Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

23
Suplimentul Suplimentul Fight Fight A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t N N u u t t r r i i ] ] i i e e & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 4 (180) 2007 l 0,90 lei l www.efitness.ro pagina 41 pagina 41 TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Suplimentul Suplimentul FightFight

AAAAnnnntttt rrrr

eeeennnnaaaammmm

eeeennnntttt

NNNNuuuutttt rrrr

iiii ]]]]iiii eeee

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 44 ((118800)) 22000077 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

pagina 41pagina 41

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

2

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa„„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss&&FFiigghhtt““ ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemm

pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaarreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu

ssuummaa ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vveecchhii)) ppeennttrruu[[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vveecchhii)) ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Arnold... \n gura lumii8

Suplimentarea cuconcentrate proteicedin zer [i soia... . . .10

Revolu]ia aparatelor 11

Medica]iaantiinflamatorie.. . 12

E timpul s` ne b`g`mpicioarele . . . . . . . . . . . .13

Antrenament pentrufibrare . . . . . . . . . . .14

Sucurile [i obezitatea15

Profil fitness: Irina Partal . . . . . . .17

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

Voin]a \nvinge! . . . . .28

Suplimente pentru sex . . . . . . . .30

Bodypower . . . . . . . . . . . . .31

Mecena . . . . . . . . . . . . .32

S`ritul corzii... . . . . .33

Suplimente nutritive\mpotrivacolesterolului... . . .34

Arta fizicului [i artafotografic` . . . . . . .35

Suplimentul „Fight“ 41

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Corina Cårlescu[i C`t`lin Moro[anu

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea, jud. Ilfov, cod 070.000

Tellefon/Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58 Tellefon: 021/300.75.46,351.85.68, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i

0788.571.181 www.efitness.ro e--mail: [email protected] de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnOOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDaanniieell OOpprreeaa [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa..

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFIITTNNEESSSS

MAGAZINULREDIS

Magazinul Redis de pe str. Mihai Eminescu nr. 114-116 s-a mutat \ntr-o nou` loca]ie: CCaalleeaa {{eerrbbaann VVoodd`̀ nnrr.. 115599,, sseeccttoorr 44,, BBuuccuurree[[ttii

A[a cum v-am obi[nuit pån` acum, la magazinul nostru pute]i cump`ra tot ce ave]i nevoie pentru practicareaculturismului [i fitnessului: toat` gama suplimentelor nutritive Redis Nutri]ie, Universal, Natural Plus, Nutrimaxx,produse cosmetice din gama Redis Cosmetic, accesorii, echipamente [i \mbr`c`minte sportiv`.

La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute de mers pe jos,ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.

Program:luni - vineri 10.30 - 18.00

sâmb`t` 11.00 - 14.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37

M

3

TINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

Este un produs natural,solubil, ob]inut din zerproasp`t [i gustos. Concen-tra]ia proteic` (100% din zer)este de 65%. Pudra proteic`este ob]inut` prinultrafiltrarea [i atomizarea ze-rului, produsul finit avånd ca-lit`]i nutritive excelente.

Gustul este excelent,natural. Produsul nu con]ine\ndulcitori, arome sauconservan]i, este 100% na-tural. Se recomand` tuturorcategoriilor de popula]ie, cu

deosebire celor cu activit`]iconsumatoare de energie, casupliment pentru completareaalimenta]iei zilnice. Pentruculturi[ti este excelent atåt \nperioada de mas`, cåt [i \nperioada de definire. Se ad-ministreaz` zilnic cåte una-trei por]ii a 40 g (\n func]ie denecesit`]i), amestecat cu ap`sau alt l ichid. O m`sur`con]ine 25 g.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Produsul con]ine o propor]ieridicat` de carbohidra]i (70%),ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`,substan]e care dau un gustfoarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteinede origine animal` (lapte – ca-seinat, albumine din ou [i pro-teine din zer, în cantit`]i egalefiecare). Se recomand`, celorcare doresc cre[tere rapid` înmasa muscular`, s` adminis-treze acest supliment de 2-3

ori pe zi, între mese, pentru caorganismul sa fie mereu înstare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas`muscular`, se administreaz`câte o por]ie de 100 g (3 m`-suri), de dou`- trei ori pe zi,amestecat cu ap`, lapte sausucuri. M`sura din interiorulambalajului con]ine 35 g.

Cutii 1 kg – 20,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 40,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei

MIXFORTE-RMIXFORTE-RSUPLIMENT PENTRU CREßTEREA SUPLIMENT PENTRU CREßTEREA

ÎN FOR¥Å ßI ÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅMASÅ MUSCULARÅ

PERFORMANT MASSPERFORMANT MASS

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

5

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succesprodusele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fot-bal F.C. Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucu-re[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu, Petru Ciorb`,Petru Moja, Alexandru Bolborici, Costel Pripas,Viorel M`r`[oiu, Nicolae Cristea, Ion Oncescu,Alexandru Marin, Mirela P\rjol [i top-modelulNicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,5500 lleeii//bbuucc ((1155..000000 lleeii vv))

Lecitin–RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria. Se prezint` sub form` detablete care con]in 500 mg lecitin`.

5500 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Siluet–RAjut` la sl`bire stimulånd arderea gr`-

similor, eliminarea colesterolului dinorganism, \nl`tur` senza]ia de foame, ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Vegetal–REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-carnitin`

pur` [i 13,5 mg fructoz`, avånd un gustexcelent. Se fac comenzi de minim 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i.

11,,5500 lleeii//pplliicc ((1155..000000 lleeii vv))

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare

energetic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%) Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate. Produsul seprezint` \n dou` variante: Fibromix-R,\ndulcit cu fructoz` [i Fibromix-R Light,f`r` zah`r, \ndulcit cu aspartam.

9900 ttaabblleettee –– 55,,5500 lleeii ((5555..000000 lleeii vv))

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–R65% carbohidra]i, 25% proteine,

vitamine [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii ((334400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vv))

Mixforte–R25% proteine, 70% carbohidra]i, vi-

tamina C [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

Mass Forte Creatin–R25% proteine, 65% carbohidra]i, 1%

creatin`, vitamine [i minerale. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii ((335500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii ((337700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6699,,0000 lleeii ((669900..000000 lleeii vv))

Super Mass–R50% proteine [i 35% carbohidra]i.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 7799,,0000 lleeii ((779900..000000 lleeii vv))

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttbb.. –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

330000 ttbb.. –– 2222,,0000 lleeii ((222200..000000 lleeii vv))

Energocarb–R87% carbohidra]i, vitamine, minerale.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))

Fosfocreatin–RTablete de fosfocreatin` pentru m`rirea

for]ei, masei [i energiei musculare.9900 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin`monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttbb.. –– 77,,0000 lleeii ((7700..000000 lleeii vv))330000 ttbb.. –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 65Con]ine 65% proteine din soia [i lapte.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.Se recomand` tuturor sportivilor, cåte opor]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 gde produs).

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

Prot–R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-R

65, doar c` are un con]inut mai mare deproteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 gde produs. Cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4422,,0000 lleeii ((442200..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8833,,0000 lleeii ((883300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate supe-

rioar`, ob]inut din lapte. Are arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2288,,0000 lleeii ((228800..000000 lleeii vv))

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce simultan reducedistrugerea de protein` (catabolismul).Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foartemare, gust foarte bun.

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8822,,0000 lleeii ((882200..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Ideal ProteinConcentrat cu 75% protein`. Formul` cu

dou` surse de protein`: cu absorb]ie rapid`[i lent`. Se asigur` astfel un flux continuude aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii ((222255..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii ((447700..000000 lleeii vv))

SuproIzolat proteic, din soia, cu o concentra-

]ie de 90% f`r` nici un adaos de arom`sau \ndulcitori.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Proteinmix–RConcentrat proteic de caliate

superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv`. Concentra]ia protei-c` este de 85%.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii ((889900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Performant MassConcentra]ia proteic` (100% din zer)

este de 65%. Gust natural, f`r` \ndulcitori.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 6644,,0000 lleeii ((664400..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vitamino-

mineral care con]ine antioxidan]i [i nutri-en]i naturali.

110000 ttaabblleettee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` recon-

fortant` ce con]in glucoz` cristalizat` [icele mai importante vitamine [i minerale.|nlocuie[te rapid lichidele [i mineralele

pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` ener-gie, ajutånd la recuperarea rapid` dup`efort [i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))1100 pplliiccuurrii++rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

((9955..000000 lleeii vv))

Complex–RSupliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \navitaminoze, stimuleaz` sistemul imunitar,scade colesterolul sangvin, reduce

LDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor de sån-ge, accelereaz` fluxul sangvin.

5500 ccaappssuullee –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Allium–RStimulent general, antioxidant, digestiv,

reechilibrant glandular, stimulent imunitar,vitaminizant [i mineralizant \n careingredientele principale sunt extrase dinceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se admi-nistreaz` 2-4 capsule pe zi, \n dou` re-prize, dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nutri-

tiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5– 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg.Valoare energetic`: 350 calorii. Se fac co-menzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii ((1155..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care con-

]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, glu-tamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate vita-minele [i mineralele con]inute de batonulProtein–R. Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru minimum 50 buc`]i. u

11,,7700 lleeii ((1177..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-

carnitin`.Formula favorizeaz` sc`derea

greut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [itonific` sistemul cardio vascular. Are gustpl`cut, dulce-acri[or. Combate senza]iade foame. Se recomand` consumarea a1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area launa sau mai multe mese. 100% vegetal.

Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,7700 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminoa-cizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` onutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata

metabolic`, asigur` o mai bun` oxige-nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de taurin`.

Se recomand` administrarea a 1–2 tb.\naintea uneia dintre mese (eventual \m-preun` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efectmai bun).

110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

Amino Esen]ialEste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate, cu un raport optim deaminoacizi esen]iali. Necesarul mediu deaminoacizi esen]iali pentru sportivi este deaproximativ 400 mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` elibe-

rarea hormonului de cre[tere (GH) la nive-lul hipofizei, contribuie la men]inerea func-]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolimportant \n buna func]ionare a aparatuluicardiovascular \n mu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

AMINOACIZIAMINOACIZI

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 351.85.68;0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]

i

PPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀,,,, ccccaaaammmmppppiiiioooonnnn mmmmoooonnnnddddiiiiaaaallll2222000000006666

4

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

7

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care faciliteaz`eliberarea natural` de hormoni, precumhormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in-sulina. Are un remarcabil efect anticata-bolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare. u

9900 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3333,,0000 lleeii ((333300..000000 lleeii vv))330000 gg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

TaurinaTaurina [i lecit ina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`t`-]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur`suportul necesar sintezei neurotransmi]`-tori lor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 88,,5500 lleeii ((8855..000000 lleeii vv))

Creatina MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))330000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))550000 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (distrugerea]esutului muscular), \mbun`t`]e[terecuperarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului de cre[tere,stimuleaz` activitatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`, cre[teproduc]ia de glicogen \n ficat, transport`

azotul \n locurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentru sintezaproteic`). u

9900 gg –– 1188,,0000 lleeii ((118800..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))330000 gg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii.

Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel celular, mobili-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))5500 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii ((552200..000000 lleeii vv))

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborarecu firma Brenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` onou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul aci-zilor gra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n ener-gie. |n afara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii des`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n

cazul persoanelor su-praponderale sauobeze care vor s`sl`beasc`. Un pliccon]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5mg fructoz`, avånd ungust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzziiddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii..

2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500 lleeii//pplliicc((1155..000000 lleeii vv))

L-carnitin Instant

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-

bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum,dac` ave]i o perioa-d` a zilei \n care v`

sim]i]i f`r` ener-

gie, nu trebuie decåt s` dizolva]i unplic de „Instant Energy Drink“, \n 250ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitatefizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m aceas-t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` adminis-trarea pentru c` aceast` b`utur`con]ine cofein` [i s-ar putea s` numai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acest tip„gata preparate“, care se g`sesc \nmagazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, esteu[or (15 g) [i nu con]ine conservan]isau alte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri-doxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg,Ciancobalamina-0,5 mg, Energy-flavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Este un produs organic care se g`se[te \ncart i lagi i [ i \n l ichidul s inovial de la nivelularticula]iilor. Acest compus a fost utilizat demult întratarea cazurilor u[oare [i moderate de artrit` [i alteleziuni ale articula]iilor. Sportivii utilizeaz` acestsupliment pentru ameliorarea durerilor de articula]ii [ipentru a sus]ine procesul de refacere a cartilajelorlezate.

