Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

of 19 /19
& & F F I I T T N N E E S S S S director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (192) 2008 l 0,90 lei l www.efitness.ro D D e e v v a a r r ` ` { { t t i i a a ] ] i i c c ` ` . . . . . . S S t t r r o o n n g g M M a a n n M M a a m m a a i i a a S S k k a a n n d d e e n n b b e e r r g g A A n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t u u l l f f e e m m u u r r a a l l i i l l o o r r TOPCULTURISM.RO

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

&&&&FFIITTNNEESSSSddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 66 ((119922)) 22000088 ll 00,,9900 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

DDee vvaarr`̀

{{ttiiaa]]ii cc `̀.. .. ..

SSttrroonngg MMaannMMaammaaiiaa

SSkkaannddeennbbeerrgg

AAnnttrreennaammeennttuullffeemmuurraall ii lloorr

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa

rreevviissttaa „„CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss““ ppoott ccoonn--ttrraaccttaa aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu

ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeiilluunnii.. FFaacceemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa

eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nn CCaattaalloogguull PPrreesseeiiIInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,,vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,,

ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaaddee 55,,0000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

1100,,0000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Avertisment . . . . . . . .7

Antrenamentul

femuralilor . . . . . . .10

Profil fitness:

Iulia Cr`ciun . . . . . .11

Drag`

\ncep`torule (3) . . .12

Campionatul European

de juniori-masters .14

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Proteina dup`

antrenament... . . . .20

Interviu

Lucian Ani]a . . . . . .22

Somnul de zi... . . . . .25

De var`... . . . . . . . . . .26

Cupa

Litoralului 2008 . .27

Strong Man

Mamaia 2008 . . . . .28

Cupa Vâlcea 2008 . .29

Îmb`trânirea contro-

lat` prin culturism 30

Frank Zane,

la 65 de ani . . . . . . .32

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Iulia ValentinaCr`ciun [i Lucian Ani]a

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capac-

itatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 220000 gg –– 3355,,0000 lleeii 330000 gg –– 4455,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neurotran-smi]`torilor [i au efect protector asupracreierului. u

110000 gg –– 99,,5500 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia necesar`sus]inerii efortului intens, m`re[te for]amuscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1111,,0000 lleeii 330000 gg –– 2211,,0000 lleeii 550000 gg –– 3311,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismul mus-cular (distrugerea ]esutuluimuscular), \mbun`t`]e[te recu-perarea dup` efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activitateasistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen \nficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismul arecea mai mare nevoie (pentrusinteza proteic`). u

9900 gg –– 2211,,0000 lleeii 220000 gg –– 3333,,0000 lleeii 330000 gg –– 4411,,0000 lleeii

L–CarnitinM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Acceleraz`metabolismul lipidelor, favo-rizånd oxidarea lor la nivel ce-lular, mobilizeaz` depozitele de

gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [irezisten]a la efort, reduce nivelul coles-terolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 1177,,0000 lleeii 5500 gg –– 2299,,0000 lleeii

110000 gg –– 5522,,0000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

M TINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINUL REDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa 2 minute

de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai.Program: luni - vineri 10.30 - 18.00, sâmb`t` 11.00 - 14.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i

esen]iali: OOmmeeggaa 33 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru apor-

tul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o

bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului coles-

terolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; OOmmeeggaa 66

(acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea

\n greutate, \mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate pre-

veni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; OOmmeeggaa 99 (acidul Oleic) ajut` la

reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra

sistemului cardiovascular.

AAddmmiinniissttrraarree:: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \mpre-

un` cu un pahar cu ap` sau

sucuri naturale.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te

(anchoa [i sardine), ulei din

semin]e de in [i ulei de limba

mielului (borago officinale)

IInnffoorrmmaa]]iiii nnuuttrrii]]iioonnaallee//ccaapp--

ssuull`̀ ((11..220000 mmgg)):: ulei de

pe[te - 400 mg, ulei din

semin]e de in - 400 mg, ulei

de limba mielului - 400 mg.

Valoare energetic`/capsul`:

10,8 Kcal (44,5 Kj).

PPrroodduucc`̀ttoorr:: InovoBiologic

Inc. Canada.

DDiissttrriibbuuiittoorr:: RReeddiiss NNuuttrrii]]iiee..

Se prezint` la cutii cu 90

capsule. PPrree]]:: 2299,,0000 lleeii

OMEGA COMPLEX

&&FFIITTNNEESSSSEditura Redis Co

Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021/300.75.46; Fax: 021/351.50.58;

Telefon: 021/300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149, 0744.324.645 [i 0788.571.181

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIoonn OOnncceessccuu,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu

((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

2 Culturism&Fitness nr. 6/2008 Culturism&Fitness nr. 6/2008 3

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

AAccuumm ssuunntt ssppoonnssoorriizzaa]]ii [[ii ffoolloosseesscc ccuu ssuucccceesspprroodduusseellee „„RReeddiiss““ ccuunnoossccuu]]iiii ssppoorrttiivvii:: echipa defotbal F.C. Na]ional, echipa de hochei „SteauaBucure[ti“, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, Florin Uceanu,Petru Ciorb`, Florina Vi[an, Alexandru Bolborici,Costel Pripas, Viorel M`r`[oiu, C-tin Ple[ea,Daniel Racoveanu, Daniel R`ducanu, IonOncescu [i top-modelul Nicoleta Luciu.

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori-t` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` con-sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocu-ite mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500bbaattooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,5500 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd

arderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulåndarderea gr`similor, eliminarea coles-terolului din organism, \nl`tur` senza]iade foame, ajut` sistemul imunitar,regleaz` traficul intenstinal. Este 100%vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal, ce

poate înlocui una sau mai multe mesezilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` îndietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul

intestinal, împiedic` acumularea decolesterol, elimin` toxinele din organism[i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas-culare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1100,,0000 lleeii

L-Carnitin InstantPlicuri care con]in 1.000 mg L-car-

nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd ungust excelent. Se fac comenzi de mini-mum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoo--mmeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,5500 lleeii//pplliicc

Fibromix–RTablete masticabile cu valoare ener-

getic` redus`, pentru reducerea stra-tului adipos [i sc`derea \n greutate. Estebogat \n proteine, fibre naturale expan-date, minerale [i vitamine [i are uncon]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Pro-dusul este 100% vegetal. Poate s` fieutilizat perioade \ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 77,,5500 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 105 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1188,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3344,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat` de

carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`,maltodextrin` [i dextroz`, substan]e caredau un gust foarte bun produsului. Are oconcentra]ie de 25% proteine de origineanimal` (lapte – caseinat, albumine din ou[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie-care). Se recomand`, celor care doresccre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad-ministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi,între mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere.

Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din inte-riorul ambalajului con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2233,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4466,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3399,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 7733,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [icolesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 35 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i35-70 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1111,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 1199,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 2222,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCombinarea creatinei monohidrat cu

fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei\n stomac [i o face mai u[or asimilabil`.Prezentarea sub form` de comprimate es-te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran-sportate, administrate u[or [i [tii cu preci-zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentareaalimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re-duce timpul de refacere, m`re[te volumulmuscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[teenergia muscular`, absoarbe acidul lacticdin mu[chi. Creatina folosit` este marca„Creapur“. Se recomand` administrarea acåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un paharmare cu sucuri naturale sau cu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1144,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust foarte

bun, care con]in 500 mg creatin` mono-hidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 99,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de cre-

atin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 2255,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Prot–R 85Este un concentrat proteic din lapte

[i soia, cu o concentra]ie de 85%,recomandat celor care vor s`-[i asig-ure o cantitate mare de proteine \n ali-menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos.Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2211,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 4433,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 4466,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate su-

perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4411,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4433,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 8855,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 2222,,5500 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 4455,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, ISP 95 SA,

produs de Solae Europe, Belgia, cu oconcentra]ie de 90% f`r` nici un ada-os de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 1177,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 3366,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 3399,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 4477,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 9911,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Amino anabolicTablete cu arginin` [i ornitin` \n pro-

por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350mg ornitin`) pentru cre[terea \n mas`muscular` [i reducerea stratului degr`sime.

110000 ttaabblleettee ––3311,,0000 lleeii

Amino–RProdus de calitate superioar`, natu-

ral, cu un procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con]inezaharuri [i gr`simi. Este 100% natural.

330000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de tau-

rin`. Se recomand` administrarea a1–2 tb. \naintea uneia dintre mese cuun pahar cu ap`.

110000 ttaabblleettee –– 1122,,0000 lleeii

Amino Esen]ial–REste un supliment care con]ine

aminoacizi esen]iali liberi sub form` decomprimate de 1.000 mg, cu un raportoptim de aminoacizi esen]iali. Necesa-rul mediu de aminoacizi esen]iali pen-tru sportivi este de aproximativ 400

mg/kgcorp/zi.220000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 4411,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 6655,,0000 lleeii

Arginin`Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`

eliberarea hormonului de cre[tere (GH)la nivelul hipofizei, contribuie la men]i-nerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar[i are un rol important \n buna func]io-nare a aparatului cardiovascular \nmu[chiul solicitat.

110000 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

Acum [i

la g`le]

iPPPPeeeettttrrrruuuu CCCCiiiioooorrrrbbbb`̀̀̀

CCoommeennzziillee ssee ffaacc \\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee

ppoo[[ttaallee

021/300.75.46, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.324.645,0788.571.181, 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-

te secundare nedorite.110000 ttaabblleettee –– 1111,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

55 pplliiccuurrii –– 55,,0000 lleeii 1100 pplliiccuurrii ++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 99,,5500 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vit-

amine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antiox-idant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1111,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1144,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 6/2008 Culturism&Fitness nr. 6/2008 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul nu-

tritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gustexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur-m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine –16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin`– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12mg. Valoare energetic`: 350 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Energic–RBatoane proteice [i energizante care

con]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg,glutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toatevitaminele [i mineralele con]inute de bato-nul Protein–R. Se fac comenzi de mini-mum 5 buc. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii.. u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` redus`,

con]inut ridicat de fibre vegetale, acizigra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car-nitin`. Formula favorizeaz` sc`dereagreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles-terolului [i trigliceridelor, \mbun`t`]e[tetranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor[i tonific` sistemul cardio vascular. Aregust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen-za]ia de foame. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, permi]åndrenun]area la una sau mai multe mese.100% vegetal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

GranobarPrin germinare, gråul \[i m`re[te

con]inutul de vitamine, enzime [i mine-rale asimilabile, c`p`tånd valen]e biolog-

ice deosebite, care \i confer` calit`]iterapeutice. Medicina naturist` arat` c`,prin consum de gråu germinat, se potpreveni obezitatea, constipa]ia, can-cerul, astenia nervoas` etc. iar organis-mul \[i spore[te vitalitatea.

Batonul Granobar este indicat pentruoricine dore[te o hran` s`n`toas` putåndfi consumat \n locul unei mese, fulgii degråu germinat, pe lång` multitudinea deefecte biostimulatoare asupra organismu-lui, con]in [i foarte multe fibre vegetalecare potolesc foamea, contribuind astfel [ila sl`bit. Compozi]ie nutritiv`: carbohidra]i– 37 g, gr`sime vegetal` – 12 g, fibre – 4g,proteine – 5 g, vitamine [i minerale – 2 g.Este un produs 100% vegetal. Ingredien-te: fulgi de gråu germinat, dextroz`, fructo-z`, cacao, ulei din såmbure de palmier, le-citin`. Batonul are 60 g [i 276 calorii. Sefac comenzi de minimum 5 buc. 2255%% rree--dduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,5500 lleeii//bbuucc..

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Proteinelecon]inute sunt de origine animal`, din celemai importante surse: lapte, zer [i albu[de ou. Gustul batonului este foarte bun

datorit` con]inutuluibogat \n arahide. Compo-zi]ie nutritiv`: proteine –10 g, carbohidra]i – 30 g,

gr`sime vegetal` – 15 g,fibre – 2 g, vitamine [i min-erale – 2 g. Ingrediente: dex-troz`, fructoz`, ulei din såm-bure de palmier, cacao,arahide, fulgi de porumb,

concentrat proteic din zer, concentrat pro-teic din albu[ de ou, concentrat proteic dinlapte, lecitin`. Batonul are 60 g [i 370calorii. Se fac comenzi de minimum 5 buc.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbuucc`̀]]ii..u

11,,7700 lleeii//bbuucc..

