Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

of 25 /25
S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g Suplimentul Suplimentul Fight Fight A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t N N u u t t r r i i ] ] i i e e S S ~ ~ N N E E C C U U N N O O A A { { T T E E M M C C A A M M P P I I O O N N I I I I director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 1 (177) 2007 0,90 lei l www.efitness.ro & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S I I N N F F O O R R M M A A } } I I A A | | N N S S E E A A M M N N ~ ~ P P U U T T E E R R E E TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

SSSSkkkkaaaannnnddddeeeennnnbbbbeeeerrrrgggg

Suplimentul Suplimentul FightFight

AAAAnnnntttt rrrr

eeeennnnaaaammmm

eeeennnntttt

NNNNuuuutttt rrrr

iiii ]]]]iiii eeee

SS~~ NNEECCCCUUNNOOAAAA{{TTEEMMCCCCAAAAMMPPIIIIOONNIIII IIII

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 11 ((117777)) 22000077 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSS

IIIINNFFOORRMMAAAA}}IIIIAAAA||NNSSEEAAAAMMNN~~

PPUUTTEERREE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

2

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa„„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss&&FFiigghhtt““ ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemm

pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaarreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu

ssuummaa ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vveecchhii)) ppeennttrruu[[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vveecchhii)) ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Exerci]iile fizice reductensiunea arterial` la persoanelehipertensive . . . . . . .8

Vizit` la pu[c`rie . . . .9

Culturismul, un drumspre succes . . . . . . .12

O metod` anti-foame . . . . . . . .14

Informa]ia \nseamn`putere . . . . . . . . . . . .15

Profil fitness: Diana Oprea . . . . . .17

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

C-tin Laz`r, un campioncontemporan . . . . . .28

Alergarea pe timpde iarn` . . . . . . . . . .31

Heavy Duty . . . . . . . .32

Concurs skanedenberg . . . . .33

Arta fizicului [i artafotografic` . . . . . . .35

Suplimentul „Fight“ 41

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Lavinia Calot`[i Alexandru Ceobanu

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea, jud. Ilfov, cod 070.000

Tellefon/Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58 Tellefon: 021/300.75.46,351.85.68, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i

0788.571.181 www.efitness.ro e--mail: [email protected] de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnOOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDaanniieell OOpprreeaa [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa..

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFIITTNNEESSSS

Cristian Dulgheru

Acum, odat` cu intrarea \nUniunea European`, sper`m c` u[or,u[or, romånii s` capete dinobiceiurile europene \n domeniulsportului [i s` se intereseze mai multca pån` acum de s`n`tate [i demodul cum arat`. N-a[ spune c`Romånia st` prost la capitolulpractican]i de fitness [i culturism, darse poate m`ri num`rul celor carefrecventeaz` s`lile, lucru destul deposibil, pentru c`, pån` acum, an dean s-au deschis s`li noi [i s-a m`ritmasa celor care “merg la sal`“.

Dac` \n articolul pe care \l scriamanul trecut, \n ianuarie, nu vedeamperspective pentru culturismulcompeti]ional, fiind contrazis ulteriorde rezultatele ob]inute de sportivii deperforman]`, putånd spune chiar c` afost unul dintre cei mai buni ani dinpunct de vedere al medali i lorcucerite, acum m` ab]in s` facpronosticuri. Posibil, sportivii, chiardac` nu ob]in cå[tiguri materiale, vorcontinua s` se preg`teasc` la celmai \nalt nivel [i vor cå[tiga medaliisau, posibil, nu vor mai merge lamarile concursuri interna]ionale, astar`måne de v`zut.

Imaginea culturi[tilor, din p`cate,urmeaz` modelul occidental, adic`nu sunt prea aprecia]i de publicul

larg, din cauza asocierii culturismuluicu dopajul.

Revista va \ncerca [i \n acest ans` dea informa]ii cåt mai de calitate[i utile pentru cititori. Vom continuas` public`m suplimentul „Fight“ [i \nacest an pentru c` este destul deapreciat de cei care practic` sau suntadmiratori ai artelor mar]iale.

Cei care au acces la Internet vorputea fi la curent, \n continuare, cunout`]ile din domeniu pe siteurilewwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo [i wwwwww..ttoopp--ffiittnneessss..rroo unde pot s` [i discute peforumurile de la f iecare site. V`anun]`m c` va continua concursulzilnic, cu premii constånd \n supli-mente nutritive, de pe forumul de lawwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo..

Siteul wwwwww..rreeddiiss..rroo v` st` ladispozi]ie pentru a face comenzionline de suplimente.

Vom continua s` perfec]ion`m [is` m`rim gama suplimentelor RedisNutri]ie, semnul c` am ajuns la unnivel foarte bun fiind cererile din ce \nce mai mari atåt la export, cåt [i pepia]a intern`. Suplimentele dinimport, Universal, vor fi tot timpul ladispozi] ia dumneavoastr`, cuultimele nout`]i [i la pre]urile celemai competitive.

Perspective 2007MAGAZINUL

REDISMagazinul Redis de pe str. Mihai Eminescu nr. 114-116 s-a mutat \ntr-o nou` loca]ie:

CCaalleeaa {{eerrbbaann VVoodd`̀ nnrr.. 115599,, sseeccttoorr 44,, BBuuccuurree[[ttii A[a cum v-am obi[nuit pån` acum, la magazinul nostru pute]i cump`ra tot ce ave]i nevoie pentru practicarea

culturismului [i fitnessului: toat` gama suplimentelor nutritive Redis Nutri]ie, Universal, Natural Plus, Nutrimaxx,produse cosmetice din gama Redis Cosmetic, accesorii, echipamente [i \mbr`c`minte sportiv`.

La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute de mers pe jos,ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.

Program:luni - vineri 10.30 - 18.00

sâmb`t` 11.00 - 14.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37

MagazinREDIS

M

3

TINERETULUI

LiceulßINCAI

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

5

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succesprodusele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fot-bal F.C. Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucu-re[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu, Petru Ciorb`,Petru Moja, Alexandru Bolborici, Costel Pripas,Viorel M`r`[oiu, Nicolae Cristea, Ion Oncescu,Alexandru Marin, Mirela P\rjol [i top-modelulNicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,4400 lleeii//bbuucc ((1144..000000 lleeii vv))

Lecitin–RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria. Se prezint` sub form` detablete care con]in 500 mg lecitin`.

5500 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Siluet–RAjut` la sl`bire stimulånd arderea gr`-

similor, eliminarea colesterolului dinorganism, \nl`tur` senza]ia de foame, ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Vegetal–REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-carnitin`

pur` [i 13,5 mg fructoz`, avånd un gustexcelent. Se fac comenzi de minim 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i.

11,,4400 lleeii//pplliicc ((1144..000000 lleeii vv))

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare

energetic` redust alimentar, pentrureducerea stratului adipos [i sc`derea \ngreutate. Este bogat \n proteine, fibrenaturale expandate, minerale [i vitamine [iare un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%)Produsul este 100% vegetal. s` fie utilizatperioade \ndelungate. Produsul se pre-zint` \n dou` variante: Fibromix-R, \ndulcitcu fructoz` [i Fibromix-R Light, f`r` zah`r,\ndulcit cu aspartam.

9900 ttaabblleettee –– 55,,5500 lleeii ((5555..000000 lleeii vv))

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–R65% carbohidra]i, 25% proteine,

vitamine [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii ((334400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vv))

Mixforte–R25% proteine, 70% carbohidra]i, vi-

tamina C [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

Mass Forte Creatin–R25% proteine, 65% carbohidra]i, 1%

creatin`, vitamine [i minerale. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii ((335500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii ((337700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6699,,0000 lleeii ((669900..000000 lleeii vv))

Super Mass–R50% proteine [i 35% carbohidra]i.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 7799,,0000 lleeii ((779900..000000 lleeii vv))

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttbb.. –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

330000 ttbb.. –– 2222,,0000 lleeii ((222200..000000 lleeii vv))

Energocarb–R87% carbohidra]i, vitamine, minerale.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))

Fosfocreatin–RTablete de fosfocreatin` pentru m`rirea

for]ei, masei [i energiei musculare.9900 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin`monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttbb.. –– 77,,0000 lleeii ((7700..000000 lleeii vv))330000 ttbb.. –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 65Con]ine 65% proteine din soia [i lapte.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.Se recomand` tuturor sportivilor, cåte opor]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 gde produs).

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

Prot–R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-R

65, doar c` are un con]inut mai mare deproteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 gde produs. Cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4422,,0000 lleeii ((442200..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8833,,0000 lleeii ((883300..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate supe-

rioar`, ob]inut din lapte. Are arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2288,,0000 lleeii ((228800..000000 lleeii vv))

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce simultan reducedistrugerea de protein` (catabolismul).Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foartemare, gust foarte bun.

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8822,,0000 lleeii ((882200..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Ideal ProteinConcentrat cu 75% protein`. Formul` cu

dou` surse de protein`: cu absorb]ie rapid`[i lent`. Se asigur` astfel un flux continuude aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii ((222255..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii ((447700..000000 lleeii vv))

SuproIzolat proteic, din soia, cu o concentra-

]ie de 90% f`r` nici un adaos de arom`sau \ndulcitori.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Proteinmix–RConcentrat proteic de caliate

superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv`. Concentra]ia protei-c` este de 85%.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii ((889900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Performant MassConcentra]ia proteic` (100% din zer)

este de 65%. Gust natural, f`r` \ndulcitori.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vitamino-

mineral care con]ine antioxidan]i [i nutri-en]i naturali.

110000 ttaabblleettee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` recon-

fortant` ce con]in glucoz` cristalizat` [icele mai importante vitamine [i minerale.|nlocuie[te rapid lichidele [i mineralele

pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` ener-gie, ajutånd la recuperarea rapid` dup`efort [i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))1100 pplliiccuurrii++rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

((9955..000000 lleeii vv))

Complex–RSupliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \navitaminoze, stimuleaz` sistemul imunitar,scade colesterolul sangvin, reduce

LDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor de sån-ge, accelereaz` fluxul sangvin.

5500 ccaappssuullee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Allium–RStimulent general, antioxidant, digestiv,

reechilibrant glandular, stimulent imunitar,vitaminizant [i mineralizant \n careingredientele principale sunt extrase dinceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se admi-nistreaz` 2-4 capsule pe zi, \n dou` re-prize, dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nutri-

tiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5– 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg.Valoare energetic`: 350 calorii. Se fac co-menzi de minim 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,4400 lleeii ((1144..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care con-

]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, glu-tamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate vita-minele [i mineralele con]inute de batonulProtein–R. Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru minimum 50 buc`]i. u

11,,6600 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-

carnitin`.Formula favorizeaz` sc`derea

greut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [itonific` sistemul cardio vascular. Combatesenza]ia de foame. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. Pentru comenzi mai mari

de 50 batoane se face o redu-cere de 25%.u

11,,6600 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminoa-cizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` onutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata

metabolic`, asigur` o mai bun` oxige-nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de taurin`.

Se recomand` administrarea a 1–2 tb.\naintea uneia dintre mese (eventual \m-preun` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efectmai bun).

110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

Amino Esen]ialEste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate, cu un raport optim deaminoacizi esen]iali. Necesarul mediu deaminoacizi esen]iali pentru sportivi este deaproximativ 400 mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` elibe-

rarea hormonului de cre[tere (GH) la nive-lul hipofizei, contribuie la men]inerea func-]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolimportant \n buna func]ionare a aparatuluicardiovascular \n mu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

AMINOACIZIAMINOACIZI

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 351.85.68;0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]

i

PPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀,,,, ccccaaaammmmppppiiiioooonnnn mmmmoooonnnnddddiiiiaaaallll2222000000006666

4

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

7

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care faciliteaz`eliberarea natural` de hormoni, precumhormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in-sulina. Are un remarcabil efect anticata-bolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare. u

9900 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3333,,0000 lleeii ((333300..000000 lleeii vv))330000 gg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

TaurinaTaurina [i lecit ina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`t`-]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur`suportul necesar sintezei neurotransmi]`-tori lor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 88,,5500 lleeii ((8855..000000 lleeii vv))

Creatina MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))330000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))550000 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (distrugerea]esutului muscular), \mbun`t`]e[terecuperarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului de cre[tere,stimuleaz` activitatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`, cre[teproduc]ia de glicogen \n ficat, transport`

azotul \n locurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentru sintezaproteic`). u

9900 gg –– 1188,,0000 lleeii ((118800..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))330000 gg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii.

Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel celular, mobili-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))5500 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii ((552200..000000 lleeii vv))

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborarecu firma Brenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` onou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul aci-zilor gra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n ener-gie. |n afara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii des`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n

cazul persoanelor su-praponderale sauobeze care vor s`sl`beasc`. Un pliccon]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5mg fructoz`, avånd ungust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzziiddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii..

