Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

of 19 /19
&FITNESS director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (209) 2010 l 1,50 lei l www.efitness.ro C C N N f f i i t t n n e e s s s s s s e e n n i i o o r r i i A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t p p e e n n t t r r u u s s p p a a t t e e S S u u p p e e r r n n o o v v a a s s u u p p l l i i m m e e n n t t e e l l o o r r TOPCULTURISM.RO

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

&FITNESSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 66 ((220099)) 22001100 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

CCNN ff iittnneesssssseenniioorrii

AAnnttrreennaammeennttppeennttrruu ssppaattee

SSuuppeerrnnoovvaassuuppll iimmeenntteelloorr

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

CCuull ttuurr ii ssmm&&FFii ttnneessssToat` colec]ia revistelornoastre, de la num`rul 1la 208, este disponibil`

acum, pe DVD, \n formatdigital (pdf). Un DVD

cost` 15 lei. Comenzilese pot face la telefoanele

redac]iei sau pe email.

Antrenamentpentru spate . . . . . . .8

CM juniori[i masters . . . . . . . . .9

Reguli de bun` purtare\n sala de fitness . .10

Supernovasuplimentelor:Glutamina . . . . . . . .11

Culturism sau body-building classic . . .12

Cupa Rom~niei . . . . .14

Broasca [i vaca . . . . .16

Care este mai bun? .17

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Campionatele Na]ionalede fitness, bodyfitness[i bb classic senioare[i seniori . . . . . . . . .20

Proteina cea de toatezilele (2) . . . . . . . . .24

Cupa Sebastiano . . . .26

Antrenament scurt .28

Abordare pentru unpiept \nc`p`]~nat .30

Paul P\rjol la WorldStrongest Man . . . .31

Skandenberg . . . . . . .32

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Beatrice Militaru[i Alexandru Albulescu

Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149[i 0744.324.645

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

Iat` c` am ajuns [i la bilan]ul anului 2010!Ne-am str`duit, [i \n acest an, s` livr`m c`tre publicul larg informa]ii

[i suplimente de calitate. |n revist`, am selectat articole care s` con]in` informa]ie de impor-

tan]` [i necesar` practican]ilor sportului, am publicat rezultatelemajorit`]ii concursurilor de culturism, skandenberg sau strongestman. Pe siteul topculturism.ro au fost postate sute de articole denutri]ie, antrenament, comentarii de la competi]ii, mii de poze din con-cursuri sau de la antrenament, pe siteul videosport.ro cei interesa]i auputut vedea video de la majoritatea concursurilor de culturism, skan-denberg [i strongest man, iar bratdefier.ro a fost principalul mijloc deinformare [i dezbateri \n skandenberg.

Dup` cum anticipam la \nceputul anului, culturismul [i-a continuatdeclinul, din ce \n ce mai pu]ini sportivi fiind dispu[i s` mai urce pescena competi]iilor. Totu[i, s-au deschis multe s`li noi, ceea ce arat`c` oamenii sunt tot mai interesa]i s` fac` sport pentru s`n`tate [ipentru a ar`ta bine.

Skandenbergul, sportul pe care \l promov`m \n revist` [i pe siteuri,[i-a continuat ascensiunea prin participarea mai multor sportivi \ncompeti]ii, prin popularizarea la TV [i prin cå[tigarea de c`tresportivii romåni de medalii la concursuri interna]ionale importante.

Am omologat noi suplimente \n gama Redis Nutri]ie [i ne-amextins pe pia]a interna]ional`, acum avånd desfacere \n Bulgaria,Turcia, Republica Moldova, Italia [i Ucraina .

Mul]umim tuturor celor care au citit revista, au vizitat [i au scris pesiturile noastre, tuturor celor care au cump`rat suplimentele nutritiveRedis Nutri]ie [i v` ur`m numai bine, s`n`tate [i “La mul]i ani!”.

Cristian Dulgheru

Bilan] 2010

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capa-

citatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 2244,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 5577,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neuro-transmi]`torilor [i au efect protector asu-pra creierului. u

110000 gg –– 1166,,0000 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1188,,0000 lleeii 330000 gg –– 3300,,0000 lleeii 550000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscu-lar), \mbun`t`]e[te recupe-rarea dup ̀ efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar, fa-vorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen\n ficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismulare cea mai mare nevoie(pentru sinteza proteic`). u

9900 gg –– 2266,,0000 lleeii 220000 gg –– 4411,,0000 lleeii 330000 gg –– 5511,,0000 lleeii

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Accelerea-z` metabolismul lipidelor,favorizånd oxidarea lor lanivel celular, mobilizeaz`

depozitele de gr`sime, m`re[te perfor-man]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3344,,0000 lleeii

110000 gg –– 6666,,0000 lleeiiu MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 – 18.00sâmb`t` 10.30 – 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,56 lei/buc.

SILUETBAR

Culturism&Fitness nr. 6/2010 32 Culturism&Fitness nr. 6/2010 TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma,Alexandru Bolborici, Ion Oncescu, Radu„Valahu“ Georgescu [i top-modelulNicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,7777 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1166,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1166,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1166,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5566 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stratuluiadipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are un con-]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsuleste 100% vegetal. Poate s` fie utilizatperioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 1166,,0000 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2222,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 8822,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care).

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2266,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin ̀monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat̀ , tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2244,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 8877,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2266,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5511,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 5555,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 9999,,0000 lleeii

Whey Mass–REste un concentrat de carbohidra]i

(62%) [i proteine (32%), proteineleprovenind exclusiv din zer, [i este recoman-dat pentru energie [i cre[tere \n mas` mus-cular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mgde L-Glutamin`, cel mai importantaminoacid pentru mu[chi.

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. Om`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1155,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 2299,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3322,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Se recomand` administrareaa cåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu unpahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1188,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 1133,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2288,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1166,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5511,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4499,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2288,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 5588,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 5511,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9999,,0000 lleeii

Milk&EggConcentrat din lapte (zer – 33,33%

[i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou –33,33%, cu o concentra]ie proteic` de85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 5533,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 110033,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 2244,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4488,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 5511,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 5533,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 110033,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`) pentru cre[terea \n mas` mus-cular` [i reducerea stratului de gr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3377,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminociziesen]iali [i dipeptide, care asigur` o nu-tri]ie proteic` complet`. Cre[te rata meta-bolic`, asigur` o mai bun` oxigenare amu[chilor [i folose[te gr`simile pentruenergie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi.Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2288,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4466,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a 1–2

tb. \naintea uneia dintre mese cu un pa-har cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1188,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesarulmediu de aminoacizi esen]iali pentrusportivi este de aproximativ 400mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 3377,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4499,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 8822,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` eli-

berarea hormonului de cre[tere (GH) lanivelul hipofizei, contribuie la men]inereafunc]ionalit`]ii sistemului imunitar [i areun rol important \n buna func]ionare aaparatului cardiovascular \n mu[chiulsolicitat.

110000 ttaabblleettee –– 3377,,0000 lleeii

Amino Whey–RComprimate de 1.300 mg con]inånd

85% izolat proteic din zer, una dintre celemai bune surse de proteine disponibile laora actual`. Se administreaz` zilnic 1-3por]ii a cåte 5 comprimate, oral, cu ap`sau alt lichid potabil. Pentru sportivii deperforman]` se pot dubla dozele.

330000 ccoommpprriimmaattee –– 4411,,0000 lleeii550000 ccoommpprriimmaattee –– 5577,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021.300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,

0724.579.149fax: 021.351.50.58

sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1166,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala. Se fac comenzi deminimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruuccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,2255 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicat

pentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vi-tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1166,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1188,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 6/2010 Culturism&Fitness nr. 6/2010 5

PPeettrruu CCCCiiiioorrbb `̀̀̀

NOU

NOU

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7777 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun-]area la una sau mai multe mese. 100%vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,9988 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Pro-teinele con]inute sunt de origine animal`,din cele mai importante surse: lapte, zer[i albu[ de ou. Gustul batonului estefoarte bun datorit` con]inutului bogat \narahide. Compozi]ie nutritiv`: proteine –10 g, carbohidra]i – 30 g, gr`sime vege-tal` – 15 g, fibre – 2 g, vitamine [i min-erale – 2 g. Ingrediente: dextroz`, fruc-toz`, ulei din såmbure de palmier, caca-o, arahide, fulgi de porumb, concentratproteic din zer, concentrat proteic dinalbu[ de ou, concentrat proteic din lapte,lecitin`. Batonul are 60 g [i 370 Kcal. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9988 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Informa]ii nutri]ionale: proteine– 20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vege-tal` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minera-le – 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`,ulei din såmbure de palmier, cacao,

arahide, fulgi de porumb, concentrat pro-teic din zer, lecitin`. Batonul are 60 g [i284 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,9988 lleeii//bbuucc..

Siluet BarBaton cu o valoare energetic` redu-

s`, con]inut mare de fibre vegetale, ceaiverde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg).Datorit` fibrelor, se reduce asimilareagr`similor [i se favorizeaz` eliminarealor. Combate senza]ia de foame [i areun efect de detoxifiere a stomacului. Serecomand` consumarea a 1-3 batoanepe zi, un baton putånd \nlocui o mas`,deoarece asigur` [i necesarul de nutri-en]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai multe me-se, cu atåt se va realiza mai repede elim-inarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruuccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaattooaannee,, sseeffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..

11,,5566 lleeii//bbuucc..

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos, prin

con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro-por]ii optime pentru necesit`]ile organis-mului uman, care dau energie [i au un rolbenefic, putånd \nlocui cu succes omas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3contribuie la stimularea arderii gr`similor[i a regl`rii nivelului colesterolului seric,vitamina C este un bun antioxidant. Fulgiide grâu germinat sunt biostimulatori [i,împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [ialunele, dau un gust excelent batonului.Este bogat în proteine [i fibre vegetalefiind recomandat [i pentru folosirea întimpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ineingrediente de origine animal`, deci poa-te fi consumat [i de c`tre cei care suntvegetarieni sau ]in post.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀ttooaasseedduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaattoonnuull ssee \\nn--ccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeenn--ttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleess--cceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoommeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn[[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5566 lleeii//bbuucc..

Milk&Egg BarBaton bogat \n proteine provenind din

lapte, zer [i albu[ de ou. Se recomand`sportivilor [i categoriilor de popula]iecare au nevoie de o alimenta]ie proteic`[i de energie. Informa]ii nutri]ionale: car-bohidra]i – 29 g, proteine – 15,8 g,gr`simi – 10 g, minerale – 1,3 g. Unbaton are 60 g [i 270 Kcal.

Se fac comenzi de minimum 5 buc.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

22,,3300 lleeii//bbuucc..

Fibrobar cu ceai verdeSe recomand` ca aliment energetic

s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i decalitate [i în propor]ii optime pentrunecesit`]ile organismului uman, caredau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 con-tribuie la stimularea arderii gr`similor [ila reglarea nivelului colesterolului seric,iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina Csunt foarte buni antioxidan]i. Este bogatîn proteine [i fibre vegetale, fiind reco-mandat [i pentru folosirea în timpuldietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate ficonsumat [i de c`tre cei vegetarieni saude persoanele care ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5 buc.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuu--cc`̀]]ii..

11,,5566 lleeii//bbuucc..

Wheybar–R ForteBatoane proteice [i energizante avånd

70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40,bogate \n proteine din zer – 17,66 g [i carecon]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel maiimportant aminoacid pentru mu[chi) [i1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` re-cuperarea dup` efort [i cre[terea muscu-lar`.

Se fac comenzi de minimum 5 buc.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

22,,9900 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021.300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021.351.50.58sau la: www.redis.ro

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 7 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 7 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

6 Culturism&Fitness nr. 6/2010

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5566 lleeii//pplliicc

L-CarnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stra-tului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vegeta-le din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 20 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

B`utur` instant energizant` avåndcompozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz`–12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801mg, glucoronolacton` – 481 mg,cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, nia-cin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 –1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5mg, energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoa-nelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.Se fac comenzi de minimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,2255 lleeii//pplliicc

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i la maga-zine sau s`li.

