Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

19
& & F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 7 (193) 2008 l 0,90 lei l www.efitness.ro B B l l i i t t z z k k r r i i n n g g C C a a m m p p i i o o n n a a t t e e l l e e N N a a ] ] i i o o n n a a l l e e G G h h i i d d u u l l p p r r o o t t e e i i n n e e i i F F e e t t e e l l a a s s a a l l ` ` T T r r a a c c ] ] i i u u n n i i l l a a b b a a r r ` ` TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

&&&&FFIITTNNEESSSSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 77 ((119933)) 22000088 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

BBll iittzzkkrriinngg

CCaammppiioonnaatteelleeNNaa]]iioonnaallee

GGhhiidduullpprrootteeiinneeii

FFeettee llaa ssaall `̀

TTrraacc]] iiuunnii llaa bbaarr`̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Campionatele Na]ionale

de fitness, bodyfitness

[i bodybuilding

classic seniori . . . . . .8

Profil fitness:

Laura Cup[` . . . . . .11

Fete la sal` . . . . . . . .12

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Blitzkring . . . . . . . . .20

Ghidul proteinei . . . . .22

Trac]iuni la bar` . . .24

Campionatele Na]ionale

de culturism

seniori [i senioare .26

Memorialul

Anatol Popa . . . . . .30

C~te repet`ri trebuie

s` faci pentru

bra]e uria[e? . . . . .32

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Roxana Samson[i Drago[ Popescu

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capac-

itatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neurotran-smi]`torilor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia necesar`sus]inerii efortului intens, m`re[te for]amuscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun`t`]e[te recu-perarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen \nficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele de

gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

M TINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINUL REDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute

de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.Program: luni - vineri 10.30 - 18.00, sâmb`t` 11.00 - 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i

esen]iali: OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru apor-

tul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o

bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului coles-

terolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66

(acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea

\n greutate, \mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate pre-

veni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidul Oleic) ajut` la

reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra

sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpre-

un` cu un pahar cu ap` sau

sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te

(anchoa [i sardine), ulei din

semin]e de in [i ulei de limba

mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaapp--

ssuull`̀ ((11..220000 mmgg)):: ulei de

pe[te - 400 mg, ulei din

semin]e de in - 400 mg, ulei

de limba mielului - 400 mg.

Valoare energetic`/capsul`:

10,8 Kcal (44,5 Kj).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic

Inc. Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: RReeddiiss NNuuttrrii]]iiee..

Se prezint` la cutii cu 90

capsule. PPrree]]:: 2299,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

&&FFIITTNNEESSSSEditura Redis Co

Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58;

Telefon: 021/300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 7/2008 Culturism&Fitness nr. 7/2008 3

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, FlorinaVi[an, Alexandru Bolborici, CostelPripas, C-tin Ple[ea, DanielRacoveanu, Daniel R`ducanu, IonOncescu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din inte-riorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i35-70 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[i asig-ure o cantitate mare de proteine \n ali-menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4433,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, ISP 95 SA,

produs de Solae Europe, Belgia, cu oconcentra]ie de 90% f`r` nici un ada-os de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1177,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4477,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9911,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese cuun pahar cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesa-rul mediu de aminoacizi esen]iali pen-tru sportivi este de aproximativ 400

mg/kgcorp/zi.220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`

eliberarea hormonului de cre[tere (GH)la nivelul hipofizei, contribuie la men]i-nerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar[i are un rol important \n buna func]io-nare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021/300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,0788.571.181, 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vit-

amine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antiox-idant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 7/2008 Culturism&Fitness nr. 7/2008 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarPrin germinare, gråul \[i m`re[te

con]inutul de vitamine, enzime [i mine-rale asimilabile, c`p`tånd valen]e biolog-

ice deosebite, care \i confer` calit`]iterapeutice. Medicina naturist` arat` c`,prin consum de gråu germinat, se potpreveni obezitatea, constipa]ia, can-cerul, astenia nervoas` etc. iar organis-mul \[i spore[te vitalitatea.

Batonul Granobar este indicat pentruoricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupra organismu-lui, con]in [i foarte multe fibre vegetalecare potolesc foamea, contribuind astfel [ila sl`bit. Compozi]ie nutritiv`: carbohidra]i– 37 g, gr`sime vegetal` – 12 g, fibre – 4g,proteine – 5 g, vitamine [i minerale – 2 g.Este un produs 100% vegetal. Ingredien-te: fulgi de gråu germinat, dextroz`, fructo-z`, cacao, ulei din såmbure de palmier, le-citin`. Batonul are 60 g [i 276 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din celemai importante surse: lapte, zer [i albu[de ou. Gustul batonului este foarte bun

datorit` con]inutuluibogat \n arahide. Compo-zi]ie nutritiv`: proteine –10 g, carbohidra]i – 30 g,

gr`sime vegetal` – 15 g,fibre – 2 g, vitamine [i min-erale – 2 g. Ingrediente: dex-troz`, fructoz`, ulei din såm-bure de palmier, cacao,arahide, fulgi de porumb,

concentrat proteic din zer, concentrat pro-teic din albu[ de ou, concentrat proteic dinlapte, lecitin`. Batonul are 60 g [i 370calorii. Se fac comenzi de minimum 5 buc.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 calorii.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Se recomand` pentru îmbog`]irea ali-menta]iei cu nutrien]i de calitate, care dauenergie [i au un rol benefic pentru organ-ism. Taurina este un aminoacid cu rolneurotonic, îmbun`t`]e[te memoria [iînl`tur` starea de oboseal` mental`, L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 con-tribuie la m`rirea arderii gr`similor [i aregl`rii nivelului colesterolului seric, vita-mina C este un bun antioxidant, iar acidulacetilsalicilic are rol de prevenire a acci-dentelor cardiovasculare. Fulgii de grâu

germinat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i, dau un gustexcelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: car-

bohidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (tau-rin` - 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide -12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg),fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acidacetilsalicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 kcal (1209 kj).

2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc..u

11,,7700 lleeii//bbuucc

NUTRIBAR–RNUTRIBAR–R Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratuit`la comenzi de peste 150 lei [i cuo tax` de numai 5 lei la comen-zi sub aceast` sum`. Ca [ipån` acum, taxele la livrareaprin po[t` vor fi incluse \n pre] [ifiecare poate s` aleag` modulcel mai convenabil prin care s`primeasc` comenzile: clasic, capån` acum, prin po[t`, cu tax-ele incluse \n pre] [i cu livrare \n3-5 zile, sau prin curier, culivrare acas` sau la serviciu, \n1-2 zile [i cu o tax` de numai 5lei, \n cazul comenzilor sub 150lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

6 Culturism&Fitness nr. 7/2008

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gustexcelent.

SSee ffaacc

ccoommeennzzii ddee

mmiinniimmuumm 55 ppllii--

ccuurrii.. 2255%% rree--

dduucceerree ppeennttrruu

ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500

lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat-ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vege-tale din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

Majoritatea [tim cum este cåndnu ai chef de antrenament sau s`faci diverse lucruri, cånd te sim]if`r` energie.

De ceva timp, au fost inventateb`uturile de tip Energy Drink,esen]a din care sunt ob]inute ma-joritatea acestora fiind fabricat`de firma Neuber – Brenntag dinAustria, fabricantul [i distribu-itorul suplimentelor Nutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus\n Romånia produsul „InstantEnergy Drink Nutrimaxx“, produsoriginal, fabricat \n Austria, la un

pre] foarte bun.Deci, de acum,dac` ave]i o peri-oad` a zilei \n care

v `

sim]i]i f`r` energie, nu trebuiedecåt s` dizolva]i un plic de„Instant Energy Drink“, \n 250 mlde ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activ-itate fizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`maceast` b`utur` \nainte de antre-nament pentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi,

iar seara este contraindicat` ad-ministrarea pentru c` aceast` b`-utur` con]ine cofein` [i s-arputea s` nu mai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5ori mai mic decåt al b`uturilor deacest tip „gata preparate“, carese g`sesc \n magazine, dar pro-dusul nostru are avantajul c`ocup` pu]in spa]iu, este u[or (15g) [i nu con]ine conservan]i saualte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1g,Taurin`-801 mg, Glucoronolac-ton`-481 mg, Cofein`-80mg,Inozitol-40 mg, Niacin`9 mg, Ac.Pantotenic-3,3mg, Piridoxina-1,2mg, Riboflavina-0,8 mg, Cianco-balamina-0,5 mg, EnergyflavourSD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy Drink Nutrimaxx

Culturism&Fitness nr. 7/2008 7

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Alexandru Bolborici

Dup` ce la Rm. Vålcea s-aorganizat, \n bune condi]ii, \n2005, o edi]ie a Cupei Romåniei,anul acesta, dl Vali Mih`escu [i-aasumat r`spunderea organiz`riiCampionatului Na]ional de fit-ness, bodyfitness [i bodybuildingclassic rezervat seniorilor. Pertotal a reu[it o organizare bun`.

