Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

19
O O l l y y m m p p i i a a 2 2 0 0 1 1 2 2 C C a a m m p p i i o o n n a a t t e e l l e e N N a a ] ] i i o o n n a a l l e e d d e e s s e e n n i i o o r r i i S S c c u u l l p p t t u u r r a a [ [ i i c c o o r r p p u u l l u u m m a a n n director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (220) 2012 l 1,50 lei l www.efitness.ro WWW.TOPCULTURISM.RO

description

Va anuntam aparitia nr. 5 (220) pe 2012 al revistei Culturism&Fitness. Din sumar: - Olympia 2012 - Ramatul trisat cu gantera - Tiger Classic - CN de fitness, bodyfitness, bb classic si bikini seniori - Stiati ca… - Sculptura si corpul uman - Antrenametul pentru brate al lui Lee Labrada: biceps - Profil Raluca Raducu - Interviu cu Stefania Bia - CN de culturism seniori - Skandenberg Read more http://www.topculturism.ro/revista-culturism-fitness-nr-220-52012/

Transcript of Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Page 1: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

OOllyymmppiiaa 22001122

CCaammppiioonnaatteelleeNNaa]]iioonnaalleeddee sseenniioorrii

SSccuullppttuurraa[[ii ccoorrppuull uummaann

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 55 ((222200)) 22001122 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 2: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

CCuull ttuurr ii ssmm&&FFii ttnneessssToat` colec]ia revistelornoastre, de la num`rul 1la 219, este disponibil`

acum, pe DVD, \n formatdigital (pdf). Un DVD

cost` 15 lei. Comenzilese pot face la telefoanele

redac]iei sau pe email.

Olympia 2012 . . . . . . .8

Ramatul tri[at

cu gantera . . . . . . . .11

Tiger Classic . . . . . . .12

CN de fitness, bodyfit-

ness, bb classic

[i bikini seniori . . .14

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Sculptura

[i corpul uman . . . .20

Antrenamentul pentru

bra]e al lui Lee

Labrada: biceps . . .22

Profil

Raluca R`ducu . . . .23

Interviu

cu ßtefania Bia . . . .24

CN de culturism

seniori . . . . . . . . . . .26

Skandenberg . . . . . . .30

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Raluca R`ducu[i Daniel Racoveanu

Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt

SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capa-

citatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 2299,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neuro-transmi]`torilor [i au efect protector asu-pra creierului. u

110000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4455,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscu-lar), \mbun`t`]e[te recupe-rarea dup ̀ efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar, fa-vorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen\n ficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismulare cea mai mare nevoie(pentru sinteza proteic`). u

9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 5599,,0000 lleeii

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Accelerea-z` metabolismul lipidelor,favorizånd oxidarea lor lanivel celular, mobilizeaz`

depozitele de gr`sime, m`re[te perfor-man]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii

110000 gg –– 6699,,0000 lleeiiu MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 – 18.00sâmb`t` 10.30 – 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,70 lei/buc.

SILUETBAR

Culturism&Fitness nr. 5/2012 32 Culturism&Fitness nr. 5/2012

Suplimentarea cu L-carnitin`poate m`ri cu pån` la 70% cantitateade gr`sime metabolizat` de organ-ism. Este o substan]` a c`rei prin-cipal` func]ie este de a facilita trans-portul [i metabolismul acizilor gra[i\n celul`, unde sunt metaboliza]i [itransforma]i \n energie. |n afara\mbun`t`]irii performan]elor atletice[i a st`rii de s`n`tate a aparatuluicardiovascular, L-carnitina este foarteutil` \n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`-beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`,avånd un gust excelent.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,7700 lleeii//pplliicc

L-CarnitinInstant

B`utur` instant energizant` avånd compozi]ianutritiv`/plic: zaharoz` – 12,5 g,acid citric –1 g, taurin` – 801 mg,glucoronolacton` – 481 mg, cofein`– 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` –9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5mg, energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicatpersoanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Se fac comenzi de minimum 5 pli-curi.

25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Pre]: 1,29lei/plic

Reducerea este valabil` numai la comenzile prin po[t`, nu [i lamagazine sau s`li.

Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pewww.redis.ro

Instant Energy

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 3: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Alexandru Bolborici,Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode-lul Nicoleta Luciu.

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i,

proteine, vitamine [i minerale (cuarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola) recomandat pentru cre[terea ra-pid` \n mas` muscular`. O por]ie repre-zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[-tere accelerat` a masei musculare, serecomand` dou`-trei por]ii pe zi. Om`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat`

de carbohidra]i (70%), ce provin dinfructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub-stan]e care dau un gust foarte bun pro-dusului. Are o concentra]ie de 25% pro-teine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer,în cantit`]i egale fiecare).

CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce,datorit` compozi]iei (50% proteine [i35% carbohidra]i), poate \nlocui meseleobi[nuite din timpul zilei [i este reco-mandat atåt tuturor categoriilor de spor-tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do-resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`,cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol.

Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs).O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110055,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin ̀monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat̀ , tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2277,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 9933,,0000 lleeii

Whey Mass–REste un concentrat de carbohidra]i

(62%) [i proteine (32%), proteineleprovenind exclusiv din zer, [i este reco-mandat pentru energie [i cre[tere \n ma-s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor-tant aminoacid pentru mu[chi.

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 6655,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din car-

bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentrurefacerea rezervelor energetice ale or-ganismului. Se administreaz` 35 g \na-inte de antrenament (pentru a aveaenergie) [i 35-70 g dup` antrenament,pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCreatina este o substan]`, necesar`

\n toate contrac]iile musculare, produs`\n mod normal de ficat, pancreas [irinichi, din aminoacizi. Prezentarea subform` de tablete este foarte conve-nabil`, deoarece pot fi transportate [iadministrate u[or, \n plus [ti cu preciziecåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco-mand` administrarea a cåte o por]ie (5tablete), de 2-3 ori pe zi, \mpreun` cuun pahar mare cu sucuri naturale saucu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust

foarte bun, care con]in 500 mg crea-tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de

creatin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 5599,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 112255,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.

Concentra]ia proteic` este de 85%.CCuuttiiii 990000 gg –– 7733,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 112299,,0000 lleeii

Milk&EggConcentrat din lapte (zer – 33,33%

[i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou –33,33%, cu o concentra]ie proteic` de85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7733,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 112299,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-te secundare nedorite.

110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vi-tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

Se fac comenzi de minimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Vitamin Complex100% DZR

Acest complex de vitamine poate fiadministrat pentru optimizarea func]ii-lor organismului, men]inerea st`rii des`n`tate, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, cre[terea speran]ei de

via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihics`n`tos, \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.

Se administreaz` oral, cåte 2 ta-blete pe zi, \mpreun` cu un pahar deap` sau sucuri naturale. Dou` tabletecon]in 100% DZR din vitaminele: C,B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic,Biotin`.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu Zinc|mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la

men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner-vos, muscular [i osos, asigur` bunafunc]ionare a inimii [i circula]iei, elimi-n` nervozitatea [i stresul, regleaz`activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectual sus]i-nut, are efecte benefice asupra tenu-lui, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu|mpreun`, cele dou` minerale,

ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu-lui nervos, muscular [i osos, asigur`buna func]ionare a inimii [i circula]iei,elimin` nervozitatea [i stresul, reglea-z` activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectualsus]inut, are efecte benefice asupratenului, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

ZincZincul este un puternic antioxidant,

necesar la buna func]ionare a sis-temului imunitar, intervine \n reglareaproceselor metabolice, func]ionareasistemelor enzimatice [i men]ine inte-gritatea celular`. Este indispensabilpentru sinteza proteinelor, pentru for-marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in-sulinei. Regleaz` capacitatea de con-trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin-decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te-rea, stimuleaz` activitatea cerebral`,poate fi util \n anumite afec]iuni psi-hice. Deoarece este necesar pentruproducerea testosteronului [i a sper-mei, anumite tulbur`ri de poten]` se

pot datora unei caren]e cronice dezinc.

Se administreaz` oral o tablet` pezi, \mpreun` cu un pahar cu ap` sausucuri naturale. O tablet` asigur`100% DZR pentru zinc.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Vitamina C 700Vitamina C este un puternic antio-

xidant, ajut` la neutralizarea radica-lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis-mului, producerea de colagen \n ]esu-turile conjunctive, formarea osaturii [identi]iei, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, combaterea st`rilor deanxietate [i oboseal`, metabolizareaanumitor aminoacizi [i a glucozei, ab-sorb]ia altor minerale.

Doza unui adult este de 80-1.000mg pe zi, \n func]ie de necesit`]i. Seadministreaz` oral o capsul` (700 mgvitamina C) pe zi, \mpreun` cu unpahar cu ap` sau sucuri naturale.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 5/2012

FFlloorr iiiinnUUUUcceeaannuu

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783, 0724.579.149

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

Culturism&Fitness nr. 5/2012 5WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 4: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Protein–RUn baton proteic este echivalentul

nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60 g,avånd urm`toarea compozi]ie nutriti-v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitaminaC – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitaminaB6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg,zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa-re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen-zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut ridicat de fibre vege-tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz`sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi-lor, colesterolului [i trigliceridelor, \m-bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`-tatea articula]iilor [i tonific` sistemulcardio vascular. Are gust pl`cut, dul-ce-acri[or. Combate senza]ia de foa-me. Se recomand` consumarea a 1-3batoane pe zi, permi]ånd renun]areala una sau mai multe mese. 100% ve-getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 bbaattooaannee..u

22,,0000 lleeii//bbaattoonn

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Prote-inele con]inute sunt de origine anima-l`, din cele mai importante surse: lap-te, zer [i albu[ de ou. Gustul batonu-lui este foarte bun datorit` con]inutu-lui bogat \n arahide. Compozi]ie nutri-tiv`: proteine – 10 g, carbohidra]i – 30g, gr`sime vegetal` – 15 g, fibre – 2g, vitamine [i minerale – 2 g. Ingredi-ente: dextroz`, fructoz`, ulei din såm-bure de palmier, cacao, arahide, fulgide porumb, concentrat proteic din zer,concentrat proteic din albu[ de ou,concentrat proteic din lapte, lecitin`.Batonul are 60 g [i 370 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 batoane. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbaattooaannee..u

22,,0000 lleeii//bbaattoonn

Siluet BarBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut mare de fibre vegetale,ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin`(320 mg). Datorit` fibrelor, se reduceasimilarea gr`similor [i se favorizea-z` eliminarea lor. Combate senza]iade foame [i are un efect de detoxi-

fiere a stomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pe zi, unbaton putånd \nlocui o mas`, de-oarece asigur` [i necesarul de nutri-en]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai multemese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal. Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u..

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos,

prin con]inutul de nutrien]i de calitate [iîn propor]ii optime pentru necesit`]ileorganismului uman, care dau energie[i au un rol benefic, putånd \nlocui cusucces o mas`. L-carnitina [i aciziigra[i Omega 3 contribuie la stimulareaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant. Fulgii de grâu ger-minat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele,dau un gust excelent batonului. Estebogat în proteine [i fibre vegetale fiindrecomandat [i pentru folosirea în tim-pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in-grediente de origine animal`, deci poa-te fi consumat [i de c`tre cei care suntvegetarieni sau ]in post.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀--ttooaassee dduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa--ttoonnuull ssee \\nnccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiiipprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruuccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo--mmeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn [[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Sefac comenzi de minimum 5 batoane.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbaattooaannee..u

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Milk&Egg BarBaton bogat \n proteine provenind

din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco-mand` sportivilor [i categoriilor depopula]ie care au nevoie de o alimen-ta]ie proteic` [i de energie. Informa]iinutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro-teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine-rale – 1,3 g.

Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5

batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee..u

22,,5500 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar cu ceai verdeSe recomand` ca aliment ener-

getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri-en]i de calitate [i în propor]ii optimepentru necesit`]ile organismuluiuman, care dau energie [i au un rolbenefic. L-Carnitina [i acizii gra[iOmega 3 contribuie la stimularea ar-derii gr`similor [i la reglarea nivelului

colesterolului seric, iar ceaiul verde(1.250 mg) [i vitamina C sunt foartebuni antioxidan]i. Este bogat în pro-teine [i fibre vegetale, fiind recoman-dat [i pentru folosirea în timpul diete-lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate ficonsumat [i de c`tre cei vegetarienisau de persoanele care ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee..

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Wheybar–R ForteBatoane proteice

[i energizante avånd70 g, carbohidra]i –34.54, gr`simi –12,40, bogate \n pro-teine din zer – 17,66g [i care con]in 1.000mg de L-Glutamin`(cel mai importantaminoacid pentrumu[chi) [i 1.000 mgde B.C.A.A., carefavorizeaz` recupe-rarea dup` efort [icre[terea muscular`.

Se fac comenzi deminimum 5 batoane.25% reducere pentruminimum 50 batoane.u

33,,1100 lleeii//bbaattoonn

BATOANEBATOANE

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 9 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 9 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

Culturism&Fitness nr. 5/2012 7

Amino–RProdus de calitate superioar`, na-

tural, cu un procent [i raport optim deaminocizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con-]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural.

300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei

Amino Whey–RComprimate de 1.300 mg con]i-

nånd 85% izolat proteic din zer, unadintre cele mai bune surse de proteinedisponibile la ora actual`. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri-mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota-bil. Pentru sportivii de performan]` sepot dubla dozele.

330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de

taurin`. Se recomand` adminis-trarea a 1–2 tb. \naintea uneia dintremese cu un pahar cu ap`.

100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R

Este un supliment care con]ineaminoacizi esen]iali liberi sub form`

de comprimate de 1.000 mg, cu unraport optim de aminoacizi esen]iali.Necesarul mediu de aminoaciziesen]iali pentru sportivi este de apro-ximativ 400 mg/kgcorp/zi.

200 tablete – 41,00 lei300 tablete – 53,00 lei500 tablete – 89,00 lei

Arginin`Stimuleaz` eliberarea hormonului

de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei,contribuie la men]inerea func]io-nalit`]ii sistemului imunitar [i are unrol important \n buna func]ionare aaparatului cardiovascular \n mu[-chiul solicitat. O capsul` con]ine 700mg de L-Arginin`.

120 caspule – 39,00 lei

BCAABCAA este un produs cu efect

anabolic, care con]ine lan]ul impor-tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L-Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci-tatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care facili-teaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere,IGF-1 [i insulina.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule), de 1-2 ori pe zi, dincare una imediat dup` antrenament,\mpreun` cu ap` sau alt lichid pota-bil. O capsul` con]ine 500 mg deBCAA.

120 capsule – 25,00 lei

Glutamin`L-Glutamina reprezint` cel mai

important aminoacid pentru sportivi.|n timpul efortului fizic, organismulpierde o cantitate important` deaminoacizi, printre care [i L-Gluta-mina, care reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \norganism. Favorizeaz` sinteza pro-teinelor, previne catabolismul muscu-lar, \mbun`t`]e[te recuperarea dup`efort, stimuleaz` hormonul de cre[te-re [i activitatea sistemului imunitar.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule) de mai multe ori pe zi, \nlimita a 0,25 g pe kilocorp, din careuna imediat dup` antrenament, \m-preun` cu ap`. O capsul` con]ine500 mg de L-Glutamin`.

120 capsule – 29,00 lei

OrnitinaOrnitina \mpreun` cu arginina

favorizeaz` dezvoltarea masei mus-culare prin cre[terea nivelelor hor-monilor anabolici cum ar fi insulina [ihormonul de cre[tere. L-Ornitina areefect anabolic asupra ]esutului mus-cular prin m`rirea secre]iei de hor-mon de cre[tere (GH).

Se administreaz` cåte o por]ie (4capsule), de 2-3 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri natu-rale, \nainte de antrenament [i seara,\nainte de culcare, pe nemåncate. Ocapsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin`

120 capsule – 39,00 lei

AMINOACIZIAMINOACIZI

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redu-

s` [i con]inut mare de fibre vegetale.Datorit` fibrelor, se reduce asimilareagr`similor [i se favorizeaz` eliminarealor. Combate senza]ia de foame [i areun efect de detoxifiere a stomacului. Serecomand` consumarea a 1-3 batoanepe zi, un baton putånd \nlocui o mas`,deoarece asigur` [i necesarul denutrien]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai mul-te mese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal.

PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa--ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,9900 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`

senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.Este 100% vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal,

ce poate înlocui una sau mai multemese zilnice. Nu con]ine colesterol.Ajut` în dietele de sl`bire, regular-izeaz` tranzitul intestinal, împiedic`acumularea de colesterol, elimin` tox-inele din organism [i reduce risculapari]ei bolilor cardiovasculare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant

Plicuri care con]in 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent. Se fac comenzi deminimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,7700 lleeii//pplliiccFibromix–R

Tablete masticabile cu valoareenergetic` redus`, pentru reducereastratului adipos [i sc`derea \n greu-tate. Este bogat \n proteine, fibre nat-urale expandate, minerale [i vitamine[i are un con]inut sc`zut de lipide(sub 4%). Produsul este 100% vege-tal. Poate s` fie utilizat perioade\ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Siluet–R ForteTablete cu valoare energetic` mic`

[i con]inut mare de fibre vegetale,care se recomand` pentru reducereastratului adipos [i pentru sc`dereagreut`]ii corporale. Odat` ajunse \nstomac, fibrele \[i m`resc volumulajutånd la reducerea apetitului [i ast-fel se poate s`ri peste mese sau sepoate reduce cantitatea de alimentela o mas` f`r` a sim]i dup` aceeasenza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare atraficului intestinal.

220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii

L-Carnitin Lipotrop|n afara \mbun`t`]irii performan]e-

lor atletice [i a st`rii de s`n`tate aaparatului cardiovascular, L-carnitinaeste foarte util` \n cazul persoanelorsupraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai con]inevitamina C, care este un puternic an-tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[teefectul L-carnitinei, ajutånd la trans-formarea proteinelor, gr`similor [icarbohidra]ilor \n energie.

Produsul se prezint` sub form` decapsule gelatinoase, fiecare capsul`con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami-na B2.

110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

6 Culturism&Fitness nr. 5/2012

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783, 0724.579.149

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 5: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Dr. C. Ionescu,

Los Angeles

Anul acesta, a 46-a edi]ie atitlului suprem, a fost al 14-lea larånd de cånd concursurile pentrutitlul Olympia s-au desf`[urat \nLas Vegas. {i, ca de obicei, ca \nfiecare an, show-ul a fost maimare, mai spectaculos. Premiile\n bani au crescut la mai mult deun milion de dolari.

|n absen]a lui Jay Cutler, acci-dentat, Phil Heath [i-a ap`rattitlul cu succes, deschizånd poa-te o nou` er`, precum Jay Cutlera declarat anul trecut: „era PhilHeath!”.

|nc` de la preliminarii a fostclar c` lupta pentru titlu este \ntrePhil Heath [i Kai Greene. Defapt, Kai a pornit foarte bine,chiar ca favorit pån` la compara-rea unu la unu cu Phil, cånd adevenit clar c`, \n general, sau \n

parte, Kai este inferior lui Phil.Forma rotund`, pl`cut` ochiului,a lui Phil a fost clar superioar`celei a lui Kai, \n special la com-para]iile din spate, unde densi-tatea muscular` a lui Phil a fostsuperioar`.

|n rest, de remarcat pozi]ia a 8-a a lui Evan Centopani, la primuls`u concurs Mr. Olympia. TonyFreeman, considerat de mul]i ca„terminat”, la 46 de ani, pentrucompeti]iile profesioniste, s-a cla-sat al 7-lea. O alt` surpriz` pl`cu-t` a fost clasarea pe locul 3 a luiShawn Rhoden, locul 11 anul tre-cut, [i el un nou venit la Mr.Olympia, ceea ce dovede[te c`„fåntåna de talent” a americanilornu are fund!

|n rest, veteranii DexterJackson, fost Mr. Olympia 2008,Branch Warren, Dennis Wolf s-au clasat superior, ca de obicei.

Olympia 2013 va fi o lupt` \ntrePhil Heath, Kai Greene [i reveni-

rea (anticipat`) lui Jay Cutler,ceea ce \i va uimi pe to]i. Jay aterminat pe locul 2 de cåteva oridup` Ronnie Coleman, cåndmul]i l-au v`zut deja cå[tig`tor. Acå[tigat 4 titluri \ntrerupte doar deDexter Jackson, cånd Jay a fostie[it din form`, cu un virus la sto-mac [i cu ]esut adipos \n 2008.Apoi, a pierdut titlul anul trecut \nfavoarea lui Phil Heath. Deci,revenirea sa va fi poate cea mailung` carier` [i participare cu re-zultate \n primii doi \n istoria Mr.Olympia!

Iat` clasamentul primilor 10(total 19 concuren]i):

1. Phil Heath2. Kai Greene3. Shawn Rhoden4. Dexter Jackson5. Branch Warren6. Dennis Wolf7. Toney Freeman8. Evan Centopani9. Johnnie Jackson

Era Phil Heath!Olympia 2012

10. Lionel Beyeke

Mr. Olympia clasa 212|n absen]a lui Kevin English,

cå[tig`tor \n 2009, 2010 [i 2011,versiunea „light”, a titlului supremi-a revenit lui Flex Lewis. Primii[ase clasa]i (total 16 concuren]i):

1. Flex Lewis2. David Henry3. Eduardo Correa da Silva4. Jose Raymond5. Al Auguste6. Tricky Johnson

Ms. OlympiaIris Kyle [i-a ap`rat cu succes

titlul cu num`rul 8, egalånd astfelrecordul Lendei Murray. Urm`ri-toarea sa de mul]i ani, YaxeniOriquen, de asemenea campioa-n` \n 2005, s-a clasat a 3-a. De

8 Culturism&Fitness nr. 5/2012 Culturism&Fitness nr. 5/2012 9

foto

: iro

nman

, Fle

x

PPhhiiii llHHeeaatthh

KKKKaaiiiiGGrreeeennee

SShhaawwnnRRhhooddeenn

DDeexxtteerrJJaacckkssoonn

BBrraanncchhWWWWaarrrreenn

DDeennnniiiissWWWWooll ffff

TToonneeyyFFrreeeemmaann

EEvvaannCCCCeennttooppaanniiii

JJoohhnnnniiiieeJJaacckkssoonn

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 6: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

remarcat, clasarea pe locul 4 aAlinei Popa. Primele 6 clasate,din totalul de 13 concurente:

1. Iris Kyle2. Debi Laszewski3. Yaxeni Oriquen4. Alian Popa

5. Brigita Brezovac6. Sheila Black

Ms. Olympia FigureTitlul suprem i-a revenit lui Erin

Stern, de asemenea cå[tig`toare\n 2010. Nicole Wilking, cam-pioana de anul trecut [i din 2009,

s-a clasat a doua. Clasamentulprimelor 6, din totalul de 25 deconcurente (ceea ce subliniaz`marea popularitate a acesteiramuri) a fost:

1. Erin Stern 2. Nicole Wilkins

3. Candice Keene4. Heather Dees5. Mallory Haldeman6. Teresa Anthony

Ms. Fitness OlympiaAdela Garcia [i-a ap`rat titlul [i

astfel a ad`ugat \n palmaresuls`u cel de-al 7-lea titlu suprem.Iat` clasamentul primelor 6, dintotalul de 16 concurente:

1. Adela Garcia

2. Oksana Hrishina3. Tina Durkin4. Myriam Capes5. Tani Johnson6. Bethany Cistemino

Ms. Bikini OlympiaRelativ nou`, competi]ia, cea

de-a 3-a, a fost cå[tigat` deNathalia Melo. Locul 2 i-a revenitlui Nicole Nagrani, de asemeneacå[tig`toarea de anul trecut. La

prima edi]ie, \n 2010, titlul a fostcå[tigat de Sonia Gonzales, anulacesta clasat` doar a 6-a. Iat`primele 6 clasate din totalul de 32de concurente, cea mai nume-roas` categorie de la Olympia.