2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,4400 lleeii//pplliicc((1144..000000 lleeii vv))

L-carnitin Instant

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-

bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum,dac` ave]i o perioa-d` a zilei \n care v`

sim]i]i f`r` ener-

gie, nu trebuie decåt s` dizolva]i unplic de „Instant Energy Drink“, \n 250ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitatefizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m aceas-t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` adminis-trarea pentru c` aceast` b`utur`con]ine cofein` [i s-ar putea s` numai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acest tip„gata preparate“, care se g`sesc \nmagazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, esteu[or (15 g) [i nu con]ine conservan]isau alte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri-doxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg,Ciancobalamina-0,5 mg, Energy-flavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Este un produs organic care se g`se[te \ncart i lagi i [ i \n l ichidul s inovial de la nivelularticula]iilor. Acest compus a fost utilizat demult întratarea cazurilor u[oare [i moderate de artrit` [i alteleziuni ale articula]iilor. Sportivii utilizeaz` acestsupliment pentru ameliorarea durerilor de articula]ii [ipentru a sus]ine procesul de refacere a cartilajelorlezate.

Se recomand` consumarea a 1-2 tablete, de 3 oripe zi, dup` mesele principale.

Actiflex (100 tb/250 mg) – 12,50 lei (125.000 lei v)Act i f lex Forte (100 tb/500 mg) – 19,50 le i

(195.000 lei v). PPrree]]uurriillee nnuu iinncclluudd ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee.. PPeennttrruu ccoommeennzzii

mmaaii mmiiccii ddee 5500 RROONN ((550000..000000 lleeii vv)),, ttaaxxeellee ppoo[[ttaalleessuunntt ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))..

Comenzi le se pot face la te lefoanele:0232/266.900; 0722.876.311 [i pe e-mail la [email protected] sau la adresa: OlympusGrup, str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

Gel du[ exfoliant anticelulit`

Con]ine particule moi de cear`Cirebelle (provenite din Africa deSud) cu efect de exfoliere asupracelulelor moarte f`r` s` irite pie-lea. Asocierea extractelor de ie-der` [i de castan cu sfere decear` Cirebelle produce cre[-terea circula]iei periferice, re-generare celular`, eliminareacelulitei [i diminuarea fragili-t`]ii capilare.

225500 mmll –– 1111,,0000 lleeii((111100..000000 lleeii vv))

Uleiurile de masaj

Amestecuri de uleiuri vege-tale, ulei mineral [i uleiuri esen-]iale naturale \mbog`]ite cufragmente de plante [i fructe. Seprezint` \n urm`toarele variante:a) lavand`+fenicul+mu[e]el; b)portocal`; c) trandafir; d) relaxantYlang-Ylang+patchoulli+lavand` \n trei straturi:

agen]i de hidratare+ulei de ment`.110000 mmll –– 1111,,0000 lleeii

((111100..000000 lleeii vv))Tonifiant corporal

cu citrice Con]ine un amestec de uleiuri esen]iale de

citrice care dau fermitate [i elasticitate pielii.Are efect reparator celular, prevenind apari]iavergeturilor de pe abdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecare sear`dup` baie sau \naintea masajului cu uleiuri

aromate, fiind [i un detoxifiant \ncelulit`.

116600 mmll –– 1100,,5500 lleeii ((110055..000000 lleeii vv))

Lo]iune antiacneic`Destinat` \ngrijirii tenului acneicfoarte \nc`rcat cu pustule, come-doane, furuncule [i chisturi.Produsul elimin` impurit`]ile acu-mulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degre-sant`. 115500 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vv))Gel anticelulit` cu

unisfere HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combatereacelulitei const` \n asocierea extractului

de ieder` [i castane ce con]in sapo-nozide, compu[i polifenolici, escin`, cu

unisfere celulozice \nc`rcate cu vitaminaE, ce produc asupra zonelor afectate de

celulit` efecte de activare a circula]iei perife-

rice, de reglare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla-matoare [i de regenerare celular`.

114400 mmll –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))Crem` cu spirulin`

Spirulina sau alga albastr` este un cockteiloferit de natur` ce con]ine agen]i antioxidan]i,vitaminele A, C, B1, B6 [i E. Esterecomandat` \n tratamentul tenurilor cutendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii activenaturale cu efect regenerator, antioxidant.

7755 mmll –– 1144,,0000 lleeii ((114400..000000 lleeii vv))

Gel revigorant instant Con]ine o combina]ie de uleiuri esen]iale

(camfor, mentol, lavand` [i ienup`r) [i extractde arnic` cu efect sinergic, calmant. Masatu[or \n strat sub]ire, produce o revitalizareimediat`, fiind perfect pentru picioare obosite,tensiune muscular` [i stres \n umeri, gåt,tåmple [i frunte. Este excelent pentrueliminarea rapid` a febrei sau a durerilormusculare.

7755 mmll –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv)) Hairinhib

Produce \ncetinirea ritmului de cre[tere ap`rului dup` epilare, dublat` de o hidratare apielii.

7755 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Pre]urile includ [i taxele po[tale.Comenzile se pot face la

telefoanele redac]iei sau pe site-ul wwwwww..reedis..roo

6

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Florin Uceanu

|n ultimii 15 ani am primit, din cånd\n cånd, scrisori de la de]inu]i afla]i \ndiferite \nchisori din Romånia. Unii seplångeau c` n-au gantere [i haltere,al]ii c` au sal`, dar n-au måncare sauinforma]ii despre tehnici de antre-nament, al]ii voiau sponsoriz`ri etc.

Recent, am aflat c` a avut locprimul concurs de culturism din siste-mul de \nchisori din Romånia. Bachiar am fost [i invitat de Ghi]` Re-mus, un de]inut din penitenciarulGiurgiu, s` v`d acel concurs. Nu amajuns la concurs, dar pån` la urm` totm-am dus acolo dup` ce am vorbit cumaiorul Florin Antonescu, cel care se

ocup` de programul de educa]ie prinsport [i care s-a ocupat de dotareaunei s`li de antrenament [i de forma-rea \n ultimii 4-5 ani a 3 grupe de de]i-nu]i care practic` culturismul.

Nu m` a[teptam s` v`d prea mul]imu[chi, dar am avut o surpriz`. Uniierau chiar foarte masivi, „acoperi]i“cu ceva gr`sime, dar masivi. Chiar [iRemus, care mi-a scris, a intrat acolocu 66 kg, acum 4 ani, iar acum are106 kg. Este adev`rat c` avea doar66 kg [i din cauza utiliz`rii drogurilorinjectabile. Acum se gånde[te s`

continue culturismul [i dup` eliberare[i nu vrea s` mai aud` de droguri,pentru c` nu vrea s`-[i distrug` cor-pul pentru care munce[te din greu laantrenamente. Aproape 3.000 de ca-lorii pe zi au la dispozi]ie de]inu]ii [ifac 3 antrenamente pe s`pt`mån`.Cred c` este o treab` bun`, din mo-ment ce [i speciali[tii din SUA au in-trodus culturismul \n \nchisori, a[acum vedem prin filme. |n fond, cultu-rismul nu se \mpac` cu drogurile,abuzul de alcool, via]a de noapte,care tind s` creeze delincven]i.

Dr. ßerban Damian

Doctorul ]i-a spus c` ai tensiunearterial` mare, adic` e[ti hipertensiv.De[i poate nu ai nici un fel de simp-tome [i nici nu b`nuiai c` ai aceast`afec]iune, trebuie s` [tii c` nu esteun lucru de neglijat, fiindc` netratat`poate conduce la probleme mult maigrave, cum ar fi accidentul vascularcerebral. Chiar dac` ai primit unu saumai multe medicamente antihiper-tensive, nu neglija antrenamentul caparte important` a tratamentului.Mul]i oameni tr`iesc cu impresia gre-[it` c` hipertensivii trebuie s` eviteefortul fizic, \ns` studii recente auar`tat c` exerci]iile fizice aerobe,efectuate \n mod regulat – cum ar fimersul pe jos \n ritm rapid, pe perioa-de lungi de timp de ordinul lunilor dezile, pot reduce \ntr-o oarecare m`-sur` tensiunea arterial`. La o confe-rin]` a National Institutes of Health,s-a ar`tat c` exerci]iile aerobe au ca-pacitatea de a reduce tensiunea arte-rial` \n repaus, la persoane suferindde hipertensiune arterial`, cu 11mmHg pentru TA sistolic` [i 9 mmHg

pentru tensiunea diastolic`. |n acestfel, se poate ajunge la normalizareatensiunii arteriale (vezi tabelul).

Totu[i, \nainte de a \ncepe s` faciantrenamente, e bine s` discu]i cumedicul t`u (de familie sau cardiolog)despre situa]ia ta concret`. |n func]iede gravitatea bolii tale, el va decidece modific`ri ale stilului de via]` tre-buie s` faci, cåt` mi[care trebuie s`faci [i ce medicamente trebuie s` iei.

|n timpul efortului, mu[chii t`i pri-mesc mai mult sånge, deci \n acelemomente tensiunea ta cre[te. De[iefectul este temporar, dac` tensiu-nea ta este foarte mare, va fi nevoieca medicul t`u s` \]i prescrie medica-mente pentru a o reduce \nainte de a\ncepe s` faci mi[care. Pentru per-soanele cu hipertensiune u[oar` saumedie, de obicei activitatea fizic` nupune probleme.

Dac` vei merge la un medic spor-tiv, acesta \]i poate indica exact ce felde exerci]ii ai voie s` faci. Dac` nu aicum s` ajungi la un astfel de specia-list, alege mersul pe jos, fiindc` nu aicum s` gre[e[ti. Studiile au ar`tat c`efortul fizic aerob de intensitate mo-

derat`, cum este mersul pe jos \nritm rapid, este chiar mai eficient de-cåt efortul fizic intens, cum este aler-garea. |ncepe s` mergi \n orice ritmeste confortabil pentru tine. Pe m`-sur` ce intri \n form`, vei putea cre[-te ritmul [i distan]a. Obiectivul t`u ini-]ial este s` mergi pe jos minimum de3 ori pe s`pt`mån` cåte 30 de minu-te. |n func]ie de nivelul condi]iei fizi-ce, po]i s` \ncerci jogging, pedalarepe biciclet` sta]ionar` sau afar`, \not,canotaj, stepper sau s` participi lacursuri de aerobic.

|n completarea mersului pe jossau a altor activit`]i aerobe modera-te, este bine s` faci [i antrenamentecu greut`]i mici [i multe repet`ri(eventual \n sistem circuit). Nu estecazul \ns` s` te gånde[ti la greut`]imari. Totu[i e[ti un om bolnav. Antre-namentele cu greut`]i mari pot cre[tetensiunea arterial` la valori periculoa-se. De asemenea, trebuie s` evi]iexerci]iile izometrice.

Activitatea fizic` are efect pozitiv\n cazul hipertensiunii arteriale, \ns`trebuie s` fii con[tient c` acest efectse instaleaz` \n luni de zile, deci nute a[tepta la minuni peste noapte.

divertisment film clipuri muzicale sport auto sex [tiin]` [i tehnologie animale

reclame clipuri ineditePPuuttee]]ii vviizziioonnaa ddee aaccuumm ppee wwwwww..nneettvviiddeeoo..rroo cceellee

mmaaii iinntteerreessaannttee pprroodduucc]]iiii vviiddeeoo ddiinn lluummee [[ii ddiinn ]]aarr`̀..

Foarte multe filmule]e cu antrenamente,concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte

clipuri senza]ionale din sport,momente amuzante sau recorduri mondiale,pute]i viziona pe site-ul www.videosport.ro

GGGGLLLLAAAADDDDIIIIAAAATTTTOOOORRRR GGGGYYYYMMMMCCCCRRRRAAAAIIIIOOOOVVVVAAAA

O nou` sal` de culturism [ifitness s-a deschis \n incinta

fostului UCECOM.Antrenor, multiplul campion

na]ional, maestru al sportului,Costel Torcea.

Tel.: 0744.789.764,0744.648.929

9

Vizit` la Vizit` la \nchisoare\nchisoare

FFlloorr iinn UUcceeaannuu \\nnccaaddrraatt ddee ccuullttuurr ii[[tt ii iiddiinn ppeenniitteenncciiaarruull GGiiuurrggiiuu

8

EXERCI}IILE FIZICE REDUCTENSIUNEA ARTERIAL~ LAPERSOANELE HIPERTENSIVE

Clasificareahipertensiunii arterialeTA sistolic` TA diastolic`<130 [i <85 TA normal`130-139 sau 85-89 TA la limita

normalului140-159 sau 90-99 HTA u[oar`160-179 sau100-109 HTA

moderat`180-209 sau110-119 HTA

sever`>210 sau >120 HTA foarte

sever`

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Am \n fa]a mea un tån`r de numai19 ani care, pån` la aceast` vårst`,a reu[it ce al]ii nu au reu[it \ntr-ovia]`.

Campion na]ional la culturismjuniori, el a reu[it s` devin` [i unmodel de succes, demonstrånd c`practicarea culturismului e o ramp`de lansare c`tre lumea show-bizului.

Este student la Facultatea deSociologie din Bucure[ti!

RReepp..:: –– AAlleexx,, \\nn ccee aann aaii \\nncceeppuuttaannttrreennaammeenntteellee ddee ccuullttuurriissmm??

Alex Ceobanu: – Pe 1 iulie 2002,am \nceput antrenamentele.

–– CCuumm aaii aajjuunnss ss`̀ pprraaccttiicciiccuullttuurriissmmuull,, ddee ccee nnuu aaii aalleess aallttssppoorrtt??

