Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

19
director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (204) 2010 l 1,50 lei l www.efitness.ro C C u u l l t t u u r r i i s s m m , , n n u u t t r r i i ] ] i i e e , , s s u u p p l l i i m m e e n n t t e e S S e e r r i i i i l l e e p p i i r r a a m m i i d d a a l l e e L L - - C C a a r r n n i i t t i i n n a a A A b b d d o o m m e e n n u u l l [ [ i i d d u u r r e e r r i i l l e e l l o o m m b b a a r r e e topculturism.ro

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 11 ((220044)) 22001100 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

CCuullttuurriissmm,,nnuuttrrii]] iiee,,ssuuppll iimmeennttee

SSeerrii ii lleeppiirraammiiddaallee

LL--CCaarrnniitt iinnaa

AAbbddoommeennuull[[ii dduurreerrii lleelloommbbaarree

topc

ultu

rism

.ro

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 1155,,0000 lleeii ppeennttrruu 1100 aappaarrii]]iiii..

Culturism, nutri]ie,

suplimente . . . . . . . .8

Este zerul

pe primul loc? . . . . . .9

L-Carnitina, un supli-

ment pentru to]i . .10

Combaterea efectului

unei diete

hiperproteice . . . . .12

Vechi secret

chinezesc . . . . . . . . .14

8 sfaturi pentru

cump`r`turi . . . . . .16

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Abdomenul [i durerile

lombare . . . . . . . . . .20

Dilema deltoizilor . . .22

Palatinose . . . . . . . . .23

Seriile piramidale . .24

Batonul proteic,

utilitate sau moft? 26

Legisla]ie

antidoping . . . . . . . .28

Skandenberg . . . . . . .30

Antrenament

cu campionul SUA .32

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Viorel Ristea[i Dana {eitan

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capa-

citatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neuro-transmi]`torilor [i au efect protector asu-pra creierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun t̀̀ ]e[te recu-perarea dup ̀ efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar, favorizea-z` hidrarea celular`, cre[teproduc]ia de glicogen \n ficat,transport` azotul \n locurile \ncare organismul are cea maimare nevoie (pentru sintezaproteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele

de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice[i rezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeiiu MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 - 18.00sâmb`t` 11.00 - 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149[i 0744.324.645

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 1/2010 Culturism&Fitness nr. 1/2010 3

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,40 lei/buc.

SILUETBAR NOU

Chiar dac`, datorit` Internetului, a \nceput s` mai scad`interesul pentru presa scris`, revista noastr` se va ocupa \ncontinuare de informarea cititorilor cu privire la metodelecare se pot folosi pentru a avea un corp puternic, frumos [is`n`tos. De asemenea, v` vom ]ine \n continuare la curentcu cele mai importante evenimente competi]ionale, pe planintern [i interna]ional, din culturism, fitness, bodyfitness,powerlifting [i skandenberg.

|n domeniul Internetului, st`m bine [i ne extindem; cei carevor s` fie conecta]i cu informa]ii din domeniu pot intra pesiteurile noaste: topculturism.ro, topfitness.ro, bratdefier.ro,videosport.ro, iar pe redis.ro pot studia [i comanda supli-mentele nutritive pe care le comercializ`m.

Forumul de pe siteul topculturism.ro este o comunitate demii de oameni, care se m`re[te zilnic, \n cadrul c`reia secomenteaz` diverse competi]ii sau se dezbat de la subiectede antrenament [i nutri]ie, pån` la discu]ii despre religie,politic`, sex, tehnologie sau subiecte din alte sporturi. |ncadrul sectiunii Concursuri de pe forum se ofera zilnic premiiconstand \n suplimente nutritive.

|n domeniul culturismului competi]ional, probabil c` se vacontinua declinul, foarte pu]ini sportivi mai fiind dispu[i lasacrificiile pe care le presupune performan]a, dar, pe de alt`parte, [i \n acest an num`rul practican]ilor va cre[te \n s`liledin ce \n ce mai numeroase.

Skandenbergul, sport promovat \nc` de la \nceputurile lui\n Romånia de revista noastr`, va continua s` creasc` atåtdin punct de vedere al num`rului de practican]i la nivel com-peti]ional competi]ional, al rezultatelor pe plan interna]ionalcåt [i al mediatizarii la tv.

|n domeniul suplimentelor nutritive, vom continua s` opti-miz`m distribu]ia [i avem \n vedere omologarea [i punerea\n vånzare de noi produse.

Cristian Dulgheru

Perspective 2010

topc

ultu

rism

.ro

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma,Alexandru Bolborici, C-tin Ple[ea, IonOncescu, Radu „Valahu“ Georgescu [itop-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stratuluiadipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are un con-]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsuleste 100% vegetal. Poate s` fie utilizatperioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. O m`sura con]i-ne 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin ̀monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat̀ , tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. Om`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4455,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Milk&EggConcentrat din lapte (zer – 33,33%

[i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou –33,33%, cu o concentra]ie proteic` de85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4499,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9977,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4499,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9977,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mgornitin`) pentru cre[terea \n mas` mus-cular` [i reducerea stratului de gr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natural,

cu un procent [i raport optim de aminociziesen]iali [i dipeptide, care asigur` o nu-tri]ie proteic` complet`. Cre[te rata meta-bolic`, asigur` o mai bun` oxigenare amu[chilor [i folose[te gr`simile pentruenergie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi.Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 3333,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a 1–2

tb. \naintea uneia dintre mese cu un pa-har cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesarulmediu de aminoacizi esen]iali pentrusportivi este de aproximativ 400mg/kgcorp/zi.

220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` eli-

berarea hormonului de cre[tere (GH) lanivelul hipofizei, contribuie la men]inereafunc]ionalit`]ii sistemului imunitar [i areun rol important \n buna func]ionare aaparatului cardiovascular \n mu[chiulsolicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Amino Whey–RComprimate de 1.300 mg con]inånd

85% izolat proteic din zer, una dintre celemai bune surse de proteine disponibile laora actual`. Se administreaz` zilnic 1-3por]ii a cåte 5 comprimate, oral, cu ap`sau alt lichid potabil. Pentru sportivii deperforman]` se pot dubla dozele.

330000 ccoommpprriimmaattee –– 3333,,0000 lleeii550000 ccoommpprriimmaattee –– 4433,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

i

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021.300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,

0724.579.149fax: 021.351.50.58

sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vi-

tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 1/2010 Culturism&Fitness nr. 1/2010 5

PPeettrruu CCCCiiiioorrbb `̀̀̀

NOU

topc

ultu

rism

.ro

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 buc. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun-]area la una sau mai multe mese. 100%vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Nutribar–RSe recomand` pentru îmbog`]irea ali-

menta]iei cu nutrien]i de calitate, caredau energie [i au un rol benefic pentruorganism. Taurina este un aminoacid curol neurotonic, îmbun`t`]e[te memoria [iînl`tur` starea de oboseal` mental`, L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 con-tribuie la m`rirea arderii gr`similor [i aregl`rii nivelului colesterolului seric, vita-mina C este un bun antioxidant, iaracidul acetilsalicilic are rol de prevenire aaccidentelor cardiovasculare. Fulgii degrâu germinat sunt biostimulatori [i, îm-preun` cu fulgii de porumb crocan]i, dauun gust excelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: car-

bohidra]i – 30,3 g, proteine – 13,54 g (ta-urin` – 600 mg, carnitin` – 250 mg), lipi-de – 12,02 g (din care Omega 3 – 1000mg), fibre – 2,06 g, minerale – 2,02 g,acid acetilsalicilic – 40 mg, vitamina C –

20 mg. Valoare energetic`: 289 Kcal.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Pro-teinele con]inute sunt de origine animal`,din cele mai importante surse: lapte, zer[i albu[ de ou. Gustul batonului estefoarte bun datorit` con]inutului bogat \narahide. Compozi]ie nutritiv`: proteine –10 g, carbohidra]i – 30 g, gr`sime vege-tal` – 15 g, fibre – 2 g, vitamine [i min-erale – 2 g. Ingrediente: dextroz`, fruc-toz`, ulei din såmbure de palmier, caca-o, arahide, fulgi de porumb, concentratproteic din zer, concentrat proteic dinalbu[ de ou, concentrat proteic din lapte,lecitin`. Batonul are 60 g [i 370 Kcal. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 Kcal.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

Siluet BarBaton cu o valoare energetic` redu-

s`, con]inut mare de fibre vegetale, ceaiverde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg).Datorit` fibrelor, se reduce asimilareagr`similor [i se favorizeaz` eliminarealor. Combate senza]ia de foame [i areun efect de detoxifiere a stomacului. Serecomand` consumarea a 1-3 batoanepe zi, un baton putånd \nlocui o mas`,deoarece asigur` [i necesarul de nutri-en]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai multe me-se, cu atåt se va realiza mai repede elim-inarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruuccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaattooaannee,, sseeffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..

11,,4400 lleeii//bbuucc..

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos, prin

con]inutul de nutrien]i de calitate [i înpropor]ii optime pentru necesit`]ile orga-nismului uman, care dau energie [i auun rol benefic, putånd \nlocui cu succes

o mas`. L-car-nitina [i aciziigra[i Omega 3contribuie la sti-mularea arderiigr`similor [i aregl`rii niveluluico lestero lu lu iseric, vitaminaC este un bunantioxidant. Ful-gii de grâu ger-minat sunt bio-stimulatori [i,împreun` cu ful-gii de porumbcrocan]i [i alu-nele, dau ungust excelentbatonului. Estebogat în proteine[i fibre vegetalefiind recomandat[i pentru folo-sirea în timpul di-etelor pentru sl`-bit. Nu con]ineingrediente deorigine anima-l`, deci poatefi consumat [ide c`tre ceicare sunt ve-getarieni sau ]in post.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀ttooaasseedduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaattoonnuull ssee \\nn--ccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeenn--ttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleess--cceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoommeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn[[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,4400 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021.300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021.351.50.58sau la: www.redis.ro

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 7 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 7 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

6 Culturism&Fitness nr. 1/2010

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500 lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stra-tului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vegeta-le din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

B`utur` instant energizant` avåndcompozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz`–12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801mg, glucoronolacton` – 481 mg,cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, nia-cin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 –1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5mg, energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoa-nelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.Se fac comenzi de mimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc

Reducerea este valabil` numai lacomenzile prin po[t`, nu [i la maga-zine sau s`li.

Comenzile se facla telefoanele redac-]iei sau online pewwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy

Culturism&Fitness nr. 1/2010 7

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali:OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simipolinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionarea aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, pre-venindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66 (acidul gras GammaLinolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea \n greutate, \mbun`t`-]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghi-ilor, poate preveni distrugerea ficatuluidatorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidulOleic) ajut` la reducerea hipertensiuniiarteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` be-nefic asupra sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oralcåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te (anchoa [isardine), ulei din semin]e de in [i ulei delimba mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaappssuull`̀ ((11..220000mmgg)):: ulei de pe[te – 400 mg, ulei din se-min]e de in – 400 mg, ulei de limba mielu-lui – 400 mg. Valoare energetic`/capsul`:10,8 Kcal (44,5 KJ).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic Inc.Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: Redis Nutri]ie.Se prezint` la cutii cu 90 capsule.

PPrree]]:: 3333,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

topc

ultu

rism

.ro

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Florin Uceanu

18 titluri de campion na]ional

Antrenamentul cu greut`]i esteesen]ial pentru stimularea cre[te-rii musculare, dar [ti]i ce vine pelocul 2, la distan]` foarte mic`?Nutri]ia specializat`.

Vasta majoritate a fotbali[tilor,atle]ilor, boxerilor etc. m`nånc`pentru a performa [i, dac` suntiste]i, pentru a fi s`n`to[i [i a evi-ta bolile degenerative.

Culturi[tii m`nånc` pentru aar`ta bine. Arunc`torii de disc, deciocan, halterofilii, lupt`torii decategorie mare etc. nu ]in cont dece m`nånc`, mult s` fie. Am au-zit de unii halterofili care m`nån-

c` 20 de ou` pe zi plus o gr`ma-d` de carne cu gr`sime. Astapoate duce la boli degenerativela b`tråne]e: obezitate, hiperten-siune, boli de inim`, diabet etc.

|ntrebarea este: oare mu[chiifunc]ionali prezint` vreun avantajfa]` de mu[chii lucra]i pentru aar`ta bine? Probabil c` pu]in dinamåndou` variantele sunt dedorit sau cel pu]in invidiate demul]i.

Din fericire pentru noi, faptul c`vrem ca mu[chii s` fie clar vizi-bili, prezint` avantaje secundareclare fa]` de cei care vor doarfor]` [i mas` muscular` mare,pentru a putea arunca cåt maideparte sau a ridica cåt mai mult,f`r` s` conteze cåt` gr`sime au

pe abdomen. Vede]i voi, nu po]is` ai p`tr`]ele pe abdomen dac`m`nånci gr`simi [i/sau carbohi-dra]i \n exces.

Pe de alt` parte, nu po]i s` fiideficient \n micro [i macro nutri-en]i [i s` performezi \n ridicareagreut`]ilor. De aceea orice cultu-rist serios ia suplimente cu vita-mine [i minerale, suplimente cugr`simi esen]iale, gen ulei depe[te sau combina]ii de Omega3,6,9.

