Revista Culturism & Fitness

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2018
 • Category

  Sports

 • view

  999
 • download

  20

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism & Fitness

 • AAbbddoommeennddee iinnvviiddiiaatt

  OOllyymmppiiaa 22001155

  EExxeerrcc ii]] ii iissuubbaapprreecc iiaattee

  director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (238) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • CCuull ttuurr ii ssmm&&FFii ttnneessssToat` colec]ia revistelornoastre, de la num`rul 1la 237, este disponibil`

  acum, pe DVD, \n formatdigital (pdf). Un DVD

  cost` 15 lei. Comenzilese pot face la telefoanele

  redac]iei sau pe email.

  Olympia 2015 . . . . . . .8

  Abdomen

  de invidiat . . . . . . . .13

  Tendin]e \n arbitraj .14

  Interviu

  cu Viorel C-tin . . . .16

  tia]i c`... . . . . . . . . . .18

  Antrenamentul

  pentru umeri

  al lui Mr. Olympia .20

  Mic ghid de culturism

  [i fitness (4) . . . . . .22

  Antrenamentul

  persoanelor

  v~rstnice . . . . . . . . .25

  Exerci]ii

  subapreciate . . . . . .28

  Skandenberg . . . . . . .32

  CUPRINSCUPRINS

  Coperta 1: Mihaela Ra[c`[i Viorel Constantin

  Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

  Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,e--mail: [email protected] wwebbsite: www.topfitness.ro

  Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt

  SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`:: EElleennaa MMiiccuullii]]`..

  B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

  capacitatea de a m`ri semnificativ sin-teza de proteine \n organism [i care fa-ciliteaz` eliberarea natural` de hormo-ni, precum hormonul de cre[tere (GH),IGF-1 [i insulina. Are un remarcabilefect anticatabolic, prevenind distru-gerea proteinelor [i pierderea maseimusculare. u

  9900 gg 2277,,0000 lleeii 220000 gg 4488,,0000 lleeii 330000 gg 6666,,0000 lleeii

  TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare

  pentru metabolizarea gr`similor, pre-vin formarea calculilor biliari, favori-zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi-le, \mbun`t`]esc starea de s`n`tate ainimii, asigur` suportul necesar sin-tezei neurotransmi]`torilor [i au efectprotector asupra creierului. u

  110000 gg 1155,,0000 lleeii

  Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avnd 100%

  puritate. Ofer` organismului energianecesar` sus]inerii efortului intens,

  m`re[te for]a muscular`,\mbun`t`]e[te refacerea postefort,cre[te volumul celular, cre[te hidrareacelular`.u

  9900 gg 1177,,0000 lleeii 330000 gg 3344,,0000 lleeii 550000 gg 4433,,0000 lleeii

  LGlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

  aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \n or-ganism. Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismulmuscular (distrugerea]esutului muscular),\mbun`t`]e[te recuperareadup efort, stimuleaz` pro-ducerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celu-lar`, cre[te produc]ia deglicogen \n ficat, transport`azotul \n locurile \n care or-ganismul are cea mai marenevoie (pentru sinteza pro-teic`). u

  9900 gg 2277,,0000 lleeii 220000 gg 4433,,0000 lleeii 330000 gg 6611,,0000 lleeii

  LCarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea

  gr`simii. Accelereaz` metabolismul li-pidelor, favoriznd oxidarea lor la nivelcelular, mobilizeaz` depozitele degr`sime, m`re[te performan]ele fizice[i rezisten]a la efort, reduce nivelulcolesterolului [i trigliceridelor. u

  3300 gg 2222,,0000 lleeii 5500 gg 3333,,0000 lleeii

  110000 gg 6611,,0000 lleeiiu MM`ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

  rraass`,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`..

  MTINERETULUI

  LiceulINCAI

  REDIS

  MAGAZINULREDIS

  Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou Tineretului, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stngaLiceul Gheorghe {incai.

  Program: luni - vineri 10.30 18.00Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.

  021.337.34.37

  NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

  Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putnd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu ctsunt \nlocuite mai multe mese,cu att se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

  1,50 lei/buc.

  SILUETBAR

  Culturism&Fitness nr. 5/2015 32 Culturism&Fitness nr. 5/2015

  ISOTONIC-RRecomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener-

  gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim-ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita-mine. El \nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran-spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutnd la recuperarea rapid`dup` efort [i \nl`turnd oboseala. Se recomand` \n specialsportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre-cum [i persoanelor care lucreaz` \n condi]ii cu temperatur`ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupuneconsum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`.