Wheybar–RWheybar-R este o nou` formul` de

baton proteic \n care proteinele provin dinconcentrat proteic din zer. Zerul, arahidele[i fulgii de porumb crocan]i dau batonuluiun gust excelent fiind indicat a se con-suma pentru importantul aport proteic [ienergetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine –20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta-l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale– 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, uleidin såmbure de palmier, cacao, arahide,fulgi de porumb, concentrat proteic dinzer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 calorii.Se fac comenzi de minimum 5 buc. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc`̀]]ii..u

11,,9900 lleeii//bbuucc..

BATOANEBATOANE

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoollee--ttuulluuii,, pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxx--eellee ppoo[[ttaallee

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/300.75.46; 0744.63.22.940722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181; 0724.579.149

fax: 021/351.50.58sau la: www.redis.ro

Se recomand` pentru îmbog`]irea ali-menta]iei cu nutrien]i de calitate, care dauenergie [i au un rol benefic pentru organ-ism. Taurina este un aminoacid cu rolneurotonic, îmbun`t`]e[te memoria [iînl`tur` starea de oboseal` mental`, L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 con-tribuie la m`rirea arderii gr`similor [i aregl`rii nivelului colesterolului seric, vita-mina C este un bun antioxidant, iar acidulacetilsalicilic are rol de prevenire a acci-dentelor cardiovasculare. Fulgii de grâu

germinat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i, dau un gustexcelent batonului.

Se pot consuma 1-3 batoane pe zi.Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: car-

bohidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (tau-rin` - 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide -12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg),fibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acidacetilsalicilic - 40 mg, vitamina C - 20 mg.Valoare energetic`: 289 kcal (1209 kj).

2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbuucc..u

11,,7700 lleeii//bbuucc

NUTRIBAR–RNUTRIBAR–R Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratuit`la comenzi de peste 150 lei [i cuo tax` de numai 5 lei la comen-zi sub aceast` sum`. Ca [ipån` acum, taxele la livrareaprin po[t` vor fi incluse \n pre] [ifiecare poate s` aleag` modulcel mai convenabil prin care s`primeasc` comenzile: clasic, capån` acum, prin po[t`, cu tax-ele incluse \n pre] [i cu livrare \n3-5 zile, sau prin curier, culivrare acas` sau la serviciu, \n1-2 zile [i cu o tax` de numai 5lei, \n cazul comenzilor sub 150lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

Florin Uceanu17 titluri de campion na]ional

Ast`zi steroizii sunt folosi]i pre-tutindeni, în orice sport. O inves-tiga]ie a unei comisii guverna-mentale a SUA a descoperit, în2007, c` 80 de juc`tori profe-sioni[ti de baseball se dopau înmod curent. Câ[tig`toarea a 5medalii la Olimpiada din 2000 dela Sydney, americanca MarionJones, declarat` zei]a atletismu-lui, a fost deposedat` de medaliiîn 2007 dup` ce, în urma uneianchete, s-a descoperit c` fuse-se dopat`. Câ[tig`torul turuluiFran]ei la ciclism, Floyd Landis, apierdut trofeul dup` ce testul do-ping s-a dovedit a fi pozitiv.

Adev`rul e c` în sport victoriapoate face diferen]a între unsalariu normal [i o avere iar, pen-tru a câ[tiga milioane de euro [ifaim`, unii nu se dau în l`turi dela nimic, nu se tem s`-[i ri[te

via]a. Steroizii sunt îns` prezen]i[i în sporturi unde miza finan-ciar` este mic`, cum e [i culturis-mul amator. Riscul folosirii stero-izilor este acela[i ca în sporturilecu premii sau salarii fabuloase,numai c`, în locul milioanelor deeuro, prime[ti o diplom`. Merit`riscul?

Se estimeaz` c`, pe plan mon-dial, 50% dintre cei care folosescsteroizi nu concureaz` în vreunsport [i nici nu au inten]ia. Ei vordoar s` arate mai bine, dar vorrezultate imediate, nu au r`bda-rea de a se antrena, mânca [iodihni corect, dar vor s` arate caun campion sau s` aib` perfor-man]ele lui, de[i pierd nop]ile princluburi, se antreneaz` haotic [im`nânc` „prostii”. Steroizii îiajut` s` ob]in` totu[i ce vor, dare naiv s` crezi c` nu risc` nimic.Nu exist` medicamente pe cares` le po]i consuma [i care s` nuaib` efecte secundare. Mediciicred c` orice medicament luat în

doze mari prezint` efecte secun-dare.

Steroizii au ap`rut în anii '30 [ide atunci utilizarea lor a începuts` se r`spândeasc` în toatesporturile.

Ast`zi, exist` foarte mul]i con-sumatori care, la o prim` vedere,nu par s` se simt` r`u, ba chiararat` excelent, sunt plini devigoare [i for]` dar, pe de alt`parte, [tirile despre fo[ti culturi[tiprofesioni[ti, campioni la vremealor, care au murit în condi]ii mis-terioase, înainte de vreme, sauactuali profesioni[ti opera]i saumor]i, se înmul]esc.

Steve Michalik, fost Mr. USA,Mr. America, Mr. Univers, a de-clarat recent la un post de TV:„Am început s` iau steroizi în '75[i am luat timp de 10 ani în dozemari. La un moment dat, amle[inat pe scen` [i la spital mi-aug`sit dou` tumori la ficat. Le-amavut pe toate: tumori la ficat, pan-creatit`, colecistit`, am suferit un

AVERTISMENT

6 Culturism&Fitness nr. 6/2008 Culturism&Fitness nr. 6/2008 7

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cupån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo-lizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul[i metabolismul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i ast`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gustexcelent.

SSee ffaacc

ccoommeennzzii ddee

mmiinniimmuumm 55 ppllii--

ccuurrii.. 2255%% rree--

dduucceerree ppeennttrruu

ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,5500

lleeii//pplliicc

L-carnitinInstantTablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de

fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat-ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat`ajunse \n stomac, fibrele \[i m`resc volumul ajutånd lareducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mesesau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r`a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal.Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pezi, \mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de

foame sau \nainteameselor.

Siluet-R Fortecon]ine fibre vege-tale din gråu, praf dero[cove, izolat pro-teic din soia, cacao,drojdie uscat`.

Se prezint` la fla-coane cu 200 table-te, la pre]ul de 15 lei.Comenzile se fac pesiteul www.redis.rosau la telefoaneleredac]iei.

Siluet-R Forte

Majoritatea [tim cum este cåndnu ai chef de antrenament sau s`faci diverse lucruri, cånd te sim]if`r` energie.

De ceva timp, au fost inventateb`uturile de tip Energy Drink,esen]a din care sunt ob]inute ma-joritatea acestora fiind fabricat`de firma Neuber – Brenntag dinAustria, fabricantul [i distribu-itorul suplimentelor Nutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus\n Romånia produsul „InstantEnergy Drink Nutrimaxx“, produsoriginal, fabricat \n Austria, la un

pre] foarte bun.Deci, de acum,dac` ave]i o peri-oad` a zilei \n care

v `

sim]i]i f`r` energie, nu trebuiedecåt s` dizolva]i un plic de„Instant Energy Drink“, \n 250 mlde ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activ-itate fizic` sau intelectual`.

Culturi[tilor le recomand`maceast` b`utur` \nainte de antre-nament pentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi,

iar seara este contraindicat` ad-ministrarea pentru c` aceast` b`-utur` con]ine cofein` [i s-arputea s` nu mai pute]i dormi.

Costul unui plic este de circa 5ori mai mic decåt al b`uturilor deacest tip „gata preparate“, carese g`sesc \n magazine, dar pro-dusul nostru are avantajul c`ocup` pu]in spa]iu, este u[or (15g) [i nu con]ine conservan]i saualte substan]e care asigur` deobicei stabilitatea lichidelor.

Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citric-1g,Taurin`-801 mg, Glucoronolac-ton`-481 mg, Cofein`-80mg,Inozitol-40 mg, Niacin`9 mg, Ac.Pantotenic-3,3mg, Piridoxina-1,2mg, Riboflavina-0,8 mg, Cianco-balamina-0,5 mg, EnergyflavourSD-0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,0000 lleeii//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneelleerreeddaacc]]iieeii ssaauu ppee wwwwww..rreeddiiss..rroo

Instant Energy Drink Nutrimaxx

Culturism&Fitness nr. 6/2008 9

infarct [i un atac cerebral. Toateorganele interne intrau în colaps,unul dup` altul [i toate artereleerau înfundate, doctorul mi-aspus c` e mai mult sânge într-uncadavru decât în mine. Mul]i cul-turi[ti, din genera]ia mea, ausuferit opera]ii pe cord deschis,au probleme cu ficatul, rinichii,unii au murit de infarct. Niciunulnu a fumat, nu a b`ut. To]i mân-cam s`n`tos, f`ceam antrena-mente [i exerci]ii aerobice, ur-mam un traseu normal ca s` r`-mânem s`n`to[i, doar c` majori-tatea foloseau steroizi anabo-lizan]i. Asta era singura abatere.”

Situa]ia e grav` în multe spor-turi, nu numai în culturism. Lupt`-torii de wresling din SUA, BrianPillman a f`cut infarct la 35 deani, Eddie Guerero a murit la 38de ani din cauza unei afec]iuni ainimii, „Davey Boy” Smith, tot

lupt`tor, a murit la 39 de ani totde inim`, erau sportivi în form`,mor]i în ultimii 10 ani datorit`abuzului de steroizi.

Steroizii scad nivelul de coles-terol bun HDL (de mare densi-tate) care protejeaz` sistemulcardiovascular de boli de inim` [ipot cre[te dramatic nivelul de„colesterol r`u” LDL (de mic`densitate) care favorizeaz` de-punerea de plac` ateromotoas`,efectul fiind înt`rirea [i obstruc-]ionarea arterelor, care, cu tim-pul, nedepistat`, poate înfundaarterele [i poate cauza infarctsau atac cerebral. Efectele potap`rea dup` numai câ]iva ani deconsum de steroizi.

Un grup de doctori din SUA aanalizat 14 culturi[ti profesioni[ti,având între 35 [i 55 de ani, careconsumaser` deja steroizi, înmedie de 12 ani. O parte dintre ei

aveau depus pe artere o cantitatede plac` ateromotoas`, întâlnit`,în mod normal, la cei de 70-80 deani. Ei au estimat c` sportiviirespectivi vor muri subit, nu la 60-70 de ani, ci la 40-50, sau poatela 35 de ani, dac` au folositsteroizi de la 18-20 de ani.

Crede]i c` situa]ia nu e grav` [ila noi? De curând, am citit pe foru-mul topculturism.ro despre untân`r de 15 ani care se plângea c`i-au ap`rut mameloane dup` ce aconsumat steroizi timp de 2 ani.

Sper c` cititorii revistei noastres` ne fi ascultat pe noi, pentru c`,înc` de la primul num`r al revis-tei, ap`rut în 1990, am dus ocampanie permanent` pentruculturismul natural, f`r` steroizi,doar cu suplimente nutritive, pre-cum concentratele proteice dinlapte, zer, soia, ou`, complexede vitamine [i minerale, batoanecu fibre vegetale [i proteine, ami-noacizi etc., care, consumate îndozele recomandate, nu au nici-un efect negativ.

De câte ori am auzit de un cazgrav al unui culturist român saustr`in, m-am felicitat pentru deci-zia luat` acum aproape 30 deani, când am început culturismul,de a sta natural [i de a-l practicaîn primul rând pentru s`n`tate,iar dac` mai [i câ[tig concursuri,foarte bine, dac` nu, asta e. Ampierdut multe titluri de campionna]ional pentru c` nu m-amdopat, dar prefer s` am doar 17titluri de campion na]ional [i s`dorm lini[tit seara cu capul pepern`. Oricum, nici eu, nici ceicare s-au dopat, nu au câ[tigatbani din concursurile astea, darunii dintre cei care au folosit sub-stan]ele interzise au ramas cudiverse probleme de pe urmaadministr`rii lor.

În concluzie, e mai bine natu-ral. Eu a[a cred.

