Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

19
& & F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 8 (194) 2008 l 0,90 lei l www.efitness.ro G G r r a a n n d d P P r r i i x x R R o o m m å å n n i i a a M M r r . . O O l l y y m m p p i i a a F F i i i i t t u u \ \ n n s s u u ] ] i i ! ! C C a a m m p p i i o o n n a a t t e e l l e e M M o o n n d d i i a a l l e e d d e e s s e e n n i i o o a a r r e e S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

&&&&FFIITTNNEESSSSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 88 ((119944)) 22000088 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

GGrraanndd PPrriixxRRoommåånniiaa

MMrr.. OOllyymmppiiaa

FFii ii ttuu \\nnssuu]]ii !!

CCaammppiioonnaatteelleeMMoonnddiiaalleeddee sseenniiooaarree

SSkkaannddeennbbeerrgg

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Olympia 2008 . . . . . . .8

Profil fitness:

Judit Palecian . . . .11

Fete la sal` (2) . . . . .12

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Fii tu \nsu]i! . . . . . . .20

Un prieten

la nevoie: fierul . . . .22

Ramat cu haltera,

priz` prona]ie

sau supina]ie? . . . .23

Campionatele Mondiale

de senioare . . . . . . .24

Cupa Libert`]ii . . . . .26

Grand Prix Rom~nia 28

Skandenberg . . . . . . .30

Flexii cu supina]ie .32

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Dexter Jackson

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capac-

itatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neurotran-smi]`torilor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia necesar`sus]inerii efortului intens, m`re[te for]amuscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun`t`]e[te recu-perarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen \nficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele de

gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

M TINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINUL REDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute

de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.Program: luni - vineri 10.30 - 18.00, sâmb`t` 11.00 - 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i

esen]iali: OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru apor-

tul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o

bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului coles-

terolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66

(acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea

\n greutate, \mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate pre-

veni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidul Oleic) ajut` la

reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra

sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpre-

un` cu un pahar cu ap` sau

sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te

(anchoa [i sardine), ulei din

semin]e de in [i ulei de limba

mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaapp--

ssuull`̀ ((11..220000 mmgg)):: ulei de

pe[te - 400 mg, ulei din

semin]e de in - 400 mg, ulei

de limba mielului - 400 mg.

Valoare energetic`/capsul`:

10,8 Kcal (44,5 Kj).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic

Inc. Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: RReeddiiss NNuuttrrii]]iiee..

Se prezint` la cutii cu 90

capsule. PPrree]]:: 2299,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

&&FFIITTNNEESSSSEditura Redis Co

Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58;

Telefon: 021/300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 8/2008 Culturism&Fitness nr. 8/2008 3

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, Florina Vi-[an, Florina Cernat, Alexandru Bolbo-rici, Costel Pripas, C-tin Ple[ea, DanielRacoveanu, Daniel R`ducanu, Ion On-cescu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din inte-riorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i35-70 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[i asig-ure o cantitate mare de proteine \n ali-menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4433,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, ISP 95 SA,

produs de Solae Europe, Belgia, cu oconcentra]ie de 90% f`r` nici un ada-os de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1177,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4477,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9911,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese cuun pahar cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesa-rul mediu de aminoacizi esen]iali pen-tru sportivi este de aproximativ 400

mg/kgcorp/zi.220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`

eliberarea hormonului de cre[tere (GH)la nivelul hipofizei, contribuie la men]i-nerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar[i are un rol important \n buna func]io-nare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021/300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,0788.571.181, 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vit-

amine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antiox-idant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 8/2008 Culturism&Fitness nr. 8/2008 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarPrin germinare, gråul \[i m`re[te

con]inutul de vitamine, enzime [i mine-rale asimilabile, c`p`tånd valen]e biolog-

ice deosebite, care \i confer` calit`]iterapeutice. Medicina naturist` arat` c`,prin consum de gråu germinat, se potpreveni obezitatea, constipa]ia, can-cerul, astenia nervoas` etc. iar organis-mul \[i spore[te vitalitatea.

Batonul Granobar este indicat pentruoricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupra organismu-lui, con]in [i foarte multe fibre vegetalecare potolesc foamea, contribuind astfel [ila sl`bit. Compozi]ie nutritiv`: carbohidra]i– 37 g, gr`sime vegetal` – 12 g, fibre – 4g,proteine – 5 g, vitamine [i minerale – 2 g.Este un produs 100% vegetal. Ingredien-te: fulgi de gråu germinat, dextroz`, fructo-z`, cacao, ulei din såmbure de palmier, le-citin`. Batonul are 60 g [i 276 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din celemai importante surse: lapte, zer [i albu[de ou. Gustul batonului este foarte bun

datorit` con]inutuluibogat \n arahide. Compo-zi]ie nutritiv`: proteine –10 g, carbohidra]i – 30 g,

gr`sime vegetal` – 15 g,fibre – 2 g, vitamine [i min-erale – 2 g. Ingrediente: dex-troz`, fructoz`, ulei din såm-bure de palmier, cacao,arahide, fulgi de porumb,

concentrat proteic din zer, concentrat pro-teic din albu[ de ou, concentrat proteic dinlapte, lecitin`. Batonul are 60 g [i 370calorii. Se fac comenzi de minimum 5 buc.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 calorii.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Se recomand` pentru îmbog`]irea ali-menta]iei cu nutrien]i de calitate, care dauenergie [i au un rol benefic pentru organ-ism. Taurina este un aminoacid cu rolneurotonic, îmbun`t`]e[te memoria [iînl`tur` starea de oboseal` mental`, L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 con-tribuie la m`rirea arderii gr`similor [i aregl`rii nivelului colesterolului seric, vita-mina C este un bun antioxidant, iar acidulacetilsalicilic are rol de prevenire a acci-dentelor cardiovasculare. Fulgii de grâu

germinat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i, dau un gustexcelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: car-

bohidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (tau-rin` - 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide -12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg),fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acidacetilsalicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 kcal (1209 kj).

2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc..u

11,,7700 lleeii//bbuucc

NUTRIBAR–RNUTRIBAR–R Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratuit`la comenzi de peste 150 lei [i cuo tax` de numai 5 lei la comen-zi sub aceast` sum`. Ca [ipån` acum, taxele la livrareaprin po[t` vor fi incluse \n pre] [ifiecare poate s` aleag` modulcel mai convenabil prin care s`primeasc` comenzile: clasic, capån` acum, prin po[t`, cu tax-ele incluse \n pre] [i cu livrare \n3-5 zile, sau prin curier, culivrare acas` sau la serviciu, \n1-2 zile [i cu o tax` de numai 5lei, \n cazul comenzilor sub 150lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

6 Culturism&Fitness nr. 8/2008

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gustexcelent.

SSee ffaacc

ccoommeennzzii ddee

mmiinniimmuumm 55 ppllii--

ccuurrii.. 2255%% rree--

dduucceerree ppeennttrruu

ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500

lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat-ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vege-tale din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

Majoritatea [tim cum este cåndnu ai chef de antrenament sau s`faci diverse lucruri, cånd te sim]if`r` energie.

De ceva timp, au fost inventateb`uturile de tip Energy Drink,esen]a din care sunt ob]inute ma-joritatea acestora fiind fabricat`de firma Neuber – Brenntag dinAustria, fabricantul [i distribu-itorul suplimentelor Nutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus\n Romånia produsul „InstantEnergy Drink Nutrimaxx“, produsoriginal, fabricat \n Austria, la un

pre] foarte bun.Deci, de acum,dac` ave]i o peri-oad` a zilei \n care

v `

sim]i]i f`r` energie, nu trebuiedecåt s` dizolva]i un plic de„Instant Energy Drink“, \n 250 mlde ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activ-itate fizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`maceast` b`utur` \nainte de antre-nament pentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi,

iar seara este contraindicat` ad-ministrarea pentru c` aceast` b`-utur` con]ine cofein` [i s-arputea s` nu mai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5ori mai mic decåt al b`uturilor deacest tip „gata preparate“, carese g`sesc \n magazine, dar pro-dusul nostru are avantajul c`ocup` pu]in spa]iu, este u[or (15g) [i nu con]ine conservan]i saualte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1g,Taurin`-801 mg, Glucoronolac-ton`-481 mg, Cofein`-80mg,Inozitol-40 mg, Niacin`9 mg, Ac.Pantotenic-3,3mg, Piridoxina-1,2mg, Riboflavina-0,8 mg, Cianco-balamina-0,5 mg, EnergyflavourSD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy Drink Nutrimaxx

Culturism&Fitness nr. 8/2008 7

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Constantin Ionescu (USA)

Las Vegas a devenit locul prefer-at pentru competi]iile Olympia. TheOrleans Arena a fost sala de com-peti]ii din acest an. A fost primaedi]ie a concursului Mr. Olympia, \n15 ani, cånd Ronnie Coleman nu afost printre concuren]i! Prelimina-riile, ca de obicei, au stabilit ordinea\n clasamentul final, cu excep]ia lo-cului \ntåi. Tårziu, såmb`t` seara, aavut loc finala pentru stabilireacampionului. Doar doi concuren]iau r`mas pe scen` \naintea anun-]`rii locului \ntåi: campionul curent,Jay Cutler, [i rivalul s`u, DexterJackson. Jay a fost deja \ntr-ositua]ie asem`n`toare de multe ori,\nc` de pe vremea lui RonnieColeman, cånd s-a clasat al doileade cåteva ori. |n schimb, Dexter,dup` 10 ani de competi]ii [i 47 deconcursuri la profesionism, se aflala doar un pas de titlul suprem pen-tru prima oar`!

