Supliment PEDIATRIE final.qxp

of 32 /32
MEDICAL Market Market Supliment PEDIATRIE Editura actualitãþi în pediatrie articole de specialitate 2010

Transcript of Supliment PEDIATRIE final.qxp

Page 1: Supliment PEDIATRIE final.qxp

MEDICALMarketMarket

Supliment PEDIATRIE

EEddiittuurraa

• actualitãþi în pediatrie • articole de specialitate

2010

Page 2: Supliment PEDIATRIE final.qxp

Doppelherz aktiv Omega-3 cu Vitamine A+D+E+C pentru copii

CCoonnþþiinnuutt::Ulei de somon 323 mg dintre care DHA min 130 mg, EPA min 25 mg, Vitamina A 200 µg, Vitamina D1,25 µg, Vitamina E 2,5 mg, Vitamina C 30 mg PPoossoollooggiiee:: doar o capsula pe zi, capsulele se pot mesteca sau pot fi înghiþitePPrreezzeennttaarree:: cutie cu 30 de capsule în blister

AAcciizziiii ggrraaººii OOmmeeggaa--33 -- ccoommppoonneennttee iimmppoorrttaannttee ddee ssuussþþiinneerree aallee ssiisstteemmuulluuii nneerrvvooss

OOmmeeggaa--33--DDHHAAStudiile stiinþifice de actualitate aratã efectele pozitive asupra suplimentãrii ali-

mentare cu acizi graºi nesaturaþi naturali asupra capacitãþii de concentrare, învãþareºi a memoriei copiilor.

Doppelherz® aktiv Omega-3 + Vitamina A + D + E + C pentru copii, capsulã mas-ticabilã cu gust de lãmâie conþine un amestec echilibrat de ulei pur de somon cu val-oroºii acizi graºi esenþiali DHA (docosahexaenoic) ºi EPA (eicosapentaenoic), precumºi o combinaþie de vitamine importante pentru creºterea ºi dezvoltarea copiilor.

Omega-3-DHA• Este un component important al sistemului nervos, cu funcþii majore în cadrul

metabolismului celulei nervoase•Participã la dezvoltarea sistemului nervos ºi a funcþiilor sale precum: învãþarea,

memorarea, capacitatea de concentrare ºi atenþia•Are efecte pozitive în tratarea deficitului de atenþie ( ADHD) la copii ºcolari

VViittaammiinnaa CCVitamina C (Acid Ascorbic) deþine roluri importante în metabolismul copiilor:- Intervine în formarea scheletului ºi a dentinei- Participã la stimularea mecanismelor imunitare naturale de apãrare a organismului - Are acþiune laxativã- Contribuie la producerea anticorpilor- Este implicatã în producerea colagenului care are rol în cicatrizarea þesuturilor dis-truse în caz de arsuri ºi rãni

- faciliteazã absorbþia fierului

VViittaammiinnaa EE • permite, datoritã acþiunii antioxidante, prevenirea apariþiei cancerului pentru cã protejeazã celulele sãnãtoase

ale organismului de radicalii liberi ºi agenþii poluanþi; • întãreºte sistemul imunitar; • permite o mai bunã irigare sangvinã în întregul organism;• este importantã pentru creier ºi muºchi• are acþiune anticoagulantã ce împiedicã agregarea plachetelor sangvine• accelereazã cicatrizarea rãnilor

VViittaammiinnaa DD • are rol în asimilarea calciului ºi a fosforului - la nivelul intestinului subþire, precum ºi în fixarea acestora în oase ºi în dinþi• aceastã vitaminã previne instalarea rahitismului, favorizând fixarea calciului în oase• previne carierea severã a dinþilor • previne apariþia unor tulburãri nervoase, slãbiciunea generalã, ca ºi sensibilitatea la contractarea unor boli

infecþioase • contribuie la buna funcþionare a tiroidei, paratiroidei ºi hipofizei • trebuie menþionat ºi faptul cã eficacitatea acestei vitamine este optimizatã de prezenþa vitaminelor A, C ºi a colinei,

precum ºi a calciului ºi fosforului. Împreunã cu vitaminele A ºi C, acþioneazã preventiv în cazul rãcelii.

VViittaammiinnaa AA• împiedicã deteriorarea vederii; este consideratã „vitamina ochilor“• favorizeazã creºterea• ajutã sistemul imunitar sã reziste la infecþii tisulare ºi osoase• participã la metabolizarea hormonilor steroizi• este beneficã pentru tratarea rãnilor ºi a unor boli de piele

Page 3: Supliment PEDIATRIE final.qxp

CUPRINS

• STRABISMUL LA SUGAR ªI COPILUL MIC 4

• SÃNÃTATEA OCHILOR COPIILOR -

DIN PRIMELE LUNI DE VIAÞÃ 5

• STUDIU DE PIAÞÃ 6

• ULEIUL PUR DE PEªTE PENTRU COPII 9

• IMPORTANÞA KINETOTERAPIEI

ÎN CAZUL COPIILOR CU SINDROM DOWN 10

• CÂND ESTE NECESAR UN CONSULT

LA MEDICUL ORTOPED PEDIATRU? 11

• RECUPERARE NEUROMOTORIE 12

• IMPORTANTÃ E TOXINA! 13

• KINETOTERAPIA 14

• TERAPIA CU AEROSOLI 16

• ABORDAREA CLINICO-TERAPEUTICÃ

A INFECÞIEI CU HELICOBACTER PYLORI

LA COPIL 18

• RELATII HIPERTENSIUNE ARTERIALA -

SINDROM METABOLIC LA COPIL 19

• COMPLEXITATEA TRATAMENTULUI ÎN AUTISM 20

• AUTISMUL INFANTIL 22

• WORM END 23

• INFECÞIILE RESPIRATORII VIRALE LA COPII 24

• PROBLEME DIGESTIVE LA BEBELUºI 25

• PARABENII ÎN PRODUSELE COSMETICE

PENTRU BEBELUªI, O CONTROVERSÃ

APRINSÃ: PRO SAU CONTRA? 26

• SÃNÃTATEA ORALÃ A COPILULUI

DUMNEAVOASTRÃ! 27

• INFECTII CU VIRUS SINCITIAL RESPIRATOR 28 FINWATCH

Aleea Negru Vodã nr. 6, bl. C3,sc. 3, parter, 030775, sector 3,BucureºtiTel: 021.321.61.23Fax: [email protected]. Box 4-124, 030775

TTiippaarr::VIZUAL 2003

EDITOR

Page 4: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE4

Existã mai multe tipuri de strabism: - ssttrraabbiissmmuull ccoonnvveerrggeenntt, adicã acela în care unochi (sau amândoi, pe rând) deviazã spre inte-rior,

- ssttrraabbiissmmuull ddiivveerrggeenntt, în care ochiul deviazãspre exterior ºi care uneori trece neobservatsau nu este considerat neapãrat un “stra-bism”, deºi problemele pe care le ridicã suntfoarte asemãnãtoare ºi

- vveerrttiiccaall, adicã atunci când un ochi se poatedeplasa în sus sau în jos, dezechilibrulfuncþional ascuns sub aceastã aparenþã fiindde regulã semnificativ.

Este încetãþenitã ideea cã la bebeluº existã operioadã de instabilitate fiziologicã în care este“normal” ca ochii sã devieze intermitent de la po-ziþia normalã. Deviaþiile (strabismele) care pot ficonsiderate “normale” sunt cele intermitente, deregulã divergente (adicã spre în afarã) ºi caredupã vârsta de 6 luni dispar, lãsând loc poziþieistabile ºi paralele a ochilor. Celelalte deviaþii, per-manente, mari, vizibile ºi care nu dispar dupãaceastã vârstã, ascund dezechilibre mari ºi, deregulã, tratamentul trebuie sã fie precoce.

Strabismele sesizate din primele zile de viaþã ºicare continuã sã fie prezente ºi dupã vârsta de 6luni, pe care noi, specialiºtii le denumim “stra-bisme infantile”, trebuie sã fie examinate cât maidevreme de medicul specializat în oftalmologiepediatricã. Întârzierea examinãrii poate cauzainstalarea unei ambliopii profunde sau, mai grav,poate ascunde prezenþa unor afecþiuni organicegrave: cataracta congenitalã, malformaþii, afecþiu-ni ale retinei, nervului sau tumori. Examinareacopilului cu vârsta sub un an necesitã un specia-list de copii, nu un oftalmolog de oftalmologiegeneralã, deoarece protocolul, mijloacele ºi expe-rienþa sunt complet diferite.

Când trebuie examinat din punct de vedere oftalmologic un bebeluº cu strabism ?

1. Dacã ne încadrãm pânã la 6 luni în limitafiziologicului (aspect normal al ochilor, stra-bism intermitent) ºi dezechilibrul persistã ºidupã vârsta de 6 luni, este recomandabil camicuþul sã fie examinat de oftalmologul pedi-atru.

2. Dacã totul este în ordine pânã la 6 luni, dardupã aceea apare un strabism permanentsau intermitent, copilul trebuie examinat.

Ce ºanse de tratament existã la un bebeluº cu strabism ?

Tratamentul urmãreºte înlãturarea dezechili-brului, împiedicarea tendinþei de a folosi un singurochi (ºi ambliopizarea celui care fuge) prin ocluziesau penalizare (picãturi), corectarea viciilor derefracþie (adicã a dioptriilor) dacã sunt semnifica-tive (copiii pot purta ochelari speciali, atraumatici,încã de la 6 luni ), iar dacã unghiul de deviaþieeste mare ºi nu permite folosirea concomitentã aambilor ochi recomandarea specialiºtilor estepentru intervenþie chirurgicalã înainte de vârstade 2 ani, de preferat înainte de 18 luni.Tratamentul trebuie început precoce, copilul fiindurmãrit frecvent, ºi va fi adaptat de specialist.

De ce tratament precoce ?Pentru cã perioada cea mai importantã pentru

desãvârºirea unei vederi normale, atât a fiecãruiochi în parte cât ºi a vederii binoculare (vedere înspaþiu), este perioada de pânã la 2 ani (iar dinaceasta, esenþialã este cea de pânã la 6 luni).Orice dezechilibru nerezolvat în aceastã perioadãpoate determina breºe în dezvoltare, care ulteriornu se mai pot rezolva, chiar dacã aparent ochiipot fi corectaþi ºi ulterior ca poziþie.

SSttrraabbiissmmuull llaa ssuuggaarr ººii ccooppiilluull mmiicc

Dr. Daniela Cioplean,Clinica OftalmologicãOftapro

SSttrraabbiissmmuull ppooaattee ffii ddeeffiinniitt ccaa lliippssaa ddee

ppaarraalleelliissmm aall oocchhiilloorr.. DDiinn ppuunncctt ddee vveeddeerree

ffiizziioollooggiicc,, ppeennttrruu ccaa vveeddeerreeaa bbiinnooccuullaarrãã ssãã

ssee ddeezzvvoollttee nnoorrmmaall,, eessttee nneecceessaarr ccaa oocchhiiii

ssãã aaiibbãã ppoozziiþþiiee ppaarraalleellãã..

Page 5: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

5

Cu toþii suntem conºtienþi de grija pe care tre-buie sã o acordãm sãnãtãþii ochilor copiilor noºtri.Peste 80% din informaþii sunt recepþionate decopii prin intermediul ochilor.

Cele mai dese afecþiuni ale vederii la vârstacopilãriei sunt viciile de refracþie, strabismul ºi, încazuri mai rare, opacitãþile vitreene ºi nistag-musul. Cu cât sunt observate ºi tratate mai dintimp afecþiunile oculare, cu atât creºte succesul înprevenirea deficienþelor de vedere ºi asigurã oviaþã fãrã probleme de ordin oftalmologic.

În momentul de faþã copilul este examinat oftal-mologic la naºtere iar urmãtorul control are loc decele mai multe ori la vârstã ºcolarã când poate fiprea târziu.

Tehnica modernã permite examinarea vederiicopilului (screening vizual) încã de la o vârstãfragedã, inclusiv la copilul non-verbal (vârsta de 6luni). Examinarea nu presupune atropinizarea sauanestezia generalã a copilului ºi este completinofensivã.

Sunt determinate cu precizie viciul de refracþie,unghiul de deviaþie al direcþiei de fixaþie ºidiametrul pupilar simultan binocular, în câtevasecunde.

Este cunoscut faptul cã anizometropia ºi stra-bismul sunt factori de risc major pentru apariþiaambliopiei.

““AAmmbblliiooppiiaa nnuu ppooaattee ffii ccoorreeccttaattãã llaa oorriicceevvâârrssttãã””::

• pânã la vârsta de 3 ani dezambliopizarea sepoate face în câteva luni;

• pânã la 6-7 ani dureazã ani cu rezultateincerte;

• iar dupã 10 ani este aproape imposibilã.

Astfel, recomandarea noastrã este efectuareaunui control oftalmologic o datã la 2 ani,începând de la vârsta de 6 luni.

În cadrul unei lucrãri de doctorat la Univer-sitatea Ludwig Maximilian din München, s-a sta-bilit cã un control oftalmologic preventiv realizatcu tehnicã modernã în cabinetele de pediatrie,poate atinge o sensibilitate de 80%* ºi o specifici-tate** de 95%. O serie de studii internaþionale,precum si acþiunile de screening vizualdesfãºurate în mai multe grãdiniþe de la noi dinþarã vin sã confirme aceste rezultate.

Importanþa depistãrii cât mai timpurii a risculuide ambliopie prin screening vizual a determinatmai mulþi specialiºti oftalmopediatri sã susþinãadoptarea unei astfel de practici la vârstãpreºcolarã.

* 80% din toþi copii cu vederea slãbitã suntdescoperiþi.**95% din toþi copii cu vedere normalã suntrecunoscuþi ca normali.

Lucian Mares - [email protected]

Tel: 0722/281.100

Sãnãtatea ochilor copiilor - din primele luni de viaþã

Plusoptix S09 - control oftalmologicpreventiv pentru copii

RReeffeerriinnþþee::11.. SSiimmoonnss KK.. AAmmbbllyyooppiiaa cchhaarraacctteerriizzaattiioonn,,

ttrreeaattmmeenntt,, aanndd pprroopphhyyllaaxxiiss..SSuurrvv OOpphhtthhaallmmooll22000055;;5500::112233--6666..