– Am avut norocul s` \l cunosc peantrenorul meu, Bogdan Anania, carea investit foarte mult \n mine [i m-aajutat s` m` formez ca om. De la su-plimente pån` la echipament, trans-port cu ma[ina personal` la toateconcursurile, hotel, mas`, absolut tot.Omul acesta chiar a \nfiin]at [i unclub special pentru mine, „ Ana-niaGym Roman” , eu sunt singurulsportiv al s`u. E o rela]ie special`\ntre noi, bazat` pe \ncredere [i \n-]elegere reciproc`, sacrif ici i deambele p`r]i. Au fost perioade cåndam investit, pe lun`, sute de euro.

–– PPuu]]iinnii [[ttiiuu cc`̀,, ppee llåånngg`̀ ttiittlluullnnaa]]iioonnaall llaa jjuunniioorrii mmiiccii \\nn 22000055,, aaiiddeebbuuttaatt ccuu ddrreeppttuull \\nn lluummeeaammooddeelliinngguulluuii.. CCuumm aaii lluuaatt ccoonnttaacctt ccuulluummeeaa mmooddeeii??

– Pot spune c` am devenit model,cu adev`rat, dup` ce \n var` am tri-mis poze la o agen]ie cunoscut` dinBucure[ti, care m-a contactat chiar adoua zi. Apoi am \nceput s` lucrez

cu C`t`lin Botezatu [i au urmat nu-meroase prezent`ri [i apari]ii TV,prezentånd lenjeria creat` de el. |miface pl`cere s` lucrez cu el, fiind unom de la care ai ce \nv`]a.

–– CCee \\nn`̀ll]]iimmee [[ii ccee ggrreeuuttaattee aaiiaaccuumm??

– 1,83 m, \n`l]imea, iar greutateavariaz` \n jurul a 90 kg.

–– VV`̀dd cc`̀ mmeerreeuu ee[[ttii \\nn ffoorrmm`̀..DDeezzvv`̀lluuiiee ppeennttrruu cciittiittoorriiii rreevviisstteeii ccååttee--vvaa lluuccrruurrii ccuu pprriivviirree llaa aalliimmeennttaa]]iiee [[iiaannttrreennaammeenntt..

– Oriunde sunt plecat, iau cu mineo caserol` cu piept de pui, somon,salate, fructe. |ncerc s` m`nånc ali-mente cåt mai pu]in procesate [i bo-gate \n proteine. La antrenamente,\ncerc s` nu exagerez cu greut`]ile [is` \mi ascult corpul. Am fost \nv`]ats` m` feresc de accident`ri.

–– CCaarree ssuunntt ccuullttuurrii[[ttiiii tt`̀ii pprreeffeerraa]]ii??– |i apreciez foarte mult pe Petru

Ciorb`, pe Vlad Pihureac, pe FlorinRoman [i pe to]i culturi[tii serio[i careau puterea s` \ndure sacrificiile [imunca an de an, din simpl` pasiune.De asemenea, l-am admirat foartemult pe Virgil Buruian` iar \n vestiarulmeu [i acum mai am posterul cu el!

–– DDuupp`̀ ccåå[[ttiiggaarreeaa ttiittlluulluuii llaa jjuunniioorrii,,ccee \\]] ii ddoorree[[ttii ss`̀ ffaaccii vviizzaavvii ddeeccuullttuurriissmm??

– Voi \ncerca s` r`spåndesc con-ceptul de fitness model, care cred c`este mult mai apreciat de publicullarg. Am primit o ofert` din parteaMusclemania s` concurez anul aces-ta la Europe fitness model, dar maia[tept detalii.

–– {{ttiimm ccuu ttoo]]ii ii ccee ssaaccrrii ff iiccii iiffiinnaanncciiaarree,, [[ii nnuu nnuummaaii,, iimmpplliicc`̀ vviiaa]]aaddee ttiipp ccuullttuurriisstt!! CCee ttee mmoottiivveeaazz`̀ zzii ddeezzii??

– M` rog mult, m` gåndesc la fa-milia mea, la to]i cei care m-au ajutatpån` acum [i m` ajut` \n continuare,vreau s` \i r`spl`tesc pe cei din jurulmeu prin rezultatele muncii mele!

–– AAii uunn aabbddoommeenn ffooaarrttee bbiinnee ccoonn--ttuurraatt [[ii rreelliieeffaatt!! CCaarree ee pprrooggrraammuull tt`̀uuppeennttrruu aabbddoommeenn??

– Abdomenul e o grup` special`pentru mine, \l lucrez zilnic cu cåte 3exerci]ii \n superset, dar ]in cont [i dediet`, pentru a fi \n form` mereu.

–– VV`̀dd cc`̀ nnuu ee[[ttii ddooaarr uunn ppoosseessoorrddee ffiizziicc ddee eexxcceepp]]iiee,, ccii [[ii uunn ttåånn`̀rr ccuull--ttiivvaatt!! CCaarree ssuunntt cc`̀rr]]iillee ttaallee pprreeffeerraattee??

– Codul bunelor maniere, BelieveYou Will Succed And You Will, Biblia.

–– PPeennttrruu cceeii 1199 aannii,, aaii rreeuu[[iitt mmuulltteeppåånn`̀ aaccuumm!! CCaarree ee sseeccrreettuull tt`̀uu??

– Munc` mult` [i distrac]ie pu]in`,multe sacrificii, credin]a \n Dumnezeu[i speran]a.

–– PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr??– |mi doresc s` am un show de fit-

ness la TV (pentru posibile oferte,planul e deja conceput, ideea esteoriginal`, vor ap`rea [i celebrit`]i).Vreau s` fiu un model cåt mai binecotat [i poate s` colaborez cu agen]iidin afara ]`rii. |ntr-un cuvånt, \ncercs` m` folosesc de toate calit`]ile cucare m-a \nzestrat Dumnezeu pentrua reu[i \n via]`!

Mai multe poze [i detalii despreantrenamentul lui AlexandruCeobanu, pute]i g`si pe Internet, peforumul siteului nostruwwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo la rubrica de„Profile personale“.

prof. Cristian Neagu

10

llaa CCNNjjuunniioorr ii

22000066

CULTURISMUL, UN CULTURISMUL, UN DRUM SPRE SUCCESDRUM SPRE SUCCES

AAAALLLLEEEEXXXXAAAANNNNDDDDRRRRUUUUCCCCEEEEOOOOBBBBAAAANNNNUUUU

11

Loca

]ie: B

ambo

o F

itnes

s

Loca

]ie: B

ambo

o F

itnes

s

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Florin Uceanu, 17 titluri de campion na]ional

E incredibil cåt de mul]i \ncep`toricred, dup` numai o s`pt`mån` deantrenament, c` vor ajunge \n doi anisupercampioni la profesioni[ti.

Ar fi „mi[to” ca \ntr-o bun` zi s`decizi c` dore[ti s` ar`]i ca: RonnieColeman, Arnold ori Frank Zane [i,hocus – pocus, dup` ce te-aiantrenat 3-4 luni, s`-]i atingi idealul.Din p`cate, dureaz` ani ca s`construie[ti o mas` muscular`impresionant` [i o for]` deosebit`.

Sigur c` po]i face progreseuimitoare \n perioade extrem descurte, dar nu la infinit. Pentruprogrese, care s` te fac` campion,trebuie s` vii la sal` timp \ndelungat.

Am primit deseori scrisori de latineri care spuneau c` au crescut10cm la bra] \n primul an [i \ntrebau\n cåt timp cred eu c` vor ajunge ei laprofesioni[ti.

Din p`cate, nu exist` un fel decontract scris \n care s` se precizezec`, dac` „pontezi” 4-6 antrenamentepe s`pt`mån`, timp de „n” ani, e[tir`spl`tit cu un fizic de campionna]ional [i apoi de profesionist. E

adev`rat c` \n culturism exist` orela]ie stråns` \ntre calitatea [icantitatea efortului depus(antrenament, regim alimentar,suplimente) [i calitatea [i cantitatearezultatelor.

Principiul, f` azi mai mult decåt aif`cut ieri [i måine mai mult decåt ais` faci azi, este crucial pentrusuccesul t`u pe termen lung. |nc`r]ile de specialitate g`si]i acestprincipiu sub denumirea: principiulcre[teri i progresive a dif icult`]i iantrenamentului.

|narma]i cu informa]ia c` direc]iadificult`]ii antrenamentului trebuie s`fie „c`tre nord” (adic` \n sus), unii vorfi dezam`gi]i c` nu vor reu[i\ntotdeauna s` ]in` aceast` direc]ie.

N-ar trebui s` fie. Pur [i simplunimeni nu poate merge din greu \nmai greu f`r` \ntrerupere. Uneori ebine s` mergi \n lateral sau chiar\napoi pentru un timp, pentru a puteamerge apoi iar \nainte.

Adic` s` schimbi direc]ia, cumf`cea Arnold, cånd trecea de laperioada de lucru cu greut`]i foartemari la o perioad` \n care introduceaexerci] i i de izolare, mic[oragreut`]ile, m`rea num`rul de serii,

scurta pauzele dintre ele [i m`reafrecven]a antrenamentelor.

Sau s` faci un pas mare \napoi,cum f`cea Dorian Yates, carecre[tea treptat greut`]ile pe m`sur`ce se apropia concursul, iar dup`, f`-cea o pauz` [i relua preg`tirea pen-tru urm`torul Mr. Olympia de la greu-t`]i mult mai mici, urmånd s` le m`-reasc` iar, dar cu inten]ia de a de-p`[i m`rimea celor din anul anterior.

Totu[i un lucru nu trebuie s` seschimbe, indiferent c` faci repet`ripu]ine cu greut`]i mari sau repet`rimai multe cu greut`]i mici sau medii,important e s` fii mul]umit de tine,pentru c` \n sinea ta [tii c` te-aiantrenat cåt de tare ai putut [i [tii c`asta e calea c`tre succes, [tii c`pentru a-]i atinge obiectivul finaltrebuie s` faci antrenamente bune,fructuoase, lun` de lun`, ani de zile,[tii c` un antrenament bun \nseamn`s` „storci” [i ultimul gram de energiedin mu[chi.

Dac` nu crezi \n acestea, nu vei fidecåt un culturist superficial, cu unfizic mediocru, care probabil se uit`cu invidie la campionii din sal` saude pe scen` [i nu pricepe de ce eiarat` a[a [i el nu.

13

Dr. ßerban Damian

Sportivii, indiferent de ce ramur` asportului ar fi vorba, sunt obi[nui]i s`\ndure din cånd \n cånd dureri locali-zate \n diferite p`r]i ale corpului, \ns`problemele apar atunci cånd un dis-comfort aparent minor poate ascundeo accidentare serioas`. Exist` cåtevaprobleme de natur` medical` carepot fi uneori u[or trecute cu vedereasau gre[it diagnosticate. Vi le voi pre-zenta \n continuare pe cele maifrecvent \ntålnite.

1LLoovviittuurriillee llaa ccaapp – un trauma-tism la nivelul “computerului”poate s` se soldeze cu

consecin]e uneori foarte grave, unelemanifestate rapid dup` accidentare,altele la o distan]` mai lung` \n timp.|n utima vreme, acest gen deaccident`ri este privit cu toat`

seriozitatea, \ns` exist` destul demul]i sportivi care nu iau \n seriostraumatismele craniene. O contuziemai puternic` la nivelul capului poateconduce la apari]ia unei hemoragiicerebrale, care uneori poate s` fiefatal` – acesta fiind pericolul cel maimare la pu]in timp dup` producereaaccident`rii. Sportivii care sufer` tra-umatisme repetate, chiar de mic`intensitate, ale capului, pot s` dez-volte pe termen lung probleme, cumar fi afectarea memoriei. De aceea,se recomand` ca orice traumatism lanivelul cutiei craniene s` fie obli-gatoriu evaluat de c`tre un medic, depreferat neurolog sau neurochirurg.

2 LLeezziiuunniillee tteennddoonnuulluuii lluuii AAhhiillee– acest tendon mare ([iputernic) este cel mai expus

dintre toate tendoanele corpuluiomenesc. El une[te gastrocnemienii

[i solearul cucalcaneul. Rup-tura de tendonahilean este unt r a u m a t i s mdestul defrecvent \ntål-nit. Rupturapar]ial` poate fiuneori confun-dat` cu o\ntindere. Sem-nul clasic deruptur` (com-plet`) de ten-don ahileaneste durereaascu]it` la acelnivel [i sunetulpe care \ lproduce tendo-nul atunci cåndse rupe. Acesttraumatism nuse vindec` dela sine, decitrebuie nea-

p`rat s` v` prezenta]i la medicpentru a fi supu[i unei interven]iichirurgicale.

3 TTrraauummaattiissmmuull lliiggaammeennttuulluuii\\nnccrruuccii[[aatt aanntteerriioorr – acest trau-matism apare de obicei atunci

cånd ligamentul este \ntins pestecapacitatea lui natural` de elonga]ie [ise rupe. Este frecvent gre[it diagnos-ticat ca entors` [i apare de obicei \nsporturi care presupun opriri bru[teurmate de \ntoarcere (fotbal, baschet).De obicei necesit` interven]ie chirurgi-cal` [i recuperare de lung` durat`, iarprezentarea cåt mai urgent` la mediceste absolut necesar`.

4 FFrraaccttuurraa ddee ssccaaffooiidd – este untraumatism ce apare princ`dere pe bra]ul \n extensie.

Scafoidul este unul dintre cele 8 oasecarpiene, situat la nivelul pumnului.El se g`se[te \n dreptul degetuluimare [i are o unic` surs` de sånge,care poate fi u[or \ntrerupt` prinfractur`. Adesea fractura esteconfundat` cu o \ntindere [i exist`riscul stabilirii unui diagnostic gre[it,ceea ce atrage dup` sine untratament inadecvat, cu urm`ri grave.

