Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

25
S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g Suplimentul Suplimentul Fight Fight Nutri]ie Nutri]ie director: CRISTIAN DULGHERU num`rul 4 (170) 2006 l 0,90 lei (9.000 lei vechi) l www.efitness.ro & & F F i i g g h h t t F F I I T T N N E E S S S S A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

SSSSkkkkaaaannnnddddeeeennnnbbbbeeeerrrrgggg

Suplimentul

Suplimentul

FightFight

Nutr

i]ie

Nutr

i]ie

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 44 ((117700)) 22000066 ll 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vveecchhii)) ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSS

AAAAnnnntttt rrrr

eeeennnnaaaammmm

eeeennnntttt

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS2

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa„„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss&&FFiigghhtt““ ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemm

pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaarreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu

ssuummaa ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vveecchhii)) ppeennttrruu[[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii

vveecchhii)) ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Viorel M`r`[oiu . . . . .9

Hit – Heavy Duty . . .10

Campionatele

Na]ionale

de culturism juniori

[i masters . . . . . . . .12

Împins cu priz`

\ngust` . . . . . . . . . . .18

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

Gre[eli \n cura

de sl`bire . . . . . . . . .28

Apari]ie editorial` . .29

Sprinturile

\mbun`t`]esc

performan]a

aerob` . . . . . . . . . . .30

Campionatele

Na]ionale

de fitness juniori . .32

Video [i foto . . . . . . .35

Skandenberg . . . . . . .36

Suplimentul „Fight“ 41

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Andrea Tihon[i Viorel M`r`[oiu

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea; jud. Ilfov; cod 70.000

TTeeleefon/Faax: 021/300.75.46; Faax: 021/351.50.58 TTeeleefon: 021/300.75.46; 3518568,0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

www.efitness.ro; e-maiill: [email protected] de redac]ie

RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu;; RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonn OOnncceessccuu,,IIoonnuu]] }}iinn]]ii[[aann,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt

SSUUAA));; FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa

Gel du[ exfoliant anticelulit`

Con]ine particule moi de cear` Cirebelle(provenite din Africa de Sud) cu efect de exfoli-ere asupra celulelor moarte f`r` s` iri-te pielea. Asocierea extractelor deieder` [i de castan cu sfere decear` Cirebelle produce cre[tereacircula]iei periferice, regenerare ce-lular`, eliminarea celulitei [i dimi-nuarea fragilit`]ii capilare.

225500 mmll –– 1100,,0000 lleeii((110000..000000 lleeii vv))

Uleiurile de masaj

Amestecuri de uleiuri ve-getale, ulei mineral [i uleiuriesen]iale naturale \mbog`]itecu fragmente de plante [i fruc-te. Se prezint` \n urm`toarelevariante: a) lavand`+feni-cul+mu[e]el; b) portocal`; c)trandafir; d) relaxant Ylang-Ylang+patchoulli+lavand` \n treistraturi: agen]i de hidratare+uleide ment`.

110000 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv))

Tonifiant corporal cu citrice

Con]ine un amestec de uleiuri esen]iale decitrice care dau fermitate [i elasticitate pielii.Are efect reparator celular, prevenind apari]iavergeturilor de pe abdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecare sear`dup` baie sau \naintea masajului cu uleiuriaromate, fiind [i un detoxifiant \n celulit`.

116600 mmll –– 99,,5500 lleeii ((9955..000000 lleeii vv))

Lo]iune antiacneic`Destinat` \ngrijirii tenului acneic foarte

\nc`rcat cu pustule, comedoane, furuncule [ichisturi. Produsul elimin` impurit`]ileacumulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degresant`.

115500 mmll –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))Gel anticelulit` cu

unisfere HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combatereacelulitei const` \n asocierea extrac-tului de ieder` [i castane ce con]insaponozide, compu[i polifenolici,escin`, cu unisfere celulozice \n-c`rcate cu vitamina E, ce producasupra zonelor afectate de celulit`efecte de activare a circula]iei peri-ferice, de reglare a permeabilit`]iipielii, antiinflamatoare [i de regene-rare celular`.114400 mmll –– 1155,,0000 lleeii ((115500..000000 lleeii vv))Crem` cu spirulin`

Spirulina sau alga albastr` este uncockteil oferit de natur` ce con]ine a-

gen]i antioxidan]i, vitaminele A, C, B1, B6[i E. Este recomandat` \n tratamentul tenurilor

cu tendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii activenaturale cu efect regenerator, antioxidant.

7755 mmll –– 1122,,0000 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))Crem` cu extract de chitin` marin`

Intensific` hidratarea ]esuturilor datorit`efectului de film natural format la suprafa]aepidermei. Are propriet`]i antiinflamatoare re-marcabile, m`re[te flexibilitatea [i elasticitateapielii. Con]ine extract de chitin`, principiu activbiomarin ob]inut din carapace de crustaceu.Este destinat` tenurilor deshidratate, iritate,ridate.

5500 mmll –– 1122,,5500 lleeii ((112255..000000 lleeii vv))

Gel revigorant instant Con]ine o combina]ie de uleiuri esen]iale

(camfor, mentol, lavand` [i ienup`r) [i extractde arnic` cu efect sinergic, calmant. Masatu[or \n strat sub]ire, produce o revitalizareimediat`, fiind perfect pentru picioare obosite,tensiune muscular` [i stres \n umeri, gåt,tåmple [i frunte. Este excelent pentrueliminarea rapid` a febrei sau a durerilormusculare.

7755 mmll –– 1100,,0000 lleeii ((110000..000000 lleeii vv)) Hairinhib

Produce \ncetinirea ritmului de cre[tere ap`rului dup` epilare, dublat` de o hidratare apielii.

7755 mmll –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Pre]urile includ [i taxele po[tale.Comenzile se pot face la

telefoanele redac]iei sau pe site-ul wwwwww.rediis.ro

&FITNESS&FITNESS

Se recomand` cu deosebire sporti-vilor, dar [i categoriilor de consumatoricu activit`]i energetice ridicate, ca su-pliment alimentar pentru completareaalimenta]iei zilnice.Produsul con]ine opropor]ie ridicat` decarbohidra]i (70%),datorit` c`rora areefect energetic [i derecuperare dup`efort. Carbohidra]iiprovin din fructoz`,maltodextrin` [i dex-troz`, substan]e caredau un gust foartebun produsului [isunt carbohidra]i cugrad de polimerizarede m`rime diferit`,acest fapt elimin` întotalitate stresul fizio-logic, enzimatic [ihormonal. Are o con-centra]ie de 25% pro-teine de origine ani-mal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [iproteine din zer, în cantit`]i egale fie-care), care are un efect anabolic puter-nic prin promovarea sintezei proteine-lor în organism, datorate valorii biolo-gice [i absorb]iei rapide. Caracteristici-

le acestor surse de proteine le confer`proprietatea de a forma geluri, permi-]ând re]inerea unor cantit`]i sporite de

ap` intramolecular`, faptdeosebit de important învolumizarea ]esuturilormusculare.

Se recomand`, celorcare doresc cre[tererapid` în masa mus-cular`, s` adminis-treze acest supli-ment de 2-3 ori pezi, între mese,pentru ca orga-nismul sa fie mereuîn stare anabolic`, [idup` antrenament,pentru refacere.Pentru cre[terea înmas` muscular`, seadministreaz` câte opor]ie de 100 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi,amestecat cu ap`,lapte sau sucuri.

M`sura din interiorulambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11000000 gg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

&&&&FFFFiiiigggghhhhttttFFFFIIIITTTTNNNNEEEESSSSSSSS

MIXFORTE-RMIXFORTE-RSUPLIMENT PENTRU CREßTEREASUPLIMENT PENTRU CREßTEREAÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅÎN FOR¥Å ßI MASÅ MUSCULARÅ

NOU!

Magazin de unde pute]i cump`ra tot ce ave]inevoie pentru practicarea culturismului [ifitnessului: suplimente nutritive, accesorii, echi-pamente etc. Aici s-a deschis [i un stand deprezentare [i vånzare al firmei produc`toare de

echipament sportiv, X-treme Equipment.Cristian Ra[c`, campion de culturism, v` poate

da sfaturi \n domeniul alimenta]iei, suplimenta]iei[i antrenamentului dumneavoastr`.LLaa mmaaggaazziinn ssee ppooaattee aajjuunnggee ffooaarrttee uu[[oorr ddee llaassttaa]]iiiillee ddee mmeettrroouu „„PPiiaa]]aa RRoommaann`̀““ ssaauu „„{{tteeffaann cceellMMaarree““,, \\nn cciirrccaa 55 mmiinnuuttee ddee mmeerrss ppee jjooss..

Program: luni – vineri 11-17såmb`t` 11-14

Orice informa]ii despre magazinob]ine]i la tel. 212.49.03

MAGAZINUL REDIS NUTRI}IE

Buucuure[[ti, str. Mihai EEminescuu nuum`ruul 1144 –– 116

3

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele„Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fotbal F.C.Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucure[ti“,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Ciprian Sora,Daniel Ghi]`, Gabriela Mihai, Daniel Stancu, OvidiuCozma, Florin Uceanu, Petru Ciorb`, Petru Moja,Alexandru Bolborici, Costel Pripas, Viorel Ristea, IonOncescu, Alexandru Marin, Mirela P\rjol, ViorelM`r`[oiu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

11,,4400 lleeii//bbuucc ((1144..000000 lleeii vv))

Lecitin–RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria. Se prezint` sub form` detablete care con]in 500 mg lecitin`.

5500 ttaabblleettee –– 88,,0000 lleeii ((8800..000000 lleeii vv))

Siluet–RAjut` la sl`bire stimulånd arderea gr`-

similor, eliminarea colesterolului dinorganism, \nl`tur` senza]ia de foame, ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Vegetal–REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-carnitin`

pur` [i 13,5 mg fructoz`, avånd un gustexcelent. Se fac comenzi de minim 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i.

11,,4400 lleeii//pplliicc ((1144..000000 lleeii vv))

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare

energetic` redust alimentar, pentrureducerea stratului adipos [i sc`derea \ngreutate. Este bogat \n proteine, fibrenaturale expandate, minerale [i vitamine [iare un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%)Produsul este 100% vegetal. s` fie utilizatperioade \ndelungate. Produsul se pre-zint` \n dou` variante: Fibromix-R, \ndulcitcu fructoz` [i Fibromix-R Light, f`r` zah`r,\ndulcit cu aspartam.

9900 ttaabblleettee –– 44,,9900 lleeii// ((4499..000000 lleeii vv))//bbuucc..

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–R65% carbohidra]i, 25% proteine,

vitamine [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii ((334400..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))PPlliiccuurrii 4455 gg –– 00,,9900 lleeii ((99..000000 lleeii vv))

Mixforte–R25% proteine, 70% carbohidra]i, vi-

tamina C [i minerale. Arome: vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 2200,,0000 lleeii ((220000..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4400,,0000 lleeii ((440000..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

Mass Forte Creatin–R25% proteine, 65% carbohidra]i, 1%

creatin`, vitamine [i minerale. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 1166,,0000 lleeii ((116600..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3322,,0000 lleeii ((332200..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii ((335500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii ((667700..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii 4455 gg –– 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))

Super Mass–R50% proteine [i 35% carbohidra]i.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 7799,,0000 lleeii ((779900..000000 lleeii vv))

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttbb.. –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

330000 ttbb.. –– 2222,,0000 lleeii ((222200..000000 lleeii vv))

Energocarb–R87% carbohidra]i, vitamine, minerale.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))

Fosfocreatin–RTablete de fosfocreatin` pentru m`rirea

for]ei, masei [i energiei musculare.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii ((111100..000000 lleeii vv))

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin`monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttbb.. –– 77,,0000 lleeii ((7700..000000 lleeii vv))330000 ttbb.. –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

4 5

Prot–R 65Con]ine 65% proteine din soia [i lapte.

Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.Se recomand` tuturor sportivilor, cåte opor]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 gde produs).

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

Prot–R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-R

65, doar c` are un con]inut mai mare deproteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 gde produs. Cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2211,,0000 lleeii ((221100..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4422,,0000 lleeii ((442200..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8833,,0000 lleeii ((883300..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((112200..000000 lleeii vv))

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate supe-

rioar`, ob]inut din lapte. Are arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Se adminis-treaz` cåte o por]ie de 40 g de mai multe oripe zi, \n limita a 1,5 - 2 g /kg corp.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2288,,0000 lleeii ((228800..000000 lleeii vv))

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promovarea sin-tezei proteinelor \n timp ce simultan reducedistrugerea de protein` (catabolismul).Protein` cu absorb]ie rapid`, valoarebiologic` foarte mare, gust foarte bun.

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 4411,,0000 lleeii ((441100..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8822,,0000 lleeii ((882200..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

Ideal ProteinConcentrat cu 75% protein`. Formul`

cu dou` surse de protein`: una cuabsorb]ie rapid` (50% din total protein`) [icealalt` cu absorb]ie lent` (50% din totalprotein`). Se asigur` astfel un fluxcontinuu de aminoacizi în sånge timp de

4-6 ore. O por]ie se ob]ine amestecånd om`sur` de „Ideal Protein“ cu o can` culapte (sau cu ap`, dac` vre]i s` sl`bi]i).

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii ((222255..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii ((447700..000000 lleeii vv))

SuproIzolat proteic, din soia, cu o concentra-

]ie de 90% f`r` nici un adaos de arom`sau \ndulcitori. Se omogenizeaz` foartebine \n ap`.

CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii ((336600..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))

Proteinmix–RConcentrat proteic de caliate

superioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale. Concentra]ia proteic`este de 85%.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii ((445500..000000 lleeii vv))GG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii ((889900..000000 lleeii vv))

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 22,,5500 lleeii ((2255..000000 lleeii vv))

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vitamino-

mineral care con]ine antioxidan]i [i nutri-en]i naturali.

110000 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` recon-

fortant` ce con]in glucoz` cristalizat` [icele mai importante vitamine [i minerale.|nlocuie[te rapid lichidele [i mineralele

pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` ener-gie, ajutånd la recuperarea rapid` dup`efort [i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))1100 pplliiccuurrii++rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

((9955..000000 lleeii vv))

Complex–RSupliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \navitaminoze, stimuleaz` sistemul imunitar,scade colesterolul sangvin, reduce

LDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor de sån-ge, accelereaz` fluxul sangvin.

5500 ccaappssuullee –– 88,,0000 lleeii ((8800..000000 lleeii vv))

Allium–RStimulent general, antioxidant, digestiv,

reechilibrant glandular, stimulent imunitar,vitaminizant [i mineralizant \n careingredientele principale sunt extrase dinceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Se admi-nistreaz` 2-4 capsule pe zi, \n dou` re-prize, dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nutri-

tiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5– 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg.Valoare energetic`: 350 calorii. Se fac co-menzi de minim 5 buc. 25% reducere pen-tru minimum 50 buc`]i. u

11,,4400 lleeii ((1144..000000 lleeii vv))//bbuucc..

L-Carnitin–RBaton de 20 g con]inånd: L-Carnitin` 1

g, proteine 3 g , carbohidra]i 7 g, fibre 2 g,gr`simi 5 g, vitamine [i minerale. u

11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care con-

]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, glu-tamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate vita-minele [i mineralele con]inute de batonulProtein – R. Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru minimum 50 buc`]i. u

11,,6600 lleeii ((1166..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Creatin Bar–RBaton de 20 g con]inånd: creatin` 2 g,

proteine 3 g, carbohidra]i 7 g, fibre 2 g,gr`simi 5 g, vitamine [i minerale. u

11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))//bbuucc..

BCAA–RBaton de 20 g con]inand: BCAA 1,4 g,

proteine 3 g, carbohidra]i 7 g, fibre 2 g,gr`simi 5 g, vitamine [i minerale. u

11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Taurin–RBaton de 20 g con]inånd: taurin` 1 g,

proteine 3 g, carbohidra]i 7 g, fibre 2 g,gr`simi 5 g, vitamine [i minerale. u

11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))//bbuucc..

L-Glutamin–RBaton de 20 g con]inånd: L-Glutamin`

2 g, proteine 3 g, carbohidra]i 7 g, fibre 2g, gr`simi 5 g, vitamine [i minerale. u

11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Anticolesterol–RBaton de 20 g con]inånd: proteine 3 g,

carbohidra]i 7 g, fibre 2 g, gr`simi 5 g,vitamine [i minerale. u

11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))//bbuucc..