1. Nathalia Melo2. Nicole Nagrani3. India Paulino4. Diana Dahlgren5. Jaime Baird6. Sonia Gonzales

10 Culturism&Fitness nr. 5/2012

Alexandru Bolborici

Dac` te-ar \ntreba cineva careeste cel mai solicitant exerci]iu pecare \l faci la sal`, probabil veir`spunde c` genuflexiunile saupresa. Pentru mine, r`spunsuleste altul: ramatul cu gantera,efectuat \ntr-o form` mai tri[at`.

|n mod normal, ramatul cugantera se execut` cu un piciorsprijinit de o banc` [i cu cel`laltpe podea. Spatele este ]inut fix,cu måna care nu lucreaz` spri-jinit` de banc`, care asigur` opozi]ie mai stabil` a corpului.Gantera este ridicat` pe lång`corp, doar bra]ul se mi[c`, restulr`månånd fix.

Ideea este c`, ]inånd corpulcåt mai fix, va izola mai binemu[chii spatelui. Sunt de acordcu aceasta. |ns` putem s` facemexerci]iul \ntr-o manier` pu]intri[at`, cu o greutate mult maimare. Iat` cum:

|ntåi c`ut`m un suport \naltcam la jum`tatea coapsei. Neaplec`m [i punem o mån` pe el,cu cealalt` mån` vom ridica gan-tera. Flex`m pu]in genunchii [i]inem spatele drept, cambrat.Prefer s` ]in picioarele \n fan-dare, cu piciorul opus bra]uluicare lucreaz` \n fa]`. Ridic`mgantera pe o traiectorie vertical`,pån` atingem corpul. Dup` ce

termin`m cu un bra], facem opauz` de 30 de secunde [i efec-tu`m cu cel`lalt. Pentru concen-trare [i vizualizare prefer s` alegca suport rastelul de gantere dinfa]a oglinzii.

La o greutate de 90 kg, pot s`urc la peste 80 kg pentru ganter`.Evident, folosesc chingi, altfel nupot s` ]in gantera decåt cåtevarepet`ri. De[i greutatea pare ma-re pentru mul]i, num`rul de repe-t`ri este, de asemenea, ridicat,peste 10. |nc`lzirea pentru acestexerci]iu este foarte important`,a[a c` nu s`ri]i peste ea. Pe par-cursul repet`rilor, picioarele dau

un mic impuls, corpul se rote[tepu]in, um`rul bra]ului care lucrea-z` fiind mai sus decåt cel`lalt.

Num`rul de serii este de maxi-mum 2. Pur [i simplu \mi ia toat`energia. Dup` terminarea exerci-]iului, se termin` [i antrenamen-tul din acea zi.

Cum am precizat la \nceput,acest exerci]iu este cel mai solici-tant pentru mine, de aceea \l faco dat` la 4-5 antrenamente pen-tru spate. |ncep antrenamentulcu 4-5 serii de trac]iuni la bar`fix` sau la helcometru, apoi faccele dou` serii de ramat [i apoiacas`.

Ramatul tri[at cu gantera

Culturism&Fitness nr. 5/2012 11

LLLLiiiioonneellBBeeyyeekkee

FFlleexxLLLLeewwiiiiss

IIrr iiiissKKKKyyllee

EErr iiiinnSStteerrnn

AAddeellaaGGaarrcciiiiaa

NNNNaatthhaall iiiiMMeelloo

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 7: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai12,00 lei

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s` fiescos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipientpoate fi folosit [i pentru prepa-

rarea pudrelor proteice, putånd]ine loc de shaker. Oferta stan-dard cuprinde plicuri cu toatecele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cu osingur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-

foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la magazinulde prezentare Redis, Calea{erban Vod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 5/2012 13

Viorel Ristea, C`t`lin. Ca-tegoria a fost cå[tigat` deMarcel Macovei, un spor-tiv foarte echilibrat, cu for-me pl`cute.

La +90 kg, Drago[Popescu s-a impus \n fa]alui Raul Maghiar. Pe locul3, Costic` C`ileanu a ve-nit \n cea mai bun` form`de pån` acum.

La open, lupta s-a dat\ntre C-tin Laz`r [i Drago[Popescu, Drago[ cå[ti-gånd titlul la o diferen]`foarte mic`.

Concursul de bodyfit-ness a fost cå[tigat clarde \ncånt`toarea CristinaChiri]`, urmat` de EmiliaPantea [i de Ana MariaZv\nc`, care a devenit decurånd m`mic`.

Cel mai puternic la\mpins din culcat a foststrongmanul Dan L`canu, care a\mpins 210 kg, urmat de cunos-cutul culturist Claudiu Dug`e[es-cu, cu 200 kg.

Show-ul de skandenberg aconstat \n Vendetele DanielChivu vs Viorel Dobrin [i CiprianTapaszto vs Florian Laz`r.

Video HD g`si]i pe videosport.ro70 kg1. Radu Gherghel – Vaslui 2. Nicolae Cristea – Bucure[ti 3. Ovidiu Cozma – Baia Mare 4. R`zvan {indelaru – B5. Ionu] Gavrilescu – Bra[ov

6. Cristian Anghel – Constan]a80 kg1. Constantin Laz`r – Bucure[ti2. Andrei Alexandrescu –

Tårgovi[te 3. Petru Vi[ovan – Sighetul Mar. 4. Decebal Olteanu – Bucure[ti 5. Marius Mitrache – Bucure[ti 6. Andrei Gogoa[e – Bucure[ti90 kg1. Marcel Macovei – Ia[i 2. Marius Dragomir – Joi]a (GR)3. Alfred Chiriac – Hu[i4. Remus Heredeu – Oradea 5. Florin Stan – Bucure[ti 6. Florin Dogaru – Reghin+90 kg1. Drago[ Popescu – Bucure[ti

2. Raul Maghiar – Satu Mare 3. Costic` C`ileanu – N`vodari 4. Octavian Mih`i]` – Bra[ov 5. Andra[ Berecz – Bra[ov 6. Marius Antohe – Ia[ibodyfitness1. Cristina Chiri]` – Constan]a 2. Emilia Pantea – C`l`ra[i 3. Ana Maria Zv\nc` – B4. Raluca Moldovan – B5. Raluca Grebl` – F`ure[ti (MM) 6. Elena Ni]` – St`nce[ti (BZ\mpins culcat1. Dan L`canu (Bra[ov) 210 kg2. Claudiu Dug`e[escu (B) 200 kg3. Ionu] Tudose (C-]a) 190 kg 4. Andrei Ciur (B) 180 kg 5. Victor Barbu (Caracal) 150 kg

Alexandru Bolborici

Mult a[teptatul eveniment dinaceast` toamn` a fost un ade-v`rat show de mu[chi, for]` brut`[i frumuse]e datorit` competi]iilorprezente: culturism masculin, \m-pins culcat, skandenberg [i body-fitness feminin. Mihai Tigora aorganizat foarte bine competi]ia,show-ul fiind integral difuzat livepe internet.

La culturism, a fost cel mai pu-ternic concurs cu sportivi romånila care am fost prezent, premiilemari \n bani atr`gånd mul]i spor-tivi valoro[i. |n afar` de categoriasuper grea, la restul s-au f`cutsemifinale.

La 70 kg, a cå[tigat fostul cam-pion na]ional la juniori, RaduGherghel, \n fa]a mult mai titra]i-lor Nicolae Cristea [i OvidiuCozma. De asemenea, a avut unprogram liber deosebit, avånd[anse pentru titlul „Viorel Ristea”- cel mai bun program liber.

La 80 kg, a fost clar pentrufiecare c` este cå[tig`tor C-tinLaz`r. P`rea ireal ca un tip de78-79 kg s` ocupe a[a de multspa]iu. Dup` cum s-a [i scrisulterior pe forum, Costel este re-vela]ia anului la culturism. Luptas-a dat pentru locurile urm`toare,arbitrii avånd mult de lucru laaceast` categorie, primii 10 fiindfoarte buni. Locul secund a fostocupat de campionul absolut dela na]ionalele de anul trecut,

Andrei Alexandrescu.La 90 kg, cea mai numeroas`

categorie din concurs, s-au \n-scris 16 sportivi, foarte buni [ifoarte apropia]i ca valoare. Primii10 au fost campioni sau medalia]ila concursuri precedente. De[iMarius Dragomir, aka „Neam]u”,a fost la prima participare, a reu[ito mare performan]`: locul secund\n categorie [i cå[tigarea titluluipentru cel mai bun program liber,primind premiul de la fratele lui

12 Culturism&Fitness nr. 5/2012

TIGER CLASSIC

DDaannLLLL `̀̀̀ccaannuu

RRaadduu GGhheerrgghheell ,,,, MMaarrcceell MMaaccoovveeiiii ,,,, CCCC--tt iiiinn LLLLaazz `̀̀̀rr [[iiii DDrraaggoo[[ PPooppeessccuu

AAnnaa--MMaarriiiiaa ZZvv\\\\nncc `̀̀̀,,,, EEmmiiii ll iiiiaa PPaanntteeaa [[iiii CCCCrriiiisstt iiiinnaa CCCChhiiii rr iiii ]] `̀̀̀

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 8: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Alexandru Bolborici

|n perioada 14-15 septembrie2012, la Tårgu Mure[, s-a desf`-[urat competi]ia dedicat` sporti-vilor care practic` fitnessul, body-fitnessul, bodybuildingul classic,precum [i bikini.

La o privire general`, competi-]ia a fost una organizat` bine, f`-r` sincope majore, cu o logistic`satisf`c`toare, colaborarea din-tre organizator [i Federa]ie fiindprolific`. Sigur, unele aspecte arfi putut fi \mbun`t`]ite [i, f`r` \n-doial`, ar fi f`cut diferen]a \ntreun concurs „de pluton” [i o mani-festare sportiv` peste medie.|nc` de la startul competi]iei, to]icei prezen]i au remarcat c` sce-na nu corespundea nevoilor im-puse de probele ce urmau s` sedesf`[oare, fiind mult prea scur-t`. Astfel, evolu]iile sportivilor de

la probele de fitness [i bikini auavut de suferit, iar organizatoriiau asigurat laturile scenei \ntoc-mai ca pe timpul acroba]iilor de lacirc.

Iluminarea [i sonorizarea aufost de calitate.

|n ceea ce prive[te asigurareaback-stage pentru sportivi, potspune c` organizatorul a reu[its` rezolve \n mare parte cerin]eleimpuse de regulamente.

Referitor la arbitraj, m`rturi-sesc c` \nc` sunt de pus la punctmulte detalii \n ceea ce prive[tepreg`tirea arbitrilor pentru com-peti]ie, \n sensul bunei cunoa[teria regulamentelor specifice fiec`-rei probe, erorile acestora creåndfrustrare [i nemul]umire sporti-vilor [i spectatorilor. Situa]ii je-nante, \n care cei care asigurausecretariatul au gre[it, s-au reg`-sit [i la Tårgu Mure[.

