Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

of 19 /19
director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 4 (199) 2009 l 0,90 lei l www.efitness.ro S S e e l l e e n n i i u u { { t t i i i i n n ] ] a a s s l l ` ` b b i i r r i i i i P P e e b b i i c c i i c c l l e e t t ` ` | | n n d d r r e e p p - - t t ` ` r r i i l l a a c c a a d d r r u u l l S S m m i i t t h h S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g & & F F I I T T N N E E S S S S TOPCULTURISM.RO

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 44 ((119999)) 22000099 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

SSeelleenniiuu

{{ttii iinn]]aa ssll `̀bbiirrii ii

PPee bbiicc ii cc lleett`̀

||nnddrreepp--tt`̀rrii llaaccaaddrruullSSmmiitthh

SSkkaannddeennbbeerrgg

&&&&FFIITTNNEESSSS

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

ßtiin]a sl`birii . . . . . . .8

Minerale importante:

Seleniu . . . . . . . . . . .10

Pe ultima sut`

de metri . . . . . . . . . .11

Îndrept`ri

la cadrul Smith . . . .12

Trac]iuni: la b`rbie

vs. priz` larg` . . . .14

Flexiile p`inajen [i

vârful bicepsului . .15

Campionatele

Balcanice . . . . . . . . .16

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Ramat cu un bra]

la cablu . . . . . . . . . .20

Pe biciclet` . . . . . . . . .22

Siluet Pak . . . . . . . . .23

Amino Whey-R . . . . .24

Campionatele Na]ionale

de culturism

juniori . . . . . . . . . . .26

Skandenberg . . . . . . .30

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Viorel Ristea

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capac-

itatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neurotran-smi]`torilor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia necesar`sus]inerii efortului intens, m`re[te for]amuscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun`t`]e[te recu-perarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen \nficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele de

gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 - 18.00sâmb`t` 11.00 - 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

&&FFIITTNNEESSSSEditura Redis Co

Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149[i 0744.324.645

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 4/2009 Culturism&Fitness nr. 4/2009 3

NOU NOU NOU NOUAparat de skandenberg realizat de Florsystem Sport [i

Alexandru Costache. Caracteristica special` a acestui aparateste bra]ul foarte mobil [i flexibil, putåndu-se exersa toatetehnicile din skandenberg. Aparatul poate fi v`zut \n Bucure[ti,la sala din cadrul Liceului Aurel Vlaicu.

Informa]ii [i comenzi la tel. 0740.096.475.

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, sereduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,40 lei/buc

SILUETBAR NOU

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, FlorinaCernat, Alexandru Bolborici, C-tinPle[ea, Daniel Racoveanu, Ion Onces-cu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din inte-riorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i35-70 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[i asig-ure o cantitate mare de proteine \n ali-menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4499,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9977,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 3333,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese cuun pahar cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesa-rul mediu de aminoacizi esen]iali pen-tru sportivi este de aproximativ 400

mg/kgcorp/zi.220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`

eliberarea hormonului de cre[tere (GH)la nivelul hipofizei, contribuie la men]i-nerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar[i are un rol important \n buna func]io-nare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021.300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,

0724.579.149fax: 021.351.50.58

sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vit-

amine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antiox-idant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 4/2009 Culturism&Fitness nr. 4/2009 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarBatonul Granobar este indicat pentru

oricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupra organismu-lui, con]in [i foarte multe fibre vegetalecare potolesc foamea, contribuind astfel [ila sl`bit. Compozi]ie nutritiv`: carbohidra]i– 37 g, gr`sime vegetal` – 12 g, fibre – 4g,proteine – 5 g, vitamine [i minerale – 2 g.Este un produs 100% vegetal. Ingredien-te: fulgi de gråu germinat, dextroz`, fructo-z`, cacao, ulei din såmbure de palmier, le-citin`. Batonul are 60 g [i 276 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din cele

mai importante surse: lapte, zer [i albu[de ou. Gustul batonului este foarte bundatorit` con]inutului bogat \n arahide.Compozi]ie nutritiv`: proteine – 10 g, car-bohidra]i – 30 g, gr`sime vegetal` – 15 g,fibre – 2 g, vitamine [i minerale – 2 g.Ingrediente: dextroz`, fructoz`, ulei dinsåmbure de palmier, cacao, arahide, fulgide porumb, concentrat proteic din zer,concentrat proteic din albu[ de ou, con-centrat proteic din lapte, lecitin`. Batonulare 60 g [i 370 Kcal. Se fac comenzi deminimum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinn--iimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 Kcal.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

Nutribar–RSe recomand` pentru îmbog`]irea ali-

menta]iei cu nutrien]i de calitate, care dauenergie [i au un rol benefic pentru organ-ism. Taurina este un aminoacid cu rol neu-rotonic, îmbun`t`]e[te memoria [i înl`tur`starea de oboseal` mental`, L-carnitina [iacizii gra[i Omega 3 contribuie la m`rireaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant, iar acidul acetilsalicilic arerol de prevenire a accidentelor cardiovas-culare. Fulgii de grâu germinat sunt bios-timulatori [i, împreun` cu fulgii de porumbcrocan]i, dau un gust excelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: carbo-

hidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (taurin`- 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide -12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg),fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acid acetil-salicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 Kcal. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos, prin

con]inutul de nutrien]i de calitate [i înpropor]ii optime pentru necesit`]ile orga-nismului uman, care dau energie [i auun rol benefic, putånd \nlocui cu succeso mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega

3 contribuie lastimularea ar-derii gr`similor[i a regl`rii nive-lului colestero-lului seric, vitami-na C este un bunantioxidant. Fulgiide grâu germinatsunt biostimula-tori [i, împreun`cu fulgii de po-rumb crocan]i [ialunele, dau ungust excelent ba-tonului. Este bo-gat în proteine [ifibre vegetalefiind recomandat[i pentru folosireaîn timpul dietelorpentru sl`bit. Nucon]ine ingredi-ente de origineanimal`, decipoate fi consumat[i de c`tre ceicare sunt ve-getarieni sau ]inpost. Batonulare 50 g [i 192Kcal.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀ttooaasseedduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, aacceesstt bbaattoonn ssee\\nnccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aallii--mmeennttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoo--lleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoommeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn[[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,4400 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021.300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021.351.50.58sau la: www.redis.ro

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 5 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conven-abil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 5 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

6 Culturism&Fitness nr. 4/2009

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500 lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat-ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vege-tale din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

B`utur` instant energizant` avåndcompozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz`–12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 01 mg,glucoronolacton` – 481 mg, cofein` –80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg,vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg,energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoa-nelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.Se fac comenzi de mimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i la maga-zine sau s`li.

Comenzile se facla telefoanele redac-]iei sau online pewwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy

Culturism&Fitness nr. 4/2009 7

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali:OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simipolinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionarea aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, pre-venindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66 (acidul gras GammaLinolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea \n greutate, \m-bun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i aunghiilor, poate preveni distrugerea ficat-ului datorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidulOleic) ajut` la reducerea hipertensiuniiarteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz`benefic asupra sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oralcåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te (anchoa [isardine), ulei din semin]e de in [i ulei delimba mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaappssuull`̀ ((11..220000mmgg)):: ulei de pe[te – 400 mg, ulei dinsemin]e de in – 400 mg, ulei de limbamielului – 400 mg. Valoare ener-getic`/capsul`: 10,8 Kcal (44,5 Kj).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic Inc.Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: Redis Nutri]ie.Se prezint` la cutii cu 90 capsule.

PPrree]]:: 3333,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

Exist` o tendin]` a tuturor pos-turilor de televiziune de a „ataca”problema kilogramelor \n plus \nspecial prim`vara, \naintea va-can]ei de var`. Cu aceast` oca-zie, am v`zut c` se perind` pe latelevizor tot felul de specialiste \nmasaj, reflexoterapie, cosmetic`electrostimulare, cristaloterapieetc. care ne explic` beneficiilemasajului, \mpachet`rilor, sau-nei, folosirii unor creme minunesau a electrostimul`rii, care toatepromit rezultate rapide \n topireagr`similor inestetice de pe abdo-men, [olduri, talie etc. |n dou`s`pt`måni ar trebui s` ar`]i multmai bine, potrivit lor.

Publicul, mare parte din cel fe-minin \n orice caz, ar face orice

s` sl`beasc`. Orice, mai pu]inefort fizic [i regim alimentar petermen lung, a[a c` bag` adåncmåna \n buzunar [i sunt masate,\mpachetate, electrostimulateetc.

Din p`cate, singurele metodecu adev`rat eficiente, cu rezultatede durat` sunt: efortul fizic [i re-gimul alimentar de durat`. Efortulfizic, pentru c` organismul con-sum` semnificativ mai multecalorii cånd te mi[ti sau mi[ti ce-va [i asta \l oblig` s` ajung` s`consume [i din rezervele de gr`-sime. Regimul alimentar, pentruc`, atunci cånd månc`m insufi-cient de multe calorii, corpul e for-]at s` consume din rezervele degr`sime pentru a suplini diferen]a.

Mai exist` o singur` situa]iecånd corpul consum` semnifica-tiv mai multe calorii decåt \n mod

normal, atunci cånd e expus lafrig. Atunci va consuma din rezer-vele de gr`sime pentru a producec`ldur`. Dar nu v` repezi]i \ns`s` sta]i \n frig iarna sau vara \nb`taia aerului condi]ionat pån`v` cl`n]`ne din]ii, pentru c`aceast` metod` e o sabie cu do-u` t`i[uri: statul \n frig declan-[eaz` o foame teribil`. Studiileau ar`tat, spre exemplu, c` aceiacare \noat` \n ap` rece au ten-din]a de a se \ngr`[a, de[i facefort fizic, tocmai pentru c` \nceps` m`nånce mai mult, ca urmarea expunerii la frig. Mult mai bineeste s` sta]i \n c`ldur`, pentru c`tot studiile au demonstrat c` ceicare stau \n camere \nc`lzitepeste limita de confort cu cåtevagrade au tendin]a s` m`nånce cu10-20 % mai pu]ine calorii pe zi,f`r` s` realizeze c` fac asta.

