Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

24
S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 7 (163) 2005 l 0,90 lei (9.000 lei vechi) l www.efitness.ro Suplimentul Suplimentul Fight Fight C C a a m m p p i i o o n n a a t t e e l l e e n n a a ] ] i i o o n n a a l l e e d d e e s s e e n n i i o o r r i i 2 2 0 0 0 0 5 5 TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

SSSSkkkkaaaannnnddddeeeennnnbbbbeeeerrrrgggg

AAAAnnnntttt rrrr

eeeennnnaaaammmm

eeeennnntttt

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFIITTNNEESSSS

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 77 ((116633)) 22000055 ll 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vveecchhii)) ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

Suplimentul

Suplimentul FightFight

CCCCaaaammmmppppiiiioooonnnnaaaatttteeeelllleeeennnnaaaa]]]]iiiioooonnnnaaaalllleeee ddddeeeesssseeeennnniiiioooorrrriiii 2222000000005555

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

GEL DU{ EXFOLIANTGEL DU{ EXFOLIANTANTICELULIT~ ANTICELULIT~

Con]ine particule moi de cear` Cirebelle(provenite din Africa de Sud) cu efect deexfoliere asupra celulelor moarte f`r` s`irite pielea. Asocie-rea extractelor deieder` [i de castancu sfere de cear`Cirebelle pro-duce cre[tereacircula]iei pe-riferice, rege-nerare celu-lar`, elimina-rea celulitei [idiminuarea fra-gilit`]ii capilare.

Produsul arede asemenea ex-celente propriet`]ide sp`lare [i hidra-tare a epidermei.

UUttiilliizzaarree:: Gelul de du[ se maseaz` pepielea corpului insistånd asupra zonelorafectate de celulit`, apoi se \ndep`rteaz`cu ap` cald`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::225500 mmll –– 110000..000000 lleeii ((1100 lleeii nnooii))

ULEIURILE DE MASAJULEIURILE DE MASAJSunt amestecuri de uleiuri vegetale,

ulei mineral [i uleiuri esen]iale naturale\mbog`]ite cu fragmente de plante [ifructe. Dup` masare: stimuleaz` circula]ia,elibereaz` tensiunea [i durerile musculare,produc relaxare, mental` [i fizic`, cresctonicitatea [i flexibilitatea epidermei,elimin` depozitele de gr`sime [i toxineledin ]esuturi, induc o stare de calm, ajut` la\nl`turarea inhibi]iei. Uleiurile de masaj seprezint` \n urm`toarele variante: a)lavand`+fenicul+mu[e]el; b) portocal`; c)trandafir; d) relaxant Ylang-Ylang+patchoulli+lavand`; e)\n trei straturi:agen]i de hidratare+ulei de ment`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::110000 mmll –– 110000..000000 lleeii ((1100 lleeii nnooii))

TON I F IANTTON I F IANTCORPORAL CU CITRICE CORPORAL CU CITRICE

Con]ine un amestec de uleiuri esen]ialede citrice care dau fermitate [i elasticitatepieli i . Are efect reparator celular,pprreevveenniinndd aappaarrii]] iiaa vveerrggeettuurrii lloorr de peabdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecaresear` dup` baie sau \naintea masajului cuuleiuri aromate, fiind [i un detoxifiant \ncelulit`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::116600 mmll –– 9955..000000 lleeii ((99,,55 lleeii nnooii))

LO}IUNE ANTIACNEIC~LO}IUNE ANTIACNEIC~Destinat` \ngrijirii tenului acneic foarte

\nc`rcat cu pustule, comedoane, furuncule[i chisturi. Produsul elimin` impurit`]ileacumulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degresant`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::115500 mmll –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

GEL ANTICELULIT~ CUGEL ANTICELULIT~ CUUNISFERE HERBAGENUNISFERE HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combaterea ce-lulitei const` \n asocierea extractului deieder` [i castane ce con]in saponozide,compu[i polifenolici, escin`, cu unisferecelulozice \nc`rcate cu vitamina E, ceproduc asupra zonelor afectate de celulit`efecte de activare a circula]iei periferice,de reglare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla-matoare [i de regenerare celular`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::114400 mmll –– 115500..000000 lleeii ((1155 lleeii nnooii))

CREM~ CU SPIRULIN~CREM~ CU SPIRULIN~Spirulina sau alga albastr` este un cock-

teil oferit de natur` ce con]ine agen]iantioxidan]i, vitaminele A, C, B1, B6 [i E.Este recomandat` \n tratamentul tenurilor cutendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii ac-tive naturale cu efect regenerator,antioxidant.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::7755 mmll –– 112200..000000 lleeii ((1122 lleeii nnooii))

CREM~ CU EXTRACT CREM~ CU EXTRACT DE CHITIN~ MARIN~DE CHITIN~ MARIN~

Intensific` hidratarea ]esuturilor datorit`efectului de film natural format la suprafa]aepidermei. Are propriet`]i antiinflamatoare

remarcabile, m`re[te flexibilitatea [i elastici-tatea pielii. Con]ine extract de chitin`,principiu activ biomarin ob]inut din carapacede crustaceu. Este destinat` tenurilor des-hidratate, iritate, ridate.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::5500 mmll –– 112255..000000 lleeii ((1122,,55 lleeii nnooii))

GEL REVIGORANTGEL REVIGORANTINSTANT INSTANT

Con]ine o combina]ie de uleiuri esen-]iale (camfor, mentol, lavand` [i ienup`r)[i extract de arnic` cu efect sinergic,calmant. Masat u[or \n strat sub]ire,produce o revitalizare imediat`, fi indperfect pentru picioare obosite, tensiunemuscular` [i stres \n umeri, gåt, tåmple [ifrunte. Este excelent pentru eliminarearapid` a febrei sau a durerilor musculare.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::7755 mmll –– 110000..000000 lleeii ((1100 lleeii nnooii))

HAIRINHIBHAIRINHIBProduce \ncet in i rea r i tmului de

cre[tere a p`rului dup` epilare, dublat`de o hidratare a pielii.

Con] ine un amestec de inhibi tor ivegetali [i de sintez` cu efect sinergic deatrofiere a firului de p`r (pån` la 70%):

l Extractele vegetale de Hamamelis,Arnic`, Ment`, Soia au efect tonic, astrin-gent, decongestiv, refri[ant, emolient, eli-minånd efectele nedorite asupra pielii,ap`rute dup` epilare.

MMoodd ddee aapplliiccaarree::FFaazzaa II – epilarea FFaazzaa IIII – aplicarea cremei Hairinhib,

prin masare u[oar`.FFrreeccvveenn]]aa aapplliicc`̀rriiii::Se poate aplica pe orice zon` a

corpului (fa]`, axil`, picioare, bra]e) dup`fiecare epilat, apoi zilnic pentru men]inereaaspectului pl`cut al pielii.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::

7755 mmll –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS2 3

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa

„„CCuullttuurriissmm&&ffiittnneessss““ ppoott ccoonnttrraaccttaaaabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppeeddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa

cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguullPPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndduunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaa ddee 5500..000000 lleeii ((55lleeii nnooii)) ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 110000..000000 lleeii

((1100 lleeii nnooii)) ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

L-Carnitina . . . . . . . . . .9

Exerci]ii pentrumasivitate . . . . . . . .10

Cum s` arzi 300 de kcal\n 30 de minute . . .11

10 piedici \n caleasc`derii \n greutate 16

Planul lui Jay Cutlerpentru Mr. Olympia2005 . . . . . . . . . . . . .18

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

CampionateleNa]ionalede culturism [i fitness 2005 . . . .28

Cupa „Sport Magic“ .32

Gala „Fight Academy“Mamaia, 2005 . . . .33

Schwarzenegger,contra steroizilor . .34

Obez vs. obez? . . . . . .35

Suplimentul „Fight“ 41

CUPRINSCUPRINS

CCoommeennzziillee ssee ppoott ffaacceellaa tteelleeffooaanneellee rreeddaacc]]iieeii

ssaauu ppee ssiittee--uullwwwwww..rreeddiiss..rroo..

PPrree]]uurriillee iinncclluudd [[ii ttaaxxeelleeppoo[[ttaallee

Coperta 1: Roxana R`du](vedet` Playboy), Florin Uceanu

[i Andreea Sp`taru (MissPlayboy 2005)

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea; jud. Ilfov; cod 70.000

Tellefon/Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58 Tellefon: 021/300.75.46; 3518568,0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181;

www.efitness.ro; e--mail: [email protected] de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu;; RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonn OOnncceessccuu,,IIoonnuu]] }}iinn]]ii[[aann,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii;; IIuulliiaa SSiimmoonn [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenn]]ii SSUUAA));; FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa

Creatina - R

Tablete care con]in 1.000 mg decreatin monohidrat. Se recomand`administrarea timp de 5 zile (faza de\nc`rcare) a 10-20 tb. pe zi (\mp`r]it`\n mai multe por]ii), urmat` de 5 tb./zi\n faza de men]inere. Doza se admi-nistreaz` [i \n zilele de pauz`. Sepoate amesteca cu ap`, lapte sausuc. Utilizarea concomitent` a dex-trozei este op]ional`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 ttbb.. –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

330000 ttbb.. –– 222200..000000 lleeii ((2222 lleeii nnooii))

Creatina Forte - R

Tablete masticabile, cu un gustfoarte bun, care con]in 1.000 mg cre-atin` monohidrat [i 300 mg dextroz`.

Se recomand` administrarea timp de5 zile (faza de \nc`rcare) a 10-20 tb.pe zi (\mp`r]it` \n mai multe por]ii),urmat` de 5 tb./zi \n faza de men-]inere. Tabletele se pot \nghi]i cu ap`sau se pot mesteca. Doza se admi-nistreaz` [i \n zilele de pauz`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 ttbb.. –– 110000..000000 lleeii ((1100 lleeii nnooii))

330000 ttbb.. –– 223300..000000 lleeii ((2233 lleeii nnooii))))

Taurina - R

Tablete care con]in 500 mg detaurin`. Se recomand` administrareaa 1 - 2 tb. \naintea uneia dintre mese(eventual \mpreun` cu 0,5-2 glecitin`, pentru un efect mai bun).

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::110000 ttbb.. –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

NOI PRODUSENOI PRODUSEREDIS NUTRI¥IEREDIS NUTRI¥IE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

OOOOvvvviiiiddddiiiiuuuu CCCCoooozzzzmmmmaaaa,,,, ccccaaaammmmppppiiiioooonnnn aaaabbbbssssoooolllluuuutttt 2222000000005555

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele„Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fotbal F.C.Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucure[ti“,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Ciprian Sora,Daniel Ghi]`, Felicia Muraru, C. Zlatanovici, GabrielaMihai, Ilie Mugurel, Daniel Stancu, Marian Stoian, OvidiuCozma, Daniel Negoi]`, Florin Uceanu, Petru Ciorb`,Petru Moja, Alexandru Soporean, Alexandru Bolborici,Costel Pripas, Viorel Ristea, Ion Oncescu, AlexandruMarin [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Prot-R 65Este un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) bogat\n proteine (65%) [i este recomandatcelor care vor s`-[i asigure o cantitatemare de proteine \n alimenta]ie, f`r` acre[te stratul adipos. Se recomand`tuturor culturi[tilor, cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g deprodus). O m`sur` con]ine 25 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 119900..000000 lleeii ((1199 lleeii nnooii))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 339900..000000 lleeii ((3399 lleeii nnooii))

Prot-R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i

Prot-R 65, doar c` are un con]inut maimare de proteine (85%), iar o por]iereprezint` 40 g de produs. Cu arome

de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Om`sur` con]ine 25 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 221100..000000 lleeii ((2211 lleeii nnooii))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 442200..000000 lleeii ((4422 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 445500..000000 lleeii ((4455 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 883300..000000 lleeii ((8833 lleeii nnooii))PPlliiccuurrii 4400 gg –– 1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii))

Super Protein-R 90Este un concentrat proteic de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Are aromede vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Seadministreaz` cåte o por]ie de 40 g demai multe ori pe zi, \n limita a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se amestec`cu lapte, sucuri sau ap`. O m`sur` con-]ine 30 g.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 228800..000000 lleeii ((2288 lleeii nnooii))

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant-RComplex alimentar proteic, vitamino-mineral

care con]ine antioxidan]i cu diferite structuri (anto-ciani, protoantociani, picnogenol, flavone, cate-hine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur`stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celu-lelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur`riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` forma-rea varicelor. Înt`re[te [i regularizeaz` b`t`ile ini-mii. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`turarea radi-calilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac-]ionånd eficient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile,tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tabletela copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte se-cundare nedorite.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee:: 110000 ttaabblleettee –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

Complex REste un supliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \n avitami-noze, \n profilaxia [i tratarea unor boli [i viroze;stimuleaz` sistemul imunitar, regenereaz` ]esutu-rile, favorizeaz` metabolizarea calciului, fierului,amelioreaz` hipocalcemia, scade colesterolulsangvin, reduce LDL-colesterolul, m`re[te per-meabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea vaselor desånge, accelereaz` fluxul sangvin. Se prezint`sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Seadministreaz` dou` pån` la patru capsule/zi.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::5500 ccaappssuullee –– 8800..000000 lleeii ((88 lleeii nnooii))

Isotonic-REste o b`utur` isotonic` reconfortant` care

con]ine glucoz` cristalizat` [i cele mai importantevitamine [i minerale. Acest produs \nlocuie[te ra-pid lichidele [i mineralele pierdute prin transpira-]ie, furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea ra-pid` dup` efort [i \nl`tur` oboseala. Este indicat\n special sportivilor, pentru refacere [i m`rireaperforman]elor, dar [i persoanelor care lucreaz`\n condi]ii de temperatur` ridicat` unde, transpi-rånd se deshidrateaz` [i pierd minerale [i vi-tamine, care sunt esen]iale pentru func]ionarea \nbune condi]ii a organismului, altfel instalåndu-se ostare de oboseal`. Produsul se prezint` sub for-m` de pudr`. Se pune con]inutul unui plic (50 g)\ntr-un recipient, se adaug` 1 000 ml ap` plat`sau mineral` [i se amestec` pån` la dizolvare.Se poate consuma \n special dup` antrenament,dar [i \n orice perioad` a zilei.

55 pplliiccuurrii –– 5500..000000 lleeii ((55 lleeii nnooii))1100 pplliiccuurrii++rreecciippiieenntt ddee 11 LL -- 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

Allium – RSStimulator general al organismuluiEste un supliment alimentar natural \n care in-

gredientele principale sunt extrase din ceap` [iusturoi. Este: stimulent general, antioxidant,digestiv, reechilibrant glandular, stimulentimunitar, vitaminizant [i mineralizant. Principiileactive din produs au caracteristici hipoglicemia-nte, hipotensive [i constituie factori de s`n`tate [ilongevitate. Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4capsule pe zi, \n dou` reprize, dup` mese.

FFllaaccoonn ddee110000 ccaappssuullee –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

VITAMINE,VITAMINE,MINERALEMINERALE Protein-R

Un baton proteic este echivalentulnutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60g, avånd urm`toarea compozi]ie nu-tritiv`: proteine – 16 g, carbohidra]i –23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g,vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag-neziu 12 mg. Valoare energetic`: 350calorii. Se recomand` culturi[tilorpentru cre[tere \n mas` [i for]`, cåt[i altor categorii de sportivi ca suportproteic, vitaminic, energetic [i mine-ral. Nu are contraindica]ii, fiind un ex-celent supliment alimentar. Se fac co-

menzi de minim 5 buc. 25% reducerepentru minimum 50 buc`]i. u

1144..000000 lleeii//bbuucc ((11,,44 lleeii nnooii))

Energic-RBatoane proteice [i energizante

care con]in proteine 8,5 g, creatin`1710 mg, glutamin` 857 mg, taurin`857 mg [i toate vitaminele [i mine-ralele con]inute de batonul Protein – R.Este recomandat \n special pentruenergie [i cre[terea \n mas` [i for]`muscular`, administråndu-se \naintede antrenament. Se fac comenzi deminim 5 buc. 25% reducere pentruminimum 50 buc`]i. u

1166..000000 lleeii//bbuucc ((11,,66 lleeii nnooii))

BATOANE PROTEICEBATOANE PROTEICE

Fibrobar-RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

1144..000000 lleeii//bbuucc ((11,,44 lleeii nnooii))

Lecitin-RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria fiind recomandat persoa-nelor care depun activitate intelectual` sau

persoanelor cu tulbur`ri de memorie. Esteun excelent tonic, fortifiant, antioxidant [iemulgator. Lecitinele sunt compu[i carecon]in fosfor organic, acizi gra[i nesatura]i,colin`, inozitol [i se recomand` ca supli-ment alimentar fiind implicate \n metabolis-mul gr`similor. Contribuie la arderea gr`si-milor [i previne depozitarea colesterolului\n ]esuturi [i artere. Se prezint` sub form`de tablete care con]in 500 mg lecitin`. Nuare efecte negative, produsul fiind lipsit to-tal de toxicitate.

5500 ttaabblleettee –– 8800..000000 lleeii ((88 lleeii nnooii))

Siluet-RSupliment alimentar care ajut` la sl`bire

stimulånd arderea gr`similor [i eliminareacolesterolului din organism. Înl`tur` sen-za]ia de foame datorit` con]inutului marede fibre naturale care, ajunse \n stomac, \ncontact cu sucul gastric, \[i m`resc volu-

mul, creånd senza]ia de „S~TUL“. Ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.Produsul se prezint` sub form` de pudr`,administråndu-se cåte o m`sur` \n ames-tec cu 200-250 ml ap` sau sucuri hipoca-lorice, de dou`-trei ori pe zi, \n locul me-selor, sau ori de cåte ori apare senza]ia defoame. Pentru sc`dere rapid` \n greutate,SILUET-R poate \nlocui cu succes toatemesele din zi, deoarece aduce organis-mului toate substan]ele nutritive necesare(vitamine, minerale, proteine etc.).

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

Vegetal-REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaaccoolleettuulluuii,,pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[iittaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Mass Forte Creatin REste un produs pentru cre[terea rapid`

\n for]` [i mas` muscular` (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola). Are oformul` care con]ine 25% proteine, 65%carbohidra]i, cele mai importante vitamine[i minerale [i, pentru ca efectul decre[tere accelerat` s` fie maxim, con]ine[i creatin` monohidrat \ntr-o cantitate su-ficient` s` stimuleze rapid for]a [icre[terea masei musculare. O parte dincarbohidra]i provin din dextroz` care ajut`la asimilarea rapid` a creatinei [i d` ungust deosebit de pl`cut produsului. Se re-comand` 2-3 por]ii din acest supliment (opor]ie are 90 g) zilnic, una fiind reco-mandat` imediat dup` antrenament. Om`sur` con]ine 35 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 116600..000000 lleeii ((1166 lleeii nnooii))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 332200..000000 lleeii ((3322 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 335500..000000 lleeii ((3355 lleeii nnooii))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 667700..000000 lleeii ((6677 lleeii nnooii))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 1100..000000 lleeii ((11 lleeuu nnoouu))

Super Mass-REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i

colesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 119900..000000 lleeii ((1199 lleeii nnooii))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 339900..000000 lleeii ((3399 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 441100..000000 lleeii ((4411 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 779900..000000 lleeii ((7799 lleeii nnooii))

Nutrifort-REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 90 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 116600..000000 lleeii ((1166 lleeii nnooii))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 331100..000000 lleeii ((3311 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 334400..000000 lleeii ((3344 lleeii nnooii))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 663300..000000 lleeii ((6633 lleeii nnooii))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 99..000000 lleeii ((00,,99 lleeii nnooii))

Fosfocreatin-RTabblete de ccreatin`̀Creatina este o substan]`, necesar` \n

toate contrac]iile musculare, produs` \nmod natural de c`tre ficat, pancreas [i ri-nichi din aminoacizi. Combinarea creatineimonohidrat cu fosfolipide duce la formareafosfocreatinei \n stomac [i o face mai u[orasimilabil`. Prezentarea sub form` de

comprimate este foarte convenabil`, deo-arece pot fi transportate [i administrateu[or, \n plus po]i [ti cu precizie cåte grameiei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1g decreatin`. Suplimentarea alimenta]iei cucreatin`: m`re[te for]a, reduce timpul derefacere, m`re[te volumul muscular, m`-re[te sinteza de ATP, cre[te energia mus-cular`, absoarbe acidul lactic din mu[chi.Creatina folosit` este marca „Creapur“.

