Ciupercarie- Cerere de Finantare

download Ciupercarie- Cerere de Finantare

of 20

Transcript of Ciupercarie- Cerere de Finantare

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  1/20

  Cerere de finantare

  Titlul proiectului INFIINTAREA UNEI CIUPERCARII

  INFORMATII PROIECT

  DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATEPENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  Prenume i Nume ISTUDOR ADRIANA

  Funcie MANAGER

  Numr de teleon !"#$%&'(!!

  Adre) potelectronic

  i)tudor*+dri+n+,-+.oo*com

  LOCAIA PROIECTULUI

  /+r+ ROMANIA

  Re0iunile

  1udeele GA2ATI

  Sediul Co)me)ti

  DURATA PROIECTULUI

  Dur+t+ ' ANI

  E3erien+ rele4+nt+ )olicit+ntuluipentru domeniulproiectului

  INGINER 2ICENTIAT PE DE56O2TARE

  RURA2A DURA7I2A SI A7SO26ENT DE

  MASTER IN INGINERIA SI

  MANAGEMENTU2 PROCESARII SI

  PASTRARII PRODUSE2OR A2IMENTARE*

  DESCRIERE PROIECT 1

  O8iecti4ul

  proiectului

  In urm+ )tudiilor eectu+te9 +m

  +:un) l+ conclu;i+ c+ iniint+re+ unei

  ciuperc+rii pre;int+ re+le )+n)e de

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  2/20

  reu)it+* In +ce)t )en) dorim )+

  iniint+m irm+ SC Pleurotu) Tecuci

  SR2* Moment+n pe pi+t+ din

  Rom+ni+ cerere+ pentru ciuperci e)tede $# de ori m+i m+re dec+t oert+

  pentru +ce)t produ)* Neiind o cultur+

  o+rte complic+t+9 dorim )+ ne +3+m pe

  producere+ de ciuperci in )i)tem

  inten)i49 c+re urme+;+ )+ le li4r+m

  m+rilor )uperm+r

  Anul I6 de +cti4it+te? cre)tere+

  proitului net cu @!!>

  Anul 6 de +cti4it+te? o8tinere+ unei

  cote de pi+t+ de (!>*

  Acti4it+tileproiectului

  Societ+te+ comerci+l+ din punct de

  4edere + ormei )e dore)te + i

  BSociet+te cu r+)pundere limit+t+

  SR29 cu denumire+ irmei? SCPleurotu)=Tecuci SR2* Firm+ +re c+

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  3/20

  princip+l o8iect de +cti4it+te

  producere+ )i comerci+li;+re+

  ciupercilor9 cod CAEN !@@(9 cu un

  c+pit+l )oci+l de $!! ron* Sediul )oci+l4+ i l+ Co)me)ti9 :udeul G+l+ti* Firm+

  +re doi +)oci+ti*

  Ne propunem )+ culti4+m ciupercile

  Pleurotu)9 c+re +u re0im nutrition+l

  li0nicol celulotic9 ele +c p+rte din

  Ordinul A0+ricole)9 impreun+ cu

  ciuperc+ A0+ricu) 7i)poru)9 in)+ cu

  deo)e8iri m+rc+nte intre ele* Din

  +mili+ Pleurotu) +mintim? Pleurotu)

  O)tre+tu)9 Pleurotu) Florid+9 Pleurotu)

  S+:or C+:u9 Pleurotu) D:+mor9 )i o

  )erie l+r0+ de .i8ri;i9 o8tinuti dup+ +ni

  0rei de cercet+ri +t+t pe pl+n

  intern+tion+l c+t )i in t+r+9 re;ult+nd

  tulpini o+rte re;i)tente cu precocit+teridic+t+9 +4+nd o eicient+ economic+

  )uperio+r+*

  Tin+nd cont de preturile de

  comerci+li;+re pr+ctic+te l+ ciuperci9 pe

  pi+t+ )i in m+0+;ine9 +m lu+t in c+lcul

  4+loriic+re+ productiei l+ pretul de # lei

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  4/20

  Re;ult+te +nticip+te

  C+p+cit+te+ tot+l+ de +8)or8tie +

  produ)ului pe pi+t+ e)te de? !*$

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  5/20

  ('*

  Conte3tul

  proiectului

  Pe pi+t+ din Rom+ni+9 cerere+

  pentru ciuperci e)te de $# de ori m+im+re dec+t oert+ pentru +ce)t produ)*Din punct de 4edere +l )e0mentului pe