Dintre toate suplimentele, celemai utilizate de c`tre culturi[tisunt, f`r` \ndoial`, concenrateleproteice. Eu unul nu plec, spreexemplu, niciodat` la antrena-ment f`r` shake-ul de IdealProtein. Nici un culturist serios nuse gånde[te la o friptur` bun`dup` antrenament, ci la un con-centrat proteic bun.

Din moment ce exact de astaai nevoie \n cantit`]i mai mari \nalimenta]ie, dac` tragi de fiare [ivrei mu[chi mai mari [i mai puter-nici, exact asta trebuie s` consu-mi \n plus, iar alimentele uzuale,precum carnea, lactatele sauou`le, pot veni \mpreun` cu gr`-simi d`un`toare [i exces de co-lesterol. |n plus, o cantitate marede alimente poate supra\nc`rcasistemul digestiv [i aduce [i ogr`mad` de calorii \n plus, ceeace duce la \ngr`[are. Exist` otendin]` a doctorilor care apar laTV s` spun` c` måncarea natu-ral` e cea mai bun` [i singura decare avem nevoie. Nu e valabil.Dac` ai pu]in` logic`, \]i dai sea-ma c`, dac` nu ai propria gr`di-n`, nu ai cum s` m`nånci fructe[i legume proaspete crescutef`r` \ngr`[`minte chimice. Tre-buie s`-]i suplimentezi dieta cuvitamine [i minerale dac` ]ii unregim strict [i nu vrei s` dezvol]ideficien]e grave.

Culturismul, ca orice sport \n

Culturism, nutri]ie, suplimente

8 Culturism&Fitness nr. 1/2010

general, se presupune c` e prac-ticat pentru a m`ri starea de bine,s`n`tatea, for]a, vigoarea etc. Eibine, eu cred c`, practicånd cul-turismul natural, aderånd la nutri-]ia acestui sport [i folosind inteli-gent suplimentele nutritive speci-fice, voi avea o via]` mai lung`,voi fi mai puternic, mai viguros,

pe toat` durata vie]ii.Deja cei de vårsta mea, care

vin pe la emisiuni TV [i repet`sloganul „cåt mai multe fructe [ilegume” (ceea ce e o mare pros-tie, pentru c` fructele [i legumeleduc la obezitate dac` sunt consu-mate \n exces) sunt \ntr-o form`fizic` deplorabil` pentru standar-

dele din sportul nostru. Estimezc`, peste 10 ani, diferen]a o s`fie [i mai cople[itoare.

Dac` vre]i [i voi s` trage]i lozulcå[tig`tor, merge]i la sal`. Folo-si]i inteligent suplimentele nutri-tive, studia]i [tiin]a nutri]iei, edu-ca]i-v` mintea [i l`sa]i-v` ghida]ide logic`, nu de [abloane.

Este zerul pe primul loc?Zerul r`måne cea mai frecvent` alegere, dintre

proteine, pentru culturi[ti. Recent, cercet`torii aucomparat r`spunsul sintezei proteinei \n mu[chi laingerarea unei proteine rapide (zer hidrolizat [i soia)[i lente (casein`) \n repaus [i imediat dup` efectu-area unui exerci]iu cu greut`]i.

Trei grupuri de tineri s`n`to[i au efectuat unexerci]iu pentru picioare, apoi au b`ut un shakecon]inånd 10 g de aminoacizi esen]iali fie din zerhidrolizat, fie din casein` sau izolat din soia. |n locs` fac` shake-urile egale ca [i cantitate de proteine,cercet`torii au ales cantit`]ile astfel \ncåt totalul deaminoacizi esen]iali s` fie acela[i.

Sinteza proteinei \n mu[chi \n timpul repausului afost mai mare cånd subiec]ii au primit protein` cuabsorb]ie rapid`. Practic, la grupul cu zer a fost cu93% mai mare decåt la grupul cu casein` [i cu 18%mai mare decåt la cel cu soia.

Un rezultat similar a fost observat dup` exerci]iu:sinteza proteinei \n mu[chi, la cei cu zer, a fost cu122% mai mare fa]` de cei cu casein` [i cu 31%mai mare decåt la cei cu soia. Aceste rezultate auconfirmat un alt studiu care urm`rea suplimentareacu protein` pe o perioad` de 10 s`pt`måni deantrenamente. Cercet`torii au comparat efecteleizolatului din zer [i ale caseinei asupra puterii, com-pozi]iei corpului [i glutaminei din plasm`. |ntr-unprotocol dublu-orb, 13 b`rba]i, practican]i de cultu-rism la nivel de amatori, au suplimentat dieta lornormal` fie cu izolat din zer, fie cu casein`, \n doz`de 1,5 g/kgcorp. Grupul cu zer a cå[tigat mai mult`mas` muscular` decåt grupul cu casein` [i a pier-dut mai mult` gr`sime. De asemenea, grupul cu zera crescut semnificativ mai mult \n for]` fa]` degrupul cu casein`.

Dar, uite care e \ntrebarea: de ce este o diferen]`\ntre soia [i zer, ambele fiind proteine cu absorb]ierapid`, cånd dozele au aceea[i cantitate de amino-acizi esen]iali? Speciali[tii au sugerat c` diferen]aeste dat` de cantitatea mai mare de aminoacizi cucaten` ramificat` (BCAA) care, e cu 7% mai mare

la zer, [i de leucin`, care este cu 28% mai mare.A[adar, leucina poate fi factorul cheie pentru maxi-malizarea sintezei proteice \n mu[chi. Atunci, de ces` nu adaug`m BCAA [i leucin` la soia sau lacasein`? Dar cine are timp pentru a[a ceva?

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

RRaarree[[{{uutteeuu

Culturism&Fitness nr. 1/2010 9topc

ultu

rism

.ro

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Prof. Cristian Neagu

A discuta, \n urm` cu 15 ani,despre un supliment pentru uzulsportivilor, c` ar avea rol \n trata-rea bolilor cardiace, p`rea o uto-pie. Dar iat` c` rolul acestui su-pliment minune a fost demonstrat\n ameliorarea unor afec]iuni he-patice [i renale, \n SIDA, dar mainou se pare c` joac` un rol im-portant [i \n cre[terea fertilit`]iimasculine.

Situa]ia \n care sportivii folo-sesc L-carnitina este pe fondulpierderii \n greutate, \n specialdin ]esutul adipos. |ns` iat` c` ro-lul acestui aminoacid, cunoscut\n special ca lipotropic, devine, \nurma unor studii recente, un re-mediu \n angina pectoral`.

„De regul`, suplimentele ame-lioreaz` modest toleran]a la efort[i semnele electrocardiograficede ischemie din timpul testului deefort. Exist` \ns` [i studii undeefectele au fost importante: un

studiu a inclus 200 de pacien]i cuangina stabil`, care au primit,timp de 6 luni, 2 g/zi de L-car-nitin`, ceea ce a redus semnifica-tiv inciden]a contrac]iilor prema-ture ventriculare de repaus [i aameliorat toleran]a la efort. |ntr-un alt studiu foarte recent s-aadministrat carnitin`, timp de 3luni, unor persoane cu angin`cronic` stabil`. S-a ameliorat ast-fel semnificativ durata probelorde efort [i s-a redus intervalul ne-cesar de revenire la normal a mo-dific`rilor ST induse de efort, \ncompara]ie cu placebo.” citat din:Dr. Corina Zugravu - {ef Lucr`ri,31 iulie 2008

Exist` cåteva studii care indic`rela]ia administr`rii de supli-mente cu con]inut de carnitin` cusc`derea colesterolului total [i atrigliceridelor serice [i cu cre[te-rea frac]iunii de HDL-colesterol.Astfel se ajunge ca rolul carnitinei\n steatoza hepatic` s` fie unulesen]ial (mai ales \n fazele incipi-ente de gr. 1 [i 2)

|n acest moment se desf`[oa-r` studii \n privin]a utiliz`riicarnitinei \n diabetul zaharat,

pe care evident le vomface publice \n re-vist` atunci cånd se

vor finaliza.O circumstan]` care

necesit` \n mod directsuplimentarea cu car-

nitin` apare la pacien]iihemodializa]i/cu insuficien-

]` renal` terminal`. Pe de-oparte, carnitina [i precursorii

ei sunt \ndep`rta]i din fluxulsangvin \n timpul dializei, pe de

alt` parte, rinichii afecta]i nu potsintetiza carnitina, a[a cum se

\ntåmpl` \n mod normal. |n con-secin]`, persoana hemodializat`prezint` astenie, sl`biciune mus-cular`, dislipidemie, anemie re-fractar`. Iat` c` efectele beneficeale carnitinei se manifest` [i \ndomeniul bolilor renale.

{i \n infec]ia cu virusul imuno-deficien]ei umane (SIDA) pare s`fie util` carnitina. Administrareaacesteia a \ncetinit sau a opritapoptoza limfocitelor T CD4. |ntr-un studiu recent, pacien]i cuSIDA au asociat, la tratamentulantiretroviral, suplimente de L-carnitin`. |n lotul de lucru, de[i la7 luni de la \nceputul tratamentu-lui nu erau mai multe limfocite TCD4 [i nici un nivel mai redus deHIV, indicatorii apoptozei celule-lor CD4 erau semnificativ mairedu[i decåt la lotul martor. |nplus, administrarea de carnitin`la pacien]ii care iau analogi nu-cleozidici pare a fi util` pentru ase evita instalarea neuropatieiperiferice (efect colateral alantiviralelor).

Un alt domeniu de utilizare acarnitinei este ameliorarea motili-t`]ii spermatozoizilor. Acestapoate fi un pas mare \n istoriacombaterii sterilit`]ii masculine.|n mod obi[nuit, carnitina esteconcentrat` \n epididim, exact \nzona \n care se dobånde[te mo-bilitatea normal` a celulelor ger-minale. Mai multe studii clinice aueviden]iat utilitatea suplimentelorde carnitin` \n diverse situa]ii demotilitate spermatic` redus`, \nunele studii ob]inåndu-se chiar oameliorare a fertilit`]ii. Studii cli-nice ample sunt \ns` necesarepentru a oferi date mai sigure cuprivire la utilizarea carnitinei \n

astenozoospermie [i infertilitateamasculin`.

Studii mai vechi au ar`tat c`administrarea carnitinei cu o or`\nainte de proba atletic` sau petermen scurt, timp de 2-3 s`pt`-måni, s-a asociat cu cre[tereaaportului maximal de oxigen [i cudiminuarea lactacidemiei. Exist`[i alte circumstan]e pentru carese experimenteaz` utilitatea ad-ministr`rii de carnitin`, dar studi-ile nu au dus, deocamdat`, laconcluzii solide: boala Peyronie,[ocul (hemoragic, septic), sindro-mul de oboseal` cronic`, tulbur`-rile de comportament alimentar(pentru ameliorarea astenieimusculare), evitarea steatozeihepatice la consumatorii cronicide alcool, sindromul Down, hiper-tiroidia. Exist` dovezi limitate c`administrarea de carnitin` ar re-duce dezvoltarea cardiomiopatieisecundare tratamentului cu adri-amicina.

Sursele de carnitin`, dieteticesau sub form` de suplimente, vins` se al`ture sintezei endogene.Este de re]inut c` sinteza endogen`, al`turi de resorb]ia renal` de-osebit de eficient` a carnitinei(peste 95%), evit` caren]a chiar[i atunci cånd aportul este ex-trem de redus.

L-carnitina este con]inut` \nde-osebi \n alimente de origine ani-mal` (lactate, carne, indiferent deorigine, dar mai ales carnea ro-[ie). Alte surse mai modeste ar finucile [i semin]ele (de dovleac,

floarea-soarelui, susan), legumi-noasele (fasole, maz`re, linte),untul de arahide, unele legume(anghinare, broccoli, usturoi, p`-trunjel), unele fructe (caise, ba-nane), derivatele cerealiere (maiales cele integrale, putånd fi vor-ba de m`lai, mei, orz, orez nera-finat, f`in` de secar`, f`in` degråu integral`) [i unele produse„de grani]`”: polen, drojdie, gum`de Caruba. |ntr-o diet` mixt`, unadult prime[te aproximativ 20200 mg/zi de carnitin`. Un vege-tarian \ns` va primi numai 1 mg.Carnitina ca supliment exist` \nurm`toarele forme:

carnitina pentru adminis-trare iv – rar utilizat`, exclusivpentru tratamentul deficien]elorprimare [i secundare;

carnitina pentru adminis-trare oral` – utilizabil` atåt \ntratamentul deficien]elor, cåt [ica supliment nutri]ional (doza500 - 2.000mg/zi);

acetil-L-carnitina – este unsupliment [i aduce, al`turi de L-carnitina, grup`ri acetil, utilizabile\n sinteza acetilcolinei. Estefolosit` mai ales la persoanele cuAltzheimer sau cu alte tulbur`ride sistem nervos;

propionil-L-carnitina – estefolosit` mai ales \n afec]iuni car-dio-vasculare centrale [i pe-riferice.