Administrare: pentru cre[terea energiei,masei [i for]ei musculare, se recomand`administrarea a cåte 3 comprimate de 3ori/zi, cu un pahar mare cu sucuri naturalesau cu ap`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::9900 ttaabblleettee –– 111100..000000 lleeii ((1111 lleeii nnooii))

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 30 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i40-60 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 117700..000000 lleeii ((1177 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 119900..000000 lleeii ((1199 lleeii nnooii))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 336600..000000 lleeii ((3366 lleeii nnooii)) AMINO-REste un produs de calitate superi-

oar`, natural, cu un procent [i raportoptim de aminoacizi esen]iali [i dipep-tide, care asigur` o nutri]ie proteic`complet` [i este asimilat total. Formu-la produsului asigur` un echilibru sta-bilit [tiin]ific pentru a avea o cre[teremuscular` optim` [i o recuperare ra-pid` dup` antrenament. Cre[te ratametabolic`, asigur` o mai bun` oxige-

nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural. Se reco-mand` servirea unei por]ii a cåte 4 ta-blete, de trei ori pe zi, dintre care opor]ie, imediat dup` antrenament.Pentru sportivii de performan]`, se re-comand` dublarea dozelor.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::330000 ttaabblleettee –– 119900..000000 lleeii ((1199 lleeii nnooii))550000 ttaabblleettee –– 225500..000000 lleeii ((2255 lleeii nnooii))

AMINOACIZIAMINOACIZI

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

u Reducerea este valabil` numai la comenzile prin po[t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 351.85.68;0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]i

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS4 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

Supro – Izolat proteic 100% din soia

Soia este o surs` foarte valoroas`de proteine, fapt pentru care a devenitlarg utilizat` \n lumea sportului. Pro-teina din soia con]ine un procent cres-cut (35%) din aminoacizii glutamin`, li-

zin` [i al]ii din categoria celorcu caten` ramificat`, fa]` deproteinele de origine ani-mal`. De asemenea, soiaeste bogat` \n arginin`, unaminoacid cu implica]ii \nprocesele imune. Mijloacelemoderne de prelucrare auajuns s` extrag` din soia un

izolat proteic cu absorb]iefoarte rapid` \n or-

ganism [i cu oconcentra] iede peste 90%protein`, fiind

astfel o min` de aur pentru culturi[ti.SUPRO este un astfel de izolat proteic,este fabricat de firma belgian` „Dupont– Protein Interna]ional Tehnologies“, iarnoi nu am f`cut decåt s` o ambal`m.Men]ion`m c` acest produs nu are niciun adaos de arom` sau \ndulcitori, esteo protein` pur` cu o concentra]ie de90%, f`r` un gust anume, urmånd cadumneavoastr`, \n momentul pre-par`rii, s` \i da]i aroma pe care o dori]icu anumite adaosuri de: lapte, zah`r,zaharin`, nutrasweet, cacao, ness,fructe etc, dup` preferin]ele fiec`ruiasau se poate consuma chiar f`r` nici unadaos, dac` nu v` intereseaz` preamult gustul [i aroma. Se omogenizeaz`foarte bine \n ap`. Comenzile se fac peadresa [i la telefoanele redac]iei.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 117700..000000 lleeii ((1177 lleeii nnooii))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 336600..000000 lleeii ((3366 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 339900..000000 lleeii ((3399 lleeii nnooii))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii))

Protwhey–RConcentrat proteic din zer

Proteina dinzer, nu numai c` asigur` „c`r`-mizile“ necesare construc]iei musculare,dar, din cauz` c` este o protein` cu ab-sorb]ie rapid`, are un efect anabolic pu-ternic prin promovarea sintezei proteine-lor \n timp ce simultan reduce distruge-rea de protein` (catabolismul). PROT-WHEY este produs de un mare combi-nat industrial interna]ional, care produceconcentrate alimentare pentru foartemulte firme de profil din lume.

Caracteristicile PPRROOTTWWHHEEYY::– protein` cu absorb]ie rapid`– cre[te la maxim sinteza proteic`– valoare biologic` foarte mare– gust foate bun– concentra]ia de proteine este de

81%.SSee pprreezziinntt`̀ llaa::

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 441100..000000 lleeii ((4411 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 882200..000000 lleeii ((8822 lleeii nnooii))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 2255..000000 lleeii ((22,,55 lleeii nnooii))

PROTEINMIXConcentrat proteic dinzer, lapte [i albu[ de ou

Despre calit`]ile proteinelor de dife-rite provenien]e avem diverse infor-ma]ii. Despre un tip de protein` [tim c`are absorb]ie rapid`, despre alt tip c`are un anumit aminoacid cu efect ana-bolic \n cantit`]i mari sau despre altac` are efectul nutritiv cel mai bunpentru organismul omului, fiecare tipde protein` avånd o caracteristic` careo recomand` pentru cre[terea perfor-man]ei sportive.

Pentru a mul]umi pe toat` lumea,am hot`råt s` cre`m un supliment cares` con]in` principalele surse deprotein` de origine animal`: zer, lapte[i albu[ de ou. {i, pentru c` la noi \n]ar` nu se produc materii prime cu oconcentra]ie mare de proteine, am co-mandat acest produs la unul dintremarii produc`tori deconcentrate pro-teice din Europa.P R O T E I N M I X\mbin` calit`]i letuturor proteinelorde origine ani-mal`, avånd ca-l i t`]i le nutrit ivecele mai bune.Concentra]iap r o t e i c `este de85%

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 445500..000000 lleeii ((4455 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 889900..000000 lleeii ((8899 lleeii nnooii))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 2255..000000 lleeii ((22,,55 lleeii nnooii))

B.C.A.A.Complex anticatabolic

B.C.A.A. este un produs cu efect ana-bolic, ce are capacitatea de a m`ri semnifi-cativ sinteza de proteine \n organism [icare faciliteaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere (GH),IGF-1 [i insulina. De asemenea, ajut` lamen]inerea unui raport favorabil testoste-ron-cortizol.

B.C.A.A. are un remarcabil efect antica-tabolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare.

Beneficii:n cea mai pur` form` de B.C.A.A.;n \mbun`t`]esc starea anabolic` natu-

ral` a organismului (m`resc sintezade proteine);

n \mbun`t`]esc r`spunsul metabolicpost-efort al organismului;

n previn instalarea rapid` a st`rii deoboseal`;

n produs ideal pentru perioadele dediet`.

Se recomand` administrarea a 5-10g/zi (0,1 g/kg corp), \n mai multe reprize,imediat \nainte [i dup` antrenament, dar [i\nainte de culcare [i \ntre mese zilnice. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 117700..000000 lleeii ((1177 lleeii nnooii))

220000 gg –– 333300..000000 lleeii ((3333 lleeii nnooii))330000 gg –– 443300..000000 lleeii ((4433 lleeii nnooii))

BBCCAAAA 9900 ccaappssuullee ddee 550000 mmgg –– 117700..000000 lleeii ((1177 lleeii nnooii))

Taurina|mbun`t`]e[te s`n`tateacreierului [i a inimii

Taurina este o substan]` ce se g`se[te\n ou`, pe[te, carne [i lapte [i este materieprim` pentru to]i ceilal]i aminoacizi.

Taurina [i lecitina sunt necesare pentrumetabolizarea gr`similor, previn formareacalculilor biliari, favorizeaz` absorb]ia vita-minelor liposolubile, \mbun`t`]esc stareade s`n`tate a inimii, asigur` suportul ne-cesar sintezei neurotransmi]`torilor [i auefect protector asupra creierului.

Beneficii:n \mbun`t`]e[te digestia gr`similor;n amelioreaz` s`n`tatea creierului;n efect benefic asupra inimii;n asigur` materie prim` pentru produc-

]ia altor aminoacizi;n efect antioxidant;n cre[te mobilitatea spermatozoizilor;n efect benefic \n epilepsii, hipoglicemie,

anxietate, hipertensiune arterial`.Se recomand` administrarea a 0,5 - 1g

\nainte uneia dintre mese (eventual \mpre-

un` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efect maibun). u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::110000 gg –– 8855..000000 lleeii ((88,,55 lleeii nnooii))

Creatina MonohidratM`re[te for]a [i masamuscular`

Corpul nostru produce, \n mod natural,1 g de creatin` pe zi. |nc` un gram este lu-at din alimenta]ie. Suplimentarea cu creati-n` m`re[te depozitele de creatinfosfat dinmu[chi [i \mbun`t`]e[te performan]elesportive. Efectele pozitive apar la scurttimp [i se men]in o lung` perioad`; se re-marc` chiar [i o \mbun`t`]ire a vitezei decalcul matematic.

Beneficii:n 100% puritate;n ofer` organismului energia necesar`

sus]inerii efortului intensn m`re[te for]a muscular`;n \mbun`t`]e[te refacerea postefort;n cre[te volumul celular;n cre[te hidrarea celular`.Se recomand` administrarea timp de 5

zile (faza de \nc`rcare) a 10-20 g pe zi (\m-p`r]it` \n mai multe por]ii), urmat` de de 5g/zi \n faza de men]inere. Doza se admi-nistreaz` [i \n zilele de pauz`. Se poateamesteca cu ap`, lapte sau suc. Utilizareaconcomitent` a dextrozei este op]ional`.u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 9900..000000 lleeii ((99 lleeii nnooii))

330000 gg –– 119900..000000 lleeii ((1199 lleeii nnooii))550000 gg –– 229900..000000 lleeii ((2299 lleeii nnooii))

L-GlutaminaCel mai importantaminoacid pentru sportivi

Glutamina reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.

Glutamina combate supraantrenamentul[i stimuleaz` cre[terea masei musculare.

|n timpul efortului fizic, organismul pier-de o cantitate important` de aminoacizi,printre care [i glutamina. Se ajunge astfel\ntr-o stare catabolic`, caracterizat` de dis-trugerea ]esutului muscular, \n scopul pro-ducerii de aminoacizi liberi.

Suplimentarea cu glutamin` ajut` la in-versarea procesului de distrugere muscu-lar` provocat` de efortul intens.

Exper]ii sunt de acord c` glutamina re-prezint` cel mai important aminoacid pen-tru sportivi.

Efectele glutaminei:n favorizeaz` sinteza proteinelor;

n previne catabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscular);

n \mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort;n stimuleaz` producerea hormonului de

cre[tere;n stimuleaz` activitatea sistemului imu-

nitar;n favorizeaz` hidrarea celular`;n cre[te produc]ia de glicogen \n ficat;n transport` azotul \n locurile \n care or-

ganismul are cea mai mare nevoie(pentru sinteza proteic`).

Se recomand` administrarea a 5-20g/zi (0,25 g/kg corp), amestecat` cu ap`,sucuri, concentrate proteice etc, \n maimulte reprize, imediat \nainte [i dup` an-trenament, dar [i \nainte de culcare [i \ntremese zilnice. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 118800..000000 lleeii ((1188 lleeii nnooii))

220000 gg –– 331100..000000 lleeii ((3311 lleeii nnooii))330000 gg –– 339900..000000 lleeii ((3399 lleeii nnooii))

L-CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii

Este o substan]` a c`rei func]ie princi-pal` este de a facilita transportul [i meta-bolismul acizilor gra[i \n celul`, unde suntoxida]i [i transforma]i \n energie.

|n afara \mbun`t`]irii performan]elor at-letice [i a st`rii de s`n`tate a aparatuluicardiovascular, L-Carnitina este util` \n ca-zul persoanelor supraponderale sau obe-ze, care doresc s` sl`beasc`.

Studiile au demonstrat c` administrareaa 2 g de L-Carnitin` pe zi \mpreun` cu unprogram de exerci]ii [i regim alimentar auprodus o sc`dere semnificativ` a greut`]iicorporale.

Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`-ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`simemetabolizat` de organism.

Beneficii:n acceleraz` metabolismul lipidelor, fa-

vorizånd oxidarea lor la nivel celular;n mobilizeaz` depozitele de gr`sime;n m`re[te performan]ele fizice [i rezis-

ten]a la efort;n reduce nivelul colesterolului [i triglice-

ridelor.Se recomand` administrarea a 1-2 gra-

me pe zi, cu 30-60 minute \naintea antre-namentului. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::3300 gg –– 117700..000000 lleeii ((1177 lleeii nnooii))5500 gg –– 229900..000000 lleeii ((2299 lleeii nnooii))

110000 gg –– 552200..000000 lleeii ((5522 lleeii nnooii))

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborare cu firmaBrenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` o nou`linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

021/300.75.46;350.50.57; 351.85.68

0744.63.22.94;0722.24.47.83;0744.324.645;0724.579.149;0788.571.181

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa redac]iei

sau telefonic (inclusiv sâmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului, pre]urile incluzând

[i taxele po[tale

MAGAZINUL „REDIS NUTRI}IE“Bucure[ti, str. Mihai Eminescu 114 – 116

Magazin de unde pute]icump`ra tot ce ave]i nevoiepentru practicarea culturismului[i fitnessului: suplimente nutri-tive, (Redis Nutri]ie, Universal,Nutrimaxx), accesorii, echi -pamente etc. Aici s-a deschis [iun stand de prezentare [ivånzare al firmei produc`toarede echipament sportiv, X-tremeEquipment.

La magazin se poate ajungefoarte u[or de la sta]i i le demetrou „Pia]a Roman`“ sau„{tefan cel Mare“, \n circa 5minute de mers pe jos.

PPRROOGGRRAAMMPPRROOGGRRAAMMluni – vineri: 11 – 17

såmb`t`: 11 – 14Orice informa]ii ob]ine]i la tel.

212.49.03

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS6 7

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS8 9

L-Carnitina este ast`zi unul dintrecele mai populare suplimente nutri-tive, utilizat atåt de c`tre sportivi, darmai ales \n prevenirea [i tratareaunor afec]iuni. Acest aminoacid estesintetizat la nivelul ficatului [i rinichi-lor din lisin` [i metionin`, doi amino-acizi esen]iali. |n alimente se g`se[te\n special \n cele de origine animal`,dar [i \n unele plante, cum ar fi soia,\ns` \n cantit`]i mult mai reduse.

Carnitina a fost izolat` din carnearo[ie la \nceputul secolului 20 [i apois-a reu[it sinteza ei \n laborator, \ns`rolul ei \n organism nu a putut fi \n]e-les decåt \n 1970, dup` care a fostintrodus` pe pia]` sub form` de me-dicament [i mai recent a fost re\nca-drat` ca supliment nutritiv, fiind folo-sit` \n lumea sportului \n special dec`tre culturi[ti, care au utilizat-o \nideea reducerii masei adipoase [ipentru ameliorarea performan]ei fi-zice (\n special \n ceea ce prive[terezisten]a la efort).

|n medicin`, carnitina este folosit`datorit` efectelor sale cardioprotec-toare [i datorit` influen]ei beneficeasupra profilului lipidic – efect de re-ducere a nivelului trigliceridelor [i decre[tere a nivelului colesteroluluiHDL (cel „bun“). De asemenea, s-aconstatat c` L-Carnitina are propri-et`]i antioxidante. Acetil-L-Carnitina,un derivat de carnitin`, a dovedit efi-cien]` neuroprotectoare, fiind utilizat`[i \n tratamentul maladiei Alzheimer.

Principalul mecanism al L-Car-nitinei \n organism se refer` la impli-carea sa \n metabolismul gr`similor.Toate ]esuturile, cu excep]ia creieru-lui, utilizeaz` acizi gra[i cu lan] lungpentru producerea de energie. |nmu[chii stria]i [i \n mu[chiul cardiac,o contribu]ie major` la producerea deenergie o are beta-oxidarea acestoracizi gra[i. Pentru ca acizii gra[i s`ajung` \n celul`, acolo unde vor fimetaboliza]i, [i anume \n interiorul

mitocondri i lor („fabrici le deenergie“ ale celulelor) estenevoie de L-Carnit in` carefaciliteaz` transportul acizilorgra[i prin membrane. O alt`func]ie a L-carnitinei este de aelimina din mitocondrii aciziigra[i cu lan] scurt [i mediu, carese acumuleaz` ca urmare ametabolismului normal (dar [i \ncazul unor afec]iuni) [i care ar\mpiedica buna func]ionare amecanismelor energetice.

Acel „L“ pus \nainteacuvåntului „carnitin`“ se refer` lapolaritatea chimic` a substan]ei.Exist` [i D-Carnitin`, o variant`a acestei substan]e, pe caremul]i cercet`tori o consider` to-xic` pentru oameni.

L-Carnitina a fost folosit` cu suc-ces ca tratament adjuvant \n afec]iunicardiovasculare, cum ar fi anginapectoral`, insuficien]a cardiac` [i \nprevenirea apari]iei infarctului de mi-ocard. Administrarea ei reduce seve-ritatea simptomelor [i \n unele cazuripoate conduce la diminuarea dozelordin medica]ia uzual` pe care o folo-se[te pacientul.

|n cazul sportivilor, de performan]`sau nu, suplimentarea cu carnitin` sebazeaz` pe supozi]ia c` administra-rea acestei substan]e ar putea s` ac-celereze transportul gr`similor \n ce-lule, ceea ce conduce la o oxidaremai rapid` a acestora [i astfel o sc`-dere \n greutate mai eficient` [i ocre[tere a rezisten]ei la efort. Deasemenea, se presupune c`, prin eli-berarea de energie din lipide, o partedin glicogenul muscular este econo-misit, ceea ce m`re[te timpul pån` laapari]ia oboselii musculare.

Pentru individul normal, 20-200mg carnitin` provenite din alimenta]ie[i sintetizate \n organism, sunt sufici-ente, \ns` pentru alte categorii e ne-voie de doze mai mari.

Dozele optime de administare acarnitinei se \ncadreaz` \ntre 2 [i 6grame [i se recomand` sportivilor,celor cu probleme cardiovasculare [icelor ce vor s` scad` \n greutate. |naceast` privin]`, L-carnitina nu a do-vedit efecte spectaculoase, \ns` \nasociere cu regim alimentar hipocalo-ric [i efort f izic se produce ocumulare a efectelor, cu o scurtare atimpului pån` la ob]inerea unor rezul-tate vizibile.

Au fost efectuate studii \n care s-au administrat continuu cåte 2 gramede carnit in` zi lnic [i nu au fostobservate nici un fel de efectesecundare. |n cazuri izolate, au fostremarcate simptome gastrointestina-le u[oare, cum ar fi crampele abdo-minale, grea]` sau diaree. Nu au fostraportate cazuri de toxicitate prinsupradozare cu L-carnitin`. Interac-]iunea carnitinei cu alte medicamenteeste rar`, dar totu[i este bine s` v`sf`tui]i cu o persoan` avizat` (medic,antrenor) \nainte de a folosi acestsupliment pe termen \ndelungat.

dr. ßerban Damian

L-CARNITINAL-CARNITINA

BGS GymO nou` sal` de fitness, culturism, arte mar]iale

[i box s-a deschis \n Bucure[ti, Bd. NicolaeGrigorescu nr. 51 A, zona Pia]a S`l`jan, vizavi

de Shell, lång` Rompetrol. Sala are 550 mp`tra]i, aparatur` modern`, instructori.

Abonamentul este de 20 RON (200.000 rol) pån`la ora 16.00, iar dup` ora 16.00, 30 RON (300.000

rol). Informa]ii la 0722.137.680, C`t`lin.

Sinonime cu o s`n`tate de fier,semin]ele de in devin un alimentde baz` \n multe diete. Compu[iiactivi sunt acizii gra[i polinesatu-ra]i Omega 3 [i Omega 6 con]i-nu]i de aceste semin]e care con-tribuie la conservarea musculatu-rii (anticatabolic), la eliminareacolesterolului [i la func]ionareaorganismului \n cele mai bunecondi]ii. Mai mult, cercet`toriiamericani au descoperit c` se-min]ele de in au propriet`]i anti-cancerigene; ele con]in un tip dehormon fitoestrogen care prote-jeaz` organismul \mpotriva can-cerului, cum ar fi cel de sån sauprostat`.

Aceste semin]e sunt folositoarepentru sportivi, dar [i pentru omulnormal pentru beneficiile sale.

Se recomand` consumul zilnica 15 g de semin]e \nghi]ite caatare sau amestecate cu supli-mente sau alte alimente.Se prezint` la plicuri de 15 g,6.000 lei/buc (0,6 lei noi). Lacomenzi de peste 30 plicuri,se face o reducere de 25%.

SEMIN}E SEMIN}E DE INDE IN

Ov`zul face parte din categoriaalimentelor vegetale privilegiate da-torit` bog`]iei \n macro [i micro ele-mente. El con]ine cantit`]i mari des`ruri minerale (potasiu, calciu,magneziu, fosfor, fier etc.), carbohi-dra]i, gr`simi [i vitamine. Binecu-noscutele sale propriet`]i energe-tice fac din ov`z un aliment de baz`pentru popoarele nordice care \lconsum` sub forma de „porridge“(sup` deas` din fulgi de ov`z). Demen]ionat c` porridge-ul este reco-mandat diabeticilor datorit` proprie-t`]ilor hipoglicemiante. Ov`zul, subform` de fulgi este foarte indicat \ncazul persoanelor care depun mun-c` fizic` sau intelectual`, 100 g fulgifurnizånd 300 mg fosfor, 90 mgcalciu, 180 mg magneziu [i 500 mgpotasiu; nici un alt produs vegetalnu con]ine aceste elemente \nasemenea cantit`]i! Se recomand`50 g la o mas`. Se poate consuma[i amestecat cu diverse suplimente.

Se prezint` la plicuri de 50g,7.500 lei/buc (0,75 lei noi). Lacomenzi de peste 30 plicuri, se

face o reducere de 25%.

FFUULLGGIIDDEE OOVV~~ZZ

TTHHEE MMUUSSCCLLEECCLLUUBB

SSaall`̀ ddee ffiittnneessss[[ii ccuullttuurriissmm

\\nn GGaallaa]]ii,, bbdd.. GGeeoorrggee

CCoo[[bbuucc,, nnrr.. 229922,, tteell..

00774444..228855..339999

SSHHOOCCKK -- bb`̀uuttuurr`̀eenneerrggiizzaanntt`̀

OO nnoouu`̀ bb`̀uuttuurr`̀ eenneerrggiizzaanntt`̀ppooaattee ffii ccoommaannddaatt`̀ aaccuumm ppee ssiittee--

uull wwwwww..rreeddiiss..rroo.. SSee pprreezziinntt`̀ llaassttiiccllee ddee 333300 mmll,, iinn ddoouu`̀

ssoorrttiimmeennttee,, ccuu zzaahh`̀rr [[ii ff`̀rr`̀ zzaahh`̀rr..SS`̀lliillee ddiinn BBuuccuurree[[ttii ppoott ccoommaannddaa

aacceeaasstt`̀ bb`̀uuttuurr`̀ llaa tteell..002211//22225577004466.. PPrree]]uull uunneeii ssttiiccllee

eessttee ddee 33 lleeii nnooii ((3300..000000 lleeii vveecchhii))

XXXX----SSSSppppoooorrrrtttt LLLLaaaannnnddddDDoouu`̀ ss`̀llii ddee ffiittnneessss [[ii ccuullttuurriissmm

ssuuppeerr ddoottaattee::11.. ZZoonnaa PPiiaa]]aa IIaannccuulluuii –– SSttrr.. MM`̀gguurraa

VVuullttuurruulluuii,, nnrr.. 4411 22.. ZZoonnaa DDrriissttoorr ((mmeettrroouu)) –– CClluubb

NNeevvaaddaa.. RReellaa]]iiii llaa tteelleeffoonn::00772233..001166..993322

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS10 11

To]i [tiu c` genuflexiunile, \ndrept`rile sau flot`rile laparalele sunt exerci]ii care stimuleaz` cre[tereagreut`]ii corporale, a for]ei [i a masivit`]ii. Mai avem la

\ndemån`, dar pe locul secund, ramatul cu bara din aplecat[i \mpinsul din culcat.

