Revista Culturism & Fitness

of 19/19
A A b b d d o o m m e e n n d d e e i i n n v v i i d d i i a a t t O O l l y y m m p p i i a a 2 2 0 0 1 1 5 5 E E x x e e r r c c i i ] ] i i i i s s u u b b a a p p r r e e c c i i a a t t e e director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (238) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro TOPCULTURISM.RO
 • date post

  16-Mar-2018
 • Category

  Sports

 • view

  1.010
 • download

  20

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism & Fitness

 • AAbbddoommeennddee iinnvviiddiiaatt

  OOllyymmppiiaa 22001155

  EExxeerrcc ii]] ii iissuubbaapprreecc iiaattee

  director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (238) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • CCuull ttuurr ii ssmm&&FFii ttnneessssToat` colec]ia revistelornoastre, de la num`rul 1la 237, este disponibil`

  acum, pe DVD, \n formatdigital (pdf). Un DVD

  cost` 15 lei. Comenzilese pot face la telefoanele

  redac]iei sau pe email.

  Olympia 2015 . . . . . . .8

  Abdomen

  de invidiat . . . . . . . .13

  Tendin]e \n arbitraj .14

  Interviu

  cu Viorel C-tin . . . .16

  tia]i c`... . . . . . . . . . .18

  Antrenamentul

  pentru umeri

  al lui Mr. Olympia .20

  Mic ghid de culturism

  [i fitness (4) . . . . . .22

  Antrenamentul

  persoanelor

  v~rstnice . . . . . . . . .25

  Exerci]ii

  subapreciate . . . . . .28

  Skandenberg . . . . . . .32

  CUPRINSCUPRINS

  Coperta 1: Mihaela Ra[c`[i Viorel Constantin

  Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

  Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,e--mail: [email protected] wwebbsite: www.topfitness.ro

  Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt

  SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`:: EElleennaa MMiiccuullii]]`..

  B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

  capacitatea de a m`ri semnificativ sin-teza de proteine \n organism [i care fa-ciliteaz` eliberarea natural` de hormo-ni, precum hormonul de cre[tere (GH),IGF-1 [i insulina. Are un remarcabilefect anticatabolic, prevenind distru-gerea proteinelor [i pierderea maseimusculare. u

  9900 gg 2277,,0000 lleeii 220000 gg 4488,,0000 lleeii 330000 gg 6666,,0000 lleeii

  TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare

  pentru metabolizarea gr`similor, pre-vin formarea calculilor biliari, favori-zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi-le, \mbun`t`]esc starea de s`n`tate ainimii, asigur` suportul necesar sin-tezei neurotransmi]`torilor [i au efectprotector asupra creierului. u

  110000 gg 1155,,0000 lleeii

  Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avnd 100%

  puritate. Ofer` organismului energianecesar` sus]inerii efortului intens,

  m`re[te for]a muscular`,\mbun`t`]e[te refacerea postefort,cre[te volumul celular, cre[te hidrareacelular`.u

  9900 gg 1177,,0000 lleeii 330000 gg 3344,,0000 lleeii 550000 gg 4433,,0000 lleeii

  LGlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

  aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \n or-ganism. Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismulmuscular (distrugerea]esutului muscular),\mbun`t`]e[te recuperareadup efort, stimuleaz` pro-ducerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celu-lar`, cre[te produc]ia deglicogen \n ficat, transport`azotul \n locurile \n care or-ganismul are cea mai marenevoie (pentru sinteza pro-teic`). u

  9900 gg 2277,,0000 lleeii 220000 gg 4433,,0000 lleeii 330000 gg 6611,,0000 lleeii

  LCarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea

  gr`simii. Accelereaz` metabolismul li-pidelor, favoriznd oxidarea lor la nivelcelular, mobilizeaz` depozitele degr`sime, m`re[te performan]ele fizice[i rezisten]a la efort, reduce nivelulcolesterolului [i trigliceridelor. u

  3300 gg 2222,,0000 lleeii 5500 gg 3333,,0000 lleeii

  110000 gg 6611,,0000 lleeiiu MM`ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

  rraass`,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`..

  MTINERETULUI

  LiceulINCAI

  REDIS

  MAGAZINULREDIS

  Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou Tineretului, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stngaLiceul Gheorghe {incai.

  Program: luni - vineri 10.30 18.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.

  021.337.34.37

  NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

  Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putnd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu ctsunt \nlocuite mai multe mese,cu att se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

  1,50 lei/buc.

  SILUETBAR

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 32 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  ISOTONIC-RRecomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener-

  gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim-ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita-mine. El \nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran-spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutnd la recuperarea rapid`dup` efort [i \nl`turnd oboseala. Se recomand` \n specialsportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre-cum [i persoanelor care lucreaz` \n condi]ii cu temperatur`ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupuneconsum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`.

  Mod de utilizare: se bea dizol-vat \n 500 ml de ap` plat`. Serecomand` a nu se dep`[i dozazilnic` de 1-2 plicuri.

  Contraindica]ii: nu se recoman-d` persoanelor cu diabet zaharat.

  Declara]ie nutri]ional` (valorinutri]ionale medii)/ plic 50 g: val-oare energetic` 788 KJ/186Kcal, gr`simi 0 g, glucide 46,35 g (din care zaharuri simple 32,52 g), proteine 0 g,Vitamina C 24 mg (30% DZR),Vitamina B3 4,8 mg (30% DZR),Vitamina E 3,6 mg (30% DZR),Vitamina B5 3,6 mg (30% DZR),Vitamina B6 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 0,33 mg(30% DZR), Acid folic 60 mcg (30% DZR), Biotin` 15 mcg(30% DZR), Vitamina B12 0,75 mcg (30% DZR), minerale 0,72 g (din care citrat de sodiu 450 mg, clorur` de pota-siu 150 mg, Magneziu 113 mg (30% DZR), Zinc 3 mg(30% DZR).

  Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri.

  FORTENOU

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele Redis cunoscu]iisportivi: Florin Uceanu, AlexandruCostache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Alexandru Bolborici, RaduValahu Georgescu [i top-modelulNicoleta Luciu.

  NutrifortREste un concentrat de carbohi-

  dra]i, proteine, vitamine [i minerale(cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) recomandat pentru cre[-terea rapid` \n mas` muscular`. Opor]ie reprezint` 190 g de produs [i,pentru o cre[tere accelerat` a maseimusculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g.

  Cutii 1 kg 22,00 leiS`cule]i 2,5 kg 41,00 lei

  G`le]i 2,5 kg 43,00 leiGale]i 5 kg 78,00 lei

  MixforteRProdusul con]ine o propor]ie ridi-

  cat` de carbohidra]i (70%), ce provindin fructoz`, maltodextrin` [i dex-troz`, substan]e care dau un gustfoarte bun produsului. Are o concen-tra]ie de 25% proteine de origine ani-mal` (lapte caseinat, albumine dinou [i proteine din zer, n cantit`]iegale fiecare).

  Cutii 1 kg 31,00 leiS`cule]i 2,5 kg 57,00 lei

  G`le]i 2,5 kg 59,00 lei

  Super MassREste un supliment (cu arome de

  vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce,datorit` compozi]iei (50% proteine [i35% carbohidra]i), poate \nlocui me-sele obi[nuite din timpul zilei [i esterecomandat att tuturor categoriilorde sportivi, ct [i celor care nu facsport, dar doresc s` aib` o alimenta-]ie s`n`toas`, cu ct mai pu]ine gr`-

  simi [i colesterol. Se recomand` cteo por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie= 80 g de produs). O m`sur` con]ine40 g.

  Cutii 900 g 27,00 leiS`cule]i 2,2 kg 52,00 lei

  G`le]i 2,2 kg 54,00 leiG`le]i 4,5 kg 105,00 lei

  Mass Forte CreatinRAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i,

  \n plus, creatin monohidrat pentrustimularea cre[terii rapide \n mas [ifor] . Arome: vanilie, ciocolat , tutti frut-ti [i cola.

  Cutii 1 kg 25,00 leiS`cule]i 2,5 kg 45,00 lei

  G`le]i 2,5 kg 47,00 leiG`le]i 5 kg 84,00 lei

  Whey MassREste un concentrat de carbohidra]i

  (62%) [i proteine (32%), proteineleprovenind exclusiv din zer, [i esterecomandat pentru energie [i cre[tere\n mas` muscular`. O por]ie de 90 gcon]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, celmai important aminoacid pentrumu[chi.

  G`le]i 2 kg 69,00 lei

  Energocarb-REste un supliment energetic din

  carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco-mand` pentru refacerea rezervelorenergetice ale organismului. Se ad-ministreaz` 45 g \nainte de antrena-ment (pentru a avea energie) [i 45-90g dup` antrenament, pentru refacere.

  O m`sur` con]ine 45 g.Cutii 1 kg 17,00 lei

  S`cule]i 2,5 kg 31,00 leiG`le]i 2,5 kg 33,00 lei

  G`le]i 5 kg 52,00 lei

  FosfocreatinRCreatina este o substan]`, nece-

  sar` \n toate contrac]iile musculare,produs` \n mod normal de ficat, pan-creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre-zentarea sub form` de tablete estefoarte convenabil`, deoarece pot fitransportate [i administrate u[or, \nplus [ti cu precizie cte grame iei defiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g decreatin`. Se recomand` admi-nistrarea a cte o por]ie (5 tablete),de 2-3 ori pe zi, \mpreun` cu unpahar mare cu sucuri naturale saucu ap`.

  90 tablete 17,00 lei

  Creatina ForteRTablete masticabile, cu un gust

  foarte bun, care con]in 500 mg cre-atin` monohidrat [i 300 mg dex-troz`.

  90 tablete 13,00 lei300 tablete 27,00 lei 500 tablete 40,00 lei

  CreatinaRTablete care con]in 1.000 mg de

  creatin monohidrat.90 tablete 17,00 lei

  300 tablete 34,00 lei 500 tablete 52,00 lei

  PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

  Super ProteinR 90Con]ine 90% protein` de calitate

  superioar`, ob]inut din lapte. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

  Cutii 900 g 61,00 lei

  Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

  una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi n sngetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

  Cutii 900 g 31,00 leiS`cule]i 2 kg 59,00 lei

  G`le]i 2 kg 61,00 lei

  ProtwheyRCon]ine 81% protein` din zer cu un

  efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

  Cutii 900 g 69,00 lei G`le]i 2 kg 140,00 lei

  Milk&EggConcentrat din lapte (zer 33,33%

  [i caseinat 33,33%) [i albu[ de ou 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de85%.

  Cutii 900 g 69,00 leiG`le]i 2 kg 140,00 lei

  Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

  centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

  Cutii 750 g 31,00 leiS`cule]i 2 kg 55,00 lei

  G`le]i 2 kg 57,00 lei

  CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

  4 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  FFlloorr iiiinnUUUUcceeaannuu

  VitalizantRComplex alimentar proteic, vita-

  mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, fla-vone, catehine, lactoalbumine) [inutrien]i naturali. nl`tur` stresuloxidativ [i ncetine[te mb`trnireacelulelor. mbun`t`]e[te circula]iasngelui, nl`tur` riscurile acciden-telor sangvine [i mpiedic` forma-rea varicelor. Cre[te imuno-rezisten]a, capacitatea la efort fizic,rezisten]a la suprastres, prin nl`tu-rarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionnd efi-cient \n limitarea producerii aces-tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz`ncheieturile, tendoanele [i liga-mentele. Se administreaz` de 3 oripe zi dup` mesele principale cte1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete laadul]i. Nu are efecte secundare ne-dorite.

  100 tablete 17,00 lei

  ComplexREste un complex de vitamine-[i

  minerale indicat \n cazul so-licit`rilor fizice mari, \n avitamino-ze. Este indicat pentru sportivi, dar[i pentru oamenii care nu fac sport,ca supliment de vitamine [i min-erale. Datorit` procentului mare devitamina C, are rol antioxidant [istimuleaz` sistemul imunitar. Seprezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se adminis-treaz` 2-4 capsule/zi.

