Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

of 19 /19
C C a a m m p p i i o o n n a a t t e e N N a a ] ] i i o o n n a a l l e e S S ` ` l l i i l l e e m m o o d d e e r r n n e e [ [ i i p p e e r r f f o o r r m m a a n n ] ] a a N N o o i i s s u u c c c c e e s s e e i i n n t t e e r r n n a a ] ] i i o o n n a a l l e e A A m m b b i i ] ] i i e e [ [ i i p p e e r r s s e e v v e e r r e e n n ] ] ` ` & & F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (191) 2008 l 0,90 lei l www.efitness.ro { { t t i i a a ] ] i i c c ` ` . . . . . . S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g TOPCULTURISM.RO

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

CCaammppiioonnaatteeNNaa]]iioonnaallee

SS`̀ll ii llee mmooddeerrnnee[[ii ppeerrffoorrmmaann]]aa

NNooii ssuucccceesseeiinntteerrnnaa]]iioonnaallee

AAmmbbii]] iiee [[ii ppeerrsseevveerreenn]]`̀

&&&&FFIITTNNEESSSSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 55 ((119911)) 22000088 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

{{ttiiaa]]ii cc `̀.. .. ..

SSkkaannddeennbbeerrgg

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

S`lile moderne

[i performan]a . . . . .7

Trac]iunile la ceaf` .8

CN de culturism juniori

[i junioare . . . . . . . .10

Ambi]ie

[i perseveren]` . . .13

Noi succese

interna]ionale . . . .14

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Drag` \ncep`torule .20

CN de fitness, bodyfit-

ness juniori . . . . . . .22

Dieta mediteraneean`

[i culturismul . . . . .24

CN de skandenberg .26

CN de masters . . . . .29

Balcaniada

din microbuz . . . . . .30

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Daniel Oprea

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capac-

itatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neurotran-smi]`torilor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia necesar`sus]inerii efortului intens, m`re[te for]amuscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun`t`]e[te recu-perarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen \nficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele de

gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

M TINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINUL REDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute

de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.Program: luni - vineri 10.30 - 18.00, sâmb`t` 11.00 - 14.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i

esen]iali: OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru apor-

tul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o

bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului coles-

terolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66

(acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea

\n greutate, \mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate pre-

veni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidul Oleic) ajut` la

reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra

sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpre-

un` cu un pahar cu ap` sau

sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te

(anchoa [i sardine), ulei din

semin]e de in [i ulei de limba

mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaapp--

ssuull`̀ ((11..220000 mmgg)):: ulei de

pe[te - 400 mg, ulei din

semin]e de in - 400 mg, ulei

de limba mielului - 400 mg.

Valoare energetic`/capsul`:

10,8 Kcal (44,5 Kj).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic

Inc. Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: RReeddiiss NNuuttrrii]]iiee..

Se prezint` la cutii cu 90

capsule. PPrree]]:: 2299,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

&&FFIITTNNEESSSSEditura Redis Co

Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58;

Telefon: 021/300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 5/2008 Culturism&Fitness nr. 5/2008 3

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

AAccuumm ssuunntt ssppoonnssoorriizzaa]]ii [[ii ffoolloosseesscc ccuu ssuucccceesspprroodduusseellee „„RReeddiiss““ ccuunnoossccuu]]iiii ssppoorrttiivvii:: echipa defotbal F.C. Na]ional, echipa de hochei „SteauaBucure[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu,Petru Ciorb`, Florina Vi[an, Alexandru Bolborici,Costel Pripas, Viorel M`r`[oiu, C-tin Ple[ea,Daniel Racoveanu, Daniel R`ducanu, IonOncescu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din inte-riorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i35-70 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[i asig-ure o cantitate mare de proteine \n ali-menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–R

Con]ine 81% protein` din zer cu unefect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4433,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

SuproIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie de 90% f`r` nici un adaos dearom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1177,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4477,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9911,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese cuun pahar cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesa-rul mediu de aminoacizi esen]iali pen-tru sportivi este de aproximativ 400

mg/kgcorp/zi.220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`

eliberarea hormonului de cre[tere (GH)la nivelul hipofizei, contribuie la men]i-nerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar[i are un rol important \n buna func]io-nare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021/300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,0788.571.181, 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vit-

amine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antiox-idant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 5/2008 Culturism&Fitness nr. 5/2008 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarPrin germinare, gråul \[i m`re[te

con]inutul de vitamine, enzime [i mine-rale asimilabile, c`p`tånd valen]e biolog-

ice deosebite, care \i confer` calit`]iterapeutice. Medicina naturist` arat` c`,prin consum de gråu germinat, se potpreveni obezitatea, constipa]ia, can-cerul, astenia nervoas` etc. iar organis-mul \[i spore[te vitalitatea.

Batonul Granobar este indicat pentruoricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupra organismu-lui, con]in [i foarte multe fibre vegetalecare potolesc foamea, contribuind astfel [ila sl`bit. Compozi]ie nutritiv`: carbohidra]i– 37 g, gr`sime vegetal` – 12 g, fibre – 4g,proteine – 5 g, vitamine [i minerale – 2 g.Este un produs 100% vegetal. Ingredien-te: fulgi de gråu germinat, dextroz`, fructo-z`, cacao, ulei din såmbure de palmier, le-citin`. Batonul are 60 g [i 276 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din celemai importante surse: lapte, zer [i albu[de ou. Gustul batonului este foarte bun

datorit` con]inutuluibogat \n arahide. Compo-zi]ie nutritiv`: proteine –10 g, carbohidra]i – 30 g,

gr`sime vegetal` – 15 g,fibre – 2 g, vitamine [i min-erale – 2 g. Ingrediente: dex-troz`, fructoz`, ulei din såm-bure de palmier, cacao,arahide, fulgi de porumb,

concentrat proteic din zer, concentrat pro-teic din albu[ de ou, concentrat proteic dinlapte, lecitin`. Batonul are 60 g [i 370calorii. Se fac comenzi de minimum 5 buc.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 calorii.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Se recomand` pentru îmbog`]irea ali-menta]iei cu nutrien]i de calitate, care dauenergie [i au un rol benefic pentru organ-ism. Taurina este un aminoacid cu rolneurotonic, îmbun`t`]e[te memoria [iînl`tur` starea de oboseal` mental`, L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 con-tribuie la m`rirea arderii gr`similor [i aregl`rii nivelului colesterolului seric, vita-mina C este un bun antioxidant, iar acidulacetilsalicilic are rol de prevenire a acci-dentelor cardiovasculare. Fulgii de grâu

germinat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i, dau un gustexcelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: car-

bohidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (tau-rin` - 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide -12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg),fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acidacetilsalicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 kcal (1209 kj).

2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc..u

11,,7700 lleeii//bbuucc

NUTRIBAR–RNUTRIBAR–R Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratuit`la comenzi de peste 150 lei [i cuo tax` de numai 5 lei la comen-zi sub aceast` sum`. Ca [ipån` acum, taxele la livrareaprin po[t` vor fi incluse \n pre] [ifiecare poate s` aleag` modulcel mai convenabil prin care s`primeasc` comenzile: clasic, capån` acum, prin po[t`, cu tax-ele incluse \n pre] [i cu livrare \n3-5 zile, sau prin curier, culivrare acas` sau la serviciu, \n1-2 zile [i cu o tax` de numai 5lei, \n cazul comenzilor sub 150lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

Florin Uceanu17 titluri de campion na]ional

Sunt s`lile moderne de ast`zimai bune decåt cele de pe vre-mea lui Sergio Oliva [i Arnold?Sunt s`lile de lux din Bucure[ti,dotate cu aparate scumpe, deultim` or`, aduse din str`in`tate,mai bune decåt s`lile de cartiersau decåt s`lile din ora[ele mici?Nu neap`rat. Sigur c` au aercondi]ionat, mochet`, saun`, ja-cuzzi sau chiar bazine de \not.Sigur c` au aparate moderne deultim` genera]ie [i vestiare ge-neroase.

Toate acestea sunt foartebune, s` nu crede]i c` am ceva\mpotriva lor, dar nu sunt neap`-rat necesare pentru performan]`.Po]i ajunge campion [i \ntr-o sal`modest`, de provincie, dotat`doar cu bare, discuri, gantere,b`nci [i eventual scripe]i, \mpre-un` cu talent [i tenacitate.

Arnold [i Sergio Oliva audevenit extrem de masivi, chiardup` standardele de azi, doar cudot`rile men]ionate mai sus.Cånd s-au inventat primele apa-rate (Nautilus), ei erau deja supermasivi. De altfel, p`rerea meaeste c` genera]iile ulterioare de

culturi[ti au fost mai masive doardatorit` apari]iei a tot felul desuplimente nutritive [i a folosiriitot mai agresive a substan]elordopante, nu neap`rat a unor apa-rate foarte performante. Colemannu l-ar fi „b`tut” probabil peSergio Oliva sau Jay Cutler nu l-ar fi „b`tut” probabil pe Arnold, cutoat` aparatura modern` deast`zi, dac` nu ar fi apelat la „far-macie” [i la suplimente moderne.

|ntrebarea care se na[te \nmintea mea este: cum ar fi ar`tatArnold sau Oliva cu aceste avan-taje? Am r`spuns astfel [i unuicititor al revistei noastre care \[idore[te enorm s`-i calce pe urmelui Arnold, dar crede c` nu a arenicio [ans`, deoarece \n locali-tatea lui e o sal` modest`, f`r`aparate, cum a v`zut el \nBucure[ti.

De altfel, e foarte greu s`g`se[ti poze cu Arnold sau Olivaantrenåndu-se pe aparate, pen-tru c` nu prea le-au folosit. Sin-gurele poze pe care le-am g`sitle vede]i al`turi. Desigur, aufolosit scripe]i simpli, dar eu m`refer aici la aparate mai com-plexe, cu came sau pårghii, a[acum se g`sesc azi peste tot.Exist` \ns` [i o excep]ie: MikeMentzer. El a folosit destul de

mult aparateleexistente pe vre-mea lui.

Pe de alt` par-te, cei care auv`zut casetele sauDVD-urile cu an-trenamentele luiCutler [i, \n spe-cial, cele ale luiColeman au re-marcat c` se ba-zau tot pe gantere[i bar`, uneleenorme de 70-80kg, cånd vorbim

de gantere, [i de 200-300 kg,cånd vorbim de halter`.