Antioxidant–RBaattoonn ddee 2200 gg ccoonn]]iinnåånndd:: proteine 3 g,

carbohidra]i 7 g, fibre 2 g, gr`simi 5 g,vitamine [i minerale. u

11,,2200 lleeii ((1122..000000 lleeii vv))//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nnssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa

ccoolleettuulluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`).

110000 ttaabblleettee ––2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminoa-cizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` onutri]ie proteic` complet`. Cre[te ratametabolic`, asigur` o mai bun` oxige-

nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii ((225500..000000 lleeii vv))

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de taurin`.

Se recomand` administrarea a 1–2 tb.\naintea uneia dintre mese (eventual \m-preun` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efectmai bun).

110000 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))

Amino Esen]ialEste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate, cu un raport optim deaminoacizi esen]iali. Necesarul mediu deaminoacizi esen]iali pentru sportivi este deaproximativ 400 mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))550000 ttaabblleettee –– 6633,,0000 lleeii ((663300..000000 lleeii vv))

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` elibe-

rarea hormonului de cre[tere (GH) la nive-lul hipofizei, contribuie la men]inerea func-]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolimportant \n buna func]ionare a aparatuluicardiovascular \n mu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

AMINOACIZIAMINOACIZI

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 351.85.68;0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care faciliteaz`eliberarea natural` de hormoni, precumhormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i in-sulina. Are un remarcabil efect anticata-bolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare. u

9900 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3333,,0000 lleeii ((333300..000000 lleeii vv))330000 gg –– 4433,,0000 lleeii ((443300..000000 lleeii vv))

TaurinaTaurina [i lecit ina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, previnformarea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`t`-]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur`suportul necesar sintezei neurotransmi]`-tori lor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 88,,5500 lleeii ((8855..000000 lleeii vv))

Creatina MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 99,,0000 lleeii ((9900..000000 lleeii vv))330000 gg –– 1199,,0000 lleeii ((119900..000000 lleeii vv))550000 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (distrugerea]esutului muscular), \mbun`t`]e[terecuperarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului de cre[tere,stimuleaz` activitatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`, cre[teproduc]ia de glicogen \n ficat, transport`

azotul \n locurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentru sintezaproteic`). u

9900 gg –– 1188,,0000 lleeii ((118800..000000 lleeii vv))220000 gg –– 3311,,0000 lleeii ((331100..000000 lleeii vv))330000 gg –– 3399,,0000 lleeii ((339900..000000 lleeii vv))

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii.

Acceleraz` metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel celular, mobili-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii ((117700..000000 lleeii vv))5500 gg –– 2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii ((552200..000000 lleeii vv))

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborare cu firmaBrenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` o nou`linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

&FITNESS&FITNESS6 &FITNESS&FITNESS 7

HHEERRBBAAGGEENN este ungel care, \n urma aplic`riipe picioare, absoarbemirosul nepl`cut al transpi-ra]iei [i opre[te excesulacesteia timp de 24 deore. |n Bucure[ti, acestprodus poate fi cump`rat

de la magazinul „Club Re-dis“, iar cei din altelocalit`]i \l pot comanda latelefoanele redac]iei. Unflacon are 50 ml (se potface circa 20 de aplic`ri).

5500 mmll –– 66,,0000 lleeii ((6600..000000 lleeii vv))

Este o crem` autobronzant` care,aplicat` pe piele, confer` acesteia, la 6ore de la aplicare, un bronz uniform, f`r`pete, cu o culoare natural`, str`lucitoare,ce ]ine mai mult de o s`pt`mån` de laaplicare. Dac` dori]i un bronz foarteintens, aplica]i \nc` unul sau dou` stra-turi la interval de dou` ore. Bronzul esterezistent la ap` [i nu se ia pe haine,

avånd \n acela[i timp putere fotopro-tectoare fa]` de reac]iile UVA. Dup` os`pt`mån` dispare u[or, f`r` pete.

Este indicat` folosirea de c`treculturi[tii care concureaz`, dar [i depersoanele care vor s` fie bronzatechiar [i \n mijlocul iernii. Un flaconajunge pentru mai multe „bronzuri“..

116600 mmll –– 1155,,0000 lleeii ((115500..000000 lleeii vv))

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul aci-zilor gra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n ener-gie. |n afara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii des`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n

cazul persoanelor su-praponderale sauobeze care vor s`sl`beasc`. Un pliccon]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 19,5mg fructoz`, avånd ungust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzziiddeemmiinniimm 55 pplliiccuurrii..

2255%% rreedduucceerreeppeennttrruu ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,4400 lleeii//pplliicc((1144..000000 lleeii vv))

L-carnitin Instant

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-

bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum,dac` ave]i o perioa-d` a zilei \n care v`

sim]i]i f`r` ener-

gie, nu trebuie decåt s` dizolva]i unplic de „Instant Energy Drink“, \n 250ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitatefizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`m aceas-t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindicat` adminis-trarea pentru c` aceast` b`utur`con]ine cofein` [i s-ar putea s` numai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5 orimai mic decåt al b`uturilor de acest tip„gata preparate“, care se g`sesc \nmagazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, esteu[or (15 g) [i nu con]ine conservan]isau alte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1 g, Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg,Cofein`-80 mg, Inozitol-40 mg, Niaci-n` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piri-doxina-1,2 mg, Riboflavina-0,8 mg,Ciancobalamina-0,5 mg, Energy-flavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii ((1100..000000 lleeii vv))//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaatteelleeffooaanneellee rreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee

wwwwww..rreeddiiss..rroo

Este un produs organic care se g`se[te \ncart i lagi i [ i \n l ichidul s inovial de la nivelularticula]iilor. Acest compus a fost utilizat demult întratarea cazurilor u[oare [i moderate de artrit` [i alteleziuni ale articula]iilor. Sportivii utilizeaz` acestsupliment pentru ameliorarea durerilor de articula]ii [ipentru a sus]ine procesul de refacere a cartilajelorlezate.

Se recomand` consumarea a 1-2 tablete, de 3 oripe zi, dup` mesele principale.

Actiflex (100 tb/250 mg) – 10,50 lei (105.000 lei v)Act i f lex Forte (100 tb/500 mg) – 17,00 le i

(170.000 lei v). PPrree]]uurriillee nnuu iinncclluudd ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee.. PPeennttrruu ccoommeennzzii

mmaaii mmiiccii ddee 5500 RROONN ((550000..000000 lleeii vveecchhii)),, ttaaxxeelleeppoo[[ttaallee ssuunntt ddee 55,,0000 lleeii ((5500..000000 lleeii vv))..

Comenzi le se pot face la te lefoanele:0232/266.900; 0722.876.311 [i pe e-mail la [email protected] sau la adresa: OlympusGrup, str. S`r`rie nr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

Plata se face laprimirea coletului,

pre]urile incluzând [itaxele po[tale

021/300.75.46;350.50.57;351.85.68

0744.632.294;0722.244.783;0744.3224.645;0724.579.149;0788.571.181

fax: 021/351.50.58sau la:

www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [iduminica)

ANTIPERSPIRANTANTIPERSPIRANTPENTRU PICIOAREPENTRU PICIOARE

EMULSIE AUTOBRONZANT~

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

Sinonime cu o s`n`tate de fier, se-min]ele de in devin un aliment de baz`\n multe diete. Compu[ii activi sunt aci-zii gra[i polinesatura]i Omega 3 [i Ome-ga 6 con]inu]i de aceste semin]e carecontribuie la conservarea musculaturii(anticatabolic), la eliminarea colestero-lului [i la func]ionarea organismului \ncele mai bune condi]ii. Mai mult, cerce-t`torii americani au descoperit c` se-min]ele de in au propriet`]i anticanceri-gene; ele con]in un tip de hormon fitoe-strogen care protejeaz` organismul \m-potriva cancerului, cum ar fi cel de sånsau prostat`.

Aceste semin]e sunt folositoare pen-tru sportivi, dar [i pentru omul normalpentru beneficiile sale.

Se recomand` consumul zilnic a 15g de semin]e \nghi]ite ca atare sauamestecate cu suplimente sau alte ali-mente.

Se prezint` la plicuri de 15 g, 0,60 lei/buc. (6.000 lei v).

La comenzi de peste 30 plicuri,se face o reducere de 25%.

SEMIN}E SEMIN}E DE INDE IN

Ov`zul face parte din categoria ali-mentelor vegetale privilegiate datorit`bog`]iei \n macro [i micro elemente. Elcon]ine cantit`]i mari de s`ruri minerale(potasiu, calciu, magneziu, fosfor, fieretc.), carbohidra]i, gr`simi [i vitamine.Binecunoscutele sale propriet`]i ener-getice fac din ov`z un aliment de baz`pentru popoarele nordice care \l consu-m` sub forma de „porridge“ (sup` dea-s` din fulgi de ov`z). De men]ionat c`porridge-ul este recomandat diabeticilordatorit` propriet`]ilor hipoglicemiante.Ov`zul, sub form` de fulgi, este foarteindicat \n cazul persoanelor care depunmunc` fizic` sau intelectual`, 100 gfulgi furnizånd 300 mg fosfor, 90 mgcalciu, 180 mg magneziu [i 500 mg po-tasiu; nici un alt produs vegetal nu con-]ine aceste elemente \n asemenea can-tit`]i! Se recomand` 50 g la o mas`. Sepoate consuma [i amestecat cu diversesuplimente.

Se prezint` la plicuri de 50 g,0,75 lei/buc. (7.500 lei v).

La comenzi de peste 30 plicuri,se face o reducere de 25%.

FFUULLGGIIDDEE OOVV~~ZZ

TTHHEE MMUUSSCCLLEECCLLUUBB

SSaall`̀ ddee ffiittnneessss[[ii ccuullttuurriissmm

\\nn GGaallaa]]ii,, bbdd.. GGeeoorrggee

CCoo[[bbuucc,, nnrr.. 229922,, tteell..

00774444..228855..339999

SSHHOOCCKK bbbb `̀̀̀uuuuttttuuuurrrr `̀̀̀

eeeennnneeeerrrrggggiiii zzzzaaaannnntttt `̀̀̀OO nnoouu`̀ bb`̀uuttuurr`̀ eenneerrggiizzaanntt`̀

ppooaattee ffii ccoommaannddaatt`̀ aaccuumm ppeessiittee--uull wwwwww..rreeddiiss..rroo.. SSee pprreezziinntt`̀

llaa ssttiiccllee ddee 333300 mmll,, \\nn ddoouu`̀ssoorrttiimmeennttee,, ccuu zzaahh`̀rr [[ii ff`̀rr`̀

zzaahh`̀rr.. SS`̀lliillee ddiinn BBuuccuurree[[ttii ppoottccoommaannddaa aacceeaasstt`̀ bb`̀uuttuurr`̀ llaa tteell..002211//330000..7755..4466.. PPrree]]uull uunneeii ssttiiccllee

eessttee ddee 33,,0000 lleeii ((3300..000000 lleeii vv))..NNOOUU:: SShhoocckk ccuu mmiieerree -- 33,,7700 lleeii

8

Statuet` culturist cu \n`l]imea de13 cm – 29,00 lei (290.000 lei v)

BEST BODYAEROBIC, FITNESS,

CARDIO, ARTEMAR}IALE, SAUN~,

MASAJ, MAGAZIN DESUPLIMENTE, BAR

STANDARDEUROPEAN.

CONSTAN}A, STR.MAIOR SOFRAN,

NR. 9, ZONADELFINARIU0722531681,0721208992

SShhoocckk

ccuu mmiiee

rree

&FITNESS&FITNESS

CComeenziilleesee ffac lla

teelleeffoaneelleerreedac]]iieeii [ii

pee siitee-ullwww.redis.ro

Anul trecut a participat la juniori mici (pån` \n 18 ani),categoria 70 kg [i a cå[tigat-o. Anul acesta, deoarecea \mplinit 18 ani, a fost nevoit s` intre la juniori mari

(18-21 de ani), avånd de \nfruntat concuren]i mai vårstnici.Nu numai c` a cå[tigat categoria la care s-a \nscris, 70 kg, aob]inut [i openul la juniori mari. S`-l cuno[tem mai bine.

RReepp..:: CCaarree aa ffoosstt mmoottiivvuull ppeennttrruu ccaarree ttee--aaii aappuuccaatt ddeeccuullttuurriissmm??

VViioorreell MM`̀rr`̀[[ooiiuu:: Nu pot s` zic c` a fost un motiv anu-me, pentru care m-am apucat de culturism, motivulera s` ar`t bine [i s` devin cåt mai masiv. Foartecurånd, dup` \nceperea antrenamentelor, am ob-servat c` am un genetic bun [i m-am \ndr`gostitde acest sport, dorind s` concurez.

–– DDee ccåånndd ttee aannttrreenneezzii??– De aproape 3 ani, pe 9 iunie, anul acesta,

fac 3 ani.–– VVoorrbbee[[ttee--mmii ddeesspprree aannttrreennaammeennttuull tt`̀uu..– Antrenamentul este unul clasic cu un

num`r moderat de serii (9-12) \n func]iede m`rimea grupei musculare [i unnum`r moderat de repet`ri, \ntre6 [i 12. Fiecare grup` o antre-nez o dat` la 5 zile. |n perioa-da de mas`, antrenamentuldifer` pu]in, scad nr. de seriila 4-6 [i cresc num`rul dezile \ntre antrenamentulfiec`rei grupe, la 7 zile,crescånd intensitateafoarte mult.

–– CCee aall iimmeennttaa]]iiee [[iissuupplliimmeennttee ffoolloossee[[ttii??

– Alimenta]ia \n peri-oada de preg`tire a fostfoarte strict`. M-am bazatpe o cantitate foarte marede protein` (4g/kgcorp) din sur-se variate (ou`, pe[te, carne devit`, piept de pui, concentrateproteice), un nr. moderat spreredus de carbohidra]i cu ab-sorb]ie lent` [i moderat`, fo-losi]i \n prima parte a zilei(cereale, orez, cartofi fier]i),[i o cantitate foarte redus`de gr`simi. Suplimente am

folosit din gama Nutrimaxx, Redis Nutri]ie [i Universal.Am folosit cåteva pudre proteice, \n func]ie de perioadazilei, Carnitin`, Fat Burner [i Animal Cuts. |n perioada demas`, m`nanc aproape orice, \ns` f`r` excese.

–– FFrraatteellee tt`̀uu,, AAddrriiaann,, aa oobb]]iinnuutt llooccuull 44 llaa aacceesstt ccaammppiioo--nnaatt nnaa]]iioonnaall,, llaa ccaatteeggrrooiiaa 7700 kkgg jjuunniioorrii mmiiccii.. SSee ppaarree cc`̀mmoo[[tteennii]]ii uunn ggeenneettiicc ffooaarrttee bbuunn.. CCiinnee eessttee ""rreessppoonnssaabbiill""??

– Da. Responsabili pentru mo[tenirea genetic` suntp`rin]ii.

–– AAcceessttaa aa ffoosstt aall ddooiilleeaa aann ddee ccåånndd ppaarrttiicciippii llaa ccuullttuu--rriissmm,, ddeeccii,, ssee ppooaattee ssppuunnee cc`̀ nnuu aaii oo eexxppeerriieenn]]`̀

pprreeaa mmaarree.. TToottuu[[ii,, nnuu aaii ff`̀ccuutt nniiccii oo ggrree[[eeaall`̀ \\nnpprreegg`̀ttiirreeaa ppeennttrruu ccoonnccuurrss.. CCiinnee ttee--aa aajjuuttaatt??– M-au ajutat mai multe persoane, dar sunt cå-teva pe care doresc s` le men]ionez. |n primulrånd, firma Redis Nutri]ie, care m-a ajutat cusuplimente nutritive de mai bine de un an, De-

cebal Olteanu, Deci, cum \i spun prietenii,care m-a ajutat foarte mult \n preg`tire

la partea de nutri]ie [i, nu \n ultimulrånd, Radu Manuela Nicoleta,

concurent` la fitness, care m-a ajutat [i sus]inut \ntoate privin]ele, pe toat`perioada preg`tir i i . Pe

aceast` cale, vreau s` lemul]umesc tuturor.–– PPee cciinnee aaii ccaa mmooddeell \\nnccuullttuurriissmmuull ccoommppeettii]]ii--oonnaall,, rroommåånn [[ii ssttrr`̀iinn??– Am mai mul]i cultu-ri[ti prefera]i. La ro-måni, pe Virgil Buru-ian`, Florin Uceanu[i Claudiu Roman, iar

la profesioni[ti, peAhmad Haider, Jay Cutler

[i Dexter Jackson.–– CCee ppllaannuurrii ddee vviiiittoorr aaii??– S` ies campion mondial la juniorianul viitor iar, pe termen lung, s`devin cåt mai masiv [i s` concurezla Mr. Olympia.–– MMuulltt ssuucccceess!!– Mul]umesc mult.

