Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

34
INSTRUMENTE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE MODEL FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “MEDIU” 2007-2013 Axa Prioriara 1 ! Exi"#$r$a %i Mo#$r"i&ar$a Si%$'$(or #$ A(i'$"ar$ )* A+a %i Ca"a(i&ar$ A%i%$", T$."i) +$"r* +r$/ir$a +oroo(i*(*i #$ +roi$)$ +$"r* +$rioa#a #$ +ro/ra'ar$ 201 - 2020 -2013-

Transcript of Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 1/34

INSTRUMENTE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE

FORMULARUL CERERII DEFINANŢARE

MODEL

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “MEDIU”

2007-2013

Axa Prioriara 1 ! Exi"#$r$a %i Mo#$r"i&ar$a Si%$'$(or #$

A(i'$"ar$ )* A+a %i Ca"a(i&ar$

A%i%$", T$."i) +$"r* +r$/ir$a +oroo(i*(*i #$

+roi$)$

+$"r* +$rioa#a #$ +ro/ra'ar$ 201 - 2020

-2013-

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 2/34

 Atenţie! - Textul scris cu stilul Italic reprezinta instructiuni de completare a cererii definantare si va fi sters in momentul completarii.

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 3/34

PREAMUL

Elaborarea modelului Cererii de Finantare - pentru proiectul de asistenta tehnica princare se va asigura pregatirea Aplicatiei de Finantare pentru investitiile prioritare carevor fi finantate in perioada de programare 2014-2020 - si a caietului de sarcini pentruselectarea consultantului care va fi responsabil pentru activitatea de pregatireAplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire (CA!" a fost determinata denecesitatea demararii procesului de pregatire a portofoliului de proiecte pentruperioada post 201# dintr-o fa$% c&t mai incipient%" avand 'n vedere c% preg%tireaproiectelor maore necesit% de regul% o perioad% 'ndelungat% de timp)

*i 'n e+erci,iul financiar urm%tor" eneficiarii .roiectelor vor fi /peratorii egionali"acestia urmand a avea de aceast% dat% si calitatea de Autoritati Contractante pentruContractul de Asistenta tehnica de pregatire a .roiectului) Asadar" /peratorii egionalivor avea sarcina de a organi$a si derula procedura de achi$itie publica in vedereaatribuirii si semnarii contractului)

Ca si in perioada de programare curenta" in perioada 2014-2020 se vor finanta cuprioritate investitii necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor niuniiEuropene relevante i 'ntr-o m%sur% mai mic% i doar acolo unde sunt pre$entate

 ustific%ri temeinice" vor fi incluse 'n proiecte i alte investi,ii pentru func,ionarea 'ncondi,ii optime a sistemelor de ap% i canali$are) De asemenea" prin proiecte vorputea fi prev%$ute i investi,ii care s% conduc% la eficienti$area 'n ansamblu a oper%riiinfrastructurii de ap%3ap% u$at%" inclu$&nd aici i investi,ii care s% contribuie ladiminuarea efectelor schimb%rilor climatice i m%suri de adaptare la acestea) e vaurm%ri ca proiectele s% cuprind% 'n mod echilibrat" at&t investi,ii necesare pentrumoderni$area sistemelor de ap%3ap% u$at% din aglomer%rile aflate 'n aria de operarepre$enta a /peratorului egional" c&t i alte investi,ii necesare pentru e+tinderea ariei

de operare a acestuia" astfel incat beneficiile obtinute pana in pre$ent prin procesul deregionali$are sa fie consolidate)

5n ceea ce priveste activitatea de pregatire a Aplica,iei de Finan,are" se impunurm%toarele considera,ii6

• este necesar% corelarea cu alte proiecte" mai ales cu Asisten,ele ehnice de7anagement de .roiect si3sau upervi$are de 8ucrari" finantate prin ./ 7ediu2009-201# sau cu alte proiecte finan,ate din fonduri locale ori ale beneficiarilor:

• lista investi,iilor prioritare care vor face obiectul aplicatiei de finantare pentru

2014-2020 va fi preluata de catre noul consultant de la consultantii care au insarcina revi$uirea 7aster .lanului udetean3regional:

Notă 1:  În cazul in care revizuirea Master Planului judetean/reional nu esterealizata printr-un alt proiect ori contract ori nu exista o versiune finala a MasterPlanului revizuit noul "onsultant va avea prin "aietul de #arcini dupa cazo$liatia de a revizui/actualiza/finaliza Master Planul judetean/reional.  %

Notă 2:  În cazul &n care aria de operare a unui 'perator (eional dep)*e*telimitele unui judeţ viitorul consultant va avea o$liaţia de a completa MasterPlanul de a reanaliza *i confirma lista investitiilor prioritare care vor sta la $aza#tudiului de +eza$ilitate pentru &ntreaa arie de operare aferent) 'peratorului(eional respectiv. #e atrae atenţia asupra necesit)ţii evit)rii situaţiilor de du$l)

finanţare ,de exemplu o zon) de alimentare cu ap) sau alomerare va fi inclus)

1 Nota se referă la situatia (putin frecventa) in care, dintr-un motiv sau altul, asistentele tehnice aferente perioadei de programare 2007 – 2013 nu au

realiat actualiarea !aster "lanului, partial sau integral

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 4/34

&ntr-un sinur Master Plan revizuit acolo unde &ntr-un judeţ opereaz) mai mult de %operator.  

În concluzie  lista de investiţii prioritare va avea la $az) cel puţin varianta preliminar) a Master Planului judetean/reional revizuit cu excepţia situaţiilor &ncare revizuirea Master Planului respectiv confirmarea listei de investiţii prioritare

cade &n sarcina noului "onsultant.

• cererea de finan,are pentru asisten,a tehnic% de preg%tire a proiectului deinvesti,ii va putea fi depus% la 77C ; A7 ./ 7ediu" numai dup% avi$arealistei de investitii prioritare de catre /" AD<" C= i de fiecare autoritate local%beneficiar% 'n parte)

• pentru evitarea dublei finantari ori a suprapunerilor cu proiectele finantate dinalte surse" coordonarea 'ntregului proces de c%tre / i AD< este esentiala:

• Caietul de arcini pentru selectarea Consultantului care va pregati aplicatia definantare" adaptat la situa,ia concret% din fiecare ude,3$ona de proiect 'n parte"va fi pre$entat in ane+a la Cererea de Finantare" urmand a fi aprobat impreunacu aceasta)

eneficiarii vor face dovada e+isten,ei unei capacit%,i instu,ionale adecvate dovediteprin alocarea de personal suficient i prin 'nfiin,area unei nit%,i de <mplementare a.roiectului (sau dup% ca$" prin consolidarea <. e+istente!)

2 Nota se doreste a fi o clarificare a situatiei in care intr-un #udet opereaa si un alt operator regional$ %cesta din urma are o&ligatia de a include in

 propriul !aster "lan investitiile aferente acelei one in care opereaa$

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 5/34

ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA

APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILORDE ATRIBUIRE PENTRUPROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A

INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DINJUDETUL / REGIUNEA .........., IN PERIOADA 2014-2020

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 6/34

CUPRINS

CUPRINS

DEF<><<< < AE?<E<))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))@

1)1 Definitii ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))@

1)2 Abrevieri)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11

E>EF<C<A8 ./<EC8<))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1#

1)# Date generale privind beneficiarul asistentei tehnice))))))))))))))))))))))))))))))1#

1)4 Descriere succinta a beneficiarului asistentei tehnice)))))))))))))))))))))))))))))1#

1) Aria de operare ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1#

1)B Cadrul institutional ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))14

DEA8<< .<?<>D A<E>A E><C)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

1)9 itlul asistentei tehnice )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11)@ Compatibilitatea si coerenta cu programul operational ))))))))))))))))))))))))))1

1)@)1 Denumirea programului operational )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

1)@)2 >umarul codului comun de identificare (CC<! al programului operational )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

1)@)# Fondurile carora li se adresea$a cererea de finantare ))))))))))))))))))))))1

1)@)4 Denumirea a+ei prioritare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

1) Descrierea asistentei tehnice ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1B

1))1 ituatia actuala a sistemelor de alimentare cu apa ))))))))))))))))))))))))))1B

1))2 8ucrari in sistemele de alimentare cu apa )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))19

1))# ituatia actuala a sistemelor de canali$are )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

1))4 8ucrari in sistemele de canali$are )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))20

