Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

of 17 /17
C C a a l l e e n n d d a a r r c c o o m m p p e e t t i i ] ] i i o o n n a a l l 2 2 0 0 0 0 4 4 ß ß t t i i a a ] ] i i c c ` ` . . . . . . D D i i a a l l o o g g c c u u c c i i t t i i t t o o r r i i i i S S t t e e v v e e R R e e e e v v e e s s E E c c u u a a ] ] i i a a s s c c ` ` d d e e r r i i i i \ \ n n g g r r e e u u t t a a t t e e D D e e l l t t o o i i z z i i c c u u L L a a r r r r y y S S c c o o t t t t G G u u t t a a I I n n t t e e r r v v i i u u c c u u R R o o b b b b y y R R o o b b i i n n s s o o n n & & F F I I T T N N E E S S S S d d i i r r e e c c t t o o r r : : C C R R I I S S T T I I A A N N D D U U L L G G H H E E R R U U n n u u m m ` ` r r u u l l 2 2 ( ( 1 1 4 4 7 7 ) ) f f e e b b r r u u a a r r i i e e 2 2 0 0 0 0 4 4 l l 9 9 . . 0 0 0 0 0 0 l l e e i i l l w w w w w w . . e e f f i i t t n n e e s s s s . . r r o o TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

CCaalleennddaarr

ccoommppeettii]] iioonnaall

22000044

ßßttiiaa]]ii cc `̀.. .. ..

DDiiaalloogg ccuu

cc ii tt ii ttoorrii ii

SStteevvee RReeeevveess

EEccuuaa]]iiaa

sscc `̀ddeerrii ii \\nn

ggrreeuuttaattee

DDeellttooiizzii ccuu

LLaarrrryy SSccootttt

GGuuttaa

IInntteerrvviiuu

ccuu RRoobbbbyy

RRoobbiinnssoonn

&&&&FFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSS

dddd iiii rrrr eeee cccc tttt oooo rrrr :::: CCCC RRRR IIII SSSS TTTT IIII AAAA NNNN DDDD UUUU LLLL GGGG HHHH EEEE RRRR UUUUnnnn uuuu mmmm `̀̀̀rrrr uuuu llll 2222 (((( 1111 4444 7777 )))) ffff eeee bbbb rrrr uuuu aaaa rrrr iiii eeee 2222 0000 0000 4444 llll 9999 .... 0000 0000 0000 llll eeee iiii llll wwww wwww wwww .... eeee ffff iiii tttt nnnn eeee ssss ssss .... rrrr oooo

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

CULTURISM HHHH 3

PPRROODDUUSSEE PPEENNTTRRUUMMAASS~~ MMUUSSCCUULLAARR~~Super Mass-R

Este un supliment (cu arome de va-nilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% car-bohidra]i), poate \nlocui mesele obi[nui-te din timpul zilei [i este recomandatatåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [icelor care nu fac sport, dar doresc s`aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåtmai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se re-comand` cåte o por]ie de dou`-trei oripe zi (o por]ie = 65 g de produs). Om`sur` con]ine 30g.

Se prezint` la cutii de:900 g – 175.000 lei

S`cule]i 2,2 kg – 370.000 lei

Energocarb-REste un supliment energetic din car-

bohidra]i (cu arome de vanilie, cioco-lat`, tutti frutti) [i se recomand` pentrurefacerea rezervelor energetice ale or-ganismului. Se administreaz` 30 g \na-inte de antrenament (pentru a aveaenergie) [i 40-60 g dup` antrenament,pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g.

Se prezint` la cutii de:1 kg – 75.000 lei

S`cule]i 2,5 kg – 160.000 lei

Nutrifort-REste un concentrat de carbohidra]i,

proteine, vitamine [i minerale (cuarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti)recomandat pentru cre[terea rapid` \nmas` muscular`. O por]ie reprezint`90 g de produs [i, pentru o cre[tereaccelerat` a masei musculare, se reco-mand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur`con]ine 35g.

Se prezint` la cutii de:1 kg – 145.000 lei

S`cule]i 2,5 kg – 290.000 leiplicuri 45 g – 9.000 lei

Mass Forte Creatin REste un produs pentru cre[terea rapi-

d` \n for]` [i mas` muscular`. Are o for-mul` care con]ine 25% proteine, 65%carbohidra]i, cele mai importante vi-tamine [i minerale [i, pentru ca efectulde cre[tere accelerat` s` fie maxim,con]ine [i creatin` monohidrat \ntr-ocantitate suficient` s` stimuleze rapidfor]a [i cre[terea masei musculare. Oparte din carbohidra]i provin din dextro-z` care ajut` la asimilarea rapid` acreatinei [i d` un gust deosebit de pl`-cut produsului. Se recomand` 2-3 por]ii

din acest supliment (o por]ie are 90 g)zilnic, una fiind recomandat` imediat du-p` antrenament. O m`sur` con]ine 35 g.

Se prezint` la cutii de:1 kg – 150.000 lei

S`cule]i 2,5 kg – 300.000 leiplicuri 45 g – 10.000 lei

CCOONNCCEENNTTRRAATTEEPPRROOTTEEIICCEE

Prot-R 65Este un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti) bogat \n pro-teine (65%) [i este recomandat celorcare vor s`-[i asigure o cantitate marede proteine \n alimenta]ie, f`r` a cre[testratul adipos. Se recomand` tuturorculturi[tilor, cåte o por]ie de dou`-treiori pe zi (o por]ie = 50 g de produs). Om`sur` con]ine 25g.

Se prezint` la cutii de:900 g – 190.000 lei

S`cule]i 2,2 kg – 380.000 lei

Prot-R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i

Prot-R 65, doar c` are un con]inut maimare de proteine (85%), iar o por]iereprezint` 40 g de produs. Cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti. O m`sur`con]ine 25 g.

Se prezint` la cutii de:900 g – 195.000 lei

S`cule]i 2,2 kg – 390.000 leiplicuri 40 g – 12.000 lei

Super Protein-R 90Este un concentrat proteic de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Cu aromede vanilie, ciocolat`, tutti frutti. Se admi-nistreaz` cåte o por]ie de 40 g de maimulte ori pe zi, \n limita a 1,5-2 g pro-tein`/kg corp. Se amestec` cu lapte,sucuri sau ap`. O m`sur` con]ine 30g.

Se prezint` la cutii de:900 g – 260.000 lei

BBAATTOOAANNEE PPRROOTTEEIICCEE

Protein-RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16g, carbohidra]i – 23,2g, gr`sime vegeta-l` – 14,5g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7mg, vitamina B5– 1,7mg, zinc – 1,7mg, magneziu 12 mg.

Valoare energetic`: 350 calorii. Se reco-mand` culturi[tilor pentru cre[tere \n ma-s` [i for]`, cåt [i altor categorii de sportivica suport proteic, vitaminic, energetic [imineral. Nu are contraindica]ii, fiind un ex-celent supliment alimentar. Se fac comen-zi de minim 5 buc. 25% reducere pentruminimum 50 buc`]i.

14.000 lei/buc

Energic-RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5g, creatin` 1710mg,glutamin` 857mg, taurin` 857mg [itoate vitaminele [i mineralele con]inutede batonul Protein – R. Este recoman-dat \n special pentru energie [i cre[-terea \n mas` [i for]` muscular`, admi-nistråndu-se \nainte de antrenament.Se fac comenzi de minim 5 buc. 25%reducere pentru minimum 50 buc`]i.

16.000 lei/buc

AAMMIINNOOAACCIIZZII

AMINO-REste un produs de calitate superi-

oar`, natural, cu un procent [i raportoptim de aminoacizi esen]iali [i dipep-tide, care asigur` o nutri]ie proteic`complet` [i este asimilat total. Formulaprodusului asigur` un echilibru stabilit[tiin]ific pentru a avea o cre[tere mus-cular` optim` [i o recuperare rapid`dup` antrenament. Cre[te rata meta-bolic`, asigur` o mai bun` oxigenare amu[chilor [i folose[te gr`simile pentruenergie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi.Este 100% natural. Se recomand` ser-virea unei por]ii a cåte 4 tablete, de treiori pe zi, dintre care o por]ie, imediatdup` antrenament. Pentru sportivii deperforman]`, se recomand` dublareadozelor.

Se prezint` la cutii de: 300 tablete – 180.000 lei; 500 tablete – 235.000 lei

VVIITTAAMMIINNEE,, MMIINNEERRAALLEE

Complex REste un supliment alimentar vitami-

no-mineral indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze, \n profilaxia [itratarea unor boli [i viroze; stimuleaz`sistemul imunitar, regenereaz` ]esu-turile, favorizeaz` metabolizarea cal-ciului, fierului, amelioreaz` hipocalcemia,scade colesterolul sangvin, reduceLDL-colesterolul, m`re[te perme-

abilitatea ]esuturilor [i elasticitateavaselor de sånge, accelereaz` fluxulsangvin. Se prezint` sub form` de cap-sule gelatinoase de 500 mg. Se adminis-treaz` dou` pån` la patru capsule/zi.

Se prezint` la cutii de:50 capsule – 65.000 lei

Vitalizant-RComplex alimentar proteic, vitamino-

mineral care con]ine antioxidan]i cudiferite structuri (antociani, protoanto-ciani, picnogenol, flavone, catehine,lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`-tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`-trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te cir-cula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acci-dentelor sangvine [i împiedic` formareavaricelor. Înt`re[te [i regularizeaz` b`-t`ile inimii. Cre[te imunorezisten]a, ca-pacitatea la efort fizic, rezisten]a la su-prastres, prin înl`turarea radicalilor li-beri ai oxigenului [i a metalelor toxice,ac]ionånd eficient \n limitarea produceriiacestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz`încheieturile, tendoanele [i ligamentele.Se administreaz` de 3 ori pe zi dup`mesele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efectesecundare nedorite.

Se prezint` la flacoane de: 100 tablete – 75.000 lei;

Isotonic-REste o b`utur` isotonic` reconfortan-

t` care con]ine glucoz` cristalizat` [icele mai importante vitamine [i mi-nerale. Acest produs \nlocuie[te rapidlichidele [i mineralele pierdute prin tran-spira]ie, furnizeaz` energie, ajutånd larecuperarea rapid` dup` efort [i \n-l`tur` oboseala. Este indicat \n specialsportivilor, pentru refacere [i m`rireaperforman]elor, dar [i persoanelor carelucreaz` \n condi]ii de temperatur`ridicat` unde, transpirånd se deshidra-teaz` [i pierd minerale [i vitamine, caresunt esen]iale pentru func]ionarea \nbune condi]ii a organismului, altfel in-stalåndu-se o stare de oboseal`. Pro-dusul se prezint` sub form` de pudr`.Se pune con]inutul unui plic (50 g) \ntr-un recipient, se adaug` 1 000 ml ap`plat` sau mineral` [i se amestec` pån`la dizolvare. Se poate consuma \n spe-cial dup` antrenament, dar [i \n oriceperioad` a zilei.

5 plicuri – 50.000 lei

PPRROODDUUSSEE SSLL~~BBIITT

Siluet-RSupliment alimentar care ajut` la sl`-

bire stimulånd arderea gr`similor [i eli-minarea colesterolului din organism. În-l`tur` senza]ia de foame datorit` con]i-nutului mare de fibre naturale care,ajunse \n stomac, \n contact cu suculgastric, \[i m`resc volumul, creånd sen-za]ia de „S~TUL“. Ajut` sistemul imunitar[i are efecte anticancerigene datorit`

con]inutului de antioxidan]i. Produsul seprezint` sub form` de pudr`, admi-nistråndu-se cåte o m`sur` \n amesteccu 200-250 ml ap` sau sucuri hipoca-lorice, de dou`-trei ori pe zi, \n locul me-selor, sau ori de cåte ori apare senza]iade foame. Pentru sc`dere rapid` \ngreutate, SILUET-R poate \nlocui cu suc-ces toate mesele din zi, deoarece aduceorganismului toate substan]ele nutritivenecesare (vitamine, minerale, proteineetc.).

cutii de 400 g – 89.000 lei

Vegetal-REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme. Avantajulmajor este c` nu con]ine colesterol [igr`simi constituindu-se \ntr-o hran`perfect` [i s`n`toas`. Este indicat pentru:vegetarieni, cura de sl`bire, cei care ]inpost, sportivi, copii, anemii. Se adminis-treaz` 30-50 g, din produs, amestecat cuap` sau alte lichide, de dou`-trei ori pe zi.Are urm`toarele calit`]i:este vitaminizant[i mineralizant, con]ine proteine vegetalede calitate, fibre vegetale, regularizeaz`traficul intestinal, \mpiedic` acumulareade colesterol, o por]ie de 50 g asigur`nevoile minime de vitamine [i mineraleale unui om care nu depune efort fizicmare. Gustul acestui supliment estefoarte pl`cut, aroma fiind de ciocolat`

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 9955..000000 lleeii

Fibrobar-RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Da-torit` fibrelor,se reduce asimilarea gr`-similor [i se favorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [i are unefect de detoxifiere a stomacului. Serecomand` consumarea a 1-3 batoanepe zi, un baton putånd \nlocui o mas`,deoarece asigur` [i necesarul denutrien]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai multemese, cu atåt se va realiza mai repedeeliminarea gr`similor. 100% vegetal.Pentru comenzi mai mari de 50 batoanese face o reducere de 25%.

14.000 lei/buc

Lecitin – RIntensific` func]iile cerebrale [i \m-

bun`t`]e[te memoria fiind recoman-dat persoanelor care depun activitateintelectual` sau persoanelor cu tulbu-r`ri de memorie. Este un excelent to-nic, fortifiant, antioxidant [i emulgator.Lecitinele sunt compu[i care con]infosfor organic, acizi gra[i nesatura]i,

colin`, inozitol [i se recomand` ca su-pliment alimentar fiind implicate \nmetabolismul gr`similor. Contribuie laarderea gr`similor [i previne depozi-tarea colesterolului \n ]esuturi [i ar-tere. Se prezint` sub form` de tabletecare con]in 500 mg lecitin`. Nu areefecte negative, produsul fiind lipsittotal de toxicitate.

50 tablete – 75.000 lei

PPRROODDUUSSEE NNOOII

Fosfocreatin-RTTaabblleettee ddee ccrreeaattiinn`̀

Creatina este o substan]`, necesar`\n toate contrac]iile musculare, produs`\n mod natural de c`tre ficat, pancreas[i rinichi din aminoacizi. Combinareacreatinei monohidrat cu fosfolipide ducela formarea fosfocreatinei \n stomac [i oface mai u[or asimilabil`. Prezentareasub form` de comprimate este foarteconvenabil`, deoarece pot fi transpor-tate [i administrate u[or, \n plus po]i [ticu precizie cåte grame iei de fiecaredat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`.Suplimentarea alimenta]iei cu creatin`:m`re[te for]a, reduce timpul de refa-cere, m`re[te volumul muscular, m`-re[te sinteza de ATP, cre[te energiamuscular`, absoarbe acidul lactic dinmu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“.

