Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

19
director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 3 (198) 2009 l 0,90 lei l www.efitness.ro F F l l e e x x i i i i l l a a c c a a b b l l u u r r i i S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g F F i i e e c c a a r r e e s s e e c c u u n n d d ` ` c c o o n n t t e e a a z z ` ` ! ! L L e e c c ] ] i i i i d d e e l l a a G G u u r r u u A A [ [ e e z z a a r r e e a a f f u u n n d d a a ] ] i i e e i i \ \ n n c c u u l l t t u u r r i i s s m m & & F F I I T T N N E E S S S S TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 33 ((119988)) 22000099 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

FFlleexxii ii llaa ccaabblluurrii

SSkkaannddeennbbeerrgg

FFiieeccaarree sseeccuunndd`̀ccoonntteeaazz`̀!!

LLeecc]] ii ii ddee llaa GGuurruu

AA[[eezzaarreeaa ffuunnddaa]]iieeii\\nn ccuullttuurriissmm

&&&&FFIITTNNEESSSS

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Fiecare secund`

conteaz`! . . . . . . . . . .8

Interviu Dan C\rstea .9

Lec]ii de la Guru . . . .10

Prima dragoste nu se

uit` niciodat`! . . . .11

Flexii la cabluri . . . .12

Semin]e pentru

cre[tere . . . . . . . . . .14

A[ezarea funda]iei

\n culturism . . . . . .15

Siluet Bar . . . . . . . . . .16

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Pseudokynegeticos .20

Ai nevoie de centur`? 22

Siluet Pak . . . . . . . . .23

Antrenamentul, dup`

o accidentare . . . . .24

CN de skandenberg .26

Oncescu a zdrobit

armata... . . . . . . . . .30

Cupa Romana]iului .32

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Dan C\rstea[i Andra Ionescu

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capac-

itatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neurotran-smi]`torilor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia necesar`sus]inerii efortului intens, m`re[te for]amuscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun`t`]e[te recu-perarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen \nficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele de

gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 - 18.00sâmb`t` 11.00 - 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

&&FFIITTNNEESSSSEditura Redis Co

Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 3/2009 Culturism&Fitness nr. 3/2009 3

NOU NOU NOU NOUAparat de skandenberg realizat de Florsystem Sport [i

Alexandru Costache. Caracteristica special` a acestui aparateste bra]ul foarte mobil [i flexibil putåndu-se exersa toatetehnicile din skandenberg. Aparatul poate fi v`zut \n Bucure[ti,la sala din cadrul Liceului Aurel Vlaicu.

Informa]ii [i comenzi la tel. 0740.096.475.

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, sereduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,40 lei/buc

SILUETBAR NOU

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, FlorinaCernat, Alexandru Bolborici, C-tinPle[ea, Daniel Racoveanu, Ion Onces-cu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din inte-riorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i35-70 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[i asig-ure o cantitate mare de proteine \n ali-menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4499,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9977,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 3333,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese cuun pahar cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesa-rul mediu de aminoacizi esen]iali pen-tru sportivi este de aproximativ 400

mg/kgcorp/zi.220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`

eliberarea hormonului de cre[tere (GH)la nivelul hipofizei, contribuie la men]i-nerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar[i are un rol important \n buna func]io-nare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021.300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,0788.571.181, 0724.579.149

fax: 021.351.50.58sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vit-

amine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antiox-idant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 2/2009 Culturism&Fitness nr. 3/2009 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarBatonul Granobar este indicat pentru

oricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupra organismu-lui, con]in [i foarte multe fibre vegetalecare potolesc foamea, contribuind astfel [ila sl`bit. Compozi]ie nutritiv`: carbohidra]i– 37 g, gr`sime vegetal` – 12 g, fibre – 4g,proteine – 5 g, vitamine [i minerale – 2 g.Este un produs 100% vegetal. Ingredien-te: fulgi de gråu germinat, dextroz`, fructo-z`, cacao, ulei din såmbure de palmier, le-citin`. Batonul are 60 g [i 276 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din cele

mai importante surse: lapte, zer [i albu[de ou. Gustul batonului este foarte bundatorit` con]inutului bogat \n arahide.Compozi]ie nutritiv`: proteine – 10 g, car-bohidra]i – 30 g, gr`sime vegetal` – 15 g,fibre – 2 g, vitamine [i minerale – 2 g.Ingrediente: dextroz`, fructoz`, ulei dinsåmbure de palmier, cacao, arahide, fulgide porumb, concentrat proteic din zer,concentrat proteic din albu[ de ou, con-centrat proteic din lapte, lecitin`. Batonulare 60 g [i 370 Kcal. Se fac comenzi deminimum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinn--iimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 Kcal.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

Nutribar–RSe recomand` pentru îmbog`]irea ali-

menta]iei cu nutrien]i de calitate, care dauenergie [i au un rol benefic pentru organ-ism. Taurina este un aminoacid cu rol neu-rotonic, îmbun`t`]e[te memoria [i înl`tur`starea de oboseal` mental`, L-carnitina [iacizii gra[i Omega 3 contribuie la m`rireaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant, iar acidul acetilsalicilic arerol de prevenire a accidentelor cardiovas-culare. Fulgii de grâu germinat sunt bios-timulatori [i, împreun` cu fulgii de porumbcrocan]i, dau un gust excelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: carbo-

hidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (taurin`- 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide -12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg),fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acid acetil-salicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 Kcal. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos, prin

con]inutul de nutrien]i de calitate [i înpropor]ii optime pentru necesit`]ile orga-nismului uman, care dau energie [i auun rol benefic, putånd \nlocui cu succeso mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega

3 contribuie lastimularea ar-derii gr`similor[i a regl`rii nive-lului colestero-lului seric, vitami-na C este un bunantioxidant. Fulgiide grâu germinatsunt biostimula-tori [i, împreun`cu fulgii de po-rumb crocan]i [ialunele, dau ungust excelent ba-tonului. Este bo-gat în proteine [ifibre vegetalefiind recomandat[i pentru folosireaîn timpul dietelorpentru sl`bit. Nucon]ine ingredi-ente de origineanimal`, decipoate fi consumat[i de c`tre ceicare sunt ve-getarieni sau ]inpost. Batonulare 50 g [i 192Kcal.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀ttooaasseedduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, aacceesstt bbaattoonn ssee\\nnccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aallii--mmeennttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoo--lleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoommeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn[[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,4400 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021.300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021.351.50.58sau la: www.redis.ro

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 5 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conven-abil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 5 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

6 Culturism&Fitness nr. 3/2009

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500 lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat-ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vege-tale din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

B`utur` instant energizant` avåndcompozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz`–12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 01 mg,glucoronolacton` – 481 mg, cofein` –80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg,vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg,energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoa-nelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.Se fac comenzi de mimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i la maga-zine sau s`li.

Comenzile se facla telefoanele redac-]iei sau online pewwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy

Culturism&Fitness nr. 3/2009 7

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali:OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simipolinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionarea aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, pre-venindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66 (acidul gras GammaLinolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea \n greutate, \m-bun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i aunghiilor, poate preveni distrugerea ficat-ului datorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidulOleic) ajut` la reducerea hipertensiuniiarteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz`benefic asupra sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oralcåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te (anchoa [isardine), ulei din semin]e de in [i ulei delimba mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaappssuull`̀ ((11..220000mmgg)):: ulei de pe[te – 400 mg, ulei dinsemin]e de in – 400 mg, ulei de limbamielului – 400 mg. Valoare ener-getic`/capsul`: 10,8 Kcal (44,5 Kj).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic Inc.Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: Redis Nutri]ie.Se prezint` la cutii cu 90 capsule.

PPrree]]:: 2299,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Alexandru Bolborici

Este posibil s` nu st`påne[tibine cel mai important aspect alantrenamentului: perioada dintreserii [i dintre sesiuni. Perioadade pauz` dintre serii este nece-sar` [i important`, mai ales dac`dorim cre[teri cåt mai rapide \nfor]` [i mas` muscular`. To]ilu`m aceste pauze, dar cå]i din-tre noi le cronometr`m? Te-aigåndit vreodat` c` stai prea mult\ntre serii? Sau c` lucrezi preafrecvent un anumit mu[chi?

|n timp ce mul]i exper]i suge-reaz` c` o pauz` de 1-2 minute\ntre serii este prea mic` [i ai ne-voie de 4-5 minute pentru seriilecu greut`]i maximale, cercet`toriinu sunt \n totalitate de acord. Defapt, energia consumat` pentruseriile de 1-6 repet`ri, cu greut`]imari, provine, \n mare parte, dinATP, care se \nlocuie[te foarterapid. Dac` faci ceva mai multerepet`ri pe serie, \ntre 7 [i 10,este folosit` [i creatina fosfat pelång` ATP, care, folosite simul-tan, se refac ceva mai lent. Pen-tru seriile de peste 10 repet`ri,este folosit` mai mult` creatin`fosfat [i se intr` deja \n rezervelede glicogen din mu[chi, astfel c`este nevoie de un timp mai mare

pentru \nlocuirea tuturor surselorde energie. Deci, pentru sportiviicare folosesc greut`]i mari [i re-pet`ri pu]ine, ATP-ul se \nlocu-ie[te rapid; rezult` c` pauza din-tre serii poate fi mic`. Atunci dece majoritatea celor care se an-treneaz` astfel iau o pauz` lung`\ntre serii?

Cercet`torii au confirmat c`sportivii de for]` au [anse mari s`reu[easc` realizarea repet`riimaximale (greutatea maxim` cucare po]i face o repetare corect`- 1 RM) dup` ce s-au odihnit 3minute dup` \ncercarea ante-rioar`, la fel dac` au stat 5 minu-te. Mai mult decåt atåt, mul]i su-biec]i au reu[it performan]a dup`ce s-au odihnit doar 1 minut \ntre\ncerc`ri. Explica]ia e simpl`:energia care este folosit` pentrumi[c`rile scurte de putere [i for]`este \nlocuit` rapid.

Tu cåt timp stai \ntre serii? Iaun ceas [i cronometreaz` timpul.Dac` nu la[i minimum 3 minute

\ntre seriile cu greut`]i mari [i de-p`[e[ti 5 minute dup` seriile cupeste 10 repet`ri, atunci nu lu-crezi eficient [i pierzi timp degea-ba. Fii cu ochii pe ceas; cu cåte[ti mai exact la antrenament, cuatåt acesta va fi mai eficient.

|n ceea ce prive[te perioadade pauz` dintre antrenamente,este nevoie de cåteva zile pentrurefacere [i cre[tere. Mu[chiul nu\ncepe s` creasc` imediat dup`antrenament sau \n prima noaptede somn. Dureaz` aproximativ48 de ore pentru a se refacedup` un antrenament greu, mo-ment \n care mu[chiul se afl` \nstadiul, ca m`rime [i for]`, cumera \nainte de antrenament. Abiaapoi \ncepe s` creasc`, deaceea e bine s` l`s`m \nc` 2 zilepentru cre[tere. Rezult` c`, \ntredou` antrenamente consecutivepentru acela[i mu[chi, e bine s`l`s`m minimum 4 zile. De aceea,cu cåt suntem mai puternici, cuatåt timpul dintre antrenamentetrebuie s` fie mai mare.

Ritmul refacerii, cantitativ vor-bind, este aproximativ acela[i.Tehnic, dac` lu`m un \ncep`tor[i un avansat [i \i punem s` fac`un antrenament, \ncep`torul poa-te antrena aceea[i grup` mus-cular` dup` 2-3 zile, pentru c`mu[chii lui sunt mai mici. Un anu-mit timp dureaz` ca un bra] de 37cm s` se refac` dup` un antrena-ment greu [i mult mai multdureaz` refacerea unui bra] de45 cm.

