Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

20
40 de pagini Dialog Dialog cu cititorii cu cititorii Nutri]ie Nutri]ie Skandenberg Skandenberg {tia]i c`... {tia]i c`... Campionatele Campionatele Europene de Europene de culturism . culturism . director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 6 (151) iunie 2004 l 9.000 lei l www.efitness.ro TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

40 de

pagini

Dialog Dialog cu cititoriicu cititorii

Nutri]ieNutri]ieSkandenbergSkandenberg

{tia]i c`...{tia]i c`...

CampionateleCampionateleEuropene deEuropene de

culturism .culturism .

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 66 ((115511)) iiuunniiee 22000044 ll 99..000000 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

GEL DU{ EXFOLIANTGEL DU{ EXFOLIANTANTICELULIT~ ANTICELULIT~

Con]ine particule moi de cear` Cire-belle (provenite din Africa de Sud) cuefect de exfoliere asupra celulelormoarte f`r` s` irite pielea. Asociereaextractelor de ieder` [i de castan cusfere de cear` Cirebelle producecre[terea circula]iei periferice, rege-nerare celular`, eliminarea celulitei [idiminuarea fragilit`]ii capilare.

Produsul are de asemenea exce-lente propriet`]i de sp`lare [i hidrata-re a epidermei.

UUttiilliizzaarree:: Gelul de du[ se maseaz`pe pielea corpului insistånd asuprazonelor afectate de celulit`, apoi se\ndep`rteaz` cu ap` cald`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::225500 mmll -- 9955..000000 lleeii

ULEIURILE DE MASAJULEIURILE DE MASAJSunt amestecuri de uleiuri vegetale,ulei mineral [i uleiuri esen]iale natu-rale \mbog`]ite cu fragmente de plan-te [i fructe. Dup` masare: stimuleaz`circula]ia, elibereaz` tensiunea [i du-rerile musculare, produc relaxare,mental` [i fizic`, cresc tonicitatea [iflexibilitatea epidermei, elimin` depo-zitele de gr`sime [i toxinele din ]esu-turi, induc o stare de calm, ajut` la\nl`turarea inhibi]iei. Uleiurile de ma-saj se prezint` \n urm`toarele varian-te: a) lavand`+fenicul+mu[e]el; b)portocal`; c) trandafir; d) relaxantYlang-Ylang+patchoulli+lavand`; f)\ntrei straturi: agen]i de hidratare+uleide ment`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::115500 mmll -- 112255..000000 lleeii

TONIFIANT CORPORALTONIFIANT CORPORALCU CITRICE CU CITRICE Con]ine un amestec de uleiuri esen-]iale de citrice care dau fermitate [ielasticitate pielii. Are efect reparatorcelular, pprreevveenniinndd aappaarrii]]iiaa vveerrggeettuurrii--lloorr de pe abdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fie-care sear` dup` baie sau \nainteamasajului cu uleiuri aromate, fiind [iun detoxifiant \n celulit`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::116600 mmll -- 9955..000000 lleeii

GEL ANTICELULIT~ CUGEL ANTICELULIT~ CUUNISFERE HERBAGENUNISFERE HERBAGENSuccesul \nregistrat \n combatereacelulitei const` \n asocierea extractu-lui de ieder` [i castane ce con]in sa-ponozide, compu[i polifenolici, esci-n`, cu unisfere celulozice \nc`rcatecu vitamina E, ce produc asupra zo-nelor afectate de celulit` efecte deactivare a circula]iei periferice, de re-glare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla-matoare [i de regenerare celular`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::440000 mmll -- 229955..000000 lleeii

CREM~ CU SPIRULIN~CREM~ CU SPIRULIN~Spirulina sau alga albastr` este uncockteil oferit de natur` ce con]ine a-

gen]i antioxidan]i, vitaminele A, C, B1,B6 [i E. Este recomandat` \n trata-mentul tenurilor cu tendin]` de ridare,ac]ionånd intens asupra epidermei, c`-reia \i furnizeaz` principii active natu-rale cu efect regenerator, antioxidant.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::110000 mmll -- 112255..000000 lleeii

CREM~ CU EXTRACT CREM~ CU EXTRACT DE CHITIN~ MARIN~DE CHITIN~ MARIN~Intensific` hidratarea ]esuturilor datori-t` efectului de film natural format la su-prafa]a epidermei. Are propriet`]i anti-inflamatoare remarcabile, m`re[te fle-xibilitatea [i elasticitatea pielii. Con]ineextract de chitin`, principiu activ bio-marin ob]inut din carapace de crusta-ceu. Este destinat` tenurilor deshi-dratate, iritate, ridate.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::110000 mmll -- 112255..000000 lleeii

LO}IUNE ANTIACNEIC~LO}IUNE ANTIACNEIC~Destinat` \ngrijirii tenului acneicfoarte \nc`rcat cu pustule, comedoa-ne, furuncule [i chisturi. Produsul eli-min` impurit`]ile acumulate, are ac-]iune antiseptic`, astringent`, cicatri-zant` [i degresant`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::115500 mmll -- 9955..000000 lleeii

GEL REVIGORANTGEL REVIGORANTINSTANT INSTANT Con]ine o combina]ie de uleiuri esen-]iale (camfor, mentol, lavand` [i ienu-p`r) [i extract de arnic` cu efectsinergic, calmant. Masat u[or \n stratsub]ire, produce o revitalizare ime-diat`, fiind perfect pentru picioareobosite, tensiune muscular` [i stres\n umeri, gåt, tåmple [i frunte. Esteexcelent pentru eliminarea rapid` afebrei sau a durerilor musculare.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::7755 mmll -- 9955..000000 lleeii

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS2 3

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm““ ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,,

ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii..

FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee

\\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee

llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii

aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn

mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaa ddee 5500..000000 lleeii

ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 110000..000000 lleeii

ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Legendarul DannyPadilla . . . . . . . . . . . .8

Num`rul ideal derepet`ri pe serie . . .10

Mari succese la CE . .12Concurs

powerlifting . . . . . .13Oul, un excelent

constructor de mas`muscular` . . . . . . . .14

Prea mult exerci]iuaerobic te poate\ngr`[a? . . . . . . . . . .17

Flexii cu gantere . . .18Stia]i c`... . . . . . . . . . .22Dialog cu cititorii . . .24Ficatul,

uzina efortului . . . .28Poten]a vitaminei

C [i E . . . . . . . . . . . . .29Febra muscular`,

o sabiecu dou` t`i[uri . . . .30

Culturismul mai bun ca Viagra? . . . . . . . .31

Revenireadup` pauz` . . . . . . .32

Antrenamentul luiDennis James . . . . .33

Campionatele Europenede skandenberg . . .34

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea; jud. Ilfov; cod 70.000.

Tellefon/Fax: 021/225.70.46; Tellefon: 021/225.50.57, 225.45.68, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.32.46.45 [i 0788.571.181.

www.efitness.ro; e--mail: [email protected]

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu;; RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnuu]]

}}iinn]]ii[[aann,, PPaauull DDuummeeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, CCoonnssttaannttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)),,LLuucciiaann HHoorroottaann ((ccoorreessppoonnddeenntt FFrraann]]aa));; FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa

CUPRINSCUPRINS

Produce \ncetinirea ritmului decre[tere a p`rului dup` epilare,dublat` de o hidratare a pielii.Con]ine un amestec de inhibitorivegetali [i de sintez` cu efectsinergic de atrofiere a firului dep`r (pån` la 70%):

Uree - denatureaz` proteinelecelulare ale bulbului pilos,\ncetinind metabolismulacestuia.Acidul salicilic [i extractul deSalix Alba au efect antiseptic[i de denaturare a keratinei.Extractele vegetale deHamamelis, Arnic`, Ment`,Soia au efect tonic, astringent,decongestiv, refri[ant,emolient, eliminånd efectelenedorite asupra pielii, ap`rutedup` epilare.

Mood dee aplicaree::

Faza I - epilarea Faza II - aplicarea cremeiHairinhib, prin masare u[oar`.Freecveen]a aplic`̀rii::Se poate aplica pe orice zon` acorpului (fa]`, axil`, picioare,bra]e) dup` fiecare epilat, apoizilnic pentru men]inereaaspectului pl`cut al pielii.

Se prezint` la flacoane de :75 ml - 95.000 lei

Coomeenzilee see fac lateeleefooaneelee reedac]ieei sauu pee

www.redis.roPree]uul incluudee [i taxeelee

poo[talee

Comenzile se pot face latelefoanele redac]iei sau pe

site-ul www..rediis..ro. Pre]urileinclud [i taxele po[tale

HAIRINHIBHAIRINHIBInhib` cre[terea firului de p`r dup` epilare

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS

PPPPeeeettttrrrruuuu MMMMoooojjjjaaaa

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succesprodusele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fotbalF.C. Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucure[ti“,Irina Muntean, Alexandru Costache, Felicia Muraru, C.Zlatanovici, Florina Vi[an, Cristea Nicolae, RobertIanici, Gabriela Mihai, Ilie Mugurel, Octavian Can`, Sil-viu Breahn`, Daniel Stancu, Marian Stoian, OvidiuCozma, Alexandr Sergheevici, Daniel Negoi]`, Cons-tantin Alexandra, Florina Cernat, Florin Uceanu, PetruCiorb`, Petru Moja [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Prot-R 65Este un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) bogat\n proteine (65%) [i este recomandatcelor care vor s`-[i asigure o cantitatemare de proteine \n alimenta]ie, f`r` acre[te stratul adipos. Se recomand`tuturor culturi[tilor, cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g deprodus). O m`sur` con]ine 25g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::990000 gg –– 119900..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 338800..000000 lleeii

Prot-R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i

Prot-R 65, doar c` are un con]inut maimare de proteine (85%), iar o por]iereprezint` 40 g de produs. Cu arome

de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Om`sur` con]ine 25g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::990000 gg –– 119955..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 339900..000000 lleeiipplliiccuurrii 4400 gg –– 1122..000000 lleeii

Super Protein-R 90Este un concentrat proteic de cali-

tate superioar`, ob]inut din lapte. Cuarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola. Se administreaz` cåte o por]ie de40 g de mai multe ori pe zi, \n limita a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se amestec`cu lapte, sucuri sau ap`. O m`sur`con]ine 30g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::990000 gg –– 226600..000000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant-RComplex alimentar proteic, vitamino-mineral

care con]ine antioxidan]i cu diferite structuri (an-tociani, protoantociani, picnogenol, flavone, cate-hine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur`stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celu-lelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur`riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` for-marea varicelor. Înt`re[te [i regularizeaz` b`t`ileinimii. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea laefort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tura-rea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor to-xice, ac]ionånd eficient \n limitarea produceriiacestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheie-turile, tendoanele [i ligamentele. Se administrea-z` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu areefecte secundare nedorite.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee:: 110000 ttaabblleettee –– 7755..000000 lleeii;;

Complex REste un supliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \n avitami-noze, \n profilaxia [i tratarea unor boli [i viroze;stimuleaz` sistemul imunitar, regenereaz` ]esu-turile, favorizeaz` metabolizarea calciului, fierului,amelioreaz` hipocalcemia, scade colesterolulsangvin, reduce LDL-colesterolul, m`re[te per-meabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea vaselor desånge, accelereaz` fluxul sangvin. Se prezint`sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Seadministreaz` dou` pån` la patru capsule/zi.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::5500 ccaappssuullee –– 6655..000000 lleeii

Isotonic-REste o b`utur` isotonic` reconfortant` care

con]ine glucoz` cristalizat` [i cele mai importantevitamine [i minerale. Acest produs \nlocuie[te ra-pid lichidele [i mineralele pierdute prin transpira-]ie, furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea ra-pid` dup` efort [i \nl`tur` oboseala. Este indicat\n special sportivilor, pentru refacere [i m`rireaperforman]elor, dar [i persoanelor care lucreaz`\n condi]ii de temperatur` ridicat` unde, transpi-rånd se deshidrateaz` [i pierd minerale [i vi-tamine, care sunt esen]iale pentru func]ionarea \nbune condi]ii a organismului, altfel instalåndu-seo stare de oboseal`. Produsul se prezint` subform` de pudr`. Se pune con]inutul unui plic(50g) \ntr-un recipient, se adaug` 1 000ml ap`plat` sau mineral` [i se amestec` pån` la di-zolvare. Se poate consuma \n special dup` an-trenament, dar [i \n orice perioad` a zilei.

55 pplliiccuurrii –– 5500..000000 lleeii

Allium – RSStimulator general al organismuluiEste un supliment alimentar natural \n care in-

gredientele principale sunt extrase din ceap` [iusturoi. Are urm`toarele efecte: stimulent gene-ral, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular,stimulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant.Principiile active din produs au caracteristici hipo-glicemiante, hipotensive [i constituie factori des`n`tate [i longevitate. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize, dup` mese.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee 110000 ccaappssuullee –– 8855..000000 lleeii..

VITAMINE,VITAMINE,MINERALEMINERALE Protein-R

Un baton proteic este echivalentulnutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60g,avånd urm`toarea compozi]ie nutri-tiv`: proteine – 16g, carbohidra]i –23,2g, gr`sime vegetal` – 14,5g, vita-mina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg,vitamina B6 – 1,7mg, vitamina B5 –1,7mg, zinc – 1,7mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 calorii.Se recomand` culturi[tilor pentrucre[tere \n mas` [i for]`, cåt [i altorcategorii de sportivi ca suport proteic,vitaminic, energetic [i mineral. Nu arecontraindica]ii, fiind un excelent supli-ment alimentar. Se fac comenzi de

minim 5 buc. 25% reducere pentruminimum 50 buc`]i.

1144..000000 lleeii//bbuucc

Energic-RBatoane proteice [i energizante

care con]in proteine 8,5g, creatin`1710 mg, glutamin` 857mg, taurin`857 mg [i toate vitaminele [i mine-ralele con]inute de batonul Protein – R.Este recomandat \n special pentruenergie [i cre[terea \n mas` [i for]`muscular`, administråndu-se \naintede antrenament. Se fac comenzi deminim 5 buc. 25% reducere pentruminimum 50 buc`]i.

1166..000000 lleeii//bbuucc

BATOANE PROTEICEBATOANE PROTEICE

Lecitin – RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria fiind recomandat persoa-nelor care depun activitate intelectual` saupersoanelor cu tulbur`ri de memorie. Esteun excelent tonic, fortifiant, antioxidant [iemulgator. Lecitinele sunt compu[i carecon]in fosfor organic, acizi gra[i nesatura]i,colin`, inozitol [i se recomand` ca supli-ment alimentar fiind implicate \n metabolis-mul gr`similor. Contribuie la arderea gr`si-milor [i previne depozitarea colesterolului\n ]esuturi [i artere. Se prezint` sub form`de tablete care con]in 500 mg lecitin`. Nuare efecte negative, produsul fiind lipsit to-tal de toxicitate.

5500 ttaabblleettee –– 7755..000000 lleeii

Siluet-RSupliment alimentar care ajut` la sl`-

bire stimulånd arderea gr`similor [i elimi-narea colesterolului din organism. Înl`tur`senza]ia de foame datorit` con]inutuluimare de fibre naturale care, ajunse \n sto-mac, \n contact cu sucul gastric, \[i m`-resc volumul, creånd senza]ia de „S~-

TUL“. Ajut` sistemul imunitar [i are efecteanticancerigene datorit` con]inutului deantioxidan]i. Produsul se prezint` sub for-m` de pudr`, administråndu-se cåte o m`-sur` \n amestec cu 200-250 ml ap` sausucuri hipocalorice, de dou`-trei ori pe zi,\n locul meselor, sau ori de cåte ori aparesenza]ia de foame. Pentru sc`dere rapid`\n greutate, SILUET-R poate \nlocui cusucces toate mesele din zi, deoarece adu-ce organismului toate substan]ele nutritivenecesare (vitamine, minerale, proteineetc.).

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 8899..000000 lleeii

Vegetal-REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme. Avantajul ma-jor este c` nu con]ine colesterol [i gr`simiconstituindu-se \ntr-o hran` perfect` [i s`-n`toas`. Este indicat pentru: vegetarieni,cura de sl`bire, cei care ]in post, sportivi,copii, anemii. Se administreaz` 30-50 g,din produs, amestecat cu ap` sau alte li-chide, de dou`-trei ori pe zi. Are urm`toa-

rele calit`]i:este vitaminizant [i minerali-zant, con]ine proteine vegetale de calitate,fibre vegetale, regularizeaz` traficul intes-tinal, \mpiedic` acumularea de colesterol,o por]ie de 50 g asigur` nevoile minime devitamine [i minerale ale unui om care nudepune efort fizic mare. Gustul acestui su-pliment este foarte pl`cut, aroma fiind deciocolat`.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 9955..000000 lleeii

Fibrobar-RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor,se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.´

1144..000000 lleeii//bbuucc

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaaccoolleettuulluuii,,pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[iittaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Mass Forte Creatin REste un produs pentru cre[terea rapid`

\n for]` [i mas` muscular`. Are o formul`care con]ine 25% proteine, 65% carbohi-dra]i, cele mai importante vitamine [i mi-nerale [i, pentru ca efectul de cre[tere ac-celerat` s` fie maxim, con]ine [i creatin`monohidrat \ntr-o cantitate suficient` s`stimuleze rapid for]a [i cre[terea maseimusculare. O parte din carbohidra]i provindin dextroz` care ajut` la asimilarea rapi-d` a creatinei [i d` un gust deosebit depl`cut produsului. Se recomand` 2-3 por]iidin acest supliment (o por]ie are 90 g) zil-nic, una fiind recomandat` imediat dup`antrenament. O m`sur` con]ine 35g.