AAddmmiinniissttrraarree:: pentru cre[terea ener-giei, masei [i for]ei musculare, se re-comand` administrarea a cåte 3 com-primate de 3 ori/zi, cu un pahar marecu sucuri naturale sau cu ap`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee 9900 ttaabblleettee –– 9955..000000 lleei

Allium – RSSttiimmuullaattoorr ggeenneerraall aall oorrggaanniissmmuulluuii

Este un supliment alimentar natural\n care ingredientele principale suntextrase din ceap` [i usturoi. Are urm`-toarele efecte: stimulent general, antio-xidant, digestiv, reechilibrant glandular,stimulent imunitar, vitaminizant [i mine-ralizant. Principiile active din produs aucaracteristici hipoglicemiante, hipo-tensive [i constituie factori de s`n`tate[i longevitate. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Seadministreaz` 2-4 capsule pe zi, \ndou` reprize, dup` mese.SSee pprreezziinntt`̀ llaaffllaaccooaannee ddee 110000 ccaappssuullee –– 8855..000000 lleeii..

Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[t`,nu [i la magazine sau s`li.

021/225.70.46; 225.50.57; 225.45.680744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645fax: 021/225.70.46

e-mail: [email protected]

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sautelefonic (inclusiv

såmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzånd [itaxele po[tale

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: echipa de fotbal F.C. Na]ional,echipa de hochei „Steaua Bucure[ti“, IrinaMuntean, Alexandru Costache, Felicia Mu-raru, C. Zlatanovici, Florina Vi[an, Cristea Ni-colae, Robert Ianici, Gabriela Mihai, Ilie Mu-gurel, Octavian Can`, Silviu Breahn`, DanielStancu, Marian Stoian, Ovidiu Cozma, Ale-xandr Sergheevici, Daniel Negoi]`, Cons-tantin Alexandra, Florina Cernat, FlorinUceanu, Petru Ciorb`, Petru Moja [i top-modelul Nicoleta Luciu.

PPPPeeeettttrrrruuuuCCCCiiiioooorrrrbbbb `̀̀̀

2 HHHH CULTURISM

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

n mobilizeaz` depozitele de gr`-sime;

n m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort;

n reduce nivelul colesterolului [itrigliceridelor.

Se recomand` administrarea a 1-2grame pe zi, cu 30-60 minute \nainteaantrenamentului.*

Se prezint` la cutii de:30 g – 160.000 lei;50 g – 290.000 lei;

100 g – 500.000 lei;

L-GLUTAMINACel mai importantaminoacid pentru sportivi

Glutamina reprezint` 60% din to-talul aminoacizilor liberi din mu[chi [i20% din totalul aminoacizilor circulan]i\n organism.

Glutamina combate supraantrena-mentul [i stimuleaz` cre[terea maseimusculare.

|n timpul efortului fizic, organismulpierde o cantitate important` deaminoacizi, printre care [i glutamina.Se ajunge astfel \ntr-o starecatabolic`, caracterizat` de dis-trugerea ]esutului muscular, \n scopulproducerii de aminoacizi liberi.

Suplimentarea cu glutamin` ajut`la inversarea procesului de distrugeremuscular` provocat` de efortulintens.

Exper]ii sunt de acord c` glutaminareprezint` cel mai important ami-noacid pentru sportivi.

Efectele glutaminei:n favorizeaz` sinteza proteinelor;n previne catabolismul muscular

(distrugerea ]esutului muscular);n \mbun`t`]e[te recuperarea dup`

efort;n stimuleaz` producerea hormo-

nului de cre[tere;n stimuleaz` activitatea sistemului

imunitar;n favorizeaz` hidrarea celular`;n cre[te produc]ia de glicogen \n

ficat;n transport` azotul \n locurile \n

care organismul are cea mai marenevoie (pentru sinteza proteic`).

Se recomand` administrarea a 5-20 g/zi (0,25 g/kg. corp), amestecat`cu ap`, sucuri, concentrate proteiceetc, \n mai multe reprize, imediat\nainte [i dup` antrenament, dar [i\nainte de culcare [i \ntre mesezilnice.

Se prezint` la cutii de:90 g – 170.000 lei;

200 g – 300.000 lei;300 g – 390.000 lei;

TAURINA|mbun`t`]e[te s`n`tateacreierului [i a inimii

Taurina este o substan]` ce se g`-se[te \n ou`, pe[te, carne [i lapte [ieste materie prim` pentru to]i ceilal]iaminoacizi.

Taurina [i lecitina sunt necesarepentru digestia gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz`absorb]ia vitaminelor liposolubile, \m-bun`t`]esc starea de s`n`tate ainimii, asigur` suportul necesarsintezei neurotransmi]`torilor [i auefect protector asupra creierului.

Beneficii:n \mbun`t`]e[te digestia gr`simi-

lor;n amelioreaz` s`n`tatea creierului;n efect benefic asupra inimii;n asigur` materie prim` pentru

produc]ia altor aminoacizi;n efect antioxidant;n cre[te mobilitatea spermatozo-

izilor;n efect benefic \n epilepsii, hipo-

glicemie, anxietate, hipertensiunearterial`.

Se recomand` administrarea a 0,5-1 g \nainte uneia dintre mese(eventual \mpreun` cu 0,5-2 glecitin`, pentru un efect mai bun).

Se prezint` la cutii de:100 g – 79.000 lei;

CREATINA MONOHIDRATM`re[te for]a [i masamuscular`

Corpul nostru produce, \n mod natural,1 g de creatin` pe zi. |nc` un gram esteluat din alimenta]ie. Suplimentarea cu cre-atin` m`re[te depozitele de creatinfosfatdin mu[chi [i \mbun`t`]e[te performan-]ele sportive. Efectele pozitive apar lascurt timp [i se men]in o lung` perioad`;se remarc` chiar [i o \mbun`t`]ire avitezei de calcul matematic.

BBeenneeffiicciiii::n 100% puritate;n ofer` organismului energia necesar`

sus]inerii efortului intensn m`re[te for]a muscular`;n \mbun`t`]e[te refacerea postefort;n cre[te volumul celular;n cre[te hidrarea celular`.Se recomand` administrarea timp de 5

zile (faza de \nc`rcare) a 10-20 g pe zi(\mp`r]it` \n mai multe por]ii), urmat` dede 5 g/zi \n faza de men]inere. Doza seadministreaz` [i \n zilele de pauz`. Sepoate amesteca cu ap`, lapte sau suc.Utilizarea concomitent` a dextrozei esteop]ional`.

Se prezint` la cutii de:90 g – 79.000 lei;

300 g – 190.000 lei;500 g – 290.000 lei;

l MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

CULTURISM HHHH 54 HHHH CULTURISM

PPRROODDUUSSEE NNOOIISUPRO – Izolat proteic100% din soia

Soia este o surs` foarte valoroas`de proteine, fapt pentru care a devenitlarg utilizat` \n lumea sportului. Pro-teina din soia con]ine un procent cres-cut (35%) din aminoacizii glutamin`,lizin` [i al]ii din categoria celor cucaten` ramificat`, fa]` de proteinele deorigine animal`. De asemenea, soiaeste bogat` \n arginin`, un aminoacidcu implica]ii \n procesele imune. Mij-loacele moderne de prelucrare auajuns s` extrag` din soia un izolatproteic cu absorb]ie foarte rapid` \norganism [i cu o concentra]ie de peste90% protein`, fiind astfel o min` de aurpentru culturi[ti. SUPROT este un astfelde izolat proteic, este fabricat de firmabelgian` „Dupont – Protein Interna]ionalTehnologies“, iar noi nu am f`cut decåts` o ambal`m. Men]ion`m c` acestprodus nu are nici un adaos de arom`sau \ndulcitori, este o protein` pur` cuo concentra]ie de 90%, f`r` un gustanume, urmånd ca dumneavoastr`, \nmomentul prepar`rii, s` \i da]i aroma pecare o dori]i cu anumite adaosuri de:lapte, zah`r, zaharin`, nutrasweet,

cacao, ness, fructe etc, dup` preferin-]ele fiec`ruia sau se poate consumachiar f`r` nici un adaos, dac` nu v`intereseaz` prea mult gustul [i aroma.Se omogenizeaz` foarte bine \nap`.Comenzile se fac pe adresa [i latelefoanele redac]iei.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 116600..000000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 334400..000000 lleeii

PROTWHEY–RConcentrat proteic din zer

Proteina din zer, nu numai c` asigur`„c`r`mizile“ necesare construc]iei muscu-lare, dar, din cauz` c` este o protein` cuabsorb]ie rapid`, are un efect anabolic pu-ternic prin promovarea sintezei proteinelor\n timp ce simultan reduce distrugerea deprotein` (catabolismul). PROTWHEY esteprodus de un mare combinat industrialinterna]ional, care produce concentratealimentare pentru foarte multe firme deprofil din lume.

Caracteristicile PPRROOTTWWHHEEYY::– protein` cu absorb]ie rapid`– cre[te la maxim sinteza proteic`– valoare biologic` foarte mare.– gust foate bun.– concentra]ia de proteine este de 81%.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 339900..000000 lleeii

PROTEINMIXConcentrat proteic dinzer, lapte [i albu[ de ou

Despre calit`]ile proteinelor de diferiteprovenien]e avem diverse informa]ii.Despre un tip de protein` [tim c` are ab-sorb]ie rapid`, despre alt tip c` are unanumit aminoacid cu efect anabolic \ncantit`]i mari sau despre alta c` areefectul nutritiv cel mai bun pentru orga-nismul omului, fiecare tip de protein`avånd o caracteristic` care o recomand`pentru cre[terea performan]ei sportive.

Pentru a mul]umi pe toat` lumea, amhot`råt s` cre`m un supliment care s`con]in` principalele surse de protein` deorigine animal`: zer, lapte [i albu[ de ou.{i, pentru c` la noi \n ]ar` nu se producmaterii prime cu o concentra]ie mare deproteine, am comandat acest produs launul dintre marii produc`tori de con-centrate proteice din Europa. PROTEIN-MIX \mbin` calit`]ile tuturor proteinelorde origine animal`, avånd calit`]ile nu-trit ive cele mai bune. Concentra]iaproteic` este de 85%SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee 990000 gg –– 443300..000000 lleeii

021/225.70.46; 225.50.57; 225.45.680744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645fax: 021/225.70.46

e-mail: [email protected]

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sautelefonic (inclusiv

såmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzånd [itaxele po[tale

B.C.A.A.Complex anticatabolic

B.C.A.A. este un produs cu efectanabolic, ce are capacitatea de a m`risemnificativ sinteza de proteine \n or-ganism [i care faciliteaz` eliberarea na-tural` de hormoni, precum hormonul decre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. De ase-menea, ajut` la men]inerea unui raport fa-vorabil testosteron-cortizol.

B.C.A.A. are un remarcabil efectanticatabolic, prevenind distrugerea prote-inelor [i pierderea masei musculare.

BBeenneeffiicciiii::n cea mai pur` form` de B.C.A.A.;n \mbun`t`]esc starea anabolic`

natural` a organismului (m`resc sinteza

de proteine);n \mbun`t`]esc r`spunsul metabolic

post-efort al organismului;n previn instalarea rapid` a st`rii de

oboseal`;n produs ideal pentru perioadele de

diet`.Se recomand` administrarea a 5-10

g/zi (0,1 g/kg. corp), \n mai multe reprize,imediat \nainte [i dup` antrenament, dar [i\nainte de culcare [i \ntre mese zilnice.

Se prezint` la cutii de:90 g – 160.000 lei;

200 g – 290.000 lei;300 g – 490.000 lei;

BCAA 90 capsule de 500 mg –150.000 lei

L-CARNITINAM`re[te cu 70 %metabolizarea gr`simii

Este o substan]` a c`rei func]ieprincipal` este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n ce-lul`, unde sunt oxida]i [i transforma]i\n energie.

|n afara \mbun`t`]irii performan-]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate aaparatului cardiovascular, L-Carnitinaeste util` \n cazul persoanelor supra-ponderale sau obeze, care doresc s`sl`beasc`.

Studiile au demonstrat c` adminis-trarea a 2 g de L-Carnitin` pe zi \m-preun` cu un program de exerci]ii [iregim alimentar au produs o sc`deresemnificativ` a greut`]ii corporale.

Suplimentarea cu L-Carnitin` poa-te m`ri cu pån` la 70% cantitatea degr`sime metabolizat` de organism.

Beneficii:n acceleraz` metabolismul lipide-

lor, favorizånd oxidarea lor la nivelcelular;

Firma Redis s-a angajat \ntr-a colaborare cu firma Brenntag [i a lansat pepia]a româneasc` o nou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, care se ocup`, la nivel mondial, de distribu]iade produse chimice [i ingrediente pentru industria farmaceutic` [ialimentar`. Substan]ele comercializate de aceast` firm` au standardul ISO9001, cel mai \nalt standard de calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lot fiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

Magazin de unde pute]icump`ra tot ce ave]i nevoiepentru practicarea culturismului[i f i tnessului: suplimentenutrit ive, (Redis Nutri] ie,Universal, Nutrimaxx), accesorii,echipamente etc. Aici s-adeschis [i un stand deprezentare [i vånzare al firmeiproduc`toare de echipamentsportiv, X-treme Equipment.

La magazin see pooatee ajuungeefooartee uu[oor dee la sta]i i lee deemeetroouu „Pia]a Rooman`̀“ sauu„{teefan ceel Maree“, \n circa 5minuutee dee meers pee joos..

Program:luni – vineri 11-17Såmb`t`: 11 – 14

Orice informa]ii ob]ine]ila tel. 212.49.03

MAGAZINUL „REDIS NUTRI}IE“Bucure[ti, str. MihaiEminescu 114 – 116

NUTRIMAXXNUTRIMAXXO NOUÅ LINIE DE SUPLIMENTE O NOUÅ LINIE DE SUPLIMENTE

NUTRITIVE \N ROMÂNIANUTRITIVE \N ROMÂNIA

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

CULTURISM HHHH 76 HHHH CULTURISM

Etape de zona - Calific`ri CN1. Zona 5 – Constan]a, Tulcea, Br`ila, Gala]i, Vrancea,

C`l`ra[i, Ialomi]a (J.mari, Sen) 13 martie, Slobozia2. Zona 4 – Arad, Timi[, Hunedoara, Cara[-Severin, Mehedin]i,

Gorj, Dolj, Olt, Arge[, Vålcea (J.mari, Sen) - 14 martie, Rm.Vålcea

3. Zona 2 – Suceava, Boto[ani, Neam], Ia[i, Bac`u, Vaslui(J.mari, Sen) 20 martie, Tg. Neam]

4. Zona 3 – Harghita, Covasna, Bra[ov, Mure[, Sibiu, Alba(J.mari, Sen) 27 martie, Tg. Mure[

5. Zona 1– Maramure[, Satu Mare, Bistri]a-N`s`ud, S`laj, Cluj,Bihor (J.mari, Sen) 28 martie, Zal`u

6. Zona 6 – Bucure[ti, Ilfov, Giurgiu, Buz`u,Teleorman,Prahova, Dåmbovi]a (J.mari, Sen) 03 aprilie, Bucure[ti

Concursuri7. Campionatul Na]ional de Juniori [i Masters (J.mici, J.mari,

Jre. mici, Jre. mari, Fit.jre, Bodyf.jre, Mas.masc, Mas.fem) 17-18 aprilie, Bra[ov

8. Campionat Balcanic – propunere – (62 USD/sportiv) 7-8 mai,Plovdiv, Bulgaria

9. Campionat European Seniori 14-17 mai, Budapesta, Ungaria10. Campionat European Senioare (Sre, Fit, Bodyf) 18-21 iunie,

Tavira (Faro), Portugalia11. Trofeul Hercule (Sen), iunie, Oradea12. Campionat European Juniori, Junioare [i Fitness (Jun.mari,

Bodyf, Jre.mari, Fit) 12-13 iunie, Katowice Polonia13. Campionat Na]ional Seniori, Senioare, Fitness, Bodyfitness,

Perechi (Sen, Sre, Fit, Bodyfit) 24-26 septembrie, Sibiu14. Memorialul Popa Anatol (Sen) 02 octombrie, C`l`ra[i15. Campionat Mondial Senioare, Fitness, Bodyfitness (Sre, Fit,

Bodyf) septembrie–octombrie, Peru, Grecia16. Cupa Pro Nutrition (Sen) octombrie, Dej sau Cluj17. Campionat Mondial Juniori, Junioare, Masters, Fitness,

Bodyfitness (Jun, Jre, Fit, Bodyfit, Mas) 9-10 octombrie,Opava, Cehia

18. Campionat Mondial Seniori Cong (Sen) 4-8 noiembrie,Moscova, Rusia

19. Cupa Romaniei (Sen, Sre, Fit.) noiembrie sau decembrie20. Cupa Libertatii (Sen, Mas.mas, Fit.) decembrie, Timisoara

Eventtuuaallelle modiifiic`rii \n aacestt caallendaar lle vom aanuun]]aa \nreviistt` saauu pe siitte-uull www..ttopcuullttuuriism..ro

CALENDARUL COMPETI}IONAL INTERN {I INTERNA}IONAL AL FRCF PE 2004

Guta este una dintre cele maifrecvente forme de artrit`, adic`de inflama]ie a unor articula]ii.Este de fapt o boal` a întreguluiorganism, provocat` de cre[tereanivelului de acid uric, care, la ni-velul articula]iilor, provoac` infla-ma]ie, edem (umflare) [i durere.