  50 capsule 17,00 lei

  IsotonicR FortePlicuri pentru b`utur` isotonic`

  energizant`, reconfortant`, carecon]ine hidra]i de carbon cu asimi-lare rapid` [i lent` [i cele maiimportante minerale [i vitamine. El\nlocuie[te rapid apa [i mineralelepierdute prin transpira]ie [i furni-zeaz` energie, ajutnd larecuperarea rapid` dup` efort [i\nl`turnd oboseala. Se reco-mand` \n special sportivilor pentrurefacerea [i ridicarea performan-]elor, precum [i persoanelor carelucreaz` \n condi]ii cu temperatur`ridicat` sau care depun un efortfizic mare, care presupune consumenergetic crescut [i o transpira]ieabundent`. Se fac comenzi deminimum 5 plicuri.

  25% reducere pentru minimum50 plicuri.

  1,30 lei/plic

  Ofert` Isotonic-R ForteOfert` foare avantajoas`,

  con]innd 10 plicuri de Isotonic-RForte [i un recipient de 0,5 l.

  10 plicuri + recipient 13,00 leiInstant Energy

  Plicuri pentru b`utur` ener-gizant` cu vitamine [i taurin`. Sefac comenzi de minimum 5 plicuri.

  25% reducere pentru minimum 30plicuri.

  1,20 lei/plic

  AlliumRStimulent general, antioxidant,

  digestiv, reechilibrant glandular, sti-mulent imunitar, vitaminizant [imineralizant \n care ingredienteleprincipale sunt extrase din ceap` [iusturoi. Se prezint` sub form` decapsule gelatinoase de 500 mg. Seadministreaz` 2-4 capsule pe zi, \ndou` reprize, dup` mese.

  100 capsule 17,00 lei

  Vitamin Complex100% DZR

  Acest complex de vitamine poatefi administrat pentru optimizareafunc]iilor organismului, men]inereast`rii de s`n`tate, revigorarea [itonifierea organismului, cre[tereasperan]ei de via]`, dezvoltarea unuifizic [i psihic s`n`tos, \mbun`t`]i-rea calit`]ii vie]ii.

  Se administreaz` oral, cte 2 ta-blete pe zi, \mpreun` cu un paharde ap` sau sucuri naturale. Dou`tablete con]in 100% DZR din vita-minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1,B12, acid folic, Biotin`.

  120 tablete 25,00 lei

  Calciu Magneziu Zinc|mpreun`, cele 3 minerale, ajut`

  la men]inerea s`n`t`]ii sistemuluinervos, muscular [i osos, asigur`buna func]ionare a inimii [icircula]iei, elimin` nervozitatea [istresul, regleaz` activitateaprostatei, asigur` suport pentruefort fizic sau intelectual sus]inut,are efecte benefice asupra tenului,p`rului [i unghiilor.

  Se administreaz` oral, cte 2capsule, de dou` ori pe zi, \mpre-un` cu un pahar cu ap` sau sucurinaturale. Doza de 4 capsule asig-ur` 100% DZR din mineralelecon]inute. Sportivii pot lua doze maimari, \n func]ie de necesit`]i.

  120 capsule 25,00 lei

  Calciu Magneziu|mpreun`, cele dou` minerale,

  ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis-temului nervos, muscular [i osos,asigur` buna func]ionare a inimii [icircula]iei, elimin` nervozitatea [istresul, regleaz` activitatea pro-statei, asigur` suport pentru efortfizic sau intelectual sus]inut, areefecte benefice asupra tenului,p`rului [i unghiilor.

  Se administreaz` oral, cte 2capsule, de dou` ori pe zi, \mpre-un` cu un pahar cu ap` sau sucurinaturale. Doza de 4 capsule asig-ur` 100% DZR din mineralelecon]inute. Sportivii pot lua doze maimari, \n func]ie de necesit`]i.

  120 capsule 25,00 lei

  ZincZincul este un puternic antioxi-

  dant, necesar la buna func]ionare asistemului imunitar, intervine \nreglarea proceselor metabolice,func]ionarea sistemelor enzimatice[i men]ine integritatea celular`.Este indispensabil pentru sintezaproteinelor, pentru formarea ADN-ului [i ajut` la secre]ia insulinei.Regleaz` capacitatea de contrac]iea mu[chilor, accelereaz` vinde-carea pl`gilor, accelereaz` cre[te-rea, stimuleaz` activitatea cere-bral`, poate fi util \n anumiteafec]iuni psihice. Deoarece estenecesar pentru producerea testos-teronului [i a spermei, anumite tul-bur`ri de poten]` se pot datora uneicaren]e cronice de zinc.

  Se administreaz` oral o tablet`pe zi, \mpreun` cu un pahar cu ap`sau sucuri naturale. O tablet` asig-ur` 100% DZR pentru zinc.

  120 tablete 25,00 lei

  Vitamina C 700Vitamina C este un puternic

  antioxidant, ajut` la neutralizarearadicalilor liberi, cre[terea imunit`]iiorganismului, producerea de cola-gen \n ]esuturile conjunctive, for-marea osaturii [i denti]iei, revigo-rarea [i tonifierea organismului,combaterea st`rilor de anxietate [ioboseal`, metabolizarea anumitoraminoacizi [i a glucozei, absorb]iaaltor minerale.

  Doza unui adult este de 80-1.000mg pe zi, \n func]ie de necesit`]i.Se administreaz` oral o capsul`(700 mg vitamina C) pe zi, \mpre-un` cu un pahar cu ap` sau sucurinaturale.

  120 capsule 25,00 lei

  VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

  Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783

  fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

  PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

  lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzznndd

  [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 5

  NOU

  NOU

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • ProteinRUn baton proteic este echivalentul

  nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60 g(350 Kcal), avnd: proteine 16 g, car-bohidra]i 23,2 g, gr`sime vegetal` 14,5 g, vitamina C 24 mg, lecitin` 145 mg, vitamina B6 1,7 mg, vita-mina B5 1,7 mg, zinc 1,7 mg, mag-neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen-zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

  11,,7700 lleeii//bbaattoonn

  Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` re-

  dus`, con]inut ridicat de fibre vege-tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz`sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi-lor, colesterolului [i trigliceridelor, \m-bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`-tatea articula]iilor [i tonific` sistemulcardio vascular. Are gust pl`cut, dul-ce-acri[or. Combate senza]ia de foa-me. Se recomand` consumarea a 1-3batoane pe zi, permi]nd renun]areala una sau mai multe mese. 100% ve-getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 bbaattooaannee..u

  11,,7700 lleeii//bbaattoonn

  Siluet BarBaton cu o valoare energetic` re-

  dus`, con]inut mare de fibre vegetale,ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin`(320 mg). Datorit` fibrelor, se reduceasimilarea gr`similor [i se favorizea-z` eliminarea lor. Combate senza]iade foame [i are un efect de detoxi-fiere a stomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pe zi, unbaton putnd \nlocui o mas`, de-oarece asigur` [i necesarul de nutri-en]i. Cu ct sunt \nlocuite mai multemese, cu att se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal. Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u..

  11,,5500 lleeii//bbaattoonn

  Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos,

  prin con]inutul de nutrien]i de calitate [in propor]ii optime pentru necesit`]ileorganismului uman, care dau energie[i au un rol benefic, putnd \nlocui cusucces o mas`. L-carnitina [i aciziigra[i Omega 3 contribuie la stimulareaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant. Fulgii de gru ger-minat sunt biostimulatori [i, mpreun`cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele,dau un gust excelent batonului. Estebogat n proteine [i fibre vegetale fiindrecomandat [i pentru folosirea n tim-pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in-grediente de origine animal`

  DDaattoorriitt` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`nn`--ttooaassee dduupp` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa--ttoonnuull ssee \\nnccaaddrreeaazz` \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiiipprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss`nn`ttooaass` ppeennttrruuccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo--mmeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn [[ccoollii..

  Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Sefac comenzi de minimum 5 batoane.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbaattooaannee..u

  11,,5500 lleeii//bbaattoonn

  Milk&Egg BarBaton bogat \n proteine provenind

  din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco-mand` sportivilor [i categoriilor depopula]ie care au nevoie de o alimen-ta]ie proteic` [i de energie. Informa]iinutri]ionale: carbohidra]i 29 g, pro-teine 15,8 g, gr`simi 10 g, mine-rale 1,3 g.

  Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5

  batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee..u

  22,,5500 lleeii//bbaattoonn

  Fibrobar cu ceai verdeSe recomand` ca aliment ener-

  getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri-en]i de calitate [i n propor]ii optimepentru necesit`]ile organismuluiuman, care dau energie [i au un rolbenefic. L-Carnitina [i acizii gra[iOmega 3 contribuie la stimularea ar-derii gr`similor [i la reglarea nivelului

  colesterolului seric, iar ceaiul verde(1.250 mg) [i vitamina C sunt foartebuni antioxidan]i. Este bogat n pro-teine [i fibre vegetale, fiind recoman-dat [i pentru folosirea n timpul diete-lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate ficonsumat [i de c`tre cei vegetarienisau de persoanele care ]in post.

  Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

  11,,7700 lleeii//bbaattoonn

  WheybarR ForteBatoane proteice [i energizante

  avnd 70 g, carbohidra]i 34.54,gr`simi 12,40, bogate \n proteine dinzer 17,66 g [i care con]in 1.000 mg deL-Glutamin` (cel mai important amino-acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg deB.C.A.A., care favorizeaz` recuperareadup` efort [i cre[terea muscular`.

  Se fac comenzi de minimum 5batoane. 25% reducere pentru mini-mum 50 batoane. u

  33,,0000 lleeii//bbaattoonn

  BATOANEBATOANE

  u Reducerea este valabil`numai la comenzile online

  sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li.

  Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

  Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 9 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pn` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pn`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 9 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

  Cnd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 7

  AminoRProdus de calitate superioar`, na-

  tural, cu un procent [i raport optim deaminocizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con-]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural.

  300 tablete 31,00 lei 500 tablete 47,00 lei

  Amino WheyRComprimate de 1.300 mg con]i-

  nnd 85% izolat proteic din zer, unadintre cele mai bune surse de proteinedisponibile la ora actual`. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cte 5 compri-mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota-bil. Pentru sportivii de performan]` sepot dubla dozele.

  330000 ccoommpprriimmaattee 4488,,0000 lleeii550000 ccoommpprriimmaattee 6666,,0000 lleeii

  TaurinaRTablete care con]in 500 mg de

  taurin`. Se recomand` adminis-trarea a 12 tb. \naintea uneia dintremese cu un pahar cu ap`.

  100 tablete 18,00 lei Amino Esen]ialR

  Este un supliment care con]ineaminoacizi esen]iali liberi sub form`de comprimate de 1.000 mg, cu unraport optim de aminoacizi esen]iali.Necesarul mediu de aminoacizi

  esen]iali pentru sportivi este de apro-ximativ 400 mg/kgcorp/zi.

  200 tablete 38,00 lei300 tablete 57,00 lei500 tablete 96,00 lei

  Amino EggRTablete de 1.300 mg con]innd

  92,1% concentrat proteic din albu[ deou, o surs` de protein` foarte bineasimilat` de organism. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cte 5 tablete,oral, cu ap` sau alt lichid potabil.

  330000 ttaabblleettee 3344,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee 5522,,0000 lleeii

  Arginin`Stimuleaz` eliberarea hormonului

  de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei,contribuie la men]inerea func]io-nalit`]ii sistemului imunitar [i are unrol important \n buna func]ionare aaparatului cardiovascular \n mu[-chiul solicitat. O capsul` con]ine 700mg de L-Arginin`.

  120 capsule 34,00 lei

  BCAABCAA este un produs cu efect

  anabolic, care con]ine lan]ul impor-tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L-Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci-tatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care facili-teaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere,IGF-1 [i insulina.

  Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule), de 1-2 ori pe zi, dincare una imediat dup` antrenament,\mpreun` cu ap` sau alt lichid pota-

  bil. O capsul` con]ine 500 mg deBCAA.