Dac` vrei s` fii mare, trebuies` mi[ti greut`]i uria[e. Aparatelesunt bune, odat` cu apari]ia lorantrenamentul a devenit comod[i a atras publicul larg care vreas` fac` culturism [i fitness de\ntre]inere \n condi]ii confortabile,f`r` s` se expun` riscurilor [if`r` s` se chinuie s` \ncarcebara cu discuri.

Aparatele au ajuns atåt desofisticate ast`zi, \ncåt exist` [imodele la care \n`l]imea scaunu-lui [i greut`]ile se modific`ap`sånd ni[te butoane. Sun`bine, modern, de ultim` or` [ichiar exist` o sal` \n Bucure[tidotat` numai cu astfel de apara-te. Dar \n Bucure[ti nu te po]i ba-za pe existen]a curentului. Anultrecut \n centru, unde se afl` sa-la, curentul a c`zut de 3-4 ori [i adurat, de fiecare dat`, cåtevaore, timp \n care aparatele s-aublocat, nimeni nu a putut modificagreut`]ile sau \n`l]imea scaune-lor. S` vii la sal` [i s` stai 4 ore\n a[teptare nu e tocmai pl`cut.

Deci sunt [i avantaje [i, uneori,dezavantaje, dar, \n esen]`, de[ipentru publicul larg aparatelemoderne sunt excelente, pentruperforman]`, nu sunt neap`ratnecesare. Po]i ajunge sus de tot[i \ntr-o sal` mic`, modest`.

S~LILE MODERNE{I PERFORMAN}A

SSeerrggiiooOOll iivvaa

6 Culturism&Fitness nr. 5/2008 Culturism&Fitness nr. 5/2008 7

AArrnnoolldd

foto

: Iro

nman

foto

: Iro

nman

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gustexcelent.

SSee ffaacc

ccoommeennzzii ddee

mmiinniimmuumm 55 ppllii--

ccuurrii.. 2255%% rree--

dduucceerree ppeennttrruu

ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500

lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat-ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vege-tale din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

Majoritatea [tim cum este cåndnu ai chef de antrenament sau s`faci diverse lucruri, cånd te sim]if`r` energie.

De ceva timp, au fost inventateb`uturile de tip Energy Drink,esen]a din care sunt ob]inute ma-joritatea acestora fiind fabricat`de firma Neuber – Brenntag dinAustria, fabricantul [i distribu-itorul suplimentelor Nutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus\n Romånia produsul „InstantEnergy Drink Nutrimaxx“, produsoriginal, fabricat \n Austria, la un

pre] foarte bun.Deci, de acum,dac` ave]i o peri-oad` a zilei \n care

v `

sim]i]i f`r` energie, nu trebuiedecåt s` dizolva]i un plic de„Instant Energy Drink“, \n 250 mlde ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activ-itate fizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`maceast` b`utur` \nainte de antre-nament pentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi,

iar seara este contraindicat` ad-ministrarea pentru c` aceast` b`-utur` con]ine cofein` [i s-arputea s` nu mai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5ori mai mic decåt al b`uturilor deacest tip „gata preparate“, carese g`sesc \n magazine, dar pro-dusul nostru are avantajul c`ocup` pu]in spa]iu, este u[or (15g) [i nu con]ine conservan]i saualte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1g,Taurin`-801 mg, Glucoronolac-ton`-481 mg, Cofein`-80mg,Inozitol-40 mg, Niacin`9 mg, Ac.Pantotenic-3,3mg, Piridoxina-1,2mg, Riboflavina-0,8 mg, Cianco-balamina-0,5 mg, EnergyflavourSD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy Drink Nutrimaxx

Culturism&Fitness nr. 5/2008 9

Alexandru Bolborici

Trac]iunile la ceaf` la hel-cometru au proasta reputa]ie dea fi un exerci]iu care cauzeaz`probleme. |ntr-adev`r, trac]iunilela ceaf` pot cauza probleme \narticula]ia um`rului care se potagrava pån` devin cronice,ajungånd \n situa]ia \n care numai po]i face nimic pentru parteasuperioar` a corpului. Ce e def`cut? Scoatem exerci]iul dinantrenamentele noastre? Nuneap`rat.

Am citit, de curånd, \ntr-orevist` despre recomand`rileunor antrenori celebri referitor laacest subiect: Charles Glass [iIris Kyle, actuala Ms. Olympia. Eiexplicau c` trac]iunile la ceaf`reprezint` un exerci]iu foarte efi-

cient pentru mu[chii dorsali,partea inferioar` [i de mijloc atrapezului, precum [i pentrumu[chii care dau detalii spatelui:romboizi, teres major [i minor [iintraspinos. „Pentru a \nl`turariscul apari]iei problemelor laumeri, trebuie s` minimiz`mrota]ia extern` a articula]ieium`rului iar aceasta se ob]inedac` nu tragem bara pån` jos, labaza gåtului”, explica Iris. Tot cetrebuie s` facem e s` ne oprim lamijlocul capului, cu 2-3 cm maisus de unde se termin`r`d`cinile firelor podoabei capi-lare (vezi foto).

Pentru a face exerci]iul mai efi-cient [i mai sigur, iat` ce ne maisf`tuie[te Iris Kyle s` facem:„}ine]i capul pu]in aplecat \n fa]`,asta va determina ca traiectoriami[c`rii tragerii barei s` fie \n

linie dreapt`, perpendicular` pesol. |ncerca]i s` include]i acestexerci]iu la finalul fiec`rui antre-nament de spate, efectuånd 3serii a 12-15 repet`ri. Men]ine]icontrac]ia \n partea de jos pån`num`ra]i pån` la doi, ceea ce v`va determina un control mai bun[i o greutate mai mic` la hel-cometru.”

Cu ani buni \n urm`, \ncepeamantrenamentele de spate cutrac]iuni la ceaf` la helcometru,preferåndu-le \n locul trac]iunilor\n fa]`, pentru c` puteam utiliza ogreutate mai mare. Nu mai ecazul acum, datorit` problemelorla umeri cauzate, a[a c` reco-mand cu c`ldur` maniera deexecu]ie prezentat` mai sus lacare am ajuns [i eu, instinctiv, cutimpul.

Trac]iunile la ceaf`Cauzeaz` probleme sau nu?

8 Culturism&Fitness nr. 5/2008

IIoonnuu]]IIaannaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

|n data de 5 mai 2008, s-audesf`[urat, la Alba Iulia, Cam-pionatele Na]ionale de culturismjuniori [i junioare. Este pentruprima dat` cånd se face un astfelde campionat, special pentrujuniori, neincluzånd [i categoriilede masters. De aceea concursuls-a ]inut \ntr-o singur` zi. 70 desportivi s-au \nscris la cele 8 cat-egorii de juniori [i 2 categorii dejunioare, nivelul de preg`tire fiindridicat.

Organizarea a fost \n generalbun`. O problem` a fost ilu-minarea scenei, atåt ca pozi]io-nare, cåt [i ca intensitate, nepu-nånd \n valoare, a[a cum eranormal, munca [i sacrificiilesportivilor! Suntem, totu[i, \n anul2008, astfel de probleme nu auvoie s` apar`!!

Ca de obicei, comentarii [ipoze de la fiecare categorie g`si]ipe forumul siteului www.topcul-turism.ro iar video pewww.videosport.ro

juniori mici 60 kg

1. Bogdan Micu – CS{ {oimii

Sibiu

2. Costin Dumitrescu – CS{ 5 B.

3. Cristian Corlan – CSM Re[i]a

4. Ioan Catalin Festil` – CS

Steel Mann Tg. Neam]

5. Rare[ Popa – CS Atlas Br.

6. Cristian Dicu – CS Unirea

Alba Iulia

juniori mici 70 kg

1. D`nu] Samoil` – Petrolul Br.

2. Andrei Bostan – Flex Ia[i

3. Alexandru Amelin Csukat –

Europower Gym Suceava

4. Dan Onofrei – CS{ {oimii Sibiu

5. Hermann Norbert Dieter – CS

Gym Ovidiu Baia Mare

6. Florin Marin – CS Teleorman

Alexandria

juniori mici +70 kg

1. Adrian Roman – CS{ {oimii

Sibiu

2. Hora]iu Balint – CSM One[ti

3. R`zvan Fr`]il` – CS Farul C-]a

4. Vlad Mocanu – Dumifitness Cj.

5. Ovidiu Måndru[c` – Dumi-

fitness Cluj

6. Alin Ciobanu – CS Farul C-]a

open juniori mici

D`nut Samoil` – Petrolul Br`ila

junioare mici

1. Liana Pall – {oimii Sibiu

2. Maria Costescu – CS{ 5 B.

3. Alexandra Avram – CS Unirea

Alba Iulia

junioare mari open

1. Corina Muntean – CS Unirea

Alba Iulia

2. Alina Du]` – Gladiator Gym

Armata Craiova

3. Loredana Risitaru – CSM

Re[i]a

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde culturism juniori [i junioare

Alba Iulia, 5 mai 2008

juniori mari 65 kg

1. Cristian Felie – CS{ 5

Bucure[ti

2. Valentin Ariciu – Petrolul Br.

3. Octavian Filip – Farul C-]a

4. Ciprian Solzaru – Fortus

C`l`ra[i

5. Cosmin Tårn` – Gladiator

Gym Craiova

6. Emil R`dulescu – CS Satori

Slobozia

juniori mari 70 kg

1. Ionu] Adrian M`r`[oiu –

Metrorex Bucure[ti

2. Alexandru Pandea – CS{

{oimii Sibiu

3. Octavian Dan Blaj – Rapid

Oradea

4. Bogdan Gr`dinaru – CS Steel

Man Tg. Neam]