Acidul uric este produsul final alcataboliz`rii purinelor din corp [i acelor din alimenta]ie. Purinelesunt structuri proteice care intr` încompozi]ia acizilor nucleici, decisunt „c`r`mizile“ ce formeaz`AND-ul. Practic, purinele exist` în

toate alimentele de origine anima-l`, în special carnea [i organele.

Problema cu acidul uric este c`acesta nu poate fi metabolizat, citrebuie eliminat ca atare.

Guta apare fie atunci când fica-tul produce în exces acid uric, fiecând alimenta]ia este bogat` încarne ro[ie [i exist` un exces deacid uric ce nu poate fi eliminatprin fi ltrare renal`. În ambelesitua]ii, se instaleaz` hiperurice-mia. În timp, acidul uric cristali-zeaz` la nivelul articular, în spe-cial la nivelul articula]iei metatar-

so - fa l ang iene(adic` degetulmare de la pi-cior) [i la nivelulgleznei.Pe lâng` cauze-le de natur` ge-netic` [i excesulde alimente deorigine animal`,obezitatea, con-sumul de canti-t`]i mari de al-cool, unele medi-camente pot f icauze de gut`.A[a cum spu-neam, simpto-mele cele maifrecvente alegutei sunt in-flama]ia, edemul[i durerea articu-lar`, ce apare înspecial la mobi-lizare. Manifest`-rile pot ap`rea la2-3 articula]i isimultan, îns` deobicei afecteaz`câte o articula]iepe rând.

Exist` posibilitatea ca, dup` pri-mul atac de gut`, pacientul s` be-neficieze de o perioad` f`r` mani-fest`ri, care dureaz` [i 5-10 ani.

O alt` manifestare a gutei sunttofii guto[i, adic` ni[te depuneride acid uric sub piele, în special lanivelul pavilionului urechii, degete,mân`, corzi vocale, inim`.

S` vorbim despre prevenireagutei [i mai ales dac` exist` unrisc pentru culturi[ti.

Trebuie re]inut c` alimentelecele mai bogate în purine suntsardelele, momi]ele, carnea, [un-ca, molu[tele, ficatul, dar oricaredintre aceste alimente, prin fierbe-re, pierde în jur de 50% din purinepentru c` acestea trec în ap`.

Pe de alt` parte, alimentele cenu con]in purine sunt produseledin f`in`, oul, gr`simile, lactatele,dulciurile, fructele, sucurile defructe.

Concentratele proteice sunt ob-]inute prin procedee termice, decimare parte din purine sunt degra-date, ca s` nu mai vorbim de fap-tul c` materia prim` este repre-zentat` de lapte, ou`, soia [i nucarne sau organe.

Deci, dup` p`rerea mea, aces-te concentrate proteice nu pre-zint` riscul de producere a gutei.

Pentru o persoan` care aredeja gut` nu ar fi indicat s` folo-seasc` concentrate proteice, iaraportul general de proteine trebu-ie limitat la 70-80 g/zi, [tiut fiind c`o diet` bogat` în proteine induceo cre[tere a sintezei purinelor înorganism. De asemenea, excesulponderal trebuie rezolvat, iar con-sumul de alcool se va \ntrerupe.

Dr. ßerban Damian

CURSINSTRUCTORIDE CULTURISM{I FITNESS

Cursul este organizat de F.R.Culturism&Fitness [i \ncepe pedata de 23 aprilie 2004, ora 10, lasediul din Bd. Basarabiei nr. 37 - 39(23, 24, 25 aprilie 2004 primulsemestru, al doilea semestru se vastabili dup` efectuarea lucr`riipractice).

Dosar necesar pentru \nscrierecare se depune chiar \n ziua\nceperii cursului:

1. Copie diplom` de bacalau-reat;

2. Copie legitima]ie de sportiv(culturism [i fitness);

3. Copie B.I. [i certificat dena[tere;

4. Foto – 2 buc.;

5. Adeverin]` medical` apt efortfizic;

6. Taxa de curs – 2.500.000 lei;

Cursul se efectueaz` \n bazaLegii nr. 69/2000, denumit curs cudurata de un an, la absolvirea luieliberåndu-se carnet de instructor[i un certificat de absolvire.

Informa]ii la tel.: 021/324.91.25sau 0722.521.298.

Viizziita]ii www.topculturism.ro,

site care se ocup` exclusivde culturism [i

www.topfitness.ro, site destinat problemelor

legate de fitness.

GUTA - O PROBLEM~ PENTRUGUTA - O PROBLEM~ PENTRUCULTURI{TI?CULTURI{TI?

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

8 HHHH CULTURISM CULTURISM HHHH 9

pe zi pentru c` ai nevoie de protein` pentru aconstrui mu[chi. Iau de asemeni cam 2 linguri deulei la fiecare mas`, amestecuri din surse naturale.

|. Care e opinia ta despre profesioni[tii actuali?R. Chris Cormier are un fizic impresionant. Iar \n

primii 2 ani cånd a cå[tigat Mr. Olympia, Ronnie Co-leman ar`ta fenomenal, \ns` dup` aceea a \nceputs` vin` cu burta umflat` (distensie abdominal`). Nupo]i fi Mr. Olympia [i s` ai stomacul umflat astfel.Cutler trebuia s`-l bat` \n 2001, iar Kevin Levronetrebuia s`-l bat` \n 2002. Flex Wheeler era cel maibine dotat din punct de vedere genetic, dar dup` p`-rerea mea era puturos, trebuie s` munce[ti din greuca s` fii \n vårf indiferent de genetic. Cred c`, dac`ar fi tras nebune[te, nu l-ar fi putut bate nimeni. Avea

de toate: \ncheieturi sub]iri, mu[chi plini, segmentepropor]ionate perfect etc. Dac` ar fi lucrat cu greut`]iuria[e, cum face acum Coleman, ar fi fost imbatabil.

|. Cariera ta competi]ional` s-a \ntins pe mai multde 25 de ani. Crezi c` vreunul dintre actualii profesi-oni[ti va atinge acest record?

R. M` \ndoiesc. Cred c` se dopeaz` pestem`sur` [i asta \i va costa din punct de vedere fizic.Cred c` IFBB trebuie s` devin` dur` cu treaba asta,pentru binele sportivilor [i al sportului. Culturi[tii artrebui s` fie exemple de s`n`tate, dar nu e cazul \nzilele noastre din cauza dopingului.

|. Reali[ti fiind, poate un culturist s` concureze laprofesioni[ti f`r` s` se dopeze?

R. Cu prezentul standard de arbitraj, stabilit deIFBB, cei mai masivi \nving. Un fost Mr. Olympia, caFrank Zane, ar fi catalogat ca „prea mic“ ast`zi, [i ela cå[tigat titlul de 3 ori. Un pas \n direc]ia corect` arfi m`rirea importan]ei altor factori decåt masivitatea,precum simetria, definirea [i un fizic estetic. De[i eadev`rat c` supermasivitatea place unor fani \nr`i]i,cei mai mul]i dintre oamenii obi[nui]i nu apreciaz`deloc o asemenea masivitate. Din aceast` cauz`ne-am pierdut aprecierea publicului larg.

|. Ai 56 de ani acum, te sim]i a[a b`trån?R. Cu siguran]` nu m` simt b`trån. Sunt la fel de

entuziast ca pe vremuri. Am dou` firme (una e desuplimente nutritive) care merg bine. M` simtgrozav, mai bine ca niciodat`.

dup` Ironman

Robby Robinson este unul din-tre cei mai faimo[i culturi[ti ai tutu-ror timpurilor. Cunoscut ca „BlackPrince“ (Prin]ul negru), el a nu aajuns niciodat` pe „tronul“ rezervatcå[tig`torilor cuncursului Mr.Olympia, dar a fost aproape de acå[tiga acest titlu de dou` ori.

|n cei 26 de ani de carier` com-peti]ional`, Robby a cå[tigat toatecelelalte titluri disponibile atunci,inclusiv Mr. World, Mr. Universe,edi]ia inaugural` a Maters Mr.Olympia din 1994, apoi MastersMr. Olympia pentru cei peste 50de ani, pån` \n 2001 cånd s-a re-tras definitiv din competi]ii.

Robby s-a n`scut \n 1946 \nFlorida [i, la vårsta de 13 ani, a\nceput s` practice culturismul.

|. Te deranjeaz` c` ai fost atåtde aproape [i totu[i nu ai cå[tigatniciodat` Mr. Olympia?

R. Nu sunt genul care se plån-ge. Am participat la prea multeconcursuri \n timpul anului a[a c`

n-am mai pututs` intru \n form`[i pentru Mr.Olympia. Dar,obiectiv f i ind,Frank Zane me-rita s` cå[tigede 2 ori \n cele 3confrunt`ri pen-tru titlu pe carele-am avut. Era\n form`, f`r`gr`sime [i mus-culos, f ibrat,asta se cere \nculturism. Vor-besc aici despreforma mu[chilor,„linia“ [i esteticul unui fizic decampion.

|. Difer` antrenamentul t`u deacum fa]` de cel de atunci?

R. Nu am schimbat nimic. Sunttot „Diavolul tasmanian“ cånd intru\n sal`. |mi place pentru c` iubescculturismul. |nc` m` mai antrenez

greu, a[a cum f`ceam [i acum 25de ani. Cred c`, dac` ai grij` detine printr-o alimenta]ie bun` [i unantrenament adecvat, nu trebuies` faci multe concesii vårstei. |nc`mai m`nånc de 4-5 ori pe zi [ibeau [i concentrate proteice la felca \n trecut. M`nånc cam 2.500calorii pe zi, ceva mai mult \n zile-le de antrenament, ceva mai pu]in\n zilele de pauz`. Fac o serie maipu]in la fiecare exerci]iu fa]` de cef`ceam \n trecut, dar \ntotdeaunafac cel pu]in 2 serii foarte grele lafiecare exerci]iu. Nu m` joc.

|. Care este secretul t`u pentrua sta \n form` tot anul?

R. Totul se reduce la nutri]ie. Nuscot niciodat` complet carbohid-ra]ii. Prefer surse naturale precum:fructele, vegetalele, fulgii de ov`z,musli. Cånd m`nånc ou`, m`nåncdoar albu[urile, dar \ntotdeaunainclud [i un g`lbenu[. M`nåncdup` cum m` simt. Dac` am ne-voie de mai mult` energie, m`-nånc mai mult. |ntotdeauna amconsumat cam 400 g de protein`

INTERVIUINTERVIU CUCU ROBBYROBBYROBINSONROBINSON

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

Potrivit num`rului din februarieal revistei „Jurnalul Asocia]iei Die-tetice Americane“ (Journal ofAmerican Dietetic Association),numeroase studii sus]in conceptulc` un consum regulat de alimente[i b`uturi bogate \n antioxidan]i,vitamine [i flavonoide este asociatcu descre[terea riscului de decesdatorat bolilor cardiovasculare.

Alimentele identificate ca avåndflavonoide polifenolice \n cantit`]imari includ multe fructe [i ve-getale precum: merele, ceapa,ceaiul verde [i negru, vinul ro[u,ciocolata etc. Da, a]i citit bine: cio-

colata. Capacitatea de a absorbiradicali ai ciocolatei, o claseazaca fiind un antioxidant potent com-parativ cu alte alimente precum:usturoiul, c`p[unele sau afinele.

Produsele comerciale cu cioco-lat` au valori mai mari ale capaci-t`]ii de absorb]ie a radicalilor liberi(responsabili de \mb`trånirea lanivel celular) decåt majoritateaproduselor alimentare ce con]infructe sau vegetale bogate \nflavonoide. Dac` decide]i s`include]i pu]in` ciocolat` \n dietazilnic`, pentru a beneficia deaceste avantaje, cea mai bun`

alegere sunt batoanele proteiceprecum: Fibrobar-R, Protein-Rsau Energic-R, care, pe lång`ciocolat`, v` asigur` [i cantit`]iimportante de proteine, minerale,vitamine [i fibre vegetale, toateextrem de utile pentru practican]iifitnessului sau culturismului. Eu,\n special \n zilele cånd am film`ripentru emisiunea Top Sport,consum destul de multe batoaneFibrobar-R (6-8), dar \n restulzilelor, cåte 1-2 pe zi.

Florin Uceanu

10 HHHH CULTURISM

Exerci]iile aerobice (\not, aler-gare, ciclism etc) sunt cele maieficiente forme de antrenamentcardiovascular.

Cre[terea capacit`]ii de efort ainimii, \mpreun` cu un tonus maibun al vaselor sangvine, m`rescrezisten]a general` la efort a or-ganismului. Te po]i antrena maidur [i mai repede cånd e[ti \ntr-oform` bun` din punct de vederecardiovascular. Pe de alt` parte,din moment ce cauza nr. unu adeceselor este reprezentat` de di-ferite boli cardiovasculare, impor-tan]a antrenamentelor aerobiceeste de la sine \n]eleas`.

Culturi[tii nu se omoar` de obi-cei dup` acest gen de exerci]ii,dar le fac cu scopul de a sc`pa degr`sime, \n special \nainte de con-

cursuri. Are sens deoarece gr`si-mea poate fi ars` doar \n prezen-]a oxigenului, iar exerci]iile aero-bice sunt cele \n care corpul con-sum` mult oxigen. Totu[i mul]iculturi[ti au c`zut \n capcana su-praantrenamentului devenind preaentuzia[ti \n ceea ce prive[teexerci]iile aerobice. Din p`cate,creierul percepe excesul de exer-ci]ii aerobice ca o form` de stres[i r`spunde prin ini]ierea unei cas-cade de eliber`ri hormonale ceduc la cre[terea secre]iei de corti-zol, care este un hormon catabo-lic, ceea ce duce la distrugerea [ipierderea de ]esut muscular.