Caren]a poate fi indus` [i deanumite preparate medicamen-toase, cum ar fi: acidul valproic,analogii nucleozidici folosi]i \n

tratamentul SIDA (zidovudina,zalcitabina, didanozina, stavudi-na), antibioticele cu pivalat, unelecitostatice (ifosfamida [i cisplati-na). Din cele spuse reiese c` L-carnitina este un nutrient cupoten]ial, util \n anumite circum-stan]e sub form` de supliment,dar care \n mod obi[nuit este pro-dus \n cantit`]i suficiente \norganism.

Astfel utilitatea L-carnitineieste descoperit` \n mult maimulte domenii ale s`n`t`]ii, a[merge pån` acolo \ncåt s` afirmc` nu s-a dorit aflarea acestorefecte benefice mai devreme,fiindc` nu este vorba de un medi-cament, ci de un nutrient naturalsub form` de supliment, carecost` de zeci de ori mai pu]in de-cåt medicamentele care combatbolile enumerate mai sus, ca s`nu mai spun [i despre efectelesecundare, care lipsesc total la L-carnitin`.

Am fost \n situa]ia s` lupt cu oinfec]ie puternic` [i mi-au fostadministrate doze mari de antibi-otic; am sc`pat, dup` multe trata-mente, de infec]ie, dar m-am alescu gastrit`, candidoz`, problemehepatice. Faptul c` acest amino-acid este component obi[nuit alcorpului nostru [i se g`se[te \nalimenta]ia normal`, \n cantit`]imici, \mi d` \ncredere s` \l iauf`r` s` m` tem c` voi suferiatåtea efecte secundare, ca \ncazul altor medicamente.

L-carnitina,un supliment pentru to]i

Culturism&Fitness nr. 1/2010 1110 Culturism&Fitness nr. 1/2010 topc

ultu

rism

.ro

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [iun recipient de 1 litru carese poate folosi la prepara-rea produsului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [i

pentru prepararea pudrelorproteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate celetrei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cuo singur` arom`.

Comenzile pentru a-ceast` ofert` se pot facela telefoanele redac]ieisau pe www.redis.ro.

Bucure[tenii pot be-neficia de ofert` la ma-gazinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 1/2010 13

|n timp ce nimeni nu poatenega rolul unei diete hiperprote-ice pentru cre[terea masei mus-culare, exist` un dezavantaj tre-cut cu vederea: oamenii nu m`-nånc` o cantitate suficient` dealimente alcaline ca s` balan-seze aciditatea provenit` de lacantiatea mare de protein`.

Aminoacizii con]in sulf, \n spe-cial metionina [i cisteina, carepot fi converti]i \n acid sulfuric \ncorp. Cum func]iile organismuluicer un anumit pH ca s` se desf`-[oare \n mod optim (pH-ul estem`sura acidit`]ii [i alcalinit`]ii \nsånge), corpul are un num`r limi-tat de rezerve care pot interveni\n cazul cre[terii acidit`]ii, pre-cum bicarbona]ii [i fosfa]ii. To-tu[i, o cantitate mare de protein`poate cople[i sistemul nostru da-c` acesta nu e contrabalansat dealimentele alcaline, cum suntfructele [i vegetalele. Mul]i cul-turi[ti evit` fructele [i vegetaleledeoarece con]in cantit`]i mari decarbohidra]i.

Corpul depune minerale alca-line, \n principal calciu [i mag-

neziu, pentru a pre\ntåmpinacre[terea acidit`]ii. Pierdereacalciului \n acest proces a dus laideea c` o diet` hiperproteic` teface s` elimini excesul de calciu.Dac` nu \nlocuie[ti calciul \n die-ta ta, simptome specifice, cum arfi crampele musculare, pot ap`-rea. Pe termen lung, dac` nu \]iasiguri o cantitate suficient` decalciu, poate duce la osteo-poroz`.

|n timp ce mul]i dieteticieniavertizeaz` \nc` despre pericolulpierderii de calciu datorat unei di-ete hiperproteice, o cantitate maimare de protein` luat` a demon-strat c` duce la cre[terea densi-t`]ii oaselor. |n plus, pierdereacalciului este o problem` doardac` corpului t`u \i lipsesc fos-fa]ii. Marea majoritatea a surselornaturale bogate \n proteine suntbogate [i \n fosfa]i [i de aceea nuvezi la culturi[ti cum oasele serup \n timpul poz`rii sau la antre-namente.

Potasiul este un mineral alcalin[i mai multe studii au demonstratc` suplimentånd dieta cu potasiu

poate preveni pierderea proteinei[i a calciului care pot ap`rea \ntr-o diet` hiperproteic` ce con]ine [ialimente acide. Cele mai bunesurse de potasiu sunt fructele [ivegetalele, ceea ce explic` faptulc` sunt considerate ca fiind alca-line.

Un studiu de 41 de zile a impli-cat 19 b`rba]i [i femei s`n`to[i,avånd vårsta curpins` \ntre 54 [i82 de ani. Ei au urmat o diet` hi-poproteic`, apoi una hiperprote-ic` [i li s-au administrat fie pota-siu bicarbonat, pån` la 4,3 g zil-nic, sau placebo. Rezultatele: su-plimentarea cu potasiu a redusexcre]ia de nitrogen care apare ladieta cu mult` protein` [i acizi.Potasiul a crescut, de asemenea,absorb]ia calciului \n timp ce eraula o diet` hipoproteic`. Dar, celmai interesant aspect descoperit\n acest studiu a fost c` supli-mentarea cu potasiu a crescutcantitatea de IGF-1 (Insulin-likegrowth factor 1). IGF-1, care estesintetizat \n ficat [i local \n mu[-chi, este un puternic hormon ana-bolic. Majoritatea oamenilor de[tiin]` cred c` aproape toateefectele anabolice atribuite hor-monului de cre[tere apar deoare-ce el ajut` la sintetizarea IGF-1 \nficat. Studiul a ar`tat c`, men]i-nånd o balan]` favorabil` \ntreaciditate [i alcalinitate prin supli-mentarea cu doze ridicate de po-tasiu, la b`tråni, pot ap`rea efec-te anabolice prin cre[terea elibe-r`rii de IGF-1.

O diet` cu aciditate mare maipoate promova pierderea maseimusculare prin cre[terea eliber`-rii de cortizol, hormonul catabolicprimar. Cånd cortizolul este \ncre[tere, hormonii anaboliciscad, de obicei, ceea ce duce la

12 Culturism&Fitness nr. 1/2010

Combaterea efectuluiunei diete hiperproteice

pierderi semnificative de mas`muscular`. Studiile arat` c`,måncånd mai multe alimentealcaline, se poate contracaracre[terea cortizolului. Deoarececortizolul are leg`tur` cu obezi-tatea, bolile cardiovasculare [idepresia, asiguråndu-]i rezervealcaline adecvate, te po]i protejade aceste probleme. Mai multdecåt atåt, exerci]iile \n sine,antrenamentul cu greut`]i \n par-ticular pentru culturi[ti, ajut` la\ndep`rtarea acidit`]ii date de odiet` cu mult` protein`.

Prin urmare, ce motiv ai s` nu

vrei sau s` nu po]i s` cre[ti can-titatea de fructe [i vegetale? Oop]iune este s` suplimentezi cupotasiu [i s` te asiguri c` iei ocantitate adecvat` de alte mine-rale alcaline, cum ar fi calciul [imagneziul. Crescåndu-]i rezervaalcalin`, nu numai c` va prevenipierderea de mas` muscular` [iminerale, dar \]i va cre[te senti-mentul c` te sim]i bine, conforta-bil, lini[tit, mai ales dac` e[tiadeptul unei diete cu cantitatemare de proteine.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Pentru cei care au cåteva saumai multe kilograme \n plus,propunem Siluet Pak, un pachetcare con]ine suplimente nutritivepentru sl`bit (pentru o lun`), dar[i modul \n care trebuie s` v` ali-menta]i \n func]ie de activit`]ilezilnice pe care le efectua]i.

Pachetul Siluet Pak (supli-mentele ajung pentru o lun`)con]ine urm`toarele:

90 plicuri de L-CarnitinInstant – substan]` care stimu-leaz` arderea gr`similor din or-ganismul uman

30 batoane Siluet Bar30 batoane Fibrobar-R, bo-

gate \n fibre [i substan]e nutritiveAdministrare

Diminea]a – un plic de L-Carnitin Instant dup` micul dejun.

Urm`toarea administrare – unbaton Fibrobar-R, apoi un plic deL-Carnitin Instant dizolvat \n ap`- se face \n momentul \n care v`este foame (asta se poate \ntåm-pla \ntre orele 11 [i14).

Ultima administrare – un batonSiluet Bar, apoi un plic de L-Carnitin Instant dizolvat \n ap` -se face cu aproximativ 1-2 ore\nainte de culcare, f`cåndu-v` s`trece]i peste senza]ia de foame [is` pute]i dormi lini[tit.

Fiecare pachet de Siluet Pakcon]ine [i un pliant cu instruc]iuniprivind alimenta]ia, activitatea

fizic` [i pute]i foarte u[or s` cal-cula]i cantitatea de alimente carepoate fi consumat`, \n func]ie dece activitate fizic` ave]i \ntr-o zi,datorit` tabelelor cu consumulcaloric al celor mai importanteactivit`]i fizice [i con]inutul calorical celor mai uzuale alimente.

Pachetul Siluet Pak cost` 149lei. Comenzile se pot face la tele-foanele redac]iei sau pe siteulwww.redis.ro

Siluet Pak

topc

ultu

rism

.ro

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Cercet`torii \n nutri]ie caut`continuu suplimentul ideal pentrua spori r`spunsul corpului la an-trenament. De ani de zile, am pu-tut observa cum unele suplimen-te au r`mas [i altele au disp`rut.Acum, ca [i \n trecut, noi studii[tiin]ifice eviden]iaz` [i reeva-lueaz` ingrediente mai vechi,unele dintre ele chiar folosite \nc`din antichitate. {i multe dintreacestea sunt prezentate ca lu-crånd \n moduri care nu se [tiau\nainte. Un astfel de exemplu afost g`sit \ntr-un studiu recentcare a examinat m`rirea perfor-man]ei fizice dat` de utilizarea deginkgo biloba [i rhodiola crenula-ta. Medicina tradi]ional` chine-zeasc` a folosit aceste ierburistr`vechi pentru propriet`]ile lorasupra memoriei [i combatereaoboselii dat` de stresul mental.

|ntr-un studiu, publicat \ntr-un

jurnal de medicin` chinezeasc`,cercet`torii au investigat efecteleadministr`rii cu un suplimentcon]inånd ginkgo biloba [i rhadi-ola crenulata asupra rezisten]eifizice, testosteronului [i cortizolu-lui. Pentru acest studiu, subiec]iiau luat fie dou` capsule cu celedou` plante, fie un placebo, dedou` ori pe zi (diminea]a [i searadup` mese), pe parcursul a 7s`pt`måni. La \nceputul studiu-lui, \naintea supliment`rii, spe-ciali[tii au evaluat puterea dez-voltat` (cu ajutorul testuluiWingate) [i cantitatea maxim` deoxigen inhalat` (cu ajutorul testu-lui Bruce Treadmill). De aseme-nea, ca indicatori ai oboselii an-trenamentului, au m`surat nivelulcortizolului [i cel al testosteronu-lui din sånge. Aceste teste au fostref`cute la sfår[itul studiului,dup` cele 7 s`pt`måni.

Rezultatele finale au ar`tat c`atåt cantitatea maxim`, cåt [i re-lativ` de oxigen a crescut semni-ficativ, dar nu s-au notificatschimb`ri majore pentru putereadezvoltat`. Subiec]ii care au luatplacebo au avut nivele mai maride cortizol [i mai mici de testos-teron decåt grupul caruia i s-a ad-ministrat ginkgo biloba [i rhodiolacrenulata care a avut nivele nor-male.

Aparent, aceste ierburi str`-vechi par s` aib` [i alte efectepozitive, altele decåt cele pentrucreier. Pentru culturi[ti, \n specialpentru cei care ]in regim, acestesubstan]e par s` fie o op]iune in-teligent` pentru combaterea obo-selii [i sc`derea nivelului corti-zolului.

Alexandru Bolborici

dup` Muscle Mag

Vechi secret chinezesc

14 Culturism&Fitness nr. 1/2010 topc

ultu

rism

.ro

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

8 sfaturipentrucump`r`turi

Un trup perfect nu se ob]inedoar cu antrenament [i transpi-ra]ie. E nevoie [i de o nutri]ie op-tim`. Mai precis, måncarea [i su-plimentele nutritive vor asigura e-nergia pentru antrenamente deexcep]ie [i nutrien]i necesaripentru cre[terea rapid`. Deci, cetrebuie s` cump`r`m de la su-permarket [i de la magazinul desuplimente nutritive pentru a ob]i-ne un corp puternic, s`n`tos,viguros?

1. Carnea ro[ie este o exce-lent` surs` de protein` [i asigur`o varietate de vitamine [i minera-le, dar majoritatea gr`similor pecare le con]ine sunt saturate, a[ac` lua]i cea mai slab` carne dis-ponibil`. Alegerea unei c`rni sla-be v` scap` de o gr`mad` de ca-lorii nedorite care au obiceiul s`se depun` sub form` de gr`simi\n primul rånd pe talie. |n perioa-da de cre[tere \n mas` muscu-lar`, carnea ro[ie este preferataculturi[tilor.