Fiecare secund` conteaz`!

8 Culturism&Fitness nr. 3/2009

mod

el: V

lad

Pih

urea

c

Tip mas` putereantenament muscular` for]` [i rezisten]`Serii pe exerci]iu 4 3-5 3-6Repet`ri 8-12 3-6 3-5Volum mare mare sc`zutPauz` 1-2 minute 3 minute 1-2 minute

Culturism&Fitness nr. 3/2009 9

– Cånd te-ai apucat de cultu-rism [i de ce?

– M-am apucat de culturism lavårsta de 16 ani. M-am dus cu unprieten din curiozitate [i din pl`-cerea de a face antrenamente,nu a[teptam progrese imediate,ca majoritatea \ncep`torilor.Mu[chii se fac \n timp [i cu r`b-dare!

– Cum arat` programul deantrenament, pe zile, cåte exer-ci]ii [i serii pe grup` faci?

– Antrenamentul meu arat`astfel: luni - piept + um`r lateral,mar]i - coapse, miercuri - gambe

+ abdomen, joi - spate + um`rposterior, såmb`t` - biceps + tri-ceps [i duminic` - pauz`. Faccåte 4 exerci]ii pe grupe, cum arfi pieptul [i spatele; 3 exerci]iipentru biceps, triceps, cvadri-ceps, biceps femural, gambe; 2exerci]ii pentru abdomen, um`rlateral, um`r posterior. Cåte 4serii la primul exerci]iu pe grup`,apoi continui cu cåte 3 serii.

– Ce grup` muscular` prefe-rat` ai? Cum o antrenezi?

– Dintre toate grupele, \miplace cel mai mult s` antrenezpieptul.

– Un exemplu de antrenamentde piept?

– |mpins cu bara pe plan incli-nat, 4 serii, \mpins cu gantere peplan declinat, 3 serii, flutur`ri peplan orizontal, 3 serii, flutur`ri lacabluri, 3 serii. Antrenamentul di-fer` de la s`pt`mån` la s`pt`må-n`. Nu fac niciodat` acelea[iexerci]ii, \n aceea[i ordine, de 2ori consecutiv.

– Ce recorduri ai la antrena-ment?

– Nu am f`cut niciodat` antre-namente „record”, maximale de 1repetare, fac minimum 4-5 repe-t`ri pe exerci]iu. Genuflexiuni, 7repet`ri cu 220 kg (semi), 8repet`ri complete cu 180 kg; \m-

pins orizontal cu bara cu 140 kgpentru 5 repet`ri, \mpins \nclinatcu 130 kg pentru 5 repet`ri,trac]iuni la liber cu greutate ad`u-gat` de 35 kg pentru 8 repet`ri.

– Ce m`nånci \ntr-o zi?– Acum sunt la regim [i m`-

nånc: masa 1 (ora 7:30) - 48 gizolat proteic din zer + 50 g fulgide ov`z; masa 2 (ora 9:00) - 1grepfrut + 10 aminoacizi din zer;masa 3 (ora 10:00) - 5 albu[uri +24 g protein` din zer; masa 4(ora 12:30) - 48 g izolat proteicdin zer; masa 5 (ora 14:30) - 250g piept de pui + 50 g orez(cånt`rit nefiert); masa 6 (ora17:00) - 48 g izolat proteic dinzer; masa 7 (ora 19:00) - 250 gpiept de pui + 200 g cartofi (cop]isau fier]i); masa 8 (ora 20:30) -150 g piept de pui + 100 g fasoleverde sau maz`re; masa 9 (ora21:30) - 150 g pe[te; masa 10(ora 23:00) - 48 g casein` (pro-tein` cu absorb]ie lent`); ora23:15 - somn.

– Deci, regimul se facemåncånd!

– Da!– Pe cine ai ca model?– Stan Mcquay.– Ce planuri de viitor ai?– Am \n plan cå[tigarea

Campionatelor Na]ionale de cul-turism juniori 2009, la categoria75 kg, s` urmez Facultatea deEduca]ie Fizic` [i Sport [i s`-mig`sesc un job, pentru c` acestsport este foarte costisitor. Anulviitor am \n plan participarea laCampionatele Europene.

A[ dori s` le mul]umesc, pen-tru sprijinul [i sfaturile care mi-aufost foarte folositoare, fra]ilorM`r`[oiu, lui Daniel Chivu [i luiMarius Mitrache.

Dan C\rstea An na[tere: 1989

|n`l]ime: 1,73 m

Greutate: 80 kg

Ocupa]ia: elev, clasa a XII-a

Palmares: finalist la CN de cul-

turism juniori 2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Culturism&Fitness nr. 3/2009 11

Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

Vince Girona, singurul antre-nor de culturism din istorie supra-numit „Iron Guru“, a fost un antre-nor inovator [i, dac` urm`re[tiarticolele lui din 1965 pån` \n1997, cånd a murit, descoperi nu-meroase lucruri care te pot ajutas`-]i atingi obiectivele. El a antre-nat, de-a lungul timpului, per-soane celebre, printre care Cher,Clint Eastwood, DenzelWashinton, James Garner, ErikEstrada sau Tommy Chong. Prin-tre cei care s-au antrenat pentruo perioad` \n sala lui din Califor-nia, se num`r` Larry Scott, LouFerrigno [i chiar ArnoldSchwartzenegger.

El \nsu[i avea un fizic remar-cabil, dup` cum pute]i observa \npoza f`cut` la vårsta de 54 deani [i era un avocat \nfocat alantrenamentului f`r` steroizi.

Patron al unei s`li, el a antrenat[i s-a antrenat pån` cu o zi \nain-tea mor]ii sale la vårsta de 80 deani. Contrar p`rerii generale,sus]inea c` nu e nevoie s` facigenuflexiuni cu bara la ceaf`pentru a avea picioare masive [ic` presa, extensiile [i flexiile suntsuficiente. De altfel, \n sala lui nul`sa pe nimeni s` fac` genuflexi-uni [i nu a avut niciodat` supor]ipentru acest exerci]iu, pentru c`,potrivit lui, exerci]iul \]i stric`genunchii [i mijlocul.

Am f`cut pentru voi o selec]iedin articolele scrise de el \nrevista Ironman, de-a lungul tim-pului.

Valoarea antrenamen-tului de mare volum|n ceea ce el numea „antrena-

ment onest” Gironda credea \nvaloarea utiliz`rii perioadelor deantrenament de mare volum pen-tru a ob]ine cre[tere muscular`rapid` \n special la grupele r`ma-se \n urm` [i pentru a reducestratul de gr`sime. Unul din an-trenamentele lui favorite senumea sistemul 8x8. Trebuia s`alegi cåteva exerci]ii pentru ogrup` [i s` faci cåte 8 serii peexerci]iu a cåte 8 repet`ri seria,iar antrenamentul trebuia s`dureze o or`. Fiecare grup` estelucrat` de 2 ori pe s`pt`mån`,astfel:

Luni [i joi – piept, spate, umeriMar]i [i vineri – biceps, triceps,

antebra]eMiercuri [i såmb`t` – picioare

M`nånc` desmese mici

Gironda a fost unul dintre pri-mii care a promovat regimurile cupu]ini carbohidra]i. De aseme-nea, el a inclus gr`simi \n diet`,contrar a ceea ce promova indus-tria aerobicului la acea vreme. |nloc de 3 mese, el recomanda 6

mese mici care s` stimulezemetabolismul, lucru care azi eunanim acceptat.

Ai grij` de tinePentru a progresa cu viteza

maxim`, Gironda era avocatulevit`rii a ceea ce el numea „scur-geri de energie” ce includeau: fu-matul, alcoolul, s`ritul pestemese, pierderea nop]ilor [i con-sumul de zah`r rafinat.

Nu utiliza exerci]iileaerobice pentru

a sl`biGironda nu credea \n exerci]ii-

le aerobice pentru sl`bire [i nuconsidera c` acestea sunt obli-gatorii pentru femei. El credea,pe bun` dreptate, c` antrena-mentul cu greut`]i este superiorpentru a pierde gr`sime [i c` an-trenamentul aerobic poate com-promite cre[terea \n mas` mus-cular`.

Trac]iunile [i flot`rilela paralele

Gironda credea c` flot`rile laparalele sunt superioare b`nciiorizontale pentru construc]iapieptului. El \[i punea elevii s` fa-c` flot`ri la paralele cu priz` in-vers`, cu spatele rotunjit, b`rbia\n piept, coatele \ndep`rtate \n la-teral, picioarele apropiate [i cuvårfurile \ndreptate \n jos [i ]inutesub planul fe]ei.

Pentru trac]iuni el recomandao curs` complet` [i insista cabara s` ajung` aproape de piept.Era obsedat de tehnica execu]iei.Dac` vre]i s` vede]i variante deexecu]ie ale diferitelor exerci]iipropuse de el, intra]i peyoutube.com [i c`uta]i „VinceGironda drag curl”, „VinceGironda perfect curl”, „VinceGironda dumbell alternate sideswing”.

LEC}II DE LA GURU

Viorel Ristea

|n noiembrie 2007, dup` par-ticiparea la Campionatele Mon-diale MuscleMania, \n LosAngeles, am hot`råt s` \ncheicariera sportiv` [i s` m` dediccarierei profesionale, deoarececheltuielile acestei pasiuni dejadep`[eau nivelul decen]ei [i arti-cula]iile [i ligamentele \[i cereaudrepturile la lini[te [i recuperare.Timp de un an m-am dedicat ac-tivit`]ii politice asem`n`tor celeisportive, obi[nuit fiind s` \mi ca-nalizez eforturile pe o direc]ie; re-zultatele au ap`rut [i aici, deve-nind consilier local.

|ns`, [ti]i vorba aceea din b`-tråni: „prima dragoste nu se uit`niciodat`”. Venind \n fiecare sea-r` acas`, dup` clasicul disc,birou/pat, m` sim]eam gol. A[aam luat decizia s` revin \n sport[i s` fac ceea ce \mi place. Reve-nirea a fost dificil`, dar, dup` operioad` de 3 luni, am recuperat

]esutul muscular pierdut \n toat`aceast` perioad` [i mi-am reg`-sit chemarea c`tre culturismulcompeti]ional. Cu acestea \nminte, am stabilit dou` obiectiveanul acesta, titlul de Mr Universe(MuscleMania Miami 2009) [ititlul la Campionatul Na]ional dinseptembrie de la Bra[ov. Chiardac` resursele sunt limitate (fiindbugetar), voi face sacrificiulnecesar competi]iei sportive.

Programul meu de antrena-ment pentru prima lun` dinpreg`tire:

Luni - spateMar]i - pieptMiercuri - picioareJoi - umeriVineri - bra]eCardio - de 3 ori pe

s`pt`mån`, 30 minute, dup`antrenament

Regimul alimentar:La trezire - 1 plic de Animal

Cuts, 10 g glutamin`, 5 g BCAAMasa 1 - 100 g ov`z, 2 cupe

Proteinmix-R, 1 plic de AnimalPak

Masa 2 - 250 g piept de pui, 1cartof copt

Masa 3 - 2 cupe Proteinmix-R,5 biscui]i de orez expandat

Cu 30 minute \nainte de antre-nament, 1 Animal Cuts

Dup` antrenament - 2 cupeProteinmix-R, 15 g glutamin`, 5 gBCAA, 1 Gatorade, 1 plic deAnimal Pak

Masa 4 - la 30 minute dup`amino, 250 g piept de pui, 100 gorez fiert

Masa 5 - 250 g piept de pui, 1cartof copt

Masa 6 - 250 g pui, un castronmare de salat` verde + ulei dem`sline + l`måie stoars`

A[ dori s` mul]umesc domnilorCristi Dulgheru, Ov. Mezdrea, V.Gu]`, Drago[ Chircu, pentru aju-torul acordat; f`r` ei aceast`revenire nu ar fi fost posibil`.