5. {tef`ni]` Mario Dodan –

Vulturii Buz`u

6. Csaba Vadas – Rapid Oradea

juniori mari 75 kg

1. Daniel R`ducanu – Redis

Buftea

2. Rare[ }epean – CS{ {oimii

Sibiu

3. Cornel Bobancu – CS Astra

Arad

4. Emil David – Hard Body

5. Alin Banta[ – Gym Mar

Strong Oradea

BBooggddaannMMiiccuu

10 Culturism&Fitness nr. 5/2008

DD`̀nnuu]]SSaammooii ll `̀

AAddrr iiaannRRoommaann

IIoonnuu]]MM`̀rr `̀[[ooiiuu

DDaanniieellRR`̀dduuccaannuu

LLuucciiaannAAnnii ]]aa

LLiiaannaaPPaall ll

CCoorr iinnaaMMuunntteeaann

CCrriisstt iiaannFFeell iiee

Culturism&Fitness nr. 5/2008 11

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

6. Dan C\rstea – Redis Buftea

juniori mari 80 kg

1. Lucian Ani]a – CFR Ia[i

2. Bogdan B`l`[oiu – Hard Body

Bucure[ti

3. Ionu] Rarinc` – CS Universal

Gala]i

4. Marius Muntean – CS Unirea

Alba Iulia

5. Cristian Barbu – CS Satori

Slobozia

6. Radu {tefan Buculea –

Gladiator Gym Craiova

juniori mari +80 kg

1. Viorel M`r`[oiu – Metrorex B.

2. Hunor Nagy – Olympia Pro

Gym Bra[ov

3. Cosmin Ciuprun – Colosseum

Giurgiu

4. Georgian Iorga – Petrolul Br.

5. Horea Ioan Radu – CS Unirea

Alba Iulia

6. {tefan Gheorghe – CS Fortus

C`l`ra[i

open juniori mari

Viorel M`r`[oiu – Metrorex

Bucure[ti

Alexandru Bolborici

Alexandru Onu]u

„Minunea la romåni ]ine 3 zile”, zice o vechezical`. Mul]i tineri vin la sal`, \n aceast` perioad`, \ndorin]a de a avea ce ar`ta cånd merg la plaj`. Aucondi]ii materiale, „entuziasmul” e mare, dar ]inecåteva antrenamente [i... dispare. La fel [i umbralor din sal`. Mai sunt al]ii, cu ceva vechime, caremerg la sal` din rutin`. Urmeaz` o alt` categorie,ce-i drept, pu]ini la num`r, care sunt con[tiincio[i,dornici de progres, unii concureaz` [i ob]in clas`ribune la concursuri, chiar pe podium. Pe ace[tia dinurm`, fa]` de categoriile anterioare, \i putem numiculturi[ti de performan]`. |n ce categorie intr` atunci urm`torul tån`r?

Pe scena concursului de calificare ZonaMuntenia [i Campionatele Municipale, desf`[uratpe data de 24 aprilie 2008, la Bucure[ti, apare, lacategoria 65 kg seniori, un sportiv posesor al uneistructuri bune, cu o form` de concurs remarcabil`,legitimat la CS Avicola Buz`u. Nu era dat cu crem`[i, de la prima pozi]ie obligatorie, mi-am dat seamac` este la primul lui concurs. {i totu[i, ocup`, meri-tat, locul \ntåi. Numele lui: Ciprian Constantin.

Are 29 de ani, locuie[te \ntr-o comun` aflat` la 20de km de ora[ul Buz`u, iar despre culturism a aflat

prima dat` \n 1994, cånd tat`l i-a cump`rat unnum`r al revistei Culturism. De atunci, adic` deaproape 14 ani, a stråns toate numerele, citinddespre metode de antrenament, alimenta]ie, exer-ci]ii de culturism etc.

|ncet a \nceput s` \[i \ncropeasc` o mic` sal` deantrenament \ntr-o camer` a casei \n care locuie[tecu p`rin]ii [i fra]ii s`i, strångånd, de peste tot, fel [ifel de fiare sau ro]i din]ate, pe care apoi le-a trans-format \n gantere sau discuri, pentru multe dintreele muncind cu ziua, altele g`sindu-le prin r`m`[i-]ele fostului CAP din sat .

Cre[terea \n mas` muscular` a fost lent`, \ncompara]ie cu anii de cånd se antreneaz`, dar,]inånd cont c` nu a beneficiat de suplimente nutri-tive decåt pe perioade scurte de timp, iar laptele devac` [i ou`le au fost cele mai de baz` „suplimente”ale lui, progresul lui este extraordinar. {i cånd m`gåndesc c` mul]i tineri nu [tiu cum s` mai schimbearomele [i produsele… dar asta e alt` poveste.

Acum un an a avut norocul s`-l \ntålneasc` pe dl.antrenor S`ndel M\ndru]`, multiplu campionna]ional. V`zånd perseveren]a cu care se antre-neaz`, dar [i for]a [i geneticul pe care le poseda,acesta l-a ajutat pe Ciprian s` se preg`teasc` multmai bine, asiguråndu-i chiar [i suplimente nutritive\nainte de concursul din Bucure[ti.

Antrenamentul lui este bazat pe exerci]ii de baz`[i greut`]i mari cu repet`ri medii, iar recordurile luisunt: \mpins de la piept cu bara 130 kg, peste 200kg la genuflexiuni, ramat 150 de kg la o greutate de70 de kg!

Ciprian nu are alimenta]ia, sala de antrenamentsau suplimenta]ia de care al]ii beneficiaz`. Dar areceva pe care al]ii nu pot cump`ra cu bani…

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert`cuprinde [i un reci-pient de 1 litru ca-re se poate folosila prepararea pro-dusului.

Recipientul are undop construit specialpentru sportivi, nefi-ind nevoie s` fiescos pentru a se

consuma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelorproteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate cele treiarome, dar, la cerere, pute]iprimi toate plicurile cu o sin-gur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot beneficiade ofert` la magazinul deprezentare Redis, Calea{erban Vod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

12 Culturism&Fitness nr. 5/2008

Ambi]ie [i perseveren]`

Culturism&Fitness nr. 5/2008 13

CCiipprr iiaannCCoonnssttaanntt iinn

\\nn pprroopprr iiaa „„ssaallaa““

VViioorreellMM`̀rr `̀[[ooiiuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Alexandru Bolborici

Dac` pån` nu demult toate medaliile inter-na]ionale la concursurile de seniori sausenioare veneau, exclusiv, de la sportivi con-sacra]i, precum Petru Ciorb`, Irina Muntean,Florina Vi[an sau Petru Moja, iat` c` a venitvremea schimb`rii de genera]ii.

Prima medalie de bronz a venit de laCampionatul European de culturism [i body-building classic seniori, desf`[urat \n perioada16-19 mai, la Plaja d’Aro (Spania). Astfel, lacategoria bodybuilding classic 170 cm, VladPihureac a cå[tigat bronzul, fiind cea maibun` clasare a lui de pån` acum la un con-curs european, doar la un punct diferen]` delocul secund, \n cea mai numeroas` categoriedin concurs, cu 19 sportivi. Ceilal]i sportiviromåni, participan]i la acest concurs, s-auclasat dup` cum urmeaz`: Adrian R`doi -locul 8 la culturism 65 kg, Florin Ancu]a - locul10 la bodybuilding classic 175 cm, Drago[Popescu - locul 10 la culturism 85 kg [i Ioan

Pop - locul 17 la bodybuilding classic 170 cm.Cealalt` medalie a venit de la Campionatul

European de culturism, fitness, bodyfitnesssenioare [i fitness seniori, desf`[urat \nperioada 23-24 mai 2008, la Skopie, \nMacedonia. „Vinovat“ de aducerea ei \n ]ar`este Costin Bucura care a reu[it clasarea pelocul 3 la fitness masculin, categoriedesf`[urat` \n sistem open. De asemenea,aceasta este cea mai bun` clasare, de pån`acum, a lui Costin. Ceilal]i sportivi romåni par-ticipan]i au ob]inut rezultatele: Raluca R`ducu- loc 6 la culturism 55 kg, Judit Palecian - loc 7la culturism 55 kg, Ana Maria Zv\nc` - loc 9 lafitness +163 cm, R`zvan {indelaru - loc 8 la fit-ness masculin [i Emilia Pantea - loc 14 labodyfitness 158 cm.

Sper`m ca aceste medalii s` fie doar\nceputul realiz`rilor noii genera]ii de sportivicare pot p`stra, [i chiar dep`[i, faima adus`Romåniei de vechile genera]ii.

Poze, comentarii [i video cu sportivii romånide la aceste competi]ii g`si]i pe forumul siteu-lui www.topculturism.ro la sec]iuneaCompeti]ii.

Noi succese interna]ionale!2 medalii de bronz la CE

VVllaaddPPiihhuurreeaacc

14 Culturism&Fitness nr. 5/2008

CCoosstt iinnBBuuccuurraa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

repro[a c` are un fizic butu-c`nos, care se remarc` doar prinmasivitate extrem`, dar \i lipsescdetalii de fine]e [i alura atletic`.

Programul lui Cutler cuprindeacum mai multe exerci]ii de izo-lare, printre care se remarc`unele mai rar folosite ast`zi, cumar fi flexiile concentrate, cu gan-tera, efectuate \ns` nu din[ezånd, ci din stånd aplecat, darcu genunchii \ndoi]i. Acest exer-ci]iu era unul dintre favoritele luiArnold, dar a fost foarte rar folositde atunci. Se pare deci c`, \n\ncercarea de a \mpiedica asaltulpretenden]ilor la titlu, Cutler aapelat la tehnicile vechilor cul-turi[ti \n \ncercarea de a ob]ineun fizic mai pl`cut ochiului.

Vom vedea peste cåteva lunidac` a reu[it. Pe vremuri, FrankZane a \ncercat s`-[i schimbe fiz-icul prin antrenament, dup` ce apierdut titlul de Mr. Olympia [i [i-a schimbat programul de preg`-tire, dar rezultatul nu a fost unulfericit.

o nunt` poate avea loc\ntr-o sal` de culturism [i fitness?Unde ar fi putut s`-[i oficieze cer-emonia religioas` Jeff Willet, fost

cå[tig`tor la concursul de selec-]ie a echipei SUA pentru Campio-natele Mondiale? |n sala de an-trenament! Nu [tim care a fostreac]ia p`rin]ilor miresei, AnnaGrossman, mai ales c` sunt dinCanada, loc \n care culturismulnu e atåt de dezvoltat [i deprezent \n via]a de zi cu zi, ca \nSUA. Le ur`m: „Cas` de piatr`!”

Ronnie Coleman a \mpli-nit, de curånd, 44 de ani? Din ulti-ma poz`, ap`rut` \ntr-o revist`american`, se observ` unRonnie Coleman vesel [i relaxat,dar [i faptul c` are totu[i ni[tebra]e enorme, de[i se presupunec` este retras din competi]ii. Astane arat` c` \nc` trage tare. Oareva \ncerca, \nc` o dat`, s`-[irecapete titlul s` devin` singurulculturist din istorie cu 9 titluri deMr. Olympia \n palmares?

la CN de juniori, dou`medalii de aur au mers c`treaceea[i familie? Fra]ii, Viorel [iIonu] M`r`[oiu, s-au \ntors acas`cu dou` medalii de aur la recen-tele Campionate Na]ionale deculturism juniori ce au avut loc laAlba Iulia. Nu este primul caz \ncare doi fra]i reu[esc s` ias`campioni na]ionali (categorii dife-rite) la acela[i concurs. |n 2006,fra]ii Roman au reu[it aceea[iperforman]` la na]ionalele deseniori.