22.. RRuubbeenn JJ.. RReeiimmbbuurrsseemmeennttaa aanndd rreessoouurrcceess ffoorrppeeddiiaattrriicc vviissiioonn ssccrreeeenniinngg.. AAmm OOrrtthhoopp JJ22000066;;5566::5544--6611..

33.. OOnnaahhuuee SSPP,, AArrnnoolldd RRWW,, RRuubbeenn JJBB,, ffoorr tthheeAAAAPPOOSS VViissiioonn SSccrreeeenniinngg CCoommmmiitttteeee.. PPrreesscchhoooollvviissiioonn ssccrreeeenniinngg:: WWhhaatt sshhoouulldd wwee bbee ddeetteeccttiinnggaanndd hhooww sshhoouulldd wwee rreeppoorrtt iitt?? UUnniiffoorrmm gguuiiddee--lliinneess ffoorr rreeppoorrttiinngg rreessuullttaa ooff pprreesscchhooooll vviissiioonnssccrreeeenniinngg ssttuuddiieess.. JJ AAAAPPOOSS 22000033;;77::331144--66..

44.. KKvvaarrnnssttrroomm GG,, JJaakkoobbssssoonn PP,, LLeennnneerrssttrraanndd GG,,DDeehhllggaaaarrdd JJ.. PPrreevveennttaabbllee vviissiioonn lloossss iinn cchhiillddrreenn::AA ppuubblliicc hheeaalltthh ccoonncceerrnn.. AAmm OOrrtthhoopp JJ22000066;;5566::33--66..

Page 6: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE6

Un studiu recent a dezvãluit informaþii impor-tante pentru mame, studiu pe care acestea ar tre-bui sã îl ia în considerare atunci când aleg unbiberon pentru copii lor. Studiul a demonstrat cã,dupã 20 de minute de alimentare simulatã cubiberonul, trei elemente nutritive importante pen-tru sugari - vitaminele A, C ºi E- au scãzut în timpulmeselor. Rezultatul cel mai extrem aratã cã, înunele cazuri, s-ar putea sã fie cantitãþi minime devitamina C rãmase dupã 20 de minute.

Studiul a mãsurat nivelul de pierdere a vita-minelor A, C ºi E în timpul hrãnirii cu biberonul.Rezultatele sugereazã cã aerul dintr-un biberon,design-ul biberonului ºi impactul nivelurilor de vi-tamine necesitã o examinare mai amãnunþitã.Detalii despre studiu pot fi gãsite la www.nutrien-tatudy.com.

Rezultatele studiului, „Analiza Comparativã aElementelor Retinol, Acid Ascorbic, ºi Alfa-Tocoferol în Lapte Utilizând Diverse Sisteme deLivrare” au fost prezentate recent la Conferinþa dePediatrie a Academiei Europene la Nisa, Franþa.

Studiul a fost efectuat de un grup de cercetãtoride la Universitatea din Nevada-Reno, condus deDr. Jimi Francis, un consultant ºi cercetãtor ates-tat internaþional pe probleme de lactaþie.Concluziile privind vitamina C au fost publicate în„International Breastfeeding Journal” ºi au fostprezentate, de asemenea, în 2008 la ConferinþaAnualã Internaþionalã a Consultanþilor pe pro-bleme de Lactaþie (ILCA).

Studiul despre biberoane a fost conceput pentrua investiga schimbãrile nivelurilor de nutrienþi carear putea apãrea pe durata de 20 minute dealãptare tipicã, utilizând atât laptele matern cât ºilaptele praf, atât în biberoane ventilate cât ºi înbiberoane neventilate. Studiul a analizat cantitateade nutrienþi în lapte atunci când acesta a fostfurnizat prin ºapte biberoane uzuale. Scopul a fostde a determina dacã expunerea la aer în timpul ali-mentarii simulate a afectat nivelurile de nutrienþi.

În timp ce laptele este tras din biberon de catresugar, acesta este înlocuit cu aerul din mediu.Pierderea nutritiva este cauzatº de oxidarea ele-mentelor nutritive existente, în timp ce aerul esteintrodus în lichid. Cantitatea de aer existentã în

lapte ºi în biberon depinde de tipul biberonului, deforma ºi de mãrimea acestuia.

„Manipularea ºi stocarea laptelui de la sân ºi acelui praf pot sã influenþeze nivelurile de vitaminaC,” afirmã Dr. Francis. „Capacitatea de a menþinevitamina C în biberoane pare sã fie influenþatã dedesignului biberonului.” Ea a adaugat faptul cã,vitamina C- care este cunoscutã ca fiind suscepti-bilã de oxidare se degradeazã la un anumit punct,vitaminele A ºi E încep sã scadã, de asemenea.Foarte important, degradarea nutrienþilor în tim-pul unei hrãniri nu înseamnã cã nou-nãscutul areo nutriþie insuficientã în cursul unei zile, ci maidegrabã cã nivelurile de vitamine sunt în scãdere,în unele cazuri, rapid-pe timpul duratei de hrãnire.

Voluntare anonime au donat lapte de la sânpentru acest proiect. Laptele a fost standardizatpentru nivelurile de nutrienþi. Ca ºi completare astudiului efectelor asupra laptelui uman, s-auanalizat de asemenea douã tipuri de lapte prafpentru sugari. Laptele a fost pus în ºaptebiberoane diferite luându-se câte 5 mostre de lafiecare recipient: baza, 5 minute, 10 minute, 15minute, ºi 20 de minute (vezi grafic pag. 8).

Fiecare mostrã a fost analizatã pentru nutrienþifolosindu-se o cromatografie cu o fazã normalã culichid de înaltã calitate, fiecare rezultat fiind înre-gistrat de 3 ori pentru o mai bunã certitudine.

Graficul demonstreazã pierderea de vitamina Cpe durata a 20 de minute de hrãnire simulatã. Întimp ce vitamina C a început sã scadã la 5 minute,dupã cum aratã acest grafic, vitaminele A ºi E auscãzut mai târziu. Vitamina C previne oxidarea desubstanþe nutritive ºi cum aceasta se pierde, ºialte elemente nutritive sunt ºi mai susceptibile dea fi pierdute.

Un exemplu bazat pe rezultatele gãsite este uncopil de douã luni hrãnit cu biberonul de 10 ori pezi a câte 20 de minute care asimileazã 13 mg devitamina C din fiecare biberon, ºi în jur de 34 mgde vitamina C pe durata unei zile cu un biberondiferit. Consiliul de Alimente ºi Nutriþie dinInstitutul de Medicinã recomandã o cantitate de40 de mg de vitamina C pe zi, 3 mg de vitamina Eºi 400 MCG de vitamina A pentru sugarii pânã la6 luni.

Alertã pentru mamici: Un Nou Studiu care relevã pierderea

vitaminelor A, C, ºi E în câteva biberoane pe parcursul a 20 de minute de hrãnire cu biberonul

Page 7: Supliment PEDIATRIE final.qxp
Page 8: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE8

MMooddiiffiiccããrrii aallee ccoonncceennttrraaþþiieeii mmeeddiiii ddee aacciidd aassccoorrbbiicc îînn llaapptteellee mmaatteerrnn.. –– eexxpplliiccaattiiee ggrraaffiicc

Toate cele trei vitamine studiate sunt impor-tante în sãnãtatea ºi dezvoltarea sugarului.Cercetãrile

medicale aratã cã, copiii mici cu un nivel scãzutde vitamina C sunt mai vulnerabili sã dezvolte bolifrecvente ºi mai severe zi de zi. Aportul inadecvatde vitamina E poate duce la anemie ºi degenerarea coloanei vertebrale ºi a creierului. La sugari, unaport scãzut de vitamina A întrerupe creºtereaoaselor ºi interfereazã cu dezvoltarea de celuleosoase imature având ca rezultat un sistem ososslab format.

Vitamina A este, de asemenea, necesarã pen-tru a produce celulele imune care sunt asociatecu o rezistenþã crescutã la infecþii.

Biberoanele folosite în studiu au fost diferite cadesign în sensul cã aerul este înlocuit din biberonîn timp ce laptele iese. Douã dintre biberoaneaveau la bazã capac ce se deschide prin rotire cudiafragmã. Unul dintre biberoane avea o inserþieînãuntrul tetinei. Celãlalt biberon avea un sistemde ventilaþie care permite circulaþia aerului în inte-riorul biberonului dar nu ºi a laptelui, fãrã for-marea bulelor de aer în timp ce laptele este scosdin biberon. Acele biberoane la care s-a observatprezenþa mai multor bule de aer în lapte demons-treazã un nivel scãzut al celor 3 vitamine.

„Nutriþia reprezintã un domeniu important.Evaluarea nu doar a ceea ce mâncãm, dar ºi amodalitãþii în care o facem ne poate oferi infor-maþii valoroase despre cum sã atingem un nivelnutriþional optim. Acest lucru înseamnã sã dãm oatenþie deosebitã design-ului biberonului ºi deasemenea altor factori ce pot influenþamenþinerea unui nivel optim al elementelor nutri-tive din laptele de la sân ºi din laptele praf ”, afir-

mã Dr. Francis. „Prin simpla înþelegere a faptuluicã existã o diferenþã între unele biberoane ºi

altele, mamele sunt deja înarmate cunoi cunoºtinþe care sã le ajute sã facãalegeri mai bune pentru bebeluºii lor.

Dr. Francis a subliniat cã existã mulþialþi factori, inclusiv durata ºi modalitateade stocare, care

influenþeazã nivelurile nutriþionale.Aceasta adaugã faptul cã o cercetaresuplimentarã este necesarã pentru aînþelege în totalitate felul în care ele-mentele nutritive din laptele de mamã ºidin laptele praf sunt afectaþi de

manevrarea, stocarea, ºi de eliminarea acestuiadin biberon.

Cum tot mai multe date devin disponibile,schimbãrile trebuie fãcute în conformitate cu reco-mandãrile specialiºtilor în ceea ce priveºtemanevrarea laptelui pentru pãstrarea integritãþiielementelor nutritive specifice.

Aproape 2/3 din femeile din Statele Unite suntactive din punct de vedere profesional, conformdatelor furnizate de Departamentul de Muncã alStatelor Unite. Schimbãri în stilul de viaþã ºi acti-vitãþile economice ale proaspetelor mãmici au dusla o creºtere a termenului de hrãnire albebeluºilor. Cu toate cã alaptarea este recoman-datã ca fiind cea mai bunã alegere pentruhrãnirea bebeluºilor, mulþi dintre aceºtia sunthrãniþi cu biberonul. Manevrarea, stocarea ºi uti-lizarea laptelui de mamã sau a celui praf înbiberoane pot diminua nivelul elementelor nutri-tive.

RReeccoommaannddããrrii ppeennttrruu mmaammeeDeci ce trebuie sã facã o mamã? Dr. Francis

oferã urmãtoarele sfaturi:- Sã aleaga un biberon care sã minimalizeze cir-culaþia aerului în interior

- Sã acorde o atenþie sporitã sã nu se formezebule de aer din lapte

- Sã foloseascã lapte de mamã cât maiproaspãt posibil

- Sã foloseascã biberoane mici care sã minima-lizeze cantitatea de aer din partea de sus abiberonului

- Laptele praf folosit trebuie sã fie proaspãt defiecare datã

- Bebeluºii trebuie hrãniþi des ºi cu cantitãþi micide lapte

Nota1) Studiul nu a examinat dacã diferenþele observate ar avea vreun efect asupra sãnãtãþii sugarului, un subiect complex care

depãºeºte scopul studiului.2) Studiul nu a implicat sugari, nici studiu de cercetare a vreunui potenþial impact al asimilãrii vitaminelor C, A ºi E la sugari.

Page 9: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

9

CCuu vviittaammiinnaa DD ººii OOmmeeggaa--33,, ppeennttrruu ccoommbbaatteerreeaarraahhiittiissmmuulluuii ººii ssttiimmuullaarree ccooggnniittiivvãã

Rahitismul este o boalã a copilãriei ºi a ado-lescenþei; copiii nãscuþi prematur sunt primii predis-puºi la rahitism ºi cei ai cãror mame nu au avut o ali-mentaþie potrivitã sau au o serie de afecþiuni ceîngreuneazã absorbþia intestinalã ºi asimilarea vita-minei D („vitamina antirahiticã“) ºi a calciului, chiarºi dacã aportul alimentar este satisfãcãtor.PPrreevveenniirreeaa rraahhiittiissmmuulluuii

Pentru a preveni instalarea rahitismului este nece-sar ca de la începutul ultimului trimestru de sarcinã sãi se administreze mamei zilnic un supliment de vita-minã D ºi de calciu. Fãtul le va prelua ºi-ºi va realizarezervele necesare. Dupã naºtere, indiferent de modulde alãptare la sân sau cu lapte praf, se impune asigu-rarea unor suplimente de vitamina D ºi de calciu. Înprimii doi ani necesarul zilnic este considerat în jur de500-800 U.I., iar ulterior trebuie asigurat suplimentulnecesar de vitamina D, mãcar în timpul anotimpuluirece (din septembrie pânã în mai, inclusiv). Laptelematern nu asigurã acest necesar, dar scade riscul deapariþie a rahitismului datoritã raportului optim întrecalciu ºi fosfor ºi unor elemente care amelioreazãabsorbþia. În cazul rahitismului, dozele necesare suntmai mari ºi este necesar un tratament supravegheatde medic, mai ales cã rahitismul apare când suntprezente ºi alte afecþiuni - boli congenitale hepatice, bi-liare, boli diareice cronice, boli renale, malabsorbþiaintestinalã care inhibã asimilarea suplimenteloradministrate, dar ºi sedentarismul, lipsa de miºcare înaer liber, insuficienta expunere lasoare etc.; fumul de þigarã ºi polu-area influenþeazã negativ metabo-lismul vitaminei D.

Un studiu pe cca 900 de per-soane a arãtat cã un aport supli-mentar de vitamina D asigurã unnivel ideal de calciu, chiar ºi atunci când consumul de calciueste mai mic de 800 mg/zi,provenind numai din alimentaþie.

Consumând chiar mai mult de 1200 mg calciu pe zi,fãrã vitaminã D nu se ajunge la nivelul ideal pentrusãnãtatea oaselor, cu urmãrile cunoscute - rahitism,osteoporozã, dinþi deficitari etc.