5 FFrraaccttuurraa ddee ssttrreess aa ccoolluulluuiiffeemmuurraall – poate f i uneoridificil de diagnosticat. Acest

traumatism se \ntålne[te de obicei laalerg`torii care au crescut recentintensitatea, viteza sau distan]a dealergare. Femeile sunt mai suscepti-bile la astfel de fracturi de stres, pro-babil din cauza unghiului colului fe-mural. Simptomele fracturii colului fe-mural includ durere la nivelul regiuniiinghinale, care este accentuat` laefort, precum [i incapacitatea de aface anumite mi[c`ri. Deseori esteconfundat` cu o tendinit` sau\ntindere, \ns` medica]ia anti-inflamatorie nu este de ajutor. Esteesen]ial ca \n astfel de cazuri s`ajunge]i la un medic specialist \nortopedie.

TOPUL ACCIDENT~RILOR SUSCEPTIBILETOPUL ACCIDENT~RILOR SUSCEPTIBILEDE A FI DIAGNOSTICATE INCORECTDE A FI DIAGNOSTICATE INCORECT

12

}ine]i direc]ia}ine]i direc]iaantrenamentului c`tre nord!antrenamentului c`tre nord!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Dr. ßerban DAMIAN

Cum? Deja \]i este foame? {i nicinu au trecut dou` ore de la ultimamas`…

Dac` ai ]inut vreodat` \n via]a ta ocur` de sl`bire, atunci probabil c` \]ieste familiar` acea senza]ie de foa-me, cvasipermanent` [i care nu tre-ce decåt dac` m`nånci ceva.

Un studiu, realizat \n Anglia [i carea f`cut senza]ie \n presa de acolo, arputea s` reprezinte r`spunsul pecare \l c`ut`m. |n august 2002, endo-crinologul Stephen Bloom [i colegiis`i de la Colegiul Imperial din Londraau descoperit c` atunci cånd au in-jectat un hormon, numit peptidulYY3-36 (PYY) la roz`toare [i oa-meni, efectul a fost o reducere sem-nificativ` a senza]iei de foame timpde 12 ore sau mai mult. Mai mult de-cåt atåt, roz`toarele care au primittratamentul cu acest hormon au \nre-gistrat [i o sc`dere \n greutate, ceeace a atras aten]ia asupra PYY ca po-ten]ial viitor medicament folosit \n tra-tarea obezit`]ii. Totu[i e nevoie destudii aprofundate, fiindc` nu \n toategrupurile folosite \n cercetare s-auob]inut rezultate similare.

Un fost membru al echipei lui Blo-om, endocrinologul Rachel Batter-ham de la Colegiul Universitar Lon-dra, a abordat problema dintr-un un-ghi diferit. Echipa lui Batterham aanalizat cu aten]ie ce alimente au ca-pacitatea de a potoli senza]ia de foa-me. Ei au luat \n studiu 9 b`rba]iobezi [i 10 b`rba]i normoponderali.Dup` o perioad` scurt` de post total,b`rba]ii au consumat diferite tipuri dealimente. Fiecare mas` administrat`– fie bogat` \n proteine, fie bogat` \nlipide, fie bogat` \n carbohidra]i –avea aceea[i valoare caloric`.

To]i b`rba]ii au afirmat c` meselebogate \n proteine le-au satisf`cut celmai bine foamea. Interesant de ob-servat faptul c` b`rba]ii normoponde-rali au considerat mesele bogate \n

gr`simi mai “satisf`c`toare” decåt pecele bogate \n carbohidra]i, \n timpce obezii nu au fost de acord cuaceasta.

Analizele de laborator au ar`tat c`mesele bogate \n proteine declan-[eaz` o secre]ie mai abundent` dePYY la to]i b`rba]ii, indiferent de gre-utate. |n cazul b`rba]ilor normopon-derali – dar nu [i \n cazul celor obezi– mesele bogate \n gr`sime au induso secre]ie mai important` de PYY de-cåt mesele bogate \n carbohidra]i.Echipa lui Batterham a mai f`cut unexperiment – a conceput un cobaif`r` gena care codific` moleculaPYY. Ace[ti [oareci au consumatcantit`]i uria[e de hran` [i au devenitrapid obezi. |n mod normal, [oareciiobezi care primesc o alimenta]ie hi-perproteic` m`nånc` mai pu]in [i sl`-besc. |ns` dieta hiperproteic` nu afost de ajutor [oarecilor cu deficien]`de PYY – doar dac` li s-a administratPYY. “M`rind con]inutul \n proteine alalimenta]iei, cre[tem secre]ia de PYY\n organism, ceea ce reduce senza]ia

de foame [i ajut` la sc`derea \n gre-utate”, afirm` dr. Rachel Batterham.“A[adar, o strategie pe care am pu-tea-o utiliza \n sc`derea \n greutateeste cre[terea con]inutului \n protei-ne al regimului alimentar, ceea cem`re[te viteza cu care apare senza-]ia de sa]ietate – cu alte cuvinte, uncontrol mai bun al centrilor nervo[icare se ocup` cu aceste reglajeesen]iale. Este un tip de regim ali-mentar care \i caracteriza pe str`mo-[ii no[tri, pe vremea cånd supravie]u-iau hr`nindu-se cu ceea ce vånau.”

Totu[i aceste cerect`ri nu s-auconcretizat prin crearea unui supli-ment pe baz` de PYY, care s` fie fo-losit \n curele de sl`bire. “PYY esteun peptid, deci o buc`]ic` de protein`– dac` ar fi administrat sub form` detablete ar fi digerat [i nu ar ajunge \nsånge. A[adar PYY ar trebui admi-nistrat pe alt` cale – intravenos, sub-cutanat, transdermic sau nazal – sauam putea \ncerca s` control`m se-cre]ia lui \n organism prin modific`rila nivelul regimului alimentar.

O METOD~ «ANTI-FOAME»?O METOD~ «ANTI-FOAME»?

14

INFORMA¥IAINFORMA¥IAÎNSEAMNÅ PUTEREÎNSEAMNÅ PUTERE

Daniel Oprea

Ideea acestui articol mi-a venitatunci cånd, vizitånd site-ulwwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo, am remarcat unsondaj de opinie referitor la determi-narea celei mai valoroase surse dedocumentare pentru un practicant alculturismului. Nu am s` ascund faptulc` am fost pl`cut surprins s` constatc` topul surselor de documentare eracondus de „c`r]ile [i revistele de spe-cialitate”, la polul opus g`sindu-se casurs` de informa]ie de calitate, „opi-niile colegilor de antrenament”. Con-sider c`, dac` acela[i sondaj ar fifost f`cut acum 16 ani, clasamentular fi ar`tat exact invers, [i asta dato-rit` posibilit`]ilor pe care le oferea laacel moment situa]ia social` din Ro-månia.

Sondajul, \n afara datelor pur sta-tistice pe care le ofer`, eviden]iaz`maturizarea informa]ional` care s-aprodus \n ultimii ani, maturizare ma-terializat` \n renun]area benevol` lasurse de informa]ie cu un pronun]atcaracter empiric [i pu]in credibile [imigrarea c`tre o categorie de izvoa-re de documentare avizate [i obiec-tive.

Cu toate acestea, cred c` suntem\ndrept`]i]i s` ne punem o alt` \ntre-bare: toate informa]iile pe care le ci-tim \n c`r]i [i reviste sunt de calitate?R`spunsul nu poate fi dat \n con]inu-tul acestui articol, \ns`, a[a cumpracticantul de culturism a putut facesaltul de la empiric la avizat, prefe-rånd s` adune informa]ia din c`r]i [ireviste \n locul pendul`rii nesfår[ite\ntre sfatul amicului X sau Y, cu sigu-ran]`, acela[i practicant de culturism\[i va putea dezvolta un sistem pro-priu de valori, un filtru individual princare s` treac` informa]ia \nainte de ao utiliza. A[adar, nu tot ceea ce scrie

\ntr-o revist` sau carte de culturismmerit` experimentat [i aplicat. Dece? Pentru c` foarte multe dintre arti-cole se adreseaz` unei anumite cate-gorii de culturi[ti, fie profesioni[ti, fiecu posibilit`]i mult diferite de cele dela noi, alte articole sunt, pur [i sim-plu, copiate din reviste str`ine, f`r` ase ]ine cont de culturistul ]int` al arti-colului original, iar altele au o puterni-c` tent` publicitar`, singurul lor scopfiind acela de a promova un anumitprodus. O categorie aparte sunt arti-colele emanate de la persoane care,de foarte multe ori, au doar o leg`tu-r` accidental` sau superficial` cuculturismul, opiniile prezentate deace[tia nef`cånd decåt s` bulverse-ze sau s` descurajeze complet [iuneori iremediabil un \ncep`tor.

Informa]iile de calitate sunt celevenite de la oameni de culturism, dela campionii dispu[i s` fac` publice

„secretele” succesului lor [i care, fo-losindu-se de „lec]iile \nv`]ate” \n de-cursul carierei, \i pot ajuta pe cei ti-neri s` evite gre[eli pe care ei cånd-va le-au f`cut. Informa]iile de calitatesunt cele care promoveaz` culturis-mul natural, cele \n care primeaz`valorile reale ale acestui sport [i anu-me s`n`tatea trupului [i a min]ii, fru-muse]ea [i elegan]a [i, nu \n ultimulrånd, sportivitatea.

Un alt aspect pe care a[ vrea s`-lpunctez este acela c`, \n afara sur-selor tradi]ionale de informa]ie, inter-netul, cu site-urile de specialitate [iforumurile de discu]ii, ofer` cantit`]ienorme de informa]ie. Cu atåt maimult, discernerea a ceea ce este ne-cesar [i ce nu devine o virtute pecare numai cei puternici o au. {i, lafel ca \n culturism, pentru a fi puter-nici [i a st`påni informa]ia, trebuie s`ne antren`m continuu.

15

DDaanniieell OOpprreeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

VVåårrssttaa:: 24 ani||nn`̀ll]]iimmee:: 1,59 mGGrreeuuttaattee: 49 kgRRee[[eeddiinn]]`̀:: Bucure[tiOOccuuppaa]]iiee:: antrenor personal

[i instructor aerobicMMåånnccaarreeaa pprreeffeerraatt`̀::

s`n`toas` - pui [i pe[te nes`n`toas` - specialit`]iitaliene[ti

PPaallmmaarreess::– multipl` campioan` na]ional` la

gimnastic` artistic` [i aerobic`– campioan` mondial` de fitness,

versiunea IFFPPllaannuurrii ddee vviiiittoorr::

„lansarea unui DVD cu gimnastic` aerobic` de \ntre]inere, proiecte pentrudezvoltarea sportului \n [coli [i licee“

AAnnttrreennaammeenntt:: luni - piept, mar]i -picioare, joi - spate, vineri - bra]e[i zilnic predau diferite clase deaerobic

EExxeemmpplluu ddee aannttrreennaammeenntt ppeennttrruu bbrraa]]ee::

– flexii cu haltera, 3-4 serii a 10-15repet`ri

– flexii alternative cu gantere, 3 x 10-15

– flot`ri la paralele, 4 x 10-12– extensii la scripete, 3 x 10-15

DIANA OPREADIANA OPREA

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

pentru c` se poate accidenta. A avutdreptate. La festivitatea de re\nves-tire \n func]ia de guvernator, Arnold adepus jur`måntul sprijinit \n dou`cårje, dar „Terminatorul”, ca orice ter-minator, continu` s`-[i urm`reasc`obiectivul orice ar fi.

lll unii culturi[tisunt cu adev`rat ta-lenta]i la pozare [ifac din asta o me-serie? Profesioni[tiiGreen [i St. Cloudau oferit unspectacol \n tandem\n timpul alocat celorcare nu au reu[it s`se clasaze \n primii15 la Ironman Pro.Amåndoi sunt dan-satori exotici \n NewYork [i au reu[it s`ridice sala \n picioarecu spectacolul \ncare au purtat [epci[i m`[ti precum cele din opera„Fantoma de la Oper`“. Chiar dac`nu s-au clasat \n primii 15 la acestconcurs, au fost \ntr-un fel eroii serii.lll culturismul poate face transfor-m`ri spectaculoase? Probabil asta a[i vrut s` pun` \n eviden]` culturistaprofesionist`, Betty Pariso, cånd aap`rut pe scen` la Ms. Interna]ional,sprijinit` de un cadru pentru oamenice au nevoie de cårje, pentru ca, 10secunde mai tårziu, s` dea jos hala-

tul de spital dezv`luind un fizic masiv[i puternic [i s`-[i \nceap` programulpe muzic` cu vorbele: „e un miracol,pot s` merg”.