La startul competi]iei s-au\nscris 58 de sportivi [i sportive lacele 12 categorii.

|n general, senioarele de la fit-ness [i bodyfitness au venit binepreg`tite. Surprize au fost la ca-tegoria bodyfitness 163 cm, undeCamelia St`nculescu [i Geor-geta Boerescu au inversat lo-curile de anul trecut, la fitness+163 cm, unde Simona Ursachea cå[tigat \n fa]a multiplei cam-pioane, Ana Maria Zv\nc`, [i la

categoria bodyfitness 168 cm,unde localnica Georgeta Olaru, oconcurent` cu mult` experien]`,a ob]inut primul titlu din carier`.La 42 de ani, Maria Szabo s-aprezentat extraordinar de bine,mai ales c` a concurat cu spor-tive care aveau, unele, jum`tatedin vårsta ei, cå[tigånd clar cate-goria bodyfitness +168 cm, fiindun exemplu de urmat pentrufemeile care vor s` arate bine [ila peste 40 de ani.

La fitness seniori, a fost o lupt`colegial` \ntre cei doi sportivi dela clubul Farul C-]a: R`zvan{indelaru [i Costin Bucura. De[ila Europene, Costin a urcat pepodium, iar R`zvan nu a prinsfinala, aici R`zvan a venit maibine preg`tit [i a cå[tigat.

La bodybulding classic, cate-goria 170 cm, avem un nou cam-pion, Iulian Boscornea, de la

Fortus C`l`ra[i, care s-a impus,datorit` experine]ei, \n fa]a bucu-re[teanului Cristian Enea, aflat laprimul concurs.

La categoria 175 cm, campi-onul balcanic [i redactor al revis-tei noastre, Daniel Oprea, [i-atrecut \n palmares [i un titlu na-]ional. Vicecampionul categorei,Costel Cazacovschi se anun]`un sportiv redutabil.

La categoriile 180 [i +180 cm,cele mai numeroase categorii, s-au impus, f`r` probleme, multipliicampioni Marius C\rlan, respectivFlorin Uceanu.

Poze, video [i comentarii g`si]ipe siteul www.topculturism.ro

Clasament:

Bodyfitness 158 cm

1. Emilia Pantea – Fortus

C`l`ra[i

2. Roxana Zlotea – Redis Buftea

8 Culturism&Fitness nr. 7/2008

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde fitness, bodyfitness [i bodybuilding classic seniori

Råmnicu Vålcea, 20 septembrie 2008

3. Adriana Popescu – Culturistul

Rm .Vålcea

4. Andreea Coste – Farul C-]a

Bodyfitness 163 cm

1. Georgeta Boerescu –

Champions Gym Bucure[ti

2. Camelia St`nculescu – Redis

Buftea/ANEFS Bucure[ti

3. Raluca R`ducu – Redis

Buftea/CS{ 5 Bucure[ti

4. Maria Andon – Farul C-]a

5. Alexandra Stancu – Redis

Buftea

Bodyfitness 168 cm

1. Georgeta Olaru – Culturistul

Culturism&Fitness nr. 7/2008 9

EEmmii ll iiaaPPaanntteeaa

GGeeoorrggeettaaBBooeerreessccuu

GGeeoorrggeettaaOOllaarruu

MMaarr iiaaSSzzaabboo

FFlloorr iinnaaCCeerrnnaatt

SSiimmoonnaaUUrrssaacchhee

RR`̀zzvvaann{{iinnddeellaarruu

IIuull iiaannBBoossccoorrnneeaa

DDaanniieellOOpprreeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

VVåårrssttaa:: 17 ani

||nn`̀ll]]iimmee:: 1,60 m

GGrreeuuttaattee: 54 kg extrasezon, 48 kg \n

concurs

RRee[[eeddiinn]]`̀:: Baia Mare

SSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`

SSttuuddiiii:: elev` la liceu cu program

sportiv

OOccuuppaa]]iiee:: instructor fitness

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: „s` devin cam-

pioan` mondial` de fitness

junioare“

MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: vinete, pizza la

extrasezon, pui la gr`tar [i salat`

la regim

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii

ppeennttrruu ssppaattee::

– trac]iuni la bar`, 4 serii a 10

repet`ri

– ramat cu gantera, 4 x 10

LLLL AAAA UUUU RRRR AAAA CCCC UUUU PPPP ßßßßÅÅÅÅ

Culturism&Fitness nr. 7/2008 11

foto

: Mirc

ea N

etea

Rm. Vålcea

2. Elena Moldoveanu – Hard

Body Bucure[ti/ Olympia

ProGym Bra[ov

3. Cristina Mnerie – Gym Ovidiu

Baia Mare

4. Imola Farka[ – Olympia

ProGym Bra[ov

5. Corina Corleanc` – Farul C-]

Bodyfitness +168 cm

1. Maria Szabo – CSM Baia

Mare

2. Gabriela Vl`deanu – Farul C-]a

3. Gra]iela Deak – Delta Power

Cluj/CSM Bistri]a

4. Roxana Coro[ – Gym Ovidiu

Baia Mare

5. Florina Dumitrescu – Oltchim

Rm. Vålcea

Fitness 163 cm

1. Florina Cernat – Redis

Buftea/CS{ 5 Bucure[ti

2. Melinda Csernak – CSM Baia

Mare

3. Laura Cup[` – CS Gym

Ovidiu Baia Mare

4. Aurelia Ciurea – Farul C-]a

5. Mihaela Mari[ca[ – CSU Baia

Mare

Fitness +163 cm

1. Simona Ursache – CFR Ia[i

2. Ana Maria Zv\nc` – Farul

Constan]a

3. Lenu]a Slabu – CSU Oradea

4. Nicoleta Radu – Redis Buftea

Fitness masculin

1. R`zvan {indelaru – Farul

Constan]a

2. Costin Bucura – Farul

Constan]a

3. C`t`lin Covrigeanu – Farul

Constan]a

4. Ionu] Man – Gym Ovidiu Baia

Mare

5. Viorel Manole – Farul C-]a

Bodybuilding classic 170 cm

1. Iulian Boscornea – Fortus

C`l`ra[i

2. Cristian Enea – Redis Buftea

3. Florin Dogaru – Universitatea

Tårgu Mure[

4. Costin Dumitrescu – CS{ 5

Bucure[ti

5. Liviu Varga – CSM Bistri]a

6. Lucian Lupoae – Universal

Gala]i

Bodybuilding classic 175 cm

1. Daniel Oprea – Gladiator

Gym Armata Craiova

2. Costel Cazacovschi – Flex

Ia[i

3. Nicolae Cristea – Metrorex

Bucure[ti

4. Alfred Chiriac – CSM Ia[i

Bodybuilding classic 180 cm

1. Marius C\rlan – CS{ 5

Bucure[ti

2. Valentin M`gurean – Gym

Ovidiu Baia Mare

3. Gabriel Fehir – Delta Power

Cluj

4. Marcel Macovei – Oana Gym

Ia[i

5. Viorel {imon – Farul C-]a

6. Silviu St`nculescu – Redis

Buftea

7. M`d`lin Cerbureanu – Fortus

C`l`ra[i

8. Drago[ Cojocaru – Loren]o

Gym Br`ila

Bodybuilding classic +180 cm

1. Florin Uceanu – Metrorex B.

2. Adrian Zvolinschi – Flex Ia[i

3. Alexandru Gheorghiu –

Universal Gala]i

4. Costel Deacu – Fortus

C`l`ra[i

5. Virgil Andrei – Oana Gym Ia[i

6. Rare[ {uteu – Redis Buftea

7. Dan M\n`scurt` – Titanic

Tårgu Mure[

10 Culturism&Fitness nr. 7/2008

FFlloorr iinnUUcceeaannuu

MMaarr iiuussCC\\rr llaann

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

aceast` toamn` urmånd s` urcprima oar` pe scena unui con-curs de bodyfitness.

|nc` din primele s`pt`måni desal`, am \n]eles destul de repedec` \ntr-o sal` de fitness termenuldiscriminare de sex nu exist`, cutoate c` 75% dintre cei pe care \ivezi c` se antreneaz` sunt b`ie]i.Am \n]eles [i c` prezen]ele femi-nine \n aceast` lume majoritarmasculin` sunt bine agreate,b`ie]ii, de cele mai multe ori,dånd dovad` de toleran]` [i bunsim]. Mai mult, a[ putea spune c`unii devin chiar interesa]i s` teajute, iar al]ii absolut altrui[ti. Deexemplu, acum cåteva zilec`utam \n sal` ganterele de 40kg, iar un tip bine inten]ionat \mispune: „Eu am terminat cu asteade 35 kg, dac` \]i trebuie, po]i s`le iei!” Ca s` nu tac i-am r`spuns:Mul]umesc, e[ti amabil, \ns`urmeaz` s` fac ultima serie deflexii pentru bicep[i, iar astea de35, care te-au doboråt pe tine,sunt mici pentru mine.

|n sal`, prezen]ele feminine, [inu am niciun dubiu cånd spunasta, produc emula]ie \n råndulb`ie]ilor. Am v`zut deun`zi un tipcare de obicei f`cea \mpins de lapiept cu 60 kg, dar pentru c` [ieu lucram la acela[i aparat adecis c` este momentul s` \[i

doboare vechiul record [i a puspe bar` vreo 90 kg, argumen-tånd, cunosc`tor, c` mu[chiulcre[te dac` \l stresezi cu greut`]imari. Nu prea a reu[it s` stre-seze niciun mu[chi pentru c` nua f`cut nicio repetare, \ns` amconvingerea c` l-a stresat binepe instructorul s`lii a c`rui inter-ven]ie prompt` l-a salvat pe cap-tiv de sub cele 90 kg. Ah,uitasem, [i a reu[it din plin s` m`impresioneze pe mine.