10 Culturism&Fitness nr. 3/2009

VViinncceeGGiirroonnddaa

foto

: Iro

nman

PRIMA DRAGOSTE NU SEPRIMA DRAGOSTE NU SEUIT~ NICIODAT~!UIT~ NICIODAT~!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [iun recipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate celetrei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cuo singur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot be-neficia de ofert` la ma-gazinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 3/2009 1312 Culturism&Fitness nr. 3/2009

Daniel Opreacampion balcanic

Bicepsul, \n opinia mea, estegrupa muscular` preferat` a mul-tor practican]i de culturism [i fit-ness, pe de o parte pentru c`bicepsul este un mu[chi care, an-trenat constant, se dezvolt` bine,iar pe de alt` parte pentru faptulc`, \n ansamblul estetic al corpu-lui, un biceps mare creeaz` sen-za]ia de masivitate [i for]`, \ns`f`r` a putea s` suplineasc` lipsade dezvoltare a altor grupe.

Cred c` nu este cineva dintrecei care merg la sal` \n mod con-stant care, \ntrebat fiind, s` nu \]ipoat` spune pe ner`suflate celpu]in patru exerci]ii pentrubiceps.

Sigur, antrenarea exagerat` abicepsului [i dezvoltarea acestuia,\n detrimentul altor grupe, pro-duce dezechilibre estetice, carecu siguran]` se repercuteaz`

asupra imaginii sportivului. Goanaunora dup` centimetri ad`uga]i lacircumferin]a bra]ului este o reali-tate [i m`rturisesc c`, acumcå]iva ani, intrasem [i eu \ntr-oastfel de curs`. M-am oprit atuncicånd antrenorul meu de la aceavreme, domnul profesor DanEnu]`, mi-a spus sec, dup` ce eum` l`udasem cu doborårea pra-gului celor patruzeci [i nu mai [tiucå]i centimetri la bra], c` buc`-t`reasa de la cantina [colii are 50cm la bra] [i nu face culturism [ic` un bra] de 42 cm definit arat`mai bine [i pare mai mare ca unulde 46 cm, care este acoperit degr`sime. Tot \n acea perioad` am\n]eles c` propor]ia, armonia,simetria [i definirea muscular`sunt apreciate mai mult decåt ma-sivitatea unei grupe sau a uneianumite p`r]i a corpului.

{i dac` tot vorbeam desprebiceps, a[ vrea s` v` spun c`,dintre exerci]iile pe care, de-alungul timpului, le-am efectuat,flexiile la cabluri au fost \ntot-

deauna asociate cu pomparea [isenza]ia intens` de arsur`.

Execu]ia este simpl`: regla]i\n`l]imea cablurilor cam cu jum`-tate de metru mai mult decåt ni-velul umerilor. La capetele cablu-rilor ata[a]i dou` månere pe carele apuca]i cu priz` tip supina]ie(palmele orientate c`tre corp) [ia[eza]i-v` la distan]` egal` \ntrecabluri. |n pozi]ia de start, bra]eletrebuie s` fie \ntinse sau u[or\ndoite \n lateral [i men]inuteparalel cu solul sau pu]in mai ridi-cate. Inspira]i, \ndoi]i bra]ul dinarticula]ia cotului, trage]i de må-nere c`tre cap pån` antebra]ultrece de pozi]ia vertical`. Con-tracta]i puternic la cap`tul mi[c`-rii, men]ine]i pentru un moment [iapoi reveni]i \n pozi]ia ini]ial`.

Pentru a maximiza efectulexerci]iului, este bine s` folosi]i ogreutate mic` care s` v` permit`s` p`stra]i bra]ele blocate pe toa-t` durata mi[c`rii, f`r` a implica[i alte articula]ii. De asemenea,corpul trebuie stabilizat [i echili-

brat foarte bine, iar pentru aceas-ta, a[ezarea la jum`tatea distan-]ei dintre cabluri este esen]ial`.Pe toat` durata mi[c`rii este bineca \ncheietura pumnului s` r`må-n` fix` [i u[or flexat`.

Reglarea cablurilor la o \n`l]i-me mai mare decåt \n`l]imeaumerilor va oferi posibilitateabra]ului s` fie \ntins la maximum[i astfel cursa extensie-flexie va fi

complet`. Mu[chii implica]i sunt: bicepsul

brahial, brahialul, brahioradialul[i mu[chiul pronator teres. Bicep-sul brahial se compune dintr-uncap lung [i unul scurt. Divizareacelor dou` capete este vizibil` laculturi[tii cu o bun` dezvoltare [idefinire a bicepsului.

Efectuarea a 3-4 serii a 10-12repet`ri, cu o greutate mic`-

medie va asigura, a[a cumspuneam, o pompare excelent`[i va completa cu succes antre-namentul vostru pentru bicep[i.

Flexiile la cabluri reprezint` unexerci]iu tipic de izolare, iar eu \lexecut de obicei \n perioadadinaintea concursurilor, atuncicånd sunt interesat \n special deseparare [i definire muscular`.

Flexii la cabluri

DDaanniieellOOpprreeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

Cånd citesc articole desprecum se antreneaz` marii campi-oni de la Mr. Olympia, \mi pun in-variabil \ntrebarea: da, a[a se an-treneaz` acum cånd au ajunsdeja la nivelul acela, dar oare, \nprimii ani, cånd au pus „funda]ia”a ceea ce vedem azi, cum se an-trenau? Cred c` asemenea infor-ma]ii ar fi mult mai utile \ncep`-torilor care ar beneficia mai multaflånd cum s-a antrenat Arnold \nprimii ani sau Coleman sauCutler, ce programe i-au propul-sat c`tre statutul de campion.

Asemenea informa]ii sunt maigreu de g`sit, dar am reu[it s`dau peste un articol mai vechi alaustralianului Lee Priest, unuldintre cei mai masivi culturi[tiprofesioni[ti din toate timpurile.Iat` ce spune el despre antrena-mentele de la \nceput care aua[ezat funda]ia pentru trupul deexcep]ie la care avea s` ajung`peste ani.

„Mi-am antrenat tot corpul de 3ori pe s`pt`mån`: luni, miercuri[i vineri. F`ceam doar cåtevaexerci]ii de baz`, ca genuflexiuni,\mpins cu bara, ramat cu bara,\mpins cu bara de la piept pentruumeri, flexii cu bara, extensii cugantera din culcat pentru tricep[i(skullcrushers). Sala avea doarechipamentul de baz` esen]ial:cåteva bare, o banc` orizontal`,supor]i de genu, cåteva discuri [igantere. |n afar` de un scripetepentru trac]iuni, nu existau alte

aparate.”Departe de a considera dota-

rea limitat` o problem`, Lee pri-ve[te acum \n urm` la acestaspect ca fiind un mare avantaj.„|nc` utilizez mai mult exerci]ii cugreut`]i libere deoarece sunt celemai productive. Cred c` to]i \nce-p`torii ar trebui s` se antrenezedoar cu exerci]ii de baz`, cu gre-ut`]i libere cel pu]in \n primul an[i s`-[i construiasc` o baz` soli-d` \nainte de a \ncepe s` fac` lu-crurile mai complicate. |mi parer`u pentru to]i tinerii care se ducla o sal` de fi]e care are zeci deaparate str`lucitoare, dintre cares` aleag`. |i v`d folosind toateacestea [i ignor` vechea [coal`,exerci]iile dure ca genuflexiunile[i \ndrept`rile care sunt mai greude st`pånit. De aceea nu ob]infizicul la care sper`.”

„Un \ncep`tor n-ar trebui s`\mpart` corpul \n 4-5 sau 6 zilediferite sau s` fac` 6 sau maimulte exerci]ii pe grup`. Un pro-gram simplu \n care lucrezi totcorpul la un antrenament, cudoar un exerci]iu pe grup`, ar ficea mai bun` alegere.”

Schinduful (fenugreek \nenglez`) este o plant` ierboas`folosit` \nc` din antichitate \nbuc`t`ria [i \n medicina Asiei deVest, a Europei Sudice [i a ]`rilormediteraneene. |n ultimii ani, [icercet`torii din domeniul su-plimentelor nutritive au \nceputs` acorde aten]ie acestei plante.

Motivul: con]ine o concentra]iemare de componente steroidienecunoscute, cum ar fi saponinelefurostanolice, dintre care proto-dioscina a fost cel mai mult studi-at`. Studiile au ar`tat c` ingera-rea acestor componente duce labiodisponibilitate (absorb]ie maibun`), crescånd nivelul DHEA(dehidroepiandrosteron) [i LH(hormon luteinizant) eliberate deglanda suprarenal` [i, respectiv,de glandele pituitare.

Aceast` proprietate spore[temediul anabolic deoarece LH ac-]ioneaz` ca un semnal pentru catesticulele s` creasc` produce-rea de testosteron, iar DHEAeste un precursor direct al pro-duc]iei de testosteron. Ca spor-tivi, cu siguran]` [ti]i c` o maibun` eliberare de hormoni decre[tere (GH) accelereaz` sin-teza proteinei ducånd la reduce-rea stratului adipos. Exist` pepia]` suplimente care cresc nive-lul hormonilor de cre[tere din or-ganism. Un studiu recent a adusprimele dovezi ale faptului c`semin]ele de schinduf con]in sti-mulen]i ai poten]ei care duc la

cre[terea nivelului de GH elibe-ra]i de celulele pituitare. |n decur-sul acestui studiu, cercet`torii auizolat chimic opt compu[i steroi-dieni din semin]ele de schinduf[i, mai apoi, le-au testat pe fieca-re \n parte pentru a evalua im-pactul lor asupra nivelului hor-monilor de cre[tere. Rezultatul afost c` saponina I [i dioscina dinschinduf au generat cele maimari cre[teri ale eliber`rii de hor-moni de cre[tere (1.250% [i res-pectiv 1770%), comportåndu-seastfel ca adev`ra]i secretori deGH.

Aceste descoperiri intrigantedemonstreaz` c` izola]ii dinschinduf reprezint` o nou` zon`\n dezvoltarea suplimentelor nu-tritive cu rol anabolic. Oamenii de[tiin]` sus]in c` aceast` plant` [isemin]ele sale ajut` atåt la cre[-terea nivelului testosteronului,cåt [i al hormonilor de cre[tere,care constituie \mpreun` o com-bina]ie puternic` pentru dezvol-tarea musculaturii.

Alexandru Bolboricidup` Musclemag

Semin]e pentru cre[tereSchinduful acoper` necesarul de cre[tere anabolic`

Culturism&Fitness nr. 3/2009 15

A[ezarea funda]iei\n culturism

14 Culturism&Fitness nr. 3/2009

RRaarree[[{{uutteeuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

Recent, a fost lansat pe pia]`un nou baton, numit Siluet Bar.Doar cånd cite[ti eticheta [i vezice con]ine \]i dai seama c` acestbaton reprezint` un pas major\nainte \n domeniul produselor desl`bire.

A[a cum era [i firesc, firmaRedis investe[te constant, cumfac de altfel toate firmele, \n cer-cetare [i tehnologii noi, care s`-i\mbun`t`]easc` produsele [i cotade pia]`, iar de data asta cred c`a tras lozul cel mare cu Siluet Bar.