Nu pot s` neg \ns` c` exist` [isubstan]e sau alimente care nepot ajuta \n procesul de sl`bire.Am spus „ne pot ajuta” pentru c`rezultate semnificative, f`r`regim [i/sau sport, nu preaexist`.

Aten]ie, metodele chirurgicale,precum introducerea unui balon\n stomac, mic[orarea stomacu-lui, gåtuirea stomacului cu un ineletc. nu fac \n esen]` decåt s` nefac` s` ]inem regim pentru c`astfel månc`m mai pu]in. Stoma-cul devenind mai mic, ne s`tur`mmai repede [i ajungem s`månc`m mai pu]in.

|n concluzie, dac` avem voin]`[i ]inem regim sau ne oper`m, totacolo ajungem, adic` ajungems` månc`m mai pu]in. Opera]iile,\ns` prezint` riscuri, inclusiv de-ces, de aceea nu sunt accepta]idecåt cei cu grad mare de obezi-tate care, oricum, risc` decesulprematur din cauza obezit`]ii.

Spuneam c` exist` substan]e

{tiin]a sl`birii

Culturism&Fitness nr. 4/2009 9

care ne pot ajuta s` sl`bim [i ceicare merg \n s`lile de fitness cu-nosc foarte bine, spre exemplu,efectele L-carnitinei. Este o sub-stan]` ce ajut` la transportul [imetabolizarea gr`similor \n celu-le, pe care o lu`m oricum din ali-mente [i care, luat` \n cantit`]iceva mai mari din suplimente nu-tritive cu L-Carnitin`, m`re[tecantitatea de gr`simi arse de cor-pul nostru.

Pentru c` cititorii no[tri suntprea de[tep]i ca s` se lase p`c`-li]i de masajul, crema sau electro-stimularea care te „sl`besc in-stant” (la bani desigur...), o s` leprezint cåteva studii expuse la al15-lea Congres European alObezit`]ii.

Ceaiul verde este [tiut c` are oac]iune termogenic`, ce conver-te[te caloriile din gr`sime \n c`l-dur`, favorizånd sl`birea. Dar,pentru c` ceaiul verde con]ine [icofein`, alt` substan]` termoge-nic`, s-a pus \ntrebarea: careeste factorul activ care promo-veaz` sl`birea?

Un lot de subiec]i a fost \mp`r-]it \n 5 grupuri ce au primit urm`-torul tratament: grupul 1 - place-bo (substan]` f`r` efect), grupul2 - cofein`, grupul 3 - cofein` [iEGCG (cel mai potent ingredientdin ceaiul verde), grupul 4 -cofein` [i EGC (alt ingredient dinceai), grupul 5 - cofein` [i un mixdin ingredientele ceaiului verde.Cei din grupul 4 au ar`tat cel mairidicat nivel termogenic. Totu[i,efectul a fost considerat slab. Denotat c` subiec]ii nu au f`cutexerci]ii fizice [i se [tie c` aces-tea m`resc eficien]a proceselorde ardere a gr`similor.

Alt studiu a comparat men]ine-rea greut`]ii sc`zute dup` ter-minarea unui regim. Studiul deru-lat pe 12 s`pt`måni a \mp`r]itsubiec]ii \n 3 grupuri: 1 - regim cuprocentaj mare de protein` dinzer, 2 - regim cu procentaj marede protein` din casein` (protein`din lapte) [i 3 - regim cu procen-

taj mare de carbohidra]i. Grupu-rile 1 [i 2 au primit 35% protein`[i 42 % carbohidra]i, iar grupul 3,16% protein` [i 63% carbohi-dra]i. Num`rul de calorii a fostegal. Cei pe regim cu procentajmare de protein` au luat cel maipu]in \n greutate [i, \n plus, [i-aumen]inut mai bine nivelul redusde insulin` [i trigliceride.

Mai multe studii anterioare auar`tat c` o diet` bogat` \n calciupoate ajuta la sl`bire. Mecanis-mul implic` reducerea hormonilorde sintetizare a gr`similor combi-nat` cu descre[terea absorb]ieide gr`simi. |ntr-un nou studiu, unlot de [oareci a fost \mp`r]it \n 3[i a primit calciu [i protein` pen-tru a vedea dac` ad`ugarea deprotein` m`re[te efectul calciului\n sl`bire. Grupurile care au pri-mit timp de 21 s`pt`måni supli-mentar calciu [i protein` din zersau casein` au sl`bit mai multdecåt grupul care a primit supli-mentar doar calciu. Grupul care aprimit calciu [i protein` din zer aavut cea mai mare reducere degr`sime corporal`, ceea ce a f`-cut ca autorii studiului s` sugere-ze c` ceva din proteina din zerm`re[te pierderea de gr`sime.

Cel mai surprinz`tor rezultat alunui studiu [tiin]ific, prezentat laacest Congres, a fost cel \n careparticipan]ii au måncat, \naintecu 3 ore de un efort fizic efectuatla 50% din intensitate, o mas`compus` din 95% gr`simi [i 5%carbohidra]i. Surpriza a fost c`aceast` måncare bogat` \n gr`-

simi saturate a blocat \n totalitatereceptorii alfa-adrenergici ai celu-lelor, ceea ce a m`rit efectul hor-monilor care elibereaz` gr`simi-le, precum efedrina. Nivelul acizi-lor gra[i din sånge s-a dublat.Evident, e nevoie de mai multecercet`ri, dar, dac` alte studiiconfirm` aceste rezultate, ele voroferi o metod` interesant` de a„s`pa” \n cele mai \nc`p`]ånatedepozite de gr`sime.

Un alt studiu prezentat a ar`tatc` resveratrolul, o substan]` carese g`se[te \n vin, blocheaz` for-marea de noi celule de gr`sime [icontribuie la distrugerea celorexistente. Din p`cate, studiul afost f`cut pe celule de gr`sime \nvitro, nu pe oameni, iar cantitateade resveratrol necesar` ar costao mic` avere. Substan]a ar trebuiextras` din vin pentru c` altfel artrebui b`ute cantit`]i foarte mari,ceea ce poate duce la alcoolism[i, \n plus, vinul, avånd destulecalorii, ne-am \ngr`[a \n loc s`sl`bim.

Dup` cum vede]i, cercet`toriise zbat s` g`seasc` noi c`i delupt` \mpotriva gr`simii, deocam-dat` f`r` succese r`sun`toare,\n timp ce pe la televiziunilenoastre apar speciali[ti cu meto-de care au deja solu]ia la „rezol-varea” problemei. Pe mine m`amuz` cel mai mult denumireaaia pompoas` „masaj de remod-elare corporal`”. Evident c` nuremodeleaz` nimic, doar buzu-narele clien]ilor.

8 Culturism&Fitness nr. 4/2009

FFlloorr iinnUUcceeaannuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Culturism&Fitness nr. 4/2009 11

Culturi[tii \[i ocup` mult timpfocalizåndu-se pe imaginea deansamblu: cåt de mari apar mu[-chii lor \n oglind`, cåt de mult pot\mpinge de la piept, cå]i centi-metri au ad`ugat la bra] de la ulti-ma m`sur`toare. De asemenea,se gåndesc foarte mult la macro-nutrien]i, cåte grame de proteine,carbohidra]i sau gr`simi au ne-voie pentru a-[i atinge scopul.Dar, acordånd o a[a mare aten]ieunor factori vizibili, de multe oriuit` s` dea importan]a cuvenit` [iunor factori mai „mici” care potavea impact mare.

Seleniu, de exemplu. Este unmicronutrient, unul dintre vita-minele [i mineralele de care cor-pul are nevoie pentru a func]ionala parametrii optimi, dar estenecesar` doar o mic` cantitate.Neacordarea aten]iei cuveniteacestui mineral poate avea con-

secin]e grave pentru s`n`tateageneral` [i pentru dezvoltareamuscular`.

Seleniul este un antioxidantpotent [i treaba lui este aceea aunui antioxidant - neutralizeaz`radicalii liberi periculo[i \nainteca ace[tia s` distrug` ]esuturilecorpului, lupt` \mpotriva unor for-me ale cancerului, ajut` ca siste-mul cardiovascular.

Mult mai interesante sunt be-neficiile fizice ale seleniului. |nprimul rånd, acest mineral ajut`la men]inerea nivelului optim al ti-roidei, pentru un metabolism \nritm cu stilul de via]`. {i asta nu etot. Studii noi au demonstrat im-plicarea seleniului \n for]a mus-cular`. |ntr-un studiu publicat \nnum`rul din august al AmericanJournal of Clinical Nutrition, s-a

testat for]a la mai multe exerci]ii,pe 89 de subiec]i. Rezultatul afost c` cei cu nivele sc`zute deseleniu au fost, \n 95% din cazuri,mai slabi la for]` decåt cei cunivele ridicate de seleniu.

Din fericire, s`-]i asiguri dozanecesar` de seleniu, zilnic, esteu[or. Doza zilnic` este undeva la55 mcg (micrograme), \ns` tesf`tuiesc s`-]i asiguri cam 200mcg. Din måncare e mai greu deluat aceast` cantitate, dar cu aju-torul suplimentelor putem u[oratinge aceast` valoare. Oricum,ori din måncare ori din supli-mente ori din ambele, ai grij` s`-]i asiguri aceast` cantitate zilnic`pentru a-]i putea men]ine un corps`n`tos [i puternic.