Ovidiu Cozma [i-a maiad`ugat un titlu la palmaresuls`u? Nu este vorba de un titluna]ional sau interna]ional, ci unul

mai important, acela de Maestrual Sportului. Ovidiu a primit dis-tinc]ia din partea FRCF, cuocazia Campionatelor Na]ionalede fitness, bodyfitness [i body-building classic juniori, desf`[u-rat la Baia Mare, pe data de 24mai 2008.

Toney Freeman \ncearc`s` atrag` aten]ia asupra atuurilorlui? Lupta pentru Mr. Olympia2008 a \nceput deja la nivel dedeclara]ii. |n timp ce al]ii facdeclara]ii r`zboinice sau \ncearc`s` scoat` \n eviden]` defecteleadversarilor, men]ionånd \n trea-c`t c` au talia lat` sau burta um-flat`, Toney a ales o cale mai in-teligent`, dar care \l face s` par`lipsit de modestie. El a declarat,pur [i simplu, c` are cele maibune bra]e dintre profesioni[tii detop. Uit` \ns` s` men]ioneze deruptura de pectoral, evident` \npoza al`turat`.

organizatorii concursuluiIronman Pro se preg`tesc de oedi]ie aniversar`? Urm`toareaedi]ie a concursului este a 20-a,iar organizatorii se preg`tesc depe acum pentru a o face memo-

rabil`. Se caut` sponsori noi pen-tru a m`ri premiile [i chiar o nou`loca]ie, mai spectaculoas`. Iron-man Pro este considerat al treileaconcurs, ca importan]`, \n cultur-ismul profesionist, dup` Mr.Olympia [i Arnold Classic, a[a c`a atras mereu nume mari aleacestui sport. Cå[tig`torul primeiedi]ii, \n 1990, a fost Shawn Ray,de]in`torul celor mai multe vic-torii, 5, este Flex Wheeler, urmatde Chris Cormier cu 4.

Michael O'Hearn revinepe micul ecran? Nu e o surpriz`,dac` ne uit`m la poz`, c` fostulcampion de culturism [i powerlift-ing, acum fotomodel, MichaelO'Hearn, va fi unul dintre protag-oni[tii emisiunii „AmericanGladiators” (Gladiatorii Ameri-cani), care va fi difuzat`, \n fieca-re luni seara, de canalul ameri-can NBC (luni la prånz pentru ceicare au antena satelit). Emisiu-nea a fost popular` \n anii '90 [iconsta \n parcurgerea unui tra-seu cu obstacole [i chiar cu opo-nen]i care interpun avans`rii, prinmetode violente. Michael, care afost prezent de mai multe ori pecoper]ile revistelor de culturismde peste Ocean, are un fizic genFrank Zane, foarte apreciat depublicul larg [i poate fi un bunambasador pentru sportul nostru.

culturi[tii din anii '60-'70sunt prefera]i celor din zilelenoastre? Potrivit unui sondaj,realizat de o revist` american`,88% din membrii s`lilor de fit-ness-culturism de peste Ocean,care au r`spuns unui chestionar,

dup` ce au v`zut ni[te poze cufo[ti [i actuali campioni de cultur-ism, au r`spuns c` ar prefera s`arate ca Arnold, Sergio Oliva,Reg Park sau Bill Pearl decåt caRonnie Coleman sau Jay Cutler.

Jay Cutler vrea un fizicmai rafinat? Aflat sub presiuneaurm`torilor 4 clasa]i la Mr. Olym-pia 2007, care sunt hot`rå]i [i au[i [anse s`-l detroneze [i carefac deja tot felul de declara]iir`zboinice \n presa de speciali-tate, Cutler a hot`råt s` fac`modific`ri \n programul de antre-nament. Pån` acum lui Cutler i se

MMiicchhaaeellOO’’HHeeaarrnn

RRoonnnniieeCCoolleemmaann

JJaayyCCuutt lleerr

18 Culturism&Fitness nr. 5/2008

TToonneeyyFFrreeeemmaann

IIoonnuu]] [[ii VViioorreell MM`̀rr `̀[[ooiiuu

Culturism&Fitness nr. 5/2008 19

OOvviiddiiuuCCoozzmmaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

20 Culturism&Fitness nr. 5/2008 Culturism&Fitness nr. 5/2008 21

Drag` \ncep`torule (2)Daniel Oprea

Fiecare anotimp al anului esteasociat cu o schimbare major` \npeisajul cotidian. Astfel, prim`varase \ntorc p`s`rile c`l`toare [i aparprimele frunze, toamna ruginiulcopacilor schimb` total atmosfera,iarna primii fulgi de z`pad` daudureri de cap [oferilor. Am uitatvara, nu? ... Nici vorb`!

Eu, personal, asociez venireaverii cu apari]ia unei promo]ii de\ncep`tori la sal`. Ei vin aici \nsperan]a c`, \n cele 15 zile r`ma-se pån` la deschiderea [tranduluisau o lun` [i jum`tate pån` la ple-carea la mare, vor reu[i s` sl`-beasc` cele 15 kilograme de gr`-sime puse de la Cr`ciun \ncoace[i vor pune pe bra]e m`car 7-8 cmde mas` muscular`. Sigur, amspus-o \ntotdeauna, dac` \]i do-re[ti cu adev`rat, nimic nu esteimposibil. Asta dac` e[ti un tiprealist [i \]i fixezi obiective realiz-abile. Unde mai pui c` 75% din ceicare \[i fac abonament \n lunilemai-iunie intr` pentru prima oar`\n sal`.

Ei, \ncep`torii, sunt u[or deidentificat: poart` un echipamentimpecabil, de multe ori \mbr`catpentru prima oar`, umbl` dezori-enta]i printre aparate, f`r` a [ti cear trebui s` antreneze ca s` fie cåtmai eficien]i, apuc` ni[te ganteremari, ca s` rezolve repede proble-ma bicepsului, [i le b`l`ng`ne ha-otic [i f`r` perspectiv`, [i, dup`ce \[i \nving timiditatea de circum-stan]`, te abordeaz` sec cu \ntre-b`ri de genul: Pentru „måini” ce a[putea s` fac? |mi amintesc c`unuia i-am r`spuns tot cu o \ntre-bare: Bine, dar pån` acum ce aif`cut pentru „måini”? P`i ..., ar`spuns el, nimic.

A[adar, dac` pån` acum nu aif`cut „nimic”, poate c` ar fi maibine s` te preg`te[ti pu]in \nainte

de a te apuca s` faci „ceva”.|n primul rånd, drag` \ncep`-

torule, ar trebui s` [tii despre cul-turism c` este un domeniu tehnic,cantitatea mare de informa]ii, celpu]in la \nceput, f`cåndu-te s` fiiconfuz. De aceea, cred c` primulpas este acela \n care trebuie s`te \narmezi cu mult` r`bdare,voin]` [i determinare, pentru c`drumul spre un corp de modeleste lung [i de multe ori anevoios.

Programul t`u ar trebui s`\nceap` cu antrenamente u[oare,care s` nu dureze mai mult de oor`, [i care s` fie efectuate cupreponderen]` la aparate. Aces-tea sunt f`cute s` te ajute s` efec-tuezi exerci]iile \ntr-un mod corect,minimizånd, astfel, riscul acci-dent`rilor. Dac` vei supralicita [ivei utiliza greut`]i libere (haltere,gantere) mari pe care nu le po]icontrola, mai devreme sau maitårziu, te vei accidenta [i drumullung, pe care ]i l-ai propus \n acestsport, se va sfår[i dezam`gitor.

Cel mai bine este s` te antre-nezi de 3-5 ori pe s`pt`mån` [i\ncearc` s` nu antrenezi dou`grupe mari de mu[chi la un atre-nament. Cånd spun grupe mari,m` refer la spate, piept [i picioare(cvadriceps [i biceps femural).

Pentru aceia dintre voi care audecis s` mearg` la sal` de 3 oripe s`pt`mån`, voi prezenta unprogram care, cel pu]in \n primele2-3 luni de antrenament, este sufi-cient.

Seriile vor fi executate cu greu-tate progresiv`. La ultima serie dinexerci]iu, greutatea trebuie s` fiedestul de mare, \ns` suficient deaccesibil` astfel \ncåt exerci]iiles` fie efectuate corect. Pauzeledintre serii nu trebuie s` fie maimari de dou` minute. Cel pu]in \naceast` perioad`, nu apela latehnici speciale, precum repet`rilefor]ate, repet`rile par]iale, serii

descresc`toare etc. De aseme-nea, nu uita de cele 10 minute de\nc`lzire! Sunt foarte importante!Suplimentele nutritive (concen-tratele proteice, creatina, glutami-na, vitaminele [i mineralele) \]i vormaximiza efortul, iar rezultatelevor ap`rea mult mai curånd.

Voi \ncheia aici, promi]åndu-v`c`, \n num`rul viitor al revistei, v`voi prezenta un program organizatpe 4 zile de antrenament [i urån-du-v` spor la treab`!

Ziua 1 – LuniPiept: \mpins cu bara din ori-

zontal la cadrul Smith, 4 serii x15, 12, 9, 6 repet`ri; flutur`ri laaparatul Pec Deck, 3 x 15, 12, 9;pullover la aparat, 3 x 15, 12, 9

Deltoid median [i anterior:\mpins la aparatul pentru umeri,4 x 15, 12, 9, 6; ridic`ri de discprin fa]`, 3 x 15, 12, 9

Triceps: \mpins cu priz`\ngust` din orizontal la cadrulSmith, 3 x 15, 12, 9, 6; extensiila helcometru, 3 x 15, 12, 9

Ziua 2 – MiercuriPicioare: pres`, 5 x 20, 15,

12, 9, 6; extensii, 4 x 15, 12, 9,6; flexii femurali, 4 x 15, 12, 9, 6

Abdomen: aplec`ri la hel-cometru, 4 x 15; ridic`ri detrunchi la b`ncu]a declinat` (cugreutate adi]ional`), 4x 15

Gambe: ridic`ri pe vårfuri, 6 x30, 25, 20, 15, 10, 10

Ziua 3 – VineriSpate: trac]iuni la helcometru

(priz` larg` sau \ngust`), 4 x 15,12, 9, 6; ramat la cablu sau laaparat, 4 x 15, 12, 9, 6; hiperex-tensii, 4 x 20

Deltoid posterior: flutur`ri laaparat, 3 x 15, 12, 9

Biceps: trac]iuni la helcometrucu priz` \ngust`, 3 x 15, 12, 9;flexii Scott, 3 x 15, 12, 9

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Edi]ia din acest an a avut loc \nfrumosul ora[ Baia Mare [i areunit la start 26 de juniori [ijunioare. Organizarea a fostbun`, concursul a fost alert [ispectaculos, juniorii [i junioarelede la fitness prezentånd pro-grame libere originale, iar pub-licul a dat dovad` de mult fair-play. De aceea, ideea organiz`riila Baia Mare a unui CampionatEuropean, dup` cum s-a anun]at,este realizabil`.