2. Pe[tele este o surs` exce-lent` de proteine, iar tuna [i so-monul sunt de mult timp hrana de

baz` a multor campioni de fitness[i culturism, \n special \n perioa-da precompeti]ional`.

Procentajul de gr`simedifer` \n func]ie de ti-pul pe[telui, darto]i sunt s`raci\n gr`simi sa-turate (celerele) [i sunt osurs` nepre]u-it` de gr`simiesen]iale Omega 3(cele bune) necesarepentru buna func]ionarea creierului. De asemenea,aceste gr`simi reduc riscul deboli de inim` [i riscul de boli ale\ncheieturilor.

Evita]i pe[tele conservat \n ulei(conserve cu pe[te \n ulei) [i pe[-tele de cresc`torie congelat careare un con]inut mult mai mic deOmega 3.

3. Carnea de pui [i de curcansunt surse foarte bune de protei-ne [i pot fi incluse \ntr-o varietatede re]ete, de la salate la send-vi[uri, de la supe la friptur`.

Pieptul este mai slab \n gr`simi

decåt spatele, aripilesau pulpele.

Ave]i grij`s` \n-

dep`rta]ipielea (care

con]ine gr`simisaturate) [i s` pre-

para]i carnea prin fier-bere, la gr`tar sau \n tav` cu ap`la cuptor, nu prin pr`jire \n ulei.

4. Ou`le. |n ciuda a ceea cecred unii, nu e bine s` consuma]iou` crude din cauza riscului deinfectare cu salmonela. |n plus,ou`le preparate termic sunt dige-rate mai u[or [i proteina absorbi-t` mai bine, \n cantitate mai ma-re. Albu[urile con]in aproapedoar proteine (aprox. 3,6 g unalbu[), de aceea omleta din albu-[uri reprezint` o re]et` favorit` aentuzia[tilor fitnessului sau a cul-turi[tilor cånd sl`besc pentruconcurs.

|n g`lbenu[ se g`sesc, pe lån-g` colesterol [i gr`simi, [i nu-trien]i importan]i pentru orga-nism, precum lecitina [i vitamine,de aceea 2-3 g`lbenu[uri pe s`p-t`mån` sunt bine-venite.

5. Laptele e bogat \n proteine[i are o concentra]ie mare deBCAA (aminoacizi cu caten` ra-mificat`), \n particular leucin`.Leucina pare s` aib` o rela]ie

16 Culturism&Fitness nr. 1/2010

special` cu proteina muscular` [ieste implicat` \n procesele carefabric` protein` (din aminoacizi)\n celulele musculare.

Laptele este bogat, de aseme-nea, \n calciu [i vitaminele A [i D.Alege]i laptele degresat sau deri-vate din lapte (brånz`, iaurt etc.)pentru a reduce caloriile din dietad-voastr`.

Aten]ie la intoleran]a la lapte.Dac` laptele v` baloneaz`, ge-nereaz` probleme stomacale, di-aree [i respira]ie mirositoare, \n-seamn` c` nu mai produce]i su-ficient` lactoz`, o enzim` care di-ger` lactoz` din lapte (carbohi-dra]ii din lapte). Aproximativ 20-30% din popula]ia trecut` devårsta de 3 ani din Romånia areaceast` problem`. Oricum, unpahar de lapte pe zi poate fi tole-rat de aproape toat` lumea, f`r`probleme.

6. V` antrena]i tare [i ave]inevoie de carbohidra]i. Carbohi-dra]ii sunt principalul combustibilfolosit de mu[chi \n timpul antre-namentului scurt [i intens (anae-robic) pe care \l fac cei care tragde fiare ori sportivii de for]` sauvitez`.

Alege]i påinea sau produselede panifica]ie cu f`in` integral`pentru a ob]ine, pe lång` carbo-hidra]i, nutien]i care promoveaz`s`n`tatea, precum: fibrele vege-tale, flavonoide, vitamine [i mine-rale (seleniu, calciu, zinc etc.).Aten]ie la produsele colorate arti-ficial ca s` par` f`cute din f`in`integral`. Verifica]i con]inutul defibre vegetale; ar trebui s` fie deminimum 2 g/por]ie. O variant`mai sigur` este folosirea unorproduse, precum musli sau fulgide cereale, acestea au toate in-gredientele pe care natura le-apus \n cereale.

7. Fructele [i vegetalele tre-buie consumate zilnic, la meseleprincipale sau ca gustare \ntremese. Evident, acestea sunt cuatåt mai nutritive cu cåt sunt maiproaspete [i mai pu]in preparate.

Fructele sau legumele congelatesunt foarte aproape, \n termenide valoare nutritiv`, de celeproasp`t culese. Dac` trebuieneap`rat s` prepara]i vegetalele,prin expunere la c`ldur`, folosi]io tigaie de teflon \n care a]i puspu]in` ap` [i reduce]i la minimumprepararea.

Alege]i o varietate de culoripentru a v` asigura o varietate denutrien]i ce promoveaz` s`n`ta-tea, precum carotenoide (lutein`,licopen), polifenoli (quercitin`),vitamine, minerale, ap`, fibre.

8. Suplimentele nutritive suntesen]iale pentru un sportiv caretrage din greu la sal`. Necesarulde vitamine, minerale, proteine,carbohidtra]i cre[te substan]ial. Efoarte probabil ca doar din ali-menta]ie s` nu v` pute]i asiguranecesarul de micro [i macronu-trien]i.

Suplimentele cu vitamine [iminerale, cu gr`simi esen]ialeOmega 3, cu nutrien]i pentru\ncheieturi [i tendoane etc. pro-moveaz` \n esen]` s`n`tatea petermen lung a sportivilor. Pe dealt` parte, concentratele proteiceextrase din lapte, ou, soia, con-centratele cu carbohidra]i, carniti-n`, creatin` etc. se adreseaz`

exact performan]ei sportive (f`r`a afecta s`n`tatea) [i nu trebuies` lipseasc` din arsenalul unuisportiv modern care vrea s`ob]in` tot ce se poate din efortuldepus la antrenament.

Ele v` ajut` s` ajunge]i mairepede la obiectivul propus [i laun nivel superior celui la care pu-te]i ajunge doar cu alimente. |nplus, reduc stresul negativ pus peorganism, spre exemplu, de ali-mentele consumate pentru pro-teinele con]inute, dar care au uncon]inut semnificativ de gr`simisaturate (rele) [i colesterol. Con-centratele proteice \nl`tur` aces-te probleme.

traducerea [i adaptarea

Florin Uceanu

Culturism&Fitness nr. 1/2010 17topc

ultu

rism

.ro

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

supliment post-antrenament. Po]iafla mai multe vizitånd siteulwww.gbscience.com

17.000 de sportivi vorparticipa la Arnold Weekend2010? Ceea ce a \nceput cu mul]iani \n urm`, doar ca un concurspentru culturi[tii profesioni[ti, aevoluat treptat \ntr-o miniolim-piad` care va g`zdui anul acesta17.000 de sportivi pe parcursul a4 zile \n nu mai pu]in de 44 desporturi, \ntre 4 [i 7 martie 2010.Ca de obicei, concursurile de cul-turism [i fitness, feminine [i mas-culine, vor fi \n prim planul aces-tei miniolimpiade, pentru c`Arnold nu va uita niciodat` deunde a plecat. Reamintesc sporti-vilor de la noi c`, \n urm` cu 2ani, a ap`rut [i o competi]ie pen-tru culturi[tii amatori [i c` pot par-ticipa [i ei, f`r` nicio restric]ie,urmånd ca, \n cazul cå[tig`rii

competi]iei s` pri-measc` trofeul chiardin måna lui Arnold.

Tom Princese simte mai bine \nultimul timp? Fostulprofesionist de top \nanii ‘90, a suferit unblocaj renal acumcå]iva ani [i de atunciface dializ` s`pt`må-nal. Iat` ce a declaratrecent: „M` simt maibine acum decåt \n ul-timii 5 ani de culturismprofesionsit. |nc` m`

duc s`pt`månal pentru trata-mente la spital, o s` am nevoiede transplant de rinichi la un mo-ment dat, dar m` simt mult maibine.“ Tom, acum \n vårst` de 41de ani, de]ine \mpreun` cu so]ialui, Rebecca, o companie imobi-liar` \n Long Beach, California,care \i merge foarte bine.

a fost stabilit calendarulcompeti]ional pentru profesio-ni[ti? Iat` ora[ele, datele [i pre-miile ce vor fi oferite:

Pheonix Pro - Pheonix,Arizona, 20 februarie, 20.000 $

Arnold Classic - Columbus,Ohio, 4-7 martie, 344.000 $

Australia Pro Grand Prix -Melbourne, 13 martie, 20.000 $

Europa Show of Champions- Orlando, Florida, 16-17 aprilie,20.000 $

New York Pro - New York, 8mai, 35.000 $

PBW Championship, Tam-pa, Florida, 16-17 iulie, 20.000 $

Europa Battle of Champions,23-25 iulie, Hartford, 20.000 $

Jacksonville, 7 august,Jacksonvile, Florida, 6.000 $

Europa Super Show, Dallas,Texas, 13-14 august, 20.000 $

Mr. Europe, Don Benito,Spania, 4 septembrie, 25.000 $

John Simmons, Detroit,Michigan, 17-18 septembrie,15.000 $

Mr. Olympia, Las Vegas, 24-26 septembrie, premiile urmeaz`

s` fie anun]ateNew Zeeland Pro, Noua

Zeeland`, 1 octombrie, premiileurmeaz` s` fie anun]ate

De remarcat diferen]a uria[` asumei premiilor dintre ArnoldClassic [i celelalte concursuri, cuexcep]ia Mr. Olympia, unde pre-miile sunt [i mai mari. Iar`[i deremaract faptul c` organizatorulconcursului din Jacksonville esteDexter Jackson. Este adev`rat,un \nceput modest, premii mici,dar e posibil s` evolueze \ntr-unconcurs important, Arnold a reu-[it. Alt aspect, doar un singurconcurs profesionist \n Europa,ceea ce ne arat` diferen]a clar`de dezvoltare a industriilor cone-xe, aduc`toare de sponsori, din-tre Europa [i America.

Irina Muntean este cam-pioan` mondial` de senioare pe2009, categoria 55 kg? De[i ini-]ial, a fost clasat` pe locul se-cund, cea de pe locul \ntåi a fostsuspendat` ca urmare a viol`riiregulamentului antidoping. Este adoua oar` pentru Irina cånd pri-me[te titlul suprem dup` concurs[i nu pe scen`. A[adar, Irina [i-a\ncheiat cariera cu \nc` un titlumondial. Felicit`ri!

Arnold trage de fiare ori-unde [i oricånd? Aflat la Copen-haga, \n luna decembrie, ca re-prezentant al SUA la summitulinterna]ional pe probleme clima-tice, Guvernatorul statului Califor-nia, Arnold Schwarzenegger, s-atrezit mai devreme ca s` prind` oor` de sal` \nainte de conferin]e.Astfel, paparazzii l-au surprins laora 8 \n sal`, lucrånd timp de oor` pentru spate, bicep[i [i abdo-men plus alergare pe band`.

Un lucru normal pentru un cul-turist, indiferent de vårst`, [i maiales pentru Arnold. Numai c` pre-sa, obi[nuit` cu fotbali[tii, boxerii,atle]ii etc. care renun]` la oriceefort dup` terminarea cariereisportive [i fac ni[te bur]i de pop`,

a remarcat cu uimire [i a scris:„De[i are 62 de ani, vårst` la careal]ii se gåndesc la pensionare,actorul american nu se d` b`tut [iface sport la fel ca \n tinere]e. L-am surprins la 8 diminea]a la salahotelului unde este cazat ridicåndgreut`]i [i alergånd pe band`,chiar dac` efortul este mai vizibilca \n tinere]e.” Evident, ace[ti re-porteri nu au idee ce f`cea Arnold\n tinere]e la sal` [i nici faptul c`62 de ani nu e, pentru culturi[ti, ovårst` la care s` te la[i de fiare [is` te pensionezi. Poate pe la 80-90 de ani.

}in s` remarc \ns` c` Arnoldreu[e[te, [i la 30 de ani dup` ter-minarea carierei competi]ionale,s` popularizeze direct sau indi-rect acest sport. Cånd v` mai zi-ce cineva c` cei care trag de fiarela sal` sunt pro[ti sau c` o s`arate r`u la b`tråne]e sau alte idi-o]enii, spune]i-le s` se gån-deasc` la culturistul Arnold [i lacele 3 cariere de succes la celmai \nalt nivel pe care le-a avut \nsport, cinematografie [i politic`,[i s` vin` [i el cu un exemplu deacest calibru. Dac` mai exist`unul pe p`månt cu 3 carierestr`lucite, eu, unul, nu am auzitde el.

Phil Heath vrea s`cå[tige Arnold Classic 2010? Celmai talentat tån`r nou venit la Mr.Olympia, Phil Heath, a fost de-ranjat atåt de tare de locul 5 ocu-pat la Mr. Olympia 2009, dup` ce\n 2008 ie[ise pe 3, \ncåt lunidiminea]`, dup` mai pu]in de 30de ore de la finala Mr. Olympia de

såmb`t` noaptea, era \n sal` [i\[i antrena picioarele. |n plus,vorb`re]ul Phil a refuzat s` co-menteze trecutul, iar despre viitora spus doar atåt, referitor laArnold Classic: „I'm in!” (Sunt \n! -cu \n]elesul c` va fi \n concurs).Pare un tip foarte nemul]umit, darfoarte hot`råt, eu prezic c` vacå[tiga Mr. Olympia 2010.