8 Culturism&Fitness nr. 6/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

VVåårrssttaa:: 23 ani

||nn`̀ll]]iimmee:: 1,65 m

GGrreeuuttaattee: 54 kg

RRee[[eeddiinn]]`̀:: Suceava

SSttaarree cciivviill`̀:: c`s`torit`

SSttuuddiiii:: student` la Universitatea

{tefan cel Mare, Facultatea

de Ed. Fizic` [i Sport

OOccuuppaa]]iiee:: instructor fitness [i aerobic

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: ob]inerea carnetului

de instructor, deschiderea

propriului centru sportiv

MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: urmez semi-

regim, tot timpul anului, ce

include: pui, pe[te, vit`, lactate,

fructe [i legume

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii

ppeennttrruu ppiicciiooaarree::

– genuflexiuni, 3 serii a 25, 20 [i

15 repet`ri

– extensii la aparat, 3 x 25, 20, 15

– flexii la aparat, 3 x 8-12

– ridic`ri pe vårfuri, din stånd, 3 x

15-20

IIII UUUU LLLL IIII AAAAVVVV AAAA LLLL EEEE NNNN TTTT IIII NNNN AAAACCCC RRRR ÅÅÅÅCCCCIIIIUUUUNNNN

Culturism&Fitness nr. 6/2008 11

foto

: Mirc

ea N

etea

ANTRENAMENTULFEMURALILOR

Alexandru Bolborici

Bicepsul femural, una dintregrupele despre care se zice, îngeneral, c` „o ai sau nu”, pentrumine, a fost [i r`mâne o grup`înc`p`]ânat`. Dac` din pozi]iileobligatorii de concurs, cele cuspatele la scen`, bicepsul meufemural se vedea cât de cât, dinlateral, cum ar fi pozi]iile de ex-tensia toracelui [i prezentarea tri-cepsului, ori c` folose[ti o rigl`ori ca folose[ti „conturul” bicep-sului meu femural, po]i trasaaceea[i linie perfect… dreapt`.Dezastrul vizual era amplificat defaptul c` posed ni[te cvadricep[icu inser]ii bune, lungi [i bomba]i.

Sunt dese astfel de cazuri.Foarte rar am v`zut, în schimb,culturi[ti care s` aib` situa]iainvers`: bicep[i femurali masivi [icvadricep[i mici.

Orice problem` are solu]ie -

principiu valabil în domeniileexacte, dar în culturism putem,cel pu]in, s` o rezolv`m par]ial.

S` presupunem c` antrenezifemuralii la fel de tare ca [i cele-lalte grupe [i nu cresc deloc, iaralte grupe musculare cresc. Astaînseamn` c` în alimenta]ie [iodihn` nu trebuie f`cute modifi-c`ri. A[adar, antrenamentul pen-tru femurali trebuie schimbat. Caregul` general`, dac` urmezi unanumit antrenament, particularizatpentru o grup`, [i nu ob]ii niciunrezultat timp de 6-8 s`pt`mâni, etimpul s` faci modific`ri.

Dac`, pentru cvadricep[i, ex-per]ii recomand` mai multe repe-t`ri pe serie, între 10 [i 15, pen-tru femurali e bine s` sc`de]i nu-m`rul de repet`ri, astfel încât s`se situeze între 6 [i 10, aceastadin cauz` c` femuralii con]in maimulte fibre de for]` [i rapide de-cât cvadricep[ii.

Fiecare antrenament pentru

femurali trebuie s` includ` în-drept`rile cu picioarele drepte pelâng` un exerci]iu de flexii. În-drept`rile cu picioarele drepte lepute]i efectua cu haltera, ganteresau la aparatul culisant Smith,variind de la un antrenament laaltul. O dat` la 3-4 s`pt`mâni în-locui]i-l cu hiperextensii. Efectua]imi[carea foarte concentrat, 1-2secunde pentru partea pozitiv`,2-3 secunde pentru partea nega-tiv`. Încerca]i s` ridica]i greuta-tea doar cu ajutorul femuralilor,nu [i cu lombarii.

Dup` acest prim exerci]iu,efectua]i o mi[care de flexie afemuralilor. Pute]i alege întreflexiile la aparat, flexiile cu gan-tera între t`lpi, flexiile concen-trate alternativ cu fiecare picior(dac` dispune]i în sal` de un ast-fel de aparat).

Ocazional, efectua]i tot antre-namentul pentru femurali în sis-tem superset, îndrept`rile cu pi-cioarele drepte cu flexii. Concret,efectuezi o serie de îndrept`ri cupicioarele drepte [i imediat faciflexii la aparat (de exemplu), pau-z` aproximativ 2 minute [i începisupersetul 2 [.a.m.d. Astfel ve]iob]ine o mai bun` pompare înmu[chii femurali.

La toate antrenamentele pen-tru femurali, num`rul de serii e bi-ne s` se situeze între 3 [i 5 peexerci]iu.

Mul]i sportivi au ob]inut câ[tig-uri semnificative în masa femura-lilor când au schimbat [i ordineaantren`rii lor, lucrându-i înainteacoapselor [i nu dup`, cum facmajoritatea. Pentru cei avansa]i,nu ar fi o idee rea dac` antrena-mentul coapselor [i al femuralilorar fi în zile diferite, mul]i exper]irecomand` acest lucru.

10 Culturism&Fitness nr. 6/2008

mod

el: V

lad

Pih

urea

cTOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

aceast` metod` nu au mai reu[its` revin` la o form` rezonabil` [iau sfâr[it prin a se compl`cea înpostura de „mari, dar gra[i”,masa musculara fiindu-le acoper-it` din bel[ug de ]esutul adipos.

{i, cum nimeni nu î[i dore[tes` fie gras, cel pu]in în accep]iamea, m` gândesc c` lucrurile potfi tran[ate inteligent înc` de la în-ceput, în sensul în care controlulconstant al greut`]ii, prin „jongla-rea” cu cantit`]ile de carbohidra]i[i gr`simi pe care le inger`m, al`-turi de num`rul de [edin]e de an-trenament cardio, rezolv` proble-ma, asigurând un aspect fizic de-cent chiar [i în perioadele de acu-mulare de mas` muscular`. Maimult decât atât, organismul nostrupoate fi educat s` nu mai fac`rezerve de gr`sime corporal`,printr-un regim alimentar variat,compus din alimente cât maipu]in procesate, cu mese moder-ate din punct de vedere cantitativ,servite la intervale scurte de timp[i în care proteinele cu valoarebiologic` mare s` fie nelipsite.

{i, pentru c` în num`rul trecutal revistei am promis c` v` voiprezenta un program de antrena-ment repartizat pe patru zile, v`voi spune c` urm`torul programeste destinat celor cu un treninferior (picioare [i gambe) defici-

tar [i c` am utilizat acest programcu succes, reu[ind astfel s` îmiîmbun`t`]esc dezvoltarea coap-selor [i a gambelor. Mult succes!

Ziua 1piept: împins orizontal cu bara,

4 serii x 15, 12, 9, 6 repet`ri; flu-tur`ri cu gantere din înclinat, 4 x15, 12, 9, 6; împins cu ganteredin declinat, 4 x 15, 12, 9, 6; pull-over, 4 x 15, 12, 9, 6.

um`r anterior: ridic`ri de discprin fa]`, 5 x 12/

triceps: extensii cu bara EZ dinculcat orizontal, 4 x 15, 12, 9, 6;extensii la helcometru, 4 x 15, 12,9, 6/

Ziua 2cvadriceps: genuflexiuni cu bara

pe ceaf`, 5 x 12, 10, 8, 6, 6; exten-sii la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6; fan-d`ri cu gantere, 4 x 15, 12, 9, 6.

abdomen: aplec`ri la helco-metru, 4 x 15; ridic`ri de trunchila b`ncu]a declinat` cu disc pepiept, 4 x 15.

gambe: ridic`ri pe vârfuri dinstånd, 6 x 30, 25, 20, 15, 10, 10.

Ziua 3spate: trac]iuni la helcometru,

4 x 15, 12, 9, 6; ramat la cablulung, 4 x 15, 12, 9, 6; trac]iuni cupriz` îngust` la helcometru, 4 x15, 12, 9, 6.

lombari: hiperextensii, 5 x 20um`r posterior: flutur`ri din

aplecat cu gantere, 5 x 12.biceps: flexii cu bara dreapt`, 4

x 15, 12, 9, 6; flexii hammer, 4 x15, 12, 9, 6.

Ziua 4biceps femural: flexii la aparat,

4 x 15, 12, 9, 6; îndrept`ri cugenunchii bloca]i, cu gantere, 4 x15, 12, 9, 6.

deltoid median: împins laaparat, din [ezând, 4 x 15, 12, 9,6; flutur`ri laterale cu gantere, 4 x15, 12, 9, 6.

gambe: ridic`ri pe vârfuri din[ezånd, 6 x 30, 25, 20, 15, 10,10.

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai9,50 lei

Aceast` ofert` cuprinde [iun recipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelor

proteice, putånd ]ine loc deshaker. Oferta standard cu-prinde plicuri cu toate celetrei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cuo singur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot be-neficia de ofert` la ma-gazinul de prezentareRedis, Calea {erbanVod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 6/2008 13

Drag` \ncep`torule (3)Daniel Oprea

Presupunând c` promo]ia„Prim`vara 2008”, de practican]iai culturismului, este deja familia-rizat` cu no]iunile de baz` carese utilizeaz` în acest sport, c`aparatele din sala în care ace[tiaau decis s` se antreneze nu maiau secrete pentru ei, c` m`nu[ilede antrenament poart` din plinurmele „luptei cu fiarele”, c` nicim`car în glum` ei nu se gândescs` înceap` un antrenament f`r`o înc`lzire temeinic`, c` deprin-derea de a mânca pu]in [i deseste deja format`, c` suplimente-le cump`rate acum o lun` suntpe sfâr[ite, m-am hot`rât s` v`aduc în aten]ie alte câteva as-pecte care ar putea s` v` ajutes` progresa]i mai repede [i s`evita]i gre[eli pe care al]ii le-au

f`cut cândva.Stabilirea unui obiectiv este

primordial`. Acesta trebuie s` fieunul realist, realizabil, iar timpulacordat îndeplinirii lui s` fie foarteatent calculat. De aceea fiecaredintre voi trebuie s` fie în m`sur`s` î[i fac` o autoevaluare fizic`obiectiv`, pentru c` numai a[ave]i putea s` determina]i care v`sunt priorit`]ile.

E cert c` nu to]i suntem la fel:unii sunt mai gra[i, al]ii mai slabi,mai înal]i sau mai scunzi, cu unmetabolism mai rapid sau mailent, cu rezisten]` la efort maimare sau mai mic`. Acesta estemotivul pentru care consider c`numai voi în[iv` pute]i stabilicare v` sunt priorit`]ile [i, ca ur-mare, pute]i s` decide]i cum vaar`ta programul vostru de antre-nament, precum [i care sunt ne-voile alimentare pentru a-l

sus]ine. Spre exemplu, un tip endo-

morf, cu tendin]e clare c`tre în-gr`[are, ar trebui s` [tie c` ale-gerea unui supliment nutritiv cuconcentra]ie mare de carbohi-dra]i, conjugat` cu un antrena-ment dur în sal` [i cu lipsa exer-ci]iilor cardio, vor conduce pe deo parte la acumularea de mas`muscular` dar, f`r` îndoial`, [ila cre[terea stratului de ]esut adi-pos. Sigur, am auzit [i r`spunsuride genul: „nu conteaz` cât` gr`-sime corporal` acumulez acum,pentru c` voi sl`bi [i voi p`stradoar masa muscular`”. Teoretic,decizia pare una în]eleapt`, îns`procesul de sl`bire este unullung, anevoios, care presupuneun efort fizic [i de voin]` deosebit[i prin care, inevitabil, se pierde[i din masa muscular`. Mul]i din-tre cei care au subscris la

12 Culturism&Fitness nr. 6/2008

mod

el: I

onu]

M`r

`[oi

u

mod

el: M

ariu

s N

eac[

uTOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Alexandru Bolborici

Edi]ia din acest an s-a desf`[urat la Budapesta,\n perioada 6-9 iunie. A fost un concurs puternic, cuaproape 130 de sportivi din 25 de ]`ri, cu vårstecuprinse \ntre 12 [i 70 de ani. Lotul Romåniei, de[inumeros, a venit bine preg`tit.

Cea mai bun` performan]` a fost ob]inut` la body-building classic juniori, categorie open, de ie[eanulLucian Ani]a: medalie de aur! {i cå[tigat` \ntr-omanier` categoric`; iar, dac` citez concluzia dincronica de pe siteul oficial al IFBB referitor la sportivulnostru, e nevoie de un singur cuvånt: perfec]iune!