Alexandru BOLBORICI

&FITNESS&FITNESS 9

VIOREL MÅRÅßOIUVIOREL MÅRÅßOIUCEL MAI BUN JUNIOR PE 2006!CEL MAI BUN JUNIOR PE 2006!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS 11

zarea pozitiv`, se pune haltera pesupor]i [i se face 10 s pauz`, seface din nou o repetare [i tot a[ade cåteva ori.

AATTEENN}}IIEE:: aceste tehnici se vorexecuta ocazional, dac` seexecut` la fiecare antrenament,duc destul de repede lasupraantrenament.

PPeennttrruu \\nncceeppuutt,, ccllaassiiccuull lluuiiMMeennttzzeerr ,,nnuummiitt HHDD 11.. CCuu aacceesstt pprroo--ggrraamm ss--aa aannttrreennaatt DDoorriiaann YYaatteess \\nn11999922,, ccåånndd aa ddeevveenniitt MMrr OOllyymmppiiaa..

Luni PPiieepptt:: flutur`ri din culcat combinatcu \mpins culcat sau \mpins \nclinatUUmmeerrii:: ridic`ri laterale cu gantere;\mpins cu halteraTTrriicceeppss:: extensii la helcometrucombinat cu flot`ri la paralele sau\mpins culcat apropiat

Miercuri SSppaattee:: pullover la Nautilius saupullover cu gantera pe o bancacombinat cu trac]iuni la helcometrucu priz` \ngust`; ramat cu halterasau ramat la aparat; ridic`ri deumeri sau \ndrept`riBBiicceeppss:: flexii cu haltera

Vineri CCooaappssee:: extensii combinat cugenuflexiuni sau pres`; flexii laaparatGGaammbbee:: ridic`ri pe vårfuri din ståndAAbbddoommeenn:: sit-ups sau crunch cugreutate

La acest program HD 1, cu timpde refacere scurt, e bine s` nu seefectueze prea des tehnicile de in-tensitate.

NNuu uuiittaa]]ii:: dac` vre]i s` deveni]imai masivi, trebuie s` cre[te]i [i \nfor]`. La majoritatea dintre noi,cre[te mai \ntåi for]a [i pe urm`masa muscular`. Atåt timp cåt fa-ce]i mai multe repet`ri la urm`torulantrenament sau pune]i greutatemai mare, sunte]i pe drumul celbun. {i efectuarea unei repet`rimai mult este de mare folos. Cåndobserva]i c` de dou` s`pt`måni nua]i mai f`cut progrese, atunci face]idou` s`pt`måni de pauz` (faza dedecondi]ionare). Pe urm`, face]iuna din urm`toarele schimb`ri laprogramul HD 1:

11.. LL`̀ssaa]]ii uunn eexxeerrccii]]iiuu ddeeooppaarrttee,,ddaarr nnuu uunnuull ddee bbaazz`̀.. DDee eexxeemmpplluu::LLuunnii - extensiileMMiieerrccuurrii - pulloverele sau ridic`rilede umeriVViinneerrii - flexiile

22.. FFaaccee]]ii oo zzii \\nn pplluuss ppaauuzz`̀..Antrenamentul ar putea ar`ta astfel: LLuunnii – piept/umeri/triceps JJooii – spate/biceps DDuummiinniiccaa – coapse/gambe MMiieerrccuurrii – repetarea antrenamen-tului

Deoarece masa [i for]a cresc [icorpul se adapteaz`, va fi tot maigreu s` face]i progrese. Capaci-tatea de refacere a organismuluieste mai redus` decåt cre[terea \nfor]`, acesta fiind un semn pentrua te antrena mai rar, dar mai tare.

|n continuare, v` prezint HD-2,fiind un antrenament cu timp pen-tru refacere mai lung, se poate fo-losi o intensitate mai mare. Pauza\ntre datele de antrenament trebuies` fie \ntre 3 [i 5 zile.

Antrenament 1 PPiieepptt:: flutur`ri la \nclinat combinatcu \mpins din culcatSSppaattee:: pullovere cu ganteracombinat cu trac]iuni cu priz`\ngust` tip supina]ie; \ndrept`ri

3-5 zile pauz`

Antrenament 2 UUmmeerrii:: flutur`ri laterale combinatcu \mpins de la ceaf`BBiicceeppss:: flexii cu halteraTTrriicceeppss:: extensii la helcometrucombinat cu flot`ri la paralele sau\mpins cu priz` \ngust`

3-5 zile pauz`

Antrenament 3 CCooaappssee:: extensii la aparat combi-nat cu genuflexiuni; flexii la aparatGGaammbbee:: ridic`ri pe vårfuri din stånd AAbbddoommeenn:: sit-ups sau crunch cugreutate

La acest HD 2, se efectueaz`,la fiecare antrenament, tehnicile deintensitate descrise. Din cauza tim-pului de refacere mare, nu este pe-ricolul de supraantrenament. MikeMentzer sf`tuia s` se fac` cåte 7

zile pauz`.

PROGRAME DEPROGRAME DECONSOLIDARECONSOLIDARE

La acest antrenament, se urm`-re[te cre[terea for]ei la exerci]iileprincipale. Se poate efectua \n ci-cluri, important este s` folosi]i teh-nicile de intensitate.

Antrenament 1 Genuflexiuni Trac]iuni cu priz` \ngust` tip supi-na]ie Flot`ri la paralele sau \mpins dinculcat apropiat4-6 zile pauz`

Antrenament 2|ndrept`ri |mpins de la ceaf` Ridic`ri pe vårfuri din stånd4-6 zile pauz`

|n final, \nc` un program, careeste o variant` la HD 2. Mike Men-tzer l-a mai scurtat pentru ocre[tere mai mare \n for]`.

Antrenament 1 Genuflexiuni Trac]iuni cu priz` \ngust` tip

supina]ie 4-6 zile pauz`

Antrenament 2|ndrept`ri Flot`ri la paralele sau \mpins din

culcat apropiat4-6 zile pauz`

AAcceesstteeaa aauu ffoosstt pprrooggrraammeellee cceelleemmaaii bbuunnee ddiinn aannttrreennaammeennttuull HHeeaavvyyDDuuttyy.. MMaaii ssuunntt [[ii aallttee vvaarriiaannttee ddee llaaaall]]ii aauuttoorrii,, aaiiccii aamm ddeessccrriiss ddooaarr cceelleeaaddooppttaattee [[ii pprrooppaaggaattee ddee MMiikkeeMMeennttzzeerr,, \\nn ssttiilluull ssaauu vvaarriiaanntteelleeccllaassiiccee.. SSppeerr cc`̀ aa]]ii \\nn]]eelleess cc`̀,, ddaacc`̀vv`̀ aannttrreennaa]]ii ccuu aaddeevv`̀rraatt iinntteennss,, vv`̀eessttee ddee aajjuunnss ccååttee oo sseerriiee [[ii nnuueessttee nneevvooiiee ddee \\nncc`̀ oo sseerriiee.. EEuu aammaaddooppttaatt tteehhnniiccaa ccuu sseerriiiilleeddeessccrreesscc`̀ttooaarree [[ii mmii--aa mmeerrss ffooaarrtteebbiinnee.. DDuupp`̀ ccuumm aamm ssppuuss \\nnnnuumm`̀rruull ttrreeccuutt,, cceeaa mmaaii iinnddiiccaatt`̀eessttee ccoommbbiinnaarreeaa cceelloorr ddoouu`̀ ttiippuurriiddee aannttrreennaammeenntt:: HHIITT [[ii HHSSTT..

Thomas Hoch – Germania

&FITNESS&FITNESS

|n num`rul trecut, am prezentatmetoda de antrenament HST.Continu`m cu prezentarea

metodei de antrenament Heavy Duty –Hit. Termenul HIT provine din englez`,Hight Intensity Training, [i se traduceprin antrenament de mare intensitate.Diferen]a dintre HD [i HIT este c` laHD se fac antrenamente mai scurte [imai rare, dar cu o intensitate mult mairidicat`.

|l citez pe Mike Mentzer: „un antre-nament ideal trebuie s` dea un impulsoptimal de cre[tere [i s` foloseasc` unminim din rezervele proprii ale corpu-lui. Un antrenament intensiv, f`cutcorect, \ndepline[te aceste dou` con-di]ii: cre[te for]a [i masa muscular` [i,deoarece este scurt, ne r`pe[te pu]indin rezervele proprii ale corpului.

Heavy Duty este de aproape 30 deani [i are diferite sisteme de antrena-mente [i variante, propagate, printreal]ii, de Br. Johnston, J. Little, Dr. Leist-ner [i mul]i al]ii, dup` sau pe lång` celpromovat de Mike Mentzer.

Pentru a v` introduce cu succes \nHD, voi face referire la antrenamentelepromovate de Mentzer, pe care le-a fo-losit la antrenarea, cu succes, a clien]i-lor pe care i-a avut de-a lungul cariereisale. O s` dau exemple de antrena-mentele originale, pe care Mentzer le-a sugerat la sfår[itul anilor ‘80, [i pecare le-a folosit \nsu[i cu mare succes. Principii \n Heavy Duty❶ Efectuarea numai a unei serii la

exerci]iile prezentate.❷ La efectuarea unei superserii, care

const` dintr-un exerci]iu de izolare[i unul de baz`, nu are voie s` fienici o pauz`, deoarece la o pauz`de 3 secunde mu[chii ajut`tori vordeveni mu[chii cei mai slabi dinlan]ul celor implica]i la efectuareaexerci]iului.

❸ Faza de \nc`lzire trebuie s` fiescurt`, principiul de a nu se efectuamai multe serii decåt este nevoieeste [i la \nc`lzire valabil.

❹ Se vor efectua exerci]iile cu o ca-den]` corect`, nu se va smuci sau

tri[a. Se face o pauz` \n pozi]iacånd mu[chiul este contractat [igreutatea va fi coboråt` controlat.Pute]i folosi o caden]` (fazele poziti-ve/statice/negative) lent`, 4/2/4 saucaden]a clasic` 2/1/2. La cea cla-sic` avem avantajul c` elimin`mtotal tri[area [i stresul asupra mus-culaturii este continuu [i avem un altavantaj: putem folosi greut`]i maimari. Cånd Dorian Yates foloseaHD, utiliza caden]a 3/1/4, care esteun amestec din cele dou` feluri.

➎ TUT (time under tension = timpulde tensiune ) trebuie s` fie \ntre 30[i 90 s, acesta fiind timpul optimalpentru hipertrofia musculaturii, darasta nu \nseamn` c` sub sau dea-supra acestor indici nu se poatecre[te \n mas` sau for]`.

➏ Tehnicile de intensitate sunt foarteimportante la HD. Cine se antre-neaz` cu un partener (cel mai indi-cat) poate s` foloseasc` urm`toa-rele tehnici:

✔ repet`ri for]ate: 1-3 repet`ri cu aju-torul partenerului dup ̀epuizarea pozitiv`✔ repet`ri negative: se efectueaz`dup` epuizarea muscular` pozitiv`,dar numai pe cursa negativ`, partene-rul ridicånd greutatea✔ contrac]ii statice: partenerul punegreutate pe bar` \n faza static` [i se]ine 10-15 s ✔ contrac]ie static`: ca mai sus, darse face contrac]ia dup` ultima repetarepozitiv` [i se ]ine 20 s sau mai mult✔ repet`ri tri[ate: la flexii, de exem-plu, dup` epuizarea pozitiv` se ridic`bara cu ajutorul lombarilor [i se las` \njos, \ncet, pe faza negativ`✔ burns=rep arse: dup` epuizareapozitiv`, se mai fac 5-10 repet`ri scur-te, incomplete✔ serii descresc`toare: dup` epuiza-rea pozitiv`, se reduce greutatea cu10%, se mai fac cåteva repet`ri, dup`care se reduce iar cu 10 % [i se maifac cåteva repet`ri etc. cu pauze foartescurte, atåt timp cåt e necesar pentrureducerea greut`]ii ✔ repet`ri-pauz`-repet`ri: dup` epui-

HIT – HEAVY DUTY HIT – HEAVY DUTY

10

llaa aannttrreennaammeenntt ccuu ffaammii ll iiaa

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS 13&FITNESS&FITNESS

Alexandru BOLBORICI

Desf`[urat`, \n frumosul ora[ SatuMare, aceast` edi]ie a CampionatelorNa]ionale de culturism juniori [i mas-ters, din 2006, a fost de un nivel ridi-cat, \n ceea ce prive[te nivelul [i pre-g`tirea sportivilor. Principalul organi-zator, dl. Johann Merch, [i-a \ndeplinittoate sarcinile cu succes, acest cam-pionat fiind cu mult peste media altorconcursuri, \n ceea ce prive[te organi-zarea: lumini, sunet, sal`, desf`[urareetc. El a fost ajutat de: FRCF, ANS,Johann Fitness Center, PD TineretSatu Mare, DSJ Satu Mare.

La cåntar s-au \nscris 100 de spor-tivi [i sportive.

La categoria masters feminin, s-au\nscris sportive de valoare, cu titluri lacategoriile de senioare. Cå[tig`to-area, Irina Muntean, se afl` \n preg`-tire pentru Campionatele Mondiale [ide aceea nu a venit \n form` de vårfpentru acest concurs.

La categoria 80 kg masters mas-

culin, s-a \nscris, \n premier`, clujea-nul Leontin Zah, care a cå[tigat clar,br`ileanul Vasile Cr`ciun a trebuit s`se mul]umeasc` cu locul secund.

Petru Ciorb` s-a impus la catego-ria +80 kg, secondat de Florin Ucea-nu [i Mircea Sibiceanu. De[i a fost ocategorie cu 8 sportivi \nscri[i, nu to]iau fost suficient de preg`ti]i pentruun campionat na]ional.

La categoria masters masculinpeste 50 ani, const`n]eanul Vasile{erban s-a impus f`r` probleme,fiind la al doilea titlu dup` cel din2004. Lupta pentru locul secund afost stråns` \ntre Vasile Belbe [i Eu-gen Kantor. P`rerea multora a fostc` Eugen merita locul secund, dararbitrii au fost de alt` p`rere.

La categoria 60 kg juniori mici, s-au \nscris 5 sportivi. S-a impus clarGeorge Solzaru de la Fortus C`l`ra[i.

La categoria 70 kg juniori mici, s-aimpus localnicul Sergiu Sabou. Mas`muscular`, separare, form` de con-curs, prezentare… totul f`r` gre[ea-

l`. S-ar spune c` ar fi senior, cu mul-t` experien]` de concursuri, dar aredoar 17 ani [i se afl` la primul campi-onat na]ional. A cå[tigat [i openuljuniorilor mici. Un nume de care vommai auzi cu siguran]`.

La categoria 70 kg juniori mici, s-au \nscris 7 concuren]i. A cå[tigatTheodor Dumitru, aflat [i el la primulcampionat na]ional. Acest junior m-aimpresionat, posed` o structur` [iforme ale mu[chilor aproape ideale.Restul sportivilor au fost apropia]i cavaloare, fiind dificil de departajat.

La categoria junioarelor mici, s-aimpus Andrea Tihon, iar la junioaremari, a cå[tigat clar Iren Csobi.

La categoria 65 kg juniori, s-au \n-scris 14 sportivi. A cå[tigat ie[eanulIonu] Gavrilescu, mas` muscular`,propor]ii, complet, putånd face fa]`cu succes [i la seniori. Pe locul se-cund s-a clasat Tiberiu Csokmai, po-sesor al unei structuri foarte bune.

Doar 6 concuren]i s-au \nscris lacategoria 70 kg juniori, a[a c` to]i au

intrat direct \n final`. Cu o separarede excep]ie, bucure[teanul ViorelM`r`[oiu a cå[tigat clar, lupta fiindmai ståns` pentru locurile inferioare.