  120 capsule 25,00 lei

  Glutamin`L-Glutamina reprezint` cel mai

  important aminoacid pentru sportivi.|n timpul efortului fizic, organismulpierde o cantitate important` deaminoacizi, printre care [i L-Gluta-mina, care reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \norganism. Favorizeaz` sinteza pro-teinelor, previne catabolismul muscu-lar, \mbun`t`]e[te recuperarea dup`efort, stimuleaz` hormonul de cre[te-re [i activitatea sistemului imunitar.

  Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule) de mai multe ori pe zi, \nlimita a 0,25 g pe kilocorp, din careuna imediat dup` antrenament, \m-preun` cu ap`. O capsul` con]ine500 mg de L-Glutamin`.

  120 capsule 25,00 lei

  OrnitinaOrnitina \mpreun` cu arginina

  favorizeaz` dezvoltarea masei mus-culare prin cre[terea nivelelor hor-monilor anabolici cum ar fi insulina [ihormonul de cre[tere. L-Ornitina areefect anabolic asupra ]esutului mus-cular prin m`rirea secre]iei de hor-mon de cre[tere (GH).

  Se administreaz` cte o por]ie (4capsule), de 2-3 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri natu-rale, \nainte de antrenament [i seara,\nainte de culcare, pe nemncate. Ocapsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin`

  120 capsule 34,00 lei

  AMINOACIZIAMINOACIZI

  FibrobarRBaton cu o valoare energetic` re-

  dus` [i con]inut mare de fibre vege-tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi-larea gr`similor [i se favorizeaz` eli-minarea lor. Combate senza]ia defoame [i are un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tnd \nlocui o mas`, deoarece asigu-r` [i necesarul de nutrien]i. Cu ctsunt \nlocuite mai multe mese, cu attse va realiza mai repede eliminareagr`similor. 100% vegetal.

  PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa--ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

  11,,7700 lleeii//bbaattoonn

  SiluetR VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

  fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulnd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.Este 100% vegetal.

  CCuuttiiii 440000 gg 1155,,0000 lleeii

  SiluetRPudr` instant cu con]inut mare de

  fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulnd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.

  CCuuttiiii 440000 gg 1155,,0000 lleeii

  VegetalRProdus natural, exclusiv vegetal,

  ce poate nlocui una sau mai multemese zilnice. Nu con]ine colesterol.Ajut` n dietele de sl`bire, regular-izeaz` tranzitul intestinal, mpiedic`acumularea de colesterol, elimin` tox-inele din organism [i reduce risculapari]ei bolilor cardiovasculare.

  CCuuttiiii 440000 gg 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant

  Plicuri care con]in 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avndun gust excelent. Se fac comenzi deminimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`]]ii..

  11,,5500 lleeii//pplliiccFibromixR

  Tablete masticabile cu valoare

  energetic` redus`, pentru reducereastratului adipos [i sc`derea \n greu-tate. Este bogat \n proteine, fibre nat-urale expandate, minerale [i vitamine[i are un con]inut sc`zut de lipide(sub 4%). Produsul este 100% vege-tal. Poate s` fie utilizat perioade\ndelungate.

  9900 ttaabblleettee 1177,,0000 lleeii

  SiluetR ForteTablete cu valoare energetic` mic`

  [i con]inut mare de fibre vegetale,care se recomand` pentru reducereastratului adipos [i pentru sc`dereagreut`]ii corporale. Odat` ajunse \nstomac, fibrele \[i m`resc volumulajutnd la reducerea apetitului [i ast-fel se poate s`ri peste mese sau sepoate reduce cantitatea de alimentela o mas` f`r` a sim]i dup` aceeasenza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare atraficului intestinal.

  220000 ttaabblleettee 2200,,0000 lleeii

  Fibro DrinkInstant

  Plic pentru suc instant cu fibre vege-tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`.

  Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn` poa-te m`ri cu pn` la 70% cantitatea degr`sime metabolizat` de organism.Prin ad`ugarea de iinnuulliinn` (con]ine

  PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

  6 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

  lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzznndd

  [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

  Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783

  fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

  95% fibre vegetale solubile), substan-]` care \ncetine[te rata digestiv`, ab-sorb]ia intestinal`, reduce pofta demncare [i scade rata de utilizare acaloriilor din sursele de hran`; pro-dusul este indicat \n curele de sl`bire.

  Mod de administrare: zilnic 2-3 pli-curi (dizolvat in 250 mi de apa), dincare cte unu \nainte de perioada zileicu cel mai mult efort fizic (sau \naintede antrenament) [i altul \nainte deculcare.

  Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic),inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5g/plic). Se fac comenzi de minimum 5plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 ddee pplliiccuurrii.. u

  11,,6600 lleeii//pplliicc

  L-Carnitin Lipotrop|n afara \mbun`t`]irii performan]e-

  lor atletice [i a st`rii de s`n`tate aaparatului cardiovascular, L-carnitinaeste foarte util` \n cazul persoanelor

  supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai con]inevitamina C, care este un puternic an-tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[teefectul L-carnitinei, ajutnd la trans-formarea proteinelor, gr`similor [icarbohidra]ilor \n energie.

  Produsul se prezint` sub form` decapsule gelatinoase, o capsul` con]i-nnd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg devitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2.

  110000 ccaappssuullee 4433,,0000 lleeii

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Dr. C. Ionescu, Los Angeles

  Aceasta a fost a 50-a edi]iea concursurilor pentru titlurilesupreme \n culturismul profe-sionist. {i, ca \n fiecare an,competi]iile pentru Olympiaau atras nu numai cei mai

  valoro[i competitori, dar [i unnumeros public, oferind unmare spectacol, dar [i mul]ibani!

  Phil Heath [i-a p`strat titlul,fiind al 5-lea titlu consecutiv.Un alt record au fost sumelede bani c[tigate de primii

  zece clasa]i, din totalul de 24finali[ti:1. Phil Heath (SUA) -

  $400,0002. Dexter Jackson (SUA) -

  $150,0003. Shawn Rhoden (SUA) -

  $100,0004. Dennis Wolf (Germania) -

  $55,0005. Mamdouh Elssbiay (Egipt)

  - $45,0006. Branch Warren (SUA) -

  $35,0007. Roelly Winklaar (Curacao)

  - $25,0008. William Bonac (Olanda) -

  $20,0009. Victor Martinez - (Rep.

  Dominican`) - $18,00010. Essa Obaid (EAU) -

  $16,000.

  De remarcat, doar 4 ameri-

  cani \n primii zece, ceea ce

  arat` popularitatea \n

  cre[tere a culturismului mon-

  dial. Nu acela[i lucru se

  poate spune \nc` pentru cele-

  lalte competi]ii, unde majori-

  tatea primilor [ase clasa]i

  sunt din SUA.

  Heath l-a \nvins pe veteran-

  ul Dexter Jackson, fost Mr.

  Olympia \n 2008, acum

  avnd 45 de ani, cu zece mai

  mult dect Heath! Kai Green

  [i Shawn Rhoden sunt deja la

  Recorduri dar nu surprize

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 98 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  Olympia 2015fo

  to: f

  lexo

  nlin

  e.co

  m

  PPhhiiii llHHeeaatthh

  DDeexxtteerrJJaacckkssoonn

  SShhaawwnnRRhhooddeenn

  BBrraanncchhWWWWaarrrreenn

  RRooeell llyyWWWWiiiinnkkllaaaarr

  WWWWiiii ll ll iiiiaammBBoonnaacc

  DDeennnniiiissWWWWooll ffff

  MMaammddoouuhhEEllssssbbiiiiaayy

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • vrsta de 40 de ani! IarRonnie Coleman a c[tigatprimul s`u titlu, din totalul deopt, la 34 de ani. Deci, Heathse duce dup` recordul luiColeman [i Haney.

  Surpriza cea mare a fostKai Green, clasat al doilea \nanii trecu]i [i mare pretendentla titlu \n acest an. Kai nu s-aprezentat, doar anun]nd c`a fost sanc]ionat cu partici-parea la competi]ii, f`r` a pre-ciza o anumit` cauz`!?Ultimele [tiri spun c` estevorba de un contract cuWeider pe care Kai nu a vruts`-l semneze.

  Chiar cu absen]a lui Kai,Phil Heath a avut destul`competi]ie de la DexterJackson, Shawn Rhoden(clasat al doilea la ultimele 3edi]ii [i a treia clasare con-secutiv` \n primii 5) [i DennisWorlf. Heath s-a prezentat \nform` maxim`, foarte masiv,forme dramatice, foarte

  accentuate [i cu maredefini]ie, \ntr-uncuvnt, aproapeperfect.

  De remarcat c`toate tichetele deVIP s-au vndut cumulte s`pt`mni\naintea concursu-lui, la pre]uri depeste 700 dedolari. De aseme-nea, aproape toatetichetele la finale,adic` 10.000, s-auvndut, fiind lapre]uri \ntre 17 [i88 de dolari.

  Olympia 2121. James Lewis

  (Anglia) - al 4-leatitlu consecutiv

  2. Jose Raymond(SUA)

  3. HidetadaYamagishe(Japonia)

  4. David Henry(SUA)

  5. Eduardo Correa(Brazilia)

  6. Guy Cisternino (SUA)

  Mens Physique 1. Jeremy Buendia (SUA) - \[i

  p`streaz` titlul 2. Sadik Hadzovic (SUA)3. Jason Poston (SUA)4. Ryan Terry (Anglia)5. Brandon Henrickson (SUA)6. Dean Balabis (SUA)

  Miss Fitness1. Oksana Grishina (Rusia) - \[i

  p`streaz` titlul cucerit \n 20142. Tanji Johnson (SUA)3. Myriam Capes (Canada)4. Regiane Da Silva (Germania)5. Bethany Wagner(SUA)6. Mic helle Balnk (SUA)

  Miss Bikini1. Ashley Kaltwasser (SUA) - al

  3-lea titlu consecutiv2. Janet Layung (SUA)3. Courtnery King (SUA)4. India Paulino (SUA)5. Stacey Alexander (SUA)6. Narmin Assria (SUA)

  Miss Figure1. Latorya Watts (SUA) - noua

  campioan`

  10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai13,00 lei

  Aceast` ofert` cuprinde[i un recipient de 0,5 litrucare se poate folosi la pre-pararea produsului.

  Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s`fie scos pentru a se con-

  suma lichidul din el. Acestrecipient poate fi folosit [ipentru prepararea pudrelorproteice, putnd ]ine loc deshaker.

  Comenzile pentru aceas-t` ofert` se pot face la tele-foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

  Bucure[tenii pot beneficiade ofert` la magazinul deprezentare Redis, Calea{erban Vod`, nr. 159.

  Ofert` special`

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 11

  2. Nicole Wilkins (SUA)3. Candice Lewis (SUA)4. Camala Rodriguez (SUA)5. Candice Keene (SUA)6. Jennifer Strobo (SUA)

  Women Physique1. Julian Matacarne (Brazilia) -

  \[i p`streaz` titlul 2. Kira Neuman (SUA)3. Tycie Coppett (SUA)4. Danielle Reardon (SUA)5. Autumn Swansen (SUA)6. Mindi O'Brien (Canada)

  |n sfr[it, probabil c` a]i

  observat, competi]ia pentruMiss Olympia, cea mai vechela feminin, s-a desfiin]at!Aceasta a fost din p`cate ositua]ie nefericit` pentruromnca Alina Popa, stabilit`

  10 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  VVVViiiiccttoorrMMaarrtt iiiinneezz

  EEssssaaOObbaaiiiidd

  JJaammeessLLLLeewwiiiiss

  JJeerreemmyyBBuueennddiiiiaa

  OOkkssaannaaGGrriiiisshhiiiinnaa

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • \n Elve]ia, care s-a clasat pelocul secund \n ultimii ani,dup` celebra americanc` IrisKyle, cu 10 titluri de Olympia,mai mult dect orice competi-

  tor, masculin sau feminin,care [i-a anun]at dinainteretragerea, deci Alina ar fifost noua Miss Olympia! S`sper`m c` Alina se poate

  acum metamorfoza \ntr-o

  concurent` de vrf la una din-

  tre celelalte competi]ii

  Olympia.