Dup` cum se vede din clasa-ment, \n afar` de fitness mas-culin, sportivii din Baia Mare aucå[tigat toate celelalte titluri.

Ca de obicei, poze [i videog`si]i pe forumul siteuluiwww.topcultrism.ro

bodyfitness 163 cm

1. Tanita Zetea – CSM Baia

Mare

2. Roxana Zlotea – Redis Buftea

3. Alexandra Ci[migiu – Redis

Buftea

bodyfitness +163 cm

1. Cristina B`rbu[ – CS Gym

Ovidiu Baia Mare

2. Laura Sima – CS Teleorman

Alexandria

3. Andreea Ciocodei – CSM

One[ti

fitness 163 cm

1. Laura Cup[` – CS Gym

Ovidiu Baia Mare

2. Melinda Csernak – CSM Baia

Mare

3. Corina Coroian – CSM Baia

Mare

fitness +163

1. Carla Waltner – CS Gym

Ovidiu Baia Mare

2. Mihaela Nistor – CSM Baia

Mare

3. Roxana Chiperi – Redis

Buftea

fitness masculin

1. Cristian Costescu – CS{ 5

Bucure[ti

2. Silviu Temelie – CS{ 5

Bucure[ti

3. Alfred Chiriac – CSM Ia[i

bodybuilding classic

1. Marius Ionu] Pop – CS Gym

Ovidiu Baia Mare

2. Claudiu Schvam – CS Oana

Gym Ia[i

3. Liviu Moldovan – CSU Tg.

Mure[

4. Petric` Turt` – CS Oana Gym

Ia[i

5. Sergiu Palaghie – CSU Tg.

Mure[

6. Virgil Andrei – CS Oana Gym

Ia[i

TTaanniittaa ZZeetteeaa

22 Culturism&Fitness nr. 5/2008

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde fitness, bodyfitness

[i bodybuilding classic junioriBaia Mare, 24 mai 2008

CCrriisstt iinnaa BB`̀rrbbuu[[

LLaauurraaCCuupp[[`̀

CCaarr llaa WWaallttnneerr

CCrr iisstt iiaannCCoosstteessccuu

MMaarr iiuussIIoonnuu]] PPoopp

FLEXBODYFLEXBODYHAINE PENTRU ANTRENAMENTHAINE PENTRU ANTRENAMENTLa magazinul Redis (Calea {erban Vod` nr. 159, zona Tineretului),

pute]i g`si \mbr`c`minte pentru antrenament marca FLEXBody. Hainelesunt din bumbac+lycra.

1. Bluz` cu glug` lycra - 45 lei, colant lung negru lycra - 45 lei2. Bustier` (alb, negru, mov, verde) - 22 lei3. Maiou lycra - 35 lei, colant negru - 40 lei4. Maiou lycra cu bumbac - 35 leiComenzi [i informa]ii la tel. 021/337.34.37 sau pe mail la

[email protected]

4422 3311

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Florin Uceanu

17 titluri de campion na]ional

Dieta mediteraneean` esteconsiderat` ast`zi cel mai s`n`-tos plan alimentar tradi]ional.Aceast` diet` denume[te stilulde hr`nire prezent, cu preponde-ren]`, \n ]`rile europene, apropi-ate de Marea Mediteran`: Gre-cia, Italia, sudul Fran]ei, InsulaCreta. |n unele dintre acestezone exist` un risc cu 86% maimic de a face infarct, cu 25% maimic de a face cancer de colon, cu15% mai mic de a face cancer lasån [i cu 10% mai mic de a facecancer la pancreas sau prostat`.De asemeni, popula]ia din zonelerespective are o speran]` devia]` crescut`. Cel mai \n vårst`b`rbat din lume, Antonio Todde,un oier din Sardinia, avea 111ani, \nc` era viguros [i muncea,cånd oamenii de [tiin]` au venits` examineze motivele posibile

ale longevit`]ii sale. A reie[it c`nu numai Antonio era longeviv.Sora lui avea 100 de ani, p`rin]iilui muriser`: la 90 de ani tat`l, iarmama ar fi trecut de 100 dac` numurea \n urma consum`rii uneibuc`]i de brånz` otr`vit`.

Antonio [i-a petrecut \ntreagavia]` pe aceast` insul` din Italia,cunoscut` pentru neobi[nuitaabunden]` de oameni trecu]i de100 de ani.

Dieta lui nu con]inea preamulte calorii [i se baza pe sup` [ipaste, dar månca [i cantit`]imoderate de carne de porc [i deoaie, zilnic. De asemenea, el beaun pahar [i jum`tate de vin, \nfiecare zi.

Dieta lui era, \n esen]`, o versi-une a ceea ce este cunoscut cadieta mediteraneean`, o diet`bogat` \n fibre provenind din fibre[i vegetale, cu mici cantit`]i decereale integrale (sub form` depaste, \n cazul lui Antonio), cu ocantitate moderat` de gr`simi,

\ntre 30 [i 35 % din caloriile con-sumate zilnic, cu gr`simi prepon-derent mononesaturate (dinuleiul de m`sline extravirgin).Proteinele, \n dieta mediteranee-an`, provin \n principal din pui [ipe[te [i, \n cantit`]i moderate,din carne ro[ie. Fructele [i vege-talele bogate \n fibre (vegetaleprezente [i \n supele lui Antonio)sunt bogate \n antioxidan]i natu-rali care, potrivit cercet`torilor,ofer` protec]ie \mpotriva a doiuciga[i majori: cancerul [i bolilecardiovasculare.

De altfel, un studiu pe un lot de605 indivizi, care suferiser` dejaun atac de cord, a ar`tat c` tre-cerea lor pentru 4 ani pe dietamediteraneean` a redus cu 55%riscul de noi atacuri de cord,comparativ cu un lot de controlcare nu trecuse pe dieta mediter-aneean`.

|ntrebarea care se pune este:dieta mediteraneean` este bun` [ipentru culturi[ti? Avånd \n vedere

Dieta mediteraneean`[i culturismul

c` promoveaz` s`n`tatea [i, \nconsecin]`, longevitatea, o vari-ant` u[or modificat`, cu o canti-tate de protein` mai mare,provenind din concentrate proteicede calitate, pentru a asigura nece-sit`]ile unei cre[teri substan]iale amusculaturii, poate fi folositoare. |nfond, culturismul, cel pu]in pentrumine, este un sport care are caideal un corp musculos, puternic,s`n`tos, cu pu]in` gr`sime corpo-ral`. Desigur, eu vorbesc despreculturismul natural, f`r` steroizi [ihormoni.

A[ dori s` v`d un culturist de80 de ani care \nc` arat` bine [imai poate s` fac` cåteva repet`ricu bara de 100 kg din culcat pebanca orizontal`. Ce ar mai aveade comentat atunci presa sausedentarii burto[i \mpotriva cul-turismului?

Iat` regulile generale ale dieteimediteraneene, urmeaz`-le [ipoate o s` fii tu acel culturist put-

ernic la 100 de ani:1. Månca]i o varietate de fructe

[i vegetale, cu accent pe:conopid`, varz`, broccoli (cru-cifere), cam 400 g pe zi. Evita]isucurile de fructe la cutie caresunt, \n general, de slab` calitate[i au zah`r.

2. Månca]i påine, paste saucereale bogate \n fibre (inte-grale). Alege]i orezul brun, evita]ipåinea alb`, biscui]ii, sticksurile[i alte surse de carbohidra]i rafi-na]i sau cu indice glicemic ridicat.

3. Månca]i proteine din sursecu con]inut sc`zut de gr`simi sat-urate. Acestea includ carnearo[ie slab`, pui (f`r` piele), lapte,brånz` [i iaurt f`r` gr`sime.Uita]i de: cårna]i, bacon, salamsau alte tipuri de carne procesat`care sunt asociate cu cancerul deprostat` [i colon.

4. Asigura]i-v` c` månca]ipe[ti gra[i care con]in gr`simiOmega-3, precum somon, crap,

hering, tuna [i macrou. Dac` nuv` place pe[tele, lua]i un supli-ment cu ulei de pe[te carecon]ine Omega-3.

5. Folosi]i uleiuri s`n`toase: dem`sline extravirgin, canola, in.Evita]i folosirea \n exces auleiurilor de porumb, floarea soa-relui, soia, arahide, bogate \nOmega-6.

6. Månca]i maz`re, fasole,alune [i nuci. Toate sunt sursebune de fibre. Nu månca]i alunes`rate, råncede sau alune \nveli-te \n miere.

7. Limita]i alcoolul. Dac` dori]is` be]i, nu dep`[i]i un pahar de150 ml de vin sau 300 ml de bereori 40 ml de lichior pe zi.

8. Evita]i gr`simile hidro-genate. Aici intr` margarina, ali-mentele pr`jite, fast-foodurile,chipsurile, dulciurile coapte (co-zonac, checuri etc), gogo[ile [iorice aliment care con]ine uleihidrogenat.

24 Culturism&Fitness nr. 5/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Drago[ Corcoveanu

Bucure[tiul a g`zduit, pe 3 mai2008, la Casa de Cultur` aStuden]ilor (fosta Grigore Preo-teasa), Campionatul Na]ional deSkandenberg 2008, competi]ieaflat` la cea de-a doua edi]ie.

A[a cum era de a[teptat,bra]ele de fier ale acestui sportau oferit confrunt`ri memorabile,\ntr-un r`zboi pe bune, \ntr-o zi \ncare, din p`cate, au uitat de prie-tenie [i [i-au amintit parc` detoate animozit`]ile existente \nlumea acestei discipline.