Se prezint` la cutii de:1 kg – 150.000 lei

S`cule]i 2,5 kg – 300.000 leiplicuri 45 g – 10.000 lei

Super Mass-REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie

s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::990000 gg –– 117755..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 337700..000000 lleeii

Nutrifort-REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 90g de pro-dus [i, pentru o cre[tere accelerat` a ma-sei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::11 kkgg –– 114455..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 229900..000000 lleeiipplliiccuurrii 4455 gg –– 99..000000 lleeii

Fosfocreatin-RTabblete de ccreatin`̀Creatina este o substan]`, necesar` \n

toate contrac]iile musculare, produs` \nmod natural de c`tre ficat, pancreas [i ri-nichi din aminoacizi. Combinarea creatineimonohidrat cu fosfolipide duce la formareafosfocreatinei \n stomac [i o face mai u[or

asimilabil`. Prezentarea sub form` decomprimate este foarte convenabil`, deo-arece pot fi transportate [i administrateu[or, \n plus po]i [ti cu precizie cåte grameiei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1g decreatin`. Suplimentarea alimenta]iei cucreatin`: m`re[te for]a, reduce timpul derefacere, m`re[te volumul muscular, m`-re[te sinteza de ATP, cre[te energia mus-cular`, absoarbe acidul lactic din mu[chi.Creatina folosit` este marca „Creapur“.

Administrare: pentru cre[terea energiei,masei [i for]ei musculare, se recomand`administrarea a cåte 3 comprimate de 3ori/zi, cu un pahar mare cu sucuri naturalesau cu ap`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee 9900 ttaabblleettee –– 9955..000000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 30g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i40-60 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::11 kkgg –– 7755..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 116600..000000 lleeii

4 5

AMINO-REste un produs de calitate superi-

oar`, natural, cu un procent [i raportoptim de aminoacizi esen]iali [i dipep-tide, care asigur` o nutri]ie proteic`complet` [i este asimilat total. Formu-la produsului asigur` un echilibru sta-bilit [tiin]ific pentru a avea o cre[teremuscular` optim` [i o recuperare ra-pid` dup` antrenament. Cre[te ratametabolic`, asigur` o mai bun` oxige-

nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural. Se reco-mand` servirea unei por]ii a cåte 4 ta-blete, de trei ori pe zi, dintre care opor]ie, imediat dup` antrenament.Pentru sportivii de performan]`, se re-comand` dublarea dozelor.

Se prezint` la cutii de: 300 tablete – 180.000 lei;500 tablete – 235.000 lei

AMINOACIZIAMINOACIZI

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

´ Reducerea este valabil` numai la comenzile prin po[t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/225.70.46; 225.50.57;225.45.68 0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181

fax: 021/225.70.46sau la: www.redis.ro

Acum [i

arom` de

cola

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS6 7

Supro – Izolat proteic 100% din soia

Soia este o sur-s` foarte valo-roas` de pro-teine, faptpentru care adevenit larguti l izat` \nlumea sportu-lui. Proteinadin soia con-]ine un pro-cent crescut(35%) dina m i n o a c i z i iglutamin`, lizi-n` [i al]ii dincategoria celorcu caten` ra-mificat`, fa]`

de proteinelede origine ani-

mal`. De asemenea, soia este bogat`\n arginin`, un aminoacid cu implica]ii\n procesele imune. Mijloacele moder-ne de prelucrare au ajuns s` extrag`din soia un izolat proteic cu absorb]iefoarte rapid` \n organism [i cu oconcentra]ie de peste 90% protein`,fiind astfel o min` de aur pentru cul-turi[ti. SUPRO este un astfel de izolatproteic, este fabricat de firma belgian`„Dupont – Protein Interna]ionalTehnologies“, iar noi nu am f`cut decåts` o ambal`m. Men]ion`m c` acestprodus nu are nici un adaos de arom`sau \ndulcitori, este o protein` pur` cuo concentra]ie de 90%, f`r` un gustanume, urmånd ca dumneavoastr`, \nmomentul prepar`rii, s` \i da]i aromape care o dori]i cu anumite adaosuride: lapte, zah`r, zaharin`, nutrasweet,cacao, ness, fructe etc, dup` preferin-

]ele fiec`ruia sau se poate consumachiar f`r` nici un adaos, dac` nu v`intereseaz` prea mult gustul [i aroma.Se omogenizeaz` foarte bine \nap`.Comenzile se fac pe adresa [i latelefoanele redac]iei.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 116600..000000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 334400..000000 lleeii

Protwhey–RConcentrat proteic din zer

Proteina din zer,nu numai c`asigur` „c`r`-mizile“ necesareconstruc]iei mus-culare, dar, dincauz` c` este oprotein` cu ab-sorb]ie rapid`,are un efect ana-bolic puternicprin promovareasintezei proteine-lor \n timp ce si-multan reducedistrugerea deprotein` (catabo-lismul). PROT-WHEY este pro-dus de un marecombinat industrial interna-]ional, care produce concentrate alimen-tare pentru foarte multe firme de profil dinlume.

Caracteristicile PPRROOTTWWHHEEYY::– protein` cu absorb]ie rapid`– cre[te la maxim sinteza proteic`– valoare biologic` foarte mare.– gust foate bun.– concentra]ia de proteine este de 81%.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 339900..000000 lleeii

PROTEINMIXConcentrat proteic dinzer, lapte [i albu[ de ou

Despre cali-t`]ile proteinelorde diferite pro-v e n i e n ] eavem diversei n f o r m a ] i i .Despre un tipde protein`[tim c` areabsorb]ie rapi-d`, despre alttip c` are unanumit ami-noacid cuefect anabolic\n cantit`]imari sau des-pre alta c` areefectul nutritivcel mai bunpentru organis-mul omului, fiecaretip de protein` avånd o caracteristic`care o recomand` pentru cre[terea per-forman]ei sportive.

Pentru a mul]umi pe toat` lumea, amhot`råt s` cre`m un supliment care s`con]in` principalele surse de protein`de origine animal`: zer, lapte [i albu[de ou. {i, pentru c` la noi \n ]ar` nu seproduc materii prime cu o concentra]iemare de proteine, am comandat acestprodus la unul dintre marii produc`toride concentrate proteice din Europa.PROTEINMIX \mbin` calit`]ile tuturorproteinelor de origine animal`, avåndcalit`]ile nutritive cele mai bune. Con-centra]ia proteic` este de 85%

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000 gg –– 443300..000000 lleeii

PRODUSE NOIPRODUSE NOI

B.C.A.A.Complex anticatabolic

B.C.A.A. este un produs cu efect ana-bolic, ce are capacitatea de a m`ri semnifi-cativ sinteza de proteine \n organism [icare faciliteaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere (GH),IGF-1 [i insulina. De asemenea, ajut` lamen]inerea unui raport favorabil testoste-ron-cortizol.

B.C.A.A. are un remarcabil efect antica-tabolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare.

Beneficii:n cea mai pur` form` de B.C.A.A.;n \mbun`t`]esc starea anabolic` natu-

ral` a organismului (m`resc sintezade proteine);

n \mbun`t`]esc r`spunsul metabolicpost-efort al organismului;

n previn instalarea rapid` a st`rii deoboseal`;

n produs ideal pentru perioadele dediet`.

Se recomand` administrarea a 5-10g/zi (0,1 g/kg. corp), \n mai multe reprize,imediat \nainte [i dup` antrenament, dar [i\nainte de culcare [i \ntre mese zilnice. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 116600..000000 lleeii;;

220000 gg –– 229900..000000 lleeii;;330000 gg –– 449900..000000 lleeii;;

BBCCAAAA 9900 ccaappssuullee ddee 550000 mmgg –– 115500..000000 lleeii

Taurina|mbun`t`]e[te s`n`tateacreierului [i a inimii

Taurina este o substan]` ce se g`se[te\n ou`, pe[te, carne [i lapte [i este materieprim` pentru to]i ceilal]i aminoacizi.

Taurina [i lecitina sunt necesare pentrumetabolizarea gr`similor, previn formareacalculilor biliari, favorizeaz` absorb]ia vita-minelor liposolubile, \mbun`t`]esc stareade s`n`tate a inimii, asigur` suportul ne-cesar sintezei neurotransmi]`torilor [i auefect protector asupra creierului.

Beneficii:n \mbun`t`]e[te digestia gr`similor;n amelioreaz` s`n`tatea creierului;n efect benefic asupra inimii;n asigur` materie prim` pentru produc-

]ia altor aminoacizi;n efect antioxidant;n cre[te mobilitatea spermatozoizilor;n efect benefic \n epilepsii, hipoglicemie,

anxietate, hipertensiune arterial`.Se recomand` administrarea a 0,5 - 1g

\nainte uneia dintre mese (eventual \mpre-

un` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efect maibun). ¨

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::110000 gg –– 7799..000000 lleeii;;

Creatina MonohidratM`re[te for]a [i masamuscular`

Corpul nostru produce, \n mod natural,1 g de creatin` pe zi. |nc` un gram este lu-at din alimenta]ie. Suplimentarea cu creati-n` m`re[te depozitele de creatinfosfat dinmu[chi [i \mbun`t`]e[te performan]elesportive. Efectele pozitive apar la scurttimp [i se men]in o lung` perioad`; se re-marc` chiar [i o \mbun`t`]ire a vitezei decalcul matematic.

Beneficii:n 100% puritate;n ofer` organismului energia necesar`

sus]inerii efortului intensn m`re[te for]a muscular`;n \mbun`t`]e[te refacerea postefort;n cre[te volumul celular;n cre[te hidrarea celular`.Se recomand` administrarea timp de 5

zile (faza de \nc`rcare) a 10-20 g pe zi (\m-p`r]it` \n mai multe por]ii), urmat` de de 5g/zi \n faza de men]inere. Doza se admi-nistreaz` [i \n zilele de pauz`. Se poateamesteca cu ap`, lapte sau suc. Utilizareaconcomitent` a dextrozei este op]ional`.u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 7799..000000 lleeii;;

330000 gg –– 119900..000000 lleeii;;550000 gg –– 229900..000000 lleeii;;

L-GlutaminaCel mai importantaminoacid pentru sportivi

Glutamina reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.

Glutamina combate supraantrenamentul[i stimuleaz` cre[terea masei musculare.

|n timpul efortului fizic, organismul pier-de o cantitate important` de aminoacizi,printre care [i glutamina. Se ajunge astfel\ntr-o stare catabolic`, caracterizat` de dis-trugerea ]esutului muscular, \n scopul pro-ducerii de aminoacizi liberi.

Suplimentarea cu glutamin` ajut` la in-versarea procesului de distrugere muscu-lar` provocat` de efortul intens.

Exper]ii sunt de acord c` glutamina re-prezint` cel mai important aminoacid pen-tru sportivi.

Efectele glutaminei:n favorizeaz` sinteza proteinelor;

n previne catabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscular);

n \mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort;n stimuleaz` producerea hormonului de

cre[tere;n stimuleaz` activitatea sistemului imu-

nitar;n favorizeaz` hidrarea celular`;n cre[te produc]ia de glicogen \n ficat;n transport` azotul \n locurile \n care or-

ganismul are cea mai mare nevoie(pentru sinteza proteic`).

Se recomand` administrarea a 5-20g/zi (0,25 g/kg. corp), amestecat` cu ap`,sucuri, concentrate proteice etc, \n maimulte reprize, imediat \nainte [i dup` an-trenament, dar [i \nainte de culcare [i \ntremese zilnice. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 117700..000000 lleeii;;

220000 gg –– 330000..000000 lleeii;;330000 gg –– 339900..000000 lleeii;;

L-CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii

Este o substan]` a c`rei func]ie princi-pal` este de a facilita transportul [i meta-bolismul acizilor gra[i \n celul`, unde suntoxida]i [i transforma]i \n energie.

|n afara \mbun`t`]irii performan]elor at-letice [i a st`rii de s`n`tate a aparatuluicardiovascular, L-Carnitina este util` \n ca-zul persoanelor supraponderale sau obe-ze, care doresc s` sl`beasc`.

Studiile au demonstrat c` administrareaa 2 g de L-Carnitin` pe zi \mpreun` cu unprogram de exerci]ii [i regim alimentar auprodus o sc`dere semnificativ` a greut`]iicorporale.

Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`-ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`simemetabolizat` de organism.

Beneficii:n acceleraz` metabolismul lipidelor, fa-

vorizånd oxidarea lor la nivel celular;n mobilizeaz` depozitele de gr`sime;n m`re[te performan]ele fizice [i rezis-

ten]a la efort;n reduce nivelul colesterolului [i triglice-

ridelor.Se recomand` administrarea a 1-2 gra-

me pe zi, cu 30-60 minute \naintea antre-namentului. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::3300 gg –– 116600..000000 lleeii;;5500 gg –– 229900..000000 lleeii;;

110000 gg –– 550000..000000 lleeii;;

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborare cu firmaBrenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` o nou`linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

021/225.70.46;225.50.57; 225.45.68

0744.63.22.940722.24.47.83;0744.324.645;0788.571.181

fax: 021/225.70.46sau la: www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa redac]iei

sau telefonic (inclusiv sâmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului, pre]urile incluzând

[i taxele po[tale

MAGAZINUL „REDIS NUTRI}IE“Bucure[ti, str. Mihai Eminescu 114 – 116

Magazin de unde pute]icump`ra tot ce ave]i nevoiepentru practicarea culturismului[i fitnessului: suplimente nutri-tive, (Redis Nutri]ie, Universal,Nutrimaxx), accesorii, echi -pamente etc. Aici s-a deschis [iun stand de prezentare [ivånzare al firmei produc`toarede echipament sportiv, X-tremeEquipment.

La magazin se poate ajungefoarte u[or de la sta]i i le demetrou „Pia]a Roman`“ sau„{tefan cel Mare“, \n circa 5minute de mers pe jos.

PPRROOGGRRAAMM::PPRROOGGRRAAMM::luni – vineri 11 – 17såmb`t`: 11 – 14Orice informa]ii ob]ine]i la tel.

212.49.03

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS

Dac` faci o list` vizånd culturi[tiide vårf din ultimii 30 de ani,probabil c` vreo 12 nume pot fi

incluse \ntr-o list` a legendelor sportu-lui, Danny Padilla este cu siguran]` peaceast` list`, al`turi de cei mai buni.

De[i are doar 1,57 m, Danny aveaatåt de mult` mas` muscular`, a[e-zat` propor]ionat, ca [i adversarii s`imonstruo[i.

Danny este unul dintre pu]inii cul-turi[ti din istorie care nu a avut grupemusculare mai pu]in dezvoltate saur`mase „\n urm`“. |ncheieturile salesub]iri au f`cut mu[chii s` ias` [i maiclar \n eviden]`.

|n 1975, a venit \n California [i aanun]at c` vrea s` cå[tige titlul Mr.America. Ceilal]i favori]i, Pete Grim-fowski, de la categoria peste 90 kg, [iRoger Callard, de la categoria 90 kg,i-au spus de cum l-au v`zut: „Nu sepoate \n ruptul capului s` ne ba]i tu, unconcurent de la 80 kg.“ Dar la open,Padilla a fost declarat cå[tig`tor.

Concursul s-a terminat [i Dannyera la du[ cånd au venit dup` el s`-lanun]e c` Roger Callard era sup`rat[i a f`cut contesta]ie [i c` arbitrii segåndeau c` poate au gre[it, a[a c`voiau s`-i compare din nou. „A[a c`a trebuit s`-mi pun iar slipul pe mine,s` m` [terg repede cu prosopul [i s`stau iar pe scen` lång` Roger. {il-am b`tut din nou. Deja sp`lasem totbronzul artificial de pe mine [i aveams`pun \n p`r, dar am luat trofeul.“

„Chiar [i azi cånd \l \ntålnesc peRoger, \mi spune: {tii, chiar am cå[ti-gat concursul al`“. Atåt de mare afost [ocul cånd a fost b`tut de un cul-turist de categorie mic`, lucru nemai-\ntålnit pån` atunci \n competi]ii.“.

Danny a concurat la Noaptea Cam-pionilor [i a luat locul 3 dup` RobbyRobinson [i Mike Mentzer \n 1979.

Acest „ucica[ de gigan]i“, cum afost poreclit, a cå[tigat apoi nume-

LEGENDARULLEGENDARUL DANNYDANNY PADILLA,PADILLA,UCIGA{UL DEUCIGA{UL DE GIGAN}IGIGAN}I

&FITNESS&FITNESS

roase concursuri, dar cea mai bun`form` a vie]ii sale a ob]inut-o \n 1981la Mr. Olympia cånd mul]i au consi-derat c` el merita s` cå[tige, nuFranco Columbu. Din p`cate, nu afost s` fie.

Anul urm`tor, 1982, a venit la NewYork preg`tit s` cå[tige NoapteaCampionilor. Dup` ce s-a cazat lahotel, a ie[it \n ora[ s` m`nånce [i...s-a r`t`cit pe drumul de \ntoarcerepierzånd \nscrierea \n concurs. Sim-]indu-se obosit, a luat o pauz` de 8ani ocupåndu-se de afacerile familiei,care de]ine o pizzerie.