UUlleeiiuull ddee ppeeººttee,, oo eexxcceelleennttãã ssoolluuþþiiee ppeennttrruu ccoommbbaatteerreeaa rraahhiittiissmmuulluuii

Uleiul din ficat de cod este o sursã idealã de vita-mina D ºi A ºi de acizi graºi Omega-3, cumulând avan-tajele vitaminei D pentru fixarea calciului ºi aleOmega-3 pentru dezvoltarea funcþiei cognitive(sporirea atenþiei, reducerea agitaþiei, stabilizarea dis-poziþiei, chiar ameliorarea ADHD ºi a unor tulburãri decomportament al copiilor), ceea ce îl face un remediusimplu, natural ºi eficient în rahitism, dar ºi în osteo-porozã ºi dupã fracturi. Este deja dovedit - copiii careiau suplimente cu ulei din ficat de cod sunt maiinteligenþi ºi nu mai sunt afectaþi de rahitism!

Deoarece acizii graºi Omega-3 nu pot fi produºi deorganism, iar deficitul este foarte mare la copiii încreºtere, este necesar sã compensam aceastã ca-renþã cu suplimente nutritive de foarte bunã calitate,atent purificate (contaminanþii din apele poluate seacumuleazã în peºti ºi aceºtia devin toxici, chiar dacãsunt proaspeþi). În þara noastrã 20% dintre copiii micisuferã de rahitism, iar studii din Marea Britanie aratãcã 50% din populaþia adultã prezintã iarna deficienþede vitamina D. Statele europene ar trebui sã adoptepolitici sociale care sã promoveze o alimentaþie corec-tã, un mod de viaþã mai activ ºi sã asigure supli-mentele necesare, aºa cum odinioarã se administra

ulei de peºte în ºcoli.Produsele tradiþionale islande-

ze, uleiul din ficat de cod natural,cu aromã de lãmâie sau capsule,sunt uºor de administrat, pure ºieficiente, fiind recomandate copi-ilor chiar de la vârste de sub 1 an,dar ºi adulþilor ºi seniorilor.

www.sagasanatate.rowww.lysi.eu

0722.810.692

Uleiul pur de peºte pentru copii

Ulei de peºte pur islandez

Page 10: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE10

Toate persoanele cu Sindrom Down prezintã unanumit grad de dificultate de învãþare (retard men-tal). Gradul de dizabilitate diferã de la o persoanãla alta ºi este imposibil de apreciat, în momentulnaºterii, cât de grav va fi.

Nou-nãscutul cu trisomie 21 are talia ºi greutateasub limita normalã corespunzãtoare vârstei, hipo-tonie muscularã, hiperextensibilitate articularã ºireflex Moro redus sau absent, reflexul rotulian slab;are un facies caracteristic: faþa mai latã, rãdãcinanasului mai evazatã, ochi mongoloizi, gura micã,urechile mici, diametrul capului redus (de obicei nueste vizibil), gât mai scurt, mâna mai micã, degetemai scurte, dezvoltare motorie întârziatã, retardmintal; malformaþii congenitale frecvente: malfor-maþii cardiace (în 40% din cazuri), digestive (în 10%din cazuri), oculare, tulburãri metabolice, imunolog-ice. Însã, nu toþi copiii vor avea toate semnele enu-merate mai sus, severitatea bolii depinzând desetul cromozomial al copilului.

Kinetoterapia are un rol foarte important,deoarece dã acea autonomie necesarã fiecãruiindivid uman în integrarea socialã. Obiectivelepentru a realiza aceastã autonomie sunt:

1. Creºterea tonusului muscular;2. Stimularea dezvoltãrii motorii;3. Creºterea forþei musculare;4. Stimularea echilibrului5. Stimularea proprioceptivã;6. Prevenirea ºi combaterea atitudinilor deficiente.

Kinetoterapia va fi folositã încã de la vârstemici, prin masaj ºi miºcãri simple, pentru a stimu-la dezvoltarea motorie ºi a creºte tonusul muscu-lar atât de necesar acestor copii hipotoni.

Cu trecerea timpului, alãturi de masaj vor fi

introduse exerciþii mai complexe, care sã-i sti-muleze ºi sã-i înveþe poziþii noi, ca: întoarcerile depe o parte pe alta, statul în ºezut, în patru labe,mersul pe genunchi pânã la ridicarea în picioare ºimersul în stadiile avansate.

Alãturi de kinetoterapie, vor fi introduse ºi alteterapii, precum terapia ocupaþionalã, prinfolosirea jocurilor, ºi logopedia. ªedinþa este indi-vidualizatã, fiecãrui copil fãcându-i-se o evaluarelunarã, pentru a se vedea unde au apãrut pro-grese ºi unde mai trebuie insistat ca sã se ajungãla obiectivele propuse încã de la început.

Aceºti copii au nevoie de o continuã stimularepsihicã ºi motrice, iar un rol ºi mai important, alã-turi de terapeuþi, îl au pãrinþii. Ei le vor acorda oatenþie mai mare decât cea pentru copiii normaliºi îi vor stimula continuu pentru a ajunge la capa-citatea lor maximã de dezvoltare. Ei trebuie inte-graþi cât se poate, alãturi de copiii normali, în grã-diniþe ºi ºcoli, vor face sporturi, vor învãþa meseriiºi, nu în ultimul rând, vor fi iubiþi!

Andreea MiuKinetoterapeut0723.42.56.34

[email protected]

Importanþa kkiinneettootteerraappiieeiiîn cazul copiilor cu ssiinnddrroomm DDoowwnn

SSiinnddrroommuull DDoowwnn ((ttrriissoommiiee 2211)) rreepprreezziinnttãã oo aaffeeccþþiiuunnee ccrroommoozzoommiiaallãã ((oo aaffeeccþþiiuunnee ddiinn nnaaººtteerree,, ccaarree eessttee pprreezzeennttãã llaa ccooppiill îînnccãã ddiinn mmoommeennttuullccoonncceeppeerriiii)) ccaauuzzaattãã ddee pprreezzeennþþaa uunnuuii ccrroommoozzoomm 2211 ssuupplliimmeennttaarr.. PPâânnãã îînn aacceesstt mmoommeenntt nnuu ssee ccuunnoosscc ccaauuzzeellee pprreezzeennþþeeii aacceessttuuii ccrroommoo--zzoomm 2211,, ccaarree ppooaattee pprroovveennii ffiiee ddiinn ppaarrtteeaa mmaammeeii,, ffiiee ddiinn ppaarrtteeaa ttaattããlluuii..

Page 11: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

11

Copilul nu este un adult în miniaturã. El trebuieevaluat ºi tratat specific, terapia adaptatã nece-sitând atât o bunã cunoaºtere a bolii copilului cât ºio excelent’ stãpânire a tehnicilor (ortopedice ºi derecuperare ºi reeducare), particulare fiecãrei vârste.

Evaluarea corectã a copilului încã din primele zilede la naºtere poate scoate în evidenþã, în moddeosebit, afecþiuni ortopedice sau neurologice.

Dezvoltarea sistemului musculo-scheletal deþinecâteva aspecte particulare importante. Unul ar fievoluþia dinamicã a pacientului de la nou-nãscut laadolescent. Tocmai de aceea semnificaþia diverselorcondiþii sau afecþiuni trebuie mereu raportatã la sta-diul de creºtere ºi dezvoltare al copilului.

Astfel: - UUnn ººoolldd ddiissppllaazziicc are o capacitate mare de

remodelare în primele 4-6 sãptãmâni de viaþã (cusau fãrã aplicarea unui dispozitiv ortopedic, înfuncþie de gradul afectãrii), pe când un ºold displa-zic depistat dupã vârsta de 3-6 luni evolueazã cãtreluxaþie de sold, iar tratamentul ortopedic aplicat(imobilizare gipsatã, dispozitiv de abducþie) de multeori rãmâne ineficient ºi trebuie completat de trata-mentul chirurgical.

- GGeennuu vvaarruumm la un copil de 12 luni este normal,în vreme ce la 4 ani este deja o cauzã de îngrijorareºi necesitã investigaþii ulterioare.

În lumina celor mai sus prezentate, devine evi-dent de ce este necesar ca medicul de familie ºimedicul pediatru sã fie avizaþi asupra afecþiunilormai frecvente pentru fiecare grupã de vârstã, pentrua putea îndruma pãrinþii spre ortopedul pediatru oride câte ori este nevoie:

- LLaa nnoouu--nnããssccuutt examenul clinic va trebui sã aibãîn vedere posibilitatea prezenþei torticolisului mus-cular congenital, a paraliziei obstetricale de plexbrahial, a fracturii obstetricale de claviculã, a dis-plaziei de dezvoltare a ºoldului, a malpoziþiilor ºimalformaþiilor piciorului (talus valgus, metatarsusadductus, picior strâmb varus equin); cu cât suntdiagnosticate ºi tratate mai precoce cu atât evoluþialor va fi mai bunã, motiv pentru care consultul deortopedie pediatricã devine obligatoriu la cea maimicã suspiciune a unei asemenea afectãri.

- LLaa ccooppiilluull mmiicc ººii pprreeººccoollaarr situaþiile care deter-minã cel mai des solicitarea consultului de ortope-die pediatricã sunt reprezentate de: genu varum,genu valg, tulburãrile de mers (mersul în adducþie,equinismul), piciorul plat, durerile de creºtere, boala

Perthes, sinovitã acutã tranzitorie de ºold.- ÎÎnn ppeerriiooaaddaa pprreeppuubbeerrttaarrãã ººii aaddoolleesscceennþþãã,, una

dintre cele mai întâlnite patologii o reprezintã cea adevierilor de ax ºi atitudinile vicioase ale coloaneivertebrale - ssccoolliioozzaa. Aproximativ 90% dintre sco-lioze apar în jurul vârstei de 10-12 ani ºi seagraveazã în perioada pubertarã prin mecanismeendocrine la copiii cu predispoziþie geneticã. Esteextrem de importantã depistarea lor precoce ºi diri-jarea pacienþilor spre ortopedul pediatru pentruiniþierea unui tratament corect.

Existã ºi o serie de informaþii incomplete care nufac decât sã întârzie diagnosticarea sau sã deter-mine agravarea unor afecþiuni existente:

- Recomandarea de a înfãºa nou-nãscutul estegreºitã, deoarece poziþia în extensie a ºoldului lanou-nãscut creºte instabilitatea în cazul unui ºolddisplazic.

- Recomandarea de a efectua o ecografie de ºolddupã vârsta de 4-6 sãptãmâni întârzie aplicareaunui tratament ºi obþinerea unui rezultat optim.

- Recomandarea înotului ca mijloc exclusiv detratament în scoliozã este greºitã ºi poate întârzia,uneori cu mulþi ani, aplicarea unei conduite corecte.

Este important ca medicul pediatru sã cunoascãmodificãrile fiziologice specifice fiecãrei perioadepentru a se evita întârzieri sau erori de diagnostic

ºi tratament.

Dr. Contanu Valentina, medic specialist ortopedieºi traumatologie pediatricã

Dr. Damean Raluca, medic specialist ortopedie ºi traumatologie

Fiziokinetoterapeuþi - Vaman Petruþa- Petricã Marian

Când este necesar un consult la medicul ortoped pediatru?

Page 12: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE12

Un copil cu pprroobblleemmãã nneeuurroommoottoorriiee ((ssiinnddrroommLLaannggddoonn DDoowwnn,, tteettrraappaarreezzãã ssppaassttiiccãã eettcc..)) ar tre-bui sã intre într-un program fiziokinetoterapeuticºi de stimulare cognitivã cât mai repede posibil.Recuperarea neuromotorie se poate începe de lavârsta de câteva luni.

Cabinetul de recuperare IRI&CO acordã oatenþie deosebitã atât fiziokinetoterapiei cât ºiludoterapiei, care se practicã diferenþiat în funcþiede afecþiune, boli asociate (acolo unde estecazul), vârsta ºi personalitatea fiecãrui copil înparte. Prin activitãþi de ludoterapie copilul cu defi-cienþe neuromotorii severe învaþã sã se joace,jocul trezindu-i interesul de cunoaºtere ºi auto-cunoaºtere.

Prin ºedinþele de recuperare neuromotorie dincadrul cabinetului nostru copilul dumneavoastrãîºi va însuºi cunoºtinþe cu caracter instrumental,dar, în acelaºi timp, îºi va forma deprinderi deautonomie personalã ºi socialã necesare inserþieisocioprofesionale.

SSiinnddrroommuull DDoowwnn sau maladia LLaannggddoonn DDoowwnneste o afecþiune care poate asocia manifestãri alemai multor organe ºi sisteme. Aceastã modificaregeneticã are drept consecinþã aspectul particularal feþei, al mâinilor (faþa mai latã, rãdãcina nasu-lui mai evazatã, fisuri palpebrale orientate maispre superior, gura micã, urechile mici, mânamicã, degetele mai scurte, în 50% din cazuri esteprezentã doar o singura creastã palmarã orizon-talã), staturã micã, hipotonie generalizatã (copilul“moale”, care scapã printre degete), întârziere îndezvoltarea psihicã ºi motorie (de obicei uºoarã),dificultãþi la supt ºi masticaþie, în pronunþie, mal-formaþii cardiace, imunitate scãzutã, uneori con-vulsii, afecþiuni ale tiroidei, hipoacuzie, deficienþede vedere, strabism etc.

TTeettrraappaarreezzaa ssppaassttiiccãã reprezintã forma cea maigravã de paralizii cerebrale la copii.

Poziþia copilului într-o astfel de afecþiune este :

- în supino (cu faþa în sus) - capul în hiperexten-sie cu retracþia umerilor ºi uneori toracele esteretractat, membrele inferioare sunt în exten-sie, încruciºate în adducþie, chiar forfecate; seobservã flexia plantarã a piciorului, contracþiaadductorilor, ceea ce poate determina în timp,fãrã un tratament adecvat, luxaþie de ºold;

- în poziþia prono (cu faþa în jos) - schema moto-rie este în flexie, copilul neridicând ºi nerotindcapul, având braþele blocate sub torace, iarmembrele inferioare fiind adesea în flexie;

- în poziþia ºezând - copilul cade pe spate sauanterior, neachiziþionând aceastã poziþie nicidupã 6 luni. Mâna este închisã în pumn, ceeace împiedicã copilul de la diferite acþiuni,policele are poziþia strâns în pumn ºi degeteleflectate.