Interesul major stårnit de con-curs a adunat la start num`rulrecord de 150 de sportivi, un nu-meros public [i multe posturi TV,dornice s` surprind` imaginispectaculoase din lupta bra]elor.De asemenea, reporteri de laprincipalele ziare au luat loc \nsectorul rezervat presei.

Ca num`r de titluri na]ionale,Bucure[tiul a fost \ntrecut de pro-vincie, echipe puternice prezen-tånd cluburile din Pite[ti, R`d`u]i,Ludu[, Baraolt, {i[e[ti – Mara-

mure[ [i Gura Vitioarei – Praho-va, unde implicarea sponsorilorlocali a \nceput s`-[i spun` cu-våntul. Dublul campion mondialen-titre, bucure[teanul Ion On-cescu, a produs surpriza zilei prin\nscrierea la categoria super-grea, +110 kg! La categoriile se-migrele [i grele, Bogdan Ghi]`,Sabin B`dulescu [i Olimpiu Fat,[i-au p`strat titlurile na]ionale, \ntimp ce Ioan Pu[ca[u [i D`nu]Borbil, au fost \ntrecu]i clar deOncescu.

La categoriile mici [i medii s-au impus, printre al]ii, Andrei

Chipreanov, Vasile Manole,Daniel Andronache, {tefan T`-ma[. Cel mai echilibrat duel afost la 70 kg seniori, unde DanielChivu [i Biro Antal [i-au „\mp`r]it“medaliile de aur.

Deliciul publicului au f`cut [imeciurile \ntre sportivi de toatevårstele: juniori, junioare, seniori,senioare [i masters, cel maitån`r concurent, Mario CezarPreda din Bucure[ti, avånd 14ani, iar cel mai vårstnic, MirceaCårloganu din Bra[ov, 52 ani.

Organizatori au fost Asocia]iaRomån` de Skandenberg „Bra]de Fier” [i partenerul s`u oficial,Redis Nutri]ie.

Poze, comentarii [i video g`si]ipe siteul www.bratdefier.ro

CLASAMENTjunioare 50 kg bra]

stång+drept: 1. Timea Szakats(Baraolt-Covasna)

senioare 60 kg bra]stång+drept: 1. Alina Androna-che (Gala]i)

senioare 80 kg bra]stång+drept: 1. Angela Ciuperca(Gala]i)

Juniori75 kg bra] stång: 1. Eugen

Pribagu (sat Prohoze[ti, Bc), 2.Drago[ Iorga (Sl`nic, Ph), 3.

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde skandenberg

Bucure[ti, 5 mai 2008

26 Culturism&Fitness nr. 5/2008 Culturism&Fitness nr. 5/2008 27

TTeeooddoorr HHuummiinniiuucc vvss HHoorr iiaa BBuummbbaarr

MMiirrcceeaa CCåårr llooggaannuu vvss DDrraaggoo[[ MMeeccuu

Bogdan Hag`u (Ludu[); drept: 1.Ionu] Lungu (Bucure[ti), 2. DavidBotar (sat Ictar-Budin]i, Tm), 3.Adrian Sandu (Gura Vi]ioarei, Ph)

+75 kg bra] stång: 1. HoriaBumbar (Bucure[ti), 2. MariusV`duva (sat Dragomire[ti, If), 3.Marius P\rnac (Ro[iori de Vede);bra] drept: 1. Horia Bumbar(Bucure[ti), 2. Teodor Huminiuc(Ia[i), 3. Ionu] Dinu (Bucure[ti)

Mastersopen bra] drept: 1. Drago[

Mecu (Bucure[ti), 2. MirceaCårloganu (Bra[ov), 3. Vicen]iuCulea (Fete[ti), 4. Ion Preda(Bucure[ti)

Seniori 55 kg st.+dr.: 1. Ruslan B`l`-

iu[ (Bucure[ti), 2. Paul Barbelian(Bucure[ti), 3. Alpar Borbath(Baraolt, Covasna)

60 kg st.+dr.: 1. Florin Rizea (Pi-te[ti), 2. {andor Tofalvi (Baraolt,Covasna), 3. Costinel Apostiu (B.)

65 kg st.: 1. Cosmin Dumitres-cu (Bucure[ti), 2. Iulian Nicorici(Timi[oara), 3. Filip T\rsu (Lu-du[); dr.: 1. Filip T\rsu (Ludu[),2.Iulian Nicorici (Timi[oara), 3.Adrian Mitrea (Ro[iori de Vede)

70 kg st.: 1. Antal Biro (Baraolt,Covasna), 2. Daniel Chivu (Pi-te[ti), 3. Marian B`l`[an (Bucu-re[ti); dr.: 1. Daniel Chivu (Pi-te[ti), Antal Biro (Baraolt, Covas-na), 3. Alin Iovanescu (sat Ictar-Budinti, Tm)

75 kg st.: 1. Andrei Chipreanov(R`d`u]i), 2. Radu Anghel (Bucu-re[ti), 3. Florin Br`tian (D\rlos, Si-biu); dr.: 1. Andrei Chipreanov(R`d`u]i), 2. George Diaconescu(Bucure[ti), 3. Florin Br`tian(D\rlos, Sibiu)

80 kg st.: 1. Daniel Androna-che (Gala]i), 2. Vasile Manole(Bucure[ti), 3. Gabriel Nicoar`(Ludu[); dr.: 1. Vasile Manole(Bucure[ti), 2. Daniel Androna-che (Gala]i), 3. Puiu Ene (B.)

85 kg st.: 1. {tefan T`ma[({i[e[ti, Maramure[), 2. GeorgeTache (Gura Vitioarei, Ph), 3.Florin Butu[ina (Bucure[ti); dr.:

1. {tefan T`ma[ ({i[e[ti, Mara-mure[), 2. Edmond Cristescu(Bucure[ti), 3. George Tache(Gura Vitioarei, Ph)

90 kg st.: 1. Bogdan Ghi]` (Pi-te[ti), 2. Mircea Bic` (Bucure[ti),3. Adrian Påslariu (Milis`u]i, Su-ceava); dr.: 1. Bogdan Ghi]`(Pite[ti), 2. Adrian Påslariu (Mili-s`u]i, Suceava), 3. Adrian Tudo-se (Ro[iori de Vede)

100 kg sg.: 1. Sabin B`dulescu(Bucure[ti), 2. Bogdan Marin(Bucure[ti), 3. Vasile Minea (Bu-cure[ti); dr.: 1. Sabin B`dulescu(Bucure[ti), 2. Andras Egyed(Baraolt, Covasna), 3. BogdanMarin (Bucure[ti)

110 kg st.: 1. Olimpiu F`t ({i-[e[ti, Maramure[), 2. Alin Cuem-jiev (Bucure[ti), 3. Cristian Hof-nar (Sighi[oara); dr.: 1. OlimpiuF`t ({i[e[ti, Maramure[), 2. AlinCuemjiev (Bucure[ti), 3. MihaiDumitra[cu (Bucure[ti)

+110 kg st.: 1. Ion Oncescu(Bucure[ti), 2. D`nu] Borbil (Lu-du[), 3. Radu Georgescu (Bucu-re[ti); dr.: 1. Ion Oncescu (Bucu-re[ti), 2. Ioan Pu[ca[u (F`g`ra[),3. Radu Georgescu (Bucure[ti)

BBiirroo AAnnttaall vvss DDaanniieell CChhiivvuu

AAddrr iiaann PPååssllaarr iiuuvvss BBooggddaann GGhhii ]] `̀

IIooaann PPuu[[ccaa[[uu vvss IIoonn OOnncceessccuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Alexandru Bolborici

Prima edi]ie rezervat` specialsportivilor de masters a reunit lastart 25 de sportivi \n micul ora[{imleul Silvaniei. Numai cuvintede laud` pentru organizatorulprincipal, dl. Ioan Laszlo care,ajutat de autorit`]ile locale, areu[it desf`[urarea ca la carte aunei edi]ii de campionat na]ional.Forma foarte bun` a sportivilor,Invita]ii speciali dar [i publiculgeneros [i cu mult fairplay au\ntregit atmosfera, concursulfiind, ca s` citez un sportiv partic-ipant, „unul dintre cele mai fru-moase la care am participat \ndecurs de mai bine de 20 de ani“.

La bodyfitness masters femi-nin, campioan` de culturimsenioare pe 2007, Judit Palecian,s-a impus, nu f`r` emo]ii \n fa]aEmiliei Pantea.

1. Judit Palecian – CSU Tg.

Mure[

2. Emilia Pantea – Fortus

C`l`ra[i

3. Cristina Chiriac – Atlas Br`ila

La culturism masters feminin,s-a dat o lupt` stråns` \ntre mul-tiplele campioane de culturismsenioare, Lumini]a Mure[an [iJudit David. Balan]a s-a \nclinat\n favoarea masei musculareceva mai mari a Lumini]ei. Pelocul 3, vålceanca MihaelaPas`re, o sportiv` puternic` carede curånd a cå[tigat un concursde powerlifting organizat la AlbaIulia.

1. Lumini]a Mure[an –

Redis/Delta Power Cluj

2. Judit David – Lulu's Gym Gl.

3. Mihaela Pas`re – Cult. Rm. Vl.

Mastersul 70 kg este categoriaveteranului Vasile Cr`ciun pecare o cå[tig`, autoritar, de anibuni. Remarc reapari]ia \n con-cursuri a lui Vasile Zaha.