Sunt cåteva motive serioasepentru care afirm acest lucru [i os` le iau pe rånd.

|n primul rånd, are doar 155 deKcal, \n condi]iile \n care asigur`peste 12 g de protein`. |n al doi-lea rånd, con]ine doar 5,6 g dezaharuri simple, restul, adic` 7,1g, fiind carbohidra]i complec[icu asimilare lent`, ideali \n re-gimurile de sl`bire. |n al trei-lea rånd, con]ine doar 1,8gr`simi saturate, restul,adic` 5 g, fiind gr`siminesaturate, s`n`toasepentru organism.

Dar poate c`noutatea ceamai impor-tant` esteprezen]aa 1 g deceai verde \nfiecare baton. Se[tie c` ceaiul verde es-te bogat \n antioxidan]i,care sunt de cåteva sute deori mai poten]i decåt vitamina E,dar [i \n substan]e care stimulea-z` metabolismul, favorizånd ar-derea gr`similor corporale. Cea-iul verde nu ar trebui s` lipseasc`

din programul niciunei persoanecare trebuie s` sl`beasc`, atåtde conving`toare sunt studiile[tiin]ifice ce demonstreaz` ac]iu-nea acestuia \n stimularea arderiigr`simii.

Alt element importantpentru sl`bire prezent\n Siluet Bar esteOmega 3. Studiileau demonstrat c`acizii gra[iOmega 3, nunumai c` ajut`la men]ine-rea func]ii-lor creie-

rului cånd\mb`trånim,

ace[tia fiindo parte a

membranelorcelulare, dar ajut`

la sl`bire [i la re-ducerea gr`simii

abdominale. Astfel,cei care au consumat

[i Omega 3 \n cadrulunui experiment [tiin]i-

fic, strict controlat, au sl`-bit cu 2,2 kg mai mult, \ntr-un

interval de 2 luni, decåt grupulde control care a consumat unregim identic, dar f`r` Omega 3.

La fel de important` pentrusl`bit, precum ceaiul verde [i

Omega 3, este L-carnitina, un c`-r`u[ al gr`similor \n sånge, ingre-dient care nu mai are nevoie deprezentare, de asemenea nelipsit\n programele moderne de sl`-bire.

Pe lång` aceste ingrediente,batonul mai con]ine [i fulgi

de gråu germinat, un ali-ment ale c`rui bene-

ficii pentru s`n`-tate sunt l`uda-

te de toat` lu-mea, dar [ipraf de ro[co-ve, de aseme-

nea foarte apreci-at \n medicina natu-

rist`.Concluzia este c` \n

Siluet Bar se g`sesc celemai importante ingrediente

naturale pentru sl`bire, deci leputem avea la dispozi]ie \n orice

moment al zilei: la [coal`, la ser-viciu, la sal`, \n ora[ sau ori decåte ori avem nevoie s` månc`mceva pentru a ne potoli foamea.

Am \ncercat batonul [i am re-marcat c` este s`]ios, cu un gustbun [i arom` specific` dat` deprezen]a ceaiului verde. Texturalui, ca [i aroma, sunt diferite decele ale batoanelor scoase pån`acum de firma Redis, lucru de alt-fel bun pentru c` asigur` vari-etate celor care se satur` dup`un timp s` m`nånce zilnic acela[itip de baton.

Acum exist` 4 batoane diferitepentru sl`bit, oferite de firmaRedis: Fibrobar-R, FibrobarForte, Ideal Bar [i Siluet Bar, pecare le pute]i folosi prin rota]ie. |nopinia mea, Siluet Bar e superior,prin ingredientele con]inute, ce-lorlalte trei [i reprezint` un pasmajor \nainte pentru batoanelefirmei Redis, a[a c` merit` s`-l\ncerca]i.

Siluet Bar

16 Culturism&Fitness nr. 3/2009

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

br`ilencei Iulia Simon, stabilit`acum \n SUA, \n num`rul dinmartie 2009 al revistei Ironman.Poza a fost folosit` pentru a ilus-tra un amplu articol referitor laculturismul [i fitnessul feminin.

au \nceput s` se strång`dovezi c` „trasul de fiare” [iregimul de tip culturist favorizea-z` longevitatea? Recentele dece-se ale unor legende ale culturis-mului profesionist din anii '50,precum Armand Tanny, Mr.America \n anii '50, decedat la 90de ani, Irvin „Zabo” Kosewski, Mr.New Jersey \n 1948 [i locul 3 laMr. America \n 1965, decedat la84 de ani (\n urma unei infec]ii cuun virus gripal agresiv), dar [i alteexemple similare adaug` datestatistice importante. Astfel, ceicare sus]ineau, \n anii '50-'70, c`alimenta]ia excesiv` a culturi[ti-lor, bogat` \n proteine, [i antre-namentele cu greut`]i mari pro-duc oxidan]i ce uzeaz` organis-mul la nivel celular [i vor scurtavia]a practican]ilor, par s` se fi\n[elat. Mul]i culturi[ti profe-sioni[ti din anii '40-'50, cu carierece se \ntind pe 15-20 de ani, care

au continuat s` se antrenezetoat` via]a au tr`it pån` la vårste\naintate [i \n plus au fost pån` \nultima clip` mai viguro[i decåt ceicare nu au f`cut sport. Vorbimdespre o genera]ie care nu a fo-losit steroizi anabolizan]i; urmea-z` s` vedem ce se va \ntåmplacu genera]iile urm`toare.

Kai Greene a cå[tigatArnold Classic 2009? De[i eraconsiderat favorit prin prisma fap-tului c` era concurentul cu ceamai bun` clasare la Mr. Olympia,acum 2 ani, ocupånd locul 2,Victor Martinez a pierdut claraceast` edi]ie a concursuluiArnold Classic \n fa]a lui Kai, carea venit foarte masiv [i striat, \nprogres substan]ial fa]` de anultrecut. A avut bra]e, gambe,coapse, spate mai bune decåtVictor iar restul, cel pu]in laacela[i nivel ca acesta. Kai seanun]a ca principalul pretendentla Mr. Olympia din toamn` [i eucred c` va cå[tiga dac` vine \nforma de la acest concurs. Pelocul 3, Branch Warren, \ntr-oform` foarte bun`, dar cu un fizicmai pu]in estetic, iar pe 4, ToneyFreeman.

a 9-a edi]ie a „AustralianGrand Prix” a fost cå[tigat` tot deKai Green? Dup` numai os`pt`mån` de la victoria de laArnold Classic, Kai a zburat \nAustralia [i s-a prezentat \naceea[i form` de excep]ie, repor-terii de la fa]a locului comentåndastfel: „Kai [i-a zdrobit adver-sarii”. Pe locul secund s-a clasatspaniolul Silvio Samuel care areu[it s` treac` \n fa]a lui ToneyFreeman, sportiv care, cu o s`p-t`mån` \nainte, \l b`tuse laArnold Classic.

produsele Redis Nutri]ieau cucerit „Acoperi[ul Europei“?Echipa Sagitarius, format` dinOvidiu Jelea, Cristian Ra]` [iNicoleta Luca, a atins cel mai\nalt punct la Europei, Mont Blanc(4.810 m), pe 11 ianuarie 2009.Ei au fost sponsoriza]i cu pro-

duse Redis. Proiectul echipei,„Cei [apte magnifici“, presupunecucerirea, \n stil alpin, a [aptevårfuri: Mont Blanc, Elbrus,McKinley, Nuptse, Lhotse, Everst[i K2. Deci, [anse mari ca pro-dusele Redis s` ajug` pe„Acoperi[ul Lumii“. Le ur`m multsucces!

Jay Cutler [i-a tras unpartener de antrenament de cali-bru? Jay a fost v`zut \n ultimultimp antrenåndu-se cu PhilHeath, locul 3 la Mr. Olympia2008. Jay are ni[te bra]e uria[e,dar nici Phil nu e mai prejos laacest capitol, a[a c` nu e de mi-rare c` mul]i dintre cei afla]i \nsal` \[i las` balt` antrenamentul[i vin s` ca[te gura la cei doi,atunci cånd \[i antreneaz` bra]e-le. Nici eu nu a[ rata prilejul de a-i vedea la lucru pe unii dintre ceimai masivi culturi[ti din istorie; \n-totdeauna ai ce \nv`]a.

Arnold \ncurajeaz` petoat` lumea s` fac` sport? |nciuda programului \nc`rcat pecare \l are ca Guvernator, \n spe-cial \n aceast` perioad` cånd Ca-lifornia este lovit` dur de criz`,Arnold [i-a f`cut timp [i a partici-pat personal la premierea celor37 de competi]ii sportive organi-zate sub denumirea „ArnoldClassic Weekend”. Uneori chiar a

urcat pe scen` [i a \ncurajat per-sonal sportivii \n timpul competi-]iei, a[a cum vede]i \n pozaal`turat`.

muzica ajut` culturi[tii s`se antreneze mai tare? Tinerii potfi v`zu]i deseori ascultånd

muzic` la c`[ti \n metrou, \nautobuz sau pe strad`, dar,potrivit unui studiu f`cut laDalhousie University din SUA,sportivii care ascult` o muzic` ce\i motiveaz` reu[esc s` fac`semnificativ mai multe repet`ri lapresa pentru picioare, dup` 4s`pt`måni, comparativ cu ceicare nu ascult` muzic` \n timpulantrenamentului. Important e s`alege]i muzica potrivit`. Pe dealt` parte, folosirea telefonuluimobil pentru conversa]ii \n sal`\mpiedic` concentrarea [i m`re[-te starea de stres.

antrenamentele nu ar tre-bui s` dureze mai mult de 75 deminute? Exist` date [tiin]ifice, con-form c`rora, dup` o or` [i un sfertde la \nceputul antrenamentului,nivelul testosteronului \ncepe s`scad` [i cortizolul \ncepe s`creasc` dramatic. Prelungirea an-trenamentului peste aceast` pe-rioad` poate \ncetini corpul \n \n-cercarea de a ob]ine un mediuanabolic, care conduce la cre[tere,dup` terminarea antrenamentului.

o romånc` a ap`rut \ntr-orevist` american`? Foarte rareau fost cazurile \n care sportiviromåni au ap`rut \n revistele depeste Ocean, a[a c` a fost o sur-priz` s` descop`r o poz` a

AArrnnoolldd

18 Culturism&Fitness nr. 3/2009

JJaayy CCuutt lleerr [[ii PPhhii ll HHeeaatthh

Culturism&Fitness nr. 3/2009 19

KKaaiiGGrreeeenn

IIuull iiaaSSiimmoonn

OOvviiddiiuuJJeelleeaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Daniel Oprea

Cred c` fiecare dintre cei carefrecventeaz` \n mod regulat o sal`de fitness, dincolo de antrenamen-tul \n sine, realizeaz` c` practi-carea unui sport \ntr-o loca]ie,\mpreun` cu alte persoane, va im-plica \ntotdeauna [i o latur` social`.

Chiar [i cel mai introvertit dintrenoi sau cel care ar \ncerca dinr`sputeri s` evite contactul cu ceidin jur va \n]elege curånd c` aces-ta este aproape imposibil \ntr-osal` de fitness.

A[adar, interac]ion`m cu ceidin jur fie c` ne dorim sau nu, fiec` ne face pl`cere sau ne repug-n` acest aspect. Venim la sal` [iaproape \n fiecare zi vedem camacelea[i figuri, aceia[i oameni cuacela[i stil de antrenament [iaceea[i atitudine. Ne salut`m [iuneori schimb`m cåteva cuvinte.Cu unii ne face pl`cere s` interac-]ion`m, cu al]ii nu. |ntre ace[tiaeste [i acela care va face obiectularticolului de ast`zi, [i anume„vån`torul”.