Recent, am citit un articol, scris de Ronnie Coleman, \ncare spunea c` unul dintre secretele masivit`]ii bra]elor saleeste exerci]iul numit flexii ciocan.

La prima vedere, aceste flexii, executate cu priz` neutr`,]inånd palmele fa]` \n fa]` (sau degetul mare deasupra) petot timpul execu]iei, se \ncadreaz` \n categoria exerci]iilor deizolare. Totu[i, lua]i perechea de gantere cu care face]i flexiicu supina]ie pentru bicep[i [i ve]i observa c` flexiile ciocanpot fi executate cu mai mare u[urin]` decåt flexiile cusupina]ie, mai ales dac` stilul nu e super strict. Adic`, dac`folosi]i un u[or balans al corpului. Acela[i balans pe care \lfolosi]i [i la flexiile cu supina]ie.

Eu am sim]it c` implic puternic tot spatele, antebra]ele,bicep[ii [i deltoidul anterior. Chiar [i grupe ca abdomenul [ipectoralii erau \ncordate puternic, chiar dac` nu exist`elonga]ie sau scurtare a lor. Picioarele sunt solicitate, darefortul lor e mic, cåt s` executa]i balansul. Toate acesteadac` folosi]i greut`]i foarte mari.

Pån` la urm`, exerci]iul a devenit, executat \n acest mod,cu balans, unul de baz`, care stimuleaz` for]a [i masivitateabra]elor.

Eu prefer o variant` ceva mai ciudat`, mers cu pa[i mariprin sal` cu dou` gantere de 45 kg flexånd bra]ul opus pi-ciorului care p`[e[te. Face]i 10-15 pa[i combina]i cu flexiileciocan cu greut`]i mari, pauz` 2 minute, \nc` 10-15 pa[i [itot a[a pentru 4 serii [i fi]i siguri c` bra]ele „o vor lua din loc”,\ncepånd s` creasc`. Desigur, nu uit c` trebuie s`-mi iaupor]ia de Ideal Protein imediat dup` antrenament [i cele 8ore de somn noaptea, altfel degeaba a[ munci.

Florin UCEANU

Pentru to]i cei care lupt` din greucu stratul adipos care se \nc`-p`]åneaz` s` ascund` mu[chii

pentru care au tras la sal` zeci deore, vin cu o provocare: haide]i s` \n-cerc`m o metod` de accelerare a ra-tei metabolice. Data viitoare, cåndmerge]i la antrenament cardio, \ncer-ca]i urm`toarele idei [i renun]a]i untimp la antrenamentul monoton pecare \l avea]i pån` acum. Cred c`mul]i dintre voi sunte]i destul de plicti-si]i s` petrece]i zeci de minute peband` alergånd \n acela[i ritm [i a[-teptånd s` se termine mai repede an-trenamentul. Nu zic, exist` [i oamenic`rora le place s` alerge pur [i sim-plu, \ns` majoritatea prefer` provoc`-rile, prefer` ac]iunea [i varia]ia. Pen-tru \ncep`tori, m`surile pe care lepropun ar putea s` par` pu]in camdrastice, dar v` asigur c` merit` s` le\ncerca]i [i apoi s` v` bucura]i derezultate.

Ideea de la care am pornit este va-rierea intensit`]ii efortului, ceea ceconduce la cre[terea consumului ca-loric, a[a cum s-a constatat \n nume-roase studii clinice. Trebuie doar s`adapta]i fiecare antrenament \n func-]ie de nivelul condi]iei fizice la carev` afla]i \n acest moment. Nu ezita]is` experimenta]i [i s` da]i fråu liberimagina]iei: cre[te]i [i reduce]i viteza,\nclina]ia [i timpul astfel \ncåt s` sepotriveasc` nevoilor fiec`ruia. |nain-tea fiec`rui exerci] iu, face]i o\nc`lzire u[oar` timp de 5-10 minute.

Banda de alergat|ncepe]i cu \nclina]ie zero [i la o

vitez` confortabil` (mers sau aler-gare u[oar`).‰ 1 minut – cre[te]i \nclina]ia benzii

cu 1% la fiecare 15 secunde‰ 1 minut – reduce]i \nclina]ia cu 1%

la fiecare 15 secunde‰ 3 minute – merge]i sau alerga]i

u[orRReeppeettaa]]ii cciicclluull ttiimmpp ddee 3300 ddee mmiinnuuttee..

O persoan` de 70 kg va consuma\n jur de 320 kcal.

Dac` ai experien]` de antrena-ment [i condi]ie fizic` bun`, po]icre[te cu 2% la fiecare 15 secunde [im`re[te viteza pån` pe la 7-8 km/h.

Bicicleta eliptic`· 6 minute – seta]i rezisten]a la

nivel mediu (14-15)· 2 minute – cre[te]i rezisten]a la

fiecare 30 de secunde cu 2-3 nivele· 2 minute - reduce]i rezisten]a la

fiecare 30 de secunde cu 2-3 nivele· 6 minute – seta]i rezisten]a la

nivel mediu [i merge]i \n sensinvers (p`[i]i spre \n spate)

RReeppeettaa]]ii cciicclluull ttiimmpp ddee 3300 ddee mmiinnuuttee..O persoan` de 70 kg va arde 250-

300 kcal.

Bicicleta sta]ionar`· 5 minute – pedala]i la o vitez` [i

rezisten]` confortabile· 5 minute – cre[te]i [i descre[te]i

rezisten]a cu 4-5 nivele la fiecare30 de secunde

· 5 minute – pedala]i la o vitez` [irezisten]` confortabile

· 5 minute – cre[te]i [i descre[te]irezisten]a cu 4-5 nivele la fiecare30 de secunde

· 5 minute – pedala]i la o vitez` [irezisten]` confortabile

· 5 minute – la nivelul curent, cre[-te]i rezisten]a cu un nivel lafiecare minut

O persoan` de 70 kg va consuma

\n jur de 250 kcal \n 30 de minute.

Alergare (afar`)|nc`lze[te-te cu jogging u[or 5-10

minute+ Cre[te treptat viteza \n 3 minute+ F` un sprint de 30 de secunde+ Repet` acest ciclu de 6 ori

Dup` cum vede]i, e chiar foartesimplu s` v` „condimenta]i” antrena-mentul cardio jucåndu-v` cu viteza,\nclina]ia (panta) [i rezisten]a. |n afa-ra faptului c` sc`pa]i de plictiseal`,ve]i face antrenamentul mai eficientdin punct de vedere al consumuluicaloric [i v` ve]i ameliora rezisten]acardiorespiratorie, ceea ce v` va fi defolos atåt \n via]a de zi cu zi, cåt [i \ncadrul activit`]ilor sportive.

Dr. ßerban DAMIAN

EXERCI}IIEXERCI}IIPENTRUPENTRU

MASIVITATEMASIVITATE

CUM S~ ARZI 300 CUM S~ ARZI 300 DE KILOCALORII DE KILOCALORII |N 30 DE MINUTE|N 30 DE MINUTE

NicolletaLuuciuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

Este un produs natural, solubil,ob]inut din zer proasp`t [i gustos.Concentra]ia proteic` (100% dinzer) este de 65%. Pudra proteic`este ob]inut` prin ultrafiltrarea [iatomizarea zerului, produsul finitavånd calit`]i nutritive excelente.

Proteina din zer este o protein`cu absorb]ie rapid`, are un efectanabolic puternic prin promovareasintezei proteinelor \n timp ce,simultan, reduce distrugerea deprotein` (catabolismul).

Gustul este excelent, natural.Produsul nu con]ine \ndulcitori,arome sau conservan]i, este 100%natural. Se recomand` tuturor ca-tegoriilor de popula]ie, cu deose-

bire celor cu activit`]i consumatoa-re de energie, ca supliment pentrucompletarea alimenta]iei zilnice.Pentru culturi[ti este excelent atåt\n perioada de mas`, cåt [i \nperioada de definire. Se adminis-treaz` zilnic cåte una-trei por]ii a40 g (\n func]ie de necesit`]i),amestecat cu ap` sau alt lichid. Om`sur` con]ine 25 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa:: CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 332200..000000 lleeii ((3322 lleeii nnooii))

SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 664400..000000 lleeii ((6644 lleeii nnooii))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 667700..000000 lleeii ((6677 lleeii nnooii))

Comenzile se fac la telefoaneleredac]iei [i pe site-ul www..rredis..rro

PPEERRFFOORRMMAANNTT MMAASSSS

&FITNESS&FITNESS 13

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum, dac` ave]i o pe-rioad` a zilei \n care v` sim]i]i f`r`energie, nu trebuie decåt s` dizolva]iun plic de „Instant Energy Drink“, \n250 ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitate

fizic` sau intelectual`.Culturi[tilor le recomand`m aceas-

t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindi-cat` administrareapentru c` aceast`b`utur` con]ine co-fein` [i s-ar putea s`

nu mai pute]i dormi.Costul unui plic este de circa 5 ori

mai mic decåt al b`uturilor de acesttip „gata preparate“, care se g`sesc\n magazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, este

u[or (15 g) [i nu con]ineconservan]i sau alte substan]ecare asigur` de obicei stabilitatealichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citr ic-1 g,Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg, Cofein`-80 mg, Inozitol-40mg, Niacin` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piridoxina-1,2 mg, Ribo-flavina-0,8 mg, Ciancobalamina-0,5mg, Energyflavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicat per-soanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 bbuucc`̀]]ii 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 1100..000000 lleeii ((11 lleeuu nnoouu))//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzând [itaxele po[tale

002211//330000..7755..4466;; 335500..5500..5577;;335511..8866..6688 00774444..6633..2222..9944

00772222..2244..4477..8833;;00774444..332244..664455;;00772244..557799..114499

ffaaxx:: 002211//222255..7700..4466ssaauu llaa:: wwwwww....rreeddddiissss....rroo

&FITNESS&FITNESS12

ANTIPERSPIRANTANTIPERSPIRANTPENTRU PICIOAREPENTRU PICIOARE

HHEERRBBAAGGEENN este un gel care,\n urma aplic`rii pe picioare, ab-soarbe mirosul nepl`cut al trans-pira]iei [i opre[te excesul aces-teia timp de 24 de ore. |n Bucu-re[ti, acest produs poate fi cum-

p`rat de la magazinul „Club Re-dis“, iar cei din alte localit`]i \l potcomanda la telefoanele redac-]iei. Pre]ul unui flacon de 50 ml(se pot face circa 20 de aplic`ri)este de 60.000 lei (6 lei noi).

Este o crem` autobronzant` care,aplicat` pe piele, confer` acesteia, la 6 orede la aplicare, un bronz uniform, f`r` pete,cu o culoare natural`, str`lucitoare, ce ]inemai mult de o s`pt`mån` de la aplicare.Dac` dori]i un bronz foarte intens, aplica]i\nc` unul sau dou` straturi la interval dedou` ore. Bronzul este rezistent la ap` [inu se ia pe haine, avånd \n acela[i timpputere fotoprotectoare fa]` de reac]iile

UVA. Dup` o s`pt`mån` dispare u[or, f`r`pete.

Este indicat` folosirea de c`tre culturi[tiicare concureaz`, dar [i de persoanele carevor s` fie bronzate chiar [i \n mijlocul iernii.Un flacon ajunge pentru mai multe„bronzuri“. Comenzile se fac pe adresa [i latelefoanele redac]iei.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee 116600 mmll –– 115500..000000 lleeii ((1155 lleeii nnooii))

EMULSIE AUTOBRONZANT~

DDDDrrrr .... {{eerrrrbbaann DDDDaammiiaann,, mmeeddiicc ggeenneerraa ll ii ss tt ,,iinnss tt rruucc ttoorr ddee ccuu ll ttuurr ii ssmm [[ ii ff ii ttnneessss,, vv `̀

rr `̀ssppuunnddee llaa \\nn tt rreebb`̀rr ii lleeggaattee ddeemmeeddiicc iinn `̀,, rree ffaacceerree,, nnuutt rr ii ]] iiee ,, ff ii zz iioo lloogg iiee ,,

aanntt rreennaammeenntt ,, ppee ss ii tteeuurr ii lleewwwwww.... ttooooppccccuull ttuurrrr iissssmm.... rrrroooo [[ ii

wwwwww.... ttooooppff ii ttnneessssssss.... rrrroooo llaa rruubbrr ii ccaa„„ccoonnssuu ll ttaann]] `̀““ .. TTrr iimmii ttee ]] ii \\nn tt rreebbaarreeaa [[ ii

vvee]] ii pprr iimmii rr `̀ssppuunnss \\nn ccee ll mmaaii ssccuurr tt tt iimmpp..

Omega StillSSaall`̀ ddee ffiittnneessss,, aaeerroobbiicc,, mmaassaajj,, ddeesscchhiiss`̀ \\nn DDeevvaa,, ssttrr..II..LL.. CCaarraaggiiaallee,, nnrr.. 2200 ((\\nn iinncciinnttaa ccoommpplleexxuulluuii eenn--ggrrooss

FFUULLLL,, ffoossttaa ffaabbrriicc`̀ ddee ccoonnsseerrvvee)).. TTeell:: 00772233..888877..774400,, 00774433..550055..883322,, 00774433..006655..229999,,

00778888335544110088;; ee--mmaaiill:: bbccmmii@@ssmmaarrtt..rroo

Metal GymBucure[tiSal` de culturism [i fitness.

Vindem suplimente nutritive Redis [i Universal.Adresa: B-dul Calea Mo[ilor nr. 78

(\n spatele bisericii Sfåntul Gheorghe). Mijloace de transport: tramvaie 5, 16, 21, 40,

se intr` prin incinta sp`l`toriei. Program: luni – såmb`t` 9-20, duminica \nchis.

Telefon: 0743.218.453

Golden GymSSaall`̀ ddee aannttrreennaammeenntt ddee ccuullttuurriissmm,, ffiittnneessss

[[ii sskkaannddeennbbeerrgg..AAddrreessaa:: BBuuccuurree[[ttii,, SSttrr.. CCiioocc`̀nnee[[ttii nnrr.. 11,, sseeccttoorr 44 ((zzoonnaa

mmeettrroouu AApp`̀rr`̀ttoorriiii PPaattrriieeii))..PPrrooggrraamm:: zziillnniicc 88--2222,, dduummiinniiccaa 88--1133..

AAnnttrreennoorrii:: MMiirrcceeaa [[ii MMiirreellaa PP\\rrjjooll.. TTeelleeffoonn:: 00774433..006655..229999

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS

|n`l]ime:|n`l]ime: 1,75 m1,75 mGreutate:Greutate: 57 kg57 kgVårst`:Vårst`: 23 ani23 aniReziden]a actual`:Reziden]a actual`: Los AngelesLos AngelesOcupa]ie:Ocupa]ie: actri]`, model,actri]`, model,

scriitoare, antrenorscriitoare, antrenorMåncarea favorit`:Måncarea favorit`: pe[te, creve]i,pe[te, creve]i,

pr`jitur` cu brånz`, \nghe]at`pr`jitur` cu brånz`, \nghe]at`Secretul frumuse]ii:Secretul frumuse]ii: „folosesc„folosesc

multivitamine, protein` din zer,multivitamine, protein` din zer,enzime digestive, antioxidan]i,enzime digestive, antioxidan]i,crem` antirid \n jurul ochilor,crem` antirid \n jurul ochilor,m` bronzez doar cu cremem` bronzez doar cu cremeautobronzante pentru c` evitautobronzante pentru c` evitsoarele, beau ap` alcalin`.soarele, beau ap` alcalin`.

Antrenament:Antrenament: m` antrenez de 5 ori m` antrenez de 5 ori pe s`pt`mån`, circuitul meupe s`pt`mån`, circuitul meupentru picioare fiind cel care \mipentru picioare fiind cel care \miplace cel mai mult. 4 exerci]ii, 3place cel mai mult. 4 exerci]ii, 3serii, 20-30 repet`ri pe serieserii, 20-30 repet`ri pe seriefand`ri \n fa]`, fand`ri \n spate,fand`ri \n fa]`, fand`ri \n spate,c`]`r`ri pe banc` cu gantere \nc`]`r`ri pe banc` cu gantere \nmåini, fesieri la aparat, urmat måini, fesieri la aparat, urmat de 45 de minute de stepper.de 45 de minute de stepper.

Acesta este, la ora actual`, unul dincele mai populare [i, \n acela[i timp,folosite suplimente. Dac` v` antrena]ide câ] iva ani, ve] i putea apreciaimediat beneficiul acestui produs. Esteun produs organic care se g`se[te \ncartilagii [i \n lichidul sinovial de lanivelul articula]iilor. Acest compus afost ut i l izat demult în tratareacazurilor u[oare [i moderate de artrit`[i alte leziuni ale articula]iilor. Sportiviiut i l izeaz` acest supliment pentruameliorarea durerilor de articula]ii [ipentru a sus]ine procesul de refacerea cartilajelor lezate. Este recomandat

s` lua]i 1.500 mg glucosamin` (sulfatsau clorhidrat) zilnic.

Majoritatea datelor indic` faptul c`ac]iunea acestui supliment începedup` 6-8 s`pt`måni de la începutuladministrãrii, astfel încât, pute]i fi siguric` men]ine]i administrarea o perioad`suficient` de timp pentru a beneficiade efecte semnificative.

Dac` ave]i probleme cu articula]iilesau sunte] i doar un sport iv careurmeaz` antrenamente dure, v`recomand`m acest produs asociat,eventual, cu un antiinflamator natural.

Produsul de fa]` este realizat de gru-pul canadian PANGEO, axat \n specialpe produc]ia diferitelor suplimente pebaz` de vitamine [i minerale.

Se recomand` consumarea a 1-2tablete, de 3 ori pe zi, dup` meseleprincipale.

Produsul de fa]` se prezint` \nurm`toarele variante: Actiflex (100tb/250 mg) _ 105.000 lei (10,5 lei noi)[i Actiflex Forte (100 tb/500 mg) _170.000 lei (17 lei noi).

PPrree]]uurriillee nnuu iinncclluudd ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee..PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmiiccii ddee 5500 RROONN((550000..000000 lleeii vveecchhii)) ttaaxxeellee ppoossttaallee ssuunnttddee 55 RROONN ((5500..000000 lleeii vveecchhii))..

Comenzile se pot face la telefoa-nele: 0232/266.900; 0722.876.311 [ipe e-mai l la [email protected] sau laadresa: Olympus Grup, str. S`r`rienr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

15

CHRISTINACHRISTINALINDLEYLINDLEY

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS

Curele de sl`bire sunt la maremod`. De ce? Simplu, pentruc` rata obezit`]ii este \n plin`

cre[tere. De[i e mai simplu s` previi,mul]i ajung s` trateze atunci cåndeste prea tårziu. Important este totu[ic` ajung s` con[tientizeze faptul c`au o problem` de s`n`tate [i c` tre-buie s` ia m`suri. Aparent, a sl`bi nueste mare filozofie, dar cine a ]inutm`car o dat` \n via]a lui o cur` desl`bire [tie c` pe parcurs apar pro-bleme neb`nuite, dintre care cea maidur` [i nepl`cut` este lipsa progre-selor. V` voi prezenta \n continuarecåteva motive pe care s` le ave]i \nvedere atunci cånd cura dvs. de sl`-bire pare s` nu mai func]ioneze:

1. Nu face]i suficientefort fizic

Acesta este unul dintre aspectelepe care oamenii nu vor s` le \n]elea-g` cånd vine vorba de sl`bire: f`r`

efort fizic, rezultatele sunt modeste,apar greu [i dureaz` pu]in. Ce tip deefort fizic este cel mai recomandat? Ocombina]ie de antrenament cardio deintensitate medie spre mare [i antre-nament cu greut`]i.

Trebuie s` face]i minim 3 antrena-mente cardio pe s`pt`mån` a cåte30-60 de minute. Dac` sunte]i \nce-p`tori, lua]i-o u[or, intrånd treptat \nform`, dar dac` sunte]i avansa]i, pu-te]i s` v` antrena]i cåt de intens do-ri]i. O alegere bun` este antrenamen-tul cu intervale, adic` variind intensi-tatea antrenamentului. Re]ine]i:consumul caloric nu se limiteaz` ladurata antrenamentului, ci continu` [idup` (de exemplu, dac` a]i ars 300kcal la antrenament, cel pu]in \nc`100 kcal ve]i arde \n orele dup` an-trenament – se nume[te efectul ca-loric postefort).

Nu neglija]i antrenamentele de for-]`. Pute]i face 2 antrenamente pe

s`pt`mån`, lucrånd tot corpul la fie-care antrenament, sau trenul inferiorla primul antrenament [i trenul supe-rior la al doilea. Antrenamentele defor]` v` ajut` s` men]ine]i masamuscular` [i chiar s` v-o dezvolta]i,ceea ce este foarte important, ]inåndcont c` \n mu[chi se metabolizeaz`gr`simea.