Se recomand` consumarea a 1-2 tablete, de 3 oripe zi, dup` mesele principale.

Actiflex (100 tb/250 mg) – 12,50 lei (125.000 lei v)Act i f lex Forte (100 tb/500 mg) – 19,50 le i

(195.000 lei v). PPrree]]uurriillee nnuu iinncclluudd ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee.. PPeennttrruu ccoommeennzzii

mmaaii mmiiccii ddee 5500 RROONN ((550000..000000 lleeii vv)),, ttaaxxeellee ppoo[[ttaalleessuunntt ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))..

Comenzi le se pot face la te lefoanele:0232/266.900; 0722.876.311 [i pe e-mail la [email protected] sau la adresa: OlympusGrup, str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

Gel du[ exfoliant anticelulit`

Con]ine particule moi de cear`Cirebelle (provenite din Africa deSud) cu efect de exfoliere asupracelulelor moarte f`r` s` irite pie-lea. Asocierea extractelor de ie-der` [i de castan cu sfere decear` Cirebelle produce cre[-terea circula]iei periferice, re-generare celular`, eliminareacelulitei [i diminuarea fragili-t`]ii capilare.

225500 mmll –– 1111,,0000 lleeii((111100..000000 lleeii vv))

Uleiurile de masaj

Amestecuri de uleiuri vege-tale, ulei mineral [i uleiuri esen-]iale naturale \mbog`]ite cufragmente de plante [i fructe. Seprezint` \n urm`toarele variante:a) lavand`+fenicul+mu[e]el; b)portocal`; c) trandafir; d) relaxantYlang-Ylang+patchoulli+lavand` \n trei straturi:

agen]i de hidratare+ulei de ment`.110000 mmll –– 1111,,0000 lleeii

((111100..000000 lleeii vv))Tonifiant corporal

cu citrice Con]ine un amestec de uleiuri esen]iale de

citrice care dau fermitate [i elasticitate pielii.Are efect reparator celular, prevenind apari]iavergeturilor de pe abdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecare sear`dup` baie sau \naintea masajului cu uleiuri

aromate, fiind [i un detoxifiant \ncelulit`.

116600 mmll –– 1100,,5500 lleeii ((110055..000000 lleeii vv))

Lo]iune antiacneic`Destinat` \ngrijirii tenului acneicfoarte \nc`rcat cu pustule, come-doane, furuncule [i chisturi.Produsul elimin` impurit`]ile acu-mulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degre-sant`. 115500 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vv))Gel anticelulit` cu

unisfere HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combatereacelulitei const` \n asocierea extractului

de ieder` [i castane ce con]in sapo-nozide, compu[i polifenolici, escin`, cu

unisfere celulozice \nc`rcate cu vitaminaE, ce produc asupra zonelor afectate de

celulit` efecte de activare a circula]iei perife-

rice, de reglare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla-matoare [i de regenerare celular`.

114400 mmll –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))Crem` cu spirulin`

Spirulina sau alga albastr` este un cockteiloferit de natur` ce con]ine agen]i antioxidan]i,vitaminele A, C, B1, B6 [i E. Esterecomandat` \n tratamentul tenurilor cutendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii activenaturale cu efect regenerator, antioxidant.

7755 mmll –– 1144,,0000 lleeii ((114400..000000 lleeii vv))

Gel revigorant instant Con]ine o combina]ie de uleiuri esen]iale

(camfor, mentol, lavand` [i ienup`r) [i extractde arnic` cu efect sinergic, calmant. Masatu[or \n strat sub]ire, produce o revitalizareimediat`, fiind perfect pentru picioare obosite,tensiune muscular` [i stres \n umeri, gåt,tåmple [i frunte. Este excelent pentrueliminarea rapid` a febrei sau a durerilormusculare.

7755 mmll –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv)) Hairinhib

Produce \ncetinirea ritmului de cre[tere ap`rului dup` epilare, dublat` de o hidratare apielii.

7755 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Pre]urile includ [i taxele po[tale.Comenzile se pot face la

telefoanele redac]iei sau pe site-ul wwwwww..reedis..roo

6

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

divertisment film clipuri muzicale sport auto sex [tiin]` [i tehnologie animale

reclame clipuri ineditePPuuttee]]ii vviizziioonnaa ddee aaccuumm ppee wwwwww..nneettvviiddeeoo..rroo cceellee

mmaaii iinntteerreessaannttee pprroodduucc]]iiii vviiddeeoo ddiinn lluummee [[ii ddiinn ]]aarr`̀..

GGGGLLLLAAAADDDDIIIIAAAATTTTOOOORRRR GGGGYYYYMMMMCCCCRRRRAAAAIIIIOOOOVVVVAAAA

O nou` sal` de culturism [ifitness s-a deschis \n incinta

fostului UCECOM.Antrenor, multiplul campion

na]ional, maestru al sportului,Costel Torcea.

Tel.: 0744.789.764,0744.648.929

9

Florin Uceanu

Pentru c` ne apropiem cu pa[i re-pezi de 30 iulie, ziua cånd Arnold,idolul meu [i al milioanelor de tineri,va \mplini vårsta de 60 de ani, vreaus`-i aduc un omagiu \n cadrul unuiarticol \n care s` cuprind cele spusede diferite personalit`]i despre el. Nu-mai a[a, v`zånd cåt de frumos vor-besc oameni politici, sportivi [i actoricelebri despre Arnold, vom putea \n-]elege cu to]ii ce imagine pozitiv`extraordinar` aduce el sportuluinostru.

CClliinntt EEaassttwwoooodd ((aaccttoorr)):: „Am celmai mare respect [i admira]ie pentruArnold, nu numai pentru realiz`rile lui

ca sportiv [i ca actor, dar [i ca om deafaceri [i ca exemplu pentru al]ii.Cred c` inteligen]a lui, disciplina [i

sim]ul umorului sunt excep]i-onale, ca [i etica lui despremunc`”.BBrruuccee WWiilllliiss ((aaccttoorr)):: „Are ominte incredibil`, o personali-tate minunat` [i un dezvoltatsim] al umorului”.GGeeoorrggee BBuusshh sseenniioorr ((ffoossttpprree[[eeddiinnttee aall SSUUAA)):: „Arnoldsau, a[a cum \mi place mies`-l numesc, Conan Republi-canul, este un american dis-tins [i un prieten personal.Este un om minunat [i unmodel pentru tinerii ameri-cani, o persoan` de care amfost måndru c` a lucratpentru administra]ia mea (\n1990 pre[edintele Bush sr.l-a numit \n fruntea „Consiliu-lui Pre[edintelui pentru Cul-tur` [i Fizic`”, pentru 2 ani),Arnold este personificareavisului american, dovedindc` nu conteaz` de unde vii [icine e[ti, \n America po]ireu[i”.RRoonnaalldd RReeggaann ((ffoosstt pprree[[eeddiinn--

ttee aall SSUUAA)):: „Arnold a dovedit mereu[i mereu c`, dac` e[ti dispus s`munce[ti din greu, po]i realiza orice.Acord` o aten]ie deosebit` oamenilor[i \n special copiilor. Ca dovad` aumanitarismului s`u, Arnold estegeneros [i lipsit de egoism, implicån-du-se \n tot felul de ac]iuni de carita-te. Arnold Schwarzenegger este unamerican grozav [i o surs` deinspira]ie pentru noi to]i”.

SSyyllvveesstteerr SSttaalllloonnee ((aaccttoorr)):: „Estecel mai mare! Sunt måndru c` Arnold\mi este prieten apropiat [i partenerde afaceri”.

DDaannnnyy DDee VViittoo ((aaccttoorr)):: „Energia,tenacitatea [i „foamea“ de cunoa[-tere a lui Arnold nu au limite. El esteunul dintre pu]inii oameni care m`pot face s` råd”.

JJooee WWeeiiddeerr ((ccooiinnii]]iiaattoorruull IIFFBBBB [[ii aallMMrr.. OOllyymmppiiaa,, ccrreeaattoorruull rreevviisstteelloorr FFlleexx,,MMuussccllee && FFiittnneessss eettcc..)):: „Arnold a avut\ntotdeauna o voin]` de fier, a [tiutcum [i unde dorea s` fie [i a [tiutexact cum s` ajung` acolo. Arnoldare o personalitate fabuloas`, esteun mare campion [i un prieten minu-nat”.

JJooee GGoolldd ((iinnii]]iiaattoorruull cceelleebbrreelloorr llaann--]]uurrii ddee ss`̀llii GGoolldd’’ss GGyymm [[ii aappooii WWoorrlldd

8

Foarte multe filmule]e cu antrenamente,concursuri de culturism [i fitness, dar [i alte

clipuri senza]ionale din sport,momente amuzante sau recorduri mondiale,pute]i viziona pe site-ul www.videosport.ro

GGyymm)):: „Arnold este [i va r`måne \n-totdeauna regele culturismului”.

FFrraannccoo CCoolluummbbuu ((MMrr.. OOllyymmppiiaa11997766 [[ii 11998811)):: „Unii au noroc [i devinstaruri peste noapte, dar nu este ca-zul lui Arnold: ceea ce l-a f`cut pe elstar este perseveren]a lui. La \nceputa zis „Trebuie s` cå[tig Mr. Olympia”,apoi s-a luptat ca aceasta s` se \n-tåmple pas cu pas. Urm`torul obiec-tiv a fost s`-[i fac` un nume celebru\n lumea show-ului. {i iar a luptat pascu pas. Arnold s-a n`scut s`rac. Nui-a fost u[or. Nimeni nu i-a dat ceva,iar realizarea visurilor era o nece-sitate pe care o resim]ea profund”.

DDoorriiaann YYaatteess ((MMrr.. OOllyymmppiiaa 11999922--11999977)):: „Trebuie s`-l admiri pe Arnoldnu numai ca pe unul dintre cei mai

mari culturi[ti aituturor timpurilor,dar [i ca pe o per-soan` care [i-astabilit \nc` din ti-nere]e ni[te obi-ective extraordi-nare. A fost capa-bil s` le ating` [iprobabil s` le [idep`[easc`. Ar-nold reprezint`\ntr-adev`r maimult decåt o via]`de om”.

Franke Zane(Mr. Olympia1977, ‘78’79):„Cred c` a f`cutmai mult ca ori-cine pentru aaduce recunoa[-tere [i bani aces-tui sport. A datculturismului un bun renume”.

Cred c` nu mai e nevoie s`adaug nimic ca s` \n]elege]i de ceArnold este cel mai bun ambasadoral culturismului. A]i mai auzit atåteacelebrit`]i din afara sportului nostru

vorbind atåt de frumos despre uncampion de cultur ism. Pån` laArnold mul]i, invidio[i ce-i drept,preferau s` zic` despre culturi[ti„mari [i pro[t i” , dar Arnold le-a\nchis gura definitiv.

ccuu FFrraannkk ZZaannee [[ii FFrraannccoo CCoolluummbbuu

ccuu BBrruuccee WWii ll ll iiss [[iiSSyyllvveesstteerr SSttaall lloonnee

ccuu DDaannnnyy DDee VViittoo

„ÎN GURA LUMII“„ÎN GURA LUMII“AAAARRRRNNNNOOOOLLLLDDDD.... .... ....