Nu este foarte greu s`-l identi-fici pentru c` nu este un vån`torcamuflat; ba mai mult, chiar \[i do-re[te s` fie observat; \l g`se[ti \nsal` atunci cånd ajungi la antrena-ment [i \l la[i tot acolo atunci cåndpleci. Este \ntr-o form` fizic` de-cent` [i con[tientizeaz` acest

aspect; \[i prezint` cu ostenta]iegrupele musculare despre care elcrede c` \l scot \n eviden]` [i leplimb` \nfoiat de la un cap`t laaltul al s`lii, cu un mers leg`nat [iun zåmbet superior. Din cånd \ncånd, se mai a[az` preten]ios peo b`ncu]` [i mai face o serie de\mpins la piept dup` ce \n preala-bil a mai tras o ochead` c`trezona aparatelor pentru cardio,unde dou` fete respir` din greu pebiciclete. Nu uit` s` r`cneasc` devreo dou` ori pentru a atrageaten]ia, dup` care se \ndreapt`c`tre cele dou` fete pentru o con-versa]ie de relaxare. Se sprijin`de biciclet` \ntr-un cot [i \ncrope[-te o conversa]ie mustind de aluziicu tent` sexual`. Fetele nu r`s-pund decåt din bun sim] [i e maimult decåt evident c` sunt deran-jate. „Vån`torul”, mul]umit [i f`r` asim]i vreo ap`sare, se \ndreapt`c`tre cel`lalt „vån`tor” aflat la acelmoment \n sal`, cu care, stupoa-re, nu se afl` \n competi]ie. Co-menteaz` \mpreun`, chicotind,abordarea anterioar` [i evalueaz`grobian cele dou` fete de pe bici-clete cu expresii de genul „frate,ce bun` e aia cu colan]i”. Spiritulde echip` func]ioneaz` [i decid s`\ncerce o abordare \n doi. Ataculeste unul nereu[it, \n sensul c` fe-tele plictisite [i agasate pleac`.Nici vorb` de frustrare la perso-

najul nostru, care caut` [i g`se[tesus]inere moral` la ortacul s`u,care \i \nt`re[te convingerea c`fetele habar nu au ce au pierdut.Totu[i, starea de spirit i-a fostafectat` pentru c` brusc \i aplic` ocorec]ie verbal` dur` \ncep`toru-lui care [i-a permis s` foloseasc`b`ncu]a de \mpins f`r` permisi-unea lui. |[i revine repede [i alegeo alt` posibil` prad`, \n persoanaunei fete care lucreaz` la presapentru picioare. O prive[te insis-tent cu acela[i zåmbet complicede playboy pe un afi[ al unuispectacol de striptease, \i face cuochiul [i alte semne pline de sub-strat, pån` cånd aceasta, jenat`,renun]` la exerci]iu…

Plec de la sal` [i \l las tot acolocu preocup`rile lui.. „cinegetice”.

Evident c` to]i cei care vin lasal` \[i doresc s` arate mai bine [ipentru asta se antreneaz`; dar,pentru a te antrena \n condi]ii bu-ne, ai nevoie [i de o doz` de inti-mitate care s` \]i asigure confortulpsihic necesar. Genul acesta deimixtiune, care pån` la urm` re-prezint` o form` de agresiune, artrebui descurajat fie prin ati-tudinea persoanei afectate, fieprin atitudinea noastr`, a celor dinjur, precum [i prin grija personalu-lui din s`li, care ar trebui s` aib`\n atribu]ii inclusiv prevenireaacestui gen de situa]ii.

PSEUDOKYNEGETICOSPSEUDOKYNEGETICOS

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

AIAI NEVOIENEVOIE DEDE CENTUR~?CENTUR~?Alexandru Bolborici

|n s`li, centurile sunt la fel decomune precum halterele, dis-curile, b`ncile de \mpins sauechipamentele de aerobic. {i nusunt de curånd, le putem observadin pozele vechi, alb-negru, aleunor celebri culturi[ti afla]i la an-trenamente. Uit`-te la halterofilisau la powerlifteri [i o vei vedeala aproape toate \ncerc`rile lormaximale.

A[adar, \n situa]iile unde for]amaximal` este implicat`, centuraeste folosit`. Devine normal, na-tural s` folosim centura \n timpulantrenamentelor de vreme ce ve-dem pe to]i culturi[tii de top pur-tånd-o. Problema e c` este preamult [i des folosit` \n situa]ii undenu este nevoie de ea. Sper c` nue[ti tipul care poart` centura dinmomentul cånd intr` \n sal` pån`cånd termin` antrenamentul. Dardac` e[ti, atunci \]i sugerez s`-]ireconsideri aceast` tactic` [i s`scapi de obicei. Iat` [i de ce...

Teoria \n favoarea purt`rii cen-turii este simpl`: cu ea pus` pre-siunea intraabdominal` cre[te,ceea ce, cel pu]in teoretic, ducela o mai bun` stabilizare a co-loanei vertebrale \n zona lom-bar`. Asta ajut` la sc`dereariscului accident`rii zoneilombare [i \]i permite folo-sirea unei greut`]i maimari.

Implica]iile folosiriicenturii au fost pusela test de c`tremul]i antrenori [imedici-sportivide-a lungult i m p u l u i .Majoritateastudiilor ausugerat c`

centura asigur` beneficii doardac` este folosit` la eforturilemaximale (o repetare pe serie),nu pentru seriile normale cu 5-10repet`ri.

|ntr-un studiu publicat recent,cercet`torii au evaluat efectelepurt`rii centurii la antrenament,activitatea muscular`, presiuneaintraabdominal` [i presiuneaintramuscular` \n mu[chiierectori spinali. Speciali[tiiau concluzionat c` purta-rea centurii cre[te pre-siunea intramuscu-lar` din erectoriispinali [i acestlucru pare c`stabi l izeaz`trunchiul.

|n alts t u d i u ,

efectuatpe 69 de

femei, careau efectuat fie

o \ncercare maxi-mal` cu centur`, fie

f`r` centur`, s-a su-gerat c` purtarea cen-

turii a \mbun`t`]it capaci-tatea ridic`rii.Aceste dou` studii \n

favoarea purt`rii centurii nudemonstreaz` c` folosirea ei

este benefic` la toate exerci]iile.Peter Melanson, coordonator alprogramelor educa]ionale pentruNSCA (National Strenght andConditioning Association), aspus: „principiul folosirii centuriieste pentru siguran]a ridic`riiunor greut`]i maximale sau

a p r o a p emaximale;

sugerez evita-rea folosirii cen-

turii, dac` sunt fo-losite greut`]i mai

u[oare, pentru a \nt`rimu[chii care stabili-

zeaz` trunchiul.”Centurile trebuie folosite

doar cånd se utilizeaz` \n-c`rc`turi maximale sau

aproape maximale. E ca fo-losirea bretelelor pentru

priz`. Devii mai puternic \n pri-za antebra]elor dac` folose[ti

cåt mai pu]in bretelele, nu invers. Problema e c` majoritatea

stau cu centura pus` tot timpulantrenamentului [i se \ntreab` dece, totu[i, uneori, simt dureri \nzona lombar`. Mu[chii care sta-bilizeaz` coloana sunt totu[imu[chi, cresc [i devin mai puter-nici cånd sunt antrena]i, nu cåndsunt „proteja]i”.

22 Culturism&Fitness nr. 3/2009 Culturism&Fitness nr. 3/2009 23

Pentru cei care au cåteva saumai multe kilograme \n plus,propunem Siluet Pak, un pachetcare con]ine suplimente nutritivepentru sl`bit (pentru o lun`), dar[i modul \n care trebuie s` v` ali-menta]i \n func]ie de activit`]ilezilnice pe care le efectua]i.

Din experien]a firmei RedisNutri]ie, prin experimentele f`cu-te de-a lungul timpului, \mpreun`cu antrenorul [i multiplul campionFlorin Uceanu, am ajuns la ni[teconcluzii clare despre cum sepoate ajunge la greutateaoptim`. Experimentele cu sl`bi-rea lui Akebono (actorul ClaudiuPop), \n direct, la un matinal tv,cånd s-a reu[it sl`birea acestuiacu 80 kg sau spectaculoasasl`bire a Nicoletei Luciu dup`na[tere, de circa 30 kg, \n aproxi-mativ 3 luni, sunt lucruri care ara-t` c`, folosind L-carnitin` [ibatoane cu fibre, dar respectånd[i principiile nutri]ionale s`n`toa-se, se ajunge la rezultate spec-taculoase.

Pachetul Siluet Pak (supli-mentele ajung pentru o lun`)con]ine urm`toarele:

90 plicuri de L-CarnitinInstant – substan]` care stimu-leaz` arderea gr`similor din or-

ganismul uman 30 batoane Siluet Bar 30 batoane Fibrobar-R, ba-

toane bogate \n fibre [i substan]enutritive

AdministrareSiluet Pak

Diminea]a – un plic de L-Carnitin Instant dup` micul dejun.

Urm`toarea administrare – unbaton Fibrobar-R, apoi un plic deL-Carnitin Instant dizolvat \n ap`- se face \n momentul \n care v`este foame (asta se poate \ntåm-pla \ntre orele 11 [i14).

Ultima administrare – un batonSiluet Bar, apoi un plic de L-Carnitin Instant dizolvat \n ap` -se face cu aproximativ 1-2 ore\nainte de culcare, f`cåndu-v` s`trece]i peste senza]ia de foame [is` pute]i dormi lini[tit.

Fiecare pachet de Siluet Pakcon]ine si un pliant cu instruc]iuniprivind alimenta]ia, activitatea

fizic` [i pute]i foarte u[or s` cal-cula]i cantitatea de alimente carepoate fi consumat`, \n func]ie dece activitate fizic` ave]i \ntr-o zi,datorit` tabelelor cu consumulcaloric al celor mai importanteactivit`ti fizice [i con]inutul calorical celor mai uzuale alimente.

Dac` o persoan` de 95 kgvrea s` sl`beasc`, poate con-suma de exemplu \ntr-o zi: 300 gsalat` [i legume (ro[ii, castrave]i,salat` verde - 51 kcal), 100 gcarne slab` de pui (185 kcal),100 g pe[te (67 kcal), 500 g iaurtcu 0,1% gr`sime (150 Kcal),100g fulgi de ov`z ( 385 kcal),mere 300 g (174 kcal), brånz`,telemea de vac`, (270 kcal) [isuplimentele din Supliment Pak(3 L-carnitin Instant, 1 Fibrobar-R[i 1 Siluet Bar - 509 Kcal), total1791 kcal. Ca s` sl`beasc`, tre-buie s` fac` urm`toarele activ-it`]i fizice: stat la birou, 7 ore (840kcal), stat relaxat \n pat, 2 ore(252 kcal), mers pe jos cu 3km/or`, 2 ore (600 kcal), alergarepe band` sau \n aer liber cu9km/or`, 1 or` (774 kcal), \n total2466 kcal. Alimente consumate(1791 kcal) - efort depus (2466kcal) = -675 kcal, rezult` c` s-auars mai multe calorii decåt s-auintrodus prin alimenta]ie, \nseam-n` c` persoana va sl`bi; dac`diferen]a este mai mare, va sl`bimai mult.

Pachetul Siluet Pak cost` 149lei. Comenzile se pot face la tele-foanele redac]iei sau pe siteulwww.redis.ro

NNiiccoolleettaa LLuucciiuu aa ssll `̀bbiitt ddee llaa 9900 kkgg llaa 6600 kkgg

SSiilluueett PPaakk

ffoolloossii ]] ii cceennttuurraa ddooaarr llaa mmaaxxiimmaallee

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Culturism&Fitness nr. 3/2009 25

Antrenamentul, dup`o accidentare

Cei care au avut ghinionul s`sufere o accidentare \[i pun o \n-trebare normal`: cånd vor puteas` reia antrenamentele f`r` s` \[ipun` \n pericol s`n`tatea? R`s-punsul, la aceast` \ntrebare sim-pl`, nu este chiar a[a de u[or dedat, pentru c` fiecare situa]ie \nparte este unic` [i fiecare individare particularit`]ile lui. Dac`sportivul se \ntoarce prea curåndla antrenament, este posibil catraumatismul lui s` nu se fi vinde-cat complet [i problema s` secronicizeze, devenind mult maigreu de tratat. Dac` a[teapt`prea mult pån` la reluarea antre-namentelor, e posibil s` ias` dinform` (adic` s` sufere proceselede decondi]ionare [i dezantrena-re), ceea ce poate fi o problem`delicat`, \n special \n cazul spor-tivilor de performan]`.