Comenzile se facla telefoanele redac-]iei sau online pewwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy

Culturism&Fitness nr. 6/2010 7

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali:OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simipolinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionarea aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, pre-venindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66 (acidul gras GammaLinolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea \n greutate, \mbun`t`-]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghi-ilor, poate preveni distrugerea ficatuluidatorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidulOleic) ajut` la reducerea hipertensiuniiarteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` be-nefic asupra sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oralcåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te (anchoa [isardine), ulei din semin]e de in [i ulei delimba mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaappssuull`̀ ((11..220000mmgg)):: ulei de pe[te – 400 mg, ulei din se-min]e de in – 400 mg, ulei de limba mielu-lui – 400 mg. Valoare energetic`/capsul`:10,8 Kcal (44,5 KJ).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic Inc.Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: Redis Nutri]ie.Se prezint` la cutii cu 90 capsule.

PPrree]]:: 4433,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEXNOU

NOU

NOU

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Florin Uceanu

18 titluri de campion na]ional

Spatele este important pentrufizicul unui culturist. Un spate lat[i o talie mic`, aceasta este defi-ni]ia unui culturist adev`rat. Mul]iau \ns` o problem` cånd e vorbas` simt` efectiv mu[chii spatelui,iar acest lucru reprezint` un im-pediment pentru dezvoltareaacestei grupe importante. |n plus,spatele nu poate fi v`zut \n timpulantrenamentului sau \n afara lui[i, din acest motiv, e greu de vi-zualizat ce se \ntåmpl` cånd fa-ce]i trac]iuni sau ramat.

|n primul rånd e bine s` [ti]i cefunc]ii au mu[chii spatelui. |nesen]`, mu[chii spatelui tragcoatele din fa]a corpului sprespate (ca la ramaturi) sau tragcoatele de deasupra capului \njos, prin lateral (ca la trac]iuni cupriz` larg`) sau prin fa]a corpului(ca la trac]iuni cu priz` \ngust`).

Pentru a ob]ine rezultatele bu-ne \n dezvoltarea spatelui, v` su-gerez s` \ncerca]i s` contracta]ila maximum mu[chiul mareledorsal la fiecare repetare. Pentrua reu[i asta, e nevoie s` folosi]igreut`]i mici. {tiu c` pentru mas`

trebuie folosite greut`]i mari, darpentru un timp, pån` \nv`]a]i s`v` sim]i]i mu[chii, e bine s` redu-ce]i greut`]ile.

Pe de alt` parte, este indicats` folosi]i chingi cu care s` v` le-ga]i de bar`. De multe ori nu sim-]i]i bine mu[chii spatelui din cau-za contrac]iei puternice a ante-bra]elor, iar chingile reduc sub-stan]ial efortul f`cut de antebra]e.

De[i e logic s` \ncepe]i \ntot-deauna cu trac]iuni [i abia apois` face]i ramaturile, pentru c` in-vers nu prea merge din cauz` c`nimeni nu mai face trac]iuni cuu[urin]` dup` ramat, este cazuls` face]i [i ramaturi cu bara saugantera ca prim exerci]iu \n an-trenament. Nu \ncerca]i \ns` s`face]i trac]iuni dup` aceea, ale-ge]i tot un exerci]iu din gama ra-maturilor, la cablu sau la aparat.

Ca la orice grup` muscular`,trebuie s` cre[te]i constant greu-t`]ile dac` vre]i s` progresa]i \nfor]` [i mas` muscular`.

Spatele e o grup` muscular`mare [i puternic` care consum`mult` energie \n timpul antrena-mentului, a[a c` alege]i un con-centrat/izolat proteic cu absorb]ierapid` [i lua]i cam 40 g de pro-tein` imediat dup` antrenament

sau chiar \n timpul antrenamen-tului, \ntre serii, pu]in cåte pu]in.Num`rul de serii este crucial.Prea multe conduc la supraantre-nament, prea pu]ine nu stimu-leaz` la maximum spatele [i nuprogresa]i \n ritmul de care sun-te]i capabil. Trebuie s` c`uta]inum`rul optim de serii prin tato-n`ri. Eu am folosit \n general 16serii \n total pentru spate, darsunt destui care fac sau f`ceau [i20 (cum era [i Arnold), la fel cumsunt destui care au progresat ui-mitor [i cu 8-10 serii pentruaceast` grup`. Conteaz` foartemult [i meseria pe care o ave]i(obositoare fizic sau nu), calita-tea concentratului proteic folosit,tipul somatic [i frecven]a cu careface]i antrenamentele. Eu suntmezomorf, folosesc Ideal Protein[i aceast` combina]ie pare s`contribuie \ntr-o mare m`sur` lacapacitatea mea de a tolera unnum`r mare de serii.

|ncepe]i, zic eu, de la 10-12serii pentru spate \n total [i moni-toriza]i timp de o lun` progresele[i gradul de oboseal`. Dup`aceea pute]i decide dac` trebuies` sc`de]i sau s` ad`uga]i dou`serii. {i tot a[a.

8 Culturism&Fitness nr. 6/2010

Antrenament pentru spate

FFlloorr iiiinnUUUUcceeaannuu

Psyllium con]ine de 14 ori mai multe fibre solubiledecât ov`zul [i, de aceea, se recomand` la cur`]areacolonului; îmbun`t`]e[te absorb]ia vitaminelor [i min-eralelor, ajut` la reducerea colesterolului, joac` un rolimportant în reglarea glicemiei prin sc`derea vitezei detrecere a glucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco-mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau în curede sl`bit.

Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fibredietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g, proteine –

0,075 g, gr`simi – 0 g.Mod de adminis-

trare: se recomand`1-2 plicuri pe zi, unplic (5 g) se

amestec` în aproxima-tiv 250 ml de ap` saualt lichid potabil [i sebea imediat.

30 plicuri – 12,00 lei50 plicuri – 17,00 lei

Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, princon]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]iioptime pentru necesit`]ile organismului uman, caredau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i aciziigra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderiigr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric,iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat înproteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentrufolosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ineingrediente de origine animal`, deci poate fi con-sumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanelecare ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducerepentru minimum 50 buc`]i.

1,50 lei/buc.

Psyllium Fibrobar cuceai verde

NOU

NOU

Sportivii romåni participan]i la ultimul concurs interna]ional pe acestan, Campionatele Mondiale de culturism [i fitness pentru juniori [imasters, din Turcia, desf`[urat \n perioada 10-12 decembrie, au ob]i-nut rezultate de excep]ie. Astfel, dup` titlul de campioan` european`absolut` la fitness, ob]inut \n 2009, Laura Cup[a a reu[it cå[tigareatitlului mondial absolut la fitness junioare, impunåndu-se atåt la cate-goria 163 cm, cåt [i la open. A[adar, la doar vårsta de 19 ani, Laura acå[tigat tot ce se putea la fitness junioare.

La culturism junioare,Liana Pall este cam-pioan` mondial` pentrual doilea an consecutiv.

Medalii de argint auob]inut Cristina Chiri]` labodyfitness junioare1,63 cm, respectiv VladMerlu[c` la fitness juni-ori, rezultate foarte bunepentru prima lor partici-pare la un asemeneanivel. Felicit`ri!

CM de juniori [i masters

2 medalii de aur, 2 de argint

LLLLiiiiaannaaPPaall ll DDaann EEnnuu]] `̀̀̀ [[iiii LLLLaauurraa CCCCuupp[[aa

Culturism&Fitness nr. 6/2010 9TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Prof. Cristian Neagu

Am decis s` scriu acest articoldup` ce am v`zut, \n to]i ace[tiani, mai bine de 200 de s`li de fit-ness, atåt la noi cåt [i \n ]`ri cutradi]ie \n acest domeniu.

Ca [i \n alte domenii, st`mprost la capitolul educa]ie, \nceea ce prive[te regulile de bun-sim] [i cele ale igienei, [i [tiu c`voi fi blamat pentru ce scriu, dar\mi asum acest risc.

De cåte ori nu a]i g`sit gum`de mestecat \n locul unde sepune sticla cu ap` sau telefonulmobil, la banda de alergare, labicicleta eliptic` sau ceasta]ionar`?

E doar un exemplu de mitoc`-nie modern` [i mai sunt [i altele!V`d frecvent persoane care tran-spir` abundent, dar care nu auprosop cu care s` se [tearg` [ipe care s`-l pun` pe aparatul lacare lucreaz`. Este extrem de je-nant s` vrei s` lucrezi pe un apa-rat dup` o asemenea persoan` [is`-l g`se[ti ud de transpira]ie!

Fiind fost proprietar de sal`,stau de vorb` frecvent cu ma-

nagerii acestor s`li, care se plångc` le dispar odorizantele din sal`,c` pån` [i umera[ele de plastictrebuie \nlocuite s`pt`månal.

Le-am sugerat s` lipeasc`afi[e cu interzicerea gumei demestecat \n sal` [i prosop obliga-toriu; unii au afi[at la recep]ie, \n-s` \mbun`t`]irea situa]iei a fostminor`. A[a am decis s` scriuacest articol \n care unii se vorreg`si \n portretul mitocanului desal`!

De cele mai multe ori, e \n blugisau \n haine care pot fi purtate \nclub, dar niciodat` nu \l vezi \nechipament sportiv. Afi[eaz` celpu]in dou` telefoane mobile, pecare le \n[ir` pe diverse alte apa-rate din vecin`tatea celui la carelucreaz` el, care sun` foarte descu o manea pe post de ton deapel. Vorbe[te tare la telefon \ntimp ce se plimb` ]an]o[ prin sal`,admiråndu-se \n fiecare oglind`!

Dac` sunt \n grup de doi saumai mul]i, vorbesc tare, råd [i facorice, \n afar` de antrenament,]inånd ocupat aparatul la careevident ai ghinionul s` vrei [i tus` lucrezi.

Reac]iile fa]` de sexul opussunt diverse: de la [u[oteli, råse-te pån` la discu]ii din care s` re-ias` clar c` de]in performan]esexuale incredibile, comentarii deprost gust sau glume deocheate.Uneori uit` ce lucrau [i se repedla bar` [i lucreaz` bicepsul sco-]ånd sunete cåt mai stridentepentru a fi remarca]i!

Un alt obicei uråt al mitocanu-lui de sal` este s` vin` la bara cucare lucrezi, \n timp ce e[ti \npauz`, bei ap` etc., s` \]i ia undisc, evident f`r` s` te \ntrebe,de[i, la 3 metri de el, e un rastelplin cu discuri, la care \ns` nu sedeplaseaz` de lene.

Am asistat siderat, recent, la osal` a unui hotel de patru steledin Bucure[ti, cum un instructor,dup` ce a fost agresiv verbal cudou` cliente, le-a luat pur [i sim-plu salteaua pentru abdomen \ntimpul pauzei, evident f`r` s` le\ntrebe [i f`r` s` o mai returneze.

Frecvent, \n timp ce alerg, mise \ntåmpl`, de[i \n sal` exist`un rånd de 8-10 benzi libere, s`vin` o persoan` exact lång`mine s` alerge mirosindu-i echi-

pamentul a fum de ]igar` sau anesp`lat. Coinciden]e nu sunt,a[a c` respectul persoanei pen-tru sine, dar [i pentru spa]iulintim, de care ai nevoie s` respiricånd alergi, nu exist`!