Dup` concurs, Dexter a declarat:„|mi f`ceam rug`ciuni. Nu era clarc` a[ fi putut cå[tiga \n searaaceasta. Eram con[tient c` a[ fi

meritat s` cå[tig, daracest sport este plin desurprize! Acum, dup`cå[tigarea titlului, sunt \n[oc! Am visat la titlulsuprem de cånd am\nceput practicarea aces-tui sport. Totu[i, nu amcrezut vreodat` c` a[putea cå[tiga!”

Dexter este \n vårst`de 39 de ani, ceea ceconfirm` c` \n acestsport apogeul este atinsmai tårziu decåt \n multealte sporturi. Cå[tigareatitlului suprem la Mr.Olympia reprezint` alpatrulea concurs major lacare Dexter s-a impus \nacest an, ceea ce con-firm` cre[terea sa \n val-oare. Totul a \nceput cucå[tigarea concursuluiArnold Classic, pentru a treia oar`,acest concurs fiind considerat aldoilea, ca importan]`, dup` Mr.Olympia.

Dexter s-a prezentat la acestconcurs cu o greutate de 106 kg, cu14 kg mai pu]in decåt Jay Cutler,

de[i aceasta a \nsemnat o cre[tere\n greutate, \n compara]ie cu con-cursul precedent. Dar ceea ce acontat mai mult a fost forma sasuperioar` [i esteticul corpului, \ncompara]ie cu masa lui Jay. Dup`preliminarii, diferen]a dintre cei doia fost clar`, de 7 puncte \n favoarea

8 Culturism&Fitness nr. 8/2008

DEXTER JACKSON, NOUL CAMPION!DEXTER JACKSON, NOUL CAMPION!Olympia 2008

lui Dexter.Cutler s-a prezentat \n form`

excelent`, foarte aproape de ceape care a ob]inut-o \n 2001, cånd s-a clasat al doilea dup` RonnieColeman, de[i foarte controversat.|n special trenul inferior a fost dedeparte cel mai bun dintre to]isportivii! Nu acela[i lucru s-a pututspune despre partea superioar` acorpului, unde a lipsit definirea per-fect`. Jay a fost mai bun decåt anultrecut, dar nu atåt de bun ca \n2006, cånd a ob]inut titlul suprem.Din nefericire, la preliminarii, s-aprezentat cu un corp care re]inuseap`, deci, nu prea striat, dånd ast-

fel [ans` altui culturist, mai \nform`, s` ob]in` titlul. Dåndu-[iseama de situa]ie, Cutler a pierdut4,5 kg pån` la finala de såmb`t`seara. {ansele sale au fost totu[ifoarte bune pån` la final`, ]inåndcont c`, \n runda de compara]ie, else ar`ta favorit! {i, de[i ar`ta maibine \n seara finalei, Dexter a fost\ntr-o form` mult mai bun` ca s`poat` fi dep`[it.

Dup` concurs, Jay a declarat:„Sunt bucuros pentru Dexter pentruc` [tiu ce \nseamn` s` cå[tigi titlulsuprem. Dexter nu era sigur decå[tigarea titlului cånd amåndoist`team pe scen` [i a[teptam

anun]ul. Dexter a meritat titlul, el aar`tat mai bine decåt mine. A[aeste \n via]`, o dat` cå[tigi, alt`dat` pierzi. |mi pare bine c` zilele,cånd acela[i concurent cå[tiga me-reu ani la rånd, s-au dus. Este bines` fie mai echilibrat, dånd altora[ansa s` cå[tige titlul suprem.Oricum, asta este ceea ce m` mo-tiveaz` [i m` face ceea ce sunt”.

{i lupta pentru locurile urm`toa-re a fost acerb`, poate cea mai taredin istoria recent` a competi]iei. Deexemplu, nou venit, Phil Heath al`sat o bun` impresie. Heath aredoar 29 de ani [i este primul nouvenit la Mr. Olympia clasåndu-se al

JJaayyCCuutt lleerr

PPhhii llHHeeaatthh

DDeennnniissWWooll ff

TToonneeyyFFrreeeemmaann

MMeellvviinnAAnntthhoonnyy

SSii llvviiooSSaammuueell

DDeennnniissJJaammeess

MMooeeEEllmmoouussssaawwii

GGuussttaavvooBBaaddeell ll

Culturism&Fitness nr. 8/2008 9

DDeexxtteerrJJaacckkssoonn

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

VVåårrssttaa:: 37 ani

||nn`̀ll]]iimmee:: 1,57 m

GGrreeuuttaattee: 52 kg extrasezon,

48 kg \n concurs

RRee[[eeddiinn]]`̀:: Gyor (Ungaria)

SSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`

OOccuuppaa]]iiee:: instructor de fitness

[i kickboxing

PPaallmmaarreess::

– dubl` campioan` mondial`

la box profesionist (prima femeie

din Romånia cu acest titlu)

– campioan` na]ional` la culturism

senioare [i bodyfitness master

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: „un meci de

retragere de titlu mondial profesio-

nist [i continuarea performan]ei \n

culturism [i bodyfitness“

MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: orice, \n cantit`]i

mari, \n extrasezon, orice, \n can-

tit`]i mai mici, la regim

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii

ppeennttrruu bbiicceeppss::

– flexii cu bara la banca Scott, 3-4

serii a 8-10 repet`ri

– flexii la scripete, 3-4 x 8-10

JJJJ UUUU DDDD IIII TTTT PPPP AAAA LLLL EEEE CCCC IIII AAAA NNNN

Culturism&Fitness nr. 8/2008 11

treilea, de cånd Flex Wheeler, deasemenea nou venit, s-a clasat aldoilea dup` Dorian Yates \n 1993.Heath a luptat din greu cu german-ul Dennis Wolf, 29 de ani, care s-aclasat al patrulea, indicånd o rivali-tate interesant` pentru anii ce vin.

|nainte de concurs, Wolf erav`zut ca principalul rival la titlul luiJay Cutler. Dar, surprinz`tor, formasa nu a fost maxim`, chiar [i masa,pentru care era bine cunoscut, nu afost acolo!

Toney Freeman, \n forma vie]iisale, s-a clasat al cincilea, de[ipublicul [i-a ar`tat dezaprobarea!?Pe locul [ase, Melvin Anthony, cuun corp care a ar`tat re]inere deap`, a ocupat acela[i loc ca [i anultrecut.

Mr. Olympia1. Dexter Jackson (USA)2. Jay Cutler (USA)3. Phil Heath (USA)4. Dennis Wolf (Germania)5. Toney Freeman (USA)6. Melvin Anthony (USA)7. Silvio Samuel (Spania)8. Dennis James (USA)9. Moe Elmoussawi (Liban)10. Gustavo Badell (Porto Rico)

Kyle, Ms. Olympiapentru a patra oar`!Iris Kyle s-a prezentat \n form`

excelent`, deci nu a fost niciundubiu c` ea va cuceri cel de-altreilea titlu consecutiv [i al patrulea

al carierei. Ea a acumulat un scorperfect [i a prezentat un corp demare simetrie [i separare muscu-lar`. Cea mai mare surpriz` a con-cursului a produs-o Betty Adkins-Viana, locul doi, care cu greu s-acalificat \n ultimul moment luåndlocul trei la Atlantic City Pro, doarcu dou` s`pt`måni mai devreme!Venezueleanca Yaxeni Oriquen-Garcia, Ms. Olympia 2005, a ocu-pat un merituos loc trei. Ocupantelelocurilor 3, 4 [i 5 au fost separatedoar de patru puncte!