Nimeni nu \[i dore[te s` se ac-cidenteze [i toat` lumea esteprev`z`toare, \ns` uneori nepre-

v`zutul se petrece [i atunci tre-buie s` fii preg`tit. Cea mai bun`cale pentru a reduce timpul de re-cuperare dup` un traumatismeste s` ai o form` fizic` foartebun` \nainte ca acesta s` se pe-treac`. Studiile au ar`tat c` indi-vizii bine antrena]i au avut o peri-oad` mult mai scurt` de refacere,decåt cei care aveau o condi]ie fi-zic` proast`.

Recuperarea presupune o pe-rioad` de timp mai lung` sau maiscurt`, \n func]ie de gravitateatraumatismului. |n timpul fazeiacute de recuperare, va trebui s`aplica]i principiul RICE (odihn`,aplicare de ghea]`, compresie, ri-dicarea membrului afectat) [i s`merge]i la un medic, pentru c`unele traumatisme sunt mai gra-ve decåt par la prima vedere [inecesit` tratamente mai com-plexe sau pur [i simplu aplicareaunor dispozitive care s` imobi-lizeze membrul, medica]ie antial-

gic` etc.|n perioada cåt v` este indicat`

limitarea solicit`rilor la nivelulp`r]ii traumatizate, este totu[i ne-voie s` r`måne]i \n form`, iaracest lucru este posibil doar dac`ave]i activitate fizic`. Cu acordulmedicului, pute]i face \not saupute]i face exerci]ii de for]` pen-tru p`r]ile s`n`toase ale corpului.

Rec`p`tarea for]ei [i a ampli-tudinii de mi[care este urm`torulobiectiv dup` ce traumatismuleste vindecat (aspect constatatde c`tre medic). Reluarea efortu-lui fizic se va face treptat [i se vamerge pån` \n punctul \n careapare durerea u[oar`, dar nu maideparte. Pe m`sur` ce for]a [iflexibilitatea \ncep s` revin` lanormal, pute]i s` v` antrena]i la50-70% din capacitatea maxim`,timp de cåteva s`pt`måni.

Iat` un mic ghid pentru cei careau suferit un traumatism [i se\ntreab` cånd pot s` reia antre-namentele la capacitate maxim`:

cånd nu mai ave]i durerilocale

cånd amplitudinea demi[care este complet` (com-para]i cu partea s`n`toas`)

cånd for]a a redevenit nor-mal` sau aproape normal` (\ncompara]ie cu partea s`n`toas`)

cånd nu mai exist` edemlocal

\n cazul traumatismelormembrelor inferioare – cåndpute]i s` sprijini]i toat` greutateacorpului, f`r` s` [chiop`ta]i

\n cazul traumatismelormembrelor superioare – cåndpute]i face mi[c`ri de aruncare,f`r` a avea durere.

Dr. ßerban Damian

24 Culturism&Fitness nr. 3/2009

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Drago[ Corcoveanu

Weekendul trecut, Rin GrandHotel - Bucure[ti a g`zduit edi]iadin 2009 a Campionatului Na]io-nal de Skandenberg, organizatde Asocia]ia Romån` de Skan-denberg „Bra] de Fier”.

A[a cum se a[tepta, competi-]ia s-a dovedit a fi cel mai mareturneu de skandenberg organi-zat vreodat` \n Romånia, unadev`rat festival de gen, \ntinspe o durat` maraton de desf`-[urare.

|n cifre, situa]ia se prezint` \nfelul urm`tor: 223 de concuren]i\nscri[i, peste 700 de meciuridisputate \n cele 2 zile de con-curs, \n 35 de categorii diferitede vårst`, sex [i greutate. Sutede suporteri, multe orgolii [itoate vedetele acestui sportprezente la start, \n frunte cu

campionii mondiali, „Iron”, IonOncescu, [i Mirela P\rjol, dar [ione-man-show „Valahu” RaduGeorgescu. Totul filmat, cåtevaore chiar [i live la televiziuneaSport.ro.

La juniori, prin cei peste 50 decompetitori s-a demonstrat prizaacestui sport \n råndul tinerilor,medaliile fiind \mp`r]ite \ntre CSNord Arena Suceava [i Edy-Gym Ludu[. Bucure[teanulMarius Matei a dominat juniorii+75 kg, cå[tigånd la ambelebra]e.

Junioarele au fost o afacere acelei mai puternice familii dinRomånia, familia P\rjol, care le-aaruncat \n lupt` pe Dina [i peSimona.

|n categoria senioarelor, ma-ma lor, campioana mondial`Mirela P\rjol, s-a impus la + 65kg, \n timp ce la -65 kg lupta s-adus \ntre Timea Szakats [i

„Cobra” Gabriela Gherghe.Mirela a fost foarte ambi]ioas`

[i s-a „luat” iar de Kamara, pecare l-a mai \nvins o dat` \ndeschiderea festiv` a confrunt`-rilor din a doua zi de concurs.Nu i-a mers \ns` cu IronOncescu, care a pus-o la res-pect \n prima zi, \n duelul campi-onilor mondiali, \ntr-un meci ce-rut de publicul prezent.

La masters, adic` sportivi depeste 40 de ani, Drago[ Mecu[i-a p`strat titlurile na]ionale, \n-s` a avut o misiune mai grea de-cåt anii trecu]i.

Seniorii au dat lupte pe via]`[i pe moarte, miza calific`rii laCampionatele Europene [i Mon-diale fiind suficient` pentru a ga-ranta spectacolul.

Din p`cate, s-au produs [iaccident`ri, cel mai grav fiind celal lui Vasile Scurtu din Vl`deni-Deal - BT, care [i-a rupt bra]ul

CAMPIONATUL NA}IONALCAMPIONATUL NA}IONALDE SKANDENBERGDE SKANDENBERG

stång. Acest sportiv curajos, de[if`r` un picior \n urma unui acci-dent mai vechi, a ales s` lupte cuseniorii. El a fost premiat cu me-dalia de aur pentru categoria per-soanelor cu handicap [i va fi spri-jinit \n continuare de Asocia]iepentru recuperare.

La categoriile mici, remarca]iise numesc Ruslan B`l`iu[ dinBucure[ti la -55 kg, DorinTof`nescu din R`d`u]i la -60 kg[i Filip Tår[u din Ludu[ la 65 kg,campioni cu ambele bra]e.

La -70 kg, \n urma unor meci-uri spectaculoase, titlurile s-au\mp`r]it \ntre pite[teanul DanielChivu [i Silviu Temelie dinBucure[ti.

„Glon]ul” Andrei Chipreanovde la CS Nord Arena Suceava, am`turat tot la -75 kg, „Silencer”Radu Anghel, [i „Stainless” MateiTru]a, culegånd doar argint.

La -80 kg, Andrei Kopandi ademonstrat suprema]ia Capitalei,aruncånd pe locul secund pe„Komando” Lucian Tache dinFundeni - Ph, [i pe „Chinezul”Vasile Manole.

„Pitbull” {tefan T`ma[ din{i[e[ti-Maramure[, a „rupt” tot la-85 kg, \n timp ce „Plumber”Daniel Andronache din Gala]i, l-asecondat la ambele bra]e.

Spectacol maxim la -90 kg,unde campionul pite[tean „TK”Bogdan Ghi]`, s-a impus doar labra]ul stång, \n fa]a celui numit

„Minerul” Adrian Påslariu de laNord Arena, [i a lui „Edy”Kolozsvari din Ludu[. La bra]uldrept, „Minerul” a luat aurul, se-condat de un coleg de club [i deun alt pite[tean.

„Iron” Ion Oncescu, a dat-o \nshow la semigrea, -100 kg, unde[i-a p`strat titlurile na]ionale laambele bra]e. Dac` \n prima zi af`cut spectacol pe role cu DinuDobrean din Subcetate, la bra]uldrept [i-a dovedit din nou clasa,\ntr-o confruntare memorabil` dinfinala contra lui Ionu] Cål]osu dinBucure[ti.

La categoria grea, 110 kg,„Paco” Olimpiu F`t din {i[e[ti-Maramure[, n-a avut adversaricare s`-i pun` probleme,„Rechinul” Istvan Tapaszto dinLudu[, la bra]ul stång, [i AlinCuemjiev din Bucure[ti, la bra]ul

drept, r`månånd cu argintul.Supergreii de la +110 kg au

\ncheiat concursul cu meciuri depoveste, \ntr-o categorie \n carecel mai u[or concurent aveapeste 130 de kg. La bra]ul stång,„Uria[ul”, D`nu] Borbil din Ludu[,l-a r`pus pe „Valahu” RaduGeorgescu, \n timp ce la bra]uldrept, „Ursu” Ioan Pu[ca[u dinF`g`ra[, l-a cumin]it pe „Uria[”.La ambele bra]e, Paul P\rjol, lanumai 18 ani, a luat bronzul, \n-tregind tabloul medaliilor dinfamilie!

Arbitrii principali au fost sub-semnatul, Victor Barbu [i MirceaP\rjol, \n timp ce, la programareaconfrunt`rilor, [ef a fost MirceaSimionescu, to]i superviza]i deCristian Dulgheru.

Organizator concurs: Asocia]iaRomån` de Skandenberg „Bra]de Fier”. Parteneri: Rin GrandHotel, BGS - Divizia de Securi-tate, BridgeConcept.ro. Sponsori:Redis Nutri]ie, Wind Expert,Restaurant Casa Select.

Primii 2 clasa]i la fiecare cate-gorie de greutate s-au calificat laedi]ia a XIX-a a CampionatuluiEuropean de Skandenberg, cese va desf`[ura la Sofia -Bulgaria, \ntre 1 [i 6.06.2009.