Da, la sal`, cele 25% fete,despre care v` spuneam, sunt [iele \mp`r]ite \n trei categorii: 1.obiectiv precis, [tiu ce s` lucreze[i cåt, nu \[i pierd timpul; 2.obiectiv imprecis, ar vrea dar nuau chef, „data viitoare m` apucserios!”; 3. se mai nume[te [i cat-egoria „tendin]e”, echipament defirm`, machiaj impecabil, 5minute biciclet`, 20 minute con-versa]ie la telefon, \nc` 5 repet`rila aparatul pentru fesieri [i, pen-tru c` scaunul aparatului e sufi-cient de comod, 30 minute destudiu intens al unei revistemod`. Obiectiv \ndeplinit!

|n ceea ce prive[te mersul lasal`, o fat` \nc` trebuie s` lupte[i cu o sum` de percep]ii [imituri, cum ar fi faptul c` acestsport transform` fizicul uneifemei [i \l va face s` arate ca al

unui b`rbat sau c`, dac` tragi defiare, dispare orice urm` de femi-nitate. Poate c` au dreptate, darm` \ntreb oare dac` m`nåncdou` pizza pe zi [i trei \nghe]ate[i m` uit ore \ntregi la telenovelesunt/devin mai feminin`? Dac`nici sportul nu te mai ajut` s`ar`]i bine, atunci r`måne s` fimfrumoase doar prin hainele pecare le purt`m? Cu siguran]`, nu!Secretul frumuse]ii [i al s`n`t`]iieste \n sport [i alimenta]ieinteligent`!

Atåt pentru primul articol. Vorurma [i altele \n care vom vorbidespre cum se antreneaz` o fat`[i ce m`nånc` ea ca s` aratebine. {i nu uita]i: merge]i la sal`,pentru c` numai prin sport ve]i fimai frumoase!

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [iun recipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate celetrei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cuo singur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot be-neficia de ofert` la ma-gazinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 7/2008 13

Fete la sal`Aleexanndra Stanncu

Am s` \ncep spunåndu-v` c`citesc de ceva vreme revistaCulturism&Fitness, pe care, per-sonal, o g`sesc bine orientat` [ide mare ajutor celor care practic`culturismul [i fitnessul de perfor-man]`, dar [i celor care abia audecis s` fac` primii pa[i spre uncorp frumos [i s`n`tos. Cu toateacestea, \ntr-o zi, am remarcat c`majoritatea articolelor, a[ puteaspune chiar toate, sunt scrise dereprezentan]i ai sexului puternic,de[i, \n paginile revistei, g`se[ti[i o sumedenie de fotografii cufete care fac performan]` \n cul-turism [i fitness. Mergånd pe firullogic, la prima vedere am fosttentat` s` cred c` exist` ori oconspira]ie \n cadrul redac]iei\mpotriva articolelor scrise defete, ori pur [i simplu fetele caremerg la sal` nu au suficient`„pan`” s` scrie un articol.

{i, pentru c` emancipareafemeii este un subiect de actuali-tate, m-am adresat redac]iei,propunåndu-i ca, \ncepånd cunum`rul urm`tor, s` rezerve opagin` [i pentru un articol scrisde o reprezentant` a sexului fru-mos. De asemenea, le-am suger-at s` evite ca pagina respectiv`s` fie cea cu num`rul 5, deteam` ca nu cumva s` se creezeconfuzii...

Bunele maniere recomand` cafiecare \nceput s` fie \nso]it de oprezentare, fie ea [i succint`, [ide aceea v` mai spun c` m`numesc Alexandra, sunt dinBucure[ti, sunt student` [i am\nceput s` cochetez cu mersul lasal` acum aproape jum`tate dean. Mai mult, de ceva vreme,sf`tuit` fiind de un amic, amdecis s` particip \n competi]ii, \n

12 Culturism&Fitness nr. 7/2008

AAlleexxaannddrraaSSttaannccuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

mentul de 60 de minute, f`r`pauz`. De asemenea, antrena-mentul cu pauz` la mijloc a dus lao cre[tere notabil` a acizilor gra[iliberi [i a glicerolului (compu[ichimici elibera]i de gr`sime) \ntimpul ultimelor 15 minute deantrenament.

Gary Strydom nurenun]`? Fostul Mr. USA, apoiconcurent de top la Mr. Olympia\n anii cånd Lee Haney dominaconcursul [i lider de necontestatal unei alte federa]ii (WBF care

voia s` de-t r o n e z eIFBB [i carea disp`rutacum), a re-venit de 2ani \n con-c u r s u r i l eIFBB, \ns`f`r` succes.

R e c e n t ,el a ap`rutmult maimasiv [i adeclarat c`vizeaz` o

reintrare \n primii 6 la Mr.Olympia \n maximum 2 ani. Gary,care este acum milionar \n dolari,\n urma succesului firmei sale dehaine pentru culturi[ti, „PlatinumSportwear”, are desigur [i geneti-cul, banii [i timpul necesar pentrua investi \n preg`tirea pentru Mr.Olympia, dar are [i altceva: pasi-unea aceea pentru culturism [icompeti]ii pe care mul]i o pierdcånd ajung s` aib` mul]i bani. Deaceea, cred c` exist` [anse s`-lrevedem \n final` la Mr. Olympia.

Derek Poundestone,concurent la Strongest Man, con-sum` 450-550 g de proteine pezi, repartizate \n 3 shakuri de pro-teine [i 4 mese care con]in carnede pui, vit` sau pe[te, plus\nghe]at`, fructe sau orez cu veg-etale? Remarcabil e faptul c` elare doar 8%gr`sime, cam cåtau unii culturi[ti laconcurs. {i altevedete de la astfelde competi]ii con-sum` peste 400 gde proteine pe zi:Zydrunas Savickas- 450 g, ShawnO'Halloran - 450 g.Dac` vrei s` fiimare [i puternic,trebuie s` m`nåncimult, s` iei cel pu]intrei shakuri de con-centrate proteice

pe zi, cred ace[ti concuren]i.Levrone revine? Kevin [i-

a anun]at revenirea pe scen` laArnold Classic 2009, concurs pecare l-a cå[tigat de dou` ori \ntrecut. Dup` ce a jucat \n cåtevafilme, ultimul numit Redline,lansat \n 2007, [i a cåntat \ntr-otrup` rock, Levrone, unul dintrecei mai buni culturi[ti din toatetimpurile, clasat de mai multe oripe locul secund la Mr. Olympia, ahot`råt s` revin` pe scen`. S`vedem cum va ar`ta.

cele dou` CampionateNa]ionale de seniori, cel de cul-turism de la Constan]a [i cel defitness de la Vålcea, au fosttransmise live pe forumul siteuluiwww.topculturism.ro? Dup` ter-minarea \nscrierii \n concurs aufost postate pe forum lista sporti-vilor pe categorii [i, la finale, ime-diat dup` terminarea unei cate-gorii, au fost postate clasamentul[i cåteva poze.

Ionu] Iana [i Viorel Ristea[i-au f`cut „\nc`lzirea“ la Campi-onatele Na]ionale de culturismseniori de la Constan]a pentruconcursul de Mr. Olympia 2008?Nu e vorba de o participare pescen`, ci \n public. Cei doi vor fiprezen]i la Las Vegas pentru aurm`ri concursul profesionistsuprem [i pentru a v` \mp`rt`[iimpresiile de acolo pe forumulsiteului www.topculturism.ro.

Melvin Anthony acå[tigat Atlatic City Pro 2008.Ultimul concurs profesionist\nainte de Mr. Olympia a reunit lastart mul]i participan]i, loculsecund fiind ocupat de JohnnyJackson. La concursul master,Darrem Charles a cå[tigat \n fa]alui Toney Freeman.

Lee Priest se preg`te[teoricum? De[i nu [tie dac` va fil`sat de IFBB s` participe \noctombrie la Mr. Olympia, Lee,care i-a sup`rat pe capii IFBBprin participarea la concursurilealtei federa]ii [i s-a ales cu o sus-pendare, se preg`te[te oricum:„|n caz c` primesc totu[i un wild-card trebuie s` fiu preg`tit, nuvreau s`-mi dezam`gesc fanii”.