Categoria 75 kg juniori a fost ceamai slab` categorie din concursul ju-niorilor mari. Titlul a fost ob]inut dePaul Maxim, posesor al unei mus-culaturi dorsale foarte bune. R`månede v`zut evolu]ia lui ulterioar`.

La categoria 80 kg juniori, luptapentru medalia de aur s-a dat \ntreCeobanu [i Corlan. Alexandru Ceo-banu: structur` foarte bun`, liniemuscular` pl`cut`, pozare aproapeperfect`. Alexandru Corlan: mas`muscular` ceva mai mult`, propor]io-nat, dar f`r` linia aromioas` a luiCeobanu. Arbitrii au punctat mai multmasa muscular` decåt linia estetic`,oricum, greu de departajat cei doi.

La categoria grea, juniori +80 kg,Daniel Racoveanu [i-a ap`rat titlulob]inut anul trecut, fiind propus pen-tru lotul de juniori al ]`rii pentru Cam-pionatele Mondiale. Medalia de arginta revenit lui Paul Balcan, posesor alunei structuri bune, umeri la]i, talie\ngust`. Pe locul 3, const`n]eanulArtur Abdulveli, trenul superior pu]in\n urm` fa]` de coapsele foarte bune.

La final, s-a desf`[urat concursulopen pentru juniori. Cu [anse mariau fost: Ionu] Gavrilescu - 65 kg, Vio-

rel M`r`[oiu – 70 kg [i Daniel Raco-veanu - +80 kg. Au triumfat structura[i separarea muscular` a lui Viorel.

Cå[tig`torii categoriilor la junioriau f`cut control doping.

|nregistrarea complet` a concursu-lui, poze [i comentarii, de la fiecarecategorie, g`si] i pe Internet, peforumul nostru de culturism de laadresa: wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo//nneeww

Iat` [i clasamentulcomplet:Open masters feminin11.. Irina Muntean (Redis Buftea)22.. Felicia Popa (Body Gym Deva)33.. Lumini]a Mure[an

(Delta Power Cluj/Redis Buftea)44.. Emoke Borsi (Rapid Oradea)55.. Florina Roven]a (Farul C-]a)6. Miori]a Ciucur (Redis Buftea)80 kg masters masculin11.. Leontin Zah

(Dumifitness/Radical Power)22.. Vasile Cr`ciun (Atlas Br`ila)33.. Vasile Gherghina

(Culturistul Rm. Vålcea)44.. Mihaly Szabo (Titanic Tg. Mure[)+80 kg masters masculin11.. Petru Ciorb` (CFR Ia[i)22.. Florin Uceanu (Metrorex Buc)33.. Mircea Sibiceanu (Redis Buftea)44.. Paul M`lan (Rapid CFR Oradea)55.. Florin Teodorescu

(CS Florin Teodorescu Tim)66.. Dumitru Neag (U Dumifitness Cluj)77.. Liviu Fr`]il` (Lorento Gym Br`ila)88.. Valentin Gu]` (Body Gym Deva)+50 ani masters masculin11.. Vasile {erban

(Vulturul de Mare/Redis Buftea)22.. Vasile Belbe

(S`n`tatea Ergolemn Satu Mare)33.. Eugen Kantor (Redis Buftea)44.. Domokos Balog (Delta Cluj)55.. Adrian Sestacovski

(Fortus C`l`ra[i)60 kg juniori mici11.. George Solzaru (Fortus C`l`ra[i)22.. Liviu Moldovan

(CS Teleorman Alexandria)33.. Petru Vi[ovan (CSM Baia Mare)44.. Alexandru Dan (CS{ 5 Bucure[ti)55.. Adrian Roman (CS{ {oimii Sibiu)70 kg juniori mici11.. Sergiu Sabou (Johann Fitness

Center Satu Mare)22.. Cristian Ghiogu]` (CSM Re[i]a)33.. Bogdan Gr`dinaru

(Steel Man Tg. Neam])44.. Adrian M`r`[oiu (Metrorex Buc)55.. Nicu Troncea

(CS Teleorman Alexandria)66.. Narcis Dobo[ (Flex Ia[i)

+70 kg juniori mici11.. Theodor Dumitru (CSM Rova

Ro[iorii de Vede)

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde culturism juniori [i masters

Satu Mare, 15-16 aprilie 2006

12

IIrr iinnaaMMuunntteeaann

LLeeoonntt iinnZZaahh

PPeettrruuCCiioorrbb`̀

VVaassii llee{{eerrbbaann

GGeeoorrggeeSSoollzzaarruu

SSeerrggiiuuSSaabboouu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 15

22.. Cosmin Ciuprun (ColosseumGiurgiu)

33.. Emanuel Vulcu (Activ Sibiu)

44.. Nicolae Gun` (Fortus C`l`ra[i)55.. Andrei Hancu (CS Farul C-]a)66.. Florin Dumitrescu (CSM Rova

Ro[iorii de Vede)Open juniori mici: SSeerrggiiuu SSaabboouuJunioare mici11.. Andrea Tihon (CSM Re[i]a)

22.. Alina Du]` (Farul C-]a)33.. Diana Vrabie (CSM Baia Mare)44.. Elena Dumbr`veanu (Flex Ia[i)55.. Irina Valenti (CSM Ia[i)66.. Elena Dr`ghici

(CN Spiru Haret Buc) 77.. Simona Petre

(CN Spiru Haret Buc)

Junioare mari11.. Timea Csobi

(Titanic Tg. Mure[)22.. Elena Nistor

(CS Teleorman Alexandria)33.. Andrea Garne] (CSM Ia[i)44.. Eliza Ungurean (CSM Ia[i)65 kg juniori mari11.. Ionu] Gavrilescu (CSM Ia[i)22.. Tiberiu Csokmai (Rapid Oradea)33.. Cristian Felie (CS{ 5 Buc)44.. Toni C`pri]` (CS Avicola Buz`u)55.. Sergiu Palaghie

(Titanic Tg. Mure[)66.. Valentin Ariciu (Atlas Br`ila)70 kg juniori mari11.. Viorel M`r`[oiu (Metrorex Buc)22.. Adrian Mih`iceanu

(CS Astra Arad)

33.. Drago[ Cojocaru (Lorento Gym) 18

44.. Mircea Panazan (CS{ Soimii Sibiu)

55.. Marius Iord`nescu (CS{ {oimii Sibiu)

66.. Andrei Bratin` (GYM Deva)75 kg juniori mari11.. Paul Maxim (Flex Ia[i)22.. Bogdan Alexandru (Farul C-]a)33.. Zoltan Foris (CSM Baia Mare)44.. Gabriel Iakab (CSM Baia Mare)55.. George Chetele[

(Titanic Tg. Mure[)66.. Vl`du] Onofrei (CSM Ia[i)80 kg juniori mari11.. Alexandru Corlan (CSM Re[i]a)22.. Alexandru Ceobanu

(Anania Gym Roman)33.. Dorin Neam]u

(Culturistul Rm Vålcea)44.. Eugen B`rc`ceanu (Flex Ia[i)55.. Andrei Mate[ (Hercules Gym)66.. Alexandru Corodi (Farul C-]a)+80 kg juniori mari11.. Daniel Racoveanu

(Arpechim Pite[ti/Redis Buftea)22.. Paul Balcan (Farul C-]a)33.. Artur Abdulveli (CS Farul C-]a)44.. Istvan Luczas (CSM Baia Mare)55.. Adrian Armean ({oimii Sibiu)66.. Valentin Stanciu (Atlas Br`ila)

Open juniori mari – VViioorreell MM`̀rr`̀[[ooiiuu

TThheeooddoorrDDuummiittrruu

AAnnddrreeaaTTiihhoonn

IIrreennTTiimmeeaaCCssoobbii

AAlleexxaannddrruuCCoorr llaann

DDaanniieellRRaaccoovveeaannuu

PPaauullMMaaxxiimm

VViioorreellMM`̀rr `̀[[ooiiuu

IIoonnuu]]GGaavvrr ii lleessccuu

14

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS 17

||nn`̀ll]]iimmee::||nn`̀ll]]iimmee:: 11,,6688 mm11,,6688 mmGGrreeuuttaattee::GGrreeuuttaattee:: 4466 kkgg pptt..4466 kkgg pptt..

ccoonnccuurrss,,ccoonnccuurrss,,5555 kkgg \\nn5555 kkgg \\nnooffff--sseezzoonnooffff--sseezzoonn

VVåårrsstt`̀::VVåårrsstt`̀:: 1166 aannii1166 aanniiSSttuuddiiii::SSttuuddiiii:: eelleevv`̀ llaaeelleevv`̀ llaa

LLiicceeuull EEccoonnoommiicc LLiicceeuull EEccoonnoommiicc ddiinn RRee[[ii]]aaddiinn RRee[[ii]]aa

MMåånnccaarreeaa ffaavvoorriitt`̀::MMåånnccaarreeaa ffaavvoorriitt`̀:: ppiizzzzaappiizzzzaa \\nn ooffff--sseezzoonn,, ppiieepptt\\nn ooffff--sseezzoonn,, ppiieeppttddee ppuuii llaa rreeggiimmddee ppuuii llaa rreeggiimm

PPaallmmaarreess::PPaallmmaarreess::–– ccaammppiiooaann`̀ nnaa]]iioonnaall`̀ llaa ccuullttuurriissmm jjuunniiooaarree–– ccaammppiiooaann`̀ nnaa]]iioonnaall`̀ llaa ccuullttuurriissmm jjuunniiooaarree

mmiiccii,, \\nn 22000066mmiiccii,, \\nn 22000066–– –– ccaammppiiooaann`̀ nnaa]]iioonnaall`̀ llaa ccaatt.. bbooddyyffiittnneessssccaammppiiooaann`̀ nnaa]]iioonnaall`̀ llaa ccaatt.. bbooddyyffiittnneessss

++11,,6633 mm jjuunniiooaarree,, \\nn 22000066++11,,6633 mm jjuunniiooaarree,, \\nn 22000066PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr::PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr::

„„ddoorreesscc ss`̀ ooccuupp uunn lloocc ccåått mmaaii„„ddoorreesscc ss`̀ ooccuupp uunn lloocc ccåått mmaaiibbuunn llaa CCEE ddee jjuunniiooaarree ddiinnbbuunn llaa CCEE ddee jjuunniiooaarree ddiinnaacceesstt aann [[ii ss`̀ ddeevviinn aavvooccaatt““ aacceesstt aann [[ii ss`̀ ddeevviinn aavvooccaatt““

AAnnttrreennaammeenntt::AAnnttrreennaammeenntt:: zziillnniicc,, \\nn aaffaarr`̀zziillnniicc,, \\nn aaffaarr`̀ddee dduummiinniicc`̀,, iiaarr \\nnaaiinntteeaaddee dduummiinniicc`̀,, iiaarr \\nnaaiinntteeaauunnuuii ccoonnccuurrss,, ccååttee ddoouu`̀uunnuuii ccoonnccuurrss,, ccååttee ddoouu`̀aannttrreennaammeennttee ppee zziiaannttrreennaammeennttee ppee zzii

EExxeemmpplluu aannttrreennaammeennttEExxeemmpplluu aannttrreennaammeennttbbiicceeppss::bbiicceeppss::

–– fflleexxiiii ccuu ggaanntteerree ddiinn–– fflleexxiiii ccuu ggaanntteerree ddiinn[[eezzåånndd,, 44 sseerriiii aa 88--1122[[eezzåånndd,, 44 sseerriiii aa 88--1122rreeppeett`̀rriirreeppeett`̀rrii

–– fflleexxiiii ccuu bbaarraa,, –– fflleexxiiii ccuu bbaarraa,, 44 xx 88--112244 xx 88--1122

ANDREAANDREATIHONTIHON

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

Cånd e vorba de masivitateabra]ului, to]i [tim c` tricepsul emai important deoarece este,

\n mod normal, de dou` ori mai maredecåt bicepsul. Atunci cånd ridici bra-]ul pe scen` [i \l \ncordezi, bicepsulpare mai important, dar, f`r` un tri-ceps mare, tot nu ai un bra] masiv. |nmajoritatea timpului st`m cu bra]eleatårnate pe lång` corp [i atunci tri-cepsul devine cu adev`rat important,\n ce prive[te masivitatea bra]elor.Sigur, mai sunt unii care umbl` \nautobuze cu bra]ul ridicat [i \ncordat\n a[a fel \ncåt s` pun` \n valoare bi-cepsul, dar, de \ndat` ce coboar`, s-a dus toat` impresia dac` nu au untriceps pe m`sur`. Pentru a stimulamasa muscular` a tricep[ilor, avemcåteva exerci]ii excelente: flot`ri laparalele, \mpins cu bara din culcat cupriz` \ngust`, extensii din culcat cubara.

S` ne ocup`m de \mpinsul cubara. Este un exerci]iu de baz` careimplic` \n principal pectoralii, tricep[ii

[i deltoizii anteriori. Cu cåt priza pebar` este mai dep`rtat`, cu atåt sca-de implicarea tricep[ilor [i deltoizilor[i cre[te implicarea pectoralilor [i in-vers. Deci, trebuie s` folosim o priz`cåt mai \ngust` pentru a favoriza im-plicarea tricep[ilor. Totu[i, execu]iaacestui exerci]iu cu palmele aproapelipite nu este practic` din mai multemotive. |n primul rånd, \ncheieturilepalmelor vor fi for]ate \n momentulcoborårii barei [i vor crea, \n timp,probleme [i dureri såcåitoare [i, \n aldoilea rånd, pentru c` nu po]i folosi oamplitudine [i o greutate maxim`.Sugerez 10 cm pån` la 20 de cm \n-tre palme, pentru a asigura confortul\ncheieturilor palmelor [i o for]` maimare.

Acum s` discut`m pu]in despreexecu]ie. De[i unii nu [tiu, exist` celpu]in patru stiluri diferite de execu]ie.Po]i cobor\ cu coatele apropiate decorp sau le po]i ]ine dep`rtate. Cucoatele apropiate, efectul cade maimult asupra tricep[ilor, \n timp ce de-

p`rtarea coatelor duce la implicareacrescut` a pectoralilor. Pe de alt`parte, putem \mpinge bara relativdrept, \n sus, sau putem s` lungimcursa, coborånd bara ceva maiaproape de gåt [i s-o \mpingem \ntr-o linie pu]in oblic`, c`tre picioare. |nal doilea caz, mi[carea cre[te impli-carea tricep[ilor [i o reduce pe cea adeltoizilor.

Sigur, astea sunt ‘fine]uri’ care nusunt foarte folositoare pentru \ncep`-tori, dar, dup` primul an de antrena-mente, e bine s` le folose[ti pentru aaccelera progresele. Fac [ase seriidin acest exerci]iu, urmate de alte[ase serii din alt exerci]iu, cåte 3-7repet`ri pe serie, cu pauze de 3 mi-nute \ntre serii, o dat` pe s`pt`mån`.

Imediat dup` un antrenament greupentru o grup` muscular` importan-t`, e bine s` consumi o por]ie dintr-un supliment proteic. Eu folosescIdeal Protein din care iau dou` cupepentru a avea 40 g de protein` la dis-pozi]ia fibrelor musculare „fl`månde“.Folosirea unui supliment cu mai mul-te surse de protein` intr` tot \n cate-goria „fine]urilor“, a c`ror valoare ecunoscut` de cei avansa]i.

Florin UCEANU

Exerci]ii pentru masivitateExerci]ii pentru masivitate

|mpins cu priz`|mpins cu priz`\ngust` \ngust`

&FITNESS&FITNESS18

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

un sportiv a f`cut un program caremultora li s-a p`rut mai bun [i normalc` unii spectatori au \nceput s` strigec`tre arbitr i c` e cazul s`-i deaacestuia premiul pentru cel maifrumos program de prezentare. Darpremiul fusese deja dat. I-am \ntrebatpe arbitri, dup` concurs, c` au f`cuto gaf`, acordarea premiului respectivtrebuind s` fie f`cut` la final, dup` ceto]i sportivii au evoluat \n fa]a lor.Dar, stupoare, ei au zis c` nu [tiucine a hot`råt cui trebuie s` i seacorde premiul respectiv. Interesant.

bananele gigant impresioneaz`

arbitrii? Jen Hendershott [i-a spus:„De ce s` nu vin \mbr`cat` \ntr-uncostum ca o banan` uria[`?“ Dup`ce a „cojit“ banana, a prezentat unfizic [i un program care i-au adus celmai bun punctaj din concurs. Sevede c` [i arbitrii au hot`råt c`, \ncazul acestei banane, ce e valoros e\n miez, nu \n coaj`, ca \n cazul altorfructe exotice.

pe lång` titlurile de campionna]ional de culturism la juniori, DanielRacoveanu de]ine rezultate frunta[e[i la atletism? Este vicecampion laCN de tineret la aruncarea discului,medaliat cu bronz la CN de seniori,tot la aruncarea discului [i vicecam-pion la jocurile na]ionale de iarn` [ivar` din 2005, la aruncarea greut`]ii.De la aceast` ultim` prob`, i se trage[i porecla: Bil`.

unele poze din concurs pot ficomice, de[i concuren]i i nu segåndeau s` fac` o glum` sau gesturihazli i \n momentul cånd au fostsurprin[i de aparatul foto? Iat`-l \ntr-o poz` de la Mr. Oympia pegermanul Gunter Schlierkamp,ar`tånd cu degetul c`tre fundulamericanului Jay Cutler. Gunter pareun elev care \[i påre[te \n gura marecolegul c` se ]ine s` nu se scape \npantaloni.