Voi \nceta s` dau exemple,publicånd o list` cu sfaturi [i regu-li de bun-sim] \n sala de fitness:

\n sal` se intr` cu \nc`l]`-minte de schimb, prosop [i even-tual o sticl` cu ap`;

nu se vorbe[te tare, nu se\njur`;

dac` ave]i nevoie s` lucra]ila un aparat [i vede]i un prosoppe el, nu \l da]i la o parte, ci \ntre-ba]i posesorul dac` v` permites` lucra]i \n pauza lui;

\n sal` nu se intr` cu gum`de mestecat \n gur`; mai devre-me sau mai tårziu v` va \ncurca

la respirat, iar dac` a]i uitat s` oarunca]i, nu o lipi]i aiurea, ciarunca]i-o la co[ul de gunoi!

sp`la]i-v` \nainte s` v` apu-ca]i de efort; transpirånd, ve]i de-veni extrem de dezagreabil pen-tru cei din jur;

sp`la]i-v` echipamentul des,nu \l l`sa]i ud, s` se \mbåcseas-c` \n geanta de antrenament; du-p` ce a]i ajuns acas`, scoate]i-l [ipune]i-l la uscat!

este recomandabil s` folosi]iechipament de sport din bumbac,care s` nu con]in` fibre sintetice[i s` nu v` strång` \n timpul efor-tului;

majoritatea celor care vin lasal` o fac ca s` se antreneze, nus` v` asculte laudele, maneleledin telefonul mobil sau aventuriledin noaptea anterioar`, a[a c`

povesti]i-le colegilor \n afara s`lii.Mul]i au un program \nc`rcat [ifac eforturi mari s` ajung` la sa-l`, a[a c` respecta]i-le timpul [inu ]ine]i un aparat ocupat cåttimp sta]i de vorb`.

dac` vede]i pe cineva \n difi-cultate (la banca de \mpins culcatetc.), ac]iona]i rapid, nu v` \ntoar-ce]i cu spatele. Dac` vede]i unadolescent c` lucreaz` gre[it,aborda]i-l elegant [i explica]i-i cutact c` \[i pune corpul \n pericol,eventual ar`ta]i-i execu]ia co-rect`; nu uita]i ca to]i am fost \n-cep`tori.

|n speran]a c` acest articol vacontribui la educarea celor carefrecventeaz` s`lile de fitness dinRomånia, v` doresc antrenamentpl`cut [i norocul de a nu v` \ntål-ni cu mitocanul de sal`!

SUPERNOVA SUPLIMENTELOR: GLUTAMINASUPERNOVA SUPLIMENTELOR: GLUTAMINASupernova este una dintre

cele mai energetice explozii dinnatur`, ceva de genul unei bom-be de 10 megatone. Ea eman` oa[a cantitate imens` de energie,precum soarele \n toat` existen]alui, iar \n final, noi entit`]i apar,precum stelele. Te po]i gåndi laglutamina precum la o supernov`a suplimentelor datorit` ac]iunii eiasupra mu[chilor.

Cånd corpul este stresat, ]esu-turile musculare produc semni-ficativ mai mult` glutamin` pen-tru \ncurajarea vindec`rii, p`stra-rea mu[chilor, cre[terea produc-]iei de hormoni de cre[tere [i or-chestreaz` abilit`]ile psihologiceale altor aminoacizi. Glutaminaeste cel mai abundent aminoaciddin corpul uman [i 60% se g`-se[te \n ]esuturile musculare.Glutamina moduleaz`, de ase-menea, sinteza proteinei dinmu[chi, produc]ia de cortizol(hormon catabolic), balan]a deazot, volumul celular muscular [iproduc]ia de testosteron. Este,

precum se vede, foarte importantpentru un culturist.

Studii noi au ar`tat c` al]iaminoacizi pot fi, fie converti]i \nenergie, precum glucoz`, fie des-f`cu]i [i reasambla]i pentru alc`-tuirea de noi aminoacizi. Gluta-mina poate face toate astea, [ichiar mai mult. Prin reglarea co-rect` a volumului celulei – printr-o balan]` potrivit` dintre ap` [inutrien]i \n celul` – glutaminapoate reduce sau inhiba cicluricatabolice, distructive. De ase-menea, noi studii [tiin]ifice au in-dicat c` glutamina poate m`rihormonul de cre[tere cu 400%.Unor subiec]i le-au fost adminis-trate 2 g de glutamin` \nainte demicul dejun [i, \n 90 de minute,nivelul hormonului de cre[tere s-a m`rit cu 430% fa]` de normal.

Glutamina ac]ioneaz` [iasupra produc]iei de oxid nitric,care ajut` la cre[terea pomp`rii\n timpul antrenamentelor. Ami-noacidul arginin` este precurso-rul oxidului nitric, un vasodilatator

care ajut` la cre[terea irig`rii cuoxigen [i nutrien]i pentru ]esutu-rile musculare. Studii recente, f`-cute la Universitatea de Medicin`din Amsterdam, au ar`tat c`niveluri crescute de glutamin`,din plasma celular`, sunt cores-punz`toare cu \mbun`t`]iri alesintezei argininei cu pån` la 64%.

Cum e cu m`rimea mu[chilor?Procesul care a f`cut creatina ce-lebr` a fost abilitatea ei de indu-cere a cre[terii volumului celuleimusculare. Pentru cre[tereamu[chilor, ai nevoie de celulemusculare mai mari, ceea ce \n-seamn` cre[terea volumului ce-lular. Prin atragerea de mai mult`ap` [i glicogen \n celule, cre[tesinteza proteic`, sinteza hormo-nului de cre[tere [i scade cata-bolismul. Precum creatina, gluta-mina ajut` la volumizarea celu-lar`.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Culturism&Fitness nr. 6/2010 11

Reguli de bun` purtare\n sala de fitness

10 Culturism&Fitness nr. 6/2010TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai12,00 lei

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s` fiescos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipientpoate fi folosit [i pentru prepa-

rarea pudrelor proteice, putånd]ine loc de shaker. Oferta stan-dard cuprinde plicuri cu toatecele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cu osingur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-

foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la magazinulde prezentare Redis, Calea{erban Vod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 6/2010 13

Prof. Cristian Neagu

Obi[nuiam s` iau interviuri cul-turi[tilor oarecum consacra]i,campioni na]ionali sau interna]io-nali, \ns` acum am decis s`schimb macazul [i s` prezint pu-blicului sportivi de la discipline di-verse, cu nivel de performan]` di-ferit. S`-l cunoa[tem pe vicecam-pionul na]ional la bodybuildingclassic +180 cm.

– M` numesc Alexandru Albu-lescu, am 29 de ani [i am termi-nat Facultatea de Educa]ie Fizic`[i Sport, specializare atletism, \nanul 2004. Am f`cut aceast` fa-cultate cu mare drag pentru c`\mi place s` [tiu cåt mai multdespre ceea ce este legat desport [i am avut multe de \nv`]at\n timpul facult`]ii.

– Cum ai ajuns s` devii con-curent la bodybuilding classic,cum te-ai apucat de acest sport?

– M-am apucat de acest sport\n urm` cu aproximativ 5 ani, de[iam mai avut pån` atunci cåteva\ncerc`ri, dar care nu au durat

prea mult. De atunci lucrez la osal` de culturism [i fitness [i amprins un mare drag de acestsport.

Acum m` ocup de o sal` deculturism [i fitness, [i fac acestlucru cu mare pasiune, [i sunt [iprofesor de educa]ie fizic` [isport la o [coal` general`.

Fiind 6 zile pe s`pt`mån` pre-zent \n sal` [i \ndrumat de bunulmeu prieten, Claudiu Streza,care mi-a spus ca am un geneticfoarte bun pentru acest sport lanivel de performan]`, am deciss` \ncep s` m` preg`tesc serios[i s` intru \n competi]ii.

– Ce greutate aveai \n off-sea-son [i cåt aveai pe scen`?

– La 2 ianuarie 2009, cånd am\nceput preg`tirea, am avut 97kg, iar greutatea mea de concurseste undeva \ntre 80-85 de kg. |noff \ncerc s` m` men]in cam pela 100 de kg [i s` nu m` acop`rprea tare.

– Ce alimenta]ie ai \n off [i cem`nånci \n precontest?

– |n off \mi permit s` m`nånccam orice, dar \ncerc s` m`nånc

cåt mai calitativ [i o zi pe s`pt`-mån` m` r`sf`] cu ce vreau.

|n perioada de preg`tire pentrucompeti]ii, am folosit atåt dietaketogenic`, cåt [i pe cea clasic`.

– Ce sistem de antrenamentfolose[ti? Prezint` antrenareaunei grupe preferate.

– Ca sistem de antrenamentfolosesc sistemul classic antre-nånd, o grup` muscular` pe zi,dup` cum urmeaz`: luni, pecto-rali; mar]i, spate; miercuri, umeri[i trapez; joi, coapse [i gambe;vineri, bra]e. Un antrenament ti-pic pentru piept arat` cam a[a:\mpins orizontal cu bara, 3-4 seriia 6-8 repet`ri; \mpins \nclinat cugantere, 3-4 x 6-8; \mpins decli-nat la culisant, 3-4 x 6-8; flutur`riorizontal, 2 x 15-20.

– Care este sportivul preferatsau modelul t`u \n acest sport?

– Frank Zane.– De ce ai ales bodybuilding

classic [i nu culturism?– Am ales classicul pentru c`

este mult mai aproape de ceeace este pl`cut ochiului [i cred c`,\n urm`torii ani, va avea o priz`

12 Culturism&Fitness nr. 6/2010

Interviu cu Alexandru Albulescumai larg` la public, [i pentru c`nu am o structur` masiv`, potrivi-t` culturismului.

– Care consideri tu c` sunt prin-cipalele calit`]i ale unui sportivcare se antreneaz` cu greut`]i,pentru a ajunge campion?

– Pentru a ajunge campion,cred c` e nevoie de foarte mult`munc` [i dedica]ie spre acestscop, o informare cåt mai bun`.

– Cum influen]eaz` acest sportpostura de profesor de educa]iefizic`?

– Postura de profesor de edu-ca]ie fizic` este influen]at` \nmod pozitiv de acest sport pentru

c` ajungi mai repede s` fii unmodel pentru copii.

– Ai reprezentat Romånia laCM de la Budapesta. Cum ]i s-ap`rut nivelul competi]iei fa]` decele din ]ar` [i ce crezi c` a f`cutdiferen]a dintre sportivii romåni [iceilal]i?

– Hmm… greu de explicat \ncåteva cuvinte. Nivelul de acoloeste mult peste ce se \ntåmpl` lanoi \n ]ar`.

– Ce crezi c` ar trebui f`cut canivelul de performan]` al sportivi-lor romåni s` creasc` [i s` poat`s` lupte cu succes la medalii \ncompeti]iile externe?

– Ca nivelul de performan]` alsportivilor romåni s` creasc` [is` poat` face fa]` competi]iilorexterne, eu cred c` ace[tia tre-buie s` fie ajuta]i aici, \n ]ar`.Trebuie mai mult` implicare \npreg`tirea lor [i cine face acestsport la nivel de performan]` [tiefoarte bine la ce m` refer…

– Ce planuri de viitor ai?– Pentru viitor, \mi propun s`

continui cåt mai mult acest minu-nat sport [i s` particip la cåt maimulte competi]ii [i, bine\n]eles,s` ob]in rezultate cåt mai bune.

Prof. Cristian Neagu

Pentru cei care au cåteva saumai multe kilograme \n plus,propunem Siluet Pak, un pachetcare con]ine suplimente nutritivepentru sl`bit (pentru o lun`), dar[i modul \n care trebuie s` v` ali-menta]i \n func]ie de activit`]ilezilnice pe care le efectua]i.

Pachetul Siluet Pak (supli-mentele ajung pentru o lun`)con]ine urm`toarele:

90 plicuri de L-CarnitinInstant – substan]` care stimu-leaz` arderea gr`similor din or-ganismul uman

30 batoane Siluet Bar30 batoane Fibrobar-R, bo-

gate \n fibre [i substan]e nutritiveAdministrare

Diminea]a – un plic de L-Carnitin Instant dup` micul dejun.

Urm`toarea administrare – unbaton Fibrobar-R, apoi un plic deL-Carnitin Instant dizolvat \n ap`- se face \n momentul \n care v`este foame (asta se poate \ntåm-pla \ntre orele 11 [i14).

Ultima administrare – un batonSiluet Bar, apoi un plic de L-Carnitin Instant dizolvat \n ap` -se face cu aproximativ 1-2 ore\nainte de culcare, f`cåndu-v` s`trece]i peste senza]ia de foame [is` pute]i dormi lini[tit.

Fiecare pachet de Siluet Pakcon]ine [i un pliant cu instruc]iuniprivind alimenta]ia, activitatea

fizic` [i pute]i foarte u[or s` cal-cula]i cantitatea de alimente carepoate fi consumat`, \n func]ie dece activitate fizic` ave]i \ntr-o zi,datorit` tabelelor cu consumulcaloric al celor mai importanteactivit`]i fizice [i con]inutul calorical celor mai uzuale alimente.

Pachetul Siluet Pak cost` 155lei. Comenzile se pot face la tele-foanele redac]iei sau pe siteulwww.redis.ro

Siluet Pak

AAlleexxaannddrruuAAllbbuulleessccuu

Culturism sau bodybuilding classic?