A revenit \n 1990 la Noaptea Cam-pionilor unde a ie[it pe 3 dup` MomoBenaziza, loc 1, [i Dorian Yates, loc2. „Au fost peste 40 de concuren]i [iam b`tut nume sonore de[i aveam 42de ani. Apoi \n ‘91 am semnat cuVince Mc Mahon, care organizeaz`lupte de chatc \n SUA [i voia o fede-ra]ie nou` \n culturism. Am concuratvreo 2 ani la aceast` federa]ie, pe ba-ni buni, dar federa]ia s-a desfiin]at.“

Acum Danny are 52 de ani [i vreas` intre la masters Mr. Olympia, anulviitor.

|n ceea ce prive[te antrenamentul,el face ca [i acum 25 de ani 15 seriipe grup` muscular`, 3 exerci]ii a 5serii fiecare. „Cred c` acest fel de a

te antrena este o „art`“ pierdut` dato-rit` influen]ei lui Arthur Jones [i MikeMentzer. Ei au teoretizat c` epuiza-rea muscular` \n timpul unei serii uti-lizeaz` toate fibrele musculare, darnu au dovedit niciodat` asta. De alt-fel, i-am v`zut pe Ray [i Mike Ment-zer antrenåndu-se toat` vara lui ‘81,chiar m-am antrenat cu ei de cåtevaori [i, \n general, f`ceau 12 serii pegrup` muscular` [i antrenau fiecaregrup` de 2 ori pe s`pt`mån`. L-amv`zut [i pe Casey Viator f`cånd 16serii pe grup` muscular`. Din cåteam \n]eles, a f`cut antrenamentulacela cu serii pu]ine doar pentru oscurt` perioad` \n cantonamentul or-ganizat de Arthur Jones. Cred c` au\nceput cu acest sistem [i, realizåndc` nu e suficient, au m`rit num`rulde serii.“

Iat` programul de antrenament fo-losit de Danny \n perioada lui deglorie:

ZZiiuuaa 11:: spate [i pieptZZiiuuaa 22:: umeri [i bra]eZZiiuuaa 33:: picioare [i abdomenApoi se reia ciclul, eventual dup` o

zi de pauz`, \n func]ie de obosealaacumulat`. Padilla se antreneaz` 4p`nå la 6 zile pe s`pt`mån`.

ZZiiuuaa 11:: \mpins din orizontal 5x12,\mpins \nclinat 5x12, flutur`ri 5x12,

pullover 5x12, trac]iuni la b`rbie5x12, ramat din aplecat cu bara5x12, trac]iuni la scripete la ceaf`5x12, \ndrept`ri (maxim o dat` pes`pt`mån`) 5x12.

ZZiiuuaa 22:: superset \mpins cu bara5x12 cu flutur`ri laterale 5x12, flutu-r`ri din aplecat 5x12, ramat prin fa]`cu bara 5x12, flexii cu gantere 5x8,flexii cu bara 5x8, flexii la bancaScott 5x8, extensii din culcat cu bara5x12, extensii din [ezånd, deasupracapului cu bara curb` 5x12, extensiila scripete 5x12.

ZZiiuuaa 33:: extensii la aparat 5x12, ge-nuflexiuni cu bara pe ceaf` 5x12,pres` \nclinat` 5x12, flexii la aparat5x12, flexii pentru femural din stånd\n picioare la aparat 5x12, ridic`ri pevårfuri din stånd \n picioare la aparat5x12, ridic`ri pe vårfuri din [ezånd laaparat 5x15, m`garul 5x15, ridic`ride picioare sau de trunchi 5x20.

|naintea unui concurs, Danny m`-rea volumul antrenamentului la 20 deserii pe grup` muscular`. |n timpuls`pt`månilor 12 pån` la a 7-a, num`-rånd \n jos pån` la ziua concursului,lucra de 2 ori pe s`pt`mån` fiecaregrup` muscular`, iar din s`pt`mån`6 pån` la concurs antrena fiecaregrup` de 3 ori pe s`pt`mån`.

98

Dannnny \nn mijjlloc,, all`tuuri dde ffra]ii Menntzer,, Mike [i RayDannnny Paddilllla

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Foarte mul]i m` \ntreab` care egreutatea pe care trebuie s` o folo-seasc` la diferite exerci]ii sau cåterepet`ri e cel mai bine s` fac` pentrua cre[te cåt mai repede. Evident \n-treab` [i cåte serii pentru o grup`muscular`, cåte exerci]ii, ce exerci]iisunt mai bune, ce s` m`nånce, ce s`nu månånce, dac` e bine s` fac` sex[i o gr`mad` de alte chestii, dar \nacest articol vreau s` aduc \n discu-]ie doar \ntrebarea referitoare la nu-m`rul optim de repet`ri pe serie.

|n general, \n cei 25 de ani decånd citesc reviste str`ine de specia-litate, to]i campionii cu adev`rat marise \ncadreaz` \ntre 3 [i 15 repet`ripe serie. Excep]ie fac abdomenul [igambele unde ace[tia recomand`mai multe repet`ri [i uneori [i lacoapse, dar mai rar.

Desigur, recomand`rile lor sebazeaz` pe experien]` [i intui]ie.Arnold avea perioade de antrena-ment cånd f`cea un fel de antrena-ment pentru powerlifting combinat cucel de culturism [i f`cea [i serii devårf cu doar 3 repet`ri, dar cånd seapropia concursul, mic[ora pauzele[i f`cea cåte 10-12 repet`ri pe serie.

Acum, cånd citi]i o recomandarede genul 4 serii a 8-12 repet`ri, \n-seamn` c` am vrut s` spun c` trebu-ie s` lua]i o greutate cu care pute]iface singur cel pu]in 8 repet`ri, dar \nacela[i timp, s` nu pute]i dep`[i 12repet`ri, oricåt de mult v-a]i str`dui.Spun asta pentru cei care au prostulobiciei s` ia o greutate, s` fac` 12repet`ri [i apoi s` se opreasc`, pen-tru c` a[a scrie \n recomandareamea, de[i ar mai putea face una,dou` sau chiar mai multe repet`ri.Nu, dac` pute]i face peste 12 repe-t`ri \nseamn` c` pur [i simplu a]iales o greutate prea mic` [i evidenttrebuie s` \nc`rca]i mai mult bara \na[a fel \ncåt a 13-a repetare s` fie

imposibil`, oricåt v-a]i str`dui.Eu cred c` 4-6 repet`ri pe serie

este zona optim` de stimulare a for-]ei [i masei musculare pentru mine.La genu, 15 ani de zile am f`cut doar1-3 repet`ri singur plus 2-3 cu ajutor,pentru 6 serii, [i am avut rezultatebune. Greut`]ile mici nu-mi d`deaunici un fel de satisfac]ie, mi se p`reac` lucrez degeaba.

Acum cå]iva ani, am dat peste unstudiu publicat \n Ironman, referitor lasubiectul repet`ri [i, fiind singurul deacest fel, pe aceast` tem`, o s`-laduc \n discu]ie.

|n articol se spunea c` din calculea reie[it c` trebuie s` intri \n rezer-vele de recuperare ale organismului,cam 20%, pentru a stimula la maximcre[terea [i c` aceste 20% reprezin-

t` o cifr` valabil` pentru toate fiin]eleumane. Tot \n acel articol se spuneac` un individ poate intra suficient(adic` 20%) \n aceste rezerve f`cånd5 repet`ri pe serie, \n timp ce altulpoate avea nevoie de 20 de repet`ri\n func]ie de eficien]a sa neuromus-cular`, care \nseamn` nr. de fibre cepot fi recrutate la o singur` contrac]iemuscular`. Adic`, sunt unii mai pu]ineficien]i, care recruteaz` doar o trei-me din fibre - s` zicem - pentru pri-mele contrac]ii, apoi cånd acesteaobosesc alt` treime [i, \n fine, cånd[i acestea obosesc ultima treime.Rezult` c` un individ, care poate re-cruta toate fibrele de la \nceput, arenevoie de cam de 3 ori mai pu]ine re-pet`ri pentru a le obosi suficient \ncåts` le oblige s` creasc`.

&FITNESS&FITNESS

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum, dac` ave]i o pe-rioad` a zilei \n care v` sim]i]i f`r`energie, nu trebuie decåt s` dizolva]iun plic de „Instant Energy Drink“, \n250 ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitate

fizic` sau intelectual`.Culturi[tilor le recomand`m aceas-

t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat`administrarea pentru c`aceast` b`utur` con]inecofein` [i s-ar putea s`nu mai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acesttip „gata preparate“, care se g`sesc\n magazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, este

u[or (15 g) [i nu con]ineconservan]i sau alte substan]ecare asigur` de obicei stabili-tatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citr ic-1 g,Taurin`-801 mg, Glucoronolac-ton`-481 mg, Cofein`-80 mg,Inozitol-40 mg, Niacin` 9 mg, Ac.Pantotenic-3,3 mg, Piridoxina-1,2mg, Riboflavina-0,8 mg, Cianco-balamina-0,5 mg, EnergyflavourSD-0,8 mg.

Produsul este contraindicat per-soanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

&FITNESS&FITNESS10 11

Iat` ce recomand`ri am \ntålnit \nacel articol.

Determina]i care este greutateamaxim` cu care pute]i face o repeta-re la un exerci]iu, \ntr-o form` strict`,[i apoi dup` 5 minute face]i cåt maimulte repet`ri, \ntr-o form` strict` cu80% din acea greutate. |nmul]i]i nu-m`rul de repet`ri efectuate cu 0,15 [irotunji]i produsul c`tre cel mai apro-piat \ntreg. Ad`uga]i num`rul rotunjitla cel efectuat cu 80% din greutateamaxim` [i a]i ob]inut num`rul maximde repet`ri pe care e bine s`-l face]ipe serie la acel exerci]iu. Sc`de]i nu-m`rul rotunjit din cel efectuat cu 80%din greutatea maxim` [i a]i ob]inutnum`rul minim de repet`ri pe care ebine s`-l face]i pe serie.

Acest procedeu trebuie aplicat tu-turor exerci]iilor pentru c` exist` dife-ren]e la acela[i individ \ntre eficien]aneuromuscular` a diferitelor grupe

musculare. O alt` recomandare inte-resant` privitor la num`rul de repet`ripe serie apar]ine lui Lee Haney, celcare a doboråt recordul lui Arnold lanum`rul de titluri de Mr. Olympia. Ela spus la un seminar de antrena-ment, la care am fost prezent \ntr-una din vizitele mele \n California, c`face repet`ri pu]ine, 4-6 pe serie laexerci]iile de baz`, folosind o mi[careaccelerat` [i 10-12 repet`ri la exerci-]iile de izolare folosind o mi[careritmic`.

Ideea e, p`n` la urm`, s` experi-menta]i folosindu-v` de aceste infor-ma]ii.

A, era s` uit, Comitetul Americanpentru Fitness, de pe lång` Pre[edi-n]ia SUA, recomand` \ntre 5-7repet`ri pe serie ca fi ind optimepentru dezvoltarea for]ei.

Florin Uceanu

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzând [itaxele po[tale

002211//222255..7700..4466;;222255..5500..5577;; 222255..4455..6688

00774444..6633..2222..994400772222..2244..4477..8833;;00774444..332244..664455

ffaaxx:: 002211//222255..7700..4466ssaauu llaa:: wwwwww....rreeddddiissss....rroo

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 bbuucc`̀]]ii 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 1100..000000 lleeii//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

DDDDIIIIOOOONNNN FFFFiiii ttttnnnneeeessssssssO nou` sal` de fitness [i

culturism, dotat` ultramodern, s-adeschis \n Bucure[ti, str. Ficusului

nr. 9-11, sect. 1, (vis-a-vis deLiceul Apicola din B`neasa.

Informa]ii la tel: 021/232.77.25,0721.217.597; 0721.366.249;

Program luni – såmb`t`: 8 – 22;duminica 9 – 14

Comercializez centuri din pielenatural`, de cea mai bun`

calitate, cus`tura [i cataramaduble, interior din piele \ntoars`,

dimensiuni: S–M–L–XL.Pre] – 1 buc. 430.000 lei

– 2 buc. 380.000 lei/bucComenzi la tel. 0740.020.423

NUM~RUL IDEAL DENUM~RUL IDEAL DEREPET~RI PE SERIEREPET~RI PE SERIE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Concursul de powerlift ing,„Oameni Puternici“, va avea loc \nziua de 2244 iiuull iiee 22000044. Locul

desf`[ur`ri i va f i Bucure[ti sausta]iunea Olimp de pe litoral. Locul [iora vor fi anun]ate din timp de postul

de televiziune Pro TV, care estepartener media la acest eveniment, [ipe site-ul www.topculturism.ro

Concursul se va desf`[ura f`r`categorii de greutate, \n sistem open.Ca s` aib` [anse [i concuren]ii maiu[ori, se va da [i un premiu pentrueficien]`, cel mai bun raport \ntretotalul ridicat [i greutatea corporal`.

Premiile vor fi:l locul 1 – 15.000.000 leil locul 2 – 10.000.000 leil locul 3 – 7.000.000 leil locul 4 – 5.000.000 leil locul 5 – 3.000.000 leil locul 6 – 1.000.000 lei

Pentru cå[tig`torul trofeului deeficien]`, cel mai bºun raport \ntretotalul ridicat [i greutatea corporal`,premiul este de 5.000.000 lei.

&FITNESS&FITNESS 13&FITNESS&FITNESS12

CONCURS POWERLIFTINGCONCURS POWERLIFTING|n perioada 18-21 iunie 2004, s-au

desf`[urat Campionatele Europenede Culturism senioare, Fitness [iBodyfitness \n ora[ul Tavira dinPortugalia.

Delega]ia noastr` a fost compus`din trei sportive: Judit David [i FlorinaVi[an, ce au concurat la categoria 52kg, [i Alina Popa, la categoria +57 kg.

Dup` mai multe finale de Campio-nate Europene, iat` c` Florina Vi[ana reu[it, \n acest an, o clasare frun-ta[`, ob]inånd locul secund la cate-goria 52 kg senioare, la doar unpunct diferen]` fa]` de locul \ntåi. Tot

la aceast` categorie,Judit David a ocupatpozi]ia a 7-a, o clasarebun` avånd \n vedere c`Judit concureaz` [i lacategoria veterane.Dup` ce la CampionateleNa]ionale de seniori [isenioare din 2003 s-aimpus la categoria 57 kg,Alina Popa a reu[it omare performan]`, meda-lia de argint la categoria+57 kg. Cu aceste noi succese,Romånia \[i men]inepozi]ia frunta[` \n topulculturismului european,dup` ce, anul trecut, IrinaMuntean a fost campioa-na european` absolut`.

Alexandru Bolborici

MARI SUCCESE |N EUROPAMARI SUCCESE |N EUROPADOU~ MEDALII DE ARGINT LA CEDOU~ MEDALII DE ARGINT LA CE

este un produs natural, solubil,ob]inut din zer proasp`t [i gustos.Concentra]ia proteic` (100% dinzer) este de 65%. Pudra proteic`este ob]inut` prin ultrafiltrarea [iatomizarea zerului, produsul finitavånd calit`]i nutritive excelente.

Proteina din zer este o protein`cu absorb]ie rapid`, are un efectanabolic puternic prin promovareasintezei proteinelor \n timp ce,simultan, reduce distrugerea deprotein` (catabolismul).

Gustul este excelent, natural.Produsul nu con]ine \ndulcitori,arome sau conservan]i, este 100%natural. Se recomand` tuturor ca-tegoriilor de popula]ie, cu deose-

bire celor cu activit`]i consumatoa-re de energie, ca supliment pentrucompletarea alimenta]iei zilnice.Pentru culturi[ti este excelent atåt\n perioada de mas`, cåt [i \nperioada de definire. Se adminis-treaz` zilnic cåte una-trei por]ii a40 g (\n func]ie de necesit`]i),amestecat cu ap` sau alt lichid. Om`sur` con]ine 25 g.

Se prezint` la cutii de 900 g - 320.000 lei

S`cule]i de 2kg - 640.000 lei

Comenzile se fac la telefoaneleredac]iei [i pe site-ul www..rredis..rro

FFlloorriinnaa VVii[[aann

AAlliinnaaPPooppaa

PPEERRFFOORRMMAANNTT MMAASSSSRRRReeeezzzzuuuullllttttaaaatttteeee::::Categoria 52kg1111 .... MMMM aaaa rrrr kkkk eeee tttt aaaa HHHH llll aaaa dddd iiii kkkk oooo vvvv aaaa

((((CCCCeeeehhhh iiii aaaa))))2222 .... FFFF llll oooorrrr iiii nnnnaaaa VVVViiii [[[[aaaannnn ((((RRRRoooommmmåååånnnn iiii aaaa))))3333 .... CCCCllll aaaauuuudddd iiii aaaa PPPPaaaarrrr tttt eeeennnnzzzzaaaa (((( IIII tttt aaaa llll iiii aaaa)))).... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....7777 .... JJJJuuuudddd iiii tttt DDDDaaaavvvv iiii dddd ((((RRRRoooommmmåååånnnn iiii aaaa))))

Categoria 57kg1111 .... DDDDaaaarrrr iiii aaaa PPPPiiii zzzznnnnaaaa llll ((((PPPPoooo llll aaaannnn iiii aaaa))))2222 .... AAAAnnnn tttt oooonnnn iiii aaaa CCCCaaaarrrr rrrreeeerrrraaaassss

((((SSSSppppaaaannnn iiii aaaa))))3333 .... MMMMaaaarrrr iiii nnnnaaaa NNNNiiii kkkkoooo tttt iiii nnnnaaaa ((((RRRRuuuussss iiii aaaa))))

Categoria +57kg1111 .... AAAAuuuurrrreeee llll iiii aaaa GGGGrrrroooozzzzaaaa jjjj oooovvvvaaaa

((((SSSSllll oooovvvvaaaacccc iiii aaaa))))2222 .... AAAAllll iiii nnnnaaaa PPPPooooppppaaaa ((((RRRRoooommmmåååånnnn iiii aaaa))))3333 .... AAAAggggnnnn iiii eeeesssszzzzkkkkaaaa RRRRyyyykkkk ((((PPPPoooo llll oooonnnn iiii aaaa))))

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS

Este o crem` autobronzant` care,aplicat` pe piele, confer` acesteia, la 6 orede la aplicare, un bronz uniform, f`r` pete,cu o culoare natural`, str`lucitoare, ce ]inemai mult de o s`pt`mån` de la aplicare.Dac` dori]i un bronz foarte intens, aplica]i\nc` unul sau dou` straturi la interval dedou` ore. Bronzul este rezistent la ap` [inu se ia pe haine, avånd \n acela[i timpputere fotoprotectoare fa]` de reac]iile

UVA. Dup` o s`pt`mån` dispare u[or, f`r`pete.