Ms. Olympia1. Iris Kyle2. Betty Adkins-Viana3. Yaxeni Oriquen-Garcia4. Lisa Aukland5. Dayana Cadeau6. Cathy LeFrancois

Gates cå[tig`Figure Olympia

{i competi]ia pentru FigureOlympia a \nregistrat o nou` cam-pioan`: Jennifer Gates. Astfel, eadevine a treia concurent` care aob]inut titlul suprem \n doar cei 6ani ai competi]iei, dup` Jenny Lynn(2006-2007) [i Davana Medina(2003-2005).

Jennifer este \n vårst` de 31 deani, are doi copii [i este din statulIndiana. Competi]ia a fost foarteputernic`. Gina Aliotti, care s-aclasat a doua, este campioana deFigure International 2008. Zivile

Raudoniene, din Lituania, s-aclasat a treia, ea fiind campioan` \n2007 [i 2008 la New York ProFigure.

Figure Olympia1. Jennifer Gates2. Gina Aliotti3. Zivile Raudoniene4. Jenny Lynn5. Mary Elizabeth Lado6. Sonia Adcock

Jen Hendershott,dubl` campioan`

la Fitness OlympiaJennifer Hendershott, cam-

pioana la Fitness Olympia 2005, s-a prezentat \n condi]ie excelent`,chiar mai bun` decåt la cucerireaprimului titlu \n 2005. A fost a nouaparticipare a ei la concursulOlympia. Tracey Greenwood aob]inut cea mai bun` clasare a cari-eri sale, locul doi, iar Kim Scheidlera ocupat locul trei. Din nefericire,Julie Lohre, o pretendent` lalocurile frunta[e, s-a accidentat lapreliminarii, deci nu a putut partici-pa la final`.

Fitness Olympia1. Jennifer Hendershott2. Tracey Greenwood3. Kim Scheideler4. Julie Palmer5. Tanji Johnson6. Regiane Da Silva

surs` foto: flexonline.com

II rr iissKKyyllee

JJeennnnii ffeerrGGaatteess

JJeennnnii ffeerrHHeennddeerrsshhootttt

10 Culturism&Fitness nr. 8/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

c`ror necunoa[tere \ntårzie, une-ori semnificativ, ob]inerea rezul-tatelor.

Deci, s` \ncepem! Alegereas`lii [i a variantelor de antrena-ment oferite de aceasta estefoarte important`; sala \n care v`ve]i antrena trebuie s` \ndepli-neasc` cåteva condi]ii minime:prima este s` fie aproape decas` sau de locul de munc`. De-plasarea la [i de la sal`, mai ales\n ora[ele mari, este o activitatecronofag`, iar cineva care [i-apropus s` se antreneze timp de oor` va constata c` drumul la sal`,timpul petrecut \n vestiar pentruschimbarea hainelor, du[ul etc.vor „costa” per ansamblu aproa-pe trei ore. Loca]ia aleas` ar tre-bui s` aib` acele aparate care v`intereseaz`, \n func]ie de obiec-tivul propus, iar num`rul acestoras` fie suficient astfel \ncåt s` nufi]i nevoite s` a[tepta]i o or` cas` pute]i avea acces la o biciclet`sau la o band` de alergat. Pre]ulabonamentului este o alt` prob-lem`, \n sensul c` ar trebui s` v`planifica]i bugetul astfel \ncåt s`pute]i sus]ine plata acestuia timpde mai multe luni. Cea mai bun`variant` de abonament esteaceea care v` garanteaz` acce-sul la acele facilit`]i care sepotrivesc nevoilor voastre, la

orele pe care le-a]i stabilit pentruantrenament.

Foarte multe s`li ofer` [i vari-anta pl`]ii „pe [edin]`“ de antre-nament [i de aceea v` recomands` nu ezita]i s` calcula]i dac`cumva aceast` variant` nu estemai convenabil` decåt achizi]io-narea unui abonament lunar.

Orarul de func]ionare a s`liieste esen]ial; orele [i zilele \n caredori]i s` merge]i la sal` trebuinds` se reg`seasc` \n acesta.

Nu \n ultimul rånd, \nainte de apl`ti pentru serviciile oferite de osal`, face]i un tur al loca]iei, \ncare s` fi]i atente la detalii, pre-cum cur`]enie, aerisire, califi-carea personalului [i facturasocial` a celor care frecventeaz`sala respectiv`. Astfel, ve]i evitasurprize nepl`cute.

Alegerea echipamentului poa-te pune probleme cuiva neini]iat;de obicei, echipamentul se achi-zi]ioneaz` din magazine special-izate [i, \n opinia mea, combi-na]ia bumbac, polyester [i elas-tan este cea mai potrivit` pentrufitness. |nc`l]`mintea este nece-sar s` fie foarte atent aleas` cam`sur`, fiind bine [tiut c`, pe tim-pul [edin]elor de aerobic saualergare, protec]ia picioarelor [i agenunchilor vo[tri depinde de\nc`l]`mintea pe care o purta]i.

Atåt pentru acum; pentru c`,dac` a[ continua articolul, a[dep`[i spa]iul afectat acestuia \nrevist`. A[adar, \nchei promi]ån-du-v` c` \n num`rul viitor vomdiscuta despre cele 10 principiicare stau la baza alc`tuirii unuiprogram de antrenament viabil [ieficace.

{i nu uita]i: sportul ne face s`fim frumoase, hainele doar ne ]inde cald!

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [iun recipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate celetrei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cuo singur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot be-neficia de ofert` la ma-gazinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 8/2008 13

Fete la sal` (2)Alexandra Stancu

|mi amintesc c` \n ultimul arti-col, dedicat \n mod special fetelorcare au decis s` mearg` la o sal`sau care deja au \nceput antre-namentele, \ns` nu au o ideefoarte clar` asupra tuturor aspec-telor pe care le implic` practi-carea fitnessului, am promis c`

voi prezenta cåteva principii care,sunt convins`, vor face ca de-mersul vostru s` fie mult mai efi-cace [i, \n final, s` ob]ine]i ceeace v-a]i propus. De cele maimulte ori, fetele care vin la sal`au ca obiectiv principal reduc-erea stratului de ]esut adipos. |nprima s`pt`mån`, pentru c` ap-lombul este maxim, se apuc` [ilucreaz` abdomenul [i fesierii \n

speran]a c` gr`simea speriat` dezecile de repet`ri va p`r`sizonele „muncite”, pe care uneorigrijulia posesoare le \nf`[oar` \nfolie de plastic ori pantaloni dinnu [tiu ce material minune cuefect de saun`. Prima s`pt`må-n` trece, zonele vizate sunt doariritate de la transpira]ia acumu-lat` sub plasticul cu rol de„arz`tor de gr`sime”, \ns` celulitadizgra]ioas` este tot acolo.

Mai mult, \n urma efortului fizic,apetitul cre[te, iar „principiul rec-ompensei”, potrivit c`ruia „pot s`m`nånc mai mult pentru c` amf`cut sport”, intervine [i e[eculeste aproape. Lipsa rezultatelorrapide [i evidente frustreaz` [i o\mpinge pe cea care nu demult\[i propusese s` frecventeze salacu regularitate c`tre renun]are [iresemnare.

Cea mai bun` solu]ie, \n opiniamea, este aceea de a asocia ho-t`rårea de a merge la sal`, pecare deja a]i luat-o, cu stabilireaunui obiectiv absolut realist [ipentru realizarea c`ruia s` acor-da]i suficient timp [i r`bdare,pentru c` trebuie s` recunoa[te]i,]esutul adipos nu a ap`rut pe [ol-durile voastre peste noapte [i nicinu va disp`rea \ntr-o s`pt`mån`.

De asemenea, este nevoie [ide un regim alimentar echilibrat,care s` nu priveze organismul denutrien]ii necesari sus]inerii activ-it`]ilor zilnice [i efortului fizicdepus la sal`.

Antrenamentul trebuie binegåndit, \n func]ie de fiziologia fie-c`reia dintre voi, de forma fizic`\n care v` g`si]i la momentul \ncare decide]i s` \ncepe]i, devårst` [i, nu \n ultimul rånd, detimpul pe care dori]i s`-l afecta]is`pt`månal sportului.