2. Månca]i prea multPare evident, \ns` cine nu \[i esti-

meaz` cantitatea de calorii zilnice s-ar putea s` aib` o surpriz` nepl`cu-t`. Uneori avem impresia c` nu ammåncat mai nimic \ntr-o zi, dar unsimplu calcul caloric ar releva o canti-tate de calorii cu mult mai mare decåtne a[teptam. Spre exemplu, un me-niu Big Mac la McDonald’s con]ine \njur de 900-1000 kcal… Te duci, \lconsumi pe fug` [i nici nu \]i amin-te[ti c` ai trecut pe acolo \n graba zil-nic`, dar trebuie s` realizezi c` 1000kcal \nseamn` jum`tate din ra]ia ne-cesar` unui om obi[nuit sedentar saucu activitate fizic` redus` (munc` debirou, spre exemplu).

Dac` sunte]i deci[i s` da]i ki-lograme jos, trebuie s` fi]i con[tien]ide ceea ce månca]i. |ncepe]i prin a ]i-ne un jurnal detaliat pe 3-7 zile (asta\nainte de a \ncepe cura [i f`r` s` v`modifica]i obiceiurile alimentare) –calcula]i apoi caloriile [i ve]i avea osurpiz` (nepl`cut`, din p`cate). Etimpul s` reduce]i din num`rul de ca-lorii, de preferat cu 500 kcal pe zi,astfel \ncåt s` v` asigura]i un deficitoptim pentru a da jos 0,5-1 kg pes`pt`mån`.

3. Nu v` odihni]isuficient

Conform studiilor cercet`torilorbelgieni, se pare c` exist` o leg`tur`\ntre num`rul de ore pe care le dor-

16

mi]i [i riscul de a dezvolta obezitate.Privarea de somn afecteaz` secre]iade cortizol, unul din hormonii care in-tervin \n reglarea apetitului. |n final seajunge la accelerarea procesului deacumulare a gr`simii. Dac` urm`ri]is` sl`bi]i, este foarte important s` v`asigura]i necesarul de somn. Obo-seala v` face mai moroc`no[i, neso-ciabili, v` deprim` [i v` face mai irita-bili. |ncerca]i s` dormi]i cel pu]in 8ore pe noapte [i s` v` culca]i searala aceea[i or`.

4. Sunte]i prea stresa]iStresul [i cre[terea \n greutate

merg mån` \n mån`. Stresul cre[teconstant produc]ia de cortizol, ceeace induce o m`rire a apetitului [i \nplus favorizeaz` depunerea excesu-lui de gr`sime \n regiunea abdomi-nal`. Sunt sigur c` [ti]i faptul c` exis-t` o corela]ie direct` \ntre aceast`dispozi]ie a gr`simii [i apari]ia unorboli ca diabetul, ateroscleroza, infarc-tul de miocard.

5. Nu sunte]iconsecven]i \n privin]aantrenamentelor [i regimului alimentar

Dac` mersul la antrenamente esteop]ional [i ceda]i prea u[or \n fa]a le-nei sau a diverselor tenta]ii, atuncisc`derea \n greutate se va face greoisau nu va avea loc. Pentru ca antre-namentele s` „func]ioneze”, trebuies` le face]i \n mod regulat. |nmomentul cånd corpul se adapteaz`la efort, trebuie s` schimba]i tipul deantrenament. Alege]i-v` un programde antrenament realist [i adaptat ne-voilor voastre. Nu v` propune]iobiective greu de atins sau termenehazardate.

6. Strica]i totul \n week-end

Din punct de vedere psihologic, a]iputea s` v` oferi]i o mic` trata]ie \nweek-end, consumånd din alimentelecare v` plac, dar care nu au ce c`uta\n cura de sl`bire. Dac` \ns` \nweek-end ceda]i tenta]iei [i merge]ila „un gr`tar” unde månca]i 20 demici [i be]i 5 sticle cu bere, atunci

adio cur` de sl`bire… E ca [i cum a]iface un pas \nainte [i doi \napoi.Månca]i pu]in, de poft` (c` doaroameni suntem…), \ns` nu v`\ndopa]i. De asemenea, \ncerca]i s`fi]i activi \n week-end, chiar dac`sunte]i dup` o s`pt`mån` grea.Merge]i [i v` plimba]i, ie[i]i la untenis sau fotbal, \n loc s` lenevi]i cuberea \n mån` \n fa]a televizorului.

7. V` gr`bi]i s` vede]irezultate

Speciali[tii recomand` ca sc`de-rea \n greutate s` se fac` cu maxim0,5-1 kg pe s`pt`mån`. Aminti]i-v`c`, pentru a sc`dea 0,5 kg, trebuie s`crea]i un deficit de 500 kcal \n fiecarezi din s`pt`mån`. Este destul de u[ors` face]i acest lucru dac` \nv`]a]i s`v` m`sura]i consumul caloric zilnic.Aceste calcule nu trebuie f`cute la s-utime de gram, ci doar ni[te aproxi-m`ri care s` fie cåt mai apropiate derealitate.

L`sa]i organismului timp s` r`s-pund` la modific`ri. Dac` v` cånt`ri]i\n fiecare zi, probabil c` o s` fi]i dez-am`gi]i [i o s` renun]a]i curånd. Celmai bine este s` face]i m`sur`tori la2 s`pt`måni, \n condi]ii similare (di-minea]a, \nainte de mas`, dup` cea]i fost la baie). |mi aduc aminte c`,\n urm` cu ceva timp, m-a sunat odomni[oar` c`reia \i prescrisesem unregim de sl`bire [i care mi-a repro[atfoarte indignat` c` nu a ob]inut niciun rezultat. Dup` multe discu]ii, amavut inspira]ia s` o \ntreb cånd a \n-ceput s` ]in` regimul. {i mi-a spus c`\n urm` cu trei zile…

8. Ave]i o problem`medical`

Unele afec]iuni [i unele medica-mente contribuie la cre[terea \n greu-tate. Una dintre aceste boli este dis-func]ia tiroidian`. Deficien]a secre]ieide hormoni tiroidieni produce o sc`-dere a ratei metabolice, ceea ce con-duce la \ngr`[are. Dac` metodele cla-sice de sl`bire par s` nu func]ioneze,merge]i la un consult endocrinologic.

De asemenea, unele medicamenteau ca efect secundar \ngr`[area. Pri-ntre acestea se num`r` unele an-

ticoncep]ionale, corticosteroizi orali,medica]ia antidiabetic`, antipsihoticele.

9. Sunte]i \ntr-o faz`de platou

Oricine ajunge la un moment dats` ating` o faz` de platou, adic` destagnare \n evolu]ie. Pe m`sur` cecorpul se adapteaz` la antrenamen-te, devine mai eficient [i astfel cheltu-iala caloric` se reduce. Progresele\ncetinesc [i la un moment dat seopresc. Cauzele posibile ale platouluiar putea fi: repetarea aceluia[i pro-gram de antrenament (modifica]iunele p`r]i ale programului la 4-6s`pt`måni); consum caloric inadec-vat (dac` organismul nu prime[te su-ficient „combustibil” pentru a sus]ineactivitatea fizic`, atunci e posibil casc`derea \n greutate s` se opreas-c`); supraantrenament.

10. Nu ave]i nevoie s` sc`de]i \n greutate

De multe ori m-am lovit de aceast`problem`. Primeam cereri de regi-muri de la persoane normoponderalesau chiar subponderale, dar careaveau o opinie complet gre[it` asu-pra greut`]ii pe care ar fi trebuit s` oaib`. Trebuie s` fi]i cåt se poate dereali[ti. Modelele pe care revistelesau televiziunea le promoveaz` nuse \ncadreaz` \n modelele de s`n`-tate stabilite de institu]iile medicale.

Trebuie s` ]ine]i cont [i de alt as-pect: e posibil s` v` \ncadra]i, dinpunct de vedere al indicelul de mas`corporal`, la categoria normoponde-ralilor, \ns` v` deranjeaz` faptul c`mu[chii nu se v`d frumos sub pielesau ave]i zone cu gr`sime. |n primasitua]ie, sportul face diferen]a, fiindc`antrenamentul are capacitatea de amodifica compozi]ia corpului. |n adoua situa]ie, o parte din r`spunsconst` tot \n sport, iar dac` nici aces-ta nu rezolv` problema, atunci solu]iaeste s` merge]i la clinici de \nfrumu-se]are pentru a \ncerca tratamentelocale sau, \n ultim` instan]`, s` v`adresa]i unui serviciu de chirurgie es-tetic`.

Dr. ßerban DAMIAN

17

10 PIEDICI ÎN CALEA10 PIEDICI ÎN CALEASCÅDERII ÎN GREUTATESCÅDERII ÎN GREUTATE

Mergge]i regguullat lla aerobic penntruu a avea rezuulltate

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

„„AAnnuull aacceessttaa ppll`̀nnuuiieesscc ss`̀ vviinn mmaaiimmaassiivv ccaa nniicciiooddaatt`̀.. VVee]]ii vveeddeeaa uunn JJaayyCCuuttlleerr mmaaii mmaarree.. SSppeerr cc`̀,, ddaacc`̀ vviinn ccuu ooggrreeuuttaattee ccoorrppoorraall`̀ mmaaii mmaarree,, vvooii lluuaaaaccaass`̀ ssttaattuueettaa SSaannddooww.. TTrreebbuuiiee ddooaarrss`̀ „„aattaa[[eezz““ \\nnccoonnttiinnuuuu kkgg ccoorrppuulluuii mmeeuu..AA[[aaddaarr,, RRoonnnniiee vvaa ttrreebbuuii ss`̀ aaiibb`̀ ggrriijj`̀..““

De[i Jay a realizat a[a de multe\ntr-un timp relativ scurt, el nu [i-aatins ]elul final. A[a cum spune el:„Vreau s` fiu cunoscut precum cel maibun culturist al tuturor timpurilor. La\nceput am vrut s` fiu cunoscut. Amvrut s` fiu un star al culturismului. Peurm` a devenit mai mult o chestie debani. Am vrut s` cå[tig premiile [i s`fac bani mul]i. Dar, \n acest moment, adevenit mai mult o chestie de ambi]ie.Vreau s` pun \n memoriile mele faptulc` am cå[tigat toate titlurile majore dinculturismul profesionist. Acum, ]elulmeu este s` fiu unul dintre pu]iniioameni din istorie care au cå[tigat Mr.Olympia. De[i e recompensat [i cu

bani, pentru mine nu este realmentevorba de dolari, este dorin]a de a purta„coroana“. Cariera mea nu este\mplinit` pån` nu cå[tig acest titlu.A[adar, chiar dac` \mi ia 1, 2 sau 3 anica s` cå[tig acest titlu, pl`nuiesc s`continui s` \ncerc.“

|n loc s`-[i schimbe drastic alimen-ta]ia, antrenamentul [i suplimentele, \nmod frecvent, a[a cum fac mul]i cultu-ri[ti, Jay p`streaz` totul relativ la fel.Avånd \n vedere rezultatele sale din ul-timii ani, e u[or de \n]eles de ce conti-nu` s` fac` progrese \n dezvoltare, \nfiecare an, p`strånd acela[i program.

„Sunt un supersti]ios [i un extremist\n anumite privin]e. |ncerc s` fac lucru-rile exact la fel. |n esen]`, am acela[iprogram ca la \nceputuri, utilizez un vo-lum [i o intensitate mare, care cred c`sunt cruciale \n cre[terea muscular`.Antrenez de obicei dou` grupe mus-culare pe zi. Una mare [i una mic`; deexemplu: piept cu biceps \ntr-o zi,

spate cu triceps ziua urm`toare. Aleg4-5 exerci]ii diferite pentru o grup`muscular` [i fac 15-25 de serii, \n total,pe grup`. Poate p`rea mult, dar amob]inut rezultate solide cu acest pro-gram. La primele 3 serii dintr-un exer-ci]iu fac 8-10 repet`ri singur, apoi, de laal patrulea set, m`resc greutatea [i fac[i cåte 2 repet`ri for]ate.“

Unii m`nånc` de pl`cere, al]ii defoame. Pentru Jay Cutler, a måncaeste parte a meseriei lui.

„Cred mult \n importan]a carbohi-dra]ilor pentru culturi[ti. |n perioada demas`, m`nånc \ntre 1.000 -1.500 g pezi. |nainte de concurs, \ntre 400 - 800g pe zi. |ntotdeauna am fost adeptuldietelor cu pu]ine gr`simi. |n ceea ceprive[te proteinele, consum pån` la300 g pe zi. O parte \nsemnat` dinaceste proteine provine dinsuplimente. Cred c` suplimentele aufost cele care m-au ajutat foarte mult\n construirea carierei de profesionist“.

&FITNESS&FITNESS18

PLANULPLANUL LUILUI JAYJAY CUTLERCUTLER PENTRUPENTRUCÅ{TIGAREACÅ{TIGAREA MR.MR. OLYMPIAOLYMPIA 20052005

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

„Mrs. International”, ce are loc o dat`cu Arnold Classic. Anun]ul a fost f`cutpe scen` de c`tre Arnold, principalul

organizator, care, pentru variantamasculin` a concursului, ofer` capremiu, pe lång` 110.000 $, [i unautomobil de teren Hammer, dar nu [ipentru concursul feminin unde locul\ntåi ia 20.000 $. Nemul]umit`,Yaxeni s-a aplecat c`tre microfon [il-a \ntrebat pe Arnold, \n fa]aspectatorilor: „Unde e Hammer-ulmeu?” Arnold nu s-a l`sat intimidat [i,acoperind „de form`” microfonul cupalma, i-a [optit misterios, dar destulde tare ca s` se aud` [i \n ultimulrånd de scaune: „Oh, o s`-]i cape]i [itu Hammer-ul!” Asta m` duce cugåndul la anul 2003 cånd Arnold afost acuzat de presa american` cafiind un afemeiat care nu „rateaz`”

nimic.lll Melvin Anthony pare c` se dez-membreaz` \n timpul prgramului pemuzic`? Cel care este considerat demul]i speciali[ti ca fiind cel mai bunposeor dintre cultur[tii profesioni[ti aimomentului are momente cånd parec` se dezmembreaz`. |n trecut,Vince Taylor, John Brown, EdCorney [i Mohamed Makawy au fostconsidera]i mae[trii \n arta poz`rii. {ila noi sunt buni poseori, poate vomrelua [i noi bunul obicei de a acordaun premiu pentru cel mai frumosprogram a[a cum fac americanii. Pevremuri, se obi[nuia [i la noi, iarsportivii se preocupau s` se prezintecåt mai bine.lll Akebono (Claudiu Pop), fostulmeu coleg de la emisiunea „Canalulde [tiri“, de pe Antena 1, a sl`bit 60kg \ntr-un an urmånd strict indica]iilemele de antrenament [i nutri]ie? Iata-l \n fotografia al`turat` intrånd \ntr-unsingur crac al pantalonilor pe care \ipurta atunci cånd avea 203 kg. |ntoat` aceasta perioad` a folositsuplimente de sl`bire de la firmaRedis Nutri]ie.lll la fel ca la conferin]ele de pre-s` ale boxerilor, culturi[tii au \nceputs` se amenin]e ca s`-[i impresione-ze adversarii [i s` atrag` aten]ia pre-sei? Troy Alves (stånga) [i GustavoBadell n-au mai a[teptat \nceputulconcursului [i s-au dezbr`cat la con-ferin]a de pres` ce a avut loc cu o zi\naintea concursului Ironman. Lafinal, Badell a ie[it primul, Alves, pe

trei. Pe 2 a ie[it Lee Priest care \ns`nu s-a dezbr`cat la conferin]a depres`. lll premiile \n bani la concursurileMr. Olympia 2005 au crescut cuaproape 200.000 $? Dac` anul trecuttotalul premiilor era de 540.000 $,anul acesta a urcat la 711.000 $. DInace[tia, 50.000 $ se vor \mp`r]i celor5 finali[ti care vor ajunge pån` larunda provoc`rilor, \n func]ie de cla-sarea lor la aceast` rund`. Mai mult,runda provoc`rilor va fi arbitrat` deun fost Mr. Olympia, dar punctajul einu va mai avea impact asupra clasa-mentului final.lll \ncepånd de anul acesta, vaexista [i o ultim` [ans` de calificarela Mr. Olympia? Astfel, cu o zi \naintede Mr. Olympia, tot la Las Vegas, vaavea loc un concurs. Cå[tig`torul nunumai c` va avea [ansa s` con-cureze peste 24 de ore al`turi de Co-leman, Cutler [i restul celor califica]idinainte, dar va primi [i un premiu de10.000 $.

lll lupta autorit`]ilor contra utili-z`rii substan]elor interzise \n sportface victime [i \ntre culturi[ti? „Vån`-toarea” declan[at` de c`tre pre[e-dintele Bush, la care s-a raliat [i Ar-nold, \mpotriva celor care distribuiesau consum` produse dopante \nråndurile tinerilor americani practi-can]i de fotbal american, culturism,lupte, box etc. a f`cut \nc` o victim`\n råndul culturi[tilor profesioni[ti, du-p` ce anul trecut un concurent de laNoaptea Campionilor a fost \nchispentru posesie de steroizi.

Astfel, Dave Palumbo a fost ares-tat pentru conspira]ie cu inten]ia de avinde hormoni de cre[tere unor cultu-ri[ti. Dave a refuzat s`-i „toarne” pecei de la care a procurat substan]a,care s-a dovedit a fi \n parte contraf`-cut` [i risc` 5 ani de pu[c`rie. Pån`la urm`, cu ajutorul unui avocat bun[i datorit` recunoa[terii vinov`]iei, ela primit 5 luni de pu[c`rie urmate de5 luni de supraveghere la domiciliu [i

o amend`.Aceast` lupt` a autorit`]ilor ame-

ricane contra unor substan]e careafecteaz` s`n`t`tea tineretului ame-rican, dup` cum spunea discursulpre[edintelui Bush, va obliga [i co-munitatea culturi[tilor profesioni[ti s`ia m`suri.

lll primul concurs Radiant ProWomen Strenght Show a fostcå[tigat de Colette Nelson? Au fost10 concurente care s-au \ntrecut \nNorth Hollywood, California, \n 8probe. Ele provin din diferite sporturi:culturism, fitness, powerlifting [ibodyfitness. Recordul la urcarea pefrånghia de 20 m lungime a fost de90 de secunde [i a fost ob]inut deconcurenta provenit` din fitness,Cyntia Bridges, \n timp ce deplasareaprin aer din inel \n inel a fostcå[tigat` de concurenta provenit` dinbodyfitness, Karla Ray. Cå[tig`-toarea general` [i a probei de flexiicu bara, provenit` din culturism, Co-lette Nilson, a f`cut 64 de repet`ri cujum`tate din greutatea ei [i 37 desmulsuri [i ridic`ri ale unui butoi debere \n timp de 90 de secunde. Inte-resant, concurenta provenit` din po-werlifting a ie[it abia pe 4.lll Bob Gajda, fost Mr. America, aorganizat pentru prima oar` un ban-chet pentru cei care se „lupt` cu fie-rul”? Ceea ce ini]ial a fost proiectats` fie o mic` petrecere, \n zona ora-[ului Chicago, care s` adune cå]ivafo[ti [i actuali entuzia[ti ai s`lilor pli-ne cu haltere, gantere [i aparate cucabluri, s-a transformat \ntr-o adev`-rat` reuniune cu 200 de fo[ti campi-

oni printre care se aflau [i Bill Pearl,fost Mr. Universe, Sergio Oliva, fostMr. Olympia, Ed Coan, unul dintre ceimai mari powerlifteri din toate timpuri-le etc. Cel mai \n vårst` a fost SteveSakoulas, fost concurent la Mr. Ame-rica, \n vårst` de 78 de ani.lll surprinz`torul Gustavo Badell,ocupant al locului 3 la Mr. Olympia2004 [i locului 1 la Ironman 2005, sepreg`te[te intens pentru Mr. Olympia2005, fiind sus]inut de cei mai mari su-porteri ai lui? Nu \ntåmpl`tor ace[tiasunt fiica [i so]ia lui, care, de cåte oriacesta cå[tig` un concurs, se suie pescen` s`-l felicite. Ele sper` ca \ntr-obun` zi s` fac` asta [i la Mr. Olympia.lll o concurent` i-a cerut lui Arnoldun Hammer, de[i nu era inclus \n pre-miu? Venezueleanca Yaxeni Qriquen(\ncerca]i s` pronun]a]i acest nume) afost anun]at` ca fiind cå[tig`toareaconcursului de culturism feminin,

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS22 23

Collette Nellssonn

Mellvinn AAnnthonny

Dave Palluumbo

Yaxenni [i AArnnolldd

Bob Gajjdda [i Serggio Olliva

Troy AAllvess [i Guusstavo Baddellll

AAkebonno,,dduup` cea ssllabit660 kgg

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

Sorin Cre]u – jud. SibiuR. Aparatele de sl`bit cu impulsuri

electrice nu prea dau rezultate.Antrenamentul la sal` e eficient, dare nevoie de timp pentru a vedea re-zultatele. Dou`, trei s`pt`måni nusunt suficiente pentru a reduce sub-stan]ial stratul de gr`sime de pe ab-domen [i pectorali.

Trebuie s` insi[ti [i s` ]ii regim.Ideea e s` „arzi“ cåt mai multe caloriila fiecare antrenament. |]i sugerez s`faci multe serii,12-15 pe grup` mus-cular`, cu greut`]i medii, 8-12 repe-

t`ri pe serie.Un volum mare de antrenament [i

un regim strict vor obliga corpul s`„ard`“ gr`simea depus` sub piele.Peste 3 luni, vei fi mul]umit de rezul-tate. Dar nu uita de regim.