Cånd nivelul cortizolului estecrescut, hormonii opozan]i, ceianabolici, care ajut` la construireade mas` muscular`, de obiceiscad ca nivel.

Aceasta explic` de ce, de obi-cei, alerg`torii de semifond [i fond(de lung` distan]`) au de obiceiun nivel sc`zut de testosteron(hormon anabolic). Din punct devedere al culturi[tilor, un nivelsc`zut de testosteron, cuplat cuun nivel sc`zut de cortizol, estedezastruos. Nu numai c` mu[chiise atrofiaz` \n asemenea condi]ii,dar nivelul crescut de cortizol pro-moveaz` depozitarea gr`similorpe corp obturånd fibrarea. Un noustudiu pe animale indic` alt meca-nism prin care excesul de exer-ci]iu aerobic poate reduce nivelultestosteronului. Doisprezece [oa-reci au fost \mp`r]i]i \n dou` gru-puri, un grup care a fost pus s`\noate 3 ore pe zi, 5 zile pe s`pt`-mån`, [i un grup care nu a f`cutnici un exerci]iu. Regimul de an-trenament, la care a fost pusgrupul [oarecilor for]a]i s` \noate,a dus la un declin semnificativ al

produc]iei de testosteron, al pro-duc]iei de sperm` [i al masei in-terne a organelor sexuale.

Consumul crescut de oxigenasociat cu exerci]iul aerobic pro-duce foarte mul]i radicali liberi,care sunt rezultatul metaboliz`riioxigenului. |n mod normal, meca-nismul de ap`rare al corpului neu-tralizeaz` efectele radicalilor li-beri, dar \n acest caz nivelul exer-ci]iilor a surclasat sistemul deap`rare al [oarecilor. radicalii li-beri au tendin]a s` atace ]esuturi-le bogate \n gr`simi polisaturate,cum ar fi membranele celulare, [is` compromit` func]ionarea celu-lelor, ceea ce duce la variate con-secin]e negative, incluzånd can-cerul [i bolile de inim`. |n aceststudiu s-a demonstrat c` excesulde exerci]iu aerobic a dus la afec-tarea membranelor celulelor testi-culare, care sunt bogate \n gr`-simi polinesaturate. Aceasta a dusla descre[terea activit`]ii enzime-lor implicate \n sinteza testostero-nului. De asemeni, a redus fluxulsangvin c`tre testicule, sc`zåndabsorb]ia \n sånge a acestuia.

Studii recente au ar`tat c`, laoameni, nivelul cortizolului cre[tedup` o or` de exerci]iu aerobiccontinuu. Deci putem specula c`aceasta ar fi limita [i c` nu ar tre-bui s` dep`[im o or` de exerci]iuaerobic, efectuat continuu, pe zi.Mai mult poate duce la pierdereade mas` muscular`.

dup` Ironman

CULTURISM HHHH 11

Majoritatea [tim cum este cåndnu ai chef de antrenament sau s`faci diverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventateb`uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fiind fabricat` de firmaNeuber - Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original,fabricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum, dac` ave]i operioad` a zilei \n care v` sim]i]i f`r`energie, nu trebuie decåt s` dizol-va]i un plic de „Instant EnergyDrink“, \n 250 ml de ap` [i, \n circa20-30 de minute, sunte]i apt de oriceactivitate fizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m acea-st` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` adminis-trarea pentru c` aceast` b`utur`con]ine cofein` [i s-ar putea s` numai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acesttip „gata preparate“, care se g`sesc\n magazine, dar produsul nostruare avantajul c` ocup` pu]in spa]iu,este u[or (15 g) [i nucon]ine conservan]isau alte substan]ecare asigur` deobicei stabilitatea

lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg,Niacin`-9 mg, Ac. Pantotenic-3,3mg, Piridoxina-1,2 mg, Riboflavina-

0,8 mg, Ciancobalamina-0,5 mg,Energyflavour SD-0,8 mg.Produsul este contraindicat per-soanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru comenzi depeste 50 buc`]i.

PPre]]:: 10..000 lei//pplic

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i lamagazine sau s`li.

021/225.70.46; 225.50.57;225.45.68 0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645fax: 021/225.70.46

ssss aaaa uuuu llll aaaa wwww wwww wwww .... rrrr eeee dddd iiii ssss .... rrrr oooo

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzånd [itaxele po[tale

Instant Energy Drink Nutrimaxx

EXERCI}IILEEXERCI}IILE AEROBICEAEROBICE POTPOT CAUZACAUZASC~DEREASC~DEREA MASEIMASEI MUSCULAREMUSCULARE

MÅNCA}IMÅNCA}I VEGETALE, FRUCTE {IVEGETALE, FRUCTE {I BATOANEBATOANE PROTEICEPROTEICE

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sautelefonic (inclusiv

såmb`ta [i duminica)

www.redis.romagazin on-line de vånzare

suplimente nutritive [i accesoriipentru practicarea sportului.

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

12 HHHH CULTURISM CULTURISM HHHH 13

Al doilea pol este alimenta]ia.Mul]i oameni sunt gra[i deoarecese alimenteaz` incorect. Dac` ve]ireduce num`rul de calorii, ve]isl`bi chiar [i f`r` efort aerob, îns`aspectul corpului va fi ca al unuiom sl`bit de o boal` [i nu radiindde s`n`tate ca al celui care se an-treneaz`.

Împ`r]i]i regimul zilnic în 5-6mese mai mici. Unii spun c`aceast` împ`r]ire nu ar avea unefect semnificativ asupra sl`birii,totu[i este cunoscut faptul c` or-ganismul consum` energie pentrua digera alimentele [i astfel, mân-când la fiecare 2-3 ore, ve]i men]i-ne metabolismul activ.

Compozi]ia alimentelor estefoarte important`. Orienta]i-v`spre alimente bogate în proteine[i f`r` multe gr`simi, ca albu[ulde ou, pui sau curcan f`r` piele,pe[te, carne de vac` slab`, lapte[i brânz` dietetic`. Concentrateleproteice pot fi de ajutor.

Carbohidra]i i sunt, de ase-menea, importan]i (ei sunt „com-bustibilul“ organismului), dar re]i-ne]i c` excesul se depune sub for-m` de gr`sime. De aceea, orien-ta]i-v` spre surse de carbohidra]icu index glicemic redus, ca

legumele, cerealele [i unelefructe.

O idee interesant` este cicliza-rea carbohidra]ilor. Aceast` meto-d` const` în 3 zile în care reduce]icu 15% necesarul zilnic, apoi o ziaport normal, iar în urm`toarea zicre[te]i cu 15% aportul peste nor-mal. Ciclul se repet` apoi. Separe c` aceast` tehnic` de cicli-zare este mai eficient` în efortulde sl`bire decât men]inerea per-manent` a unui aport redus decarbohidra]i. În timpul efortuluifizic, mu[chii au nevoie de gluco-z`, iar ciclizarea carbohidra]ilorare capacitatea de a înc`rca maibine mu[chii cu glicogen. Estedoar o idee pe care eventual o pu-te]i testa pe voi.

În linii foarte mari, cam aceastaar fi abordarea logic` a unei curede sl`bire cu [anse de succes.Totul se poate reduce la simplaecua]ie „consum energetic > aportenergetic“.

Cum se pune în practic` acestlucru, pute]i afla dac` v` docu-menta]i temeinic sau dac` v`adresa]i speciali[tilor în domeniu.Mult succes!

Dr. ßerban Damian

În fiecare zi, de mai bine de doi ani, când intru pepagina de consultan]` on-line (www.topculturism.ro/dr.redis)m` a[tept s` g`sesc cel pu]in 2 „\ntreb`ri-tip“.

În prima g`sesc mesajul „disperat“ al unui ecto-morf, care a încercat „totul“ (!!?!) [i nu reu[e[te s`creasc`. A doua întrebare este a unei persoane(fat` sau b`iat, nu are importan]`) cu tipul somaticendomorf care are ceva mas` muscular`, daraceasta este acoperit` de un strat de ]esut adipos(mai ales sub form` de burt` la barba]i [i sub form`de „aripioare“ [i fund la femei) [i care ar vrea s` sl`-beasc` („s` se defineasc`“), f`r` îns` a pierdemasa muscular`. Omul nostru a fost totdeauna maiplinu], mai ales în perioadele în care nu face efortfizic, [i, dac` m`nânc` dup` pofta inimii, se \ngra[`,îns` acum merge la sal` de fitness, trage cu greu-t`]i mari, eventual ia [i ni[te suplimente, a sl`bit 2-3kg, îns` tot nu e mul]umit.

Te recuno[ti cumva în descrierea de mai sus?Dac` da, probabil c` ai nevoie s` îmi faci o vizit`

la cabinet, îns` pân` atunci cite[te mai departe,fiindc` am s` schi]ez câteva idei care s-ar putea s`-]i foloseasc`.

De la \nceput vreau s` v` spun c` nu am de gânds` „dezv`lui“ cine [tie ce re]et` extraordinar`, cucare ve]i sl`bi 15 kilograme în 3 zile, evident „f`r`nici un fel de efort“.

Deci, ce ar trebui f`cut?Sunt doi poli asupra c`rora trebuie s` v` îndrep-

ta]i aten]ia: nivelul efortului fizic [i alimenta]ia.Nu va trebui s` renun]a]i la exerci]iile de cultu-

rism, sta]i lini[ti]i (fiindc` [tiu c` ar trebui s` v` cerprea mult [i v` \n]eleg). Ceea ce trebuie s` face]ieste s` v` gåndi]i foarte serios la introducerea înprogramul vostru de antrenament a câtorva [edintede antrenament cardio (efort aerob), precum aler-gare \n ritm moderat (astfel încåt s` pute]i între]ineo conversa]ie cu propozi]ii scurte cu un partener dealergare), înot, biciclet`, s`rit coarda, gimnastic`aerobic` sau la sal`, biciclet` sta]ionar`, band` dealergat, stepper. Eu consider c` este de preferat s`face]i acest efort într-un alt moment decåt în cadrulantrenamentului de for]`. O [edin]` trebuie s` dure-ze minim 30-45 minute, dar nu mai mult de 60-90minute, astfel încåt s` aib` efect.

Dac` principalul vostru scop este acumularea de

mas` muscular`, trebuie s` fi]i con[tien]i c` aceast`activitate (antrenamentul cardio) este consumatoarede energie, deci într-un fel v` submina]i singuri în-cerc`rile. Pe de alt` parte, este important s` nu re-nun]a]i la exerci]iile de for]` chiar dac` dori]i numais` sl`bi]i, deoarece astfel v` men]ine]i tonusul mus-cular (iar „furnalul“ unde sunt arse gr`simile suntmu[chii, deci cu cât ave]i mas` muscular` maimult`, cu atât pute]i s` „arde]i“ mai multe gr`simi).

Mai trebuie s` re]ine]i c`, în aceast` situa]ie,cântarul nu este cel mai bun prieten. La început ve]ida jos câteva kilograme, îns` apoi, continuând cuacest gen de antrenament combinat, e posibil ca întimp s` mai sc`pa]i de stratul adipos [i s` mai acu-mula]i [i mas` muscular`, ceea ce pe cântar nu seva cunoa[te, în schimb oglinda nu v` va în[ela.

Organismul are o mare capacitate de adaptare,de aceea este bine s` alterna]i diversele tipuri deefort aerob sau s` le combina]i. Cre[terea ritmuluisau duratei nu e o idee foarte bun` atunci cândexist` interesul de a salva masa muscular` de ladistrugere.

ECUA}IA SC~DERII |NECUA}IA SC~DERII |NGREUTATEGREUTATE

ZINCUL, UNZINCUL, UN MINERALMINERAL ESEN}IALESEN}IALDe[i toate mineralele esen]iale

sunt vitale pentru s`n`tate, zinculse remarc` \n mod particular \nochii celor care vor for]` [i mas`muscular`.

Ca [i alte minerale, zincul arefunc]ii multiple \n corp, \n specialcoactivator al enzimelor. el este,implicat \n 200 de reac]ii ale en-zimelor, inclusiv \n sinteza [i eli-berarea de hormoni anabolici.

F`r` zinc, enzimele care con-vertesc prohormonii \n testoste-ron nu ar func]iona. F`r` zinc, nuai putea digera proteinele, nu aiputea procesa acidul lactic din

mu[chi sau dioxidul de carbon.F`r` zinc, celulele tale nu s-arputea reproduce din moment cezincul este necesar pentru activit-atea DNA.

Foarte probabil ai deveni gras,f`r` zinc, din moment ce estenecesar ca s` activeze enzimelenecesare pentru produc]iahormonului glandei tiroide.

Zincul se concentreaz` \n ]e-suturile prostatei mai mult ca \norice alt ]esut. Studiile arat` c`zincul protejeaz` \mpotriva can-cerului de prostat`.

Totu[i, prea mult dintr-un lucru

bun poate duce la efecte ne-gative. de[i \n doze mici (necesa-rul pentru b`rba]i e de 11 mgminim zilnic) este anticancerigen,\n doze mari a fost asociat cucre[terea riscului de cancer laprostat` la b`rba]i.

Subiec]ii care au consumattimp de 10 ani 100 mg zilnic auavut o inciden]` mai mare decancer de prostat`. Morala?Ave]i grij` cåt zinc \nghi]i]i zilnicdin hran` [i suplimente (mine-rale), dac` v` apropia]i de 100mg zilnic, e cazul s` mai reduce]ide undeva.

LLLLUUUUCCCCRRRRUUUULLLL ||||NNNNEEEECCCCHHHHIIIIPPPP~~~~

Un studiu publicat \n revistaReader’s Digest din SUA, a vruts` determine dac` efectuareaunor proiecte, \n comun, \n cas`,duce la „sudarea“ cupurilor.

Iat` cåteva rezulatate:

– 36 % au fost impresiona]ic` petrecerea timpului cuperechea lor a fost cea maibun` parte a activit`]ii

– 28% au fost impresiona]i defelul cum au lucat \n echip`

– 9% au spus c` experien]a afost romantic`

– numai 6% au spus c` s-aucertat [i \njurat

Antrenamentele la sal` pot ficatalogate ca proiecte ce pot ficomune. Antrenåndu-te cu pe-rechea ta, de cåteva ori pe s`p-t`mån` ar putea face minunipentru rela]ia voastr`, [i poatedeclan[a cåteva „serii [i repe-t`ri“ suplimentare \n dormitor.

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

14 HHHH CULTURISM

Larry Scott, primul cå[tig`tor altitlului Mr. Olympia, \n 1965, s-aremarcat la vremea respectiv`prin dezvoltarea de excep]ie abra]elor [i a umerilor.

Ca fiecare campion aveasecretele sale, secrete care acumsunt disponibile publicului largprin articolele publicate \n reviste.Iat` unul din secretele dezvolt`riideltoizilor s`i dezv`luit \n cadrulunui dialog reprodus de revistaIronman.

– Larry, \ncerc s` adaug mas`muscular` deltoizilor mei [i a[avea nevoie de sfatul t`u. Umeriit`i sunt atåt de masivi, cum i-aiconstruit?

– Russ, glume[ti? Ai umerigrozavi!