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Clubul Sportiv Power Gym aorganizat la Media[ o nou` edi]iea Cupei Romåniei, \n data de 27noiembrie. Cå[tig`torii categori-ilor de open de la juniori [i senioris-au luptat pentru Trofeul PowerGym.

Rezultate:culturism juniori 65 kg1. Costin Dumitru – CS{ 5 B2. Lucian Nagy – CSM Baia Mare3. David Coman – Power Gym

Media[culturism juniori 70 kg1. Mihai Ionu] – CSM Baia Mare2. Manuel Farca[ – Dumifitness

Cluj3. Renaldo Faccio – Power Gym

Media[culturism juniori 75 kg1. Petru Vi[ovan – CSM Baia

Mare2. C`t`lin Ursu – CS{ 5 B3. Edmond Faccio – Power Gym

Media[culturism juniori 80 kg1. Gabriel Ulici – CSM Baia Mare2. Vasile Isac – Dumifitness Clujculturism juniori +80 kg1. Dan Aldea – CS{ {oimii Sibiu2. C`lin Dr`gan – Dumifitness

Cluj3. Daniel Soporan – Dumifitness

Clujopen juniori – Petru Vi[ovanfitness junioare1. Bianca M`z`reanu – CSU

Oradea2. Iulia Moldovan – CSM Baia

Mare

3. Ioana Gåt – CSM Baia Marefitness senioare1. Georgiana P`dure – CSU

Oradeafitness seniori1. R`zvan {indelaru – Farul C–]a2. Alexandru Manole – Farul C–]a3. Giorgian Oprescu – Farul C–]aculturism senioare1. Judit Palecian – CSU Tg.

Mure[2. Raluca Grebl` – CSM Baia

Mareculturism seniori 70 kg1. Mihai Petreanu – CSM Re[i]a2. Vasile }ical` – Hakko Ryu

B/CSM Baia Mare3. Gabriel M`rculescu – Power

Gym Media[culturism seniori 80 kg1. Tiberiu Horvath – CSU Cluj

Napoca

2. Liviu Moldovan – CSU Tg.Mure[

3. Florin Rus – CSU Baia Mareculturism seniori 90 kg1. Nicolae Brad – CSM Baia

Mare2. Cristian {tefan – Apollo Sport

Sf.Gheorghe3. Adrian Piper – Body Gym

Devaculturism seniori 100 kg1. Marcel Manea – Power Gym

Media[2. Andrei Lungu – CSU Cluj

Napoca3. Grigore Coman – CSM Baia

Mareculturism seniori +100 kg1. George Preda – Hakko Ryu B2. Marin Mure[an – Dumifitness

Clujopen seniori – Tiberiu Horvath

Coenzima Q10

Culturism&Fitness nr. 6/2010 15

Produse Phytopharma

Cre[te nivelul energiei \n celule,men]ine s`n`tatea inimii, regleaz` ten-siunea, cre[te rezisten]a [i \mbun`t`-]e[te nivelurile energiei \n activit`]ile fi-zice la atle]i; cre[te imunitatea; ajut` labolile periodontale; \ncetine[te efectele\mb`trånirii.

6600 ccaappssuullee –– 6622,,0000 lleeii

Caroten EBeta-carotenul are func]ia de antio-

xidant, necesar pentru men]inerea s`-n`t`]ii ochilor, pielii, sistemului respira-tor, sistemului digestiv [i sistemului uri-nar, ajut` la \nt`rirea sistemului imuni-tar. Vitamina E este un antioxidantesen]ial; scade riscul de astm [i alergii,\mbun`t`]e[te circula]ia sångelui; sca-de nivelurile proteinelor, ajut` la dimi-nuarea durerilor menstruale.

6600 ccaappssuullee –– 2244,,0000 lleeii

Sun`toareAjut` la \mbun`t`]irea sistemului \n

caz de stres, pentru calmarea simpto-melor de depresie; ajut` pentru unsomn lini[tit [i odihnitor; reface puteriledup` o zi \ncordat` sau epuizare.

6600 ccaappssuullee –– 2244,,0000 lleeii

ProstatilAc]ioneaz` diuretic, antiseptic [i an-

tiinflamator asupra sistemului urinar;are efect benefic asupra prostatei [i \n-cetine[te cre[terea ei \n timp; calmea-z` mucoasa vezicii urinare [i a uretrei.

6600 ccaappssuullee –– 2244,,0000 lleeii

Ulei de pe[teUleiul de pe[te reprezint` un ap`r`-

tor al s`n`t`]ii \n general [i al inimii \nparticular, \ncetine[te evolu]ia procesu-lui de \mb`trånire, prin efectul de distru-gere a radicalilor liberi, cre[te rezisten-]a organismului \n fa]a virusurilor [i agermenilor patogeni, cre[te rezisten]ala infec]ii, contracareaz` efectele fumu-lui de ]igar`.

220000 ccaappssuullee –– 1166,,0000 lleeii

Ulei din semin]ede struguri

Are efect antioxidant ajut`tor, cre[terezisten]a la radia]ii [i protejeaz` deboli canceroase, reface elasticitateavaselor sangvine, este indicat \mpotri-va apari]iei bolilor cardiovasculare [iatacurilor vasculare cerebrale [i cardia-ce, \ncetine[te \mb`trånirea celulelor.

6600 ccaappssuullee –– 2244,,0000 lleeii

UsturoiCombina]ia de ulei, usturoi [i p`trun-

jel \nt`re[te sistemul imunitar, scadenivelul colesterolului [i al trigliceridelor,controleaz` tensiunea ridicat` [imen]ine inima s`n`toas` [i sistemulimunitar.

6600 ccaappssuullee –– 2244,,0000 lleeii

Vitamina AResponsabil pentru s`n`tatea pielii

[i a mucoaselor; pentru func]ionareabun` a sistemului respirator [i a sis-temului digestiv; necesar pentru func-]ionarea normal` a vederii, a ficatului, aglandei tiroide [i a glandelor sexuale.

6600 ccaappssuullee –– 1166,,0000 lleeii

Vitamina EAntioxidant puternic – \mbun`t`]este

circula]ia sångelui [i protejeaz` siste-mul vascular, \nt`re[te sistemul imuni-tar [i puterile vitale ale organismului,men]ine pielea s`n`toas` [i ajut` la re-facerea ]esuturilor, are efect beneficasupra fertilit`]ii la b`rba]i [i femei.

6600 ccaappssuullee –– 2200,,0000 lleeii

Comenzile se fac pe siteulwww.redis.ro sau

la telefoanele redac]iei.

CUPACUPA ROMÇNIEIROMÇNIEI

bogat \n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou

14 Culturism&Fitness nr. 6/2010

baton de 60 g cu 29 g crabohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale

Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro

2,30 lei

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Daniel Oprea

campion balcanic

„Broasca mic` [i zevzeac`A z`rit p`scånd o vac`{i, uimit` de mirare, C` o vede a[a de mare, S-a \ntrebat cum a f`cutGogeamite de-a crescut.– {tiu eu bine, zice, las' c`,Parc` vaca nu-i tot broasc`M-am gåndit [i am aflat:S-a silit [i s-a umflat…Eu m` jur pe cinstea mea,S` m` fac taman cåt ea.“

Am ales s` \ncep acest articolcu un pasaj din fabula „Broasca [ivaca” de La Fontaine, pe de o par-te pentru a v` stårni interesul pen-tru cele ce vor urma, iar pe dealta, pentru c` fabula este, prin \n-s`[i defini]ia ei, o scurt` povestirealegoric`, \n care autorul, per-sonificånd animalele, plantele [ilucrurile, satirizeaz` anumite mo-ravuri, deprinderi, mentalit`]i saugre[eli, cu scopul de a le \ndrepta.

Ideea acestui articol mi-a venitatunci cånd unul

dintre pu[tiidin sala undem` antrenez,

[i care,c u

c å t e v as`pt`måni\nainte m`abordasecu o \n-t r e b a r ede genul„Ce s`iau [i eu

ca s` m` fac mare?”, a venit cuun exemplar al ultimului num`rdin revista Culturism & Fitness,mi-a ar`tat o fotografie cu KaiGreene [i mi-a spus: „Eu ca `stavreau s` ajung! {i nu cred c` cuproteinele alea, care mi-a]i spusc` sunt bune pentru mas` mus-cular`, m` voi face vreodat`mare. Nu [ti]i ni[te produse, d-alea, cu care s` cresc mairepede?” I-am spus c` nu [tiu…

Sunt convins c` este \n naturanoastr` uman` s` ne dorim maimult [i mai bun [i cred c` a ]intisus este o virtute. |ns` \ntotdeau-na am fost de p`rere c` trebuies` existe un echilibru \ntre posi-bilit`]ile concrete [i riscurile pecare le implic` atingerea unuianumit scop, pe de o parte, iar pede alt` parte, beneficiile ce ardecurge dintr-o eventual` reu[it`.

Sigur, pentru un practicant deculturism [i nu numai, poate fifrustrant cånd, la un moment dat,realizeaz` c` rezultatele lui nusunt tocmai cele pe care [i le sta-bilise, iar al]ii i-au luat-o cu mult\nainte. Tenta]ia de a apela laalte mijloace, le voi numi eufe-mistic „nes`n`toase”, este [i maimare atunci cånd cel desprecare se consider` c` a reu[itle folose[te deja. Ce este\ns` esen]ial \n aceast`situa]ie este mai \ntotdeau-na neglijat: cel frustrat nu vededecåt partea frumoas` a suc-cesului celuilalt, \ns` nici o clip`nu \[i pune problema c` \nspatele reu[itei lui stau poate anide munc`, renun]`ri [i sacrificii.Nu [tie c` poate diferen]ele depoten]ial genetic l-au propulsatpe acela c`tre succes, cum nu[tie c` \n situa]ia \n care acela adecis s` utilizeze acele mijloace„nes`n`toase” [i-a asumat ni[teriscuri, compensate cumva de

beneficiile ce vor fi decurs dinreu[ita lui. Tot cel frustrat nu [tiec` acela care [i-a asumat un risc,probabil, suport` consecin]e pecare chiar dac` ceilal]i nu lecunosc, asta nu \nseamn` c` elenu exist`.

Acesta este peisajul \n careare loc confuzia \ntre scopul realal sportului \n general [i al cultu-rismului \n particular, acela de acrea trupuri mai frumoase, maiputernice [i mai s`n`toase [i dis-perarea de a fi „mare” cu oricepre].

Pentru a respecta simetria arti-colului, voi \ncheia cu finalul fa-bulei de mai sus, \ns` nu \naintede a v` aminti c` dincolo de notavesel` a versurilor se afl` o reali-tate extrem de trist`…

„{i cånd iar s-a opintit,Broasca [ubred` [i mic`S-a umflat [i a plesnit{i s-a spart ca o b`[ic`.“

Broasca [i vaca

16 Culturism&Fitness nr. 6/2010

R`spunsul este: depinde cedore[ti. Dup` cum mai spuneam,scopul determin` strategia. Deci,care este scopul t`u?

Pentru \nceput, un studiu re-cent a comparat efectul adminis-tr`rii concentratului din zer sauhidrolizatului din zer \nainte deservirea unei mese asupra s`]ie-t`]ii, concentra]iei de glucoz` [iinsulinei din sånge pe ni[te tineris`n`to[i. Dou` experimente \n-cruci[ate au fost efectuate. Laprimul experiment subiec]ilor li s-a dat s` bea un shake cu 10pån` la 40 g de zer concentrat,iar la cel de-al doilea, fie 10 pån`la 40 g de zer concentrat, fie 10 gde hidrolizat din zer. Dup` o ju-m`tate de or`, subiec]ilor din ex-perimentul 1 li s-a oferit posibili-tatea s` m`nånce pizza cåt demult au dorit, iar cei din experi-mentul 2 au primit o cantitate depizza limitat` \n calorii. |n primulexperiment, concentratul din zera redus cantitatea de måncareservit`, prin mic[orarea apetitului[i, de asemenea, s-a observatmic[orarea concentra]iei de glu-

coz` din sånge. La al doilea ex-periment, zerul concentrat, darnu cel hidrolizat, a ar`tat c` redu-ce glucoza din sånge [i insulina\ntr-o rela]ie dependent` conformdozajului.