Ar mai fi de spus cåteva cuvin-te [i despre acei antrenori carenu reu[esc s` \[i \nve]e sportiviis` pozeze m`car decent, dar [idespre cei cu un comportamentsuburban [i gregar, \n total` diso-nan]` cu preten]iile [i renumelepe care \l au.

La startul competi]iei s-au pre-zentat 85 de sportivi, din toatecol]urile ]`rii, majoritatea binepreg`ti]i. Prezen]a unui num`rconsiderabil de spectatori a asi-gurat o atmosfer` remarcabil`,probele de bikini [i bb classic f`-cånd deliciul publicului.

Domina]ia triunghiului BaiaMare - Ia[i - Constan]a a fost unaevident`, cluburile din acesteora[e adjudecåndu-[i majoritateamedaliilor.

A[ vrea s` remarc, \n cadrulacestui articol, presta]iile exce-lente ale unor sportivi de elit`,

care, \ntr-o perioad` marcat` denumeroase probleme financiare,au reu[it s` ating` forme de con-curs deosebite: Cristina Mnerie,Ionu] Man, {tefania Bia, CristinaChiri]`, Gabriela Vl`dean, R`z-van {indelaru, Florina Cernat,

Cristian Berciu, Alexandru Radu,Gabriel Feher, Marius C\rlan,Nicolae Grad [i Adrian Vasiliu.

|n final, concluziile care sedesprind \n urma acestei com-peti]ii sunt acelea c`, pe de oparte, \nc` exist` organizatori [i

sportivi dedica]i [i eforturile aces-tora pot compensa, de cele maimulte ori, neajunsurile financiare,iar pe de alt` parte, faptul c` fe-dera]ia trebuie s`-[i instruiasc`corespunz`tor arbitrii.

Rezultate:

14 Culturism&Fitness nr. 5/2012

NNiiccoolleettaaNNiiccoollaa

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde fitness, bodyfitness, bodybuilding classic

[i bikini, seniori [i senioare

Culturism&Fitness nr. 5/2012 15

CCrriisstt iinnaaMMnneerr iiee

IIoonnuu]]MMaann

CCrriisstt iinnaaCChhiirr ii ]] `̀

MMaarr iiaaBBeennddrr ii[[

AAlleexxaannddrraaOOiieeggaa[[

GGaabbrr iieellaaVVll `̀ddeeaann

{{tteeffaanniiaaBBiiaa

DDiiaannaaPPiivvnniicciieerruu

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 9: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

fitness 163 cm1. Nicoleta Nicola – Farul C-]a2. Iulia Moldovan – CSM Baia

Mare3. Georgiana P`dure – CSU

Oradea4. Judit Palecian – CSU Tg. M.5. Rebeca Gå] – CSM Baia

Marefitness +163 cm1. Cristina Mnerie – Gold Star

Baia Mare2. Ofelia O[an – CSM Baia

Mare3. Olivia Lupu – CSU Oradeaopen fitness – Cristina Mnerie

fitness masculin1. Ionu] Man – CS Gold Star

Baia Mare2. R`zvan {indelaru – Farul C-]a3. Alin Stoleru – CSM Ia[i4. George Micu – BB Lacta Tg.

Mure[bodyfitness 158 cm

Psyllium con]inede 14 ori mai multefibre solubile decâtov`zul [i, de aceea,se recomand` la cu-r`]area colonului; îm-bun`t`]e[te absorb]iavitaminelor [i minera-lelor, ajut` la reduce-rea colesterolului, joa-c` un rol important înreglarea glicemiei prinsc`derea vitezei de trecere aglucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco-mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau încure de sl`bit.

Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi-bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g,proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g.

Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuripe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime-diat.

30 plicuri – 15,00 lei50 plicuri – 19,00 lei

PsylliumProdusul se recomand` datorit` efectelor benefi-

ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul grasAlfa Linolenic) este recomandat pentru aportul degr`simi polinesaturate care sunt necesare organis-mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatuluicardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu-lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas-culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic)cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea \n greu-tate, \mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii[i a unghiilor, poate preveni distruge-rea ficatului datorat` alcoolului;Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re-ducerea hipertensiunii arteriale, ainflama]iilor [i ac]ioneaz` beneficasupra sistemului cardiovascular.

Administrare: se administreaz`oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi,\mpreun` cu un pahar cu ap` sausucuri naturale.

Produc`tor: Inovo Biologic Inc.Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie.

90 capsule – 45,00 lei

OMEGACOMPLEX

1. Cristina Chiri]` – Farul C-]a2. Alexandra {ipo[ – Post`varu

Bv3. Susana Teglas – Rapid Orbodyfitness 163 cm1. Maria Bendri[ – Farul C-]a2. Florina Cernat – CS{ 5 B3. Marinela Ungureanu – CFR

2002 Ia[ibodyfitness 168 cm1. Alexandra Oiega[ – Gold Star

Baia Mare2. Loredana Luc`cel – CSM

Baia Mare3. Alexandra Colta – CSM Re[i]a4. Ioana Petrean – CSM Baia

Mare5. Raluca Moldovan – Farul C-]abodyfitness +168 cm1. Gabriela Vl`dean – Farul C-]a2. Diana Vrabie – CS Gold Star

Baia Mare3. Ana Maria Ciob`niur – CSM

Baia Mareopen bodyfitness – Cristina Chiri]`bikini 163 cm1. {tefania Bia – CS{ 5 B2. Andreea Sandici – Vulturul de

Mare C-]a3. Alexandra Con]iu – CSM Baia

Marebikini 168 cm

1. Diana Pivnicieru – Farul C-]a2. Alexandra S`s`ran – CS Gold

Star Baia Mare3. Imola Farka[ – Olympia Gym

Bra[ov4. Anca Chetele[ – CSU Tg. M.bikini +168 cm1. Florina Rus – CSM Baia Mare2. Irina Leonte – Champions

GYM B3. Aurica B`lan – Champions

GYM B4. Cristina Buh`escu – Farul C-]a5. Gra]iela Deak – CSU Cluj N.bikini open – {tefania Biabodybuilding classic 168 cm1. Robert Aszalo[ – CSU Tg. M.2. Liviu Varga – CSM Bistri]a3. C`t`lin Pricop – CSM Baia

Mare4. Alexandru Marinca[ – CSM

DumyFitness Cluj Napocabodybuilding classic 171 cm1. Silviu Pop – Power GYM

Media[2. Aura[ Chiril` – Avicola Buz`u3. Gabriel M`rculescu – Florin

Power GYM Media[4. Ferencz Tokoly – Gold GYM

{imleul Silvaniei5. Claudiu Cherte[ –

DumyFitness Cluj Napoca

6. Levente Pany-Va[ – DeltaPower Gym Cluj Napoca

bodybuilding classic 175 cm1. Cristian Berciu – CSU Cluj N2. Adrian Lungu – Rapid Oradea3. Alexandru Radu – Gold Star

Baia Mare4. Vlad Chiorean – CSU Tg. M5. Istvan Duda[ – K.S.E. Tg.

Secuiesc6. Iliu]` {erban – Ulisse Foc[anibodybuilding clasic 180 cm1. Gabriel Feher – Delta Power

Cluj Napoca2. Marius C\rlan – CS{ 5 B3. Sergiu Saltelechi – CSU Tg. M4. Dan Aldea – CS{ {oimii Sibiu5. R`zvan Olariu – CSM Ia[i6. Lucian Chiril` – CFR 2002 Isbodybuilding classic +180 cm1. Andrei Vasiliu – CFR 2002 Is2. Nicolae Grad – CSM Baia

Mare3. Alexandru Albulescu –

Champions GYM B4. Iulian Ciuc` – CSM Baia Mare5. Alexandru Manole – Farul C-]aopen bodybuilding classic – Andrei Vasiliu

16 Culturism&Fitness nr. 5/2012 Culturism&Fitness nr. 5/2012 17

FFlloorr iinnaaRRuuss

RRoobbeerrttAAsszzaalloo[[

SSii llvviiuuPPoopp

CCrriisstt iiaannBBeerrcciiuu

GGaabbrr iieellFFeehheerr

AAnnddrreeiiVVaassii ll iiuu

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 10: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

cele mai mari state ale lumii prob-abil le [ti]i deja, dar, dup` cumspune Arnold \n prezentarea c`r-]ii, „sunte]i preg`ti]i pentru ceeace nu [ti]i?“ Cartea poate fi co-mandat` pe internet la adresawww.schwarzenegger.com

culturismul profesionist aie[it din criz`? Odat` cu debutulcrizei, acum 4 ani, num`rul con-cursurilor profesioniste, ce aveauloc imediat dup` Mr. Olympia, asc`zut spre zero, dar anul acestatrendul pare c` s-a inversat, \nmai pu]in de o lun` au avut loc 3concursuri. Astfel, cei mai buniprofesioni[ti au avut ocazia s`-[irotunjeasc` considerabil conturile[i palmaresul. La Sheru Classic,ce a avut loc \n India, la o s`pt`-mån` dup` Mr. Olympia, PhilHeath s-a clasat pe locul 1, urmatde Kai Greene [i Toney Free-man. Dup` \nc` o s`pt`mån`, laArnold Classic Europe, ce a avutloc \n Spania, Shawn Roden aocupat locul 1 urmat de DennisWolf [i Roelly Winklaar. Dup`\nc` o s`pt`mån` a avut locBritish Grand Prix, \n Anglia,unde tot Shawn Rhoden a luatlocul 1, urmat \ns` de JohnnieJackson [i Toney Freeman.

gr`simile saturate suntde fapt bune pentru s`n`tate?Timp de decenii, comunitateamedical` a blamat consumul de

alimente ce con]in gr`simi satu-rate, dar se pare c` se bazau pestudii incorect f`cute. Multe dinbolile de inim` de care sufer`popula]ia par s` fie datorate,potrivit unor noi studii, carbo-hidra]ilor rafina]i ce ridic` preamult nivelul insulinei. Potrivitacestor studii, gr`simile saturate:1) cresc colesterolul bun [i reducsubstan]ele asociate cu bolile deinim`; 2) sunt esen]iale pentrutransportul de calciu \n oase; 3)protejeaz` ficatul de ravagiilealcoolului [i ale medicamentelor;4) o parte, destul de mare, dincreier este compus` din ele; 5)fortific` sistemul imunitar \nt`rindcelulele albe \n sånge.

complexul de vitamine Bpoate strica somnul? VitamineleB pot cre[te nivelul de energie [i\mbun`t`]esc starea psihic`, deaceea nu e bine s` le lua]i \naintede culcare, ci diminea]a. La fel, emai bine s` månca]i ciocolat`diminea]a, o p`tr`]ic` are exactcantitatea de Teobromin` (o rud`a cofeinei) care te poate trezi.

romånul Raul Maghiar acå[tigat categoria de open juniorila Arnold Classic Europa pentruamatori? Cel`lalt romån partici-pant a fost Sergiu Sab`u, semifi-

nalist la categoria 85 kg seniori.fostul culturist Alexandru

Onu]u concureaz` cu succes lacompeti]ii de... off road? El a par-ticipat la cåteva concursuri, lacategoria de ma[ini de terenstandard, cu propriul Jeep Wran-gler [i, a reu[it s` se claseze pepodium. Tot el este [i fondator alJeep Club Romånia. RedisNutri]ie l-a sponsorizat la acestecompeti]ii.