Arnold face lucrurile \n stilmare, indiferent de domeniu? Iat` afi-

[ul pentru Arnold Fitness Weekend.|n afar` de concursul de culturismmasculin, Arnold Classic, de la carea plecat totul cu ani \n urm`, mai suntorganizate multe alte competi]i i.Toate persoanele din afi[ reprezint`un sport. |n total, 30 de competi]ii, dincare 15 sunt sporturi olimpice, des-f`[urate \n acela[i weekend, subegida lui Arnold.

chiar [i Coleman poate f iimpresionat de mu[chii altuiconcurent? De[i e cel mai masiv Mr.Olympia din istorie, Ronnie Colemana fost atåt de impresionat de dez-voltarea [i fibrarea cvadricep[ilor luiJay Cutler, \ncåt nu-a putut ab]ine s`nu pun` måna pe ei \n timpul concur-sului, parc` pentru a se convinge c`sunt reali.

exerci]iul fizic \mbun`t`]e[tevia]a sexual`? De data asta, studiulnu se refer` la recå[tigarea \ncrederii\n sine odat` cu \mbun`t`]ireaaspectului f izic, a for]ei [i/saurezisten]ei, ci la faptul c` femeile cuprobleme de dinamic` sexual` atingmai u[or un grad \nalt de excita]iesau orgasm dup` practicareaexerci]iului fizic.

a devenit o tradi]ie ca fo[tiicå[tig`tori ai Mr. Olympia s` se\ntålneasc` \n Las Vegas, cu ocaziaedi]iei anuale a concursului. Iat`-i pescen`, lång` Joe Weider, ini]iatorulconcursului Mr. Olympia, pe: FrankZane, Samir Bannout, ArnoldSchwarzenegger, Larry Scott, Sergio

Oliva, DorianYates. Lipsescdin fotografiedoar Cris Diker-son, Lee Haney [iRonnie Coleman,actualul de]in`toral titlului, \n rest,toat` „istoria“acestui sport eacolo.

premiile laMr. Olympia crescde la an la an?Dac` pe vremealui Arnold, cå[-tig`torul lua 1.000$, iar restul con-curen]ilor nimic,acum premiile \nbani sunt substan-]iale, chiar [i dup`s t a n d a r d e l eo c c i d e n t a l e .Astfel, \n ordinedescresc`toare ac l a s a m e n t u l u i ,premiile au fost:

150.000 $, 85.000 $, 55.000 $,45.000 $, 35.000 $, 27.000 $, 16.000$, 15.000 $, 14.000 $, 12.000 $ [i2.000 $ restul concuren]ilor.

Lee Priest este nemul]umit deMr. Olympia? „Pur [i simplu nu-miplace acest concurs. Ar trebui s` fiecel mai mare show din lume, darsportivii nu sunt trata]i \n concor-dan]`. Cerin]ele organizatori lor,\nainte de concurs, sunt ridicole [i nuarat` nici o \n]elegere pentruconcuren]i. Cåt despre noua rund` aprovoc`rilor, ce s` mai zic, aveamdeja o asemenearund` [i \nainte, \ntimpul concursuluide diminea]`. Dece nu au luat cei50.000 $ [i s`-i\mpart` \ntre ceicare nu cå[tig`aproape nimic, \nloc s` dea maimult primilor 5?

Coleman nuarat` nici un semnde b`tråne]e?

De[i a \mplinit 41 de ani, dup` cumvede]i \n fotografie, Coleman e maimare [i \ntr-o form` mai bun` caniciodat`. Acest lucru pare s`-icontrazic` pe cei care scriu prin ma-nualele de medicin` c` b`rba]ii \nceps` piard` anual un mic procent demas` muscular`, dup` vårsta de 30de ani. O fi a[a, dar nu [i pentru ceicare trag de fiare. Sunt o gr`mad` deculturi[ti care arat` mai bine la peste40 de ani, decåt la 20-25 de ani.

\n Romånia exist` premiiacordate de persoane misterioase?La Zonalele de la Bucure[ti,prezentatorul a anun]at, la unmoment dat, c` unui sportiv de lacategoria care tocmai fusese pescen` i s-a acordat premiul pentrucel mai frumos program deprezentare din tot concursul. Oini]iativ` bun`, numai c` la momentulrespectiv mai erau \nc` dou`categorii care nu urcaser` \nc` pescen`. |ntåmpl`tor, peste 5 minute,

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS22 23

JJJJeenn HHHHeennddeerrsshhootttt

RRoonnnniieeCCoolleemmaann

Ronnie [i

JJay

DDaanniieellRRaaccoovveeaannuu

GGuunntttteerr [[ii JJaayy CCCCuutttt lleerr

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

dat` de fiare, f`r` s` fi ]inut niciodat`un regim, f`r` s` fi sim]it niciodat`emo]ia competi]iei, cum observ c` se\ntåmpl` prin diferite reviste.

Florin Stroescu – jud. Olt

R. O ganter` de 4 kg nu reprezint`o greutate mare pentru un b`iat de 13ani [i nu exist` nici pericolul de a r`-måne scund dac` o ridici. Cre[terea\n \n`l]ime poate fi stopat` de insu-ficien]a nutiern]ilor necesari. Un an-trenament cu greut`]i mari [i cu multeserii va consuma din ace[ti nutrien]idar, dac` m`nånci mult, nu-]i f` griji.

R. Haltera de 15 kg nu este foartemare [i po]i face cu ea ramat, \mpinsde la ceaf`, \ndrept`ri, \mpins din cul-

cat [i eventual flexii pentru bicep[i.Important e s` nu faci antrenamenteepuizante [i s` m`nånci ceva maimult, \n special; lapte, brånz`, iaurt,albu[ de ou, carne de vita, pui,curcan, pe[te etc. Sugestia mea estes` faci doar 6 serii \n total pe grup`muscular`, pe s`pt`mån`. Dup` vårs-ta de 16 ani, po]i s` tragi mai tare.

Cosmin Pielmu[ – jud. Dambovi]a

R. Mul]umim pentru aprecieri.R. |ntr-adev`r, „e bine s` faci cul-

turism [i nu ai nimic de pierdut“. Evi-dent, e valabil pentru culturi[tii natu-rali. Baft`!

Beniamin B`ie[ – jud. Hunedoara

R. Regimurile alimentare specificeculturi[tilor se aplic` [i \ncep`torilor, nue nevoie de unele speciale pentru ei.

R. Månc`ruri interzise nu sunt, maidegrab` le-a[ numi nerecomandate.|n aceast` categorie intr`: månc`ruri-le cu sosuri grase, carnea gras`, gr`-simile animale, dulciurile, produselede cofet`rie [i patiserie.

R. Ar fi bine s` consumi 5-6 mesepe zi.

Robert Tuze[ – Tg. Mure[

R. Dac` pe cutia de vitamine scriec` trebuie s` iei cåte 2 pe zi, cel maibine e s` iei o pastil` diminea]a [iuna dup` amiaza. Dac` „tragi defiare“, nu e cazul s` faci pauze \n fo-losirea acestor vitamine, deoarecenecesit`]i le unui sportiv suntcrescute. Avånd \n vedere totu[i c`faci culturism la un nivel redus, acestsport fiind un hobby pentru tine, aiputea s` nu iei aceste vitamine \nzilele f`r` antrenament sau s` ieidoar o pastil`, \n loc de dou`.

Pavel Radu – jud. Hunedoara

R. De la Universal ai putea s` ieiMega Mass 3000.

R. Nu exist` o formul` ideal` deantrenament pentru a ob]ine mas`muscular`. Pentru un ectomorf, eua[ sugera 10-12 serii pe grup`, o

dat` pe s`pt`mån`, cu greut`]i cepermit 5-7 repet`ri pe serie, pauzede 3 minute \ntre seri i , folosindexclusiv exerci]ii de baz`. De la acestprogram standard trebuie s` experi-mentezi \n diferite direc]ii, modificåndgreut`]ile, num`rul de serii, exerci]ii-le, pentru a vedea la ce reac]ionezimai bine. Pentru \nceput a[ sugeras` lucrezi: luni - piept, abdmoen;mar]i - spate, cvadricep[i, femurali;joi - umeri, tricep[i, trapez; vineri -bicep[i, antebra]e, gambe. Dup` olun`, po]i s` \ncepi s` faci modific`ri.

R. O list` complet` cu alimente [icon]inutul lor \n proteine, gr`simi,carbodidra]i, g`si] i pe site-ulwwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo la sec]iuneadedicat` alimenta]iei.

Vasile Simion – jud. Alba

R. Continu` cu antrenamentele,judecånd dup` fotografia trimis`, aipoten]ial pentru acest sport. O s` lasfotografiile la redac]ie, pentru rubrica„Fotografii de la cititori“.

Ciprian Tocitu – jud. Prahova

R. Eu nu sunt ectomorf, sunt me-zomorf, dar e adev`rat c`, secundar,este prezent [i tipul ectomorf \n con-stitu]ia mea. La to]i predomin` unuldintre cele 3 tipuri somatice (ecto-morf, mezomorf, endomorf), dar [i

Adrian Vasilescu –Bac`u

R. Este adev`rat c` \n ultimii aninu au fost concursuri sau demon-stra]ii \n zona ta, a[a cum existau pevremuri, dar exist` o diminuare a ac-tivit`]ii competi]ionale \n toat` ]ara,nu numai \n Moldova. Vremurile cåndse organizau 12-13 concursuri pe an,cum era \nainte de Revolu]ie [i ime-diat dup`, nu cred c` vor mai reveni.Din fericire, po]i vedea acum emisiunila TV sau po]i cump`ra casete videosau dvd-uri cu concursuri sau antre-namente ale profesioni[tilor, lucrucare \nainte nu era posibil.

R. Exerci]iile pentru abdominali nuconsum` gr`simea de pe burt`. Niciun mu[chi nu consum` gr`simeacare se situeaz` \n apropierea lui. |n

primul rånd c` antrenamentele in-tense, numite anaerobe, cum suntcele din culturism, folosesc, ca surs`de energie, carbohidra]ii, \n principal,[i doar foarte pu]in gr`simile. Exist`o diferen]` \ntre cele dou` surse deenergie \n sensul c` mu[chii con-sum` carbohidra]ii din mu[chiul cese contract`, dar cånd e nevoie degr`simi ele sunt mobilizate de pe totcorpul, propor]ional, nu doar din celelocale. Deci, \n primul rånd, pentru aconsuma preponderent gr`simi \ntimpul efortului, e indicat s` facemexerci]ii aerobe, de intensitate redus`[i de lung` durat`, precum: alerga-rea, \notul, ciclismul etc. Dar [i exer-ci]iile cu greut`]i sunt bune pentru di-minuarea stratului de gr`sime prindou` c`i. |n primul rånd, sunt mariconsumatoare de energie, adic` decalorii [i astfel influen]eaz` balan]acaloric` zilnic`, iar \n al doilea rånd,dac` este suficient de greu [i intens,duce la ridicarea nivelului metabolis-mului de baz`, adic` corpul va con-suma mai multe calorii, chiar [i \n re-paus. Acest efect de cre[tere a meta-bolismului de baz`, cånd sunt consu-mate preponderent gr`simi, poatedura pån` la 72 de ore dup` un an-trenament.

Evident c` antrenarea unor grupemari, cum ar fi pectoralii, spatele saumu[chii picioarelor, consum` maimulte calorii [i are un efect mai pu-ternic asupra cre[terii metabolismuluide baz`. Deci, dac` vrei s` sl`be[ti\n jurul taliei, cu exerci]ii \n sal`, maibine antreneaz`-]i picioarele sauspatele cu greut`]i mari decåt s` facisute de exerci]ii pentru abdominali.Aceast` grup` este relativ mic` [i cuo curs` scurt`, iar impactul antren`riilor asupra ratei metabolice de baz`este redus. Desigur, e bine s` \]i an-trenezi abdominalii, dar s` nu crezic` este cea mai eficient` cale de adiminua gr`simea ce \i acoper`.

R. Cel mai eficient exerci]iu pentrugambe se nume[te „m`garul’ [i seface din stånd aplecat, cu un par-tener sau doi stånd c`lare pe mijlocult`u, cåt mai pe spate. Antebra]elesau palmele trebuie s` se sprijine peo suprafa]` stabil` aflat` la \n`l]imea

unei mese (poate fi [i bara unui spa-lier sau o banc` \nalt`, sau chiar omas`). Din aceast` pozi]ie, trebuies` te ridici pe vårfuri, cåt mai sus. Nue o idee rea s` stai o secund` acolo,sus, dup` care s` cobori lent. Pentrum`rirea amplitudinii mi[c`rii, trebuies` stai cu vårfurile picioarelor pe osuprafa]` stabil` cu grosimea deaproximativ 10 cm. |n felul acesta,c`lcåiele pot cobor\ mult mai jos.Acest exerci]iu solicit` to]i mu[chiigambei, \n timp ce varianta din [e-zånd solicit` preponderent solearii,iar varianta din stånd \n picioare soli-cit` preponderent gemenii.

R. Mul]umesc pentru aprecieri.Realizarea revistei este un efort co-lectiv, a[a c` iau felicit`rile tale, privi-toare la calit`]ile informative ale re-vistei, ca pe o apreciere la adresa \n-tregii echipe [i ca pe o \ncurajare dea continua. Probabil ne iese atåt debine deoarece majoritatea dintre noiconcureaz` sau au concurat, decisuntem implica]i direct \n acest sport,nu suntem doar ni[te oameni care \[idau cu p`rerea f`r` s` fi tras nicio-

DDaanniieellOOssttrroovvsscchhii

24 &FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 25

AAddiiVV`̀lleeaannuu

AAlleexxaannddrruu CCeeoobbaannuu

AAddrriiaannMMoo[[ooiiuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]ii din fiecaregrup` muscular`, iar \n ultimulnum`r, dedicat acestui serial,pute]i g`si indica]ii [i programede antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 5,00 lei (50.000 lei v).

OFERT~OFERT~SPECIAL~SPECIAL~

NOUNOU|n BBucuree[ttii, Caarttiieerull PPaajuraa, sttr. DDriidu,

nr. 2 ({coaallaa nr. 178)

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

Aparatur`ultramodern`. Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.: 0724.262.142,0724.534.043

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai9,50 lei (95.000 lei v.)

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc de shaker.Oferta standard cuprinde plicuri cutoate cele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicuri le cu o

singur` arom`. Comenzile pentru aceas-t` ofert` se pot face la te-lefoanele redac]iei saupe wwwwww..rreeddiiss..rroo.Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentare„Club Redis“, str. MihaiEminescu 114-116.

Ofert`special`

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit` formulei cudou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (50% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (50% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore

Dac` dori]i rezultate spectaculoase:O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur`

de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac`vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNNNUUUU AAAARRRREEEE EEEEFFFFEEEECCCCTTTTEEEE NNNNEEEEGGGGAAAATTTTIIIIVVVVEEEEComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele

redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de lapo[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de0,9 kg – 22,50 lei (225.000 lei v), s`cule]i de 2 kg – (45,00lei (450.000 lei v.), g`le]i de 2 kg – 47,00 lei (470.000 lei v).

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

27

celelalte dou` tipuri sunt prezente,\ntr-o m`sur` mai mic` sau maimare.