King Kamali are propriacompanie de suplimente nutri-tive, numit` GBN? Primul produsse nume[te Plazmosis desprecare Kamali spune c` este, f`r`\ndoial`, cel mai puternic [i rapid

KKiinnggKKaammaall ii

PPhhii llHHeeaatthh

TToomm PPrr iinnccee [[ii BBoobb CCiicchheerr ii ll lloo

AArrnnoolldd

18 Culturism&Fitness nr. 1/2010

II rr iinnaaMMuunntteeaann

Culturism&Fitness nr. 1/2010 19topc

ultu

rism

.ro

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

domenului, am ales ridic`ri debazin pe plan \nclinat. Ini]ial amf`cut exerci]iul la saltea, dar lascurt timp am folosit banca \ncli-nat`. La fel ca [i la exerci]iul demai sus, trebuie curbat` coloanapentru a lucra abdomenul, de da-ta aceasta partea inferioar` a co-loanei. Partea superioar` a co-loanei st` fix` pe banc`, numaibazinul se ridic`, [i odat` cu el [ipartea inferioar` a coloanei, princurbarea ei. Este un exerci]iu difi-cil de efectuat din prima la banca\nclinat`, de aceea, v` recomands` \ncepe]i aceea[i variant` darla saltea, pe plan orizontal. Pi-cioarele se ]in \ndoite. Dac` le\ndoi]i mai mult, exerci]iul va fimai u[or. La fel, 3-4 serii a 10-15repet`ri.

La acest exerci]iu nu preaavem cum s` folosim greutateadi]ional`. O variant` \n care s`putem controla cu u[urin]` greu-tatea ar fi s` facem exerci]iul laaparatul de ramat cu cablu lung.

B`ncu]a aparatului tre-buie s` fie destul delung`. Ne a[ez`m pespate, cu bra]ele ne ]i-nem de marginea b`ncii,deasupra capului, [i le-g`m cablul de picioare.Dac` nu avem curelu[especiale care s` cuprin-d` glezna [i de care s`leg`m cablul, ne putemfolosi [i de [ireturi, cucondi]ia ca acestea s` fierezistente. |ndoim ge-nunchii, pån` cånd coap-sa este perpendicular`pe sol. Aceasta este pozi]iaini]ial`. Tragem de cablu prin cur-barea coloanei \n partea ei infe-rioar`, ridicånd bazinul [iaducånd genunchii \nspre cap.Acest ultim exerci]iu \l recomandnumai celor avansa]i care audevenit prea puternici la variantaridic`rii bazinului pe plan \nclinat.

Cursa mi[c`rii la abdomeneste foarte scurt`, asem`n`tor

gambelor sau antebra]elor [i, deaceea, dac` exerci]iul este efec-tuat corect, ve]i sim]i o „arsur`”puternic`. Ideea este s` trece]ipeste durerea muscular` [i s`continua]i exerci]iul pån` la epui-zare. Aten]ie s` nu confunda]idurerea dat` de mu[chi cu dure-rea dat` de problemele lombare,pentru cei care au astfel de pro-bleme. Dac` sim]i]i cel mai micdisconfort, v` opri]i!

Alexandru Bolborici

Mu[chii abdominali sunt parteintegrant` a imaginii unui cultu-rist. Prin defini]ie, un culturist tre-buie s` aib` abdomen bine con-turat [i definit. Practic, este grupamuscular` care face diferen]adintre un culturist [i alt sportivcare include \n antrenamentuls`u [i exerci]ii de for]` \n sal`.

Problema e c` mu[chiul abdo-minal este considerat un mu[chimic [i majoritatea culturi[tilor \lpozi]ioneaz` la sfår[itul antrena-mentului, dup` grupele mari. Deaceea, antrenarea lui poate de-veni o rutin`, po]i ajunge s` \l an-trenezi cu superficialitate. Nu tre-buie s` se \ntåmple a[a ceva!

Un culturist se laud` cu for]alui la \mpins, la genuflexiuni, lapres` sau la biceps. Se laud` cufor]a la abdomen? Nu am auzit\nc`. Dar asta nu \nseamn` c`nu merit` s`-i acord`m toat`aten]ia noastr`.

Prin pozi]ionarea lui anatomi-c`, abdomenul este un mu[chifoarte important [i solicitat laaproape toate mi[c`rile compuse

de for]`. F`r` un abdomen puter-nic, trunchiul [i coloana vertebra-l` nu pot fi stabilizate, iar acciden-t`rile pot ap`rea cånd te a[tep]imai pu]in. Asta mi s-a \ntåmplat [imie, chiar de mai multe ori.

Obi[nuiam s` folosesc greut`]imari la genuflexiuni [i la \ndrep-t`ri, iar abdomenul \l f`ceam cas` fie f`cut. Cånd problemele \nzona lombar` au devenit acute,am fost nevoit s` merg la un con-trol medical specializat. La untest computerizat care raportafor]a dintre partea superioar` acoloanei (un exerci]iu de trac-]iuni) [i partea inferioar` a abdo-menului, rezultatul raportului erade cåteva ori mai mic decåt cumtrebuia s` fie normal. Concluziaa fost c` era cazul s` antrenezserios abdomenul, atåt parteainferioar` cåt [i cea superioar`,pentru a echilibra coloana, maiales \n zona lombar` [i pentru asc`pa de dureri.

Am ales s` antrenez abdo-menul de dou` ori pe s`pt`må-n`, cu exerci]ii pe care le pu-team efectua f`r` s` simt dis-confort \n zona lombar`. Docto-rul mi-a spus clar s` nu efectuezun exerci]iu dac` simt durere. |ncazul meu, am ales s` fac ridi-c`ri de trunchi pe plan orizontal,pentru abdomenul superior, lu-

nea, [i ridic`ri de picioare pe plan\nclinat, vinerea. Sunt exerci]iicomune, dar am observat c` pu-]ini [tiu s` le efectueze corect.

Ridic`rile de trunchi le efec-tuez la plan orizontal, cu picioare-le la un unghi de 90 de grade fa]`de trunchi. Mi[carea este scurt`,partea inferioar` a coloanei r`-måne lipit` de banc` tot timpul,doar jum`tatea superioar` a trun-chiului se ridic` prin curbarea co-loanei. V`d la mul]i c` efectuea-z` acest exerci]iu ridicåndu-sedin mijloc. Total gre[it! Ac]iuneaabdomenului este s` curbezecoloana [i astfel \l lucr`m cu ade-v`rat. Ne d`m u[or seama dac`lucr`m corect acest exerci]iu da-c` mu[chii coapselor nu se \ncor-deaz` \n timpul execu]iei. Ca ori-ce alt mu[chi, abdomenul trebuiestimulat prin cre[terea intensit`-]ii. La \nceput, doar greutateatrunchiului este suficient` pentrustimul. Apoi, cånd devine preau[or [i trecem de 15 repet`ri, ale-gem un disc sau o ganter` [i oplas`m pe piept sau, mai greu, laceaf`. Putem utiliza o banc` de-clinat`, cu unghi reglabil, darcare trebuie s` men]in` unghiulde 90 de grade dintre trunchi [icoapse. 3-4 serii a cåte 10-15 re-pet`ri lente sunt suficiente.

Pentru partea inferioar` a ab-

ABDOMENUL {I DURERILEABDOMENUL {I DURERILE LOMBARELOMBARE

20 Culturism&Fitness nr. 1/2010

rr iiddiicc`̀rr ii ddee ttrruunncchhii llaa ppllaann oorr iizzoonnttaall

rr iiddiicc`̀rr ii ddee bbaazziinnllaa ppllaann \\nnccll iinnaatt

rr iiddiicc`̀rr ii ddee bbaazziinnllaa ccaabblluu lluunngg

topc

ultu

rism

.ro

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Alexandru Bolborici

Cånd vine vorba de divizareaantrenamentului pe zile, cu tim-pul vei ajunge s` fii nevoit s`aloci cåte o zi petru fiecare grup`major`. Po]i face luni - piept,mar]i - spate, umeri - miercuri,picioare - joi [i a[a mai departe.Problema este c` deltoizii poste-riori sunt puternic recruta]i \nmulte din exerci]ii de tip ramatpentru spate. Dup` cum [tii, unmu[chi are nevoie de un timpsuficient de recuperare \ntreantrenamente, altfel nu va cre[te.

O solu]ie ar fi s` la[i o pauz` de2-3 zile \ntre sesiunile de antre-nament pentru spate [i umeri.Alt` solu]ie e s` combini umeriicu spatele la acela[i antrena-ment, dar una mai eficient` ar fi,simplu, s` incluzi lucrul la deltoiziiposteriori la antrenamentul spa-telui. De fapt, aceast` ultim` so-lu]ie e adoptat` de mul]i culturi[tide top.

Aceast` strategie face posibil`ad`ugarea a 1-2 exerci]ii pentrudeltoidul posterior dup` ter-minarea antrenamentului pentruspate. }ine minte, deltoizii poste-riori sunt puternic implica]i \n

multe exerci]ii pentru spate,incluzånd aici ramatul din aplecatcu bara (priz` prona]ie sau supi-na]ie), ramat cu gantera cu unsingur bra], ramat la cablu lung [iramat cu bara T. |n timp ce aces-te exerci]ii sunt compuse, impli-cånd mai multe articula]ii care semi[c` \n timpul execu]iei [i unmu[chi mare, precum mareledorsal, po]i completa antrena-mentul cu exerci]ii de izolare cares` focalizeze deltoizii posteriori,precum flutur`ri din aplecat cugantere, flutur`ri la aparat sau lacabluri.

Dilema deltoizilorSportvii amatori [i profesioni[ti

a[teapt` de la b`uturile energeti-ce rezultate \mbun`t`]ite princre[terea anduran]ei [i sc`dereatimpului de recuperare, ace[ti pa-rametri depinzånd de modul op-tim cånd b`uturile energeticesunt folosite, \nainte, \n timpul [idup` exerci]iul fizic. Acum, o no-u` genera]ie de b`uturi destinatesportivilor, con]inånd carbohidra]icu eliberare lent` pentru un nivelmai stabil [i continuu de glucoz`\n sånge, va stabili noi standarde!

|n timp ce \n trecut energia da-t` de un supliment era determi-nat` doar prin valoarea caloric` acarbohidra]ilor, interesul \n zilelenoastre se focalizeaz` asupracompozi]iei carbohidra]ilor [i mo-dului lor diferit de ac]ionare. Unindicator mai potrivit este indexulglicemic, care clasific` carbohi-dra]ii dup` efectul lor asupra ni-velului zah`rului \n sånge. Efec-tul glucozei a servit ca referin]` [ii s-a atribuit valoarea de 100 laindexul glicemic. Zaharurile cu in-dice glicemic mare intr` rapid \nsånge [i furnizeaz` imediat ener-gie pentru efort. Problema estec` aceast` energie se epuizeaz`\ntr-un timp foarte scurt. Ca re-zultat, nivelul de zah`r din sångescade [i apare oboseala. |n con-trast, carbohidra]ii cu indice glice-mic sc`zut sunt metaboliza]i multmai \ncet, iar riscul ca obosealas` apar` brusc dispare.

Palatinose, un nou carbohidratprodus de firma Beneo-Palatinitdin Germania, duce aceast` ideecu un pas mai departe prin pro-ducerea de b`uturi energetice cuindice glicemic sc`zut, oferindenergia optim` pentru o perioad`mult mai \ndelungat` de efort.Palatinose este singurul carbo-hidrat cu indice glicemic sc`zut,

32, care elibereaz` treptatenergie sub form` de glucoz` peo perioad` mai \ndelungat` decåtzah`rul. {i dac` ne reamintim c`glucoza este cea mai important`surs` energetic` pentru efortulfizic [i mental, realiz`m poten-]ialul carbohidratului Palatinose.

Dac` un carbohidrat cu indiceglicemic mare este consumat,zah`rul din sånge [i nivelul de in-sulin` cresc brusc, dar apoi scadla fel de dramatic, chiar sub nive-lul ini]ial. Astfel, poate ap`rea hi-poglicemia [i, \n consecin]`,sportivul obose[te foarte repede,performan]ele scad brusc, timpulde recuperare cre[te. |n opozi]ie,consumånd Palatinose, acestaintr` gradat \n sånge sus]inåndun nivel energetic constant [i uni-form. Fluctua]iile extreme de gli-cogen sunt astfel evitate, iarenergia este oferit` pentru o pe-rioad` mai \ndelungat` de timp.

Un alt aspect extraordinar estec` Palatinose cre[te propor]ia deenergie luat` din gr`simi raporta-t` la energia total` consumat`.Studiile efectuate privind folosi-rea de Palatinose, \n compara]iecu maltodextrina, de exemplu, auar`tat c` propor]ia de gr`simi

ars` \n timpul efortului raportat`la cantitatea total` de energieconsumat` a fost cu 25% maimare pentru cei care au folositPalatinose.