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Dr. ßerban Damian

Concentratele proteice fac partedin categoria suplimentelor nutritiveale c`ror efecte pozitive au fost de-monstrate prin studii foarte serioase.Utilitatea lor \n sport nu mai poate fipus` la \ndoial` \n zilele noastre. Mo-tivul utiliz`rii lor este dat de faptul c`administrarea unei cantit`]i, chiar re-duse, de proteine dup` antrenamen-tul de for]` poate stimula sinteza pro-teinelor musculare [i se presupunec` ar reduce catabolismulproteic muscular – \n acestfel se ob]ine o cre[tere amasei musculare [i afor]ei. |ntr-un studiu recentpublicat (2006) \n Interna-tional Journal of Sport Nu-trition, cercet`torii de lamai multe universit`]icanadiene [i-au propus s`demonstreze aceast`ipotez`. Mai mult decåtatåt, ei au dorit s` vad`dac` o alt` ipotez` estereal`: utilizarea proteinelordin zer ar conduce la o maibun` absorb]ie [i utilizare aaminoacizilor rezulta]i \nurma digestiei, decåtadministrarea proteinelordin soia. Atåt proteinele dinzer cåt [i cele din soia suntconsiderate proteine de foarte bun`calitate, avånd un procent relativmare de aminoacizi esen]iali, nece-sari sintezei proteinelor musculare.

Pentru acest studiu au fost ale[i27 de voluntari – persoane tinere(vårsta cuprins` \ntre 18 [i 35 deani), dar neantrenate. Ace[tia au in-trat \ntr-un program de antrenamentcu durat` de 40 de zile, constånd \n3 antrenamente pe s`pt`mån`, des-tinate tuturor grupelor musculare, cu

o zi de pauz` \ntre antrenamente.Pentru fiecare grup` muscular` seefectuau cåte 4-5 serii a 6-12 repet`ricu o greutate echivalent` a 60-90%din 1-RM. S-a folosit principiul perio-diz`rii. Pentru a se observa efectelesupliment`rii cu proteine, subiec]ilor lis-a administrat \n mod aleator fie 1,2g/kgcorp/zi concentrat proteic din zer,fie 1,2 g/kgcorp/zi concentrat proteicdin soia, fie un placebo, constånd \n1,2 g/kgcorp/zi maltodextrin`. Supli-mentul a fost consumat \n 3 doze

egale – \nainte de antrenament, dup`antrenament [i seara la culcare.

La \nceputul [i la finalul studiuluiau fost efectuate mai multe determi-n`ri, astfel \ncåt s` se poat` trage oconcluzie \n ceea ce prive[te evolu]iasubiec]ilor. Masa muscular` a fostapreciat` prin DEXA (absorb]iometriebifotonic` cu raze X), iar for]a prinmetoda determin`rii 1-RM (o repe-tare maximal`) pentru \mpins de lapiept [i genuflexiuni. De asemenea,

a fost dozat prin spectrofotometrie unmetabolit ce apare \n urma catabolis-mului proteinelor miofibrilare – 3-me-tilhistidina urinar`.

Dup` ce a avut loc studiul s-auconstatat urm`toarele rezultate: for]aa crescut semnificativ mai mult lagrupurile care au primit concentrateproteice din zer [i soia – \n jur de35% pentru genuflexiuni [i 13%pentru \mpins de la piept, \n timp cela grupul placebo cre[terea a fostmodest` – 20% pentru genuflexiuni

[i 7% pentru \mpins de lapiept. |n aceea[i m`sur`,dezvoltarea masei mus-

culare a fost semnificativmai mare la cei care auprimit supliment proteic –2,5 kg \n grupul cusupliment din zer [i 1,7 kg\n grupul cu supliment dinsoia, spre deosebire de0,3 kg \n grupul placebo.|n privin]a doz`rii 3-metil-histidinei, nu s-au obser-vat diferen]e semnificative\ntre grupuri. |n urma acestei cercet`ri,au putut fi stabilite cåtevaconcluzii, dintre care ceamai important` pare a ficea conform c`reia supli-

mentarea cu concentrateproteice, indiferent de surs`,

la persoanele care se antreneaz`,are capacitatea s` stimuleze dezvol-tarea masei musculare [i a for]ei\ntr-o m`sur` mai mare decåt simplaefectuare a antrenamentului de for]`.De asemenea, momentul administr`-rii suplimentului pare a fi foarte im-portant. S-a mai constatat c`, \n timpce sinteza proteic` este stimulat`,administrarea suplimentar` deproteine nu are efect asupracatabolismului proteic.

10

SUPLIMENTAREA CU CONCENTRATE SUPLIMENTAREA CU CONCENTRATE PROTEICE DIN ZER {I SOIA M~RE{TEPROTEICE DIN ZER {I SOIA M~RE{TE

R~SPUNSUL LA ANTRENAMENTUL CU GREUT~}IR~SPUNSUL LA ANTRENAMENTUL CU GREUT~}IFlorin Uceanu

|n timpul scurs de la Revolu]ie [i på-n` acum, am asistat la o adev`rat` ex-plozie a s`lilor de culturism [i fitness.Spre exemplu, \n Bucure[ti, \n 1989erau vreo 8 s`li, iar acum sunt peste120. Acela[i lucru, dar la alte propor]ii,se \ntåmpl` \n toate marile ora[e ale]`rii.

Posibilitatea de a importa aparatesau de a le cump`ra de la firmele speci-alizate, ap`rute [i la noi, a schimbat fa-]a s`lilor autohtone. De ce prefer` pa-tronii s` umple s`lile cu cåt mai multeaparate l`sånd pu]in loc pentru discuri,bare sau gantere este de \n]eles.

Principalul avantaj al aparatelor \nfa]a ganterelor sau barelor este sigu-ran]a \n folosire. Patronii s`lilor s-ar pu-tea s` [tie sau nu ce mu[chi sunt folo-si]i la \mpins din culcat sau la genuflexi-uni cu bara, dar \n]eleg conceptul de si-guran]` \n folosire iar prin s`li se perin-d` o gr`mad` de \ncep`tori \n fiecaresezon. |n plus, o mare parte din cliente-l` este format` din femei venite s` sl`-beasc` [i care, \n loc s` \ncarce [i s`descarce o bar`, ori de cåte ori trec laun nou exerci]iu, prefer` s` treac` pe ladiferite aparate, rapid [i cu mult mai pu-]in efort. |n plus, aparatele ocup` maipu]in spa]iu ca greut`]ile libere [i la elepot lucra, \n acela[i timp, mai multe per-soane ce difer` mult ca for]` datorit`posibilit`]ii de a schimba, practic instan-taneu [i f`r` efort, greutatea folosit`. A,[i nu trebuie s`-]i mai ba]i capul cu\ncep`torii care nu [tiu cum se execut`mi[carea. Se ocup` aparatul de asta.

Cei care prefer` greut`]ile libere sus-]in \ns` c` nici un aparat inventat pån`acum nu bate haltera sau gantera. Ceicare prefer` aparatele sus]in \ns` c`ele copiaz` mi[carea cu bara sau gan-tera [i dirijeaz` tot efortul c`tre mu[chi,stabilizånd \ncheieturile.

Un studiu recent a comparat implica-rea mu[chilor \n cazul genuflexiunilorcu bara [i genuflexiunilor la aparatul cu-lisant Smith. Pentru m`surarea ac-

tivit`]ii electrice \n mu[chi, a fost folositelectromiograful pe 6 subiec]i care auefectuat cåte o serie de 6+8 repet`ri degenuflexiuni cu bara [i la Smith. Au fostdetectate diferen]e semnificative \n fa-voarea exerci]iului cu bara liber` \n sen-sul unei activit`]i mai intense la gambe,34% \n plus, biceps femural, 26% \nplus [i vastus medialis (partea din fa]`de deasupra genunchiului spre interior)cu 49% \n plus. La vastus lateralis, lom-bari, drep]ii abdominali, diferen]a a fostnesemnificativ`.

|nseamn` asta c` trebuie s` lucr`mdoar cu greut`]i libere dac` vrem mas`sau c` antrenamentul pe aparate nu esuficient de bun pentru dezvoltareamusculaturii? Nu e chiar a[a, po]i s`-]idezvol]i [i pe aparate for]a [i masamuscular`, dar nu la acela[i nivel [i nicila fel de repede ca [i greut`]ile libere.Totu[i, majoritatea culturi[tilor de topfolosesc o combina]ie de greut`]i libere[i aparate \n antrenament. Cine l-a v`-zut pe Arnold \n filmul Pumping Iron f`-cånd flutur`ri la scripe]i pentru piept sauramat, din [ezånd la cablupentru spate, [tie c`acestea pot fi transformate\n ni[te exerci]ii excelentepentru a atinge zone neex-plorate de exerci]iile cu barasau ganterele, pentru c`nici cu ganterele nu po]iob]ine o solicitare maxim`\n punctul de contrac]iemuscular` maxim` cum seob]ine la cabluri. Pe de alt`parte, exist` tehnici care,aplicate \n t impul uneirepet`ri efectuate la aparat,pot face s` fie la fel sauchiar mai productive ca orepetare f`cut` cu bara. Os` v` dau o singur`sugestie: pozi]iona]i-v` laun aparat pentru piept,dup` \nc`lzire alege]i ogreutate semigrea (cu cares` pute]i face 10-12 repet`risingur) [i ruga]i-v` partene-

rul s` stea preg`tit. Pleca]i singur, cu vi-tez` din pozi]ia de extensie maxim`.Dup` ce a]i trecut de mijlocul cursei, cu10-15 cm \nainte de punctul decontrac]ie maxim`, partenerul trebuies` apese ferm cu måinile pe månere\ncercånd s` v` \ncetineasc`, dar s` nuv` opreasc` de tot. Dup` ce a]i ajuns \npunctul de contrac]ie maxim`, \ndoi]icoatele [i \ncepe]i cursa negativ`.Partenerul trebuie s` apese ferm pemånere, cu o for]` mai mare la \nceput[i din ce \n ce mai mic` pe m`sur` cecoatele se \ndoaie, \n timp ce d-voastr`rezista]i cåt mai mult for]ei combinate aaparatului [i a partenerului. Apoi elelibereaz` måne-rele ca s` \ncepe]i onou` repetare. Ave]i grij` s` nu v`accidenta]i, nu exagera]i cu ap`sareape månere [i nu \ncepe]i pån` nu v-a]i\nc`lzit bine pentru c` pute]i s` v`alege]i cu rupturi musculare. Patru seriiefectuate astfel v` vor edifica \n privin]aeficien]ei aparatelor. Mai sunt [i altetehnici, dar ceva mai complexe [i maigreu de explicat.

REVOLU¥IA APARATELORREVOLU¥IA APARATELOR

11

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Daniel Oprea

Nu mi-am propus s` fiu licen]ios \nexprimare, \ns` nu pot s` nu \mi amin-tesc de partenerul meu de antrenamentcare, \n vestiar, \nainte de a intra \n sa-l` m` \ntreab` de fiecare dat` : „ce b`-g`m azi?” |n mod sigur, o dat` pe s`p-t`mån` r`spunsul meu este acela[i: „pi-cioarele”.

Picioarele \ntotdeauna au constituit ogrup` de referin]` \n antrenamentul cul-turi[tilor, pentru c`, fiind cea mai mare,este [i cel mai greu de antrenat.

S`lile sunt pline de tipi cu un tren su-perior impresionant, ar`tat cu ostenta]ie\n tricouri mulate [i maiouri decoltate,dar care continu` \n partea de jos cu opereche de pantaloni de trening de toa-t` splendoarea. Aceea[i situa]ie o \ntål-nim [i \n competi]ii, \n sensul c` mul]idintre cei care urc` pe scen` sunt dem-ni de experimentele lui David Copper-field, purtåndu-[i bustul masiv pe pi-

cioarele unui amic cu 20 kilogramemai u[or. Ridicol, nu?Majoritatea dau vina pe geneticul

precar, \n opinia lor acesta fiind res-ponsabil pentru l ipsa dezvolt`ri icoapselor [i gambelor. Realitateaeste cu totul alta: exist` o tendin]` dea evita antrenamentul picioarelor saude a-l efectua superficial sub un\ntreg pastel de motive, de la dureriautosugestionate de genunchi pån` laexplica]ii ridicole de genul „oricum nucresc”. Al]i i \] i spun zdrobitor desincer: „nu-mi place s`-mi antrenezpicioarele!” Voi fi sincer [i v` voi spune c` nu am

fost fericitul posesor al unui treninferior cu poten]ial genetic str`lucit; nu!|ns` am \n]eles foarte repede c`, dac`nu voi antrena picioarele consecvent [iinteligent, niciodat` nu voi reu[i s` amun fizic cu adev`rat armonios.