– Mda! Sunt lat \n umeri, dar nuau mas` muscular` ca la tine, aicam 5 cm de mu[chi pur care iese\n lateral fa]` de oase. Cum aiconstruit masa asta muscular`?

– Vino aici, Russ, am s`-]i ar`tceva ce o s`-]i plac`. L-am dus laun aparat simplu, de \mpinspentru umeri.

– E mai bun `sta ca ganterele?– |n unele privin]e, da. Pentru

\nceput, trebuie s` cobori scaunul\n a[a fel \ncåt genunchii s` fie laacela[i nivel sau mai sus ca[ezutul, altfel vei avea tendin]a s`\mpingi din picioare pentru a ajutami[carea. A[az`-te. Acum apuc`bara cu degetele mari pe aceea[iparte cu restul degetelor. |mpinge\n sus bara doar 12-15 cm, numai mult. Mai sus, vei \ncepe s`lucrezi mai mult cu tricep[ii. Maimult, vei \ncepe s`-]i ir i ] i\ncheietura um`rului. Dac`utilizezi doar prima treime (cea dejos) a mi[c`ri i , nu vei cauza

inflamarea \ncheieturilor umerilorca la \mpinsurile executate pån`cånd måinile se \ntind complet.

OK, \ncepe mi[carea cucoatele cåt mai \nspre \nainte, iar\n t imp ce ridici bara mi[c`coatele cåt mai \n spate posibil.

Uit`-te la mine, asta vreau s`zic, pe m`sur` ce \mping bararotesc coatele \n spate [i m`opresc din mi[carea ascendent`cånd bara a dep`[it capul.

– |n]eleg, las`-m` s` \ncerc [ieu.

– E bine, dar trebuie s` rote[timai mult coatele spre \n spate,altfel deltoizii laterali nu prea suntsolicita]i. Cele mai multe dinmi[c`rile de \mpins deasupracapului solicit` doar deltoizi ifrontali. Numai dac` deltoizi ilaterali trag coatele \n spate,putem construi masivitatea lor cuacest exerci]iu.

– Cåte serii [i cåte repet`ri s`fac?

– F` 6 repet`ri, redu greutatea[i f` \nc` 6 repet`ri. F` 6 serii dinastea [i mai vorbim.

– E pur [i simplu grozav, Larry!Nu-mi vine s` cred ce mult mi s-au umflat umerii cu sånge.

dup` Ironman

Potrivit revistei medicale Pre-vention, ce apare \n SUA, cerce-t`torii australieni au descoperit, \nurma unui studiu pe 36 de subiec]icu diabet, \ntre 60 [i 80 de ani, c`cei care aveau diete s`n`toase [iurmau un program de exerci]ii cugreut`]i au ob]inut o sc`dere a za-h`rului \n sånge de 3 ori mai maredecåt cei care doar urmau dietes`n`toase.

Asemenea beneficii erau simila-

re cu cele ob]inute cu medica-mentele pentru diabet. |n plus, eiau pierdut [i cantit`]i moderate degr`sime corporal`.

„Mu[chii sunt site majore de cu-r`]ire a sångelui circulant [i, devreme ce pierdem mu[chi, pe m`-sur` ce \mb`trånim, reconstituirea]esutului muscular, cu ajutorul an-trenamentelor cu greut`]i, estefoarte important` pentru cei \nvårst` care au diabet“. Subiec]ii

din studiu au f`cut 9 exerci]ii carese adresau tuturor grupelor mus-culare majore ale corpului. Au f`-cut 3 serii, a cåte 8-10 repet`ri,din fiecare exerci]iu, de 3 ori pes`pt`mån`.

Antrenamentul cu greut`]i pro-moveaz`, de asemeni, s`n`tateainimii, ceea ce e \n mod specialimportant pentru cei cu diabet, dinmoment ce riscul unei afec]iuni ainimii este dublu la ace[tia.

ANTRENAMENTUL CU GREUT~}I AJUT~ |N ANUMITE AFEC}IUNIANTRENAMENTUL CU GREUT~}I AJUT~ |N ANUMITE AFEC}IUNI

DELTOIZI CU LARRY SCOTTDELTOIZI CU LARRY SCOTT

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

18 HHHH CULTURISM CULTURISM HHHH 19

lll Arnold a fost votat de to]ipractican]ii culturismului [i fitness-ului din California pentru func]iade guvernator? {i v` spunem noic` \n California sunt mul]i, foartemul]i culturi[ti. Unii dintre ei chiars-au implicat activ \n campaniaelectoral` cum au fost [i culturi[tiidin imagine care au purtat \n sal`[i pe strad` tricouri cu sloganul

„Ie[i afar` [i voteaz` - Arnoldpentru postul de Guvernator“ sau„Taci din gur` [i voteaz` - Arnoldpentru postul de Guvernator“.Asemenea culturi[ti, de peste 100kg, chiar c` atrag aten]iatrec`torilor. |n centru, cu tricoualbastru, \l pute]i vedea pe JoeGold, cel care a ini]iat [i dezvoltatlan]ul de s`li Gold’S Gym [i, apoi,dup` ce l-a våndut lan]ului de sali

World Gym, acestea au devenit lafel de faimoase \n SUA ca [iMcDonald’s-urile.

lll la concursul organizat deJan Tana, \n California, din suma„v`rsat`“ de sponsori a fostasigurat [i un premiu pentru celmai bun program de prezentare,acordåndu-se locul unu, doi [itrei? Stimula]i de premii,

concuren]ii s-au str`duit mai mults` vin` cu programespectaculoase. Iat` o idee bun`.Astfel concursul devine maiinteresant de privit, din punct devedere al spectatorilor, ceea ce\nseamn` atragerea unui publicmai larg, dornic de show-uri maiartistice, nu doar de „mu[chi“.

Un public mai numeros\nseamn` [i \ncas`ri mai mari din

vånzarea biletelor de acces. Iat`deci c` banii investi] i se pot\ntoarce \napoi.

lll a[a cum fac de obiceicånd v` anun] apari]ia \n pres` aunor articole despre culturi[tiiromåni, o fac [i acum chiar dac`este vorba despre mine. Astfel,cotidianul cu cel mai mare tiraj dinRomånia, „Libertatea“, a publicat\n edi]ia de duminic` 15 februarie,un amplu articol \nso]it defotografii \n care apar al`turi decåteva vedete autohtone, pe carele antrenez personal: PaulaSeling, Nicoleta Luciu, DinuMaxer etc.

lll såmb`t`, 13 martie, ora12, va avea loc la Constan]a, \nTomis 3, str. Ha[deu 83,deschiderea unui magazin (pre]uridin revist`) de produse nutritivepentru culturi[ti [i practican]iifitnessului? La deshidere voi fiprezent [i eu ca invitat special [ivoi sta la dispozi]ia celor prezen]ipentru a da sfaturi \n leg`tur` cuprogramele lor de antrenament [icele mai potrivite suplimente \nfunc]ie de caracteristici lefiec`ruia. De asemenea, primiisosi] i vor primi gratuit cartea„Culturism de performan]`“.

lll firma Redis Nutri]ie estedeja cunoscut` \n tot sportulromånesc. Pe lång` numero[iiculturi[ti, sunt sponsorizati sportividin mai multe discipline sportive:la fotbal, echipa F.C. Na]ional, lahochei, echipa Steaua Bucure[ti,

la atletism arunc`toarea de suli]`Claudia Is`il` (fost` campioan`mondial` de junioare), iar recents-a implicat [i \n box spon-sorizånd cele mai bune sportivedin ]ar`, care sunt legitimate la„Clubul Rapid - Patrick Ivana“:{erban Geanina, {tefanidisCristina, Nicorici Florentina,P`ncescu Aura [i Anca Ioni]` zis`„Savarina“ pe care, poate, mul]idintre voi a]i v`zut-o la Pro TV \nscurtul meci cu „Nichita“.

lll dup` cum am aflat de laantrenori i lor, cele mai bunesportive din culturismul romånesc,Campioana European` absolut`Irina Muntean [i CampioanaMondial` absolut` MonicaMure[an, nu au mai primit sprijindin partea federa]iei din octombrieanul trecut pån` acum la\nchiderea edi]iei revistei (29februarie 2004)? Cei doi angaja]iai federa]iei nu s-au zb`tut delocpentru a le ajuta pe sportive, cutoate c` \n urma performan]elorde anul trecut ale celor dou`campioane au \ncasat prime depeste 20.000.000 lei f iecare.Singurul ajutor pentru acestesportive a venit din partea firmei

Redis, reprezentat` de vice-pre[edintele federa]iei, CristianDulgheru, care la \nceputul anuluia semnat cu federa]ia un contractde 108.000.000 lei, bani care sevor duce, \n tran[e lunare, la celedou` sportive [i la Petru Moja.Astept`m sponsoriz`ri [i de laceilal]i membrii ai federa]iei, care,\n acest an, dup` informa]iile noa-stre, nu au f`cut nici o sponso-rizare.

lll Ionu] Iana se preg`te[tes` reintre \n competi]ii? Dup` ce\n urm` cu cå]iva ani era cotat cao mare speran]` a culturismuluinostru, datorit` masivit`]ii sale, afost nevoit s` \ntrerup` antre-namentele datorit` unui accidentde ma[in`. Acum, ref`cut, vareintra \n competi]ii, fiind preg`tits` se lupte pentru un loc pepodium.

lll Michelle Adams, con-curent` de fitness, prime[te „omån` de ajutor“, pentru aplicarealo]iunilor bronzante \naintea unuiconcurs, de la o coleg`? Posturaconcurentelor [i unghiul din care afost f`cut` fotografia i-a f`cut pereporteri de la Ironman s`comenteze glume]: „Credem c`måna magic` a fost cea care apropulsat-o pe primul loc pe

Michelle“.lll primul mare concurs

profesionist al anului, „IronmanPro Invititional“ desf`[urat pe 21februarie, \n Pasadena, California,a fost cå[tigat de Dexter Jackson,pe locurile urm`toare clasåndu-se\n ordine urm`torii sportivi: LeePriest, Gustavo Badell, AhmadHaidar, Craig Titus [i David Enry.

AAnnca Ionni]`„Savarinna““ Ionnuu] Ianna

MichelllleAAddamss

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

20 HHHH CULTURISM CULTURISM HHHH 21

Firma Redis v` pune la dispozi]iesuplimente provenind de la cele maiimportante surse de concentrateproteice, produse pure, cu gusturi [iarome specifice, pe care dumnea-voastr` s` le prepara]i cum crede]ide cuviin]`. Cel mai important estec` aceste substan]e se prezint`ambalate \n plicuri care con]in cåte40 g de produs, fiind astfel mai u[orde transportat [i de administrat.Acum fiecare \[i poate combinadiferite surse de protein` pur` \nmodul care crede c` este cel maibun [i \i poate da gustul preferat.

Se administreaz` zilnic cåte unasau mai multe por]ii a 40 g, dup`necesit`]ile proteice ale fiec`ruia.

SUPROSoia este o surs` foarte valo-

roas` de proteine, fapt pentru care adevenit larg uti l izat` \n lumeasportului.

Proteina din soia con]ine un pro-cent crescut (35%) din aminoaciziiglutamin`, lizin` [i al]ii din categoriacelor cu caten` ramificat`, fa]` deproteinele de origine animal`. Suproeste un izolat proteic din soia cu ab-sorb]ie rapid` \n organism [i cu oconcentra]ie proteic` de peste 90%.Produc`tor: Dupont Protein Tehno-logies, Belgia

Plic de 40 g – 12.000 lei

PROTEINMIX-REste un concentrat

proteic de marecalitate ob]inut dincele mai importan-te surse de pro-tein` de origineanimal`: zer,lapte [i albu[ de ou.Concentra]ia proteic`este de 85%. Produc`tor:Velco, Grecia

Plic de 40 g – 25.000 lei

CASEINATCaseinatul de sodiu este un

concentrat proteic din lapte elaboratpe baz` de proteine lacticecoagulabile cu o concentra]ieproteic` de 92%. Produc`tor:Scerma, Fran]a

Plic de 40 g – 20.000 lei

PROTWHEY-R

Proteina din zer este o protein`cu absorb]ie rapid`, are un efectanabolic puternic prin promovareasintezei proteinelor, \n timp ce,simultan, reduce distrugerea de

protein` (catabolismul).Caracteristicile PROTWHEY-R:- protein` cu absorb]ie rapid`;- cre[te la maxim sinteza proteic`;- gust foarte bun;Concentra]ia proteic` este de

81%. Produc`tor: Velco, Grecia.Plic de 40 g – 22.000 lei

Se fac comenzi de minim 5plicuri.

Pentru comenzi mai mari de 50plicuri, se fac reduceri de 25%.

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i lamagazine sau s`li.

10 plicuride Isotonnic--R la pre]ul de nnumai9 0 . 0 0 0

lei.Aceeast`̀ oofeert`̀ cuuprindee [i uunreecipieent dee 11 litruu caree see pooateefooloosi la preeparareea prooduusuuluui.

Rec ip ientu l are un dopconstruit special pentru sportivi,nefiind nevoie s` fie scos pentrua se consuma lichidul din el. Acest

recipient poate fi fo-losit [i pentru pre-pararea pudre lorprote ice, putånd]ine loc de shaker. Oferta standard cuprindeplicuri cu toate cele trei arome, dar, la

cerere, pute]i primi toate plicurilecu o singur` arom`. Comenzilepentru aceast` ofert` se pot facela telefoanele redac]iei.Bucure[tenii pot beneficia deofert` la magazinele de prezentare„Club Redis“, str. Mihai Eminescu114-116 [i „Viva Fitness“ (cart.Regie, Disco R2).

NOUAAccuumm ccuu aarroommee ddee ppoorrttooccaallee,,

ll`̀mmååiiee [[ii ttuuttttii ffrruuttttiiOfert`special`

021/225.70.46; 225.50.57; 225.45.680744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645fax: 021/225.70.46

sau la www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sautelefonic (inclusiv

såmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzånd [itaxele po[tale

Concentrate proteice la plic

Flexiile cu bara efectuate cu priz` \ngust` solicit` la maximcap`tul lateral [i cel intern al bicepsului. De asemeni [ibrahialii (mu[chiul aflat sub biceps) sunt stimula]i complet.

Analizele cu aparatur` special` MRI arat` c`, dac` faciexerci]iile cu priz` larg`, cap`tul cel mai apropiat de trunchipreia cea mai mare parte a stresului, cap`tul lateral [i brahialiifiind mai pu]in solicita]i. |n concluzie, folosi]i o priz` \n care\ntre palme sunt doar 25 de cm [i ve]i ob]ine o solicitare maicomplet` a bicepsului.

Am pl`cerea s` v` anun] apari-]ia volumului „Stretching, secretulflexibilit`]ii“ pe care am scris-o cugândul la to]i cei care sunt preo-cupa]i de propria lor s`n`tate [ide aspectul fizic. În aceast` carteam dorit s` acop`r toate aspec-tele necesare pentru a în]elegemai bine stretchingul.

De fapt, ce înseamnã „stret-ching“? În limba romån`, acestcuvånt englezesc se traduce prin„întindere“, îns` a c`p`tat în sporto semnifica]ie mai larg`, aceea de„complex de exerci]ii de întindere,cu capacitatea de a îmbun`t`]iflexibilitatea [i mobilitatea organis-mului“.