Alexandru Bolboricidup` Musclemag

Mineraleimportante

Viorel Ristea

|n acest articol voi discutadespre ultima lun` de preg`tirepentru Muscle Mania Universe2009. Nimeni, absolut nimeni nute poate ajuta mai mult decåt pro-priul instinct. Dup` ce \n trecutam \ncercat s` ascult [i s` cauts` asimilez cåt mai mult` infor-ma]ie pentru a \mbun`t`]i perfor-man]a sportiv`, anul acesta amf`cut ceva diferit: mi-am ascultatcorpul mai mult. Am \ncercat oabordare logic` [i calm`, f`r`exces de zel [i \nfometare.Func]ioneaz`!

|n ceea ce prive[te alimenta]ia,am stabilit un barem caloricmaxim [i un consum minim deprotein`: 3.000 de kcalorii maxim[i 400 g protein` (acestea suntcorespunz`toare volumului [imetabolismului meu; am 100 kg[i un procentaj de gr`sime mic).Am stabilit un num`r fix de mese,[ase mai exact, [i la fiecaremas` am ales una, \n func]ie depreferin]`, f`r` s` ]in cont detimingul mesei, cu excep]iamesei de dup` antrenament.Acestea au fost urm`toarele: 250g carne de pui + 75 g orez(\nainte de fierbere), 500 gbrånz` de vaci cu 0% gr`sime +1 m`r, 250 g carne de pui + 1castron de salat` verde + 1 lin-gur` ulei de m`sline extravirgin,250 g carne de pui + 1 felie demozzarella + 1 felie de påineintegral`, 300 g perle de brånz`cu 2% gr`sime + 2 felii de påineintegral`, 250 g mu[chi de vit`+sparanghel + 1 cartof copt, 3cupe de protein` din zer + 50 gov`z.

Iat` cum arat` o zi tipic` (ceeste fantastic este c` fiecaremas` poate fi \nlocuit` cu una dinlista de mai sus):

Trezire: o por]ie supliment

pentru sl`bire + 4 pastile HMB,biciclet`, 30 de minute

Masa 1: 3 por]ii de protein` dinzer + ov`z + multivitamine + pro-dus pentru articula]ii + 1 tribulusterestris + produs vasodilatator +1 g vitamina C

Masa 2: pui + orez + o lingur`glutamin`

Masa 3: protein` din zer +ov`z + produs vasodilatator + opor]ie supliment pentru sl`bire +1 tribulus terestris + 1 g vitaminaC + 4 pastile HMB

Masa 4: 500 g brånz` de vaci+ 1 m`r, 1 lingur` glutamin`

Antrenament + 30 de minutecardio

Masa 5: 1 por]ie produs ener-getic + produs vasodilatator + opor]ie supliment pentru sl`bire +1 tribulus terestris + 1 g vitaminaC + 4 pastile HMB

Masa 6: 250 g mu[chi de vit`+cartof copt + sparanghel/fasoleverde + 5 g glutamin`

Dac` \mi mai este foame [idup` aceste 6 mese, noapteamai consum protein` (de preferat

brånz` de vaci slab`).|n ceea ce prive[te antrena-

mentul, v` transmit urm`torulmesaj: nu v` fie team` demunc`!

Structura antrenamentului ar`mas aceea[i: 1 grup` pe zi

Ziua 1: spateZiua 2: pieptZiua 3: picioareZiua 4: umeriZiua 5: bra]eAm lucrat mu[chiul din cåt mai

multe unghiuri [i cu volum marede munc` (aproximativ 20 de se-rii pe grup` muscular`). |n zilele\n care m-am sim]it obosit, mi-amascultat corpul [i am redus dinvolum. Trebuie s` \ncerca]i s`g`si]i echilibrul \ntre psihic [i fizic.

Acesta este planul meu de pre-g`tire. Asta nu \nseamn` c` tre-buie s` \l urma]i 100%. }ine]icont de un singur lucru: CORPULVOSTRU!

Sfat pentru cei tineri: ]ine]i-v`de [coal`, pentru c` un job binepl`tit v` va putea aduce progrese\n culturism.

VVaassii llee{{eerrbbaann

PEPE ULTIMAULTIMA SUT~SUT~ DEDE METRIMETRISeleniu

Surse de seleniuAliment cantitate SeleniuNuci braziliene 3-4 nuci 272 mcgf`in` integral` din gråu o cup` 85 mcgarpaca[ o cup` 75 mcghalibut 170 g 74 mcgton 85 g 65 mcgpaste din gråu integral o cup` 36 mcg

DDrraaggoo[[PPooppeessccuu

10 Culturism&Fitness nr. 4/2009

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [iun recipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate celetrei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cuo singur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot be-neficia de ofert` la ma-gazinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 4/2009 1312 Culturism&Fitness nr. 4/2009

Daniel Opreacampion balcanic

R`sfoiam acum cåteva zile orevist` de culturism [i aten]ia mi-a fost atras` de un articol care seadresa, \n mod special, \ncep`to-rilor. Articolul, de altfel foarte per-tinent, recomanda acestora cuprec`dere folosirea exerci]iilor debaz`, complexe [i grele, precumgenuflexiuni, \mpinsuri, ramaturi,\ndrept`ri etc. efectuate cu greu-t`]i libere, care ar stimula multmai bine dezvoltarea muscular`,\n compara]ie cu exerci]iile sim-ple, de izolare. Pe de alt` parte,al]i autori sf`tuiesc \ncep`torii s`se orienteze c`tre lucrul la apara-te [i s` evite exerci]iile cu greut`]ilibere care, \n opinia acestora,al`turi de o execu]ie defectuoas`[i lipsa de experien]`, ar fi cauzaprincipal` a accident`rilor.

Personal, sunt de acord cuambele teorii, fiecare dintre eleputånd fi argumentat` [i contra-argumentat` la nesfår[it. Proble-me apar \ns` atunci cånd \ncep`-torul dornic de rezultate este dez-orientat [i nu [tie care abordareeste mai bun` pentru el. Cred c`o variant` de mijloc, echilibrat`este benefic`. E clar c` cele maimulte dintre aparate copiaz` untip de mi[care cu greut`]i libere,dar impun o execu]ie mult maistrict` [i mai controlat`. Iat`acum un exemplu, cred eu, con-cludent:

|ndrept`rile cu bara pentrulombari reprezint` un exerci]iu pecåt de eficient pentru dezvoltareazonei respective, pe atåt de peri-culos atunci cånd sportivul abdi-c` de la o execu]ie strict`. Mo-mentele critice ale exerci]iuluisunt atunci cånd executantul ridi-c` bara de pe supor]i [i face pa-sul \n spate pentru a avea loc s`coboare suficient greutatea [iatunci cånd, dup` un num`r de

repet`ri, mu[chii lombari suntobosi]i, iar bara trebuie a[ezat`pe suport sau [i mai r`u, pe sol.|n ambele situa]ii, dezechilibrele[i pierderea pozi]iei „cabrat” su-pun coloana vertebral` la sarcinipericuloase. Exerci]iul este cuatåt mai periculos cu cåt posibili-tatea ajutorului unui partener nuexist`.

Iat` c` acela[i exerci]iu poatefi executat la cadrul Smith \n con-di]ii de siguran]` sporit` [i, \n opi-nia mea, cu o activare a zoneilombare la fel de bun` ca la vari-anta cu bara liber`.

Avantajele ar fi acelea c` spor-tivul poate regla de la \nceput\n`l]imea de la care vrea s` apu-ce bara, poate limita mecaniccursa de coboråre a acesteia,evit` efortul de echilibrare a barei[i poate lucra pån` aproape de e-puizarea muscular`, f`r` teamade a nu putea reveni la suportulpentru bar` \n timp util [i cu co-loana vertebral` \ntr-o pozi]ie co-rect`, pentru c` are posibilitateas` termine exerci]iul a[ezåndbara \n orice moment al cursei.

Pentru ca exerci]iul efectuat lacadru s` fie cu adev`rat eficient,

trebuie avute \n vedere cåtevaaspecte: pozi]ionarea t`lpiloraproximativ sub bar`, alegereaunei prize suficient de largi, men-]inerea spatelui cabrat [i a capu-lui l`sat u[or c`tre \napoi pe toa-t` durata exerci]iului, precum [iflexarea genunchilor.

La finalul cursei pozitive a mi[-c`rii, tensiunea din mu[chii spa-telui inferior poate fi sporit` princontractarea voluntar` [i men]i-nerea acesteia pentru un mo-ment. Ritmul de execu]ie trebuies` fie unul moderat, iar smucituri-le sunt nepermise.

Dezvoltarea zonei lombareeste deosebit de important`, deaceasta depinzånd [i progresulaltor grupe musculare. Spreexemplu, ni[te lombari puternicisunt de multe ori garan]ia unorgenuflexiuni executate „ca lacarte”, ceea ce reprezint` primulpas spre ob]inerea de mas` mus-cular` pe coapse.

|n \ncheiere, a[ vrea s` sublin-iez faptul c` exerci]iile cu greut`]ilibere sunt indicate atunci cåndsportivul de]ine o tehnic` de exe-cu]ie care s`-l ]in` departe de ac-cident`ri, iar exerci]iile la aparatereprezint` o variant` mai sigur` aprimelor, de[i, cåteodat`, nu lafel de eficient`.

|ndrept`ri la cadrul Smith

DDaanniieellOOpprreeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Iei un neini]iat, \l bagi \n sal` [i\i spui s`-]i arate ce [tie s` fac`.Sigur apuc` o ganter` [i \ncepes` fac` biceps cu ea. Dup` cumeste de popular bicepsul, la fel [imultitudinea de articole [i exerci-]ii specifice. Dac` stai pu]in [i tegånde[ti, pentru un mu[chi a[amic, cum este bicepsul, avem ovarietate de exerci]ii, poate celemai multe: flexii cu bara, flexii cugantere, flexii hammer, flexii re-vers, flexii Scott, flexii Zottman,flexii concentrate [i, bine\n]eles,flexii p`ianjen.