Judecånd dup` pozele recentap`rute, bra]ele lui sunt mai marica niciodat`, de[i ele erau dejagigantice pentru dimensiunile lui\n general. Nu credeam c` a[aceva e posibil. |nc` pu]in [i o s`aib` un bra] cåt cutia toracic`.

exerci]iile inverseaz` pro-cesele \mb`trånirii? Cercet`toriiau demonstrat c` exerci]iile nunumai c` \mbun`t`]esc s`n`ta-tea, dar pot inversa efectelelegate de \mb`trånire \n mu[chi.Ei au luat mostre de ]esut de laun grup de 25 de sedentari, \nvårst` de aproximativ 70 de ani, i-au pus s` fac` culturism pentru 6luni [i apoi au luat iar mostre de]esut de la ei. Au descoperit c`

antrenamentul a dus la modifi-care a amprentei genetice a ]esu-tului muscular, aceasta devenindsimilar` cu a ]esuturilor prelevatede la tineri de 26 de ani. Deasemenea, s-a remarcat c` for]agrupului de 70 de ani, pus s` fac`culturism, a crescut cu 50% \nmedie. Culturismul ar putea fi o„fåntån` a tinere]ii” dac` e folositcorect, au concis autorii studiului.

exerci]iul fizic poate s` v`binedispun`? Un studiu cu duratade 4 luni, al Duke UniversityMedical Center din California deNord, a ar`tat c` 45% dintre ceicare au practicat exerci]ii \ntr-ungrup la o sal` [i 40% dintre ceicare s-au antrenat acas` audeclarat c` starea lor de depresiea fost mult redus`. Oamenii de[tiin]` au concluzionat c`, princompara]ie cu tratamentul medi-camentos, exerci]iul fizic produceun efect similar multor oamenisuferinzi de depresie.

e mai bine s` iei pauz`dac` vrei s` sl`be[ti? Un studiuap`rut \n Journal of ApplaiedPhisiology arat` c` aceia care iauo pauz` \n mijlocul antrenamen-tului ar putea metaboliza maimult` gr`sime decåt dac` se an-treneaz` f`r` pauz`. Dou` pe-rioade de antrenament de 30 deminute, cu o pauz` de 20 deminute \ntre ele, au dus la ocre[tere a lipolizei (arderea gr`si-milor), comparativ cu antrena-

LLeeeePPrr iieesstt

DDeerreekkPPoouunnddeessttoonnee

DDaarrrreemmCChhaarr lleess

18 Culturism&Fitness nr. 7/2008

MMeellvviinn AAnntthhoonnyy

IIoonnuu]] IIaannaa [[ii VViioorreell RRiisstteeaa

Culturism&Fitness nr. 7/2008 19

GGaarryySSttrryyddoomm

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Culturism&Fitness nr. 7/2008 21

Daniel Oprea

Cred c` fiecare dintre noi estefamiliar cu expresii de genul „nuam timp s`...”, „sunt \n criz` detimp” etc. Sigur, timpul se m`soa-r` pentru to]i \n secunde, minute,ore, zile [.a.m.d., \ns` ora uneipersoane foarte ocupate (a seciti: cu adev`rat ocupate) este,relativ, mai scurt` decåt a uneiacare nu are un program foarte\nc`rcat.

Printre cei care \mi sunt al`turila antrenament, \n sal`, o catego-rie aparte o reprezint` acei oa-meni foarte ocupa]i, pentru caretimpul are o valoare deosebit`,dar care, cu toate acestea, audecis inteligent s` nu renun]e laantrenament. Majoritatea nu \[idoresc s` fac` performan]`, limi-tåndu-se la a se men]ine \ntr-oform` rezonabil`, care s` le con-fere confort fizic [i psihic, un corps`n`tos [i o imagine agreabil`.

|ntrebarea cea mai frecvent`pe care ace[tia o lanseaz` atun-ci cånd vin la sal` este: cum a[putea s` m` antrenez cåt mai efi-cace posibil, \ntr-un timp cåt maiscurt?

Acesta este motivul pentrucare m-am gåndit c` ar fi beneficpentru ei s` le prezint un pro-gram de antrenament pe care eu,sugestiv sper, l-am numit„blitzkrieg”, dup` numele dat dearmata german`, \n timpul celuide-al Doilea R`zboi Mondial,unei tactici de lupt`, care se bazape atacuri surprinz`toare, cuefecte devastatoare pentru ina-mic, fiind executate foarte rapid\n teritoriul acestuia. Explica]iapentru numele ales pentru acestgen de antrenament este simpl`:antrenamentul nu dureaz` maimult de 35-40 minute [i, dac`este efectuat „ca la carte”, reu-[e[te s` streseze suficient mu[-chii viza]i, care apoi, hr`ni]i [i

odihni]i corespunz`tor, vor c`p`-ta form` [i volum.

Programul de antrenamenteste repartizat pe trei zile, de obi-cei lunea, miercurea [i vinerea, [iare la baz` utilizarea de superse-turi pentru aceea[i grup` muscu-lar` sau grupe relativ apropiate.

LUNI – picioare[i abdomen

superset 1 - pres` pentrupicioare/fand`ri cu gantere, 3superseturi a 6-8 reper`ri

superset 2 - extensii pentrucvadriceps la aparat/flexii pentrufemurali la aparat, 3 x 12-15

superset 3 - ridic`ri pe vårfuripentru gambe la aparat/aplec`rila helcometru pentru abdominali,3 x 20-25

MIERCURI – piept,triceps [i umeri

superset 1 - \mpins orizontalde la piept cu bara/flutur`ri \ncli-nat cu gantere, 3 x 6-8

superset 2 - \mpins din [ezåndcu bara de la ceaf`/flutur`ri late-rale cu gantere, 3 x 12-15

superset 3 - extensii pentru tri-ceps la b`ncu]` cu baraEZ/extensii pentru triceps la hel-cometru, 3 x 12-15

VINERI – spate, biceps[i trapez

superset 1 - trac]iuni cu priz`larg` la helcometru sau labar`/ramat la cablu, 3 x 6-8

superset 2 - flexii cu priz` larg`pentru biceps cu baradreapt`/flexii hammer cu gan-tere, 3 x 12-15

superset 3 - hiperextensii pen-tru lombari la aparat/ridic`ri degantere pentru trapez, 3 x 12-15

Recomand ca acele 3 x super-set 1 ale fiec`rei zile de antrena-ment s` fie efectuate cu greutatemare, cu care sportivul s` nupoat` efectua mai mult de 6-8repet`ri f`r` ajutor, la fiecareexerci]iu. La superset 2 [i super-set 3 se urm`re[te executareaunui num`r de 15 repet`ri cu o

Blitzkrieg greutate care s` nu conduc` laepuizare muscular`.

Pauzele \ntre superseturi suntde aproximativ dou` minute [i,dup` cum b`nuia]i, \ntre exerci-]iile unui superset nu exist`pauz`, decåt aceea impus` deschimbarea postului de lucru, iarasta cåt mai rapid posibil.

|n ceea ce prive[te \nc`lzirea,aceasta trebuie f`cut` astfel:cinci minute de alergare pe ban-d`, pedalat pe biciclet` sta]iona-r` sau stepper, la intensitate me-die, cu scopul de a ridica u[ortemperatura corpului [i apoi 2 xsuperset 1 cu greutate mic` -cåte 25 repet`ri/exerci]iu.

Acest antrenament este unulde intensitate medie, dar al c`ruiavantaj este c` arde mai multecalorii decåt unul obi[nuit [i, deasemenea, v` va ]ine concentra]ila antrenament [i interesul treaz.

Dac` nu ve]i m`ri pauzele din-tre superseturi [i ve]i men]ine unritm bun de execu]ie, cu sigu-ran]` la sfår[it ve]i avea tricoul ud[i ve]i \ncerca acea senza]ie de

lips` de aer specific` finalurilorde antrenament cardio.

{i \nc` ceva, nu uita]i de supli-mentul cu proteine [i carbohidra]ide dup` antrenament, e esen]ial!

20 Culturism&Fitness nr. 7/2008

mod

el: V

alen

tin N

eac[

u

mod

el: V

alen

tin N

eac[

uTOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Ca s` faci mu[chi, trebuie s`m`nånci, s` te antrenezi [i s` teodihne[ti suficient. |n alimenta]ie,cel mai important ingredient pen-tru a cre[te \n mas` muscular`este proteina. De vreme ce con-centratul proteic este cel maifolosit produs \n suplimenta]iaunui culturist, este bine s` [tim:cum alegem concentratul proteic,ce cantitate avem nevoie \ntr-o zi[i cånd trebuie s`-l lu`m.

Tipuri de proteineProteina din zer. Indiscutabil,

la ora actual`, „regele” proteinei.Proteina din zer este o protein`rapid`, se diger` rapid [i u[or,are \n compozi]ie aminoaciziiesen]iali, incluzånd aici [i pe cei3 cu catene ramificate (leucin`,valin`, isoleucin`), denumi]iBCAA [i alte subcomponente cubeneficii adi]ionale. Zerul esteuna din cele dou` tipuri de pro-

tein` din lapte, g`sindu-se \n pro-por]ie de 20%. Proteina din zerse g`se[te \n trei forme: concen-trat (nivel proteic normal, maieconomic`), izolat (nivel proteicridicat, mai scump`) [i hidrolizat`(par]ial descompus` pentru oabsorb]ie [i digestie rapid`).

Casein`. Cei 80% r`ma[i dinproteina din lapte reprezint`caseina. Este o protein` lent`deoarece se diger` [i absoarbemai lent decåt celelalte tipuri deprotein`, de aceea este folosit`,\n special, \nainte de culcare sau\n alte perioade mai lungi \n carenu månc`m.

Proteina din lapte. Este cer`måne din laptele din care se\nl`tur` carbohidra]ii [i gr`simea.Cum am precizat [i mai sus, pro-teina din lapte este alc`tuit` dinaproximativ 20% zer [i 80%casein`, deci utilizarea ei esteintermediar`.