Stretchingul este o metod` sim-pl` [i la îndemån` de „dezmor]ire“dup` ore întregi de munc` seden-tar`, îns` poate fi integrat ca partea etapei de înc`lzire înaintea unuiantrenament sau a etapei de re-venire dup` efort, indiferent desportul practicat. Mai presus deacestea, stretchingul poate fi con-siderat o metod` de antrenamentca atare, mai ales de c`tre ceicare urm`resc ob]inerea unuigrad ridicat de flexibilitate.

În partea general` a c`r]ii mele,

am f`cut o scurt` introducere înanatomia [i fiziologia sistemuluimuscular, iar în primul capitol g`-si]i dou` plan[e cu musculaturacorpului. Urmeaz` un capitol des-pre flexibilitate [i explica]ia sa fizi-ologic`, apoi prezentarea tuturortipurilor de stretching. În parteaspecial` am cuprins aspectele im-portante ale antrenamentului destretching; punctul forte al c`r]iiconsider c` este reprezentat decele 100 de exerci]ii, care acoper`toate grupele musculare ale cor-pului. Fiecare exerci]iu este expli-cat pe larg [i înso]it de un desenexplicativ, în care este sugerat`direc]ia de mi[care prin s`ge]i, iargrupa muscular` solicitat` estemarcat` printr-o zon` mai închis`la culoare.

|n finalul c`r]ii, am ad`ugat uncapitol în care prezint amplitudi-nea de mi[care la nivelul tuturorarticula]iilor corpului [i un capitoldespre munca sedentar` [i stret-ching. În acest ultim capitol, ampunctat cåteva elemente de ergo-nomie folositoare mai ales celorce petrec multe ore în fa]a com-puterului.

Prefa]a c`r]ii a fost scris` de dl.

Andi Vilara, c`ruia îi mul]umescpentru ajutorul acordat.

Pute]i cump`ra cartea mea,„Stretching, secretul flexibilit`]ii“,din libr`rii sau o pute]i comanda latel. 021/222.19.49 sau on-line pesite-ul www.edituracorint.ro.

V` doresc lectur` pl`cut` [i ungrad înalt de flexibilitate [i mobi-litate!

Dr. ßerban Damian

APARI}IE EDITORIAL~ APARI}IE EDITORIAL~

„STRETCHING, SECRETUL FLEXIBILIT~}II“„STRETCHING, SECRETUL FLEXIBILIT~}II“FLEXIILE CUFLEXIILE CU PRIZ~ |NGUST~,PRIZ~ |NGUST~,MAIMAI BUNE?BUNE?

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

22 HHHH CULTURISM

PROGRAMluni – såmb`t`

8-22; duminic` 8-16

Str. Orhideelor 3-5,sector 6, Bucure[ti(cartier Regie,aceea[i cl`dire cuDiscoteca R2). Mijloace detransport: metrou –sta]ia Groz`ve[ti;autobuzele 105, 601;tramvaiele 2, 11, 35,

viva fitness l Sal` ultramodern`

l Aparatur` de ultim`genera]ie „Daso-Cado“

l 100 de posturi de lucrusimultan

l Du[uri, saun`, vestiareseparate pentru b`rba]i

[i femei

l Bar sportiv

VVåårrssttaa:: 19 ani

||nn`̀ll]]iimmee::1,70 m

GGrreeuuttaattee:: 52 kg

SSttaarreeaa cciivviill`̀:: nec`s`torit`

RRee[[eeddiinn]]aa ccuurreenntt`̀:: Bucure[ti

OOccuuppaa]]iiaa aaccttuuaall`̀:: elev` \n clasa a XII-a la liceulbilingv George Co[buc din Bucure[ti

HHoobbbbyyuurrii//aallttee pprreeooccuupp`̀rrii:: ascensiunile montane,c`l`toriile, animalele

MMåånnccaarreeaa ffaavvoorriitt`̀:: tortellini, salatele, ciocolata [i \nghe]ata

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: vreau s` concurez la bodyfitness[i s` iau examenul la facultate

EExxeemmpplluu ddee pprrooggrraamm ddee aannttrreennaammeenntt ppeennttrruuaabbddoommeenn::

- ridic`ri de trunchi pe plan orizontal – 4 serii pån`la epuizare

- ridic`ri de picioare la spalier – 4 serii pån` laepuizare

- bricege – 4 serii pån` la epuizare

Cei mai mul]i dintre tinerii deazi, care frecventeaz` s`lile deculturism, cred c` Arnold a fostprimul mare star „cu mu[chi“ de laHollywood. Ei bine, nu este a[a!|nainte de 1960, un culturist penume Steve Reeves era starulnum`rul 1 la Hollywood [i \n lume,printre actori, \n ceea ce prive[tepopularitatea [i \ncas`rile.

Steve [i-a \nceput cariera la \n-ceputul anilor ‘50 ap`rånd \n cåte-va produc]i i \n teatrele de peBroadway, apoi \n cåteva serialede televiziune, pentru ca mai tår-ziu s` apar` \n roluri secundare \nproduc]ii cinematografice. Primullui rol secundar a fost \n comediamuzical` „Atena“, un film care aavut \ncas`ri modeste, dar,datorit` c`ruia, Steve Reeves adevenit rapid subiectul de discu]iede la Hollywood. Pån` la el numai fusese un actor cu unasemenea fizic.

Datorit` fe]ei [i fizicului s`u,Steve a fost solicitat s` joace \n„Hercules“ ce urma s` se filmeze\n Italia. Reeves a semnat con-tractul, a zburat \n Italia [i s-a pre-g`tit s` joace \ntr-un film careavea s` transforme peste noaptepe culturistul–actor \n vårst` de

31 de ani, \n cel mai mare numedin cinematografie, \n aceaepoc`.

La trei luni de la lansarea \nAmerica, filmul devenea cea maimare lovitur` de box-office dinistoria Hollywood-ului. |n primas`pt`mån` filmul a avut \ncas`riechivalente cu 9 milioane de $ ac-tuali. |n a doua s`pt`mån` s-aucomandat \nc` 600 de copii ale fil-mului, cea mai mare comand` pecare o v`zuser` cei de la labora-torul de procesare. Nimeni nu maiv`zuse un corp ca al lui Reevesexpus \ntr-un film. |n total, filmul aadus \ncas`ri echivalente cu 140milioane de dolari actuali, iarSteve Reeves a devenit starulnum`rul 1 la box-off ice-ulvedetelor hollywoodiene, filmulfiind cea mai de succes pelicul`din lume.

Al]i produc`tori s-au gåndit s`imite aceast` produc]ie [i curåndpia]a a fost inundat` de tot felulde filme cu Hercule. Chiar [i RegPark, Mr. Universe \n anii ‘50, s-aaventurat \n aren`. |ns` filmul cuReeves a fost primul [i le-a dep`-[it \n popularitate [i \ncas`ri petoate cele 23 de produc]ii axatepe aceea[i tem`, inclusiv pe cea

\n care au jucat\mpreun` ArnoldSchwarzenegger [iLou Ferrigno.A urmat pentruReeves apari]ia \nalt film turnat \n Eu-ropa, bine\n]eles peaceea[i tem`, numit„Hercules Unchai-ned“ (Hercule dez-l`n]uit), care a spartiar`[i recordul box-office-ului. |n acestfilm, Reeves a des-coperit c` actri]eledin preajm` suntfoarte interesate de

el, din moment ce, la turnareauneia din scene \n care el eras`rutat de frumoasa actri]` SilviaLopez, \n momentul \n care re-gizorul a dat comanda stop, t`ia]i,ea nu s-a oprit pentru mult timp.Pån` la urm`, regizorul a zis mai\n glum` mai \n serios: „Arunca]ini[te ap` pe ei“. Dup` terminareazilei de filmare Reeves s-a trezitvizitat de actri]` \n camera dehotel.

A urmat apoi apari]ia lui \n fil-mele „Hadji Murad“, „The WhiteWarrior“, „Goliat And The Barberi-ans“, „The Last Days Of Pompei“,de asemeni hit-uri datorit` fanilordornici s`-l vad` pe el [i fiziculs`u impresionant.

Din p`cate, \n „The Last DaysOf Pompei“, a avut loc un accidentcare a dus la retragerea timpurie alui Reeves din cinematografie. Cudou` zile \nainte de sfår[itul fil-m`rilor, o pereche de cai care tr`-geau un car roman a luat-o raznaspre o p`dure ducånd o coleg` descen` care a \nceput s` strigedup` ajutor. |ntr-un act de eroism,Reeves, \mbr`cat \n acel moment\n centurion roman, a plecat \n ga-lop pe un cal s` o salveze pe actri-]`. Din p`cate, \n momentul cånd\ncepuse s` st`påneasc` caiin`r`va[i, un ciot de la o creang` l-a lovit puternic \n um`r dislocån-du-l. L-a \mpins singur \napoi, dara doua zi, ligamentele au fost ire-parabil distruse \n timpul unei sce-ne \n care el trebuia s` \noate pesub ap` 30 m, \n timp ce fl`c`rileardeau deasupra.

dup` Ironman

LEGENDA STEVE REEVESLEGENDA STEVE REEVES

CULTURISM HHHH 23

Dana Cojoac`Dana Cojoac`

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

func]ie de cantit`]ile folosite [i detimpul cåt a utilizat steroizii. Decifolosi]i doar suplimente nutritive [ial imente [i efectele vor f i doarpozitive \n ceea ce prive[te poten]a.

R. Culturi[tii a[a-numi]i „naturali“folosesc suplimentele nutrit ive.Acestea sunt extrase din: lapte,soia, ou` etc deci sunt consideratenaturale, doar cei care folosescsteroizi anabolizan]i, hormoni decre[tere, insulin`, prehormoni, iesdin categoria culturi[tilor naturali.

R. Culturi[ti i care folosescsuplimentele nutritive se refac mairapid [i progreseaz` mai repede. Deaceea, cånd a]i \ntrerupt folosireasuplimentelor nutritve, reducåndu-seviteza de refacere, v-a]i sim]it maislab ca for]`.

R. Gain Fast este bun, dar pentruectomorfi.

R. Dimensiunile mele? |n`l]ime1,81 m, greutate 88-90 kg, 50 cm labra] \n perioada de mas`.

R. Pentru a reduce stratul degr`sime de pe abdomen, trebuie s`sl`be[ti cåteva kg cu ajutorulregimului alimentar [i al exerci]iiloraerobice. Fat Burner Plus ajut`procesul de ardere a gr`similor.

R. Imediat dup` antrenament ebine s` iei un supliment nutritivbogat \n proteine [i carbohidra]i, iardup` 1-2 ore s` m`nånci consistent.

R. Nu e cazul s` lucreziabdomenul zilnic, totu[i e vorba de ogrup` de mu[chi, la fel ca celelalte,care are nevoie de timp pentru a sereface [i a cre[te.

R. Prea pu]ine date despreantrenamentul t`u, ceea ce m`\mpiedic` s`-mi fac o p`rere.

Wolverine – SloboziaR. Se spune c` flexiile la banca

Scott stimuleaz` partea de jos abicepsului.

R. E[ti ectomorf.R. Dac` ai bacalaureatul, po]i s`

faci o [coal` de instructori sau deantrenori de culturism. |n fiecare anse fac cursuri. Informa]ii despre\nceperea cursurilor apar din timp \nrevist`.

R. Sugestia mea este s` lucreziumerii \n ziua 1 din cadrulprogramului t`u.

R. Crezi c` ar`t ca Terminator laTV (\n t impul emisiunilor) [i aiprefera s` fiu mai „uman“. Bine, de[ipostura de Terminator nu e chiarrea.

R. Exist` relu`ri ale emisiunii,mar]ea, uit`-te \n programul TV.

R. Ziarul Top Sport [i-a \ncetatapari]iile.

R. P`i vrei poz` cu autograf de laFlorina Cernat, dar nu-]i dai adresa,cam cum crezi c` o poate trimitedomni[oara Cernat? Sau ne creziparanormali?

Ionu] Filip zis Piele dinMereni – jud. Teleorman

R. Cred c` po]i \ncepe s` participila concursuri dup` ce mai pui celpu]in 5 kg de mu[chi pe tine.

R. Trac]iunile cu priz` larg`, lapiept sunt cele mai bune pentru aob]ine o l`]ire a spatelui.

R. Pentru gambe exerci]iul numit„m`garul“, adic` ridic`ri pe vårfuridin aplecat cu un partener \nc`lecatpe mijloc, este cel mai eficent.

Costel Rotaru - jud.Teleorman

R. Po]i \ncepe culturismul la 14ani, dar sub supravegherea unuiinstructor competent. Pån` la 16 anie bine s` lucrezi cu greut`]i mici.

R. Programul ] i- l va faceinstructorul, iar suplimentele trebuiealese dintre cele bogate \n proteine.

R. F`r` o poz` nu pot s`-mi dauseama ce tip somatic e[ti.

Andrei Chermeleu -Timi[oara

E. E[ti ectomorf.R. Ca s` cre[ti, trebuie s`

consumi mai multe calorii \n specialprovenind din proteine [icarbohidra]i. |n acela[i timp, trebuies` m`re[ti greut`]ile folosite, \n

special la: \ndrept`ri, genuflexiuni,flot`ri la paralele, \mpins din culcat.

R.Sponsorii sunt pu]ini [i doarmedalia]ii la na]ionale au [anse s`„prind`“ unul.

R. Gruparea mu[chilor estecorect` \n principiu, dar un program\nseamn` mult mai mult, \nseamn`exerci]ii, serii, repet`ri. |n lipsa unorinforma]ii complete, nu pot spunedac` programul e bun.

R. Eu zic c` 6-8 repet`ri pe seriesunt mai bune ca 10-12 repet`ri,atunci cånd vrei mas` muscular`.

R. Repet`rile for]ate sunt incluse\n num`rul total de repet`ri aleseriei, nu se num`r` separat.

Adrian Or`[anu – Br`ilaR. Faptul c` de 4 ani nu ai mai

pus b`utur` \n gur` dup` ce timp de10 ani ai „tras la m`sea“ este ovictorie, atåt a ta cåt [i a acestuisport.

R. Trebuie s` \n]elegi c` la 34 deani progresele sunt mai lente ca la16-21 ani. Oricum \n 3 ani ai crescutcå]iva cm \n spate, bra]e, coapse

Pytonu– Cluj Napoca

R. Aminoacizii sunt „c`r`mizile“din care sunt constituite proteinele.Deci, dac` desfacem proteinele \np`r]ile constituente, ajungem laaminoacizi.

R. Aminoacizii pot fi folosi]i \norganism \n mod individual,stimulånd producerea sau intrånd \ncompozi] ia diverselor enzime,hormoni etc sau, prin combinarea lor\n proteine de diferite structuri, suntfolosi]i \n cadrul diferitelor organeale corpului.

R. Mega Mass, Gain Fast [i GiantMass sunt produse din aceea[icategorie, cu con]inut mare decarbohidra]i [i moderat de proteine,bune pentru ectomorfi. Fiindproduse asem`n`toare, alegerea\ntre ele se face \n func]ie de pre],gust [i cantitate, efectele f i indsimilare.

R. Nu am datele solicitate,

campionii de la Mr. Olympia numai dezv`luie de mul]i aniperimetrele bra]elor, ale taliei

sau ale altor segmente, doar\n`l]imea [i greutatea.