Flexiile p`ianjen nu sunt unexerci]iu prea popular acum, saucel pu]in nu la fel de popular cuma fost cåndva. A avut zilele luicånd Sergio Oliva cå[tiga Mr.Olympia. Pe atunci Sergio, cå[ti-g`tor a 3 titluri supreme, a dezv`-luit c` a folosit acest exerci]iu laantrenamentele pentru biceps.

Lui Sergio \i pl`cea acest gende flexii deoarece sim]ea c`-l aju-t` s` izoleze bicepsul [i s`-i con-struiasc` vårful de care ducealips`. Mul]i antrenori [i instructoricred c` flexiile p`ianjen [i celeconcentrate ajut` la forma bicep-sului, \n special la vårful acestuia.Treaba asta este discutabil`.Anatomic, bicepsul are o form`cilindric`, iar fibrele muscularesunt dispuse longitudinal. Astfel,este cam imposibil s` antrenezidoar o por]iune a acestuia. Dac`cineva care face flexii spidersimte c` lucreaz` vårful bicepsu-lui este posibil din cauza formeiizolate de execu]ie a exerci]iului.La tradi]ionalele flexii cu bara dinstånd ac]ioneaz` [i al]i mu[chiadiacen]i.

Flexia p`ianjen este asem`n`-toare cu flexia la banca Scott, cudeosebirea c` planul b`ncu]ei,unde ne sprijinim bra]ele, estevertical. Unele b`nci Scott suntajustabile [i po]i face acest exer-ci]iu, altele sunt fixe cu un planoblic pe o parte [i un plan verticalpe cealalt` parte.

Cum am men]ionat mai sus,flexiile spider sunt un exerci]iu deizolare care nu \]i permite s`tri[ezi prea mult. Partea superi-oar` a bra]elor r`måne fix`, fiindblocat` de planul vertical, numaiantebra]ele se mi[c`.

Execu]ia este important`. Da-c` cobori bara prea repede, ri[tiprobleme la cartilagiul um`rului.Mi[carea trebuie s` fie controlat`1-2 secunde pe partea pozitiv` [i

tot cam atåt pe cea negativ`.Executånd corect, vei sim]i arsuri\n biceps [i o pompare foartebun`. Nu ai nevoie de o greutateprea mare, cam jum`tate din cefolose[ti la flexiile cu bara dinstånd.

E bine s` introduci exerci]iul lasfår[itul antrenamentului de bi-ceps, dup` exerci]iile de baz`,sau s`-l folose[ti cånd dore[ti unantrenament de pompare, nu defor]`.

Flexia p`ianjen este un exerci-]iu sigur, dac` este executat co-rect, f`r` elan \n partea de jos arepet`rii [i, ca orice exerci]iu nou,va aduce cu siguran]` un micprogres.

Alexandru Bolboricidup` Musclemag

Trac]iuni la b`rbie - variantacea mai u[oar` dintre ambeleexerci]ii - se bazeaz` foarte multpe for]a bicep[ilor [i a pectoralilormajori. Pozi]ia apropiat` a bra]e-lor face ca pectoralii s` preia omare parte din \nc`rc`tur`, \n de-trimentul dorsalului. Din punct devedere mecanic, este un exerci-]iu compus ce include majoritateamu[chilor din partea superioar` acorpului. Atle]ii de for]` \nclin` s`foloseasc` mai des acest exerci-]iu \n detrimentul trac]iunilor cupriz` larg` pentru a ob]ine maximde for]` de tragere. Dac` dore[tis`-]i dezvol]i for]a de tragere,acesta este cel mai bun exerci]iu;dac` dore[ti m`rime [i form`,atunci s` ai grij` s` introduci \nantrenament [i varianta cu priz`larg`.

Trac]iuni cu priz` larg` la piept- unul dintre cele mai grele exer-ci]ii care poate fi f`cut doar cugreutatea proprie. Pozi]ia bra]e-

lor, cu coatele dep`rtate la maxi-mum, face ca unii mu[chi s` nuse afle \ntr-o pozi]ie biomecanic`favorabil` pentru a putea benefi-cia de maximul lor de for]`. Dincauza prizei tip prona]ie, este

greu s` activezi bicep[ii [i, de[itricep[ii, teres major [i deltoiziiposteriori sunt implica]i, cea maimare munc` o face marele dor-sal. {i cel mai bine stimul`m ma-rele dorsal printr-o priz` ceva mailat` decåt l`]imea umerilor.

|n concluzie, pentru dezvolta-rea maxim` a dorsalilor, cea maibun` variant` este a trac]iunilorcu priz` larg`. Dac` nu po]i efec-tua minimum 5 repet`ri complete,efectueaz` exerci]iul la helco-metru cu o greutate, evident, maimic` decåt cea corporal`. Dup`ce devii puternic, te \ntorci la trac-]iunile libere. Pentru cei care potefectua trac]iunile libere cu priz`larg`, recomand s` le face]i la \n-ceputul antrenamentului pentruspate. 3-4 serii cu pauze cevamai mari \ntre ele pentru c`, ve]iobserva, o s` ave]i nevoie.

Alexandru Bolboricidup` Musclemag

Trac]iunila b`rbie VVSS

Culturism&Fitness nr. 4/2009 15

FLEXIILE P~IANJENFLEXIILE P~IANJEN{I VÅRFUL {I VÅRFUL BICEPSULUIBICEPSULUI

14 Culturism&Fitness nr. 4/2009

cu priz`larg`

mod

el: I

onu]

Iana

mod

el: D

an C

\rst

ea

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Edi]ia din acest an s-adesf`[urat \n localitatea Bor,Serbia, \n perioada 15-16 mai2009. De[i am avut sportiviprezen]i la majoritatea categori-ilor, nu am reu[it ob]inerea nici-unui titlu balcanic anul acesta,dup` ce, \n 2007 [i 2008ob]inusem 7, respectiv 4 medaliide aur. Chiar [i a[a am reu[itob]inerea locului 3 pe na]iuni, dintotalul de 7 participante. Felicit`risportivilor pentru munca [i rezul-tatele ob]inute!

Rezultate: Florin Alistar - loc 4la 75 kg juniori, Vlad Chiriac - loc4 la +75 kg juniori, Vasile Cr`ciun- loc 2 la 80 kg masters, ElenaChirac - loc 3 la culturism femi-nin, {tefan Boscornea - loc 5 labb. classic 175 cm, Andrei Vasiliu

- loc 3 la bb. classic +180 cm,Simona Ursache - loc 4 la ftnessopen, Emilia Pantea - loc 3 labodyfitness 163 cm, Ioan Pop -loc 3 la 70 kg seniori, CristianAnghel - loc 5 la 80 kg seniori,100 kg - Octavian Mih`i]` - loc 5

la 100 kg seniori, Costic`C`ileanu - loc 3 la +100 kgseniori, Lucian Boerescu - loc 5la +100 kg seniori, Emilia Pantea+ Octavian Mih`i]` - loc 4 laperechi [i Elena Chirac + VladChirac - loc 5 la perechi.

Campionatele Balcanice

Clubul Sportiv Municipal Baia Mare,\n colaborare cu Federa]ia Romån`de Culturism [i Fitness, Direc]ia pen-tru Sport a Jude]ului Maramure[,Consiliul Jude]ean Maramure[ [iConsiliul Local Baia Mare, organizea-z` Campionatul European deCulturism [i Fitness la juniori [i mas-ters \n perioada 26-29.06.2009

La acest eveniment sportiv par-ticip` 24 de ]`ri [i peste 200 desportivi.

Men]ion`m c` aceast` competi]ie,conform contractului \ncheiat \ntrecanalul TV Eurosport [i IFBB, va fitransmis` pe Eurosport.

Intrarea este liber`.

culturism [i fitness, juniori,junioare [i masters

VVaassii llee CCrr `̀cciiuunn ((ssttåånnggaa))

CAMPIONATELECAMPIONATELEEUROPENEEUROPENE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

s` participe la acest concurs. V`voi ]ine la curent.

al]i 4 atle]i au fostad`uga]i \n IFBB Hall of Fame?|nfiin]at` \n 1999, pentru a onoraactivit`]ile extraordinare ale unorsportivi [i oficiali ai acestui sport,

\n Hall of Fame au fost recentad`uga]i sportivii Flex Wheeler,Kevin Levrone, Danny Padilla [iJuliette Bergman pe lång` ceimai „vechi”, precum Sergio Oliva,Arnold Schwarzenegger, ChrisDickerson, Mike Mentzer, RichGaspari [i mul]i al]ii. De notat c`pot intra \n Hall of Fame doar pro-fesioni[tii cu rezultate remarca-bile care au a[teptat cel pu]in 5ani de la data oficial` a retrageriilor.

proasp`tul profesionistMohammad Bannout a reu[it oclasare foarte bun` la primul s`uconcurs profesionist, locul 7 laIron Man Pro 2009? El este v`rullui Samir Bannout, cel care acå[tigat Mr. Olympia 1983. Profe-sorul e bun, r`måne [i elevul s`confirme, iar \nceputul e promi]`-tor.

premiile de la Mr.Olympia vor urca la nivelurineatinse pån` acum? Organiza-torii au declarat c` anul acestavor cre[te substan]ial premiile \nideea c` Mr. Olympia e cel maimare [i mai bun concurs de cultu-rism din lume [i premiile trebuies` reflecte asta. „Mr. Olympia vaimpune noi standarde”, declar`satisf`cu]i organizatorii care aureu[it s` atrag` noi sponsori, \nciuda crizei financiare mondiale.Astfel, 200.000 $ vor reveni cå[ti-g`torului, o cre[tere cu 45.000fa]` de anul trecut, iar locul 2 laMr. Olympia va lua 100.000 $.Totalul premiilor va fi de 800.000$, cel mai apropiat concurs, catotal al premiilor, este ArnoldClassic, cu 466.000 $.

prima edi]ie de Campio-nat Na]ional de seniori de la noi aavut loc \n anul 1966? Pe atuncierau doar dou` categorii, pe \n`l-]ime, abia \n 1980 s-a trecut pecategorii de greutate. Tot ca ostatistic`, pån` acum, avem 4culturi[ti cu titluri na]ionale latoate categoriile de vårst` (juni-ori, seniori [i masters): PetruCiorb`, Florin Uceanu, Costel

Torcea [i Constantin Bebe[elea.\n num`rul 2 al revistei

„Forbes“ Romånia, a ap`rut unarticol despre succesul concur-surilor de skandenberg? Faptulc` un show de skandenberg aavut o audien]` mai mare decåtun meci de fotbal al echipeiSteaua Bucure[ti a fost o lovitur`pe pia]a media care a atras [iaten]ia prestigioasei reviste deafaceri „Forbes“.