Urm`toarea performan]`, medalie de argint, aob]inut-o Viorel M`r`[oiu la categoria culturism +75kg juniori. Ini]ial, Viorel a dorit s` intre la bodybuild-ing classic, dar nu a reu[it, ne\ncadråndu-sedatorit` greut`]ii prea mari. Deshidratat [i cu kilo-grame de mas` muscular` pierdute, el a luptat pen-tru locul \ntåi, doar un singur punct desp`r]indu-l debulgarul Ahmed Nasser, sportiv pe care, de altfel,Viorel l-a \nvins la Campionatele Balcanice. Pu]inmai mult` \ncredere \n for]ele proprii, Viorel!

Aflat la primul concurs de asemenea anvergur`,Vasile {erban a reu[it s`-[i demonstreze valoarea,\ntregind palmaresul Romåniei cu o medalie debronz cå[tigat` la categoria masters peste 50 de ani.

Singura medalie la feminin a ob]inut-o RoxanaZlotea, bronz la bodyfitness 163 cm junioare,reu[ind s` o \ntreac` pe campioana na]ional` a cat-egoriei, clasat` aici pe locul imediat urm`tor.

Ceilal]i sportivi romåni au ob]inut calificarea \n

final`: Vasile Cr`ciun – loc 4 la 70 kg masters,Laura Cup[` – loc 4 la fitness 163 cm junioare,Liliana Pall – loc 4 la culturism junioare, Hunor Nagy– loc 4 la culturism +75 kg juniori, Tanita Zetea – loc4 la bodyfitness 163 cm junioare, Rare[ }epean –loc 5 la culturism 75 kg juniori, Mihaela Nistor – loc6 la fitness +163 cm junioare, Judit Palecian – loc 6la culturism masters feminin [i Cristian Costescu –loc 6 la culturisim 75 kg juniori.

Cu aceste rezultate, Romånia a ocupat loculsecund pe na]iuni, dup` Cehia, \nvingånd ]`ri cutradi]ie, ca Rusia, Slovacia sau Polonia.

Campionatul European de juniori-masters

LLuucciiaannAAnnii ]]aa

14 Culturism&Fitness nr. 6/2008

ddeelleeggaa]] iiaa nnooaattrr `̀

Lucian Ani]a, medalie de aur!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

tie 2009 [i pute]i afla informa]iidespre competi]ie pewww.arnoldsportsfestival.com.Anul acesta au participat 225 desportivi din 22 de ]`ri iar openul afost cå[tigat de germanul TarekElsetovhi. Dac` ve]i cå[tiga, ve]ifi premiat chiar de Arnold. Nuuita]i s` face]i poze [i s` ne trim-ite]i [i nou`!

a ap`rut guma de meste-cat special f`cut` pentru fitness?La o expozi]ie cu produse dedi-cate industriei fitnessului, ce aavut loc la Los Angeles, la unuldintre standuri, o concurent` debodyfitness, Sherry Goggin, pro-mova un nou produs. Este vorbade o gum` de mestecat, numit`„Fit Gum”. Pe m`sur` ce o mes-teci, diferite substan]e utile, pre-

cum vitamine, carnitin` etc., sunteliberate [i ajung pån` la urm`din gur` \n sistemul digestiv.Oare la ce se vor mai gåndi \nviitor?

Victor Martinez e gata delupt`? |n ianuarie, cu 6 s`pt`-måni \nainte de Arnold Classic,Victor se preg`tea intens. |n timpce f`cea stretching \ntre seriile defand`ri, a sim]it o durere ascu]it`\n tendon deasupra rotulei. Doc-torii au descoperit c` acciden-tarea e sever`, necesitånd inter-ven]ie chirurgical`. Acum \ns`, la6 luni de la opera]ie, Victor decla-r` c` e ref`cut [i gata de lupt`pentru titlul Mr. Olympia. „Am s`evit stretchingul pån` la sfår[itulantrenamentului. Acum nu mi separe o idee bun` s` fac repet`ricu greut`]i mari [i contrac]ii put-ernice urmate de \ntinderiexagerate ale mu[chilor. Chiardac` mu[chii no[tri sunt destulde elastici, nu trebuie s`-]i for]ezinorocul”. Vom vedea pentru careMr. Olympia este gata, cel deanul acesta sau cel de anul viitor.

Vasile {erban a fost pre-miat la un concurs de strong-man? Consiliului Local Constan]al-a premiat pe dl Vasile {erban,cu ocazia concursului StrongMan Mamaia, pentru performan-]ele ob]inute pån` acum la con-cursurile de culturism masters:bronz la Campionatele Europe-ne, aur la Balcaniada [i multipletitluri de campion na]ional.

pe forumul siteului nos-tru, www.topculturism.ro, s-auacordat, \ncepånd din februarie2005 [i pån` acum, peste 1.000premii, constånd \n suplimentenutritive? Lideri, la premii cå[tiga-te sunt, din ce am v`zut eu,membrii: Peter, M_Ionu], ViorelM`r`[oiu, Hermany Gabor [i evil.

a fost lansat`, de curånd,noua versiune a siteuluiwww.topculturism.ro? Pute]i g`si,cu u[urin]`, rezultatele concur-surilor interne \ncepånd cu anul1981, poze, video precum [i arti-

cole despre culturism, fitness,refacere, suplimenta]ie, al`turi deforumurile de culturism [i consul-tan]`.

Florin Teodorescu vaorganiza concursul profesionistGrand Prix Romånia 2008?Concursul se va desf`[ura pedata de 11 octombrie, la Timi[oa-ra. {tirea a fost postat` pe foru-mul siteului www.topculturism.rola rubrica „Competi]ii“ de chiar dlTeodorescu care promite s`revin` cu mai multe informa]ii.Iat` un concurs care nu trebuieratat.

Ionu] Iana se antreneaz`\n celebrul Gold’s Gym dinVenice (California)? Aflat \nvacan]` \n SUA, Ionu] ]ine lacurent, cu ce face acolo, pemembrii formului siteuluiwww.topculturism.ro. Pute]i g`siimagini inedite la profilul s`u.

Jay Cutler se „reinven-teaz`”? Criticat pentru aspectuls`u p`tr`]os sau mai pu]in atletic[i presat puternic de urm`ritoriis`i care erau cåt pe ce s`-i sufletitlul anul trecut, Jay vrea s`-[ischimbe aspectul. La fel caGaspari \n 1989, el vrea s` vin`cu o talie mai sub]ire [i cu umerimai mari pentru a avea un „V”mai pronun]at [i, astfel, un aspectmai estetic. Gaspari a reu[it ou[oar` \mbun`t`]ire atunci, dartot nu a reu[it s`-l bat` pe LeeHaney [i a ocupat locul 2, pentrua treia oar`. S` vedem ce trans-formare va reu[i Jay.

prohormonii sunt pericu-lo[i? Promova]i intens ca alterna-tiv` la steroizii anabolizan]i, maiales c` erau legali \n SUA, pro-hormonii erau deseori considera]imult mai siguri decåt ace[tia, \nceea ce prive[te efectele secun-dare negative.

Dar, potrivit revistei americane

Ironman, a[a cum multe medica-mente au fost considerate ini]ialsigure, dar s-au dovedit a fi ulte-rior periculoase, a[a se pare c`se \ntåmpl` acum cu prohormo-nii. Un studiu recent a descoperitc` unii dintre cei mai vechi pro-hormoni, cum e [i Andro, pot pro-mova o form` rapid` de cancer laprostat`, chiar [i la b`rba]i carenu au avut anterior semne decancer. Deci, prohormonii par s`nu treac` testul timpului. La felpare s` fie cazul cu Tribulus,care, potrivit unui nou studiumen]ionat de aceea[i revist`, nustimuleaz` produc]ia de testos-teron, dar o m`re[te pe cea deestrogen. Un utilizator a raportatginecomastie (mameloane), caurmare a folosirii Tribulusului.

Kai Greene cre[te celmai repede? Potrivit speciali[ti-lor, dintre profesioni[tii ap`ru]i \nultimii ani, Kai este un caz deose-

bit, el continuånd s` creasc` ra-pid, ca un tip aflat la \nceputurilecarierei. Dac` va continua a[a\nc` 2 ani, va fi cel mai masiv cul-turist de pe planet`. Care e se-cretul lui? Deocamdat` nimeni nu[tie. Poza al`turat` este de laArnold Classic unde Kai s-aprezentat masiv [i cu o nou`\nf`]i[are. Este greu s` nu remar-ci un asemenea personaj exotic\ntr-un concurs. De altfel, asta e[i inten]ia lui.

pute]i participa la concur-sul organizat de Arnold? |nce-pånd de anul trecut, Arnold orga-nizeaz` [i o competi]ie pentruculturi[tii amatori \n acela[iweekend cu Arnold Classic, des-tinat profesioni[tilor. Fiind o com-peti]ie deschis` sportivilor dintoat` lumea, pute]i participa [i d-voastr`, bani de cazare [i trans-port s` ave]i. Urm`toarea edi]ieva avea loc \n perioada 6-8 mar-

KKaaiiGGrreeeennee

SShheerrrryy GGooggggiinn

ccoonnccuurrssuull ddee aammaattoorr ii ddee llaa AArrnnoolldd CCllaassssiicc

18 Culturism&Fitness nr. 6/2008

JJaayy CCuutt lleerr

IIoonnuu]]IIaannaa

Culturism&Fitness nr. 6/2008 19

VVaassii llee{{eerrbbaann

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

20 Culturism&Fitness nr. 6/2008 Culturism&Fitness nr. 6/2008 21

Mul]i culturi[ti de top m`nånc`o cantitate uria[` de protein` zil-nic. De fapt, cå]iva profesioni[tipretind c` m`nånc` mai mult de600 g zilnic. Astfel de declara]iifac ca unii „exper]i” \n diete s`r`mån` f`r` cuvinte. Ace[tiacred c` prea mult` protein` ducela afec]iuni ale rinichilor, iar exce-sul de protein` se transform` \ngr`sime corporal`. Totu[i, chiardac` megadoze de protein` nuafecteaz` ni[te rinichi s`n`to[iiar proteina \n exces nu este con-vertit` \n gr`sime la oameniiactivi, este bine s` nu exager`m.

Cea mai rea situa]ie a excesu-lui de protein` la culturi[ti esteoxidarea ei \n ficat. Pur [i simplueste ars` ca surs` de energie.Deoarece culturi[tii prefer` caproteina ingerat` din alimenta]ie[i suplimente s` fie folosit` doar\n scopul construirii mu[chilor, sepune \ntrebarea de ce cantitateavem nevoie pentru a maximizasinteza proteinei \n mu[chi, dars` prevenim oxidarea ei.

La aceast` \ntrebare r`spundstudii recente care au demonstratc` doar aminoacizii sunt impor-tan]i \n sinteza proteinei \n mu[-chi [i, dintre ace[tia, doar de ceiesen]iali avem nevoie. Aminoaci-zii nu pot fi produ[i de corp [i deaceea trebuie asigura]i din ali-menta]ie [i/sau suplimente. Can-titativ, doar 6 grame de aminoa-cizi esen]iali, aproximativ canti-tatea de protein` pe care o areun ou \ntreg, pot declan[a sin-teza proteinei \n mu[chi dup`antrenament.

Un studiu recent a urm`rit can-titatea de protein` necesar` pen-tru a declan[a sinteza proteineidup` antrenament. 6 tineri s`n`-to[i s-au prezentat \n 5 datediferite pentru a efectua un antre-

nament intens pentru picioare.Dup` antrenament, au primit ob`utur` con]inånd 0, 5, 10, 20sau 40 g de protein` extras` dinou. De asemenea au primit, defiecare dat`, o infuzie, timp de 4ore, de leucin` care a fostetichetat` radioactiv pentru caspeciali[tii s` poat` m`sura sin-teza proteinei \n mu[chi. Cu cåt lis-a administrat mai mult` pro-tein`, cu atåt a sc`zut pierderealeucinei. Acest fapt era de a[tep-tat, datorit` efectului anticatabol-ic al proteinei luate. |ns`, ceea cene interesa pe noi este faptul c`oxidarea proteinei a fost rapor-tat` atunci cånd subiec]ilor li s-auadministrat 20 sau 40 g de pro-tein`. Autorii studiului au con-cluzionat c` ce este peste 20 gde protein`, luat` dup` antrena-ment, va fi oxidat` [i transfor-mat` \n energie.