Ar mai fi cåteva probleme ad-ministrative [i de „logistic`” a

12 Culturism&Fitness nr. 8/2008

AAlleexxaannddrraaSSttaannccuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

acest „clasament”.a ap`rut Flex Bikini

Model Search? O nou` compe-ti]ie, pentru femeile care merg lasal`, a ap`rut [i pare s` aib`mare succes printre femei, \n pri-mul rånd, din moment ce nu maipu]in de 72 de concurente auap`rut la prima edi]ie, dar [i print-re b`rba]ii din sal`, care auaplaudat apari]ia fiec`rei con-curente. Regulile sunt relativ sim-ple: se caut` cea mai frumoas`femeie, care s` nu fie neap`ratfibrat`, ci sexi, dar cu un truplucrat la sal`. Frumuse]ea gener-al` [i tonusul muscular conteaz`50% din punctaj, simetria 25% [i

feminitatea 25%.[i profesioni[tii pot c`dea

\n ridicol? Cu ocazia concursuluiCupa Libert`]ii, de la Timi[oara,cå]iva amatori, care nu aveau ces` caute pe scen`, au f`cut deli-ciul publicului, care a rås copios[i au atras criticile forumi[tilorno[tri, care cred c` nu ar trebuil`sa]i pe scen` oameni care nicim`car nu arat` a sportivi.

De[i, mai rar, prefesioni[tii sefac [i ei de rås. Un exemplu eCaesar Mendible, din Venezuelacare a concurat la Timi[oara laWeider’s Grand Prix Romånia.|nchipui]i-v` un tip foarte masiv,nu prea fibrat, dar oricum cumu[chi imen[i, care e singur pescen` [i face pozi]iile obligatorii]ipånd la fiecare \ncordare. Intra]ipe www.topculturism.ro pentru aviziona concursul de amatori [icel de profesioni[ti.

cel mai bun culturist pro-fesionist canadian la ora actual`este Fouad Abiad? De[i nu aprins o form` foarte bun` la Mr.Olympia, el este \n progres [i a\mplinit luna aceasta 30 de ani. {icum o poz` face mai mult decåt omie de cuvinte...

råsul poate sl`bi? Po]iarde pån` la 40 de calorii pe zidac` råzi timp de 15 minute.Råsul cre[te pulsul inimii cu 20%,ceea ce cre[te metabolismul. Deasemenea, sistemul imunitardevine mai alert. A[a c`, nu doarm`nånc` banana, ci arunc`-i [icoaja pe podea[i a[teapt`.

dup`\mpinsul cuscåndura, pre-zentat acumceva timp, evremea \mpin-sului cu lan]uri?Procedeul, maides \ntålnit laantrenamentulpowerlifterilor,const` \n a[e-zarea unor lan-

]uri la ambele capete ale haltereipentru \mpinsul din culcat. Pem`sur` ce haltera este \mpins`,greutatea cre[te constant, deoa-rece mai multe zale ale lan]urilorsunt ridicate de la sol.

Daniel Oprea, redactor alrevistei noastre, [i-a s`rb`toritziua de na[tere, pe 13 octombrie,\n sal`, al`turi de cei care \i suntal`turi la antrenamente? Danielle-a oferit acestora tricouri spe-cial confec]ionate pentru acesteveniment [i inscrip]ionate cusloganul „Sunt \n echipa luiDaniel“, dorind astfel s` sublini-eze faptul c` cei care le poart` au\n]eles care sunt beneficiile prac-tic`rii culturismului [i fitnessului.

a murit Ben Weider?Ben, fondator, \mpreun` cu JoeWeider al IFBB, \n 1946, a dece-dat pe 17 octombrie, la vårsta de85 de ani. Foarte pasionat deacest sport, \n a c`rui stea acrezut cu t`rie, a adus IFBB-ul dela o singur` ]ar` afiliat`, \n 1946,la peste 170 de ]`ri afiliate \n2008. Tr`im o zi trist` pentru c`odat` cu dispari]ia lui Ben Weiderse sfår[e[te o er`. A fost operioad` \n care el, personal s-aocupat ca acest sport s` ser`spåndeasc` \n cåt mai multe]`ri de pe toate continentele,devenind un sport global.

L-am \ntålnit personal pe BenWeider \n 1996 [i tot atunci mi-a\nmånat o diplom` de merit dinpartea IFBB pentru contribu]iamea la dezvoltarea culturismului[i fitnessului \n Romånia. Mi-af`cut impresia unei personalit`]idistinse [i m-am bucurat c` un

asemenea om reprezint` culturis-mul pe plan mondial. De aici, dinRomånia, transmitem [i noi con-dolean]e familiei.

Olympia vine \n Europa?Nu chiar \n esen]a sa, \ns` peaproape. Joe Weider va organi-za, \ncepånd cu 2009, un con-curs \n Europa, la o s`pt`mån`dup` Mr. Olympia. Numele con-cursului, data [i loca]ia au fostdeja stabilite: Joe Weider's ProWorld Bodybuilding Champion-ships, pe 3-4 octombrie 2009, laMesse Hall, \n Berlin. Cei maibuni sportivi de la Mr. Olympiavor semna un contract care \i vaobliga s` participe [i la acest con-curs, a[a c` fanii europeni ai

acestui sport, care se plångeauc` nu-i pot vedea live pe mariicampioni, din cauz` c` Mr.Olympia se desf`[oar` de anibuni numai \n Las Vegas, voravea [ansa s` vad` o copie aconcursului, oarecum, \n centrulEuropei. Coleman a declarat c`va participa la acest concurs \nEuropa. De ce nu [i la Mr.Olympia? Nu se [tie.

cel mai des invitat cultur-ist profesionist la Mr. Olympia,care nu era calificat, este GunterSchlierkamp? El de]ine recordulla astfel de apari]ii. Gunter nu amai participat din 2006 \n circuitulprofesionist, dar se pare c`, decurånd, a fost „rugat” de sponsoriputernici s` revin`, \n for]`, pescena de concursuri. Primul afost Markus Ruhl, apoi RonnieColeman, acum Gunter. Cineurmeaz`?

Phil Heath e cel mai bun?Dup` ce \n prim`var` a fost „\nceafa” lui Dexter la ArnoldClassic, Phill a f`cut progreseremarcabile pån` \n octombrie [i,prin clasarea pe locul trei, a ajunss` fie considerat cel mai bun dinnoua genera]ie. Phill are 28 deani, cea mai „fraged`” vårst` aunui concurent clasat \n primiitrei. Dennis Wolf, 29 de ani [ilocul 4, este acum al doilea \n

GGuunntteerrSScchhll iieerrkkaammpp CCaaeessaarr

MMeennddiibbllee

PPhhii llHHeeaatthh

18 Culturism&Fitness nr. 8/2008

BBeennWWeeiiddeerr

FFoouuaaddAAbbiiaadd

eecchhiippaa lluuii DDaanniieell

Culturism&Fitness nr. 8/2008 19

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Culturism&Fitness nr. 8/2008 21

Daniel Oprea

Recunosc c`, de-a lungul tim-pului, am v`zut o mul]ime deciud`]enii \n s`lile prin care amtrecut… am v`zut tipi care \[i„ucideau” bra]ele din toate unghi-urile posibile de cåte 4 ori pes`pt`mån`… am v`zut odat` peunul care a f`cut o mie [i ceva deabdomene la un antrenamenta[a \ncåt, atunci cånd a coboråtde pe b`ncu]`, \nc` mai num`ra[i balansa capul \n spate [i \nfa]` cu privirea pierdut`… \ns`

cel pe care l-am v`zut zilele tre-cute m-a bulversat total. Dac`ceilal]i m`car aveau un obiectiv,acela de a m`ri sau defini gru-pele respective, acesta nu aveanicio logic` \n ceea ce f`cea. Celdespre care vreau s` v` spun alucrat o or` [i jum`tate antebra]e!{i nu exerci]ii diferite, cum proba-bil v` a[tepta]i, ci unul singur, [ianume acel exerci]iu, habar n-amcum se nume[te, cu o bucat` decoad` de m`tur` pe care se\nf`[oar` o sfoar` cu ni[te gre-ut`]i la cap`t. |l [ti]i! Apuci lemnulcu palmele orientate c`tre \n jos,\l ]ii \n dreptul abdomenului [i\nf`[ori [i desf`[ori sfoara pe elpån` te ustur` palmele. Simplu [ieficace, nu? L-am urm`rit pe tipul`sta o or` [i jum`tate [i v` asig-ur c` nu s-a oprit decåt s` beaap`. Incredibil! M` gåndeam c`,dac` o ]ine a[a jum`tate de an,va ar`ta sigur ca Popeye

Marinarul.De obicei, nu \mi plac imixtiu-

nile \n antrenamentul cuiva, \ns`nu am rezistat [i l-am \ntrebat, s`nu par necunosc`tor [i neintuindr`spunsul lui, dac` cumva sepreg`te[te specific pentru alpin-ism, skandenberg sau, m` rog, lace \i folose[te…{ti]i ce mi-ar`spuns? „La nimic, \ns` m`relaxeaz` teribil…” L-am \ntre-bat: „Te-ai gåndit s` te relaxezilucrånd [i alte grupe musculare?”A spus: „Nu! Doar exerci]iul `sta\mi place!”