Proteina din ou. |ntreab` undietetician: „Care este cea maibun` surs` de protein`?” [i oulva fi \n topul listei. De fapt, mul]inutri]ioni[ti folosesc oul ca stan-dard pentru calitatea proteinei.Con]inånd o cantitate mare deaminoacizi esen]iali [i avånd unscor ridicat \n calitatea proteinei,ou`le sunt o alternativ` exce-lent` la zer, casein` sau proteinadin lapte pentru cei care aualergii sau intoleran]` la lactoz`.

Proteina din soia. Este o pro-tein` rapid`; conform unor studiieste asimilat` mai rapid decåtzerul. |n ciuda acestui fapt nu areun scor prea mare \n calitateaproteinei con]inute, cantit`]ile deaminoacizi esen]iali fiind \ntr-unraport relativ diferit de cel consid-erat optim. Totu[i, reprezint` osurs` de protein` indispensabil`pentru cei vegetarieni [i care, \ncombina]ie cu alte tipuri de pro-

tein`, asigur` un mixt foarte decalitate.

Proteine mixte. Dac` \]i permi]is` iei tipurile anterioare de pro-tein` separat, atunci e bine s`alegi [i un mixt. Combinåndac]iunea rapid`, lent` sau inter-mediar` a diferitelor tipuri de pro-tein`, vei ob]ine un rezultat maibun decåt luåndu-le separat, casurse individuale.

Produse de recuperare. Suntmoderate caloric, cu asimilarerapid`, con]in [i carbohidra]i \ncantit`]i anume alese pentru a ficonsumate imediat dup` antre-nament. De asemenea, pot con]i-ne protein` din zer hidrolizat` [ialte ingrediente, ca: BCAA, crea-tin`, glutamin` pentru a ajuta maimult la recuperarea [i cre[tereamuscular`.

Ce cantitate ai nevoie?Pentru majoritatea, 2 g de pro-

tein` pe kilocorp pe zi este o val-oare optim`. Adic`, dac` ai 80kg, atunci ai nevoie de 160 g deprotein` zilnic, \mp`r]it` la 5-6mese. Atunci cånd urmezi unprogram de cre[tere a maseimusculare, e posibil s` ai nevoiede o cantitate mai mare, undevala 2,5-3 g de protein` pe kilocorp.De asemenea, cånd e[ti la regim,\naintea unui concurs, cantitateade protein` trebuie s` se situezetot \n jur de 2,5-3 g pe kilocorp.Dac` \]i place s` m`nånci mult`carne, ou` [i lactate, o s` ainevoie de o cantitate mai mic` deprotein` provenit` din supli-mente; dar, dac` e[ti vegetarian,atunci vei beneficia mult dup`aceste suplimente.

Determin`ce \]i permite timpul

[i bugetul[i ]ine-te de el!

Proteinele dintr-o singur` surs`ofer` beneficii mai precise. Ideal,ai nevoie de o protein` rapid`diminea]a, imediat dup` trezire [icu 30 minute \nainte de antrena-mente, un produs de recuperare

ce con]ine proteine [i carbohidra]iimediat dup` antrenament, o pro-tein` cu absorb]ie moderat` \ntremese, cum e cea din ou`, [i o pro-tein` lent`, cum e caseina, \naintede culcare. Acum, chiar dac`bugetul \]i permite s`-]i iei toateaceste tipuri de protein`, trebuies` te \ntrebi sincer dac` e[ti tipuldisciplinat care s` urmeze acestprogram zilnic pentru o perioad`de cåteva luni. Dac` r`spunsuleste „nu”, atunci ar fi bine s` teaxezi pe o protein` mixt`, din maimulte tipuri de protein`.

Ca s` vezi rezultate pozitive lafizicul t`u, trebuie s`-]i iei pro-teinele \n mod constant timp decel pu]in 2 luni. Dup` aceea vei ficapabil s` evaluezi rezultatele,s` faci eventuale modific`ri \ncantitatea luat` sau s` schimbisursa de protein`.

Cånd trebuie luat`proteina?

Imediat dup` trezire, corpuleste cel mai fl`månd, deoarecese afl` dup` cea mai lung`perioad` \n care nu a asimilatnimic. De aceea e indicat s` m`-nånci protein` pentru a da mu[-chilor aminoacizii necesari pentrucre[tere [i recuperare. Alege oprotein` cu absorb]ie rapid`, cumeste zerul.

|nainte de antrenament cu 30-60 minute, bea un shake de pro-teine pentru a asigura corpului unsurplus de BCAA [i al]i aminoa-cizi esen]iali. O combina]ie deprotein` din zer [i ou` este obun` alegere.

Dup` antrenament, exist`acea „fereastr`” a cre[terii timpde 30-60 minute. Este momentulcel mai important al zilei cånd tre-buie neap`rat s` iei proteine.Bea un shake care s` con]in`proteine din zer, casein`, ou` [icarbohidra]i simpli.

|nainte de culcare, trebuie s`-iasiguri corpului un flux continuude aminoacizi \n sånge pentru ap`stra pozitiv` sinteza \n mu[chi.Cum nu e la \ndemån` s` te

treze[ti din 2 \n 2 ore pentru abea o protein`, cel mai indicat es` iei o cantitate suficient` decasein`, protein` ce se asimi-leaz` [i se diger` lent. De altfel,caseina este anticatabolic` de-oarece este bogat` \n glutamin`[i al]i aminoacizi care protejeaz`\mpotriva degrad`rii musculare.

Concentra]ie, arom`,gust

Cu cåt concentra]ia de pro-tein` este mai mare, cu atåt pro-dusul se dizolv` mai greu. Dac`am dou` suplimente asem`n`-toare, cu aceea[i concentra]ie [isurs` de protein`, de la firme di-ferite, [i una dintre ele se dizolv`mult mai bine decåt cealalt`,atunci \mi pun un semn de \ntre-bare. Nu de fiecare dat` ce sedizolv` mai bine [i e mai u[or deb`ut \nseamn` c` este mai bun!Un lucru e cert: cu cåt concentra-]ia de protein` e mai mare, cuatåt trebuie s` punem mai mult`ap` \n shake pentru a o dizolva.

Cine a b`ut un concentrat pro-teic pur, f`r` niciun adaos, [tie c`proteina nu e prea grozav` lagust. Cea din zer este neutr`, s`zicem. A[a c`, dac` am, din nou,dou` produse similare, referitorla con]inut [i concentra]ie, darunul e mult mai gustos, din nounu e bine s` m` gr`besc cu con-cluzia c` cel gustos este ale-gerea perfect`. Aroma, gustul sesimt, dar adaosurile/aditivii carele dau ajung \n stomac. Dincauz` c` trebuie s` bei, zilnic,poate de cåteva ori pe zi acelsupliment, e bine s` ascul]ireac]ia stomacului \n timp. Poatela \nceput nu \]i va spune nimic,dar mai tårziu po]i avea prob-leme, reac]ii secundare la diferi]iaditivi. Depinde de la individ laindivid, timpul o va spune.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

22 Culturism&Fitness nr. 7/2008

GHIDUL PROTEINEI

Culturism&Fitness nr. 7/2008 23

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Trac]iuni la bar`Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

Foarte mul]i cred c` trac]iunilela scripete [i trac]iunile la bar`fix` sunt acela[i lucru [i prefer`s` fac` trac]iuni la scripete pen-tru c` sunt mai u[or de f`cut.Este adev`rat c` sunt maicomode, dar nu sunt la fel de efi-ciente [i nu putem pune semnulegal \ntre ele. La fel ca \n cazulgenuflexiunilor cu bara la ceaf`pentru picioare comparativ cupresa \nclinat`, de[i intr` \nac]iune acelea[i grupe muscu-lare, genuflexiunile sunt supe-rioare ca stimul al for]ei [i maseimusculare. De ce? F`r` a intra \nam`nuntele neurofiziologice,pentru c` nu e scopul acestui ar-ticol, \n esen]`, \n cazul trac]iuni-lor la scripete [i al presei pentrupicioare, greutatea se mi[c` \ntimp ce corpul e fix, iar latrac]iunile la bar` [i la genuflexiu-nile cu bara pe ceaf`, corpul semi[c` c`tre un punct fix dup`care se re\ntoarce \n pozi]ia destart. |n concluzie, trac]iunile labar` sunt pentru spate ceea ce

sunt genuflexiunile sau \ndrep-t`rile pentru partea de jos a cor-pului.

Celor care se \ntreab`: „Careeste cea mai bun` priz` pentrutrac]iunile la bar` ca s` ob]in unspate de excep]ie?” le r`spundc` nu exist` a[a ceva. Este bines` folosi]i toate variantele: cupriz` \ngust`, larg`, medie, tipsupina]ie, prona]ie sau neutr`.

Cea mai lung` curs` a mi[c`riio asigur` priza tip supina]ie lal`]imea umerilor. Acest tip depriz` asigur` [i cea mai marefor]` pentru c` bicep[ii sunt pu[i\ntr-o pozi]ie biomecanic` favora-bil` [i ajut` foarte mult mi[carea.De altfel, acesta este un exerci]iufolosit [i \n programele de dez-voltare a bicep[ilor.

|n aproape toate s`lile ve]i g`siun måner cu bare paralele laaproximativ 15 cm distan]` \ntreele ce permit o priz` neutr`. Cuajutorul acestora, dac` arcui]iputernic coloana l`sånd capul pespate \n timp ce v` ridica]i, ve]iob]ine o implicare mai puternic`a trapezului inferior. Mai rar ve]ig`si \n s`li un astfel de månersau bar` de trac]iuni cu månerele

paralele la 55-60 cm distan]` lacare flexorii cotului [i extensoriiumerilor sunt \n cea mai favora-bil` pozi]ie din punct de vederebiomecanic.