Antrenez picioarele o dat` pe s`pt`-mån`, folosind alternativ dou` tipuri deantrenament, diferite ca structur` [i vo-lum. Primul antrenament are aspectul

clasic, cu cåte dou`exerci]ii pentru fiecaredintre cele trei grupe:cvadriceps, bicepsfemural [i gambe.Dup` o \nc`lzirecon[tiincios efectuat`,cu 10 minute de pedalat pe biciclet` [imulte mi[c`ri de stretching, efectuezurm`torul antrenament:

– genuflexiuni la cadrul Smith, 4 seriide 15, 12, 9 respectiv 6 repet`ri

– flexii femurali la aparat, 4 x 15, 12,9, 6

– ridic`ri pe vårfuri din stånd, 4 x 30,24, 18, 12

– extensii la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6– \ndrept`ri cu picioarele apropiate, 4

x 15, 12, 9, 6– ridic`ri pe vårfuri din [ezånd, 4 x

30, 24, 18, 12Pauzele \ntre serii [i exerci]ii sunt de

maximum 2 minute [i nu fac compromi-suri \n ceea ce prive[te modul de exe-cu]ie [i greut`]ile folosite. Un alt aspectimportant este acela c` nici un exerci]iunu este de ne\nlocuit. Astfel, oricaredintre cele ar`tate mai sus poate fi \nlo-cuit cu un altul, sau altele, pentru grupamuscular` respectiv`.

Al doilea antrenament este un antre-nament tip „circuit uciga[” (denumirea\mi apar]ine [i o voi \nregistra la Oficiulpentru m`rci [i inven]ii) [i const` \n efec-tuarea de cinci ori a unui circuit compusdin cele [ase exerci]ii ar`tate mai sus.

Iat` cum se desf`[oar` acesta: dup`\nc`lzire, \mi preg`tesc posturile de lu-cru la care urmeaz` s` efectuez exerci-]iile (am avantajul c`, la ora la care m`antrenez, sala este aproape goal`), fi-xez pentru fiecare o greutate medie, cucare s` pot face 20 de repet`ri f`r` difi-cultate atunci cånd sunt odihnit (cam60% din maximul cu care pot face 6 re-pet`ri f`r` ajutor) [i \ncep primul circuit.Nu exist` pauze \ntre serii, trec de la unexerci]iu la altul cåt pot de repede, \nordinea prezentat` mai sus. Efectuez20 de repet`ri la fiecare exerci]iu, de la

primul circuit pån` la al cincilea. Cu siguran]`, primul circuit nu pune

probleme deosebite, \ns`, deja dup` aldoilea senza]ia de lips` de aer e eviden-t`. Dup` o pauz` de 3-4 minute, caretrec instantaneu, \ncep al treilea circuit[i \ncerc s` men]in un ritm de execu]ieconstant. Picioarele sunt pom-pate dinplin, gambele ard [i m` gåndesc c` \npauz` o s` beau toat` apa pe care o amcu mine. |l termin [i pe acesta [i m`pr`v`lesc pe o saltea. Pauza treceextrem de repede [i nici nu se puneproblema s` m` fi odihnit suficient, dartrebuie s` m` ridic [i s` continui.

Cred c` circuitul nr. 4 d` m`sura te-nacit`]ii rezisten]ei fizice, pentru c`acesta e de departe momentul psiholo-gic al antrenamentului. Deja m` tår`sc\ntre aparate, setea m` ucide iar trans-pira]ia ]å[ne[te f`cåndu-m` s` ar`t caunul care tocmai a terminat o [edin]`de cardio. De fiecare dat`, \mi spun c`,dac` nu voi muri acum, sigur nu o voimai face niciodat`. Cad din nou pe sal-tea, urechile \mi pocnesc [i sunt con-vins c`, dup` un a[a efort, a[ putea s`dorm acolo pån` a doua zi. Mai fur unminut de odihn` peste cele stabilite [iapoi o iau de la cap`t cu circuitul nr. 5.Gåndul c` acesta e ultimul \mi d` for]`.|nchei antrenamentul [i \mi simt coap-sele vibrånd. R`mån \n sal` s` m` maiodihnesc 10 minute \nainte de a mergela vestiar, unde \mi beau shake-ul pro-teic. A doua zi febra muscular` e ceacare \mi arat` c` antrenamentul a fostsuficient de intens.

|n final, parafrazånd \n]elepciuneaunui vechi proverb care spune c`„unde nu-i cap, e vai de picioare”, v`doresc s` g`si]i resursele fizice [ipsihice pentru a face din picioarele

Dr. ßerban Damian

Medica]ia antiinflamatorie, \n spe-cial clasa de antiinflamatoare nonster-oidiene (AINS), reprezint` o parte im-portant` dintre cele mai „populare” me-dicamente care se vånd „la liber” (sau„over the counter”, cum spun ame-ricanii, adic` „peste tejghea”). |n fond,cine nu a avut o durere de spate saude um`r [i, pentru c` la medicul defamilie este mereu coad` la cabinet, a\ntrebat pe cineva apropiat sau s-adocumentat pe net pentru o solu]ierapid` [i la \ndemån`…

Acest articol nu are inten]ia s`\ncurajeze aceast` atitudine, ci doars` v` aduc` ceva mai mult` infor-ma]ie despre aceast` ca-tegorie de me-

dicamente, care de[i sunt folosite pescar` larg`, mecanismul lor de ac]iunenu este cunoscut de cea mai mareparte dintre utilizatori. Ele sunt foarteeficiente atunci cånd sunt folosite lamomentul potrivit [i \n dozeleadecvate, \ns`, ca orice medicamente,sunt \nso]ite de riscuri, contraindica]ii[i efecte secundare.

Cele mai populare medicamentesunt antiinflamatoarele nesteroidiene,cum ar fi aspirina, piroxicam, ibuprofen(Advil, Ibumetin, Marcofen, Paduden,Rupan), naproxen (Napren, Naprosyn)[i ketoprofen (Fastum gel, Profenid).Acetaminofenul (Paracetamol, Tylenol,

Panadol, Eferalgan) face parte din alt`clas`, \ns` cu efecte asem`n`toare.Avantajul s`u este c`, spre deosebirede cele enumerate anterior, nu areefecte secundare asupra mucoaseistomacului [i este mai sigur \nadministrare la copii (\ns` intoxica]iacu paracetamol apare la doze mai mici[i poate fi letal`).

Unele medicamente con]in [i alteingrediente, cum ar fi cafeina saudecongestionante, [i sunt våndutepentru tratamentul „r`celii”.

AINSMecanismul de ac]iune al

acestei clase de

m e d i c a -mente este

i n h i b a r e aproducerii de prostaglandine – sub-stan]e care ac]ioneaz` \n organismulnostru ca mediatori ai multor procesefiziologice, printre care secre]ia demucus ce tapeteaz` interiorul stoma-cului [i reglarea tensiunii arteriale.|ns`, ceea ce este foarte important ,ele mediaz` procesele inflamatorii. Uti-lizarea lor \n cazul unor inflama]ii estedestinat` tocmai pentru a inhiba pro-ducerea de prostaglandine [i astfel dea limita procesul inflamator, reducåndsenza]iile dureroase, edemul [i

permi]ånd zonei respective s` func]io-neze la parametri mai apropia]i de nor-mal. A[a cum spuneam, atunci cåndsunt administrate pe cale oral`, medi-camentele din clasa AINS pot s` pro-voace irita]ia mucoasei gastrice, du-cånd chiar la apari]ia gastritei [i a ulce-rului.

AcetaminofenulAcest medicament nu ac]ioneaz`

asupra prostaglandinelor [i din acestmotiv este considerat un medicamentmai sigur decåt cele din clasa AINS.

De asemenea, nu produce hemoragiigastrointestinale. El reduce febra [idurerea, \ns` nu [i inflama]ia.Dozele mari de paracetamol pot fitoxice pentru ficat (o intoxica]iecu numai 20 de tablete de

Paracetamol poate fi letal`). De[i pare un lucru banal

– \n fond, cine nuare \n cas`

Aspirin` [i

Paracetamol –este de preferat s`discuta]i cu medicul \nainte de a urmaun tratament, mai ales dac` trebuie s`lua]i concomitent mai multe tipuri demedicamente.

De obicei, aceste medicamentesunt utile \n cazul accident`rilor curen-te produse \n timpul antrenamentului,folosite fie ca medica]ie oral`, fie local(creme, geluri), \ns` trebuie s` fi]i con-[tien]i c` o accidentare aparent banal`poate s` ascund` o problem` mai gra-v` sau se poate croniciza dac` nu estetratat` corect de la bun \nceput [i s`v` fac` probleme pe o perioad` lung`de timp.

12

MEDICA}IA ANTIINFLAMATORIEMEDICA}IA ANTIINFLAMATORIELA |NDEMÂNA SPORTIVILORLA |NDEMÂNA SPORTIVILOR

13

EEEE tttt iiiimmmmppppuuuu llll ssss `̀̀̀ nnnneeeebbbb `̀̀̀gggg `̀̀̀mmmm pppp iiii cccc iiii ooooaaaarrrreeee llll eeee

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Florin Uceanu

Culturi[tii \mpart de obicei \n dou`perioadele de antrenament. Astfel, eiau o a[a numit` „perioad` de mas`”[i o a[a numit` „perioad` de fibrare”.Evident, perioada de fibrare este ceade dinaintea unui concurs sau, \n ca-zul celor care nu concureaz`, plasa-t`, de obicei, \naintea vacan]ei devar`.

Dac`, \n era lui Arnold sau a luiFrank Zane, sportivii schimbau radi-cal antrenamentul sus]inånd c` exer-ci]iile de izolare, mic[orarea pauzelor[i m`rirea num`rului de repet`ri peserie sunt cele care aduc fibrarea,evident, pe lång` regim [i alergareori ciclism, dup` apari]ia \n 1979 a luiMike Mentzer, lucrurile s-au maischimbat. Acesta sus]inea c` nuschimb` nimic \n antrenament, ci \lp`streaz` ca \n perioada de mas`,dar, pe lång` regimul strict, joac`ping-pong ore \ntregi sau face zeci

de genuflexiuni cubara pe ceaf` cugreutate foarte mic`,timp de o or` doarcu scopul de a ardecalori i , pentru c`,spunea el, „ fibrareaeste o calitate ce de-pinde doar de grosi-mea stratului de gr`-sime de sub piele”.Treptat, tot mai mul]iculturi[ti au ajuns laaceea[i concluzie [iast`zi nu mai vedemschimb`ri radicale \nantrenament.

Cine a v`zutcasetele sau DVD-urile cu RonnieColeman \n plin` preg`tire pentruconcurs [tie despre ce vorbesc.Acesta lucreaz` cu ni[te greut`]iuria[e pån` la ultima zi de dinainteaconcursului [i merge pe band` 1-2ore pe zi. Adic`, exact cum spunea [i

Mentzer, „trebuie s` fo-lose[ti greut`]i cåt maimari pentru c` altfelpierzi mas` muscular`iar, pe de alt` parte, tre-buie s` ]ii regim [i s` in-troduci activit`]i care s`consume calorii f`r` s`te oboseasc` prea tare”.C` e mers, ciclism sau\not, tenis ori alergarenu conteaz`, importante s` nu v` sim]i]i epui-za]i a doua zi [i s` nuv` scad` for]a prea multla antrenamente. Regimul alimentar tre-buie s` fie bogat \n pro-teine, pentru a nu pierde\n mas` muscular`, dar,per total, s` fie s`rac \n

calorii. Studiile spun c` proteinele cuabsorb]ie lent` sunt cele mai bune \na proteja masa muscular` pentru c`au un efect anticatabolic pronun]at.Cele cu absorb]ie rapid` sunt buneimediat dup` antrenament pentru c`au un efect anabolic pronun]at, darde durat` scurt`. Ca s` \mpac [icapra [i varza, eu folosesc IdealProtein care are atåt efect anabolic,cåt [i efect anticatabolic, avånd atåtproteine cu absorb]ie rapid`, cåt [i cuabsorb]ie lent`. Alt concentrat deprotein` cu aceast` dubl` calitateeste Proteinmix.