Planatinose mai este cunoscutsub numele de izomaltuloz` [ieste produs din sfecl` de zah`r,dar mai poate fi g`sit ca ingredi-ent natural \n miere sau trestie dezah`r. Se prezint` sub form` depudr` cristalizat`, de culoare al-b`, [i are aceea[i valoare calori-c` precum zah`rul, un gust ase-m`n`tor, dar este mai „blånd” cudin]ii. Este rezistent la acizi [i ne-hidrosopic, a[adar nu are tendin-]e de absorb]ie a umidit`]ii dinaer f`cåndu-l ideal pentru b`utu-rile energetice instante.

Studiile au demonstrat c` unsportiv de 80 kg are nevoie deaproximativ 15 g de Palatinosepentru a putea efectua optim unefort fizic de aproximativ 2 ore.

Produsul se prezint` subform` de pudr` la plicuri de 15 g(se poate dizolva \ntr-un paharde ap` un plic) la pre]ul de 1,20lei/buc. Pentru comenzi mai maride 50 plicuri se face o reducerede 25%. Comanda minim` estede 10 plicuri.

PPAALLAATTIINNOOSSEEPPAALLAATTIINNOOSSEEefect energetic \ndelungat

Culturism&Fitness nr. 1/2010 23topc

ultu

rism

.ro

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

|mi amintesc c`, atunci cåndam \nceput s` practic culturismul,dac` cineva m-ar fi \ntrebat cepresupune antrenamentul speci-fic celor care doresc s` \[i m`-reasc` masa muscular` sau, \ngeneral, s` \[i \mbun`t`]easc`forma fizic`, a[ fi spus pe ner`su-flate c` regula este simpl` [i unasingur`: faci patru serii dintr-un

exerci]iu \ncepånd cu o greutatemic` [i un num`r mare de repe-t`ri [i continui pån` la ultima se-rie unde faci 6 repet`ri folosind ogreutate mare, dac` s-ar fi putut,cea mai mare.

Sigur, \ntre timp lucrurile s-auschimbat radical [i am \n]eles c`a fi practicant de culturism impu-ne s` st`påne[ti o sum` de cu-

no[tin]e privind tehnici de antre-nament \n func]ie scopul propus,aspecte care vizeaz` nutri]ia,elemente de anatomie [i fiziolo-gie [i, nu \n ultimul rånd, s` \]i cu-no[ti propriul corp [i s` con[tien-tizezi ce abordare ]i se potrive[tecel mai bine.

Continuånd seria articolelorcare se refer` la tehnicile de m`-rire a intensit`]ii antrenamente-lor, \n acest num`r voi abordapoate cea mai veche, comun` [iutilizat` tehnic`, care, f`r` \ndo-ial`, a construit de-a lungul tim-pului tone de mu[chi: seriile pira-midale.

Nu exist` vreo sal` \n care s`m` fi antrenat [i \n care s` nuv`d cåteva persoane care, con-[tientizånd sau nu, foloseauaceast` tehnic`.

Tehnica \n sine este una pe cåtde simpl` pe atåt de eficient`: \ncadrul unui exerci]iu, oricare ar fiacesta, se execut` 4-5 [i uneorichiar 6 serii, crescånd progresiv,de la serie la serie, greutatea [isc`zånd cu fiecare serie num`rulde repet`ri efectuate.

A[adar, spre exemplu, dac` arfi s` ne referim la clasicul \mpinscu bara de la piept, acesta poatefi efectuat alegånd 4 serii de cåte15, 12, 9 [i 6 repet`ri, \ncepåndcu o greutate mic`-medie [i fina-lizånd cu o greutate cu care cele6 repet`ri pot fi executate singur,\ntru-un mod corect. A nu se \n]e-lege c` folosirea acestei tehnicinu impune asisten]` din parteaunui partener; dimpotriv`, cel pu-]in pentru seria la care se utilizea-z` greutate maximal`, prezen]apartenerului este absolut necesa-r`, acesta putånd face diferen]a

\ntre o serie reu[it` [i un fiasco. Seriile executate cu greutate

mic`-medie au rolul de a \nc`lzimu[chiul vizat [i articula]iile im-plicate [i, de asemenea, de aaduce un flux sangvin m`rit \nzona respectiv`, preg`tind astfelmu[chiul pentru seriile efectuatecu greutate mare. Ar mai fi dead`ugat faptul c` greutateaaleas` pentru primele serii nu tre-buie s` conduc` la epuizaremuscular`; deci, fi]i precau]i [imodera]i pentru c` o a doua serieefectuat` pån` la epuizare vacompromite seriile 3 [i 4, unde fienu ve]i mai putea s` folosi]i greu-tatea maxim` stabilit`, ori nu ve]imai reu[i s` efectua]i toate cele 6repet`ri. Pauzele \ntre serii nutrebuie s` fie mai mari de 2minute.

Foarte important` \n aceast`ecua]ie este [i o execu]ie corect`a mi[c`rii; a abdica de la o form`strict` a execu]iei \n favoareaunui plus de greutate pe bar` nu

face decåt s` implice \n mi[careal]i mu[chi decåt cei viza]i [i s`sporeasc` riscul accident`rilor.

Un alt avantaj major al utiliz`riiseriilor piramidale este acela c`,datorit` tuturor tipurilor de greu-tate folosite (mic`-medie, medie[i mare), la nivel muscular suntimplicate ambele tipuri de fibremusculare, diferite \ntre ele prinm`rime, num`r [i structur`: fibramuscular` alb`, rapid`, cu un po-ten]ial ridicat de cre[tere, solicita-t` \n timpul antrenamentelor gre-le cu repet`ri pu]ine, [i fibra mus-cular` ro[ie, lent`, cu poten]ialde cre[tere mai redus, dar carestocheaz` mai mult` energie [ieste solicitat` \n timpul antrena-mentelor moderate, de rezis-ten]`.

S` nu v` \nchipui]i c` nu exist`[i contestatari ai utiliz`rii seriilorpiramidale \n antrenamentele deculturism; \mi amintesc c` amcitit cåndva o argumenta]ie caresus]inea c` executarea seriilor cu

greutate medie [i num`r mare derepet`ri este inutil` [i ca exemplusugestiv era aleas` o compara]ie\ntre un alerg`tor de maraton [iunul de la 100 m. Autorul, pebun` dreptate, ar`ta c` niciodat`un alerg`tor de maraton nu vaavea performan]e \ntr-o curs` devitez` [i nici invers.

De acord, spun eu, \ns` nici cul-turi[tii nu sunt powerlifteri pentru afi strict interesa]i de for]` [i degreut`]i imense mi[cate. |n antre-namentul de culturism se reg`-sesc [edin]e de exerci]iu aerobic[i antrenamente de separare [idefinire muscular` efectuate cugreutate medie [i multe repet`ri.E adev`rat, dezideratul culturi[tiloreste acela de a dezvolta mas`muscular`, dar nu oricum; armo-nia, simetria, calitatea muscular`,definirea sunt aspecte care fac dinculturism un sport unic.

|nchei uråndu-v` spor la antre-namente!

24 Culturism&Fitness nr. 1/2010

TEHNICI DE CRE{TERE ATEHNICI DE CRE{TERE AINTENSIT~}II ANTRENAMENTULUIINTENSIT~}II ANTRENAMENTULUISeriile piramidale

DDaanniieellOOpprreeaa

topc

ultu

rism

.ro

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Batonul proteic,utilitate sau moft?

Prof. Cristian Neagu

|n Romånia ultimilor ani,batonul proteic a ap`rut ca modde alimenta]ie pe scar` larg`, nueste numai un supliment pentrusportivi. Dac` la \nceputuri bato-nul proteic a fost folosit de astro-nau]i [i ulterior de sportivii caretrebuiau s` m`nånce des, oferindcorpului o cantitate crescut` deproteine, \n anul 2010 batonulproteic este cunoscut [ide copii, el fiindutilizat pescar` larg` detoate segmen-tele popula-]iei.

|ntr-o so-cietate \ncontinu` modi-ficare, avem ma-[ini din ce \n ce mairapide, gadget-uricare ne u[ureaz`orientarea, muncaetc., se impunea [iapari]ia unor mijloace mai avan-sate de hr`nire. A[ \ndr`zni s`afirm c` batonul proteic este doarun pas c`tre aceast` hr`nire,\ns` ar fi necesare ni[te expli-ca]ii, gen instruc]iuni de folosire.

Dac` \n direc]ia sl`birii, batoa-nele sunt clar concepute ca for-mul` [i 90% din discu]ii \n mass-media sunt pe acest subiect, con-sider oportun s` detaliez pu]in uti-lizarea batonului proteic folosit decei care vor ori s` \nlocuiasc` omas`, ori s` cå[tige ni[te mas`muscular`. Dac` \n cazul batonu-lui de sl`bit predomin` nivelulsc`zut al caloriilor, \n acest caz,excesul de calorii [i de proteine \nspecial, este o condi]ie necesar`

pe care to]i cei care vor cre[tere\n mas` muscular` [i \n greutatetrebuie s` o \ndeplineasc`.

Mul]i dintre cei care acceseaz`forumul de consultan]` de pesitul www.topculturism.ro nu do-resc s` sl`beasc`, ci s` cå[tige ogreutate cåt mai aproape de nor-mal sau s` acumuleze mas`muscular`. Majoritatea \ntreb`-rilor despre

batonul proteic se com-pun din dou` aspecte: ce fel debaton [i cånd ar fi momentelecele mai indicate ale zilei s` con-sume aceste batoane.

Se [tie c` dac` vrem sl`bire,carbohidra]ii trebuie consuma]i \nprima parte a zilei, \ns` \n cazulcre[terii corporale ace[tia suntesen]iali \n anumite momente.

Primul moment este masa dedup` somn, cånd corpul e golitde rezerve (folosite pe timpulsomnului pentru refacere etc.),apoi masa de dinaintea antrena-mentului. „Decåt s` nu manåncinimic \nainte de efort, mai bine

nu te antrenezi”, spunea PeterHensel, un multiplu campionmondial german.

|n cazul \n care nu ave]i timps` lau]i masa de dinaintea antre-namentului, v` recomand un ba-ton hiperproteic al`turi de unul cucon]inut mare \n carbohidra]i(eventual care s` con]in` fulgi decereale), pentru c` altfel ve]i sim]io acut` lips` de energie, iar mu[-

chii nu vor da ran-

damentul a[teptat,copul sesizånd lipsa calo-

ric` va deveni apatic [iantrenamentul va fi unulratat.

Masa de dup` antrena-ment se [tie deja din ce tre-

buie s` fie compus` (carbo cuabsorb]ie rapid` [i protein` lafel), ea avånd dublu rol: derefacere a rezervelor energetice[i a ]esutului muscular distrus \ntimpul antrenamentelor.

Dac` la masa anterioar` antre-namentului, recomandam dou`batoane, aici, dac` exist` shakeproteic, se recomand` batonul cucarbohidra]i, apoi shake-ul. Dac`nu exist` shake, va trebui s` seconsume minimum un baton cucarbohidra]i+ap`, apoi dou`batoane hiperproteice.

Aceste momente, relatate mai

sus, sunt punctele critice \n caredecåt s` nu månc`m, din lipsatimpului, este esen]ial s` folosimbatonul proteic sau cel cu carbo-hidra]i ca s` nu cre`m problemecorpului [i s` nu perturb`m pro-cesul de cre[tere propus.

|n cazul batoanelor cu cre-atin`, ele vor fi consumate exactdup` schema de administrare acreatinei, diminea]a, la prånz [i

seara, f`r` excep]ii, pentru amen]ine constant efectul anabo-lic al acestui aminoacid.

Dac` considera]i c` a]i con-sumat pu]ine calorii la o mas` sauprea pu]ine proteine, nu ezita]i s`consuma]i la sfår[itul mesei, \nloc de desert, 1-2 batoane.

Aten]ie! Citi]i mereu compozi-]ia batonului [i, \n func]ie de con-]inutul alimentelor consumate la

mas`, suplimenta]i carbohidra]iisau proteinele ca s` obtine]inum`rul corect de calorii propuszilnic.

Sfat: dac` suplimenta]i maimult de dou` mese/zi cu batoa-ne, tine]i cont [i de cantitatea defibre consumat`, care trebuie s`asigure tranzitul intestinal [i be]iminimum 2 litri de lichid pe zi.

26 Culturism&Fitness nr. 1/2010 Culturism&Fitness nr. 1/2010 27

AAnniimmaall KKiinnggddoomm CClluubbccuullttuurr iissmm,, ff ii ttnneessss,, aaeerroobbiicc,, kkiicckkbbooxxiinnggSSttrr .. TT`̀bb`̀ccaarr ii lloorr nnrr .. 77,, sseeccttoorr 44,, BBuuccuurree[[tt iiwwwwww..aanniimmaallkkiinnggddoommcclluubb..rroo

O nou` sal` de skanden-berg s-a deschis \n Bucure[ti,\n incinta Liceului Aurel Vlaicu(zona 1 Mai - Grivi]a).

Aparatur`: 2 mese de con-curs oficiale, o mas` cu unsingur post de antrenament,helcometru cu greut`]i, apara-te speciale Mazurenko, apara-te priz` degete, banc` Scott.

Pre]ul unei [edin]e este de10 lei. Program: 9-21, de lunipån` vineri, [i 9-15, såmb`ta.