Deci, ce \nseamn` toate as-tea? Zerul simplu, concentrat,luat \naintea unei mese reducecantitatea de måncare ingerat`,glucoza din sånge [i insulinadup` mas`. A[adar, dac` e[ti ladiet` [i reducerea stratului adi-pos este scopul t`u, atunci alegezerul simplu \n locul celuihidrolizat.

Un alt studiu a comparat efec-tul unei diete proteice asupra gli-cogenului dup` efectuarea unuiexerci]iu de for]` la [oareci. Maimulte grupuri de [oareci au fostmonitorizate. Un grup nu a primitnimic, altul a primit glucoz`, iaraltele, fie glucoz` [i zer sau zerhidrolizat sau cazein` hidrolizat`ori aminoacizi cu caten` ramifi-cat`. La dou` ore dup` exerci]iulde for]`, [oarecilor li s-a disecatmu[chiul vizat [i s-a m`suratglicogenul din mu[chi. Zerul

hidrolizat a ar`tat niveluri cres-cute de glicogen \n mu[chi, com-parat cu celelalte substan]e ad-ministrate.

Mergånd mai departe, s-acomparat zerul hidrolizat cu zerulizolat. |ntr-un experiment dublu-orb, 28 de b`rba]i sedentari auluat fie 25 g de izolat din zer, fiezer hidrolizat, dup` ni[te exerci]iide for]`. Cercet`torii au conclu-zionat c` zerul hidrolizat a ajutatmai bine la recuperarea dup`oboseala cauzat` de efortul fizic.

Concluzia: administrarea dezer sub form` de concentrat estefoarte bun` pentru sc`derea ape-titului; \n schimb, zerul hidrolizateste foarte bun pentru recupera-rea dup` antrenament [i reface-rea rezervelor de glicogen. Sfatulmeu este s` lua]i zer hidrolizatdup` antrenament [i zer concen-trat sau izolat \n restul zilei, pen-tru a p`stra mu[chii \ntr-o stareanabolic`.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Izolatul, hidrolizatul sau concentratul din zer?Care este mai bun?

Culturism&Fitness nr. 6/2010 17TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Kai Greene s-a remarcat\ntr-un mod original la Mr.Olympia? De[i mi-a infirmat pre-dic]ia c` se bate pentru titlu la Mr.Olympia 2010 [i nu s-a calificatnici m`car \n primii 6, Kai va r`-måne \n istoria acestei competi]ii\ntr-un mod inedit: el a fost dedeparte concurentul cu cel mailung p`r din istoria de 45 de ani aconcursului Mr. Olympia.

culturi[tii nu ar trebui s`bea ap` \mbuteliat` \n sticle dinplastic? Unele substan]e toxicefolosite la fabricarea plasticului, avopselelor, cauciucului, echipa-mentelor electrice etc. se potscurge \n mediul \nconjur`tor.PCB-urile, cum sunt denumite,chiar [i \n cantit`]i mici, ac]ionea-z` ca estrogenul odat` ajunse \ncorp [i interfereaz` cu glanda ti-roid`. Pentru a evita acumulareaacestor substan]e \n corp, e bines` nu ambala]i \n folie de plasticsau \n cutii de plastic måncareacald` [i s` nu be]i ap` din sticlele

de plastic care au fost expuse lasoare, deoarece, odat` cu cre[-terea temperaturii, cre[te scurge-rea de PCB \n alimente sau ap`.O femeie din SUA a f`cut cancerla sån deoarece obi[nuia s`-[ilase sticla de ap` \n ma[in`,expus` soarelui [i PCB-urile autendin]a s` se acumuleze \n ]esu-turile grase, cum este [i sånul.

Kevin English vrea \n ligamare? Cå[tig`torul de la Mr.Olympia 202 (categoria sub 92kg) \[i dore[te ca actualele criteriide arbitraj s` fie schimbate [i s`se pun` mai mult accent pe sime-trie, propor]ii, \n detrimentul masi-vit`]ii excesive. Dac` ar fi a[a, elcrede c` ar avea o [ans` s` iatitlul la open ca pe vremea cåndFrank Zane cå[tiga Mr. Olympia\n fa]a unor tipi mult mai masividecåt el.

s-a lansat siteul stongest-man.ro? Dup` cum este [i denu-mit, siteul se adreseaz` iubitorilorde concursuri de tip strongestman. Acesta con]ine profilurilepersonale ale celor mai puternicib`rba]i din Romånia, concur-surile desf`[urate pån` acum lanoi, informa]ii tehnice despre pro-bele de concurs, poze, video pre-cum [i forum pentru discu]iilibere.

Mircea P\rjol a asiguratechipamentele strongest manpentru campionatul din Istanbul,iar Colin Bryce, pre[edinteleWSMGL, a fost \ncåntat deaceast` colaborare [i [i-a expri-mat dorin]a de a organiza un con-curs World Strongest Man laBucure[ti, \n anul 2011.

Hunor Nagy a cå[tigattitlul mondial la categoria junioripån` \n 24 de ani, versiuneaWABBA? Am`nunte ineditescrise de el, dar [i zeci de poze [icomentarii g`si]i pe forumul dediscu]ii topculturism.ro la sec]iu-nea Profile personale. Tot acolog`si]i detaliat` preg`tirea fostuluicampion na]ional absolut de juni-ori, Viorel M`r`[oiu, stabilit de

ceva timp \n SUA, pentru un con-curs american de calificare pecare l-a cå[tigat.

campionul na]ional deskandenberg [i medaliat cubronz la mondiale la categoriasuper-grea, Ioan Pu[ca[u, areu[it s` strång` complet grippe-rul Captains of Crush nr. 3.5?|ncercarea a fost validat` oficial[i s-a desf`[urat cu ocazia Cam-pionatului Mondial. A[adar, acumsunt doar 6 oameni \n toat`lumea care au reu[it aceast`incredibil` performan]`.

Dave Goodin a debutat laprofesioni[ti la 52 de ani?Americanul Dave Goodin nu av`zut un impediment \n faptul c`are peste 50 de ani pentru a trecede la concursurile de amatori lacele de profesioni[ti [i a debutatla Europa Super Show 2010. Maimult decåt atåt, Dave este

hot`råt s` se califice la Mr.Olympia, categoria sub 202pounds (92 kg). De[i arat` fan-tastic pentru vårsta lui, nu cred c`are [anse la podium, dar s-a mai\ntåmplat s` m` \n[el.

Brian Buchnan este con-siderat culturistul cu cea maimic` talie din istorie? Dac`Arnold e considerat culturistul cucei mai impresionan]i bicep[i,Tom Platz e considerat culturistulcu cele mai masive picioare,Ronnie Coleman culturistul cu celmai mare spate, Brian Buchananeste de neegalat cånd vorbim decea mai mic` taie din istoria cul-turismului. Iat`-l \n 1989, cånd aconcurat la Mr. Olympia.

Arnold a dat publicit`]iinoi fotografii din tinere]e? Recentau fost publicate noi poze f`cutede Arnold \n diferite perioade alevie]ii sale. Iat`-l \n 1984 c`lare peo motociclet` mai ciudat` pre-zentåndu-[i bicepsul inconfund-

abil. De remarcat, forma exce-lent` \n care se afla la 3 ani dup`ce s-a retras definitiv din sportulde performan]`. Se vede clar c`se antrena serios. Cånd \]i placecu adev`rat s` te antrenezi, nu ainevoie neap`rat de competi]ii, iarArnold demonstreaz` asta cuprisosin]`.

\nc` din 1940 existau cul-turi[ti foarte masivi? Iat`-l peJohn Grimek, un mare campional acelor vremuri, care arat` ca ostatuie din Grecia antic`.

BBrr iiaannBBuucchhnnaann

DDaavveeGGooooddiinn

18 Culturism&Fitness nr. 6/2010

CCooll iinn BBrryyccee[[ii MMiirrcceeaa PP\\rr jjooll

KKaaiiGGrreeeennee

JJoohhnnGGrriimmeekkAArrnnoolldd

HHuunnoorrNNaaggyy

Culturism&Fitness nr. 6/2010 19

VViioorreellMM`̀rr `̀[[ooiiuu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Alexandru Bolborici

Nu-mi amintesc s`-mi fi fosta[a de frig \ntr-o sal` de concurs,cum mi-a fost la Ia[i. Mi-a \nghe-]at måna pe man[a de la cameravideo. Dac` noi, spectatorii [i ar-bitrii, am avut solu]ii, prin folo-sirea \mbr`c`mintei groase dindotare, sportivii nu au avut. Mul]idintre ei au r`cit; doi sportivi cucare stabilisem [edin]` foto, ladou` zile dup` concurs, au r`cita[a de r`u \ncåt s-a dus formasportiv` pentru care au muncita[a de mult. Dou` tunuri cu aercald pe scen` [i alte dou` \n spa-tele scenei ar fi rezolvat par]ialproblema frigului. Tot la capitolulaspecte negative \n organizare:iluminatul scenei. S` nu spun deproasta a[ezare a proiectoruluivideo pentru fundalul scenei a

c`rui proiec]ie d`dea fix pesportivi! Dar s` vorbim mai multdespre concuren]i, cei care aumuncit ca s` vin` \n form` pescen`.

Fitnessul feminin este \nsc`dere drastic` de popularitate.Au trecut abia 13 ani de la intro-ducerea acestei ramuri sportive[i avem acum doar 4 sportive \ntot concursul!

Nici la fitnessul masculin situa-]ia nu e roz, doar 3 sportivi. Ca deobicei, R`zvan {indelaru a domi-nat clar, ad`ugåndu-[i \nc` untitlu \n palmares.

La bodyfitness feminin s-au \n-scris 15 sportive la cele 4 catego-rii. Avem dou` noi campioane na-]ionale: Alina Dinescu, la 158 cm,respectiv Raluca Georgescu, la+168 cm, al`turi de mai vechileparticipante [i multiple cam-

pioane na]ionale: CameliaSt`nculescu, la 163 cm, [iGeorgeta Olaru, la 168 cm. Laopen s-a impus Alina, aflat` \ntr-o form` foarte bun`.

La bodybuilding classic, luptaa fost pe via]` [i pe moarte, con-curen]a fiind foarte puternic`.

La 170 cm, s-a impus SergiuPalaghie, \n fa]a campionului deanul trecut, Aura[ Chiril`.

La 175 cm, localnicul CostelCazacovschi a venit \ntr-o form`de concurs foarte bun`, dar, ca [i\n al]i ani, Nicolae Cristea e deneb`tut dac` vine preg`tit. Me-dalia de bronz i-a revenit lui SilviuSt`nculescu, aflat \n cea maibun` form` de cånd \l [tiu euconcurånd, din 2001.

La 180 cm, Marius C\rlan [i-amai ad`ugat un titlu la palmares,al 4-lea, [i s-a impus [i la open.

La +180 cm, avem un noucampion, Nicolae Brad. Foarteaproape de el, AlexandruAlbulescu, posesor al unei struc-turi foarte bune pentru aceast`disciplin`. Cu regret anun] c`sportivul M`d`lin Cerbureanu,

ocupantul locului 6, medaliat cubronz \n 2007, s-a stins din via]`\n urma unui tragic accident dema[in` pe data de 23 octombrie.Dumnezeu s`-l odihneasc`!