Troy Alves a cå[tigatEuropa Super Show? Dup` 7 anide cånd a trecut la profesioni[ti [idup` 24 de concursuri, Troy areu[it, \n sfår[it, s` cå[tige primuls`u concurs profesionist: EuropaSuper Show. Surprinz`tor numepentru un concurs care are loc \nSUA, nu \n Europa. La cei 42 deani ai s`i, Troy a reu[it s` prind`cea mai bun` form` a vie]ii sale,de[i reporterii credeau c` zilelelui de glorie erau trecute. Cel maibun rezultat anterior ob]inut de ela fost \n 2003 la Mr. Olympia,unde a ocupat locul 8. S` vedemce va face anul acesta. |n urmalui Troy, la acest concurs, desf`-[urat pe 18 aprilie, s-au clasat ja-ponezul Hidetada Yamagishi

aflat \n progres, pe care fanii l-auputut vedea la Timi[oara, [iDarrem Charlles, pu]in ie[it dinform`. Rusul Sergey Shelestov s-a clasat pe 4, iar FredericSauvage pe 5.

Arnold va ap`rea \nTerminator 4, de[i nu va fiprezent nici un minut pe platourilede filmare? Guvernatorul Califor-niei, Arnold Schwarzenegger, vaap`rea [i \n seria a patra a cele-brului film, gra]ie tehnologiei deultim` genera]ie. Un mulaj al cor-pului s`u va fi folosit ca punct deplecare al program`rii unei vari-ante pe calculator a celebruluipersonaj. Terminator 4 a fost lan-sat pe 21 mai \n SUA, iar rolulprincipal a fost dat actorului bri-tanic Christian Bale.

Wolverine a refuzat cos-tumul cu mu[chi [i s-a dus lasal`? Hugh Jackman, eroul dinseria X-Man, care interpreteaz`rolul Wolverine, a fost solicitat [ipentru a patra serie a filmului inti-

tulat „|nceputuri”. Ini]ial, lui Hughi s-a oferit un costum care s`-lfac` s` arate mai musculos, daracesta a preferat s` mearg` lasal` [i s` munceasc`. Onorabil,zic eu. Premiera a avut loc la noi,a[a c` pute]i s` admira]i \n directrezultatul muncii lui.

Franco Columbu a maicå[tigat un premiu? Fostul mareculturist profesionist, FrancoColumbu, a primit „Arnold ClassicLifetime Achivement Award”(premiul pentru \ntreaga carier`)chiar din måna GuvernatoruluiArnold, cu ocazia concursuluiArnold Classic 2009. Franco acå[tigat Mr. Olympia de dou` ori:\n 1976 [i \n 1981, s-a clasat demai multe ori pe locul secund, ajucat \n numeroase filme, dar s-aremarcat \n particular [i prin for]asa deosebit`, fiind considerat celmai puternic culturist din lume \ntimpul s`u.

Rulove Winklar a cå[tigatArnold Classic 2009? Nu e nicioeroare, e adev`rat c` mereu sur-prinz`torul Kai Greene este cå[ti-g`torul concursului de profesio-ni[ti dar exist`, de cå]iva ani, [ivarianta Arnold Classic pentruamatori, unde pot concura sporti-vi din toat` lumea. Anul acesta,olandezul Rulove Winklaar acå[tigat openul la seniori, iarrusoaica Elena Shpotun la femei.Din cåte [tiu, anul viitor un cam-pion din Romånia inten]ioneaz`

FFrraannccoo CCoolluummbbuu [[ii AArrnnoolldd SScchhwwaarrzzeenneeggggeerr

18 Culturism&Fitness nr. 4/2009

TTrrooyyAAllvveess

Culturism&Fitness nr. 4/2009 19

FFlleexxWWhheeeelleerr

RRuulloovveeWWiinnkkllaarr

MMoohhaammmmaaddBBaannnnoouutt

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Pur [i simplu, antrenamentulspatelui este dificil. Trebuie s` teantrenezi tare, greu [i s` ai tottimpul o conexiune minte-mu[chi. S` de]ii ni[te mu[chidorsali plini \n por]iunea inferioa-r` a acestora reprezint` o proble-m` de care mul]i culturi[ti se \m-piedic`. Pentru a declan[a cre[-terea acestei zone, Arnold reco-mand` ramatul cu un bra] lacablu.

Pentru a executa mi[carea,alege un måner \n form` de D,ata[eaz`-l la cablul inferior al a-paratului [i asigur`-]i o pozi]iestabil` a corpului pe picioare.Apleac`-te \nainte, din trunchi,cam 45 de grade, p`strånd piep-tul ridicat [i umerii \n spate. |nce-pe cu bra]ul perfect \ntins \n fa]ata. Trage månerul spre tine pån`cånd um`rul dep`[e[te linia cor-pului, cåt mai mult posibil. Måne-rul s` r`mån` tot timpul \ntr-unplan perpendicular pe podea.Men]ine contrac]ia final` [i apoirevino \ncet la pozi]ia de startpentru completarea p`r]ii nega-tive a repet`rii. Dup` ce ai com-pletat 8-12 repet`ri cu un bra],repet` cu cel`lalt bra]. 3-4 serii,

cu fiecare bra], sunt suficiente. Avantajul ramatului la cablu \n

fa]a altor exerci]ii este cursa mi[-c`rii ample [i tensiunea con-stant` din mu[chi. Cu acest exer-ci]iu vei putea trage um`rul foartemult spre spate fa]` de ramaturile

clasice, asiguråndu-]i altfel o con-trac]ie mai bun` [i o cre[terecomplet`. Nu-]i r`måne decåt s`\ncerci exerci]iul.

Alexandru Bolboricidup` Musclemag

Ramat cu un bra]la cablu

AArrnnoolldd

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Daniel Opreacampion balcanic

Cred c` este inutil s` explicacum care sunt beneficiile exerci-]iilor aerobice [i sunt convins c`nu prea mai exist` persoane care\[i pot \nchipui c` pot atinge oform` fizic` decent` f`r` a facesport [i, \n mod special, cardio.Mul]i decid ca elementul de aero-bic din programul lor s` cuprind`[edin]e de pedalat pe bicicletasta]ionar`. Personal, v` pot spu-ne c` preferam varianta alerg`ri-lor prin parc [i c` pedalatul pe bi-cicleta sta]ionar` mi-a p`rut din-totdeauna foarte plictisitor.

Sunt, f`r` \ndoial`, un \mp`ti-mit al culturismului, al antrena-mentelor cu greut`]i [i, pe calede consecin]`, un mare suporteral mersului la sal`. Cu toateacestea, de ceva vreme, am des-coperit, sau mai bine spus am re-descoperit, o pasiune din copil`-rie care s-a reactivat aproape in-stantaneu. Mi-am dat seama c`nu uitasem nimic; nici m`car e-mo]ia pe care am sim]it-o atuncicånd tat`l meu a deschis u[ilegarajului [i acolo am v`zut unPegas verde. Era prima mea bici-clet`. Au trecut ani [i, fie din ig-noran]` ori din comoditate, amrenun]at la gåndul c` a[ putea s`pedalez din nou cu aceea[i bucu-rie ca atunci cånd eram copil.Cåteodat`, \n minte mi-a \ncol]itideea de a-mi cump`ra o bici-clet`, \ns`, de fiecare dat`, gån-dul c` nu mai sunt chiar adoles-cent [i c` a[ putea p`rea ridicolsau teama de accidente m-a f`-cut s` fiu re]inut.

|n vara anului trecut, absolutaccidental [i f`r` nici o inten]ieclar`, am intrat \ntr-un magazincu biciclete [i m-am dezmeticit

cånd deja eram posesorul uneifrumoase biciclete. La \nceput\mi propusesem s` ies cu bicicle-ta doar \n weekend, \ns` \ntr-o ziam decis s` merg la sal` cu noulmeu mijloc de locomo]ie. N-amregretat nimic [i m`rturisesc c`acela a fost momentul \n care amrealizat c` antrenamentul mergemult mai bine dup` ce ai pedalat20-30 de minute. Nivelul urm`tora fost acela \n care \ntr-o dimi-nea]` am plecat cu bicicleta laserviciu [i am fost absolut sur-prins s` constat c` institu]ia \ncare lucrez are un loc specialpentru parcare a bicicletelor [i c`nu sunt sigurul care vine cu bici-cleta aici.