Este indicat` folosirea de c`tre culturi[tiicare concureaz`, dar [i de persoanele carevor s` fie bronzate chiar [i \n mijlocul iernii.Un flacon ajunge pentru mai multe„bronzuri“. Comenzile se fac pe adresa [i latelefoanele redac]iei.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee 116600 mmll –– 115500..000000 lleeii

EMULSIE AUTOBRONZANT~

&FITNESS&FITNESS14

Am måncat ou` toat` via]a mea [ile-am g`sit foarte hr`nitoare [i, \nplus, \mi satisf`ceam apetitul. Biolo-gic vorbind, ou`le con]in cea maibun` protein` pe care o po]i g`si \ntr-un aliment natural. Nu cred \n arun-carea g`lbenu[ului deoarece e o sur-s` bogat` de aminoacizi precum me-tionin` [i cistein`.

|mi amintesc vara anului 1965cånd m` antrenam [i mergeam la[coal` \n Virginia. Måncam o duzin`de ou` la micul dejun [i le f`ceam s`alunece pe gåt cu o can` de suc deportocale. Dup` 6 ou`, \ncepeam s`rågåi [i f`ceam o pauz` de 15 mi-nute. Apoi le terminam, plecam c`tresal` [i \n timpul antrenamentului ob]i-neam o pompare (umflare) incredibil`a mu[chilor. Am crescut de la 84 kgla 93 kg \n acea var`.

Nu recomand acest lucru \n zilelenoastre pentru c` nutri]ioni[tii audescoperit \ntre timp \n g`lbenu[urifoarte mult colesterol [i gr`simi, iarconsumarea unor cantit`]i mari, peperioade \ndelungate, poate duce la

blocarea arterelor. Nu s-a \ntåmplat\n cazul meu, dar nu po]i fi niciodat`prea precaut.

Dar consumarea unei duzine deou` pe s`pt`mån` este o metod` bu-n` de a introduce \n organism protein`de prim` clas` [i suficient` gr`sime \ndiet` pentru a reduce foamea.La miculdejun måncam deseori 3 ou` fierte,moi, cu o felie de brånz`, chiar [i cånderam pe regim de sl`bire. Puneam pur[i simplu ou`le \ntr-o oal` cu ap` [i lefierbeam pentru 3 minute. Aceast`mas` \mi asigura cam 30 g deprotein` [i nici un pic de carbohidra]i.Dac` voiam s` \ndep`rtez foameapentru mai mult timp sau dac` aveamun antrenament foarte greu, ad`ugamo felie de påine cu germeni de gråu ceaducea 20 g de carbohidra]i. }ineamou` fierte tari \n frigider pentru a leconsuma ca snack \n timpul zilei. Ceamai bun` metod` de a ob]ine ou` tarie s` le pui \n oala cu ap` [i, cånd \n-cepe s` fiarb`, opre[ti focul, acoperioala [i le la[i acolo 15 minute. Cånderam fl`månd, pentru a-mi potoli foa-

mea, obi[nuiam s` tai un ou tare \n ju-m`tate, pe lung, s` pun pu]in` maio-nez` f`r` gr`sime pe el [i s`-lm`nånc.

Iat` dou` re]ete, gustoase, aleso]iei mele:

1. T`ia]i 6 ou` tari, \n jum`tate pelung. Scoate]i g`lbenu[urile [i ames-teca]i-le cu un c`]el de usturoi, o lin-guri]` de mu[tar, o jum`tate de can`de iaurt f`r` gr`sime, pu]in piper [i1/3 can` de Watercress.

2. T`ia]i capace \n partea de susla 4 ro[ii [i scoate]i-le miezul. Ames-teca]i pån` ajung piure 3 ou` tari, 3linguri]e de maionez` f`r` gr`sime [ijum`tate de linguri]` de piper. Apoi \nacest piure amesteca]i 1 linguri]` deChives t`iate felii, o jum`tate de lin-guri]` de Tarragon [i o jum`tate delinguri]` de fulgi de cereale t`iatem`runt. Umple]i ro[iile [i pune]i la loccapacele. Se servesc reci.

de Frank Zane, dup` Ironman

AMBERAMBERLITTLEJOHNLITTLEJOHN

OUL, UNOUL, UN EXCELENTEXCELENTCONSTRUCTORCONSTRUCTORDEDE MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

15

VVåårrssttaa:: 2288 aannii||nn`̀ll]]iimmee:: 11,,7733 mmSSttaarreeaa cciivviill`̀:: nneecc`̀ss`̀ttoorriitt`̀RRee[[eeddiinn]]aa aaccttuuaall`̀:: SSaann JJoossee,,

CCaalliiffoorrnniiaaOOccuuppaa]]iiaa:: iinnssttrruuccttoorr ppeerrssoonnaallGGrreeuuttaattee:: 5599 kkgg \\nn ccoonnccuurrss,,

6633,,55 kkgg \\nn eexxttrraa--sseezzoonnMMåånncc`̀rruurrii pprreeffeerraattee::ll ss`̀nn`̀ttooaassee:: ppiieepptt ddee ppuuii

ccuu ssaallaatt`̀ll nneess`̀nn`̀ttooaassee:: oorriiccee \\mmii

gg`̀ttee[[ttee bbuunniiccaaSSeeccrreettee:: mmooddeerraa]]iiaa;; ccuu

eexxcceepp]]iiaa aappeeii,, pprreeaa mmuulltt ddiinnoorriiccee lluuccrruu ttee ffaaccee uurråått

PPaallmmaarreess:: ccåå[[ttiigg`̀ttooaarreeaabbssoolluutt`̀ llaa 22000033 „„NNPPCCNNaattiioonnaall FFiigguurree CChhaammppiioonn--sshhiippss““,, \\nn uurrmmaa cc`̀rruuiiaa aaoobb]]iinnuutt ccaarrnneettuull ddeepprrooffeessiioonniisstt`̀,, ccaatteeggoorriiaaffiigguurree..

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Firma Redis v` pune la dispozi]ie su-plimente provenind de la cele mai im-portante surse de concentrate proteice,produse pure, cu gusturi [i arome spe-cifice, pe care dumneavoastr` s` leprepara]i cum crede]i de cuviin]`. Celmai important este c` aceste substan]ese prezint` ambalate \n plicuri carecon]in cåte 40 g de produs, fiind astfelmai u[or de transportat [i de adminis-trat. Acum fiecare \[i poate combinadiferite surse de protein` pur` \n modulcare crede c` este cel mai bun [i \ipoate da gustul preferat.

Se administreaz` zilnic cåte una saumai multe por]ii a 40 g, dup` necesi-t`]ile proteice ale fiec`ruia.

SUPROSoia este o surs` foarte valoroas`

de proteine, fapt pentru care a devenitlarg utilizat` \n lumea sportului.

Proteina din soia con]ine un procentcrescut (35%) din aminoacizii gluta-min`, lizin` [i al]ii din categoria celor cucaten` ramificat`, fa]` de proteinele deorigine animal`. Supro este un izolat

proteic din soia cu absorb]ie rapid`\n organism [i cu o concentra]ieproteic` de peste 90%.PPrroodduucc`̀ttoorr:: DDuuppoonnttPPrrootteeiinn TTeehhnnoollooggiieess,,BBeellggiiaa

Plic de 40 g– 12.000 lei

PROTEINMIX–REste un concentrat proteic

de mare calitate ob]inut din cele mai im-portante surse de protein` de origineanimal`: zer, lapte [i albu[ de ou. Con-centra]ia proteic` este de 85%.PPrroodduucc`̀ttoorr:: VVeellccoo,, GGrreecciiaa

Plic de 40 g – 25.000 lei

CASEINATCaseinatul de sodiu este un

concentrat proteic din lapte elaborat pebaz` de proteine lactice coagulabile cuo concentra]ie proteic` de 92%.PPrroodduucc`̀ttoorr:: SScceerrmmaa,, FFrraann]]aa

Plic de 40 g – 20.000 lei

PROTWHEY–RProteina din zer este o protein` cu

absorb]ie rapid`, are un efect anabolicputernic prin promovarea sintezeiproteinelor, \n timp ce, simultan, reducedistrugerea de protein` (catabolismul).

CCaarraacctteerriissttiicciillee PPRROOTTWWHHEEYY--RR::- protein` cu absorb]ie rapid`;- cre[te la maxim sinteza proteic`;- gust foarte bun;Concentra]ia proteic` este de 81%.

PPrroodduucc`̀ttoorr:: VVeellccoo,, GGrreecciiaa..Plic de 40 g – 22.000 lei

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii..PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500

pplliiccuurrii,, ssee ffaacc rreedduucceerrii ddee 2255%%..

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i lamagazine sau s`li.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Cei mai mul]i dintre noi, cånd de-cid c` e timpul s` sl`beasc` pentruun concurs, ]in o diet` mai strict` [im`resc cantitatea de exerci]iu aero-bic efectuat.

Dup` numai cåteva s`pt`måni,dieta devine mizerabil` [i vrem s`månc`m mai mult` måncare sau s`ne r`sf`]`m ocazional cu o måncareinterzis`. Nu e bine pentru c` este unprincipiu general acceptat c`, dac`vrei s` pierzi gr`sime, trebuie s` arzimai multe calorii decåt m`nånci.Chiar [i un nepriceput ca mine \n alematematicii poate rezolva o aseme-nea ecua]ie: caloriile introduse trebu-ie s` fie mai pu]ine decåt cele „arse“.

Cu acest lucru \n minte, mul]i din-tre noi \ncep s` fac` mai mult antre-nament aerobic (\not, ciclism, aler-gare etc) ca s` poat` månca maimult. Sun` logic, dar este o mic` pro-blem` aici. Senza]ia de foame poatedeveni devastatoare \n urma unorsesiuni intense de exerci]ii aerobice.Sunt astfel [anse ca stimularea ape-titului creat` de aceste exerci]ii s`conduc` c`tre consumarea de maimult` måncare decåt ai face-o \nmod normal.

Am p`]it astacånd m` preg`-team pentru unconcurs na]ional,anul trecut. Amf`cut mai multexerci]iu aerobic[i, pentru c` sto-macul meu „]ipa“tot t impul, ammåncat mai mult.Pentru a sc`deatotu[i \n greutate,am m`rit cantita-tea de exerci] iuaerobic [i am sfår-[it prin a pierdemas` muscular`.

Acum recunoscc` aceasta a fost odirec]ie gre[it` [ipentru anul acestaam limitat exerci-]iul aerobic la 20 de minute, de 4 oripe s`pt`mån`. Am descoperit c` num` mai confrunt cu acea foame ex-trem` pe care o resim]eam \nainte [iam mai mult` energie \n restul zilei.La concurs am ajuns cu 5 kg maigreu [i cu mu[chi mult mai den[i.

De acum \ncolo, voi men]ine acti-vit`]ile aerobice la un minim [i voi in-sista asupra dietei pentru a m` fibra.

De[i sun` aiurea, prea mult exer-ci]iu aerobic poate sabota dorin]a tade a sl`bi.

dup` Ironman

PREAPREA MULTMULT EXERCI}IUEXERCI}IU AEROBICAEROBICTETE POATEPOATE |NGR~{A?|NGR~{A?

&FITNESS&FITNESS16 &FITNESS&FITNESS 17

Comenzile se fac \n scris pe adresa

magazinului sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzând [itaxele po[tale

002211//222255..7700..4466;;222255..5500..5577;; 222255..4455..6688

00774444..6633..2222..994400772222..2244..4477..8833;;00774444..332244..664455

ffaaxx:: 002211//222255..7700..4466ssaauu llaa:: wwwwww....rreeddddiissss....rroo

Concentrate proteice la plic

HERBAGEN este un gelcare, \n urma aplic`rii pe pi-cioare, absoarbe mirosul ne-pl`cut al transpira]iei [i opre[-te excesul acesteia timp de 24de ore. |n Bucure[ti, acestprodus poate fi cump`rat de la

magazinul „Club Redis“, iarcei din alte localit`]i \l potcomanda la telefoaneleredac]iei.

Pre]ul unui flacon de 50 ml(se pot face circa 20 deaplic`ri) este de 60.000 lei.

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai 90.000 lei.

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicuri le cu o

singur` arom`. Comenzile pentru a-

ceast` ofert` se pot facela telefoanele redac]ieisau pe wwwwww..rreeddiiss..rroo..Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentare„Club Redis“, str. MihaiEminescu 114-116.

Ofert`special`

ANTIPRESPIRANTpentru picioare

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Flexiile antebra]ului pe bra] cu gantera sunt relativu[or de executat [i exist` multe varia]ii posibile,fiecare afectånd bicepsul \ntr-un mod diferit.

Una din marile probleme pe care [i le pune un \nce-p`tor este dac` s` flexeze bra]ele simultan sau alternativ.

Flexånd ambele bra]e simultan, termini seria [i deciantrenamentul mai repede, dar cam acesta este singurulavantaj. Flexånd bra]ele alternativ, po]i folosi greut`]i maimari pentru mai multe repet`ri, ceea ce face ca flexiilealternative s` fie mult mai eficiente.

Po]i s` te concentrezi, de asemeni, mai bine asuprabicepsului care lucreaz` a[a c` \l vei sim]i mai bine. Maimult, lucrånd alternativ, vei efectua o mi[care mult maistrict`. Cei mai mul]i culturi[ti efectueaz` o mi[caretri[at` cånd lucreaz` cu ambele måini simultan.

Dac` totu[i prefera]i s` lu-cra]i ambele bra]esimultan, atunci, cånda]i obosit, dac` trece]ila execu]ia alternativ`,pute]i s` mai face]icåteva repet`ri.Aceast` for]` [irezisten]`

suplimentar` se datoreaz` cre[teri i eficien]eineuromusculare \n cazul execu]iei unilaterale.

Alt` probelm` este dac` ar trebui s` termini exerci]iul cu omån` [i apoi s` treci la cealalt` sau s` faci o repetare cu omån`, apoi cu cealalt` [i a[a mai departe, adic` alternativ.Folosind sistemul alternativ, fiecare bra] are timp de odihn`mai mare dup` fiecare repetare, dar seria dureaz` mai mult,ceea ce poate fi mai obositor pentru corp \n ansamblu. Tre-buie s` determini care este cea mai bun` strategie pentrutine. Nici una din acestea dou` nu e o alegere gre[it`.

Po]i efectua flexiile din stånd \n picioare, dar va existao mare tendin]` s` faci o execu]ie tri[at`, ceea ce poate fiun lucru bun sau r`u, depinde de cum [i cånd folose[tiaceast` metod` de execu]ie. Nu lucra]i din stånd \n pi-cioare pentru a putea folosi greut`]i excesiv de mari.}ine]i minte c` nu greutatea ganterelor construie[te mas`muscular` ci, mai degrab`, intensitatea contrac]iilor mus-culare, iar execu]ia tri[at` reduce m`rimea intensit`]iicontrac]iei musculare dac` o utiliza]i de la prima repetare.Pe de alt` parte, execu]ia tri[at` poate ad`uga tensiuneasupra bicepsului dac` e utilizat` inteligent.

De exemplu, cånd ajunge]i la epuizare, la sfår[itul uneiserii normale, cu execu]ie strict`, \n loc s` v` opri]i,

utiliza]i un pic de balans pentru a efectua \nc` 1-2repet`ri. O strategie bun` este s` \ncepe]i seriadin [ezånd. Cånd ajunge]i la epuizare, ridica]i-v`\n picioare [i termina]i seria dup` \nc` cåteva

contrac]ii.Construc]ia b`ncii pe care sta]i este, de asemeni,

foarte important`. Dac` te a[ezi pe marginea unei b`ncif`r` sp`tar, vei fi mult mai \nclinat s` tri[ezi decåt dac`spatele este sprijinit de un sp`tar. |nclinarea sp`taruluipoate varia de la 90 de grade, adic` vertical, pån` laorizontal. |nclina]ia sp`tarului schimb` modul \n care esteafectat bicepsul.

Varianta din culcat pe spate (sp`tar orizontal) afectea-z` \n mod particular capul scurt (exterior fa]` de trunchi)al bicepsului \n defavoarea capului lung (cel apropiat de

trunchi). Acest cap este deseori neglijat,a[a c` este o idee bun` s` folose[ti unexerci]iu special pentru el. Problemaeste c` majoritatea s`lilor nu au obanc` cu picioare suficient de lungipentru a nu atinge cu ganterele podea-ua cånd bra]ele atårn`. Pute]i ridica\ns` banca pe orice g`si]i la \ndemån`.Cu cåt mai \nclinat spre vertical este

sp`tarul, cu atåt mai egal sunt solicitatecele 2 capete ale bicepsului [i mai pu]in

stres este plasat asupra bicepsului lastartul mi[c`rii.

dup` Ironman

&FITNESS&FITNESS18

FLEXII CU GANTEREFLEXII CU GANTERE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS22

lll la o \n`l]ime de 1,78 m, JayCutler cånt`re[te 132 kg \n perioadade mas` [i „doar“ 118 la concursuri?Cutler sl`be[te deci aproape 15 kgpentru a ob]ine acea definire [i den-sitatea care, aproape, i-au adus titlulsuprem \n 2001. Bra]ul lui m`soar`56 cm, poate face genuflexiuni cu320 kg [i 3 \ndrept`ri cu 305 kg \n

perioada de mas`.Pentru a avea aceast` mas` [i

for]` muscular`, el m`nånc` la fieca-re o or` [i jum`tate. |n general, con-sum` de 2-3 ori mai mul]i carbohi-dra]i decåt proteine atunci cånd vreas` creasc`. Cam acestea ar fi, \n liniimari, datele celui care a cå[tigat de 3ori „Arnold Classic“ [i a ie[it de 2 oripe locul secund la Mr. Olympia.

lll o nou` competi]ie importan-t` a ap`rut \n calendarul IFBB pentruamatori: Campionatul European pen-tru juniori [i masters la culturism [i fit-ness ce va avea loc \n Spania, la Ca-

diz, \ntre 19-22 noiembrie? Cel`laltconcurs important, pentru juniori [imasters, care exista [i \nainte, Cam-pionatul Mondial de juniori [i mas-ters, va avea loc \n Cehia, la Opava,\ntre 1-4 octombrie. Sunt convins c`Petru Ciorb`, vicecampion mondial lamasters anul trecut, are prima [ans`la Campionatul European pentru ceitrecu]i de 40 de ani.

lll \n luna care a trecut, au avutloc dou` concursuri de profesioni[ti,pe 8 iunie „Hungarian Pro“, desf`[uratla Budapesta, iar pe 13 iunie, \n Cana-da, „Toronto Pro“? Concursurile, \nciuda absen]ei primilor clasa]i la Mr.Olympia, au fost deosebit de puterni-ce, spre exemplu, Nicolae Giurgi a re-u[it doar locul 17 la concursul din Un-garia, de[i era \n form` bun`. Iat` cla-samentele: HHuunnggaarriiaann PPrroo:: 1. PavelJabloni]ki, 2. Darrem Charles, 3.Jaroslav Horvat, 4. Melvin Anthony, 5.Johnny Jackson, 6. Ronny Rockel...17. Nicolae Giurgi. TToorroonnttoo PPrroo:: 1.Darrem Charles, 2. Johnnie Jackson,3. Jaroslav Horvat, 4. Pavel Jabloni]ki,5. Art Atwood, 6. Heiko Kallbach.