Fizicul [i programul pe muzic` i-auadus \n final locul 5lll trei campioni mondiali romåni auales s`-[i petrec` vacan]a de iarn` la30 de grade, \n Egipt, \ntr-o sta]iunede pe malul M`rii Ro[ii? Iat`-i maijos, \n plin de[ert, cu ocazia uneiexcursii efectuate acolo.

lll exist` modele Playboy care s-auorientat c`tre fitness-modeling? Nu lanoi, ci \n America. Karen McDougaleste un asemenea exemplu de div`care are un corp ce a fost acceptatde Playboy-ul din SUA iar apoi s-aapucat de fitness orientåndu-se c`tre

prezentarea de costume de baie [ide sport pentru marile firme produc`-toare de asemenea echipamente.Dac` v` uita]i cu aten]ie la poz`, o s`vede]i c` tipa are vene pe abdomen.lll Lee Priest vrea s` cå[tige primulconcurs profesionist din 2007? Ca deobicei, primul mare concurs va fi Iron-man Pro iar Lee vrea s` repete victo-ria de anul trecut. „Voi veni chiar maimare [i mai t`iat pentru a fi sigur devictorie”, a declarat el.lll dac` ave]i o \ntrebare pentruRonnie Coleman sau Sylvester Stal-lone, ave]i [ansa s` primi]i un r`s-puns de la ei? Nu trebuie decåt s`ave]i un computer conectat la inter-net [i s` intra]i pe adresawwwwww..pprroossoouurrccee..nneett |ntreb`rile trebuies` fie legate de: antrenament, diet`,suplimente. lll ou`le sunt bune, dar trebuie ne-ap`rat s` le g`ti]i? Cercet`rile arat`c` ou`le au o gr`mad` de beneficiipentru musculatur` [i s`n`tate, dar

]ine]i minte c` e oidee bun` s`fierbe]i, pr`ji]i saucoace]i ou`le\nainte de a leconsuma. Dindou` motive:evita]i infestareacu salmonela [icre[te]i cantitateade proteineabsorbite.Dac` infestareacu salmonela nu ea[a de riscant`,deoarece doar unou la f iecare20.000 este,

potrivit statisticienilor, infestat, \n ceprive[te proteinele situa]ia e clar`,ou`le g`tite sunt digerabile \npropor]ie de 90,9%, \n timp e ou`lecrude, doar \n propor]ie de 51,3%.Prin urmare, beneficia]i de mai mult`protein` de pe urma unui ou g`titdecåt de pe urma unuia crud. Altmotiv pentru care oul e bun estevaloarea biologic` a acestuia careeste 93,7%. Compara]i aceast` cifr`cu 84,5% pentru lapte, 76% pentrupe[te [i 74,3% pentru carne de vit`.lll trebuie s` dep`rta]i coatele cas` ob]ine]i rezultatele mai bune?

Extensiile la scripete pentru tri-cep[i se fac de obicei cu coatele lipi-te de corp [i palmele \n fa]a corpului.Cercet`rile efectuate cu electromio-graful au demonstrat c` varianta cucoatele dep`rtate [i corpul u[or \ncli-nat \n fa]` este mult mai eficient` \nce prive[te implicarea tuturor zonelortricepsului [i de asemeni permite utili-zarea unor greut`]i mai mari, ceea cese traduce \n progrese mai mari.Aceasta este varianta preferat` a luiJay Cutler. Nu e de mirare c` tricep[iilui sunt printre cei mai mari din lume.Pe de alt` parte, trebuie s` remar-c`m c` marii campioni au descoperit,instinctiv \n unele cazuri, ce variant`e mai bun`, cu mult timp \nainte caoamenii de [tiin]` s` vin` cu aparatesofisticate [i s` ne spun` acest lucru.Deci, pån` la urm`, campionii chiarau secrete, de[i poate nu suntcon[tien]i c` le au. lll Arnold a fost iar prezent \n emi-siunile de [tiri? Cei care nu s-au uitatla [tiri \n perioada Cr`ciunului au ra-tat dou` [tiri despre Arnold, una bu-n`, alta rea. S` \ncepem cu ceabun`: filmul „Goana dup` cadou”, cuSchwarzenegger \n rolul principal, afost declarat cel mai popular ([i vizio-nat) film din istoria filmelor pe temede Cr`ciun. |nc` o dat` Arnold e \ntop. Acum vestea rea: Arnold [i-afracturat femurul drept schiind \n SunValley \n perioada vacan]ei de Cr`-ciun. E OK acum [i se reface rapid.Pe vremuri, \n 1970 [i ceva, \ntr-uninterviu, el spunea c`, fiind din Aus-tria e mare amator de schi, dar \na-inte de concursuri evit` s` schieze

22LLeeee PPrr iieesstt

II rr iinnaa MMuunntteeaann,, PPeettrruu CCiioorrbb`̀ [[ii FFlloorr iinnaa CCeerrnnaatt \\nn ddee[[eerrtt

JJaayy CCuutt lleerr

KKaarreenn MMccDDoouuggaall

23

Greenn [i St.. Cllouudd

BBeettttyy PPaarr iissoo

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

cu care pute]i face maximum 8-10repet`ri.

O idee bun` e s` v` nota]i acestegreut`]i pentru c` e de presupus c`pån` la urm`torul antrenament o s`le uita]i.

Trebuie s` v` limita]i la maximum2 seri i pentru a evita febramuscular`. |naintea fiec`rui exerci]iu,trebuie s` face]i 1-2 serii de \nc`lzirecu o greutate mic`, „tatonåndterenul” pentru a estima care estegreutatea optim` cu care o s`efectua]i exerci] iul pentru 8-10repet`ri pe serie.

S` zicem c` \ncepe]i cu \mpins dinculcat cu bara. |nc`rca]i bara doar cu5kg \n fiecare parte [i vede]i dac` vi

se pare u[oar` dup` ce face]i cåtevarepet`ri (maximum 5). Pune]i \nc`5kg pe fiecare parte. Dac` vi se pare[i aceast` greutate u[oar`, opri]i-v`la maximum 5 repet`ri [i mai\nc`rca]i o dat` bara pentru a \ncepeprima serie a exerci]iului \n caregreutatea trebuie s` fie atåt de mare\ncåt s` pute]i face maximum 8-10repet`ri. Apoi cea de-a doua serie.Trebuie s` limita]i num`rul de serii [irepet`ri [i la \nc`lzire pentru a evitafebra muscular`. Pauza \ntre seriitrebuie s` fie de 1-2 minute. Dup`prima zi de antrenament, face]i 1-2zile de pauz` s` vede]i dac` ave]ifebr` muscular` pe undeva. Dac`nu, pute]i repeta antrenamentulf`cånd de data aceasta 3 serii dinfiecare exerci]iu. Foarte probabil c`ve]i putea m`ri u[or greut`]ile. Iar`[i1-2 zile de pauz` dup` care face]icåte 4 serii pe exerci]iu m`rind, dac`pute]i, greut`]i le. Dup` acestantrenament, trebuie s` \mp`r]i]icorpul \n dou` [i s` face]i partea desus \ntr-o zi iar cea de jos \n alt` zi,l`sånd o zi de pauz` dup` fiecare zi

de antrenament. Deasemenea, trebuie s`ad`uga]i \nc` un exerci]iunou la f iecare grup`muscular` dup` acela[isistem: la \nceput doar oserie, apoi \nc` una la fiecarenou antrenament pån`ajunge]i la 2 exerci]ii a cåte 4seri i f iecare. Dac` se\ntåmpl` s` face]i febr`muscular` abia sesizabil` eOK, dar, dac` durerea e maimare, mai ad`uga]i o zi depauz` [i nu m`ri]i num`rul deserii sau greutatea pån` nutrece. Iat` ce exerci] i i v`sugerez pentru primulantrenament din via]adumneavoastr`:- |mpins din culcat orizontal,cu bara pentru piept.- Trac]iuni la scripete, lapiept, cu priz` larg`, pentruspate.- |mpins cu bara, din [ezånd,deasupra capului pentruumeri, cu priza larg`.

- Flexii alternative cu ganterepentru bicep[i.

- Extensii la scripete, pentrutricep[i.

- Pres`, pentru coapse.- Ridic`ri pe vårful unui picior cu o

ganter` \n mån`, pentru gambe.- Ridic`ri de trunchi, din culcat pe

spate, pentru abdominali.E neap`rat nevoie s` v` arate

exerci]iile un instructor sau un sportivcu experien]` [i s` v` supravegheze\n timpul primelor antrenamentepentru a \nv`]a execu]ia corect` aacestora.

Cel de-al doilea exerci]iu pentrufiecare grup` muscular` poate fi:

- |mpins cu gantere din culcat peplan \nclinat, pentru piept.

- Ramat cu o mån`, cu o ganter`,din aplecat, cu un genunchi [i omån` sprijinite pe o banc`, pentruspate.

- Flutur`ri cu gantere, \n lateral,pentru umeri.

- Flexii cu bara la banca Scott,pentru bicep[i.

- Extensii cu bara, din culcatorizontal, pentru tricep[i.

- Flexii la aparat, pentru bicep[ii

Vasile Simion – jud. AlbaR. L`]imea spatelui depinde mult

de dezvoltarea p`r]ii superioare.Pentru asta trebuie s` faci trac]iunicu coatele prin lateral, nu prin fa]acorpului. }ine corpul drept, nu te l`sadeloc pe spate [i ]ine coatele lateral\n linie cu corpul. Abia cånd capulajunge la bar`, las`-l pe spate pu]inpentru ca bara s` treac` pe lång`nas.

R. Am re]inut dorin]ele dvs. [i o s`]inem seama de ele. De fapt, chiarinten]ionam s` mai scriu despreantrenamentele lui Mike Mentzer,numite Heavy Duty.

Ionu] Avram – jud. BihorR. Creatina chiar se recomand` s`

fie luat` cu carbohidra]i, a[a c` e binec` o iei \mpreun` cu un suplimentnutritiv pentru mas` muscular`.

R. |n majoritatea cazurilor, patruantrenamente pe s`pt`mån` suntsuficiente.

R. Teoretic, ar fi bine s` lucrezicam trei grupe \ntr-o zi dac` teantrenezi patru zile pe s`pt`mån`.

R. Nu, nu ajunge, trebuie s`lucrezi cu mai mult de 10 kg pentrubicep[i. |n general, trebuie s` m`re[tigreut`]ile la orice exerci]iu.

R. Participarea la un concurs e otreab` pentru cei foarte buni. Cånd os` fii foarte bun, o s` [tii, o s`-]ispun` to]i din sal`. Ca s` vezi cåt debuni sunt concuren]ii, e bine s` teduci la un concurs la Oradea.Calendarul competi]ional e publicat\n revista noastr` din februarie saumartie.

Manole Ion – jud. Bra[ov

R. Teoretic, aderarea la UE artrebui s` aduc` beneficii tuturordomeniilor. Asta pentru c` niveluleste superior \n UE, \n mai toatedomenii le, [i noi \ncerc`m s`-iajungem din urm`. Pentru t inepersonal, va \nsemna pentru \nceputsuplimente nutritive mai bune [i ovarietate mai mare din care s` alegi.Va \nsemna posibilitatea de a tedeplasa f`r` probleme oriunde \nEuropa la marile concursuri deamatori sau profesioni[ti. Pe termenlung, aderarea va duce la m`rireasubstan]ial` a salariilor [i deci laposibilitatea de a avea mai mul]i banialoca]i pentru: hran`, suplimente [is`li mai bine dotate, dar mai scumpe.Apropo de s`li, \n curånd vom vedeadeschizåndu-se o mul]ime de s`li noila standarde foarte ridicate, \nmaximum 2-4 ani, \n toate ora[elemari din ]ar`. Asta pentru c` e vorbade o afacere profitabil` [i oamenii deafaceri caut` mereu oportunit`]i.

R. Deocamdat`, situa]ia var`måne neschimbat`, dar e depresupus c` peste ceva ani, \nstatele unite ale Europei, o s` fieexact ca \n SUA, unde, pentru a

participa la mondiale, trebuie s` fiicampion al Statelor Unite, nu doar alunui stat membru. |n cazul nostru,cred c` doar campionii europeni vormerge la mondiale s` reprezinteEuropa. Cred c` acest lucru nu se va\ntåmpla mai devreme de 10 ani deacum \ncolo, a[a c` mai ai timp.

Marinescu {erban –Hunedoara

R. Este adev`rat c` \n ultimul timpnu au fost publicate programe pentru\ncep`tori. E vina noastr`. Problemae c` au fost astfel de programe, demulte ori, \n ultimii 15 ani [i noi avemtendin]a s` consider`m c` suntlucruri arhicunoscute [i uit`m c` \nfiecare an vin c`tre acest sport omul]ime de tineri care evident aunevoie de informa]ii pentru a \ncepe„cu dreptul” antrenamentele. Avånd\n vedere c` aceasta e o rubric`destinat` \ncep`tori lor, o s`remediez imediat aceast` lips` anoastr`. |n prima zi, e bine s` alege]icåte un singur exerci] iu pentrufiecare grup` muscular` major` [i s`face]i doar 2 serii din acel exerci]iuc`utånd s` afla]i care este greutatea

DDeecceebbaallOOlltteeaannuu

OOaannaaHHrreeaappcc`̀FFlloorriinn RRoommaann

DDrraaggoo[[PPooppeessccuu

24 25

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

26

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]ii din fiecaregrup` muscular`, iar \n ultimulnum`r, dedicat acestui serial,pute]i g`si indica]ii [i programede antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 5,00 lei (50.000 lei v).

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

NOUNOU|n Bucure[tii,, Cartiierull Pajjura,, str.. Driidu,,

nr.. 2 ({coalla nr.. 178)

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

Aparatur`ultramodern`. Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.: 0724.262.142,0724.534.043

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai9,50 lei (95.000 lei v.)