Ca aplica]ie practic` [i imedi-at` a rezultatului studiului estec`, imediat dup` antrenament, s`bem un shake de protein` [i car-bohidra]i care s` con]in` maxi-mum 20 g de protein`, pentrudeclan[area sintezei proteinei \nmu[chi, [i o cantitate mai marede carbohidra]i, \n func]ie descop (sl`bire, cre[tere muscu-lar`, men]inere). Nu are rost cashake-ul s` con]in` mai multegrame de protein`, pentru c` nuam folosi eficient acest lucru,plus de asta, proteinele sunt maiscumpe decåt carbohidra]ii.

Alt studiu a comparat efecteleadministr`rii zerului [i/sau casei-nei \n sinteza muscular` dup`antrenament. Zerul [i caseinasunt principalele surse de pro-tein` din lapte iar studii mai vechiau demonstrat c` propriet`]ile lormetabolice difer`.

Zerul este o protein` cu ab-

sorb]ie rapid`. De vreme ce o ab-sorb]ie rapid` de aminoacizi du-p` antrenament favorizeaz` sin-teza proteinei \n mu[chi, este clarde ce majoritatea consider` zerulca fiind proteina ideal` postantre-nament.

Caseina „se brånze[te” \nstomac. Asta, plus prezen]a unoranumite peptide care reducdigestia, conduce la eliberarealent` de aminoacizi din casein`,acest proces putånd dura [i 7ore. De vreme ce prezen]a con-tinu` de aminoacizi \n sångeanuleaz` efectul anticatabolic dinmu[chi, caseina este, deseori,considerat` ca sursa ideal` deprotein` pentru prevenirea cata-bolismului. |n particular, este bines` fie luat` imediat \nainte de cul-care pentru a asigura un flux con-tinuu de aminoacizi pe timpulsomnului.

|n noul studiu, 8 tineri s`n`to[i[i cu experien]` \n antrenamentau efectuat un exerci]iu pentrucoapse \n 3 ocazii diferite, dup`care li s-a administrat un shakecon]inånd 10 g de aminoaciziesen]iali proveni]i din zer doar,combina]ie de zer [i casein` [i,\n ultimul caz, doar casein`. Ratasintezei proteinei \n mu[chi a fostmai mare la cei care au efectuatantrenamentul fa]` de un grup decontrol care nu a efectuat antre-nament. Nicio surpriz` pån`acum. Stupoare \ns`! Nu s-anotat nicio diferen]` a ratei sin-tezei proteinei \n mu[chi \ntrecele 3 surse de protein`! Apa-rent, proteinele provenite din cele3 surse diferite au intrat \n sångecu aceea[i rat`.

Alexandru Bolboricidup` Ironman

Proteina dup` antrenament

Ce cantitate e necesar`?

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Un sportiv tân`r, înc` junior,Ani]a Lucian, s-a remarcat dela etapa pe zona Moldova,unde a uimit atât pe antrenori[i pe arbitri, cât [i pe ceilal]isportivi, cu forma sa deexcep]ie. Prima dat` când amv`zut fotografiile cu el, amcrezut c` sunt modificate, darapoi m-am convins c` acestsportiv de]ine ni[te calit`]i fi-zice de excep]ie!

– Te rog s` te prezin]i citito-rilor.

– M` numesc Lucian Ani]a,

m-am n`scut în Suceava pedata de 13 decembrie 1987.Am început s` practic culturis-mul în anul 2004, fiind un ado-lescent la liceu care [i-a g`sits`-[i ocupe timpul liber cuacest frumos sport, în loc s`intre în anturajul urât al liceu-lui, cel al fumatului [i al b`utu-rii. În anul 2006, efectuând an-trenamentele într-o sal` dinora[, am avut pl`cerea de am` întâlni cu Vlad Pihureac,care m-a sf`tuit s` particip lacompeti]ii, v`zând în mine un

sportiv cu poten]ial. Am merscu el la clubul la care estelegitimat, CFR Ia[i, pentru am` vedea dl Petru Ciorb`.Acesta a fost de acord s` m`legitimeze.

– Când ai concurat primadat`?

– Prima mea competi]ie afost concursul de calificare pezona Moldova, în anul 2006, laPiatra Neam], unde am ocupatlocul 2. Urm`torul concurs afost Campionatul Na]ional deculturism juniori 2006 de laSatu Mare, unde nu m-am ca-lificat în final`, fiind o palm`peste fa]`, ce m-a ajutat s`realizez ce înseamn`, cu ade-v`rat, culturismul competi]io-nal. Acest lucru nu a f`cutdecât s` m` ambi]ioneze s`muncesc mai mult [i s` fiufoarte serios în preg`tire iarcu ajutorul antrenorului meu,Petru Ciorb`, am reu[it, în2007, la Campionatul Na]ionalde culturism juniori de la BaiaMare, s` câ[tig medalia debronz la categoria +80 kg.Lupta înc` nu se terminase,acesta fiind un mic pas c`tretitlul de campion na]ional dejuniori pe care l-am câ[tigat înacest an la CampionatulNa]ional de la Alba Iulia, fiindultimul meu an de juniorat.Astfel mi-am împlinit unul din-tre visuri.

– Ai întâmpinat multe preju-dec`]i din partea celor din jur,când te-ai apucat de acestsport?

– Când m-am apucat deacest sport, mul]i dintre pri-etenii mei s-au îndoit de minedeoarece [tim prea bine c`,dup` câteva luni de sal`, cândrezultatele sunt din ce în ce

mai mici, mul]i renun]`. Amreu[it s` le demonstrez c` nueste a[a în cazul meu, fiind [iei mira]i c`, dup` 4 ani [ijum`tate, înc` practic acestsport frumos .

– Ce alimente consumi dereu[e[ti s` ob]ii o asemeneadefinire?

– Alimenta]ia din offseasoneste un semiregim deoarecenu-mi place s` variez foartemult în kilograme, îmi place s`ar`t bine tot timpul anului. Înperioada competi]ional`, re-gim strict cu orez, pe[te, pieptde pui.

– Ce exerci]ii faci în sezonulde mas` [i în perioada pre-competi]ional`?

– Antrenamentul meu însezonul de mas` const` doardin exerci]ii de baz`: genu-flexiuni, îndrept`ri cu haltera[i împins pentru piept, iar înperioada precompeti]ional`,antrenamentul nu sufer` preamulte schimb`ri, adaug doaranumite exerci]ii de izolare [icresc num`rul de repet`ri.

– Ai exerci]ii preferate?– Exerci]iile preferate pot

spune c` sunt pu]ine, deoare-ce îmi plac toate. Totu[i,împinsul cu gantere pentruumeri, genuflexiunile [i în-drept`rile sunt preferatelemele, o parte din mine tinzândspre powerlifting, dar trebuies` am grij` s` nu m` acciden-tez.

– Ai ob]inut cea mai bun`

performan]` de la începutulacestui an [i pân` acum aunui sportiv român: titlul decampion european de juniori.Ce sum` de bani ai cheltuitpentru preg`tire?

– Pentru o preg`tire de con-curs, orice culturist serios in-veste[te enorm de mult, iar încazul meu situa]ia nu a fost di-ferit`. Pentru ultima lun`, su-ma investit` a ajuns la 1.500euro, fiind un efort financiarfoarte mare pentru mine, de-oarece cheltuisem o sum`considerabil` [i pentru preg`-tirea pentru CampionatulNa]ional .

– Care este secretul acesteidefiniri inumane?

– În primul rând nu considerc` este o definire inuman`forma mea pentru concursdeoarece, din punctul meu devedere, a[a ar trebui s` seprezinte un sportiv la un con-curs de culturism, cu un stratde gr`sime minim. În al doilearând, pot s` v` precizez c` nueste niciun secret al acesteidefiniri, ci doar sacrificii,foarte mult` munc`, seriozi-tate, dedicare total` [i, nu înllaa CCNN ccuullttuurr iissmm jjuunniioorr ii 22000088

22 Culturism&Fitness nr. 6/2008

S` ne cunoa[tem campionii!

Lucian Ani]a

ccaammppiioonn eeuurrooppeeaann ddee jjuunniioorr ii 22000088

aassiissttaatt ddee aannttrreennoorruull lluuii ,, PPeettrruu CCiioorrbb`̀

Culturism&Fitness nr. 6/2008 23

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

ultimul rând, banii de pre-g`tire.

– Exist` un model în cultu-rism sau bodybuilding classiccare te motiveaz`, un sportivpreferat?

– Da, exist` un model înculturism care m-a ambi]ionats` ajung la nivelul de acum [is` fiu tot timpul mai bun: VladPihureac. Îmi este [i un pri-eten apropiat. Iar din culturis-mul profesionist: ArnoldSchwarzenegger, Flex Whee-ler, Kevin Levrone, DexterJackson [i Dennis Wolf.

– V`d c` nu e[ti doar unsportiv de excep]ie, ci [i un tâ-n`r student! Ce rol are educa-]ia în dezvoltarea unui tân`r?Dar mai ales în des`vâr[ireacarierei unui sportiv?

– Educa]ia are un rol foarteimportant în dezvoltarea unuitân`r, deoarece aceasta ajut`la formarea personalit`]ii, cul-

tiv` încrederea de sine,formeaz` deprinderile. Carieraunui sportiv depinde de foartemul]i factori, dar principaluleste educa]ia, deoareceaceasta modeleaz` individul,îi formeaz` caracterul, iaracestea fac diferen]a între unsportiv cu o carier` lung` [icei care se „topesc” u[or.

– Ce hobbyuri ai?– Hobbyurile mele sunt fil-

mele, înotul, baschetul, dar nuam timp suficient pentru ele,din p`cate.

– Care sunt mânc`rurile talepreferate?

– Friptura, gr`tarul de pieptde pui sau carne de vit`, cuorez.

– Cine a fost mereu lâng`tine s` te sus]in` în ascensi-unea ta?

– Persoanele ce mi-au fostal`turi de-a lungul anilor depreg`tire sunt: antrenorul

meu, Petru Ciorb`, Vlad Pihu-reac, familia, prietenii [i, nu înultimul rând, o persoan`foarte apropiat` mie.

– Ce planuri de viitor ai?– Pe viitor, a[ vrea s` con-

tinui s` practic culturismul [is` încep s` particip la alt ni-vel, cel al seniorilor, undecompeti]ia este dur`, apoi peplan interna]ional. Momentan,sunt student la Universitatea{tefan cel Mare din Suceava,la Facultatea de Educa]ieFizic` [i Sport, specializare ki-netoterapie [i motricitate spe-cial`.

– Al`turi de cititorii revistei,î]i urez mult succes!

– V` mul]umesc!

prof. Cristian Neagu

Somnul de zi, nu doar pentru copii!

Alexandru Bolborici

Ai auzit-o de sute de ori - dac` vrei s` cre[ti \nurma antrenamentului, trebuie s` dormi suficient.Ce \nseamn` suficient? Conform speciali[tilor, idealar fi minimum 8 ore de somn ne\ntrerupt \n fiecarenoapte. Dar, \n lumea real`, un astfel de program efoarte greu de urmat. Familia, [coala/serviciul tefac, de cele mai multe ori, s` te treze[ti devremesau s` stai pån` noaptea tårziu pentru a rezolvaunele probleme.

Chiar dac` e[ti un norocos care s` aib` timpdestul la dispozi]ie pentru somn, lucruri, precum copi-ii, cåinii, vecinii g`l`gio[i sau chiar partenerul(a) caresfor`ie, pot \ntrerupe un somn de calitate. {i [ti]i cume s` te trezeasc` cineva dintr-un somn dulce...

A[adar, ce poate face un culturist dornic pentruprogrese? De ce nu s` urmeze exemplul lui RonnieColemam, de 8 ori Mr. Olympia: s` trag` un pui desomn zilnic, ori de cåte ori este posibil. La fel ca [ial]i profesioni[ti, Ronnie \[i completeaz` num`rultotal de ore de somn zilnic cu un pui de somn dup`-amiaza. Chiar dac` reu[e[ti s` adormi pentru 30sau 40 minute dup`-amiaza, vei fi pl`cut surprins dediferen]a indus`.

O jum`tate de or` de somn dup`-amiaz` face, lamajoritatea oamenilor activi, cum sunt culturi[tii, cåt

o or` sau chiar dou` ore dormite noaptea. Nu to]iavem posibilitatea [i timpul s` tragem cåte un puide somn ziua, dar, dac` se ive[te ocazia, f`-o.