1)) Costurile estimative ale investitiilor propuse ))))))))))))))))))))))))))))))))))))21

1))B Componentele asistentei tehnice)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2#

1)10 8ivrabilele asistentei tehnice))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))24

/<EC<?E *< C/><<< E<7AE))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))21)11 /biective generale ale asistentei tehnice))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2

1)12 /biective specifice ale asistentei tehnice))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2

1)1# Contributia estimata la atingerea obiectivelor ratatului de Aderare si la atingerea obiectivelor legislatiei specifice nationale si europene))))))))))))))))))2B

./GA78 AC<?<<8/)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2B

1)14 Durata contractului de finan,are))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2B

1)1 Calendarul activit%,ilor)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))29

C/< *< F<>A>AE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2@1)1B ?aloarea estimata a asistentei tehnice))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2@

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 7/34

CUPRINS

1)19 Detalierea bugetului asistentei tehnice pe activitati si categorii de cheltuieli)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2

1)1@ Detalii despre sursele de finantare))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))#0

1)1 Flu+ul de numerar estimat al asistentei tehnice))))))))))))))))))))))))))))))))))))#0

.8A>8 DE AC<H<<<)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))#1

C/7.A<<8<AEA C A8E 7< F<>A>AE DE E)))))))))))))))))))))))))))))))))))#1

1)20 E+perien,a beneficiarului 'n derularea de proiecte cu finan,are interna,ional%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))#1

<>F/7AE *< .8<C<AE))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))##

A./AEA A/<<8/ C/7.EE>E))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))##

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 8/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

DEFINITII SI ABREVIERI

1.1 De!"!#!!

A/(o'$rar$6 Hona in care populatia si3sau activitatile economice suntsuficient de concentrate pentru a reali$a colectarea centrali$ata si eficienta dinpunct de vedere tehnico-economic a apei u$ata precum si descarcarea acesteiaintr-una sau mai multe statii de epurare) / aglomerare poate include una saumai multe unitati administrativ teritoriale sau parti ale acestora (conformdefinitiei din Directiva 132913EEC ; art) 2 ; punctul 4!:

A"r$+r$"or6 /ricare e+ecutant de lucrari ; persoana fi$ica3uridica" de dreptpublic sau privat" ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul careofera in mod licit pe piata servicii de e+ecutie de lucrari: Antreprenorii vor fistabiliti dupa aprobarea Aplicatiei de Finantare prin procedura publica de

achi$itii si va reali$a 8ucrarile preva$ute prin .roiect:A+(i)aia #$ Fi"a"ar$ AF46 Documentul in ba$a caruia se acorda finantareapentru reali$area .roiectului: cuprinde formularul de aplicatie si documentesuport (studiu de fe$abilitate" anali$a cost beneficiu" anali$a institutionala"etc)!: aplicatia de finantare va fi intocmita conform regulilor ./ 7ediu si va fiaprobata de catre autoritatile competente (A7-./ 7ediu" E" dupa ca$!:

A%i%$"a T$."i)a6 ervicii de asistenta tehnica asigurate de un consultantspeciali$at (CA!:

A%i%$"a T$."i)a +$"r* Ma"a/$'$"*( Proi$)*(*i AT-MP46 ervicii de

asistenta tehnica asigurate de un consultant speciali$at (CA-7.! pentrumanagementul proiectului (e+) priin unitatea de implementare a proiectului"modele hidraulice" G<" elemente institutionale" elemente economico-financiare" proiectare pentru contracte tip F<D<C osu" etc)! in timpulimplementarii .roiectului:A%i%$"a T$."i)a +$"r* S*+$r5i&ar$a L*)rari(or AT-SL46 ervicii deasistenta tehnica asigurate de un consultant speciali$at (CA-8! pentruupervi$area de 8ucrari pe perioada de e+ecutie (e+) activitati specifice desupervi$are in fa$a pre-constructie" in perioada de mobili$are a Antreprenorilorde lucrari" perioada de e+ecutie" de receptie la terminarea lucrarilor" in

perioada de notificare a defectelor si la finali$area contractelor de lucrari!:Aria #$ Proi$)6 Aria geografica constituta din localitatile din aria de operarea / si care contine sistemele de alimentare cu apa si aglomerarile care vorbeneficia" direct sau indirect" de investitii in infrastructura de apa si apa u$ataprin .roiect" ce face obiectul Aplicatiei de Finantare:

A%o)iaia #$ D$&5o(ar$ I"$r)o'*"iara ADI46 /rganism constituit dinAutoritati .ublice in scopul cooperarii eficiente pentru implementareaproiectelor de investitii si a furni$arii serviciilor in domeniul apei si apei u$ate:

A*oria$a Co"ra)a"a6 Autoritate responsabila de contractarea si

implementarea contractelor de asistenta tehnica si de e+ecutie lucraripreva$ute prin .roiect (Autoritate Contractanta I eneficiarul .roiectului I/perator egional!:

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 9/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

A*oria$a #$ Ma"a/$'$"6 /rganismul public care asigura gestionareaasistentei financiare prin <nstrumentele tructurale pentru ./ 7ediu:

$"$i)iar*( Proi$)*(*i6 /rganism care beneficia$a in mod direct ca urmarea implementarii contractelor de asistenta tehnica si de e+ecutie lucraripreva$ute prin .roiect (eneficiarul .roiectului I Autoritate Contractanta I/perator egional!:

C$r$r$ #$ i"a"ar$ CF46 Documentul in ba$a caruia se acorda finantareapentru stabilirea Consultantului de Asistenta ehnica(CA!: cererea definantare se completea$a de catre eneficiarul .roiectului:

C(*%$r6 Grup de aglomerari atat peste 2"000 l)e)" cat si sub 2"000 l)e)" carepot fi deservite de o singura sau mai multe statii de epurare ape u$ate"constituit acolo unde este fe$abil din punct de vedere tehnico ; economic:

Co"%*(a" A%i%$"a T$."i)aCAT46 /ricare prestator de servicii ; persoanafi$ica3uridica" de drept public sau privat" ori grup de astfel de persoane cuactivitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata servicii de asistenta

tehnica: CA va fi stabilit ca urmare a pre$entei cereri de finantare prinprocedura publica de achi$itii de servicii si va reali$a aplicatia de finantare sidocumentele suport:

Co"%*(a" A%i%$"a T$."i)a +$"r* Ma"a/$'$"*( Proi$)*(*i CAT-MP46 /ricare prestator de servicii ; persoana fi$ica3uridica" de drept public sauprivat" ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera inmod licit pe piata servicii in domeniul asistentei tehnice a proiectului" pentru7anagementul .roiectului: activitatile de management al proiectului vor fipreva$ute in proiect iar CA-7. va fi stabilit ulterior prin procedura publica deachi$itii de servicii si va reali$a managementul proiectului (e+) priin unitatea

de implementare a proiectului" modele hidraulice" G<" elemente institutionale"elemente economico-financiare" proiectare pentru contracte tip F<D<C osu"etc)! dupa aprobarea aplicatiei de finantare:

Co"%*(a" A%i%$"a T$."i)a +$"r* S*+$r5i&ar$a L*)rari(or CAT-SL46

/ricare prestator de servicii ; persoana fi$ica3uridica" de drept public sauprivat" ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera inmod licit pe piata servicii in domeniul asistentei tehnice a proiectului" pentruupervi$are de 8ucrari: activitatile de supervi$are vor fi preva$ute in .roiect iarCA-8 va fi stabilit ulterior prin procedura publica de achi$itii de servicii si va

reali$a supervi$area lucrarilor pe parcursul implementarii .roiectului:

Co"ra) #$ i"a"ar$6 contract ce se va incheia intre eneficiarul .roiectuluisi Autoritatea de 7anagement care stabileste conditiile de finantare din ./7ediu" pentru reali$area lucrarilor preva$ute prin .roiect:

Co"ra) #$ L*)rari CL46 contract ce se va incheia intre AutoritateaContractanta si Antreprenorii desemnati prin procedura publica de atribuire:contractul de lucrari stabileste conditiile de reali$are a 8ucrarilor preva$ute prin.roiect:

Lo)a(ia$6 comunitate umana (de regula satul: comuna formata dintr-un

singur sat: orasul" fara alte localitati dependente din punct de vedereadministrativ!" dar care nu se confunda cu unitatea administrativ ; teritorialacare poate include mai multe localitati (de e+) comuna care cuprinde mai multe