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicuri le cu o

singur` arom`. Comenzile pentru aceas-t` ofert` se pot face la te-lefoanele redac]iei saupe wwwwww..rreeddiiss..rroo.Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentare„Club Redis“, str. MihaiEminescu 114-116.

Ofert`special`

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit` formulei cudou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (75% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (25% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore

Dac` dori]i rezultate spectaculoase:O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur`

de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNNNUUUU AAAARRRREEEE EEEEFFFFEEEECCCCTTTTEEEE NNNNEEEEGGGGAAAATTTTIIIIVVVVEEEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele

redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de lapo[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de0,9 kg – 22,50 lei (225.000 lei v), s`cule]i de 2 kg – (45,00lei (450.000 lei v.), g`le]i de 2 kg – 47,00 lei (470.000 lei v).

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

femurali.- Ridic`ri pe vårfuri, din aplecat, cuun partener \nc`lecat pe mijloc(m`garul), pentru gambe.- Ridic`ri de picioare, din atårnat labar` sau din culcat pe banc`\nclinat`, pentru abdominali.Cånd a]i ajuns la dou` exerci]ii de

cåte 4 seri i la f iecare grup`muscular`, pute]i \mp`r]i corpul \ntrei [i s` lucra]i fiecare parte \n alt`zi. Spre exemplu: piept, umeri,tr icep[i, \n primul antrenament,spate, bicep[i, abdominali, \n aldoilea [i picioare, \n al trei lea.Desigur, grupele pot fi \mp`r]ite altfel,e doar o variant`. Ca reguli de baz`,v` sugerez s` urm`ri] i m`rireacontinu` a greut`]i lor, execu]iacorect`, ad`ugarea de noi exerci]ii [iscoaterea altora, prin rota]ie,\nv`]area unor tehnici ca: execu]iarepet`rilor for]ate, a accentu`riimi[c`ri i negative [i a execu]ieitri[ate.

|n ce prive[te alimenta]ia, trebuies` \ncepe]i s` månca]i mai multeproteine provenind din: carne slab`,albu[ de ou, lapte, brånz`, iaurt,toate degresate.

De asemenea, foarte util ar fi unconcentrat proteic pe care s`-l lua]iimediat dup` antrenament. Studiileau ar`tat c` un concentrat proteicluat imediat dup` un antrenament tepoate ajuta s` progresezi cu pån` la

24% mai repede decåt dac` num`nånci nimic.

Cam astea ar fi informa]iile decare a]i avea nevoie ca s` \ncepe]icu dreptul practicarea culturismului.

R`zvan {erb`nescu –Ploie[ti

R. Faptul c` nu mai ave]i chef s`trage]i a[a tare la antrenamente sepoate datora mai multor cauze.Urmeaz` s` analiza]i dvs. care dinele a dus la apatia dvs. \n ce prive[teantrenamentul alegånd cea maiprobabil` cauz` din l ista careurmeaz`: prea multe seri i la unantrenament, prea pu]ine zile depauz` \ntr-o lun`, prea pu]ineproteine de origine animal`, preapu]ine calorii zilnic, prea pu]in somn,prea multe activit`]i fizice \n afaraantrenamentului, prea mult alcool,stres datorat unor examene, unorprobleme la serviciu ori unorprobleme financiare, o afec]iunenedescoperit` de tip hepatit` A saual] i viru[i, eventual gripali etc.,temperatura \n sal` prea sc`zut`,insuficient` ap` consumat` zilnic,prea mult sex, un program de somnhaotic mereu la alte ore, colegii deantrenament nu urm`resc progresul[i vorbesc doar despre distrac]ii.Ave]i de unde alege. Identifica]i caredin aceste alternative se potrive[tecazului dvs. [i lua]i m`suri.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

FITNESS-CLUBFITNESS-CLUBSal` de fitness \n zona Titan, lång` Podul IOR.

Instructori califica]i. Aici g`si]i [i produse Redis.Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 8,parter, sect. 3. Bucure[ti. Tel.: (021)/340.29.73

www.fitness-club.ro

NICK&BOBONICK&BOBOSal` de fitness, aerobic, masaj,

solar, bar sportiv, instructori califica]i,asisten]` \n probleme de nutri]ie. Adres`:magazinul Bucur Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sectorului 2. Tel.: 0729.517.291

NOU!

27

OOvviiddiiuuSSttiinniigguu]]`̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Dr. ßerban Damian

Pasiona]ii de culturism \l cunoscfoarte bine. Este unul dintre cei maibuni sportivi romåni, care atrage toa-te privirile atunci cånd urc` pe scen`.Constantin Laz`r, multiplu campionna]ional de culturism, care concurea-z` pentru Redis Buftea, \]i dest`inuiecåteva dintre secretele reu[itei lui. La30 de ani, campionul de 1,68 m [i 80

kg se g`se[te \ntr-o form` senza]io-nal`.

DDrr.. {{eerrbbaann DDaammiiaann:: –– EE[[ttii uunnuullddiinnttrree ccuullttuurrii[[ttiiii rroommåånnii ddee vvaallooaarree..CCuumm aaii \\nncceeppuutt ccuullttuurriissmmuull??

CCoonnssttaannttiinn LLaazz`̀rr:: – Am \nceput lavårsta de 13 ani s` fac exerci]ii defor]`, iar la 16 ani am intrat prima da-t` \ntr-o sal` de culturism. |ntåi m-amantrenat acas`. De mic am fost foar-te energic [i \mi doream s` practic unsport. Pentru c` nu eram decis la cesport s` merg, \ntr-o zi l-am rugat petat`l meu s` \mi aduc` un manualdespre un sport, orice g`sea. Tatami-a adus o carte despre culturism:Manual de culturism [i haltere, scris`de Laz`r Baroga. A fost o coinciden-]` de nume de bun augur. Am fostfoarte \ncåntat. Nu m` a[teptam s`\mi plac` atåt de mult. Ini]ial am stu-diat cartea, f`r` s` practic sportulpropriu-zis. La scurt timp am \nceputs` m` [i antrenez, dar mai mult pe

“dibuite” – adic` f`ceam flot`ri, trac]i-uni, genuflexiuni [i dup` un timp am\nceput s` fac [i exerci]ii cu gantere[i haltera pe care mi le adusese unprieten.

–– CCåånndd aaii \\nncceeppuutt ss`̀ ttee aannttrreenneezziimmaaii sseerriiooss??

– Pe la 16 ani. Mergeam \n sala“Bere Grivi]a”, care ulterior s-a desfi-in]at. |mi amintesc c` era o sal` des-tul de rudimentar`, dar arhiplin`. Euo asociez cu [coala veche de cultu-rism. Era acolo un antrenor de cultu-rism, Constantin Briceag, un om pa-sionat [i \nsufle]it de dorin]a de a \n-druma sportivii spre o practic` cåtmai bun`. Aduna pe to]i \ncep`torii [ile explica “tainele” culturismului. Azinu mai vezi a[a ceva prin s`li…

–– LLaa ccee vvåårrsstt`̀ aaii \\nncceeppuutt ss`̀ccoonnccuurreezzii??

– La vårsta de 19 ani. Primul meuconcurs a fost [i primul concurs al luiVirgil Buruian`. Mai v`zusem concur-

suri municipale [i fusesem foarte im-presionat; m` tot \ntrebam dac` sunt[i eu \n stare s` particip. Eu am avuttotdeauna avantajul unui corp binedefinit, pentru c` sunt tipul somaticectomorf, a[a c` mi-a fost destul deu[or s` intru \n concursuri.

–– CCuullttuurrii[[ttiiii aauu uunn rreeggiimm aalliimmeennttaarrddeessttuull ddee aappaarrttee,, cceell ppuu]]iinn \\nn ccoommppaa--rraa]]iiee ccuu ooaammeenniiii oobbii[[nnuuii]]ii.. TTuu ccee mm`̀--nnåånnccii??

– Este \ntr-adev`r un regim deose-bit, fiindc` trebuie pus accentul pe unaport proteic cåt mai ridicat, adic`undeva la 200-300 g protein`, prove-nind atåt din alimenta]ie, cåt [i dinsuplimente nutritive. Eu m`nånc mul-t` carne de vit` [i de pe[te. Am cam4-5 mese pe zi. Practic, o mas`const` \ntr-o bucat` de carne, la careadaug urd` sau ca[caval, legume,påine graham sau cu t`rå]e [i la finalun fruct mic.

Carnea o g`tesc de obicei la cup-tor. Pun cam 3 kg de carne macr`,f`r` gr`sime, feliat` \ntr-o tav`, ada-ug ap`, condimente, verde]uri [i o lass` se rumeneasc` bine. E o re]et`simpl`; \n sportul `sta nu ai timp delucruri complicate [i trebuie s` aicontinuitate. Ideea e c` m-am obi[-nuit cu acest gen de regim [i \mi pla-ce. Nu este un efort s` \l ]in. E singu-ra cale prin care pot s` \mi constru-iesc mu[chi. |n culturism, dac` e[tidezorganizat, nu po]i s` ai rezultate.Totu[i mai m`nånc [i alte alimente,din cånd \n cånd. Nu m` ab]in. Dac`simt nevoia de ceva, m`nånc, dar nufac excese.

–– CCee ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee ffoolloo--ssee[[ttii??

– |mi aleg cu mult` aten]ie supli-mentele. Le cunosc bine, mai ales c`am lucrat un timp la un magazin desuplimente. Acum folosesc 100%Whey Protein de la Universal, AnimalStak, Myostin (este un blocant demiostatin), Omega 3 [i 6, vitamine [iminerale.

–– CCee pp`̀rreerree aaii ddeesspprree ccuullttuurriissmmuullddiinn RRoommåånniiaa,, aattåått cceell ccoommppeettii]]iioonnaall,,ccåått [[ii cceell ddee mmaass`̀??

– |mi place s` v`d c` a devenit unsport de mas` care a luat amploare\n ultimii ani. S`lile sunt pline. Oame-

nii sunt interesa]i de corpul [i s`n`ta-tea lor [i acesta este un lucru bun.

Culturismul competi]ional, hmm…oamenii particip` la concursuri atåttimp cåt au o motiva]ie, iar la noiaceasta este doar satisfac]ia perso-nal`, dorin]a de a-[i demonstra c`pot reu[i ceva. Despre premii nu arerost s` discut`m… Acest sport este omare pierdere financiar` pentru ceicare \l practic` la nivel competi]ional.De la an la an sportivii sunt al]ii [i ob-serv cum sportivii buni se retrag. Euvreau s` m` retrag. Am ob]inut ceeace mi-am dorit – titlul de campion na-]ional. Acum am alte priorit`]i, printrecare familia e cea mai important`.

–– CCee ppllaannuurrii ddee vviiiittoorr aaii??– Voi continua s` m` antrenez atåt

timp cåt \mi va permite s`n`tatea.M` v`d antrenåndu-m` toat` via]a,dar nu pentru performan]`. Mi-amsatisf`cut pl`cerea de a concura;acum nu mai am motiva]ie. |midoresc lini[te [i bun`stare \n familie.

–– PPee cciinnee aaddmmiirrii \\nn ccuullttuurriissmm??– |n culturismul romånesc admir

foarte mult pe dl. Cristian Mih`ilescu– un mare sportiv [i un mare om. Amavut [ansa s` \l cunosc [i s` concu-rez pentru Farul Constan]a. |l admir[i pe regretatul Virgil Buruian`. Dintreculturi[tii str`ini \mi place foarte multDorian Yates.

–– CCee rreeccoommaannzzii cciittiittoorriilloorr nnoo[[ttrrii??– S` \ncerce s` fie mai buni spiritual,\n primul rånd. {i s` aib` grij` des`n`tatea lor.

Constantin Laz`r, campion na]io-nal de culturism, nu este adeptul gre-ut`]ilor mari. A[a cum m`rturise[te,nu a fost \nzestrat cu foarte mult` pu-tere; \n schimb, se antreneaz` foarteintens. Folose[te greut`]i medii, pecare le alege \n func]ie de num`rulde repet`ri. Programul s`u de antre-nament const` \n 4 [edin]e pe s`pt`-mån`, dup` schema: 2 zile sal` – ozi de pauz` – 2 zi le sal`; totu[i

28

llaa CCNNsseenniioorrii

22000066

CONSTANTIN LAZ~R, UNCONSTANTIN LAZ~R, UNCAMPION CONTEMPORANCAMPION CONTEMPORAN

29

PPPPAAAA

LLLL MMMMAAAA

RRRREEEE SSSS

Campionatul municipal 1996, cat. 70 kg - locul 1Campionatul municipal 1999, cat. 75 kg - locul 1Campionatul municipal 2000, cat. 80 kg - locul 2Campionatul municipal 2006, cat. 80 kg - locul 1Cupa Romtelecom 1998, cat. 75 kg - locul 1Cupa Federa]iei 1999, cat. 75 kg - locul1Memorialul “Vasile Balmu[” 1999, cat. 75 kg - locul 3Memorialul “Vasile Balmu[” 2000, cat. 75 kg - locul 1Memorialul “Vasile Balmu[” 2001, cat. 75 kg - locul 1Cupa Telecom 2000, cat. 75 kg - locul 1Cupa Telecom 2001, cat. 80 kg - locul 1Cupa Romåniei 2000, cat. 75 kg - locul 1Cupa Farul 2001, cat. 80 kg - locul 3Memorialul “Popa Anatol” 2005, cat. 87 kg - locul 3Campionate Na]ionale 1998, cat.75 kg - locul 4Campionate Na]ionale 1999, cat.75 kg - locul 3Campionate Na]ionale 2000, cat.70 kg - locul 2Campionate Na]ionale 2001, cat.80 kg - locul 2Campionate Na]ionale 2002, cat.80 kg - locul 1Campionate Na]ionale 2006, cat.70 kg - locul 1Campionatul Balcanic 2002 - locul 2

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

uneori merge [i 4 zile la rånd la an-trenamente. Cu acest gen de pro-gram a observat c` \i merge cel maibine. El \ncearc` s` cuprind` \n 60de minute toate exerci]iile, f`r` apune la socoteal` \nc`lzirea [i stret-chingul. |n general, face 6-8 seriipentru grupele mici [i 10-12 seriipentru grupele mari.