R. Talia se m`soar` cu burta„supt`“.

R. Nu comentez asupra faptuluic` un anumit campion de la noi afolosit sau folose[te steroizi. Acumse fac controale la CampionateleNa]ionale [i cei dopa]i sunt prin[i.

R. Nu putem b`ga \n emisiuneimagini de la Mr. Olympia din 3motive: nu de]inem casete decalitate profesional` a[a cumsolicit` TVR 2 (care nu accept`decåt casete digitale), nu avemdrepturi legale pentru difuzare [i, celmai important, audien]a emisiuniiscade dramatic cånd sunt difuzateimagini din competi]ii, publicul vreainforma]ii despre antrenament [ialimenta]ie la nivel de fitness [iculturism necompeti]ional. Dac`scade audien]a, emisiunea dispare.Cei care vor s` vad` concursuri suntfoarte pu]ini. De[i ]i se pare c` nueste a[a, \]i spun eu c` NicoletaLuciu [i alte vedete Playboy, careau ap`rut \n emisiune, au adusaudien]`, adic` mul]i telespectatori

care „casc` gura“ la ele. Cevrem, o emisiune \n care s`r`spåndim informa]ii utile [i lacare s` se uite cåt mai mult`lume sau o emisiune la care s`se uite doar cå]iva \nr`i] i?Casete cu Mr. Olympia pute]i s`v` cump`ra]i cåte vre]i, si s` leviziona]i acas`, publicul larg nupare deocamdat` s` leaprecieze foarte mult. }ine]icont c` \n formatul actual,emisiunea Top Sport bateregulat la audien]` majoritateacelorlalte posturi TV, adic` ceimai mul]i telespectatori prefer`TVR2 la acea or`.

Florin R`ducu –Bucure[tiR. Pentru a concura, trebuie s`c`uta]i un club afiliat la FRCF [is` convinge]i antrenorul s` v`legitimeze. |l ve]i convinge dac`ave]i calit`]ile necesare, eu nu

pot s` estimez, doar dup` cåtevadate, dac` ave]i [anse \nconcursuri.

R. Pentru a afla adreselecluburi lor afi l iate la FRCF dinBucure[ti, \n special cele dinsectorul 5, adresa]i-v` Federa]ieicare are sediul la StadionulNational, tel.021/324.91.25.

R. Pute]i intra deja \n competi]ii,la categoria juniori +80 kg, dup` 21de ani deveni]i senior.

Florin B`rbosu – jud.Tulcea

R. Suplimentele nutrit ive sep`streaz` la temperatura camerei,\n locuri unde nu sunt expuserazelor solare [i umidit`]ii.

Ionel Florea – jud. Arge[R. E gre[it s` v` antrena]i de luni

pån` såmb`t`, diminea]a [i seara.Probabil de aceea nici nu a]i ob]inutprogrese. Reduce]i num`rulantrenamentelor la maxim 4-5 pes`pt`mån` [i månca]i mai mult.Chiar dac` nu ave]i bani pentrusuplimente nutritive, pute]i progresadac` månca]i: carne, brånz`, lapte,ou`, pe[te, fasole, \n cantit`]isuficiente zilnic.

R. Nici s` nu v` gåndi]i la steroizi,hormoni, insulin`, acestea nu suntsuplimente nutritive [i au efectesecundare negative.

Cosmin George Dinu –jud. Prahova

R. Deci vre]i „un program cu toategrupele de mu[chi [i o caset` videocu culturism dac` se poate“.Program de antrenament g`si]i peinternet pe site-ul www.ucea-nu.sportivi.ro Dac` programul egratis, caseta nu e, o pute]icomanda contra cost la telefonul ceapare \n cadrul reclamei din revist`.

C`t`lin Manole – Gala]iR. Culturismul afecteaz` via]a

sexual`. Dar nu \n mod negativ, cipozitiv. Cei care folosesc steroizianabolizan]i pentru a cre[te rapid \nmas` muscular` pot f i afecta]inegativ (pån` la impoten]`) \n

24 HHHH CULTURISM CULTURISM HHHH 25

FFlloorr iinnaaVVii[[aann

DDaanniieellNNeeggooii ]] `̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

gambe [i ai sc`zut cå]iva cm \ntalie, deci transform`ri pozitive sunt.Gånde[te-te c` \n acest timp colegiit`i din liceu au crescut \n talie [i ausc`zut \n spate, bra]e, coapse,gambe, ca de altfel orice sedentarpeste 30 ani. Deci ai \nceput s`\nvingi procesul de \mb`trånire [idegradare a corpului, ceea ce nu epu]in.

R. Nu prea faci multe serii, credc` ar trebui s` m`nånci mai mult`protein` [i s` for]ezi m`rireagreut`]i lor la genuflexiuni [i\ndrept`ri. Dac` ai putea s`-]i iei 2-3cutii de Ideal Protein pe lun` ar fiexcelent, un supliment bun poateface minuni. Eu, la 39 de ani, am\nceput s` iau acest supliment [idup` 7 luni am ajuns \napoi la 50

cm la bra], de[i \ncepusem s` scaddin cauza vårstei. Acum, la 41 deani, spre exemplu, am coapse maimari ca la 30 de ani.

Tudor Ardeleanu – jud.Bac`u

R. Te joci cu focul. Insulina epericuloas`. Dac` gre[e[ti can-titatea po]i s` mori imediat. Mai bineantreneaz`-te natural, suplimenteleexistente ast`zi te pot duce foartedeparte f`r` riscuri.

R. |nc`rcarea cu creatin` se facede fiecare dat` cånd \ncepi s` ieicreatin` dup` o perioad` cånd nu aifolosit-o.

Margareta – jud. B-NR. Po]i face aceste exerci]ii zilnic,

dar e mai bine dac` faci \ntåiexerci]iile pentru abdomen [i dup`aceea dansul sau bicicleta decamer`. A[a vei folosi mai mult`gr`sime decåt \n cazul \n care faci,ca acum, \ntåi dans [i ciclism [i apoiexerci]iile pentru abdomen.

R. Exerci]iile se fac la cel pu]in 2ore dup` o mas`, dup` exerci]ii po]imånca imediat.

R. M` \ndoiesc c` o s` mai cre[ti,la vårsta ta, \n \n`l]ime.

R. Ca s` po]i face flot`ri [i s`treci la „Bac“, \ncepe cu flot`ri ]inåndmåinile pe o mas`, apoi cu timpul peo mas` mai scund`, apoi pe 2scaune, apoi pe sol. Succes laexamen!

R. Num`rul de calorii necesarzilnic depinde de greutateaindividului, de efortul depus zilnic [ide sexul individului.

R. R`spunsurile nu apar \n revist`\n nr. solicitat de cititori, ci atuncicånd le vine råndul, conform cuordinea sosirii la noi.

Gab – jud. OltR. Cred c` e[ti ectomorf. Ar fi fost

util s`-mi spui [i vårsta. Dac` aipeste 18 ani, e[ti sigur ectomorf.

R. S` nu m`nånci nimic timp deminim 2 ore \nainte de antrenement,excep]ie fac suplimentele nutritivecare se asimileaz` mai repede caalimentele [i pot fi luate cu o or`\naintea unui antrenament. E vorbade suplimentele care con]in proteine[i carbohidra]i.

R. Bananele pot f i måncateimediat dup` antrenament, dar nusunt neap`rat speciale, a[a s-auobi[nuit colegii t`i. Mult mai bine arfi un supliment cu proteine [icarbohidra]i.

Teodor Tudorache – jud.Bac`u

R. E[ti ectomorf, unul foarte slab.R. Ectomorfii cresc mai lent. Mai

e [i problema c`, antrenåndu-teacas`, cu aparatur` la care nu preapo]i m`ri greut`]ile, for]area cre[teriieste mai dificil`. Atmosfera dintr-osal` ar fi stimulatoare, \ncearc` s`-]ifaci un cerc de prieteni cu care s` teantrenezi acas` la tine. Continu` s`achizi]ionezi discuri.

R. Un albu[ de ou con]ine 3 g deprotein`.

R. Ca s` concurezi, ar trebui s` aicam 90 kg.

26 HHHH CULTURISM Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit`formulei cu dou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (50% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (50% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 oreDac` dori]i rezultate spectaculoase:

O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur` de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac` vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNNNUUUU AAAARRRREEEE EEEE FFFF EEEECCCCTTTT EEEE NNNNEEEEGGGGAAAATTTT IIIIVVVVEEEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei.

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t` cu suma de 210.000,ce include [i taxele po[tale.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

TVR2, Universal [iRedis Nutri]ie v`prezint`, \n fiecaresåmb`t`, de la ora10.30, emisiunea„TopSport“, care vacuprinde tematici dinculturism, fitness, pro-bleme medicale \nsport, nutri]ie etc.

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-apublicat \n serial, timp de 11 numere,\n perioada 5 februarie – 16 aprilie2003, suplimentul 100 exerci]ii deculturism. |n fiecare num`r, au fostpublicate exerci]ii din fiecare grup`muscular`, iar \n ultimul num`r,dedicat acestui serial, pute]i g`siindica]ii [i programe de antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“pot fi comandate la telefoanele [i peadresa redac]iei. Plata se face laprimirea coletului – 50.000 lei

OFERT~SPECIAL~

DDDDIIIIOOOONNNNFFFFiiii ttttnnnneeeessssssss

O nou` sal` de fitness [iculturism, dotat`

ultramodern s-a deschis \nBucure[ti, str. Ficusului nr.9-11, sect. 1, (vis-a-vis de

liceul Apicola dinB`neasa. Informa]ii la tel:

021/232.77.25,0721.217.597;

0721.366.249; Programluni – såmb`t`: 8 – 22;

duminica 9 – 14

Vindem prin po[t`:l bare „Z” produc]ie Germania,pre]ul este de 1.200.000 lei/buc.l bare drepte cu lungimea de 1700 mm la 1.500.000 lei/bucl månere de gantere la 350.000 lei/perecheal discuri cu gaura de 30 mm la 38.000 lei/kg,m`rimea discurilor

este de: 15; 10;5; 2,5; 1,25 kgl pl`ci pentru helcometre cu greutatea de 5 kg la 40.000 lei/kglcenturi din piele la 480.000/lei cu dimensiuni de S;M;L;XLPreciz`m c` taxele po[tale sunt incluse \n pre]uri.Comenzi [i informa]ii la 0742-351.550.

Comercializez centuri dinpiele natural`, de cea maibun` calitate, cus`tura [i

catarama dubl`, interior dinpiele \ntoars`, dimensiuni:S–M–L–XL. Pre] – 1 buc.

430.000 lei– 2 buc. 380.000 lei/buc

Comenzi la tel.0740.020.423

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

F`rca[ Cornnelliuu,, AAradd

echipament sportivspecializat pentruculturism, fitness

[i petrecereatimpului liber.

PPPPRRRROOOODDDDUUUUSSSSEEEE LLLLYYYYCCCCRRRRAAAA1. Tricou mulat plas` – 250.000 lei2. Tricou mulat uni – 250.000 lei3. Tricou mulat 2 culori – 270.000 lei4. Tricou mulat f`r` månec` cu fermoar – 270.000 lei5. Maiou culturism – 220.000 lei6. Helanc` uni – 285.000 lei7. Helanc` 2 culori – 310.000 lei8. Helanc` fermoar – 310.000 lei9. Colant scurt – 250.000 lei10. Colant lung – 330.000 lei11. Slip concurs – 250.000 lei12. Costum baie dam` – culturism – 350.000 lei13. Combinezon culturism – fitness b`rba]i –

diverse – 475-575.000 lei14. Echipament fitness – dam` – 1-2-3 piese 550-

850.000 lei15. Bandan` – 105.000 lei

PPPPRRRROOOODDDDUUUUSSSSEEEE TTTTRRRR IIII CCCCOOOOTTTT ,,,, BBBBUUUUMMMMBBBBAAAACCCC ++++ PPPPOOOOLLLL IIII EEEESSSSTTTT EEEERRRR1. Tricou mulat

bumbac + elas-tan – 200.000 lei

2. Tricou culturismlarg – 280.000 lei

3. Jachet` culturismmånec` 3/4 –320.000 lei

4. C`ma[` f`r`

månec` – 320.000lei5. C`ma[` dublat`cu månec` lung` –470.000 lei6. Hanorac f`r`månec` – 320.000lei7. Pantaloni cul-turism – 350.000 lei8. Pantaloni bretele– 380.000 lei9. Trening – 800.000lei

PPPPRRRROOOODDDDUUUUSSSSEEEE MMMMAAAATTTTEEEERRRR IIII AAAALLLL TTTT IIII PPPP „„„„PPPPOOOOLLLLAAAARRRR““““1. Hanorac – diverse modele – 475-650.000 lei2. Bluz` månec` lung` – 340.000 lei3. C`ciuli]` polar – 110.000 lei

AAAA CCCC CCCC EEEE SSSS OOOO RRRR IIII IIIIFFFF IIII TTTT NNNN EEEE SSSS SSSS1. M`nu[i antre-nament –135.000 lei

Pre]urile nu includtaxele po[tale; launele produse, \n

func]ie demateriale,

pre]urile suntorientative.

Comenzi la tel:021-647.52.45.

28 HHHH CULTURISM

Cossminn Passcar,,AAradd

Mateiciuuc Caroll,, ssatM`ri]ei,, Suuceava

De mul]i ani, exist` re]ete desl`bire bazate pe sc`derea ciclic`a cantit`]ii de carbohidra]i con-sumate.

Exist` diferite strategii, dartoate au ceva \n comun. Sunteminstrui]i s` consum`m cantita]imoderate spre mari de carbohi-dra]i pentru un num`r de „x“ zile[i cantit`]i mici de carbohidra]ipentru un num`r de „y“ zile.

Problema care se ive[te, cånde vorba de culturi[ti, este c`aceste diete nu ]in seama deprogramul de antrenament.

Spre exemplu, se poate s` \]iantrenezi picioarele \ntr-o zi \n carese presupune c` trebuie s` m`-nånci doar 50 g de carbohidra]i.Asta este clar o eroare mare. Cums` termini seriile de: geno, pres`,flexii [i \ndrept`ri pentru femurali cuatåt de pu]in` benzin` \n rezervor.Iar, pe de alt` parte, la sfår[itulantrenamentului nu e[ti l`sat s`m`nånci destui carbohidra]i ca s`umpli rezervoarele de glicogen,golite de efortul muscular.

Pe de alt` parte, se poate ca \nprogramul alimentar s` se nime-

reasc` s` trebuiasc` s` månca]i100 sau 200 de grame de carbo-hidra]i \n ziua cånd nici nu mer-ge]i la sal`. Esta clar c` acest felde a cicliza hidra]ii este anapoda.

Are mai mult sens s` dai cor-pului carbohidra]i cånd are nevoiede ei [i s` te fere[ti de ei cånd [tiic` nu vor fi utiliza]i corespunz`tor(adic` cånd exist` riscul s` fiedepozita]i sub form` de gr`simi).

Este simplu s` faci asta. Masade dinaintea antrenamentului tre-buie s` con]in` 50 – 100 grame decarbohidra]i complec[i (depinde degreutatea ta cå]i m`nånci, \ntreaceste limite) din surse precum:fulgi de ov`z, cartofi, orez. De \n-dat` ce programul t`u de antre-nament s-a terminat, consum` unconcentrat bogat \n proteine [i car-bohidra]i, iar dup` o or` consum`o mas` obi[nuit` care s` con]in`50 – 100 grame de carbohidra]i.