Video g`si]i pe siteulwww.videosport.ro

Rezultate:fitness 163 cm1. Cristina Mnerie – Gold Star

Baia Mare2. Mihaela Marisca[ – CSU Gym

Mar Strong Oradea3. Bianca M`z`reanu – CSU

Oradea

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde fitness, bodyfitness [i bodybuilding classic

Ia[i, 8-9 octombrie 2010

20 Culturism&Fitness nr. 6/2010

CCrriisstt iinnaaMMnneerr iiee

RR`̀zzvvaann{{iinnddeellaarruu

IIooaannaaDDiinneessccuu

CCaammeell iiaaSStt`̀nnccuulleessccuu

GGeeoorrggeettaaOOllaarruu

RRaalluuccaaGGeeoorrggeessccuu

SSeerrggiiuuPPaallaagghhiiee

NNiiccoollaaeeCCrriisstteeaa

BBooggddaannCC\\rr llaann

Culturism&Fitness nr. 6/2010 21TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

4. Georgiana P`dure – CSUOradea

fitness masculin1. R`zvan {indelaru – Farul C-]a2. Alexandru Manole – Farul C–]a3. Georgian Oprescu – Farul C-]a

bodyfitness 158 cm1. Ioana Dinescu – Champions

Gym B.2. Cristina Chiri]` – Farul C-]a3. Emilia Pantea – Fortus

C`l`ra[i4. Mihaela Ro[u – CFR 2002 Isbodyfitness 163 cm1. Camelia St`nculescu –

Champions Gym Bucure[ti2. Marinela Ungureanu –

Champions Gym Bucure[ti3. Cristina Hoban – CSM Baia

Marebodyfitness 168 cm1. Georgeta Olaru – Culturistul

Rm. Vålcea2. Cristina Burcea – Champions

Gym Bucure[ti3. Imola Farkas – Olympia Pro

Gym Bra[ov4. Cristina Chiriac – CSM Ia[ibodyfitness +168 cm1. Raluca Georgescu –

Champions Gym Bucure[ti2. Gabriela Vl`dean – Farul C-]a3. Cristina Buh`escu – Farul C-]a4. Domni]a Ursu – CSM Ia[ibodybuilding classic 170 cm 1. Sergiu Palaghie – CSU Tg.

Mure[2. Aura[ Chiril` – Avicola Buz`u3. Vasile }icala – Hakko Ryu

Bucure[ti

4. Marius Cojocaru – Steel ManTg. Neam]

bodybuilding classic 175 cm 1. Nicolae Cristea – Metrorex B.2. Costel Cazacovschi – Flex Is3. Silviu St`nculescu –

Champions Gym Bucure[ti4. Cristian Fechete – Champions

Gym Bucure[ti5. Sebastian Smintinic` – Flex Is6. C`t`lin Covrigeanu – Farul C-]abodybuilding classic 180 cm 1. Bogdan C\rlan – CSS 5 B. 2. Liviu Moldovan – CSU Tg.

Mure[3. Gabriel Feher – Delta Power

Cluj Napoca4. Irinel Cocolin – Champions

Gym Bucure[ti5. C-tin Haid`u – Steel Man Tg.

Neam]bodybuilding classic +180 cm 1. Nicolae Brad – CSM Baia

Mare2. Alexandru Albulescu –

Champions Gym B.3. Ionu] T`m`[an – Gold Star

Baia Mare4. Liviu Ciocan – Flex Ia[i5. Laurentin Gheorghe – Avicola

Buz`u6. M`d`lin Cerbureanu – Fortus

C`l`ra[i

NNiiccoollaaeeBBrraadd

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Daniel Oprea

campion balcanic

A[a cum spuneam \n articolulanterior, termenul „protein`” esteunul dintre cei mai folosi]i dec`tre practican]ii culturismului,indiferent de nivelul acestora, devårst` sau sex. To]i ace[tia [tiuc` folosirea \n alimenta]ie a uneicantit`]i suficiente de protein`este sinonim` cu ob]inerea derezultate bune \n urma antrena-mentelor.

Ca urmare, atunci cånd sealc`tuie[te un plan nutri]ional,care are ca scop hipertrofia mus-cular`, se recomand` folosireasurselor de proteine adecvatefiec`rui moment al zilei. Folosireainteligent` a diferitelor surse deprotein` maximizeaz` rezultatele[i previne catabolismul muscular.Cele mai importante momenteale zilei, \n care tipul de protein`folosit conteaz` foarte mult, sunt:diminea]a, imediat dup` trezire,

\nainte de antrenament, dup`antrenament [i seara, \nainte deculcare.

O serie de studii [tiin]ifice auar`tat faptul c` diminea]a, dup`somn, organismul se afl` \ntr-ostare catabolic`, nivelul nitro-genului \n organism fiind sc`zut.Astfel, administrarea unui supli-ment care con]ine protein` cuabsorb]ie rapid` [i medie esteindicat. |nainte de antrenamentsunt recomandate suplimentelecu mai multe surse de protein` [i,evident, cu niveluri de absorb]iediferit`. Un astfel de supliment,pe lång` faptul c` va induce unflux constant de aminoacizi \nsånge, va proteja organismul\mpotriva proceselor catabolicedin timpul antrenamentelor. Unalt moment important este cel dedup` antrenament, atunci cånd„se deschide fereastra anaboli-c`”. O investi]ie inteligent` pentrumomentul post-antrenament este\n aminoacizi [i suplimente prote-ice cu absorb]ie rapid`. Seara,

\nainte de culcare, administrareaunei proteine cu absorb]ie lent`este indicat`.

A[a cum am mai spus, atuncicånd a]i decis s` achizi]iona]i unsupliment proteic este bine s`citi]i cu aten]ie informa]iile nutri-]ionale ale produsului, s` verifi-ca]i care este concentra]ia deproteine la 100 de grame de pro-dus [i pe por]ie, s` verifica]i caresunt sursele proteinei [i eventual\n ce concentra]ie se g`se[tefiecare dintre ele \n acel produs.

O serie de termeni, de multeori \n limba englez`, apar peetichetele produselor care con]inproteine. Necunoa[terea semnifi-ca]iei acestora poate produceconfuzii.

Cel mai des \ntålni]i sunt: pro-tein isolates, protein concentrate,ion exchange filtered whey pro-tein isolate, cross flow micro-fil-tered whey protein isolate,hydrolyzed whey protein isolate.

Concentratele proteice con]inde obicei proteine \n concentra]ii

ce variaz` \ntre 40 [i 85%. Au unnivel sc`zut de colesterol [igr`simi [i au niveluri ridicate decompu[i bioactivi. Con]in [i car-bohidra]i, \n cazul zerului, subform` de lactoz`. Acestea suntob]inute printr-un proces de ultra-filtrare care elimin` lactoza [im`re[te concentra]ia de proteine[i gr`simi, dar care p`streaz`valoarea biologic` a proteinei.

Izolatele proteice, \n specialcele din zer, con]in concentra]iimari de proteine, peste 85%.Avånd \n vedere c` \n procesulde eliminare a lactozei [i a gr`-simii se folosesc uneori tempera-turi \nalte sau/[i medii acide,acestea pot denatura proteinamic[oråndu-i astfel valoarea bi-ologic`. Izolatele proteice, pe eti-cheta c`rora se men]ioneaz`faptul c` sunt ob]inute prin prelu-crare la temperatur` joas`, suntsuperioare celorlalte.

Izolatele proteice contribuie lacre[terea nivelului de antioxidan]i

\n organism, stimuleaz` sistemulimunitar [i r`spunsurile hor-monale.

De obicei, izolatele sunt opti-mizate s` con]in` cele mai bunecombina]ii de aminoacizi pentru a\mbun`t`]i performan]ele atletice.

Izolatul proteic este foarte so-lubil [i absorbit de c`tre organismmult mai rapid decåt alte pro-teine. Poate ajuta la sc`dereagreut`]ii corporale prin stabi-lizarea nivelului glicemiei [i redu-cerea senza]iei de foame.

Hidroizolatul proteic este unizolat a c`rui structur` de amino-acizi a fost rupt` din punct devedere enzimatic sau, altfel spus,a fost predigerat. |n consecin]`,acesta este absorbit mai u[or deorganism. |n ciuda acestui bene-ficiu, costul hidroizolatului estemai mare [i, de multe ori, \n urmaprocesului de fabricare, produsulcap`t` un gust nepl`cut, am`rui.

Ion exchange filtered wheyprotein isolate este un izolat pro-

teic \n care proteinele sunt sepa-rate prin folosirea unei sarcinielectrice [i a altor procese chi-mice. De[i nu p`streaz` nealte-rat profilul de aminoacizi ai pro-teinei, izolatele astfel ob]inute auo concentra]ie de proteine remar-cabil` (97-98%).

Cross flow micro-filtered wheyprotein isolate este tot un izolatproteic, \ns` ob]inut printr-un pro-ces de filtrare f`r` substan]echimice, care utilizeaz` filtre na-turale ceramice pentru a izolaproteina de alte elementenedorite (lactoz`, gr`sime, so-diu.) Acest proces p`streaz` ne-denaturat profilul proteinei, spredeosebire de cel cu schimb deioni. De[i costul lor este maimare decåt al celorlalte, izolateleproduse prin acest proces seremarc` prin concentra]ia de cal-ciu mai mare, iar cea de sodiumai mic`.

Proteina cea de toate zilele (2)

24 Culturism&Fitness nr. 6/2010

mod

el: A

lexa

ndru

Alb

ules

cu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Alexandru Bolborici

|n ciuda premiilor mari \n bani (cele mai mari dinacest an), oferite de principalul organizator, dlGabriel Toncean, s-au \nscris doar 20 de sportivi.Organizarea concursului a fost foarte bun`, totul amers [nur, culminånd cu demonstra]ia profesionis-tului Ronny Rockel [i cu banchetul de sfår[it, undea fost invitat` toat` lumea, de la arbitri, oficiali, spor-tivi, pån` la prietenii care \nso]eau sportivii. O a[aospitalitate mai rar!

La categoria 75 kg, s-a dat o lupt` \ntre doi campi-oni de categorii diferite: Ovidiu Cozma [i SebastianV`su]. Sebi a venit \ntr-o foarte bun` form` de con-curs, cum n-a mai fost de foarte mult timp, de pecånd concura la 65 kg. Ad`ugånd la aceasta [i plu-sul de masivitate, s-a impus \n fa]a lui Ovidiu. Pe lo-cul 3, Cristian Berciu, \n progres de la an la an.

La 85 kg, Remus Heredeu nu a mai putut men]ineforma extraordinar` pe care a avut-o la concursurileprecedente, la care a participat recent. Chiar [i a[aa cå[tigat clar categoria. Localnicul Florin Dogaru,posesor al unei structuri foarte bune, simetric [i ar-monios, va face legea la categoriile mijlocii, pe vii-tor, dac` progreseaz` \n acela[i ritm ca [i pån`acum. Pe locul 3 a venit Radu Ionesi, care, pe lång`

definirea foarte bun`, a ad`ugat [i un plus de masi-vitate. La 95 kg, Ionu] T`m`[an a cå[tigat primuls`u concurs de seniori, de[i are numai 24 de ani.Pe locul 2, ie[eanul Virgil Andrei, aflat la primul an

O nou` sal` de skanden-berg s-a deschis \n Bucure[ti,\n incinta Liceului Aurel Vlaicu(zona 1 Mai - Grivi]a).

Aparatur`: 2 mese de con-curs oficiale, o mas` cu unsingur post de antrenament,helcometru cu greut`]i, apara-te speciale Mazurenko, apara-te priz` degete, banc` Scott.

Pre]ul unei [edin]e este de10 lei. Program: 9-21, de lunipån` vineri, [i 9-15, såmb`ta.

SAL~ ANTRENAMENT SKANDENSAL~ ANTRENAMENT SKANDENBERGBERG

Culturism&Fitness nr. 6/2010 27

de seniorat, posesor al uneistructuri pl`cute.

La +95 kg, s-a impus FlorinBerbecar. Berbe, cum \i spun pri-etenii, este la primul titlu de cam-pion, \n progres la toate capitole-le: mas`, definire, prezentarescenic`.

La open seniori, premiul de5.000 lei a fost cå[tigat de cel maiu[or sportiv, Sebastian V`su].