Mersul pe genunchi ºi pe coate nu este posibil.

Simptomatologia asociatã constã în atrofieopticã, strabism, retard grav, complicaþii ortope-dice (cifoscoliozã, luxaþie de ºold), crize epileptice.

Îmbunãtãþirea autonomiei pacientului trebuie în-ceputã de la debutul bolii, fiind esenþialã integrareaîn activitãþile vieþii cotidiene, gestualitatea funcþio-nalã fiind permanent antrenatã în recuperare.

Recuperare neuromotorie

Cabinetul de Recuperare

Iri & CoStr. Profesor Ion Marinescu nr. 11;

Sector 2 Bucureºti

Tel. 0724.271.691 / 0769.689.338

www.iri-kineto.ro

Petcu RalucaFiziokinetoterapeut

Page 13: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

13

Toxina botulinicã - NEUROTOXINÃ - cu þintã sis-temul nervos - este atrasã de placa motorie amusculaturii scheletice, având avantajul cã nnuussttrrããbbaattee bbaarriieerraa hheemmaattooeenncceeffaalliiccãã,, nu areefecte adverse la nivel SNC, ca medicaþiaoralã; ea denerveazã funcþional muºchiul,blocând jjoonnccþþiiuunneeaa nneeuurroommuussccuullaarrãã ºicreând o slãbiciune muscularã ffooccaallãã,,sseelleeccttiivvãã,, ggrraaddaattãã,, tteemmppoorraarrãã,, acolo undespasticitatea impieteazã mobilitatea articu-larã (cu posturi vicioase secundare) sauachiziþia motorie.

Utilizatã astfel în patologia spasticã sauîn alte situaþii de hiperactivitãþi motorii(hemispasm facial, blefarospasm, torticolisspasmodic), prin infiltrarea punctelormotorii ale muºchilor afectaþi, toxina s-adovedit excepþionalã; utilizatã din 1980, nuare efecte adverse. Efectul terapeutic seinstaleazã la 24-72 h, este maxim la 21 zile, per-miþând reeducarea neuromotorie la lungimeaoptimã a fibrei musculare relaxate, ºi dureazã3–9 luni.

Pierderea beneficiului obþinut dupã infiltrareeste indicaþie certã de reinjectare.

Dupã mai mult de 500 injectãri în membreleinferioare, peste 250 în membrele superioare ºi

peste 60 în musculatura trunchiului (în 10 ani),ssuussþþiinn rreessppoonnssaabbiill cã toxina botulinicã este nelip-sitã din algoritmul terapeutic al spasticitãþii lacopil; aceasta ºi pentru cã îndeplineºte cu succescerinþele medicinei pe dovezi ºi cele de cost - efi-cienþa faþã de alungirea chirurgicalã (cu riscul eianestezic- operator).

Aceastã terapie necesitã o corectã evaluareneuromuscularã ºi observarea nemijlocitã apacientului într-o secþie de recuperare sau neu-rologie pediatricã.

De aceea, pentru prezent ºi viitor trebuiemenþinut în conduita terapeuticã decisivã simþulmãsurii clinice ºi pãstrarea toxinei botulinice cainstrument terapeutic de valoare doar dupãepuizarea tuturor mãsurilor decontracturante ºifolosirea dozei minime terapeutice, dupã care serealizeazã posturarea în contenþie gipsatã sauortezã pentru repaus, pãstrând „câºtigul funcþion-al“ obþinut.

Importantã e toxina!

Conf. Dr. Liliana Pãdure

Centrul Medical Clinic de RecuperareNeuropsihomotorie pentru Copii

„Dr. Nicolae Robãnescu“

Str. Dumitru Minca nr. 40(în spatele spitalului M.S. Curie)

TTeell:: 002211..446600..0022..3322;; 002211..446600..0022..0022E-mail: [email protected]

Page 14: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE14

Kinetoterapia, cu ajutorul exerciþiului fizic,acþioneazã asupra mecanismelor neuromuscu-lare ºi articulare pentru a-i asigura individuluiactivitãþi motrice normale ºi corecteazã mecanis-mele deficitare.

Drumul parcurs de kinetoterapie demonstreazãcã aceastã specialitate devine una dintre formeleprincipale de tratament, atât în perioadele stãriide „bine” ºi de „boalã, dar mai ales în perioadaconvalescenþei.

Putem afirma cã exerciþiul fizic este cel mai efi-cient mijloc de recuperare medicalã, singur sauasociat cu alte mijloace, administrate dupã ometodologie specificã, individualã. Exerciþiul fiziceste una dintre manifestãrile esenþiale pentruviaþã ºi poate fi aplicat atât copilului mic, adoles-centului, adultului, cât ºi persoanelor de vârsta atreia, deci putem spune cã “nu are vârstã” ºi,dacã programul kinetoterapeutic este corect con-ceput ºi condus, rezultatele vor fi cele pe care nile dorim.

Kinetoterapia la copilul mic sãnãtos sau cudiverse dizabilitãþi este extrem de importantã.Primul care examineazã copilul este medicul pedi-atru, iar profesionalismul acestuia îl va determina

sã ia cele mai corecte decizii pentru micuþulpacient, deoarece precocitatea intervenþiei te-rapeutice este hotãrâtoare în obþinerea unuirezultat optim.

Copilul mic sãnãtos, îndrumat un kinetote-rapeut specialist în dezvoltarea copilului, poate sãbeneficieze de programe individualizate, demasaj, de un program de dezvoltare fizicã armo-nioasã, care îl va ajuta sã se descurce mult mairepede ºi bine în mediul înconjurãtor. Va fi educatpentru ºi prin miºcare, iar adultul de mâine va iubimiºcarea ºi va fi un om sãnãtos ºi echilibrat.Familia poate fi instruitã în acest sens ºi poatecompleta programul copilului cu exerciþii simple,fiind un participant activ la aceste programe.

Dacã în urma evaluãrii medicul observã defi-cienþe în dezvoltarea neuromotorie a copilului,atunci îl va îndruma cãtre o echipã interdiscipli-narã, specializatã în dezvoltarea copilului.Diagnosticul de specialitate se construieºte pebaza rezultatelor probelor clinice ºi paraclinice, înconsecinþã, rolul fiecãrui specialist al echipei estebine definit, fiind bine configurat de anumite com-petenþe ºi abilitãþi, ppeennttrruu ccãã ttooþþii ssuunntt aannggaajjaaþþiiîînnttrr--oo mmiissiiuunnee ccoommuunnãã llaa ssccooppuurrii ººii oobbiieeccttiivveeccoommuunnee..

Cercetãrile asupra dezvoltãrii neuromotorii lacopilul mic au evidenþiat cã, pentru realizareaunor miºcãri voluntare, corespunzãtoare vârstei,este absolut necesarã o educare ºi exersare con-tinuã a motricitãþii. Învãþarea fiecãrei miºcãri seface numai prin însuºirea într-o anumitã ordine aunei scheme senzorio-motorie. Integrarea acestorscheme la nivelul sistemului nervos central este

KKIINNEETTOOTTEERRAAPPIIAA-- îînn sslluujjbbaa mmeennþþiinneerriiii ººii îîmmbbuunnããttããþþiirriiii ssttããrriiii ddee ssããnnããttaattee --

DDeezzvvoollttaarreeaa kkiinneettootteerraappiieeii eessttee ssttrrâânnss lleeggaattãã aattââtt ddee ddeezzvvoollttaarreeaa ssppeecciiaalliittããþþiilloorr mmeeddiiccaallee ccââtt ººii ddee cceerrcceettããrriillee ddiinn ddoommeenniiuull ddiisscciipplliinneelloorr ccaarree ffuunnddaammeenntteeaazzãã aacceeaassttãã ssppeecciiaalliittaattee..

AAssttffeell,, ssee ccoonnssttaattãã uunn pprrooggrreess iinnccoonntteessttaabbiill îînn rreezzoollvvaarreeaa pprroobblleemmeelloorr tteeoorreettiiccee aallee mmiiººccããrriiii,,ccoonnttrraaccþþiieeii mmuussccuullaarree,, ccoonnttrroolluulluuii mmoottoorr ccaa ººii aassuupprraa aaccttiivviittããþþiiii aaeerroobbiiccee

ccuu uurrmmããrriillee iinndduussee ddee aacceessttaa aassuupprraa oorrggaanniissmmuulluuii..

Prof. CFM. Dr. ElenaCãciulanKineto Dema GroupPre]edinte Asocia[ia APKMuntenia, Bucure]tiTel.: [email protected]

Page 15: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

15

în concordanþã cu gradul dezvoltãrii psihice afiecãrui copil ºi cu mediul social în care creºte ºise dezvoltã.

Preluarea unui copil cu dizabilitãþi în tratamentkinetoterapeutic este obligatorie ºi necesarã, iarrezultatele vor depinde de precocitatea tratamen-tului, vârsta, diagnosticul, continuitatea, numãrulde ºedinþe pe sãptãmânã etc.

Obiectivele tratamentului kinetic vor urmãri:- adoptarea unor postúri prin care sã se obþinãrelaxarea musculaturii contracturate ºi modifi-carea poziþiilor anormale,

- prevenirea retracþiilor musculo-tendinoaseprin suprimarea activitãþii tonice reflexe,

- inhibarea hipertoniei musculare (spasticitate)ºi a reacþiilor asociate,

- facilitarea activitãþii tonice controlate,- obþinerea ºi consolidarea reacþiilor de echili-brare ºi de sprijin,

- creºterea conºtientizãrii schemei corporale ºistimularea controlului motor,

- reeducarea mersului, a prehensiunii ºi a abi-litãþii manuale.

În lungul drum al copilului cu dizabilitãþi neuro-motorii, familia este coterapeut ºi ea va fi ceacare va îmbogãþi mediul ambiant, va învãþa cum

sã-ºi manevreze propriul copil pentru relaxareaacestuia ºi a-i solicita executarea corectã a unormiºcãri.

Familia va fi informatã despre dizabilitaþilecopilului ºi tenacitatea de care trebuie sa deadovadã, alãturi de echipa interdisciplinarã, înrecuperarea acestuia. Pânã când copilul vacâºtiga poziþii de bazã din dezvoltarea neuromoto-rie, poate sã treacã o lungã perioadã de timp ºi,de obicei, pãrinþii doresc rezultate imediate ºiîncep sã-ºi piardã încrederea. Cu cât dizabilitateaeste mai gravã cu atât mama va lua în sarcina saactivitatea copilului, limitându-i posibilitãþile dedezvoltare ºi menþinerea acestuia într-o depen-denþã afectivã.

O atitudine corectã a familiei faþã de copil seimpune cu necesitate pentru cã, de obicei, aceºticopii sunt hiperprotejaþi, familia îºi axeazã toateatitudinile ºi conduitele pe dizabilitãþile lui, ““îîllîînnvvaaþþãã ssãã ssee pprriivveeaassccãã ººii ssãã ssee ddeeffiinneeaassccãã ddrreeppttppeerrssooaannãã ccuu ddiizzaabbiilliittaattee””..

Trebuie sã înþelegem cu toþii, specialiºti saunespecialiºti în dezvoltarea copilului, cã terapiaprin miºcare, respectiv kinetoterapia, nu ne aducedecât beneficii... miºcarea înseamnã “mens sanain corpore sano”.

Page 16: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE16

Aerosolii sunt particule de dimensiuni miciobþinute din combinarea unui mediu gazos cu osubstanþã solidã sau lichidã fin dispersatã; eipot fi naturali (de pãdure sau marini) sau artifi-ciali (substanþa solidã sau lichidã fiind în acestcaz de naturã medicamentoasã).

Aerosolii naturali marini sunt recomandaþi înprimul rând în afecþiuni respiratorii la copii, pre-cum bronºita, sinuzita, rinita ºi altele. O cali-tate excepþionalã a aerosolilor marini esteaceea cã scad sensibilitatea alergicã, ceea ce îirecomandã în afecþiunile respiratorii care aparpe fond alergic, ºi eliminã mucusul din alveole,iar plãmânii se curãþã. Deoarece conþin ºinumeroase oligoelemente (clorura de sodiu,iod, brom, magneziu, calciu), aerosolii reprezin-tã un adevãrat elixir de sãnãtate. Alte indicaþiiale aerosolilor marini sunt hipotiroidia, astenianervoasã, afecþiunile cu substrat alergic. Odatãajunºi în plãmâni ºi arborele bronºic, graþieîncãrcãturii electrice negative, aerosolii strãbatrapid straturile superficiale ºi ajung în profun-zime.

Aerosolii artificiali sunt produºi de aparatecare se bazeazã pe folosirea aerului compri-mat, la o presiune mai mare de 2-3 atmosfere,care disperseazã fin, în microparticule, mediullichid, respectiv substanþa chimicã pe care amintrodus-o în aparat ºi pe care dorim sã oinhalãm. Din punctul de vedere al accesibi-litãþii, obþinerea ºi folosirea aerosolilor artifi-ciali este mult mai facilã, singurul impedimentfiind achiziþionarea unui aparat deaerosolizare.

Aerosolii au avantajul cã sedimenteazã lent,se resorb rapid prin bronhii ºi pot strãbate unstrat subþire de lichid fãrã a se dizolva.

Este bine sã folosim un aparat cu aerosoli?

Da, ...aerosolii sunt indicaþi în boli pul-monare (traheite, bronºitã cronicã, bronºitãastmatiformã, bronºiolite, bronºectazii, astmbronºic, emfizem pulmonar) ºi afecþiuni ORL(sinuzite, rinofaringite, laringite, amigdalite).Acþiunea este în funcþie de substanþa medica-mentoasã folositã: vasoconstrictoare (adrena-linã, efedrinã); vasodilatatoare (miofilin, nitritde sodiu); bronhodilatatoare (aminofilinã); anti-inflamatoare ºi antiinfecþioasã (antibiotice);antialergicã; sedativã. În plus, la copii, infecþiilerespiratorii acute determinã peste jumãtate dinbolile copilului de vârstã fragedã ºi 30-40% dinmaladiile preºcolarului ºi ºcolarului. ªi atunci,de ce sã nu folosim terapia pe bazã deaerosoli, care ne scapã de dozele mari demedicamente ºi, implicit, de efectele adverse?