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 10/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

sate!) ermenul este utili$at pentru a stabili daca este necesara alimentarea cuapa potabila conform Directivei @3@#3EC conform careia nu se aplicaprevederile sale pentru deservirea unei comunitati umane mai mici de 0locuitori:

L*)rari6 repre$inta toate lucrarile de e+ecutie aferente obiectivelor de investitiipreva$ute prin .roiect si aprobate prin aplicatia de finantare: nu sunt cuprinsein 8ucrari activitatile desfasurate de CA" CA-7." CA-8:

L*"a6 8una calendaristica:

Ma"a/$r*( #$ Proi$)6  persoana responsabila pentru monitori$areaimplementarii .roiectului din cadrul Autoritatii Contractante:

Ma%$r P(a"6 Document strategic care stabileste planul de investitii ininfrastructura de apa si apa u$ata pe termen scurt" mediu si lung" tinand contde starea actuala a acesteia" de cerintele de conformare la legislatia in vigoaresi la Directivele Europene" de termenele limita negociate pentru conformare sicerintele de eficienti$are a serviciului de apa si apa u$ata:

O+$raor*( R$/io"a( OR46 Compania responsabila de furni$area de serviciiin domeniul apei si apei u$ate in aria de proiect (/perator egional IAutoritate Contractanta I eneficiarul .roiectului!:

Or/a"i%'*( I"$r'$#iar OI46 /rgani$atii publice" finantate de la bugetul destat" subordonate 77C care operea$a ca interfata intre A7 si eneficiari lanivel regional:

Proi$)6  otalitatea activitatilor ce conduc la atingerea obiectivelor (e+6asistenta tehnica" e+ecutie lucrari! aprobate prin Aplicatia de Finantare si careurmea$a sa se implemente$e: nu sunt cuprinse in .roiect activitatile

desfasurate de CA:

Proi$)a"6 /ricare prestator de servicii ; persoana fi$ica3uridica" de dreptpublic sau privat" ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul careofera in mod licit pe piata servicii in domeniul asistentei tehnice a proiectului"servicii pentru proiectarea lucrarilor in vederea aprobarii .roiectului (fa$astudiu de fe$abilitate! si pentru implementarea acestuia (Caiet de arcini".roiect ehnic" Detalii de E+ecutie! si care are obligatii si raspunderi inconformitate cu art)22 si art)2 din 8egea 1031" privind calitatea inconstructii: proiectantul va fi stabilit prin procedura publica de achi$itii deservicii odata cu Consultantul CA AF si CA 7.: pentru contracte de tip F<D<Cosu CA-7. este si proiectant: pentru contracte de tip F<D<C GalbenAntreprenorul desemnea$a .roiectantul propriu" responsabil de proiectarealucrarilor contractate:

Pro/a' O+$raio"a( S$)oria( #$ M$#i* POS M$#i*46 .rogram nationalcare stabileste modul in care se ating tintele prioritare stabilite prin Capitolul22 7ediu din ratatul de Aderare" pentru conformarea omaniei la cerinteleniunii Europene:

Si%$' #$ A(i'$"ar$ )* A+a SAA46 sistem centrali$at format din parti" unasau mai multe localitati alimentate din aceeasi sursa de apa si3sau de aceeasistatie de tratare a apei: stabilirea granitelor sistemului de alimentare cu apa sereali$ea$a pe ba$a unor criterii tehnico-economice si a fe$abilitatii reali$arii

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 11/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

centrali$ate si in siguranta a alimentarii cu apa a obiectivelor si populatiei dinaria proiectului:

i6 Hi calendaristica)

1.2 A$%e&!e%!

AD< Asociatie de De$voltare <ntercomunitara

AF Aplicatia de Finantare

A8 Autoritati 8ocale

A8.7 Agentii 8ocale de .rotectia 7ediului

A7 Autoritatea de 7anagement

AC< Autoritatea pentru Coordonarea <nstrumentelor tructurale

A>.7 Agentia >ationala pentru .rotectia 7ediului

A>C Autoritatea >ationala de eglementare pentru erviciileComunitare de tilitati .ublice

A.7 Agentia egionala pentru .rotectia 7ediului

A Asistenta ehnica

ED anca Europeana pentru econstructie si De$voltare

7 anca 7ondiala

CA Consultant Asistenta ehnica

CA-7. Consultant Asistenta ehnica pentru 7anagementul .roiectului

CA-8 Consultant Asistenta ehnica pentru upervi$area 8ucrarilorC/ Consumul iochimic de /+igen la $ile

CC Curent Continuu

CC/-Cr Consum Chimic de /+igen cu metoda cu Dicromat de .otasiu

CE Comisia Europeana

CE Comitetul European de tandardi$are

CF Cerere de finantare

C8 Contract de 8ucrariC. nitate Centrala de .rocesare - .rocesor (Central .rocessing nit!

C> Cadrul trategic >ational de eferinta

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 12/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

E<A Evaluarea <mpactului asupra 7ediului

E< anca Europeana de <nvestitii

E> >orme Europene

FEAD Fondul European pentru Agricultura si De$voltare urala

FC Fondul de Coe$iuneFED Fondul European de De$voltare egionala

FE. Fondul European pentru .escuit

F Fonduri tructurale

<F< <nstitutii Financiare <nternationale

<.A <nstrument pentru .olitici tructurale de .re-Aderare

</ /rgani$atia <nternationala de tandardi$are

 =A.E Asistenta Comuna pentru priinirea de .roiecte in egiunile

Europene8)E) 8ocuitori echivalenti

7 7egabJte

77C 7inisterul 7ediului si chimbarilor Climatice

7. 7aster .lan

> >omenclatorul nitatilor eritoriale tatistice

/< /rganism <ntermediar

/7 /rdin de 7inistru

/>G /rgani$atii neguvernamentale

/ /perator egional

/G /rdonanta de rgenta

.>D .lanul >ational de De$voltare

./ .rogram /perational

./ .rogram /perational egional

./ 7ediu .rogram /perational ectorial de 7ediu

A.AD .rogram pecial de Aderare pentru Agricultura si De$voltare uralaA7<D .rogramul de De$voltare a <nfrastructurii /raselor 7ici si 7ilocii

CADA istem de control de supervi$are si achi$itie de date (upervisorJControl And Data AcKuisition!

F tudiu de fe$abilitate

EA Evaluare trategica de 7ediu

EA tatie de Epurare Ape $ate

7< istem nic de 7anagement al <nformatiei

E niunea Europeana

<. nitatea de <mplementare a .roiectului

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 13/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

. nitate de .lata

C?A. nitatea pentru Coordonarea si ?erificarea Achi$itiilor .ublice

BENEFICIARUL PROIECTULUIolul eneficiarului 'n cadrul proiectului

#e va mentiona faptul c) 'peratorul (eional este eneficiarul Proiectului deasistenţ) te0nic) *i in acelasi timp Autoritate "ontractanta pentru contractulde servicii.

1.' D(#e )e"e%(*e +%!&!" $e"e!!(%* (!#e"#e! #e"!e

1 >ume6 #e va completa denumirea $eneficiarului2 Adresa6 #e va completa adresa $eneficiarului

# Contact6

#e va completa numele persoanei de contact precum si pozitia pecare o ocupa in cadrul $eneficiarului

4 elefon6 #e va completa num)rul de telefon al $eneficiarului

Fa+6 #e va completa numarul de fax al $eneficiarului

B E-mail6 #e va completa adresa de e-mail a $eneficiarului

9 Lebsite6

#e va completa adresa de internet a $eneficiarului

1.4 De%!e%e !"#( ( $e"e!!(%*! (!#e"#e! #e"!e

#e va prezenta succint operatorul reional al sistemelor de alimentare cu apasi canalizare ,anul infiintarii personalul anajat serviciile oferite alteinformatii considerate relevante ,maxim o paina.

1. A%!( e +e%(%e

28381 Aria #$ o+$rar$ )*r$"a

#e va descrie succint aria de operare prin prezentarea de 0arti la o scararelevanta pentru a se incadra pe cate o paina format A1 pentru2

•  3onele de alimentare cu apa aflate in aria de operare a 'peratorului(eional ,'(4

•  Alomerarile aflate in aria de operare a 'peratorului (eional.