R. M`rimea [i greutatea mu[chilorcresc dac` \i for]ezi s` lucreze cugreut`]i din ce \n ce mai mari.

R. Ca s` sl`be[ti, trebuie s` re-duci la minim alimentele ce con]ingr`simi [i cantit`]i mari de carbohi-dra]i. O list` cu 300 de alimente [icon]inutul lor de proteine, carbohi-dra]i, gr`simi g`se[ti pe site-ulwwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo,, la pagina dedi-cat` alimenta]iei.

R. Produsele care stimuleaz` sl`-birea sunt: Fat Burner Plus, Unidyn,L-Carnitin` etc.

R. Omopla]ii prea ie[i]i denot` omusculatur` nedezvoltat` a p`r]ii su-perioare a spatelui. Dac` faci ramatcu bara sau la aparat sau cu gantera,toate cu coatele dep`rtate de corp,vei stimula dezvoltarea musculaturiip`r]ii superioare a spatelui, care aco-per` omopla]ii.

R. Se zice c` atårnatul la bar` ebun pentru cre[terea \n \n`l]ime.

R. Sunt unii care nu numai c` augr`sime pe burt`, dar mai au [i unstomac umflat ca un balon. Nu credc` e cazul t`u pentru c` aceia cu sto-macul umflat sunt trecu]i de 30 deani. {tiin]ific se nume[te distensieabdominal` [i se „ob]ine“ måncånd [ibånd cantit`]i mari de alimente [i li-chide la aceea[i mas`. Cu timpul,peretele abdominal se lunge[te. |naceast` situa]ie, chiar dac` scapi degr`sime, r`måi cu o burt` umflat`.

Ioan Ovidiu Babe[ –Hunedoara

R. Dac` ajung vreodat` \n Hune-doara, fii sigur c` o s` trec pe la salata personal` de acas`, dotat` la niveloccidental.

R. |ntr-adev`r, e uimitor c` un tå-n`r de 35 de ani, suferind de artroz`la genunchi (distrugerea cartilagiuluioaselor), face karate [i culturism [iare, la 1,77 m, 120 de kg [i bra]e de50 cm. Nu e de mirare c` doctorii [ip`rin]ii se opun acestor sporturi de-

oarece nu sunt recomandate eforturi-le [i [ocurile asupra articula]iilor afec-tate de artroz`. Recent, am v`zut laTV c` [i la noi exist` o procedur`medical` care poate reface cartila-giul, prin cre[terea unor buc`]i decartilaj \n laborator, din cåte \mi amin-tesc. Este \ns` scump`.

Andrei Kerestely –Boto[ani

R. M` bucur c` sfaturile pe care ]ile-am dat pån` acum „au func]ionatfoarte bine“, dup` cum scrii tu. Sperca [i \n viitor s` am cåt mai mul]i citi-tori mul]umi]i, ca tine, de ajutorul pri-mit prin aceast` rubric`.

R. |n general, \n cazurile de scolio-z`, [i doctorii recomand` exerci]iipentru \nt`rirea musculaturii spatelui,a[a c` eu nu am vreun merit \n des-coperirea unei terapii miraculoase.Poate doar \n ce prive[te recoman-darea exerci]iilor. Ca s` [tii, ele auf`cut miracole.

R. E bine c` ai progresatsubstan]ial la for]` [i c` ai crescut. Ebine [i c` e[ti entuziasmat. Totu[i,nu uita c` exist` o problem` lacoloan`. Nu vreau s` te descurajez,dar, pentru a concura, trebuie s` te

antrenezi foarte dur. Exerci]iile debaz` trebuie duse pån` la limita derezisten]` a organismului. Corpul esupus la un antrenament brutal [iexist` riscul ca problema ta cucoloana s` fie un punct slab care s`aduc` necazuri mari. Nu cred c` ecazul s` ri[ti punånd sute de kg peceaf` la genuflexiuni sau s` faci \n-drept`ri cu sute de kg.

R. Pentru bicep[i, \]i recomandtrac]iunile la bar` cu priz` supina]ie,la l`]imea umerilor, flexii concentratecu gantera [i flexiile la banca Scott.Pentru a proteja coloana, \]i sugerezs` nu faci flexii cu bara din picioare,sau, dac` vrei neap`rat, f`-le cu gre-

utate mic`, 12 repet`ri mini, foartelent. Flexii alternative cu gantere dinpicioare nu ar trebui s` faci delocpentru c` vei \ndoi coloana stånga-dreapta la fiecare repetare. Dac`ridici ambele gantere simultan, e maibine, dar nu lucra cu greut`]i mari.

R. Pentru tricep[i – flot`ri la para-lele, \mpinsul din culcat cu priz` \n-gust` sau extensiile cu bara din cul-cat sunt super. Po]i s` faci [i extensiicu fa]a la scripete, dar nu e bine s`faci extensii cu o ganter` deasupracapului din picioare [i nici cu baradeoarece vei arcui lateral sau \n spa-te coloana, ceea ce nu e bine.

R. Culturi[ti ectomorfi celebri sunt:Frank Zane, Ralf Moller, Steve Re-eves etc.

R. La serialul au \nceput filmarile,dar ai \n]eles gre[it c` toatepersonajele principale vor fi culturi[ti.

R. Nu \nfiin]`m un program deteleviziune particular, special pentruculturism, pentru c` investi]ia ar fienorm`, iar banii rezulta]i probabilfoarte pu]ini. E o chestie de audien]`.Dac` nu se uit` suficien]i oameni, fir-mele nu vin s` pl`teasc` s`-[i fac`publicitate la produse. Probabil ideeava fi viabil` pe internet.

R. Batoanele nu sunt contraindica-te celor care au avut TBC, dar mi-eteam` c` e nevoie de mai mult decåtni[te batoane ca mama ta s` se sim-t` mai bine. Pu]in` mi[care i-ar pri-nde bine. Doar exerci]ii u[oare lasal`, dup` ce se consult` cu doctorii.

R. Nu avem deocamdat` tricouricu emblema Redis la vånzare. Cåndvor fi, vom anun]a \n revist`.

{tefan Munteanu –Techirghiol

R. |ntr-adev`r, trebuie s` \ncepi s`m`nånci serios. La 1,80 m, doar 55kg? N-ai poft` de måncare? O s`vin` dac` \ncepi s` te antrenezi. Numai amåna nici o zi. Orice suplimentcu peste 60% carbohidra]i e bun pen-tru tine. Nu uita [i de: carne, lactate,ou` ca s` fii sigur c` ai proteine decea mai bun` calitate. E bine s` m`-nånci de 4 ori pe zi [i s` iei [i 2 mesedin suplimente. La antrenamente nuocoli greut`]ile mari [i nu uita de ge-

nuflexiuni, ele te vor stimula s` iei \ngreutate. Ai grij` s` le faci corect.

Ionu] Silviu Spr\ncean`– Vrancea

R. Cre[terea ta rapid` \n greutate[i \n dimensiuni e uneori \ntålnit` lab`ie]ii sub 20 de ani care se apuc`de culturism. 12 kg \ntr-un an [i ju-m`tate, f`r` s` te \ngra[i prea mult,reprezint` o indica]ie c` te po]i gåndila competi]ii \n viitor dac` tragi tare.

R. |ncearc` suplimente cu peste70% protein`. Nu e nevoie neap`rats` iei Ideal Protein ca mine, po]i \n-cerca [i altele, eu \l prefer pentru maimulte motive.

R. Nu te mai obosi s`-i ascul]i pecei care zic c` nu avem for]`, c` nise fle[c`iesc mu[chii, c` ne \ndop`mcu concentrate pentru pui, c` nuavem ...bip... |]i pierzi timpul, de faptei caut` scuze pentru a nu face unsport care e destul de greu [i ar vreas` nu-l faci nici tu pentru c`, instinc-tiv, se simt inferiori din punct de ve-dere fizic. Prefer` s` te denigreze pe

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 25

VViioorreell RRiisstteeaa

VassillePric`

IrinnaMuunnteann

24

Petruu Ciorb`

foto: ww

w.extravaganzagallery.com

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

TVR2 [i Redis Nutri]ie v` prezint`, \n fiecare såmb`t`, de la ora 7.30, emisiunea

„„TToopp SSppoorrtt““care cuprinde tematici din culturism, fitness, probleme medicale \n sport,

nutri]ie etc.

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]i i dinfiecare grup` muscular`, iar \nultimul num`r, dedicat acestuiserial, pute]i g`si indica]ii [iprograme de antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 50.000 lei (5 lei noi).

OFERT~SPECIAL~

NOUNOU|n Bucure[ti, Cartierul Pajura, str. Dridu,

nr. 2 ({coala nr. 178)

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

Aparatur`ultramodern`. Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.0724.262.142,0724.534.043

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 2726

tine decåt s`-[i \mbun`t`]easc` ei fi-zicul, \n felul `sta se autolini[tesc. Ci-neva povestea despre Arnold c` nusuporta negativi[tii, dac` spuneai odat` sau de dou` ori \n preajma luic` e greu, c` nu se poate, c` nimeninu a mai reu[it a[a ceva, disp`reaidin cercul lui de prieteni. Nu mai voias` vorbeasc` cu tine.

E[ref Ibram – Constan]a

R. Greutatea pe care o po]i \mpin-ge la piept din culcat cu bara depindemult [i de for]a tricep[ilor [i a deltoizi-lor anteriori. M`rirea for]ei \n acestezone va duce la cre[terea greut`]ii \m-pinse din culcat. Trebuie s` analiza]i[i s` descoperi]i unde e punctul slab.Cei care desprind bara de pe piept,dar nu pot trece de jum`tatea cursei,au tricep[ii slabi. Cei care nu potdesprinde bara de pe piept, dar potface partea de sus a cursei cu aceagreutate, au pectoralii slabi. Totu[i, celmai important este aspectul fizic.Dac` pieptul [i bra]ul arat` bine, nuconteaz` cu ce greut`]i lucra]i. Sigur,

e „mi[to“ s` \mpingi multe kg,dar \n afara s`lii nu te \ntreab`nimeni asta.

R. Dac` regiunea de deasu-pra genunchilor e cam „uscat`“,atunci ai cvadricep[i mai scur]ica al]ii [i tendonul ce leag`mu[chiul de genunchi mai lung.Nu e neap`rat un defect.Genuflexiunile adånci vor stimu-la [i aceast` zon` dac`folose[ti greut`]i mari.

Cosmin Hatc` – jud.Satu Mare

R. Participarea la un concursde culturism nu e o treab` caredepinde doar de perimetrulbra]ului sau de o greutate mareraportat` la \n`l]ime. Cel pu]ina[a se pare c` percepi tulucrurile din moment ce-mi trimi]idoar greutatea, \n`l]imea [iperimetrul bra]ului [i m` \ntrebidac` po]i participa la concursuri.|n afar` de masivitate, ai nevoiede fibrare [i de propor]ii. De-geaba ai bra]e mari dac` aiburt` sau e[ti \ngust \n umeri.deci nu pot s` apreciez dac` emomentul s` intri \n concursuri.

Ionu] Selime[ – Bra[ov

R. Participarea la tombola cu pre-mii de 20 milioane se ob]ine doar co-mandånd 2 cutii de 900 g cu Ideal

Protein la tel. 021/225.70.46. Degea-ba comanda]i cutiile sau pungile de 2kg cu Ideal Protein, nu ve]i fi \nscrisla aceast` tombol` [i nu ve]i puteacå[tiga milioanele oferite.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai95.000 lei (9,5 lei noi).

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,

pute]i primi toate plicurile cu osingur` arom`.

Comenzile pentru a-ceast` ofert` se pot facela telefoanele redac]ieisau pe wwwwww..rreeddiiss..rroo..

Bucure[teni i potbeneficia de ofert` lamagazinul de prezentare„Club Redis“, str. MihaiEminescu 114-116.

Ofert`special`

Mellissa [i Rare[ {uuteuu

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit`formulei cu dou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (50% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (50% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 oreDac` dori]i rezultate spectaculoase:

O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur` de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`

vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNUU AARREE EEFFEECCTTEE NNEEGGAATTIIVVEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele

redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de lapo[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de

0,9 kg – 225.000 lei (22,5 lei noi), s`cule]i de 2 kg – 450.000lei (45 lei noi), g`le]i de 2 kg – 470.000 lei (47 lei noi).

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

DDaacc`̀ ttoott ccoonnssuummaa]]ii pprrootteeiinn`̀ ddee ccee ss`̀ nnuu pprriimmii]]ii [[ii bbaannii ppeennttrruu aacceeaassttaa?? TToommbbooll`̀ ddee 22..000000 RROONN..CCoommaannddaa]]ii 22 ccuuttiiii ddee 990000 gg llaa tteell.. 002211//222255..7700..4466 [[ii vvee]]ii ffii \\nnssccrrii[[ii llaa ttoommbboollaa ddee CCrr`̀cciiuunn uunnddee ssee vvoorr ddaa2200 ddee pprreemmiiii ddee ccååttee 110000 RROONN.. VV`̀ ppuuttee]]ii \\nnssccrriiee ddee mmaaii mmuullttee oorrii ppeennttrruu aa vv`̀ mm`̀rrii [[aannsseellee ddee ccåå[[ttiigg..

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS&FITNESS&FITNESS

de public. La bodyfitness masculin,categorie introdus` demonstrativ,medalia de aur a fost cå[tigat` defavoritul gazdelor, Gabriel Jucan.

La culturism seniori, categoria 65kg, lupta a fost stråns` pentru locul 2.Arbitrii au ales definirea lui OvidiuB`etu \n defavoarea masivit`]ii luiDaniel Molvodan. Medalia de aur afost ob]inut` f`r` probleme de PetruMoja, locul 4 la CE seniori 2005.

Categoria 70 kg a avut la cåntardoar 6 concuren]i, a[a c` to]i au fostautomat califica]i pentru final`. Cu odefinire de excep]ie, cu stria]ii pefesieri [i lombari, Ovidiu Cozma acå[tigat deta[at.

Daniel Chivu [i Decebal Olteanus-au b`tut de la egal la egal pentrutitlul la categoria 75 kg. A cå[tigatDeci (cum \i spun prietenii) printr-odefini]ie bun`, el ]intind titlul de cå]ivaani. Daniel a f`cut progrese fa]` deanul trecut, dar, la structura lui,categoria 80 kg ar fi mai potrivit`.

Fostul campion na]ional de juniori,Cristian Botu[an, s-a prezentat multmai masiv ca anul trecut, a urcat \ncategorie [i a ob]inut primul s`u titluna]ional la categoria 80 kg. Cu umerila]i [i imen[i, talie \ngust`, el posed`o structur` ideal` pentru culturism.R`måne de v`zut evolu]ia lui. A fosto categorie mai bun` din punct devedere valoric.

Masiv, propor]ionat, [i bine definit,Florin Roman a ob]inut titlul la 87,5kg. Ve[nic tån`rul Eugen Kantor areu[it s` prind` finala, b`tåundu-se

cu sporivi care i-ar putea fi copii.La 95 kg, lupta s-a dat \ntre

Angelo Alexa [i Lucian Pantea.Angelo a venit masiv, \ns` f`r` odefinire prea bun`, fa]` de Luciancare s-a prezentat bine propor]ionat[i definit, el cå[tigånd primul s`u titluna]ional. La structura pe care ode]ine, lui Lucian i-ar sta mai bine \ncategoiria superioar`.

Categoria supergrea, +95 kg, aaliniat la start 9 concuren]i. Pu]inidintre ei erau \ntr-o form` bun` deconcurs. Cel mai complet a fostGabriel Gabor. La anun]area locului5 al acestei categori,i publicul dinsal` [i-a manifestat cel maizgomotos dezaprobarea din totconcursul. Sportivul anun]at a fostconst`n]eanul Costic` C`ileanu.Foarte masiv, cel mai definit dincategorie, Costic` a fost depunctatprea mult din cauza varicelor ce leare pe piciorul drept. Sponsorulprincipal, Florsystem Sport Bistri]a, i-a oferit un trofeu [i un premiu \n bani.

Openul seniorilor a fost cå[tigat deOvidiu Cozma, aflat \ntr-o form` dezile mari, \n fa]a cå[tig`torului absolutde anul trecut, Florin Roman. C.SRedis a decernat [i \n acest an premiul„Memorial Virgil Buruian`“ cå[-tig`torului concursului open, acestaprimind o plachet` [i 500 RON.

La aceste campionate s-au \nscris101 sportivi din 35 de cluburi [i 22 dejude]e. Iat` [i clasamentele finale:

SENIOARE52 kgg

1. Judit David – Atlanta 96/Lulu’sGym Gala]i

2. Emoke Borsi – Rapid Oradea3. Georgeta Olaru – Culturistul

Rm. Vålcea4. Roxana Samson – Redis B.5. L`cr`mioara Zatinga – CSM

Ia[i

577 kgg

1. Florina Vi[an – CS{ 5/RedisBuftea

2. Elena Mih`i]` – CS{ 5/RedisBuftea

3. Florina Roven]a – Farul C-]a

+577 kgg

1. Mihaela Pas`re –Culturistul/Oltchim Rm. Vl.

2. Elena Hreapc` – Olympia ProGym Bv.

3. Andreea Coste – Farul C-]a4. Miori]a Ciucur – Redis Buftea

Openn ffeminninn

Florina Vi[an (CS{ 5/Redis Buftea)

FITNESS FEMININ1,,6644 m

1. Adina Banu – CSM Ia[i2. Mihaela Ionescu – Redis

Buftea3. Mihaela Mari[ca[ – CSU

Oradea

CCrriissttiiaann DDuullgghheerruu

De departe acest concurs a fostcel mai slab campionat na]ional dinultimii 25 de ani, sau cel pu]in decånd am \nceput eu s` v`dconcursuri, din anul 1981, pentru c`niciodat` nu s-a \ntåmplat s` fie oparticipare a[a de slab` [i la ocategorie de seniori s` nu se prezintesportivi suficien]i ca s` aib` locpreliminarii. Dup` sc`derea continu`a interesului pentru culturismulcompeti]ional, acest campionat amarcat clar pr`bu[irea [i nu suntsemne c` se mai poate reveni.

La organizarea concursului au fostcåteva probleme, dar cea mai marelips` a fost lumina foarte proast` depe scen`, astfel c` munca concuren-]ilor a fost practic anulat` aceasta fiindfoarte slab` [i prost pozi]ionat`.

Absolut toata lumea a fostnemul]umit` de faptul ca finala a fostfixat` duminic` la ora 16, concursulterminåndu-se dup` ora 21, mul]if i ind obliga]i s` mai stea \nc` onoapte \n Bistri]a.

Au fost probleme [i cu securitateasportivilor, lucru nemaintålnit pån`acum \n istoria culturismului romånesc,un grup de localnici au mers \n sala de\nc`lzire unde l-au \njurat [i amenin]at„c`-l taie“ pe un sportiv.

Un alt lucru foarte nepl`cut pentrumul]i concuren]i [i care va duceprobabil la sc`derea interesuluipentru competi]iile de culturism a fostfaptul c` nu s-au mai f`cut controaledoping ca \n ceilal]i ani.

Dup` acest concurs, sportivii numai au nici un fel de motiva]ie s`fac` performan]`, dup` condi]iilefoarte proaste de concurs, l ipsacontrolului doping, dezinteresulorganizatori lor, premii mici sauinexistente etc.

La culturism senioare, categoria52 kg, a cå[tigat clar Judit Dadiv.Dup` o pauz` de un an dincalendarul competi]ional na]ional,Florina Vi[an revine [i cå[tig`deta[at categoria 57 kg [i openulfeminin. |n lipsa unor adversare decalibru, \nving`toare la categoria +57kg a fost Mihaela P`s`re.

La fitness feminin s-a trecut lanoile categori i dup` sistemuleuropean. La 164 cm, au fost 4participante, doar 3 dintre ele auevoluat \n final`. A cå[tigat AlinaBanu, locul secund fiind ocupat deMihaela Ionescu. La +164 cm s-au\nscris 5 concurente, toate s-aucalificat pentru finala de duminic`. Acå[tigat sportiva de la Farul C-]a,Ana Maria Zvånc`.

\ntre cele 8 sportive care s-au\nscris la bodyfitness s-a dat o luptastråns`. Medalia de argint a revenitFlorinei Cernat, campioana de anultrecut de la fitness 167 cm. Titlul afost cå[tigat de bra[oveanca ElenaMoldoveanu care s-a prezentat foartebine definit`.

Mihai Petraiche a ob]inut titlulna]ional la categoria fitness masculin,\ncåntånd publicul cu programul s`uliber. Ocupan]ii locului 2 [i 3 auprezentat [i ei un program liberdinamic cu elemente de for]` [idificultate. Creativitatea sportivilor \nprogramele libere face ca fitness-ulmasculin s` fie o categorie apreciat`

Juuddit Davidd Fllorinna Vi[ann

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde culturism [i fitness seniori

Bistri]a, 17-18 septembrie 2005

AAddinna Bannuu AAnna Maria ZZvånnc` Mihaella Ionnesscuu

Mihaella Pass`re

2928

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS

+1,,6644 m

1. Ana Maria Zvånc` – Farul C-]a2. Lenu]a Slabu – CSU Oradea3. Nicoleta Radu – Gym Sfinte[ Bv.4. Roxana Coro[ – CSM Baia M.5. Cristina L`descu – CSU

Oradea

BODYFITNESS FEMININ

1. Elena Moldoveanu – GymSfinte[ Bv.

2. Florina Cernat – CS{ 5/RedisBuftea

3. Gabriela Vl`deanu – Vulturii deMare N`vodari

4. Gra]iela Deac – Delta PowerCluj/CSM Bistri]a

5. Adriana Nicolae – Redis Buftea6. Gabriela Zaharie – CSM Bistri]a

FITNESS MASCULIN1. Mihai Petraiche – CSS 5/Redis

Buftea2. R`zvan Sindelariu – Farul C-]a3. Costin Bucura – Farul C-]a4. C`t`lin Florescu – Oltchim Rm.