Medicamentul este proiectat direct îngât/nas de un ventilator electric, astfel cã par-ticulele ating toate cãile respiratorii, acþionândla nivelul lor. În funcþie de substanþa folositã,efectul terapeutic al aerosolilor poate fi:antibacterian, bronhodilatator, antiinflamator,vasoconstrictor, sedativ, antialergic.

Curele cu aerosoli sunt indicate oricãrui omsãnãtos, pentru cã întãresc imunitatea

Centrul medical Bio Terra Medwww.bioterramed.ro

TERAPIA CU AEROSOLI

ÎÎnn ttrraattaammeennttuull ddiivveerrsseelloorr aaffeeccþþiiuunnii rreessppiirraattoorriiii,, aattââtt llaa ccooppiiii ccââtt ººii llaa aadduullþþii,, ppee llâânnggãã ttrraattaammeenntteellee

mmeeddiiccaammeennttooaassee ccoonnvveennþþiioonnaallee eessttee iinnddiiccaatt ddiinn ccee îînn ccee mmaaii mmuulltt ttrraattaammeennttuull ccuu aaeerroossoollii..

Page 17: Supliment PEDIATRIE final.qxp

DDeettaalliiii tteehhnniiccee::•• DDiimmeennssiiuunnii::

LL==1155 LLaatt==1111,,66 HH==99,,77 ((ccmm))

•• GGrreeuuttaatteeaa:: 00,,44 ((kkgg))•• CCoodduull ddee bbaarree::

88001133224400440011442233•• AAmmbbaallaajjuull ffiinnaall::

66 pprroodduussee•• DDiimmeennssiiuunniillee aammbbaallaajjuulluuii::

LL==4455,,55 LLaatt==3311 HH==4499((ccmm))

•• GGrreeuuttaatteeaa aammbbaallaajjuulluuii::1100,,66 ((kkgg))

SSCC EECCOOMMEEDDIISS SSRRLLSSooss.. BBoorrssuulluuii,, nnrr 3355,,

aapp 1155,, eett.. 33OOrraaddeeaa,, jjuudd.. BBiihhoorr

TTeell.. ++4400 00225599446644774488FFaaxx.. ++4400 00225599446644774499EE--mmaaiill:: ooffffiiccee@@llaaiiccaa..rrooWWeebb ssiittee:: wwwwww..llaaiiccaa..rroo

�� ttrraannssffoorrmmaa mmeeddiiccaammeenntteellee lliicchhiiddee iinn ppaarrttiiccuullee ffooaarrttee ffiinnee,, uussoorr ddee iinnhhaallaatt�� iiddeeaall ppeennttrruu ccooppiiiiii ssii ooaammeenniiii ccaarree aauu ddiiffiiccuullttaattii iinn aa ffoolloossii aappaarraatteellee ddee aaeerroossooll ccuu ddoozzaa

ffiixxaa llaa ffeell ssii ppeennttrruu cceeii ccuu aassttmm�� iiddeeaall ppeennttrruu ttrraattaammeennttuull:: ddeerreeggllaarriilloorr ppuullmmoonnaarree,, ttrraahheeiittaa,, bbrroonnssiittaa,, ssiinnuuzziittaa,, aalleerrggiiii ssii

rraacceellii�� rraappiidd ssii ssiilleennttiiooss�� ddiissppoozziittiivvuull pprroodduuccee ssuunneettee ddee iinnaallttaa ffrreeccvveennttaa ccaarree aaccttiivveeaazzaa aassuupprraa lliicchhiidduulluuii ttrraannssffoorr--

mmaadduu--ll iinn ppaarrttiiccuullee eexxttrreemmee ddee ffiinnee�� mmeeddiiccaammeennttuull ttrraannssffoorrmmaatt eessttee pprrooiieeccttaatt ddiirreecctt iinn ggaatt//nnaass ddee uunn vveennttiillaattoorr eelleeccttrriicc�� ppaarrttiiccuulleellee aattiinngg ttooaattee ccaaiillee rreessppiirraattoorriiii�� eecchhiippaatt ccuu mmaassccaa ppeennttrruu aadduullttii,, mmaassccaa ddee ppeeddiiaattrriiee,, ddiissppoozziittiivv ppeennttrruu gguurraa,, ddiissppoozziittiivv

ppeennttrruu nnaass,, ttuubb,, ffllaaccoonn�� bbuuttoonn oonn//ooffff�� aalliimmeennttaarree llaa pprriizzaa�� ddeessiiggnn IIttaalliiaann�� pprroodduussuull eessttee iinn ccoonnffoorrmmiittaattee ccuu ddiirreeccttiivvaa 9933//4422//EEEECC ppeennttrruu ""ddiissppoozziittiivvee mmeeddiiccaallee""�� iimmppaacchheettaatt iinnttrr--uunn aammbbaallaajj ssppeecciiaall ccoonncceeppuutt�� mmaannuuaall ddee uuttiilliizzaarree�� 22 aannii ggaarraannttiiee

Page 18: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE18

HHeelliiccoobbaacctteerr ppyylloorrii eessttee oo bbaacctteerriiee ssppii--rraallaattãã,, ggrraamm--nneeggaattiivvãã,, ccaarree ssee ddeezzvvoollttããsseelleeccttiivv llaa nniivveelluull mmuuccooaasseeii ggaassttrriiccee nnoorr--mmaallee ssaauu eeccttooppiiccee.. CCoolloonniizzaarreeaa ggaassttrriiccããccuu HHeelliiccoobbaacctteerr ppyylloorrii iinndduuccee oo rreeaaccþþiieeiinnffllaammaattoorriiee llooccaallãã ((ggaassttrriittaa ssuuppeerrffiicciiaallãã)) ººiiuunn rrããssppuunnss iimmuunn llooccaall ººii ssiisstteemmaattiicc vvaarrii--aabbiill,, ccaarree ccoonnttrriibbuuiiee llaa ggeenneerraarreeaa lleezziiuu--nniilloorr mmuuccooaasseeii ggaassttrroodduuooddeennaallee..

Helicobacter pylori este cel mai frecvent agentpatogen gastric incriminat în etiologia unor afecþi-uni digestive ºi extradigestive precum: gastritacronicã, boala pepticã ulceroasã gastroduode-nalã, cancerul gastric, anemia sideropenicãrefractarã la terapia marþialã, deficitul creºterii,purpura trombocitopenicã idiopaticã.

Contaminarea cu Helicobacter pylori se rea-lizeazã prin contact interpersonal, pe cale oral-oralã, fecal-oralã ºi gastro-oralã, omul fiind princi-palul rezervor al acestei infecþii. Infecþia cu Hpeste dobânditã în copilãrie, cu o incidenþã max-imã la sugari ºi la copii cu vârste mai mici de 5ani, transmiterea fiind favorizatã de aglomeraþii,colectivitãþi (creºe, grãdiniþe, ºcoli).

În þara noastrã, incidenþa infecþiei la copiiajunge la 30%, faþã de þãrile cu un standard ridi-cat de igienã ºi alimentaþie, unde populaþia infan-tilã este afectatã în proporþie de 10-15%.

TTaabblloouull cclliinniicc al infecþiei pediatrice cu Hp estepolimorf, asociind manifestãri digestive ºi extradi-gestive variate.

Elementul clinic dominant al infecþiei estereprezentat de dduurreerriillee aabbddoommiinnaallee rreeccuurreennttee(cronice) cu anumite trãsãturi:

- localizarea epigastricã sau periombilicalã,- caracterul de arsurã,- evoluþia nocturnã,- accentuarea în timpul postului (“durerea defoame”),

- ameliorarea postprandialã,- asocierea cu hemoragie digestivã ocultã saumanifestã,

- istoricul familial de boalã pepticã ulceroasã.

TTrraattaammeennttuull infecþiei cu Hp are ca scop eradi-carea infecþiei. Schemele terapeutice includ deobicei unul sau doi agenþi antiinfecþiosi asociaþicu inhibatori ai pompei de protoni sau cu raniti-dine. Tripla terapie bazatã pe asocierea inhibito-rilor pompei de protoni (ex. Omeprazol) cu 2agenþi antimicrobieni, aleºi dintre amoxicilinã,claritromicinã sau metronidazol, administratãtimp de 7-14 zile, s-a dovedit eficientã atât îneradicarea infecþiei cu Hp cât ºi în vindecarea le-ziunilor de gastritã asociate infecþiei.

Abordarea clinico-terapeuticã a infecþiei cu HHeelliiccoobbaacctteerr ppyylloorrii la copil

Dr. Gabriela PastinMedic specialist pediatrie Centrul Medical Sanador

Str. Iacob Felix nr. 32, sector 1Call center 021.9699

email: [email protected]

Page 19: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

19

În pediatrie, hipertensiunea arterialã (HTA) esenþialãapare la copii cu antecedente familiale de hipertensi-une sau boli cardiovasculare sau la copii cu obezitateºi/sau sindrom metabolic. Definitã prin valori tensio-nale sistolice sau/ºi diastolice >/= percentila 95 pen-tru vârstã, sex ºi talie, la cel puþin 3 determinãri sepa-rate, HTA se stadializeazã în trei trepte:• Prehipertensiune – tensiunea arterialã (TA) >/= per-

centila 90 dar < percentila 95 (La adolescent, oriceTA > 120/80 mmHg dar < percentila 95, chiar dacãTA este < percentila 90 este de asemenea, pre-hipertensiune).

• HTA stadiul 1: TA între percentila 95 ºi percentila 99+ 5 mmHg

• HTA stadiul 2: TA > percentila 99 + 5 mmHgHTA esenþialã la copii ºi adolescenti are de regulã

valori moderate fiind de stadiul 1. În pediatrie, hhiippeerrtteennssiiuunneeaa aarrtteerriiaallãã esenþialã are o

pondere de 5-10% în perioada de copil mic ºi pânã la80% la adolescent ºi adultul tânãr; celelalte procentesunt reprezentate de hipertensiunea secundarã.Sindromul metabolic la copil are o pondere de 3-5%, înfuncþie de autor. La copiii cu obezitate incidenþa sindro-mului metabolic este de pînã la 30%.

HTA reprezintã unul dintre criteriile definitorii ale sin-dromului metabolic. Conform Programului NaþionalAmerican de Educaþie asupra Colesterolului, diagnos-ticul de sindrom metabolic la adult reclamã cel puþintrei dintre urmãtoarele criterii: • valori crescute ale tteennssiiuunniiii aarrtteerriiaallee (>130/85

mmHg);• valori plasmatice ridicate ale gglliicceemmiieeii a jeun;• oobbeezziittaattee abdominalã (circumferinþa abdominalã >

102 cm la bãrbaþi ºi > 88 cm la femei);• concentraþia sericã scãzutã a HHDDLL--ccoolleesstteerroolluulluuii

(<40mg/dl la bãrbaþi ºi <50mg/dl la femei);• valori crescute ale nivelului seric al ttrriigglliicceerriiddeelloorr

(>150 mg/dl). La copil, diagnosticul de sindrom metabolic este

ceva mai dificil. Componentele de risc pentru sindomulmetabolic la copil, sunt definite mai jos:

• oobbeezziittaatteeaa (indicele de masã corporalã >/= per-centila 95)

• HHDDLL ccoolleesstteerrooll scãzut </= 35 mg/dl• ttrriigglliicceerriiddee crescute >110 mg/dl• iinnssuulliinneemmiiaa crescutã > 20 U/l• ddiiaabbeettuull zzaahhaarraatt (glicemia >/= 126 mg/dl)• hhiippeerrtteennssiiuunneeaa aarrtteerriiaallãã (TA >/= percentila 95)Dupã cum se observã, în definirea sindromului

metabolic se includ o serie de componente care, împre-unã sau singulare, reprezintã factori de risc pentru bolicardiovasculare, atât în perioada copilãriei, cât ºi lavârsta de adult: hipertensiunea arterialã, obezitatea,dislipidemia. Însã relaþia HTA-sindrom metabolic înpediatrie nu se rezumã la atât. Dupã unii autori (S.Munoz) asocierea HTA-sindrom metabolic (alãturi deun anumit pattern hemodinamic circulator) permite ostadializare cu implicaþii terapeutice a HTA la copil ºianume:

1. HTA esenþialã ccuu pattern circulator hiperkinetic ºiaabbsseennþþaa ssiinnddrroommuulluuii mmeettaabboolliicc

2. HTA esenþialã ffããrrãã circulaþie hiperkineticã ºi ssiinn--ddrroomm mmeettaabboolliicc pprreezzeenntt..

(Noþiunea de pattern circulator hiperkinetic include:tahicardie, debit cardiac crescut cu volum intravascu-lar normal sau usor redus, rezistenþã vascularã perife-ricã normalã, creºterea activitãþii reninei plasmatice,nivel crescut de adrenalinã circulantã).

SSttrraatteeggiiaa tteerraappeeuuttiiccãã care þine cont de stadializareaprezentatã, propune tratamentul farmacologic de maijos.• În HTA esenþialã persistentã, cu circulaþie hiperkine-

ticã (majoritatea copiilor ºi adolescenþilor) bbeettaa--bblloo--ccaanntteellee (propranolol, atenolol, metoprolol) reprezintãprima alegere.

(Beta-blocantele au risc de creºtere a colesterolului sitrigliceridelor plasmatice).• În HTA esenþialã persistentã, fãrã circulatie hiperki-

neticã ddiiuurreettiicceellee ttiiaazziiddiiccee (hidrochlorothiazida)reprezintã medicaþia de primã intenþie. În cazurilerezistente se poate asocia hidroclorotiazida cu unbeta-blocant. (Tiazidicele au risc de crestere a coles-terolului si trigliceridelor plasmatice ºi risc de hiper-glicemie).

• În HTA esenþialã cu sindrom metabolic prezent,iinnhhiibbiittoorriiii eennzziimmeeii ddee ccoonnvveerrssiiee aaii aannggiiootteennssiinneeii(enalapril, captopril) reprezintã prima opþiune.Pacienþii pediatrici cu tahicardie, pot beneficia deasocierea inhibitori ai enzimei de conversie aangiotensinei – beta-blocant (carvedilol). Tiazidicelesunt medicaþie de a doua sau a treia linie. Hipertensiunea arterialã ºi sindromul metabolic

prezente încã din copilãrie, reprezintã factori majori derisc cardiovascular, cu implicaþii severe asupra morbi-ditãþii ºi mortalitãþii la vârsta de adult.