R. Sunt diferite p`reri. Arnold reco-manda m`rirea num`rului de seriidup` ce treci de stadiul de \ncep`tor,deci dup` ce cre[ti pu]in, pe motiv c`organismul, \n general, [i mu[chii, \nspecial, pot tolera un efort mai \nde-lungat. Mai multe serii, la acela[i an-trenament, \nseamn` [i un stimul maiputernic pentru dezvoltare. Arnold re-comanda o cre[tere pån` la 20 deserii pentru grupele musculare mari.Lee Priest, Jay Cutler [i al]i culturi[tiprofesioni[ti ai zilelor noastre dep`-[esc uneori [i aceste 30 de serii, darnu cu mult.

Pe de alt` parte, Mike Mentzer re-comanda sc`derea nr. de serii pem`sur` ce practicantul progresa. Ide-ea din spatele acestei idei este ace-ea c`, devenind treptat mai puternic[i deci folosind greut`]i din ce \n cemai mari, stimulezi mai puternic dez-voltarea, dar, \n acela[i timp, „taxezi“sau epuizezi dramatic resursele or-ganimsului [i nu e bine s` faci multe

serii. El sugera reducerea nr. de serii,la doar un pe exerci]iu, [i 2-3 exerci]iipe grup`. Dorian Yates a folositacest principiu cu 4-6 serii pe grup`.

Ce sfat \]i dau? S` experimentezi!Dac` 16-20 de serii pe grup` te obo-sesc, atunci redu num`rul de serii lajum`tate [i vezi ce se \ntåmpl`. Totce trebuie s` faci e s` urm`re[ti cuaten]ie ce sistem va cre[te for]a.

R. |ncep`torii trebuie s` m`nåncetot atåta protein` ca [i avansa]ii, adi-c` pån` la 2g pe kilocorp. Dac` ai 70kg, atunci ai nevoie de 140 g deprotein` pe zi. Aten]ie, nu m` referdoar la proteina din suplimente, ci latotalul proteinelor din alimenta]ie [isuplimente. Cei care cred c`\ncep`torii trebuie s` consume maipu]in` protein` se \n[al`, \ncep`toriicresc rapid, mai rapid ca avansa]ii [i,pentru cre[tere, e nevoie de protein`.

R. Carbohidra]ii sunt carbohidra]i[i nu se socotesc la totalul gramelorde protein` consumat` zilnic. Dac`un produs con]ine 70% carbohidra]i[i 20 protein`, nu po]i aduna carbohi-dra]ii la totalul proteinei.

R. Scrie pe cutie cåte por]ii s` ieizilnic. Dac` nu te \ngra[`, adic` nucre[te colacul de gr`sime de pe bur-t`, po]i m`ri cantitatea pentru a ve-dea cånd \ncepi s` cre[ti \n greutate.|n cazul unor ectomorfi, e nevoie demai multe por]ii decåt nr. recomandatpe cutie. Dac` odat` cu cre[tereagreut`]ii, cre[te [i gr`simea de pe

burt`, redu nr. de por]ii. Cånt`re[te-te lunea, diminea]a, pe nemåncate;dac` ai jum`tate de kg \n plus fa]` delunea trecut`, \nseamn` c` e[ti \ncre[tere.

R. |]i sugerez s` faci 4 antrena-mente pe s`pt`mån` [i s` antrenezifiecare grup` o dat` pe s`pt`mån`,pentru c` e[ti ectomorf.

26

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

FITNESS-CLUBFITNESS-CLUBSal` de fitness \n zona Titan, lång` Podul IOR.

Instructori califica]i. Aici g`si]i [i produse Redis.Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 8,parter, sect. 3. Bucure[ti. Tel.: (021)/340.29.73

www.fitness-club.ro

NICK&BOBONICK&BOBOSal` de fitness, aerobic, masaj,

solar, bar sportiv, instructori califica]i,asisten]` \n probleme de nutri]ie. Adres`:magazinul Bucur Obor, la etaj, vizavi dePrim`ria sectorului 2. Tel.: 0729.517.291

NOU!RRaarree[[ {{uutteeuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

EExxiisstt`̀ oo mmuull]]iimmee ddee ffeelluurrii \\nn ccaarree ppoo]]ii ss`̀ \\]]ii ssaabbootteezziipprroopprriiaa \\nncceerrccaarree ddee aa rreevveennii llaa oo ggrreeuuttaattee nnoorrmmaall`̀.. CCuurreelleeddee ssll`̀bbiirree nnuu ssuunntt uu[[oorr ddee uurrmmaatt,, aassttaa oo [[ttiiee oorriicciinnee aa ttrreeccuuttpprriinn aa[[aa cceevvaa,, ddaarr eexxiisstt`̀ ccååtteevvaa lluuccrruurrii ppee ccaarree ssiigguurr nnuuttrreebbuuiiee ss`̀ llee ffaaccii,, ddaacc`̀ vvrreeii ss`̀ aajjuunnggii aaccoolloo uunnddee ]]ii--aaii pprrooppuuss..HHaaiiddee]]ii ss`̀ aannaalliizz`̀mm \\mmpprreeuunn`̀ ccååtteevvaa ddiinnttrree aacceesstteeaa..Urmezi un regim alimentar prea strict

Dac` regimul t`u alimentar se bazeaz` prea mult pe unsingur aliment sau pe o singur` grup` de alimente, \]i va fidificil s` \l urmezi timp \ndelungat. |ntreab` pe oricine a \n-cercat regimul cu grepfrut sau ciorb` de varz`… De aseme-nea, regimurile prea restrictive caloric, sau care presupuncombina]ii de alimente [i restric]ii f`r` nici o logic`, nu au[anse de reu[it` pe termen lung.Reduci prea mult num`rul de calorii

Diferen]a \ntre caloriile aduse prin alimenta]ie [i cele con-sumate prin efort fizic – aceasta este cheia sc`derii \n greu-tate. Dar, dac` te hazardezi s` \]i impui o diferen]` preamare – majoritatea medicilor sunt de acord c` un deficit de500-1000 kcal/zi este suficient – corpul t`u \[i va modificametabolismul ca [i cum te-ai \nfometa (ceea ce de fapt faci).Consecin]ele sunt dintre cele mai proaste.|ncerci s` rezolviproblema de unul singur

La un moment dat, to]i avem ne-voie s` discut`m cu cineva proble-mele inerente ce apar pe durata uneicure de sl`bire. |n afar` de medic,nutri]ionist sau antrenor, e bine s` \]ig`se[ti un grup de oameni cu preo-cup`ri similare – \n via]a real` saupe Internet. |n felul acesta, vei putea schimbap`reri, vei primi sugestii [i \ncuraj̀ ri [i vei reu[i s`treci mai u[or peste greut`]i.Nu po]i s` faci fa]` consumuluiabuziv de alimente, ce apare caurmare a unor st`ri emo]ionaledificile

Indiferent dac` e vorba s` dai jos dou` kilog-rame sau 20, este foarte important s` [tii s` \]icontrolezi starea psihic`. Dac` ai un psihic mailabil, ai putea s` te adresezi unui psiholog, cares` te ajute s` \]i gestionezi emo]iile. Mul]i oa-meni m`nånc`, nu fiindc` le e foame, ci pentrua compensa st`ri emo]ionale negative, cum ar fidepresia [i teama - provocate de singur`tate,

evenimente nedorite, desp`r]iri, e[ecuri, nemul]umiri.|ncearc` s` g`se[ti alte activit`]i care \]i fac pl`cere, cum ar fiplimb`rile \n aer liber, \ntålnirile cu prietenii (dar nu lapizzerie), practicarea unui sport.Obi[nuie[ti s` sari peste micul dejun

R`måne \nc` valabil` vorba: masa de diminea]` este ceamai important` mas` din zi. Dac` consumi un mic dejun bo-gat, vei reu[i s` controlezi mai u[or senza]ia de foame ceapare \n cursul zilei, care de obicei se soldeaz` cu abuzurialimentare. Cei care nu obi[nuiesc s` m`nånce diminea]`,ba uneori sar [i peste masa de prånz, consum` \n ultimaparte a zilei mai mult` hran` decåt ar månca divizat pe \n-treaga zi – asta ne demonstreaz` studiile. }i-ai propus obiective nerealiste

Evit` s` \]i propui obiective pe care nici cel mai \nr`it “fan”al curelor de sl`bire nu le-ar putea duce la un final. Degeaba\]i propui s` alergi cåte 10 kilometri \n fiecare zi, dac` tu på-n` acum abia te mi[cai pån` la col]ul str`zii (eventual ca s`cumperi o shaorma plin` de maionez`). |ncepe prin a mer-ge mai mult pe jos, a urca sc`ri [i, a face 1-2 antrenamenteu[oare pe s`pt`mån`, la sal`. Dup` aceea, po]i cre[te trep-tat frecven]a [i intensitatea efortului.

&FITNESS&FITNESS28

Te cånt`re[ti \n fiecare zi|n felul acesta, nu dai nici o [ans` curei de sl`bire. Nu ai

ce evolu]ie s` \nregistrezi de la o zi la alta. Eventuala varia-]ie de 500 g – 1 kg nu reprezint` altceva decåt ap`, alimen-te, \mbr`c`minte etc. Cånt`re[te-te cel mult o dat` pe s`p-t`mån`, sau chiar mai rar, de preferat \n acela[i moment alzilei [i \mbr`cat la fel (cåt mai sumar).Faci prea mult efort fizic, deodat`

Dac` exagerezi, vei ajunge repede \ntr-o stare de epuiza-re [i este foarte posibil s` te accidentezi, ceea ce \]i va redu-ce [ansele s` te antrenzi [i deci s` sl`be[ti. Ia-o treptat.A[a cum nu ai f`cut pån` acum deloc efort fizic, nu te

a[tepta s` devii Florin Uceanu peste noapte.|]i interzici toate alimentele tale preferate

Dac` procedezi a[a, \]i \ntinzi singur o capcan`. Cusiguran]`, vei ajunge s` te sim]i frustrat [i consecin]a esteclar`: mai devreme sau mai tårziu, vei renun]a la diet`, bachiar vei fi predispus s` faci abuzuri ca s` compenseziperioada de “restri[te”. Modera]ia este cea mai bun` cale.Din cånd \n cånd, ofer`-]i un aliment care \]i face pl`cere,dar care nu se prea potrive[te unei cure de sl`bire. Dac` nuexagerezi, nu va fi nici o problem`.

Dr. ßerban DAMIAN

GREßELI ÎN CURAGREßELI ÎN CURADE SLÅBIREDE SLÅBIRE

&FITNESS&FITNESS

UNDEVA, CÂNDVAUNDEVA, CÂNDVAPRIN EUROPAPRIN EUROPA

Filozofie la filozofieO recidiv` a maestrului Szekely Laszlo \n materie de

filozofia complex` a vie]ii, aceast` carte vorbe[te despreculturism, dar ca ingredient al unei vie]i zbuciumate. Intrareaautorului, dintr-o via]` bazat` pe sistemul valoric al familiei, cudirec]ii drepte [i s`n`toase, in sistemul comunist, se face cudureri. Pe lång` relat`rile legate de via]a autorului, carteacon]ine pagini de istorie real`, nealterat` de inten]ii politice,redat` cu o sinceritate dureroas`, care face ca mesajul umanal acestei c`r]i s` dep`[easc` nimicnicia mercantil` a valorilorcotidiene.

O carte, prin care putem privi via]a din acei ani printr-o lup`uria[`, care ne ofer` imagini reale redate cu o sinceritatenemai\ntålnit`.

Cartea poate fi comandat` la tel. 021/300.75.46 sau pewww.redis.ro Pre]ul este de 15,00 lei (150.000 lei v).

GGGGLLLLAAAADDDDIIIIAAAATTTTOOOORRRR GGGGYYYYMMMM CCCCRRRRAAAAIIIIOOOOVVVVAAAAO nou` sal` de culturism [i fitness s-adeschis \n incinta fostului UCECOM.

Antrenor, multiplul campion na]ional,maestru al sportului, Costel Torcea. Tel.:0744.789.764, 0744.648.929

29

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS

and Time Trial Performance. Journalof Applied Physiology, February2006) a demonstrat o ameliorare aperforman]ei de concurs cu pån` la10%, \n doar dou` s`pt`måni.Aceast` metod` de antrenament adovedit a avea aceea[i eficien]` caun program clasic de antrenament,desf`[urat pe 5-6 s`pt`måni. Cerce-t`torii au remarcat \n mu[chii grupu-lui antrenat prin metoda sprinturilor ocre[tere semnificativ` a citrat sinteta-zei, o enzim` marker al capacit`]ii]esuturilor de a utiliza oxigenul.

AntrenamentulUrm`torul program de antrenament

poate fi efectuat alergånd, \notånd,pedalånd (sau orice alt` activitateaerob` dore[ti). Datorit` intensit`]iiantrenamentelor, e bine s` faci uncontrol medical \nainte. De asemenea,este bine s` te antrenezi clasic un timp,pentru a intra \n form`, fiindc` altfel \]iva fi dificil [i vei avea mult timp febr`muscular` – de preferat, 3-4 s`pt`-måni. Las` cel pu]in o zi de pauz` \ntreantrenamente, pentru refacere.

- |nc`lze[te-te 5-10 minute f`cåndexerci]iul pe care urmeaz` s` \l folo-se[ti pentru sprinturi.

- Execut` un sprint la intensitatemaxim`, 30 de secunde. Va trebui s`tinzi c`tre intensitatea maxim` lafiecare sprint.

– Odihne[te-te 2-4 minute, dar nusta jos, ci mi[c`-te – de exemplu,po]i s` alergi u[or sau s` pedalezilent, \n func]ie de efortul ales.

– Execut` un alt sprint de 30 desecunde.

– Repet` secven]a sprint-pauz`de 4-8 ori, \n func]ie de nivelul t`u deantrenament. La primele antrena-mente, opre[te-te la 4 repet`ri, apoim`re[te treptat la 8.

– Obiectivul t`u trebuie s` fie s`faci 6 antrenamente \n 2 s`pt`måni.

Dac` e[ti mul]umit de rezultate,continu` mai mult timp. Este o ideebun` s` variezi programul de antre-nament la fiecare cåteva luni, de-alungul unui an. Acest t ip de an-trenament este de mare intensitate,deci este bine ca, din cånd \n cånd,s` faci [i antrenamente mai lejere.

Antrenamentele cu sprinturi repre-zint` o bun` op]iune pentru cei carenu au timp prea mult pentru sport,dar totu[i vor s`-[i \mbun`t`]easc`performan]ele. De[i este un gen deantrenament foarte solicitant [i carenecesit` un nivel important de moti-va]ie, beneficiul ob]inut de pe urmalui este mare, pentru c` duce la \m-bun`t`]irea spectaculoas` a capaci-t`]ii de efort, \n timp scurt.