Phil Heath este consider-at de unii dintre fani ca fiind „unuldintre cei mai umili campioni dinsportul de azi”? Umil, desigur, \nsensul pozitiv, adic` lipsit deorice urm` de arogan]`. Iat` unadintre declara]iile dublului cå[ti-g`tor la Mr. Olympia, care a ge-nerat asemenea apreciere dinpartea fanilor: „|nainte de concurs(n.r. Mr. Olympia), chiar dac` e[timort de oboseal`, asta trebuie s`faci: trebuie s` ie[i \ntre fani [i s`le strångi måna pentru c` au ve-nit s` vad` concursul [i s` \ntål-neasc` tipi ca noi. Sunt timpuri derecesiune [i cost` o gr`mad` debani s` zbori la Las Vegas s`vezi concursul, asta e dragoste

pentru sport. Tipii ace[tia aducbani \n sport pentru noi cei careconcur`m [i pentru asta trebuies` le mul]umim, ei fac toate aces-tea posibile.”

Phil Heath este adeptulgreut`]ilor mari [i al repet`rilorpar]iale? De[i la unele exerci]ii elfolose[te [i greut`]i mai mici pen-tru a face 12-15 repet`ri pe serie,la exerci]iile de baz` cu haltera,el m`re[te substan]ial greut`]ile[i l-am v`zut f`cånd doar patrurepet`ri singur plus dou` cu aju-tor, pe serie. De asemenea, amremarcat c`, la aceste exerci]ii cugreut`]i mari, el reduce multcursa mi[c`rii, pån` la jum`tatedin ea.

[i la Mr. Olympia aparsurprize? De[i apari]ia \n primii 6la o competi]ie de asemenea ca-libru a unor culturi[ti f`r` palma-res este pu]in probabil`, exist` [icazuri rare \n care la Mr. Olympiaapar culturi[ti ce „sar” \n mod ne-a[teptat direct pe podium. Anulacesta, este cazul lui ShawnRhoden, care a dep`[it culturi[ticonsacra]i, precum Branch Wa-rren, Dennis Wolf, Dexter Jack-son, [i s-a clasat pe locul 3, dup`ce anul trecut a ocupat un mo-dest loc 11.

Kai Greene este favoritpentru anul viitor? Din 2006, cånda luat locul 14 la concursulShawn Ray Colorado Pro-AmClassic, Kai tot urc` \n clasa-ment: \n 2007, a luat locul 7 laNew York Pro, locul 3 la ArnoldClassic \n 2009, locul 1 la ArnoldClassic \n 2010 [i locul 7 la Mr.

Olympia, locul 3 la Mr. Olympia \n2011 [i locul 2 anul acesta.Urmeaz` oare locul 1 anul viitor?Avånd \n vedere progresele con-stante f`cute an de an, PhilHeath are de ce s` se team`. Dealtfel, anul acesta arbitrii i-auchemat la compara]ie pe cei doiseparat de ceilal]i, ar`tånd clarfaptul c` lupta pentru locul \ntåise va da \ntre ei.

a ap`rut cartea „TotalRecall – My Unbelievably TrueLive Story“, scris` de Arnold?P`r]ile legate de cum a ajuns celmai mare culturist al lumii, cel maibine pl`tit actor de la Hollywoodsau Guvernatorul unuia dintre

18 Culturism&Fitness nr. 5/2012

PPhhii llHHeeaatthh

AArrnnoolldd

KKaaiiGGrreeeennee

SShhaawwnnRRhhooddeenn

RRaauullMMaagghhiiaarr

Culturism&Fitness nr. 5/2012 19WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 11: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Dan N`stase

Sculptura nu reproduce servilforme \ntålnite \n realitate, ci leinterpreteaz`, \nvestindu-le cuputin]a de a exprima un mesaj cur`sunet emo]ional [i educativ. |nsculptur` valorile artistice [iexpresive ale corpului uman,formele acestuia, au constituit,de-a lungul vremurilor, principalulpurt`tor al mesajului artistic. Ex-primarea unui \ntreg univers deidei, valori [i atitudini, care con-stituie personalitatea moral` aomului, prin mijloace ce folosesccu prec`dere formele corpuluiomenesc, e problema sculpturii.Problema model`rii corpuluiuman \ntreg, \n repaus sau mi[-care, ne introduce \n chiar esen]aartei sculpturii. |n aceast` pers-pectiv`, modelarea corpuluiuman prime[te o func]ie artistic`dintre cele mai importante, iarstaticul, atitudinile [i mi[c`rile luidobåndesc valoarea unui limbajprin care artistul comunic` me-sajul cuprins \n opera sa. Forme-le prin care a fost reprezentat de-a lungul vremurilor corpul umanconstituie o cronic` vie a evolu]ieiconcep]iei despre umanitate.

PPaalleeoolliittiicc,, nneeoolliittiiccCercet`rile arheologice de-

monstreaz` c`, \nc` de la \n-ceputul paleoliticului,

unele elemente deform` au fost cre-

ate \n mod cert cu ointen]ie artistic`.

|ntre acestea,deosebit dei n t e r e s a n t e

sunt reprezen-t`rile figurii uma-

ne cu v`dite ten-din]e realiste care,

zgåriate pe pere]iiunor pe[teri, lucrate

\n relief ori chiar \n mici

sculpturi din piatr`,\nf`]i[eaz` femei

cu forme bogate,planturoase,simbolizåndf e r t i l i t a t e a(Fig. 1. Ve-nus dinWillendorf).Din neoliticne-au r`-mas mai

multe vestigii plastice: figuri femi-nine, sculpturi \n lut de tauri,bizoni, menhire cioplite \n stånci,care arat` eforturile artistice aleomului din acele vremuri (Fig. 2.Gånditorul de la Hamangia). |nepocile de aram`, bronz [i fier,de[i modul de via]` al omului,rela]iile lui cu natura [i, ca atare,necesit`]ile lui privind obiectele [iformele lor au suferit doar trans-form`ri extrem de lente.

EEggiippttuullEgiptenii au fost primii care au

urm`rit s` exprime \n arta lor fru-muse]ea [i armonia manifestat`\n alc`tuirea corpului uman.

|n Egipt, cele mai vechi repre-zent`ri artistice cunoscute nou`(\n jurul anilor 3.200 |.H.) v`descun stil ce presupune [i existen]aunor perioade anterioare decrea]ie artistic`, din care nu ne-aur`mas \ns` vestigii edificatoare.

Impresia de uniformitate [i mo-notonie care, la prima vedere,pare s` caracterizeze aceast`art`, ce aparent \nf`]i[eaz` ace-la[i personaj, executat de acela[iartist, dup` aceea[i metod`, dis-pare la un studiu mai am`nun]ital diverselor crea]ii ale sculpturiiegiptene.

Talia este mult mai \nalt` decåtmijlocie, trunchiul, lung \n raportcu membrele, cu o alungire rela-tiv` a celui de-al doilea segmental acestora, antebra]ul [i gamba.Pieptul este bine dezvoltat, ume-

rii largi, bra]ele musculoase, iar[oldurile \nguste. Gambele suntsub]iri iar extremit`]ile, adic` tal-pa piciorului [i måna, propor]io-nal mai lungi (Fig. 3. RegeleMykerinos \ntre zei]e).

Sculptura egiptean` a recon-stituit o figur` uman` puternic`,dar supl`, cu umeri mai largi de-cåt \n natur`. De asemenea, to-racele, \n prezent`rile statuarepentru a scoate \n eviden]` talia,apare mai \ngust \n jum`tatea luiinferioar` decåt \n natur`. {ol-durile sunt stråmte [i elansate,ansamblul dånd impresia unuitors cu talia cambrat`. Modelulmuscular moderat, pu]in proemi-nent, realizeaz` tipul mu[chilorlungi. Forma muscular` a gambeieste foarte caracteristic`, ea nuse \ntålne[te \n nici o alt` art` aantichit`]ii. Tratarea morfologic`a mu[chilor, a \nveli[ului abdo-

minal, precum [i rotunjimile deli-cate ale umerilor sunt apropiatede natur` .

Sculptura [i corpul uman

FFiigg.. 11

20 Culturism&Fitness nr. 5/2012

FFiigg.. 22

FFiigg.. 33

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 12: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

22 Culturism&Fitness nr. 5/2012

VVåårrsstt`̀:: 27 ani

||nn`̀ll]]iimmee:: 1,65 m

RRee[[eeddiinn]]`̀:: Bucure[ti

SSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`

GGrreeuuttaattee: 53 kg \n concurs,

62 kg \n extraseon

PPaallmmaarreess::

– multipl` campioan` na]ional`

la culturism junioare [i senioare

– vicecampion` european`

de culturism senioare \n 2012

MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: su[hi \n extrase-

zon, ton buc`]i cu salat` la regim

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: s` \mi p`strez

condi]ia fizic` [i s` ajut

[i alte femei s` ob]in` un corp

armonios prin fitness

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii

ppeennttrruu ppiieepptt::

3 superserii constånd din \mpins

\nclinat cu gantere (12 repet`ri),

peck-deck (16) [i pull-over (16)

RRRR AAAA LLLL UUUU CCCC AAAARRRR ÅÅÅÅDDDD UUUU CCCC UUUU

Culturism&Fitness nr. 5/2012 23

Deoarece bicep[ii sunt relativo grup` mic` fa]` de ceilal]imu[chi ai trunchiului, prefer s`-iantrenez imediat dup` spate. An-trenamentul spatelui nu numai c`\nc`lze[te bicep[ii, dar \i [i preo-bose[te. S` v` reamintesc rutinamea de antrenament: ziua 1 -piept, umeri, triceps; ziua 2 -spate, biceps, abdomen; ziua 3 -pauz`; ziua 4 - picioare; ziua 5 -pauz`; ziua 6 - se reia ciclul.

Bun, acum \napoi la biceps.Cånd vorbim despre biceps, vor-bim despre supina]ie [i desprecursa complet` a flexiilor. Flexiilecu supina]ie \nseamn` s` \nce-pe]i ]inånd \ncheietura måinii \ntr-o pozi]ie neutr` [i, pe m`sur` ceflexa]i bra]ul, \ncheietura se ro-te[te \n sensul acelor de ceasor-nic pentru bra]ul drept [i inverspentru cel stång. Cursa complet`la flexii este obligatorie. Nu sacri-fica]i niciodat` forma de execu]iepentru greut`]i mai mari. Parteanegativ` s` fie efectuat` lent, s`men]ine]i stres pe biceps [i lacoborårea greut`]ii. Iat` antrena-mentul meu tipic pentru biceps:

Exerci]iul 1:Flexii concentrate.Nu este gre[eal`,cu el \ncep antre-namentul. Am aflatc`, dac` \ncep an-trenamentul cu unexerci]iu de izolaref`cut alternativ, cuun bra], pe rånd,m` ajut` cu adev`-rat s` stimulezcre[terea mu[chi-ului. Dup` \nc`l-zire, face]i 3 serii a10 repet`ri. La ulti-ma serie, reduce]igreutatea [i com-pleta]i imediat cu\nc` 5 repet`ri.

Plasa]i cotul pe partea inte-rioar` a coapsei [i p`stra]i-l pozi-]ionat acolo. Flexa]i gantera c`treum`r, contracta]i puternic bicep-sul \n partea superioar` [i supi-na]i cåt mai mult \ncheietura. Evi-ta]i tri[area, f`r` balans sau ocurs` incomplet` a mi[c`rii.

Exerci]iul 2: Flexii cu bara EZ.Face]i 3 serii a 10 repet`ri. Laultima serie, reduce]i greutatea [imai face]i \nc` 5 repet`ri, f`r`pauz`.

Folosi]i o priz` care este maimare decåt l`]imea coapselor,astfel \ncåt palmele s` fie \n late-ralul coapselor cånd bara le atin-ge. Apleca]i-v` pu]in \n fa]`. Fle-xa]i bara \ntr-un arc de cerc cumen]inerea coatelor fixate pe la-teralul corpului.

Evita]i oprirea mi[c`rii \n par-tea de sus sau de jos. Nu v`balansa]i.