Vålcea5. {tefan Petrescu – Culturismul

Rm. Vålcea6. Valentin Mag – Delta Power Cj

BODYFITNESS MASCULIN

1. Gabriel Jucan – CSM Bistri]a 2. Bogdan C\rlan – CS{ 5 Buc. 3. Adrian Zvolinschi – Flex Ia[i 4. Robert Gall – Olympia Pro

Gym Bv. 5. Stelian Ro[ca – CSM Bistri]a 6. Alexandru Savu – CSM Bistri]a

SENIORI665 kgg

1. Petru Moja – CSM Baia Mare2. Ovidiu B`ietu – CFR Ia[i3. Daniel Moldovan – CSM

Bistri]a4. Virgil Trif – CSM Baia Mare5. Attila Tamas – CSU Tg. Mure[6. Emil Giurgiu – Petrolul Br`ila

770 kgg

1. Odiviu Cozma – CSM Baia M.2. Sebastian V`su] – Hard Body

Bucure[ti3. Viorel Deac – Rapid Oradea4. Cristi Berciu – Dumifitness Cluj5. Iosif Racz – S`n`tatea

Ergolemn Satu Mare6. Gheorghe Pintea – Dinamic

2000 Satu Mare

775 kgg

1. Decebal Olteanu – MetrorexBucure[ti

2. Daniel Chivu – Farul C-]a3. Viorel Simon – Farul C-]a4. Ovidiu Dumitru – CSU Tg.

Mure[5. Istvan Szasz – Golden Gym

Bucure[ti6. Ioan Jurc` – Rapid Oradea

880 kgg

1. Cristian Botu[an – CFR Ia[i2. Remus Heredeu – Activ Sibiu3. Sandor Sere – S`n`tatea

Ergolemn Satu Mare4. Barna Nagy – Titanic/Lacta

Hidrotehnica Tg. Mure[

5. Florin Ancu]a – Ju SanFoc[ani

6. Claudiu L`catu[ – CSM Bistri]a

8877,,5 kgg

1. Florin Roman – CSM One[ti2. Peter Barna – Lacta H./Titanic

Tg. Mure[3. Taufic Masri – Farul C-]a4. Ali Askari – Redis Buftea5. Mihai Feroiu – Olympia Pro

Gym Bv.6. Eugen Kantor – Redis Buftea

995 kgg

1. Lucian Pantea – Astra Arad2. Angelo Alexa – Farul C-]a3. Marcel Manea – Activ Sibiu4. Lucian Boerescu – Farul C-]a5. Ovidiu Stinieu]` – Olympia Pro

Gym Bv.6. Lucian {tef – CS{ {oimii Sibiu

+995 kgg

1. Gabriel Gabor – Rapid Oradea2. Mihai]` Octavian - Olympia Pro

Gym Bv.3. Denes Engi – CSU Tg.Mure[4. Ionu] Tudose – Farul C-]a5. Costic` C`ileanu – Farul C-]a6. Petri[or Popa – Body Gym

Deva

Openn masscuullinnOvidiu Cozma – CSM Baia Mare

Perechi

1. Judit David/Florin Uceanu –Atlanta 96 Gala]i/Metrorex

2. Emoke Borsi/Sandor Sere –Rapid Oradea/S`n`tateaErgolemn Satu Mare

3. Andreea Coste/Daniel Chivu –Farul C-]a/Farul C-]a

4. Florina Dumitrescu/DanielBuruian` – Oltchim Rm.Vålcea/Farul C-]a

Ellenna Mollddoveannuu Mihai Petraiche Gabriell Juucann Fllorinn Romann Luuciann Panntea

OviddiuuCozma,,

campionnuullabssolluut lla

ssenniori

Crisstiann Botuu[annDeceball OllteannuuPetruu Mojja

30 31

Gabriell Gabor

Juuddit Davidd[i Fllorinn Uceannuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

Pasiona]ii acestui sport s-au \ntål-nit pe 20 august 2005, \n frumoasalocalitate F`g`ra[, pentru a lua partela a II-a edi]ie a concursului interna]i-onal de skandenberg „Cupa SportMagic“. Evenimentul a fost \ncadrat\n suita manifest`rilor dedicate Zilelor„}`rii F`g`ra[ului“. La organizareadeosebit` [i-au adus contribu]ia Aso-cia]ia Romån` de Skandenberg,„Bra] de Fier“, (pre[edinte CristianDulgheru) [i Clubul Sportiv „SportMagic“ F`g`ra[, reprezentat de d-niiCornel Delcea [i Costel Marin.

Anul acesta concursul a cå[tigat \nspectaculozitate prin prisma faptuluic` am avut concuren]i foarte binepreg`ti]i tehnic, de asemenea intro-ducerea unei categorii suplimentarede greutate s-a dovedit o idee inspi-rat`. Sistemul de desf`[urare a fostdubl` eliminare, iar \n toate categorii-le meciurile disputate au fost cu bra-]ul drept.IIaatt`̀ ccaarree aauu ffoosstt pprriimmiiii ccllaassaa]]ii [[iieevvoolluu]]iiaa lloorr::SSeniori 70 kg

1. Hristo Delidjakov (Bulgaria) 2. Daniel Chivu (Pite[ti) 3. Andrei Chipreanov (R`d`u]i)

Au participat cei mai valoro[i con-curen]i de aceast` greutate. A fost a[-teptat de mul]i duelul \ntre campionulconcursurilor trecute, Mihai Com`nes-cu din Bucure[ti, [i campionul Bulgari-ei, Hristo Delidjakov. Dar cum soco-teala de acas` nu se potrive[te cu ceadin tårg, Com`nescu s-a clasat abiape pozi]ia a 5-a. S-a impus autoritarHristo Delidjakov, secondat de DanielChivu, cel mai bun dintre romåni [i unfinalist de acum constant. Tån`rulAndrei Chipreanov a produs o fru-moas` surpriz` prin ocuparea locului3.SSeniori 80 kg

1. {tefan T`ma[ ({i[e[ti - BaiaMare)

2. Bogdan Ghi]` (Pite[ti) 3. Lehel Bardoczi (Baraolt)

|n form` foarte bun`, {tefan T`-

ma[, la numai 17 ani, s-a impus au-toritar la aceast` categorie. Faptul c`este antrenat de Olimpiu F`t, f`r` \n-doial` c` este un element decisiv \necua]ia succesului s`u. Ocupantulpozi]iei secundea fost Bogdan Ghi]`,bronzul revenind lui Lehel Bardoczi .SSeniori 90 kg

1. Stoyan Golemanov (Bulgaria) 2. Sabin B`dulescu (Bucure[ti) 3. Bogdan Marin (Bucure[ti)

Campionul european [i mondial,Stoyan Golemanov, cå[tig`tor abso-lut al edi]iei de anul trecut, s-a impuslejer \n categoria sa. Sabin B`dules-cu a produs o surpriz` clasåndu-sepe 2 \naintea experimentatului Bog-dan Marin, mai slab concentrat \nmomentul semifinalei.SSeniori 100 kg

1. Ion Oncescu (Bucure[ti) 2. Alexandru Marin (Bucure[ti) 3. C`t`lin Påslariu (Suceava)

Ion Oncescu [i-a adjudecat ca \n-totdeauna prima pozi]ie \n categoriasa. Secondantul s`u a fost deaceast` dat` Alexandru Marin,podiumul \ncheindu-se cu C`t`linPåslariu, care l-a devansat, prin joculrezultatelor, pe mult mai cunoscutulCristinel G\ju din Pite[ti.SSeniori +100 kg

1. Ioan Pu[ca[u (F`g`ra[) 2. Petru Cenu[` (Suceava) 3. Raul Bidiu (Hundedoara)

Favoritul gazdelor, Ioan Pu[ca[u,n-a avut probleme \n categoria grea.

Argintul a revenit lui Petru Cenu[`care a confirmat evolu]ia bun` de laBr`ila, iar Raul Bidiu s-a clasat pe lo-cul 3.Open SSeniori

1. Ion Oncescu (Bucure[ti) 2. Stoyan Golemanov (Bulgaria) 3. Alexandru Marin (Bucure[ti) 4. Ioan Pu[ca[u (F`g`ra[) 5. Petru Cenu[` (Suceava) 6. Hristo Delidjakov (Bulgaria)

La open, au participat primii 2 cla-sa]i din fiecare categorie de greutate.Vicecampionul european, Ion Onces-cu, l-a \ntrecut clar pe campionulmondial Stoyan Golemanov! El [i-aluat astfel revan[a pentru \nfrångereade la edi]ia de anul trecut a concur-sului. Alexandru Marin a prins podiu-mul, din p`cate foaia de concurs nune-a oferit [i un meci \ntre el [i IoanPu[ca[u.

Arbitrii acestui concurs au fostHristo Delidjakov, Mircea P\rjol, Mihai{erban [i subsemnatul, nivelularbitrajului ridicåndu-se la unul bun,care nu a produs prea multe protestedin partea concuren]ilor.

EEcchhiippaa tteehhnniicc`̀:: Alexandru Bolbo-rici, Cristian Corcoveanu [i al]i local-nici c`rora le mul]umim pentru ajutor.

Al`turi de sponsori i CS SportMagic F`g`ra[, Redis Nutri]ie [i Res-taurant Casa Select Bucure[ti, la reu-[ita competi]iei [i-au mai adus apor-tul numero[i sponsori locali.

Drago[ Corcoveanu

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 33

GALA „FIGHT ACADEMY“GALA „FIGHT ACADEMY“MAMAIA, 2005MAMAIA, 2005

Pe 27 august 2005, a avut loc la Club Orient din Mamaia„Gala Fight Academy“. S-au desf`[urat, cu aceast` ocazie,un concurs de skandenberg, precum [i lupte \n sistemul K1,contånd ca [i criteriu de calificare pentru circuitul LocalKombat. Organizatori au fost: Asocia]ia Romån` deSkandenberg, „Bra] de Fier“ (pre[edinte Cristian Dulgheru),Zoom Film & Video Productions (Marius Popa, Florin Suciu),precum [i promotorul Eduard Irimia.

Sponsor principal al galei a fost Redis Nutri]ie.Evenimentul s-a bucurat de prezen]a \n juriu a invita]ilor

de onoare, Ionu] Iftimoaie, Ciprian Sora, Radu Pietreanu,dar [i a campionului interna]ional K1, Cyril Abidi.

|n competi]ia de skandenberg s-a decis experimental in-troducerea de categorii suplimentare. Astfel, \n premier`pentru Romånia, am avut concurs de copii, juniori, precum[i pentru bra]ul stång. Preliminariile [i finalele categoriilorexperimentale s-au desf`[urat \n prima parte a zilei, iar fina-lele categoriilor seniorilor bra]ul drept [i senioarelor s-audesf`[urat la lumina reflectoarelor, seara, \n deschidereaGalei Finale „Fight Academy“. Concursul s-a desf`[urat du-p` regula dublei elimin`ri, cu excep]ia faptului c` \n finalelede sear` s-a plecat de la 0-0 folosindu-se sistemul „cel maibun din 3 meciuri“.

Iat` [i clasamentele:Categoria ccopii (10--14 ani), open bbra]]ul drept:

1. Simona P\rjol (Bucure[ti)2. Dina P\rjol (Bucure[ti)

Categoria jjuniori (15--18 ani), open bbra]]ul drept:1. {tefan T`ma[ ({i[e[ti-Baia Mare) 2. Florin Butu[in` (Bucure[ti) 3. Paul P\rjol (Bucure[ti)

Categoria 85 kg seniori, bbra]]ul ståång:1. Andrei Kopandi (Bucure[ti) 2. Florin Butu[in` (Bucure[ti)3. {tefan T`ma[ ({i[e[ti-Baia Mare)

Categoria +85 kg seniori, bbra]]ulståång:

1. Olimpiu F`t ({i[e[ti-Baia Mare) 2. Cristinel G\ju (Pite[ti)3. Mircea Bica (Bucure[ti)

Categoria 70 kg seniori, bbra]]ul drept:1. Daniel Chivu (Pite[ti) (scor final` 2-0)2. Mihai Com`nescu (Bucure[ti)3. Radu Anghel (Bucure[ti)

Categoria 80 kg seniori, bbra]]ul drept:1. {tefan T`ma[ ({i[e[ti-Baia Mare) (scor final` 2-0)2. Andrei Kopandi (Bucure[ti) 3. Lehel Bardoczi (Baraolt-Covasna)

Categoria 90 kg seniori, bbra]]ul drept:1. Sabin B`dulescu (Bucure[ti) (scor final` 2-0)

2. Mircea Bic` (Bucure[ti)3. Nicu Bacardi (Piatra-Neam])Categoria 100 kg seniori, bbra]]ul drept:

1. Cristinel G\ju (Pite[ti) (scor final` 2-1)2. Eugen Neac[u (Pite[ti)

Categoria +100 kg seniori, bbra]]uldrept:

1. Olimpiu F`t ({i[e[ti-Baia Mare)(scor final` 2-0)

2. Mircea P\rjol (Bucure[ti)3. Paul P\rjol (Bucure[ti)

Categoria open senioare, bbra]]ul drept:1. Mirela P\rjol (Bucure[ti) (scor final` 2-0)

2. Alexandra Gimba[anu (Bucure[ti)Au arbitrat Drago[ Corcoveanu, Mircea P\rjol [i

Mihai {erban. Din echipa tehnic` [i secretariat au mai f`cutparte Alexandru Bolborici [i Cristian Corcoveanu.

Sper ca asemenea evenimente s` devin` tot mai dese [is` avem o colaborare de viitor cu organizatorii romåni de K1.

Drago[ Corcoveanu

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

CUPA „SPORT MAGIC“CUPA „SPORT MAGIC“

32Sportivi,, arbitri,, orggannizatori

ffinnalla categgoriei+100 kggTOPCULT

URISM.R

O

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

CREATIN Bar-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: favorizeaz`

dezvoltarea musculaturii [i inten-sific` reac]iile anabolice din or-ganism. Creatina este o substan-]` regulatoare, energetic` produ-cånd energie [i for]` muscular`[i m`rind viteza de metabolizarea gr`similor. Raportul bine echili-brat al ingredientelor asigur`consumatorului o nutri]ie corect`[i eficient`. Se recomand` con-sumarea a 2-3 batoane pe zi.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruuuunn bbaattoonn ddee 2200 gg)):: creatin` 2 g,proteine 3 g, carbohidra]i 7 g, fi-bre 2 g, gr`simi 5 g, minerale1,2 g, fosfatide 0,2 g, calciu 0,1g, magneziu 0,02 g, potasiu0,03 g, zinc 0,003 g; vitamine(mg): C-8, B1-0,2, B3-4, B5-0,6,B6-0,6; (mcg), Biotin`-6, ac.Folic-8, ac. Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii))//bbuucc..L-CARNITIN-R

RReeccoommaanndd`̀rrii:: accelereaz`metabolismul lipidelor, mobili-

zeaz` depozitele de gr`sime,m`re[te performan]ele fizice [iperforman]a la efort, reduce nivelulcolesterolului [i trigliceridelor. Serecomand` consumarea unuibaton cu 30 de minute \nainteaantrenamentului [i unul \nainte deculcare.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruu uunnbbaattoonn ddee 2200 gg)):: LL--carnitin` 1 g, proteine3g , carbohidra]i 7 g,fibre 2 g, gr`simi 5 g,minerale 1,2 g, fosfatide0,2 g, calciu 0,1 g, mag-neziu 0,02 g, potasiu 0,03g, zinc 0,003 g; vitamine(mg): C-8, B1-0,2, B3-4, B5-0,6,B6-0,6; (mcg), Biotin`-6, ac. Folic-8, ac. Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii))//bbuucc..

BCAA-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: este un produs cu efect

anabolic, m`re[te semnificativ sinteza de

proteine \n organism, faciliteaz` eliberareanatural` de hormoni (GH, IGF1 [i insulin`).Ajut` la men]inerea unui raport favorabiltestosteron-cortizol. BCAA are unremarcabil efect anticatabolic preveninddistrugerea proteinelor [i pierderea maseimusculare. Se recomand` consumarea a 3-10 batoane/zi, \n mai multe reprize, imediat\nainte [i dup` antrenament, dar [i \nainte

de culcare [i \ntre mese.CCoommppoozzii]] iiee nnuuttrrii tt iivv`̀

((ppeennttrruu uunn bbaattoonn ddee 2200 gg))::BCAA 1,4 g, proteine 3 g,

carbohidra]i 7 g, fibre 2 g,gr`simi 5 g, minerale 1,2 g,fosfatide 0,2 g, calciu 0,1 g,magneziu 0,02 g, potasiu0,03 g, zinc 0,003 g; vita-mine (mg): C-8, B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6; (mcg),Biotin`-6, ac. Folic-8, ac.Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeiinnooii))//bbuucc..

TAURIN-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: \mbun`t`-

]e[te digestia [i arderea gr`-similor, are efect antioxi-dant, asigur` materia prim`pentru metabolizarea altoraminoacizi, are efect hi-poglicemic [i accelereaz`spermatogeneza. Se reco-

mand` 1-2 batoane pe zi \naintea meselor. CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruu uunn bbaattoonn

ddee 2200 gg)):: taurin` 1 g, proteine 3 g,

carbohidra]i 7 g, fibre 2 g, gr`simi 5 g,minerale 1,2 g, fosfatide 0,2 g, calciu 0,1g, magneziu 0,02 g, potasiu 0,03 g, zinc0,003 g; vitamine (mg): C-8, B1-0,2, B3-4,B5-0,6, B6-0,6; (mcg), Biotin`-6, ac. Folic-8, ac. Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii))//bbuucc..

L-GLUTAMIN-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: favorizeaz`

sinteza proteinelor, previnedistrugerea ]esutului muscu-lar, ajut` la recuperarea dup`efort, cre[te produc]ia deglicogen \n ficat, \mbun`-t`]e[te recuperarea dup`

efort, favorizeaz` hidratarea celular`. Serecomand` consumarea a 2-6 batoanezilnic \n mai multe reprize, \nainte [i dup`antrenament sau \ntre mese.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruu uunn bbaattoonn ddee2200 gg)):: L-glutamin` 2 g, proteine 3 g,carbohidra]i 7 g, fibre 2 g, gr`simi 5 g,minerale 1,2 g, fosfatide 0,2 g, calciu 0,1 g,magneziu 0,02 g, potasiu 0,03 g, zinc0,003 g.

VVaallooaarree nnuuttrriittiivv`̀:: 100 kcal1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii((//bbuucc..

ANTICOLESTEROL-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: accelereaz`

metabolismul lipidelor, mo-bilizeaz` depozitele de gr`-sime, m`re[te performan]elefizice [i performan]a la efort,reduce nivelul colesterolului [itrigliceridelor. Se recomand`consumarea a 2-4 batoanezilnic.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruuuunn bbaattoonn ddee 2200 gg)):: proteine 3 g,carbohidra]i 7 g, f ibre 2 g,gr`simi 5 g, minerale 1,2 g,fosfatide 0,2 g, calciu 0,1 g,magneziu 0,02 g, potasiu 0,03g, zinc 0,002 g; vitamine (mg):C-8, B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6; (mcg), Biotin`-6, ac. Folic-8, ac. Pantotenic-2, B12-1,8,D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii))//bbuucc..ANTIOXIDANT-R

RReeccoommaanndd`̀rrii:: are un efect antioxidantasupra radicalilor liberiprodu[i \n timpul me-tabolismului, \mbun`t`-]e[te imunitatea, stimu-leaz` producerea hormo-nului de cre[tere, \mbun`-t`]e[te refacerea post-efort, accelereaz` meta-bolismul lipidelor, reducenivelul colesterolului [i tri-

gl iceridelor. Se re-comand` consumareaa 2-4 batoane zilnicpentru \nlocuirea me-selor, deoarece asigu-r` to]i nutrien]i inecesari unei al i-menta]ii s`n`toase.

CCoommppoozzii]] iiee nnuuttrrii tt iivv`̀((ppeennttrruu uunn bbaattoonn ddee 2200 gg))::proteine 3 g, carbohidra]i7 g, fibre 2 g, gr`simi 5g, minerale 1,2 g, fosfa-tide 0,2 g, calciu 0,1 g,magneziu 0,02 g, po-tasiu 0,03 g, zinc 0,005 g; vitamine (mg):C-20, B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6; (mcg),Biotin`-6, ac. Folic-8, ac. Pantotenic-2,B12-1,8, D-8UI, E-12UI.

1122..000000 lleeii ((11,,22 lleeii nnooii))//bbuucc..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneellee rreeddaacc--]]iieeii [[ii ppee ssiittee--uull wwwwww..rreeddiiss..rroo

LLaa ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc..,, ssee ffaaccrreedduucceerrii ddee 2255%%..

&FITNESS&FITNESS&FITNESS&FITNESS

Iuulliann C\mpiannuuAAddjjuudd,, Vranncea

Sorinn C\mpiannuuAAddjjuudd,, Vranncea

Valli C\mpiannuuAAddjjuudd,, Vranncea

&FITNESS&FITNESS

BATOANE NUTRITIVEBATOANE NUTRITIVEV` puunem llaa diispozii]]iie o nouu` gaam` de baattoaane nuuttriittiive ce

con]]iin suubsttaan]]e cuu efectt foaartte puutterniic penttruu ob]]iinereaa uunorrezuullttaatte suuperiioaare \n preg`ttiire

37

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu apara-te de ultim` or` [i apara-te clasice, cum ar f i :bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la salade culturism [i fitnessdin Bucure[ti, \n incintaLiceului „Aurel Vlaicu“,situat \n zona 1 Mai –Grivi]a.