Din cele 3 „ingrediente” esen]iale pentru cre[tere- alimenta]ie, antrenament, somn - cel din urm`este, de multe ori, neglijat. Degeaba te antrenezi [im`nånci ca un culturist profesionist dac` nu te odi-hne[ti suficient. Un somn adecvat poate fi ingredi-entul lips` pentru a-]i atinge poten]ialul maxim [iorice mic ajutor este bine-venit.

Culturism&Fitness nr. 6/2008 25

Data: 13 septembrie 2008 Loca]ie: Teatrul Popular – C`l`ra[i Categorii:juniori – 70, 75, 80 [i +80 kg seniori – 70, 80, 90, 100 [i +100 kg Premii:juniori: locul 1 – 300 lei, locul 2 – 200 lei,

locul 3 – 100 lei, locul 4 – 80 lei, locul 5 – 60lei, locul 6 – 40 lei

seniori: locul 1 – 400 lei, locul 2 – 300 lei,locul 3 – 200 lei, locul 4 – 100 lei, locul 5 – 80

lei, locul 6 – 60 lei open: Trofeul Anatol Popa + 1.000 lei Program:ora 10-11 – cåntarul oficial ora 12 – concurs

Cluburile care vor dori s` onoreze invita]ianoastr` sunt rugate s` ne confirme prezen]aprin transmiterea unui fax la nr. 0242/315056.

Persoana de contact: Nelu Ba[falion, tel.0722.212.830

MEMORIALUL ANATOL POPAMEMORIALUL ANATOL POPACLUBUL SPORTIV FORTUS C~L~RA{I V~ INVIT~ LACLUBUL SPORTIV FORTUS C~L~RA{I V~ INVIT~ LA

edi]ia a VI-a

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Daniel Oprea

Cred c`, de departe, vara estesezonul care îi avantajeaz` celmai mult pe cei care practic` cul-turismul… Plajele m`rii, [tran-durile sau orice alte loca]ii carepresupun îmbr`c`minte sumar`sunt adev`rate scene de teatrupentru cei care arat` bine. {i,pentru c` am amintit de scen`, eclar c` avem [i spectatori.Diferen]a fa]` de o sal` de teatrueste c` aplauzele nu se ofer` lascen` deschis`, ele fiind acor-date în „lini[te” de c`tre specta-tori [i primite „intuitiv” de actori.

S` nu v` închipui]i c` to]i spec-tatorii vor avea numai remarciapreciative la adresa celor cumu[chi. Nu! Sunt [i aceia care,fie din ignoran]` [i r`utate, fie dinne[tiin]`, vor asocia imagineaunui corp frumos, cu mu[chireliefa]i [i armonios dezvolta]i cu

aceea a unui organism umflatartificial, f`r` for]` [i vitalitate,c`ruia consumul de „prafuri [isteroizi” i-a produs aceste modif-ic`ri groaznice. {i, ca s` î[isting` arsura produs` de imag-inea pe care tocmai a v`zut-o,ignorantul, gândindu-se la cum îispunea bunica lui cândva, „gras[i frumos, mamaie!”, î[i mai des-face o sticl` cu bere, mait`v`le[te cinci mici prin mu[tar [iî[i trece satisf`cut mâna pesteburta care dârdâie la fiecaremi[care peste elasticul slipului.

Cei care arat` bine au, maiîntotdeauna, con[tiin]a impactu-lui pe care imaginea lor o areasupra celorlal]i [i consider c` eiar trebui s` fie mândri c` facparte dintr-o minoritate carededic` timp sportului, care duceo via]` echilibrat` [i pentru caresacrificiile nu sunt pu]ine.

{i, tot ca la teatru, unde pe

scen` apar [i actori f`r` talent, lafel de bine, sunt numero[i ceicare doar cred despre ei c` arat`extraordinar. Am v`zut deun`zi,la mare, un tip, al c`rui fizic nuimpresiona prin nimic [i careie[ea din ap` ]inându-[i mâinileîn lateral ca [i cum ar fi c`rat doiarici sub bra]e [i care, cu unmers ap`sat [i o figur` ce sedorea fioroas`, m-a abordatdirect, gândind c` suntem înaceea[i echip`, cu o întrebarecare m-a n`ucit din prima: „Auzi,de câ]i ani tragi?” „S` trag.., amr`spuns, de ce s` trag? Eu maimult împing... C`ldur` mare, ami-ce… [i pericolul de insola]ie nepânde[te la tot pasul, i-am zis.Pune ceva pe cap [i respir` des[i adânc c` te ia le[inul de atâtaîncordare [i te faci de râs defini-tiv [i ireparabil!”

Nu cred c` m-a în]eles, pentruc` a plecat la fel de înfoiat cumvenise...

Da, a[a e la teatru: actori maibuni sau mai pu]in dota]i, specta-tori obiectivi sau ignoran]i, piesemai bune sau mai nereu[ite…

De obicei, vara vacan]ele suntîn plin` desf`[urare, s`lile suntmai goale [i antrenamentele maipu]ine. Cu toate acestea, suntconvins c` nu trebuie s` abdic`mde la bunul obicei de a facemi[care, de a mânca corect [i ane odihni suficient. Oriunde neafl`m ar trebui s` încerc`m s` nemen]inem condi]ia fizic` [i s` nudistrugem în trei s`pt`mâni ceeace am acumulat în luni bune deantrenament [i regim alimentar.

E var` [i pentru sportivii deperforman]`. Dar vara lor e altfel:majoritatea au început preg`tireapentru concursurile din toamn`,cântarul [i oglinda acum suntabsolut indispensabile, regimulalimentar este de cele mai multeori frustrant, iar antrenamenteleimposibile pe o a[a c`ldur`. Evar` [i e greu, dar fiecare dintreei sper` c` munca [i sacrificiilele vor fi r`spl`tite cu aplauze [imedalii.26 Culturism&Fitness nr. 6/2008

Drago[ Corcoveanu

Såmb`t`, 14 iunie 2008, s-adesf`[urat, la Mamaia, primaedi]ie a concursului de skanden-berg, Cupa Litoralului 2008. S-au\ntrecut \n competi]ie 37 desportivi, la dou` categorii de gre-utate, sub 90 kg [i peste 90 kg.Concursul a fost organizat deConsiliul Local Constan]a, Prim`-ria Constan]a, Clubul Sportiv Vul-turul de Mare, Asocia]ia Romån`de Skandenberg „Bra] de Fier” [iRedis Nutri]ie.

Categoria grea, +90 kg, care areunit 10 uria[i, a fost cå[tigat`,dup` confrunt`ri explozive, deOlimpiu F`t din {i[e[ti (Maramu-re[), secondat de bucure[teniiIon Oncescu [i Radu Georgescu.Ion a intrat \n final` cu Olimpiuavånd un meci pierdut, \n timp ceOlimpiu a intrat ne\nvins. Primaconfruntare dintre ei a fost cå[ti-gat` rapid de Ion. Al doilea mecia durat mult mai mult, Olimpiucå[tigånd \ncheietura adversaru-lui [i apoi meciul.

Categoria 90 kg a avut 27 deconcuren]i, de toate greut`]ile [ivårstele, cel mai tån`r fiindjuniorul de 15 ani, Mario CezarPreda. S-a impus greu campionulna]ional Bogdan Ghi]` din Pite[ti,urmat de {tefan T`ma[ din{i[e[ti (Maramure[) [i de AlexMarin (Bucure[ti), revenit \n com-peti]ii dup` o lung` perioad`,datorat` unei accident`ri.

Arbitrajul [i secretariatul aufost asigurate de Drago[ Corco-veanu, Victor Barbu, AlexandruBolborici [i Cristina Holea. Poze,comentarii [i video g`si]i pe siteulwww.bratdefier.ro

Organizatorii promit o nou`edi]ie anul viitor. Succes de peacum!

Cupa Litoralului 2008, edi]ia I

Culturism&Fitness nr. 6/2008 27

90 kg seniori

1. Bogdan Ghi]` (Pite[ti)

2. {tefan T`ma[ ({i[e[ti -

Maramure[)

3. Alexandru Marin (Bucure[ti)

4. Edmond Cristescu (B.)

5. Adrian Påslariu (Mili[`u]i -

Suceava.)

6. Vasile Manole (Bucure[ti)

7. Lucian Bozu (R`d`u]i)

8. George Diaconescu (B.)

9. Daniel Andronache (Gala]i)

10. R`zvan Fr`]il` (C-]a)

+90 kg seniori

1. Olimpiu F`t ({i[e[ti -

Maramure[)

2. Ion Oncescu (Bucure[ti)

3. Radu Georgescu (Bucure[ti)

4. Mihai Dumitra[cu (Bucure[ti)

5. Denis Gelil (Constan]a)

6. Adrian Rotaru (Bucure[ti)

7. Mircea Bica (Bucure[ti)

8. Eugen Adrian Miroiu

(Constan]a)

9. Romulus Mirescu (C-]a)

10. Marius Cristian Cu[a (C-]a)

BBooggddaann GGhhii]] `̀ vvss {{tteeffaann TT`̀mmaa[[

OOll iimmppiiuu FF`̀tt vvss IIoonn OOnncceessccuu

SkandenbergDE VAR~…m

odel

: Ale

xand

ru C

eoba

nu

foto

: Ale

x A

rden

ti

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

prof. Cristian Neagu

Competi]ia, desf`[urat` la malulm`rii, a fost una dintre cele maispectaculoase concursuri de acestgen, cu premii foarte mari pentru Ro-månia, dar [i cu avantajul c` au fostaccepta]i numai sportivii romåni.Premiile au fost: locul 1 – 10.000 $,locul 2 – 5.000 $, locul 3 – 3.000 $.De asemenea, s-au acordat 200 $pentru cå[tig`torul fiec`rei probe [isuplimente nutritive pentru to]i fina-li[tii. Banii au fost oferi]i de c`tre Pri-m`ria ora[ului Constan]a, care afost reprezentat`, la cel mai \naltnivel, de dl. primar Radu Maz`re.

Organizarea acestei prime edi]ii

a fost o reu[it`, s-au implicat con-silierii prim`riei [i dl {erbanLiu[nea din partea CS Vulturul deMare. Brigada de arbitri a fost com-pus` din prof. C`t`lin Boieriu, prof.Cristian Neagu [i Daniel Oprea iarprezentatorul concursului a fostViorel Furdi.

Spectacolul sportiv a fost unulreu[it, \n ziua de vineri au avut locpreliminariile la proba mersul fer-mierului, \n finala de såmb`t` cali-ficåndu-se urm`torii sportivi:Alexandru Arginteanu, Eugen Mati[,Paul P\rjol, Mircea P\rjol, VladimirMitea, Jean Marcel Ilie, Vladimir Co-morovschi, Marius Alecu, NicolaeRotaru [i Alin Popa.

|n ziua finalei, lupta a fost extremde stråns` \ntre Mircea P\rjol [iNicolae Rotaru (beneficiarul unuigreen-card, ca [i Vladimir Mitea,din partea organizatorilor). NicuRotaru este cunoscut \n lumea cul-turismului ca de]in`tor a numeroa-se titluri, printre care [i cel de cam-pion balcanic la categoria super-grea. Mircea P\rjol, nu [tiu dac`mai are nevoie de vreo prezentare,campion na]ional la culturism, unom care [i-a dedicat via]a pentrusport [i care a fost foarte aproapes` cå[tige competi]ia.

La prima prob`, mersul fermieru-lui, cele dou` greut`]i de 120 kg aupus mari probleme concuren]ilor;este [i normal dac` ne gåndim lapresiunea pe torace [i pe fiecare

picior a celor240 de kg.Totu[i, PaulP\rjol, 17 ani ,180 cm [i 130kg, le-a ridicat [ia rupt-o la fug`cu ele. Eu, fiindarbitrul principal,am fost nevoit s`iau un startserios pentru avalida corectrezultatul! Proba

a fost cå[tigat` de Rotaru, urmat, lacåteva zecimi de secund`, deMircea P\rjol.

La proba anvelopelor gigant,sportivii au avut de luptat cu ni[te„gume” de peste 300 kg, b`t`liapentru locurile 1-2 s-a dat \ntre tå-n`rul Paul P\rjol [i Nicu Rotaru,primul c\[tigånd premiul de 200 $.

La urm`toarea prob`, tractareacamionului, organizatorii au exa-gerat pu]in, aducånd o betonier` deaproximativ 11 tone. Sportivii por-neau tractånd ma[ina, apoi, dup`aproximativ 5-6 m, se opreau pen-tru c` era o u[oar` denivelare aasfaltului. S-a impus b`im`reanulAlin Popa, debutant f`r` experien]`\n acest gen de competi]ii, dar cureale calit`]i.