Exerci]iul 3: Flexii la bancaScott. Deoarece restric]ioneaz`mi[carea bra]ului \n partea de josa repet`rii, este un exerci]iu ex-celent pentru partea inferioar` abicepsului. Efectua]i 3 serii a 10

repet`ri. La ultima serie, reduce]igreutatea [i mai face]i \nc` 5repet`ri, f`r` pauz`.

}ine]i partea posterioar` abra]elor fixate de banc` [i con-centra]i-v` s` ridica]i greutateacu bicep[ii, nu cu umerii sau spa-tele. Evita]i s` v` balansa]i dincorp, nu hiperextinde]i coatele \npartea de jos, coborå]i greutatealent pån` ce coatele sunt aproa-pe \ntinse.

Exerci]iul 4: Flexii ciocan. Mul]iculturi[ti nu fac acest exerci]iu.Este o gre[eal`. Flexiile ciocanajut` cu adev`rat la construireagrosimii mu[chilor bicep[i bra-hiali [i a antebra]elor. Efectua]i 3serii a 10 repet`ri. La ultima se-rie, reduce]i greutatea [i maiface]i \nc` 5 repet`ri, f`r` pauz`.Executa]i-le alternativ, o repetarecu un bra], urmat` de o repetarecu cel`lalt bra]. }ine]i gantera cumånerul \n plan perpendicular pesol. Ridica]i-le [i coborå]i-le lent,f`r` balans din corp, p`stråndtensiune tot timpul \n mu[chi.

Asta e! Sunt sigur c` ve]iob]ine rezultate vizibile cu acestantrenament. Gata cu bra]ele tipspaghete. Garantez c` rutina v`va pompa bra]ele [i va duce lacre[terea lor.

De-a lungul anilor, am obser-vat c` principala problem` acelor care nu reu[esc s` creasc`la bra]e este supraantrenamen-tul. Prea mult` stimulare este lafel de rea precum prea pu]in`.|ncerca]i rutina [i ve]i vedea. Nuuita]i de nutri]ie [i suplimenta]ie,care joac` un rol foarte important\n ecua]ie.

Lee Labrada

Ironman

Antrenamentul pentru bra]e al lui Lee Labrada

BICEPS

LLLLeeeeLLLLaabbrraaddaa

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 13: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Daniel Oprea

campion balcanic

De fiecare dat` cånd sunt invi-tat s` realizez un interviu cu unsportiv, m` v`d pus \n fa]aaceleia[i dileme: care ar fi celemai potrivite \ntreb`ri pe care a[putea s` le preg`tesc pentruinterlocutorul meu astfel \ncåt citi-torul s`-i surprind`, \n cele cåtevarånduri, cåt mai cuprinz`tor posi-bil, personalitatea, caracterul,starea de spirit, modul de via]`,performan]a [i ambi]iile acestuia.M`rturisesc c` misiunea mea, celpu]in de data aceasta, a fost multu[urat` de presta]ia dezinvolt` [iprofesionist` a {tefaniei, care,

atunci cånd a \nceput s` relateze,m-a f`cut s` regret c` nu amadus cu mine un reportofon. Lu-crurile s-au limpezit pentru mine\n momentul \n care am aflat c`discut cu o absolvent` a facult`]iide jurnalism.

{tefania, la numai 23 de ani,este vicecampioan` mondial` deseniori la bikini, o nou` ramur`sportiv` introdus` \n competi]iide IFBB, \ncepånd cu anul 2011.

– {tefania, te rog s` prezin]icititorilor care este parcursul t`usportiv pån` la momentulBialstock, Polonia.

– Sunt n`scut` \n ianuarie1989 [i, de la vårsta de 8 anipån` la 18 ani, am practicat atle-tismul de performan]`, partici-

pånd \n probele de 400 m. Au ur-mat doi ani de pauz` sportiv`.Apoi, \n]elegånd c` o form` fizic`decent` nu se poate ob]ine [i\ntre]ine f`r` sport, \n anul 2011am \nceput antrenamentele subconducerea doamnei profesoareIrina Muntean [i a domnului DanEnu]`. Anul acesta am participatla dou` competi]ii na]ionale, maiprecis la Campionatul na]ional dejuniori [i la cel de senioridesf`[urate la Media[, respectivTårgu Mure[. La ambele concur-suri am ob]inut locul I, iar la celde la Tårgu Mure[ am cå[tigat [iopenul probei „bikini”.

– Ce implic`, pentru o con-curent` la proba de „bikini”, pre-g`tirea pentru o competi]ie de ni-vel mondial?

– Preg`tirea pentru aceast`competi]ie a implicat toate celetrei elemente specifice: antrena-ment, nutri]ie [i refacere. Petoate acestea le-am tratat cumult` seriozitate. M` antrenez 6zile pe s`pt`mån` la sal`, cugreut`]i moderate, efectuånd \n-tre 15 [i 20 repet`ri pe serie. An-trenamentul cardio are prioritate\n perioada de dinainte de con-curs [i cele 5 [edin]e pe s`pt`-mån` m` ajut` s` pierd ]esut adi-pos [i s` p`strez tonusul muscu-lar. |n ceea ce prive[te alimenta-]ia, atåt \n off season, dar [i\nainte de competi]ie, trebuie s`recunosc s` sunt foarte riguroas`[i respect cu stricte]e planul nu-tri]ional stabilit cu antrenoareamea. |n off season, cele 2000 decalorii repartizate pe parcursul a3 mese [i 2 gust`ri, care de obi-cei provin din legume, fructe,salate, cereale integrale, carnede pui, pe[te [i curcan, \mi asigu-r` energia necesar` sus]inerii an-trenamentelor. |n perioada pre-competi]ional`, cobor num`rul decalorii pån` la 1.200, iar dieta

24 Culturism&Fitness nr. 5/2012

Interviu cu {tefania Bia devine una hiperproteic`. – Ai \ntålnit persoane cu idei

preconcepute cu privire la sportulpe care \l practici?

– Da! {i, din p`cate, nu pu]inisunt aceia care confund` unsport de frumuse]e corporal`,cum este proba „bikini”, cu expu-nerile indecente sau cu alte ches-tiuni de natur` erotic`. Adev`ruleste acela c` proba „bikini”, princerin]ele regulamentului specific,implic` tonus muscular [i definiremoderat`, simetrie [i propor]ii,elegan]` [i dezinvoltur` \n pre-zentare [i, nu \n ultimul rånd, oexpresie facial` cåt mai pl`cut`.

– Care crezi c` sunt atuurilecare te-au propulsat pe a douatreapt` a podiumului mondial?

– Cred c` grupele mele celemai bune sunt abdominalii [i fesi-erii. Dincolo de aspectul fizic ge-neral, ]inuta scenic` deosebit`m-a ajutat foarte mult. }inutascenic` rezult` \n urma nenum`-

ratelor antrenamente tehnice,specifice, unde doamna profe-soar` Irina Muntean, antrenordar [i arbitru, adept` a principiu-lui „s` \]i preg`te[ti sportivul pen-tru ce ar vrea arbitrii s` vad` pescen`”, are principalul merit.

– Cåt te ajut` sportul [i, \n modparticular acest rezultat, \n via]ade zi cu zi?

– Toat` lumea [tie care suntbeneficiile practic`rii sportului, iareu sunt dintre cei care pledeaz`pentru cåt mai mult sport, oricarear fi acesta. Titlul de vicecam-pioan` mondial` nu face altcevadecåt s` m` oblige la mult maimult` munc` [i visul meu esteacela de a deveni campioan`mondial`. |n via]a de zi cu zi, fiindpersonal trainer la o sal` din Bu-cure[ti, rezultatul ob]inut nu facedecåt s` sporeasc` \ncredereacelor pe care \i antrenez \n tehni-cile [i cuno[tin]ele mele sportive[i s` \mi consolideze pozi]ia de

„model de urmat”.– Sunt persoane care te-au

ajutat \n demersul t`u [i c`rora aivrea s` le mul]ume[ti?

– Sigur! A[ vrea s` le mul]u-mesc p`rin]ilor mei, antrenorilormei, doamnei Irina Muntean [i dlDan Enu]`, precum [i dl Ale-xandru Badea de la CompaniaBrenntag. Fiecare dintre ace[tiaa contribuit la ob]inerea titlului devicecampioan` mondial` [i, peaceast` cale, le mul]umesc dinsuflet!

– La final, {tefania, te rog s`adresezi un gånd cititorilor revis-tei Culturism [i Fitness.

– Pe cititorii revistei \i sf`tuiescs` nu abdice niciodat` de la unmod de via]` sportiv, s`n`tos [iechilibrat. De asemenea, le reco-mand s` citeasc` \n continuareaceast` revist` pentru c` esteuna dintre sursele de informa]iede calitate.

{{tteeffaanniiaa BBiiaa,, vviicceeccaammppiiooaann`̀ mmoonnddiiaall `̀,,ccuu aannttrreennoorruull DDaann EEnnuu]] `̀

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 14: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Alexandru Bolborici

Competi]ia a fost g`zduit` \nacest an, la fel ca [i \n 2007, laReghin. {i acum organizarea afost foarte bun`, dl Gabi Tonceanocupåndu-se de toate detaliile.Sala a fost plin` pån` la refuz,atmosfera a fost ca pentru unadev`rat campionat na]ional, iarspectatorii au avut ce vedea.

|n opinia mea, acest campi-onat na]ional este \ntre primele 5ca valoare, din toate timpurile. Afost plin de surprize, la 9 din cele11 categorii avem campioni noi.

La culturism senioare, catego-ria 55 kg, Bianca Mic s-a impusf`r` probleme, prezentånd struc-tur` [i forme armonioase. Acå[tigat, de asemenea, [i openul\n fa]a Mihaelei Beatrice {erban,cå[tig`toarea de la +55 kg, \nc`junioar`.

La culturism seniori, la 65 kg,

clasamentul a fost evident chiar[i pentru un neini]iat. |n sfår[it,dup` mul]i ani, Robert Ianici avenit \ntr-o form` de concursadecvat` [i a ocupat locul 3. De[iconcureaz` de mai bine de 15ani, Emil Giurgiu a trebuit s` semul]umeasc` cu locul secund,titlul de campion revenind b`im`-reanului Bogdan Farca[.

De[i este foarte tån`r [i seantreneaz` de pu]in timp, DanBlaj s-a impus \n fa]a unor numegrele la 70 kg, precum OvidiuCozma sau Nicolae Cristea. Maimult decåt atåt, a cå[tigat [iopenul. Un start fantastic pentruun necunoscut. R`måne de ur-m`rit parcursul.

La 75 kg, ve[nic tån`rul CostelTorcea a venit \ntr-o form` deconcurs foarte bun` [i a ocupatlocul secund, dup` Vlad Alma[.

La 80 kg, Sebastian V`su] nu aprins o form` prea bun` [i acestlucru l-a costat, Ovidiu Botescu

\ntrerupåndu-i lungul [ir de victorii.La 85 kg, a cå[tigat Nicolae

Grad. Chiar dac` a avut aceea[iform`, precum \n urm` cu os`pt`mån`, la na]ionalele debodybuilding classic seniori, aicia cå[tigat, dar dincolo nu. A[a-dar, problema e la arbitraj. Pe lo-cul 2, din nou, ca \n anii anteriori,Sorin Fritea. Sorin concureaz` laseniori de aproape 20 de ani [inu a reu[it ob]inerea titlului.Poate la anul.

La 90 kg, Manea Marcel [i-aap`rat titlul na]ional. Dac` s-ar fidat un premiu pentru cel maimare progres \n ultimul an, atuncicå[tig`torul ar fi Hora]iu Forgaci,care a venit pe locul secund.

La 100 kg, Daniel Racoveanu[i-a f`cut reapari]ia \n culturism,cu succes, dup` o absen]` de 6ani.