Antrenor, multiplulcampion na]ional [imaestru al sportului: Ale-xandru Costache. Salabeneficiaz` de mas`ping-pong, mas` biliard,sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313; 0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) – lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. Drumul Taberei, str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea725.77.04; 0723.370.156

VIVA CHAMPIONVila Loyal, str. Col. Iosif Albu, nr.62B, sector 3, Bucure[ti. AntrenorAlexandru {otae. Tel: 0723.799.198

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYMSal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

36

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS38 &FITNESS&FITNESS 39

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744828833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO nou` sal` de culturism, dotat` ultramodern,

s-a deschis \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]uVasile 57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd videocasete: Mr Olympia'92-'03, Antrenamente: LeePriest, Kevin Levrone 1 [i 2,Dorian Yates, Shawn Ray,

Ronnie Coleman 1 [i 2, FlexWheller, Naser El Sombathy,

Marcus Ruhl, Jay Cutler, GregKovacs, Monstruous Man, Miss

Olympia 2002, Mrs. FitnessOlympia 2002, Powerlifting,Streching, Partner Massage.NNoouu:: Mr. Olympia 2004, Mrs.

Olympia 2004, Heiko Kallbach- The Berlin Wall, Fibo 2004.Pre]ul unei casete este de150.000 lei (15 lei noi), f`r`taxe po[tale. Comenzi la tel.

0722279516

VVåånndd ssuupplliimmeennttee RReeddiiss \\nnBBuuzz`̀uu,, llaa ssaallaa „„OOxxiiggeenn

CCeenntteerr““.. TTeell..00772222..229999..443355

Vånd aparate fitness,greut`]i, b`nci pentrudotarea unei s`li. Pre]

avantajos. Tel.:0744.518.982;0745.090.469

Vånd helcometru pentruspate [i triceps cu 65 kg

pl`ci, pre] 950 RON. Tel.:0722.137.680

Vindem suplimente nutritive„Redis“ \n Gala]i, A.F.

Pantelimon, Pia]a Central`[i \n Micro 17 la Complexul

Sportiv Oaid`’s. Tel.: 0741.053.523

VVåånndd ddoottaarree ccoommpplleett`̀ppeennttrruu ssaall`̀ ddee ccuullttuurriissmm [[iiffiittnneessss.. TTeell:: 00774433..221188..445533;;Distribuitor de suplimentenutritive \n Rm. Vålcea.

Inf. la 0722.473.011Lichidez sal` culturism. Vånd16 aparate \n stare bun` de

func]ionare - 2.500 euro. Tel.: 0723.495.432

Produse RReeddiiss,, UUnniivveerrssaall,,NNaattuurraall PPlluuss \\nn BBuuzz`̀uu..

Tel. 0238.436.138Vindem [i fabric`m lacomand` aparate deculturism [i fitness pt.

Bucure[ti [i toat` ]ara. Pt.comenzi ferme, reduceri

substan]iale. Tel.:(021)323.01.12,0743.218.453

Vånd bar` olimpic` + centur`Weider - 3.000.000 lei (300lei noi); helcometre sincrone

cu 13 scripe]i (dimensiuniL=4 m, h=2 m, l=0,5 m) + 75kg dicuri - 3.000.000 lei (300lei noi); biciclet` magnetic`

+biciclet` mecanic` -3.000.000 lei (300 lei noi);

Tel. 0721.337.386Grupul de paz` [i

monitorizare „MAO”angajeaz` agen]i de

interven]ie pentru Bucure[ti[i Ploie[ti conform legii333/2003, de preferin]`

practican]i ai culturismului.Condi]ii avantajoase.

Rela]ii la tel. 0788.519.555[i 0788.562.408.

Dac` ai \ntre 100 [i 180 kg,avem haine b`rb`te[tipentru tine: tricouri -

250.000 lei (25 lei noi),[orturi - 390.000 lei (39 leinoi), bermude 590.000 lei

(59 lei noi), Pantalonitreninguri - 1.200.000 lei(120 lei noi). Complexul

Comercial „H”, Her`str`ustand 45C.

Tel.: 0727.571.218Vånd dotare complet`

pentru sal` de culturism [ifitness. Pre] 2.000 euro

negociabil. Tel:0746.292.642; e-mail:

[email protected]

MIC~ PUBLICITATE

Un nou magazin, cu suplimente RedisNutri]ie, s-a deschis \n Bucure[ti, la

magazinul Obor, pe holul intr`rii principale(intrarea McDonald’s).

To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de5.000 lei pentru fiecare revist` solicitat`.

Redac]ia mai dispune de numerele: 67, 69,71,72, 73, 78, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 102, 105,

108, 109, 112, 113, 115, 117, 121-156. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toate revistele enumerate maisus la pre]ul de numai 90.000 lei (9 lei noi).

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 55.000 LEI (5,5 LEI NOI)

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELEREDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-v: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife : B`ie]i 400.000 lei (40 lei noi) nelimitat; fete

300.000 lei (30 lei noi) nelimitat. Sal` de 250 mp., 30posturi de lucru simultan, 20 bare, tone de discuri.

Program antrenor personal - 60.000 lei (6 lei noi)/or`.Vindem suplimente nutritive.

VVåånndd ssaauunnee ccuu ddoott`̀rrii ccoommpplleettee llaa ccoommaanndd`̀..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 00774444..551100..000066

BBooddyy SSppoorrtt PPiiaattrraa NNeeaamm]]Magazin sportiv situat pe Bd. Dacia, nr.6, lång`

Euroconfort, v` ofer` suplimente proteice,vitamine, minerale, produse pentru sl`bit [i

echipament sportiv. Tel. 0740.319.622

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Data:: 1 octombrie 2005 Loocuul deesf`̀[uur`̀rii:: Teatrul

Popular, C`l`ra[iCategorii de cconccurs:

JJuunioori:: pån` \n 75 kg, peste 75 kg SSeenioori:: pån` \n 75 kg, \ntre 75 [i

87,5 kg, peste 87,5 kg

Program de desf`[urare: oora 110-1111, cåntarul la Teatrul

Popular oora 112, concursul la Teatrul

Popular

Premieri: JJuunioori:: locul 1 – 200 RON, locul

2 – 100 RON, locul 3 – 80

RON, locul 4 – 50 RON, locul 5– 30 RON, locul 6 – 20 RON

SSeenioori:: locul 1 – 300 RON, locul2 – 200 RON, locul 3 – 100RON, locul 4 – 80 RON, locul 5– 50 RON, locul 6 – 30 RON

Opeen:: Trofeul Popa Anatol + 100RON

Cluburile care vor dori s`onoreze cu prezen]a sportivilorlor la acest concurs sunt rugates` confirme acest lucru printr-un

fax la nr. 0242/315056. Alte am`nunte [i detalii pute]i afla

de la dl. Nelu Ba[falion, tel.0722.212.830

Memorialul „Popa Anatol“,edi]ia a III-a

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

&FITNESS&FITNESS40 41

Gigan]ii vechi

[i noi . . . . . . . . . .42

Interviu cu Florin

Vintil` . . . . . . . . .43

Profil de lupt`tor:

Wanderlei Silva 44

Dic]ionar tehnic:

Lovitura frontal`

cu piciorul . . . . .45

News flash

intern . . . . . . . . .46

Redac]ia Fight:Valentin {tefan ([email protected])Alexandru Amarfei([email protected])Horia Anastasiu-Meve[

([email protected])

Contact: www.fight.ro

CUPRINSCUPRINS

Magazin de unde pute]i cump`ra tot ce ave]inevoie pentru practicarea culturismului [ifitnessului: suplimente nutritive, accesorii, echi-pamente etc. Aici s-a deschis [i un stand deprezentare [i vånzare al firmei produc`toare de

echipament sportiv, X-treme Equipment.Cristian Ra[c`, campion de culturism, v`

poate da sfaturi \n domeniul alimenta]iei, supli-menta]iei [i antrenamentului dumneavoastr`.LLaa mmaaggaazziinn ssee ppooaattee aajjuunnggee ffooaarrttee uu[[oorr ddee llaassttaa]]iiiillee ddee mmeettrroouu „„PPiiaa]]aa RRoommaann`̀““ ssaauu „„{{tteeffaanncceell MMaarree““,, \\nn cciirrccaa 55 mmiinnuuttee ddee mmeerrss ppee jjooss..

Program: luni – vineri 11-17såmb`t` 11-14

Orice informa]ii despre magazinob]ine]i la tel. 212.49.03

PETROMTunari

M

M Str. Eminescu 114-116

Bucure[ti, str. Mihai Eminescu num`rul 114 – 116

MAGAZINUL REDIS NUTRI}IE

Local Kombat 16 a reprezentat primul evenimentinterna]ional din România care a putut fi cotat lacasele de pariuri, \n condi]iile \n care acest lucrueste greu acceptat pentru un sport relativ nou \nscen` [i suferind des de arbitraje discutabile. Stan-dardul organizatoric a dep`[it \ns` aceste pro-bleme atât prin numele lupt`torilor, cât [i prinprezen]a unei echipe de oficiali din organiza]ii in-dependente de WKN, printre care Rick Cocu, arbi-tru \n Superleague. Meciul Ghi]` – Wallis reprezin-t` elementul care va propulsa \nc` un greu român\n zona "eligibil pentru K-1", Ghi]` urcând \n ierar-hia primilor 30 din ranking-ul greilor participan]ila gale pe reguli K-1. Gala a adus [i o carte de vizit`"decorat`" cu \nc` un meci important pentruIftimoaie, chiar dac` lupta cu Alexander Ustinovnu a adus victoria a[teptat`, ci numai un egal.

IIoonnuu]] IIffttiimmooaaiiee vvss AAlleexxaannddeerr UUssttiinnoovv

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

43

K-1 a adus dup` sine o adev`rat`mod` a gigan]ilor. Buni sau (maiales) mai pu]in buni tehnic, iubi]i de obun` parte a publicului mai pu]in cu-nosc`tor [i detesta]i de puri[tii spor-tului, ei au adus \n lumea ringuluiparfumul zicalei „m`rimea contea-z`“... dar s-au lovit [i de opusa ei,cea cu „buturuga mic`“. Articolul defa]` \[i propune s` fac` o scurt` pre-zentare a unor uria[i, mai mult saumai pu]in cunoscu]i, mergånd [i \ntrecut, cånd, de[i K-1 mai avea multtimp pån` s` apar`, ei au constituitde multe ori un punct de atrac]ie aldiverselor show-uri sau prezen]e me-morabile \n societate.

ANGUS MACASKILL (1825-1863)Cel mai \nalt gigant „adev`rat“ (carenu suferea de gigantism de cauz`patologic`). |n`l] ime 236 cm,greutate 198 kg. |n 1981, GuinnessBook of Records l-a desemnat celmai \nalt om care a tr`it, cel maiputernic [i cu cel mai mare perimetrutoracic (\n afar` de obezi). A fostofi]er \n armata american`. |i pl`ceas`-[i afi[eze puterea alergånd prinora[ cu butoaie de 150 kg sub bra],obi[nuia s` care oameni bolnavi prinviscol chiar [i 40km, \n repetaterånduri ridica greut`]i de 50kg cunumai 2 degete [i le men]inea lanivelul um`rului (cu bra]ul \ntins) timpde 10 minute. Nu mul]i au stat \ncalea lui, iar cånd drumurile lor se\ntålneau de obicei regretau acest

fapt. Un marinar de 150kg l-a nec`jit,MacAskill [i-a pierdut cump`tul [i l-aaruncat peste o gr`mad` de lemnede 3 metri \n`l]ime. La numai 14 ani,a lovit cu pumnul un om care a r`-mas atåt de mult timp incon[tient \n-cåt s-a crezut c` l-a omoråt.

Cum s-ar descurca acest om azi \nsporturile de lupt`? Greu de spus. Arfi putut fi desigur un „hard-hittter“, darnu se [tie cåt timp ar fi putut rezistala loviturile unui bun tehnician. Nu enici o \ndoial` c` ar putea s` dea ob`taie bun` cuiva, dar nu se [tie cåtde bine ar putea \ncasa o b`taie, maiales c` dimensiunile lui nu mai suntchiar neobi[nuite azi.

ROBERT WADLOW (1918-1940)Considerat cel mai \nalt om de pån`acum, de[i neomologat ca atare. Asuferit de gigantism (dereglare afunc]iei hipofizare cu secre]ieexcesiv` de somatotrop). |n`l]ime:272 cm, greutate 223 kg. Nu a pututsupravie]ui mult timp afec]iunii, \nacea vreme netratabil`. Excesul demas` corporal` la aceste dimensiuniduce la insuficien]` cardiac` [icomplica]ii sistematic fatale.

NATHAN JONES: \n`l]ime 210cm, greutate 150 kg. Bob Sapp nu afost prima alegere pentru a juca rolul„bestiei“, ci Nathan. A fost „curtat“ deK-1 [i WWF \n acela[i timp. AlegåndWWF (fake wrestling), a ales maimul]i bani [i... mai pu]in` suferin]`,de[i nu a atins celebritatea lui Sapp.

SEM SCHILDT: \n`l]ime 212 cm,greutate 120 kg. La \nceput a fost ca-talogat drept „freak“, dar s-a dovedita fi un kickboxer bun, mai ales c`greutatea nu este totu[i exagerat`, ci\n zona acceptabil` pentru un efortsus]inut \n ring. Schildt i-a \nvins peMusashi, Bonjaski si McDonald [i af`cut un meci egal cu \nsu[i Hoost,care a fost vizibil incomodat de alonjanet superioar`. Ulterior, l-a]i putut ve-dea \nvingånd la K-1 Paris, lucru

care \l calific` pentru Final Ellimina-tions de anul acesta.

MONTANHA SILVA : Are 225 cm\n`l]ime la o mas` de 142 kg. A f`cutparte din categoria „mon[trilor“ pro-mova]i \n K-1 o dat` cu Sapp, \ns`rezultatele lui au fost \nc` mai deza-m`gitoare. Meciul s`u contra cvasi-sfericului Butterbean (178 cm, 170kg) a fost considerat una din cele maiuråte partide disputate vreodat` \n K-1, un fel de „Stan [i Bran \n ring“. Areu[it s` se impun` \n fa]a luiButterbean, dar cu Ernesto Hoost,Musashi sau Semy Schilt alta i-a fostsoarta, ultimul \nvingåndu-l chiar prinKO \n prima rund`. Cuvintele care \idescriu cel mai bine stilul de lupt`:robotic [i foarte lent.

O poveste amuzant` despre un„gigant“ este aceea a lui KONISHIKI(275 kg), lupt`tor de sumo. El esteimaginea zicalei despre „buturugamic`“. Konishiki a atins gradul deOzeki (campion), cu un grad mai josde Yokozuna (mare campion). Darchiar [i \n sumo, m`rimea nu e defiecare dat` un avantaj. Mainoumiera cel mai mic lupt`tor din circuit, cunumai 98 kg, [i [i-a f`cut un implatde silicon sub pielea capului pentru aputea trece de baremul de 170 cm\n`l]ime care e necesar \n sumo. Ko-nishiki a cå[tigat multe meciuri, dar,cånd Mainoumi venea, norocul luidisp`rea. Aproape de fiecare dat`Mainoumi l-a \nvins. Konishiki nu aputut lupta \n ring, dar a venit la eve-nimentele K-1 [i i-a \mprumutat luiMark Hunt numele s`u de ring: SuperSamoan Hype.

POVESTIRILE LUPTåTORILOR l POVESTIRILE LUPTåTORILOR

„GIGAN}II VECHI {I NOI“„GIGAN}II VECHI {I NOI“ Destinele romånilor care [i-au luatsoarta \n måini [i au decis c` \mplini-rea visat` de ei se afl` peste hotarenu trec numai prin „c`p[un`rit“ saualte activit`]i de acest gen \n Penin-sula Iberic`. Unul din ei a devenit \n-c` un nume exemplar pentru o carie-r` de lupt`tor construit` de la zero la„divizia A“ \n sportul profesionist [i,ca atare, i-am solicitat un interviu pecare a avut amabilitatea s` ni-l acor-de. Ne vorbe[te, despre cum a ajunss` lupte pe primele scene ale sportu-lui, pornind de la un vis la 17 ani, Flo-rin Vintil`...

–– OO \\nnttrreebbaarree iinneevviittaabbiill`̀:: CCuumm aaiiaajjuunnss \\nn PPoorrttuuggaalliiaa??

– Am plecat din ]ar` destul de de-vreme, am „r`t`cit“ prin diverse locuri- Ungaria, Cehia, Germania, apoi amvrut s` fac o vizit` unui unchi caredeja se afla \n Portugalia. Era inten-]ionat` ca o simpl` vizit`, \ns` ]arami-a pl`cut mai mult decåt cele depån` atunci... [i am r`mas pån` azi.

–– CCuumm aaii \\nncceeppuutt \\nn tthhaaiibbooxxiinngg?? – F`cusem [i \n Romania box [i

karate, apoi \n Portugalia am ajuns lao sal` de kickboxing (disciplina delupt` mai restrictiv`, unde nu suntpermise loviturile de cot [i genunchidin boxul thai, n.r.), la \nceput do-ream pur [i simplu s` fac un sport,dar dup` numai dou` luni am primit oofert` de meci. Am luat-o aproape cape o glum`, \ns` chiar am cå[tigatacel meci. Adev`ratul contact cu thai-boxing \ns` a venit abia dup` primacal`torie \n Thailanda.

–– CC`̀rruuii aannttrreennoorr \\ii ddaattoorreezzii ddeezzvvooll--ttaarreeaa ttaa ccaa lluupptt`̀ttoorr??

– Am avut mai mul]i antrenori, \ns`cel cu care am stat cel mai mult [icare m-a ajutat cel mai mult a fostNuno Ferreira, decedat de curånd \n-tr-un accident. Locuiam \n p`r]i opu-se ale Portugaliei, dar am avutocazia s`-i \ntålnesc unul din elevi\ntr-un meci, l-am \nvins prin KO [i lapu]in` vreme dup` aceasta am aflatc` antrenorul se mutase \n regiuneamea [i era interesat s` colabor`m.

Perioada a coincis cu plecarea \nThailanda [i contactul cu ]ara deorigine a boxului thai.

–– CCuumm aa ffoosstt aacceeaasstt`̀ eexxppeerriieenn]]`̀?? – |n Thailanda am avut ocazia s`

lupt la „Cupa Regelui“, l-am \ntålnitpe Faisal Mohamed. Am luptat cu undezavantaj de 7 kg. \n defavoareamea, \n plus el se antrena de 10 anicu Skarbowski, fiind deja un numecunoscut. Am pierdut meciul la punc-te, dar to]i ceilal]i europeni au fost \n-vin[i prin KO la acea gal` [i eu amf`cut, ca atare, cea mai bun` figur`,Faisal a trebuit s` renun]e la urm`-torul meci din cauza leziunilor cumu-late \n al meu. Acesta a fost primulcontact cu Muay Thai profesionist „lael acas`“.

–– CCaarree eessttee pprrooggrraammuull tt`̀uu aaccttuuaall?? – Acum sunt \n \ntregime dedicat

sportului profesionist, deci pot s`sus]in dou` antrenamente pe zi. Pro-gramul \ncepe la 7 diminea]a cu aler-gare [i condi]ie fizic`, apoi urmeaz`\nc` unul la 5 dup`-amiaza, cu sac,sparring, preg`tire tehnic`.

–– CCaarree aa ffoosstt cceell mmaaii ggrreeuu mmeecciissuuss]]iinnuutt??

– Cu Alexis Baena, primul meci un-de am concurat pentru un titlu euro-pean. A avut loc o modificare de regulicu 30 de minute \nainte de meci \nsensul c` au fost permise [i lovituri decot, de obicei interzise \n Europa, iareu am luptat cu dou` accident`ri, ot`ietur` la tibia dreapt` [i una laantebra]ul stång, \ncåt tot meciul am

luptat doar cu bra]ul drept [i piciorulstång. A fost o experien]` dur` !

–– ||nn aaffaarr`̀ ddee aaccttiivviittaatteeaa ddeelluupptt`̀ttoorr,, ccoonndduuccii [[ii oo eecchhiipp`̀,, ee[[ttii [[iipprroommoottoorr,, ccuumm ttee ddeessccuurrccii ccuu aattååtteeaassaarrcciinnii ooddaatt`̀??

– Echipa mea se nume[te TopTeam [i sunt \n mod obi[nuit cam 50-60 de sportivi, m` ajut` cu preg`tirealor un elev al meu [i un antrenor debox; dintre cei care se antreneaz`, 10sunt lupt`tori care au deja activitatecompeti]ional` [i rezultate. Ca pro-motor, lucrurile n-au fost simple de-loc, nu este u[or s` devii promotor \n-tr-o ]ar` str`in`, \ns`, de[i \nceputul afost dificil, acum sunt printre promoto-rii cunoscu]i [i aprecia]i \n Portugalia.

–– RReecceenntt ppaarree ss`̀ ssee ccoonnccrreettiizzeezzeeooccaazziiaa aa[[tteeppttaatt`̀ ddee ttiinnee ddee mmuulltt [[iiaannuummee uunn ccoonnttrraacctt \\nn SSuuppeerrlleeaagguuee......

– Da, de 3 ani a[teptam acest lu-cru, este cea mai titrat` [i mediatiza-t` promo]ie a categoriilor u[oare, \n-s`, ca de obicei, accesul nu este sim-plu [i nu depinde numai de valoareaproprie, ci [i de interesele promotori-lor, acum \ns` Superleague va face oprim` gal` \n Portugalia [i situa]iadevine ceva mai favorabil`. Am primito ofert` de principiu pentru un mecicu Fadi Merza; dac` se realizeaz`,este cea mai mare ocazie deafirmare de pån` acum...