#e va prezenta nivelul de asiurare a serviciilor in format ta$elar dupa cumurmeaza2

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 14/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

• Pentru zonele de alimentare cu apa2

o numarul de locuitori deserviti precum si procentul din numarul totalde locuitori din zona de operare4

• Pentru alomerari2

o numarul de locuitori ec0ivalenti carora li se asiura colectarea sirespectiv epurarea apelor uzate precum si procentul total dinnumarul total de locuitori ec0ivalenti carora li se asiuracolectarea si respectiv epurarea apelor uzate din zona de operare.

28381 Aria #$ o+$rar$ 5iioar$

#e va descrie succint aria de operare viitoare ,cea preconizata de 'peratorul(eional si de catre A5I/autoritatile locale prin prezentarea de 0arti la o scararelevanta pentru a se incadra pe cate o paina format A1 pentru2

•  3onele de alimentare cu apa preconizate a intra in aria de operare a'peratorului (eional ,'(4

•  Alomerarile aflate preconizate a intra in aria de operare a 'peratorului(eional.

#e va prezenta nivelul de asiurare a serviciilor in format ta$elar dupa cumurmeaza2

• Pentru zonele de alimentare cu apa2

o numarul de locuitori care vor fi deserviti precum si procentul din

numarul total de locuitori din respectiva zona de operare4• Pentru alomerari2

o numarul de locuitori care vor fi deserviti precum si procentul dinnumarul total de locuitori din respectiva zona de operare4

o numarul de locuitori ec0ivalenti care vor fi acoperiti precum si procentul total din numarul total de locuitori ec0ivalenti dinrespectiva zona de operare.

1.3 C(%* !"#!##!"(*

Prezentul instrument de finantare se adreseaza numai 'peratorilor (eionaliconstituiti in conformitate cu cerintele P'# Mediu 667-6%8. Acestia vorcompleta cererile de finantare si vor derula finantarile o$tinute. 9n 'perator(eional poate depune o sinura cerere de finantare.

#e va prezenta succint ,maxim paini cadrul institutional ,punandu-seaccent pe zona care va fi inclusa in proiect2

•  Asociatia de 5ezvoltare Intercomunitara ,documente de infiintare

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 15/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

mem$ri personal executiv etc4

• 'perator (eional ,documente de infiintare actionari personal executivcifra de afaceri numar de anajati4

• "ontractul de 5eleare ,cand a fost semnat daca acopera deja si zonelecare vor fi incluse in proiect prevederi esentiale etc4

• 9nitatea de Implementare a Proiectului ,data infiintarii structura personal experienta in estionarea proiectelor etc.

DETALII PRIVIND ASISTENA TEHNIC5

1.6 T!#** (!#e"#e! #e"!e

SE VA COMPLETA TITLUL PROPUS AL ASISTENTEI TEHNICE

1.7 C8+(#!$!*!#(#e( ! e%e"#( +%)%(8* +e%(#!"(*

1.8.1 Denumirea programului operational

.rogramul /perational ectorial 7ediu (./ 7ediu!

1.8.2 Numarul codului comun de identificare (CCI) al programului operational

2009/1B1./004

1.8.3 Fondurile carora li se adreseaza cererea de finantare

Fondul de coe$iune M

1.8.4 Denumirea aei prioritare

A+a .rioritara 16 NE+tinderea si 7oderni$area istemelor de Alimentare cu Apa

si Canali$areO

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 16/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

1.9 De%!e%e( (!#e"#e! #e"!e

1.!.1 "ituatia actuala a sistemelor de alimentare cu apa

%. #e va prezenta succint situatia actuala a fiecaruia dintre sistemele dealimentare cu apa din localitatile / zonele de aprovizionare care fac o$iectulcererii de finantare.

5escrierea va cuprinde elemente sintetice privind2

•  Acoperirea sistemului de alimentare cu apa ,numarul de locuitorideserviti si procent din numarul total estimat al localitatii / zonei4

• 5e$ite specifice ,litri/perszi pentru populatie estimate sau masurate ,seva preciza4

• :ivelul de pierderi in aductiuni si/sau retele de distri$utie4 se va precizadaca este masurat sau estimat4

• ;radul de contorizare4

• #ursa/sursele de apa $ruta ,amplasament tip capacitate caracteristici protectie sanitara vulnera$ilitate cateoria conform :TPA 6%8 pro$leme de cantitate/calitate a apei $rute alte informatii daca e cazul4

•  Aductiuni de apa $ruta ,amplasament lunime material varsta pro$leme in exploatare nivelul de pierderi estimat4

• #tatii de tratare ,amplasament de$it te0noloia de tratare anul puneriiin functiune / rea$ilitarii reactivi utilizati lipsuri pro$leme in exploatarecalitate apa $ruta calitate apa tratata4

•  Aductiuni apa tratata ,amplasament lunime material varsta pro$lemein exploatare nivelul de pierderi estimat4

• (ezervoare ,amplasament volum stare pro$leme in explotare anul punerii in functiune / rea$ilitarii4

• #tatii de pompare ,amplasament tip caracteristici utilaje2 de$it inaltimede pompare putere4

• (etele de distri$utie4 se vor prezenta ta$ele cu2

o  lunimi pe diametre4

o lunimi pe varsta.

#e vor sintetiza deficientele sistemului de alimentare cu apa ,de exemplu2

• "apacitate insuficienta4

• ;rad de acoperire insuficient4

• #tatia de tratare opereaza cu dificultate si calitatea apei pota$ile nu este

conforma cu <eea privind "alitatea Apei Pota$ile4• Pierderi mari de apa4

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 17/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

• (isc asupra sanatatii umane4

•  Avarii4

• Intreruperi in furnizarea serviciului4

•  Alte pro$leme = precizati.

5escrierea se va particulariza pentru fiecare sistem de alimentare cu apa / zona de aprovizionare care se ia in calcul in cererea de finantare.

. #e vor prezenta succint investitiile in curs de realizare in aria de operare prindiverse instrumente de finantare ,ex2 P0are #AMTI5 I#PA ":I-M5(T 'rd.7/66> +ondul de "oeziune P:5( - Masura 8 +ondul de Mediu ProrameMultianuale etc. precum si data estimata de finalizare. #e va prezenta oanaliza succinta a Master Planului precum si a modului in care investitiile demai sus se incadreaza ca prioritati in Master Planul revizuit.

 ATENTIE!  #e vor prezenta ,daca este cazul informatii privind alte proiecte preconizate sau pentru care s-au depus aplicatii pentru alte finantari invederea evitarii du$lei finantari.

1.!.2 #ucrari in sistemele de alimentare cu apa

#e vor prezenta &n linii mari lucr)rile care vor fi incluse &n proiectul care va fi propus pentru finanţare &n perioada 6%1-66. Aceast) list) este orientativ) *i

va putea fi ajustat) ulterior pe parcursul ela$or)rii #tudiului de +eza$ilitate.<ucrarile care vor face su$iectul asistentei te0nice realizate de "AT pot fiurmatoarele ,lista nu este ex0austiva si poate fi completata cu alte lucrarispecifice sistemelor de alimentare cu apa2

• Lucrari de etidere a sistemelor de alimentare cu apa in zone faraacoperire sau cu furnizare intermitenta a apei4 acestea pot cuprinde printre altele reţele de ap) staţii de tratare aducţiuni staţii de pompareetc. 5up) caz pot fi incluse *i alte facilit)ţi necesare pentru funcţionareacorespunz)toare a sistemelor de ap).

<ucrari de rea$ilitare a componentelor existente ale sistemelor dealimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit asuprasanatatii umane4

• <ucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de alimentare cuapa determinate de2

o #tarea proasta deradarea componentelor propuse spre inlocuirevulnera$ilitatea acestora riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator pierderi de apa excesive4

o 5epasirea duratei de viata a componentelor propuse pentru

inlocuire4o (econfiurarea / optimizarea sistemului de alimentare cu apa

determinata de calitatea precara a apei sau insuficienta acesteia4

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 18/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

o 'ptimizarea consumurilor de enerie si / sau reactivi prinadoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului dealimentare cu apa #"A5A.

"a indicatie enerala lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apacare deservesc localitati cu un numar minim de ?6 locuitori dar ca excepţie cu

 justific)ri solide se pot accepta la finanţare si zone / localitati/sisteme caredeservesc mai putin de ?6 locuitori. În am$ele situaţii investitiile tre$uie s) seincadreze in valoarea specifica maxim) de %666 @uro/locuitor. Pentrucalcularea acesteia se va raporta valoarea investitiei la populatia care va$eneficia de aceste investitii si nu la intreaa populatie a localitatii ori asistemului. aloarea de investitie specifica anterior mentionata poate fidepasita numai in cazuri exceptionale cu o justificare te0nica si economicafoarte $ine arumentata orice dep)*ire a acestei valori urmBnd a face o$iectulapro$arii preala$ile scrise a MM#" = AM P'# Mediu anterior depunerii variantei preliminare a #tudiului de +eza$ilitate.