Concursul s-a \ncheiat cu de-monstra]ia lui Ronny Rockel, defapt o dubl` demonstra]ie, dac`

calcul`m timpul petrecut pescen`, \n lumina reflectoarelor,dar [i \n sal`, \n mijlocul specta-torilor. Video g`si]i pewww.videosport.roopen feminin 1. Nicoleta Vlad – Sibiu categoria 75 kg 1. Sebastian V`su] – Cluj

Napoca2. Ovidiu Cozma – Baia Mare3. Cristian Berciu – Cluj Napoca4. Roland Alma[i – Baia Mare5. Vlad Calian – Reghincategoria 85 kg 1. Remus Heredeu – Oradea

2. Florin Dogaru – Reghin 3. Radu Ionesi – Bac`u 4. Marcel Macovei – Ia[i5. Hora]iu Forgaci – Reghin6. Alexandru Floru] – Vatra

Dorneicategoria 95 kg 1. Ionu] T`m`[an – Baia Mare2. Virgil Andrei – Ia[i3. Marcel Manea – Sibiu4. Attila Toth – Oradeacategoria + 95 kg 1. Florin Berbecar – Gherla2. Marius Antohe – Ia[i3. Ioan Chezan – Oradea4. Octavian Mih`i]` – Bra[ovopen seniori – Sebastian V`su]

26 Culturism&Fitness nr. 6/2010

edi]ia a IV-a, 16 octombrie 2010, ReghinCUPACUPA SEBASTIANOSEBASTIANO

RRoonnnnyyRRoocckkeell

SSeebbaasstt iiaannVV`̀ssuu]]

RReemmuussHHeerreeddeeuu

IIoonnuu]]TT`̀mm`̀[[aann

FFlloorr iinnBBeerrbbeeccaarr

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Florin Uceanu

18 titluri de campion na]ional

Tr`im \ntr-o er` \n care cele 24de ore ale zilei par s` nu maiajung` pentru toate lucrurile pecare vrem s` le facem.

Cum s` \nghesui [coala, servi-ciul, antrenamentul, cump`r`turi-le, medita]iile sau eventual dusulcopilului la gr`dini]` [i s` mai aitimp pentru ie[it seara la teras`cu prietena sau amicii? Totul tre-buie f`cut \n vitez` maxim` altfelnu mai apuci s` dormi 8 ore.

Un studiu f`cut \n America ara-t` c` genera]ia de azi doarme cuo or` mai pu]in comparativ cuanii 80 ai secolului trecut. De alt-fel, motivul invocat cel mai desde c`tre cei care ar vrea s` fac`sport, dar nu reu[esc, este acelac` nu au timp.

Joe Wieder, fondatorul IFBB(\mpreun` cu fratele s`u, BenWeider) a sesizat acest lucru \n-

c` din anii 60-70. El [i-a dat sea-ma c` nu to]i vor avea timpul [ienergia necesar` pentru a sta \nsal` cåte 2-3 ore zilnic, cum f`-ceau marii campioni de atunci:Sergio Oliva, Arnold Schwarze-negger, Frank Zane. |n plus,mul]i nici nu doreau neap`rat s`ajung` la performan]ele acestorasau s` concureze, ci doar s` ara-te bine [i s` fie s`n`to[i. Progra-mele de antrenament ale acestorcampioni, cu 15-20 de serii pegrup` muscular`, necesitau preamult timp [i prea mult` energiepentru un om obi[nuit. Atunci Joea venit cu solu]ia: antrenamentescurte, dar suficient de eficientepentru a ob]ine rezultate vizibile\n scurt timp.

|mi aduc aminte [i acum co-per]ile unor reviste din acei anicare promovau diverse titluri degenul: „Cum s`-]i construie[ti uncorp grozav lucrånd 15 minute pezi” sau „10 minute pe zi pentru unpiept conturat” sau „Cum s` ai un

abdomen de vis lucrånd 5 minutepe zi”. Aceast` strategie de joc acontribuit decisiv la dezvoltareaculturismului [i a fitnessului \ngeneral. Treptat lumea a \nceputs` vin` la sal` [i, dac` \n anii 60culturismul era practicat de omån` de entuzia[ti, acum, doar\n America, exist` 20 de milioanede oameni care frecventeaz`s`lile.

Aceast` reu[it` s-a bazat pemai mul]i factori, dar esen]ial afost faptul c` oameni obi[nui]ichiar au ob]inut rezultate vizibilecu aceste programe scurte.

Important \n acest caz este s`sc`pa]i de balast, de lucrurileinutile [i s` merge]i direct la ]int`,f`r` a mai pierde timp.

Iat` cåteva mituri:1. Stretchingul (\ntinderea

musculaturii) ajut` sportivii s`evite accident`rile.

2. Stretchingul ajut` sportiviis` performeze mai bine.

3. Stretchingul conduce la per-

ANTRENAMENTANTRENAMENT SCURTSCURT

forman]e musculare mai bune.4. Antrenamentul cu greut`]i

reduce flexibilitatea.5. Yoga este un tip de exerci]iu

complet lipsit de riscuri [i blåndcu corpul t`u.

6. Stretchingul asigur` o \nc`l-zire grozav` \naintea exerci]iilor.

7. Exerci]iile pentru abdomentopesc gr`simea de pe burt`.

Toate par adev`rate, dar toatesunt false.

Dac` nu ave]i timp, concentra-]i-v` pe esen]ial. Face]i doar \n-c`lzirea specific`, adic` cåtevaserii din exerci]iul care urmeaz`,cu greutate mic`, apoi cu o me-die [i trece]i direct la greutateastabilit` pentru acel antrenament.Nu e nevoie s` face]i mai mult de4 serii dintr-un exerci]iu [i 2 exer-

ci]ii pentru o grup` muscular`pentru a ob]ine rezultate bune.

Important este s` m`ri]i cu tim-pul greut`]ile folosite. |n general,o greutate cu care pute]i face 8-12 repet`ri e mai bun` pentruacest gen de antrenament scurt.Greut`]ile foarte mari (1-5 repe-t`ri) necesit` o \nc`lzire foartebun`, supraveghere din parteaunui coleg pe timpul execu]iei [ipauze mai mari \ntre serii, ceeace consum` timp. Pentru a eco-nomisi [i mai mult timp, lucra]idou` grupe \n acela[i timp prinmetoda superseriilor: un exerci]iupentru o grup`, urmat, f`r`pauz`, de altul pentru alt` grup`,dup` care urmeaz` pauza dedou` minute.

Joe, ca [i Arnold, recomanda

cuplarea grupelor antagonice:piept cu spate, biceps cu triceps,abdomen cu lombari iar umerii \ipute]i face, eventual, cu gambele.

Alege]i deci dou` grupe anta-gonice, face]i dou` exerci]ii pen-tru fiecare, cåte 4 serii pe exer-ci]iu [i pleca]i din sal`. Teoretic,trebuie s` dureze sub 30 deminute [i rezultatele pot fi impre-sionante, mai ales dac` folosi]i [isuplimente nutritive. Cel maipotrivit pentru cei \ntr-o continu`mi[care mi se pare batonul prote-ic pentru c` poate fi måncat dinmers oriunde. Noul batonWheybar-R Forte de 70 g, cu 18g de protein` din zer, este primamea op]iune \n acest caz.

28 Culturism&Fitness nr. 6/2010 Culturism&Fitness nr. 6/2010 29

Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo-Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form`de glucoz` pe o perioad` mai \ndelungat` decåt zah`rul.Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie deaproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectuaoptim un efort fizic de aproximativ 2 ore.

Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15g (se poate dizolva \ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se faceo reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri.

efect energetic \ndelungatPALATINOSEPALATINOSE

mod

el: V

lad

Pih

urea

c

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Alexandru Bolborici

|n data de 17 octombrie 2010,la Istanbul, s-a desf`[urat WorldStrongest Man Giants Live, etapadin turneul oficial de calificarepentru finala World StrongestMan 2011, la aceasta luåndparte, pentru prima dat`, [i unromån, Paul P\rjol.

La start au fost alinia]i cei maibuni sportivi din lume, printrecare Zyrunas Savickas, BrianShaw, Ervin Katona [i alte numemari. Pre[edintele federa]iei,domnul Colin Bryce, l-a anun]atpe Paul, \ntr-o discu]ie amical`,dinaintea concursului, c` ar tre-bui s` fie mul]umit dac` va ob]inepenultimul loc, acesta fiind unuldintre cele mai grele concursurianun]ate de el ca „o final` \ntr-osingur` zi”.

Una dintre probele competi]ieia fost Axul lui Apollon pentrurecord mondial, Paul reu[ind s`se claseze pe locul al 3-lea cu195 kg ridicate b`tånd astfel ve-chiul record, proba fiind cå[tigat`de Zydrunas Savickas, care areu[it un nou record mondial cuincredibila greutate de 215 kg. Oalt` prob` la care Paul a f`cut

senza]ie a fost ridicarea bu[tea-nului de 150 kg de cåt mai multeori posibil \ntr-un minut, unde areu[it 6 repet`ri, cå[tigånd probala egalitate cu ZydrunasSavickas, prob` la care niciunuldintre ceilal]i concuren]i nu a re-u[it mai mult de 3 repet`ri. |ns`,cel mai surprinz`tor lucru a fostc`, la proba „Pietrele lui Atlas”,Paul a reu[it s` urce toate cele 5bile, de la 120 la 180 kg, pe sta-tiv, \n 30 de secunde, \nvingån-du-l astfel pe cel mai puternic omdin lume, dublul campion mondi-al Zydrunas Savickas, care nu areu[it s` urce [i ultima bil` de180 kg.

|n final, dup` o evolu]ie cu multsuspans [i r`sturn`ri de situa]ie,romånul a ob]inut un meritoriu loc5 \n clasamentul general, \nvin-gåndu-i pe Mark Felix,Konstantin Ilin, Ervin Katona,Stoian Todorchev [i RichardSkog, calificåndu-se la urm`toa-rea etap` Giants Live. Paul s-abucurat [i de mult respect [iapreciere din partea spectatorilordin Istanbul care, la fiecare reu-[it`, strigau [i aplaudau cu fre-nezie, numindu-l pån` la sfår[itulconcursului „kuciuk guclu”, adic`„micu]ul puternic”, pentru c` era

cel mai scund [i mai tån`r con-curent, fapt care a f`cut s` maifie re]inut o or` de fani pentru fo-tografii [i autografe.

Clasament general:1. Zydrunas Savickas – Lituania2. Brian Shaw – USA3. Stefan Petursson –Islanda4. Laurence Shahlaei – Anglia5. Paul P\rjol – Romånia6. Mark Felix – Grenada7. Konstantin Ilin – Ucraina8. Ervin Katona – Serbia9. Stoian Todorchev – Bulgaria

10.Richard Skog – Norvegia

Paul P\rjol la WorldStrongest Man

PPaauull PP\\rr jjooll

Culturism&Fitness nr. 6/2010 31

Se spune c` defini]ia nebunieieste s` faci acela[i lucru de fie-care dat` [i s` ai a[tept`ri diferi-te. Cånd vine vorba s` \mbun`t`-]e[ti o grup` muscular` \nc`p`]å-nat`, declara]ia de mai sus devi-ne foarte relevant`.

Mul]i dintre noi au, din cånd \ncånd, o grup` muscular` care nur`spunde la stimul a[a cum ne-am dori. {i atunci ne \ntreb`m cetrebuie s` facem ca s` creasc`.Cum nu exist` o solu]ie universalvalabil` pentru o problem`, po]i fisigur de un singur lucru: dac`ceea ce faci nu merge, atunci tre-buie s` faci ceva diferit.

Sunt \ntrebat frecvent cåt dedes e bine s` schimb`m exerci-]iile, rutina, pauzele sau altevariabile. |ntotdeauna r`spund:„Schimb` ori de cåte ori ceea cefaci nu-]i aduce rezultate”. Cualte cuvinte, dac` merge, nu um-bla la el. Ronnie Coleman a ajunsde la stadiul de culturist amator lacel de profesionist, cu 8 titluri su-preme de Mr. Olympia, p`strån-du-[i aproape neschimbat` ruti-

na de antrenament timp de 15ani. {i de ce ar fi f`cut-o? A con-tinuat s` progreseze [i de aceeanu avea niciun sens s` fac`modific`ri prea mari.

La un moment dat, ajungem laun punct cånd realiz`m c` batempasul pe loc, fie c` e cazul pentru\ntreg corpul, fie pentru o anu-mit` parte a corpului. Indiferentcåt de bine r`spundea corpul laun anumit tip de antrenament sauanumite exerci]ii \n trecut, efoarte probabil ca acum s` numai mearg` deloc. Recent, \ntimp ce urm`ream ascensiuneaculturistului Jose Raymond laprofesioni[ti, am observat la el ozon` care trebuie s` fie \mbun`-t`]it` dac` dore[te s` fie cel maibun din lume la categoria 202pounds: pieptul.