N-am avut putere s` maiadaug ceva [i am plecat cl`ti-nånd capul asemenea celui carea f`cut 1500 de abdomene la unantrenament.

Nu am \ncetat s` m` gåndescla \ntåmplarea asta [i, la unmoment dat, m-am luminat. Defapt, s` [tii c` tipul are dreptate,mi-am zis… P`i e logic! De ce

venim la sal`? Ca s` ar`t`m maibine, s` fim mai puternici [i mais`n`to[i… Iar asta ne d` o starede bine, nu? Corect, am spus,asta f`cea [i b`iatul `la; f`ceaceva s`n`tos, legal [i moral care\i aducea satisfac]ie…

Povestea aceasta are o mora-l` aparte: sportul \n general [ifrecventarea unei s`li, \n special,este printre acele pu]ine ocupa]iicare ofer` satisfac]ie, s`n`tate [imoralitate la un loc. |mi ve]ispune c` mai sunt [i alte hobby-uri cu acelea[i \nsu[iri. Sigur,sunt! Po]i colec]iona timbre [i, \ntimp ce le aranjezi \n clasor, s` te\ndopi cu fursecuri sau po]i fi pa-sionat de pescuit, \ns` to]i [timcare sunt, de cele mai multe ori,activit`]ile conexe acestui sport.Personal, chiar nu am v`zut \nsal` pe cineva f`cånd trac]iuni lahelcometru cu ]igara \n gur` saupe cineva care, dup` o serie de

genuflexiuni, s` se r`coreasc` cuo vodc` mic`.

De ce la sal`? Pentru c`, maimult decåt oricare alt sport, cultur-ismul/fitnessul poate fi practicat tottimpul anului, costurile implicate,atunci cånd nu e vorba de per-forman]`, sunt minime, echipa-mente speciale practic nu sunt ne-cesare [i, \n opinia mea, fiecare\n]elege foarte bine, dup` primalun` la sal`, ce [i cum trebuie s`lucreze ca s` ob]in` acea stare debine despre care v` vorbeam.

Sigur, e adev`rat, am fost [ir`mån partizanul ideii potrivitc`reia, dac` tot ai venit la sal`,\ncearc` s` „sco]i” cåt mai multposibil de la efortul t`u [i de latimpul petrecut acolo. Dar astanu e o axiom`! Vino la sal`,antreneaz`-te cum consideri decuviin]`, f`r` s` te accidentezisau s` \i deranjezi pe cei din jurult`u. Nu conteaz`, pån` la urm`,

dac` antrenamentul t`u seam`-n` sau nu cu cel al lui RonnieColeman sau Dexter Jackson.Nu conteaz` s` \mpingi de lapiept cåt bodyguardul care toc-mai a lucrat pectoral la b`ncu]`\naintea ta, la fel cum nu con-teaz` c` rezultatele tale nu suntcele pe care le preconizeaz` ceidin reviste cånd recomand` nu[tiu ce antrenament avansat.Conteaz` doar starea ta de bine,fizic` [i psihic`, conteaz` c` \]ipetreci pu]inul timp pe care ]i-lacorzi doar ]ie f`cånd ceva care\]i place [i care nu contravineniciunei norme; conteaz` c` e[titu \nsu]i f`r` s` \]i pese de ceeace cred ceilal]i despre tine [ihobby-ul t`u!

Deci, tipul cu antebra]e era, celpu]in teoretic, chiar \n regul`! |icer scuze [i \i urez „\nf`[urarepl`cut`”!

Fii tu \nsu]i!

20 Culturism&Fitness nr. 8/2008

IInnff iinniittyy TToowwnnBBdd.. DDiimmiittrr iiee CCaanntteemmiirr ,, nnrr .. 9900TTeell .. 00772288..330055..554488,, 00774499..994499..999933

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Alexandru Bolborici

Ramat cu haltera cu priz` prona]ie. Cumeste \mpinsul la banca orizontal` pentrupiept, a[a acest exerci]iu este pentru spate.Este un exerci]iu de baz`. Priza supina]iete oblig` la o priz` mai larg` decåt umerii,\n partea de sus haltera atinge sternul, iarcoatele se dep`rteaz` de corp. Exerci]iullucreaz` toat` partea superioar` a spatelui,cu preponderen]` marele dorsal. Prizaprona]ie face ca bicepsul s` nu intre preamult \n ecua]ia mi[c`rii. Pe cåt de productiveste exerci]iul, pe atåt de dificil este de exe-cutat \ntr-o form` corect`. Trunchiul trebuies` r`mån` aproximativ paralel cu solul,tri[area prin \ndoirea genunchilor nu estedeloc indicat`. O priz` cu aproximativ 10-15 cm mai larg` decåt l`]imea umerilor esteideal` pentru c` astfel sunt recrutate celemai multe fibre musculare.

Ramat cu haltera, priz` supina]ie. Fa]`de priza prona]ie, bara este acum dus`,

mai aproape de picioare, cam pe la mijloculabdomenului. De aceea, contribu]ia trapezu-lui superior [i mijlociu, a romboizilor [i del-toizilor posteriori este redus` semnificativ.Din perspectiva mecanic`, priza supina]ieeste mai „natural`” decåt priza prona]ie,permi]ånd o curs` mai lung` [i o izolare maibun` a dorsalilor dac` sunt folosite greut`]imici. Dac` opt`m pentru greut`]i mai mari,atunci ramatul este mai pu]in productiv pen-tru mu[chii spatelui, bicep[ii intr` mai mult \nac]iuni, cursa este mai scurt` [i suntemtenta]i s` tri[`m. Totu[i, este un exerci]iu maiu[or de \nv`]at [i de controlat decåt cel cupriza prona]ie.

Un antrenament pentru spate, pentruavansa]i, const`, \n general, din dou`exerci]ii de trac]iuni [i dou` de ramat. Dac`ave]i de ales \ntre ramatul cu priz` prona]ie [icel cu supina]ie, clar, f`r` niciun dubiu,alege]i pe cel cu priz` prona]ie. O dat` la 2-3antrenamente, efectua]i pe cel cu priz`supina]ie. Dac` timpul [i energia v` permit,pute]i efectua ambele exerci]ii la un antrena-ment, dar primul tot cel cu prona]ie s` fie.

Culturism&Fitness nr. 8/2008 23

UN PRIETEN LA NEVOIE: UN PRIETEN LA NEVOIE: FIERULFIERULAlexandru Bolborici

|n revista noastr` au ap`rut,de-a lungul timpului, multe arti-cole avånd ca bibliografie revistede specialitate interna]ionale. |nmod deosebit, \mi place cumgånde[te, cum arat` [i cum scriearticole redactorul Ron Harris, dela revista Ironman. Este [i un cul-turist competitiv, natural. Felulcum arat` [i cum gånde[te dove-de[te u[or acest lucru. Recent, apublicat un articol, cu titlul „Unprieten la nevoie: fierul”, pe caredoar \l voi traduce, f`r` alte modi-fic`ri [i adapt`ri.

„Nu ne putem baza pe multe lu-cruri \n lumea asta. Chiar dac` nedorim ca totul s` decurg` dup`planurile [i dorin]ele noastre, aparprobleme. Companii mari \[i reduccifrele de afaceri sau dau faliment.Rela]ii [i prietenii \ntre oameni dis-par. Oameni de care depinzi telas` balt`. Cåteodat`, oamenii pe

care \i iube[ti mor. Exist` un sin-gur lucru pe care te po]i baza [icare va fi acolo oricånd pentrutine, [i anume fierul.

Recent, mama mea a murit [iasta mi-a amintit de ziua cåndtat`l meu a murit, \n 1986, cåndaveam 16 ani. Dup` ce am fostchemat mai devreme de la [coa-l` pentru a participa la funeralii,m-am dus la sala de antrenamentdin ora[, a[a cum f`ceam \n fie-care weekend. Unii m-au \ntrebatcum de am putut s` m` antrenez\n ciuda circumstan]elor. Le-amreplicat: de ce s` nu pot?