Priza tip prona]ie mai larg` cal`]imea umerilor recruteaz` pre-ponderent partea extern` supe-rioar` a dorsalilor, de aceea esteconsiderat tradi]ional ca fiindprincipalul exerci]iu pentru l`]ireaspatelui. Cu cåt priza e mai larg`(lucru recomandat de Arnold sauDanny Padilla \n articolele dinanii '70), cu atåt scade implicareabra]elor [i cre[te cea a spateluidar scade, de asemenea, [icursa mi[c`rii [i for]a sau greu-tatea pe care o pute]i mi[ca. |ntoate cazurile \n care folosi]i prizatip prona]ie mai larg` decåtl`]imea umerilor, trac]iunile pot fif`cute \n varianta la piept sau \ncea la ceaf`. |n varianta la piept,ve]i fi ceva mai puternic.

A[a cum spuneam, exist` ovarietate de prize [i niciuna nutrebuie considerat` ca fiind supe-rioar`. |n opinia mea, la fiecare 3s`pt`måni e bine s` schimba]ipriza cu una total diferit`, prinrota]ie.

Culturism&Fitness nr. 7/2008 2524 Culturism&Fitness nr. 7/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

prof. Cristian Neagu

|n premier` pentru unCampionat Na]ional de seniori, s-a decis organizarea \n acest an acompeti]iei, pe durata unei sin-gure zile, din mai multe consider-ente: financiare (sportivii [i ofi-cialii nu au mai cheltuit banii pemai multe zile de cazare), dar [idatorit` num`rului mic de partici-pan]i care a permis desf`[urareacategoriilor f`r` semifinale.

Organizatorii principali, Prim`-ria Constan]a, CS Vulturul deMare [i FRCF, au ales TeatrulFantazio unde publicul entuziasta \nc`put cu greu!

Pe ansamblu, organizarea afost foarte bun`, luminile pe sce-n` au fost impecabile, ajutånd laeviden]ierea formei sportive pen-tru care concuren]ii au f`cut sa-crificii enorme \nsemnånd antre-namente epuizante, diete ex-

treme [i deshidratarea uneori du-s` pån` la extrem, pentru ob]ine-rea definirii [i stria]iilor.

|n deschiderea competi]iei aluat cuvåntul Primarul Con-stan]ei, Radu Maz`re, care separe c` devine campionul incon-testabil al primarilor din Romånia,\n ceea ce prive[te sprijinul com-peti]iilor sportive! Al`turi dedoamna Elena Fråncu, directorDJTS Constan]a, dl primar aspus c` \n urm`torii ani dore[teorganizarea unei competi]ii deculturism de nivel interna]ional.Avånd \n vedere trecutul acestuiora[ \n istoria culturismului de lanoi din ]ar` (la C-]a s-a organizatprimul Campionat European deculturism de la noi din ]ar`, \n1996, care au fost un real suc-ces, dar [i Cupa Farul, un con-curs cu veche tradi]ie), sper`mc` vom mai vedea CampionateEuropene sau Mondiale la C-]a \nurm`torii ani.

Revenind la concurs, se parec` anul 2008 va constitui unpunct de plecare pentru culturis-mul amator de la noi, \n ceea ceprive[te prevenirea dopajului \nsport. Am speran]e c` din acestan \n sportul nostru vor fi din ce\n ce mai pu]ine teste pozitive.

Sportivii [i antrenorii lor [tiauc` vor fi testa]i [i nimeni nu a mailipsit de la test`ri, ca \n anii ante-riori. Discutånd cu ei, eraurelaxa]i [i asta m` face s` credc` nu vor fi teste pozitive!

Spectacolul sportiv a fost unulfoarte reu[it, cei 52 de sportivi\nscri[i de la 29 de cluburi auf`cut eforturi s` vin` \n form`.

La feminin, \n limitele cate-goriei 55 kg s-a impus, surprinz`-tor, sportiva de la Activ Sibiu,Nicoleta Vlad, \n fa]a unor sporti-ve cu o structur` [i o linie supe-rioar`, \n opinia mea.

La categoria peste 55 kg, IrinaMuntean, care nu mai are nevoie

de nicio prezentare, s-a impusextrem de u[or, f`cånd [i unshow de excep]ie \ndelung apla-udat de publicul incendiar!

La categoria 65 kg, lupta s-adat \ntre titratul Giurgiu Emil [inoua surpriz` a categoriei, Cipri-an Constantin, antrenat de dlS`ndel M\ndru]`. Mai experimen-tat, Emil s-a impus, cå[tigånd celde-al doilea titlu de campionna]ional de seniori, dup` cel din2004.

La categoria 70 kg, multiplulcampion na]ional Ovidiu Cozmaa cå[tigat clar. Vicecampion afost Adrian Lungu, un sportiv rel-ativ nou [i cu reale calit`]i.

La categoria 75 kg lupta s-adat pentru fiecare loc! Pentrulocurile 2-3 s-au luptat veteranulCostel Torcea, multiplu campionna]ional de seniori [i masters, [iAlexandru Popescu, un sportivcu o structur` perfect` pentruculturism, cu linii estetice [i unraport talie/umeri excep]ional.Cå[tig`torul categoriei, MariusMitrache, s-a impus atåt prinmas`, cåt [i prin definire [i echili-brul dezvolt`rii grupelor muscu-lare. La aceast` categorie, au

strigat [i aplaudat pån` [i ceicare d`deau teste de arbitraj \nspatele meu (se [tiu ei caresunt!).

|n limitele categoriei 80 kg,moldovenii au f`cut legea, auvenit extrem de bine preg`ti]i [iau ocupat primele locuri! Dup` ce\n urm` cu cå]iva ani a cå[tigattitlul de campion la juniori, \ncer-cånd apoi [i la seniori o clasarefrunta[`, dar f`r` succes, iat` c`munca, ambi]ia [i perseveren]a i-au fost r`spl`tite, Mihai Tcaciucreu[ind ob]inerea primul s`u titluna]ional la seniori. Aflat \n mareprogres de anul trecut, CiprianMartin s-a clasat pe locul secund.Se anun]` deja ca un sportiv detemut pe viitor.

De la cåntar a fost evident c`Manuel Firic` va domina catego-ria 85 kg [i pe scen` nimic nu s-a schimbat. De remarcat c`, de[ia avut numai 600 g peste 80 kg,sportivul de la Activ Sibiu, RemusHeredeu, a cå[tigat argintul.

La 90 kg erau \nscri[i 2 campi-oni na]ionali: Daniel Chivu [iDrago[ Popescu. |n final s-aimpus Drago[, cå[tigånd cel de-al treilea titlu la seniori. Medalia

de bronz a revenit lui Ionu] Iancu,un nume nou de care, cu sigu-ran]` c` vom mai auzi. A fost ceamai numeroas` categorie dinconcurs, cu 8 sportivi \nscri[i lastart.

La categoria semigrea, 100 kg,Lucian Pantea a venit, dup` opauz` de 2 ani, s`-[i apere titlul.A avut o sarcin` foarte grea \nfa]a lui Lucian Boerescu, AlexaAngelo [i a lui Mih`i]` Octavian.Totu[i Pantea s-a impus \n primulrånd [i datorit` poz`rii excep]io-nale, avånd un program [i o pos-tur` pe scen` demne de un pro-fesionist. A [tiut s` lupte centime-tru cu centimetru \n fa]a unuiBoerescu redutabil cu un fizicf`r` puncte slabe, dar care, dinp`cate, nu st`påne[te arta poz`-rii! De remarcat cre[terea de for-m` a lui Alexa Angelo care [i-aluat revan[a \n fa]a lui OctavianMih`i]`. Per ansamblu, o cate-gorie foarte bine reprezentat` [igreu de departajat pentru arbitrii.

La +100 kg, doar trei sportivi\nscri[i. Campionul na]ional din2007, Costic` C`ileanu, a cå[ti-gat la pas; remarc o \mbun`t`]irea programului liber la acest uria[

Culturism&Fitness nr. 7/2008 27

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde culturism seniori, senioare [i perechi

Constan]a, 6 septembrie 2008

26 Culturism&Fitness nr. 7/2008

II rr iinnaaMMuunntteeaann

NNiiccoolleettaaVVllaadd

EEmmii llGGiiuurrggiiuu

OOvviiddiiuuCCoozzmmaa

MMaarr iiuussMMiittrraacchhee

MMiihhaaiiTTccaacciiuucc

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

blånd. Medalie de argint pentruIonu] Tudose, aflat \n cea maibun` form` de pån` acum, iarbronz pentru g`l`]eanul C`t`linCarp.

A urmat competi]ia perechilor,unde am remarcat lipsa decuno[tin]e a antrenorilor, care autrimis sportivii pe scen` cu cos-tume neregulamentare, de culoridiferite, de[i \n regulament sespecific` clar c` trebuie s` fie deculoare neagr`. Ca [i anul prece-dent, s-a impus perechea for-mat` din Mihaela Pas`re [iManuel Firic`.