Am f`cut antrenament la pieptcu Jose [i este incredibil de pu-ternic. Poate face \mpins cu baradin orizontal cu 185 kg pentru 8-10 repet`ri [i acela[i num`r derepet`ri la \nclinat cu 166 kg. L-am v`zut f`cånd serii cu ganterede 70 kg la \nclinat cu cåtevas`pt`måni \nainte de un concurs,la regim. De aceea, suspectez c`umerii [i tricepsul \i fur` stimula-rea pentru piept. Umerii [i tricep-sul sunt enormi, dar pieptul nueste a[a mare. |n niciun caz piep-tul lui nu este slab dezvoltat dup`standarde normale, dar, pentru aputea s` fie cel mai bun la cate-goria Mr. Olympia 202, trebuie s`\nving` tipi, precum David Henry,Kevin English sau EduardoCorrea, care to]i de]in ni[te pec-torali imen[i.

Iat` ce exerci]ii am f`cut recentcu Jose pentru antrenamentulpieptului:

pec-deck (pentru preobosireapieptului) – 2 serii a 21 de repet`ri(7 repet`ri \n treimea final` a cur-sei, 7 repet`ri \n partea de mijloc

[i 7 \n partea de \nceput) urmatede 2 serii normale;

\mpins cu gantere din \ncli-nat – 4 serii, palmele privesc unaspre alta \n partea de jos [i suntrotite pe m`sur` ce ridic`m gan-terele (similar ca la \mpinsulArnold);

\mpins declinat la aparat – 3serii normale plus o serie de 25-30 de repet`ri cu greut`]i des-cresc`toare, iar la final, cu ceamai mic` greutate, repet`rileexecutate cåt mai rapid posibilpån` sim]im arsuri \n piept;

superserie din flutur`ri la ca-blu \ncruci[at [i flot`ri la paralele:3 superserii, schimbånd \n`l]i-mea scripetelui din pozi]ia maxi-m` superioar`, la prima serie, lamijloc, pentru a doua [i \n parteainferioar`, pentru ultima; flutur`-rile la paralele f`cute pån` laepuizare.

La sfår[itul antrenamentului,pieptul era pr`jit r`u de tot. Nuconsider c` sunt un guru \n antre-namente precum Charles Glasssau Hany Rambod. Tot ce am f`-cut a fost s`-i dau lui Jose cåtevaidei. La el am v`zut cåteva mi[-c`ri interesate pentru spate,umeri [i picioare. {i le-am \ncer-cat. Unele mi-au pl`cut, altele nu.Ideea e c` nimeni nu [tie absoluttotul [i noi to]i putem beneficiacontinuu dac` avem mintea des-chis` pentru nou. La sal` sunt tottimpul \n c`utare de noi exerci]ii,rutine [i combina]ii.

Mul]i dintre noi trebuie s` con-tinue s` experimenteze, pentru aputea scoate maximul de lapoten]ialul pe care \l au, [i nu tre-buie s` renun]e niciodat` decåtdac` au \ncercat absolut totul.Mai e nevoie s` adaug c` tot tim-pul se g`se[te ceva nou pe cares`-l \ncerci?

Ron Harris

Ironman

ABORDARE PENTRU UN PIEPT |NC~P~}ÅNATABORDARE PENTRU UN PIEPT |NC~P~}ÅNAT

30 Culturism&Fitness nr. 6/2010

JJoosseeRRaayymmoonndd

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

Drago[ Corcoveanu

Andrei "Glon]ul" Chipreanova ob]inut cea mai bun` perfor-man]` a sa, locul 2 la categoria78 kg, bra]ul drept la NemiroffWorld Cup 2010, competi]iasuprem` unde particip` cei maibuni armwrestleri profesioni[tiai lumii. .

|n finala cu Janis Amolinsdesf`[urarea a fost: start rapid[i Amolins d` drumul la mån`;arbirul polonez a decis strap; \nstrap, Andrei intra surprinz`tor\n push [i putea cå[tiga sigur,

dar arbitrul d` startfals; Andrei intr` maibine \n meci, v`zåndc` are o [ans` [i \nstrap (\n preliminariipierduse clar \n strapla Amolins), tragebackpressure [i la unmoment dat se ridic`masa (nu era prins`cu nimic \n podea) [iAndrei face gre[ealade cot; am protestat[i meciul s-a reluat f`r` niciogre[eal` dup` analiza video; dinnou re-match (am urcat [i eu pescen` s` ]in de mas`), Amolins

cå[tiga clar. Chipreanov eraprea pompat [i n-a mai pututtrage. Amolins e mai tehnic deo-camdat`. Hidrolizat din cazein`

(PeptoPro)Hidrolizat proteic din cazein`

exclusiv din di-peptide [i tri-peptide,cu o concentra]ie proteic` de 80%.Se prezint` la cutii de 900 g –120,00 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neu-tru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 47 lei, cutii de 900 g – 49,00 lei.

Izolat proteic din zer (WPI)Izolat proteic din zer cu 90% pro-

tein`. Produc`tor: Fonterra, NouaZeeland`. Se prezint` la s`cule]i de900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g –59,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 42,00 lei, cutiide 900 g – 44,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(Cazeinat de calciu)

Concentra]ia proteic` este de

89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 53,00lei, cutii de 900 g – 55,00 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neutru.Se prezint` la s`cule]i de 750 g –22,00 lei, cutii de 750 g – 24,00 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de1 kg – 15,00 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie lent`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 16,00 lei, cutii de1 kg – 18,00 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i complec[i, cu absorb]ielent` [i gust neutru. Produc`tor:Roquette, Fran]a. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg– 17,00 lei.

NOU

Culturism&Fitness nr. 6/2010 33

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g Nemiroff World Cup

AAnnddrreeii CChhiipprreeaannoovv ((ddrr)) \\nn ff iinnaall `̀

Cupa Avram Iancu

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

asaltat cerånd autografe pe pozalui din revista noastr`.

Clasament:fete, clasa a IV-a1. Ana Gugu2. Ana Ro[u3. Andrada Pancu4. Elena Constantinb`ie]i, clasa a IV-a1. Mihai Ungureanu 2. Ionu] Emilian 3. Sebastian Diaconescu b`ie]i, clasele VII-VIII1. Andrei Petre 2. Florin T`b`caru 3. Valentin Gheorghe

Poze [i video g`si]i pe siteulwww.bratdefier.ro

Cei care au studiat foarte mult nu-tri]ia sunt din ce \n ce mai preten]io[icu alegerea suplimentelor. Am \n-tålnit din ce \n ce mai multe cereri desuplimente cu o anumit` compozi]ieproteic` [i un anumit gust. Astfel,ne-am gåndit s` lans`m o gam`nou`, denumit` „Supliment Pak“,care s` con]in` diferite substan]enutritive pure, adic` noi decåt le am-bal`m exact a[a cum le primim de laproduc`tori, f`r` s` intervenim \nvreun fel.

Dumneavoastr` pute]i cump`raaceste substan]e pure [i s` le com-bina]i cum dori]i, \n func]ie de obiec-tive [i gusturi. Pute]i ad`uga la unconcentrat proteic de un anumit fel,sau la o combina]ie de mai multe fe-luri de concentrate proteice, dextro-za, ca aport de carbohidra]i simpli [ipentru a da un gust bun, maltodex-trin`, pentru aport de carbohidra]icomplec[i, [i, \n func]ie de gustul fi-ec`ruia, diferite ingrediente pentruun gust cåt mai pl`cut (cacao, vani-lie sau diverse arome care se g`-sesc \n comer]).

32 Culturism&Fitness nr. 6/2010

Prof. Cristian Neagu

|n data de 25 noiembrie 2010,s-a desf`[urat un concurs deskandenberg, la {coala Genera-l` nr. 98 „Avram Iancu” din Capi-tal`, unde sunt profesor. Din par-

tea [colii, eu m-am ocupat de or-ganizare [i doresc s` mul]umescpe aceast` cale d-nei DirectorViorica Stoicescu, iar din parteaAsocia]iei Romåne de Skanden-berg „Bra] de Fier”, au fost invi-ta]i Radu Valahu, Daniel Instala-toru [i arbitrul interna]ional

Mircea Siminonescu-Simicel.Au participat fete [i b`ie]i de

la clasele a IV-a, b`ie]i de laclasele a VII-a [i a VIII-a. To]ielevii au avut ocazia s` asculteregulile skandenbergului, dar [iale fairplay-ului, direct de laRadu Valahu, pe care l-au

Dup` cucerirea a patru titluri de campion mondi-al la skandenberg, Ion „Iron“ Oncescu a reu[it s`fac` senza]ie \n skandenbergul mondial, ob]inånd\nc` unul la Campionatul Mondial din acest an carea avut loc \n pe-rioada 6-12 de-cembrie 2010 \nMesquite, Neva-da, SUA. El a evo-luat la categoria100 kg.

Ioan Pu[ca[u aconcurat la cate-goria +110 kg, aob]inut cel maibun rezultat dincariera sa, meda-lia de bronz.

{i ceilal]i spor-

tivi ai lotului au ob]inut rezultate foarte bune:Adrian Lauru[, locul 4 la juniori +80 kg [i FlorinRizea, locul 5 la seniori 60 kg. Prin aceste noi vic-torii ale sportivilor no[tri, Romånia devine o for]`mondial` \n acest sport. A fost o participare record,aproximativ 1300 sportivi \nscri[i din 40 de ]`ri.

„Iron“ Oncescu, campion mondial

IIoonn OOnncceessccuu

IIooaann PPuu[[ccaa[[uu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee

[[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruu pprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de suplimentenutritive \n Ploie[ti,

str. Brebenei 3, bl. 3, ap.3, lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCS{ 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism

Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]`CHAMPIONS GYM

Complex Sportiv LiaManoliu. Antrenori: Irina

Muntean, Dan Enu]`,Lauren]iu Gherfa[Tel. 0721.913.825

www.championsgym.roSIMONE GYM

Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 0723.370.156www.salafitnessculturism.ro

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, str. Armeni[ 2.

Tel. 021.345.25.90CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei25-27 (Teiul Doamnei).

Tel. 021.242.80.00GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764

POWER ZONEBucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3Tel. 021.340.00.24

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr. 6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, Bucur Obor

Tel. 0729.517.291DUMSIL GYM

Bucure[ti, Bd. Basarabia110. Tel. 0722.227.048

SUPERGYM INCBucure[ti, cartier Berceni,

str. Ni]u Vasile nr. 57Tel. 021.461.08.67

TONIK FITNESS CLUBBucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roKOM FITNESS

Bucure[ti, Bd C-tin Brån-coveanu nr. 114, sect. 4

www.komfitness.roALEX GYM

Prelungirea Ghencea, nr. 2Tel. 0734.394.305www.alexgym.ro

EXPERT GYMBucure[ti, Nerva Traian 5,

bl. M65; www.expert-gym.ro

FITNESS CLUBBucure[ti, Str. Liviu

Rebreanu 6;numai pentru fete

www.fitness-club.roANIMAL KINGDOM CLUBBucure[ti, Str. T`b`carilor

nr. 7, tel. 0766.415.030www.animalkingdomclub.ro

X-TREME FITNESSPite[ti, cartier Traian,cl`direa New Planet

Antrenor Mircea Sibiceanu[i Nicolae Nicolescu

Tel. 0726.236.996

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ffiittnneessss

videosport.rovviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeiiccuu ddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorreeDDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::

OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀ vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii))..

OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei.

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ulinclude [i taxele po[tale.

Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 28,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 55,00lei, g`le]i de 2 kg – 58,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principaleale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 4477,,0000lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 4433,,0000 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o surs`bun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combate-rea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatin`, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 4477,,0000lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 6/2010

Suplimente nutritive \n Rm.Vålcea. Consultan]` gratu-

it`. Tel. 0743.338.587Vånd aparate profesionale

culturism. Tel. 0742.438.371Vindem aparate de culturism.Proiectare [i design perso-nalizat.Tel. 0767.020.593

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 6/2010 35TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 209 (6/2010)

WWhheeyybbaarr--RRFFoorrttee

OOvviiddiiuu CCoozzmmaa,,campiioonul absoolut al

Roomåniieii pe 20110,,v` recoomand`batoonul nutriitiiv

TOPCU

LTURIS

M.R

O