Cånd via]a pare groaznic`,\nsp`imånt`toare [i f`r` sper-an]`, nu exist` ceva mai purifica-tor decåt s` faci un antrenamentonest, s`-]i sim]i mu[chii \ncor-da]i iar sudoarea s`-]i curg` pefrunte. Poate nu vei recunoa[telumea din afara pere]ilor s`lii dinmomentul cånd ai ie[it din ea, darpo]i fi sigur c` \n interiorul s`liilumea cap`t` sens. Greut`]ile nu

s-au schimbat, \nc` se afl` acolopentru tine, pentru a le testa. Nuexist` sup`rare, nesiguran]` saufric`. E[ti doar tu [i fierul... Dinacest motiv, \ndemn pe oricaredintre voi, care trece printr-operioad` mai grea a vie]ii, s` nuuite de antrenament. Po]i fi tentats` renun]i la antrenamente pån`cånd lucrurile se mai aranjeaz`,dar va fi mult mai bine dac`p`strezi cel pu]in un aspect dinvia]a ta neschimbat.

|n loc s`-]i faci r`u, c`utåndu-]ialinarea \n lucruri, ca alcoolul saudrogurile, mai bine \nt`re[te-]icorpul [i f`-l mai tån`r, mai s`n`-tos. Problemele tale vor fi totacolo imediat ce ie[i pe u[a s`liide antrenament, dar vor p`reapu]in mai simplu de rezolvat.Sun` copil`resc poate, doardac` nu te-ai confruntat \nc` cuele, dar ascult` la mine: fierulpoate fi cel mai bun prieten al t`ula nevoie.”

RAMAT CU HALTERAPRIZ~ PRONA}IE SAU SUPINA}IE?PRIZ~ PRONA}IE SAU SUPINA}IE?

22 Culturism&Fitness nr. 8/2008

mod

el: I

onu]

Iana

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

IRINA MUNTEAN, VICECAMPIOAN~ MONDIAL~!IRINA MUNTEAN, VICECAMPIOAN~ MONDIAL~!ALINA POPA, CAMPIOAN~ MONDIAL~ ABSOLUT~! ALINA POPA, CAMPIOAN~ MONDIAL~ ABSOLUT~! Alexandru Bolborici

Capitala fitnessului mondial,ora[ul Santa Susanna (Spania),a fost gazda acestui campionat,\n perioada 3-5 octombrie 2008.A fost un campionat puternic, cu176 de sportive [i sportivi \nscri[idin 43 de ]`ri. Num`rul de parti-cipan]i este exact acela[i ca [ianul trecut, dar num`rul ]`riloreste mai mare, fiind un recordpentru o astfel de competi]ie.

La categoria culturism senioa-re 55 kg, Irina Muntean a \nfrun-tat alte dou` foste campioanemondiale, o campioan` europea-n`, \ntr-o categorie cu un total de18 sportive. De[i såmb`t`, \n pri-ma zi, Irina s-a calificat pe primulloc, duminic`, \n final`, arbitrii [i-au schimbat modalitatea de arbi-traj, declarånd-o pe AnaPurdjakova (Slovacia) cam-pioan` mondial`, pentru a [asea

oar`. Irina a trebuit s` se mul]u-measc` cu titlul de vicecampioa-n` mondial`, un rezultat foartebun pentru o sportiv` de 40 deani!

Cona]ionala noastr`, AlinaPopa, concurånd acum pentruElve]ia, a fost singura sportiv`din tot concursul care a ob]inutpunctaj perfect pe foaia de arbi-traj. Drept urmare, a cå[tigat, cuu[urin]`, openul senioarelor, fiinddeclarat` campioan` mondial`absolut` la culturism senioare.Alina dore[te acum s` concurezela profesionism. |i ur`m succes!

La fitness masculin, medaliatulcu bronz de la Europenele dinprim`var`, Costin Bucura, a con-firmat [i aici, ocupånd locul 5.

La celelalte categorii la caream avut sportive \nscrise, FlorinaCernat s-a clasat pe locul 10 lafitness 163 cm, la fel [i Ana MariaZvånc` la fitness +163 cm, iarRaluca R`ducu (bodyfitness 163

cm), Elena Moldoveanu (bodyfit-ness 168 cm) [i Maria Szabo(bodyfitness +168 cm) nu s-aucalificat \n semifinale.

Poze, video [i comentarii de laacest concurs, g`si]i pe siteulwww.topculturism.ro

Culturism&Fitness nr. 8/2008 2524 Culturism&Fitness nr. 8/2008

CAMPIONATELE MONDIALE DE CULTURISM, FITNESS, BODYFITNESS SENIOARE, 2008CAMPIONATELE MONDIALE DE CULTURISM, FITNESS, BODYFITNESS SENIOARE, 2008

CCoosstt iinnBBuuccuurraa

FFlloorr iinnaa CCeerrnnaatt ,, AAll iinnaa PPooppaa,, DDaann EEnnuu]] `̀ [[ii II rr iinnaa MMuunntteeaann

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Alexandru Bolborici

Cunoscutul concurs intern desfår[it de an a ajuns la edi]ia aXX-a. Principalul organizator,Florin Teodorescu, ajutat de Pri-m`ria [i Consiliul Jude]ean Timi-[oara, a reu[it strångerea unuifond de premii \n bani care aatras sportivi de valoare interna-]ional`. |n total, s-au \nscris 39 deconcuren]i la cele 4 categorii deconcurs. Organizarea a fost bu-n`, \n general, \ns` cu un mareminus la partea de iluminare ascenei, care nu a fost uniform` [inici bine pozi]ionat`.

La categoria masters peste 50de ani, multiplul campion CristianMih`ilescu s-a prezentat \ntr-oform` foarte bun`, \n progres fa]`de acum doi ani, cånd a participatpe aceea[i scen`, dar la profesio-ni[ti. El s-a impus \n fa]a bulga-rului Gyorgy Dimentiev aflat \ntr-oform` de concurs extraordinar`.

La masters 40-50 de ani, bul-garul Ivan Todorov a ocupat clarprima pozi]ie. Masiv, propor]io-nat, nu a l`sat [anse prea mariurm`ritorilor. Pe locul secund,Mihaly Lakatos, care a participatpentru Romånia, de[i este stabilit\n Ungaria, iar pe pozi]ia a treia,Costel Torcea, aflat \ntr-o form`mai bun` decåt la na]ionalele deseniori desf`[urate luna trecut`.

Singura categorie din concursrezervat` fetelor a fost fitnessul.Multipla campioan` mondial` [ina]ional`, Florina Cernat, [i-ap`strat forma de concurs de lamondialele recent \ncheiate, im-punåndu-se u[or. Pe podium aumai urcat dou` sportive dinUngaria.

Cea mai a[teptat` categorie aacestui concurs, culturism seni-ori, a adunat pe scen` 17 spor-tivi, a[a c` arbitrii au avut de f`-cut preliminarii. A fost o categoriefoarte valoroas`, unde ungurii au

f`cut legea. Romånii clasa]i celmai bine au fost campionulna]ional en titre de la categoriasupergrea, Costic` C`ileanu,locul 8, [i campionul na]ional ab-solut pe 2007 [i 2008, ManuelFiric`, locul 7.

Medalia de bronz a fost cå[ti-gat` de ungurul Garz Bognar, untån`r de perspectiv` cu realecalit`]i. Locul al II-lea i-a revenitcelui mai masiv culturist de pescen`, dac` raport`m greutateala \n`l]ime. Bulgarul HristomirHristov, fost campion mondial deseniori, a prezentat o mas` mus-cular` cum rar po]i vedea la untip de o \n`l]ime relativ mic`.Aproape c` mu[chii nu mai \nc`-peau pe structur`.

Cel mai estetic, armonios cul-turist al categoriei, Alex La Llave,reprezentånd Ungaria, dar avåndp`rin]i cubanezi, a cå[tigat cate-goria [i trofeul Memorial VasileBalmu[. Cu o structur` perfect`,

umeri largi, talie minuscul`, formefrumoase ale mu[chilor, simetric,ar putea face fa]`, cu succes, laprofesioni[ti, dac` se mai \ncarc`pu]in cu mu[chi.

Poze, video, comentarii g`si]ipe siteul www.topculturism.ro

Masters 50 de ani1. Cristian Mih`ilescu (Rom.)2. Gyorgy Dimentiev (Bulg.)3. Vitalo Rosanela (Ita.)4. Eugen Kantor (Rom.)5. Teodor Sab`u (Rom.)Masters 40 de ani1. Ivan Todorov (Bulg.)2. Mihaly Lakatos (Rom.)3. Costel Torcea (Rom.)4. Giuseppe Bessana (Ita.)5. Isztvan Heghedus (Ung.)6. Engi Dene[ (Rom.)Fitness1. Florina Cernat (Rom.)2. Dora Szantai (Ung.)3. Orsolya Nagy (Ung.)4. Aurelia Ciurea (Rom.)5. Lenu]a Slabu (Rom.)6. Mihaela Mari[ca[ (Rom.)Seniori1. Alex La Llave (Ung.)2. Hristomir Hristov (Bulg.)3. Gergo Bognar (Ung.)4. Levente Nagy (Ung.)5. Ferenc Kovacs (Ung.)6. Zjolt Major (Ung.)