  c+re ne 4om de;4olt+ +cti4it+te+9

  +ce)t+ pre;int+ tendinte de cre)tere*

  Moment+n9 con)umul mediu pe c+p

  de locuitor in Rom+ni+ e)te de

  +pro3im+ti4 $!! 0r+me ciuperci +n9d+r )e preconi;e+;+ o cre)tere +

  con)umului de p+n+ l+ @*' $

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  6/20

  temper+tur+ l+ ructiic+re de $!LC

  $(LC* E)te o+rte +preci+t+ +t+t de

  culti4+tori9 d+torit+ co)turilor

  ener0etice )c+;ute9 c+t )i decon)um+tori9 pentru +rom+ pl+cut+*

  Peur%tu# '( )*9 e)te un .i8rid de

  in+lt+ c+lit+te9 o8tinut de 4ecinii no)tri

  m+0.i+ri9 c+re + reu)it )+ )e impun+ in

  Rom+ni+ in detrimentul +ltor .i8ri;i

  perorm+nti cre+ti de cercet+tori

  rom+ni* JK (' +re p+l+ri+ de culo+re

  crem de)c.i) )i pre;int+ +4+nt+:ul c+

  )e comport+ o+rte 8ine +t+t l+

  temper+turi )c+;ute @!LC @$LC9 c+t

  )i ridic+te $$LC $HLC9 neiind

  pretentio+)+ din +ce)t punct de 4edere*

  P+l+ri+ e)te puternic e3centric+ )i

  )itu+t+ +)imetric +t+ de picior9 +de)e+

  in orm+ de )coic+9 cu l+time+ de '

  @' cm9 c+rne+ )+u pulp+ p+l+riei e)te

  comp+ct+9 con)i)tent+ l+ e3empl+rele

  +:un)e l+ m+turit+te*

  Peur%tu# D+a,%r e)te o )pecie de

  culo+re ro;9 o+rte +tr+0+to+re +t+t

  prin nu+nt+ deo)e8it+ c+t )i prin +rom+

  pl+cut+ c+re )e o8tine in urm+

  con)er4+rii* In cultur+ em+n+ un miro)