  Suplimentarea cu L-Carnitin`poate m`ri cu pn` la 70% can-titatea de gr`sime metabolizat`de organism. Este o substan]` ac`rei principal` func]ie este de afacilita transportul [i metabolis-mul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i\n energie. |n afara \mbun`t`]iriiperforman]elor atletice [i a st`riide s`n`tate a aparatului cardio-vascular, L-Carnitina este foarteutil` \n cazul persoanelor supra-ponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai

  con]ine vitamina C, care este unputernic antioxidant, [i vitaminaB2 care m`re[te efectul L-Carnitinei, ajutnd la transfor-marea proteinelor, gr`similor [icarbohidra]ilor \n energie.

  Produsul se prezint` sub for-m` de capsule gelatinoase, fie-care capsul` con]innd 700 mgde L-carnitin`, 14 mg de vita-mina C [i 0,2 mg vitamina B2.

  Comenzile se fac pewww.redis.ro sau la telefoaneleredac]iei.

  100 capsule 43,00 lei

  L-Carnitin Lipotrop

  R`zvan indelaru7 titluri de campion na]ional

  Dintre toate grupele mus-culare, cea mai sexy este [icea mai pu]in vizibil` de-alungul vie]ii. Cauzele princi-pale sunt antrenamentul [idieta. Cu toate c` mul]i dintrenoi acord` o aten]ie deosebi-t` antrenamentului abdome-nului, nu putem fi la fel deconsecven]i \n diet`, pentru ascoate \n eviden]` aceast`grup` muscular`. De fapt, potspune c` dieta este cea maigrea parte din bodybuilding.

  Antrenamentele le facem12 luni din an, ducnd corpulla limit`, dar cnd vine vorbade limitele creierului, ced`mmult mai u[or, hr`nindu-ne cuce poftim. Satisfacem astfelpapilele gustative, \n detri-mentul s`n`t`]ii corpului [i vi-zibilit`]ii abdomenului.

  {tiind de fapt cu to]ii c` ab-domenul se face \n buc`t`-rie, o s` trecem la parteaprincipal` a articolului de fa]`,antrenamentul acestuia. Pen-tru a v` \mbun`t`]i aceast`grup`, pute]i folosi multeexerci]ii, dar, \n opinia mea,urm`toarele trei sunt cele mai

  eficiente: rul`ri cu roti]a,ridic`ri de picioare din atrnat[i ridic`ri de trunchi din atr-nat.

  Folosind roti]a, antrena-mentul abdomenului estecomplet, implicnd att par-tea superioar` ct [i parteainferioar`. |n timpul exerci]iu-lui, cel mai important lucrueste pozi]ia spatelui. Acestatrebuie s` fie u[or curbat(convex) pe tot parcursul mi[-c`rii, mai ales \n zona lom-bar`, pentru a proteja coloa-na [i a pune tensiune \n mu[-chii abdominali. |n prim` faz`,facem exerci]iul din sprijin pegenunchi, pentru ca, pem`sur` ce progres`m, spriji-nul s` fie pe vrful picioarelor.

  La ridic`rile de picioare dinatrnat, implic`m mai multpartea inferioar` a abdome-nului. Atrnndu-ne de o ba-r`, aducem picioarele u[orflexate, la nivelul palmelor, \n-clinnd u[or trunchiul pe

  spate. Coborrea se face lent[i nu pn` jos.

  Ridic`rile de trunchi dinatrnat implic` mai mult par-tea superioar` a abdomenu-lui. Acestea sunt de preferat\n locul celor la banca \ncli-nat`, \ntruct nu pun pre-siune pe zona lombar`, baz-inul putndu-se mi[ca, dar [ipentru c` putem face mi[ca-rea mai ampl`. |n afar` debara de care ne prindem, fle-xnd picioarele, avem nevoiede o saltea [i de un partenercare s` ne ajute s` men]inempozi]ia \n timpul exerci]iului.

  Abdomen de invidiat

  12 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  AAsshhlleeyyKKKKaallttwwaasssseerr

  LLLLaattoorryyaaWWWWaattttss

  JJuull iiiiaannaaMMaallaaccaarrnnee

  RR`zzvvaann{{iiiinnddeellaarruu

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 13TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • de[i au acceptat teoreticaceste m`suri, nu le-au apli-cat. |n discu]iile avute cudomnul Pawel Fileborn \n2014, dnsul mi-a explicat c`cel pu]in, la nivel de profe-sioni[ti, problema taliei sub]irinu se va aplica, din motivestrict financiare, publiculamerican pl`te[te s` vad`ceva ie[it din comun, dintipare, nu s` vad` un fizic cutalie mic`, sub 120 kg.

  Americanii, pe de alt` par-te, sunt renumi]i pentru politi-ca na]ionalist` \n arbitraj, maiales la concursurile profe-sioniste. Sunt nenum`ratecazurile celebre \n care cul-turi[ti de extrem` valoare dinEuropa au fost declasa]i \nfavoarea unora mai slabi, daramericani.

  A[a c`, dac` \n anul 2014,teoretic s-au lansat disciplinenoi \n care nu se puneaaccentul pe mas` accentu-at`, iat` c` \n 2015 ameri-canii au dat trendul \n BikiniFitness [i Men Phisique, pro-movnd sportivii/ele cu omusculatur` mai pronun]at`,p`strnd bine\n]eles trendulcategoriilor \n ceea ce prive[-te frumuse]ea facial` [i stilulde pozare specific.

  La nivel declarativ, ArnoldSchwarzenegger a adoptatpozi]ia critic` legat` de arbi-trajul \n competi]iile profe-sioniste, cernd arbitrilor s`depuncteze distensia abdom-inal`, lucru cerut cuvehemen]`, de mai mul]i ani,de Robby Robinson [i LeePriest. Din p`cate, de ladeclara]ii pn` la a se [i\ntmpla, drumul e lung [i plinde $$.

  Clasarea \n top a unor

  sportivi profesioni[ti cu prob-leme \n zona abdominal`,att la Mr. Olympia, ct [i laArnold Classic \n 2015, nedemonstreaz` c` tendin]elede modificare a politicii \n ar-bitrajul interna]ional se p`s-treaz` la nivel declarativ.

  |n Romnia, din p`cate,continu` lipsa unor seminariicare s` instruiasc` arbitrii, laseminarul interna]ional din2014 lipsind majoritatea arbi-trilor consacra]i, poate [i pen-tru c` FRCF a \n]eles s` fac`din acest curs un mijloc de arealiza ni[te profituri financia-re [i mai pu]in de a avea oprezen]` ct mai mare a arbi-trilor romni.

  A[a c` principala surs` deinformare r`mne Internetulunde pe siturile IFBB [i EFBB

  apar materiale teoretice, f`r`\ns` a avea [i exemple prac-tice, a[a cum le-a prezentatdomnul Pawel Fileborn laseminarul sus]inut \n Rom-nia sau coresponden]e \nnume personal, care nu re-prezint` o surs` public` deinformare pentru arbitriiromni.

  Nutresc speran]a c` \n2016 tendin]ele \n arbitraj vorfi de esteticizare a sportuluide performan]`, deja con-curen]ii de la bodybuildingclassic din 2014 au fost for]a]is` treac` la Men Phisique, \n2015, mai ales la nivel inter-na]ional, tocmai datorit` tren-dului de a pune accent pemasa muscular` \n exces [ila categoriile cu limit` de gre-utate \n raport cu \n`l]imea.Prof. Cristian Neagu

  |n ultimii ani, au ap`rut noidiscipline adiacente culturis-mului, prima a fost bodybuild-ing classic, unde au ap`rutni[te restric]ii \n raportul greu-tate [i \n`l]ime. Ideea a fostde a diversifica [i accesibilizaperforman]a c`tre ct maimul]i practican]i.

  Dac` culturismul feminin s-a dovedit a fi un e[ec r`sun`-tor, fiind \n c`dere liber` dec]iva ani, a trebuit ca man-agementul IFBB s` se reori-enteze, astfel au ap`rut body-fitnessul [i, mai nou, womanphisique.

  Motiva]ia oficial` a apari]ieiacestor noi discipline a fostcombaterea dopajului, pentruc` efectele secundare, att lafemei ct [i la b`rba]i, auadus o lumin` negativ` asu-pra disciplinei, mai ales laprofesioni[ti. S-a vehiculatideea, \n arbitraj, ca efectele

  clare ale consumului de oanume clas` de substan]einterzise, care provoac` ocre[tere \n volum a cavit`]iiabdominale, s` fie depunc-tat`, al`turi de ginecomastie.

  Fiind arbitru din 1996, \n ceiaproape 20 de ani petrecu]i lamasa de arbitraj, am v`zutevolund (dup` unii invo-lund) culturismul de la o cla-s` de dezvoltare a maseimusculare la una superioar`,de la un Mr. Olympia de 110kg la unul de 120-125 kg. Deaproape 10 ani urm`resc liveMr. Olympia [i Arnold Classic[i sesizez schimb`rile legatede arbitraj, care, aten]ie, ser`sfrng \n preg`tirea [i pre-zentarea sportivilor pe scen`\n anul urm`tor!

  Politica arbitrajului la nivelmondial a ajuns \ntr-un im-pas. S` renun]`m la fizicurileuria[e, doar de dragul uneitalii mai sub]iri? Dore[te cuadev`rat publicul pl`titor s`

  vad` a[a ceva sau mon[triidin ce \n ce mai masivi, carevin s` concureze pe scen`spre 130 kg \n form` [i caretrec de 150 kg \n offseason?

  Reprezentan]ii arbitrajuluidin Europa [i din SUA, att laamatori ct [i la profesioni[ti,domnii Pawel Fileborn [i JimMannion, au \ncercat s` g`-seasc` solu]ii la problemelenoi, ap`rute \n imagineasportivilor care au concuratdup` anii 2010. Al`turi de di-rectorii de marketing ai IFBBs-a hot`rt reinventarea unorramuri care s` creeze attsenza]ia de accesibilitate ct[i s` atrag` un public femininpe scenele de concurs. Astfelau ap`rut discipline ca bikinifitness [i men phisique.

  Dac` europenii reprezen-tan]i ai culturismului amatorau pledat pentru un arbitrajcare s` limiteze accesul c`trepodium al sportivilor cu dis-tensie pronun]at`, americanii,

  Tendin]e \n arbitraj

  14 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Culturism&Fitness nr. 5/2015 15TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Ce vrst`, \n`l]ime [igreutate ai?

  Am 40 de ani, 1,73 m\n`l]ime [i aproximativ 75 dekg.

  Cu ce te ocupi? Sunt instructor personal

  la o sal` de fitness dincartierul Militari, Bucure[ti.

  Cnd te-ai apucat de cul-

  turism [i ce anume te-a moti-vat s` mergi pentru primaoar` la sal`?

  Motivul pentru care amintrat prima oar` \n sal` a fostdeclan[at de un film v`zut, ce\l avea \n rol principal peSteve Reeves. De culturismm-am apucat \n mod serios lao sal` de fitness \n 1993, daram \nceput ca to]i copiii \ncurtea [colii cu trac]iuni,flot`ri etc.

  Ar`]i foarte bine! Te-aigndit s` concurezi? Cep`rere ai despre partea com-peti]ional` a culturismului.

  Mul]umesc! Nu m-amgndit s` concurez deoarececred c` nu sunt suficient dedotat din punct de vederegenetic. Ct despre parteacompeti]ional`, sunt de p`-rere c` sacrificiul nu-[i merit`efortul, cel pu]in \n Romnia.

  Am v`zut c` practici ci-clismul. Ai ceva performan]ela acesta?

  Ciclismul este cea de-adoua pasiune a mea. Nu amconcurat, dar pentru mine operforman]` ar fi faptul c` amreu[it s` parcurg distan]a de260 km, adic` s` pedalezf`r` \ntrerupere, timp de 8ore, \ntr-o zi de var`, laaproximativ 40 de grade.Este adev`rat c` am ajunsdistrus acas` [i am zis c` num` mai urc pe biciclet` nicio-dat`, \ns` a doua zi am luat-ode la cap`t.

  Cum se \mpac` ciclismul,la nivelul pe care tu \l practici,cu trasul de fiare?