Openul seniorilor a adus pescen` pe cei mai buni dintre ceibuni, Manuel Firic` reu[ind s`cucereasc` trofeul, cu pre]ulscump al unor lipotimii care auadus medicul \n spatele scenei.{i \n acest an, s-a acordatcå[tig`torului concursului openplacheta comemorativ`,„Memorial Virgil Buruian`“,\mpreun` cu o sum` de bani, dinpartea CS Redis.

Poze, video, comentarii g`si]ipe siteul www.topculturism.ro

senioare 55 kg

1. Nicoleta Vlad - Activ Sibiu

2. Andreea S`ndici – Vulturul

de Mare Constan]a

3. Roxana Samson – Redis

Buftea

4. Judit Palecian – CS

Universitar Tg. Mure[

5. Georgiana Leanc` – CSM Ia[i

6. Corina Andreea Muntean –

CS Unirea Alba Iulia

senioare +55 kg

1. Irina Muntean – Redis Buftea

2. L`cr`mioara Florea – Farul C-]a

3. Mihaela Pas`re – Culturistul

Rm. Vålcea

4. Elena Chirac – Atlas Br`ila

seniori 65 kg

1. Emil Giurgiu – Petrolul Br`ila

2. Ciprian C-tin – Avicola Bz.

3. Virgil Trif – CSM Baia Mare

4. Ilie Arseni – CSM One[ti

seniori 70 kg

1. Ovidiu Cozma – Gym Ovidiu

Baia Mare

2. Adrian Lungu – Rapid Oradea

3. Florin Mocanu – Farul C-]a

4. Ovidiu Vatc` – CS Unirea

Alba Iulia

5. Octavian Filip – Farul C-]a

6. {imon {andor – Titanic Tg.

Mure[

seniori 75 kg

1. Marius Mitrache – Farul C-]a

2. Costel Torcea – Gladiator

Gym Armata Craiova

3. Alexandru Popescu – Redis

Buftea

4. Cristian Anghel – Farul C-]a

5. Lucian Iolea – HardBoby B.

seniori 80 kg

1. Mihai Tcaciuc – Europower

Gym Suceava

2. Ciprian Martin – Flex Ia[i

3. Cristian Hristu – Farul C-]a

4. Octavian Can` – Redis Buftea

5. Istvan Szasz – Universitatea

Tg. Mure[

6. Emil Dulgheru – Redis Buftea

seniori 85 kg

1. Manuel Firic` – Gladiator

Gym Armata Craiova

28 Culturism&Fitness nr. 7/2008

2. Remus Heredeu – Activ Sibiu

3. Tiberiu Horvath – CS Florin

Teodorescu Timi[oara

4. Marius Mor`ra[u – Athletic

Gym N`vodari

seniori 90 kg

1. Drago[ Popescu – CS{ 5

Bucure[ti/Redis Buftea

2. Daniel Chivu – Farul C-]a

3. Ionu] Iancu – Dumifitness Cluj

4. Alexandru {tefår]` – Gladiator

Gym Armata Craiova

5. Victor Ciobanu – CS

Teleorman Alexandria

6. Dene[ Engi – CSU Tg. Mure[

seniori 100 kg

1. Lucian Pantea – Vulturul

de Mare Constan]a

2. Lucian Boerescu – Farul C-]a

3. Alexa Angelo – Farul C-]a

4. Octavian Mih`i]` – Olympia

ProGym Bv./Body Gym Deva

5. Remus T`t`r`[anu – Flex Ia[i

6. Daniel Buruian` – Farul C-]a

seniori +100 kg

1. Costic` C`ileanu – Farul C-]a

2. Ionu] Tudose – Farul C-]a

3. C`t`lin Carp – Lulu's Gym

Gala]i

perechi

1. Mihaela Pas`re + Manuel

Firic` – Culturistul Rm.

Vl./Gladiator Gym Armata Cr.

2. Georgiana Leanc` + Daniel

Chivu – CSM Ia[i/Farul C-]a

3. L`cr`mioara Florea + Lucian

Boerescu – Farul Constan]a

4. Judit Palecian + Istvan Szasz

– Universitatea Tg. Mure[

open seniori – Manuel Firic`

MMaannuueell FFii rr iicc`̀,,ccaammppiioonn aabbssoolluutt 22000088

Culturism&Fitness nr. 7/2008 29

DDrraaggoo[[PPooppeessccuu

LLuucciiaannPPaanntteeaa

CCoosstt iicc`̀CC`̀ii lleeaannuu

ooppeenn sseenniioorr ii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Alexandru Bolborici

Dac` este luna septembrie [ivorbim despre un concurs detradi]ie, atunci, cu siguran]`, nereferim la Memorialul AnatolPopa. {i la aceast` edi]ie, princi-palul organizator, Nelu Ba[falion,a fost la \n`l]ime, reu[ind o orga-nizare foarte bun`. De[i premiileanun]ate trebuiau s` adune mul]isportivi, la cåntar s-au \nscris 32de la 17 cluburi, doar 5 juniori.Mai mult decåt atåt, premiileanun]ate ini]ial au fost m`rite cu100 lei pentru locurile 1-3, atåt lajuniori, cåt [i la seniori iar premi-ul \n bani de la openul seniorilor acrescut de la 1.000 lei la 1.800lei.

La juniori a fost o lupt` intere-sant`, la categoria 70 kg, \ntrecampioii na]ionali Valentin Ariciu[i George Solzaru, ultimul cå[ti-gånd categoria datorit` unei for-me de concurs mai bune, dar [iopenul juniorilor.

La categoriile seniorilor s-auimpus participan]ii de laCampionatul Na]ional de cultur-

ism, desf`[urat cu o s`pt`mån`\nainte.

Surpriza concursului a fostEmil Giurgiu, care a cå[tigatopenul seniorilor.

Poze, video, comentarii g`si]ipe siteul www.topculturism.ro.

Rezultate:juniori 70 kg

1. George Solzaru – Fortus

C`l`ra[i

2. Valentin Ariciu – Petrolul Br.

3. Marius Dodan – Vulturii Bz.

juniori 75 kg

1. Cristian Costescu – CS{ 5 B.

juniori 80 kg

1. Cristian Barbu – Satori

Slobozia

seniori 70 kg

1. Emil Giurgiu – Petrolul Br`ila

2. Valeriu Florea – Golden Gym

Bucure[ti

3. Costin Dumitrescu – CS{ 5 B.

seniori 80 kg

1. Alexandru Popescu – Redis

Buftea

2. Cristian Anghel – Farul C-]a

3. Cristian Hristu – Vulturul

de Mare N`vodari

4. Octavian Can` – Redis Buftea

5. C-tin Laz`r – HardBody B.

6. {tefan Boscornea – Fortus Cl.

seniori 90 kg

1. Daniel Oprea – Gladiator Gym

Armata Craiova

2. Costel Deacu – Fortus Cl.

3. Marius Mor`ra[u – Athletic

Gym N`vodari

4. Eugen Mati[ – Vulturul

de Mare N`vodari

5. Marius Mucu]a – Albatros

N`vodari

6. Dan Dr`g`nescu – Satori

Slobozia

seniori 100 kg

1. Lucian Boerescu – Farul C-]a

2. Octavian Mih`i]` – Olympia

ProGym/BodyGym Deva

3. Daniel Buruian` – Farul C-]a

4. Victor Barbu – Prietenia

Caracal

seniori +100 kg

1. Costic` C`ileanu – Farul C-]a

2. Ionu] Tudose – Farul C-]a

3. Aurelian Ivanciu – Fortus

C`l`ra[i

open juniori – George Solzaru

open seniori – Emil Giurgiu

Memorialul Anatol Popa

ooppeenn jjuunniioorr iiCulturism&Fitness nr. 7/2008 31

CClluubbuull SSppoorrttiivv FFlloorriinn TTeeooddoorreessccuuorganizeaz`:

„CUPA LIBERT~}II” – MEMORIAL „VASILE BALMU{”„CUPA LIBERT~}II” – MEMORIAL „VASILE BALMU{”

Data: 11 octombrie 2008Loca]ie: Sala Olimpia din Timi[oara (Aleea Sportivilor nr. 7)Program: ora 9.00 – cåntarul [i [edin]a tehnic`; ora 16.00 – finalaCategorii: seniori – sistem open, masters 40-50 de ani – sistem open, masters +50 de ani – sistem open,

fitness – sistem open.Premii: seniori locul I - 1.500 euro, locul II - 1.000 euro, locul III - 500 euro, locul IV - 300 euro, locul V -

200 euro, locul VI - 100 euro, locurile VII - X, cåte 50 euro; masters 40-50 ani locul I - 1.200 euro, locul II -700 euro, locul III - 400 euro, locul IV - 200 euro, locul V - 150 euro, locul VI - 100 euro, locurile VII - X, cåte50 euro; masters +50 ani locul I - 500 euro, locul II - 300 euro, locul III - 100 euro, locurile IV - VI, cåte 50euro; fitness locul I - 700 euro, locul II - 500 euro, locul III - 300 euro, locul IV - 200 euro, locul V - 150 euro,locul VI - 100 euro, locurile VII - X, cåte 50 euro.