#olutiile care se vor propune pentru rea$ilitarea si extinderea sistemelor dealimentare cu apa vor fi $azate pe normele si leislatia nationala in domeniu si pe 5irectivele 9@ relevante. #olutiile propuse vor tine cont de particularitatilesistemului de alimentare cu apa2

• Marimea sistemului de alimentare cu apa exprimata prin populatiadeservita lunimile de retele alti indicatori relevanti4

• Tipul de sursa si calitatea apei $rute4

• Modul de indepartare a contaminantilor = te0noloia de tratare4

• #iuranta proceselor din cadrul sistemului ,siuranta proceselor de

tratare a aductiunilor de transport a inmaazinarii apei = inclusivrezerva de incendiu - si a furnizarii acesteia catre consumatori4

• +lexi$ilitatea proceselor de tratare insemnand modul in care acestea potraspunde la sc0im$arile de calitate ale apei $rute4

• "onditiile existente ,0idroeoloice toporafice reim pluviometricetc.4

• "apa$ilitatea personalului de operare ,pentru sisteme mici izolate se prefera sc0eme si te0noloii cu rad mare de automatizare4

5imensiunea proceselor ,sc0eme adaptate la marimea de$itelor siimplicit a sistemelor4

• "ompati$ilitatea cu mediul inconjurator.

eneficiarul va prezenta succint2

•  propunerile de investitii4

•  justificarile pentru care au fost propuse investitiile respective in corelarecu deficientele sistemului actual4

• modul in care investitiile se incadreaza in prevederile Master Planului

revizuit/actualizat.

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 19/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

1.!.3 "ituatia actuala a sistemelor de canalizare

%. #e va prezenta succint situatia actuala a fiecaruia dintre sistemele decanalizare-epurare din alomerarile care fac o$iectul cererii de finantare.

5escrierea va cuprinde elemente sintetice privind2•  Acoperirea sistemului de canalizare-epurare ,numarul de locuitori

deserviti si procent din numarul total estimat al alomerarii / clusterului4

• 5e$ite de ape uzate estimate sau masurate ,se va preciza4

• Tipul de sistem de canalizare2 ,unitar divizor sau mixt4

• (etele de canalizare4 se vor prezenta ta$ele cu2

o   lunimi pe dimensiuni ale canalelor ,circulare ovoidale clopotetc.4

o lunimi pe varsta4

• :ivelul de infiltratii / exfiltratii in retelele de canalizare4 se va precizadaca este masurat sau estimat4

• :umar de incidente inreistrate in sistem ,$locaje pra$usiri4

• #tatii de pompare in reteaua de canalizare ,amplasament tipcaracteristici utilaje2 de$it inaltime de pompare putere4

• #tatii de epurare ,amplasament capacitate ca populatie ec0ivalenta ,% p.e. C >6 ' /zi ca "'?  de$it te0noloia de epurare pe linia apei si pe

linia namolului anul punerii in functiune / rea$ilitarii reactivi utilizatilipsuri pro$leme in exploatare calitate apa $ruta calitate apa epurata4

• @misarul statiei de epurare ,denumire caracteristici enerale influentadescarcarii apelor uzate / epurate vulnera$ilitate cateoria conform:TPA 6%8 alte informatii daca e cazul4

#e vor sintetiza deficientele sistemului de canalizare ,de exemplu2

• "apacitate insuficienta4

• ;rad de acoperire insuficient4

• #tatia de epurare opereaza cu dificultate si calitatea apei epurata nu esteconforma cu leislatia in vioare4 se va specifica daca dilutia datoratainfiltratiilor reprezinta o pro$lema de exploatare

• Infiltratii / @xfiltratii mari in / din reteaua de canalizare4

• (isc asupra sanatatii umane4

• "onformarea cu planurile de manaement $azinal

•  Alte pro$leme = precizati.

5escrierea se va particulariza pentru fiecare alomerare / cluster care se ia in

calcul in cererea de finantare.. #e vor prezenta succint investitiile in curs de realizare in aria de operare prin

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 20/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

diverse instrumente de finantare ,ex2 P0are #AMTI5 I#PA ":I-M5(T 'rd.7/66> +ondul de "oeziune P:5( - Masura 8 +ondul de Mediu ProrameMultianuale etc. precum si data estimata de finalizare. #e va prezenta oanaliza succinta a Master Planului si a modului in care investitiile de mai sus seincadreaza ca prioritati in Master Planul revizuit.

 AT@:TI@2 #e vor prezenta ,daca este cazul informatii privind alte proiecte preconizate sau pentru care s-au depus aplicatii pentru alte finantari invederea evitarii du$lei finantari.

1.!.4 #ucrari in sistemele de canalizare

#e vor prezenta &n linii mari lucr)rile care vor fi incluse &n proiectul care va fi propus pentru finanţare &n perioada 6%1-66. Aceast) list) este orientativ) *iva putea fi ajustat) ulterior pe parcursul ela$or)rii #tudiului de +eza$ilitate.

<ucrarile care vor face su$iectul asistentei te0nice realizate de "AT pot fiurmatoarele ,lista nu este ex0austiva si poate fi completata cu alte lucrarispecifice sistemelor de canalizare2

• Lucrari de etidere a sistemelor de canalizare in zone fara acoperiresau cu acoperire insuficienta4 acestea pot cuprinde printre altele reţelede canalizare staţii de epurare facilit)ţi pentru eetionarea n)molurilorcolectoare staţii de pompare etc. 5up) caz pot fi incluse *i alte facilit)ţinecesare pentru funcţionarea corespunz)toare a sistemelor decanalizare.

• <ucrari de rea$ilitare a componentelor existente ale sistemelor decanalizare cu risc important asupra sistemului asupra sanatatii umanesau asupra mediului4

• <ucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de canalizaredeterminate de2

o 5epasirea duratei de viata a componentei propuse pentru inlocuire4

o #tarea proasta deradarea componentelor propuse spre inlocuirevulnera$ilitatea acestora riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator4

o :ivel de infiltratii mare4

o Incidente frecvente de exploatare ,$locaje pra$usiri4

o Inundarea unor proprietati sau zone din alomerare cluster datoritalipsei de capacitate 0idraulica a sistemului de canalizare4

o (econfiurarea / optimizarea sistemului de canalizare determinatade ratiuni functionale eneretice etc.4

o 'ptimizarea consumurilor de enerie si / sau reactivi prinadoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de

canalizare."a indicatie enerala lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare caredeservesc alomerari cu un numar minim de 666 locuitori ec0ivalenti dar ca

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 21/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

excepţie cu justific)ri solide se pot accepta la finanţare si alomerari/clusterecare deservesc mai putin de 666 locuitori daca acestea sunt motivatetemeinic. În am$ele situaţii investitiile tre$uie sa se incadreze in valoareaspecifica maxima de 666 @uro/locuitor ec0ivalent. Pentru calcularea acesteiase va raporta valoarea investitiei la populatia ec0ivalenta care va $eneficia deaceste investitii si nu la intreaa populatie a alomerarii ori a clusterului.aloarea de investitie specifica anterior mentionata poate fi depasita numai incazuri exceptionale cu o justificare te0nica si economica foarte $inearumentata orice dep)*ire a acestei valori urmBnd a face o$iectul apro$arii preala$ile scrise a MM#" = AM P'# Mediu anterior depunerii variantei preliminare a #tudiului de +eza$ilitate.