  Mod de utilizare: se bea dizol-vat \n 500 ml de ap` plat`. Serecomand` a nu se dep`[i dozazilnic` de 1-2 plicuri.

  Contraindica]ii: nu se recoman-d` persoanelor cu diabet zaharat.

  Declara]ie nutri]ional` (valorinutri]ionale medii)/ plic 50 g: val-oare energetic` 788 KJ/186Kcal, gr`simi 0 g, glucide 46,35 g (din care zaharuri simple 32,52 g), proteine 0 g,Vitamina C 24 mg (30% DZR),Vitamina B3 4,8 mg (30% DZR),Vitamina E 3,6 mg (30% DZR),Vitamina B5 3,6 mg (30% DZR),Vitamina B6 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 0,33 mg(30% DZR), Acid folic 60 mcg (30% DZR), Biotin` 15 mcg(30% DZR), Vitamina B12 0,75 mcg (30% DZR), minerale 0,72 g (din care citrat de sodiu 450 mg, clorur` de pota-siu 150 mg, Magneziu 113 mg (30% DZR), Zinc 3 mg(30% DZR).

  Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri.

  FORTENOU

  TOPC

  ULT

  URI

  SM.R

  O

 • Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele Redis cunoscu]iisportivi: Florin Uceanu, AlexandruCostache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Alexandru Bolborici, RaduValahu Georgescu [i top-modelulNicoleta Luciu.

  NutrifortREste un concentrat de carbohi-

  dra]i, proteine, vitamine [i minerale(cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) recomandat pentru cre[-terea rapid` \n mas` muscular`. Opor]ie reprezint` 190 g de produs [i,pentru o cre[tere accelerat` a maseimusculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g.

  Cutii 1 kg 22,00 leiS`cule]i 2,5 kg 41,00 lei

  G`le]i 2,5 kg 43,00 leiGale]i 5 kg 78,00 lei

  MixforteRProdusul con]ine o propor]ie ridi-

  cat` de carbohidra]i (70%), ce provindin fructoz`, maltodextrin` [i dex-troz`, substan]e care dau un gustfoarte bun produsului. Are o concen-tra]ie de 25% proteine de origine ani-mal` (lapte caseinat, albumine dinou [i proteine din zer, n cantit`]iegale fiecare).

  Cutii 1 kg 31,00 leiS`cule]i 2,5 kg 57,00 lei

  G`le]i 2,5 kg 59,00 lei

  Super MassREste un supliment (cu arome de

  vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce,datorit` compozi]iei (50% proteine [i35% carbohidra]i), poate \nlocui me-sele obi[nuite din timpul zilei [i esterecomandat att tuturor categoriilorde sportivi, ct [i celor care nu facsport, dar doresc s` aib` o alimenta-]ie s`n`toas`, cu ct mai pu]ine gr`-

  simi [i colesterol. Se recomand` cteo por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie= 80 g de produs). O m`sur` con]ine40 g.

  Cutii 900 g 27,00 leiS`cule]i 2,2 kg 52,00 lei

  G`le]i 2,2 kg 54,00 leiG`le]i 4,5 kg 105,00 lei

  Mass Forte CreatinRAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i,

  \n plus, creatin monohidrat pentrustimularea cre[terii rapide \n mas [ifor] . Arome: vanilie, ciocolat , tutti frut-ti [i cola.

  Cutii 1 kg 25,00 leiS`cule]i 2,5 kg 45,00 lei

  G`le]i 2,5 kg 47,00 leiG`le]i 5 kg 84,00 lei

  Whey MassREste un concentrat de carbohidra]i

  (62%) [i proteine (32%), proteineleprovenind exclusiv din zer, [i esterecomandat pentru energie [i cre[tere\n mas` muscular`. O por]ie de 90 gcon]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, celmai important aminoacid pentrumu[chi.

  G`le]i 2 kg 69,00 lei

  Energocarb-REste un supliment energetic din

  carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio-colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco-mand` pentru refacerea rezervelorenergetice ale organismului. Se ad-ministreaz` 45 g \nainte de antrena-ment (pentru a avea energie) [i 45-90g dup` antrenament, pentru refacere.

  O m`sur` con]ine 45 g.Cutii 1 kg 17,00 lei

  S`cule]i 2,5 kg 31,00 leiG`le]i 2,5 kg 33,00 lei

  G`le]i 5 kg 52,00 lei

  FosfocreatinRCreatina este o substan]`, nece-

  sar` \n toate contrac]iile musculare,produs` \n mod normal de ficat, pan-creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre-zentarea sub form` de tablete estefoarte convenabil`, deoarec