SAL~ ANTRENAMENT SKANDENSAL~ ANTRENAMENT SKANDENBERGBERG

topc

ultu

rism

.ro

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Culturism&Fitness nr. 1/2010 29

Daniel Oprea

campion balcanic

|n luna noiembrie a anului tre-cut, la Federa]ia Romån` de Cul-turism [i Fitness, a avut loc Adu-narea General` pentru alegereaconducerii federa]iei.

Subsemnatul am fost alesmembru \n Biroul Federal [i, ulte-rior, [ef al Comisiei juridice dedisciplin` [i pentru rela]ia cuAgen]ia Na]ional` Antidoping.

Ca atare, consider c` este da-toria mea s` informez, [i peaceast` cale, pe to]i cei intere-sa]i, despre aspectele legislativepe care le implic` activitatea anti-doping.

Orice societate, din cele maivechi timpuri [i pån` \n prezent,func]ioneaz` [i \[i desf`[oar`activitatea dup` reguli. Fie c`este vorba despre coduri nescri-se, cutume sau despre acte nor-mative moderne, elaborate s` re-glementeze specific un anumit

domeniu, membrii societ`]ii res-pective trebuie s` se supun`acestora. |n zilele noastre, activi-tatea sportiv` competi]ional`, in-diferent de ramur`, este regle-mentat` prin acte normative. |nultimele decenii, activitatea spor-tiv` de performan]`, la scar`mondial`, s-a confruntat cu oprovocare nou`, nefast` dinpunct de vedere al s`n`t`]ii [i alprincipiilor de etic` sportiv`, [ianume folosirea substan]elor [imetodelor interzise, cunoscutesub numele de dopaj.

Ca urmare a obliga]iilor ce de-curg din statutul de membru alOrganiza]iei Na]iunilor Unite(ONU) [i al Uniunii Europene(UE), Romånia a ratificat prinlegi, conven]ii [i coduriinterna]ionale privind prevenirea[i combaterea dopajului \n sport.

Astfel, \n vederea combateriifenomenului doping, s-a \nfiin]atAgen]ia Na]ional` Antidoping(ANAD), institu]ie aflat` \n subor-dinea Guvernului Romåniei [i co-ordonat` de prim-ministru, ca or-gan de specialitate cu autonomiedecizional` \n activitatea antido-ping, finan]at` din venituri proprii[i subven]ii acordate de la buge-tul de stat. Actul normativ carereglementeaz` activitatea antido-ping \n Romånia [i stabile[teactivitatea ANAD este Legea227/2006 privind prevenirea [icombaterea dopajului \n sport.

Potrivit legii, faptele care con-stituie \nc`lc`ri ale reglement`ri-lor antidoping sunt urm`toarele:

a) prezen]a unei substan]e in-terzise sau a metaboli]ilor aces-teia ori a markerilor ei \n probabiologic` provenit` de la unsportiv;

b) utilizarea sau tentativa de autiliza o substan]` interzis` sau ometod` interzis`;

c) refuzul sau neprezentareanejustificat` pentru prelevarea deprobe dup` primirea invita]iei lacontrolul doping, \n conformitatecu reglement`rile antidoping, sauevitarea \n orice mod a prelev`riiprobelor;

d) \nc`lcarea de 3 ori, \ntr-operioad` de 18 luni, a reglemen-t`rilor \n vigoare referitoare la dis-ponibilitatea sportivului pentrutestarea doping \n afara competi-]iei, inclusiv nerespectarea de c`-tre sportiv a obliga]iei de a furnizainforma]ii privind localizarea sa;

e) falsificarea sau tentativa dea falsifica orice parte a controluluidoping;

f) de]inerea de substan]e[i/sau de metode interzise;

g) traficarea sau tentativa detraficare a oric`rei substan]e[i/sau metode interzise;

h) administrarea sau tentativade a administra o substan]` inter-zis` oric`rui sportiv sau utilizareaunei metode interzise asupra ori-c`rui sportiv ori asistarea, instiga-rea sau orice form` de complici-tate referitoare la orice \nc`lcarea faptelor prev`zute la lit. a)-g).

Mai departe, pentru o bun` \n-]elegere a termenilor [i expresi-ilor ce se vor reg`si ulterior \ncuprinsul actului normativ, legiui-torul define[te urm`torii termeni[i sintagme:

– sportiv - orice persoan` careparticip` la activitatea sportiv` lanivel na]ional, legitimat` la unclub sportiv, afiliat la o federa]iesportiv` na]ional` ori la o asocia-]ie jude]ean` pe ramur` de sport,[i orice alt` persoan` care par-ticip` la activitatea sportiv` la unnivel inferior, dac` este desem-nat` de o alt` organiza]ie careaccept` Codul. Prezenta defini]iecuprinde [i practican]ii de sport lanivel recreativ, f`r` ca ace[tia s`

aib` obliga]ia de a furniza infor-ma]ii privind localizarea lor [i dea solicita scutire pentru uz tera-peutic (SUT);

– sportiv de nivel interna]ional -sportivul desemnat de una saumai multe federa]ii interna]ionaleca f`c\nd parte din lotul de testa-re \nregistrat al unei federa]ii in-terna]ionale;

– control doping - procesulcare include furnizarea de infor-ma]ii privind localizarea sportivi-lor, planificarea distribuirii test`ri-lor, recoltarea [i m\nuirea de pro-be biologice, transportul de probebiologice la laborator, analiza delaborator, scutirile pentru uz tera-peutic (SUT), gestionarea rezul-tatelor, audieri [i apeluri;

– \n competi]ie - perioada care\ncepe cu 12 ore \nainte de ocompeti]ie la care sportivul esteprogramat s` participe, pån` la fi-nalul competi]iei [i al procesuluide recoltare a probelor legat deacea competi]ie, cu excep]ia situ-a]iilor \n care se prevede altfel \nreglement`rile unei federa]ii in-terna]ionale sau ale unei alte or-ganiza]ii na]ionale antidoping;

– \n afara competi]iei - oricecontrol doping care nu este reali-zat \n competi]ie;

– test`ri-]int` - selec]ionareade sportivi pentru test`ri, acolounde anumi]i sportivi ale[i spe-cial sau grupuri de sportivi suntselecta]i pe o baz` guvernat` dereguli specifice, pentru efectu-area de test`ri la un anumitmoment;

– control doping f`r` aviz pre-alabil - un control doping care sedesf`[oar` f`r` vreo aten]ionareprealabil` a sportivului [i \n caresportivul este \nso]it \n perma-nen]`, \ncepånd din momentulanun]`rii [i pån` la prelevareaprobei biologice;

– ofi]er de control doping - unoficial care a fost specializat [iautorizat de c`tre Agen]ia Na]io-nal` Antidoping de a avea, pebaz` de delega]ie, responsabili-

tatea gestion`rii la fa]a locului a[edin]ei de prelevare a probelor;

– prob` biologic` - orice mate-rial biologic colectat pentru a fisupus controlului doping;

– testare doping - parte a pro-cesului de desf`[urare a controlu-lui doping, ce presupune planifi-carea distribuirii testelor, recolta-rea de probe biologice, månuirea[i transportul lor c`tre laborator;

– list` interzis` - lista care de-nume[te substan]ele [i metodeleinterzise;

– substan]` interzis` - oricesubstan]` calificat` astfel \n cu-prinsul listei interzise;

– metod` interzis` - orice me-tod` calificat` astfel \n cuprinsullistei interzise;

– rezultate pozitive - un raportde la un laborator sau de la alt`entitate c`reia i s-a aprobat efec-tuarea de test`ri, care identific`\ntr-o prob` biologic` prezen]aunei substan]e interzise, a meta-boli]ilor ori a markerilor s`i, inclu-siv \nsemnate cantit`]i de sub-stan]e endogene sau dovezi aleutiliz`rii de metode interzise;

– suspendare - oprirea sporti-vului sau a altei persoane, pentruo perioad` determinat` de timp,de la participarea \n cadrul oric`-rei competi]ii sau al unei manifes-t`ri sportive ori sponsoriz`ri;

– descalificare - invalidarea re-zultatelor sportivului, ob]inute \ncadrul unei anumite competi]iisau manifest`ri sportive, cu toateconsecin]ele ce decurg dinaceasta, inclusiv retragerea demedalii, puncte [i premii;

– falsificare - modificarea re-zultatelor analizelor, \n scopul in-ducerii \n eroare [i \n vederea \m-piedic`rii desf`[ur`rii normale aprocedurilor obi[nuite de testaredoping;

– utilizare de substan]e saumetode interzise - aplicarea, in-gerarea, injectarea sau consumulprin orice mijloace al oric`rei sub-stan]e sau metode interzise;

– scutire pentru uz terapeutic

(SUT) - aprobarea utiliz`rii \nscopuri terapeutice a unei sub-stan]e [i/sau metode interzisesportivilor care prezint` o afec]iu-ne dovedit` medical;

– terapeutic - tratamentul uneist`ri medicale cu agen]i sau me-tode curative sau care ajut` lavindecare;

– competi]ie - o singur` curs`,meci, joc sau o \ntrecere sportiv`singular`;

– tentativ` - angajare com-portamental` deliberat` careconstituie un pas important \ndesf`[urarea unei ac]iuni, cuscopul s`vår[irii uneia dintre fap-tele prev`zute mai sus;

– lipsa vinov`]iei - demon-strarea de c`tre sportiv a faptuluic` nu a [tiut sau nu a suspectat[i nici nu ar fi avut posibilitatea s`[tie ori s` suspecteze, chiar prinexercitarea celei mai atente griji,faptul c` a folosit sau c` i s-auadministrat substan]e ori metodeinterzise;

– de]inere - posesia sau con-trolul exclusiv asupra substan]eisau metodei interzise;

– lot de testare \nregistrat -e[antionul de sportivi de \nalt ni-vel stabilit separat de c`tre fieca-re federa]ie interna]ional` [i or-ganiza]ie na]ional` antidoping,care este supus test`rii doping \ncadrul [i \n afara competi]iei, caparte a planului de distribu]ie atest`rilor apar]inånd organiza]ieisau federa]iei interna]ionale res-pective;

– suspendare provizorie - opri-rea temporar` a sportivului sau aunei persoane din cadrul perso-nalului asistent al sportivului sus-pectat de \nc`lcarea uneia dintreale reglement`rile antidoping.

Avånd \n vedere amploareaproblematicii, aceasta nu poate fiprezentat` \n cadrul unui singurarticol. Ca urmare, \n num`rulviitor al revistei voi continuaprezentarea elementelor de le-gisla]ie antidoping.

Legisla]ie antidoping

28 Culturism&Fitness nr. 1/2010 topc

ultu

rism

.ro

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

„Evenimentul anului 2010”,dup` cum l-a denumit postul deteleviziune Sport.ro, s-a bucuratde o publicitate premerg`toarecum nu a mai existat pån` acumpentru un eveniment de skan-denberg la noi. De la \nceputulanului [i pån` la data show-ului,24 ianuarie, au fost zilnicreclame [i interviuri la TV, IonOncescu a fost invitat la diverseemisiuni. Tragerea la sor]i aordinii celor \nscri[i \n cursapentru premiul de 1.000 de euroa fost dat` live pe Internet.

|nfruntarea de la Mall AfiCotroceni a durat mai bine de 5ore [i s-a bucurat de un interesimens, dovad` fiind num`rulmare de spectatori de la fa]alocului, dar [i al celor care auurm`rit show-ul \n direct la TVsau pe Internet.

Dup` cum [ti]i, „Iron” Ion

Oncescu a spulberat pe to]i cei300 de oameni care au \ncercats`-l \nving`. Nici profesioni[tii n-au reu[it s`-l \ncurce peOncescu. Mai mult, la fel ca datatrecut`, Oncescu a continuat s`

fac` spectacol [i dup` ce a ter-minat 300 de adversari. Semnc` la anul poate merge [i maideparte. 500? 1000?

Poze [i montaj video g`si]i pesiteul bratdefier.ro

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g

Culturism&Fitness nr. 1/2010 31

ONCESCUONCESCU VS 300VS 300„Iron“ a spulberat

armata de 300 de oameni

30 Culturism&Fitness nr. 1/2010

Vendetta: Grasu vs InstalatorulSkandenbergul a \nceput \n

for]` anul 2010 prin Vendettalive, dintre Mihai Grasu [i DanielInstalatorul, din data de 18 ia-nuarie. Ini]ial, Mihai Grasu l-aprovocat pe Iron Ion Oncescu.R`spunsul a venit imediat: ca s`ajung` la el, trebuie s` \ntreac`un campion de categorie maimic` [i l-a recomandat pe DanielInstalatorul.

Astfel s-a ajuns ca DanielInstalatorul, campion na]ional la85 kg, s` accepte lupta cu multi-plul campion la aruncarea discu-lui, Mihai Grasu, ce cånt`re[te126 kg, la bra]ul stång.

Dezavantajat clar de diferen]ade greutate [i m`rimii palmei,Instalatorul a reu[it totu[i cå[ti-

garea unei runde din cele 6. Lafinal, Mihai Grasu a recunoscutc` s-a antrenat specific pentru

skandenberg, iar avantajul greu-t`]ii [i m`rimea palmei [i a dege-telor [i-au spus cuvåntul.