#olutiile care se vor propune pentru rea$ilitarea si extinderea sistemelor decanalizare vor fi $azate pe normele si leislatia nationala in domeniu si5irectivele 9@ relevante. #olutiile propuse vor tine cont de particularitatilesistemului de canalizare2

Marimea sistemului de canalizare ,populatie deservita populatieec0ivalenta lunimi retele canalizare4

• Tipul emisarului4

• Te0noloia de epurare4

• #iuranta proceselor din cadrul sistemului ,inundatii enerate de ploimasive descarcate in sistemul de canalizare su$-dimensionat siurantain functionare a statiei de epurare4

• 5eversarile de apa pluviala in sistemele de canalizare com$inate

• +lexi$ilitatea proceselor de epurare insemnand modul in care acestea pot raspunde la sc0im$arile de calitate ale apei uzate influenta in statie4

• "onditiile existente4

• "apa$ilitatea personalului de operare ,pentru sisteme mici izolate se prefera sc0eme si te0noloii cu rad mare de automatizare4

• 5imensiunea proceselor ,sc0eme adaptate la marimea de$itelor siimplicit a alomerarilor4

• "ompati$ilitatea cu mediul inconjurator.

eneficiarul va prezenta succint2•  propunerile de investitii4

•  justificarile pentru care au fost propuse investitiile respective in corelarecu deficientele sistemului actua/nivelul infiltratiilorl4

• modul in care investitiile se incadreaza in prevederile Master Planuluirevizuit/actualizat.

 Atetie! I"e#titii$e i rete$e$e de caa$i%are &$u"ia$a u #ut e$i'i(i$e!

1.!.$ Costurile estimati%e ale in%estitiilor propuse

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 22/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

ursele si schema de finantare a proiectelor de investi,ii se vor defini cuacurate,e la momentul definitivarii negocierilor cu niunea Europeana" dar inprincipiu se va urm%ri pastrarea schemei de finantare preva$ute prin Fondul deCoe$iune in perioada 2009 - 201#)

?aloarea de investitie va preci$a sumele repre$ent&nd6

• Cheltuieli eligibile:

• Cheltuieli altele decat cele eligibile)

e vor pre$enta liste orientative cu obiectele de investitii propuse" dupa cumurmea$%6

<nvestitii estimative in sistemul de alimentare cu ap% (preturi curente" f%r% ?A!Descriere componenta Cost unitar

(Euro3buc!>r)buc

)7 Cost total(Euro!

 /A8 (Euro!

<nvestitii estimative in sistemul de canali$are (preturi curente" f%r% ?A!Descriere componenta Cost unitar

(Euro3buc!>r)buc

)7 Cost total(Euro!

 /A8 (Euro!

<nvestitii estimative total (preturi curente" f%r% ?A!Descriere componenta Cost total(Euro!

<>?E<<< D<ECE<nvestitii estimative directe in sistemul de alimentare cu apa<nvestitii estimative directe in sistemul de canali$are

 otal investitii directe (Euro!<>?E<<< <>D<ECECheltuieli de proiectareCheltuieli de asistenta tehnica suplimentara (e+6 asistentatehnica acordata de proiectant pe perioada de e+ecutie"verificari tehnice conform legii 1031 privind calitatea inconstructii!Cheltuieli de supervi$are a contractelor de lucrariCheltuieli diverse si nepreva$uteCheltuieli cu ta+e" avi$e" acorduri si autori$atiiCheltuieli cu cresterea preturilor (inflatia progno$ata!Alte cheltuieli (specificati!

 otal investitii indirecte (Euro! /A8 GE>EA8 E<7A (inv) directePindirecte! (Euro!

8istele se vor pre$enta pentru fiecare localitate3sistem3aglomerare in parteprecum si un centrali$ator general)

>ot% 16 e va specifica daca estimarea este in conformitate cu 7aster .lanul

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 23/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

revi$uit sau cu alte studii mai detaliate disponibile la nivelul beneficiarului)

>ot% 26 ?alorile si componentele de investitii care vor fi incluse in proiect suntorientative i vor fi confirmate dupa finali$area 7aster .lanului" respectivelaborarea tudiului de Fe$abilitate" f%r% dep%irea valorii stabilite prin listaprioritar% de investi,ii avi$at% de c%tre 77C)

>ota #6 Din totalul investi,iilor directe (capitolul 4 din devi$ul general!" se vaaccepta ca ma+im 10Q din acestea s% repre$inte investi,ii care s% contribuie ladiminuarea efectelor schimb%rilor climatice i adaptare)

1.!.& Componentele asistentei te'nice

"onsultantul de Asistenta Te0nica ,"AT va respecta leislatia nationala ,D;E/66E privind apro$area conţinutului-cadru al documentaţiei te0nico-

economice aferente investiţiilor pu$lice precum *i a structurii *i metodoloieide ela$orare a devizului eneral pentru o$iective de investiţii *i lucr)ri deintervenţii Pu$licat in Monitorul 'ficial Partea I nr. 1E din /6%/66E cumodificarile si completarile ulterioare.

eneficiarul Proiecutului va prezenta &n "ererea de +inantare componentelemajore ale asistentei te0nice pentru ela$orarea aplicaţiei de finanţare pentru proiectul de investiţii2

o Studiu$ de )e%a(i$itate*

#tudii preliminare2

• #tudiu eote0nic = se va estima numarul de foraje eote0nice caretre$uie realizate4

• #tudiu 0idroeoloic = se va estima numarul de captari su$teranecare necesita studii4

• #tudiu de inunda$ilitate = se va estima numarul de zone cu risc deindunda$ilitate in care se vor amplasa o$iecte ale sistemului dealimentare cu apa si implicit numarul de studii necesare precum simasurile de protectie necesare4

• #tudiu toporafic = se va estima suprafata totala a amplasamentelor

in care sunt o$iecte ale sistemului de alimentare cu apa sicanalizare care tre$uie ridicate ,0ectare dar si lunimea de retelesi aductiuni pentru care se vor intocmi ridicari toporafice ,plan$anda4

• #tudiu de trata$ilitate ,daca este cazul4

• #tudiu privind calitatea apei pota$ile4

• #tudiu privind $alanta apei4

• #tudiu privind calitatea apei uzate4

@xpertize2• Te0noloice4

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 24/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

• #tructuri4

• +undatii4

•  Altele4

o P$a de coordoare cu a$te rete$e+co#tructii di a,&$a#a,etu$

$ucrari$or*

o  Aa$i%a co#t-(ee)iciu*

o Strate'ia de Ac.i%itii*

o E"a$uarea i,&actu$ui a#u&ra ,ediu$ui*

o  Aa$i%a i#titutioa$a*

o  A&$icatia de )iatare /)or,u$aru$ #tadard0

Notă2 ÎntrucBt scrierea formularului de aplicaţie nu constituie o activitateelii$il) acesta va fi completat de c)tre eneficiar cu #&riiu$  e&er3i$or co#u$tatu$ui   care au participat la ela$orarea documentelorsuport ale aplicaţiei de finanţare

#uplimentar asistenta te0nica pentru realizarea Aplicatiei de +inantare vaacorda #&rii i acti"itatea de e"a$uare a A&$icatiei de 4iatare &aa$a a&ro(area )ia$a a ace#teia inclusiv orice revizuiri si clarificari necesare pe parcursul procesului de apro$are a Aplicatiei de +inantare.

 Asistenta te0nica va ela$ora de asemenea si documentatia/documentatiile deatri$uire pentru contractele de servicii de asistenta te0nica de manaement de

 proiect si/sau supervizare si documentatiile de atri$uire pentru contractele defurnizare si lucrari ,inclusiv proiectele te0nice acolo unde este cazul. Activitatea va include si acordarea de #&rii &etru (ee)iciar &e &arcur#u$ &roce#u$ui de atri(uire a cotracte$or

 Asistenta te0nica va include si2

- cel putin doua #e,iarii /5or6#.o&uri0  de prezentare a #tudiului de+eza$ilitate si a 5ocumentatiilor de atri$uire

- acti"itatea de audit )iaciar   al c0eltuielilor efectuate in cadrulcontractului de asistenta te0nica

- activitatea de asistenta te0nica din partea proiectantului pe parcursulexecutiei lucrarilor.

5ocumentele / activitatile anterior mentionate sunt precizate mai detaliat incadrul modelului de caiet de sarcini anexat prezentei cereri de finantare.