De remarcat c`, de[i concursurileau fost doar la 5 zile distan]` \ntreele, clasamentele sunt completschimbate, cå[tig`torul din Ungariacade pe 4, \n Canada, \n spateleunor concuren]i pe care \i b`tuse, iarJohnnie Jackson „sare“ de pe 5 pe 2.Interesant, nu? Asta nu face decåt s`dovedeasc` cåt de importante suntultimele preparative dinaintea unuiconcurs [i c` acestea pot schimba,uneori radical, aspectul concuren]ilor.

|n special e vorba de manipulareatemporar` a cantit`]ii de ap` de subpiele [i a cantit`]ii de carbohidra]i dinmu[chi. Dac` \]i reu[e[te bine, po]iar`ta mai fibrat [i po]i ocupa locurimai bune. Totul e s` [tii cum.

lll gala de lupte K1,desf`[urat` sub titulatura „LokalKombat – For]e Speciale“, a adus \nprim plan pe cå]iva dintre cei maibuni culturi[ti de la noi din ]ar`?Petru Ciorb`, Claudiu Dug`e[escu,George Curelea, Viorel Ristea,Alexandru Bolborici, Ionu] Iana [iMarian Stoian (pe care \i pute]i vedea\n fotografia de mai jos) au asiguratun adev`rat spectacol formånd unculoar prin care \[i f`ceau intrarealupt`tori i . Vedeta galei, Ionu]Ift imoaie, singurul romån careactiveaz` \n circuitul profesionist deK1, a ap`rut \mbr`cat cu un tricoucare avea sigla firmei Redis Nutri]ie.Se pare c`, pentru a \mbr`ca tricoul,acesta a primit o sum` \n euroformat` din patru cifre.

lll Kris Dim este cel mai recentamator trecut la profesioni[ti, care,judecånd dup` poza al`turat`, va tul-bura mult apele \n vårful clasamente-lor? Americanul, de origine coreean`,are doar 1,63 m [i doar 89 kg, ceeace nu e mult comparativ cu gigan]iidin circuitul profesionist, dar propor]ii-le culturistului de 30 de ani, c`s`torit[i cu 2 copii \l pot transforma \ntr-unnou „uciga[“ de gigan]i, cum a fost latimpul lui Danny Padilla.

lll “Noaptea Campionilor“ a fostprimul concurs de culturism profesio-nist despre care a ap`rut un reportajilustrat \n Playboy, dar [i \n New Yor-ker Magazine [i Sports Ilustrated? Evi-dent, e vorba de Playboy-ul american.

lll datorit` schimb`rii climatuluieconomic din industria suplimentelornutritive din SUA [i alter`rii niveluluisponsoriz`rilor pentru concursuri, or-

ganizatorii Nop]ii Campionilor au re-nun]at la concursurile de fitness [ibody-fitness? Au p`strat doar pe celede culturism masculin [i feminin careaveau o tradi]ie \ndelungat`.

lll cå[tigurile lui Arnold Schwar-zenegger din concursuri, c`r]i, filme,afaceri, organizarea de concursuri,demonstra]ii etc dep`[esc 3 miliardede dolari? Nu e deloc r`u pentru tå-n`rul austriac care a venit \n SUA cuun bilet de avion cump`rat de Weider,pentru c` el nu prea avea bani.

lll \n concursurile de fitness suntpermise tot felul de costume sau deobiecte \n cadrul programelor artis-tice? Scaune, p`l`rii, pistoale dejuc`rii, rochii de mireas`, buchete deflori etc. Ei bine, \n concursurile depeste ocean a ap`rut ceva nou, chiarcånd credeai c` nimic nou nu maipoate fi imaginat. Ocupanta locului 5la Miss Fitness Olympia, Jen Hender-shott, a \nceput s` apar` recent pescen` cu dou` prietene care sunt ma-chiate ca Madonna [i Britney Spears.|n cadrul num`rului ei, ele danseaz`pe fundal, imitånd cele dou`cånt`re]e, iar la un moment dat, chiarse s`rut` cu una din ele (foto jos). Separe c` exemplul fetelor de la Tatu(cånt`re]e din Rusia) se r`spånde[te

[i pare s` aib` succes. Vom vedea unshow lesbi \n viitor pe o scen` deconcurs din Romånia, cu romånce?Vom tr`i [i vom vedea...

lll concurentele de la body-fit-ness ]in mor]i[ s` arate cåt mai multdin calit`]ile fizice dobåndite prin antre-nament? Iat` \n fotografia de mai susni[te „posterioare“ acoperite de cos-tume de baie, „la limita regulamentului“.E [i p`cat s` acoperi ce-i frumos.

lll David Pecker, director laAmerican Media Incorporated, [i BenWeider, pre[edintele Federa]iei Inter-na]ionale a Culturi[tilor, au anun]at re-cent c` cele dou` organiza]ii au sem-nat un contract de cooperare \n ve-derea organiz`rii celui mai tare con-curs de profesioni[ti care a avut locpån` acum, Mr. Olympia 2004?Aceast` alian]` istoric`, dintre forulconduc`tor al culturismului [i unadintre cele mai mari companii mediadin SUA, ridic` prestigiul concursuluiMr. Olympia la un nou nivel [i evident[i fondul de premiere al primilor 10 cla-sa]i, care este posibil ca, pentru primaoar` \n istorie, s` treac` de 1 milion dedolari. Beneficiarul cel mai probabil alm`ririi fondului de premiere esteRonnie Coleman.

&FITNESS&FITNESS 23

Kriss Dim

Ionnuu] IfftimoaieRonnnnie Collemann

JayCuutller

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Florin Lungu – Drobeta Tr. Severin

R. Defectul de la pieptul drept credc` este o problem` cu care te-ai n`s-cut. Ca s` fii sigur c` ambii pectoralidepun acela[i efort, \]i recomand s`lucrezi \ntotdeauna cu gantere, \m-pinsul [i flutur`rile. Dac` problemapersist`, e clar c` e o problem` cucare te-ai n`scut [i nu ai ce face. Celmai probabil l ipsesc ni[te f ibremusculare.

R. Folosirea suplimentelor nutritivenu este obligatorie pentru nimeni, nicieu nu sunt obligat s` folosesc con-centratul proteic Ideal Protein, darstudiile [tiin]ifice spun clar c` pro-gresele celor care iau un concentrat

bogat \n protein` [i carbohidra]i, ime-diat dup` antrenament, sunt mai maricu pån` la 23% fa]` de cei care num`nånc` nimic sau m`nånc` ali-mente obi[nuite. A[a c` prefer s`iau Ideal Protein imediat dup` antre-nament ca s` beneficiez de acestavantaj. Sigur c` e op]iunea d-voastr` dac` [i ce fel de suplimentfolosi]i.

Mihai Voicu – Bucure[ti

R. Renun]a]i la sistemul piramidal(\n care greutatea cre[te la fiecareserie) [i, dup` 2-3 serii de \nc`lzirecu greutate mai mic` [i repet`ri pu-]ine, trece]i la antrenamentul propriu-zis, cu greutatea maxim` cu care pu-te]i face 5-7 repet`ri pe serie. |n ca-zul folosirii sistemului piramidal, pån`ajunge]i la greut`]i semnificative pen-tru stimularea mu[chilor, sunte]i dejaobosit de seriile cu greut`]i mai mici.

R. E cazul s` \ncepe]i s` folosi]isuplimente nutritive [i s` alerga]i maipu]in sau deloc dac` vre]i s` lua]i \ngreutate ca \nainte de aceast` stag-nare. Fiecare nou` etap` de cre[tereeste mai greu de ob]inut [i necesit`m`suri speciale. |n ce prive[te supli-mentul, v` recomand unul bogat \nproteine, cel pu]in 70% proteine [irestul carbohidra]i, ce alege]i depindede bugetul [i gustul d-voastr`.

Ciprian K. – jud. Neam]

R. Cånd am deschis scrisoarea,m-am luat cu måinile de cap. Patrucoli mari scrise nu sunt u[or de citit,mai ales c` primesc multe scrisori.Pån` la urm`, nu ave]i decåt o \ntre-bare: laptele + albu[ de ou + mierede albine + banane ajut` la ceva?Este un amestec de alimente bogat\n proteine de cea mai bun` calitate(lapte [i albu[), plus carbohidra]i,vitamine [i minerale din miere [ibanane. Densitatea caloric` aacestui amestec este mare [i serecomand` doar ectomorfilor, pentruc` ceilal]i se \ngra[` cu a[a ceva.Amestecul v` poate ajuta s` lua]i \ngreutate dac` asta v` dori]i, darurm`ri]i cu aten]ie gr`simea de peburt`. Pe de alt` parte, unii pun [imiez de nuc` \n acest amestec [i

astfel cre[te [i mai mult densitateacaloric`. |n rest, programul e bun [iprogresele fantastice. Baft` \ncontinuare [i s` v` v`d \n concursuri.

Nicolae Cociot` – jud. Maramure[

R. La 36 de ani, e greu s` maiob]ii rezultate spectaculoase decåtdac` ai un genetic de excep]ie.Rezultate se pot ob]ine [i la 50 deani, dar e nevoie de ceva condi]ii, oritu zici c` lucrezi 10-12 ore pe zi las`pat [an]uri [i coas`. Dac` mai aiputerea s` faci antrenament dup` unasemenea program, e bine.

R. P`cat c` \ncepi a[a tårziu c`cidup` datele trimise e[ti bine „cl`dit“[i nu ai zone deficitare.

R. Ar trebui s` m`nånci: carne saubrånz` sau lapte sau ou` sau fasole,ca surs` de protein`, plus cartofi sauorez sau påine sau m`m`lig` saufulgi de cereale, ca surs` decarbohidra]i.

Cosmin Pentea – Sibiu

R. Nu-mi dau public adresa de e-

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 25

mail sau telefonul pentru c` nu amtimp s` stau de vorb` cu toat`lumea. Ruga]i pe altcineva, alt cam-pion s` fac` asta, de ce trebuie s`fac tot eu asta. {i-a[a \mi bat capulcu scrisorile cititorilor, care uneori auun scris greu de citit, [i mai scriu arti-cole pentru revist` [i mai fac [i emisi-uni TV. Am [i eu nevoie de timp pen-tru alte activit`]i, am copil, am antre-namente, am clien]i pe care \i an-trenez. Mai vreau [i eu timp pentrudistrac]ii, pentru relaxare, nu pot s`stau toat` ziua la dispozi]ia celorcare vor s` m` contacteze. Mai sunto gr`mad` de campioni ai Romånieicare nu fac nimic pentru a r`spåndicuno[tin]ele ce le de]in, sup`ra]i-v`pe ei c` nu-[i public` telefonul sauadresa de e-mail. Chiar [i a[a, f`r`s`-l fac public, mi-a aflat unul num`-rul de telefon (nu [tiu cum) [i m-a su-nat pe mobil diminic`. Eu eram lamas` cu familia. I-am spus c` la tele-fon nu pot s` dau prea multe sfaturipentru c` nu-l v`d [i c` e scump pe

mobil. El, c` nu, c` are cent [i nu-lcost` mult. I-am spus c` sunt lamas` cu familia, el, c` totu[i, nu pots` \i dau ni[te sfaturi?... etc. Mi-astricat duminica cu nesim]irea lui.

R. E[ti nerealist, nu am cum s` facprograme de antrenament pentru to]icei care vor. Spa]iul rubricii nu-mi per-mite. De aceea am [i pus pe site-ulmeu toate variantele de programe. Cåtprive[te greut`]ile pe care le folose[ti,p`i alea se modific` lunar pe m`sur`ce-]i cre[te for]a, a[a c` degeaba a[zice eu s` faci \mpins cu 100 kg.Tocmai de aia se recomand` un nr. derepet`ri. De \ndat` ce-l dep`[e[ti, cu oanumit` greutate, trebuie m`rit`greutatea folosit`. Simplu, nu? Ia unprogram de pe site [i modific`-l treptatpån` cånd crezi tu c` e potrivit pentrutine. Zici c` ai luat un program de-almeu, de trei zile pe s`pt`mån`, dar eprea greu [i nu te po]i acomoda cu el.Cum adic` e prea greu? P`i, a[atrebuie s` fie: greu, foarte greu chiar.Credeai c` o s` stai pe canapea, laTV, [i o s` cre[ti? P`i, dac` luai unprogram din Enciclopedia lui Arnold,care e [i mai greu, ce f`ceai? Arnoldrecomand` pentru avansa]i [i treiantrenamente pe s`pt`mån` pentrufiecare grup` cu 15-20 serii pe grup`muscular`. Dar \n ziua de azi, mul]ifilozofeaz`, preferånd 6-8 serii pegrup`, \n loc s` munceasc` pe rupteca Arnold [i se mai mir` apoi c` nu

progreseaz` ca el.R. Dac` iei Mega Mass, e greu s`

scapi de burtic`, trebuie s` iei unprodus bogat \n proteine, peste 70%[i s`rac \n carbohidra]i, sub 30%.Acum, dac` gusturile tale nu suport`orice produs, nu am cum s`-]i reco-mand eu un anumit produs, poateavem alte gusturi. Pentru mine, pro-dusele Redis sunt foarte bune, la fel[i pentru Ciorb` [i pentru \nc` vreo20 de campioni de vårf. |ncearc` altprodus.

R. |n ce prive[te alimenta]ia,scoate total orezul, cartofii [i tot ce ef`cut cu f`in`, dar [i strugurii, bana-nele, fulgii de cereale, b`uturile \ndul-cite cu zah`r, berea. Carnea slab`de vit`, de pui (f`r` pieli]`), brånz`cu 0% gr`sime, iaurtul sau laptele cu0% gr`sime, albu[ul de ou sunt sur-se bune de protein`. M`nånc` 200 gde protein` pe zi, foarte pu]ini car-bohidra]i [i extrem de pu]in` gr`sime[i vei sl`bi cu siguran]`.

Acesta a fost tot spa]iul pe care ]i l-am putut aloca, mai sunt o gr`mad` descrisori [i trebuie s` le r`spund [i lor,altfel se sup`r` pe mine c` am ocupatprea mult spa]iu cu tine. Cam a[a st`treaba, trebuie s` ]in cont de to]i.

Radu Ionescu –Constan]a

R. Mul]umim pentru aprecieri, dealtfel revista noastr` are cel maimare tiraj dintre cele dedicate cultu-rismului [i fitness-ului, iar emisiuneaare o audien]` care a crescut cons-tant. Astfel, de la debut, cu ceva maimult de un an \n urm`, audien]a acrescut treptat de la calificativul bun`ajungånd acum la fantastic`, zic eu,din moment ce \n urm` cu un aneram cam la egalitate cu audien]acelor mai tari posturi de la noi, de[ieram pe TVR2, iar acum avemcåteodat` audien]` cåt cele mai taridou` posturi din Romånia la un loc,adic` batem de departe „tot cemi[c`“ la ora aceea la alte posturi,f i ind l ideri de audien]`. Asta \n-seamn` c` facem o treab` bun`.Chiar foarte bun`. Mai sunt unii carene critic`, ei vrånd s` vad` doar cul-turism profesionist \n cadrul emisiu-

C`t`llinn Boieriuu

24

Luuminni]a Cossac

Cuunnosscuutuull cånnt`re] Fizz assisstat lla anntrennamennt ddeFllorinn Uceannuu [i dde ddouu` „muuze““ ..

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

nii, dar cifrele nu dau dreptate, direc-]ia aleas` de noi a fost bun` [i vomcontinua a[a. Dac` f`ceam cum do-reau ei, audien]a ar fi fost nesemnifi-cativ` (am experimentat [i publicullarg a schimbat pe alt canal), a[a au-dien]a e fantastic` [i celelalte posturiau \nceput s` remarce c` sportulacesta face audien]` bun`. Asta \n-seamn` c` facem o bun` reclam`acestui sport [i \n curånd o s` vede]i,probabil, emisiuni similare [i la alteposturi. Cånd acest lucru se va \n-tåmpla, vor fi mul]i care vor uita c`noi am contribuit \n mod esen]ial laacest lucru, popularizånd culturismul[i fitness-ul \n Romånia spre nivelulpe care \l merit`, adic` imediat dup`

fotbal. Aici cred eu c` \i e locul.

