Cerere Finantare Individual

4
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ROMÂNIA Anexa 1 COMPETITIA INTERNA PENTRU GRANTURI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ SESIUNEA 2013 CERERE DE FINANȚARE PENT RU GRANTURI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 1. Date pe!"na#e a#e $% e&t"'#'% p"p'ne%% $e p"%e&t Nume Prenume Data nasterii (ZZ/LL/AN) Anul absolvirii universitatii ("&'# $e )'n&a %n Un%*e!%tate - Facultatea - Departamentul/Disciplina A&t%*%tate %n a#te %n!t%t'+%% (dacă este cazul) - Spital/linică - !itlul pro"esional (medic/"armacist rezident/specialist/primar) - specialitatea !ele"on/#-mail$ %& Date e,e %t"a e #a p "- a)'# $e $"&t" at n $e '#a e / a!"#*%t / (se bi"ează) Forma de invatamant  Anul in care a "ost admis la doctorat  Data prevazuta pentru sustinerea tezei de doctorat/data sustinerii (luna/anul) C"n$'&at"'# $e $"&t"at Nume' prenume nstituia  3. T%t#'# #'&a%% $e $"&t"at *& Re')at'# p"%e&t'#'% p"p'! (max. 2000 caractere) 4. P"-a)'# $e $"&t"at +&,& Sit uatia doctorandului n cadrul Pro.ramului de doctorat (daca aplicantul este doctorand) Cod procedură: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02 Nr. anexe: 2 Pagina: 1 din

Transcript of Cerere Finantare Individual

8/13/2019 Cerere Finantare Individual

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-finantare-individual 1/4

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiROMÂNIA

Anexa 1COMPETITIA INTERNA PENTRU GRANTURI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ – SESIUNEA 2013

CERERE DE FINANȚARE PENTRU GRANTURI DE CERCETARE

ȘTIINȚIFICĂ

1. Date pe!"na#e a#e $%e&t"'#'% p"p'ne%% $e p"%e&t

Nume

Prenume

Data nasterii (ZZ/LL/AN)

Anul absolvirii universitatii

("&'# $e )'n&a %n Un%*e!%tate

- Facultatea- Departamentul/Disciplina

A&t%*%tate %n a#te %n!t%t'+%% (dacă este cazul)

- Spital/linică

- !itlul pro"esional (medic/"armacistrezident/specialist/primar) -specialitatea

!ele"on/#-mail$

%& Date e,e%t"ae #a p"-a)'# $e $"&t"at n $e'#ae / a!"#*%t / (se bi"ează)

Forma de invatamant  

Anul in care a "ost admis la doctorat  

Data prevazuta pentru sustinereatezei de doctorat/data sustinerii(luna/anul)

C"n$'&at"'# $e $"&t"at

Nume' prenume

nstituia  

3. T%t#'# #'&a%% $e $"&t"at

*& Re')at'# p"%e&t'#'% p"p'! (max. 2000 caractere)

4. P"-a)'# $e $"&t"at+&,& Situatia doctorandului n cadrul Pro.ramului de doctorat (daca aplicantuleste doctorand)

Cod procedură: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02

Nr. anexe: 2

Pagina: 1 din

8/13/2019 Cerere Finantare Individual

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-finantare-individual 2/4

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiROMÂNIA

(Se precizează situația doctorandului în ceea ce privește situatia examenelor și areferatelor sustinute si admiterea in etapa a doua a studiilor doctorale – programul de cercetare

stiintifica)

+&%& Stadiul tezei de doctorat (daca aplicantul este doctorand)

5. Peentaea p"%e&t'#'% $e &e&etae6 (ma& + pa.ini)

 0&,& Stadiul actual al cunoasterii in domeniu pe plan national si international' raportatla cele mai recente re"erinte din literatura de specialitate (ma 1 p.)&

0&%& 2biectivele si activitatile de cercetare din cadrul pro.ramului

An O%e&t%*e A&t%*%tat% a!"&%ate 7

2018

,& ,&

%&

%& ,&

%&3 Activitatile de cercetare' corespunzatoare obiectivelor stiinti"ice' delimiteaza"azele/etapele atin.erii obiectivului& Fiecarui obiectiv ii pot corespunde maimulte activitati de realizare&

0&4& Descrierea propriu-zisă a proiectului 5i contributiile potentiale ale proiectuluiraportate la realizarile in domeniu (maxim pagini)

0&*& 6odul de valori"icare / diseminare a rezultatelor cercetarii (pu!licarea de articole" participarea la conferinte" finalizarea lucrarii de doctorat" etc)# 

Numar, Articole S (publicare in etenso)

% Articole 7D (publicare in etenso)4 on"erinte internationale (participare cu rezumat)

* on"erinte nationale (participare cu rezumat)+ Altele# Sunt o!ligatorii asumarea pu!licarii a cel putin un articol $S$ intr%o revista cu factorde impact" a unui articol &'$ si participarea cu rezumat pu!licat la o conferinta.

0&+& 8usti"icarea bu.etului solicitat   9 Se prezinta in detaliu ce se doreste a fiacizitionat (utilizand costuri aproximative) si eventualele mo!ilitati prevazute afi efectuate)

A&:%%t%e ;'!t%,%&ae Pet e!t%)at%* <%n #e%=

Cod procedură: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02

Nr. anexe: 2

Pagina: 2 din

8/13/2019 Cerere Finantare Individual

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-finantare-individual 3/4

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiROMÂNIA

>>>.M"%#%tat% Man%,e!tae !t%%nt%,%&a ?'-et

@. A&t%*%tatea !t%%nt%,%&a a $%e&t"'#'% p"p'ne%% $e p"%e&t6

9&,& Premii obtinute la mani"estari stiinti"ice

9&%& Participarea cu lucrari la mani"estari stiinti"ice

9&4& Publicatii in etenso  se va atasa copia articolului considerat cel maisemnificativ* 

9&*& Participarea in pro.rame/.ranturi de cercetare-dezvoltare nationaleinternationale' sta.ii de pre.ătire n străinătate(nume proiect / pro.ram /institutia care a "inantat/le.aturile cu tema propusa in

acest proiect)

. St'&t'a '-et'#'%76

N&t

DENUMIRE CAPITO( ?UGET BA(OARE<lei)

,&  CE(TUIE(I DE (OGISTICA(consuma!ile de la!orator" reactivi" ecipamente" taxe de

acces la infrastructura de cercetare a tertilor" etc)

 %& CE(TUIE(I DE MO?I(ITATI

(vizite de studii" participari la manifestari stiintifice interne siinternationale" celtuieli de transport" cazare" diurna" taxade participare) (max 20+ din suma solicitata)

37u.etul maim alocat unui proiect este ec:ivalentul in lei a + ;;; #uro (%% +;;lei)& DATA6 

DIRECTOR PROPUNERE DE PROIECT

Nume' prenume$ 

Cod procedură: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02

Nr. anexe: 2

Pagina: ! din

8/13/2019 Cerere Finantare Individual

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-finantare-individual 4/4

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiROMÂNIA

Semnătură$

(%!ta $e *e%,%&ae

• Directorul propunerii de proiect este an.a<at al =6F !.& 6ures>• Proiectul are o durata de ,% luni (, ian& %;,* - 4, dec& %;,*)>

• 7u.etul a "ost completat in ?lei@ si respecta maimul sumei admise&

Cod procedură: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02

Nr. anexe: 2

Pagina: din