Mai mult, atunci cånd eram \nperioada de preg`tire pentrucampionatele na]ionale din 2008,am descoperit c` pot \mbina utilulcu pl`cutul [i c` pot evita sesiu-nile lungi [i istovitoare de aler-gare, cu repercusiuni nu tocmai

faste asupra genunchilor mei, [ic` pot sl`bi foarte bine doar mer-gånd cu bicicleta la serviciu [i laantrenament; [i chiar am reu[it.

Sigur, mersul cu bicicleta, \ntr-un ora[ supraaglomerat, cumeste Bucure[tiul, \n care nuexist` decåt un num`r minim,mai mult simbolic, de piste spe-ciale pentru biciclete, \n careapelurile de protejare [i respecta-re \n trafic a motocicli[tilor [i bici-cli[tilor provoac` [oferilor grima-se, nu poate fi catalogat` ca fiindo pasiune f`r` pericole.

Cu toate acestea, consider c`mersul cu bicicleta poate fi unmod pl`cut [i util de a rezolvaproblema antrenamentului de tipcardio [i c`, dincolo de aspectelede protec]ie a mediului sau dedescongestionare a traficuluiurban, uneori doar propagandis-tic enun]ate de edili, acesta re-prezint` o alternativ` la deplasa-rea cu automobilul.

22 Culturism&Fitness nr. 4/2009 Culturism&Fitness nr. 4/2009 23

Pentru cei care au cåteva saumai multe kilograme \n plus,propunem Siluet Pak, un pachetcare con]ine suplimente nutritivepentru sl`bit (pentru o lun`), dar[i modul \n care trebuie s` v` ali-menta]i \n func]ie de activit`]ilezilnice pe care le efectua]i.

Din experien]a firmei RedisNutri]ie, prin experimentele f`cu-te de-a lungul timpului, \mpreun`cu antrenorul [i multiplul campionFlorin Uceanu, am ajuns la ni[teconcluzii clare despre cum sepoate ajunge la greutateaoptim`. Experimentele cu sl`bi-rea lui Akebono (actorul ClaudiuPop), \n direct, la un matinal tv,cånd s-a reu[it sl`birea acestuiacu 80 kg sau spectaculoasasl`bire a Nicoletei Luciu dup`na[tere, de circa 30 kg, \n aproxi-mativ 3 luni, sunt lucruri care ara-t` c`, folosind L-carnitin` [ibatoane cu fibre, dar respectånd[i principiile nutri]ionale s`n`toa-se, se ajunge la rezultate spec-taculoase.

Pachetul Siluet Pak (supli-mentele ajung pentru o lun`)con]ine urm`toarele:

90 plicuri de L-CarnitinInstant – substan]` care stimu-leaz` arderea gr`similor din or-

ganismul uman 30 batoane Siluet Bar 30 batoane Fibrobar-R, ba-

toane bogate \n fibre [i substan]enutritive

AdministrareSiluet Pak

Diminea]a – un plic de L-Carnitin Instant dup` micul dejun.

Urm`toarea administrare – unbaton Fibrobar-R, apoi un plic deL-Carnitin Instant dizolvat \n ap`- se face \n momentul \n care v`este foame (asta se poate \ntåm-pla \ntre orele 11 [i14).

Ultima administrare – un batonSiluet Bar, apoi un plic de L-Carnitin Instant dizolvat \n ap` -se face cu aproximativ 1-2 ore\nainte de culcare, f`cåndu-v` s`trece]i peste senza]ia de foame [is` pute]i dormi lini[tit.

Fiecare pachet de Siluet Pakcon]ine [i un pliant cu instruc]iuniprivind alimenta]ia, activitatea

fizic` [i pute]i foarte u[or s` cal-cula]i cantitatea de alimente carepoate fi consumat`, \n func]ie dece activitate fizic` ave]i \ntr-o zi,datorit` tabelelor cu consumulcaloric al celor mai importanteactivit`ti fizice [i con]inutul calorical celor mai uzuale alimente.

Dac` o persoan` de 95 kgvrea s` sl`beasc`, poate con-suma de exemplu \ntr-o zi: 300 gsalat` [i legume (ro[ii, castrave]i,salat` verde - 51 Kcal), 100 gcarne slab` de pui (185 Kcal),100 g pe[te (67 Kcal), 500 g iaurtcu 0,1% gr`sime (150 Kcal), 100g fulgi de ov`z (385 Kcal), mere300 g (174 Kcal), brånz`, tele-mea de vac`, (270 Kcal) [i supli-mentele din Supliment Pak (3 L-carnitin Instant, 1 Fibrobar-R [i 1Siluet Bar - 509 Kcal), total 1791Kcal. Ca s` sl`beasc`, trebuie s`fac` urm`toarele activit`]i fizice:stat la birou, 7 ore (840 Kcal),stat relaxat \n pat, 2 ore (252Kcal), mers pe jos cu 3 km/or`, 2ore (600 Kcal), alergare peband` sau \n aer liber cu9km/or`, 1 or` (774 Kcal), \n total2466 Kcal. Alimente consumate(1791 Kcal) - efort depus (2466Kcal) = -675 Kcal, rezult` c` s-auars mai multe calorii decåt s-auintrodus prin alimenta]ie, \nseam-n` c` persoana va sl`bi; dac`diferen]a este mai mare, va sl`bimai mult.

Pachetul Siluet Pak cost` 149lei. Comenzile se pot face la tele-foanele redac]iei sau pe siteulwww.redis.ro

NNiiccoolleettaa LLuucciiuu aa ssll `̀bbiitt ddee llaa 9900 kkgg llaa 6600 kkgg

SSiilluueett PPaakk

DDaanniieellOOpprreeaa

Pe biciclet`

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Amino Whey-RIngrediente: izolat prote-

ic din zer (85,47%), mal-todextrin`, lactoz`, acidstearic, oxid de magneziu.

Informa]ii nutri]ionalepentru o por]ie de 5 com-primate: proteine 5,00 g,carbohidra]i 0,98 g, gr`-simi 0,164 g (gr`simi ne-saturate 0,04 g, gr`simisaturate 0,03 g), minerale0,08 g (sodiu 48 mg, fosfor10 mg, potasiu 9 mg, mag-neziu 6 mg, calciu 5 mg.

Por]ie: 5 comprimate,25,3 Kcal (106 KJ)

Recomand`ri: proteinadin zer este o protein` cuabsorb]ie rapid`, are unefect anabolic puternicprin promovarea sintezeiproteinelor [i reducerea si-multan` a distrugerii aces-tora. Datorit` concentra]ieiproteice mari, se recoman-d` sportivilor [i categoriilorde popula]ie care au nevo-ie de o alimenta]ie prote-ic` de calitate: copii, b`-tråni sau persoane caredepun mult` munc` fizic`.

Mod de administrare: seadministreaz` zilnic 1-3por]ii a cåte 5 comprimate,oral cu ap` sau alt lichidpotabil. Pentru sportivii deperforman]`, se pot dubladozele. Un comprimat are1.300 mg.

Contraindica]ii: nu s-aueviden]iat efecte secun-dare [i nu are contraindi-ca]ii.

300 comprimate – 33 lei500 comprimate – 43 lei

24 Culturism&Fitness nr. 4/2009

Profil aminoacizi pe por]ie (5 comprimate)Acid Glutamic 875 mg L-Serin` 230 mgL-Leucin` * 510 mg L-Metionin` * 170 mgAcid Aspartic 510 mg L-Fenilalanin` * 145 mgL-Lizin` * 430 mg L-Tirosin` 140 mgL-Treonin` * 315 mg L-Arginin` 115 mgL-Prolin` 290 mg L-Cistein` 110 mgL-Valin` * 290 mg L-Glicin` 80 mgL-Isoleucin` * 285 mg L-Histidina 75 mgL-Alanin` 240 mg L-Triptofan * 75 mg* aminoacizi esen]iali

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Alexandru

Bolborici

Primul Campionat Na]ional, pe2009, a fost rezervat culturi[tilorjuniori. S-au \nscris un num`rdestul de mare de sportivi, 69, lacele 10 categorii. Organizatori aufost CS Steel Man Tg. Neam],FRCF [i MTS, ajuta]i de sponsorilocali.

La acest campionat s-a f`cutselec]ia juniorilor pentru partici-parea la Campionatele Europenede culturism juniori [i masters,care vor avea loc \n perioada 26-29 iunie la Baia Mare.

La categoria fetelor, prezen]aa fost redus`, pån` \n 18 ani fiinddoar o sportiv`, iar la junioaremari s-au \nscris doar 4 sportive,astfel c` toate au intrat direct \nfinal`. S-a impus Diana Vrabie \nfa]a unor sportive mai experi-

mentate, dac` le putem numi ast-fel, craioveanca Alina Du]` [iLiana Pall, care a participat [i laconcursuri interna]ionale.

La cea mai mic` categorie ajuniorilor mici, 60 kg, s-a impusclar, elevul antrenorului emeritDan Enu]`: Costin Dumitrescu.

La juniori mici 70 kg, s-a dat olupt` stråns` \ntre localniculC`t`lin Fe[til` [i sportivul clubu-lui CS Oana Gym, DariusDumitriu, cå[tigat` de C`t`lin.

La ultima categorie a juniorilormici, posesor al unei structurifoarte bune [i forme frumoase,George Lungu a cå[tigat deta[at,impunåndu-se [i la openul junior-ilor mici.

Cu excep]ia categoriei 75 kg,la restul categoriilor juniorilormari, fiind mai mult de 6 sportivi,s-au efectuat [i preliminarii.Multe compara]ii care au epuizat

pe unii sportivi.La categoria 65 kg, s-au luptat

pentru o pozi]ie cåt mai \nalt` pepodium 3 sportivi cu calit`]ideosebite: un fost campion dejuniori mici, Ciprian Solzaru, unvicecampion la fitness juniori,Silviu Temelie, [i un sportiv abiatrecut de 18 ani, Amelin Csukat.S-a impus \n cele din urm`Amelin, posesor al unui fizicfoarte armonios, forma prezen-tat` dåndu-i preten]ii chiar la titlulde campion absolut de juniori.