Cristi Udrea – jud. Vrancea

R. |ntr-adev`r, acest sport ar fi fostmult mai popular [i mai apreciat dac`nu ar fi existat problema asta custeroizii. Eu m` lupt s`-i conving pecåt mai mul]i, inclusiv prin exemplulpersonal, c` e mai bine natural [i c`imaginea sportului \n ansamblu va fimai bun` f`r` steroizi. Altfel, \n loc calumea s`-i aprecieze pe culturi[ti, lafiecare apari]ie a lor pe plaj` sau pestrad`, \i va privi critic, zicånd c` suntdopa]i, \n loc s`-i aprecieze pentrufelul \n care arat`.

R. |ntotdeauna cele mai spectacu-loase cre[teri au avut loc \n primeleluni de antrenamente pentru c`atunci [ocul asupra organismului ecel mai mare, \n esen]`, treci de la si-tua]ia \n care nu faci nici un efort laun antrenament cu greut`]i. Evident,dac` ai putea ‘[oca“ mereu organis-mul \n acest fel, la fiecare 4-5 luni s`faci un nou salt extraordinar \n inten-sitatea antrenamentului, ai cre[te

mereu ca \n primele luni, dar e impo-sibil. Aceasta este explica]ia [i veivedea c` fiecare nou centimetru emai greu de ob]inut.

R. E[ti ectomorf, clar.R. Rupturi de tendoane apar \n

cazul unor eforturi foarte mari asupralor, \n special la [ocuri, mai rar \ntimpul antrenamentului. |n orice caz,nici nu o s` le po]i rupe acum la \nce-put pentru c` nu ai for]` suficient`.Cånd o s` treci de 150 kg la \mpinsdin culcat sau de 200 kg la genu, po]is`-]i faci griji [i s` execu]i lent [ifoarte corect exerci]iile. Dar lent [icorect trebuie s` \nve]i [i acum s` lu-crezi pentru c` a[a te vei \nv`]a.

R. Marian Stoian este natural, nufolose[te steroizi.

R. Recordurile mele la \mpins dinculcat [i genuflexiuni complete sunt170 kg, respectiv 210 kg. La pres`nu are sens s`-]i spun recordul pen-tru c` rezultatul este puternic influen-]at de \nclinarea presei.

R. Avånd \n vedere c` e[ti ecto-morf, \]i recomand s` consumi peste3.000 de calorii/zi, dac` nici a[a nucre[ti, m`re[te la 3.500 calorii/zi,dac` tot nu cre[ti m`re[te la 4.000calorii etc.

R`zvan Anton – jud. Alba

R. E[ti mezomorf.R. Creatina poate fi luat` \mpreu-

n` cu orice tip de concentrat proteic.Dac` acesta con]ine [i carbohidra]i,asimilarea creatinei este favorizat`.

R. Avånd \n vedere c` ai greut`]ifixe ([i pu]ine), fiind \n armat`, con-centreaz`-te pe execu]ia superstrict`a exerci]iilor [i pe scurtarea pauzelordintre serii.

Robert Bucu]` – jud. Constan]a

R. Scrisoarea ta mi-a dat mari b`-t`i de cap din cauza scrisului. P`n`la urm`, am renun]at s` m` mai chi-nui, nu puteam \n]elege toate cuvin-tele [i riscam s` \n]eleg gre[it \ntre-b`rile tale. Dac` vrei, revin-o cu alt`scrisoare, dar f` efortul [i scrie maicite].

&FITNESS&FITNESS

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit`formulei cu dou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (50% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (50% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 oreDac` dori]i rezultate spectaculoase:

O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur` de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac` vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNUU AARREE EEFFEECCTTEE NNEEGGAATTIIVVEECCoommeennzziillee ssee ffaacc îînn ssccrriiss ppee aaddrreessaa ssaauu llaa tteelleeffooaanneellee rreeddaacc]]iieeii..

VVee]]ii ppll`̀ttii pprroodduussuull ddooaarr îînn mmoommeennttuull rriiddiicc`̀rriiii ddee llaa ppoo[[tt`̀ ccuu ssuummaa ddee 221100..000000,, cceeiinncclluuddee [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee..

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

TVR2, Universal [i Redis Nutri]ie

v` prezint`, \n fiecaresåmb`t`, de la ora 11,

emisiunea „Top Sport“,care va cuprinde te-matici din culturism,

fitness, probleme medicale \n sport, nutri]ie etc.

|n s`pt`månalul „Top Sport“, s-apublicat \n serial, timp de 11 numere, \nperioada 5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]ii de culturism. |nfiecare num`r, au fost publicate exerci]iidin fiecare grup` muscular`, iar \n ultimulnum`r, dedicat acestui serial, pute]i g`siindica]ii [i programe de antrenament.

Toate cele 11 ziare „Top Sport“pot fi comandate la telefoanele [i peadresa redac]iei. Plata se face la primireacoletului – 50.000 lei

OFERTÅSPECIALÅ

Vindem prin po[t`:l bare „Z” produc]ie Germania, pre]ul este de 1.200.000 lei/buc.l bare drepte cu lungimea de 1700 mm la 1.500.000 lei/buc.l månere de gantere la 350.000 lei/perecheal discuri cu gaura de 30 mm la 38.000 lei/kg, m`rimea discurilor

este de: 15; 10;5; 2,5; 1,25 kgl pl`ci pentru helcometre cu greutatea de 5 kg la 40.000 lei/kgl centuri din piele la 480.000/lei cu dimensiuni de S;M;L;XLPreciz`m c` taxele po[tale sunt incluse \n pre]uri.Comenzi [i informa]ii la 0742-351.550.

&FITNESS&FITNESS 2726

NOUNOU|n Bucure[ti, Cartierul Pajura, str. Dridu,

nr. 2 ({coala nr. 178)

SAL~ DE CULTURISM

{I FITNESSAparatur` ultramodern`.

Aici ve]i g`si [i suplimente nutritive.Tel. 0724.262.142, 0724.534.043

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Toate persoanele active, practi-cante ale sportului amator saude performan]` sunt preocupate

\n permanen]` de s`n`tatea propriuluicorp. Ele au fost atrase \n lumeafrumoas` a exerci]iului fizic fie din dra-gostea pentru un anumit sport, fie dindorin]a de a ar`ta [i a se sim]i maibine. To]i aces[ti oameni \[i doresc „ominte s`n`toas` \ntr-un corp s`n`-tos“. Aceast` preocupare pentru pro-priul corp este pe deplin justificat` maiales \n cazul culturi[tilor.

Amatori sau nu, to]i viseaz` la unideal de frumuse]e corporal`. S` nuuit`m \ns` c` aspectul exterior seconstruie[te din interior, acolo unde„materia prim`“ (alimente, suplimen-

te) este prelucrat` [i transformat` \n„produs finit“ (mas` muscular` maimare, simetrie muscular` etc). Iarunul dintre organele responsabile cuacest proces este ficatul, „laboratorulorganismului“, cel mai solicitat \n tim-pul efortului fizic.

|n ficat se desf`[oar` aproape toateprocesele metabolice din organism,pornind de la degradarea [i sintezadiferitelor substan]e, oprirea p`-trunderii toxinelor \n organism, meta-bolizarea glucidelor, lipidelor, protei-nelor, substan]elor minerale, pån` laformarea bilei [i procesul termoregl`rii.

Referindu-ne strict la efortul mus-cular, este bine s` [ti]i cåte cevadespre func]iile metabolice ale ficatu-

lui, func]ii care se amplific` \n cazulantrenamentului de culturism.

Metabolismulcarbohidra]ilor(glucidelor)

Dup` cum [tim, glucidele suntprincipalele substan]e furnizoare deenergie, ele fiind absorbite la nivelultubului digestiv sub form` de glucoz`(\n special). Deoarece ficatul este unmare consumator de glucoz`, aceas-ta va fi re]inut` la nivelul celulelorhepatice \n propor]ia cea mai mare,fiind transformat` \n glicogen. Glico-genul este o poliglucid` de rezerv`care se \ntålne[te [i \n ]esutul mus-cular. Deoarece ficatul re]ine cea maimare parte din glucoz` sub form` deglicogen, \n mu[chi nu ajunge decåto mic` parte din acest poliglucid. Iat`de ce este necesar s` consuma]i su-ficien]i carbohidra]i, mai ales \naintede antrenament, \n acest fel ficatul \[isatisface nevoile de glucoz`, dirijåndapoi surplusul c`tre mu[chi, unde gli-cogenul se va sintetiza \n propor]iemai mare. Rezultatul va fi o energiemai mare la antrenament [i mu[chimai plini.

Metabolismulgr`similor (lipidelor)

Ca [i \n cazul glucidelor, ficatulpoate acumula gr`simile \n exces,depozitåndu-le sub forma lipidelor derezerv`. La nevoie, acestea pot fitransformate chiar \n glucide [i in-vers! Pentru a fi utiliza]i \n mod efici-ent, \n scop energetic, acizii gra[i dinstructura lipidelor sunt transforma]i \nfosfolipide (printre care [i lecitina).Ficatul controleaz` astfel metabolis-mul energetic, prin metabolizareacarbohidra]ilor [i gr`similor, principa-lele 2 clase de substan]e furnizoarede calorii.

Metabolismulproteinelor

Proteinele nu se depun \n ficat sub

&FITNESS&FITNESS28

form` de rezerv`. Dac` sunt \n ex-ces, ele sunt transformate \n glucide[i/sau lipide care fie sunt depozitateca substan]e de rezerv`, fie suntconvertite \n final la glucoz`, sub-stan]` pe care ficatul o folose[te \nmetabolismul propriu.

|ntre ficat [i ]esut muscular apareastfel un antagonism, primul dezasi-milånd aminoacizii, iar al doilea„luptånd“ s`-i asimileze. }inånd contde acest mecanism, un culturist tre-buie s` consume, deci cantit`]idestul de mari de protein`, pentru casurplusul de aminoacizi s` fie dirijat\n mu[chi. Aminoacizii sunt transfor-ma]i \n lipide [i glucide numai \ncazul \n care celulele organismuluinu i-au utilizat \n alte procese. Ca ur-mare \ns` a efortului depus la antre-nament, „cerin]a“ mu[chilor pentruaminoacizi va fi mare. Ficatul \i vadirija astfel c`tre mu[chi, acceleråndprocesul de supracompensare. Pen-tru a gr`bi [i mai mult acest proces,consuma]i concentrate proteice [iaminoacizi \ntotdeauna dup` antre-

nament sau cu cåteva ore \naintea\nceperii acestuia. Dac` ingera]iaceste suplimente imediat \nainteaantrenamentului sau \n timpul lui, fi-catul le va transforma \n glucoz` ne-cesar` energiei [i glicogen hepatic.

Metabolismulvitaminelor [isubstan]elor minerale

Ficatul este organul cel mai bogat\n vitamina A [i fier (este supranumit„depozitul de fier al organismului“). |ncazul unui aport alimentar inadecvat,ficatul elibereaz` fierul pe care \l con-]ine. Tot la acest nivel, este depozitatcuprul, precum [i diferi]i ioni(potasiu,sodiu, clor) care, \mpreun` cu apa,sunt mobiliza]i \n organism \n timpulefortului. |n ficat se depoziteaz`, deasemenea, vitaminele B, D, K [i PP.Datorit` bog`]iei \n vitamine [i mine-rale, ficatul devine astfel [i un ali-ment complet [i echilibrat, mai alesdac` provine de la p`s`ri sau porc.Aceast` bog`]ie de elemente o g`si]i[i \n suplimentul nutritiv „Uniliver“, un

extract natural excelent din ficatul detaur argentinian.Metabolismul apei

Ficatul este rezervorul de ap` [isånge al organismului. La nivelul lui,gr`simile neutre sunt degradate, cuformarea moleculelor de ap`. Canti-tatea de sånge con]inut` de ficatpoate ajunge pån` la 1200 ml [ichiar mai mult, protejånd astfel inimade o eventual` cre[tere brusc` a de-bitului sangvin.

Pe lång` procesele metabolicedescrise mai sus, ficatul mai \ndepli-ne[te [i alte func]ii importante cum arfi, de exemplu, neutralizarea [i inacti-varea diver[ilor compu[i toxici sau aanumitor hormoni estrogeni.

Proteja]i-v` deci ficatul prin evita-rea abuzurilor alimentare [i prin con-sumarea suplimentelor nutritive \ndozele recomandate. P`stra]i o diet`echilibrat`, f`r` exces de gr`simi [ifolosi]i numai produse naturale.

Ionu] ¥inti[an

&FITNESS&FITNESS 29

FICATUL, UZINAFICATUL, UZINA EFORTULUIEFORTULUI

Unul dintre primele studii pe oameni care a demonstratbeneficiile supliment`rii cu vitamine a fost anun]at \n ‘92 [ia ar`tat c` b`rba]ii care au luat zilnic 800 mg de vitaminaC au tr`it cu 6 ani mai mult decåt cei care au luat doar 600mg zilnic. Studiul care a durat 10 ani a ar`tat c` su-plimentarea cu cantit`]i mari de vitamina C reduce morta-litatea prin boli cardiovasculare, [i prelunge[te durata vie]ii.

Un alt studiu a fost efectuat \n ‘96, pe 11.178 depersoane \n vårst`, pentru a stabili efectele supliment`riicu vitamine asupra mortalit`]ii. Cåndefectele vitaminelor C [i E au fostcomparate, s-a descoperit o reducere amortalit`]ii cu 42% a celor ce luauvitamine. Ce a fost semnificativ a fostfaptul c` a fost comparat un lot desubiec]i, care au luat zilnic un complexde vitamine cu poten]` sc`zut`, cu unlot ce a luat doze mari de vitamina E [iC. Numai cei care au luat cantit`]i maride vitamin` E [i C au beneficiat decre[terea duratei de via]`.

PP OO TT EE NN }} AA VV II TT AA MM II NN EE II CC {{ II EE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS30 31

De cåte ori m` \ntreab` cinevace se \ntåmpl` de face febr`muscular` dup` fiecare antre-

nament [i dac` asta \nseamn` c` seantreneaz` gre[it, \i spun c` febramuscular` e un semn c` a stimulat\ntr-un mod nou mu[chii [i c` ei vorcre[te. Deci, febra muscular` poate ficonsiderat` un bun indicator al unuiantrenament eficient.

Ast`zi o s` intru pu]in \n detaliipentru cei interesa]i de subiect.

Exist` cåteva tipuri de febr` mus-cular` [i cåteva teorii legate de aces-tea. Fiecare tip de febr` este generatde alt tip de stres impus mu[chiului [iteoriile emise de speciali[ti spun c`fiecare are alt impact asupra cre[teriimusculare.

Cel mai \ntålnit tip de febr` muscu-lar` este cel generat de un exerci]iunou, care \ntinde mai mult sau dintr-un unghi nou fibra muscular` supus`efortului, comparativ cu exerci]iile an-terioare. O \ntindere extrem`, subefort, poate induce imediat o senza]iede febr` muscular` pe care o ve]isim]i mai mult la capetele mu[chilor,\n apropierea tendoanelor [i maipu]in c`tre mijlocul mu[chilor.

Ca o regul` general`, trebuie s`[ti]i c`, cu cåt febra muscular` se lo-calizeaz` mai departe de mijloculmu[chilor, adic` mai spre tendoane,cu atåt \nseamn` c` exerci]iul a fostceva mai pu]in stimulativ \n ce pri-ve[te masa muscular`. Dar totu[i vafi stimulat` comparativ cu cazul \ncare va lipsi febra muscular`.

O particularitate a febrei muscula-re generate de \ntinderea mu[chilor\ntr-un nou mod sau dintr-un unghinou (cu un exerci]iu nou) \n timpulefortului este aceea c`, dac` repeta]iacela[i exerci]iu, data urm`toare,chiar [i cu o greutate mai mare, nouafebr` muscular` va fi mult diminuat`ca intensitate sau complet eliminat`.

Studiile au ar`tat c`, dac` un sti-mul similar (exerci]iu) este repetat de2 ori la rånd, mu[chii devin imuni lael. Asta deoarece fibrele muscularecare au fost stresate cel mai mult aufost dezvoltate pentru a face fa]` no-ului stres [i nu mai sunt a[a de vul-nerabile. |n esen]`, acesta este celmai u[or de ob]inut tip de febr` mus-cular`, trebuie s` schimba]i doarexerci]iile cu unele ce nu au fostfolosite de mult timp sau nu au fostfolosite niciodat`, dar este o febr`muscular` mai pu]in productiv`.

Exerci]iile cele mai bune pentruob]inerea acestui tip de febr` muscu-lar` sunt evident cele care oblig`mu[chiul s` se \ntind` foarte mult \ntimpul efortului: \ndrept`rile cu bara,cu picioarele drepte [i apropiate,pentru femurali, sau flutur`rile cugantere pentru pectorali sunt exem-ple bune.

Febra muscular` indus` de repe-t`rile negative este mai bun` \n sen-sul c` astfel [ti]i c` mu[chiul a fost

stimulat s` creasc` mai mult decåt \ncazul febrei generate de exerci]iilenoi care \ntind mu[chiul mai mult saudintr-un nou unghi. Asta deoarecestresul nou este prezent pe toat` lun-gimea cursei, nu doar la capeteleacesteia, ca \n cazul anterior. Acestaeste un sters mai agresiv.