La toate celelalte mese alezilei, dac` dori]i s` pierde]i gr`si-me corporal`, singurii carbohidra]itrebuie s` provin` din vegetaleproaspete.

|n zilele \n care nu v` antrena]i

deloc, consuma]i ceva carbo-hidra]i doar la prima mas` a zilei.

|n zilele \n care face]i doarexerci]ii aerobice (biciclet`, aler-gare, \not), månca]i carbohidra]iidoar dup` antrenament. dup` Muscular Developement

VVHHSS -- AAeerroobbiicc&&FFiittnneessss CClluubbBucure[ti, bd. Timi[oara nr. 27, sec. 6.

Instructor, aparatur` performant`: Program: L-V10-22; S9-16

SSSS....CCCC.... DDDDEEEENNNNVVVVEEEERRRR TTTTgggg.... MMMMuuuurrrreeee[[[[Magazin de produse pentru nutri]ie sportiv` \nTg. Mure[, Pia]a Victoriei nr. 24, Romarta

Tineretului. Tel: 0744438285Sal` culturism \n Tg. Mure[, cl`direa Po[tei

Mari. Tel: 0744854735

NOUNOUDin 29 martie, \n Bucure[ti, cartierul

D`m`roaia, str. Gloriei, nr. 33, sect. 1, se vadeschide o nou` sal` de culturism [i fitness cu

aparatur` ultramodern`. Aici ve]i g`si [isuplimente nutritive.

PROMO}IONALCei care se \nscriu pån` la sfår[itul luniimartie, beneficiaz` de o s`pt`mån`

GRATUIT~.Telefon: 0724262142 sau 0724534043.

CICLIZAREACICLIZAREACARBOHIDRA}ILORCARBOHIDRA}ILOR

PPeettrruuCCiioorrbb`̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

AAbboonnaammeenntteeAAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee

llaa rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm““ ppoott ccoonnttrraaccttaa aabboonnaammeennttee

llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii..

FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaaeessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull

PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaaddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaa ddee 5500..000000 lleeii ppeennttrruu [[aassee

aappaarrii]]iiii ssaauu 110000..000000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..FF AA LL CC OO NN GG YY MM

Sal` cu antrenament de culturism,aerobic, fitness. Bucure[ti, Pia]a Unirii,

cupola KM 0, etaj 1. DD ee aa ii cc ii pp uu tt ee ]] iicc uu mm pp `̀ rr aa [[ ii ss uu pp ll ii mm ee nn tt ee nn uu tt rr ii tt ii vv ee

II NN FF OO RR MM AA }} II II LL AA 00 77 22 33 .. 11 44 99 .. 55 55 44

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ` CRISTALIZAT`), RECOMANDAT` PENTRU ENERGIE

[I ABSORB}IA MAI BUN` A CREATINEI. 1 KG – 55.000 LEI

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea; jud. Ilfov; cod

70.000. Tel./Fax: 021/225.70.46; Tel: 021/225.50.57, 225.45.68,0744.63.22.94, 0722.24.47.83, 0744.32.46.45;

www.efitness.ro; e-mail: [email protected];

CCoolleeccttiivv ddee rreeddaacc]]iiee:: rreeddaaccttoorr [[eeff –– FFlloorriinn UUcceeaannuu rreeddaaccttoorrii:: GGaabbrriieell BBooddeeaann,, {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnuu]]}}iinn]]ii[[aann,, PPaauull DDuummeeaa,, CCoonnssttaannttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)),,

LLuucciiaann HHoorroottaann ((ccoorreessppoonnddeenntt FFrraann]]aa));; FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll..33,, aapp..33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona MetrouCostin Georgian). Tel.: 34.00.024; Program L-v:9-21; S: 9-15; D: 10-14. Tarife : B`ie]i 400.000lei nelimitat; fete 300.000 lei nelimitat. Sal` de250 mp., 30 posturi de lucru simultan, 20 bare,tone de discuri.. Program antrenor personal -60.000 lei/or`. Vindem suplimente nutritive.

DUMSIL GYMDUMSIL GYMSSaall `̀ ff ii ttnneessss,, mmaassaajj ,, bbooddyybbuuii lldd iinngg \\nn BBuuccuurree[[tt ii ,,

BBdd.. BBaassaarraabbiiaa 111100 TTeell .. 332244..2266..9999;; 00772222..222277..004488

ARMONITA CLUBNOU ! In zona Piata Muncii, Bucure[ti

Adresa: {os. Mihai Bravu 223, (in incinta Optidol Center,intrarea lång` magazinul Optinova)

Rela]ii: 0722.727.652; 0745.146.343; 0721.661.383;021/326.79.01; mail: [email protected] ; www.armonita.ro

Servicii: culturism (aparate Daso Cado), fitness, danssportiv, aerobic, gimnastic` terapeutic` de recuperare a

coloanei vertebrale, autoap`rare.

Vindem, pentru practicarea culturismului,tricouri, pantaloni, fond de ten, bare olimpice,m`nu[i de antrenament, centuri din piele decea mai bun` calitate. Comenzi prin telefon:0262/220614; 07445100 06; 0744828833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO nou` sal` de culturism, dotat` ultramodern, s-a

deschis \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la wwwwww..ssuuppeerrggyymm..rroo

Dori]i o sal` cuaparate de ultim` or`[i aparate clasice,cum ar fi: bare [idiscuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i lasala de culturism [ifitness din Bucure[ti,\n incinta Liceului„Aurel Vlaicu“, situat\n zona 1 Mai –Grivi]a.

Antrenor, multiplulcampion na]ional [imaestru al sportului:Alexandru Costache.Sala beneficiaz` demas` ping-pong,mas` biliard, sac de box, incluse \n abonamentul lunar.Pro-gramul s`lii este: 9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.Informa]ii la tel: 0723.154.313; 0740.096.475

Olympus Grup Ia[iv` ofer` urm`toarele articole sportive:

1. M`nu[i din piele cu plas` (4 modele) – 145.000 lei2. M`nu[i din piele (culoare neagr`) – 195.000 lei3. M`nu[i din neopren – 195.000 lei4. M`nu[i din piele cu elastic (2 modele) – 175.000 lei5. M`nu[i din piele cu bandaje (2 modele) – 275.000 lei6. Centuri din piele (culoare neagr`) – 395.000 leiArticolele prezentate mai sus sunt disponibile pe

m`rimile S, M, L, Xl, iar fotografiile lor le pute]ivedea \n sec]iunea de echipament [i accesorii asite-ului www.olympusgrup.ro

Comenzile se pot face la adresa: Olympus Grup,str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, jud. Ia[i. Tel/Fax:0232/266.900; 0722.876.311; 0722.380.856;

e-mail: [email protected]

Coperta 1: Anda Adam [i Marian Stoian

S`li de culturismCCSSSS 55 –– BBuuccuurree[[ttii

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) – lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`GG..TT.. GGYYMM BBUUCCUURREE{{TTII

Str. Valerian Prescurea 26, Tel. 0723.799.198SSIIMMOONNEE GGYYMM 11

Bucure[ti, cart. Drumul Taberei, str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84; Antrenori:

Cornel [i Simona Badea725.77.04; 0723.370.156

GGYYMM LLAANNDD CCLLUUBBVila Loyal, Str. Col. Iosif Albu, nr. 62B,sector 3, Bucure[ti Tel.: 0723.016.932

CCLLUUBB FFOORRCCEE 11 BBuuccuurree[[ttii,, Cart. Macaralei, str. Armeni[ 2,

tel. 345.25.90CCLLUUBB FFOORRCCEE 22

BBuuccuurree[[ttii,, {os. Colentinei 25-27 (TeiulDoamnei), tel.242.80.00

CCHHRRIISS GGYYMMStr. Alexandru Obreja 3A ({coala nr. 194),

Bucure[ti, sector 4. Antrenor: prof. Cristian Neagu Tel.: 682.02.06; 0723.654.606

MMAATTRRIIXX GGYYMMBucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015De la 31 martie, CLUB CONSTRUCTORUL

Culturism & fitnessBucure[ti, Str. Fizicienilor nr.50 Cet SudMijloace de transport ma[in`: 102, 123,

135. Tel 0724.318.422

Vånd videocasete:MrOlympia '92-'03,

Antrenamente:LeePriest,Kevin Levrone 1 [i2,Dorian Yates,Shawn

Ray,Ronnie Coleman 1 [i2,Flex Wheller,Naser El

Sombathy, MarcusRuhl,Jay Cutler,GregCovacs,MonstruousMan,Miss Olympia2002,Miss Fitness

Olympia 2002,Powerlifting,Streching,

Partner Massage.Pre]ulunei casete este de120.000Lei f`r` taxepo[tale.Comenzi la

tel.0722279516Vånd suplimente RReeddiiss

\n BBuuzz`̀uu. Tel.0238/436.138

Vånd suplimente nutritive„„RReeddiiss““ \\nn SSiibbiiuu. Tel .

0740.026.851Magazinul Body Line

Bac`u, Complex junior,vinde suplimente Redis,Universal [i Natural Plus.

tel. 0744.906.978Vindem suplimente

nutritive „„RReeddiiss““ \\nn GGaallaa]]ii.Tel . 0741.053.523

Vånd CD-uri [i DVD-uri cuantrenamentul marilor

campioni. Antrenamentullui K. Levrone, R.

Coleman, D. Yates,Arnold, Markus Ruhl,

Nasser El Sombathy, Mr.Olympia 2001, 2002.

NNoouu:::: Jay Cutler, lupte,fitness etc. Un CD cost`

65.000 lei. Informa]ii la tel0724.332.107

Produse „Redis“ \nBuz`u, la sala „Oxigen

Center“ Tel. 0722.299.435NNoouu!!!!!! AAccuumm [[ii \\nn BBrr`̀iillaa

pprroodduusseellee ffiirrmmeelloorr ddeennuuttrrii]]iiee ssppoorrttiivv`̀ RReeddiiss

NNuuttrrii]]iiee ,, UUnniivveerrssaall,, NNaattuurraallPPlluuss [[ii rreennuummiitteellee

eecchhiippaammeennttee ssppoorrttiivvee aalleeffiirrmmeeii XX--ttrreemmee EEqquuiippmmeenntt

pprriinn SS..CC.. OOllmmeeddoo ,, ccuu sseeddiiuull\\nn ppiiaa]]aa CCoonnccoorrddiieeii,,

CCoommpplleexx OOnniixx,, eett.. 22.. TTeell..::00772211..227777..441188 ssaauu

664433....991100.. SSee ppoott ffaaccee lliivvrr`̀rrii[[ii llaa ddoommiicciilliiuu..

Distribuitor de suplimentenutritive \n RRmm.. VVåållcceeaa..

Inf. la 0722.473.011Vånd pres` picioare,

aparat ramat asistat, bar`olimpic`, helcometru

spate. Tel.:021/411.48.66;0721.324.807

Vånd helcometru nou cu 3posturi, cu coloan` de

discuri (post pentru ramat[ezånd, trapez, bicep[i,

umeri; post pentrutrac]iuni spate, trapez -

dou` unghiuri; post pentruabdomem [i triceps) Tel.

0245.634.313;0724.383.369; e-mail:[email protected]

Ofer spre vånzare eenn--ggrroosssseett ddee aappaarraattee pentru

practicarea culturismului:banc` orizontal̀ cu furc`,banc` orizontal̀ cu sistem

pentru „[an] pectoral“, banc`cu plan 45 grade [i furc`

halter`, banc` plan \nclinatf`r` furc`, banc` lombari,banc` Scott (cu bra] for]`),banc` flexii coapse, banc`

extensii coapse, banc`abduc]ie coapse, pres`coapse, pres` gambe

(gemeni), pres` gambe(solear), aparat deltoizi cu 2

sisteme (pt anterior [ilateral), helcometru triceps,

helcometru trac]iuni,helcometru ramat [[ii 773300 kkggddiissccuurrii ((ffiieerr)):: 18 buc. de 9,5kg, 6 buc de 14 kg, 95 bucde 5 kg.. TTOOTTUULL PPEENNTTRRUU

5555 MMIILLIIOOAANNEE LLEEII..NNEEGGOOCCIIAABBIILL.. Pre]ulinclude transport [i

revopsire. Informa]ii la tel.0721.514.983

VVåånndd ddoottaarree ccoommpplleett`̀ppeennttrruu ssaall`̀ ddee ccuullttuurriissmm [[iiffiittnneessss,, \\nn BBuuccuurree[[ttii,,.. TTeell..

00772222..334499..665500VVåånndd ssaall`̀ ddee

ffiittnneessss//bbooddyybbuuiillddiinngg,,mmaassaajj,, ssaauunn`̀,, ccoommpplleett

uuttiillaatt`̀,, ssiittuuaatt`̀ \\nnBBuuccuurree[[ttii,, \\nn zzoonn`̀ ccuu vvaadd

eexxcceelleenntt.. PPrrooffiittaabbiill`̀,,cclliieenntteell`̀ ssttaabbiill`̀.. DDeettaalliiii llaa

tteell.. 00772222..225522..550044VV`̀nndd pprreess`̀ ddee ppiicciiooaarree ((88

rruullmmeenn]]ii)),, hheellccoommeettrruussppaattee ccuu 33 bb`̀rrii,, aappaarraattrraammaatt aassiissttaatt rreeggllaabbiill,,

ddiissccuurrii llaa 2200..000000 lleeii kkgg,,bbaarr`̀ oolliimmppiicc`̀ ddee 2200 kkgg ..

TTeell.. 441111..4488..4466;;00772211..332244..880077

Vindem [i fabric`m lacomand` aparate deculturism [i fitness.

Comenzi ferme, reducerisubstan]iale. Pentru

Bucure[ti [i toat` ]aracomenzi la 021.769.73.50

sau 0740.039.301

MIC~ PUBLICITATE

AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee

G.T. GYMO sal` cu dot`ri complete [i cu instructoride \nalt` specialitate care v` ini]iaz` \npracticarea culturismului [i fitness-ului.Programul s`lii: zilnic 9-20, såmb`ta [i

duminica 9-12. Adresa:str. Valerian Prescureanr.26, \n incinta C.S. Olimpia, zona Tineretului

- Budapesta. Informa]ii la tel. 0723.799.198

VVåånndd ssaauunnee ccuu ddoott`̀rrii ccoommpplleettee llaaccoommaanndd`̀..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 0077444455110000 0066

To]i cei care dorescnumerele din urm` alerevistei noastre le pot

procura trimi]~nd pe adresa redac]iei

un mandat po[tal cu suma de 5.000 lei pentru

fiecare revist` solicitat`. Redac]ia mai dispune

de numerele: 48, 66, 67,69,70 - 74, 78, 83-86, 88-91, 96, 97, 102, 105, 108,109, 112, 113, 115, 116,

117, 121-142. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toaterevistele enumerate maisus la pre]ul de numai

90.000 lei

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 147 (2/2004)

V` recomand suplimentelenutritive „Redis Nutri]ie“

Nicoleta Luciu

Revist` editat` de Redis Co.

IIIINNNNSSSSTTTTAAAANNNNTTTT EEEENNNNEEEERRRRGGGGYYYYDDDDRRRRIIIINNNNKKKK

Dac` vrei s` aiDac` vrei s` aienergie!energie!

TOPCULTURIS

M.RO