Taxa de \nscriere \n concurs pentru sportivi este de 50 euro.

\n aceea[i zi, de la ora 19, \n aceea[i loca]ie, va avea loc:

ROMANIAN GRAND PRIX PRO IFBBROMANIAN GRAND PRIX PRO IFBBconcurs de culturism profesionist, a doua edi]ie, dup` cea organizat` tot la Timi[oara, \n 2006.

edi]ia a XX-a

edi]ia a VI-a, C`l`ra[i, 13 septembrie 2008

NNeelluuBBaa[[ffaall iioonn

ooppeenn sseenniioorr ii

30 Culturism&Fitness nr. 7/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Cåte repet`ri trebuie s` facipentru bra]e uria[e?

Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

Exist` mult` confuzie \n råndul\ncep`torilor, dar [i al avansa]i-lor, \n privin]a num`rului de repe-t`ri ce trebuie efectuate \ntr-oserie pentru a ob]ine bra]e uria-[e. Adev`rul e c` eu recomand4-6 repet`ri [i o cre[tere con-stant` a greut`]ilor \n timp, darasta nu \nseamn` c` nu se poate[i altfel. S` arunc`m o privire \nistoria acestui sport [i s` vedemdac` g`sim indicii.

|n anii '50 era un culturist re-marcat, \n special, datorit` bra]e- lor sale [i faimos pentru desele

sale apari]ii \n revistele de spe-cialitate. Numele s`u era JohnMcWilliams [i bra]ele sale m`su-rau peste 52 de cm \ntr-o epoc`cånd steroizii nu ap`ruser` prins`li [i sportivii nu obi[nuiau s`mint` \n leg`tur` cu dimensiunilelor. Cåte repet`ri f`cea el peserie? 15 la fiecare exerci]iu.Pu]in mai multe fa]` de cum seobi[nuie[te \n zilele noastre, darau dat rezultate pentru el.

|n anii '70, Jon Cole a fost celmai mare powerlifter din lume.Jon avea ni[te bra]e colosalecare m`surau 60 cm. F`cea doar

2 exerci]ii pentru bra]e, flexii cubara pentru bicep[i [i

extensii cu bara dea-supra capului din stånd,pentru tricep[i. Le f`cea\n superserie, 5 serii a

cåte 10 repet`ri fiecare.Urm`torul exemplu vine

din anii '50. Chuck Ahrenslucra prin circuri f`cånd diferitedemonstra]ii de for]` [i to]ir`måneau [oca]i de bra]ele sale

ce m`surau 62,5 cm. El putea s`\mping` cu o mån`, deasupracapului, o ganter` de 150 kg. Lavremea aceea, recordul mondial

la haltere era de 180 kg, bine-\n]eles, stilul aruncat, cu 2 måini.Chuck putea s` fac` flexii alter-native pentru bicep[i cu cåte oganter` de 90 kg \n fiecare mån`sau extensii din culcat, pentru tri-cep[i, cu bara de 170 kg. Cåterepet`ri prefera Chuck pentrubra]e? 3 pe serie!

Alt sportiv celebru pentrubra]ele lui, \n anii '60, a fost MikeGuibilo. El era renumit \n specialpentru umerii foarte largi [i bra-]ele monstruoase, ce m`surau 60cm. Putea s` fac` flexii tri[ate cubara de 150 kg [i \mpins din cul-cat cu aproape 270 kg. El obi[-nuia s` fac` 8 repet`ri pe seriecånd lucra bra]ele [i, evident, aob]inut rezultate fenomenalepentru acele timpuri.

Dac` crede]i c` nu se poatemai jos de 3 repet`ri, a[tepta]iultimul exemplu: Rob Colacino.El [i-a construit, \n anii '90, bra]ede 55 cm cu doar o repetare peserie. Nu a fost foarte bun \n con-

32 Culturism&Fitness nr. 7/2008

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimen-telor. Am \ntålnit din ce \n ce maimulte cereri de suplimente cu oanumit` compozi]ie proteic` [i unanumit gust. Avånd \n vedereaceste lucruri, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in`diferite substan]e nutritive pure,adic` noi decåt le ambal`m exacta[a cum le primim de la produc`-tori, f`r` s` intervenim \n vreunfel, adic` s` le combin`m cu altesubstan]e, s` le d`m gust sauarom`. Dumneavoastr` pute]icump`ra aceste substan]e pure[i s` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi. Pu-te]i ad`uga la un concentrat pro-teic de un anumit fel, sau la ocombina]ie de mai multe feluri deconcentrate proteice, dextroza,ca aport de carbohidra]i simpli [ipentru a da un gust bun, malto-dextrin`, pentru aport de carbohi-dra]i complec[i, [i, \n func]ie degustul fiec`ruia, diferite ingredi-ente pentru un gust cåt mai pl`-cut (cacao, vanilie sau diversearome care se g`sesc \n comer]).Iat` primele substan]e nutritivedin gama Supliment Pak:

Concentrat din zer (Lactomin 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Lactoprot,

Germania. Se prezint` la s`cule]ide 900 g – 39 lei; cutii de 900 g –41,00 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 39 lei; cutii de900 g – 41,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(Caseinat de sodiu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 45lei; cutii de 900 g – 47,00 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neu-

tru. Produc`tor: Solae EuropeS.A., Belgia. Se prezint` las`cule]i de 750 g – 17,00 lei; cutiide 750 g – 19,00 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg – 7,50lei; cutii de 1 kg – 9,50 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ielent` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria.Se prezint` la s`cule]i de 1 kg –9,50 lei; cutii de 1 kg – 11,50 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu absorb-]ie lent` [i gust neutru. Pro-duc`tor: Roquette, Fran]a. Se pre-zint` la s`cule]i de 1 kg – 9,50 lei;cutii de 1 kg – 11,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

Culturism&Fitness nr. 7/2008 33

cursurile de culturism profesion-ist pentru c` st`tea prost la altecapitole: fibrare, separare, gam-be. Dar bra]ele erau uria[e.

Ce am \nv`]at din acesteexemple? C` po]i s`-]i faci ni[tebra]e uria[e cu 15, 10, 3 repet`risau o singur` repetare, totul es` ai genetic bun, s` lucrezi cugreut`]i mari. Pån` la urm`,conteaz` ca efortul depus s` fiecolosal, num`rul repet`rilorpare mai pu]in important.

dupa Ironman

JJoohhnnMMccWWii ll ll iiaammss

CChhuucckkAAhhrreennss

PPhhii ll GGrr iippppaallddii [[ii MMiikkee GGuuiibbii lloo

RRoobbCCoollaacciinnoo

FFlloorr iinnUUcceeaannuu

foto

Iron

man

foto

Iron

man

foto

Iron

man

foto

Iron

man

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i \n Bucure[ti,

la magazinul Obor, pe holul intr`rii

principale (intrarea McDonald’s).

www.redis.romagazin on-line de vånzare

suplimente nutritive [i accesoriipentru practicarea sportului

Magazin de comercializa-re a suplimentelor nutriti-

ve \n Ploie[ti, str.Brebenei 3, bl. 3, ap. 3,lång` complex „Nord“.

Informa]ii la tel.0722.324.061

Foarte multe filmule]e cuantrenamente, concursuri deculturism [i fitness, dar [i alteclipuri senza]ionale din sport,

momente amuzante saurecorduri mondiale, pute]i

viziona pe site-ulwww.videosport.ro

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({ccoala nnrr..

1788)) Aparatur` ultramodern`.

G`si]i [i suplimente nutritive.Tel.: 0724.262.142,

0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice, cumar fi: bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului: Ale-xandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 021.725.77.04,0721.818.132

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei,

str. Armeni[ 2, tel.021.345.25.90

CLUB FORCE 2Bucure[ti, {os. Colentinei

25-27 (Teiul Doamnei),tel. 021.242.80.00

DUMSIL GYMSal` fitness, masaj, body-building \n Bucure[ti, Bd.

Basarabia 110. Tel. 021.324.26.99;

0722.227.048POWER ZONE

Bucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

FITNESS CLUBBucure[ti, lång` podul IORstr. Liviu Rebreanu nr. 6, bl.B1, sc. 8, parter, sector 3.Vindem produse Redis.

Tel. 021.340.29.73MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[inr.6. Tel. 0722.530.015

NICK & BOBOBucure[ti, magazin Bucur

Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67BGS GYM 2

Bucure[ti, zona Pia]aS`l`jan, bd. Nicolae

Grigorescu nr 51 A, vizavide Shell. Tel. 0722.137.680PRO WHELLNESS CLUBBucure[ti, zona Diham.Aerobic, tae bo, ju jitsu,

masaj etc.Tel. 0729.808.389GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929OXYGEN CLUB

Bucure[ti, \n spatele Po[teiVitan, str. Andrei Bårseanu

nr 6. Tel. 0745.677.316TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss

bratdefier.roinforma]ii despre skandenberg

Culturism&Fitness nr. 7/2008 35

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeii ccuuddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::

l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))

SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii

ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoaneleredac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii

de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2

kg – 45,00 lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combat-erea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 7/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 193 (7/2008)

Flloorrinn Uceannuuv`̀ rreccommannd`̀

suplimmenntele nnutrritive

TOPCULTURIS

M.RO