  Nu prea se \mpac`, \ns`

  Interviu cu Viorel Constantin \ncerc s` le combin, \nsezonul rece pun accent maimult pe mersul la sal`, iarvara cu bicicleta.

  Cum reu[e[ti s` te men]ii\n form` tot timpul anului?

  M`nnc curat tot timpul,f`r` fast-food, sucuri, alcool.Ca surs` de protein` folosescpieptul de pui, pe[te, vit`, ou`iar surse de carbohidra]i,orez, paste, leguminoase [ifructe.

  Cum arat` antrenamentult`u?

  M` antrenez 4 zile pes`pt`mn`. Luni fac piept [iumeri, mar]i, picioare, mier-curi, spate [i trapez iar vineri,biceps [i triceps. Cnd vre-mea permite, \n weekend, iescu bicicleta.

  Ce recomanzi cititorilor? S` fac` mi[care, orice fel

  de mi[care, zilnic!

  16 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  Produsul se recomand`datorit` efectelor benefice aleacizilor gra[i esen]iali:Omega 3 (acidul gras AlfaLinolenic) este recomandatpentru aportul de gr`simi poli-nesaturate care sunt nece-sare organismului uman pen-tru o bun` func]ionare aaparatului cardiovascular,pentru reglarea niveluluicolesterolului seric, prevenin-du-se astfel accidentele car-diovasculare; Omega 6(acidul gras GammaLinolenic) cre[te rata meta-bolic` accelernd sc`derea\n greutate, \mbun`t`]e[te

  calitatea p`rului, a pielii [i aunghiilor, poate prevenidistrugerea ficatului datorat`alcoolului; Omega 9 (acidulOleic) ajut` la reducereahipertensiunii arteriale, a in-flama]iilor [i ac]ioneaz` bene-fic asupra sistemului cardio-vascular.

  Administrare: se admin-istreaz` oral cte 1-3 cap-sule, de 2 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sausucuri naturale.

  Produc`tor: Inovo BiologicInc. Canada.

  Distribuitor: Redis Nutri]ie.90 capsule 43,00 lei

  OMEGA COMPLEX

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 17

  VViioorreellCCoonnssttaanntt iinn

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • concuren]ii prezen]i laMr. Olympia 2015 au avutparte de un anun] surpriz`chiar \n momentul cnd seaflau la \nc`lzire? |n discursulde deschidere a concursului,]inut pe scen`, David Pecker,directorul executiv al firmeiAmerican Media Ink, care co-mercializeaz` drepturile devnzare pe toate canalelemedia (Internet, TV, bilete,DVD-uri etc) a concursuluiMr. Olympia, a anun]at c`,datorit` succesului zdrobitoral acestui show, care a gen-erat \ncas`ri nea[teptate,premiul \n bani pentru locul\nti va fi m`rit de la 300.000de dolari la 400.000 de dolari.Sportivii afla]i la \nc`lzire, \nspecial cei cu [anse, orictde mici, au primit [tirea cu

  entuziasm, zic cei care s-augr`bit s` le-o transmit`.

  Kai Greene nu a con-curat la Mr. Olympia 2015 dincauza unor probleme pe carenu vrea s` le discute? Dup`ce tot anul a postat peTwitter, Facebook [i Youtubeantrenamente [i [tiri desprepreg`tirea intens` pe care of`cea, plus afirma]ii deschise\n care anun]` c` a venit mo-mentul s` fie declarat [i favo-ritul arbitrilor, nu numai alpublicului spectator, Kai nu s-a prezentat la concurs. Nu secunosc cu certitudine motive-le absen]ei lui. Tot ce avemeste un anun] pe Twitter careadnce[te [i mai mult mis-terul: Se \ntmpl` mult maimulte lucruri \n spatele sce-nei, pe care nu le pot discu-

  ta. S` acuze el oare aranja-mente de culise care s` duc`la un arbitraj p`rtinitor? Saunu a reu[it s` prind` o form`bun`? Poate c`, dac` ar fi[tiut din timp c` premiul pen-tru locul \nti va cre[te de la275.000 de dolari, anul tre-cut, la 400.000 de dolari, \nacest an, ar fi intrat \n lupt`.Oricum, nici anul trecut nu aplecat cu buzunarele goale,\ncasnd 130.000 de dolari,iar \n eventualitatea c` [i anulacesta ocupa locul secund, arfi luat o sum` mai mare.

  Phil Heath a f`cut odeclara]ie destul de dur` laadresa lui Kai Greene? |ntre-bat la conferin]a de pres`, dedinaintea concursului, ce p`-rere are despre faptul c`Greene a refuzat s` semnezecontractul de participare la Mr.Olympia, Phil a spus: Credc` [i-a dezam`git fanii! Asemnat de attea ori posterulcompeti]iei [i nu poate semna

  18 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  KKaaiiGGrreeeennee

  un contract? Acestea suntfaptele dar o s` m` concen-trez pe partea pozitiv`, careeste prezen]a attor oameniaici, veni]i s`-[i arate sprijinulpentru to]i ace[ti sportivi fan-tastici. To]i sportivii prezen]ilng` mine \[i merit` respec-tul pentru c` [i-au pus numele[i reputa]ia pe acel contractpentru a fi la cel mai mareconcurs din lumea culturismu-lui. {i nu este u[or, mul]i re-nun]` [i caut` scuze dar to]ide aici nu [i-au g`sit scuze.

  Mr. Olympia 2015 afost, \ntr-un fel, o copieaproape identic` a edi]iei din2014? Primii 6 clasa]i anulacesta la Mr. Olympia au fostprezen]i anul trecut \n primii7. Dac` nu lipsea Kai, ar fifost aceia[i primii 7 precumanul trecut.

  uleiurile din alimenta-]ie sunt esen]iale pentrucre[terea testosteronului [i,implicit, pentru cre[tereamasei musculare? |ntr-unstudiu f`cut de cercet`toriiargentinieni, pe [oareci, a de-monstrat c`, dintre uleiurilede cocos, m`sline, soia [ifloarea soarelui, uleiurile dem`sline [i cocos produc celemai mari cantit`]i de testos-teron. A[adar, chiar dac`

  sunte]i la diet`, folosi]i ule-iurile de m`sline [i cocos, nunumai pentru mas` muscu-lar` ci [i pentru libido.

  Steve Reeves erapentru culturismul natural?Figur` legendar` a culturis-mului anilor 50, atlet [i actor,Steve a fost posesorul unuiadintre cele mai armonioasefizicuri din toate timpurile.Una din afirma]iile lui era: Nusunt de acord cu dopingul \nculturism. Dac` corpul t`u nu\]i asigur` \n mod natural hor-monii pentru a cl`di un corpmusculos [i armonios, atunciar trebui s` te apuci de ping-pong.

  Redis Nutri]ie a spon-sorizat evenimentul SummerTraining 2015 organizat decolegul nostru, antrenorulpersonal Daniel Oprea, nsta]iunea Venus? Al`turi deDaniel, participan]ii s-au bu-curat din plin de beneficiileantrenamentelor de fitnesspe plaj` [i n apa m`rii. To]icei prezen]i au socializat [i s-au distrat, savurnd la maxi-mum timpul petrecut nEchipa lui Daniel. Echipaa[teapt` cu ner`bdare urm`-torul eveniment, care va avealoc la Moeciu, \n perioada 13-16 noiembrie.

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 19

  EEcchhiippaa lluuii DDaanniieell

  SStteevveeRReeeevveess

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Florin Uceanu18 titluri de campion na]ional

  De]in`torul ultimelor 5 titluride Mr. Olympia, Phil Heath,atunci cnd apare la concurs,are de toate la nivel superla-tiv: forma mu[chilor, simetrie[i propor]ii, separarea [idefinirea mu[chilor [i, nu \nultimul rnd, mas` muscu-lar`. Spre exemplu, peri-metrul bra]ului lui Phil este de58,4 cm, la o \n`l]ime de 1,75m. Ca s` contrabalanseziaceast` masivitate [i s`creezi un tot unitar armonios,trebuie s` ai [i celelalte grupe

  dezvoltate la superlativ, \nspecial umerii. V` da]i seamact de urt ar ar`ta un corpcu bra]ele enorme ca ale luiPhil dar cu umeri mici.

  E adev`rat c` \n toate spor-turile, dar \n special \n cultur-ism, geneticul joac` un rolimportant, \ns` f`r` munc`tenace nu ob]ii nimic cu ade-v`rat impresionant. Dar [iaceast` munc` trebuie f`cut`cu cap pentru c` altfel efor-turile pot fi mari iar rezultateleneimpresionante. Din acestmotiv e bine s` studiem \nam`nunt antrenamentele ma-rilor campioni. Ei, de obicei,

  sunt la curent cu ultimele me-tode de antrenament [i ali-menta]ie pentru c` se \nvrt\n cercurile \n care al]i sportivi[i antrenori celebri suntprezen]i [i acolo schimbul deidei inovatoare sau poten]ialvaloroase este evident maimare ca \ntr-o sal` obi[nuit`de oriunde din lumea asta.Haide]i s` vedem cum areu[it Phil Heath s`-[i aduc`umerii la nivelul bra]elor luicolosale.

  El \ncepe antrenamentul cu\mpins din [eznd, la aparatcu bra]e independente, mi[-care foarte asem`n`toare cu\mpinsul cu gantere. Precizezc` uneori Phil chiar face\mpinsul cu gantere \n loc deaparat, deci cei care nu au unasemenea aparat nu voravea probleme dac` vor s`se inspire din programul lui.

  La acest aparat, face 4 seriia cte 7-8 repet`ri, m`rindgreutatea dup` prima [i adoua serie. Dou` lucruri deremarcat: la ultima repetare afiec`rei serii men]ine pentru osecund` greutatea \n punctulmaxim de sus pentru a pre-lungi efortul f`cut cndmu[chiul este contractat [i nuridic` niciodat` bra]ele pn`cnd acestea devin perfect\ntinse, palmele trec pu]in devrful capului, dup` carecoboar`. Deci bra]ele r`mndestul de \ndoite din cot \nvrful mi[c`rii, asta pentru amen]ine efortul pe mu[chi [i anu crea momente de relaxare

  Antrenamentul pentruumeri al lui Mr. Olympia

  \n timpul seriei.Dup` acest exerci]iu, ur-

  meaz` flutur`rile laterale cugantere. El folose[te ganterede 25 kg. Din nou dou` lu-cruri de remarcat: lucreaz`pe rnd cu cte un bra] \ntimp ce cel`lalt ]ine ganterajos, lipit` de [old, pentruechilibru, iar gantera pe careo ridic`, cu cotul destul de\ndoit, o ridic` cam cu opalm` sub nivelul claviculei [iapoi o coboar` nu \n fa]a cor-pului ci lateral, \n dreptul[oldului dar se opre[te \nain-te s`-l ating`. Patru serii a c-te 10 repet`ri cu fiecare bra].

  Al treilea exerci]iu este ocombina]ie de flutur`ri \n fa]`f`cute cte 5 alternativ. Ast-fel, el ia dou` gantere de 12kg \n mini [i ridic` \n fa]`doar un bra], cu palma \n jos,pentru 5 repet`ri, apoi, f`r`pauz`, cu cel`lalt bra] 5repet`ri apoi, tot f`r` pauz`,5 repet`ri cu prima mn` darde data asta cu palma \n sus,urmate de 5 cu a doua mn`.Tot 4 serii [i pentru acestexerci]iu.

  Urm`torul exerci]iu estepentru deltoidul posterior, flu-tur`ri laterale din aplecat.

  Utilizeaz` gantere de 18 kg, 4serii a 12 repet`ri. De remar-cat c` bra]ele sunt \ndoite dincot aproape 90 de gradecnd ajunge sus [i ridic` gan-terele cu coatele dep`rtate decorp pn` cnd bra]ul e para-lel cu solul \ntr-o mi[care con-tinu`, f`r` smucituri.

  Antrenamentul pentru del-toizi se \ncheie cu cteva serii

  de flutur`ri pentru pompare,f`cute la aparate cu pl`ci [iscripe]i, pentru deltoidul late-ral apoi pentru cel anterior [i\n final pentru posterior.