+100 kg a fost cea mai slab`categorie ca valoare din concurs,doar Andrei Ciur fiind singurul

CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALEde culturism seniori, senioare [i perechi

26 Culturism&Fitness nr. 5/2012 Culturism&Fitness nr. 5/2012 27

supergreu, \n adev`ratul sens alcuvåntului. Practic, \n afar` deAndrei, care are abia 23 de ani,nu mai exist` \n ]ar` un super-greu.

La perechi, a cå[tigat mixtuldintre Bianca Mic [i CristianBerciu, astfel c` Bianca a cå[-tigat tot ce se putea, iar Cristian[i-a ad`ugat \nc` un titlu la cul-turism, pe lång` cel de body-building classic de anul acesta.

Surpriza concursului a fostdemonstra]ia grecului Mike Kefa-lianos, culturist profesionist carea participat la Mr. Olympia, fiind\ntr-o form` foarte bun`. Lui i-arevenit onoarea s` \nmånezececul de 5000 lei [i trofeul CupaSebastiano cå[tig`torului de laopen seniori, Dan Blaj.

1.000 de poze [i video HDg`si]i pe site-ul topculturism.ro55 kg1. Bianca Mic – CSU Cluj N2. Iuliana Giurgiu – CS Vispo Br3. Constan]a Tab`r` – Avicola

Buz`u+55 kg1. Mihaela {erban – CS

Teleorman Alexandria2. Raluca R`ducu – CS{ 5 B3. Nicoleta Vlad – Power Gym

Media[4. Mihaela Pas`re – Gladiator

Gym Cr5. C`t`lina Gint` – Champions

Gym Bopen feminin – Bianca Mic65 kg1. Bogdan Farca[ – Gym Ovidiu

Baia Mare2. Emil Giurgiu – CS Vispo Br3. Robert Ianici – Champions

Gym B4. Ioan Dragomir – Post`varul Bv5. Alexandru Marinca[ –

Dumifitness Cluj N6. Claudiu Cherte[ –

Dumifitness Cluj N70 kg1. Dan Blaj – Rapid Oradea2. Nicolae Cristea – CS

Metrorex B3. Ovidiu Cozma – Gym Ovidiu

Baia Mare4. Oni]` Caracud` – Olympia

Pro Gym Bv5. Petru Moja – Gold Star Baia

Mare6. Mircea Stan – Hakko Ryu B75 kg1. Vlad Alma[ – Gold Star Baia

Mare2. Costel Torcea – Gladiator

Gym Cr3. Ovidiu Hogea – Post`varul Bv4. Gabriel M`rculescu – Power

Gym Media[5. Daniel Ra]iu – Dinamic 2000

Satu Mare

6. Ioan Cojocari – CSU Cluj N80 kg1. Ovidiu Botescu – CS ING

Gym C\mpulung Mold.2. Sebastian V`su] – CSU Cluj N3. Cristian Berciu – CSU San

Gym Cluj N4. Gabriel Tatu – Champions

Gym B5. Tiberiu Horvath – CSU Cluj N6. Ionu] Novac – CS Vispo Br85 kg1. Nicolae Grad – CSM Baia

Mare2. Sorin Fritea – Gold Gym

{imleul Silvaniei3. {tefan Cristian – Apollo Sport

Sf.Gheorghe4. Ion Marin – Gym Mar Strong

Oradea5. Petrea L`c`tu[u – Power

Gym Vatra Dornei6. R`zvan Olariu – CSM Ia[i90 kg1. Marcel Manea – Power Gym

Medias2. Hora]iu Forgaci – Sebastiano

Reghin3. Valentin M`gurean – Gold

Star Baia Mare4. Silviu Sand – Culturism

Tineretul Tg. M5. Zaven Mandalian – Apollo

Sport Sf. Gheorghe6. Ioan Muntean – CS Unirea

Alba Iulia100 kg1. Daniel Racoveanu –

BBiiaannccaaMMiicc

MMiihhaaeellaa{{eerrbbaann

BBooggddaannFFaarrccaa[[

DDaannBBllaajj

VVllaaddAAllmmaa[[

OOvviiddiiuuBBootteessccuu

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 15: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Vizita]i siteulbratdefier.ro [i ve]i g`sio list` cu s`lide antrenamentde skandenberg,din toat` ]ara.

S~LI ANTRENAMENT SKANDENS~LI ANTRENAMENT SKANDENBERGBERG

Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo-Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie subform` de glucoz` pe o perioad` mai \ndelungat` decåt za-h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg arenevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a puteaefectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore.

Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15g (se poate dizolva \ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se faceo reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri.

efect energetic \ndelungat

Culturism&Fitness nr. 5/2012 29

Champions Gym B2. Ioan Rade[ – Post`varul Bv3. Claudiu Streza – Sebastiano

Reghin4. Florin Berbecar – CSU San

Gym Cluj Napoca5. Liviu Ciocan – Flex Ia[i6. Andrei Lungu – CSU Cluj N+100 kg1. Andrei Ciur – CS{ 5 B

2. Aurelian C`pu[an – CSU Cluj N3. George Preda – Hakko Ryu B4. Marin Mure[an – Mada&Mari

Cluj Napoca5. Valentin Gu]` – CS Body

Gym Deva

perechi1. Bianca Mic + Cristian Berciu2. Mihaela Pas`re + Marcel

Manea3. Iuliana Giurgiu + Emil Giurgiuopen masculin – Dan Blaj

28 Culturism&Fitness nr. 5/2012

PALATINOSEPALATINOSENNiiccoollaaeeGGrraadd

MMaarrcceellMMaanneeaa

DDaanniieellRRaaccoovveeaannuu

AAnnddrreeiiCCiiuurr

MMiikkee KKeeffaall iiaannooss [[ii GGaabbrr iieell TToonncceeaann

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 16: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Alexandru Bolborici

Juniorul Constantin-CristianPiticar a ob]inut medalia de ar-gint la Campionatul Mondial deSkandenberg, care s-a desf`-[urat \n perioada 10-17 sep-tembrie 2012, \n Brazilia. Aces-ta a fost \nvins \ntr-o final` in-cendiar`, de la bra]ul drept, derusul Pavel Lunev. Piticar a fostla un pas de a se clasa pe po-dium [i la bra]ul stång.

Romånia a fost reprezentat`de sportivii Ioan-Cristian Pu[-ca[u, Constantin-Cristian Piti-car, Alin-Emanuel Sandu [i dearbitrul interna]ional, MirceaSimionescu-Simicel. Cu toatec` au existat probleme orga-nizatorice ale federa]iei gazd`,lotul na]ional s-a prezentat \ntr-o form` foarte bun` [i a repre-zentat cu måndrie Romånia.

Tot \n cadrul acestui campi-onat, s-au desf`[urat [i alege-

rile pentru desemnarea execu-tivului Federa]iei Mondiale deSkandenberg pentru urm`torii 4ani. Pre[edintele canadian, FredRoy, cel care a fost \n frunteaforului mai bine de 14 ani, a fost\nfrånt de bulgarul AssenHadjitodorov, actualmente Pre-[edintele Federa]iei Europenede Skandenberg.

O noutate [i o veste bun`pentru to]i juniorii este c` ace[tiapot trece mai u[or, de la catego-ria lor la cea de seniori, prinad`ugarea unei categorii inter-mediare de juniori, \ntre 18 [i 21de ani. Decizia va fi valabil`\ncepånd cu urm`torul Campio-nat European, care se va desf`-[ura \n Lituania.

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g Argint la Mondialele din Brazilia! interna]ional`, \ntr-o for-

m` excelent`, a f`cut unshow des`vår[it [i a venitacas` cu cele mai valo-roase titluri.

Alin-Emanuel Sandu afost ne\nvins \n prima zide profesioni[ti, ob]inåndCupa Only Men Stuff lacategoria 95 kg, iar adoua zi a ob]inut argintulla categoria +90 kg. Alineste deja o prezen]`comun` la competi]iile in-terna]ionale, participåndanul acesta la Campiona-tul European din Polonia[i la Campionatul Mondial

din Brazilia, la categoriajuniorilor.

Tiberiu Mihalcea„Chesterik” a reu[it celmai bun rezultat din cari-era lui interna]ional`, cå[-tigånd categoria -75 kgne\nvins, dup` care acontinuat maratonul arbi-trånd meciurile de tipVendetta.

Mircea Simionescu-Simicel a fost invitat caarbitru principal, dar [i caoficial \n calitatea sa deSecretar General al Fe-dera]iei Europene deSkandenberg.

Only Men Stuff|n intervalul 5-8 octombrie, s-a

desf`[urat a 2-a edi]ie a campi-onatului interna]ional „Only MenStuff”, organizat la Zagreb,Croa]ia.

Evenimentul s-a desf`[uratpe durata a 4 zile, \n fiecare ziorganizåndu-se cåte un concursde amatori cu dubl` eliminare, ladiferite categorii. Såmb`t` [i

duminic`, la concursul de ama-tori, au fost accepta]i [i sportiviiexperimenta]i, iar seara au fostorganizate 22 de meciuri de tipVendetta.

Echipa Romåniei a fostreprezentat` de Daniel Andro-nache, Alin-Emanuel Sandu,Tiberiu Mihalcea [i Mircea Simi-onescu-Simicel. Daniel Andro-nache a spulberat tot ce i-a stat\n cale, \n ambele zile. |n primazi l-a \nvins, cu 6-0, pe multiplulcampion na]ional Eldin Becar,din Bosnia-Her]egovina. A douazi, a venit råndul campionuluina]ional Dean Lence, din Croa-]ia, s`-l cunoasc` pe puterniculnostru „Instalator”, \nvins [i el cu5-1. Daniel a demonstrat, \nc` odat`, c` este un sportiv de talie

Bra] de Fier – Ludu[A 4-a edi]ie s-a desf`[urat \n

data de 22 septembrie 2012, laLudu[. S-au \nscris 93 desportivi, din toat` ]ara, la cele 4categorii pe bra]ul drept [i una pebra]ul stång. Organizatorul princi-pal a fost Eduard Kolozsvari, fiindsprijinit de Asocia]ia Romån` deSkandenberg „Bra] de Fier”.Arbitrii competi]iei au fost MirceaSimionescu-Simicel, Aaron Sze-kely [i Gabriel Nicoar`, iar at-mosfera a fost \ntre]inut` deRadu Valahu.

Rezultate complete [i pozeg`si]i pe bratdefier.rojuniori open1. Alin Sandu – Lehliu Gar` (CL) 2. Istvan Dobray – Ludu[ (MS) 3. Adrian Mure[an – Cetate

(MM)seniori 70 kg1. Silviu Han – Arad (AR) 2. M`d`lin Sab`u – Ludu[ (MS) 3. R`zvan Ionu]a[ – {i[e[ti

(MM)seniori 80 kg1. Viorel Dobrin – Poiana Lacului

(AG) 2. Paul Avram – Lipova (AR) 3. Bogdan Stoica – Cåmpina

(PH)seniori 90 kg1. {tefan T`ma[ – {i[e[ti (MM) 2. Ervin Szekely – Ludu[ (MS) 3. Mihai Roba – Timi[oara (TM)seniori +90 kg

1. Olimpiu F`t – {i[e[ti (MM) 2. Ciprian Tapaszto – Ludu[

(MS) 3. D`nu] Borbil – Ludu[ (MS)

seniori open stånga 1. D`nu] Borbil – Ludu[ (MS) 2. Olimpiu F`t – {i[e[ti (MM) 3. {tefan T`ma[ – {i[e[ti (MM)

CCoonnssttaanntt iinn--CCrr iisstt iiaann PPiitt iiccaarr ppee ppooddiiuumm

AAll iinn SSaanndduu

DDaanniieell AAnnddrroonnaacchhee[[ii MMiirrcceeaa SSiimmiioonneessccuu--SSiimmiicceell

30 Culturism&Fitness nr. 5/2012 Culturism&Fitness nr. 5/2012 31WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 17: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

Culturism&Fitness nr. 5/2012 33

Cei care au studiat foartemult nutri]ia sunt din ce \n cemai preten]io[i cu alegereasuplimentelor. Am \ntålnit dince \n ce mai multe cereri de su-plimente cu o anumit` com-pozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con-]in` diferite substan]e nutritivepure, adic` noi decåt le amba-l`m exact a[a cum le primim dela produc`tori, f`r` s` interven-im \n vreun fel.