Foarte important` pentru el esteperiodizarea efortului. Practic, 3 s`p-t`måni se antreneaz` la intensitatemaxim`, apoi \n a 4-a s`pt`mån` re-duce la jum`tate (num`rul de serii [igreut`]ile). Se \ntåmpl` ca uneori s`nu mai fac` deloc antrenament \naceast` s`pt`mån`. Inten]ia este de

a oferi corpului o perioad` de reface-re (atåt la nivelul sistemului nervos,cåt [i la nivel muscular). Dup` care oia de la cap`t. Tehnica aceasta \l aju-t` s` evite supraantrenamentul [i ca-tabolismul muscular exagerat. Men-]ine exerci]iile [i ordinea lor maximum2 luni, apoi face schimb`ri.LUNI – piept, bbicceps, antebbra]]e

4 |mpins pe plan \nclinat cu haltera,4 serii a 6-12 repet`ri

4 |mpins pe plan declinat cu haltera,4 x 6-12

4 |mpins pe plan orizontal cu haltera,4 x 6-12

4 Flexii alternative cu gantere, 2-3 x6-12

4 Flexia bra]elor cu bara EZ, 2-3 x 6-12

4 Flexii concentrate, 2-3 x 6-12Pauzele \ntre seri i sunt de

maximum 2 minute, iar \ntre grupe de5 minute.

Flexia pumnilor cu haltera la spate(\l prefer pentru c` streseaz` maipu]in \ncheieturile måinilor).

Extensia pumnilor cu haltera dinstånd \n picioare.

La aceste exerci]ii, fac cåte 3-4serii. La prima jum`tate, fac 6-8repet`ri, iar la a doua jum`tate, facpån` la 20 de repet`ri. MAAR}I – piccioare, gambbe

4 Genuflexiuni cu bara \n fa]`, 3 x 6-12

4 Hack squat, 3 x 6-124 Extensia picioarelor la aparat, 3 x

10-154 Fand`ri cu gantere (pe loc), 3 x 8

(pe fiecare picior)4 Abduc]ii la aparat, 2 x 15-204 Ridic`ri pe vårfuri la aparat din

stånd, 2-3 x 10-204 Pres` (\mpins cu vårfurile), 2-3 x

10-204 Ridic`ri pe vårfuri din [ezånd, 2-3

x 10-20MIERCURI – pauz`̀JOI – spate, tricceps, abbdomen

4 Ramat cu haltera/gantera, 3 x 8-12 4 Ramat orizontal la scripete, 3 x 8-124 Trac]iuni la helcometru, 3 x 8-124 Hiperextensii, 3-4 x 15 (cu

greutate suplimentar`)4 |mpins cu priz` \ngust`, 2-3 x 8-12 4 Flot`ri la paralele, 2-3 x 10-12 (cu

greutate suplimentar`)4 Extensia bra]elor cu bara EZ din

culcat, 2-3 x 8-124 Aplec`ri la cablu sau ridicarea

genunchilor la piept, 3 x 10-204 Ridic`ri de trunchi la banca

\nclinat`, 2-3 x 30VINERI – umeri, trapez

4 |mpins la cadru, 2-3 x 8-124 |mpins cu gantere din [ezånd, 2-3

x 8-124 Flutur`ri din aplecat, 2-3 x 8-124 Ridicarea halterei \n fa]`, 2-3 x 8-124 Ridicarea umerilor cu gantere, 2-3

x 8-124 Ridicarea umerilor cu haltera, 2-3

x 8-12

30

Dr. ßerban DAMIAN

Frigul este un element care solicit`mult organismul uman iar, atuncicånd acesta se adaug` la efort fizic,deja sportivii se g`sesc \ntr-o situa]ie\n care trebuie s` ia m`suri speciale.Pentru pasiona]ii de alergare exist` osolu]ie simpl`: s` mearg` la o sal`unde exist` benzi de alergat; totu[iexist` oameni care nu se simt binealergånd pe band`, \ntr-un mediu \n-chis, ci prefer` s` alerge afar`, indi-ferent cåt de frig ar fi. Sunt sigur c`printre cititorii no[tri exist` astfel depersoane. Voi prezenta \n continuarecåteva idei utile, care v` feresc deproblemele ce pot s` apar` la alerga-rea pe timp de iarn`.

HHiiddrraatteeaazz`̀--ttee!! Este mai importantdecåt \]i po]i imagina. Trebuie s` beisuficiente lichide \nainte, \n timpul [idup` antrenament. Chiar dac` aparentnu transpiri, sau cel pu]in nu transpirila fel ca \n timpul verii, totu[i s` fii sigurc` pierzi suficient de mult` ap`.

IIddeennttiiffiicc`̀--ttee!! |]i sugerez s` ai tot-deauna la tine un element de identifi-care: buletinul sau m`car o hårtie pecare s` \]i scrii datele tale [i cåtevanumere de telefon ale cunoscu]ilort`i. Acest lucru este important \n spe-cial atunci cånd este vreme proast`[i inten]ionezi s` te \ndep`rtezi de lo-curile populate. Anun]` pe cineva cåtai de gånd s` alergi [i \n ce direc]iete duci. De asemenea, nu este o ideeproast` s` ai la tine telefonul mobil.

||mmbbrraacc`̀--ttee \\nn ssttrraattuurrii!! Vorbim detrei straturi importante atunci cåndalergi pe vreme rece. Primul strat tre-buie s` fie pl`cut la atingere [i s` la-se pielea s` respire – bumbac, poli-propilen`, poliester, Thermax. Al doi-lea strat trebuie s` re]in` umiditateace trece prin primul strat – lån`, poli-ester. Stratul exterior trebuie s` blo-cheze p`trunderea våntului rece, dar\n acela[i timp s` lase umezeala s`se evapore – Gore-Tex.

UUssuucc`̀--ttee rraappiidd!! Cel mai bine estes` termini alergarea acas`, astfel \n-

cåt s` te po]i schimba \n haine us-cate, imediat. Pe de alt` parte, dac`nu \]i permi]i acest “lux”, cel pu]in s`ai la tine haine uscate sau m`car opereche de [osete uscate, ca s` tepo]i schimba.

||mmbbrraacc`̀--ttee ccaa [[ii ccuumm aaffaarr`̀ aarr ffii ccuu1100--1155 ggrraaddee mmaaii mmuulltt!! Dup` cåtevaminute de alergare, corpul t`u se va\nc`lzi. Senza]ia produs` de supra\n-c`lzire este la fel de nepl`cut` ca [icea de prea frig.

||nncceeppee ss`̀ aalleerrggii ccuu vvåånnttuull \\nn ffaa]]`̀!!Dac` vei \ncepe a[a, atunci estedestul de probabil s` termini cu vån-tul din spate. Acest lucru \nseamn`c` \]i va fi mai u[or s` ajungi acas`pe vreme foarte rece, fiindc` nu vei finevoit s` \nduri aerul rece \n fa]`,mai ales atunci cånd e[ti transpirat.

AAlleeaarrgg`̀ \\mmpprreeuunn`̀ ccuu uunn pprriieetteenn!!Nu numai c` vei avea mai mult` mo-tiva]ie s` ie[i [i s` alergi iarna, cånd

po]i fi tentat s` renun]i, dar vei aveape cineva al`turi s` te ajute dac` ]ise \ntåmpl` ceva.

AAlleeggee ccuullooaarreeaa ppoottrriivviitt`̀!! Dac`alergi pe \ntuneric, atunci poart` cu-lori deschise [i echipament reflectori-zant. Dac` este z`pad`, poart` haine\n culori str`lucitoare. Dac` este \ntu-neric [i z`pad`, atunci f` o excep]ie[i alege alt` zi pentru alergat saumergi la o sal`.

MMooddiiffiicc`̀--]]ii pprrooggrraammuull ddee aalleerrggaarree!!Dac` este vreme foarte rece, atunciar fi o idee bun` s` reduci la jum`ta-te timpul alocat alerg`rii [i s` faci maimult antrenament \n sal` – biciclet`,exerci]ii cu greut`]i, \not. Nu conside-ra acest lucru o pierdere, fiindc` \nmod sigur te va ajuta.

PPooaarrtt`̀ oocchheellaarrii ccuu lleennttiillee ccoolloorraattee!!Dac` este z`pad` peste tot, ochii t`ivor obosi. Ochelarii de soare te ajut`s` te protejezi.

ALERGAREA PE TIMP DE IARNÅALERGAREA PE TIMP DE IARNÅ

31

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Florin UCEANU

Mul]i tineri au citit prin intermediulrevistei noastre despre metodele deantrenament super intense, dezvol-tate [i integrate \n sistemul HeavyDuty de c`tre cel care a creat siste-mul, acum mai bine de 20 de ani,Mike Mentzer. Ei se \ntreab` cånd ebine s` introduc` \n propriul antrena-ment aceste metode avansate: exclu-siv negative, static [i infitonic?

Iat` ce informa]ii, \n acest sens,am g`sit pentru cititorii no[tri.

„Dac` te-ai antrenat constant [i

serios mai mult de un an, atunci e[tipreg`tit pentru metodele mai intensede antrenament.“ Dup` cum spuneMentzer \n cartea lui, „dup` un pro-gram de consolidare de minimum unan, recomand utilizarea regulat` atehnicilor avansate, precum repet`rifor]ate, tri[ate, negative, hiperantre-nament [i pauz`/repetare. Fiecare vatrebui s` determine individual utiliza-rea lor. Nu le utiliza]i la fiecare serie,deoarece vor ridica nivelul intensit`]iiatåt de dramatic \ncåt s-ar putea s`fie nevoie de cåteva s`pt`måni pen-tru refacere“.

„Sunt numeroase tehnici de cre[-tere a intensit`]ii \n timpul antrena-mentului. Problema este refacereadup` asemenea antrenamente. Potri-vit unui studiu asupra repet`rilor ne-gative, f`cut la Universitatea de Me-dicin` din Londra, asupra a 3 b`rba]i[i 5 femei care au f`cut doar repet`rinegative pentru bicep[i, for]a sc`-zuse cu 50% dup` antrenament iardup` dou` s`pt`måni revenise doarla 80% din cea ini]ial`. Aceasta in-dic` c` este nevoie de mai mult dedou` s`pt`måni pentru refacerecomplet` [i \nc` ceva dup` aceeapentru supracompensare (cre[tereace are loc dup` refacere).

Deci, ori de cåte ori folosi]i repet`rifor]ate, tri[ate, par]iale, negative, sta-tice, hiper-antrenament, pauz`/refa-cere, ave]i grij` s` acorda]i mu[chilorlucra]i pauze mari \ntre antrenament.Pe m`sur` ce intensitatea cre[te,cre[te [i „incursiunea“ \n capacit`]ilede refacere ale mu[chilor, fiind nece-sar` o reducere corespunz`toare anum`rului de serii. Dac` nu e[ti atentla acest aspect, supraantrenamentulse poate instala mai repede decåt \]ipo]i imagina. De aceea, \i pun pe cli-en]ii mei s` le foloseasc` doar oca-zional. La unele exerci]ii \i pun s`fac` doar 1-2 repet`ri for]ate, la alt`serie \i pun s` fac` o repetare nega-tiv` la sfår[itul ei sau introduc o „re-petare“ static`. Aceste tehnici seintegreaz` cel mai bine cånd te sim]imai odihnit, cu energia [i motiva]ia\ntr-un „vårf“.

Nu uita]i c` repet`rile negative [istatice sunt mai productive deoarecesolicit` mai mult abilit`]ile func]ionale.“

Deci, Mike spune ca pute]i includeaceste tehnici, dac` ave]i un an ve-chime de sal`, dar v` avertizeaz` in-sistent s` nu face]i gre[eala stupid`de a integra aceste metode \n antre-namentul de mare volum pe careprobabil \l f`cea]i pån` acum, pentruc`, dac` nu reduce]i volumul, ve]i da\n supraantrenament.

32

HEAVYHEAVY DUTYDUTY

MMiikkeeMMeennttzzeerr

Alexandru BOLBORICI

Prima competi]ie de skandenbergde acest gen de la noi s-a desf`-[urat, \n data de 6 ianuarie 2007, laBucure[ti. Avånd experien]a concur-surilor interne [i interna]ionale la carea participat, principalul organizator,Ion Oncescu, a reu[it s` realizeze unconcurs cu nimic mai prejos fa]` decele de afar`. Iat` c` un sportivconsacrat se implic`, din ce \n ce maimult [i \n organizarea de concursuri.Un exemplu de urmat [i pentru al]ipasiona]i al acestui sport, al bra]elorde fier.