Alt` sugestie a mea este s` face]itotu[i unele mici complet`ri la antre-nament, la fel cum f`cea Arnold care,\n perioada de fibrare, ad`uga cåteun exerci]iu \n plus la cablu, cåte 4serii cu greut`]i medii pentru 10-12repet`ri. Am folosit acest sistem [i\ntotdeauna am fost mul]umit deschimbarea de aspect a musculaturiicare este dat`, dup` cum se pare, demi[c`rile lungi, cu contrac]ie men-]inut` pentru o secund`, efectuate lascripete.

ANTRENAMENTANTRENAMENTPENTRU FIBRAREPENTRU FIBRARE

14

Dr. ßerban Damian

„Nu m`nånc mai nimic [i totu[i m`\ngra[!”. De cåte ori a]i auzit (sau a]ispus) a[a ceva? |n cazul meu, a[acum zice o vorb` englezeasc`, dac`a[ fi primit un ban ori de cåte ori amauzit asta, probabil c` \mi cump`ramun Maybach pån` acum…

Oamenii au tendin]a s` subevalue-ze cantitatea de calorii pe care o inge-r` zi de zi [i unul dintre aspectele pecare \l scap` din vedere, de cele maimulte ori, este aportul de b`uturi r`co-ritoare. La o analiz` mai atent`, ai sur-priza s` consta]i c` persoana care de-clar` c` nu m`nånc` mai nimic, defapt bea \n fiecare zi cåte 2-3 litri de„suc” (nu o s` numesc nici un brand,folosi]i-v` imagina]ia). }inånd cont c`1 litru de „suc” poate aduce \n orga-nism \ntre 500 [i 800 kcal, iar ace[tioameni sunt \n cea mai mare parte se-dentari, deci au un necesar caloricfoarte redus, atunci nici nu mai trebuies` ne mire num`rul mare de obezi cucare ]ara noastr` se „måndre[te” –conform celor mai recente statistici, \nRomånia ar exista peste 3,5 milioanede obezi [i \nc` ni[te milioane desupraponderali (IMC \ntre 25 [i 29,9).

|n alte ]`ri se fac din ce \n ce maimulte studii care arat` leg`tura clar`\ntre consumul de b`uturi r`coritoare[i inciden]a \n continu` cre[tere a obe-zit`]ii. Mai mult decåt atåt, s-a consta-tat c`, cu cåt se consum` mai multeastfel de b`uturi, cu atåt scade consu-mul de lapte [i fructe proaspete, iarasocierea cu diabetul zaharat tip 2este direct propor]ional`. O metaanali-z` efectuat` pe 88 de studii aduce orecomandare categoric` – reducereadrastic` a consumului de b`uturi r`co-ritoare.

Sigur, consumul acestor produse nupoate fi incriminat ca unic vinovat pen-tru obezitate. Produc`torii de sucuri dinSUA au protestat \mpotriva acestorconcluzii, \ns` oamenii de [tiin]` au de-

monstrat c`, de[i nu este chiar cel maimare du[man, totu[i se g`se[te \n top.

Foarte interesant, cercet`torii auar`tat c` aportul regulat de sucuri cucon]inut important de carbohidra]i areun efect [i mai „par[iv” – accentueaz`senza]ia de foame, deregleaz` meca-nismul sa]iet`]ii [i modific` „pofta dedulce” a oamenilor, f`cåndu-i s` prefe-re alimentele dulci, mai mult decåt \ncazul celor care nu beau cantit`]i maride suc.

O alt` constatare foarte important`– oamenii care consum` cantit`]i maride b`uturi r`coritoare \ndulcite nu re-duc aportul caloric provenind din altealimente. |n felul acesta, aportul totalde calorii este cu mult mai mare decåtnecesarul pentru a \[i men]ine o greu-tate normal`.

Asocierea cu riscul crescut de dia-

bet zaharat tip 2 a fost demonstrat` \nurma unui studiu realizat timp de 8 anipe 90.000 de femei. |n special \n cazulcopiilor, consumul exagerat de b`uturir`coritoare apare ca o problem` ex-trem de grav`.

|n SUA exist` deja o asocia]ie carelupt` pentru introducerea unor regle-ment`ri \n domeniu, cum ar fi interzice-rea vånz`rii \n [coli [i cantine [colarea acestor b`uturi, precum [i tip`rireaunor avertismente pe ambalaje, \n ge-nul celor de pe pachetele de ]ig`ri, princare oamenii s` fie preveni]i c` exce-sul poate favoriza apari]ia obezit`]ii,diabetului, cariilor dentare, osteoporo-zei [i a altor probleme de s`n`tate.

Nimeni nu spune s` renun]`m com-plet la astfel de produse, \ns` condi]iade baz` este modera]ia [i un stil de vi-a]` echilibrat.

Sucurile [i obezitateaSucurile [i obezitatea

15

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

VVåårrssttaa:: 21 ani||nn`̀ll]]iimmee:: 1,71 mGGrreeuuttaattee: 52 kgRRee[[eeddiinn]]`̀:: Bucure[tiSSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`SSttuuddiiii:: Facultatea de Drept,

Bucure[ti, anul 3OOccuuppaa]]iiee:: student`CClluubb SSppoorrttiivv:: Elle’s Bucure[ti,

antrenor Elena SofronieMMåånnccaarreeaa pprreeffeerraatt`̀::

s`n`toas` - ciorb` de pui cu legumenes`n`toas` - orice \n exces[i dup` ora 20

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr::- „vreau s` participla Campionatul Na]ional de bodyfitness“

AAnnttrreennaammeenntt:: 3 [edinte de fitness [i 3 de gimnastic` de \ntre]inere pe s`pt`mån`

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruuaabbddoommeenn::

– bricege, 3 serii a 8-12 repet`ri– ridic`ri de picioare din atårnat,

3 x 8-12– rotiri de trunchi, 3 x 8-12

IRINAIRINAPARTALPARTAL

Fot

o: M

ircea

Net

ea

E[ti fit?Vrei s` apari pe aceast` pagin`?Ai nevoie de o sedin]` foto profesional`?Trimite mail cu datele tale [i o poz` [email protected]

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

te[ti pumnul la fel cum puteai facepån` acum doar cu ganterele. |ntr-adev`r, un tip de måner care merit`s`-l ai. Nu cred c` exist` la vånzarela noi, dar nici nu pare greu de f`cut.

Gary Strydom revine... din nou?Dup` ce a revenit, f`r` succes, acumun an [i ceva \n competi]ii, fostulcampion al SUA [i apoi ocupantul lo-cului 5 la Mr. Olympia \n 1990, Garya reap`rut \n paginile revistelor depeste Ocean cu poze noi [i declara]ii„de r`zboi“. Judecånd dup` poze neputem a[tepta ca acum s` aib` unimpact destul de mare \n concursuri.|n ce prive[te afacerile, teren pe careGary a excelat devenind milionar, alansat recent divizia „Strydom’s ProLine“ [i „Strydom Nutrtion“, evident,ambele dedicate culturi[tilor.

exerci]iul de la sal` poate ficontinuat \n dormitor? „Trasul de fia-re” protejeaz` inima, la fel ca alerga-rea, \notul sau alte exerci]ii aerobice,spun studiile mai recente, de[i secredea, pån` de curånd, c` „trasul defiare” nu afecteaz` pozitiv inima. Mainou afl`m c` 3-4 orgasme pe s`pt`-mån` \njum`t`]esc riscul unui atacde cord sau riscul unui atac cerebral.Sfatul meu: completa]i antrenamentulde la sal` cu antrenament aerobicsau \n pat [i inima dvs. va fi ve[nic

tån`r`. |n plus, „antrenamentul dinpat” consum` 300-500 kcalorii „pe[edin]`” [i poate fi o metod` eficient`de sl`bire al`turi de un regim adec-vat.

condimentele sunt bune pentrulongevitate? {tim de mul]i ani c` ebine s` consum`m alimente bogate\n antioxidan]i pentru c` ace[tia neu-tralizeaz` radicalii liberi ce sunt foar-te d`un`tori pentru celulele noastre.Ce nu [tiam, dar a fost pus \n eviden-]` de analize recente, este faptul c`\n topul listei cu alimente bogate \nantioxidan]i trebuie puse condimen-tele care au o concentra]ie cu multmai mare \n aceste substan]e. Astfel,oregano, scor]i[oara, ghimbirul, ustu-roiul, busuiocul uscat, mu[tarul gal-ben, paprika, chili, p`trunjelul, piperulnegru s-au dovedit a fi mai bogate \nantioxidan]i decåt vinul ro[u, prunele,cire[ele, kiwi, spanacul, sucul degrepfrut.

un m`r are pån` la 5 g de fibrevegetale? |ncerca]i s` månca]i 25 gde fibre pe zi. Fibrele v` pot face s`v` sim]i]i mai plini, s` månca]i maipu]in [i s` ave]i un tranzit intestinalregulat, lucru care reduce semnifica-tiv riscul de cancer la colon. Sursebune sunt vegetalele, unele dintrefructe sau Fibromix-R care con]ine16,6% fibre.

vibra]iile pot fi bune? Recent aap`rut pe pia]` un aparat de antrena-ment compus dintr-o platform` carevibreaz` [i pe care se sugereaz` s`-]i faci antrenamentele. Este adev`ratc` vibra]iile de o anumit` frecven]`stimuleaz` mu[chii s` se contractemai puternic pentru a neutraliza ins-tabilitatea resim]it` ca un stres supli-mentar. Asta duce la cre[terea tonu-sului [i a for]ei, iar un studiu a ar`tatc` exerci]iile f`cute \n timpul vibra]ieidubleaz` volumul de sånge din mu[-chii lucra]i. Totu[i \ntrebarea este:antrenamentul pe o platform` vibra-toare poate ajuta un culturist s` pro-greseze? Cercet`torii au descoperitc` mu[chii cei mai apropia]i de plat-forma vibratoare au avut cel mai multde beneficiat. Adic` gambele [i apoifemuralii [i cvadricep[ii.

Studiile nu men]ioneaz` \ns` nimic

despre efectul asupra unor sportiviavansa]i. |ntrebarea pe care mi-o puneste dac` nu cumva totul, studii [i re-zultate, se refer` doar la \ncep`toriicare nu au de gånd s` se antrenezecu greut`]i mari pentru c`, sincer s`fiu, nu v`d cum m-a[ putea urca pe oasemenea platform` \n mi[care cas` fac genuflexiuni cu bara de 200kg. Prefer s` stau pe un sol stabil.

avem redactori supercalifica]i?Redactorul nostru, dr. {erban Dami-an, este singurul medic romån care afost selectat de Comitetul Olimpic In-terna]ional pentru a ob]ine certificareinterna]ional` \n nutri]ie sportiv`. Lafinalizarea acestui curs, el va aveapreg`tirea necesar` pentru a asiguraconsultan]` de specialitate sportivilorde performan]` [i loturilor olimpice.

FRCF fost amendat` de ANAD(Asocia]ia Na]ional` Anti-Doping) cusuma de 5.000 lei datorit` nerespec-t`rii prevederilor Legii nr. 227/2006privind prevenirea [i combaterea do-pajului în sport? FRCF, printr-o Hot`-råre a Biroului Federal, validat` deAdunarea General`, a reintegrat înactivitate o sportiv` suspendat` pe operioad` de doi ani, conformprevederilor legale în domeniu, de[ise scursese doar un an din perioadade suspendare.