Categoria 70 kg a fost unacontroversat`, dac` judec`mdup` reac]ia s`lii la anun]arealocului 2, [i, implicit, a campionu-lui. Atåt Vlad Bota cåt [i NarcisDobo[ s-au prezentat \ntr-oform` foarte bun`, fiecare cupuncte forte, Narcis fiind unsportiv care a participat [i la alteedi]ii de CN, aflåndu-se \n pro-

CAMPIONATUL NA}IONALCAMPIONATUL NA}IONALDE CULTURISM JUNIORI {I JUNIOAREDE CULTURISM JUNIORI {I JUNIOARE

gres evident.La categoria 75 kg, au fost 5

sportivi \nscri[i a[a c` to]i auintrat \n final`.

|n limitele categoriei 80 kg, aufost 7 sportivi la cåntar. A cå[tigatcel mai bine preg`tit sportiv alcategoriei, m` refer la forma deconcurs.

La cea mai grea categorie ajuniorilor, aflat \ntr-o cre[tere depeste 10 kg \ntr-un singur an, s-aimpus clar Ionu] M`r`[oiu.

Cosmin Ciuprun, un concurent cumult` experien]`, a trebuit s` semul]umeasc`, [i \n acest an, culocul secund.

La openul juniorilor mari, cel-mai bun sportiv a fost declaratIonu] M`r`[oiu.

Poze, video, comentarii g`si]ipe siteul www.topculturism.ro

Iat` clasamentele provizorii,care pot suferi modific`ri dup`anun]area rezultatelor testelordoping.

junioare mici

1. Mihaela {erban – CS

Teleorman Alexandria

junioare mari

1. Diana Vrabie – CS Gym

Ovidiu Baia Mare

2. Alina Du]` – CS Gladiator

Gym + Armata Craiova

3. Liana Pall – CS{ {oimii Sibiu

4. Valentina Popa – CS Miky

Gym Ro[iori de Vede

26 Culturism&Fitness nr. 4/2009

TTgg.. NNeeaamm]],, 2299--3300..0055..22000099

DDiiaannaaVVrraabbiiee

CCoosstt iinnDDuummiittrreessccuu

CC`̀tt `̀ll iinnFFee[[tt ii ll `̀

GGeeoorrggeeLLuunngguu

AAmmeell iinnCCssuukkaatt

VVllaaddBBoottaa

Culturism&Fitness nr. 4/2009 27

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

juniori mici 60 kg

1. Costin Dumitrescu – CS{ 5

Bucure[ti

2. Dorin Irimia – CS Steel Man

Tg. Neam]

3. Marius Alexandrescu – CSM

Ia[i

4. Florin Barbu – Athletic Gym

N`vodari

5. Mihai Bejan – CSM Ia[i

6. Constantin V`culi[teanu – CS

Steel Man Tg. Neam]

juniori mici 70 kg

1. C`t`lin Fe[til` – CS Steel

Man Tg. Neam]

2. Darius Dumitriu – CS Oana

Gym Ia[i

3. Aurel }eperig – CS Fortus

C`l`ra[i

4. Ionu] Oprea – Vulturii Buz`u

5. Andrei Bran – Culturistul Rm.

Vålcea

6. Iulian Boariu – CS Steel Man

Tg. Neam 45

juniori mici +70 kg

1. George Lungu – CS Oana

Gym Ia[i

2. Dan Aldea – CS{ {oimii Sibiu

3. Mihai Ceap` – CS Teleorman

Alexandria

4. Sergiu Tofan– CSM Ia[i

5. Eugen Titirig` – CS{ 5 B.

6. Iliu]` G`lu[c` – CSM Ia[i

juniori mari 65 kg

1. Amelin Csukat – Europower

Gym Suceava

2. Silviu Temelie – CS{ 5 B.

3. Ciprian Solzaru – Fortus

C`l`ra[i

4. Florin Alistar – CSM Ia[i

5. Bogdan Micu – CS{ {oimii

Sibiu

6. Mihai Lazar – CS Steel Man

Tg. Neam]

juniori mari 70 kg

1. Vlad Bota – CS Gym Ovidiu

Baia Mare

2. Narcis Dobo[ – Flex Ia[i

3. Octavian Filip – Farul C-]a

4. Dan Onofrei – CS{ {oimii

Sibiu

5. Adrian Blidariu – CS Flex Ia[i

6. Petru Gr`jdian – Champions

Gym B.

juniori mari 75 kg

1. Vlad Alma[ – CS Gym Ovidiu

Baia Mare

2. Andrei Bostan – CS Flex Ia[i

3. Adrian Roman – CS{ {oimii

Sibiu

4. Radu Buculea – Gladiator

Gym Craiova

5. Robert Beciu – CS Oana Gym

Ia[i

juniori mari 80 kg

1. Andrei Gogoa[e – Farul C-]a

2. Dan C\rstea – Redis Buftea

3. Virgil Andrei – CS Oana Gym

Ia[i

4. Ioan Muntean – CS Unirea

Alba Iulia

5. Mihai Margel – CS Postavarul

Bra[ov

6. Alexandru Floru] – CS Titanic

Tg. Mure[

juniori mari +80 kg

1. Ionu] M`r`[oiu – Metrorex B.

2. Cosmin Ciuprun – Colosseum

Giurgiu

3. Andrei Burcea – CS{ {oimii

Sibiu

4. Hora]iu Balint – CSM One[ti

5. {tefan Gheorghe – CS Fortus

C`l`ra[i

6. Ionu] M\ndru]` – CS Avicola

Buz`u

open juniori mari

Ionu] M`r`[oiu – Metrorex B.

ooppeenn jjuunniioorr ii mmiiccii

28 Culturism&Fitness nr. 4/2009

VVllaaddAAllmmaa[[

AAnnddrreeiiGGooggooaa[[ee

IIoonnuu]]MM`̀rr `̀[[ooiiuu

Culturism&Fitness nr. 4/2009 29

IIoonnuu]] MM`̀rr `̀[[ooiiuu,, ccåå[[tt iigg`̀ttoorr aabbssoolluutt

ooppeenn jjuunniioorr ii mmaarr ii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Drago[ Corcoveanu

Luni, 4 mai 2009, a avut locla Bucure[ti primul meci deskandenberg profesionist g`z-duit de Romånia sub egidaArmfight Vendetta PAL(Professional ArmwrestlingLeague - Liga Profesionist` deSkandenberg).

Meciul s-a desf`[urat \ncadrul categoriei +95 kg, bra]ulstång, \n sistemul cel mai bundin 6 runde. S-au \ntålnitromånul „Iron” Ion Oncescu [i„Glowa” Artur Glowinski dinPolonia.

A fost o \ntålnire foarte spec-taculoas`, cå[tigat` \n final cu4-2 de Oncescu. Experien]apolonezului [i-a spus cuvåntul,el fiind foarte aproape de a fur-niza o mare surpriz`. Glowinskia \nceput \n for]` [i s-a impus\n runda 1, \n urma a dou` car-tona[e galbene primite de ad-versar. Oncescu a reclamat ca-litatea mesei de concurs, padulde cot s`rind de dou` ori de lalocul lui: 0-1.

Rundele 2 [i 3 au revenit luiOncescu, dup` meciuri teribile,care au durat zeci de secunde:

2-1. Runda 4. De[i nervos dup` un

start fals acordat de arbitri, po-lonezul, care de furie a måncatla propriu cartona[ul alb primit, aexplodat la secund` [i a egalatsitua]ia: 2-2.

|n runda 5 lucrurile p`reau s`se complice dup` ce IronOncescu a v`zut cartona[ul gal-ben, \ns`, parc` trezit dintr-unvis, el a revenit [i a cå[tigat: 3-2.

Runda 6, decisiv`, i-a revenittot romånului, \n fa]a unui Glowaobosit [i transpirat: 4-2 [i victoriepentru Romånia.

Iron Oncescu a p`rut marcatde meci, dup` terminarea parti-dei zeci de secunde nefiind \n

stare nici m`car s` vorbeasc`. Artur Glowinski, multiplu cam-

pion al Poloniei, renumit pentruduritatea sa la masa de concurs,a declarat cu fair-play c` Ion afost mai bine preg`tit, dar [i c` \ipare r`u c` a pierdut [i c` poate[i tehnica folosit` l-a tr`dat, fiind-c` a obosit prea devreme.

Ion Oncescu a spus \n final c`este o mare realizare calificarea\n Vendetta de la Las Vegas,unde pe 19.06.2009 va lupta \nacela[i sistem PAL cu MichaelTodd, 116 kg, campion de cate-gorie grea al USA.

Meciul de la Bucure[ti a fosttransmis live la TV Sport.ro [i pesiteul www.sport.ro

Studioul TV Sport.ro a g`zduit\n data de 06.04.2009 o nou`confruntare de skandenberg \nseria S`ru(p) måinile!

Meciul a fost unul deosebit,prin prisma faptului c` cei doioponen]i erau un b`rbat [i ofemeie.

Sexul tare a fost reprezentat deartistul Kamara. El s-a preg`titpentru acest meci cu RaduValahu, care l-a \nv`]at cåteva dintehnicile de skandenberg necesa-

re pentru a \nfrunta pe cineva cuexperien]` \n acest sport.

De partea cealalt` a mesei astat nimeni alta decåt campioanamondial` Mirela P\rjol. Suporteriiei au fost din familie, so]ul Mircea[i fiul Paul venind \n studio s` osus]in`.

Nici for]a, nici ambi]ia [i nicichiar florile oferite Mirelei de c`-tre Kamara nu au fost suficientepentru un deznod`månt favorabildomnilor.