RReellaaþþiiii hhiippeerrtteennssiiuunnee aarrtteerriiaallãã -- ssiinnddrroomm mmeettaabboolliicc llaa ccooppiill

Conf. Dr. Angela ButnariuClinica Pediatrie IIIUniversitatea deMedicina si Farmacie"Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca

Page 20: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE20

AAuuttiissmmuull iinnffaannttiill eessttee oo bbooaallãã ppssiihhiiccãã

ccoommpplleexxãã,, ccaarree ddeebbuutteeaazzãã pprriinn

oopprriirreeaa ddeezzvvoollttããrriiii ppssiihhiiccee aa ccooppiilluulluuii

îînnaaiinnttee ddee vvâârrssttaa ddee 33 aannii ººii ccaarree

ssee ccaarraacctteerriizzeeaazzãã pprriinn:: iinnaabbiilliittaatteeaa

ddee aa iinniiþþiiaa ººii ddeezzvvoollttaa rreellaaþþiiii ssoocciiaallee,,

ddee aa eexxpprriimmaa iinntteerreess ººii eemmooþþiiii;;

iinnccaappaacciittaatteeaa ddee aa ffoolloossii lliimmbbaajjuull

ººii ccoommuunniiccaarreeaa ((aattââtt vveerrbbaall ccââtt

ººii nnoonnvveerrbbaall));; pprreezzeennttaa uunnuuii

ccoommppoorrttaammeenntt ssããrraacc,, sstteerreeoottiipp,,

iinncclluuzzâânndd uunn rreeppeerrttoorriiuu ccoommppoorrttaa--

mmeennttaall rreessttrriiccttiivv ººii rreeppeettiittiivv..

Lumea copilului cu autism:- în lumea lui este singur ºi anxios;- are o mare fricã de nou, de schimbare, deimprevizibil;

- ritualurile, autostimulãrile, hiperkinezia aurolul de a-i reduce anxietatea;

- trãieºte cu o pereche de pãrinþi-obiect;- nu poate simþi dragostea pãrinþilor ºi nu opoate oferi pe a lui pãrinþilor;

- nevoi reduse la cele de bazã (hranã, apã,nevoi fiziologice).

Familia copilului cu autism Copilul autist are douã perechi de pãrinþi: una

pânã în momentul aflãrii diagnosticului (familienormalã) ºi alta dupã aflarea diagnosticului. Dupãce pãrinþii primesc diagnosticul ºi aflã cãautismul nu are tratament, intrã într-o stare deºoc similarã cu cea din tulburarea de stres post-traumaticã (TSPT). Pentru a trata copilul esteobligatorie ºi tratarea pãrinþilor de TSPT.

Principiile tratamentului în autism:PPrriimmuull pprriinncciippiiuu – în urma tratamentului/te-

rapiei pe care o urmeazã, copilul cu autism tre-buie sã treacã, în ordine cronologicã, prin toateetapele de dezvoltare a copilului neurotipic.

AAll ddooiilleeaa pprriinncciippiiuu – tratamentul/terapia seîncepe cu aria unde vârsta de dezvoltare este ceamai micã.

Obiectivele în tratamentul autismului sunt:1. copilul autist sã devinã capabil sã simtã ºi

sã-ºi exprime sentimentele;2. copilul autist sã reînceapã sã înveþe natu-

ral ºi spontan;3. copilul autist sã primeascã un program

structurat de învãþare, ca sã recuperezedeficitul de cunoºtinþe, raportat la copiii devârsta lui;

4. sã ajungã sã aibã ºmecheria copiilor devârsta lui.

TTrraattaammeennttuull aauuttiissmmuulluuii are douã mari compo-nente: una medicamentoasã, pentru tratareasimptomelor autismului, ºi un proces de învãþare,pentru recuperarea deficitului de cunoaºtereprezent în toate ariile: cognitiv, autoservire, motor,limbaj-comunicare, socializare, joc ºi, nu în ulti-mul rând, afectivitate. Pentru tratamentul medica-mentos se prescrie tratamentul medicamentoshomeopat ºi neurotrofice. Pentru recuperareadeficitului de cunoºtinþe este utilã ABA (AnalizaComportamentalã Aplicatã), care trebuie comple-tatã cu logopedie, kinetoterapie, art-terapie, te-rapie ocupaþionalã, play-terapie.

Protocolul terapeutic– NapocensisProtocolul respectã principiile de tratament ºi

obiectivele tratamentului în autism.

CCoommpplleexxiittaatteeaa ttrraattaammeennttuulluuii îînn aauuttiissmm

Page 21: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

21

Dupã stabilirea diagnosticului se începe trata-mentul homeopat cu tratamentul de teren, trata-mentul simptomatic ºi detoxifierea de metalegrele, timp de o lunã.

În aceastã perioadã se pune accent pe relaþiaafectivã între familie ºi copil. În aceastã primãlunã copilul începe sã simtã dragostea familiei ºiîncepe sã o dea înapoi, începe sã fie mai curios ºiîncepe sã exploreze mediul în care trãieºte.

Dupã stabilirea diagnosticului se efectueazã ºio evaluare psihologicã a nivelului de dezvoltare.

Dupã prima lunã de tratament homeopat seîncepe ºi terapia ABA, cu o orã pe zi, crescând întimp numãrul de ore de terapie, pânã la numãrulmaxim de ore pe care copilul le lucreazã eficient(este atent, cooperant, receptiv ºi nu dã semne deobosealã).

Tratamentul medicamentos homeopat conti-nuã cu începerea detoxifierii de vaccinuri,începând cu ultimul administrat pânã la primul ºicontinuând ºi cu medicamentele din timpulsarcinii (unde este cazul).

Se asociazã ºi logopedie, kinetoterapie, terapiesenzorialã, terapie ocupaþionalã, play-terapie, înfuncþie de nevoile copilului.

Urmând tratamentul homeopat, copilul iese dinlumea lui la vârsta la care s-a oprit dezvoltareapsihicã. De la acest nivel de dezvoltare va începesã înveþe ºi va trece prin toate etapele de dez-voltare ale copilului tipic.

Concluzii Tratamentul homeopat trateazã simptomele

autismului, prin tratamentul de teren, tratamentulsimptomatic ºi prin detoxifierea de metale grele ºide vaccinuri.

Tratamentul homeopat îi redã copilului cuautism capacitatea de a simþi dragostea familieiºi de a o da înapoi, îi reduce anxietatea, îi redãcuriozitatea ºi îi redã capacitatea de a învãþa.

Tratamentul homeopat poate sã ajute pãrintelesã iasã din TSPT, de dupã aflarea diagnosticului.

Tratamentul homeopat trebuie completat cuconsilierea familiei, evaluarea psihologicã anivelului de dezvoltare coroborat cu un proces deînvãþare (ABA), cu logopedie, cu kinetoterapie ºiart-terapie.

Ca specialiºti, nu conteazã în ce credem, conteazã doar sã practicãm o

MMEEDDIICCIINNÃÃ BBAAZZAATTÃÃ PPEE RREEZZUULLTTAATTEE..

Page 22: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE22

Autismul infantil este o tulburare de dezvoltare acopilului mic, debutând sub vârsta de 3 ani careafecteazã comunicarea ºi integrarea copilului în fami-lie, ºcoalã, societate.

Statistic, autismul apare în proporþie de 4-5 copii la10000 de naºteri, bãieþii fiind de 4 ori mai afectaþidecât fetele.

Semnele care trebuie sã îngrijoreze pe pãrinþi sunt:• îînn ssffeerraa lliimmbbaajjuulluuii:: întârzierea sau absenþa totalã

a dezvoltãrii limbajului vorbit, folosirea unui lim-baj stereotip, raportarea propriei persoane la per-soana a doua sau a treia, intonarea cuvintelor în-tr-o manierã deosebitã, melodioasã, inabilitateade-a iniþia ºi a susþine o conversaþie cu alte per-soane.

• îînn ssffeerraa ccoommppoorrttaammeennttuulluuii,, lipsa contactului vizu-al, lipsa relaþionãrii cu alþi copii, preferinþa pentrujocurile stereotipe, neelaborate, atitudine detaºa-tã faþã de mamã, interacþionare bizarã, prezenþamiºcãrilor sau gesturilor repetitive, ataºamentulparticular pentru obiecte, sunete, agitaþie ºi anxi-etate extremã la modificãrile survenite în ritual.

Din cauza dificultãþilor de comunicare copilul autistpoate fi luat de cãtre anturaj drept hipoacuzic. Deaceea, prima prezentare poate fi la medicul specialistîn otorinolaringologie. De asemenea, copilul autistpoate fi luat drept retardat mintal sau hiperkinetic decãtre medicul de familie mai puþin întâlnit cu cazurilede copii autiºti. În aceste cazuri, copii vor fi referiþimedicului psihiatru pentru stabilirea diagnosticului.Evaluarea, respectiv diagnosticarea precoce are un rolesenþial pentru a se asigura intervenþia precoce.

Abordarea copilului autist se face în echipã multi-disciplinarã formatã din pediatru, psihiatru, psihologclinician, logoped, profesor de educaþie specialã, asis-tent social. Deoarece autismul infantil poate sã aparãîn cadrul unor afecþiuni neurologice, este nevoie deevaluare neurologicã pediatricã la copii cu stigmatecutanate ale bolii Bourneville, crize epileptice, com-portament inadecvat, retard neuropsihic ºi de limbaj.

Din punctul de vedere al tratamentului, acesta esteindividualizat ºi constã în intervenþie educativã pre-coce, masivã ºi structuratã ºi medicaþie indicatã de

cãtre medicul psihiatru, medicul neurolog pediatru,dupã caz.

Studiile ºtiinþifice au permis demonstraþii privindeficacitatea unei îngrijiri precoce cu ajutorul unormetode educative comportamentale (ABA) ºi cogni-tive(TEACCH) preluate din SUA ºi implementate deaproape 10 ani la noi în þarã.

Programul ABA (Applied Behavioral Analysis) con-stã în analiza comportamentului asociatã cu o inter-venþie intensivã, care îºi propune sã obþinã o integraresocialã mai bunã a persoanei autiste prin dezvoltareacomportamentelor adaptate.

Metoda TEACCH (Treatment and Education ofAutistic and Related Communication HandicappedChildren) permite dezvoltarea autonomiei copiilorautiºti în urmãtoarele arii comportamentale:aptitudinipentru muncã, autonomia vieþii cotidiene, petrecereatimpului liber, abilitãþi sociale.

Metoda PECS se aplicã în cazurile de comunicaredeficitarã ºi foloseºte imaginile pentru îmbunãtãþireacomunicãrii. Poate fi folositã de la 18 luni. Este deasemenea o metodã folositã la noi în þarã, în centrelede recuperare pentru copii autiºti.

Ca o noutate în domeniul recuperãrii copilului au-tist este programul de intervenþie psiho-pedagogicã,preluat dupã modelul american de câþiva ani. Obiec-tivul programului se referã la învãþarea unor com-portamente praxice în domeniul cunoaºterii, dezvol-tãrii motoriii, deprinderilor de autonomie personalã ºicomportamente de comunicare ºi socializare.Suntfolosite metode de modificare comportamentalã,metode de învãþare prin control prin stimul, discri-minare, generalizare, metode de învãþare a abilitãþilorde lucru în grup ºi individual. Aceste metode sunt apli-cate de cãtre psihopedagogi copiilor autiºti grupaþi înclase odatã cu includerea în program. Clasa este for-matã din copii autiºti cu nivel asemãnãtor al defi-cienþelor de limbaj ºi comportament. Programa deînvãþãmânt este structuratã ºi adaptatã rezultatelorobþinute în urma evaluãrii iniþiale ºi reevaluarilor sta-bilite de cãtre echipa formatã din profesor autism,asistent autism, psiholog.Pe parcursul anului ºcolarse înregistreazã progresul fiecãrui copil.

În lucrarea Ghid de intervenþie în autismul infantilapãrutã de curând prin editura RISOPRINT, scrisã încolaborare cu colegele mele, doamnele psiholog AdelaMorar ºi Camelia Stanciu am cosiderat necesar sãprezentãm atât cadrul clinic ºi diagnostic în ceea cepriveºte tulburarea de dezvoltare de tip autist, cât ºi pro-gramul de intervenþie psiho-pedagogicã mai susmenþionat. Programul se aplicã în cadrul staþiei pilot cuprofil ambulatoriu din Bucureºti, în cadrul Policlinicii Titansub coordonarea dnei dr. Rodica Urziceanu.

Popescu Spera[aPsih. Clinician, Dr. in PsihologieCentrul Medical Doctor Lucawww.drluca.ro

Autismul infantil

Page 23: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

23

IINNGGRREEDDIIEENNTTEE::EEmmbbeelliiaa rriibbeess,, OOcciimmuumm ssaannccttuumm,, VVeerrnnoonniiaaaanntthheellmmiinnttiiccaa,, CCoorriiaannddrruumm ssaattiivvuumm,,TTrraacchhyyssppeerrmmuumm aammmmii,, PPiippeerr lloonngguumm,, AAccoorruuss ccaallaammuuss,, EEmmbblliiccaa ooffffiicciinnaalliiss,, MMiieerree

Substanþele bioactive conþinute de siropulWORM END au proprietãþi stomahice, combãtândtotodatã diareile, dizenteriile, colicile intestinale ºihelmintii; calmante , analgezice, antispastice,diuretice, sedative în isterie, demenþã ºi epilepsie.Datoritã aldehidei azarilice siropul WORM ENDare acþiune certã asupra viermilor intestinali ºiare proprietãþi diuretice, stimuleazã secreþiile sali-vare, gastrice ºi intestinale ºi implicit pofta demâncare, favorizeazã eliminarea gazelor intesti-nale, diminueazã spasmele muºchilor netezi dinorganele interne, actioneazã asupra hemoroizilorºi epiteliului renal, proces ce determinã creºtereacantitãþii de urinã.

RREECCOOMMAANNDDÃÃRRII::• ajutã la eliminarea viermilor intestinali• ajutã la refacerea organismului epuizat de

paraziþii intestinali• este de asemenea recomandat în gastritele

hiperacide, ulcere gastroduodenale• hemoroizi

NNUU ssee rreeccoommaannddãã ddiiaabbeettiicciilloorr!!