DDaanniieell IInnssttaallaattoorruull vvss MMiihhaaii GGrraassuu

CCAAMMPPIIOONNAATTUULL NNAA}}IIOONNAALLCCAAMMPPIIOONNAATTUULL NNAA}}IIOONNAALLDDEE SSKKAANNDDEENNBBEERRGG 22001100DDEE SSKKAANNDDEENNBBEERRGG 22001100

Loca]ie: Palatul Na]ional alCopiilor (Bd. Tineretului nr 8-10,sector 4, Bucure[ti, la 5 min demetrou Tineretului)

Data: 23-25.04.2010 Concuren]i: au drept de partici-

pare NUMAI cet`]enii romåni,indiferent de domiciliul acestora.Nu este necesar` legitimareaprealabil` la vreun club

Sistem de desf`[urare: dubl`eliminare

Tax` de participare: 25 lei/bra] Categorii de greutate:juniori (cei n`scu]i \ntre 1992 [i

1996 inclusiv), bra]ul stång [idrept: -60, -70, -80 [i +80 kg

junioare (cele n`scute \ntre1992 [i 1996 inclusiv), bra]ulstång [i drept: -55 [i +55 kg

seniori (peste 18 ani), bra]ulstång [i drept: -55, -60, -65, -70,-75, -80, -85, -90, -100, -110,+110 kg

senioare (peste 18 ani), bra]ulstång [i drept: -65, +65 kg

masters masculin +40 ani (ceinascu]i \n 1970 sau mai devre-me), bra]ul stång [i drept: open

Primii clasa]i de la fiecare cate-gorie vor primi diplome [i medalii.

Campionul [i vicecampionulna]ional ai fiec`rei categorii degreutate se calific` \n Lotul Na]io-nal de Skandenberg al Romåniei,cu drept de participare la CE [iCM 2010.

Programul manifest`rilor:Vineri, 23.04.201011.00-17.00 – seminar [i test

arbitraj 18.00-20.00 – cåntar oficial

(bra] stång [i drept) Såmb`t`, 24.04.2010, Palatul

Na]ional al Copiilor08.00-10.00 – cåntarul oficial

bra]ul stång 12.00-17.00 – tururi prelimi-

nare bra]ul stång 18.30 – finale, premieri bra]ul

stång Duminic`, 25.04.2010, Palatul

Na]ional al Copiilor08.00-10.00 – cåntarul oficial

bra]ul drept 12.00-17.00 – tururi prelimi-

nare bra]ul drept 18.30 – finale, premieri bra]ul

drept Cine s-a \nscris la cåntarul de

vineri, nu mai e nevoie s` fie pre-zent [i la cåntarul de såmb`t`[i/sau duminic`.

|nscrierile se pot face [i onlineprintr-un mail la adresa [email protected] cu titlul“|nscriere CN skandenberg 2010”\n care s` preciza]i: numele [iprenumele, CNP, localitate, nr.mobil, la ce categorie de greutatedori]i s` intra]i [i la ce bra]. Bine-\n]eles, trebuie s` fi]i prezen]iapoi la cåntar.

Persoan` de contact: MirceaS i m i o n e s c u - S i m i c e l ,[email protected]

pcul

turis

m.ro

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Florin Uceanu

18 titluri de campion na]ional

|n timpul ultimei mele vizite \nSUA, am avut ocazia s`-l \ntål-nesc [i s`-l urm`resc la un antre-nament pe campionul lor na]ionalla amatori, Stan McQuay. Estevorba de un culturist tån`r, des-pre care se vorbe[te mult \n pre-sa de specialitate de pesteOcean, datorit` fizicului s`u ele-gant [i cizelat cu rafinament, caretrimite cu gåndul la vremurile \ncare fizicul armonios [i echilibratal vechilor sportivi, precum FrankZane, Samir Bannout, Bob Parisetc., era \n vog`, la vremurile \ncare culturi[tii se considerauarti[ti.

Stan e proprietarul unei s`li dinLos Angeles unde este [i antre-nor personal, dar cåteodat` mailucreaz`, \n calitate de cascador,la Hollywood.

Avånd \n vedere aspectul s`ufizic [i conexiunea, deja stabilit`,cu lumea filmului, e foarte proba-bil s` ajung` \ntr-o bun` zi s` pri-measc` roluri principale \n super-produc]ii cu eroi musculo[i. S`nu uit`m c` Arnold, Van Damme,Stalone au deja \n jur de 60 de

ani [i este nevoie de o nou` ge-nera]ie.

|n antrenamentul pe care l-amurm`rit, Stan a lucrat doar piep-tul. Iat` ce crede el c` e neap`ratnevoie s` [tie orice practicant alculturismului legat de aceast`grup` muscular`:

„Principala func]ie a mu[chilorpectorali este de a mi[ca bra]ele\n fa]a corpului [i \ntr-o mai mic`m`sur` de-a lungul corpului.Pectoralii lucreaz` \n 3 unghiuride baz` [i pot fi antrena]i \n a[afel \ncåt s` ]inte[ti componentelemajore: superior, inferior [i medi-an.

Antrenamentul meu puneaccent pe toate aceste zone pen-tru a ob]ine o schimbare vizibil`\n dezvoltare, \n cel mai scurttimp. Dup` 4 s`pt`måni, cu acestprogram, for]a [i m`rimea pec-toralilor cresc vizibil.

|ncepe]i cu \mpinsul orizontalcu bara. Este exerci]iul de baz`pentru pectorali. }inti]i eficienttoat` regiunea pieptului, dar \nspecial pe cea median`. Priza pebar` trebuie s` fie doar pu]in maimare decåt l`]imea umerilor. Ba-ra trebuie s` coboare pån` pe li-nia sfårcurilor sau pu]in dea-supra. Cånd bara este \n cea maide jos pozi]ie, antebra]ele trebuie

s` fie perpen-diculare pesol, dac` numodifica]i l`]i-mea prizei pebar`. }ine]icoatele directsub bar` tottimpul, trage]iumerii c`trecap cånd v`a[eza]i \n po-zi]ie pentruexerci]iu.

M` \nc`lzesc cu 20 de repe-t`ri, apoi cu \nc` o serie de 15repet`ri. Prima serie propriu-zis`[i a doua e f`cut` cu 75% dingreutatea maxim` cu care pot s`fac o repetare [i ]intesc c`tre 8-10 repet`ri. Pauzele sunt de 120de secunde. M`resc greutatea la85% [i ]intesc c`tre 4-5 repet`ri[i apoi la 55% pentru o serie decel pu]in 10 repet`ri.

Trec la \mpins cu bara de pe obanc` \nclinat`. Regulile cu prizasunt acelea[i ca la \mpinsul ori-zontal. Baza trebuie s` ating`pieptul \n partea lui superioar`.|ncep cu 75% din greutatea maxi-mal` pentru o serie [i \ncerc s`fac 8-10 repet`ri. Pauzele suntde 120 de secunde. La a douaserie cresc la 80% greutatea [i]intesc tot la 8-10 repet`ri, apoi laa 3-a cresc la 85% pentru 6-8repet`ri. Scurtez pauza la 30 desecunde. Scad la 70% greutatea[i ]intesc la 4-6 repet`ri, apoiscad greutatea la 60% [i \ncercs` trec de 10 repet`ri.

Dup` \mpins \nclinat, urmeaz`flutur`ri cu gantere de pe o banc`declinat`. Ganterele trebuie s`se mi[te pe o linie dreapt`, per-pendicular` pe sol, \ntre sfårcuri[i tavan, nu \nclinat. }ine]i coate-le \ndoite cånd coborå]i [i nu \n-tinde]i mu[chiul dincolo de o limi-t` confortabil` [i controlabil`. Nu

Antrenamentcu campionul SUA

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimentelor.Am \ntålnit din ce \n ce mai multecereri de suplimente cu o anumit`compozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s` lan-s`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in` di-ferite substan]e nutritive pure, adic`noi decåt le ambal`m exact a[acum le primim de la produc`tori, f`-r` s` intervenim \n vreun fel. Dum-neavoastr` pute]i cump`ra acestesubstan]e pure [i s` le combina]icum dori]i, \n func]ie de obiective [igusturi. Pute]i ad`uga la un con-centrat proteic de un anumit fel, saula o combina]ie de mai multe feluride concentrate proteice, dextroza,ca aport de carbohidra]i simpli [ipentru a da un gust bun, maltodex-trin`, pentru aport de carbohidra]icomplec[i, [i, \n func]ie de gustulfiec`ruia, diferite ingrediente pentruun gust cåt mai pl`cut (cacao,vanilie sau diverse arome care seg`sesc \n comer]).

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gust neu-tru. Produc`tor: Fonterra, NouaZeeland`. Se prezint` la s`cule]i de900 g – 43 lei, cutii de 900 g – 44,50lei.

Izolat proteic din zer(WPI 9410)

Izolat proteic din zer cu 90% pro-tein`. Produc`tor: Hilmar, SUA. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 51lei, cutii de 900 g – 52,50 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 39 lei, cutii de900 g – 40,50 lei.

Concentrat proteic din lapte(Caseinat de calciu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g – 49

lei, cutii de 900 g – 50,50 lei.Izolat proteic din soia

Concentra]ia proteic` este de90%, se dizolv` bine, gust neutru.Produc`tor: Solae Europe S.A.,Belgia. Se prezint` la s`cule]i de750 g – 17 lei, cutii de 750 g – 19 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 9 lei, cutii de 1 kg– 10,50 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i simpli, cu absorb]ie lent`[i gust dulce, pl`cut. Produc`tor:Amylum, Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 11 lei, cutii de 1kg – 12,50 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100% car-

bohidra]i complec[i, cu absorb]ielent` [i gust neutru. Produc`tor:Roquette, Fran]a. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 11 lei, cutii de 1kg – 12,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

Culturism&Fitness nr. 1/2010 33

NOU

NOU

32 Culturism&Fitness nr. 1/2010

lovi]i \ntre ele ganterele cåndajung sus. Aleg o greutate cucare s` pot face 8-10 repet`ri, facpauz` 120 de secunde, aleg ogreutate cu care pot face 6-8 re-pet`ri, apoi scad pauza la 30 se-cunde, reduc greutatea cu 25% [ifac o serie cu cåt mai multerepet`ri.

La sfår[it, fac 3 serii de flot`rila paralele doar cu greutatea cor-pului, cåt de multe repet`ri pot.|ndoi coatele pån` la 90 de grade

[i m` aplec u[or \n fa]`.Face]i o pauz` mic` \npartea inferioar` a mi[c`-rii. }ine]i capul sus, nu-ll`sa]i s` atråne \n jos,privi]i \n fa]`.

Acest ultim exerci]iu artrebui s`-i epuizeze chiar[i pe cei mai duri spor-tivi.”

Deci, ave]i toate am`-nuntele antrenamentuluilui Stan. |ncerca]i-l!

SSttaannMMccQQuuaayy

\\mmppiinnss oorr iizzoonnttaall

\\mmppiinnss \\nnccll iinnaatt

topc

ultu

rism

.ro

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

Magazin, cu suplimenteRedis Nutri]ie, g`si]i \nBucure[ti, la magazinul

Obor, pe holul intr`rii prin-cipale (intrarea McD.).

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee[[ii aacccceessoorriiii

ppeennttrruu pprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de suplimentenutritive \n Ploie[ti,

str. Brebenei 3, bl. 3, ap.3, lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice, cumar fi: bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCS{ 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism

Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]`CHAMPIONS GYM

Complex Sportiv LiaManoliu. Antrenori: Irina

Muntean, Dan Enu]`,Lauren]iu Gherfa[Tel. 0721.913.825

www.championsgym.roSIMONE GYM

Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 0723.370.156www.salafitnessculturism.ro

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, str. Armeni[ 2.

Tel. 021.345.25.90CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei25-27 (Teiul Doamnei).

Tel. 021.242.80.00GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764

POWER ZONEBucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3Tel. 021.340.00.24

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, magazin BucurObor, la etaj, vizavi de

Prim`ria sector 2 Tel. 0729.517.291

DUMSIL GYMBucure[ti, Bd. Basarabia

110. Tel. 0722.227.048SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57

Tel. 021.461.08.67TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roKOM FITNESS

Bucure[ti, Bd C-tin Brån-coveanu nr. 114, sect. 4

www.komfitness.roALEX GYM

Prelungirea Ghencea, nr. 2Tel. 0734.394.305www.alexgym.roBEST FITNESS

Bucure[ti, Valea Oltului, nr. 199-201

www.best-fitness.roAntrenor: Lucian Iolea

EXPERT GYMBucure[ti, Nerva Traian 5,

bl. M65; www.expert-gym.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmmtopfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessssbratdefier.ro

informa]ii despre skandenbergSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeiiccuu ddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorreeDDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::

OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀ vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii))..

OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei.

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ulinclude [i taxele po[tale.

Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2 kg – 45,00lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principaleale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 4411 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 3399 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combate-rea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 4411 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 1/2010

Vånd aparatur` de culturismperformant`.

Tel. 0734.504.981

Vånd discuri, haltere, gantere. Tel. 0740.342.106, email

[email protected]

Suplimente nutritive \n Rm.Vålcea. Consultan]` gratu-

it`. Tel. 0743.338.587

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 1/2010 35topc

ultu

rism

.ro

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 204 (1/2010)

topc

ultu

rism

.ro