  Acest tip de antrenamenteste f`cut de Phil \n perioadade mas`, cu mai mult de 4luni \nainte de concurs [i, evi-dent, se modific` pu]in apoi.

  20 Culturism&Fitness nr. 5/2015 Culturism&Fitness nr. 5/2015 21

  PPhhii llHHeeaatthh

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Mic ghid de culturism [i fitnessBiomecanica sistemului

  locomotor (2)Marian Constantin, biolog

  Dispunerea fibrelor[i for]a muscular`

  Mu[chii scheletici au dife-rite forme [i moduri de dis-punere a fibrelor, considerate\n func]ie de axul lung almu[chilor, adic` de linia ceune[te capetele acestora.Cnd fibrele musculare auorientare paralel` sau cvasi-paralel` pe aceast` linie,mu[chii sunt denumi]i mu[chicu fibre paralele (de exemplu,la mu[chii drep]i abdominali),dar cnd sunt oblice pe axulmu[chiului, mu[chii poart`denumirea de mu[chi pena]i.Unghiul pe care-l fac fibrelemusculare cu axul mu[chiuluieste denumit unghi de pe-na]ie [i, la majoritatea mu[-chilor, are mai pu]in de 15.Cnd mu[chiul este \ntins,unghiul de pena]ie scade, iar

  cnd mu[chiul este contrac-tat, unghiul de pena]ie cre[te.Mu[chii pena]i dezvolt` for]`mai mare, dar intr` mai lent \ncontrac]ie, comparativ cu ceicare au fibrele paralele. Deasemenea, mu[chii pena]iobosesc mai repede, cndefectueaz` ac]iuni excen-trice, izometrice sau concen-trice, cu vitez` redus`.

  Presiunea intraabdominal`

  [i for]a muscular`Por]iunea trunchiului cu-

  prins` \ntre mu[chiul dia-fragm [i perineu este denu-mit` abdomen [i ad`poste[temajoritatea viscerelor, carecon]in diferite materii fluide,\n special lichide [i foartepu]in gaz.

  Reperele osoase ale aces-tei regiuni a trunchiului suntpu]ine (ultimele coaste, ulti-mele vertebre toracale, regiu-

  nea lombar` a coloanei verte-brale [i bazinul), dar cel maiimportant este regiunea lom-bar` a coloanei vertebrale,deoarece, \n timpul efectu`riimultor exerci]ii de culturism [ide fitness, aceasta este solic-itat` mai mult sau mai pu]in.

  |n timpul efectu`rii genu-flexiunilor, prin contrac]iamusculaturii abdomenului [i amu[chiului diafragm, pre-siunea abdominal` cre[te, iarregiunea lombar` a coloaneivertebrale este intens solici-tat`.

  A[a cum am spus, vis-cerele abdominale con]in \nmare parte lichid, incompresi-bil, care, sub ac]iunea presiu-nii intraabdominale, formeaz`o minge de fluid [i reduceextensia coloanei vertebralelombare, reducnd for]a deac]iune a mu[chilor paraver-tebrali, presiunea asupra dis-curilor intervertebrale [i, \ntr-o oarecare m`sur`, riscul deaccident`ri.

  Presiunea intraabdominal`poate fi crescut` prin purta-rea centurilor, care sunt reco-mandate cnd sunt efectuateexerci]ii cu risc de acciden-tare a regiunii mijlocului (re-giunea lombar` a coloaneivertebrale).

  Controlul neuronal [i for]a muscular`

  Fiecare fibr` muscular`este inervat` de o prelungireaxonal` a unui neuron, iar unneuron poate inerva una sau,

  Bio

  graf

  ie [

  i des

  ene:

  C-t

  in M

  ., M

  ic a

  ltlas

  de

  cultu

  rism

  [i f

  itnes

  s, m

  anus

  cris

  22 Culturism&Fitness nr. 5/2015TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • frecvent, mai multe fibre mus-culare. Neuronul \mpreun` cufibrele musculare inervateformeaz` o unitate motorie,care func]ioneaz` ca un totunitar.

  Cnd neuronul transmitemediatorul chimic (de exem-plu, acetilcolin`) prin axon,toate fibrele inervate suntrecrutate pentru contrac]ie.For]a muscular` cre[te cndsunt activate mai multe unit`]imotorii mai mari (un neuroncu foarte multe fibre inervate)[i cnd mediatorul chimiceste produs mai repede, \ncantitate mai mare, dar astadepinde de nivelul de antre-nament.

  Utilizarea chingilor [i for]a muscular`

  Pentru protec]ia \ncheieturiiminii (articula]iile oaselorradius [i ulna cu oasele carpi-ene), unii culturi[ti folosescchingi din material textil.Acestea reduc riscul de acci-dentare, prin sc`derea pre-siunii intraarticulare [i prinstabilizarea articula]iei, [i per-mit cre[terea greut`]ilor de

  lucru pentru efectuarea unorexerci]ii.

  Prghiile mi[c`rii|n func]ie de pozi]ia punctu-

  lui de sprijin, S (punctul fix alsegmentului corpului efectoral mi[c`rii), a punctului derezisten]`, R (masa depla-sat` de segmentul corpuluiefector al mi[c`rii) [i a punc-tului de for]`, F (punctul deinser]ie a mu[chiului efectoral mi[c`rii), mi[c`rile efectu-ate de c`tre sistemul locomo-tor uman sunt clasificate \ntrei sisteme de prghii, ana-loge sistemelor de prghiimecanice:

  sistemul prghiilor deordinul I, cu punctul de sprijin\ntre punctul de aplicare afor]ei [i cel de aplicare arezisten]ei (prghii de tipRSF), exemplificat prin articu-la]ia cefei, care folose[te capunct de sprijin coloana ver-tebral`, masa anterioar` acapului, ca punct de rezis-ten]`, [i mu[chii cefei (mu[-chiul trapez, fibrele supe-rioare, descendente), capunct de for]`;

  sistemul prghiilor deordinul al II-lea, cu punctul deaplicare a rezisten]ei \ntrepunctul de sprijin [i cel deaplicare a for]ei (prghii de tipSRF), exemplificabil` prinarticula]ia gleznei, undepunctul de rezisten]` estemasa corporal` transmis`prin tibie, punctul de sprijinsunt falangele degetelorpiciorului, iar punctul de for]`este mu[chiul triceps sural,format din mu[chii gastrocne-mian [i solear; sistemul prghiilor de

  ordinul al III-lea, cu punctulde aplicare a for]ei interpus\ntre punctul de sprijin [i celde aplicare a rezisten]ei(prghii de tip SFR), exempli-ficat` prin membrul superior,\n timpul flexiei antebra]ului,cnd punctul de sprijin estereprezentat de cap`tul inferi-or al humerusului, punctul derezisten]` de extremitateadistal` a membrului superior(palm`), iar for]a este dez-voltat` prin contrac]iamu[chilor brahial [i bicepsbrahial.

  Daniel Opreacampion balcanic

  |n num`rul anterior al revis-tei, am abordat cteva aspec-te de baz` care privesc antre-namentul de fitness al fe-meilor gravide precum [i reg-uli generale referitoare lapracticarea activit`]ilor fizice\n perioada de sarcin`. Con-sider c` o alt` categorie depopula]ie, care impune oaten]ie deosebit` \n practi-carea exerci]iilor fizice, estereprezentat` de persoanelevrstnice.

  |mb`trnirea este un pro-ces biologic inevitabil care, \nmod gradual, modific` struc-tura [i func]iile organismului.Exist` dou` componente alevrstei: una biologic` [i unapsihologic`. Acestea nu suntsincronizate [i se pot mani-festa diferit, la persoane dife-rite. Ambele componentesunt legate de vrsta crono-logic`.

  Este [tiut faptul c`, odat`cu \naintarea \n vrst`, ratametabolic` \nregistreaz` unregres constant, al c`rui re-zultat se materializeaz` \nacumularea de ]esut adipos.Avnd \n vedere c` regimulalimentar nu influen]eaz`prea mult cre[terea ratei me-tabolice, rezult` c` cel maieficient mod de a optimizametabolismul este practi-carea unui sport.

  Una dintre simptomele spe-

  cifice \mb`trnirii este pierde-rea masei musculare. Combi-nnd exerci]iile cu greut`]i cuo alimenta]ie bogat` \n pro-teine, se poate atenua acestneajuns. Antrenarea fiec`reigrupe musculare, o dat` pes`pt`mn`, rezolv` \n marem`sur` aceast` problem`.

  Studiile au ar`tat faptul c`,dup` 35 de ani, oasele \nceps` piard` din densitate. Ace-lea[i studii sus]in c` practi-carea exerci]iilor fizice estemult mai eficient` chiar [idect administrarea supli-

  mentelor cu calciu.|n ceea ce prive[te flexibili-

  tatea ligamentelor [i ten-doanelor, aceasta poate fimen]inut` \n condi]ii bunechiar [i la vrste \naintate in-cluznd \n programul de an-trenament elemente de stret-ching, yoga, pilates.

  Sistemul cardiovascularsufer` odat` cu \naintarea \nvrst`, \n sensul \n care inima[i arterele \[i pierd din capac-itatea de a pompa [i conducesngele c`tre organe [imu[chi, tensiunea arterial`

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 25

  Antrenamentul persoanelorvrstnice

  Acest complex de vitamine poate fi administrat pentruoptimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii des`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului,cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi-hic s`n`tos, \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.

  Se administreaz` oral cte 2 tablete pe zi, \mpreun`cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tabletecon]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6,B1, B12, acid folic, Biotin`.

  120 tablete 25,00 lei

  Vitamin Complex 100% DZR

  VVaassii llee {{eerrbbaann [[ii DDaanniieell OOpprreeaa

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • cre[te, iar riscul atacurilor decord este iminent. Practica-rea exerci]iilor de tip aerobic(minimum 20 minute/zi) estecalea sigur` c`tre p`stra-rea/\mbun`t`]irea performan-]elor cardiovasculare.

  Alte studii au relevat faptulc`, dup` 50 de ani, pl`mnii\[i pierd din elasticitate grad-ual [i, implicit, capacitatea derespira]ie scade cu 20%. Dinnou, prin practicarea de exer-ci]ii aerobice se poate \ncetiniacest proces degenerativ.Sistemul imunitar, odat` cuvrsta, intr` \ntr-un declinconstant. Timusul, gland`responsabil` cu imunitateaindividului, \[i restrnge di-mensiunile dup` vrsta de 20de ani \ntr-un mod dramatic,ajungnd ca la 60 de ani s`nu mai poat` fi depistat` \ncorp. Acest proces poate fi \n-cetinit prin \mbinarea inteli-gent` a exerci]iului fizic cu onutri]ie adecvat`.

  Deloc de neglijat \n acestcontext este [i declinul func-]iei sexuale dup` vrsta de 40

  de ani. Sc`derea produc]ieide testosteron la b`rba]i atra-ge dup` sine inconvenienteprecum erec]ii slabe, ejacu-l`ri insuficiente ca volum [iintensitate [i deteriorarealibidoului. La femei, lipsa es-trogenului produce, de ase-menea, o serie de modific`ricu consecin]e nefaste asuprafunc]iei sexuale. Studii [tiin]i-fice elaborate demonstreaz`c` exerci]iile fizice [i nutri]iade calitate, al`turi de supli-mente care stimuleaz` pro-duc]ia hormonal` reprezint`o solu]ie \n contracarareaacestor probleme.

  Un program de antrena-ment poate atenua efectelecomponentei biologice [i, \naceea[i m`sur`, s` o apropiepe aceasta de componentapsihologic`. Ca rezultat, unprogram de antrenamentpoate contribui la cre[terealongevit`]ii, iar inactivitateafizic` \n mod sigur va afectanegativ ambele componente.Studii [tiin]ifice au demon-strat importan]a antrenamen-

  tului de for]` pentru per-soanele vrstnice.

  Este unanim acceptat c`antrenamentul cu greut`]i artrebui \nceput \naintea dema-r`rii unui antrenament de tipaerobic. Utilizarea greut`]ilormici [i medii precum [i efec-tuarea de serii cu 15-20 derepet`ri este recomandat`.