La proba \ndrept`ri la cadru,extrem de spectaculoas` de altfel,sportivii trebuiau s` ridice o platfor-m` plin` cu fete, spre deliciul pub-licului. Din p`cate, am v`zut aici [io parte extrem de dur` a competi-]iei, pielea din palme pocnind la uniiconcuren]i, ducånd la sånger`ri,dånd de lucru medicilor de la ambu-lan]`.

De[i Nicu Rotaru a cå[tigat pro-ba, m-a impresionat Mircea P\rjolcare, de[i accidentat, [i-a rupt ban-dajele [i cu carnea vie \n palme aluptat pån` la final, clasåndu-se pelocul secund!

Ultima prob`, crucea lui Hercule,\n care sportivii trebuiau s` ]in` 2autoturisme aflate pe plan \nclinat,a fost cå[tigat` de Nicu Rotaru,urmat de Paul P\rjol.

Ca arbitru principal al acesteicompeti]ii, am avut ocazia s` v`d \nprimul rånd ni[te sportivi adev`ra]i,care, de[i s-au accidentat, au luptatca ni[te titani, trecånd peste durere[i r`ni, dar [i mult fair-play [irespect fa]` de ceilal]i competitori,ceea ce m` face s` sper c` atmos-fera la aceste concursuri de oameniputernici va fi din ce \n ce maipl`cut`.

28 Culturism&Fitness nr. 6/2008

STRONG MEN MAMAIA 2008STRONG MEN MAMAIA 2008

Drago[ Corcoveanu

Såmb`t`, 02 august 2008, s-adesf`[urat, \n pitorescul municip-iu Råmnicu-Vålcea, cea de-atreia edi]ie a concursului de skan-denberg, „Cupa Vålcea”, 2008.

S-au \ntrecut \n competi]ie 36de sportivi, la categoriile de greu-tate tineret (pån` \n 21 de ani),seniori 70, 85, 100, +100 kg [iopen, bra]ul drept.

Organizatori au fost prof. AlinP`iu[, antrenor culturism&fit-ness, Club Enigma [i Asocia]iaRomån` de Skandenberg „Bra]de Fier”. Sponsori: ClubulEnigma, SC Raptor SRL,www.gsm.store.ro, Redis Nutri-]ie, Nurvil, Annabella, Traffic.Concursul a fost unul cu peripe]ii[i cu meciuri pline de suspans.

La inedita categorie „tineret”,introdus` experimental, s-aimpus, cu emo]ii, Lucian Tachedin Gura Vitioarei-Ph, experien]aacestuia, medaliat \n concur-surile seniorilor, spunåndu-[icuvåntul \n final`, cånd a \ntorsrezultatul din preliminarii.

La 70 kg, finala a fost unapite[tean`, cå[tig`torul numindu-se Daniel Chivu, el r`sturnånd \nfinal` soldul negativ din prelimi-narii \n fa]a lui Florin Rizea.

Categoria 85 kg i-a adunat lastart pe mul]i campioni na]ionali,dar cel care a „mu[cat” cel maitare a fost tocmai, {tefan „Pitbull”T`ma[ din {i[e[ti-Maramure[.Andrei Kopandi din Bucure[ti aluat argintul, surprinzåndu-i pemul]i dintre cei care-l vedeau peAndrei „Glon]ul” Chipreanov dinR`d`u]i (medaliat cu bronz),cå[tig`tor al categoriei.

La 100 kg, dublul campionmondial, bucure[teanul Ion „Iron”Oncescu, s-a impus, f`r` s`for]eze, \n fa]a lui Bogdan „Tk”

Ghi]` [i a lui Edmond Cristescu.Categoria supergrea, +100 kg,

care a reunit 9 uria[i, a fost dom-inat` de Olimpiu „Paco” F`t din{i[e[ti-Maramure[, secondat deD`nu] „Uria[ul” Borbil din Ludu[,[i de Radu „Nebunul” Georgescudin Bucure[ti. O prezen]` inedit`a fost cea a lui Nagy „Rocky”Denes din Gheorghieni.

Openul seniorilor i-a opus peprimii 3 clasa]i de la fiecare cate-gorie de greutate, \n \ncercareade a afla pe cel mai valoros laskandenberg, indiferent de greu-tatea corporal`. Dup` meciuri\ncråncenate, s-a impus Ion „Iron”Oncescu, dup` o final` controver-sat` cu Olimpiu „Paco” F`t.

|ntr-un final apoteotic, cuexces extrem de fair-play, pentrua demonstra c` nu ]ine neap`ratla locul I, Ion, a hot`råt s` sealeag` praful, la propriu, de fru-moasa cup` pus` \n joc de c`treorganizatori, [i a sec]ionat-o, \ntr-un moment demn de un film deac]iune, dåndu-i jum`tate dincup` lui Olimpiu, \ntr-un gest derecunoa[tere a valorii egale aadversarului s`u, \n acea zi.

Arbitrajul [i secretariatul aufost asigurate de c`tre Drago[Corcoveanu, Victor Barbu, HristoDelidjakov (Bulgaria), Alin P`iu[[i Alexandru Bolborici.

Zeci de poze, comentarii [ivideo g`si]i pe forumul siteulwww.bratdefier.ro

Tineret1. Lucian Tache – Gura

Vi]ioarei-Ph 2. Radu C\rdei – R`d`u]i 3. Armand Utma – Bucure[ti 70 kg 1. Daniel Chivu – Pite[ti 2. Florin Rizea – Pite[ti 3. Filip T\rsu – Ludu[ 85 kg 1. {tefan T`ma[ – {i[e[ti-Ma-

ramure[ 2. Andrei Kopandi – Bucure[ti 3. Andrei Chipreanov – R`d`u]i 100 kg 1. Ion Oncescu – Bucure[ti 2. Bogdan Ghi]` – Pite[ti 3. Edmond Cristescu – B. +100 kg 1. Olimpiu F`t – {i[e[ti-Mara-

mure[ 2. D`nu] Borbil – Ludu[ 3. Radu Georgescu – Bucure[ti

HHrriissttoo DDeell iiddjjaakkoovv,, AAll iinn PP`̀iiuu[[,,IIoonn OOnncceessccuu [[ii OOll iimmppiiuu FF`̀tt

NNiiccoollaaeeRRoottaarruu

MMiirrcceeaaPP\\rr jjooll

Cupa Vålcea 2008 - edi]ia a III-aSkandenberg

Culturism&Fitness nr. 6/2008 29

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Culturism&Fitness nr. 6/2008 31

Florin Uceanu17 titluri de campion na]ional

Exist` o diferen]` între vârstabiologic` [i cea din buletin la ceimai mul]i dintre noi. Mul]i oamenide [tiin]` sunt de acord c` nu to]iîmb`trânim la fel de repede saula fel de încet [i c` viteza deîmb`trânire poate fi influen]at`.

Un individ de 30 de ani poate fibiologic de 50 de ani dac` aabuzat de droguri, alcool, tutun [inu a f`cut sport sau nu a mâncats`n`tos. Pe de alt` parte, la 50de ani po]i fi, din punct de vederebiologic, ca la 30 de ani [i separe c` stilul de via]` dus de cul-turi[ti influen]eaz` profund vârstabiologic`.

În 1991 oamenii de [tiin]` aupublicat o list` cu 10 biomarkeri

dup` care este determinat` vârs-ta biologic` [i am remarcat c`aproape to]i pot fi influen]a]i prinstilul de via]` adoptat de culturi[ti(evident cel natural, f`r` doping).Un exemplu de culturist ajuns lao vârst` înaintat`, într-o condi]iefizic` excelent` pentru vârsta lui,este Jack LaLane, care la 94 deani înc` se antreneaz` tare (l-a]iv`zut probabil [i d-voastr` înreclamele pentru storc`torul min-une de fructe). Iat` cei 10 bio-markeri:

1. Masa muscular`Pe m`sur` ce oamenii

îmb`trânesc, masa muscular`este treptat înlocuit` de gr`sime.Aceast` situa]ie duce la o pierde-re a mobilit`]ii. Practicarea cultur-ismului pân` la adânci b`trâne]ieste cea mai bun` metod` de a

men]ine masa muscular` cât maimult.

2. For]aLipsa exerci]iului fizic duce la

pierderea masei musculare, carese accelereaz` dup` vârsta de40 de ani, dar [i la o pierdere defor]`. Ce se întâmpl` e c` fibrelealbe, responsabile pentru mas`[i for]`, se atrofiaz`, iar fibrelero[ii r`mân dominante. Studiilearat` c` între 30 [i 70 de anisedentarii pierd 20% din fibrelealbe.

Solu]ia este construirea dintimp a unei mase musculare mari[i puternice, prin culturism evi-dent, [i men]inerea ei tot prin cul-turism.

3. Rata metabolic`de baz` (RMB)

RMB se refer` la câte calorii

arzi în repaus. RMB sufer` undeclin cu vârsta în principal dincauza pierderii de mas` muscu-lar` pentru c` mu[chii consum`calorii [i în repaus. Studiile arat`c` un declin e inevitabil, dar c` emai lent în cazul celor care con-tinu` s` ridice greut`]i. Exerci]iileaerobice nu fac aproape nimicpentru a preveni declinul RMBdatorat îmb`trânirii.

4. Procentul degr`sime corporal`

Mul]i b`trâni nu cânt`resc maimult ca în tinere]e, dar arat` multdiferit în principal din cauzagr`simii. Pe m`sur` ce îmb`trâ-nesc, oamenii sunt mai pu]iniactivi, dar continu` s` m`nânceacela[i num`r de calorii. Masamuscular` scade, iar cantitateade gr`sime cre[te gradual. Gr`si-mea nu este inert`, ea elibereaz`mai mult de 100 chimicale cunos-cute în mod colectiv ca adipocite.Multe sunt mediatori ai inflama-]iilor în corp, jucând un rol activ încele mai multe boli. Excesul degr`sime în jurul taliei este în spe-cial periculos pentru c` indic` [iexisten]a gr`simii viscerale (inter-ne) ce e legat` de: bolile cardio-vasculare, diabet, hipertensiune(sindromul metabolic). Un nivelsc`zut de gr`sime corporal` estemai bun [i poate fi ob]inut prinregimul [i antrenamentul de cul-turism.

5. Capacitateaaerobic`

Mul]i culturi[ti o ignor`. Suntmulte motive pentru a face exer-ci]ii aerobice. Ridicarea de gre-ut`]i pe termen lung genereaz`modific`ri structurale în inim`care te predispun la congestiicardiace. Pute]i evita asta dac`face]i [i exerci]ii aerobice. Altmotiv este p`strarea mitocondri-ilor din celulele musculare carese pare c` îmbun`t`]esc func]ianatural` antioxidant`. O teorie aîmb`trânirii este aceea c` pierde-rea mitocondriilor duce la moar-

tea celulelor. Dac` e a[a exer-ci]iile aerobice ar putea fi „fântâ-na tinere]ii”. Mul]i culturi[ti includexerci]iile aerobice în programulde preg`tire înaintea unui con-curs. Este bine s` le face]i totanul.

6. Toleran]a la glucoz`

Mul]i oameni î[i pierd sensibili-tatea la insulin` când îmb`trâ-nesc. Acest lucru duce la diabet[i la o îmb`trânire accelerat`.Când e prea mult zah`r în sânge(glucoz`), acesta se combin` cuproteina, ceea ce duce la o pier-dere a for]ei ]esuturilor, un pro-ces ce se crede c` duce la anchi-lozarea specific` b`trânilor. Stu-dii mai recente sugereaz` c`prea mult` glucoz` [i insulin` încreier duce la Alzheimer, temutaboal` în care î]i pierzi func]iilecreierului [i ajungi s` nu mai [tiicum te cheam`.

Ridicarea de greut`]i reduceriscul de diabet cu 60%. Mai multnu e nevoie s` spun.

7. Propor]ia HDL dincolesterolul total

Excesul de colesterol este bla-mat pentru bolile cardiovascu-lare. Exist` dou` feluri de coles-terol: HDL (colesterolul de maredensitate) forma benefic` decolesterol [i LDL (colesterolul dejoas` densitate) care este de faptcel care se depune pe artere [icu timpul le înfund` ducând lainfarct sau atac cerebral.

Nivelul de HDL cre[te cândfaci exerci]ii, nu fumezi [i cândbei o cantitate mic` de alcool.

