaceleia[i persoane. Te po]i na[te cu odensitate mare la mu[chii bra]elor,dar mic` la gambe sau la piept, spreexemplu. Cånd Ronnie Coleman aie[it campion mondial la amatori \n1991, au fost voci avizate ce spuneauc` nu are ce c`uta la profesioni[ti cugambele alea ca „dou` be]e”.

|nc` o dat`, munca [i tenacitateaau b`tut talentul pentru c`, \n ciudaunor gambe „sl`bu]e”, Coleman a ur-cat treptat \n clasamente, iar \n 1998a cå[tigat Mr. Olympia, titlu pe carenu l-a l`sat altora timp de 8 ani.

Ideea e c` un tip cu genetic favo-rabil poate progresa mai repede [ipoate ajunge mai departe, dar calit`-]ile enumerate mai sus nu sunt sufici-

ente; un tip muncitor [i tenace, carese antreneaz` [i se alimenteaz` inte-ligent, are mari [anse s` ajung` prin-tre cei mai buni.

Acest lucru trebuie [tiut de c`treto]i \ncep`torii, fie ei gra[i sau slabi,scunzi sau longilini. Nu v` l`sa]i influ-en]a]i de idei preconcepute, antrena-]i-v` din greu, lua]i-v` zilnic suplimen-te, odihni]i-v` corespunz`tor [i poate\ntr-o zi ve]i fi pe scen` cu medaliade gåt.

26

LLaarrrryySSccootttt

FFrraannkkZZaannee

AArrnnoolldd

SSaammiirrBBaannnnoouutt

DDoorriiaannYYaatteess

27

RRoonnnniieeCCoolleemmaann

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)
Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)
Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

FLEXBODYFLEXBODYHAINE PENTRU ANTRENAMENTHAINE PENTRU ANTRENAMENT

Cei care au studiat foarte mult nutri-]ia sunt din ce \n ce mai preten]io[i cualegerea suplimentelor. Am \ntålnit dince \n ce mai multe cereri de suplimen-te cu o anumit` compozi]ie proteic` [iun anumit gust. Avånd \n vedereaceste lucruri, ne-am gåndit s` lans`mo gam` nou`, denumit` „SuplimentPak“, care s` con]in` diferite substan]enutritive pure, adic` noi decåt leambal`m exact a[a cum le primim dela produc`tori, f`r` s` intervenim \nvreun fel, adic` s` le combin`m cu altesubstan]e, s` le d`m gust sau arom`.Dumneavoastr` pute]i cump`ra acestesubstan]e pure [i s` le combina]i cumdori]i, \n func]ie de obiective [i gusturi.Pute]i ad`uga la un concentrat proteicde un anumit fel, sau la o combina]iede mai multe feluri de concentrateproteice, dextroza, ca aport decarbohidra]i simpli [i pentru a da ungust bun, maltodextrin`, pentru aportde carbohidra]i complec[i, [i, \n func]iede gustul fiec`ruia, diferite ingredientepentru un gust cåt mai pl`cut (cacao,vanilie sau diverse arome care seg`sesc \n comer]). Iat` primelesubstan]e nutritive din gama SuplimentPak:

CCoonncceennttrraatt ddiinn zzeerr ((LLaaccttoommiinn 8800))Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Lactoprot, Germania. SSee

pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000 gg –– 3399,,0000 lleeii..CCoonncceennttrraatt ddiinn zzeerr ((WWPPCC 8800))Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Fonterra, Noua Zeelan-d`. SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000 gg ––3377,,0000 lleeii..

CCoonncceennttrraatt pprrootteeiicc ddiinn llaappttee ((MMPPCC8855 UUFF))

Concentra]ia proteic` este de 85%,se dizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Lactoprot, Germania. SSeepprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000 gg –– 3399,,0000 lleeii..

IIzzoollaatt pprrootteeiicc ddiinn ssooiiaa ((UUnniissooll SS))Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neutru.

Produc`tor: Barentz Ingredients,Olanda. SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 775500 gg–– 1177,,0000 lleeii..

DDeexxttrroozz`̀ Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria. SSeepprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 11 kkgg –– 66,,5500 lleeii..

FFrruuccttoozz`̀Are o concentra]ie de 100% carbo-

hidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [igust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Turcia.. SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiiiddee 11 kkgg –– 99,,5500 lleeii..

MMaallttooddeexxttrriinn`̀Are o concentra]ie de 100% carbo-

hidra]i complec[i, cu absorb]ie lent` [igust neutru. Produc`tor: Roquette,Fran]a. SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 11 kkgg ––99,,5500 lleeii..

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu uuuunnnn

ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuuttttmmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu

ssssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt....

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKLa magazinul Redis (Calea {erban Vod` nr. 159, zona Tineretului), pute]i

g`si \mbr`c`minte pentru antrenament marca FLEXBody. Hainele sunt dinbumbac+lycra. M`rimi: M, L, XL, XXL.