Rezultatele bra]ul stång: junioare +50 kg - 2 concuren]i 1. Simona P\rjol (Bucure[ti) 2. Dina P\rjol (Bucure[ti) juniori 75 kg - 15 concuren]i

26 Culturism&Fitness nr. 3/2009 Culturism&Fitness nr. 3/2009 27

eeddii]]iiaa aa IIIIII--aa,, BBuuccuurree[[ttii -- RRiinn GGrraanndd HHootteell,, 0099--1122..0044..22000099

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g

MMiirreellaa PP\\rr jjooll vvss SSiimmoonnaa PP\\rr jjooll

MMaatteeii TTrruu]] `̀ vvss AAnnddrreeii CChhiipprreeaannoovv

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

1. Gheorghe Mnesiuc(Ciumirna - Sv) 2. Rãzvan Apetrei(R`d`u]i - Sv) 3. Dorin Moldovan(Tãureni - Ms) juniori +75 kg - 12 concuren]i 1. Marius Albert Matei (B) 2. Darius Puiac(Chetani - Ms) 3. Marius V`duva(Dragomire[ti - If) veterani open - 3 concuren]i 1. Drago[ Mecu (Bucure[ti) 2. Cornel Novitchi(Breaza - Ph) 3. Vicen]iu Culea(Fete[ti - Ct) senioare 65 kg - 4 concuren]i 1. Timea Szakats(Baraolt - Cv) 2. Gabriela Gherghe (B) 3. Dina P\rjol (Bucure[ti) senioare +65 kg - 2 concuren]i 1. Mirela P\rjol (Bucure[ti) 2. Simona P\rjol (Bucure[ti) seniori 55 kg - 3 concuren]i 1. Ruslan B`l`iu[ (Bucure[ti) 2. Paul Ioan Barbelian (B) 3. Constantin Soare (B) seniori 60 kg - 5 concuren]i 1. Dorin Tof`nescu(R`d`u]i - Sv) 2. Cristian Tituleasa (B) 3. Alexandru M`tasa (Topli]a - Hr) seniori 65 kg - 10 concuren]i

1. Filip Tår[u (Ludu[ - Ms) 2. Florin Rizea (Pite[ti - Ag) 3. Iulian Nicorici (Timi[oara) seniori 70 kg - 3 concuren]i 1. Daniel Chivu (Pite[ti - Ag) 2. Ioan Iov`nescu (Ictar - Tm) 3. Valentin Mihalache (B) seniori 75 kg - 10 concuren]i 1. Andrei Chipreanov(R`d`u]i - Sv) 2. Radu Anghel (B) 3. Matei Tru]` (Bucure[ti) seniori 80 kg - 18 concuren]i 1. Andrei Kopandi (Bucure[ti) 2. George Tache(Fundeni - Ph) 3. Bogdan Hag`u (Ludu[ - Ms) seniori 85 kg - 13 concuren]i 1. {tefan Mihai T`ma[({i[e[ti - Maramure[) 2. Daniel Andronache

(Gala]i - Gl) 3. Andrei Tarca (Timi[oara) seniori 90 kg - 13 concuren]i 1. Bogdan Nicolae Ghi]`(Pite[ti - Ag) 2. Adrian C`t`lin Påslariu(R`d`u]i - Sv) 3. Kovacs Edward Kolozsvari

(Ludu[ - Ms) seniori 100 kg - 11 concuren]i 1. Ion Vlad Oncescu (B) 2. Dinu Petru Dobrean(Subcetate - Harghita) 3. Andras Egyed (Baraolt - Cv) seniori 110 kg - 6 concuren]i 1. Olimpiu F`t({i[e[ti - Maramure[) 2. Ciprian Tapaszto(Ludu[ - Ms) 3. Marius Mure[an (B) seniori +110 kg - 4 concuren]i

28 Culturism&Fitness nr. 3/2009

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g 1. D`nu] Borbil (Ludu[ - Ms) 2. Radu Georgescu (B) 3. Paul P\rjol (Bucure[ti) Rezultatele bra]ul drept:junioare +50 kg - 2 concuren]i 1. Simona P\rjol (Bucure[ti) 2. Dina P\rjol (Bucure[ti) juniori 75 kg - 30 concuren]i 1. Dorin Moldovan(T`ureni - Ms) 2. Ervin Szekely (Ludu[ - Ms) 3. M`d`lin Sab`u (Ludu[ - Ms) juniori +75 kg - 19 concuren]i 1. Marius Matei (Bucure[ti) 2. Adrian Laurus (Milis`u]i - Sv) 3. Darius Puiac (Che]ani - Sv) veterani open - 6 concuren]i 1. Drago[ Mecu (Bucure[ti) 2. Mircea Cårloganu (Bra[ov) 3. Constantin Davidescu(Scornice[ti - Ot) senioare 65 kg - 4 concuren]i 1. Timea Szakats (Baraolt - Cv) 2. Valentina Deaconu(F`c`le]e[ti - Ag) 3. Gabriela Gherghe (B) senioare +65 kg - 3 concuren]i 1. Mirela P\rjol (Bucure[ti) 2. Simona P\rjol (Bucure[ti) 3. Dina P\rjol (Bucure[ti) seniori 55 kg - 3 concuren]i 1. Ruslan B`l`iu[ (Bucure[ti) 2. Paul Barbelian (Bucure[ti) 3. Constantin Soare (B) seniori 60 kg - 6 concuren]i 1. Dorin Ionu] Tof`nescu

(R`d`u]i - Sv) 2. Ionu] Marin (Bucure[ti) 3. Cristian Tituleasa (B) seniori 65 kg - 8 concuren]i 1. Filip Tår[u (Ludu[ - Ms) 2. Iulian Nicorici (Timi[oara) 3. Costel Rotaru (Plosca - Tr) seniori 70 kg - 13 concuren]i 1. Silviu Temelie (Bucure[ti) 2. Daniel Chivu (Pite[ti - Ag) 3. Ioan Iovanescu (Ictar - Tm) seniori 75 kg - 15 concuren]i 1. Andrei Chipreanov(R`d`u]i - Sv) 2. Matei Tru]` (Bucure[ti) 3. Florin Br`tian (D\rlos - Sb) seniori 80 kg - 28 concuren]i 1. Andrei Kopandi (Bucure[ti) 2. Vasile Manole (Bucure[ti) 3. Mircea Dr`guleanu (B) seniori 85 kg - 23 concuren]i 1. {tefan T`ma[

({i[e[ti - Maramure[) 2. Daniel Andronache (Gala]i) 3. Gabriel Nicoar` (Ludu[ - Ms) seniori 90 kg - 18 concuren]i 1. Adrian Påslariu(R`d`u]i - Sv) 2. Radu C\rdei (R`d`u]i - Sv) 3. Marian Dufar (Dobrogostea) seniori 100 kg - 17 concuren]i 1. Ion Vlad Oncescu (B) 2. Ionu] Cål]osu (Bucure[ti) 3. Edmond Cristescu (B) seniori 110 kg - 12 concuren]i 1. Olimpiu F`t({i[e[ti - Maramure[) 2. Alin Cuemjiev (Bucure[ti) 3. Antoniu Stan (Boc[a - Cs) seniori +110 kg - 5 concuren]i 1. Ioan Pu[ca[u (F`g`ra[ - Bv) 2. D`nu] Borbil (Ludu[ - Ms) 3. Paul P\rjol (Bucure[ti)

Culturism&Fitness nr. 3/2009 29

IIoonn OOnncceessccuu vvss IIoonnuu]] CCååll ]]oossuu

RRaadduu GGeeoorrggeessccuu vvss PPaauull PP\\rr jjooll

AAll iinn CCuueemmjj iieevv vvss OOll iimmppiiuu FF`̀tt oorrggaanniizzaattoorr ii ,, aarrbbiittrr ii ,, sseeccrreettaarr iiaatt

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Alexandru Bolborici

Chiar de Ziua Femeii, cva-druplul campion mondial, IonOncescu, nu a avut stare.

|ntr-un maraton de skanden-berg care a durat mai bine de 4ore, transmis \n direct pe tele-viziunea Sport.ro, el i-a zdrobitcu scorul de 116-0 pe cei careau venit din toat` ]ara s` i seopun`, atra[i de magia premiu-lui pus \n joc, de 1.000 euro,premiu promis celui ce va reu[is`-l doboare pe Ion \ntr-unmeci.

Oncescu \[i propusese s`\nving` 100 de romåni conse-cutiv [i a trecut acest prag,dovedind calit`]i ie[ite dincomun! Arbitrajul a fost asiguratde arbitrii interna]ionali: Drago[Corcoveanu, Victor Barbu [iMircea P\rjol. De remarcat c`acest show a avut o audien]`extraordinar de mare, dep`[indaudien]a meciului de fotbal F.C.

Bra[ov - Steaua, care s-a desf`-[urat \n acela[i timp.

Iat` ce ne-a scris sportivul cunum`rul 47 din concurs:

„M` cheam` Mihnea [i amfost unul din valahii (din cei 116)care l-au provocat pe Iron la„trånt`”.

E prima oar` cånd stau la omas` profi, de[i de mic, ca totromånu', am cochetat cu acestsport.

V` scriu nu pentru a v` l`uda,ci pentru a v` critica. V` critic nupentru modul (zic eu exemplar)\n care s-a desf`[urat evenimen-tul, de la idee la mise-en-scene.V` critic nu pentru ce a]i f`cutsau face]i pentru a popularizaacest sport spectaculos. V` critic\n scop „profilactic” pentru ceeace pute]i s` nu face]i de acum\nainte dac` nu sunte]i critica]isuficient. V` critic acum anticipatpentru a nu mai fi nevoie de cri-tic` \n viitor.

Zeii sportului ne-au dat acum

[ansa de a domina, gra]ie unuigrup de oameni inimo[i, un sportfrumos, b`rb`tesc [i nu numai,spectaculos... O [ans` pe carezeii arareori o acord`. Arareori \ieste \ng`duit unui muritor s`ajung` „nemuritor”. Arareori unuisport \i este \ng`duit s` „ia fa]a”tuturor celorlalte sporturi. Arare-ori unei ]`ri mici \i este \ng`duits` domine deta[at \n ceva... Amaproape 40 de ani [i pot num`rape degetele de la o mån` cå]isportivi romåni au impresionatlumea sportului mondial la unmoment dat. O Nadie, un }iriac,un Hagi , un Pa]aichin. O mediede a[teptare de un sportivadev`rat pe deceniu. Pu]in... darmerit` a[teptarea. Cred \n teo-ria, conform c`reia, numele unuiom \i poate schimba destinul. Cucondi]ia s` nu fie un nume preacomun. Nu [tiu cine, sau cu cåttimp \n urm`, a observat c` pre-numele unui anume OncescuION \n engleza-american` s-ar

pronun]a I(R)ON =o]el. Poate edoar o coinciden]`. Dar acestI(R)ON a ap`rut. E unul de-alnostru. E [ansa noastr` canumele Romånia s` fie din noupe buzele tuturor. E [ansaRomåniei s` arate lumii cine sun-tem [i ce putem face.

Adresez aceast` SCRISOAREDESCHIS~ plin` de critic` [i derevolt` la adresa tuturor. CriticMinistrul Sporturilor pentru c` nusus]ine un sport care are [anses` devin` un sport de mas`, unsport na]ional, de[i are nevoie desume minime pentru sprijinire.Critic Asocia]ia de Skandenbergpentru c` nu le-a tras suficiente[uturi \n fund celor dintåi. Criticpe acest Oncescu pentru c` m-al`sat atåt de mult s` a[tept s`existe. M` critic pe mine pentruc` nu i-am criticat mai de mult...Dar cel mai mult \i critic pe ceicare nu vor ]ine cont de criticilemele sau nu vor \n]elege \n cescop am criticat.

Ceva impresii de concurs.Sunt manager de profesie al pro-priei mele afaceri [i, zic eu, unade succes. Mi-ar fi pl`cut s` m`ocup de organizarea competi]iei,dar nu am nici acum, retroactivprivind, vreo idee mai bun` decåta organizatorilor. A[a c` nu amfost decåt unul dintre cei mul]i,care a stat „\n public, \n civil” timp

de 2 ore, a[teptånd s`-i vin` rån-dul „la t`iere”. Ce vreau s` v`\mp`rt`[esc acum e senza]ia nude måndrie pe care am avut-o s`fiu \nvins de cel mai bun, cisenza]ia de solidaritate pe caream sim]it-o \ntre cei care a[tep-tau confruntarea. Concuren]i detoate vårstele, veni]i din toat`]ara. Oameni care nu se mai v`-zuser` niciodat`, dar care aveauun ]el comun. S` se bat` cu celmai bun. B`ie]i care nu veniser`pentru premiu (care, \ntre noi fievorba, de-abia acoperea costulmotorinei la jeep [i cazarea la un

hotel). O singur` dat` \n via]` ammai sim]it a[a ceva \n aer. Era \ndiminea]a zilei de 21 decembrie'89. To]i \mpotriva unui om. Egreu de explicat \n cuvinte, darsimilitudini exist`. Un fel de lupt`dispropor]ionat` \mpotriva unuiGoliath. O alian]` secret`, tacit`,f`r` cuvinte. O [ans` ipotetic`aproape de a fura o „f`råm` denemurire”. Måndria de a spunec` am fost ACOLO. C` am avutcurajul s` lupt pentru [ansa mea.C` am fost b`rbat pentru celpu]in o clip`.“

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g Oncescu a zdrobit

armata de 100 de oameni

30 Culturism&Fitness nr. 3/2009

foto

: Pro

spor

t

O nou` sal` de skanden-berg s-a deschis \n Bucure[ti,\n incinta Liceului Aurel Vlaicu(zona 1 Mai - Grivi]a).