1.10L!&%($!*e*e (!#e"#e! #e"!e

#e va prezenta lista de livra$ile a asistentei te0nice care se va corela cu

calendarul de plati dar si cu calendarul de derulare a activitatilor. #e va realizaurmatoarea detaliere2

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 25/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

o #tudii la faza de #+2 #tudii 0idroeoloice4 #tudiu eote0nice4 #tudiu toporafice

o Master Plan judetean/reional revizuit ,daca este cazul

o Studiu de )e%a(i$itate co,&$et   ,acesta va include2 partea te0nicadevize enerale si devize pe o$iect analiza economico-financiara piesedesenate strateia namolului analiza institutionala studii expertize4studiul nu va include2 acordul de mediu/actul de relementare emis deautoritatea de mediu competenta avand in vedere ca procedura deevaluare a impactului asupra mediului ar putea fi inca &n derulare avizesi acorduri apro$ari plan de coordonare apro$at de autoritatileimplicate aplicatia de finantare4

o  A&$icatia de )iatare a&ro(ata ,inclusiv documentele suport2 studiude feza$ilitate final complet analiza cost-$eneficiu evaluarea impactuluiasupra mediului analiza institutionala plan de coordonare insusit siapro$at de toate autoritatile implicate avize acorduri apro$ari etc.4

o

Docu,etatia+docu,etatii$e de atri(uire )ia$a+e /a&ro(ata+e de Autoritatea Cotractata0  pentru contractul/contractele de servicii,asistenta te0nica pentru manaementul proiectului si asistenta te0nica pentru supervizare de lucrari si documentatiile de atri$uire finale,apro$ate de autoritatea contractanta pentru contractele de furnizare silucrari ,inclusiv proiectele te0nice acolo unde este cazul realizate tinandcont de studiile si investiatiile necesare aferente acestuia inconformitate cu prevederile leale in vioare cu privire la structura sicontinutul proiectului te0nic ='rdinul nr. E>8/66E pentru apro$area FInstrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din DotGrBrea ;uvernului nr. E/66E privind apro$area

conţinutului-cadru al documentaţiei te0nico-economice aferenteinvestiţiilor pu$lice precum *i a structurii *i metodoloiei de ela$orare adevizului eneral pentru o$iective de investiţii *i lucrGri deintervenţiiF.Ra&ort &ri"id acti"itatea de a#i#teta te.ica di

 &artea &roiectatu$ui &e &arcur#u$ eecutiei $ucrari$or

OBIECTIVE :I CONTRIBUII ESTIMATE

1.11O$!e#!&e )e"e%(*e (*e (!#e"#e! #e"!e

#e va prezenta lista de o$iective enerale. #e va mentiona de exemplu2

o @la$orarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fonduriloreuropene &n perioada 6%1-66

1.12O$!e#!&e +e!!e (*e (!#e"#e! #e"!e

#e va prezenta lista de o$iective specifice. #e mentioneaza ca exemplu2

o (evizuirea Master Planului judetean/reional ,daca este cazul

o Preatirea aplicatiei de finantare inclusiv a documentelor suport ,#tudiu de+eza$ilitate Analiz) "ost eneficiu etc4

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 26/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

o  Asiurarea sprijinului necesar pe parcursul evalu)rii feza$ilitatii proiectului propus ,te0nica economica financiara mediu etc.4

o (ealizarea documentatiilor de atri$uire.

1.1'C"#%!$#!( e#!8(#( *( (#!")e%e( $!e#!&e*% T%(#(#*! e Ae%(%e! *( (#!")e%e( $!e#!&e*% *e)!*(#!e! +e!!e "(#!"(*e !e%+e"e

Se "a &re%eta cotri(utia e#ti,ata $a ati'erea 3ite$or di Tratatu$de Aderare

#e va prezenta contri$utia estimata la atinerea o$iectivelor leislatieispecifice nationale si europene. #e vor a$orda leile si directivele majore indomeniu. @xemplu2

o 5irectiva cadru privind apa ,5irectiva 666/>6/"@4

o <eea nr. 1?E/66 privind calitatea apei pota$ile modificata si adauita prin <eea 8%%/661 '; nr. %/6%%4

o 5irectiva apei pota$ile ,5irectiva HE/E8/@"4

o 5irectiva privind epurarea apelor uzate orasenesti ,5irectiva H%/7%/@@"4

o D; nr. 8?/66? privind modificarea si completarea D; %EE/66 pentruapro$area unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic aapelor uzate4

o D; nr. ?>7/66> privind modificarea normelor de calitate pe care tre$uie sa

le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru pota$ilizare =:TPA 6%8apro$ate prin D; %66/664

o  Alte lei relementari si directive la respectarea carora proiectul arecontri$utii importante.

PROGRAMUL ACTIVIT5ILOR

1.14D%(#( "#%(#*! e !"(";(%e

Durata estimat% #e va estima durata de realizare a tuturor activit)ţilor din proiect in numar de luni. 5urata a contractului de finanţarese poate preluni pe parcursul derularii proiectului numai cu

motive foarte $ine intemeiate si neimputa$ile partilor darfara suplimentarea $uetului cu &ncadrarea &n perioada deelii$ilitate a c0eltuielilor ,8%.%.6%?. Pentru orice

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 27/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

extindere de timp este necesara apro$area preala$ila scrisaa MM#" = AM P'# Mediu.

No6 perioada de e+ecutie a viitorului contract de asisten,%tehnic% va fi stabilita in stransa corelare cu activitatile

incluse in contract) .erioada de e+ecu,ie a contractului deasisten,% tehnic% va putea dep%i data de #1)12)201" 'ns%Autoritatea Contractant% va trebui s% preci$e$e 'n mod clar

 'n cererea de finan,are ce activit%,i vor fi reali$ate i pl%titeefectiv 'n cursul acestei perioade de programare" respectiv 'nperioada de programare urm%toare)

1.1C(*e"(%* (#!&!#<;!*% 

"alendarul activitatilor va fi realist si va cuprinde toate activitatile estimate de$eneficiar ca fiind necesare. Activitatile se vor centraliza intr-un ta$el similarcu cel prezentat in continuare.

 Activitatile specifice se vor prorama in functie de anotimp ,nu se vor prorama spre exemplu studii eote0nice sau toporafice in lunile de iarna

dar si in durate realiste de timp.5aca $eneficiarul si/sau autoritatile locale dispun de documentatii dejaintocmite acestea vor fi prezentate in ta$el si se va mentiona ca acestea suntrealizate.

Nr 

cr t

 Acti"itate Datae#ti,ată de

ice&ere

Datae#ti,ată

de)ia$i%are

(evizuire Master Plan ,daca este cazul sinu face o$iectul unei alte finantari@la$orare studiu de feza$ilitate@la$orare studiu eote0nic@la$orare studiu 0idroeoloic@la$orare studiu de inunda$ilitate@la$orare studiu toporafic@la$orare expertize lucrari edilitare@la$orare expertize structuri@la$orare documentatii de avize acorduriapro$ari

@la$orare analiza cost-$eneficiu@la$orare analiza institutionala@la$orare strateie estionare namol

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 28/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

@la$orare evaluare impact asupramediului@la$orare studiu privind descarcarile deape uzate industriale@la$orare strateie ac0izitii@la$orare aplicatie de finantare ,formular

standard@la$orare plan de coordonare@la$orare documentaţii de atri$uireinclusiv sprijin pe parcursul procesului deatri$uire.@la$orare alte documentatii necesarespecificati#prijin in apro$area Aplicatiei de+inantare'ranizare seminarii

#ervicii de audit  Asistenta te0nica din partea proiectantului pe parcursul executieilucrarilor conform <eii %6/%HH?.

COSTURI :I FINANARE

1.13V(*(%e( e#!8(#( ( (!#e"#e! #e"!e

?aloarea totala estimata a asistentei tehnice" fara ?A (8ei!

..<ei

#e va completa aicivaloarea solicitat)7  de

c)tre eneficiar ?aloare ?A6 ..