Toate produsele firmei STAR INTERNATIONALMED sunt obþinute din plante medicinale nativedin India, cultivate în condiþii ecologice ºi prelu-crate prin procedee tehnologice netermice, lastandarde internaþionale de calitate (GMP), fiindavizate de I.B.A.

PPRROODDUUSSEELLEE SSEE GGÃÃSSEESSCC ÎÎNN TTOOAATTEE FFAARRMMAACCIIIILLEEªªII UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE PPLLAAFFAARR DDIINN BBUUCCUURREEªªTTII

ªªII DDIINN ÞÞAARRÃà SSAAUU ÎÎNN MMAAGGAAZZIINNUULL PPRROOPPRRIIUU DDIINN BBDD.. CCAARROOLL II NNRR.. 4466

((VVIISS--AA--VVIISS DDEE BBIISSEERRIICCAA AARRMMEENNEEAASSCCÃÃ))

Star International [email protected]./Fax: 021/313 9481;

021/303 8044; 031/102 4366

WWoorrmm EEnndd

Page 24: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE24

În sezonul rece, incidenþa infecþiilor respiratoriivirale creºte semnificativ, mai ales în rândul copi-ilor. De asemenea, manifestãrile clinice sunt maizgomotoase la aceºtia din cauza particularitãþilorlor imunologice ºi anatomice (imaturitatea sis-temului imun, caracterizatã prin lipsa de anticor-pi, dimensiuni mult mai mici ale cãilor aerienesuperioare, care se pot inflama ºi obstrua cu multmai multã uºurinþã).

Existã o multitudine de virusi implicaþi în aces-te infecþii: gripali, paragripali, respiratori sinciþiali,adenovirus, rhinovirus.

Viruºii gripali au posibilitatea de modificaregeneticã, astfel încât diverse pãsãri sau mamiferepot deveni un potenþial rezervor infecþios pentruom.

Manifestãrile clinice sunt comune tuturorviruºilor: febrã, modificarea stãrii generale,rinoree, strãnut, tuse.

Este foarte important de ºtiut pentru pãrinþi cãaceste infecþii nu se trateazã cu antibiotice, aces-

tea neavând nici un fel de influenþã asupra virusu-lui, selectând, în schimb, bacterii rezistente.Tratamentul este, în general, simptomatic(antipiretice, decongestionante nazale etc.), iarantiviralele se administreazã doar în cazurile încare se depisteazã viruºi speciali.

În ceea ce priveºte virusul gripal A H1N1,pãrinþii trebuie sã rãmânã în continuare foarteatenþi. Depistarea ºi tratamentul, în cazul uneieventuale îmbolnãviri, se fac în Bucureºti, laInstitutul „M. Balº” ºi la Institutul „V. Babeº”.Vaccinarea se va începe în rândul categoriilor derisc. Reacþiile adverse ale vaccinãrii sunt aceleaºica în cazul oricãrui alt vaccin.

Dr. Anda Fugarevici, medic specialist pediatru, MedLife

Infecþiile respiratorii

virale la copii

Page 25: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

25

Problemele digestive la bebeluºi nu sunt rare ºiinclud urmãtoarele simptome: vãrsãturi, reflux, dureriabdominale (colici abdominale) , diaree ºi constipaþie.

Cauzele problemelor digestive la bebeluºi suntdiverse cum ar fi: alimentare, infecþioase sau alergice.

Diagnosticul clinic se face pe baza anamnezei dindiscuþia cu pãrinþii ºi simptomele relatate de ei.Examenul clinic ºi examenul de laborator, presupunexcluderea unor cauze ºi includerea altor cauze reale.

Problemele cele mai frecvente ce determinãpãrinþii sã se adreseze medicului sunt vãrsãturile ºirefluxul, colicile abdominale apoi diareea ºi consti-paþia.

VVÃÃRRSSÃÃTTUURRIILLEE ªªII RREEFFLLUUXXUULLÎn primele luni de viaþã, vãrsãturile copilului

sunt de cele mai multe ori datorate supraalimen-taþiei, indigestiei sau unei alergii la proteinele dinlaptele matern care poate duce la deshidratareprin lipsa de aport.

DDIIAARREEEEAADiareea acutã se manifestã printr-un tranzit

intestinal rapid cu scaune de consistenþã modifi-catã care duce la deshidratarea copilului prinpierderea de apã ºi electroliþi. Factorii determinanþisunt de naturã: infecþioasã (viralã, microbianã sauparazitarã), alimentarã ºi alergicã (alergii la pro-teinele din laptele matern sau din laptele de vacãintrodus prea devreme în alimentaþia copilului).

Boala diareicã debuteazã de obicei brutal, cusau fãrã febrã, dureri abdominale, uneori vãrsãturicare preced cu 8-12 ore instalarea bolii.

Tratarea vãrsãturilor, a refluxului ºi a diareii esteconsideratã o urgenta majorã pentru bebeluºi.Dacã nu este luatã în serios poate duce ladeshidratarea organismului ºi disfuncþii ale echili-brului hidro-electrolitice. Deshidratarea se trateazãcu ceaiuri ºi soluþii de rehidratare oralã (în cazulformelor uºoare) ºi perfuzarea de soluþii cu elec-troliþi (în cazul formelor medii ºi grave).

Regimul alimentar este la fel de important în dia-ree ºi vãrsãturi, ca ºi tratamentul medicamentos.

În cazul vãrsãturilor ºi a diareii de origine aler-gicã trebuie în primul rând depistate ºi excluse ali-mentele care au dus la aceastã stare, apoi contin-uat tratamentul cu rehidratarea oralã ºi dacã estenevoie ºi cu cea perfuzabilã.

CCOONNSSTTIIPPAAÞÞIIAAConstipaþia se manifestã prin: dureri abdomi-

nale, refuzul alimentaþiei, vãrsãturi alimentare ºilipsa poftei de mâncare. Constipaþia la bebeluºipoate avea mai multe cauze. Una dintre cele maicomune cauze ale constipaþiei la bebeluºi este ali-mentaþia artificialã: diferite formule de lapte prafsau introducerea alimentelor solide în alimentaþiacopilului.

Tratarea constipaþiei se face în general printr-unregim alimentar adaptat vârstei copilului. Se vorintroduce mai multe lichide în alimentaþie, iardacã vârsta o permite se vor introduce alimentebogate în fibre, fructe ºi legume.

CCOOLLIICCIILLEE AABBDDOOMMIINNAALLEEColicile abdominale destul de des întâlnite în

primele luni de viaþã ale copiilor, pot fi încadrate ºiele ca probleme digestive la bebeluºi. Ele se ma-nifestã prin dureri abdominale ºi agitaþie. Aparentunor cauze inexplicabile, ele pot fi cauza unei ali-mentaþii inadecvate ale mamei care alãpteazã.Mamele care alãpteazã ar trebui sã evite unelealimente precum: varza, fasolea, castraveþii,pepenele, sucurile acidulate.

EErruuppþþiiaa ddeennttaarrãã poate sã constituie o cauzã aproblemelor digestive care se manifestã cel maides prin scaune moi ºi colici. Tratarea acesteiprobleme se face cu ajutorul unui regim alimentaradecvat ºi a calmantelor.

Unele aaffeeccþþiiuunnii rreessppiirraattoorriiii (pneumoniile,otitele) sau iinnffeeccþþiiii aallee ttaaccttuulluuii uurriinnaarr se pot mani-festa prin diaree, vãrsãturi ºi apetit diminuat.Petru tratarea acestor cauze digestive se reco-mandã în primul rând tratarea infecþiilor, adminis-trarea de medicamente antidiareice ºi un regimalimentar adecvat vârstei.

Alte bboollii care cauzeazã probleme digestive suntppaarraazziittoozzeellee intestinale la bebeluºi care se mani-festã prin dureri abdominale, greaþã, vãrsãturi,poftã de mâncare diminuatã sau absentã, scaunemodificate, agitaþie. Ele pot fi luate de pe sânulmamei, jucãriile murdare sau alimentele contami-nate. Se recomandã tratamentul parazitozelor, unregim alimentar ºi administrarea simptomaticelorîn funcþie de simptomele manifestate.

Probleme digestive la bebeluºi

Dr. Iurie BurlacuMedic specialist pediatruCMI Pediatrie Sibiuwww.pediatrusibiu.ro

Page 26: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE26

Generalitãþi – ce sunt parabenii?Parabenii constituie o clasã de substanþe chi-

mice folosite pe scarã largã în calitate de conser-vanþi în industria cosmeticã ºi farmaceuticã.Parabenii sunt conservanþi eficienþi, în mai multetipuri de formule. Aceºti compuºi ºi sãrurile lorsunt folosite în principal pentru proprietãþile lorbactericide ºi fungicide. Parabenii pot fi gãsiþi într-o gamã largã de grupe de produse cosmetice,cum ar fi: ºampoane, creme, geluri de ras, loþiunihidratante, spray-uri autobronzante, spray-uri saudeodorante antiperspirante ºi în pasta de dinþi.Parabenii mai sunt utilizaþi ºi ca aditivi alimentari.

Din punct de vedere chimic,parabenii sunt esteri ai aciduluiparahidroxibenzoic, de la care ºi-auobþinut denumirea. Structura gene-ralã chimicã a unui paraben esteafiºatã în dreapta, iar R sim-bolizeazã-un grup de alchil, cum ar fide metil, etil, propil sau butil.

Unii parabeni se gãsesc în mod natural în sursede plante. De exemplu, metilparaben se gãseºteîn afine, unde acþioneazã ca un agent antimicro-bian. Toþi parabenii folosiþi în comerþ sunt produºisintetic, chiar dacã unii sunt identici cu cei gãsiþiîn naturã.

Sunt parabenii dãunãtori sãnãtãþii?Studiile efectuate pe rozãtoare, referitoare la

efectele acute, subcronice ºi cronice ale utilizãriiparabenilor, indicã faptul cã aceºtia sunt, practic,nontoxici. Parabenii sunt rapid absorbiþi, metabo-lizaþi ºi excretaþi din organism.

La persoanele cu pielea normalã, parabeniisunt, în cea mai mare parte, noniritanþi ºi nonsen-sibilizanþi. Cu toate acestea, la persoanele predis-puse la alergii parabenii pot cauza iritaþii ale pieliiºi pot duce la dermatite de contact, dar acestlucru s-a sesizat la un procentaj foarte mic dinpopulaþie.

Industria cosmeticã este de pãrere cãparabenii, la fel ca majoritatea ingredientelor cos-metice, sunt sigure, acest fapt fiind bazat pe uti-lizarea lor pe termen lung, pe siguranþa pe care auoferit-o pânã acum ºi pe studii ºtiinþifice recente.

Parabenii ºi cosmeticele pentru bebeluºiÎn concordanþã cu asociaþia DAAB (Asociaþia

Germanã de Alergologie ºi Astm, cea mai mareasociaþie neutrã de acest gen din Germania, fon-datã în 1987), putem spune urmãtoarele:

- Din ce în ce mai mulþi copii se nasc cu predis-poziþie la alergii sau cu reacþii de incompatibi-litate cu produsele cosmetice de pe piaþã,acest fapt fiind determinat de factori indivi-dual endogeni ºi exogeni.

- Compuºii din produsele cosmetice careprovoacã astfel de reacþii sunt: coloranþii sin-tetici, parfumul, uleiurile parafinice, agenþii deconservare.

Cu toate cã nu s-a demonstrat ºtiinþific cãparabenii pot determina astfel de reacþii, sigu-ranþa bebeluºilor este totuºi pe primul plan, pro-dusele destinate îngrijirii micuþilor diversificându-se conform cerinþelor consumatorilor.

Mann&Schröder GmbH, producãtorul branduluiSanosan, þine cont de aceste criterii în dez-voltarea de noi produse.

Deºi toate produsele basic Sanosan erau compa-tibile cu pielea bebeluºilor, ele neconþinând uleiuriparafinice sau parfumuri, pentru siguranþã ºi pro-tecþie optimã Mann&Schröder a dezvoltat o nouãgamã, numitã Sanosan Pure&Sensitive, aprobatã deasociaþia DAAB, gamã care a eliminat din compo-nenþa produselor inclusiv parabenii. Menþionãm cã,pentru ca un produs sã obþinã aprobarea asociaþieiDAAB, este obligatoriu sã aibã o ratã de succes depeste 90% la testele efectuate de DAAB. Toate produsele gamei Sanosan Pure&Sensitive

sunt aprobate prin sigiliu de DAAB.

Parabenii în produsele cosmetice pentru bebeluºi, o controversã aprinsã: pprroo ssaauu ccoonnttrraa??

Page 27: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

27

Starea de sãnãtate oralã a copilului sereflectã asupra stãrii generale de sãnãtate.Astfel, bolile dentare atrag tulburãri de alimen-taþie, de vorbire, de somn, ducând pânã la per-turbarea activitãþilor zilnice.

Un zâmbet sãnãtos este mai atractiv, asi-gurându-i copilului un tonus mintal pozitiv ºi omai mare încredere de sine.

Pedodontul este medicul stomatolog specialpregãtit profesional pentru a avea grijã de sãnã-tatea oralã a copilului, aºa cum medicul pedi-atru are grijã de sãnãtatea generalã a acestuia.Prima vizitã la medicul stomatolog pedodont artrebui sã aibã loc odatã cu erupþia primilor dinþide lapte ºi nu mai târziu de vârsta de 1 an.

Vizitele regulate la medicul pedodont deter-minã stabilirea unui diagnostic precoce alcariei, o analizã completã a dezvoltãrii dinþilorºi oaselor maxilare. Dupã consultul de specia-litate, medicul pedodont va realiza un programde prevenþie personalizat pentru fiecare copil,în funcþie de particularitãþile acestuia.

Prevenþia dentarã înseamnã: periaj dentarcorect, folosirea fluorului dupã schema indi-catã de medicul pedodont, controale periodicela 6 luni, diagnosticarea precoce a problemelorortodontice, tratamente dentare preventive(sigilãrile, igienizãri periodice dentare), alimen-taþie sãnãtoasã ºi implicarea activã apãrinþilor. Sãnãtatea oralã a micilor pacienþidepinde de respectarea indicaþiilor medicului,sub atenta supraveghere a pãrinþilor. În acestsens, Hiperclinica MedLife Griviþa vã pune ladispoziþie o gamã completã de servicii stoma-tologice pentru copii, realizate cu profesiona-lism de medici stomatologi specialiºti înpedodonþie ºi ortodonþie.“

Dr. Raluca Baba, medic stomatolog pedodont, Hyperclinica MedLife Griviþa

Aveþi grijã de sãnãtatea oralã

a copilului Dumneavoastrã!