Dr. ßerban DAMIAN

31

TTaabblleettee ccuu vvaallooaarree eenneerrggeettiicc`̀ rreedduuss`̀ [[ii ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddeeffiibbrree vveeggeettaallee.. DDaattoorriitt`̀ ffiibbrreelloorr,, ssee rreedduuccee aassiimmiillaarreeaa ggrr`̀ssiimmiilloorr[[ii ffaavvoorriizzeeaazz`̀ eelliimmiinnaarreeaa lloorr.. OOddaatt`̀ aajjuunnssee \\nn ssttoommaacc,, ffiibbrreellee\\[[ii mm`̀rreesscc vvoolluummuull [[ii aassttffeell ssee ccoommbbaattee sseennzzaa]]iiaa ddee ffooaammee.. FFii--bbrreellee vveeggeettaallee aauu [[ii rrooll ddee ddeettooxxiiffiieerree aa ssttoommaaccuulluuii [[ii ddee

rreeggllaarree aa ttrraaffiiccuulluuii iinntteessttiinnaall.. SSeerreeccoommaanndd`̀ \\nnllooccuuiirreeaa uunnoorrmmeessee ccuu cciirrccaa 55--1155 ttaabblleettee ccaarreessee vvoorr \\nngghhii]]ii ssaauu mmaassttiiccaa,,dduupp`̀ ccaarree ssee rreeccoommaanndd`̀ aa sseebbeeaa uunn ppaahhaarr ccuu aapp`̀.. GGuussttuullccoommpprriimmaatteelloorr eessttee ppll`̀ccuutt,,ffiiiinndd uu[[oorr ddee aaddmmiinniissttrraatt.. SSeerreeccoommaanndd`̀ ffoolloossiirreeaa ccaa ssuuppllii--mmeenntt aalliimmeennttaarr,, ppeennttrruurreedduucceerreeaa ssttrraattuulluuii aaddiippooss [[iisscc`̀ddeerreeaa \\nn ggrreeuuttaattee.. SSuuppllii--mmeennttuull aalliimmeennttaarr eessttee bbooggaatt\\nn pprrootteeiinnee,, ffiibbrree nnaattuurraallee eexx--ppaannddaattee,, mmiinneerraallee [[ii vviittaammiinnee[[ii aarree uunn ccoonn]]iinnuutt sscc`̀zzuutt ddeelliippiiddee ((ssuubb 44%%)) ccoonnssttiittuuiittee \\nn

mmaajjoorriittaattee ddiinn aacciizzii ggrraa[[ii ppoollii--nneessaattuurraa]]ii ((vviitt.. FF)),, iinnddiiccaa]]ii \\nn\\nnddeepp`̀rrttaarreeaa ddeeppuunneerriilloorraaddiippooaassee ddiinn ]]eessuuttuurrii [[ii aaaatteerrooaammeelloorr sseerriiccee.. PPrroo--dduussuull eessttee 110000%% vveeggeettaall..SSuupplliimmeennttuull aalliimmeennttaarraassiigguurr`̀ ppaarr]]iiaall nneecceessaarruullzziillnniicc ddee pprrootteeiinnee,, ccaarrbboo--hhiiddrraa]]ii,, mmiinneerraallee,, lleecciittiinnee,,aannttiiooxxiiddaann]]ii [[ii vviittaammiinneeaaffllaattee \\nn mmoodd nnaattuurraall \\nnpprroodduuss ssaauu aadd`̀uuggaattee ssuubbffoorrmm`̀ ddee iinnggrreeddiieennttee ppuurree\\nn pprrooppoorr]]iiii pprreessttaabbiilliittee.. DDiinnaacceesstt mmoottiivv,, eell ppooaattee ffii ccoonn--ssuummaatt ff`̀rr`̀ aa pprreejjuuddiicciiaa \\nnvvrreeuunn ffeell ffuunncc]]iioonnaarreeaannoorrmmaall̀̀ aa oorrggaanniissmmuulluuii,, ppeerr--mmii]]âânndd ss`̀ ffiiee uuttiilliizzaatt ppeerriiooaaddee\\nnddeelluunnggaattee.. PPrroodduussuull ssee pprreezziinntt`̀ \\nn ddoouu`̀ vvaarriiaannttee:: FFiibbrroommiixx--RR,, \\nndduullcciitt ccuu ffrruuccttoozz`̀ [[ii FFiibbrroommiixx--RR LLiigghhtt,, ff`̀rr`̀ zzaahh`̀rr,, \\nndduullcciittccuu aassppaarrttaamm..

90 tablete – 4,90 lei(49.000 lei v)/buc. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei

sau pe site-ul www.redis.ro

Este un lucru bine [tiut c`, dac`vrei s` \]i \mbun`t`]e[ti perfor-man]a aerob`, trebuie s` \]i an-

trenezi sistemul cardiovascular. Re-comand`rile clasice ne spun c`, pen-tru a ne ameliora capacitatea de efortaerob, trebuie s` facem cel pu]in treiantrenamente pe s`pt`mån`, cu du-rata de minimum 20-30 de minute fie-care. Noile cercet`ri au ar`tat c`exist` [i alte modalit`]i de a ob]inerezultate, \n unele cazuri \ntr-o peri-oad` de timp mai scurt decåt \n an-

trenamentele clasice.Antrenamentul cu sprinturi este

noua abordare pe care v-o propu-nem. Un studiu (Kirsten A. Burgo-master, Scott C. Hughes,. Six sessi-ons of sprint interval training increa-ses muscle oxidative potential andcycle endurance capacity in humans.Journal of Applied Physiology, Febru-ary 10, 2005) ar`ta c` doar 6 [edin-]e, constånd \n 4-7 sprinturi a cåte 30de secunde efectuate maximal (cupauze de 4 minute \ntre ele), pot fi la

fel de eficiente, \n ceea ce prive[teameliorarea performan]ei cardiovas-culare, ca o or` de efort moderat, zil-nic. Subiec]ii au \nregistrat o cre[terede 100% a rezisten]ei la efort – de la26 de minute la 51 de minute, \n pro-ba de alergare.

Un alt studiu realizat de aceia[icercet`tori (Burgomaster KA, Heige-nhauser GJ, Gibala MJ. Effect ofShort-Term Sprint Interval Trainingon Human Skeletal Muscle Carbohy-drate Metabolism During Exercise

Sprinturile \mbun`t`]escSprinturile \mbun`t`]escperforman]a aerob`performan]a aerob`

30

DDDDrrrr .... {{{{eeeerrrrbbbbaaaannnn DDDDaaaammmmiiiiaaaannnn,, mmeedd iicc ggeenneerraa ll ii ss tttt ,, ii nnss tttt rruucc ttttoorr ddee ccuu ll ttttuurr ii ssmm [[ ii ffff ii ttttnneessss ,, vv `̀̀̀ rr `̀̀̀ssppuunnddee llaa \\nn tttt rreebb `̀̀̀rr ii ll eeggaattttee ddee mmeedd iicc iinn `̀̀̀,,

rree ffffaacceerree ,, nnuutttt rr ii ]]]] ii ee ,, ffff ii zz iioo lloogg iiee ,, aanntttt rreennaammeenntttt ,,ppee ss ii tttteeuurr ii ll ee wwwwwwwwwwww.... ttttooooppppccccuuuullll ttttuuuurrrr iiiissssmmmm.... rrrroooo

[[ ii wwwwwwwwwwww.... ttttooooppppffff iiii ttttnnnneeeessssssss.... rrrroooo llaa rruubbrr ii ccaa „„ccoonnssuu ll ttttaann]]]] `̀̀̀““ .. TTrr iimmii ttttee ]]]] ii\\nn tttt rreebbaarreeaa [[ ii vvee]]]] ii pprr iimmii rr `̀̀̀ssppuunnss \\nn ccee ll mmaaii ssccuurr tttt tttt iimmpp..

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS

Alexandru BOLBORICI

A fost prima edi]ie a unui astfel decampionat na]ional, pån` acumfitnessul [i bodyfitnessul fiind cuplatecu na]ionalele de culturism. Princi-palul organizator, dl. Mihai Petreanu,a f`cut eforturi deosebite pentru des-f`[urarea acestui campionat. Exist`loc [i de mai bine.

S-au \nscris doar 24 de sportivi [isportive la cåntar, la cele 7 categorii.

Concursul a debutat cu categoriabodyfitness masters feminin. Reve-nit` dup` o lung` pauz` compe-ti]ional`, cå[tig`toarea, Maria Szabo,a venit \ntr-o form` foarte bun`.

La fitness junioare, categoria pån`\n 1,64 m a fost cå[tigat` de b`im`-reanca Hilda Tersanszki, iar cea depeste 1,64 m de Alina Grigore, care aprezentat un program liber cu elemen-te de mobilitate [i for]` foarte dificile.

Bucure[teanca Raluca R`ducu a

cå[tigat clar categoria bodyfitnessjunioare pån` \n 1,63 m, forma [ipropor]iile ei nedånd nici o [ans`celorlalte dou` sportive din categorie.

La categoria bodyfitness junioare+1,63 m, lupta pentru titlu a foststråns`, \ntre localnica Andrea Tihon[i ie[eanca Paula Chihaia. |n final, acå[tigat Andrea, \ns` ambele suntsportive cu poten]ial. R`måne deurm`rit evolu]ia lor.

|n premier`, s-a desf`[urat [iprima competi]ie de bodybuildingclasic pentru juniori. Fiind doar 6sportivi \nscri[i la cele 3 categorii, auparticipat to]i, \n sistem open. Proas-p`tul campion de culturism juniori, dela 80 kg, a cå[tigat clar, lupta fiindstråns` pentru restul locurilor.

|nregistrarea concursului, poze [icomentarii de la acest concurs g`si]ipe forumul nostru, de la adresa:wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo//nneeww

Iat` [i rezultatele:

bbooddyyffiittnneessss mmaasstteerrss ffeemmiinniinn1. Maria Szabo – CSM Baia Mare2. Florina Dumitrescu – Oltchim

&FITNESS&FITNESS

Rm. Vl.3. Florina Roven]a – Farul C-]affiittnneessss jjuunniiooaarree 11,,6644 mm1. Hilda Tersanszki – CSM Baia

Mare2. Simona Ursache – CFR Ia[i3. Mihaela Du]` – Farul C-]affiittnneessss jjuunniiooaarree ++11,,6644 mm1. Alina Grigore – Farul C-]a2. Elena Nistor – CS Teleorman

Alexandriabbooddyyffiittnneessss jjuunniiooaarree 11,,6633 mm

1. Raluca R`ducu – CS{ 5/RedisBuftea

2. Andrea Vladimir – CSM Ia[i3. Irina Valenti – CSM Ia[ibbooddyyffiittnneessss jjuunniiooaarree ++11,,6633 mm1. Andrea Tihon – CSM Re[i]a2. Paula Chihaia – CFR Ia[i3. Eliza Ungureanu – CSM Ia[iffiittnneessss jjuunniioorrii1. Csaba Szmutku – S`n`tatea

Ergolemn Satu Mare/CSU Oradea2. C`t`lin Florescu – Oltchim Rm.

Vl.3. Valentin Rogoveanu – CSM

Re[i]abbooddyybbuuiillddiinngg ccllaassssiicc jjuunniioorrii1. Alexandru Corlan – CSM Re[i]a2. Adrian Armean – CS{ {oimii

Sibiu3. Cristian Ghiogu]` – CSM Re[i]a4. Cosmin Tårn` – Farul C-]a5. Ionu] Arsentea – CS{ {oimii

Sibiu6. Alexandru B`doiu – CSM Re[i]a

32

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde fitness, bodyfitness [i bodybuilding

classic pentru junioriRe[i]a, 29 aprilie 2006

MMaarriiaa SSzzaabboo HHiillddaa TTeerrssaannsszzkkii AAlliinnaa GGrriiggoorree

RRaalluuccaa RR`̀dduuccuu

AAnnddrreeaa TTiihhoonn CCssaabbaa SSzzmmuuttkkuu AAlleexxaannddrruu CCoorrllaann

OOccttaavviiaann MMiihh`̀ii]]`̀ [[ii LLuucciiaann PPaanntteeaa,,\\nnccaaddrråånndd uunn ssppoorrttiivv ssttrr`̀iinn

Campionatele

Balcanice, 2006

LLaa CCaappiioonnaatteellee BBaallccaanniiccee,, ccaarree aauu aavvuutt lloocc \\nn ddaattaaddee 2299 mmaaii,, llaa CCaaccaakk ((SSeerrbbiiaa--MMuunntteenneeggrruu)),, ssppoorrttiivviiiirroommåånnii aauu oobb]]iinnuutt uurrmm`̀ttooaarreellee rreezzuullttaattee::

–– 7755 kkgg jjuunniioorrii:: AAddrriiaann MMiihh`̀iicceeaannuu,, llooccuull 33–– 7755 kkgg sseenniioorrii:: DDaanniieell MMoollddoovvaann,, llooccuull 33 –– 8800 kkgg sseenniioorrii:: SSeerree {{aannddoorr,, llooccuull 22–– 110000 kkgg sseenniioorrii:: LLuucciiaann PPaanntteeaa,, llooccuull 33–– ++110000 kkgg sseenniioorrii:: OOccttaavviiaann MMiihh`̀ii]]`̀,, llooccuull 44–– 8800 kkgg mmaasstteerrss:: LLeeoonnttiinn ZZaahh,, llooccuull 22DDaattoorriitt`̀ aacceessttoorr rreezzuullttaattee,, nnee--aamm ccllaassaatt,, ppee

eecchhiippee,, ppee llooccuull 33!! FFeelliicciitt`̀rrii ttuuttuurroorr!!

33

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

VideoLa Campionatele Na]ionale de cul-

turism seniori, din 2005, am fost de-semnat din partea revistei s` filmeztot concursul. Apoi am mers s` filmezMemorialul Popa Anatol, de la C`-l`ra[i, Cupa Libert`]ii 2005 [i au ur-mat CN de culturism juniori [i mas-ters 2006 [i CN de fitness, bodyfit-ness, bodybuilding classic juniori2006. Pe lång` acestea, am stråns [irestul de \nregistr`ri de la alte con-cursuri interne (\ncepånd cu 2001) [ide la concursuri interna]ionale, undeam avut sportivi romåni participan]i.Toate aceste \nregistr`ri le-am intro-dus \n calculator. {i... am dorit s`ave]i posibilitatea s` le ave]i [i voi.

Pentru cei care au Internet, pute]iaccesa, gratuit, baza noastr` de \nre-gistr`ri intrånd pe hub-ul TopCultu-rism, pe care \l g`si]i la adresa:ddcc..ttooppccuullttuurriissmm..rroo

De ce am \nfiin]at acest hub? Pen-tru ca oricine s` aib` posibilitatea s`vad` o categorie de culturism, fit-ness, bodyfitness sau skandenbergde la un anumit concurs. Pute]idownloada orice categorie de la unanumit concurs care v` intereseaz`,fie intrånd pe hubul TopCulturism, fiedirect prin ftp, deschizånd o pagin`de Internet [i scri ind la adres`:ffttpp::////gguueesstt::gguueesstt@@wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo

Mai multe am`nunte g`si]i pe foru-mul nostru, wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo//nneewwla rubrica Video, cititind primul anun].Pe lång` \nregistr`ri de la concursuri,dispunem [i de produc]ii proprii cusportivi romåni, pe care merit` s`-icunoa[te]i mai bine.

Pentru cei care nu au Internet saunu reu[esc, din diferite motive, s` ac-ceseze baza noastr` video, [i doresctotu[i s` aib` \nregistrarea uneicategorii sau chiar a unui concurs \n-treg, v` putem trimite, contra cost,CD-ul sau DVD-ul cu \nregistrareadorit`. Informa]i i g`si] i la tel.0740.849.295

Tot de curånd, am \nfiin]at, pe site-

ul wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo, rubricaVideo, unde pute]i viziona, direct,scurte \nregistr`ri din concursuri deculturism, fitness, skandenberg, an-trenamente de fitness etc. De exem-plu, de la CN de culturism seniori din2004, g`si]i programele libere alecå[tig`torilor fiec`rei categorii.

FotoIstoria, cu ceea ce s-a intåmplat

mai sus, la video, se repet` [i aici \ncazul fotografiilor de la concursuri.De acestea se ocupa fotografulMircea Netea, medaliat la mai multeconcursuri interne de fotografie. Pu-te]i vedea unele dintre lucr`rile lui pesite-ul propriu: wwwwww..rreeddiissmmeeddiiaa..rroo

Mircea de]ine poze de la concur-surile importante, \ncepånd cu CN deculturism seniori din 2004.Multe din aceste poze, \nformat mic, pentru Internet, leg`si] i pe forumul nostru,wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo la rubricaConcursuri. Dac` a]i concuratla o competi]ie la care noi amfost prezen]i [i dori]i pozele cud-voastr` \n format mare,atunci tr imite]i un mail lawwmmiirrcceeaaww@@yyaahhoooo..ccoomm speci-ficånd: numele, adresa, num`-rul de concurs, categoria, con-cursul la care a]i participat.

Mircea va c`uta pozele cu d-voastr`,le va alege pe cele mai bune (s` fieclare [i s` fi]i \n pozi]ie) [i ve]i primiprin po[t`: un CD cu pozele prelucra-te \n rezolu]ie 800x1200 pixeli, poze-le pe hårtie fotografic` \n format13x18 cm [i, ca bonus, pozele de lacompara]i i . O fotografie cost` 7RON, fiind incluse prelucrarea [i hår-tia fotografic`. |n general, el a pozatfiecare sportiv la programul liber [ifiecare are \n jur de 4-5 poze. Ceicare au avut program liber mai bunsau au fost printre primii clasa]i aumai multe poze. Alte informa]ii g`si]ila tel.: 0724.761.334. Fotografiilesunt numai pentru sportivi [i nu vorputea fi folosite \n publica]ii decåt \nscop editorial [i cu acordul Redis.

Alexandru BOLBORICI

&FITNESS&FITNESS

Tablete cu arginin` [iornitin`, \n propor]ie de2:1 (700 mg arginin` [i350 mg ornitin`).