  Persoanele vrstnice suntconsiderate ca fiind aceleacare au peste 55 de ani. Opersoan` vrstnic`, \n mo-mentul \n care decide s` de-mareze un program de antre-nament, este necesar s`treac` un examen medical [is` primeasc` avizul pozitivdin partea medicului. Exist`dou` categorii de persoanevrstnice: cei care sunt \ntr-oform` fizic` rezonabil` [is`n`to[i [i aceia[i care au ostare de s`n`tate fragil` sauau dizabilit`]i. Persoanele cuo s`n`tate precar` sau cudizabilit`]i necesit` asisten]aunui terapeut sau personalmedical specializat. Sistemulcardiovascular al persoanelorvrstnice este unul mai vul-nerabil, ca urmare a \ngro-[`rii arterelor, dar [i a capac-it`]ii inimii de a pompa snge.Ca urmare, reducerea fluxuluisanguin se materializeaz` \nsc`derea cantit`]ii de oxigenlivrate c`tre toate sistemeleorganismului. |n timpul antre-namentelor, simptome pre-cum incapacitate de respi-ra]ie [i ame]eal` pot fi pusepe seama volumului redus deoxigen care ajunge la creier [i\n sistemul muscular. O alt`problem` des \ntlnit` laantrenamentul vrstniciloreste cre[terea tensiunii arteri-ale, care ar trebui foarte atent

  26 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  monitorizat`. |ncepnd cu vrsta de 40

  de ani, masa muscular` ac-tiv` se atrofiaz`, ajungndca, la vrsta de 80 de ani,aceasta s` se \njum`t`-]easc`. Mai mult, tendoaneledevin rigide [i mai pu]in elas-tice, fiind incapabile s`suporte stresul implicat deactivitatea fizic`. Dar nefolo-sirea masei musculare activeaccelereaz` distrofia muscu-lar`. De aceea, antrenamen-tul cu greut`]i poate p`stra [ichiar hipertrofia masa muscu-lar`, contracarnd efectelevrstei.

  Toleran]a la exerci]ii scadeodat` cu vrsta [i din cauzaoboselii. Termoreglarea esteafectat`, practicantul putnds` ajung` foarte rapid la

  supra\nc`lzire. Exerci]iile ex-treme trebuie evitate att timpct articula]iile, tendoanele [iligamentele sunt compro-mise. |n aceast` etap` avrstei, recuperarea dup` unaccident este mult mai lung`.Odat` cu vrsta, sistemulosos este afectat, oasele \[ipierd densitatea devenindmai casante [i mai poroase,deci mai vulnerabile. Meta-bolismul este \ntr-un declinconstant, \ncepnd cu vrstade 50 de ani, secre]ia detestosteron, hormoni de cre[-tere, sc`znd. Aceasta, al`-turi de o sintez` a proteinelorprecar`, va conduce la reduc-erea masei musculare, laacumularea de gr`sime cor-poral`, precum [i la reduce-rea capacit`]ii corpului de a

  utiliza gr`simea ca suportenergetic.

  Unul dintre cele mai comu-ne teste este testul DynamicGait Index (DGI) (indicelemers dinamic) care este ometod` de evaluare a echili-brului [i care demonstreaz`c` o persoan` \[i p`streaz`postura \n timp ce execut`diferite mi[c`ri. Pe timpul tes-tului se execut` 8 mi[c`ri di-ferite incluznd: mers, schim-barea vitezei de mers, merscu capul \ntors \n plan vertical[i orizontal, p`[irea peste [i\n jurul unor obstacole, ur-carea [i coborrea sc`rilor.Testul dureaz` aproximativ10 minute iar practicantul tre-buie s` execute aproapetoate mi[c`rile f`r` pierdereaechilibrului.

  Shaker de 600 ml, perfectetan[, cu bu[on [i capac cufilet. Pre]: 11.00 lei

  Comenzi pe www.redis.ro

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • 28 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo-Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie subform` de glucoz` pe o perioad` mai \ndelungat` dect za-h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg arenevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a puteaefectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore.

  Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15g (se poate dizolva \ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face oreducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri.

  efect energetic \ndelungatPALATINOSEPALATINOSE

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 29

  Ca \n orice domeniu, [i \nsport, respectiv \n s`lile de fit-ness, exist` ritualuri. Toat`lumea face luni pieptul, \nce-pe antrenamentul de picioarecu genuflexiuni sau face car-dio dup` exerci]iile cu greu-t`]i. {tim c` schimbarea lu-crurilor \n antrenament repre-zint` cheia stimul`rii conti-nue, dar suntem fiin]e ce seobi[nuiesc s` fac` acelea[ilucruri, acelea[i exerci]ii, s`p-t`mn` de s`pt`mn`.

  Schimbarea este mai sim-pl` dect credem. Nu \nsea-mn` c` trebuie s` ne rezgn-

  dim total antrenamentul. E deajuns s` schimb`m pu]in tra-iectoria mi[c`rii la un anumitexerci]iu sau s` ad`ug`m unexerci]iu pe care nu l-am f`-cut pn` atunci. Exist`exerci]ii subestimate care,odat` ce le-ai introdus \nantrenamentul t`u, te \ntrebide ce oare nu ai f`cut-o maidin timp.

  Astfel de exerci]ii pot repre-zenta, pe bun` dreptate, im-pulsul de care ai nevoie pen-tru noi schimb`ri \n fizicul t`u.Exerci]iile vor ataca mu[chiidiferit ca pn` acum [i \]i pot

  fortifica punctele slabe carete ]ineau pe loc \n progresulfor]ei.

  Urm`toarele opt exerci]iisunt subapreciate \n mod ne-justificat de marea majorita-tea a celor ce merg la sal`.Poate le-ai mai v`zut ocazio-nal la unii tipi, powerlifteri saucei care sunt suficient de cu-rajo[i s` ias` din zona deconfort. Pentru a te ridicadeasupra majorit`]ii celorcare trag de fiare, trebuie s`descoperi [i s` \ncerci noimetode [i c`i. Adaug` exer-ci]iile prezentate \n continu-are la antrenamentul t`u pen-tru un plus de for]`, putere [imas` muscular`.

  Genuflexiuni SissyNu l`sa numele s` te p`c`-

  leasc`, acesta nu este un altexerci]iu nou, precum uneleexerci]ii ap`rute \n ultimultimp pentru oamenii lene[i.Este chiar un exerci]iu vechi,care ia stresul de pe fesieri [ifemurali, precum la alte exer-ci]ii pentru coapse, [i plasea-z` tot efortul pe cvadricep[i.Este un exerci]iu de izolaredar de stretching \n acela[itimp.

  Execu]ie: ]ine-te cu o mn`de un suport, pozi]ioneaz`-]it`lpile la l`]imea umerilor.P`strnd spatele drept, las`-te pe spate, ducnd genun-chii \n fa]` [i ridicnd c`lci-ele. Nu exist` mi[care dinmijloc. Trebuie s` men]ii o li-nie dreapt` \ntre trunchi [icoapse. Coboar` ct de multpo]i men]inndu-]i echilibrul.Nu e nevoie s` \ndrep]i pici-

  oarele \n partea de sus, blo-cnd genunchii, trebuie s`men]ii tensiune \n coapse tottimpul seriei.

  Sfat: execut` ct de multerepet`ri, \ntre 15 [i 20. Poatenu o s` po]i efectua mai multde 10 la \nceput, dar \n timp,cnd treci de 15 repet`ri, fiicreativ [i modific` tempoul,pauza de jos sau adaug` ogreutate adi]ional`.

  |mpins din culcat cu priz` \ngust`

  Este cel mai bun exerci]iu dedezvoltare pentru tricep[i, darnu este utilizat pentru c` egreu de executat. Cnd vinevorba de antrenamentul tri-cep[ilor, majoritatea includextensii la cablu, extensii cugantera deasupra capului. Vreibra]e mari? Atunci antreneaz`tricepsul care reprezint` dou`treimi din m`rimea bra]ului darantreneaz`-l cum trebuie, uti-

  liznd acest exerci]iu. Execu]ie: \ntinde-te pe spa-

  te la banca de \mpins orizon-tal` [i apuc` bara cu o priz`apropiat`, s` fie 1-2 pumni\ntre palme. Apuc` bara, \n-dreapt` bra]ele [i de acolo,cu coatele pe lng` corp, co-boar` bara pn` atinge piep-tul. De acolo, ridic` bara pn`bra]ele sunt perfect \ntinse.Prin p`strarea coatelor pelng` corp implic`m mai pu]inlucrul pieptului, altfel amtransforma mi[carea \ntr-unsimplu \mpins pentru piept.

  Sfat: varia]ia de serii [irepet`ri este f`r` sfr[it. Po]ilovi tricep[ii cu multe repet`ri,20 sau mai multe, sau cu gre-ut`]i mari, pentru 5-10 repe-t`ri. Po]i face o scurt` pauz`cnd bara atinge pieptul [ivariaz` tempoul p`r]ii negati-ve [i pozitive.

  Ramat PendlayA fost numit dup` antreno-

  rul olimpic de haltere GlennPendlay [i reprezint` o varia-]ie a clasicului ramat cu halte-ra din aplecat. Ramatul Pen-dlay love[te puternic mu[chiitrapez, marele lat [i cei din

  mijlocul spatelui. Cheia estes` reduci la maximum mi[ca-rea din mijloc [i s` ridici cubra]ele la \nceput [i apoi cumijlocul spatelui. Practic, semi[c` doar bra]ele.

  Execu]ie: \ncepe cu baraa[ezat` pe podea. Apuc` ba-ra cu o priz` prona]ie, \ncor-deaz`-]i lombarii [i ridic` ba-ra cu bra]ele \ntinse, pn`cnd trunchiul este perfectparalel cu solul. R`mi \naceast` pozi]ie [i ridic` bara

  foto

  : Iro

  nman

  ggeennuuff lleexxiiuunniiSSiissssyy

  rraammaattPPeennddllaayy

  Exerci]ii subapreciate

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • 30 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  numai cu bra]ele pn` atingepartea superioar` a stomacu-lui, imediat sub piept. Privireatrebuie s` fie men]inut` \nain-te. Coboar` bara pn` cndbra]ele sunt complet \ntinse[i, aplecndu-te din mijloc, dubara pe sol. Asta reprezint` orepetare. Imediat \ncepe ur-m`toarea.

  Sfat: cheia exerci]iului oreprezint` mi[carea bra]elor,tempoul trebuie s` fie accele-rat pe partea pozitiv`, nu lent.Execut` 5 pn` la 10 repet`ricu greutatea mare. Dac` vreimulte repet`ri, atunci \nlocu-ie[te cu ramat la cablu lung.

  |mpins declinat cu gantere

  Cel mai subapreciat exer-ci]iu, \n opinia mea. Cnd audde \mpinsul declinat, to]i spunc` lucreaz` pieptul inferior.Par]ial corect. De fapt, acestexerci]iu recruteaz` cele maimulte fibre ale pectoralului

  dect orice altexerci]iu pentrupiept. Te po]icontrazice cumine sau po]i\ncerca [i ve-dea rezultatele.

  E x e c u ] i e :a[az`-te labanca decli-nat`, unghiuls` nu fie maimare de 30 degrade. Cu gan-terele \n mini,coboar` bra]ele[i ridic`-le per-pendicular cusolul. |n parteade sus \ncor-deaz` [i stoar-ce pieptul.

  Sfat: po]i lu-cra cu gantere grele pentru 8-10 repet`ri sau mai u[oarepentru maximum 20 de repe-t`ri. Din cauza pozi]iei [i bal-ansului, nu este indicat`folosirea greut`]ilor mari,pentru 3-5 repet`ri. Experi-menteaz` cu tempouri diferite[i scurt` pauz` \n partea dejos [i sus.

  |mpins pentru umeri la cadru fix

  Acesta este un exerci]iu decare 90% din oameni nici nuau auzit m`car. El love[tedeltoidul anterior cu prec`de-re dar [i cel median. Mul]i nupot face \mpinsul de la ceaf`sau din fa]` din cauza unoraccident`ri iar acest exerci]iueste o varia]ie accesibil`.Este un exerci]iu foarte dificil,a[a c` nu te gr`bi s` adaugidiscuri de bar` [i s` facijum`t`]i de repetare.