Acest tip de febr` nu dispare a[arepede, ca \n primul caz descris, dac`repeta]i antrenamentul. Asta \nseam-n` c` mu[chii au dificult`]i mai mari\n adaptarea la acest tip de stimul ca-re este mai puternic. Va exista febr`muscular` [i la capetele mu[chilor,dar mult mai afectat va fi centrulmu[chilor, ceea ce e un semn bun.

|n general, exerci]iile cu halterasau gantere sunt mai traumatice pen-tru mu[chi [i de aceea mai eficienteca exerci]iile la scripete sau aparate.

|n timpul exerci]iilor pe aparatesau scripete, rezisten]a opus` mu[-chilor este liniar`, adic` constant` petoat` lungimea cursei exerci]iului, \ntimp ce la exerci]iile cu haltera sau cu

ganterele, rezisten]a opus` mu[chilor scade saucre[te pe parcursul mi[c`rii. Cel mai bun exemplueste flexia cu bara pentru bicep[i. Cånd bara e jos,efortul pe biceps este minim. Cre[te pe m`sur` cebara urc` spre punctul \n care antebra]ele suntparalele cu solul [i apoi \ncepe iar s` scad` pem`sur` ce urca]i dep`[ind acel punct.

Motivul pentru care execu]ia tri[at` este a[aeficient` la acest exerci]iu este acela c`, la coboråre,traumatizarea mu[chilor este mult crescut` datorit`cre[terii brutale a vitezei, cu condi]ia s` face]i unminim efort de \ncetinire a mi[c`rii. |n esen]`, printri[are pute]i folosi o greutate mai mare pentru maimulte repet`ri, lucru care se va resim]i pe parteanegativ` a mi[c`rii.

Febra muscular` generat` de greut`]ile libere estesuperioar` celei generate de exerci]iile pe aparate saula scripe]i.

O alt` surs` de febr` muscular` o reprezint` acu-mul`rile de acid lactic din mu[chi generate de num`rulmare de repet`ri. Aceast` acumulare este semnalizat`\n timpul antrenamentului de o arsur` puternic` \nmu[chi.

Dac` face]i superserii, spre exemplu, folosind greu-t`]i medii, cu care pute]i face 10-12 repet`ri, acumula-rea de acid lactic din mu[chi va fi semnificativ` [i ve]iface febr` muscular`. Forma de febr` muscular` indu-s` de aceast` „strategie chimic`“ este foarte diferit`de cea indus` de tehnicile traumatice mecanice demai \nainte care genereaz` mici rupturi musculare.Aceast` febr` muscular` se va resim]i mai mult la mij-locul mu[chilor, ceea ce poate fi un lucru bun pentrustimularea mu[chilor.

Totu[i, cea mai productiv` form` de febr` muscula-r` r`måne, \n opinia mea [i a altora, cea indus` decre[terea stresului (a greut`]ilor) pe partea pozitiv` ami[c`rii.

Dac` reu[i]i s` ob]ine]i o febr` muscular` generat`de un astfel de stimul, for]ånd mu[chii s` se contractea[a de puternic (mai puternic ca \n trecut), \nseamn`automat c` a]i declan[at o cre[tere major` amu[chilor respectivi.

|n concluzie, trebuie s` ]ine]i cont de faptul c` febramuscular` e o sabie cu dou` t`i[uri, prea mult` poatefi un factor negativ, \n timp ce, un nivel moderat,trebuie ob]inut sau c`utat cu insisten]`. La fel cum ex-punerea la soare, cu m`sur`, poate duce la ob]inereaunui bronz, iar expunerea excesiv` duce la arsuri pu-ternice, la fel [i febra muscular`.

{i nu uita]i: nu e bine s` antrena]i o grup` muscu-lar` atunci cånd are febr` muscular` deoarece \n-seamn` ori c` acolo e acid lactic ori c` nu s-au vinde-cat microtraumele generate de antrenamentul anterior.

Baft` la ob]inerea febrei!Florin Uceanu

13 titluri de campion na]ional

FEBRA MUSCULAR~,FEBRA MUSCULAR~,O SABIEO SABIE CUCU DOU~DOU~ T~I{URIT~I{URI

MMAATTRRIIXX GGYYMMSSaall`̀ ccuu ddoott`̀rrii eexxcceelleennttee

ppeennttrruu ccuullttuurriissmm [[ii ffiittnneessss.. Bucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015;221.50.58

VViiaaggrraa eessttee uunn mmeeddiiccaammeenntt uuttiilliizzaatt ppeennttrruu ttrraattaarreeaaddiissffuunncc]]iiiilloorr sseexxuuaallee llaa bb`̀rrbbaa]]ii.. EEffeeccttuull ssee oobb]]iinnee pprriinnmm`̀rriirreeaa GGMMPP ((oo ssuubbssttaann]]`̀ cchhiimmiicc`̀)),, \\nn oorrggaanneellee sseexxuuaallee,,ccaarree eessttee iimmpplliiccaatt`̀ \\nn uummpplleerreeaa ccuu ssåånnggee aa ]]eessuuttuurriilloorrsseexxuuaallee..

CCaa [[ii \\nn ccaazzuull aallttoorr mmeeddiiccaammeennttee,, VViiaaggrraa ppooaattee aavveeaaeeffeeccttee sseeccuunnddaarree.. SS--aa \\nnttååmmppllaatt ccaa ooaammeennii,, ccaarree aavveeaauupprroobblleemmee ccaarrddiiaaccee ssaauu ccaarree lluuaauu ddiiffeerriittee mmeeddiiccaammeenntteeppeennttrruu iinniimm`̀,, ss`̀ ddeecceeddeezzee.. AAll]] ii ii ,, dduupp`̀ ccee aauu lluuaattmmeeddiiccaammeennttuull,, aauu vv`̀zzuutt ddiiffeerriittee ccuulloorrii..

UUnn ssttuuddiiuu rreecceenntt,, pprreezzeennttaatt llaa \\nnttåållnniirreeaa AAssoocciiaa]]iieeiiUUrroollooggiilloorr EEuurrooppeennii,, ssuuggeerreeaazz`̀ cc`̀ aannuummiittee eexxeerrccii]]iiii ppoott ffiillaa ffeell ddee eeffiicciieennttee ccaa VViiaaggrraa \\nn ttrraattaarreeaa ddiissffuunncc]]iiiilloorrsseexxuuaallee.. EExxppeerriimmeennttuull aa ffoosstt eeffeeccttuuaatt ppee 110044 ppaacciieenn]]ii ccuupprroobblleemmee cciirrccuullaattoorriiii.. OO ppaarrttee aa ffoosstt ppllaassaatt`̀ \\nn ggrruuppuull cceelluuaa VViiaaggrraa,, aalltt`̀ ppaarrttee \\nn ggrruuppuull ccee eexxeerrssaa [[ii aallttaa \\nn ggrruuppuullppllaacceebboo ((ccaarree lluuaa ppaassttiillee ff`̀rr`̀ nniiccii uunn eeffeecctt)).. GGrruuppuull ccaarreeeexxeerrssaa aa ff`̀ccuutt ggeennuufflleexxiiuunnii,, rriiddiicc`̀rrii ddee ppiicciiooaarree,, aapprrooppiieerreeaaggeennuunncchhiilloorr llaa aappaarraatt,, ttooaattee ddeessttiinnaattee ss`̀ mm`̀rreeaasscc`̀ccaannttiittaatteeaa ddee ssåånnggee \\nn zzoonnaa ppeellvviissuulluuii.. EExxeerrccii]]iiiillee llee--aauuff`̀ccuutt ddee 33 oorrii ppee ss`̀pptt`̀mmåånn`̀.. 8800%% ddiinn ggrruuppuull ccaarree ss--aaaannttrreennaatt aauu rraappoorrttaatt oo eerreecc]]iiee mmaaii bbuunn`̀,, \\nn ttiimmpp ccee 7744%%ddiinn ggrruuppuull VViiaaggrraa aa rraappoorrttaatt aacceellaa[[ii lluuccrruu.. ||nn ggrruuppuullppllaacceebboo,, nnuummaaii 1188%% aauu rraappoorrttaatt oo eerreecc]]iiee mmaaii bbuunn`̀.. SS--aaoobbsseerrvvaatt oo \\mmbbuunn`̀tt`̀]]iirree sseemmnniiffiiccaattiivv`̀ aa cciirrccuullaa]]iieeiissaannggvviinnee \\nn zzoonnaa ppeellvviissuulluuii,, llaa ggrruuppuull ccee eexxeerrssaa.. TToott llaaaaccee[[ttiiaa,, rriiggiiddiittaatteeaa eerreecc]]iieeii ppeenniieennee aa ccrreessccuutt,, \\nn mmeeddiiee,, ccuu4466%% dduupp`̀ 33 lluunnii ddee eexxeerrccii]]iiii..

||nn ccoonncclluuzziiee,, ccuullttuurriissmmuull ppooaattee \\nnllooccuuii,, \\nn mmuullttee ccaazzuurrii,,cceelleebbrruull mmeeddiiccaammeenntt VViiaaggrraa.. AAssttaa \\nnsseeaammnn`̀ cc`̀ cceeii ccaarreeffaacc ccuullttuurriissmm aauu oo eerreecc]]iiee mmaaii bbuunn`̀ [[ii mmaaii dduurr`̀,, nnuu??

dup`̀ Meedicinnee Innteernna]ionnal

CULTURISMULLA FEL DE BUNCA VIAGRA?

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS32 &FITNESS&FITNESS

Toat` lumea [tie c` este u[or s`ajungi din nou mare a douaoar`, dup` ce ai f`cut o pauz`

lung` \n care mare parte din masamuscular` s-a pierdut din cauza lip-sei antrenamentului. Fenomenulacesta este cunoscut sub denumireade „memorie muscular`“.

Problema este s` faci mas` mus-cular` nou` nu s` revii la un nivelavut anterior, pierdut din cauz` c` nute-ai antrenat.

Spre deosebire de culturiu[ti (saupower-lifteri ori halterofili), cei carefac sporturi aerobice precum: ciclism,atletism (probe de alergare), \not etcnu mai pot reveni a[a de u[or la for-ma (capacitatea de efort) ini]ial`, odat` ce au pierdut-o datorit` unei pa-uze \ndelungate de antrenament. Eitrebuie s` o ia iar`[i de jos ca [i cumar fi \ncep`tori.

Iat` deci o veste bun` pentru cul-turi[ti: indiferent de motivul pentru

care a]i f`cut pauz`, pentru c` a]ifost \n armat`, pentru c` a]i avut se-siune etc, din moment ce a]i fost oda-t` masiv [i musculos, e foarte u[ors` ajunge]i din nou la acea form`, nutrebuie s` o lua]i de la \nceput ca pri-ma oar`. E ca [i cum a]i purta „um-bra“ acelei mase musculare toat`via]a cu d-voastr` [i nu trebuie decåts` reveni]i la antrenamente pentru ao avea din nou.

La noi un caz bine cunoscut a fostConstantin Bebe[elea din Sibiu, carea concurat cu succes \n anii ‘70, cå[-tigånd cåteva titluri de campion na]io-nal, s-a l`sat de sport complet, vreo6 ani, dup` ce s-a \nsurat, iar de prin1988 pån` \n 1995 a revenit cu maresucces \n competi]ii, cå[tigånd noi tit-luri de campion na]ional, de parc` nuf`cuse nici o pauz`. Era la fel demare [i fibrat ca \n tinere]e, de[i, \nultima parte a perioadei men]ionate,era trecut de 40 de ani.

|ns` cele mai cunoscute [i mai ui-mitoare reveniri din istoria culturis-mului au fost cele ale lui CaseyViator [i Arnold Schwarzenegger.

Hai s` analiz`m pu]in datele aces-tor reveniri spectaculoase pentru avedea, eventual, care este cea maibun` metod` de antrenament dup` opauz` \ndelungat`. Iat` datele celor2 subiec]i:

Casey Viator, de]in`tor al titlului deMr. America (cel mai tån`r concurentdin istorie care a reu[it acest lucru), asc`zut de la 98 kg la 75 kg \n urmaunui accident la locul de munc` \ncare [i-a pierdut un deget [i a suferitapoi o grav` infec]ie ce l-a ]inutdeparte de sal` cåteva luni.

Arnold, de]in`tor a 5 titluri Mr.Olympia, a sc`zut de la 118 kg (cåt acånt`rit \n 1974 la Mr. Olympia) la 95

kg pentru a sus]ine rolul din filmul„Stay Hungry“ (Stai fl`månd). Film`ri-le s-au terminat \n iulie ‘75 [i apoi a\nceput preg`tirea pentru Mr. Olym-pia 1975, ce urma s` aib` loc peste 4luni \n Africa de Sud (ocazie cu cares-a filmat Pumping Iron).

Amåndoi erau mult sub greutateanormal`, adev`rul fiind c` Viator erachiar mai mult sub greutatea normal`ca Arnold [i nici nu f`cuse antrena-mente \n ultimele luni, deci a avutoportunitatea, natural`, s` ia maimulte kg \napoi.

Pe de alt` parte, Arnold a avut ladispozi]ie 4 luni s` fac` revenire \ntimp ce Casey s-a antrenat doar 28de zile pentru a ob]ine o revenirecomplet`. |n acela[i timp, trebuie s`]inem cont c` Arnold a trebuit s` ]in`regim strict, pentru a fi \n form` deconcurs la cap`tul celor 4 luni, \ntimp ce, Casey månca tot ce-i c`dea\n mån`.

La sfår[it, Arnold a intrat \n con-curs cu 102 kg [i a mai cå[tigat un

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAAAcesta este, la ora actual`, unul din cele mai

populare [i, \n acela[i timp, folosite suplimente.Dac` v` antrena]i de câ]iva ani, ve]i putea apreciaimediat beneficiul acestui produs. Este un produsorganic care se g`se[te \n cartilagii [i \n lichidulsinovial de la nivelul articula]iilor. Acest compus afost utilizat de mult în tratarea cazurilor u[oare [imoderate de artrit` [i alte leziuni ale articula]iilor.Sportivi i uti l izeaz` acest supliment pentruameliorarea durerilor de articula]ii [i pentru asus]ine procesul de refacere a cartilagiilor lezate.Este recomandat s` lua]i 1.500 mg glucosamin`(sulfat sau clorhidrat) zilnic. Majoritatea datelorindic` faptul c` ac]iunea acestui supliment începedup` 6-8 s`pt`måni de la începutul administrãrii,astfel încât, pute]i f i siguri c` men]ine]iadministrarea o perioad` suficient` de timp pentrua beneficia de efecte semnificative. Dac` ave]iprobleme cu articula]iile sau sunte]i doar un sportivcare urmeaz` antrenamente dure, v` recomand`macest produs asociat, eventual, cu unantiinflamator natural.

Produsul de fa]` este realizat de grupulcanadian PANGEO axat \n special pe produc]iadiferitelor suplimente pe baz` de vitamine [iminerale.

O cutie are 100 tablete, fiecare tablet` avånd250 mg [i se recomand` consumarea a 1-2tablete, de 3 ori pe zi, dup` mesele principale.

Pre] 95.000 lei + taxe po[taleComenzile se pot face:la telefoanele: 0232-266900; 0722876311pe mail la adresa [email protected] la adresa: Olympus Grup, Str. S`r`rie nr.6,

Ia[i, cod 700082.

CEACEA MAMA BUN~BUN~ METOD~ PENTRUMETOD~ PENTRUREVENIREA DUP~REVENIREA DUP~OO PAUZ~PAUZ~ PRELUNGIT~PRELUNGIT~

titlu de Mr. Olympia, deci, a sc`zut24 kg \n greutate [i a reu[it s` ia \na-poi 7 kg.

Casey, pe de alt` parte, a sc`zut23 kg [i a reu[it s` ia \n greutate 21kg, ajungånd la 96 kg. |ns`, potrivitunor m`sur`tori speciale ale stratuluide gr`sime, s-a demonstrat c`, \nacela[i timp, a pierdut aproximativ 8kg de gr`sime \n aceast` perioad`,deci, de fapt, el a crescut aproximativ29 kg \n mas` muscular`.

Arnold s-a antrenat 6 zile pe s`p-t`mån`, patru ore pe zi, 20 serii pegrup` muscular`, deci 288 ore de

munc` \n aceste 4 luni.Pe de alt` parte, Casey s-a antre-

nat 3 zile pe s`pt`mån`, cåte o ju-m`tate de or` pe zi, \n total 6 ore deantrenament \n aceste 28 de zile.

La prima vedere rezult` c`, atuncicånd vrei s` revii dup` o pauz`, emai bine s` faci antrenamente scur-te, intense, pån` la epuizare la fieca-re serie, serii pu]ine, s` m`nånci detoate din abunden]` [i s` faci cel pu-]in o zi de pauz` dup` fiecare zi deantrenament.

De[i amåndoi culturi[tii aveau ungenetic de excep]ie, deci pot fi com-

para]i, situa]ia din care au pornit eradiferit` [i, obiectivul, de asemeni. M`\ntreb: dac` Arnold ar fi måncat pes`turate, \n loc s` ]in` regim, oare nuar fi ob]inut [i el rezultate la fel despectaculoase?

Oricum varianta de 6 ore de antre-nament e preferabil` pentru oricesportiv care revine dup` o pauz`,oricåt de lung`. A[a c` v` sf`tuiescs` o alege]i pe aceasta, eu a[a voiface dac` va fi nevoie.

Florin Uceanu

PROGRAMULPROGRAMUL DEDEANTRENAMENTANTRENAMENT ALAL LUILUIDENNISDENNISJAMESJAMES

Popularul cultu-rist profesionist,Dennis James, aavut cu siguran]`multe satisfac]ii \n2003. El s-a clasatpe 4 atåt la Mr.Olympia cåt [i laconcursul urm`tor„GNC SHOW OFSTRENGHT“.

Dennis \ncearc`s`-[i \mbun`t`]eas-c` fizicul [i mai multastfel \ncåt la Mr.Olympia 2004 s`urce \n clasament.