Dumneavoastr` pute]i cum-p`ra aceste substan]e pure [is` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi.Pute]i ad`uga la un concentratproteic de un anumit fel, sau lao combina]ie de mai multe feluride concentrate proteice,dextroza, ca aport de carbo-hidra]i simpli [i pentru a da ungust bun, maltodextrin`, pentruaport de carbohidra]i com-plec[i, [i, \n func]ie de gustul fi-ec`ruia, diferite ingredientepentru un gust cåt mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aro-me care se g`sesc \n comer]).

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

32 Culturism&Fitness nr. 5/2012

Sportul te face mare!|n comuna Filipe[tii de Tårg

(PH), a avut loc, pe 14 octom-brie 2012, cea de-a doua edi]ie,pe anul acesta, a concursului deskandenberg „Sportul te facemare!”. Competi]ia s-a desf`[u-rat \mpreun` cu alte manifest`ri,\n cadrul zilelor comunei Filipe[-tii de Tårg.

Au fost invita]i Ion Oncescu,Radu Valahu, Mircea Simiones-cu-Simicel [i Alexandru Bolbo-rici. Au participat de la copii de 7ani la veterani. Video g`si]i pebratdefier.ro

Rezultate:b`ie]i -30 kg1. Alexandru }`nd`rescu – CS

Ambi]ia Lip`ne[ti 2. Alexandru Cervinski 3. Gabriel Popescu – CS

Ambi]ia Lip`ne[ti fete -40 kg 1. Elena Cristea 2. Antonia B`l`nescu 3. Andrada Alexie – CS Ambi]ia

b`ie]i -50 kg1. George }`nd`rescu – CS

Ambi]ia Lip`ne[ti 2. Marian Munteanu 3. Petre Movileanu senioare open1. Ana Maria Cr`ciun – CS

Ambi]ia/CC B`icoi 2. Olivia Nica – CS Ambi]ia

Lip`ne[ti 3. Liliana Serghe – CS

Ambi]ia/CC B`icoi

seniori -78 kg 1. Alin Pan` 2. Alexandru Dr`gan 3. Ionu] Podeanu seniori +78 kg 1. Cosmin {otreanu 2. R`zvan Cazacu 3. Florin Sofronie open seniori stånga 1. Cosmin {otreanu 2. R`zvan Cazacu 3. Paul Popescu

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu

o concentra]ie proteic` de80%, se dizolv` foarte bine [iare gust neutru. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 57 lei, cutiide 900 g – 59,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` estede 85%, se dizolv` foarte bine[i are gust neutru. Produc`tor:Fonterra, Noua Zeeland`. Seprezint` la s`cule]i de 900 g –49,00 lei, cutii de 900 g – 51,00lei.

Concentrat proteic din lapte(Cazeinat de calciu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [iare gust neutru. Produs \nFran]a. Se prezint` la s`cule]ide 900 g – 57,00 lei, cutii de 900g – 59,00 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neu-tru. Se prezint` la s`cule]i de750 g – 27,00 lei, cutii de 750 g– 29,00 lei.

Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i

este indicat` pentru reducereapoftei de mâncare. Produc`tor:

Sensus, Olanda. Se prezint` lacutii de 450 g – 29,00 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cuabsorb]ie rapid` [i gust dulce,pl`cut. Produc`tor: Amylum,Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 15,00 lei,cutii de 1 kg – 17,00 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cuabsorb]ie lent` [i gust dulce,pl`cut. Produc`tor: Amylum,Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 17,00 lei,cutii de 1 kg – 19,00 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu ab-sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro-duc`tor: Roquette, Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg – 17lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei.

Izolat proteic din zer(Prodlacta 95 Low Lactose)Are o concentra]ie de 95%

protein` cu con]inut mic degr`simi (0,4%) [i lactoz`(0,2%). Produc`tor: LactalisIngredients, Fran]a. Se prezint`la s`cule]i de 900 g – 97 lei,cutii de 900 g – 99,00 lei.

Pe 20 octombrie 2012, echiparomån` a fost prezent` \n Un-garia, la cea de-a 9-a edi]ie a re-numitului concurs interna]ional deskandenberg, Judgement Day.

Sportivii no[tri au ob]inutrezultate deosebite:

– Vasile “Vasy” Scurtu din Bo-to[ani, aur la ambele bra]e (per-soane cu dizabilit`]i 75 kg);

– Daniel “Instalatorul” Andro-nache din Bucure[ti, argint laambele bra]e (seniori 90 kg /seniori 85 kg);

– Andrei Jurc` din Tm., argintla ambele bra]e (juniori 85 kg);

– Paul Avram din Lipova(Arad), bronz la bra]ul drept (se-niori 75 kg);

– Viorel Dobrin din Poiana La-cului (Arge[), locul 5 la ambelebra]e (seniori 75 kg);

– Alin Cuemjiev din Bucure[ti,locul 8 seniori dreapta 95 kg [ilocul 9 seniori stånga +90 kg.

Lotul a fost completat de arbi-trii Mircea Simionescu-Simicel [iRadu Anghel.

Judgement Day

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 18: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

mmaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee[[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruu pprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

Magazin de suplimentenutritive \n Ploie[ti,

str. Brebenei 3, bl. 3, ap.3, lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, sacde box, incluse \n abonamentullunar. Programul s`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0740.096.475.

S`li de culturismCS{ 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism

Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]`CHAMPIONS GYM

Complex Sportiv LiaManoliu. Antrenori: Irina

Muntean, Dan Enu]`,Lauren]iu Gherfa[Tel. 0721.913.825

www.championsgym.roSIMONE GYM

Bucure[ti, cart. DrumulTaberei, str. Pa[cani 8.

Tel. 0723.370.156www.salafitnessculturism.ro

GLADIATOR GYMCraiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr. 6. Tel. 0722.530.015NICK & BOBO

Bucure[ti, Bucur OborTel. 0729.517.291

DUMSIL GYMBucure[ti, Bd. Basarabia

110. Tel. 0722.227.048

SUPERGYM INCBucure[ti, cartier Berceni,

str. Ni]u Vasile nr. 57Tel. 021.461.08.67

TONIK FITNESS CLUBBucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roALEX GYM

Prelungirea Ghencea, nr. 2Tel. 0734.394.305www.alexgym.roFITNESS CLUB

Bucure[ti, Str. LiviuRebreanu 6;

numai pentru fetewww.fitness-club.ro

ANIMAL KINGDOM CLUBBucure[ti, Str. T`b`carilor

nr. 7, tel. 0766.415.030www.animalkingdomclub.ro

KOM FITNESSBucure[ti, Bd. C-tin

Bråncoveanu nr. 114. sect 4www.komfitness.ro

BALKAN GYMBuz`u, Str. Muncii nr. 13

tel. 0745.302.497,0767.878.507

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ccuullttuurriissmmtopfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ffiittnneessssvideosport.rovviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeiiccuu ddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorreeDDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::

OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀ vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii))..

OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei.

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ulinclude [i taxele po[tale.

Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principaleale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei

OOmmeeggaa--33 LLyyssii – Ulei Pur de Pe[te es-te bogat \n acizi gra[i polinesatura]i,DHA, acidul docosahexaenoic [i EPA,acidul eicosapentaenoic, care s-a do-vedit a juca un rol important \n pre-venirea bolilor de inim`, sc`derea mo-derat` a hipertensiunii, prevenirea aritmi-ilor, men]inerea s`n`t`]ii articula]iilor [ireducerea simptomelor de amor]eal` dediminea]` [i durere a \ncheieturilor, pre-cum [i pentru starea de bine a creierului.

Cercet`rile efectuate de speciali[ti austabilit c` organismul uman are o marenevoie de acizi gra[i Omega-3, care seg`sesc \n procent foarte mare \n uleiulde pe[te. Omega-3 nu poate fi produsde organismul uman, de aceea trebuiesuplimentat prin diet`.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei de pe[te Omega-3,gelatin`, glicerin`, vitamina E.

CCoonn]]iinnuutt:: 120 capsule, fiecare cap-sul` con]ine 500 mg ulei pur de pe[te.

RReeccoommaanndd`̀rrii:: pentru adul]i [i copii depeste 11 ani, 2-3 capsule

pe zi sau la re-c o m a n d a r e amedicului.

PPrree]]:: 4499,,0000lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaattddee rreecchhiinn, datorit`con]inutului s`u \nalcoxig l icerol i ,ajut` la com-baterea multor in-fec]ii, deoareceare efect \n pro-ducerea de celu-le albe. Compu-sul are efect anti-oxidant, antibac-terian [i antimi-cotic: ajut` la re-facerea ]esutu-

rilor, \nt`rirea siste-mului imunitar al organismului, favorizeaz`refacerea sistemului nervos, fortific` celulele[i atenueaz` nocivitatea chimioterapiei sau aterapiei cu radia]ii, stimuleaz` mecanismulde producere a leucocitelor [i trombocitelor.

IInnggrreeddiieennttee:: 500 mg ulei din ficat de re-chin/capsul` cu 100 mg alkoxigliceroli.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 60 capsule, fiecarecapsul` con]ine 500 mg ulei din ficat derechin.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 1-2 cap-sule pe zi sau la recomandarea medicului.

PPrree]]:: 4455,,0000 lleeii..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd un produsob]inut din materie prim` din apeleAtlanticului de Nord, de cea mai bun`calitate, cu ac]iune benefic` pentru co-pii, adul]i [i persoane \n vårst`. Este bo-gat \n vitaminele A [i D, care sunt foar-te necesare pentru a asigura dezvolta-rea normal` a oaselor [i a din]ilor, cuefecte benefice \n osteoporoz`, precum[i pentru s`n`tatea ochilor.

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd este o surs`bun` de acizi gra[i polinesatura]iOmega 3, dintre care acidul docosa-hexaenoic, DHA joac` un rol important\n dezvoltarea creierului [i a sistemuluinervos central [i [i-a dovedit eficien]a\n conservarea memoriei [i combate-rea unor forme de depresie.

IInnggrreeddiieennttee:: ulei din ficat de cod,gelatin`, glicerin`.

CCoonn]]iinnuutt:: flacon cu 120 capsule, fie-care capsul` avånd 500 mg.

DDoozzaa rreeccoommaannddaatt`̀ ppeennttrruu aadduull]]ii:: 2-3capsule pe zi saula recomanda-rea medicului.

PPrree]]:: 4499,,0000lleeii..

comenzile se fac la telefoaneleredac]iei sau online, pe siteul

www.redis.ro

34 Culturism&Fitness nr. 5/2012

C`t`lin Seimeanu, fostcampion, experimentat,calificat, ofer servicii de

antrenor personal, nutri]ie,sl`bire, \n Bucure[ti.Tel. 0722.137.680

Vånd afacere sal` fitness [iculturism, \ntre]inut` foartebine, Bucure[ti, zona Vitan.

Tel. 0720.044.867

Suplimente nutritive \n Rm.Vålcea. Consulta]` gratuit`.

Tel. 0723.370.156

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 5/2012 35

www.redis.ro

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O

Page 19: Revista Culturism & Fitness 220 nr. 5/2012

WW

W.T

OPCU

LTURIS

M.R

O