Aparatur`: 2 mese de con-curs oficiale, o mas` cu unsingur post de antrenament,helcometru cu greut`]i,aparate speciale Mazurenko,aparate priz` degete, banc`Scott.

Pre]ul unei [edin]e este de10 lei. Program: 9-21, de lunipån` vineri, [i 9-15, såmb`ta.

SAL~ ANTRENAMENT SKANDENSAL~ ANTRENAMENT SKANDENBERGBERG

Culturism&Fitness nr. 3/2009 31

IIoonn OOnncceessccuu vvss KKaammaarraa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Drago[ Corcoveanu

Interesul imens care s-a creat\n jurul acestei competi]ii s-adovedit pe deplin justificat.

Pe 28 martie 2009, SalaPolivalent` din Caracal s-a dove-dit ne\nc`p`toare pentru cei pes-te o mie de spectatori veni]i s`vad` noul sport na]ional: skan-denbergul. Au venit cu mic, cumare, nu numai din Oltenia, dar[i din celelalte col]uri ale ]`rii,mul]i cu copiii, dornici de poze [iautografe cu idolii lor.

Deoarece s-au \nscris foartemul]i concuren]i, aproape o sut`,organizatorii au decis ca prelimi-nariile s` se desf`[oare simultanla dou` mese de concurs, pentrua nu afecta sistemul dublei elimi-n`ri [i a nu prelungi tårziu \nnoapte ostilit`]ile. Concuren]ii cudrept de participare au fost res-tric]iona]i teritorial, numai dinjude]ele Olt, Dolj, Gorj, Vålcea,Arge[ [i Mehedin]i.

Dup` ce „Iron” Oncescu a datstartul ostilit`]ilor, cu un demon-strativ de deschidere cu primarulCaracalului, d-l GheorgheAnghel, a preluat microfonulRadu „Valahu”, pe post de pre-

zentator. Astfel atmosfera s-a\ncins brusc [i sutele de meciuriau \nceput s` „curg`”, printre ura-le [i scrå[nete de oase. Pån` laurm` tot concuren]ii cu „state”mai vechi de serviciu s-au impus;f`r` \ndoial` c` Pite[tiul [i-a luatpartea leului.

Din num`rul record de 24 dejuniori, medalia]ii se numesc, \nordine, Daniel Mihai Gain`- DesaDJ, Alexandru Cristian Zidaru-Tatomire[ti DJ [i Alin Neda -Caracal OT.

Lupta fetelor a pus pe primelelocuri pe Daniela Maria Ghi]` -Pite[ti AG [i Ionela MarianaCopcea - Caracal OT.

Seniorii sub 85 kg [i-au de-semnat podiumul \ncepånd cuDaniel Chivu - Pite[ti AG, MihaiCristian Brezoi - Strehaia MH [iRashad Abbasov - Pite[ti AG, ce-t`]ean Azerbaidjan. De[i aredoar 70 kg, cå[tig`torul a demon-strat c` nu degeaba este multiplucampion na]ional, \n timp ce me-hedin]eanul a impresionat la pri-ma participare, iar azerul, fostcampion \n ]ara lui, o s` schimbemulte clasamente [i pe la noi \nviitor.

La categoria grea, +85 kg,

luptele au fost [i mai dure. LoculI a revenit lui Bogdan NicolaeGhi]` - Pite[ti AG, \n timp ce ur-m`torii s-au clasat Marian Dufar -Pite[ti AG, sportiv cu un geneticfoarte bun, [i Nicolae Liviu Li]` -Råmnicu Vålcea VL, de admiratpentru ambi]ia [i determinareasa.

Cånt`rind real 90 de kg, celporeclit „TK”, Bogdan Ghi]` dinPite[ti, s-a impus [i \n concursulopen \n fa]a concet`]eanului s`uDaniel Chivu, devenind cå[tig`-torul absolut al Cupei Romana-]iului 2009.

Showul a continuat cu o de-monstra]ie de zile mari a multi-plului campion mondial, Ion „Iron”Oncescu, acesta dånd curs pro-voc`rilor tuturor celor care audorit s`-i simt` puterea incredi-bil`.

Arbitrajul a fost [i el de \naltnivel, Victor Barbu, MirceaSimionescu [i eu am avut grij` catotul s` fie corect [i s` nu ias` cuoase rupte. Al`turi de ei a ve-gheat un impresionant staff dinpartea Asocia]iei Romåne deSkandenberg „Bra] de Fier” [i aclubului gazd`.

Toat` ziua atmosfera a fost

Cupa Romana]iului 2009

32 Culturism&Fitness nr. 3/2009

una de fair-play, iar emo]iile aufost diverse. Minutul de reculege-re [i banderolele negre purtatepe bra]e de sportivi au adus unultim omagiu tat`lui meu, domnulprofesor Ilie Corcoveanu, unuldintre sus]in`torii morali ai aces-tui eveniment, ale c`rui funeraliiau avut loc chiar cu o zi \naintede concurs.

Organizatori: Asocia]ia Romå-n` de Skandenberg „Bra] deFier”, AS CS Prietenia Caracal

(Aurel Baciu). Parteneri: Consiliul Local [i

Prim`ria Municipiului Caracal(domnii Costic` Alexe [i primarulGheorghe Anghel), Direc]ia pen-tru Sport Olt.

Parteneri media: Olt-TV Slati-na, Gazeta de Olt, Insert TV Ca-racal (OT), 3TV Oltenia Craiova,Gazeta de Sud, Radio Sud, (DJ),AccesTV Tårgu Jiu (GJ), Radio-Televiziunea Vålcea 1 (VL),RadioTeleviziunea Severin (MH).

Sponsori: Redis Nutri]ie, Res-taurant Casa Select Bucure[ti,Consiliul Local al MunicipiuluiCaracal, Dolchimex, S.C. MonteVerde S.R.L., Club Champions,Leader International, Hame Ro-mania S.R.L., Prodconmat, Res-taurant Clasic, S.C. Dan InvestGealan S.R.L., ApicultorulOltean, Foto Venus, S.C. FaneZidarul S.R.L., Taxi Paradis,Progres Club Caracal.

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimentelor.Am \ntålnit din ce \n ce mai multecereri de suplimente cu o anumit`compozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s` lan-s`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in` di-ferite substan]e nutritive pure, adic`noi decåt le ambal`m exact a[acum le primim de la produc`tori,f`r` s` intervenim \n vreun fel.Dumneavoastr` pute]i cump`raaceste substan]e pure [i s` le com-bina]i cum dori]i, \n func]ie deobiective [i gusturi. Pute]i ad`ugala un concentrat proteic de un anu-mit fel, sau la o combina]ie de maimulte feluri de concentrate proteice,dextroza, ca aport de carbohidra]isimpli [i pentru a da un gust bun,maltodextrin`, pentru aport decarbohidra]i complec[i, [i, \n func]iede gustul fiec`ruia, diferite ingredi-ente pentru un gust cåt mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aromecare se g`sesc \n comer]). :

Concentrat din zer (Lactomin 80)

Concentrat proteic din zer cu oconcentra]ie proteic` de 80%, se

dizolv` foarte bine [i are gust neu-tru. Produc`tor: Lactoprot, Germa-nia. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 39 lei, cutii de 900 g – 41 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Fonterra, Noua Zeelan-d`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 39 lei, cutii de 900 g – 41 lei.

Concentrat din zer(WPC 75)

Concentrat proteic din zer cu oconcentra]ie proteic` de 75%, sedizolv` foarte bine [i are gust neutru.Produc`tor: Fonterra, Noua Zeelan-d`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g– 35 lei, cutii de 900 g – 37 lei.

Izolat proteic din zer(WPI 9410)

Izolat proteic din zer cu 90% pro-tein`. Produc`tor: Hilmar, SUA. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 47lei, cutii de 900 g – 49 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 35 lei, cutii de

900 g – 37 lei.Concentrat proteic din lapte

(Caseinat de sodiu)Concentra]ia proteic` este de

89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 45lei, cutii de 900 g – 47 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neutru.Produc`tor: Solae Europe S.A.,Belgia. Se prezint` la s`cule]i de750 g – 17 lei, cutii de 750 g – 19 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 7,50 lei, cutii de 1kg – 9,50 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie lent`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 9,50 lei, cutii de 1kg – 11,50 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu absorb]ielent` [i gust neutru. Produc`tor:Roquette, Fran]a. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 9,50 lei, cutii de 1kg – 11,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

NOU

Culturism&Fitness nr. 3/2009 33

DDaanniieell CChhiivvuu vvss BBooggddaann GGhhii ]] `̀

NOU

NOU

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

MMaaggaazziinn,, ccuu ssuuppllii--mmeennttee RReeddiiss NNuuttrrii]]iiee,,

gg`̀ssii]]ii \\nn BBuuccuurree[[ttii,,llaa mmaaggaazziinnuull OObboorr,, ppeehhoolluull iinnttrr`̀rriiii pprriinncciippaallee

((iinnttrraarreeaa MMccDD..))..

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee[[ii aacccceessoorriiii

ppeennttrruu pprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de comercializare asuplimentelor nutritive \n

Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl.3, ap. 3, lång` complex

„Nord“. Tel. 0722.324.061

Video cu antrenamente, con-cursuri de culturism [i fitness,dar [i alte clipuri senza]ionaledin ale sporturi pute]i vizionape siteul www.videosport.ro

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice, cumar fi: bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

INFINITY TOWNBucure[ti, Bd. Dimitrie

Cantemir, nr. 90, zona Tineretului. Tel. 0728.305.548SIMONE GYM 1

Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 021.725.77.04,0721.818.132

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei,

str. Armeni[ 2. Tel. 021.345.25.90CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei25-27 (Teiul Doamnei).

Tel. 021.242.80.00DUMSIL GYM

Bucure[ti, Bd. Basarabia110. Tel. 021.324.26.99;

0722.227.048POWER ZONE

Bucure[ti, Liceul Nichita

St`nescu, str. Lucre]iuP`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, magazin BucurObor, la etaj, vizavi de

Prim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roEURO GYM

Bucure[ti, Str Str`duin]ei,nr. 5, complex et 1, sect. 4.

Tel. 0767.808.109

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss

bratdefier.roinforma]ii despre skandenberg

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeii ccuuddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::

l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))

SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii

ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoaneleredac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii

de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2

kg – 45,00 lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combate-rea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 3/2009

Vånd (eventual asocierede]in`tor spa]iu 200-250 mp)sal` complet utilat`: aparate,

bare, discuri, gantere,covoare cauciuc, oglinzi, ves-

tiare, recep]ie. Tel. 0722.237.858

Vånd aparatur` profesional`Panatta [i Florsystem, \n per-

fect` stare. Tel. 0741.053.523

Suplimente nutritive \n Rm.Vålcea. Consultare gratuit`.

Tel. 0743.338.587

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 3/2009 35

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 198 (3/2009)

Petrruu CCioorrb`v`̀ rreccommannd`̀

suplimmenntele nnutrritive

TOPCULTURIS

M.RO