CUPA LIBERT~}II – MEMORIALULCUPA LIBERT~}II – MEMORIALULVASILE BALMU{VASILE BALMU{

26 Culturism&Fitness nr. 8/2008

CCrriisstt iiaannMMiihh`̀ii lleessccuu

IIvvaannTTooddoorroovv

FFlloorr iinnaaCCeerrnnaatt

AAlleexxLLaa LLllaavvee

CCoosstt iicc`̀ CC`̀ii lleeaannuu [[ii MMaannuueell FFiirr iicc`̀

Culturism&Fitness nr. 8/2008 27

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Alexandru Bolborici

A doua edi]ie a concursuluiprofesionist, organizat de FlorinTeodorescu, a \nceput imediatdup` terminarea concursuluiinterna]ional Cupa Libert`]ii.Arbitrii s-au schimbat, publiculfiind deja „\nc`lzit”. Printre arbitrila profesioni[ti, Dan Enu]`.Concursul a cuprins 4 runde:runda 1 - prezentarea doar apozi]iilor obligatorii de c`trefiecare concurent, runda 2 - com-para]ii, runda 3 - program liber,runda 4 - pozi]ii obligatorii finali[ti[i, la final, premierea.

13 sportivi profesioni[ti s-au\nscris, printre care [i actualulMr. Olympia, Dexter Jackson,pentru premiile \n bani puse \njoc, care au totalizat 20.000 de

dolari. Publicul generos a aplau-dat fiecare apari]ie [i compara]iedin concurs.

Cåteva cuvinte despre finali[ti.Germanul Armin Scholz, locul 6,a prezentat un fizic complet, \ns`cu trenul inferior pu]in \n urm`fa]` de cel superior. |n`l]imea [istructura lui permit mai mult`mas` muscular`.

Pe locul 5, Hanni Glanville. Unfizic estetic, armonios, talie mic`,abdomen f`r` distensie, nufoarte masiv, aducea, \n unelepozi]ii, cu Flex Wheller. Deasemenea, programul liber bineales, conform liniilor estetice alemu[chilor.

La un pas de podium, pe locul4, o mai veche cuno[tin]` de-anoastr`, pentru cei prezen]i laprima edi]ie, rusul SergeyShelestov.

Locul 3, cel mai masiv [i greuconcurent, suedezul MartinKjellstrom. L-am v`zut \nc` dediminea]` la hotel [i era enorm.

Genul de fizic foarte masiv, \nalt,lat, dens care te face s` te \ntre-bi: „Ce m`nånc` omul `sta?”.Datorit` acestei clas`ri, a ob]inutcalificarea pentru Mr. Olympia2009.

Carismaticul german, RonnyRockel, s-a clasat pe loculsecund. A avut un programdinamic, care a aprins publicul.Cu forme frumoase, rotunde [ipline, la limita maxim` a esteticu-lui pentru \n`l]imea lui, a fost unuldintre prefera]ii publicului, buncunosc`tor, [i, evident, ai arbi-trilor.

Actualul Mr. Olympia, ameri-canul Dexter Jackson, a cå[tigatclar, f`r` emo]ii. {i-a p`strat, \nmare parte, forma de la concur-sul suprem, desf`[urat \n urm`cu numai dou` s`pt`måni.

Dup` concurs, profesioni[tii austat la dispozi]ia fanilor pentrufotografii.

Poze, video, comentarii g`si]ipe siteul www.topculturism.ro

Culturism&Fitness nr. 8/2008 29

DDeexxtteerrJJaacckkssoonn

RRoonnnniieeRRoocckkeell

MMaarrtt iinnKKjjeell llssttrroomm

28 Culturism&Fitness nr. 8/2008

SSeerrggeeyySShheelleessttoovv

HHaannnniiGGllaannvvii ll llee

AArrmmiinnSScchhoollzz

Grand Prix Romånia

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Drago[ Corcoveanu

La sfår[itul lunii septembrie2008, s-a desf`[urat \n ora[ulMannheim, din Germania,edi]ia din 2008 a tradi]ionaluluiconcurs de skandenberg, OverThe Top.

S-a \nregistrat un record departicipare, nu mai pu]in de 11]`ri fiind prezente la startulcompeti]iei, printre care [iRomånia. Lotul nostru a cu-prins 4 sportivi [i 2 arbitri.

Afla]i la prima participareinterna]ional`, merit` felicit`riViorel Nechita [i Victor Barbu(a [i arbitrat), care, cu pu]innoroc la tragerea la sor]i, pu-teau avansa chiar spre medalii.

S-au impus \ns` maramure-[enii din {i[e[ti!

{tefan T`ma[, la categoria90 kg, a ocupat locul 2 la bra]ulstång [i locul 1 la bra]ul drept,uimind asisten]a \n competi]iadirect` cu mult mai experimen-ta]ii s`i adversari, PascalGirard din Elve]ia [i mai vechi-ul nostru prieten Peter Kovacs,din Ungaria.

Olimpiu F`t, aflat \n form`bun`, a cå[tigat categoriagrea, +100 kg, la bra]ul stång,[i a luat bronzul la bra]ul drept,cedånd \n fa]a campionuluimondial maghiar, GyorgySzasz.

|n competi]ia rezervat` fe-telor s-a impus clar „MissSkandenberg” – frumoasasuedez`. Sarah Bäckman.

Eu, \n calitate de arbitru, amavut parte de momente emo-]ionante, un concurent ru-

påndu-[i bra]ul, chiar \n timpulunui meci!

|ntr-o alt` ipostaz` inedit`, lasfår[itul competi]iei, am licitat,al`turi de ceilal]i prezen]i \n sal`,\n interesul copiilor orfani dinGermania, [i am reu[it s` achizi-]ionez tricoul prezentatorului con-cursului, moment aplaudat de ofi-cialit`]ile prezente.

La final ]in s` mul]umesc orga-nizatoarei, Camilla Kättström,pentru ospitalitate. DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu ccåå[[tt iigg`̀ ttrr iiccoouull pprreezzeennttaattoorruulluuii

30 Culturism&Fitness nr. 8/2008

{{tteeffaann TT`̀mmaa[[ vvss.. PPeetteerr KKoovvaaccss

OVER THE TOP 2008Maramure[enii, \n topul mondial!

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g

Gashevski Cup 2008La vån`toare de bulgari!

Drago[ Corcoveanu

Ora[ul bulgar, GornaOriahovitsa, a fost gazda turneu-lui interna]ional de skandenbergGashevski Cup 2008. Concursula prilejuit mai mult o confruntarede for]e \ntre echipele Romåniei[i Bulgariei, capitol la care amcam suferit \n ultimii ani… [i amvenit cu gåndul revan[ei.

Din lotul nostru, Andrei“Glon]ul” Chipreanov s-a impusla 75 kg bra]ul drept, plus \nc` unbronz la 80 kg bra]ul stång, Ioan“Ursul” Pu[ca[u a cå[tigat +95kg seniori bra]ul drept [i a luatargintul la open, acela[i bra].Performerul concursului a fostdublul campion mondial Ion “Iron”Oncescu, care a ocupat locul doila bra]ul stång +85 kg [i a luatdou` medalii de aur la bra]uldrept, la categoria 95 kg, respec-tiv open.

De la noi, s-au mai remarcatcampionii na]ionali DanielAndronache [i Florin Rizea, \nclar` cre[tere de form`.

Competi]ia, ce tinde s` devin`tradi]ional`, a fost organizat` demultiplul campion mondial, bul-garul Cvetan Gashevski.