  Execu]ie: a[az`-te \ntr-uncadru fix [i fixeaz` cuiele la

  nivelul fe]ei. Pune bara peacestea [i contra cadrului. Iao priz` confortabil`, mai maredect l`]imea umerilor [i ]inecoatele sub bar`. |mpingebara \n sus [i contra supor-]ilor cadrului [i apoi coboar-o\napoi pe supor]i.

  Sfat: execut` exerci]iul cu ovarietate de combina]ii deserii [i repet`ri [i/sau tempo.

  Flexii ciocan cu gantera

  pe lng` corpTricepsul, cel mai mare

  mu[chi al bra]ului, se afl` pepartea posterioar` a bra]ului.Bicepsul este mu[chiul situatpe partea anterioar` a bra]u-lui, cel care se vede din fa]`.Dar brahialii, mu[chii dintrebiceps [i triceps, afla]i pe par-tea lateral` a bra]ului? Des-pre ei nu prea se scrie [i nusunt prea des lucra]i \n sal`cu exerci]ii specifice. Un bra-hial bine dezvoltat va dam`rime bra]ului [i o separaremai vizibil` \ntre biceps [i tri-ceps. Exerci]iul meu favoritpentru acest mu[chi \l repre-zint` flexiile ciocan cu gan-tera pe lng` corp. Am obser-vat c` dac` este f`cut simul-tan cu ambele bra]e, o repe-tare cu stnga, o repetare cu

  dreapta, sportivii tind s`-[ibalanseze corpul, reducndtensiunea din mu[chi. Deaceea, recomand efectuareaseriei mai \nti cu un bra] [iapoi cu cel`lalt.

  Execu]ie: ia o ganter` [i]ine-o ca pentru o flexie ham-mer, cu palma \ndreptat`spre corp. Flexeaz` bra]ul,ridicnd gantera pe lng`corp, \n direc]ia pectoraluluiopus. |n partea de sus con-tract` bra]ul [i apoi coboar`-l\n pozi]ia ini]ial`. Dup` ce ter-mini seria cu un bra], bag` cucel`lalt.

  Sfat: nu e nevoie de greu-tate mare aici. De fapt eu nurecomand greut`]i mari pen-tru bicep[i. Alege gantera cucare s` po]i face lent 10 pn`

  la 20 de repet`ri.

  Ridic`ri KelsoEste un alt exerci]iu denu-

  mit dup` un om. Paul Kelso ascris o \ntreag` carte despretrapez a[a c` [tie cte cevadespre antrenamentul lui.Mu[chiul trapez nu este doarpartea care \]i iese din gulerultricoului [i se une[te cu gtul.El se extinde pe mijloculspatelui sub form` de V [i in-clude [i romboizii. Ace[tia dinurm` nu sunt u[or de antre-nat dar ridic`rile Kelso repre-zint` o modalitate eficient`pentru cre[terea lor.

  Execu]ie: \ntinde-te pe bur-t` pe o banc` \nclinat` cugantere \n mini, p`strnd pi-cioarele pe sol. Las` gantere-le s` atrne, bra]ele r`mn\ntinse tot timpul. |ntr-o mi[-care continu`, ridic` umerii,tr`gndu-i ct de mult \n spa-te [i apropiind omopla]ii unulde altul. }ine o secund` susdup` care coboar` umerii lapozi]ia ini]ial`.

  Sfat: alege gantere cu cares` po]i face oriunde \ntre 10[i 20 de repet`ri. Cheia estes` ]ii contrac]ia \n partea desus a mi[c`rii pentru osecund`.

  Flexia coapsei cu banda elastic`

  Reprezint` o varia]ie a cla-sicelor flexii pentru femurali,care vine din powerlifting.Este doar o sigur` modalitatede execu]ie eficient` a aces-tui exerci]iu. Banda nu trebuies` fie foarte puternic \ntins` citensiunea continu` [i num`-rul mare de repet`ri ce tre-buie f`cute la fiecare seriepentru a inunda cu snge bi-cepsul femural.

  Execu]ie: \nf`[oar` o ban-d` elastic` \n jurul unui suportfix, \n partea de jos. Pozi]io-neaz` o b`ncu]` perpendicu-lar pe direc]ia benzii [i punebanda peste un picior, dea-supra c`lciului. |n pozi]ia destart, cu piciorul \ntins, bandatrebuie s` aib` tensiune.Flexeaz` tibia mai mult de 90de grade. Dac` \n pozi]ia fi-nal` banda este prea tensio-nat` mai apropie banca, dac`este prea lejer atunci maidep`rteaz-o. Dup` termina-rea repet`rilor schimb` cu ce-l`lalt picior. Pare un exerci]iuu[or, dar vei vedea c` nueste.

  Sfat: recomand seriile depeste 20 de repet`ri. Exerci-]iul este, de obicei, ultimul laantrenarea picioarelor, a[ac` serii de 100 de repet`risunt criminale [i aduc o pom-pare pe care nu o sim]i cuniciun alt exerci]iu.

  Alexandru Bolboricidup` Ironman

  Culturism&Fitness nr. 5.2015 31

  \\mmppiinnss ddeeccll iinnaattccuu ggaanntteerree

  \\mmppiinnss pptt uummeerriillaa ccaaddrruu ff iixx

  ff lleexxii iicciiooccaann

  rr iiddiicc`rr iiKKeellssoo

  ff lleexxiiaa ccooaappsseeiiccuu bbaannddaa eellaasstt iicc`

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Culturism&Fitness nr. 5/2015 33

  Cei care au studiat foartemult nutri]ia sunt din ce \n cemai preten]io[i cu alegereasuplimentelor. Am \ntlnit dince \n ce mai multe cereri de su-plimente cu o anumit` com-pozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`Supliment Pak, care s` con-]in` diferite substan]e nutritivepure, adic` noi dect le amba-l`m exact a[a cum le primim dela produc`tori, f`r` s` interven-im \n vreun fel.

  Dumneavoastr` pute]i cum-p`ra aceste substan]e pure [is` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi.Pute]i ad`uga la un concentratproteic de un anumit fel, sau lao combina]ie de mai multe feluride concentrate proteice, dex-troza, ca aport de carbohidra]isimpli [i pentru a da un gustbun, maltodextrin`, pentruaport de carbohidra]i com-plec[i, [i, \n func]ie de gustul fi-ec`ruia, diferite ingredientepentru un gust ct mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aro-me care se g`sesc \n comer]).

  SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKSk

  ande

  nber

  g l

  Skan

  denb

  erg

  lSk

  ande

  nber

  g l

  Skan

  denb

  erg

  Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

  concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Se prezint` la s`cule]i de900 g 61 lei, cutii de 900 g 63,00 lei.

  Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

  Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g 57,00 lei, cutiide 900 g 59,00 lei.

  Concentrat proteic din lapte(Cazeinat de calciu)

  Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g 65,00 lei, cutii de 900 g 67,00 lei.

  Hidrolizat din zer (WPH-4)Con]ine 80% proteine, se

  dizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: HaveroHoogwegt, Olanda. Se prezint` lacutie de 900 g 85,00 lei.

  Izolat proteic din zer(Prolacta 95 Low Lactose)

  Are o concentra]ie de 95% pro-tein` cu con]inut mic de gr`simi(0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro-duc`tor: Lactalis Ingredients,Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de

  900 g 95,00 lei, cutii de 900 g 97,00 lei.

  Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

  90%, se dizolv` bine, gust neutru.Se prezint` la s`cule]i 750 g 29,00 lei, 2 kg 55,00 lei, cutii de750 g 31,00 lei, 2 kg 57,00 lei.

  Inulin`Con]ine 95% fibre solubile [i

  este indicat` pentru reducereapoftei de mncare. Produc`tor:Sensus, Olanda. Se prezint` lacutii de 450 g 25,00 lei.

  Dextroz`Are o concentra]ie de 100%

  carbohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro-duc`tor: Amylum, Bulgaria. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg 13,00 lei, cutii de 1 kg 15,00 lei.

  Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

  carbohidra]i simpli, cu absorb]ielent` [i gust dulce, pl`cut. Produ-c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre-zint` la s`cule]i de 1 kg 15,00lei, cutii de 1 kg 17,00 lei.

  Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

  carbohidra]i complec[i, cu ab-sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro-duc`tor: Roquette, Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg 15lei, cutii de 1 kg 17,00 lei.

  Eduard Dimiean

  Cea de-a 37-a edi]ie aCampionatului Mondial deSkandenberg, desf`[urat` \nMalaezia, Kuala Lumpur, aadunat la startul ei 784 deconcuren]i veni]i din toatecol]urile lumii.

  Echipa Romniei a ob]inutla aceast` edi]ie 3 medalii,dou` de argint [i una debronz, fiind reprezentat` de 6sportivi. Mircea Crloganu aob]inut dou` medalii de argint

  la categoria Senior GrandMaster 90 kg, bra]ul stng [idrept, confirmnd formabun` din acest an. Alin San-du, medaliat cu bronz la cate-goria juniori 90 kg bra]uldrept, a completat num`rulde medalii de la aceast`edi]ie pentru Romnia.

  Restul sportivilor romni auob]inut urm`toarele clas`ri:{tefan T`ma[, locul 5 laambele bra]e la categoria se-niori 90 kg, Viorel Dobrin,locul 4 la bra]ul stng [i locul5 la bra]ul drept la categoria

  seniori 75 kg, Sabin B`dules-cu, locul 7 la bra]ul stng [ilocul 9 la bra]ul drept, la cate-goria seniori 110 kg [i DinuDobrean, locul 11 la bra]ulstng, respectiv locul 6 labra]ul drept, categoria master90 kg.

  De men]ionat este c`Romnia a fost reprezentat`de 4 arbitri la acest campi-onat mondial: subsemnatul,Victor Barbu, Drago[ Corco-veanu [i Tiberiu Mihalcea,fiind ]ara care a aliniat cei maimul]i arbitri dep`[ind ]`ri cu

  tradi]ie \n skan-denbergul mondi-al, precum StateleUnite, Canadasau Rusia.

  Urmeaz` anulviitor CampionatulEuropean, g`zduitde Romnia, ocompeti]ie de ma-xim` amploare,unde sportivii ro-mni vor fiprezen]i \ntr-unnum`r mult maimare.

  Campionatul Mondial

  32 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  MMiirrcceeaaCCrr llooggaannuu

  AAll iinnSSaanndduu

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Magazin de suplimentenutritive \n Ploie[ti,

  str. Brebenei 3, bl. 3, ap.3, lng` complex Nord.

  Tel. 0722.324.061

  SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

  Buuccuurre[ti, strr.. StephannLuudwig Roth, nnrr.. 1

  (\nn innccinnta ColegiuuluuiNa]ionnal Auurrel VVlaiccuu))Aparatur` ultramodern`.

  G`si]i [i suplimente nutritive.Tel. 0724.534.043,

  0725.209.691

  S`li de culturismCS{ 5 Bucure[ti

  Stadion Lia Manoliu lng` turnul de para[utism

  Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]`CHAMPIONS GYM

  Complex Sportiv LiaManoliu. Antrenori: Irina

  Muntean, Dan Enu]`,Lauren]iu Gherfa[Tel. 0721.913.825

  www.championsgym.roGLADIATOR GYM

  Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764

  DUMSIL GYMBucure[ti, Bd. Basarabia

  110. Tel. 0722.227.048www.dumsilgym.ro

  TONIK FITNESS CLUBBucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

  BRD. www.tonik.roALEX GYM

  Prelungirea Ghencea, nr. 2Tel. 0734.394.305www.alexgym.ro

  MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crnga[i

  nr. 6. Tel. 0722.530.015

  SANDOW FITNESS CLUBBucure[ti, {os Iancului 46

  \n incinta MetalurgicaTel. 0767.774.433,

  0763.773.300

  LION GYMBucure[ti, Str. Doamna