1. Vasile Craciun – Atlas Br`ila

2. Vasile Gherghina – Culturistul

Rm. Vålcea

3. Vasile Zaha – Dinamic 2000

Satu Mare

4. Ion Mititelu – CS. Fl.

Teodorescu Timi[oara

Categoria masters 80 kg a fostuna dintre cele mai u[or de arbi-trat, chiar [i un nein]iat putåndoferi clasamentul corect.1. Costel Torcea – Gladiator

Gym/Armata Craiova

2. Domokos Balogh – Delta P.Cj

3. Dan Mån`scurt` – Titanic Tg.

Mure[

28 Culturism&Fitness nr. 5/2008

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde culturism [i bodyfitness masters

{imleul Silvaniei, 17 mai 2008

O lupt` interesant` pentru titlulde campion a fost la categoriamasters 90 kg, \ntre MirceaSibiceanu [i Florian Dumitru. Maiexperimentat, Mircea s-a impus.Pe locul 3, organizatorul princi-pal, dl. Ioan Laszlo.1. Mircea Sibiceanu – Redis

Buftea

2. Florian Dumitru – CS

Teleorman Alexandria

3. Ioan Laszlo – CS {imleul

Silvaniei

4. Dumitru Neag – Dumifitness Cj

La masters +90 kg s-a impusclar Engi Dene[, el putånd facefat`, cu succes, [i la concursuride seniori.1. Engi Dene[ – CSU Tg. Mure[

2. Csaba Hengan – Idol Fitness

Tg. Secuiesc

3. Octavian Cosman – Dumifit-

ness Cluj

4. Liviu Unguru[an – Gold Gym

{imleul Silvaniei

La ultima categorie din con-curs, rezervat` celor peste +50ani, s-a continuat „duelul“ careexist` de cå]iva ani buni dintre

ve[nic tinerii Vasile {erban [iEugen Kantor. Nu are importan]`mare clasamentul categoriei cåtfelul cum arat`, vigoarea [is`n`tatea pe care o dovedescace[ti sportivi.

1. Vasile {erban – Redis

Buftea/Vulturul de Mare

2. Eugen Kantor – Redis Buftea

3. Vasile Belbe – S`n`tatea

Ergolemn Satu Mare

4. Adrian Sestacovschi – Fortus

C`l`ra[i

Poze, comentarii [i video g`si]ipe forumul siteului www.topcul-turism.ro

Culturism&Fitness nr. 5/2008 29

EEuuggeenn KKaannttoorr [[ii VVaassii llee {{eerrbbaannJJuuddii ttPPaalleecciiaann

LLuummiinnii ]]aaMMuurree[[aann

VVaassii lleeCCrr`̀cciiuunn

CCoosstteellTToorrcceeaa

MMiirrcceeaaSSiibbiicceeaannuu

EEnnggii DDeennee[[

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Culturism&Fitness nr. 5/2008 31

ni[te camere insalubre, ponosite,cu instala]ii sanitare inutilizabile [iunde imaginea de ghetou era la eaacas`. Dar ce mai conta! Eramepuiza]i fizic [i psihic [i, personal,a[ fi dormit [i pe canapelele de larecep]ie.

Nu am s` v` ascund faptul c` amr`mas cu un gust amar [i un senti-ment teribil de frustrare, atuncicånd am realizat c` noi, echipaRomåniei, sub aspect vestimentarar`tam ca o gloat` de turi[ti r`t`ci]i,\n timp ce alte echipe ale altor stateparticipante erau echipate cu tre-ninguri inscrip]ionate cu numele]`rii lor, culorile distincte f`cåndu-is` tr`iasc` din plin sentimentul demåndrie na]ional`. Noi, nu! Poatecineva cu atribu]ii pe aceast` latur`va citi acest articol [i va \n]elege c`imaginea \[i are rolul ei \n pro-movarea valorilor na]ionale [i c`nici un efort nu este prea mareatunci cånd vorbim de reprezentarela nivel interna]ional.

Echipa Romåniei a ob]inut unmuncit loc 3 pe echipe [i, dup` con-curs, f`r` du[ prealabil, am fostinvita]i la banchet. Cåteva pateuritranspirate [i plictisite de cåt st`tu-ser` sub neoanele \nc`perii, ni[tesalam, o duzin` de pr`jituri uscate[i multe scobitori au compus ceeace \n program era men]ionat cafiind un moment festiv [i emo]io-nant. A doua zi, f`r` a avea m`cardou` ore libere pentru a vizita\mprejurimile, am plecat c`tre cas`.De data asta, drumul spre ]ar` afost unul \ndulcit de ciocolata pecare fiecare dintre noi o visase s`p-t`måni \ntregi de regim [i pe careacum o savuram din plin, de meda-liile ob]inute, de gåndul c` vom maiprinde ceva din duminica de Pa[teal`turi de familii [i prieteni, dar [i depeisajele muntenegrene absolutfantastice. Sigur, zgomotul de fond\n microbuz era dominat de fo[netulambalajelor de bomboane, napoli-tane [i alte bun`t`]i consumate „laliber” de to]i, dar [i de zbårnåitulmotorului ambalat f`r` mil` de[oferul nostru care nu a l`sat, subnici o form`, ca nivelul adrenalineis` ne scad` cumva. Am avut detoate: viraje pe dou` ro]i, [i pe con-

trasens, por]iuni de mare vitez` laconcuren]` cu autoturisme de clas`mare, båjbåieli interminabile princartiere m`rgina[e ale ora[elorsårbe, indicatoare ce p`reau clare,ignorate, [i r`spunsuri agresive \ndulcele grai moldovenesc dateprompt de domn Nelu atunci cåndcineva \ncerca s` \[i exprime vreoopinie legat` de vitez` sau traseu.Am ajuns duminic` dup` prånz, laBucure[ti, bucuråndu-m` sincer c`nu locuiesc \n Ia[i [i c` nu trebuies` mai suport cåteva ore supliciulautomobilistic.

Altfel, \mi este greu s` uitmomentul critic \n care NicoleteiRadu i s-a f`cut r`u, pe de o parte,de la regimul alimentar drastic [ideshidratare, iar, pe de alt` parte,de la survolul la joas` \n`l]ime pre-stat de domn Nelu. Atunci, numaiinterven]ia de tip SMURD, oportun`[i calificat`, a doamnei FeliciaPurice [i a domnului Cristian Rus af`cut ca \ntreaga participare la con-curs s` nu devin` o tragedie. Deasemenea, m` uit`m cum sportiviise menajau unii pe al]ii, f`cåndu-[iunul altuia [ederea \n microbuzulsupra-aglomerat de bagaje [ioameni, cåt mai confortabil` posi-bil. M` uitam cum \[i purtau unulaltuia de grij`, cåt de preocupa]ierau de starea celuilalt, cum \[i\mp`rt`[eau sfaturi [i experien]eanterioare de concurs, cum, din

cutia de vitamine sau pieptul de pui,ofereau [i celuilalt. Impresionant!Genera]ii diferite de sportivi, cu pal-maresuri [i experien]e diferite,venind din aproape toate zonele]`rii, unii v`zåndu-se pentru primadat`, formau o echip`.

|mi amintesc c` \n noapteadinaintea concursului, chinuit decontracturi musculare la gambe, l-am trezit, \n miez de noapte, pe dl.Vasile Cr`ciun, un om deosebit [isufletist, cum rar \ntålne[ti, rugån-du-l s` m` ajute cumva. Nu numaic` m-a ajutat [i am reu[it din nous` dorm, dar a doua zi diminea]a,m-a trezit [i m-a scos la o [edin]`de alergare u[oar` pentru accentu-area separ`rii musculare pepicioare.

Sigur, o astfel de experien]` \]idovede[te, o dat` \n plus, c` a fi oechip` \nseamn` mai mult decåtsimplul fapt de a concura pentru unanume club, ]ar` etc. Echipa suntoamenii, sportivii, care \n momentedificile dovedesc ceea ce \n cuvintes-ar exprima prin altruism, coezi-une, ini]iativ`, toleran]`, generozi-tate, disciplin`.

Balcaniada 2008 a trecut, iarpeste ani nu vor r`måne decåtrezultatele, amintirile pl`cute [ilec]iile pe care fiecare dintre ceicare au participat le-au \nv`]at; sauar fi trebuit s` le \nve]e...

Daniel Oprea

Nu \mi amintesc ca vreodat` s` fifost mai confuz ca acum ... De obi-cei, atunci cånd m` preg`tesc s`scriu un articol pentru aceast`revist`, am, \nc` de la \nceput, unplan de idei pe care inten]ionez s`le ating \n con]inutul articolului, [tiufoarte bine care este mesajul pecare vreau s`-l transmit cititorului,cunosc care va fi spiritul [i tentaarticolului, \n sensul c` decid, de la\nceput, dac` articolul va fi unulcritic sau laudativ, amuzant sauserios, tehnic sau vizånd socialul.

De data asta [tiu doar c` vreaus` v` povestesc despre participa-rea echipei Romåniei la Campiona-tele Balcanice din Muntenegru.Atåt. Ah, s` nu m` \n]elege]i gre[it;nu voi relata despre competi]ia spo-rtiv` \n sine, ci despre tot ceea ce s-a \ntåmplat \nainte [i dup` aceasta.

A[adar, dup` s`pt`måni lungi [ichinuitoare de regim alimentar [iaerobic din bel[ug, a venit vremeas` purced c`tre locul unde urma s`se desf`[oare Balcaniada 2008, \nspe]` localitatea Bar din Muntene-gru. |nc` de acas` \mi f`cusem oidee despre cå]i kilometri sunt pån`acolo [i chiar m` bucuram gåndin-du-m` c` nu voi petrece prea multtimp \n autocar.

Dar cum socoteala de acas` nuse potrive[te cu cea pe care realita-tea dur` o oferea, a rezultat c` au-tocarul, pe care mi-l \nchipuiam euca fiind locul \n care voi c`l`torivreo 14 ore la dus [i tot vreo 14 la\ntoarcere, s-a dovedit a fi un mi-crobuz meschin, cu scaune \ngus-te, tari [i \nghesuite, destinat trans-portului elevilor de [coal` primar`[i rareori gimnaziu, pentru drumurice nu dep`[esc 50 km, al c`rui sis-tem de ventila]ie cu comand` voca-l`, adic` „domn’ [ofer, mai opri]iaerul al` c` murim aici \n spate!”, \]iinflama instantaneu sinusurile, alec`rui suspensii, pe drumurile dinSerbia, ne-au amestecat gåndurile,somnul [i separarea muscular` (nu\mi amintesc cine a spus-o pe asta,dar a fost excelent`!) [i a c`rui u[`principal` func]iona ca la 6 din 49,adic` o trånteai de 49 de ori, ca s`se \nchid` de 6 ori bine. Ce s` v`spun, c` toate ar fi fost pån` la ur-m` acceptabile, dar ca dezastrul s`fie complet, fatalitatea a pus \nacest microbuz un [ofer de ... curs`lung`! Un [ofer care [tia tot [i dinacest motiv nu accepta nici un sfat.Nu avea nevoie! Era a[a de price-put c` a plecat din mijlocul Bucu-re[tiului c`tre vest, prin est [i, pån`a dibuit autostrada Bucure[ti-Pite[ti, ne-a prezentat comunele

Balote[ti, Mogo[oaia [i Chitila! {ipentru c` afar` era o vreme neprie-tenoas`, adic` noapte [i ploaie,domn’ Nelu, [oferul, [i-a doveditm`iestria la 80-90 km/or`, preluåndcu succes sarcinile sp`l`toruluielectric de parbriz, care nu func]io-na, [i, sco]ånd måna pe geamulportierei lui, turna ap` pe parbriz,dintr-o sticl` de plastic. Toat` lu-mea \[i ]inea r`suflarea [i odat` ceparbrizul devenea din nou transpar-ent, se auzea un oftat de u[urarecolectiv. |mi amintesc c` cineva, \nnoaptea aceea, a sugerat s` ne ru-g`m s` se opreasc` ploaia. Ploaias-a oprit singur`, iar nea Nelu, moti-vat de succesele anterioare, a \nce-put s` se lase greu pe pedala acce-lera]ie, necontånd c` drumul eraplin de serpentine [i gropi.„Schumaherul“ din nea Nelu a erupt[i era greu de oprit! La fel [i micro-buzul. |n spate, unii puneau pariuridac` ajungem sau nu la cåntar, iaral]ii scriau pe ni[te foi de hårtie cuilas` centura [i m`nu[ile de antre-nament \n caz c` nea Nelu rateaz`vreo [ican` din circuit. Glumesc,dar a fost \ngrozitor. Chiar ne-amtemut pentru vie]ile noastre.