OOll iimmppiiuu FF`̀tt

SSaarraahh BBaacckkmmaann [[ii {{tteeffaann TT`̀mmaa[[

IIooaann PPuu[[ccaa[[uu,, CCvveettaann GGaasshheevvsskkii ,, IIoonn OOnncceessccuu[[ii KKrraassiimmiirr KKoonnssttaanntt iinnoovv

AAnnddrreeii CChhiipprreeaannoovv vvss DDiimmiittuurr YYuulleevv

Culturism&Fitness nr. 8/2008 31

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimen-telor. Am \ntålnit din ce \n ce maimulte cereri de suplimente cu oanumit` compozi]ie proteic` [i unanumit gust. Avånd \n vedereaceste lucruri, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in`diferite substan]e nutritive pure,adic` noi decåt le ambal`m exacta[a cum le primim de la produc`-tori, f`r` s` intervenim \n vreunfel, adic` s` le combin`m cu altesubstan]e, s` le d`m gust sauarom`. Dumneavoastr` pute]icump`ra aceste substan]e pure[i s` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi. Pu-te]i ad`uga la un concentrat pro-teic de un anumit fel, sau la ocombina]ie de mai multe feluri deconcentrate proteice, dextroza,ca aport de carbohidra]i simpli [ipentru a da un gust bun, malto-dextrin`, pentru aport de carbohi-dra]i complec[i, [i, \n func]ie degustul fiec`ruia, diferite ingredi-ente pentru un gust cåt mai pl`-cut (cacao, vanilie sau diversearome care se g`sesc \n comer]).Iat` primele substan]e nutritivedin gama Supliment Pak:

Concentrat din zer (Lactomin 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Lactoprot,

Germania. Se prezint` la s`cule]ide 900 g – 39 lei, cutii de 900 g –41,00 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 39 lei, cutii de900 g – 41,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(Caseinat de sodiu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 45lei, cutii de 900 g – 47,00 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neu-

tru. Produc`tor: Solae EuropeS.A., Belgia. Se prezint` las`cule]i de 750 g – 17,00 lei, cutiide 750 g – 19,00 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg – 7,50lei, cutii de 1 kg – 9,50 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ielent` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria.Se prezint` la s`cule]i de 1 kg –9,50 lei, cutii de 1 kg – 11,50 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu absorb-]ie lent` [i gust neutru. Pro-duc`tor: Roquette, Fran]a. Se pre-zint` la s`cule]i de 1 kg – 9,50 lei,cutii de 1 kg – 11,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

Culturism&Fitness nr. 8/2008 33

Cupa Rom~niei 2008Alexandru Bolborici

Dac` iei un om de pe strad`, care nu are nicioleg`tur` cu sportul, [i \l pui \ntr-o sal` de antrena-ment s` fac` ce vrea, pariez c` prima oar` apuc`ni[te gantere [i face biceps. Asta e, bicepsul este ogrup` foarte popular`.

Dou` exerci]ii sunt de baz` la antrenamentulbicep[ilor, pe lång` cele de izolare: flexiile cu bara[i flexiile cu supina]ie cu gantere. Dac` vrei s` \]iaduci bra]ele la o dezvoltare cåt mai aproape delimita ta genetic`, atunci trebuie s` iei serios \n con-siderare acest exerci]iu: flexii cu supina]ie cu gan-tere.

Mu[chiul biceps este compus dintr-un cap scurt[i unul lung [i ajut` la flexarea cotului cånd estecontractat. Asta probabil [tiai. Ceea ce poate nu[tiai este c` bicepsul, de asemenea, supineaz`antebra]ul. Dac` nu antrenezi serios [i acest rol albicepsului, nu vei ajunge la poten]ialul lui maxim dedezvoltare.

Supinarea se refer` la rota]ia palmei [i, prinurmare, a antebra]ului, astfel \ncåt, \n partea deflexie maxim`, palma s` priveasc` \n sus. |n afar`de mu[chii supinatori mai mici, situa]i \n interior,

bicepsul [i brahialul sunt cei mai mari [i mai vizibilimu[chi care sunt implica]i \n supinare.

A[adar, lua]i o pereche de gantere [i \ncepe]i cubra]ele \ntinse pe lång` corp, astfel \ncåt palmele s`se „priveasc`” una pe alta. Flexa]i bra]ul [i, \nacela[i timp, supina]i. Cånd antebra]ul ajunge para-lel cu solul, palma s` priveasc` drept \n sus. Cåndbra]ul e flexat la maximum, palma s` priveasc` spreexterior. Coborå]i lent f`cånd mi[carea invers` desupina]ie. Astfel, ve]i lucra bicep[ii la capacitatea lormaxim`.

|n general, mi[c`rile de rota]ie sau r`sucire nusunt recomandate la majoritatea exerci]iilor, dar \nacest caz nu este doar sigur, ci [i indicat.

Cåteva indica]ii finale:– execut` acest exerci]iu din stånd, nu din

[ezånd, pentru o mai bun` concentrare; efectueaz`flexiile alternativ, fiecare bra] pe rånd;

– apuc` gantera, nu de la jum`tatea månerului, cidin exteriorul ei, palma s` fie lipit` de discuri (pen-tru måna dreapt` apuc` månerul cu palma cåt maispre dreapta, iar pentru stånga cu palma cåt maispre stånga), astfel va fi mai dificil` supinarea, iargantera nu \]i va aluneca;

– alterneaz` exerci]iul din stånd drept pe ob`ncu]` cu cel din stånd pe o b`ncu]` \nclinat` cuspatele lipit de sp`tarul \nclinat.

mod

el: I

onu]

Iana

loca

]ie: E

xclu

sive

Fitn

ess

Flexii cu supina]ie

32 Culturism&Fitness nr. 8/2008

Data: 29 noiembrie 2008Loca]ie: Gimnaziul privat Mirona, ReghinCategorii: culturism seniori, culturism

senioare, fitness senioare, toate \n sis-tem open

Program: \nscriere – ora 11, concurs –ora 14

Premii:– culturism seniori: loc 1 – 1.000 lei,

loc 2 – 700 lei, loc 3 – 500 lei, loc 4 –300 lei, loc 5 – 200 lei, loc 6 – 100 lei

– culturism senioare: loc 1 – 300 lei,loc 2 – 200 lei, loc 3 – 100 lei

– fitness senioare: loc 1 – 300 lei, loc2 – 200 lei, loc 3 – 100 lei

Alte informa]ii g`si]i pe forumul siteuluiwww.topculturism.ro la rubrica Competi]iisau la tel. 0744.178.218

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

MMaaggaazziinn,, ccuu ssuuppllii--mmeennttee RReeddiiss NNuuttrrii]]iiee,,

gg`̀ssii]]ii \\nn BBuuccuurree[[ttii,,llaa mmaaggaazziinnuull OObboorr,, ppeehhoolluull iinnttrr`̀rriiii pprriinncciippaallee

((iinnttrraarreeaa MMccDD..))..

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee[[ii aacccceessoorriiii

ppeennttrruu pprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de comercializa-re a suplimentelor

nutritive \n Ploie[ti, str.Brebenei 3, bl. 3, ap. 3,lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

Foarte multe filmule]e cuantrenamente, concursuri deculturism [i fitness, dar [i alteclipuri senza]ionale din sport,

momente amuzante saurecorduri mondiale, pute]i

viziona pe site-ulwww.videosport.ro

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice, cumar fi: bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului: Ale-xandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

INFINITY TOWNBucure[ti, Bd. Dimitrie

Cantemir, nr. 90, zona Tineretului. Tel. 0728.305.548SIMONE GYM 1

Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 021.725.77.04,0721.818.132

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei,

str. Armeni[ 2, tel.021.345.25.90

CLUB FORCE 2Bucure[ti, {os. Colentinei

25-27 (Teiul Doamnei),tel. 021.242.80.00

DUMSIL GYMSal` fitness, masaj, body-building \n Bucure[ti, Bd.

Basarabia 110. Tel. 021.324.26.99;

0722.227.048POWER ZONE

Bucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

FITNESS CLUBBucure[ti, lång` podul IORstr. Liviu Rebreanu nr. 6, bl.B1, sc. 8, parter, sector 3.Vindem produse Redis.

Tel. 021.340.29.73MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[inr.6. Tel. 0722.530.015

NICK & BOBOBucure[ti, magazin Bucur

Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929OXYGEN CLUB

Bucure[ti, \n spatele Po[teiVitan, str. Andrei Bårseanu

nr 6. Tel. 0745.677.316TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss

bratdefier.roinforma]ii despre skandenberg

Culturism&Fitness nr. 8/2008 35

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeii ccuuddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::

l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))

SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii

ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoaneleredac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii

de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2

kg – 45,00 lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combat-erea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 8/2008

Vånd pres` - 3.600 lei,banc` reglabil` \mpins cul-cat - 850 lei, aparat extensiicoapse - 2.900 lei, paralele -

420 lei [i alte aparate de culturism.

Tel. 0723.495.432,0788.572.118.

Vånd sal` complet echipat`,40 posturi, gantere, discuri,bare, vestiare, aparat aer

condi]ionat etc. Tel. 0723.320.178

MIC~ PUBLICITATE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 194 (8/2008)

Flloorrinn Uceannuuv`̀ rreccommannd`̀

suplimmenntele nnutrritive

TOPCULTURIS

M.RO