Kevin Levrone dore[te s` con-cureze din nou la profesioni[ti? Dup`mai multe zvonuri ap`rute anii trecu]i,iat` c` vestea vine de la el \nsu[i:„Este categoric \n planurile mele s`concurez din nou [i s` cå[tig un San-dow (titlul Mr. Olympia), la fel cum afost ca s` devin profesionist. Ultimamea dorin]` este s` cå[tig titlul su-prem [i o voi face.“ |ntrebat fiind decåt timp are nevoie pentru preg`tire,Kevin a r`spuns sec: 18 s`pt`måni.Reamintim c` ultimul concurs la carea participat Kevin a fost GNC Showof Strenght \n 2003, unde s-a clasatla treilea dup` Dexter Jackson [i JayCutler, dup` care s-a lansat \n lumeacinematografiei ca actor.

proteinele pot ajuta la hidrata-rea sportivilor? B`uturile sportive au

fost \ntotdeauna f`cute din: ap`, car-bohidra]i [i electroli]i, dar un nou stu-diu, publicat \n International Journalof Sport Nutrition and Exercise Meta-bolism (jurnalul interna]ional al nutri]i-ei sportive [i metabolismului exerci]ii-lor), a ar`tat c` ad`ugarea de protei-n` face b`utura cu 15% mai eficient`\n ce prive[te rehidratarea sportivilor.

Nu e prima oar` cånd oamenii de[tiin]` descoper` c` proteinele pot fiutile [i \n alte momente, nu numaidup` antrenament. Astfel, cu cevavreme \n urm`, au descoperit c` ebine s` iei o por]ie de concentrat pro-teic cu 30 de minute \nainte de antre-nament [i chiar [i \n timpul antrena-mentului. Astfel, sportivii vor avea tottimpul \n sånge proteine care vor fifolosite prioritar de organism, \n loc

s` mai catabolizeze ]esut muscular.s-a g`sit explica]ia pentru atro-

fierea mu[chilor dorsal [i triceps, depe partea stång`, la Ronnie Cole-man? Potrivit lui Chad Nichols, Ron-nie a suferit o leziune a unui nerv dinpartea superioar`-stång` a spatelui\n urma c`reia mu[chii inerva]i deacesta nu mai r`spund stimululuide[i Ronnie \i lucreaz` din greu. Oadev`rat` dram` pentru un campionprecum Coleman.

aparatele de antrenament evo-lueaz` c`tre o libertate mai mare demi[care? De curånd, a ap`rut pe pia-]` un nou tip de måner ata[abil la ori-ce scripete care \nl`tur` una din defi-cien]ele acestor aparate [i te las` s`schimbi distan]a dintre måini [i s` ro-

22

RRoonnnniiee CCoolleemmaann

GGaarryy SSttrryyddoomm

23

KKeevviinn LLeevvrroonnee \\nn 22000033 [[ii \\nn pprreezzeenntt

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

fesioni[ti unde au concurat [i primiidoi clasa]i la Mr. Olympia. Deci aiunde s` vezi pe viu cum arat` cei maibuni culturi[ti amatori [i poate [i ceimai buni profesioni[ti, dac` vor mai ficoncursuri profesioniste la Timi[oara.

Alexandru Pung` – Ia[i

R. Drumul c`tre performan]` estelung [i greu, de cele mai multe ori.Dac` sesizezi c` ai un corp predesti-nat pentru culturism [i totul mergeu[or pentru tine comparativ cu al]iieste \ntr-adev`r cazul s` te gånde[tila marea performan]`.

R. Dac` o s` fii sau nu un profe-sionist de succes nu ai cum s`prezici din primul an de antrena-mente. Deocamdat` concentreaz`-teasupra titlului de campion na]ionalapoi, dup` ce l-ai cå[tigat, concen-

treaz`-te asupra titlului de campionmondial [i abia atunci gånde[te-te laprofesionism. Baft`!

Ionu] Argeseanu –Bucure[ti

R. {i concentratele proteice [i celebogate \n carbohidra]i sunt pentrumas` muscular`. Concentratele bo-gate \n proteine sunt bune pentrumezomorfi [i endomorfi deoareceaduc \n alimenta]ie atåt de necesa-rele proteine f`r` a aduce gr`simisau carbohidra]i foarte mul]i (aduchran` pentru mu[chi cu un minimumde calorii). |n cazul endomorfilor saumezomorfilor, prea multe calorii ge-nereaz` m`rirea stratului de gr`sime.

|n cazul ectomorfilor, e nevoie defoarte multe calorii pentru c` la ace[-tia problema principal` este aceea c`nu pot cre[te \n greutate. |n cazul lor,sunt foarte potrivite concentratele bo-gate \n carbohidra]i. Aduc multe calo-rii la un pre] mult mai mic decåt con-centratele proteice, sunt mai u[or deasimilat [i mai bine tolerate de orga-nism decåt cantit`]ile mari de protei-ne. Sigur c` [i ectomorfii trebuie s`m`nånce proteine, dar peste o limit`este mai rentabil s` iei carbohidra]i.

Emanuel Cår]u – jud.Prahova

R. Dac` masajul sau vibromasajulori \mpachet`rile cu ciocolat` sau

Valentin Cozma – C-]aR. Este adev`rat c` timpul liber al

unui manager angajat la o firm` str`i-n` este aproape inexistent. Am lucrat[i eu la sal` cu astfel de clien]i [i to]ise plångeau la \nceput c` nu au timpde antrenamente, c` dup` 10-12 orede lucru la birou se simt extenua]i [inu mai au chef de antrenamente. |nplus, unii aveau [i familie [i se gån-deau c` mai bine se duc acas`, „s`nu uite copiii cum arat` la fa]`”.

Pe de alt` parte, aveau suficien]ibani [i dorin]a de a se antrena.

Solu]ia nu este nou` [i nu este in-

ventat` de mine. |nperioada ’94-’96, cånd amlucrat ca antrenor \n salaWorld-Gym din SanFrancisco, am observat cuuimire c` sala era foarteaglomerat` \ntre 6 [i 8 dimi-nea]a. La noi s`lile atuncise deschideau \n general la8 sau 9, la ei, la 5diminea]a. Ei descoperiser`c` existau suficien]i clien]icare lucrau \ntre orele 9 [i17 sau mult dup` 17 [iputeau veni la sal` doar\nainte de serviciu.

Acum \n Bucure[ti suntcåteva s`li care se deschidla 6 diminea]a pentru c`sunt suficien]i clien]i caretrebuie s` termine la 8antrenamentul pentru c`\ncep la 9 serviciul. Deciasta e solu]ia, c`uta]i o sal`care se deschide devreme[i merge]i de 3 ori pe s`pt`-mån`, eventual una dintrezile poate fi såmb`ta, cevamai tårziu. Pån` la urm`, v`pute]i trezi de 2-3 ori pes`pt`mån` la 6 ca s` fi]i la7 la sal`, la 8 s` merge]i ladu[ [i la 9 s` fi]i la serviciu.Pot asta cam un milion deamericani, dar [i cåteva zeci debucure[teni, nu v`d de ce nu pute]i [idvs. Ca s` termina]i \ntr-o or`, v`sugerez urm`torul program: ziua 1,piept-spate; ziua 2, abdomen-picioare; ziua 3, umeri-bicep[i-tricep[i. Din cauza timpului limitat, ebine s` evita]i exerci]iile de izolare [is` face]i doar exerci]ii de baz`, 4serii de \mpins cu bara din culcatsunt mult mai productive decåt 4 seriide flutur`ri la scripe]i, spre exemplu.Pe de alt` parte, e o idee bun` s`lucra]i dou` grupe \n acela[i timp, oserie pentru piept, pauz` un minut,apoi iar piept etc. |n felul acestapauza \ntre dou` serii pentru aceea[igrup` e suficient de mare, aproape 3minute, ceea ce va permite folosireaunor greut`]i mai mari, dar \n acela[itimp antrenamentul nu va dura foartemult. Cred c` dou` exerci]ii pentru

piept [i dou` pentru spate, a cåte 4serii fiecare, pot fi terminate \n maipu]in de o or`. Ideal ar fi s` ave]i unprieten care s` vin` cu dvs. la sal` laaceea[i or`, eventual un coleg deserviciu. V` va ajuta foarte mult s`[ti]i c` nu sunte]i singur [i c` lanevoie v` poate ajuta cineva s`pune]i bara \napoi pe supor]i. O ideefoarte bun` e s` pl`ti]i un antrenorpersonal m`car pentru 2-3 luni ca s`fi]i sigur c` v` antrena]i corect. Alt`alternativ` este s` nu face]iantrenament, s` v` \ngr`[a]i treptat,s` ajunge]i la 40-50 de ani s` v`considera]i b`trån [i lipsit de for]` iar,la 60 de ani, cu un picior \n groap`.

Florin Duma – Timi[oara

R. |n fiecare an e un concurs \n Ti-mi[oara, de obicei \n decembrie. Anultrecut, a fost [i un concurs de pro-

DDaanniieellRRaaccoovveeaannuu

RRaadduuIIoonneessii

SSeerree{{aannddoorr

IIoonnuu]]TTuuddoossee

24 25

surs

a: w

ww

.foto

stef

an.r

o

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

26

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]ii din fiecaregrup` muscular`, iar \n ultimulnum`r, dedicat acestui serial,pute]i g`si indica]ii [i programede antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 5,00 lei (50.000 lei v).

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

|n Bucure[tii,, Cartiierull Pajjura,, str.. Driidu,, nr.. 2 ({coalla nr.. 178)

Aparatur` ultramodern`.

Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.: 0724.262.142,0724.534.043

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai9,50 lei (95.000 lei v.)

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicuri le cu o

singur` arom`. Comenzile pentru aceas-t` ofert` se pot face la te-lefoanele redac]iei saupe wwwwww..rreeddiiss..rroo.Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod` nr. 159.

Ofert`special`

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit` formulei cudou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (75% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (25% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore

Dac` dori]i rezultate spectaculoase:O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur`

de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNNNUUUU AAAARRRREEEE EEEEFFFFEEEECCCCTTTTEEEE NNNNEEEEGGGGAAAATTTTIIIIVVVVEEEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele

redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de lapo[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de0,9 kg – 22,50 lei (225.000 lei v), s`cule]i de 2 kg – (45,00lei (450.000 lei v.), g`le]i de 2 kg – 47,00 lei (470.000 lei v).

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

n`mol special ori sauna ar fi fost efi-ciente pentru sl`bire, n-ar mai fiprea multe fete \n s`lile de fitness.Explic`-i prietenei tale c` are \nma-gazinate \n fiecare gram de gr`sime9 kilocalorii. E vorba de energie carepoate fi folosit` de corp atunci cåndse mi[c`, cånd trebuie s` reglezetemperatura corpului, cånd diger`etc. Aceast` energie va fi extras`din celulele de gr`sime [i va f ifolosit` doar dac` nu am måncatsuficiente calorii \n ziua respectiv`.Cred c` a \nv`]at [i ea la fizic` c`energia nu se pierde, ci setransform`. Masarea unei buc`]i degr`sime nu duce la dispari]ia ei, iar\mpachet`rile \n ciocolat` poatecat i feleaz` pielea (nu [t iu, darprobabi l c` asta face), dar nuextrage gr`simea prin pori. Poatedreneaz` lichide, dar asta nu \n-seamn` c` scapi de gr`sime, iar li-chidele au prostul obicei de a revenirelativ repede \napoi \n ]esuturile deunde au fost drenate.

Dac` vrea s` scape de gr`simeacorporal`, trebuie s` ]in` un regims`rac \n calorii [i s` fac` sport pentru

a m`ri cantitatea de calorii folosit` deorganism. Cele mai eficiente regimuripar s` fie cele bazate pe alimentebogate \n proteine plus alimente bo-gate \n fibre vegetale reducånd multcantit`]ile de gr`simi [i de carbohi-dra]i.

|n ce prive[te mi[carea, o combi-na]ie de antrenament la sal` cu greu-t`]i [i activit`]i aerobice este ideal`.

Adina – jud. Cluj

R. Nu sunte]i singura care nuagreeaz` fizicul culturistelor, dar nu ecazul s` le judec`m noi motiva]iilepentru care [i-au dus corpul la acestnivel de mas` muscular`, vene [i fi-brare. Pute]i concura la fitness sau labodyfitness ori pute]i pur [i simplu s`v` antrena]i corpul doar ca s` ar`ta]imai bine [i s` fi]i mai s`n`toas` [imai viguroas`.