11.. CCoollaanntt llyyccrraa -- 4400 lleeii,, mmaaiioouu ((nneeggrruu ccuu bblleeuu,, aallbb,, rroozz)) -- 3355 lleeii22.. CCoollaanntt llyyccrraa -- 4455 lleeii,, ttoopp ccuu gglluuggaa ((bblleeuu,, rroozz)) -- 4422 lleeii33.. TTrriiccoouu bblleeuu ccaattiiffeeaa -- 5500 lleeii,, ppaannttaalloonn ssccuurrtt -- 4400 lleeii44.. TTrriiccoouu bblleeuu ccaattiiffeeaa -- 5500 lleeii,, ppaannttaalloonn lluunngg bblleeuu ccaattiiffeeaa -- 4477 lleeiiComenzi [i informa]i i la tel. 021/337.34.37 sau pe mail la

fflleexxbbooddyyeecchhiippaammeenntt@@yyaahhoooo..ccoomm

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit` formuleicu dou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (75% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (25% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore

Dac` dori]i rezultate spectaculoase:O por]ie se ob]ine amestecånd dou` m`suri

de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` mare cu lapte (sau cuap`, dac` vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de m`suri.

NNUU AARREE EEFFEECCTTEE NNEEGGAATTIIVVEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoaneleredac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii

de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2

kg – 45,00 lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

32 33

22 33 44

11

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i de

antrenament, centuri din piele de cea mai bun` calitate,prin telefon: 0262/220614; 07445100 06; 0744.828.833Vånd suplimente Redis

\n Buz`u, la sala „Oxigen Center“.

Tel. 0722.299.435

Clubul Sportiv Universalvinde suplimente

nutritive „Redis“ \nGala]i, la Complexul

Sportiv Oaid`’s \n Pia]aCentral, Micro 17.Tel. 0741.053.523

Distribuitor de suplimen-te nutritive \n Rm. Vålcea.

Tel. 0722.473.011

Vånd pres` \nclinat` la45 de grade pentrupicioare - 2400 lei.Vånd 15 aparte de

culturism - 3500 euro.Tel. 0788.280.908,

0723.495.432

Produse Redis,Universal, Natural Plus

\n Buz`u.Tel. 0742.628.209

Vånd banc` pentru\mpins culcat oriz., f.robust` - 400 lei. Tel.

0723.827.150

MIC~ PUBLICITATE

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i\n Bucure[ti, la magazinul Obor, pe holulintr`rii principale (intrarea McDonald’s).

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree ssuupplliimmeennttee

nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de comercializare a suplimentelornutritive \n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3,ap. 3, lång` complex „Nord“. Informa]ii la

tel. 561.772; 597.394; 0722.324.061

Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or`[i aparate clasice, cum ar fi: bare [idiscuri olimpice? Sunte]i a[tepta]i la salade culturism [i fitness din Bucure[ti, \nincinta Liceului „Aurel Vlaicu“, situat \nzona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na]ional [imaestru al sportului: Alexandru Cos-tache. Sala beneficiaz` de mas` ping-pong, mas` biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programul s`lii este:9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.Informa]ii la tel. 0723.154.313 [i0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu – lång`turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 725.77.04, 723.370.156CLUB FORCE 1

Bucure[ti, Cart. Macaralei,str. Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2Bucure[ti, {os. Colentinei

25-27 (Teiul Doamnei),tel. 242.80.00DUMSIL GYM

Sal` fitness, masaj,bodybuilding \n Bucure[ti,

Bd. Basarabia 110. Tel. 324.26.99; 0722.227.048

POWER ZONEBucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

FITNESS CLUBBucure[ti, lång` podul IORstr. Liviu Rebreanu nr. 6, bl.B1, sc. 8, parter, sector 3.Vindem produse Redis.

Tel. 021.340.29.73MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, magazin BucurObor, la etaj, vizavi de

Prim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67BGS GYM 2

Bucure[ti, zona Pia]aS`l`jan, bd. Nicolae

Grigorescu nr 51 A, vizavide Shell. Tel. 0722.137.680PRO WHELLNESS CLUBBucure[ti, zona Diham.Aerobic, tae bo, ju jitsu,

masaj etc.Tel. 0729.808.389GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929OXYGEN CLUB

Bucure[ti, \n spatele Po[teiVitan, str. Andrei Bårseanu

nr 6. Tel. 0745.677.316TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

Foarte multe filmule]e cu antrenamente,concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte

clipuri senza]ionale din sport,momente amuzante sau recorduri mondiale,pute]i viziona pe site-ul www.videosport.ro divertisment film

clipuri muzicale sport auto sex [tiin]` [i tehnologie

animale reclameclipuri indite

Cele mai interesanteproduc]ii video dinlume [i din ]ar`.

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM{{II FFIITTNNEESSSS

|n Bucure[tii,, Cartiierull Pajjura,, str..Driidu,, nr.. 2 ({coalla nr.. 178) Aparatur` ultramodern`.

Aici g`si]i [i suplimente nutritive.Tel.: 0724.262.142, 0724.534.043

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]ii deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]i i dinfiecare grup` muscular`, iar \nultimul num`r, dedicat acestuiserial, pute]i g`si indica]ii [iprograme de antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face laprimirea coletului – 5,00 lei.

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

OFERT~ SPECIAL~aparate profesionale de fitness, culturism

marca Panatta, ASsport, Vasilgym - second hand. Detalii pe www.darconf.bizoo.ro [i la tel. 0723.016.932

34 35

BBBBaaaattttoooonnnn ccccuuuu uuuunnnnccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt

mmmmaaaarrrreeeeddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,LLLL----CCCCaaaarrrrnnnniiiittttiiiinnnn`̀̀̀[[[[iiii OOOOmmmmeeeeggggaaaa 3333

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss

bratdefier.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

sskkaannddeennbbeerrgg

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 188 (2/2008)

Nicooleta Luuciuuvv`̀ rreeccoommaanndd`̀

ssuupplliimmeenntteellee nnuuttrriittiivvee