Concursul s-a desf`[urat \n sistemlig`, la categoria 70 kg, fiind invita]icei mai buni 8 sportivi din ]ar`, con-form rezultatelor din concursurile an-terioare. Fiecare sportiv a concurat,pe rånd, cu ceilal]i sporitvi, \ntåi labra]ul drept [i apoi la bra]ul stång.

La bra]ul stång s-a impus, f`r`emo]ii, pite[teanul Daniel Chivu, careeste [i campionul na]ional la aceast`categorie. Pe locul secund s-a clasat,surprinz`tor, tån`rul de numai 19 ani,Biro Antal din Baraolt, urmat debucure[teanul Dan Diaconescu.

Dup` cele 28 de meciuri de labra]ul stång, a urmat o scurt` pauz`,dup` care a \nceput competi]ia labra]ul drept. Favoritul, Daniel Chivu,a cå[tigat, ne\nvins, urmat de DanDiaconescu [i Drago[ Vornicu.

Clasamentul final, rezultat dincumulul punctelor ob]inute de labra]ul stång [i drept, a fost urm`torul:1. Daniel Chivu – 238 puncte2. Dan Diaconescu – 213 3. Biro Antal – 198

4. Cosmin Marhao – 1765. Drago[ Vornicu – 1756. Cornel Marcu – 163 7. Cosmin Dumitrescu – 1608. Petre Stanciu – 133

To]i sportivii au fost premia]i cubani [i produse oferite de sponsoriiar primii 4 s-au ales cu ni[te cupefoarte frumoase. Dup` premiereasportivilor, a urmat un banchet, lacare au fost invita]i to]i cei prezen]i.

Arbitrul principal al competi]iei afost Mihai {erban, ajutat de Ion On-cescu, care a [i prezentat concursul.

Deja sunt \n preg`tiri concursurilestil lig` pentru categoriile superioarede greutate iar, \n luna april ie aacestui an, vom organiza Cam-pionatul Na]ional cu toate categoriilede greutate pentru bra]ul drept [istång.

A[adar, urm`ri]i forumul nostruwwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo//ddiissccuu]]ii ii la

rubrica Skandenberg, pentru ultimeleinforma]ii. Tot aici g`si]i zeci de pozeprecum [i un montaj video de laacest concurs.

33

DDaann DDiiaaccoonneessccuu vvss CCoossmmiinn MMaarrhhaaoo

DDaanniieell CChhiivvuu vvss BBiirroo AAnnttaall

LIGA PROFESIONIST~LIGA PROFESIONIST~ROMÅN~ DE SKANDENBERGROMÅN~ DE SKANDENBERG

CATEGORIA 70 KG

pprreemmiieerreeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

34

A[tept`m poze artistice, de calitatesuperioar`, minimum 6 Mpixeli \ncazul aparatelor digitale, pe adresaredac]iei sau pe mail la adresabboollbboo@@rreeddiiss..rroo

Rubric` coordonat` de Florin Uceanu

ARTA FIZICULUI ARTA FIZICULUI {I ARTA{I ARTAFOTOGRAFIC~FOTOGRAFIC~

Fot

o: M

ircea

Net

ea

AAddrriiaann VV`̀lleeaannuu

HHEERRBBAAGGEENN este ungel care, \n urma aplic`riipe picioare, absoarbemirosul nepl`cut al transpi-ra]iei [i opre[te excesulacesteia timp de 24 deore. |n Bucure[ti, acestprodus poate fi cump`rat

de la magazinul „Club Re-dis“, iar cei din altelocalit`]i \l pot comanda latelefoanele redac]iei. Unflacon are 50 ml (se potface circa 20 de aplic`ri).

5500 mmll –– 66,,0000 lleeii ((6600..000000 lleeii vv))

Este o crem` autobronzant` care,aplicat` pe piele, confer` acesteia, la 6ore de la aplicare, un bronz uniform, f`r`pete, cu o culoare natural`, str`lucitoare,ce ]ine mai mult de o s`pt`mån` de laaplicare. Dac` dori]i un bronz foarteintens, aplica]i \nc` unul sau dou` stra-turi la interval de dou` ore. Bronzul esterezistent la ap` [i nu se ia pe haine,

avånd \n acela[i timp putere fotopro-tectoare fa]` de reac]iile UVA. Dup` os`pt`mån` dispare u[or, f`r` pete.

Este indicat` folosirea de c`treculturi[tii care concureaz`, dar [i depersoanele care vor s` fie bronzatechiar [i \n mijlocul iernii. Un flaconajunge pentru mai multe „bronzuri“..

116600 mmll –– 1155,,0000 lleeii ((115500..000000 lleeii vv))

Plata se face laprimirea coletului,

pre]urile incluzând [itaxele po[tale

021/300.75.46;350.50.57;351.85.68

0744.632.294;0722.244.783;0744.324.645;;0724.579.149;0788.571.181

fax: 021/351.50.58sau la

www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [iduminica)

ANTIPERSPIRANTANTIPERSPIRANTPENTRU PICIOAREPENTRU PICIOARE

EMULSIE AUTOBRONZANT~

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Este un produs natural, solubil,ob]inut din zer proasp`t [i gustos.Concentra]ia proteic` (100% din zer)este de 65%. Pudra proteic` esteob]inut` prin ultrafiltrarea [i atomiza-rea zerului, produsul finit avånd cali-t`]i nutritive excelente.

Proteina din zer este o protein` cuabsorb]ie rapid`, are un efect ana-bolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce, simultan,reduce distrugerea de protein` (ca-tabolismul).

Gustul este excelent, natural. Pro-dusul nu con]ine \ndulcitori, aromesau conservan]i, este 100% natural.Se recomand` tuturor categoriilor de

popula]ie, cu deosebire celor cuactivit`]i consumatoare de energie,ca supliment pentru completarea ali-menta]iei zilnice. Pentru culturi[tieste excelent atåt \n perioada demas`, cåt [i \n perioada de definire.Se administreaz` zilnic cåte una-treipor]i i a 40 g (\n func]ie denecesit`]i), amestecat cu ap` sau altlichid. O m`sur` con]ine 25 g.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))Comenzile se fac la telefoanele

redac]iei [i pe site-ul www..rredis..rro

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu uuuunnnn

ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuuttttmmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu

ssssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt

36

Produsul con]ine o propor]ie ridicat` decarbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e care dau ungust foarte bun produsului. Are o concentra]ie de25% proteine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer, în can-tit`]i egale fiecare) Se recomand`, celor care do-resc cre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi, între

mese, pentru ca organismul sa fie mereu în stareanabolic`, [i dup` antrenament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`, seadministreaz` câte o por]ie de 100 g (3 m`suri),de dou`- trei ori pe zi, amestecat cu ap`, laptesau sucuri. M`sura din interiorul ambalajuluicon]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

MIXFORTE-RMIXFORTE-RSUPLIMENT PENTRU CREßTEREA ÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅSUPLIMENT PENTRU CREßTEREA ÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅ

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744.828.833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO sal` de culturism, dotat` ultramodern,

g`si]i \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd videocasete: Mr Olympia'92-'03, Antrenamente: LeePriest, Kevin Levrone 1 [i 2,Dorian Yates, Shawn Ray,

Ronnie Coleman 1 [i 2, FlexWheller, Naser El Sombathy,

Marcus Ruhl, Jay Cutler, GregKovacs, Monstruous Man, Miss

Olympia 2002, Mrs. FitnessOlympia 2002, Mr. Olympia

2004, Mrs. Olympia 2004, Mr.Olympia 2005, Heiko Kallbach- The Berlin Wall, Fibo 2004,

Powerlifting, Streching, PartnerMassage. NNoouu:: Mr. Olympia2006. Pre]ul unei casete estede 15 lei (150.000 lei v), f`r`taxe po[tale. Comenzi la tel.

0722.279.516VVåånndd ssuupplliimmeennttee RReeddiiss

\\nn BBuuzz`̀uu,, llaa ssaallaa „„OOxxiiggeenn CCeenntteerr““..

TTeell.. 00772222..229999..443355Vånd CD-uri [i DVD-uri cu

antrenamentul marilorcampioni. Antrenamentul lui K.

Levrone, R. Coleman, D.Yates, Arnold, M. Ruhl, Nasser

El Sombathy, Mr. Olympia2001, 2002, 2003, 2004. NNoouu::Jay Cutler, lupte, UFC, Pride,

K1 etc. Informa]ii la tel.0724.332.107; 0745.395063

Vånd aparate culturism,foarte convenabil. Tel.

0724.862.620, 0723.495.432

Clubul Sportiv Universal vinde

suplimente nutritive „Redis“ \n

Gala]i, la Complexul Sportiv

Oaid`’s \n Pia]a Central, Micro

17. Tel.: 0741.053.523

|nfiin]ez acte Club Sportiv

diverse ramuri sportive. Rela]ii

la tel.: 0724.217.487,

021/434.21.14, 031/411.51.94

Distribuitor de suplimente

nutritive \n RRmm.. VVåållcceeaa..

Inf. la 0722.473.011

Produse Redis, Universal,

Natural Plus \n BBuuzz`̀uu..

Tel.: 0742.628.209

Ieftin! Vånd discuri diferitem`rimi, bare [i aparate

fitness. Tel.: 0745.642.631

Vånd dozatoare electronicepentru concentrate proteice.

Tel.: 0721.337.386

Vånd aparate culturism,discuri diferite m`rimi, bar`

olimpic`. Tel.: 0722.587.140

Vånd CD-uri cu Mr. Olympia

2003-2005, Arnold Classic,

Pumping Iron, antrenamente

Coleman, Priest, Levrone

etc. Pre]: 5,50-6,50 lei. Info:ssiinnkkooccii22000022@@yyaahhoooo..ccoomm

sau la tel 0743.113.869

MIC~ PUBLICITATE

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i

\n Bucure[ti, la magazinul Obor, pe holul

intr`rii principale (intrarea McDonald’s).To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de0,50 lei (5.000 lei v) pentru fiecare revist`

solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele:67, 69,71, 72, 73, 78, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 102,

105, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 121-175. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toate revistele enumerate mai susla pre]ul de numai 9,00 lei (90.000 lei v).

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 5,50 LEI (55.000 LEI V)

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-V: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife: b`ie]i 40 lei (400.000 lei v) nelimitat; fete 30lei (300.000 lei v) nelimitat. Sal` de 250 m2, 30 posturi de

lucru simultan, 20 bare, tone de discuri. Program antrenor personal – 6 lei (60.000 lei v)/or`.

Vindem suplimente nutritive.

Vånd saune cu dot`ri complete la comand`.Informa]ii la tel. 0744.510.006

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

BGS GymO nou` sal` de fitness, culturism, arte mar]iale [i

box s-a deschis \n Bucure[ti, Bd. NicolaeGrigorescu nr. 51 A, zona Pia]a S`l`jan, vizavi de

Shell, lång` Rompetrol. Sala are 550 m2,aparatur` modern`, instructori. Informa]ii la

0722.137.680, C`t`lin.

Tiberiuu TorokSigghi[oara

Cossminn PasscarAAradd

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu aparate de ultim`or` [i aparate clasice, cum ar fi: bare[i discuri olimpice? Sunte]i a[tepta]ila sala de culturism [i fitness dinBucure[ti, \n incinta Liceului „AurelVlaicu“, situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na]i-onal [i maestru al sportului: Alexan-dru Costache. Sala beneficiaz` demas` ping-pong, mas` biliard, sacde box, incluse \n abonamentul lu-nar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313;0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) –

lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522;

antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1

Bucure[ti, cart. Drumul Taberei,

str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea

725.77.04; 0723.370.156

CLUB FORCE 1

Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYM

Sal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel

324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

PPrrrroo WWhhhheell llnneessss CClluubbvvãã ppuunnee llaa ddiissppoozzii]]iiee oo ssaallãã ccuu ddoottããrrii ccoommpplleetteeppeennttrruu:: ggiimmnnaassttiiccãã aaeerroobbiiccãã,, sstteepp aaeerroobbiicc,, ttaaee

bboo,, jjuu jjiittssuu,, mmaassaajj [[ii ttrraattaammeennttee ccoorrppoorraallee..AAddrreessaa:: BBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33 ((zzoonnaa DDiihhaamm))..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 002211//334400..3322..5500 ssaauu 00772299..880088..338899..

Boggddann Ghiuur

3938

|nccarcc`-tee ccu OXYGGEN!!

la sala dee fitneess && bodybuildingg

OXYGEN ClubOXYGEN ClubBBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33,, ssttrr.. AAnnddrreeii BBåårrsseeaannuu,,

nnrr.. 66,, ((\\nn ssppaatteellee ppoo[[tteeii VViittaann))..AAnnttrreennoorr pprrooff.. CCllaauuddiiuu HHoorrttooppaann

TTeell.. 00774455..667777..33116600774455..667777..331166

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 22: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 23: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 24: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 25: Revista Culturism & Fitness nr. 177 (1/2007)

Revist` editat` de Redis Co.

v` recomand`suplimentele nutritive

„Redis Nutri]ie“

BBBBaaaattttoooonnnn ccccuuuu uuuunnnnccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt

mmmmaaaarrrreeeeddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,LLLL----CCCCaaaarrrrnnnniiiittttiiiinnnn`̀̀̀ [[[[iiii OOOOmmmmeeeeggggaaaa 3333

TOPCULTURIS

M.RO