Radu {erban – jud.Tulcea

R. Exist` tot felul de metode decre[tere a intensit`]ii efortului, dar dedeparte cea mai bun` metod` decre[tere a masei musculare este m`-rirea greut`]ilor. Asupra acestui as-pect ar trebui s` v` concentra]i deo-camdat`. Dup` cå]iva ani, oricummai mult de 2 ani de antrenamentecåt ave]i acum, cånd ve]i ajunge la olimitare biologic`, pute]i s` v` con-centra]i asupra altor metode.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

FITNESS-CLUBFITNESS-CLUBSal` de fitness \n zona Titan, lång` Podul IOR.

Instructori califica]i. Aici g`si]i [i produse Redis.Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 8,parter, sect. 3. Bucure[ti. Tel.: (021)/340.29.73

www.fitness-club.ro

NICK&BOBONICK&BOBOSal` de fitness, aerobic, masaj,

solar, bar sportiv, instructori califica]i,asisten]` \n probleme de nutri]ie. Adres`:magazinul Bucur Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sectorului 2. Tel.: 0729.517.291

NOU!

27

FFlloorriinnMMooccaannuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Octavian Can` este un sportiv de-osebit. Avånd o structur` masiv`, els-a remarcat dup` anii 1990 \n com-peti]iile de culturism.

Mul]i \l vedeau pe scen` c` \ntår-zia s` intre \n pozi]iile comandate dearbitrul respectiv [i probabil se gån-deau c` a[tepta s` le vad` la ceilal]i,ca apoi s` intre [i el \n lupt`! Ade-v`rul este c` Octavian este surdo-mut! Neauzind comenzile, a[tepta s`vad` ce pozi]ie indica arbitrul!

Culmea este c` programul s`u pemuzic` este deosebit de frumos, de-a dreptul incredibil pentru un om carenu aude.

Fiind de multe ori \n postura deannouncer, l-am v`zut c` poza pemuzic` [i \n acel timp se uita la mines` vad` dac` mai poate continua saui-a expirat timpul. De multe ori, i-amf`cut semne \ncurajatoare [i el con-tinua s` pozeze smulgånd ropote de

aplauze publicului care nu [tia c`sportivul nu aude! Totu[i, zåmbetullarg de pe fa]a lui Octavian arat` cåtde fericit este c` se afl` pe scen` [iconcureaz` cu al]i sportivi! Pån` laurm` (aici cei care au concurat \n]e-leg [i mai bine acest lucru), este vor-ba de lupta fiec`ruia cu sine \nsu[i,de autodep`[ire, autoeducare [i au-toperfec]ionare.

Ca sa ii pot lua interviu i-am scris\ntrebarile, iar el mi-a dat raspunsultot \n scris. S` \l cunoa[tem peOctavian Can`:– |n ce an ai \nceput antre-namentele de culturism?

– Am \nceput \n anul 1996, la vår-sta de 16 ani, dup` ce un an [i jum`-tate am cochetat [i cu fotbalul.– Cine ]i-a deschis apetitulpentru acest sport?

– Colegii mei de la [coal` eraudeja implica]i de cåteva luni \n acestsport [i schimb`rile pe care le-am v`-zut atåt la corpul lor dar mai ales \natitudinea lor m-au determinat s` \n-cerc.– Ce ]i-a fost cel mai greu:s` te antrenezi, ca s` ob]iiun corp de concurs, sau s`\nve]i s` pozezi?

– Cu siguran]`, cele mai multedificult`]i au fost la pozat. |n sal`,indiferent cåt de dif ici le suntexerci]iile, sunt doar eu cu mine.Cånd sunt pe scen`, m` lovesc atåtde greutatea de a fi \n pas cu ceilal]i,cåt [i de faptul c` nu pot auzimuzica.– Ce alimenta]ie folose[ti\n sezon de mas` [i \nsezon precompeti]ional?

– |n sezonul de mas`, \ncerc s`m`nånc cåt mai multe alimente bo-gate \n proteine [i carbohidra]i [i s`-race \n gr`simi. Cåt mai multe fructe.|nainte de concurs: piept de pui, al-

bu[uri de ou`, iaurt slab, pe[te iar casuplimente - aminoacizi. S` nu uit decarbohidra]i: fulgi de ov`z, orez, car-tofi la cuptor, paste graham.– Vorbe[te un pic despreantrenamentul t`u.

– |n afar` de antrenamentul spe-cific la sal`, \mi completez programulcu biciclet` [i alergat. Cel mai mult\mi place s` \mi antrenez coapsele [itricepsul [i fug cåt pot de mult deexerci]iile pentru abdomen [i trapez,\ns` [tiu c` [i ele sunt importante,a[a c` le fac.– Care sunt suplimentelecu care ob]ii forma descen`?

– Folosesc Amino 2700 sau IdealProtein [i creatin` pentru mas` iarpentru arderea gr`similor Unidyne [iFat Burner Plus. |n general, ca

suplimente, m` bazez pe aminoacizi.– Ai un model \n lumeaculturismului?

– Cel mai mult \mi place Jay Cutlerdin afar`, iar din Romånia, Florin Ro-man. Ace[tia sunt pe primul loc pen-tru mine, dar \mi plac to]i sportivii.– Ai demonstrat c` po]ilupta [i c` \i po]i \nvinge pesportivii de performan]`care nu au vreo deficien]`de auz. Ai un mesaj c`trecei care au o deficien]` deorice natur`?

– Via]a este atåt de frumoas` pecåt ]i-o dore[ti s` fie, indiferent deculoarea pielii, religie sau dizabilit`]i.Succesul nu e m`surat prin minusurici prin rezultate. A[a c`, pentru per-soanele care se consider`, \ntr-un felsau altul, dezavantajate, v` spun c`via]a este f`cut` pentru a ne bucurade ea [i c` oricine crede acest lucru[tie s`-[i tr`iasc` via]a.– Ce meserie ai? Se \mpac`cariera ta profesional` cusportul de performan]`?

– Lucrez \ntr-o fabric` de mobil`.E totu[i obositor s` lucrezi 9-10 orepe zi [i s` fii odihnit pentru antrena-

mente [i, chiar dac` \mi doresc s`fac 2 antrenamente pe zi, serviciul [ivia]a de familie nu \mi permit.– Exist` o persoan` c`reiaai vrea s`-i mul]ume[ti?

– Vreau s`-i mul]umesc so]ieimele, Viorica, pentru suportul pe caremi-l ofer` [i pentru b`ie]elul pe caremi l-a d`ruit.– La ce competi]ii mai vreis` participi [i care esteobiectivul t`u \n viitor?

– Dorin]a mea este de a cå[tigacampionatul na]ional. {tiu c` drumuleste lung [i dificil, dar la fel de bine[tiu c`, dac` \]i pui ceva \n minte [i \]idore[ti \ndeajuns de mult, dorin]elese realizeaz`.

Octavian este un lupt`tor, el a tre-cut peste ni[te bariere ale prejude-c`]ilor, peste care noi ceilal]i ar trebuis` trecem mai u[or [i, din p`cate,unii dintre noi nu o facem niciodat`!

El a venit cu zåmbetul larg pe fa]`[i cu måna \ntins` c`tre noi, ceea cedemonstreaz` c` a fi om \nseamn`mult mai mult decåt a avea un fizicperfect la na[tere. A p`truns \n lu-mea culturismului \n t`cere, respec-tånd regulile concursului [i impunån-

du-se \n clasamente. Mereu atent [i\ncrez`tor, a zåmbit [i cånd a urcatpe podium [i cånd nu, fericit s` con-cureze [i s` fie un sportiv de perfor-man]`: un culturist!

Am v`zut sportivi care la momen-tul premierii au rupt sau au aruncatdiploma, nemul]umi]i de locul primit.Octavian \ntotdeauna prime[te diplo-ma [i o ]ine u[or \ntre degete s` nu o[ifoneze, zåmbe[te fericit de fiecaredat`, de parc` ar fi primit primadiplom` cu mul]i ani \n urm`. El [ties` se bucure [i s` aprecieze, dincolode spectacolul din lumina reflectoare-lor, [ansa de a fi \n acest sport egalcu ceilal]i, o [ans` pe care societateade zi cu zi nu i-o ofer`. Nu a protestatniciodat` la aflarea clasamentului, aridicat modest måna [i a mul]umit pu-blicului, apoi a plecat fericit cu diplo-ma [i medalia de gåt!

Acest interviu a fost luat \nainte deCampionatele Municipale 2007 iar, lanumai cåteva ore, Octavian a cå[ti-gat, pentru prima oar`, titlul de cam-pion zonal [i al Bucure[tiului.

prof. Cristian Neagu

28

Interviu cu Octavian Can`Interviu cu Octavian Can`

29llooccuull 11 llaa CCaammppiioonnaatteellee MMuunniicciippaallee 22000077

Voin]a \nvinge!Voin]a \nvinge!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Pe data de 31 martie, la Rom-Expo, a avut loc a doua edi]ie a con-cursului Bodypower Strongest man.A fost o competi]ie spectaculoas` ces-a bucurat de prezen]a unor sportiviconsacrati, dar [i a unor debutan]i devaloare. Prezen]a cåtorva sute bunede spectatori ce au \ncurajat zgo-motos concuren]ii, arat` ca succesulla public al acestui eveniment este \nascensiune!

Probele au fost acelea[i ca la con-cursul precedent, \ns`, dificultatea

lor, a crescut. La prima prob`, mersul fermieru-

lui, sportivii au trebuit s` care dou`greut`]i de 110 kg fiecare, pe distan]ade 25 metri. Proba a fost c`[tigat` deC`t`lin Gheorghe.

La a doua prob`, tractarea ma[inii,sportivii au trebuit s` trag`, cu ajutorulunui ham, un cap de tir, pe o distan]`de 25 de metri. Cel mai rapid a fostDaniel Stancu urmat de Ionu] Iana.

La proba anvelopelor gigant s-aimpus, surprinz`tor, Vlad Comorovschi

urmat de Ilie Jean Marcel.Proba a patra, "buturuga", a constat

\n ridicarea, contra timp, a trei haltere,de la 100 la 120 kg. A cå[tigat MirceaP\rjol secondat de Daniel Stancu.

Ultima prob` a fost "pietrele luiAtlas". A fost, de departe, cea mai difici-l` prob`, nici un sportiv nereu[ind s` otermine. S-a impus R`zvan Breslaruurmat de Paul P\rjol.

Cå[tig`torul concursului a fost IlieJean Marcel urmat de Ionu] Iana [iDaniel Stancu la doar un punct diferen]`.

31

Dr. ßerban Damian

Ca [i \n cazul suplimentelor nutriti-ve destinate cre[terii sau sc`derii \ngreutate, [i \n ceea ce prive[te \mbu-n`t`]irea vie]ii sexuale exist` o mul]i-me de produse. |ntrebarea care sepune [i \n cazul acestora este – careau \ntr-adev`r efect [i care nu?

Unul dintre suplimentele folositepentru ameliorarea func]ion`rii apa-ratului reproduc`tor masculin este ar-ginina. A fost realizat un studiu pe 25de b`rba]i cu disfunc]ie erectil` u[oa-

r` pån` la moderat`. Ei au fost eva-lua]i pe durata a 4 s`pt`måni cåt aufolosit acest supliment. Dintre cei 21de subiec]i care au terminat studiul,89% [i-au \mbun`t`]it capacitatea dea men]ine erec]ia \n timpul actului se-xual [i 75% au \nregistrat o ameliora-re general` a vie]ii sexuale. Nu a fost\nregistrat nici un efect secundar, darse cunoa[te faptul c` arginina poatestimula activitatea virusului herpetic.Pentru a contracara acest efect, tre-buie administrat` o doz` dintr-un altaminoacid, lizina.