RReeccoommaanndd`̀rrii:: studii farmacologiceau demonstrat c` arginina, \mpreun`cu ornitina, favorizeaz` dezvoltareamasei musculare prin cre[tereanivelelor hormonilor anabolizan]i, cumar fi insulina [i hormonul de cre[tere.L-Ornitina are efect anabolic asupra]esutului muscular, prin m`rireasecre]iei de hormon de cre[tere (GH).

L-Arginina este un aminoacid careare mai multe roluri \n organism: stimu-leaz` func]ia imunitar`, ajut` la elimi-narea excesului de amoniac din or-ganism prin urin`, stimuleaz` secre]iamai multor hormoni (incluzând insulina,

glucagonul [i hormonul de cre[tere) [iajut` la repararea ]esuturilor. Datorit`efectului argininei asupra nivelului hor-monului de cre[tere \n organism,aceasta are un rol deosebit \n redu-cerea stratului de gr`sime. Studiileau ar`tat c` produsele ce con]in argi-nin` [i ornitin`, \n propor]ie de 2:1,cum este [i acesta, au avut efectesemnificative asupra cre[terii maseimusculare.

Produsul este recomandat spor-tivilor [i persoanelor care vor s` sl`-beasc`.

Se administreaz`, oral, 2-6 table-te/zi, luate \n mai multe por]ii, \naintede antrenamente [i \nainte de cul-care, pe nemâncate.

110000 ttaabblleettee ––2299,,0000 lleeii ((229900..000000 lleeii vv))

VIDEOVIDEO {I{I FOTOFOTO

Tablete de 1000 mg

RReeccoommaanndd`̀rrii:: acest aminoacid este necesar în sinteza proteinelor,în dezvoltarea tuturor ]esuturilor organismului iar, f`r` o cantitate

suficient`, nu poate avea loc dezvoltarea masei musculare [ireducerea gr`simii corporale este dificil`. Studiile au ar`tat c`arginina, indiferent de vârsta celor care o consum`, intensific`producerea [i eliberarea hormonului de cre[tere. În cazul unorafec]iuni severe ale ficatului, cum ar fi hepatita cronic` sau ciroza,consumul de arginin` poate avea un efect pozitiv asupra cursuluibolii [i poate ajuta la îmbun`t`]irea st`rii generale a pacientului.Cercet`rile au demonstrat c` L-arginina limiteaz` dezvoltareatumorilor, ajut` la detoxifierea ficatului, stimuleaz` eliberareahormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie lamen]inerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rolimportant \n buna func]ionare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat. Se recomand` administrarea arginineisportivilor, pentru dezvoltarea masei musculare [i reducereastratului de gr`sime.

Se administreaz`, oral, 2-6 tablete/zi, luate \n mai multe por]ii,\nainte de antrenamente [i \nainte de culcare, pe nemâncate.

110000 ttaabblleettee –– 2277,,0000 lleeii ((227700..000000 lleeii vv))

AMINO ANABOLICAMINO ANABOLIC

ARGININAARGININA

&FITNESS&FITNESS 35

MMiirrcceeaaNNeetteeaa

NOU!

34

NOU!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

&FITNESS&FITNESS36

Mirela P\rjol a ob]inut o pre]ioas`medalie de bronz la cea mai tarecompeti]ie de profesioni[ti desf`[urat`vreodat` \n Statele Unite ale Americii.

Concursul, intitulat “Ult imateArmwrestl ing III”, s-a desf`[urat, \nperioada 22-23 april ie 2006, chiar \ncapitala jocurilor de noroc, Las Vegas,

statul Nevada, [i a beneficiat deun fond de premii, record, depeste 60.000 USD. La senioare, bra]ul drept, [i-aucå[tigat categoriile, urm`toarelesportive: 60 kg – Judy Dodd(USA), 70 kg – Heidi Andersson(Elve]ia) La cat. +70 kg senioare, bra]ul

drept, podiumul a fost: 1. Joyce King(USA), 2. Liliya Khamidullina (Rusia), 3.Mirela P\rjol (Romånia)

La seniori, europenii [i americanii [i-au\mp`r]it categori i le, la bra]ul drept\nving`torii fiind urm`torii: 70 kg – RomanTsindeliani (Rusia), 80 kg – CvetanGashevski (Bulgaria), 90kg – Todd

Hutchings (USA), 110 kg – John Brzenk(USA) [i +110 kg – John Brzenk (USA).

La seniori, bra]ul stång, s-au impus: 70kg – Roman Tsindeliani (Rusia), 80 kg –Djasur Aliakberov – (Uzbekistan), 90 kg –Todd Hutchings (USA), 110 kg – MarcioBarboza (USA) [i +110 kg – Travis Bagent(USA).

Mirela P\rjol are \n obiectiv, al`turi decå[tigarea clasicelor campionate europene[i mondiale, participarea la competi]ia deskandenberg din cadrul Arnold Classic, cear reprezenta \ncununarea eforturilor salesportive de pån` acum.

Drago[ Corcoveanu, arbitru interna]ional

de skandenberg

CAMPIOANA MONDIAL~, MIRELA P|RJOL, CAMPIOANA MONDIAL~, MIRELA P|RJOL, MEDALIAT~ {I |N USAMEDALIAT~ {I |N USA

Asocia]ia Romån` de Skandenberg,“Bra] de Fier”, [i Compania de Pres` AGHBaia Mare organizeaz` cel mai mareconcurs de skandenberg din Romånia.

DDaattaa:: 2-3 iunie 2006OOrraa[[:: Baia MareCCaatteeggoorriiii ddee ggrreeuuttaattee:: seniori 70 kg, 80

kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, open – numaipentru bra]ul drept; senioare open.

PPrreemmiiii:: pentru fiecare categorie degreutate: locul I – 500 $, locul II – 250 $,locul III – 100 $, locurile IV, V, VI – cåte 50$. Categoria ooppeenn sseenniioorrii: locul I – 700 $,locul II – 350 $, locul III – 150 $, locurileIV, V [i VI – cåte 100 $.

TTaaxxee ddee \\nnssccrriieerree [[ii ccoonnddii]] ii ii ddeeppaarrttiicciippaarree:: un sportiv poate participa la osingur` categorie de greutate [i, op]ional,la ooppeenn. Pentru participarea la categoriasa de greutate, taxa este de 60 lei, iarpentru participarea atåt la categoria sa degreutate cåt [i la ooppeenn, taxa este de 90 lei.To]i concuren]ii sunt obliga]i s` poarte, la

masa de concurs, tr icoul oficial alcompeti]iei, care le va fi oferit gratuit, lacåntarul oficial.

PPrrooggrraammVViinneerrii,, 22 iiuunniiee 2200006618.00-20.00 – cåntarul oficial la sediul

AGH (Cl`direa AXA-TV, Bd. Bucure[ti 25)SSååmmbbaatt`̀,, 33 iiuunniiee 2200006608.00-10.00 – cåntarul oficial la Sala

Sporturilor “Lasc`r Pan`” (Bd. Unirii nr.14A); 10.00-11.00 – [edin]a tehnic`; 11.00-12.00 – seminarul de arbitraj; 12.00-16.00– concurs, tururi preliminare; 18.00 –ceremonia oficial` de deschidere; 18.30 –concurs, tururi finale, open seniori, opensenioare; 21.30 – ceremonia de \nchidere;22.30 – petrecere la sta]iunea Izvoare.

CCaazzaarree,, mmaass`̀,, \\nnssccrriieerreeHotelul oficial al competi] iei este

Complexul Hotelier “Ignis”, situat \nsta]iunea turistic` Izvoare. Distan]a dintrehotel [i Baia Mare este de aprox. 30 km iarorganizatorii ofer` transport gratuit pe

aceasta distan]` pentru cei ce se vor cazala acest hotel. Pentru sportivi, exist`, \nl imita locuri lor disponibile, o ofert`special`: pentru 120 lei/persoan` se ofer`2 nop]i de cazare, cu mic dejun inclus [iaccesul la petrecerea de dup` concurs,precum [i transferurile Baia Mare - Izvoare\n cele 3 zile.

Concursul [i manifest`rile adiacentevor fi transmise \n direct sau \nregistratede televiziunea AXA-TV, de aceea esteimportant s` confirma]i telefonic partici-parea pentru a putea anticipa durataemisiei TV.

SSppoonnssoorrii:: compania de pres` AGHBaia Mare, Redis Nutri]ie.

V` rug`m s` confirma]i \nscrierea \ncompeti]ie [i rezerv`rile pt. cazare, cåt mairepede, la 0723.248.479 [i 0744.285.785,persoan` de contact Drago[ Corcoveanu.

Mai multe informa]ii pe siteul nostru,www.bratdefier.ro

CONCURS INTERNA}IONAL DE SKANDENBERGCONCURS INTERNA}IONAL DE SKANDENBERG

AGH GRAND PRIX ROMÂNIA 2006AGH GRAND PRIX ROMÂNIA 20062-3 IUNIE 2006, BAIA MARE2-3 IUNIE 2006, BAIA MARE

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744828833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO nou` sal` de culturism, dotat` ultramodern,

s-a deschis \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]uVasile 57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd videocasete: Mr Olympia'92-'03, Antrenamente: LeePriest, Kevin Levrone 1 [i 2,Dorian Yates, Shawn Ray,

Ronnie Coleman 1 [i 2, FlexWheller, Naser El Sombathy,

Marcus Ruhl, Jay Cutler, GregKovacs, Monstruous Man, Miss

Olympia 2002, Mrs. FitnessOlympia 2002, Mr. Olympia2004, Mrs. Olympia 2004,

Heiko Kallbach - The BerlinWall, Fibo 2004, Powerlifting,Streching, Partner Massage.

NNoouu:: Mr. Olympia 2005. Pre]ulunei casete este de 15 lei(150.000 lei v), f`r` taxepo[tale. Comenzi la tel.

0722.279.516VVåånndd ssuupplliimmeennttee RReeddiiss

\\nn BBuuzz`̀uu,, llaa ssaallaa „„OOxxiiggeenn CCeenntteerr““..

TTeell.. 00772222..229999..443355Vånd CD-uri [i DVD-uri cu

antrenamentul marilorcampioni. Antrenamentul lui K.

Levrone, R. Coleman, D.Yates, Arnold, M. Ruhl, Nasser

El Sombathy, Mr. Olympia2001, 2002, 2003, 2004. NNoouu::Jay Cutler, lupte, UFC, Pride,

K1 etc. Informa]ii la tel.0724.332.107; 0745.395063Vindem suplimente nutritive

„Redis“ \n Gala]i, A.F.Pantelimon, Pia]a Central` [i

\n Micro 17 la ComplexulSportiv Oaid`’s.

Tel.: 0741.053.523Distribuitor de suplimentenutritive \n RRmm.. VVåållcceeaa..

Inf. la 0722.473.011|nfiin]ez acte Club Sportivdiverse ramuri sportive.

Rela]ii la tel. 0724.217.487;021/434.21.14

Produse Redis, Universal,Natural Plus \n BBuuzz`̀uu..

Tel.: 0742.628.209

Vånd \n Suceavaurm`toarele aparate de

culturism: o pres` 45 grade –150 E, 3 b`nci \mpins

orizontal cu supor]i reglabili –100 E/buc., 2 b`nci flexii-

extensii + banc` Scott – 100E/buc., 3 b`nci abdomen

declinat reglabile – 50 E/buc.,aparat ramat vertical – 50 E.Bonus: 3 supor]i discuri, 2

supor]i genu, 2 supor]i bar`biceps, 5 perechi måneregantere, diametru 3 cm.

Tel.: 0723.287.923Vindem [i fabric`m, lacomand`, aparate deculturism [i fitness pt.

Bucure[ti [i toat` ]ara. Pt.comenzi ferme, reduceri

substan]iale. Tel.:021/323.01.12, 0743.218.453Vånd banc` \mpins greut`]i

cu suport, bar` dreapt` (1,82m), bar` EZ, 2 b`ri mici (35cm), discuri negre 100 kg.

Pre] avantajos. Tel.:0723.425.050; 0720.780.917Vånd aparate profesionale defitness-culturism second hand.

Fabric`m la comand` oriceaparat. Tel.: 0723.016.932Vånd sal` de culturism [ifitness \n Bucure[ti, zon`ultracentral`, superdotat`,aparatur` ultramodern`,curat`, bine amenajat`,

\ntre]inut`, clientel` stabil`.Pre] negociabil. OCAZIE!

URGENT! Tel.: 0740.950.328Vånd CD-uri cu Mr. Olympia2003-2005, Arnold Classic,

Pumping Iron, antrenamenteColeman, Priest, Levrone

etc. Pre]: 5,50-6,50 lei. Info:ssiinnkkooccii22000022@@yyaahhoooo..ccoommsau la tel 0743.113.869Vånd cåteva aparate de

culturism noi (se poate [i pt osal` complet`) la un pre]bun. Tel.: 0746.265.550

MIC~ PUBLICITATE

Un nou magazin, cu suplimente RedisNutri]ie, s-a deschis \n Bucure[ti, la

magazinul Obor, pe holul intr`rii principale(intrarea McDonald’s).

To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de0,50 lei (5.000 lei v) pentru fiecare revist`

solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele:67, 69,71, 72, 73, 78, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 102,

105, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 121-156. OFERTå SPECIALå

Pute]i ob]ine toate revistele enumerate maisus la pre]ul de numai 9,00 lei (90.000 lei v).

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 5,50 LEI (55.000 LEI V)

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELE REDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-V: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife: b`ie]i 40 lei (400.000 lei v) nelimitat; fete 30lei (300.000 lei v) nelimitat. Sal` de 250 m2, 30 posturi de

lucru simultan, 20 bare, tone de discuri. Program antrenor personal – 6 lei (60.000 lei v)/or`.

Vindem suplimente nutritive.

Vånd saune cu dot`ri complete la comand`.Informa]ii la tel. 0744.510.006

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

&FITNESS&FITNESS38 &FITNESS&FITNESS 39

BGS GymO nou` sal` de fitness, culturism, arte mar]iale [i boxs-a deschis \n Bucure[ti, Bd. Nicolae Grigorescu nr.

51 A, zona Pia]a S`l`jan, vizavi de Shell, lång`Rompetrol. Sala are 550 m2, aparatur` modern`,

instructori. Abonamentul este de 20 lei (200.000 lei v)pån` la ora 16.00, iar dup` ora 16.00, 30 lei (300.000

lei v). Informa]ii la 0722.137.680, C`t`lin.

Cosmin PielmuusAAninoasa, DDbb.

DDaniel GuuzuuLanea, HHd.

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu aparate de ultim`or` [i aparate clasice, cum ar fi: bare[i discuri olimpice? Sunte]i a[tepta]ila sala de culturism [i fitness dinBucure[ti, \n incinta Liceului „AurelVlaicu“, situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na]i-onal [i maestru al sportului: Alexan-dru Costache. Sala beneficiaz` demas` ping-pong, mas` biliard, sacde box, incluse \n abonamentul lu-nar. Programul s`lii este: 9:00-20:00zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313;0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) – lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. Drumul Taberei, str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea725.77.04; 0723.370.156

VIVA CHAMPIONVila Loyal, str. Col. Iosif Albu, nr.62B, sector 3, Bucure[ti. AntrenorAlexandru {otae. Tel: 0723.799.198

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYMSal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

PPrroo WWWWhheell llnneessss CClluubbvvãã ppuunnee llaa ddiissppoozzii]]iiee oo ssaallãã ccuu ddoottããrrii ccoommpplleetteeppeennttrruu:: ggiimmnnaassttiiccãã aaeerroobbiiccãã,, sstteepp aaeerroobbiicc,, ttaaee

bboo,, jjuu jjiittssuu,, mmaassaajj [[ii ttrraattaammeennttee ccoorrppoorraallee..AAddrreessaa:: BBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 33 ((zzoonnaa DDiihhaamm))..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 002211//334400..3322..5500 ssaauu 00772299..880088..338899..

Luuca Ruussat Z`̀d`̀reni, AArad

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 22: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 23: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 24: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 25: Revista Culturism & Fitness nr. 170 (4/2006)

BB`̀uuttttuurr`̀iinnssttttaaaanntttt

ppeeeennttttrruu ssllll `̀bbiitttt

Revist` editat` de Redis Co.

v` recomand`suplimentele nutritive

„Redis Nutri]ie“

TOPCULTURIS

M.RO