La dus, c`l`uzi]i de instinctul[oferului nostru, care [tia tot [i erafresh, de[i nu dormise de 24 deore, am v`zut [i o por]iune din Bul-garia, cu implica]iile vamale [i pe-cuniare de rigoare. La \ntoarcere,ora de geografie s-a \ncheiat, [i dinSerbia, am intrat, cum era [i nor-mal, direct \n Romånia.

Nu vreau s` fac din [oferul mi-crobuzului eroul principal al pove-stirii mele, de[i, pe timpul deplas`-rii, a reu[it, f`r` efort, s` fie cea maiantipatic` persoan` din grup.

Am ajuns, \ntr-un tårziu, \ntregi,la hotelul unde urma s` fim caza]i [iunde cåntarul oficial ne mai a[teptadoar pe noi, echipa Romåniei.Dup` ce ne-am \mbr`cat slipul deconcurs, prin toalete, [i am fostcånt`ri]i, m`sura]i, legitima]i, amavut nepl`cuta surpriz` de a intra \n

BALCANIADA DIN... MICROBUZ

30 Culturism&Fitness nr. 5/2008

eecchhiippaa RRoommåånniieeii ,, ff `̀rr `̀ eecchhiippaammeenntt ooff iicciiaall ,,pp`̀rreeaa uunn ggrruupp ddee ttuurr ii[[tt ii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimen-telor. Am \ntålnit din ce \n ce maimulte cereri de suplimente cu oanumit` compozi]ie proteic` [i unanumit gust. Avånd \n vedereaceste lucruri, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in`diferite substan]e nutritive pure,adic` noi decåt le ambal`m exacta[a cum le primim de la produc`-tori, f`r` s` intervenim \n vreunfel, adic` s` le combin`m cu altesubstan]e, s` le d`m gust sauarom`. Dumneavoastr` pute]icump`ra aceste substan]e pure[i s` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi. Pu-te]i ad`uga la un concentrat pro-teic de un anumit fel, sau la ocombina]ie de mai multe feluri deconcentrate proteice, dextroza,ca aport de carbohidra]i simpli [ipentru a da un gust bun, malto-dextrin`, pentru aport de carbohi-dra]i complec[i, [i, \n func]ie degustul fiec`ruia, diferite ingredi-ente pentru un gust cåt mai pl`-cut (cacao, vanilie sau diversearome care se g`sesc \n comer]).Iat` primele substan]e nutritivedin gama Supliment Pak:

Concentrat din zer (Lactomin 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Lactoprot,

Germania. Se prezint` la cutii de900 g – 39,00 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` lacutii de 900 g – 37,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(Caseinat de sodiu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs in Franta. Seprezint` la cutii de 900 g – 45,00lei.

Izolat proteic din soia (Unisol S)Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neu-tru. Produc`tor: BarentzIngredients, Olanda. Se prezint`la cutii de 750 g – 17,00 lei.

Dextroz` Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria.Se prezint` la cutii de 1 kg – 6,50lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ielent` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Turcia. Seprezint` la cutii de 1 kg – 9,50 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu absorb-]ie lent` [i gust neutru.Produc`tor: Roquette, Fran]a. Seprezint` la cutii de 1 kg – 9,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeii ccuuddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::

l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))

SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii

ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoaneleredac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii

de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2

kg – 45,00 lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

Culturism&Fitness nr. 5/2008 33

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combat-erea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

|n fiecare såmb`t`, \ntre orele 9:00 [i 9:30,diminea]a, pute]i urm`ri la TVR 2, emisiunea SuperSport, cu tematic` din culturism, fitness, skanden-berg, medicina sportiv`, nutri]ie etc. |n decursulemisiunilor \i pute]i vedea pe Florin Uceanu, DanielOprea, Alexandru Bolborici, Viorel M`r`[oiu, Ionu]M`r`[oiu, Ion Oncescu, Cristian Neagu, CostelPripas, Petru Ciorb` [i al]ii.

Emisiunea Super Sportpe TVR 2

32 Culturism&Fitness nr. 5/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri, pan-taloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i de antrena-ment, centuri din piele de cea mai bun` calitate, printelefon: 0262/220614; 07445100 06; 0744.828.833Vånd suplimente Redis

\n Buz`u, la sala „Oxigen Center“.

Tel. 0722.299.435Clubul Sportiv Universalvinde suplimente nutri-tive Redis, Universal,

Natural Plus \n Gala]i, laComplexul Sportiv

Oaid`’s \n Pia]a Central,Micro 17.

Tel. 0741.053.523Vånd gantere reglabile,700 kg - 3 lei/kg, discuriolimpice [i populare - 3

lei/kg, bare olimpice,populare, månere,

aparate culturism. Tel.0741.053.523

Distribuitor de suplimentenutritive \n Råmnicu. Vålcea.

Tel. 0722.473.011Vånd aparate de culturism

(b`nci pentru \mpins,suport de genu, banc`abdo. etc.), pre]uri 350-

1000 lei. Tel. 0723.495.432Vånd diverse aparate,

greut`]i etc. de la o sal`desfiin]at`. Tel.0747.317.979

Produse Redis, Universal,Natural Plus \n BBuuzz`̀uu..

Tel. 0742.628.209

Vånd handgripperCaptains of Crush, nr.2.

Tel. 0745.268152

MIC~ PUBLICITATE

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i\n Bucure[ti, la magazinul Obor, pe holulintr`rii principale (intrarea McDonald’s).

www.redis.romagazin on-line de vånzare supli-

mente nutritive [i accesoriipentru practicarea sportului

Magazin de comercializare a suplimentelornutritive \n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3,ap. 3, lång` complex „Nord“. Informa]ii la

tel. 561.772; 597.394; 0722.324.061

Foarte multe filmule]e cu antrenamente,concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte

clipuri senza]ionale din sport,momente amuzante sau recorduri mondiale,pute]i viziona pe site-ul www.videosport.ro

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM{{II FFIITTNNEESSSS

|n Bucure[tii,, Cartiierull Pajjura,, str..Driidu,, nr.. 2 ({coalla nr.. 178)

Aparatur` ultramodern`. Aici g`si]i [i suplimente nutritive.Tel.: 0724.262.142, 0724.534.043

BBBBaaaattttoooonnnn ccccuuuu uuuunnnnccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt

mmmmaaaarrrreeeeddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,LLLL----CCCCaaaarrrrnnnniiiittttiiiinnnn`̀̀̀[[[[iiii OOOOmmmmeeeeggggaaaa 3333

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice,cum ar fi: bare [i discuri olim-pice? Sunte]i a[tepta]i la sala deculturism [i fitness din Bucure[ti,\n incinta Liceului „Aurel Vlaicu“,situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campionna]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, ma-s` biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 725.77.04, 723.370.156CLUB FORCE 1

Bucure[ti, Cart. Macaralei,str. Armeni[ 2, tel.

345.25.90CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei25-27 (Teiul Doamnei),

tel. 242.80.00DUMSIL GYM

Sal` fitness, masaj, body-building \n Bucure[ti, Bd.

Basarabia 110. Tel. 324.26.99;0722.227.048

POWER ZONEBucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

FITNESS CLUBBucure[ti, lång` podul IORstr. Liviu Rebreanu nr. 6,

bl. B1, sc. 8, parter, sector3.

Vindem produse Redis. Tel. 021.340.29.73

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, magazin BucurObor, la etaj, vizavi de

Prim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67BGS GYM 2

Bucure[ti, zona Pia]aS`l`jan, bd. Nicolae

Grigorescu nr 51 A, vizavide Shell. Tel. 0722.137.680PRO WHELLNESS CLUBBucure[ti, zona Diham.Aerobic, tae bo, ju jitsu,

masaj etc.Tel. 0729.808.389GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929OXYGEN CLUB

Bucure[ti, \n spatele Po[teiVitan, str. Andrei Bårseanu

nr 6. Tel. 0745.677.316TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

divertisment film clipuri muzicalesport auto sex[tiin]` [i tehnolo-gie animale reclame clipuri

indite Cele mai interesanteproduc]ii video dinlume [i din ]ar`.

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial, timpde 11 numere, \n perioada 5 feb-ruarie – 16 aprilie 2003, suplimen-tul 100 exerci]ii de culturism. |nfiecare num`r, au fost publicateexerci]ii din fiecare grup` muscu-lar`, iar \n ultimul num`r, dedicatacestui serial, pute]i g`si indica]ii[i programe de antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate la tele-foanele [i pe adresa redac]iei.Plata se face la primirea coletu-lui – 5,00 lei.

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

OFERT~ SPECIAL~aparate profesionale de fitness, culturism

marca Panatta, ASsport, Vasilgym - second hand. Detalii pe www.darconf.bizoo.ro [i la tel. 0723.016.932

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss

bratdefier.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

sskkaannddeennbbeerrgg

34 Culturism&Fitness nr. 5/2008 Culturism&Fitness nr. 5/2008 35

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 191 (5/2008)

Petrruu CCioorrb`v`̀ rreccommannd`̀

suplimmenntele nnutrritive

TOPCULTURIS

M.RO