Iat` \mp`r]ireagrupelor musculare\n cadrul s`pt`må-nii, folosit` deDennis pentru a da lovitura la Mr. Olympia:

ddiimmiinneeaa]]aa dduupp`̀--aammiiaazzaaZiua 1 pectorali bicep[iZiua 2 cvadricep[i bicep[i femurali [i gambeZiua 3 pauz` pauz`Ziua 4 spate lombari [i abdomenZiua 5 umeri tricep[iZiua 6 pauz` pauz`

CasseyViator

AArnnolldd

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS34 35

Iat` c`, dup` ce anul trecut ne-amf`cut debutul cu succes \n competi-]iile interna]ionale, a sosit timpul caRomånia s` dovedeasc`, [i la un ni-vel mai \nalt, c` are valoare \n skan-denberg. Ocazia s-a ivit cu prilejulcelei de-a 14-a edi]ii a CampionatuluiEuropean de Skandenberg, care s-adesf`[urat \n perioada 21-27 iunie2004, \n Gdnya – Polonia.

Dup` \ndelungi consult`ri, cu doaro sapt`mån` \nainte de concurs, s-ahot`råt cine merge \n Polonia.Problema era c`, fiind costurile foartemari (distan]a mare, Gdnya este portla Marea Baltic`, [i 7 nop]i cazare),am vrut s` mearg` doar cei mai buni

2 sportivi: Mirela P\rjol [i IonOncescu. Mirela avea probleme culigamentele dup` ultima competi]ieavut` \n Bulgaria, iar Ion seaccidentase la bra]ul drept cu pu]intimp \nainte, \n timpul unei escalade.

S-a hot`råt \n final c` vor mergeambii sportivi, [i Drago[ Corcoveanu,arbitru, pe considerentul c` afiliereaAsocia]iei Romåne de Skandenberg"Bra] de fier" la Federa]ia European`de Skandenberg (EAF) [i primaparticipare la un concurs a[a maresunt mai importante ca rezultatele \nsine.

Ajun[i \n Polonia, argumentelenoastre de afi l iere au fost

considerate suficiente decei 24 de membri prezen]ila Congresul Federa]ieiEuropene din 22 iunie2004, din localitateaSopot. Astfel, s-a votat \nunanimitate, admitereaRomåniei ca membru cudrepturi depline al EAF.Cåntarul oficial adefinitivat planurile noastrede concurs. Mirela P\rjol aconcurat la categoria +80kg senioare. Ion Oncescu

se afl` \ntr-o perioad` de acumul`ride mas` muscular` [i for]`. De[iavea doar 93 kg, el a preferat s`priveasc` spre viitor, [i nu s-a maichinuit s` intre la 90 kg, [i a hot`råt,ca pentru prima dat`, s`-[i \ncercefor]ele \ntr-o categorie superioar`,100 kg.

De asemenea, \n urma test`rilorde arbitri desf`[urate (teste scrise,video [i practice), am fost admis, cunota 9,50, s` oficiez [i ca masterreferee (cel care d` startul). Au fost12 arbitri la cele 4 mese de concurs.

Toat` lumea a fost de acord lasfår[itul competi]iei c` acestea aufost cele mai tari Europene dinistorie, cu o participare record, 24 de]`ri [i peste 600 de sportivi.Imagina]i-v` c` numai Rusia a avut90 de sportivi prezen]i! |ntrecerea s-adesf`[urat \n sistemul dubleielimin`ri, pe parcursul a trei zile.

|n prima zi, pe 23 iunie, s-au\ntrecut juniori i , junioarele [ipersoanele cu handicap. Am fostuimi]i de spectaculozitatea meciurilorv`zute, [i am avut dreptate, mul]ijuniori [i chiar persoane cu handicapreu[ind clas`ri \n primii 3 [i \n zileleurm`toare, la seniori!

Au \nceput apoi emo]iile noastre.Mirela P\rjol a fost revela]ia acesteicompeti]ii, reu[ind 2 medalii de aur!Pre[edintele EAF, AssenHadjitodorov, ne-a felicitat spunåndc` este prima dat` \n istoria

Campionatelor Europene cåndcineva reu[e[te, la prima participare,s` ias` dublu campion european!

La bra]ul stång, Mirelei i-a fost cel

mai greu. Ea a avut o categorie +80grea, rusoaicele [i ucrainiencele fiindfoarte puternice. Trecånd pesteemo]ii le primului meci, Mirela ademonstrat apoi c` este cea maiputernic` [i a cå[tigat categoria spredisperarea ru[ilor care au huiduit tottimpul finalei. Singura problem` afost c`, \n timpul unui meci dificil,romånca s-a accidentat u[or laspate, dar am reu[it s` o recuper`m\n timp util pentru a doua zi.

A doua zi, cu bra]ul drept, Mirelas-a impus mult mai clar, deja eaavånd avantajul psihologic al victorieidin ziua precedent`. A dovedit c`este cea mai puternic` sportiv` dinEuropa [i toat` lumea a fost de acordc` ar putea cå[tiga [i CampionatulMondial!

Ion Oncescu a dovedit deja c`este o valoare \n Europa. El aschimbat categoria de greutate,

concurånd cu sportivi foarte masivi la100 kg seniori.

La bra]ul stång, cu pu]in mai mult`aten]ie la primul meci, pe care l-apierdut pentru 2 gre[eli de cot f`cutecånd se afla \n avantaj, s-ar fi clasatf`r` probleme \n primii 3. La ocategorie numeroas`, Ion a reu[it s`ocupe locul 5, rusul Gadgi Omarovdovedindu-se cel mai tare.

La bra]ul drept, Ion a evoluat maibine. Numai tragerea la sor]idefavorabil` l-a oprit pe locul 4, \nurma luptei cu slovacul JanGermanus, cå[tig`torul categoriei.A[a cum a reu[it un progres mare deanul trecut pån` anul acesta, suntferm convins c` Oncescu vaidentifica cauzele pentru care a ratatpodiumul [i, la urm`toareleconcursuri interna]ionale, va dovedic` este din ce \n ce mai bun.

Am arbitrat \n toate cele trei zile deconcurs. |n urma evolu]iei avute,arbitrul [ef m-a delegat ca masterreferee, la cåteva finale foarte grele,unde am arbitrat f`r` probleme.

Ambii sportivi romåni au punctat \nclasamentul pe na]iuni, unde secumuleaz` punctele oferite primilor 6clasa]i, la categoriile de seniori [isenioare. Cu doar 2 sportivi, dar cu27 de puncte, Romånia s-a clasat peun meritoriu loc 8 din 24 de ]`ri,reu[ind s` dep`[easc` ]`ri caBulgaria, Polonia [i Slovacia,considerate for]e ale acestui sport.Primele clasate pe ]`ri au fost, \n

ordine, Rusia, Ucraina, urmate lamare diferen]` de Turcia.

|n concluzie, consider c` a fost odeplasare reu[it`. R`månem cuamintirea unei experien]e de neuitat[i cu speran]a c` vom reu[i s`ridic`m [i \n Romånia acest sport lanivelul pe care l-am vazut laEuropene, atåt din punct de vedereal num`rului de practican]i [i al valoriideosebite a acestora, cåt [i din punctde vedere organizatoric.

Aceast` deplasare nu ar fi fostposibil` f`r` sponsorul Redis Nutri]ie,care a asigurat cei peste 100 demilioane lei necesari.

DRAGOß CORCOVVEANU

SKANDENBERG – CAMPIONATUL EUROPEAN 2004SKANDENBERG – CAMPIONATUL EUROPEAN 2004

AURUL MERGE ÎN ROMÅNIA !!!AURUL MERGE ÎN ROMÅNIA !!!MIRELA PÎRJOL – DUBL~ CAMPIOAN~ EUROPEAN~ !!!

Pllecarea dde pe aeroportuull Otopenni

Mirella \nn ac]iuunneParadda ]`rillor participannte

La ssossire nne-am reuunnit lla ssalla Power ZZonne penntruua sschimba impressii [i a dda innterviuuri

Mirella a uurcat ddeddouu` ori pe cea mai

\nnallt` treapt` apoddiuumuulluui

Onncesscuu \nntr-uunnuull ddinntrennuumeroasselle meciuuri

Mirella Pårjjoll [i celleddouu` meddallii dde auur

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

Vindem, pentru practicarea culturismului,tricouri, pantaloni, fond de ten, bare

olimpice, m`nu[i de antrenament, centuridin piele de cea mai bun` calitate.

prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744828833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO nou` sal` de culturism, dotat` ultramodern,

s-a deschis \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]uVasile 57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

OOllyymmppuuss GGrruupp IIaa[[iiv` ofer` urm`toarele articole sportive:

1. M`nu[i din piele cu plas` (4 modele) – 145.000 lei2. M`nu[i din piele (culoare neagr`) – 195.000 lei3. M`nu[i din neopren – 195.000 lei4. M`nu[i din piele cu elastic (2 modele) – 175.000 lei5. M`nu[i din piele cu bandaje (2 modele) – 275.000 lei6. Centuri din piele (culoare neagr`) – 395.000 lei

Articolele prezentate mai sus sunt disponibile pem`rimile S, M, L, Xl, iar fotografiile lor le pute]i vedea\n sec]iunea de echipament [i accesorii a site-uluiwww.olympusgrup.ro

Comenzile se pot face la adresa: Olympus Grup,str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, jud. Ia[i. Telefon/Fax:0232/266.900; 0722.876.311; 0722.380.856;

e-mail: [email protected]

Vånd videocasete: MrOlympia '92-'03,

Antrenamente: Lee Priest,Kevin Levrone 1 [i 2, DorianYates, Shawn Ray, Ronnie

Coleman 1 [i 2, FlexWheller, Naser El

Sombathy, Marcus Ruhl,Jay Cutler, Greg Covacs,

Monstruous Man, MissOlympia 2002, Miss FitnessOlympia 2002, Powerlifting,Streching, Partner Massage.Pre]ul unei casete este de

120.000 lei f`r` taxepo[tale. Comenzi la tel.

0722279516Vånd suplimente Redis \nBuz`u. Tel. 0238/436.138Vånd suplimente nutritive

„Redis“ \n Sibiu. Tel.0740.026.851

Magazinul Body Line Bac`u,Complex junior, vinde

suplimente Redis, Universal[i Natural Plus. tel.

0744.906.978Vindem suplimente nutritive

„Redis“ \n Gala]i. Tel.0741.053.523

Vånd CD-uri [i DVD-uri cuantrenamentul marilor

campioni. Antrenamentul luiK. Levrone, R. Coleman, D.Yates, Arnold, Markus Ruhl,

Nasser El Sombathy, Mr.Olympia 2001, 2002.

Nou: Jay Cutler, lupte,fitness etc. Un CD cost`

65.000 lei. Informa]ii la tel0724.332.107

Vånd aparatur` deculturism. Rela]ii la tel.

0722.433.262Distribuitor de suplimente

nutritive \n Rm. Vålcea. Inf.la 0722.473.011

Vånd: discuri orice m`rime -pre] 25.000/kg, pres`picioare, aparat ramat

asistat, helcometru foarteavantajos.Tel.:021/411.48.66;0721.25.26.84

Vånd helcometru nou cu 3posturi, cu coloan` de

discuri (post pentru ramat[ezånd, trapez, bicep[i,

umeri; post pentru trac]iunispate, trapez - dou`unghiuri; post pentru

abdomen [i triceps) Tel.0245.634.313;

0724.383.369; e-mail:[email protected]ånd aparate culturism

toate grupele musculare,b`ri, gantere, haltere,

discuri, pentru dotarea uneis`li. Pre] avantajos. Tel.

0721.081.440Vindem aparatur` fitness [iculturism, saun` lux pentru

9 persoane, produc]ieGermania, discuri, 2 tone, la35.000 lei/kg, gantere, b`ri

olimpice, pre] total 6000euro plus TVA. Tel

0723.132.112Vånd pres` picioare 8

rulmen]i, helcometru spate100 kg pl`ci, aparat ramat

asistat, bar` olimpic`,discuri la 25.000 lei kg,

aparat flexii-extensii coapsecu pl`ci. Tel. 021/411.48.66,

0721.324.807,0721.252.684

Vånd convenabil banc`umeri reglabil`, banc` piept

declinat` [i \nclinat`,ambele reglabile ca unghi,

robuste, banc` pieptorizontal`, pl`cu]e

helcometru de 5 kg - 70buc`]i, sac box de piele,rachet` tenis Head. Tel:

0740.030.144Vindem [i fabric`m lacomand` aparate de

culturism [i fitness. Comenziferme, reduceri substan]iale.

Pentru Bucure[ti [i toat`]ara, comenzi la

021.769.73.50 sau0740.039.301

MIC~ PUBLICITATE

To]i cei care doresc numerele din urm` ale revisteinoastre le pot procura trimi]~nd pe adresa redac]iei un

mandat po[tal cu suma de 5.000 lei pentru fiecarerevist` solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele: 48,

66, 67, 69,70 - 74, 78, 83-86, 88-91, 96, 97, 102, 105,108, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 121-142.

OFERTå SPECIALåPute]i ob]ine toate revistele enumerate mai sus la pre]ul

de numai 90.000 lei

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

FF AA LL CC OO NN GG YY MMSal` cu antrenament de culturism,

aerobic, fitness. Bucure[ti, Pia]a Unirii,cupola KM 0, etaj 1. DD ee aa ii cc ii pp uu tt ee ]] iicc uu mm pp `̀ rr aa [[ ii ss uu pp ll ii mm ee nn tt ee nn uu tt rr ii tt ii vv ee

II NN FF OO RR MM AA }} II II LL AA 00 77 22 33 .. 11 44 99 .. 55 55 44

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~ PENTRU

ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ A CREATINEI. 1 KG – 55.000 LEI

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona MetrouCostin Georgian). Tel.: 34.00.024; Program L-v:9-21; S: 9-15; D: 10-14. Tarife : B`ie]i 400.000lei nelimitat; fete 300.000 lei nelimitat. Sal` de250 mp., 30 posturi de lucru simultan, 20 bare,tone de discuri. Program antrenor personal -60.000 lei/or`. Vindem suplimente nutritive.

DUMSIL GYMDUMSIL GYMSSaall `̀ ff ii ttnneessss,, mmaassaajj ,, bbooddyybbuuii lldd iinngg \\nn BBuuccuurree[[tt ii ,,

BBdd.. BBaassaarraabbiiaa 111100 TTeell .. 332244..2266..9999;; 00772222..222277..004488

Dori]i o sal` cu apara-te de ultim` or` [i apa-rate clasice, cum ar fi:bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la salade culturism [i fitnessdin Bucure[ti, \n incintaLiceului „Aurel Vlaicu“,situat \n zona 1 Mai –Grivi]a.

Antrenor, multiplulcampion na]ional [imaestru al sportului:Alexandru Costache.Sala beneficiaz` de ma-s` ping-pong, mas` bili-ard, sac de box, incluse\n abonamentul lunar.Programul s`li i este:9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313; 0740.096.475

S`li de culturismCCSSSS 55 –– BBuuccuurree[[ttii

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) – lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`GG..TT.. GGYYMM BBUUCCUURREE{{TTII

Str. Valerian Prescurea 26, Tel. 0723.799.198SSIIMMOONNEE GGYYMM 11

Bucure[ti, cart. Drumul Taberei, str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84; Antrenori:

Cornel [i Simona Badea725.77.04; 0723.370.156

GGYYMM LLAANNDD CCLLUUBBVila Loyal, Str. Col. Iosif Albu, nr. 62B,sector 3, Bucure[ti Tel.: 0723.016.932

CCLLUUBB FFOORRCCEE 11 BBuuccuurree[[ttii,, Cart. Macaralei, str. Armeni[ 2,

tel. 345.25.90CCLLUUBB FFOORRCCEE 22

BBuuccuurree[[ttii,, {os. Colentinei 25-27 (TeiulDoamnei), tel.242.80.00

CCHHRRIISS GGYYMMStr. Alexandru Obreja 3A ({coala nr. 194),

Bucure[ti, sector 4. Antrenor: prof. Cristian Neagu Tel.: 682.02.06; 0723.654.606

MMAATTRRIIXX GGYYMMBucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015De la 31 martie, CLUB CONSTRUCTORUL

Culturism & fitnessBucure[ti, Str. Fizicienilor nr.50 Cet SudMijloace de transport ma[in`: 102, 123,

135. Tel 0724.318.422

AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee

G.T. GYMO sal` cu dot`ri complete [i cu instructori de

\nalt` specialitate care v` ini]iaz` \n practicareaculturismului [i fitness-ului. Programul s`lii: zilnic

9-20, såmb`ta [i duminica 9-12. Adresa: str.Valerian Prescurea nr.26, \n incinta C.S. Olimpia,

zona Tineretului - Budapesta. Informa]ii la tel. 0723.799.198

VVåånndd ssaauunnee ccuu ddoott`̀rrii ccoommpplleettee llaa ccoommaanndd`̀..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 0077444455110000 0066VVHHSS -- AAeerroobbiicc&&FFiittnneessss CClluubb

Bucure[ti, bd. Timi[oara nr. 27, sec. 6.Instructor, aparatur` performant`:

Program: L-V 10-22; S9-16

SSSS....CCCC.... DDDDEEEENNNNVVVVEEEERRRR TTTTgggg.... MMMMuuuurrrreeee[[[[MMaaggaazziinn de produse pentru nutri]ie sportiv`

\n Tg. Mure[, Pia]a Victoriei nr. 24,Romarta Tineretului. Tel: 0744438285

SSaall`̀ ccuullttuurriissmm \n Tg. Mure[, cl`direa Po[tei Mari.Tel: 0744854735

Un nou magazin cu suplimente RedisNutri]ie s-a deschis \n Bucure[ti, la

magazinul Obor, pe holul intr`rii principale(intrarea McDonald’s).

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 151 (6/2004)

V` recomand suplimentele nutritive„Redis Nutri]ie“

Nicoleta Luciu

Revist` editat` de Redis Co.

IINNSSTTAANNTT EENNEERRGGYYDDRRIINNKK

Dac` vrei s` aiDac` vrei s` aienergie!energie!

TOPCULTURIS

M.RO