Aveþi grijã de sãnãtatea oralã

a copilului Dumneavoastrã!

Page 28: Supliment PEDIATRIE final.qxp

ARARTICTICOLE DE SPEOLE DE SPECIALITCIALITAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE28

Virusul sinciþial respirator (RSV) este un mem-bru al familiei Paramixoviridae, genulPneumovirinae. RSV este un virus cu anvelopã,are diametrul de 150 pânã la 300 nm ºi este de-numit astfel deoarece, prin replicare viralã, se pro-duce fuzionarea celulelor învecinate într-un largsinciþiu multinuclear. Genomul de ARN monocate-nar conþine codul a 10 proteine virale specifice.ARN viral este înglobat într-o nucleocapsidã eli-coidalã înconjuratã de o anvelopã lipidicã ceconþine douã glicoproteine, dintre care una esteproteina G, cu care virusul se ataºeazã de celule,iar cealaltã este proteina F (sau de fuziune), carefavorizeazã intrarea virusului în celulã prinfuzionarea membranelor celulei-gazdã ºi a virusu-lui. Pânã nu demult se considera cã virusul sin-ciþial respirator constituie un singur tip antigenic,dar descoperiri recente au dus la concluzia cãexistã douã grupuri distincte (A ºi B) ºi multe sub-tipuri ale fiecãrui grup. Semnificaþia epidemiolo-gicã ºi clinicã este în curs de cercetare.

Diagnosticul infecþiilor cu RSV poate fi pus pebaza datelor epidemiologice (boala severã la copilmic în timpul unei epidemii cu RSV în comunitatearespectivã). Diagnosticul de certitudine se puneprin izolarea RSV din secreþii respiratorii, inclusivsputã ºi exudat faringian sau secreþii nazo-faringiene. Virusul este evidenþiat în culturi decelule ºi identificat prin reacþii imunologice speci-fice utilizând imunofluorescenþa, testul ELISA(enzyme-linked immunosorbent assay) ºi alte

metode. Examenul microscopic cu imunofluo-rescenþã a secreþiilor sau eroziunilor nazale sedovedeºte a fi o metodã rapidã de diagnosticare.Testele serologice care se bazeazã pe creºtereade patru ori sau mai mult a nivelului de fixare acomplementului ori a titrului de anticorpi neutra-lizanþi sunt utile pentru diagnostic la copiii marisau adulþi, dar au o eficacitate scãzutã la copiiisub patru luni. În comparaþie cu testele de fixarea complementului sau de neutralizare, ELISA estemult mai sensibilã în identificarea anticorpilorserici. Ca ºi în cazul altor teste serologice, diag-nosticul necesitã compararea unor probe de serdin faza de stare cu cele din perioada de conva-lescenþã, de aceea, testele nefiind utile în timpulfazei acute de boalã.

În cazul infecþiilor cãilor respiratorii inferioareeste necesarã o terapie respiratorie, incluzândhidratare, aspirarea secreþiilor ºi administrare deoxigen umidificat, precum ºi de agenþi antibron-hospastici, la nevoie. Atunci când este prezentãhipoxia severã, intubaþia ºi ventilaþia asistatãdevin necesare. Studii pe sugari cu infecþii cu RSVcare au urmat tratament cu aerosoli de ribarin, unanalog nucleozidic activ vitro împotriva RSV, audemonstrat efectul benefic al acestui tratamentîn vindecarea afecþiunilor cãilor respiratorii infe-rioare, inclusiv în normalizarea nivelului gazelorsanguine. Imunoglobulinele cu titruri înalte deanticorpi anti-RSV au conferit protecþie împotrivabolii severe a tractului respirator inferior când aufost administrate la copiii cu risc înalt pentru com-plicaþiile infecþiei cu RSV, într-un studiu multicen-tric. Aceastã alternativã este în curs de evaluare.

Existã un interes crescut pentru realizarea unuivaccin împotriva RSV. Vaccinurile cu virus întreginactivat au fost ineficiente ºi, potrivit unui studiu,chiar au agravat boala la sugari. Alte încercãri auvizat imunizarea cu glicoproteine de suprafaþa F ºiG din RSV purificate. În amplasamentele în careexistã o ratã crescutã a infecþiilor, cum ar fisaloanele de pediatrie, utilizarea unor metode deprotejare a mâinilor ºi þesuturilor conjunctivepoate fi de folos în limitarea rãspândirii virusului.

Centrul medical Bio Terra Med

www.bioterramed.ro

Infecþii cu virus sinciþial respirator

- Diagnostic ºi examene de laborator -

Page 29: Supliment PEDIATRIE final.qxp

martie 2010

UNITUNITÃÃÞI MEDICÞI MEDICALE PRIVALE PRIVAATETE

29

AARRAADD

MMEEDDMMUUNNStr. Progresul 69 ªos. Arad - Deva; Loc. Vladimirescu Tel: 0730 030230, [email protected]

PPOOLLIICCLLIINNIICCAA LLAASSEERR SSYYSSTTEEMMStr. Andrei ªaguna, nr. 14 AradTel: 0257213211, 0257213138www.laser-system.uv.ro

AARRGGEEªª

CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL DDOOCCTTOORR LLUUCCAAStr. Eroilor, nr. 30, Piteºti, ArgeºTel: 0248/[email protected], www.drluca.roCardiologie, Alergologie, imunologie, Dermatologie,Ecografie, Endocrinologie, Fizioterapie, Ginecologie,Kinetoterapie, Laboratorul clinic de analize,Anatomie patologica, Medicina de familie, Medicinainterna, Medicina muncii, Pediatrie, Neurologie,Neurologie pediatrica, O.R.L, Psihologie,Reumatologie, Urologie.

BBAACCÃÃUU

PPSSIIHHOOMMEEDD CCOONNSSUULLTTStr. Energiei, Nr. 8, sc.C, ap.1, BacãuTel: 0234 524555; [email protected]

VVAANNOORRAAStrada Nicolae Titulescu 35, BacãuTel: +40(234)571031

BBRRAAªªOOVV

HHIIPPEERRDDIIAAStr. Poarta Schei nr. 31,500020;Tel: 0268/473.608, 0268/415.590, 0268/[email protected]; www.hiperdia.ro

PPOOLLIICCLLIINNIICCAA DDEE DDIIAAGGNNOOSSTTIICC RRAAPPIIDDStr. Livada Vulturului nr10, Brasov,Tel: 40-268-315115; www.pdr.ro

SSAANNTTEERRAAStr. ªcolii, bl. SA, ap. 2-3, Fãgãraº, jud. Braºov, Tel: 0268-212002, [email protected]

BBUUCCUURREEªªTTII

AAGGEERR MMEEDD Calea 13 Septembrie 197, corp C2, etaj 3-4,Bucuresti, sector 5Tel.: 317.17.33 si 317.17.34, www.agermed.ro

AANNIISSAANN SSEERRVVIICCIIII MMEEDDIICCAALLEEBd. Nicolae Titulescu, nr.4-8, et.2, aripa vest, sector 1Tel: 0726 462 779; 0745 526 [email protected], www.anisan.ro

BBIIOO TTEERRRRAA MMEEDDCalea Griviþei Nr. 3, sector 1; Pictor Ion Negulici Nr.27, sector 1, Tel: 319,65,78/319,65,78; [email protected],www.bioterramed.ro

CCRRIISSTTIINNAA FFUULLOOPP PPSSIIHHOOLLOOGG TTEERRAAPPEEUUTTStr. Aviator Petre Cretu nr.49,Sector 1, BucurestiTel: 0723 398 500, www.terapeutpsiholog.ro

CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL SSAANNAADDOORR• CClliinniiccaa DDeecceebbaallBd. Decebal nr.1, sector 3, Bucuresti• CClliinniiccaa VViiccttoorriieeiiStr. Dr. Dimitrie Sergiu nr. 26-28, sector 1, Bucuresti• CClliinniiccaa BBaanneeaassaa PPaarrkkBaneasa Business & Technology Park, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sector 1, BucurestiCall Center 021-9699, [email protected]

CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL UUNNIIRREEAA•• CCMMUU RReeggiinnaa MMaarriiaa -- SSppiittaall ddee OObbsstteettrriiccãã ººiiGGiinneeccoollooggiieeStr. Brodina nr. 3, sector 1, BucurestiTel.: 021.304.04.04•• CCMMUU KKIIDDSS Str. Costache Negri, nr. 5, sector 5, Bucuresti Tel.: 021 9CMU(021 9268)

HHYYPPEERRCCLLIINNIICCAA MMEEDDLLIIFFEECALEA GRIVIÞEI, NR 365, SECTOR 1 Tel: 021 2094030, 021 [email protected]. www.medlife.ro

KKIINNEETTOO DDEEMMAABdul Dinicu Golescu nr.31Sc. 2, Parter, Ap. 36, Interfon 036, Sect. 1Tel. 021/314.38.15, 0723.251.565, 0722.839.882

MMEEDDIICCOOVVEERR •Bd. Marasesti nr. 64-66, sector 4•Bd. Dimitrie Pompei Nr. 6A, Sect. 2•Str. Grigore Alexandrescu nr. 16-20, sector 1•Calea Plevnei nr. 96, sect. 1Tel. programari: 021 310 15 99www.medicover.com

NNAAPPOOCCEENNSSIISS MMEEDDIICCAALL CCEENNTTEERRStr. Concordiei, nr. 25, Bucuresti, sector 4Telefon/Fax 021 [email protected], www.napocensis-mc.roArt Terapie, Consiliere Psihologica, Evaluare

Page 30: Supliment PEDIATRIE final.qxp

UNITUNITÃÃÞI MEDICÞI MEDICALE PRIVALE PRIVAATETE

Supliment Medical Market - PEDIATRIE30

psihologica, Interventia Comportamentala (ABA),Kinetoterapie, Logopedie, Psihiatrie Pediatrica siHomeopatie

OORRTTOO CCLLIINNIICCBulevardul Basarabia, nr. 90, bloc A2, parter, sector2, BucurestiTel: 0213241419, 0771662177ortopedie pediatrica, traumatologie pediatrica,chirurgie pediatrica, pediatrie, recuperare medicala –kinetoterapie, gimnastica gravidei, neurologie pediatri-ca, neonatologie, recuperare medicala si fizioterapie

OOFFTTAA PPRROOBd. Marasesti, 15 sector 4, Bucuresti Telefon: 021 252 52 01 / 021 252 52 17Email: [email protected]

PPEERRSSEEPPOOLLIISS Str. Vasile Toneanu nr. 20, sector 3, BucurestiTelefon programari: 0751 011 893Telefon / Fax: 021 326 [email protected]/ [email protected]: www.persepolispediatrie.ro

CCLLUUJJ

MMEEDDEEXXPPEERRTTStr. Câmpului, Nr. 124A, C.P. 400686 , Cluj-NapocaTel: 0788-423796 [email protected]

PPEEDDIIPPAATTStr Decebal, 96 , Cluj NapocaTel: 0264 432 125; 0744 782 402; [email protected], www.pedipat.ro

PPRRAAXXIIMMEEDD SSEERRVVStr. Zorilor nr. 33, Apart. 12, Cluj NapocaTel: 0264-523063; 0723-732983www. praximed-cluj.com

CCOONNSSTTAANNÞÞAA

AAVVAAMMEEDDIICCAAStr. Þepeº Vodã nr. 24 - Constanþa;Punct de lucru: Str. Decebal nr. 49 - ConstanþaTel: (0241) 544 000; 0241 [email protected], www.avamedica.ro

CCEENNTTRRUULL DDEE DDIIAAGGNNOOSSTTIICC ªªII TTRRAATTAAMMEENNTT EEUURROOMMEEDDIICC CCOONNSSTTAANNÞÞAABd. Tomis nr. 141A, Constanþa, Jud. ConstanþaTel: +40-241-613.000 [email protected], www.euromedic.ro

SSAAMMMMAARRIINNAA MMEEDDIICCAALL

B-dul Mamaia Nr. 77, Bl. LS 2B, Parter, ConstanþaTel: +40241-612.364www.sammarina.ro/Medical/index.html

MMUURREEªª

CCAARRIITT SSAANN

Str. Bartok Bela 10, Târgu Mureº, Jud. MureºTel: 0265-266249, www.carit-san.ro

TTOOPPMMEEDD -- CCEENNTTRRUU MMEEDDIICCAALL

Str. Dorobanþilor Nr.1, Tg.Mureº, jud. MureºTel: 0265-225.002 [email protected], www.topmed.ro

SSIIBBIIUU

CCMMII PPEEDDIIAATTRRIIEE DDRR.. BBUURRLLAACCUU IIUURRIIEE

Sibiu, Str. Fundãtura Brazilor Bl. 1, Sc. B Telefon: 0269 240180, mobil: 0726 3331765, 0740 956088Email: [email protected]://www.pediatrusibiu.roDeschis în Sibiu în aprilie 2009, la standardeeuropene, este dedicat asigurãrii celor mai buneîngrijiri medicale micilor pacienþi.Serviciile medicale oferite sunt:• diagnosticarea ºi tratarea afecþiunilor acute• diagnosticarea ºi monitorizarea afecþiunilor cronice• servicii preventive• tratamente (tratamente cu aerosoli, injecþii intra-

musculare)• vaccinãri (altele decât cele incluse în planul naþion-

al de imunizãri)• teste de glicemie• monitorizarea dezvoltãrii normale a copilului

TTIIMMIIªª

CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL DDRR.. GGOOLLEEAA

Str. Buftea nr. 5, 300061 TimiºoaraTel: +40 256 435 438; +40 256 490 [email protected], www.drgolea.com

HHYYPPOOCCRRAATTEE

Str. Dr. Iosif Nemoianu, nr. 9, ap. 2, TimiºoaraTel: [email protected], www.cmhypocrate.ro

OOMMNNIISSAANN

Str. Diana nr.7, Timiºoara, jud. TimiºTel: 0256 220.950, 0256 [email protected], www.omnisan.ro

Page 31: Supliment PEDIATRIE final.qxp
Page 32: Supliment PEDIATRIE final.qxp