A fost efectuat un studiu similar peun grup de femei cu vårsta medie de21 ani. Dup` 4 s`pt`måni de admi-nistrare, 73% dintre subiec]i au cons-tatat o \mbun`t`]ire a satisfac]iei le-gate de via]a sexual`; \n grupul pla-cebo, doar 37% au avut acest rezul-tat. De asemenea, s-a constatatameliorarea dorin]ei sexuale, cre[te-rea frecven]ei contactelor sexuale [ia orgasmelor.

Chinezii au o mul]ime de plante pecare le folosesc \nc` din antichitatedrept remedii, inclusiv pentru pro-blemele sexuale. Una dintre acesteaeste Epimedium brevicornum Maxim(EbM), despre care se spune c` sti-muleaz` producerea erec]iei. Aceas-t` plant` a fost testat` pe [oareci [i\ntr-adev`r s-a constat o cre[tere anivelului de oxid nitric, cel care parti-cip` la producerea erec]iei.

Despre yohimbin` sigur a]i auzit,deoarece este folosit` [i \n culturism.A fost studiat efectul acestei substan-]e asupra pacien]ilor cu disfunc]iierectile. A fost administrat` yohimbi-n` \ntr-o doz` de 30 mg/zi, timp de 8s`pt`måni, [i s-a constatat o eficien-]` mult mai mare decåt \n cazul ad-ministr`rii de placebo (71% vs. 45%).Totu[i aceast` substan]` este \nso]i-t` de efecte secundare, a[a c` estebine s` o evita]i.

De[i uneori facem bancuri pe sea-ma disfunc]iei erectile, cei care sufe-r` de a[a ceva chiar nu g`sesc nimicde rås. A[a c` orice ajutor posibil tre-buie analizat. S-a constatat c` paci-en]ii cu disfunc]ie erectil` asociaz` [iun nivel crescut al lipidelor din sånge.Ace[ti pacien]i prezint` un risc cres-cut de boli coronariene, a[adar lor lise recomand` tratarea cu aten]ie aacestei probleme.

Este de mult cunoscut c` efortulfizic are capacitatea s` reduc` nivelulcolesterolului [i al altor lipide serice,a[adar iat` o solu]ie la \ndemån`.

30

Suplimente pentru sexSuplimente pentru sex

IIlliiee JJeeaannMMaarrcceell

DDaanniieellSSttaannccuu

IIoonnuu]]IIaannaa

BODYPOWER STRONGESTBODYPOWER STRONGEST MAN MAN

CLASAMENT CLASAMENT FINAL: FINAL: 1. Ilie Jean Marcel - 44 puncte 2. Ionu] Iana - 43 2. Daniel Stancu - 43 4. C`t`lin Gheorghe - 385. Paul P\rjol - 36 6. R`zvan Breslaru - 35 7. Vlad Comorovschi - 34 8. Alexandru Cortean - 33 8. Mircea P\rjol - 33 8. Valentin Neagu - 33 9. Dimitrie Pintilie - 22 10. Adrian Rotaru - 20

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Rubric` coordonat` de Florin Uceanu

ARTA FIZICULUIARTA FIZICULUI{I ARTA{I ARTA

FOTOGRAFIC~FOTOGRAFIC~

AAddrriiaannCCrraammeerr

Fot

o: M

ircea

Net

ea

Dr. ßerban Damian

Tr`im \ntr-un secol \n care cele maipopulare boli au la baz` dezechilibre me-tabolice, a[a cum sunt dislipidemiile [iobezitatea. Industria de suplimente nutri-tive se str`duie s` ofere consumatorilorproduse destinate reducerii nivelului decolesterol, precum [i sc`derii \n greutate,ca alternative la medica]ia curent`, carede multe ori este \nso]it` de efectesecundare importante.

O combina]ie, recent intrat` pe pia]asuplimentelor nutritive [i care este desti-nat` reducerii nivelului de colesterol se-ric, este cea care con]ine o substan]` nu-mit` policosanol, ob]inut` din trestie dezah`r, [i acizi gra[i omega-3. Administra-rea a 10 mg/zi de policosanol [i acizi gra-[i omega-3 produce o sc`dere semnifica-tiv` a colesterolului total [i a trigliceride-lor, \mbun`t`]ind nivelul de HDL coleste-rol „bun”. Din acest motiv, combina]ia po-licosanol [i acizi gra[i omega-3 a fostpropus` \n tratamentul pacien]ilor cuhipercolesterolemie tip II.

O alt` op]iune \n cazul celor cu coles-terol mare este extractul de orz ro[u.Aceast` plant` are capacitatea de a re-duce nivelul colesterolului total, LDL co-lesterolului [i a concentra]iei de trigliceri-de. Avantajul utiliz`rii acestui extract estec` produce o normalizare fiziologic` aprofilului lipidic. |n SUA exist` o disput` \nprivin]a extractului de orz ro[u – dac` artrebui considerat medicament sau supli-ment nutritiv. |n Romånia se g`se[te subform` de supliment nutritiv. Acesta nu tre-buie administrat concomitent cu tratamen-tul cu statine, medicamentele „standard”utilizate \n cazul hipercolesterolemiei.

|n ceea ce prive[te sc`derea \n greu-tate [i eliminarea surplusului adipos, pepia]a suplimentelor nutritive a fost recentintrodus un compus, Gymnema, o plant`care este utilizat` de mii de ani, \ns` abiaacum „occidentalii” \i acord` aten]ie.Atunci cånd este mestecat`, Gymnemainterfereaz` cu capacitatea de a percepegustul dulce, ceea ce explic` numele s`u– \n hindi cuvåntul „Gurmar” \nseamn`„distrug`tor al zah`rului”. Un studiu a mo-

nitorizat efectele administr`rii de acid hi-droxicitric versus combina]ia lui cu crom[i extract standardizat de Gymnema;subiec]ii au fost persoane suprapondera-le care doreau s` sl`beasc`. Cercet`toriiau constatat c` aceast` combina]ie estemult mai potent` decåt administrarea aci-dului hidroxicitric singur, \n ceea ce pri-ve[te reducerea stratului adipos [i sc`de-rea \n greutate, \n general. De aseme-nea, s-a constatat [i normalizarea profilu-lui lipidic.

Un alt supliment nutritiv recent intro-dus, Hoodia, are capacitatea de a reduceapetitul. Membrii unei popula]ii din de[er-tul Kalahari folosesc Hoodia de multe se-cole pentru a reduce necesarul de hran`[i ap` [i pentru a avea mai mult` ener-gie. Studiile arat` c` substan]a con]inut`de Hoodia, responsabil` de supresiaapetitului, este un steroid glicozidic, numitP57. Studiile au dovedit c` introducerea\n organism a substan]ei P57 are capaci-tatea de a reduce semnificativ necesarulde hran`. Hoodia este deja comercializa-t` ca adjuvant \n curele de sl`bire.

Suplimente nutritive \mpotrivacolesterolului [i a stratului adipos

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744.828.833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO sal` de culturism, dotat` ultramodern,

g`si]i \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd aparate culturism,discuri, bare, gantere,pre] foarte convenabil.

Tel. 021/7600672,0744.268.634

Vånd suplimente Redis \n Buz`u, la sala „Oxigen Center“. Tel. 0722.299.43

Vånd aparate culturism,foarte convenabil. Tel. 0724.862.620,

0723.495.432Clubul Sportiv Universal

vinde suplimentenutritive „Redis“ \n

Gala]i, la ComplexulSportiv Oaid`’s \n Pia]a

Central, Micro 17.Tel. 0741.053.523|nfiin]ez acte Club

Sportiv diverse ramurisportive.

Tel. 0724.217.487,021/434.21.14,031/411.51.94Distribuitor de

suplimente nutritive \nRm. Vålcea.

Tel. 0722.473.011

Vånd benzi elasticepentru protec]ia [i

stabilitatea genunchilor- 36,50 lei, \ncheieturilor

måinilor - 14,50 lei,coatelor - 14,50 lei;

chingi - 13 lei, sistempentru lucrarea

mu[chilor gåtului - 29,50 lei. Tel. 0232/266.900;

detalii foto pewww.olympusgrup.ro

Produse Redis,Universal, Natural Plus

\n Buz`u.Tel. 0742.628.209Ieftin! Vånd discuri

diferite m`rimi, bare [iaparate fitness.

Tel. 0745.642.631Vånd dozatoare

electronice pentruconcentrate proteice.

Tel. 0721.337.386Vånd aparate culturism,discuri diferite m`rimi,

bar` olimpic`. Tel. 0722.587.140

Ofert` aparate fitness-culturism, second hand.

Tel. 0723.016.932

MIC~ PUBLICITATE

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i

\n Bucure[ti, la magazinul Obor, pe holul

intr`rii principale (intrarea McDonald’s).To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de0,50 lei (5.000 lei v) pentru fiecare revist`

solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele:67, 69,71, 72, 73, 78, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 102,

105, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 121-175. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toate revistele enumerate mai susla pre]ul de numai 9,00 lei (90.000 lei v).

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 6,50 LEI (65.000 LEI V)

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-V: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife: b`ie]i 40 lei (400.000 lei v) nelimitat; fete 30lei (300.000 lei v) nelimitat. Sal` de 250 m2, 30 posturi de

lucru simultan, 20 bare, tone de discuri. Program antrenor personal – 6 lei (60.000 lei v)/or`.

Vindem suplimente nutritive.

Vånd saune cu dot`ri complete la comand`.Informa]ii la tel. 0744.510.006

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

BGS GymO nou` sal` de fitness, culturism, arte mar]iale [i

box s-a deschis \n Bucure[ti, Bd. NicolaeGrigorescu nr. 51 A, zona Pia]a S`l`jan, vizavi de

Shell, lång` Rompetrol. Sala are 550 m2,aparatur` modern`, instructori. Informa]ii la

0722.137.680, C`t`lin.

Cossti NeddellcuuCraiova

Georgge BuucovinneannuuHuu[i

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu aparate de ultim`or` [i aparate clasice, cum ar fi: bare[i discuri olimpice? Sunte]i a[tepta]ila sala de culturism [i fitness dinBucure[ti, \n incinta Liceului „AurelVlaicu“, situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na]i-onal [i maestru al sportului: Alexan-dru Costache. Sala beneficiaz` demas` ping-pong, mas` biliard, sacde box, incluse \n abonamentul lu-nar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313;0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) –

lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522;

antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1

Bucure[ti, cart. Drumul Taberei,

str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea

725.77.04; 0723.370.156

CLUB FORCE 1

Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYM

Sal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel

324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

PPrrrroo WWhhhheell llnneessss CClluubbvvãã ppuunnee llaa ddiissppoozzii]]iiee oo ssaallãã ccuu ddoottããrrii ccoommpplleetteeppeennttrruu:: ggiimmnnaassttiiccãã aaeerroobbiiccãã,, sstteepp aaeerroobbiicc,, ttaaee

bboo,, jjuu jjiittssuu,, mmaassaajj [[ii ttrraattaammeennttee ccoorrppoorraallee..AAddrreessaa:: BBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33 ((zzoonnaa DDiihhaamm))..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 002211//334400..3322..5500 ssaauu 00772299..880088..338899..

Mihai PopesscuuCraiova

38 39

||nnccaarrcc`̀--ttee ccuu OOXXYYGGEENN!!

llaa ssaallaa ddee ffiittnneessss && bbooddyybbuuiillddiinngg

OXYGEN ClubOXYGEN ClubBBuccurree[ti,, seecctorr 3,, strr.. AAnndrreei BBårrseeannu,,

nnrr.. 6,, ((\\nn sppateelee Po[teei VVitann))www..oxyggeenncclubb..rro

AAnntrreennorr,, pprrof.. Claudiu HHorrtoppannTTeel.. 074455..677..316074455..677..316

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 22: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 23: Revista Culturism & Fitness nr. 180 (4/2007)

Revist` editat` de Redis Co.

v` recomand`suplimentele nutritive

„Redis Nutri]ie“

BBBBaaaattttoooonnnn ccccuuuu uuuunnnnccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt

mmmmaaaarrrreeeeddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee

vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,LLLL----CCCCaaaarrrrnnnniiiittttiiiinnnn`̀̀̀ [[[[iiii OOOOmmmmeeeeggggaaaa 3333

TOPCULTURIS

M.RO