Campioana mondial` s-a im-pus cu 4-2 la runde, dup` unmeci \n care ne-a declarat c` atrebuit s` se \ntrebuin]eze seriospentru victorie.

Kamara r`mane cu onoareade a fi \nfruntat o legend` a skan-denbergului feminin [i cu speran-]a c` experien]a acumulat` \i vafolosi \n competi]iile viitoare.

Un show reu[it, completat [ide prezen]a pitoreasc` \n studioa suporterilor ambelor p`r]i!

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g Armfight Vendetta

30 Culturism&Fitness nr. 4/2009

O nou` sal` de skanden-berg s-a deschis \n Bucure[ti,\n incinta Liceului Aurel Vlaicu(zona 1 Mai - Grivi]a).

Aparatur`: 2 mese de con-curs oficiale, o mas` cu unsingur post de antrenament,helcometru cu greut`]i,aparate speciale Mazurenko,aparate priz` degete, banc`Scott.

Pre]ul unei [edin]e este de10 lei. Program: 9-21, de lunipån` vineri, [i 9-15, såmb`ta.

SAL~ ANTRENAMENT SKANDENSAL~ ANTRENAMENT SKANDENBERGBERG

Culturism&Fitness nr. 4/2009 31

Oncescu vs Glowinski: 4-2Mirela P\rjol vs Kamara: 4-2

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

|n ultimul weekend din lunamai, chiar \nainte de a sedeplasa la campionatul euro-pean, sportivii de la skanden-berg au participat la mai multemanifest`ri de gen. Vineri 29.05.2009, Aso-

cia]ia Romån` de Skanden-berg “Bra] de Fier” a organi-zat, \n colaborare cu Inspecto-ratul General pentru Situa]ii deUrgen]`, un concurs de skan-denberg. Competi]ia a avut locla sediul I.S.U. "Dealu Spirii" alMunicipiului Bucure[ti [i s-adesf`[urat pe mai multe cate-gorii de greutate. La senioares-a impus Viorica {erban, ur-mat` de Elisabeta Pistol [iAndreea Moldovan, \n timp ceseniorii cei mai buni au fostLucian Dumitrescu, MariusZamfir [i Ninel Zaharia la 75kg, Emilian Dragu, TudorZamfir [i David Francisc la 90kg, Cristian Vasile, EduardAbuz`toaie [i Costin Dumi-trescu la +90 kg. Participan]iis-au dovedit foarte bine pre-g`ti]i [i disciplina]i, dånd dova-d` de mult fair-play, printre einum`råndu-se numero[i spor-tivi de performan]` din alteramuri.

La arbitraj, dreptatea a fost

\mp`r]it` de Mircea P\rjol [i FlorinRizea iar secretariatul a fost asig-urat de Mircea Simionescu. Dinpartea gazdelor, ini]iativa aapar]inut dlui Vasile Cristian.

Mul]umit de ac]iune, colonelulDaniel Stång` i-a invitat pesportivii de la skandenberg s` sepreg`teasc` \mpreun` cu pom-pierii la baza sportiv` modern`din comuna Pantelimon. C`pitanul echipei Romåni-

ei, multiplul campion mondial„Iron” Ion Oncescu, \mpreun` cu„Valahu” Radu Georgescu, aufost invita]i speciali \n B`nie,unde, vineri, 29.05.2009, sub pa-

tronajul Consiliului Local[i al Prim`riei Craiova,liceenii de la Grupul{colar „Matei Basarab”din municipiu s-au duelat\n Cupa Liceului.

Evenimentul, al doileadin acest an organizat \nseria de manifest`ri dedi-cate promov`rii skanden-bergului \n råndul elevi-lor, s-a bucurat de unmare succes. Directoratulliceului a fost la \n`l]ime,\n frunte cu dna direc-toare Mihaela Popa, opersoan` foarte popu-

lar`, \n timp ce profesoara desport, Marina Elena, a jurizatconcursul.

Dan Gacea s-a impus la b`ie]idin 34 de participan]i, urmat deVali B`lteanu [i {tefan Marines-cu, iar la fete a cå[tigat NarcisaRiza, urm`toarele remarcate dinnum`rul record de 16 concurentefiind Maria Papa-Udrea [i AminaBobolan. Såmb`t`, 30.05.2009, Iron

Oncescu a fost invitat de onoarepentru o demonstra]ie la CupaBradului - concurs organizat peAerodromul Geam`na (Arge[), \n

Weekend de foc!

32 Culturism&Fitness nr. 4/2009

cadrul „Zilelor Bradului”. Primaru-lui Florin Fr`]ic`, care s-a luptat„pe bune” cu campionul mondial,\n meciul de deschidere, nu i-aufost suficiente \ncuraj`rile publi-cului prezent pentru a-l \nvingepe Iron.

Cå[tig`torul concursului a fostazerul Rashad Abbasov, urmatde Marian Dufar [i de localniculIon Alin Ti]`, listele de startcuprinzånd 28 de curajo[i.

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimentelor.Am \ntålnit din ce \n ce mai multecereri de suplimente cu o anumit`compozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s` lan-s`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in` di-ferite substan]e nutritive pure, adic`noi decåt le ambal`m exact a[acum le primim de la produc`tori,f`r` s` intervenim \n vreun fel.Dumneavoastr` pute]i cump`raaceste substan]e pure [i s` le com-bina]i cum dori]i, \n func]ie deobiective [i gusturi. Pute]i ad`ugala un concentrat proteic de un anu-mit fel, sau la o combina]ie de maimulte feluri de concentrate proteice,dextroza, ca aport de carbohidra]isimpli [i pentru a da un gust bun,maltodextrin`, pentru aport decarbohidra]i complec[i, [i, \n func]iede gustul fiec`ruia, diferite ingredi-ente pentru un gust cåt mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aromecare se g`sesc \n comer]). :

Concentrat din zer (Lactomin 80)

Concentrat proteic din zer cu oconcentra]ie proteic` de 80%, se

dizolv` foarte bine [i are gust neu-tru. Produc`tor: Lactoprot, Germa-nia. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 39 lei, cutii de 900 g – 41 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Fonterra, Noua Zeelan-d`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 39 lei, cutii de 900 g – 41 lei.

Concentrat din zer(WPC 75)

Concentrat proteic din zer cu oconcentra]ie proteic` de 75%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Fonterra, Noua Zeelan-d`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 35 lei, cutii de 900 g – 37 lei.

Izolat proteic din zer(WPI 9410)

Izolat proteic din zer cu 90% pro-tein`. Produc`tor: Hilmar, SUA. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 47lei, cutii de 900 g – 49 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 35 lei, cutii de

900 g – 37 lei.Concentrat proteic din lapte

(Caseinat de sodiu)Concentra]ia proteic` este de

89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 45lei, cutii de 900 g – 47 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neutru.Produc`tor: Solae Europe S.A.,Belgia. Se prezint` la s`cule]i de750 g – 17 lei, cutii de 750 g – 19 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 7,50 lei, cutii de 1kg – 9,50 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie lent`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 9,50 lei, cutii de 1kg – 11,50 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu absorb]ielent` [i gust neutru. Produc`tor:Roquette, Fran]a. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 9,50 lei, cutii de 1kg – 11,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

NOU

Culturism&Fitness nr. 4/2009 33

ccoonnccuurrss llaa II ..SS..UU.. BBuuccuurree[[tt ii

NOU

NOU

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g

CCuuppaa LLiicceeuulluuii MMaatteeii BBaassaarraabb

CCuuppaa BBrraadduulluuii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Magazin, cu suplimenteRedis Nutri]ie, g`si]i \nBucure[ti, la magazinul

Obor, pe holul intr`rii prin-cipale (intrarea McD.).

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee[[ii aacccceessoorriiii

ppeennttrruu pprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de comercializa-re a suplimentelor nutriti-

ve \n Ploie[ti, str.Brebenei 3, bl. 3, ap. 3,lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

Video cu antrenamente, con-cursuri de culturism [i fitness,dar [i alte clipuri senza]ionaledin ale sporturi pute]i vizionape siteul www.videosport.ro

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice, cumar fi: bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 021.725.77.04,0721.818.132

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei,

str. Armeni[ 2. Tel. 021.345.25.90CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei25-27 (Teiul Doamnei).

Tel. 021.242.80.00DUMSIL GYM

Bucure[ti, Bd. Basarabia110. Tel. 021.324.26.99;

0722.227.048POWER ZONE

Bucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, magazin BucurObor, la etaj, vizavi de

Prim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roEURO GYM

Bucure[ti, Str Str`duin]ei,nr. 5, complex et 1, sect. 4.

Tel. 0767.808.109

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmmtopfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessssbratdefier.ro

informa]ii despre skandenbergSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeiiccuu ddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorreeDDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::

OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀ vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii))..

OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei.

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ulinclude [i taxele po[tale.

Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2 kg – 45,00lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principaleale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 4411 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 3399 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combate-rea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 4411 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 4/2009

Vånd discuri, haltere, gantere- seturi complete.

Tel. 0740.342.106, email [email protected]

Vånd aparatur` profesional`Panatta [i Florsystem,

\n perfect` stare. Tel. 0741.053.523

Vånd poze, dimensiuni A4,postere A4, A3, 50/100 cmcu sportivi profesioni[ti deculturism, fitness, modele,

art-models, actori. Tel.0765.211.241 de luni-vineri

\n intervalul 9.00-16.00

Suplimente nutritive \n Rm.Vålcea. Consultan]` gratu-

it`. Tel. 0743.338.587

MIC~ PUBLICITATEwww.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 4/2009 35

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 199 (4/2009)

Flloorrinn Uceannuuv`̀ rreccommannd`̀

suplimmenntele nnutrritive

TOPCULTURIS

M.RO