În concluzie, sportul împiedic`depunerile de LDL pe pere]iiinterni ai arterelor.

8. Tensiunea arterial`Prevenirea obezit`]ii, efectu-

area de exerci]ii aerobice [i redu-cerea consumului de sare ajut` laprevenirea hipertensiunii arteri-ale. Hipertensiunea este princi-palul factor de risc în infarct [iatac cerebral. Hipertensiunea

cronic` distruge neuronii în modgradual ducând la demen]`. Stilulde via]` de tip culturist are caobiectiv un corp musculos f`r`gr`sime [i un regim s`n`tos f`r`gr`simi [i dulciuri, lucru care com-bate obezitatea [i hipertensiunea.

9. Densitatea osoas`Con]inutul mineral al oaselor,

ce constituie densitatea osoas`,începe s` scad` când trecem de30 de ani. Oasele devin poroase[i se fractureaz` mai u[or, laorice c`z`tur`. Exerci]iul fizic, înspecial cel cu greut`]i, men]inedensitatea osoas` de-a lungulanilor. Includerea de cantit`]isuficiente de calciu, magneziu [ivitamina D asigur` eficacitateaexerci]iului fizic în combatereaosteoporozei. De asemeni, tre-buie s` consum`m fructe [i veg-etale pentru men]inerea echili-brului acid-alcalin al organismu-lui, mai ales la culturi[ti pentru c`aciditatea cre[te de la consumulunor cantit`]i mari de protein`.

10. Reglarea temperaturii interneCel mai important lucru aici e

s` consumi cantit`]i suficiente deap`. Lipsa de lichide induce unstres pe rinichi. Un volumsangvin sc`zut datorat deshidra-t`rii interfer` cu oxigenarea celu-lar` la nivel muscular [i al altororgane ceea ce scade nivelul deenergie, producând oboseala.Deshidratarea promoveaz` cata-bolismul, în timp ce men]inereacelulelor hidratate promoveaz`anabolismul.

Men]inând ace[ti 10 biomark-eri, vei men]ine o calitate cres-cut` a vie]ii când îmb`trâne[ti.Majoritatea acestor biomarkerisunt îmbun`t`]i]i de antrenamen-tul [i alimenta]ia culturi[tilor, decicontinua]i s` v` antrena]i [i s`]ine]i regim pentru a tr`i mult [i av` sim]i mai bine [i pentru c` nuare nicio valoare s` tr`i]i multdac` sunte]i aproape o „legum`”.

Îmb`trânirea controlat`prin culturism

30 Culturism&Fitness nr. 6/2008

JJaacckkLLaaLLaannnnee,,

llaa 9944 ddee aannii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Florin Uceanu17 titluri de campion na]ional

În 1979, când m-am apucat eude culturism, Frank Zane câ[tigaal treilea s`u titlu de Mr. Olympia.A pierdut titlul în 1980 în fa]a luiArnold [i nu a mai reu[it s`-lrecâ[tige, de[i a mai încercat dedou` ori înainte de a se retrage.

Cu toate acestea, el a r`mas înmintea mea culturistul cu cel maiestetic fizic, care a câ[tigat Mr.Olympia. Am fost [i r`mân fanArnold, dar Frank Zane urmeaz`pe lista idolilor mei la mic` dis-tan]`. De altfel, un sondaj f`cutde revista american` Ironman,acum 2 ani, arat` c` exist` omare diferen]` între campionii deast`zi [i cei din trecut, când vinevorba de a alege fizicul pe carepractican]ii de culturism de azi îlprefer`:

1. Frank Zane – 26,16 %2. Steve Reeves – 25,06 %3. Arnold – 22,12 %4. Dexter Jackson – 13,15 %5. Ronnie Coleman – 7,08 %6. Lee Haney – 6,43 %În ciuda retragerii din compe-

ti]ii, acum 25 de ani, standardeleimpuse de el nu au fost dep`[ite,cel pu]in în mintea fanilor acestuisport.

Recent, Frank Zane a împlinit65 de ani [i dup` atâ]ia ani apozat din nou, în slip, pentru orevist` de culturism. Pielea, ca laorice om de vârsta lui e pu]inl`sat`, dar mu[chii înc` mai suntacolo, mai are înc` umeri masivi,bra]e puternice, coapse muscu-loase [i gambe bine lucrate. Câ]idintre bunicii de azi mai arat`b`rba]i zdraveni?

Sper ca [i al]i Olympieni,Arnold, Oliva, Franco Columbu

sau Lee Haney s`arate la 65 c` maiau unele din atribu-tele tinere]ii, caZane.

Înc` o dat`,Frank este o recla-m` vie pentru spor-tul nostru, ar`tândc` antrenamentulcu greut`]i te men]i-ne în form` mai bi-ne decât preziceaucei ce ne denigrauacum 30 de ani. Îmiamintesc c` to]i se-dentarii m` averti-zau c` la 35 de anito]i mu[chii mi sevor fle[c`i [i îmi voratârna pieile pemine. Am 45 de ani[i înc` mai concu-rez la nivel înalt, iarpozele cu FrankZane m` fac s`cred c` voi putea

concura [i la 60 de ani. A[ ficurios s` v`d cum arat` cei caretot denigrau culturismul [i cul-turi[tii în anii când eram un tân`rîncep`tor [i cum vor ar`ta ei la65 de ani, comparativ cu FrankZane.

Pentru cei interesa]i, iat`antrenamentul lui Frank Zane la65 de ani: luni - piept, umeri, tri-ceps; miercuri - picioare; vineri -spate, biceps, antebra]e. Într-unadin zilele de pauz`, merge 2 kmpe jos [i face 300-400 repet`ripentru abdomen. Pentru grupelemari, alege 5 exerci]ii [i face 2serii din fiecare, deci 10 serii întotal, iar pentru grupele micialege 3 exerci]ii [i face tot 2 seriidin fiecare, deci 6 serii în total. Laprima serie folose[te o greutatecu care poate s` fac` 12 repet`ri,iar la a doua m`re[te greutatea [iface 9 repet`ri.

Sper ca pozele cu Zane [iantrenamentul lui s` v` ajute dinmai multe puncte de vedere [i nuuita]i s` ne trimite]i poze cândajunge]i la 65 de ani în form`bun`.

FRANKFRANK ZANE, LA 65 DE ANIZANE, LA 65 DE ANI

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeii ccuuddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::

l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))

SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree

DDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii

ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoaneleredac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii

de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 22,50 lei, s`cule]i de 2

kg – 45,00 lei, g`le]i de 2 kg – 47,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

Culturism&Fitness nr. 6/2008 33

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 3322 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o sursabun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combat-erea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatina, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 2299 lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

32 Culturism&Fitness nr. 6/2008

llaa 6655 ddee aannii

\\nn ppll iinn`̀ gglloorr iiee,,llaa 3377 ddee aannii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Magazin, cu suplimente Redis Nutri]ie, g`si]i \n Bucure[ti,

la magazinul Obor, pe holul intr`rii

principale (intrarea McDonald’s).

www.redis.romagazin on-line de vånzare

suplimente nutritive [i accesoriipentru practicarea sportului

Magazin de comercializa-re a suplimentelor nutriti-

ve \n Ploie[ti, str.Brebenei 3, bl. 3, ap. 3,lång` complex „Nord“.

Informa]ii la tel. 561.772;597.394; 0722.324.061

Foarte multe filmule]e cuantrenamente, concursuri deculturism [i fitness, dar [i alteclipuri senza]ionale din sport,

momente amuzante saurecorduri mondiale, pute]i

viziona pe site-ulwww.videosport.ro

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({ccoala nnrr..

1788)) Aparatur` ultramodern`.

G`si]i [i suplimente nutritive.Tel.: 0724.262.142,

0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice, cumar fi: bare [i discuri olimpice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului: Ale-xandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0723.154.313[i 0740.096.475.

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism.

Tel. 0722.697.522; antrenor Dan Enu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 725.77.04, 723.370.156CLUB FORCE 1

Bucure[ti, Cart. Macaralei,str. Armeni[ 2, tel.

345.25.90CLUB FORCE 2

Bucure[ti, {os. Colentinei25-27 (Teiul Doamnei),

tel. 242.80.00DUMSIL GYM

Sal` fitness, masaj, body-building \n Bucure[ti, Bd.

Basarabia 110. Tel. 324.26.99;0722.227.048

POWER ZONEBucure[ti, Liceul NichitaSt`nescu, str. Lucre]iu

P`tr`[canu nr. 3. Tel. 021.340.00.24

FITNESS CLUBBucure[ti, lång` podul IORstr. Liviu Rebreanu nr. 6, bl.B1, sc. 8, parter, sector 3.Vindem produse Redis.

Tel. 021.340.29.73MATRIX GYM

Bucure[ti, Calea Crånga[i

nr.6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, magazin BucurObor, la etaj, vizavi de

Prim`ria sector 2. Tel. 0729.517.291SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57.

Tel. 021/461.08.67BGS GYM 2

Bucure[ti, zona Pia]aS`l`jan, bd. Nicolae

Grigorescu nr 51 A, vizavide Shell. Tel. 0722.137.680PRO WHELLNESS CLUBBucure[ti, zona Diham.Aerobic, tae bo, ju jitsu,

masaj etc.Tel. 0729.808.389GLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764,

0744.648.929OXYGEN CLUB

Bucure[ti, \n spatele Po[teiVitan, str. Andrei Bårseanu

nr 6. Tel. 0745.677.316TONIK FITNESS CLUB

Bucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm

topfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss

bratdefier.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

sskkaannddeennbbeerrgg

Culturism&Fitness nr. 6/2008 35

Cei care au studiat foarte multnutri]ia sunt din ce \n ce mai pre-ten]io[i cu alegerea suplimen-telor. Am \ntålnit din ce \n ce maimulte cereri de suplimente cu oanumit` compozi]ie proteic` [i unanumit gust. Avånd \n vedereaceste lucruri, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con]in`diferite substan]e nutritive pure,adic` noi decåt le ambal`m exacta[a cum le primim de la produc`-tori, f`r` s` intervenim \n vreunfel, adic` s` le combin`m cu altesubstan]e, s` le d`m gust sauarom`. Dumneavoastr` pute]icump`ra aceste substan]e pure[i s` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi. Pu-te]i ad`uga la un concentrat pro-teic de un anumit fel, sau la ocombina]ie de mai multe feluri deconcentrate proteice, dextroza,ca aport de carbohidra]i simpli [ipentru a da un gust bun, malto-dextrin`, pentru aport de carbohi-dra]i complec[i, [i, \n func]ie degustul fiec`ruia, diferite ingredi-ente pentru un gust cåt mai pl`-cut (cacao, vanilie sau diversearome care se g`sesc \n comer]).Iat` primele substan]e nutritivedin gama Supliment Pak:

Concentrat din zer (Lactomin 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Lactoprot,

Germania. Se prezint` la cutii de900 g – 39,00 lei.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` lacutii de 900 g – 37,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(Caseinat de sodiu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la cutii de 900 g – 45,00lei.

Izolat proteic din soia (ISP 95 SA)Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neu-tru. Produc`tor: Solae EuropeS.A. Belgia. Se prezint` la cutiide 750 g – 17,00 lei.

Dextroz` Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Seprezint` la cutii de 1 kg – 6,50 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ielent` [i gust dulce, pl`cut.Produc`tor: Amylum, Bulgaria.Se prezint` la cutii de 1 kg – 9,50lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu absorb-]ie lent` [i gust neutru.Produc`tor: Roquette, Fran]a. Seprezint` la cutii de 1 kg – 9,50 lei.

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK

|n fiecare såmb`t`, \ntre orele 9:00 [i 9:30,diminea]a, pute]i urm`ri la TVR 2, emisiunea SuperSport, cu tematic` din culturism, fitness, skanden-berg, medicina sportiv`, nutri]ie etc. |n decursulemisiunilor \i pute]i vedea pe Florin Uceanu, DanielOprea, Alexandru Bolborici, Viorel M`r`[oiu, Ionu]M`r`[oiu, Ion Oncescu, Cristian Neagu, CostelPripas, Petru Ciorb` [i al]ii.

Emisiunea Super Sportpe TVR 2

34 Culturism&Fitness nr. 6/2008

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 192 (6/2008)

Flloorrinna CCerrnnatv`̀ rreccommannd`̀

suplimmenntele nnutrritive

TOPCULTURIS

M.RO