<ei

?aloare totala inclusiv ?A6 .....<ei

# 9a(oar$a 'axi' )ar$ 5a i a))$+a +ri" )$r$r$a #$ i"a",ar$ Fo"# #$ Co$&i*"$: */$ #$ Sa : */$ Lo)a(4 5a i $).i5a($"*( ;" L$i a 'axi' <= #i" )o%*( oa(

a( i"5$%iii(or +rioriar$ +ro+*%$ +$"r* i"a"ar$ #i" FC i" +$rioa#a 201-2020)a+io(*( #i" #$5i&*( /$"$ra(48 A)$a%a 5a i )a()*(a (a )*r%*( '$#i* NR #i" (*"aa"$rioar #$+*"$rii )$r$rii #$ i"a",ar$8

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 29/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

1.16De#(*!e%e( $)e#*! (!#e"#e! #e"!e +e (#!&!#(#! ! (#e)%!! ee*#!e*!

eneficiarul va prezenta o defalcare a $uetului pe activitati si cateorii dec0eltuieli dupa modelul urmator2Nr 

cr t

 Acti"itate De#criere#uccita

Va$oaree#ti,ata

/$ei0

(evizuire Master Plan ,daca estecazul@la$orare studiu de feza$ilitate Piese scrise piese

desenate devizeneral devize peo$iect 

@la$orare studiu eote0nic J amplasamente K

Lm retele@la$orare studiu 0idroeoloic J amplasamente@la$orare studiu de inunda$ilitate J amplasamente@la$orare studiu toporafic J amplasamente K

Lm retele@la$orare expertize lucrari edilitare J o$iecte@la$orare expertize structuri J o$iecte@la$orare documentatii de avizeacorduri apro$ari

<istadocumentatiilorestimate

@la$orare analiza cost-$eneficiu@la$orare analiza institutionala@la$orare strateie estionare namol@la$orare evaluare impact asupramediului@la$orare studiu privind descarcarilede ape uzate industriale@la$orare strateie ac0izitii@la$orare aplicatia de finantare,sprijin n completarea formularuluistandard

@la$orare plan de coordonare@la$orare documentatii de atri$uire1 

@la$orare alte documentatiinecesare specificati'ranizare seminarii de prezentare a#tudiului de +eza$ilitate respectiv a5ocumentatiilor de Atri$uire#ervicii de audit 

'  <nclusiv studiile si investigatiile aferente" preva$ute in 'rdinul nr. E>8/66E pentru apro$area FInstrucţiunilor deaplicare a unor prevederi din DotGrBrea ;uvernului nr. E/66E privind apro$area conţinutului-cadru al documentaţieite0nico-economice aferente investiţiilor pu$lice precum *i a structurii *i metodoloiei de ela$orare a devizului eneral pentru o$iective de investiţii *i lucrGri de intervenţiiF si alte masuratori si determinari necesare fundamentariiparametrilor de proiectare)

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 30/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

1.17De#(*!! e+%e %e*e e !"("#(%e

eneficiarul va prezenta sursele principale pentru finantarea solicitata2

Sur#a de )iatare 8 Lei Euro9

"ontri$utie 9@ - +ondul de "oeziuneEE%

>"ontri$utie pu$lica nationala - uetulde #tat

%6E1

"ontri$utie local) %

TOTALN Transformarea in @uro se va face la cursul mediu :( din luna anterioar) depunerii cererii definanţare

Notă: Pentru cota de cofinanţare local) eneficiarul va prezenta &n anex) lacererea de finanţare dovada asiur)rii acesteia de c)tre autorit)ţile locale,D"</D"O.

1.19F*=* e "8e%(% e#!8(# (* (!#e"#e! #e"!e

P$ata Li"ra(i$a Co,&oeta Va$oarea

e#ti,ata

Lei 

Ter,eu$

$a care #e

e#ti,ea%

a &$ata

Plat) parţial)?

#tudii la faza de #+2 #tudii 0idroeoloice4#tudii eote0nice4 #tudii toporafice

Plata

 partiala6

#tudiu de feza$ilitate complet ,include2

 partea te0nica devize enerale si devize peo$iect analiza economico-financiara piesedesenate strateia namolului analizainstitutionala studii expertize4 nu include2acordul de mediu avize si acorduri apro$ari

 plan de coordonare apro$at de autoritatileimplicate aplicatia de finantare

Plata partiala%?

 Aplicatia de finantare inclusiv documentelesuport ,studiu de feza$ilitate final completanaliza cost-$eneficiu evaluarea impactului

asupra mediului analiza institutionala plande coordonare insusit si apro$at de toateautoritatile implicate avize acorduri

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 31/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

P$ata Li"ra(i$a Co,&oeta Va$oarea

e#ti,ata

Lei 

Ter,eu$

$a care #e

e#ti,ea%

a &$ataapro$ari etc. apro$ate de Autoritatea"ontractanta si de AM P'# Mediu

Plata partiala86

5ocumentatii de atri$uire finale ,apro$atede Autoritatea "ontractanta

Plata finala%6

5upa apro$area raportului final

TOTAL

e poate acorda avans cu respectarea prevederilor legale referitoare la platade avans)

PLANUL DE ACHIZIII

eneficiarul va prezenta succint planul de ac0iziţiiNrCrt 

Deu,ire acti"itate Data e#ti,ata

% Anunt de participare 5efinitivare documentatie de atri$uire

asistenta te0nica8 <ansare procedura de atri$uire1 5epunere oferte? 5efinitivare raport analiza oferte> "omunicare castiator procedura7 #tart asistenta te0nicaE +inalizare Asistenţ) Te0nic)

COMPATIBILITATEA CU ALTE M5SURI FINANATE DE UE

1.20E=+e%!e";( $e"e!!(%*! >" e%*(%e( e +%!e#e !"(";(%e!"#e%"(;!"(*<

a! A,i beneficiat de asisten,% nerambursabil% din fonduri publice sau de

 'mprumut din partea <nstitu,iilor Finan,atoare <nterna,ionale 'n ultimii aniR

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 32/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

Da M >u

Daca da" completati urmatorul tabel6

#e vor enumera proiectele cu finantare internationala derulate de $eneficiar

,finantari 9@ sau alte finantari daca este cazul. Acestea se vor sintetiza inurmatorul ta$el.

Proi$) "r8

1

D$"* 'ir$ +roi$)#e va prezenta denumirea exacta a proiectului

Sa#i*(i'+($'$"arii+roi$)*(*i

#e va prezenta stadiul implementarii proiectului ,ex = in derulare realizat 

R$&*(a$ o>i"*$

I"#i)aori i&i)i/$"$ra(i ai+roi$)*(*i4

#e vor prezenta succint indicatorii fizici

importanti ai proiectului de exemplu2• "aptare din sursa de suprafata = J unit4• #tatie de tratare locatie de$it4• @xtindere / rea$ilitare aductiuni = J Lm4• (ezervoare = J unit4• #tatii de pompare = J unit4• @xtindere / rea$ilitare retele de distri$utie

= J Lm4• @xtindere / rea$ilitare retele de

canalizare = J Lm4• @xtindere/ rea$ilitare statie de epurare

locatie capacitate ,p.eT$r'$"*( #$i"a(i&ar$

#e va prezenta termenul de finalizare

9a(oar$ E*ro4 #e va prezenta valoarea totala proiectuluifara TA

S*r%a #$ i"a"ar$ #e vor prezenta sursele de finantareProi$) "r8

2

D$"*'ir$ +roi$)Sa#i*(i'+($'$"arii

+roi$)*(*iR$&*(a$ o>i"*$I"#i)aori i&i)i/$"$ra(i ai+roi$)*(*i4T$r'$"*( #$i"a(i&ar$9a(oar$ E*ro4S*r%a #$ i"a"ar$

b! ?% rug%m s% specifica,i dac% pentru proiectul3parti din proiectul ce constituieobiectul asistentei tehnice ce se va reali$a prin pre$enta cerere de finan,are a

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 33/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

mai fost solicitat spriin financiar din fonduri publice" inclusiv fonduri E)

#e va prezenta lista cererilor de finantare prin care s-au mai solicitat sprijin

financiar 

c! ?% rug%m s% specifica,i dac% proiectul3parti din proiectul ce constituieobiectul asistentei tehnice ce se va reali$a prin pre$enta cerere de finan,areeste complementar cu alte programe" proiecte" sau alte m%suri finan,ate dinalte fonduri)

Da M >u

5aca da se vor prezenta proiectele complementare ,finanţ)ri anterioare proiecte paralele de investitii.

INFORMARE :I PUBLICITATE

#e vor prezenta succint masurile de informare si pu$licitate pe care le varealiza $eneficiarul prezentei cereri de finantare pe parcursul derulariiactivitatii de realizare a Aplicatiei de +inantare ,mai jos sunt cateva exemple2

• "onferinte de presa = minim doua4

• Informari pe site-ul $eneficiarului = minim cinci4

• "omunicate de presa = minim doua4

• @tc.

APROBAREA AUTORIT5ILOR COMPETENTE

APROAT?

ENEFICIAR

>7E < .E>7E

7/27/2019 Cerere de Finantare - Model_18.04.2013(2)

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-model180420132 34/34

CAPITOLUL 10. APROBAREA AUTORITATILOR COMPETENTE

./H<<A

A7.<8A

DAA

A9IAT?

ASOCIATIA DE

DE9OLTAREINTERCOMUNITARA

>7E < .E>7E

./H<<A

A7.<8A

DAA