......LLaa ccaarree ttoo]]ii mmeemmbbrriiii ffiigghhtt..rroo \\]]iiddoorreesscc ss`̀ aaii ssuucccceessuull mmeerriittaatt ddeeppeerrsseevveerreenn]]aa [[ii ttaalleennttuull tt`̀uu !! {{ii \\]]iimmuull]]uummiimm ppeennttrruu iinntteerrvviiuu......!!

Interviu cu Florin Vintil`

EEnnoorrmmuull KKoonniisshhiikkii vvss..MMaaiinnoouummii \\nn ssuummoo FFlloorriinn VViinnttiill`̀ [[ii TToopp TTeeaamm

42

AAnngguuss MMaaccaasskkiillll llåånngg`̀ uunn oomm „„\\nnaalltt““ ppeennttrruusseeccoolluull 1199 ((11,,8833 mm))

TOPCULTURIS

M.RO

Page 22: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

Denumit` \n thaibox „teep“, este aldoilea procedeu de picior larg folosit\n disciplinele de striking dup` lovitu-rile circulare.

Mi[carea de lovire \ncepe prin \n-c`rcarea frontal` a piciorului, moment\n care piciorul de sprijin execut` unu[or pivot de natur` s` permit` o smu-cire mai larg` a bazinului pe lovitur`pentru a amplifica impactul. Desc`rca-rea loviturii este efectuat` cu o oareca-re biciuire, sau ca un val care love[te]`rmul dup` ce s-a \n`l]at la maxim; lo-vitura este descris` frecvent ca „\mpin-gere“ \ns` nu tocmai corect, scopulfiind de a transmite un [oc cåt maimare [i nu pur [i simplu de a \mpingeadversarul \n spate. }inta predilect`este sec]iunea de mijloc, dar cei maiagili lupt`tori o pot trimite f`r` proble-me [i la fa]`, mai ales contra unui ad-versar care avanseaz` imprudent. |nthaibox este permis` [i lovirea picioru-lui pentru a incomoda \naintarea ad-versarului, pentru a-l dezechilibra saua intercepta o tentativ` de atac de bra-]e [i mai ales o circular` de picior. „Ar-ma“ de impact este „perna“ piciorului,mai rar c`lcåiul.

„Teep“ este rar folosit cu inten]iede KO, de[i recep]ionarea pe plexulsolar sau aria ficatului poate pune ca-p`t unei lupte. Este \ns` o arm` tacti-c` foarte bun` pentru a for]a un ad-versar agresiv s`-[i limiteze asaltulfrontal [i pentru a cå[tiga spa]iul rin-gului obligåndu-l s` piard` teren.Amenin]area cu „teep“ este [i o tacti-c` frecvent` de a fenta, urmånd defapt o lovitur` circular` [i nu una di-rect` atunci cånd adversarul a schi]atmanevra de ap`rare prematur.

|n mod obi[nuit, pozi]ia unui thai-boxer, cu greutatea dozat` mai multspre piciorul de spate [i o u[oar`mi[care sus-jos a piciorului fa]`, estesitua]ia clasic` prin care amenin]` cuaplicarea loviturii frontale dac` adver-sarul ar \nainta prea ferm. |ns` ame-nin]area poate fi comutat` instanta-neu prin redistribuirea echilibrului [i\nc`rcarea unei lovituri circulare \nloc de cea direct` sau ini]ierea unuiasalt de bra]e.

Debutul unui meci de thaibox for-mat clasic (de obicei prima repriz`din 5) este de mul-te ori dedicat unortaton`ri agile pen-tru a percepe in-ten]iile adversaru-lui, loviturile puter-nice (sau nu) folo-site [i cåt de buneste la \nchidereadistan]ei sau la apreveni \nchidereadistan]ei. |naceast` etap` uniilupt`tori folosesc

frecvent „teep“ [i pentru a „sim]idistan]a“ func]ie de reac]iaadversarului, aprecierea opor-tunit`]ilor de atac [i ap`rare fiindconstruit` „v`zånd [i f`cånd“ [i nu pebaz` de scheme fixe. Din acest punctde vedere, „teep“ este un comple-ment al jab-ului, important [i pentrudezvoltarea strategiei.

Din lupt`torii prezen]i \n marilepromo]ii, Buakaw Por Poramuk, titu-larul K-1 max 2004, este „posesorul“unei game de lovituri frontale reduta-bile, pe lång` un arsenal complet delovituri circulare, cu o marj` larg` deajust`ri din joc de pa[i [i fente care-lface capabil s` descarce lovituri dureatåt pe atac cåt [i pe ini]iativa adver-sarului. Mul]i oponen]i ai lui Buakawau fost surprin[i de lovituri frontale\nalte, \n plin` figur`, [i loviturile vio-lente [i rapide de acest gen au fostuna din armele prin care a cå[tigat fi-nala 2004 contra japonezului Masato,\mpiedicåndu-l categoric s`-[i ex-ploateze procedeele de bra] [i com-bina]iile bra]-picior.

4544

Poart` porecla „Uciga[ul cu securea“. Paradoxal, ca [imul]i al]i lupt`tori renumi]i prin agresivitatea din ring, \nvia]a „civil`“ este un om pa[nic, bonom, supranumit „Mo[Cr`ciun“ pentru c` face numeroase acte de caritate copii-lor orfani, \n total contrast cu prima porecl`, aducånd aasasin crud. Situa]ia se schimb` cånd ajunge \n fa]a ad-versarilor, mergånd pån` la transformarea expresiei [i aprivirii, \ntr-un soi de a ]intui t`ios pe cel din fa]`. {i ur-meaz` de cele mai multe ori dezl`n]uirea infernului... |npalmaresul lui Silva expresia „TKO prin lovituri“ este cu-våntul de ordine. Silva provine din Muay Thai, disciplin`cu care a \nceput \nc` de la 13 ani, dar la „Chute BoxeAcademy“ din Brazilia a luat contact foarte devreme cuMMA. Combina]ia rezultat` a devenit extrem de pericu-loas`. Silva nu este apreciat ca un lupt`tor nemaipomenitde tehnic, nu utilizeaz` lucruri sofisticate, nu duce frec-vent lupta la sol, nu arunc` elemente de arsenal dificile.Cuvåntul rezumånd tactica [i strategia sa ar putea fi maidegrab` „instinct“, un talent \nn`scut dar [i [lefuit de aataca exact cånd [i cu ce trebuie. Pån` recent, numai 4adversari se puteau l`uda cu victorii [i unul singur cu unegal contra lui Silva, iar din acestea numai dou` \nfrångericategorice, \nainte de limit`. Una apar]ine lui Artur Maria-no, cvasi-necunoscut azi, care l-a \nvins la circuitul Inter-national Vale Tudo \n 1997, Silva fiind mult mai tån`r [i\nc` departe de perioada sa de maxim` form` din aniiulteriori cånd s-a afirmat \n Pride. A doua \i apar]ine lui Vi-tor Belfort, unul din starurile MMA, de asemenea la o dat`cånd Silva nu era la apogeu (1998). Ulterior, Tito Ortiz i-asmuls o decizie controversat` \n UFC Japonia, nici pån`azi nefiind clar speciali[tilor pe ce criterii i-a fost atribuit`.

Ceva mai recent, afost \nvins [i de MarkHunt, dar la o ca-tegorie superioar` ce-lei \n care lupt` deobicei. |n rest, to]i ceicare au urcat \n ringcu Silva l-au v`zut \n-deplinindu-[i pe pie-lea lor una din pro-misiunile sumare cucare apare la confe-rin]ele de pres` : „V`promit violen]`!“.

Circul` butade \n-sp`imånt`toare des-pre ce se \ntåmpl`adversarilor s`i, una

din cele mai circulate fiind „a fost wanderlizat“, sau carica-turi despre ce viziuni au adversarii s`i dup` ce \i primescloviturile. Ascensiunea \n marea scen` a lui Silva a \nce-put \n 2002, de[i era popular [i \nainte datorit` succeselor\n Vale Tudo. |n 2002 \ns` a devenit titularul trofeului la -93 kg \n circuitul Pride, \nvingåndu-l pe legendarul Ka-zushi Sakuraba, ne\nvins pån` la acea dat`. Silva a repe-tat performan]a constant de atunci, cu o popularitatemereu crescånd`, [i reu[ind s` umbreasc` imaginea unorlupt`tori mult mai spectaculo[i \naintea fanilor. El a repa-rat, a[a-zicånd, onoarea ]`rii natale, Brazilia, dup` ce Sa-kuraba o „[ifonase“ datorit` succeselor constante contralupt`torilor de Brazilian Jujutsu care \i aduseser` poreclade „Gracie hunter“ (vån`torul clanului Gracie). |ndr`z-neala lui Silva de a lupta cu adversari mult mai masivi, de-[i [ansele erau vizibil inegale la capitolul for]` brut`, i-aadus \nc` un plus de admira]ie. Singura \nfrångererecent` a lui Silva s-a produs la ultima gal` Pride, \n fa]alui Ricardo Arona. Silva, ezitant \n fa]a lui Arona, posesoral unor abilit`]i de a duce lupta la sol redutabile, a abordatun joc stereotip, \ncercånd s` previn` intrarea adversaru-lui la takedown... pån` cånd a survenit inevitabilul, o gre-[eal` de ajustarea distan]ei la un lowkick, Arona a contra-atacat [i a reu[it ceea ce-[i dorea: lupt` la sol cu Silva.Silva \ncepe o pant` descendent` \n carier`? Probabil c`nu \nc` [i, \n orice caz, tån`rul Mauricio Rua, produs totde Chute Boxe Academy [i coleg de antrenamente cu el,pare gata s`-i preia [tafeta \n numele aceleia[i [coli fai-moase, de care \n mod sigur vom mai auzi...

PROFILEPROFILE DEDE LUPTåTORI LUPTåTORI ll PROFILEPROFILE DEDE LUPTåTORI LUPTåTORI

Wanderlei Silva

SSiillvvaa vvss.. HHuunntt

XXhhaavviitt BBaajjrraammii eesscchhiivvaanndduunn tteeeepp ddee llaa HHoooosstt

BBuuaakkaaww vvss.. MMaassaattoo \\nnffiinnaallaa MMaaxx 22000044

Dic]ionar tehnic:

LOVITURA FRONTAL~LOVITURA FRONTAL~CU PICIORULCU PICIORUL

TOPCULTURIS

M.RO

Page 23: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

4746

Local Kombat 16Cea mai puternic` gal` LK de pån`

acum a stat sub tensiune maxim`. Aufost prezente nume mari, gala a fostpentru prima dat` cotat` la casele depariuri, romånii nu erau favori]i. Totu[i,titlul mondial WFCA Brecht Wallis vs.Alexander Ustinov, care se sus]ine \nscurt timp, devine ceva mai "s`rac": elar putea fi acum disputat la fel de binede cei doi romåni cu care s-au \ntålnit!Nu este cazul, titlurile se pun \n jocconform unor \n]elegeri, dar, chiar [if`r` o centur`, meciurile au \nsemnat omiz` major` pentru romåni.

Bococi: ghinion sau nu,dar oricum abandon...

Emo]ii le au fost accentuate demeciul Aurel Bococi-Josip Bodrozic. Oprim` mi[care inspirat` a lui Bococi adus la un knockdown suferit de croat.Dar apoi Bodrozic a \nceput s`recupereze. Bococi, uzat de lovituri, acedat teren. La finalul a 3 reprizejudecate ca egal, Bococi a abandonat laprelungiri, acuzånd o accidentare \nurma unei lovituri de picior proprii.

Florin Golopen]a: nicila noua categorienorocul nu-i suråde...

Florin Golopen]a-Milan Malkovic. Sea[teptau multe de la revenirea lui Florin\n categoria mai aproape deposibilit`]ile genetice. Dar Malkovic aavut alt` p`rere. Dup` cåteva rafale depumni \n fa]a c`rora arsenalul lui

Golopen]a s-a dovedit insuficient, dou`upercuturi au determinat nu numai dou`num`r`tori ale arbitrului, ci [i o fractur`de piramid` nazal` [i un TKO.

Daniel Ghi]`: visul se apropie de realitatecu \ncå un pas!

Pentru Daniel Ghi]`, Brecht Wallis nu\nsemna numai provocarea \n sine, ci [iposibilitatea de a dovedi c` \ntrebarea"ce ar face Daniel Ghi]` \n K-1" nu esteo simpl` ipotez`. Wallis, cu 20 kg maimasiv, a \ncercat toate c`ile de a g`silovituri care s`-l pun` la punct peromån. Ghi]` \ns` a venit cu multe lec]iitactice \nv`]ate, a avut intr`ri [i ie[iriderutante pentru Wallis [i a capitalizatbine atu-ul vitez`. Care a \nceput s`dep`[easc` ce putea a[tepta Wallis dela for]a superioar` cånd s-a v`zut c`pumnii lui Ghi]` "trec", timp \n carearsenalul lui Wallis nu putea compensacu nimic. De[i Wallis a perseverat pån`la final, dup` meci, foarte fairplay, l-afelicitat pe Daniel pentru victorie. Ghi]`ob]ine un al doilea "scalp mare" \npanoplie, mult mai important decåt celal croatului Percovic de anul trecut.Victoria reprezint` un element depalmares important [i un argument forte\n fa]a oric`rui promotor interna]ional.

"Bombardierul" vs. "Picior de fier"

Meciul debutan]ilor (la Local Kombat){tefan Dediu-Florentin Pintescu a fostmai degrab` dur decåt tehnic, de[iniciunul nu este debutant \n sport,

dimpotriv`. Meciul \ns` a fost subsemnul unei accident`ri dup` carePintescu nu era \n \ntregimeref`cut, iar Dediu a fost \ndezavantaj la defensiva contraloviturilor de picior. O prim` repriz`a lui Dediu, cånd Pintescu adovedit o capacitate de \ncasatorremarcabil`. Apoi Dediu a primit\n R II mai multe lovituri puternicela corp, pierzånd mult din suflu.Pintescu nu a reu[it \ns`exploatarea avantajului, meciuldevenind anarhic spre final. Dediu,care a punctat ceva mai clar, a

ob]inut o decizie stråns`.

Iftimoaie-Ustinov:Pån` la ultimapic`tur` de energie,egal...

Meciul va f i memorabil pentrudefini]ia "r`zboi \n ring". Iftimoaie a venitcu o tactic` nou`, utilizånd lovituri depicior (mai ales la coaps`) pentru a sepune la ad`post de alonja [i kg (peste30 \n plus) ale lui Ustinov. A venitmomentul care a pus sala \n delir,Ustinov lovit de o dreapt` \n nas (care anecesitat control medical ulterior), [iapoi o intrare abrupt` a lui Iftimoaie,rusul fiind ]intuit pe corzi de o rafal` depumni dup` care este greu de spuscine rezista. Ustinov \ns` nu a cedat. RII a fost pentru Iftimoaie un r`zboi"centimetru cu centimetru". Genunchiilui Ustinov [i-au pus amprenta asupracondi]iei fizice. R III era cåt pe ce s`\nsemne \nfrångere.

Dar nici capul lui Iftimoaie nu a fostmai "moale", nici m`car dup` uncontact aproape \n plin cu un picior!Repriza de prelungiri a fost epuizant`,ambii lupt`tori fiind uza]i. Un judec`tori-a atribuit meciul lui Ustinov, unul luiIftimoaie, unul a v`zut egal. Iftimoaie\ns` poate duce cu fruntea sus oricaredecizie. "Egal cu Ustinov" sau chiar"\nvins de Ustinov, dar dup` ce Ustinova fost aproape KO" sunt fraze care apar\n pu]ine c`r]i de vizit`. {i este u[or despus de cine s-ar mai teme Iftimoaie \nEuropa – [i anume, probabil denimeni...

<<Nepotu’>> faceprogrese...

L`sat la urm`, Florin Ghi]` risca s`fie eclipsat de "artileria grea" dinainte. Areu[it s` se impun` prin KO asupra luiMicha Nicolic, cu progrese de tehnic` [itactic` v`dind c` evolu]ia de cånd esteantrenat de Alin Panaite poate f iconsiderat` favorabil`. Gala reprezint`un etalon pentru evolu]ia sportivilorromåni [i intrarea oficial` aevenimentelor "Local Kombat" \n scenainterna]ional` major` a sporturilor decontact.

NEWS FLASH INTERN l NEWS FLASH INTERN l NEWS FLASH INTERN

BBrreecchhtt WWaalllliiss vvss DDaanniieell GGhhii]]`̀

NEWS FLASH INTERN l NEWS FLASH INTERN l NEWS FLASH INTERN

|ncercarea staff-ului LK de a atra-ge tån`ra genera]ie \n scena profesi-onist`, prin organizarea de gale deselec]ie, a fost bine r`spl`tit`. Ideeaeste generoas` in sine, \ntrucåt deobicei promo]iile profesioniste suntpe baz` de invita]ii, [i anume, spusmai pe [leau, se ajunge \n cele maimulte nu numai pe baza valorii spor-tive (care oricum e necesar`), ci [i ]i-nånd cont de interese manageriale [ifinanciare ale promotorilor.

Anun]urile f`cute de partenerii me-dia, inclusiv fight.ro, s-au soldat cu oparticipare de excep]ie, gala trebuinds` se \ntind` pe o durat` mai maredecåt cea planificat`, pån` tårziunoaptea. Au fost categorii cu maimult de 8 sportivi \ncåt mul]i partici-pan]i au tras la sor]i lupte singulare(superfight) \n loc de turneu, pentru anu se ajunge la adev`rate turnee genK-1 \nc` de la nivelul pre-profesio-nist. Str`dania organizatorilor de aatrage tineretul a fost cu atåt maiapreciat` cu cåt tinerii au avut ocazianesperat` pentru condi]iile de pån`acum de la noi de a lupta avånd \njuriu nume ca Iftimoaie, Ghi]`, Sora,iar printre spectatori - pe \nsu[i MikeTyson, care a electrizat audien]aap`rånd \n public \n ziua finalelor,precum [i pe Cyril Abidi, al c`ruiantrenor, Didier Le Borgne, a fost co-optat ca selec]ioner, p`rerea unuitehnician experimentat contånd multpentru a anticipa care din tineri au[anse de cre[tere \n sportul profesio-nist.

Meciurile au fost spectaculoase [itehnice mai ales la categoriile mici [imijlocii. Cå]iva dintre \nvin[i au fost,de[i elimina]i din turneu, re]inu]i pen-tru un „wildcard“, deci considera]i \ncontinuare selec]ionabili, \ntrucåt auavut parte de meciurile cele mai di-

ficile [i au demonstrat bune calit`]itehnice [i poten]ial de evolu]ie.

La categoria 63,5 kg, s-a impusCat`lin Slave (Metrorex), deja afirmatprin multiple titluri na]ionale [i cu pal-mares interna]ional \n cre[tere.D`nu] Decianu, prezent \nundercard-urile LK [i la alte cåtevagale, a avut un meci egal \n final` cuRobert {tefanache de la ScorpionsIa[i, categoria r`månånd cu 3 sportiviconsidera]i selec]ionabili.

Categoria 67 kg a fost \nc` maipopulat` [i disputat`, cu meciuri denivel tehnic ridicat, f`cånd alegerilemai dificile. Au fost prezen]i fra]iigemeni Andrei [i Adrian Buda dinArad, sportivi titra]i \n box, care auluptat la categorii diferite, -67 [i -72,5, pentru a evita s` se\ntålneasc`, ambii cå[tigåndcategoric finalele, cu tehnic` foartecompact` [i agresivitate. Pe lång`ace[tia, au f`cut meciuri foarte spec-taculoase Sorin Grajdeanu (HontaiBuc.) [i George De-cianu la -67. |n plus,Grajdeanu [i opo-nentul lui Georgedin se-mifinale,Costel Pa[niciuc, aufost considera]ieligibili de Didier LeBorgne pentrumeciuri cu reguli maipermisive (MuayThai) \n promo]i iinterna]ionale pre-profesioniste, da-torit` calit`]ilor do-vedite primind ofertade principiu pentru alupta \n Ital ia \n2006.

Categoria -76 kga fost dominat` de

doi sportivi de la Kudokai-Atlassib,Alexandru Baciu [i Mircea Calu]iu,care [i-au dep`[it f`r` probleme opo-nen]ii atåt \n semifinale, cåt [i \nfinale.

S-au mai remarcat \n categorii su-perioare sportivii de la Scorpions Ia[i,mai ales debutantul C`t`lin Moro[a-nu (-86 kg).

Meciurile greilor au avut mult maipu]ine semnifica]ii pentru adev`ratadivizie profesionist`, majoritateaconsumåndu-se mai degrab` la duri-tate, dar, mul]i sportivi fiind destul detineri, putem spera c` viitorul [i expe-rien]a le vor rezerva o ascensiune ul-terioar`...

Gala a \ntrunit aprecieri aproapeunanime din partea oaspe]ilor [i apublicului. Fight Academy va consti-tui [i pe viitor o subsidiar` de selec]ie[i promovarea tinerelor talente a cir-cuitului LK, iar, despre evolu]iasportivi lor, f ight.ro v` va ]inepermanent la curent...

FIGHT ACADEMY: „ZI DE VAR~FIGHT ACADEMY: „ZI DE VAR~PÅN~-N SEAR~... CALIFIC~RI LA LK“PÅN~-N SEAR~... CALIFIC~RI LA LK“

CCaatteeggoorriiaa ssuuppeerrggrreeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 24: Revista Culturism & Fitness nr. 163 (7/2005)

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuuttttmmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu

ssssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt

v` recomand`suplimentele nutritive

„Redis Nutri]ie“

Revist` editat` de Redis Co.

TOPCULTURIS

M.RO