  puternic9 temper+tur+ ide+l+ pentru

  ructiic+re e)te de $@LC $$LC*

  Ace+)t+ ciuperc+ o+rte +preci+t+ pe)te

  tot9 )e culti4+ r+r in Rom+ni+*

  Noi +m +le) )+ culti4+m )oiul .i8rid

  Peur%tu# '( )*9 deo+rece9 in cultur+

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  7/20

  +ce)tei+ cerintele pentru producere+

  inten)i4+ )unt cele m+i redu)e9 )i9 e)te

  unul dintre )oiurile cu cel m+i m+re

  r+nd+ment de ructiic+re*

  1u)tiic+re+

  nece)itiiimplementriiproiectului

  Produ)ul no)tru e)te +dre)+t tuturor

  con)um+torilor de ciuperci9 +dic+m+:orit+te+ per)o+nelor intere)+te de o

  +liment+tie )+n+to+)+* Conorm

  inorm+tiilor de c+re di)punem9 in

  proportie de pe)te %!>9 ciupercile din

  .-perm+r

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  8/20

  Re)ur)ele +loc+tepentruimplement+re+proiectului

  A,$a#area ciu$ercariei

  In cee+ ce pri4e)te loc+ti+

  ciuperc+riei in di)cutie9 +ce+)t+ )e 4+

  )itu+ pe un teren din ;on+ m+r0in+l+ +

  comunei Co)me)ti*

  Terenul di)pune de urm+to+rele

  utilit+ti? curent tri+;ic9 drum de +cce)9

  +p+ de l+ rete+* In ++r+ c+merelor de

  cultur+9 con)tructi+ 4+ m+i cuprinde )i

  un 8irou9 loc+tie pentru centr+l+ in

  4edere+ +)i0ur+rii temper+turii optime9

  nece)+re re+li;+rii unei productii

  cre)cute9 c+mer+ ri0oriic+ )i )p+tiu

  )oci+l pentru muncitori 4e)ti+re )i

  mini=)+l+ de me)e*

  Inve#titii

  6+lo+re+ in4e)titiei initi+le +m

  e)tim+t=o l+ )um+ de @!!*!!! euro*

  A)oci+tii 4or contri8ui cu )um+ de

  $'*!!! de euro9 urm+nd c+ Uniune+

  Europe+n+ )+ complete;e in4e)titi+

  e)tim+t+ initi+l9 cu )um+ de "'*!!!

  euro*

  Am lu+t in c+lcul o +morti;+re lini+r+

  + in4e)titiei pe o perio+d+ de $! +ni9

  +morti;+re+ +nu+l+ iind de '*!!! euro*

  Structura inve#titiei"

  = )upr++t+ de cultur+? $!! mp H

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  9/20

  c+mere de cultur+ + c+te '! mp

  iec+re

  = co)turile con)tructiei c+merelor

  de cultur+? $!! mp @(! euro mp $#*!!! euro in urm+ +n+li;+rii

  preturilor pr+ctic+te in )ectorul

  con)tructiilor9 co)tul +pro3im+ti4 e)te

  de @(! euro mp

  = dot+re+ cu r+turi + c+merelor de

  cultur+? +pro3im+ti4 $!*!!! euro pret

  pe mp l+ r+turi din +luminiu? +pro3 (!euro mp

  = )i)tem de condition+re

  4entil+tie9 orm+t din 4+pori;+tor cu

  c+mere de +er pro+)p+t9 c+mer+ de

  r+cire9 c+mer+ de inc+l;ire9 di)tri8utie

  +er9 +nte de )upr+pre)iune? @ 8uc+t+

  co)t+ +pro3im+ti4 '*#!! euro H '*#!! $$*H!! euro

  = )i)tem de com+nd+ )i control

  pentru o c+mer+ cu )en;ori

  temper+tur+ +er compo)t9 pomp+

  CO$9 computer centr+l? @ 8uc+t+ co)t+

  +pro3im+ti4 (*&!! euro H (*&!!

  @'*$!! euro

  = centr+l+ termic+? +pro3im+ti4

  (*!!! euro

  = )i)tem de umidiic+re?

  +pro3im+ti4 @*!!! euro

  = +c.i;itie p+rcel+ @*!!! mp9 l+

  pretul de @! euro mp? @!*!!! euro

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  10/20

  pentru e3tindere

  M+n+0ementulproiectului

  Pentru 8un+ de)+)ur+re + +cti4it+tii

  ciuperc+riei9 )ociet+te+ +re c+ )i

  per)on+l ?

  = un m+n+0er= un cont+8il

  = un te.nolo0

  = ' muncitori*

  Toti +n0+:+tii lucre+;+ in re0im

  norm+l de lucru9 )i +nume & ore ;i*

  M+n+0erul +re )i rolul de +dmini)tr+tor9repre;int+ )ociet+te+ +t+ de

  +utorit+tiile de )t+t9 terti )i in :u)titie9

  eectue+;+ to+te +ctele de +dmini)tr+re

  )i 0e)tion+re + )ociet+tii9 +4+nd to+te

  competentele nece)+re pentru +

  +ction+ in numele )ociet+tii9 pentru +

  +utori;+ +ctele )i oper+tiunile de

  0e)tiune )i orice +cte de di)po;itie*

  M+n+0erul de)c.ide conturi in lei )i

  4+lut+ )i po+te utili;+ ondurile

  in+nci+re +le )ociet+tii9 0e)tion+ndu=le

  in intere)ul o8iecti4elor )ociet+tii*

  Ciuperc+ri+ 4+ i repre;ent+t+ de cei

  doi +)oci+ti9 p+rte+ de +dmini)tr+re +

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  11/20

  +ce)tei ++ceri ii re4ine m+n+0erului*

  M+n+0erul +re in )u8ordine direct+

  cont+8ilul )i te.nolo0ul9 i+r te.nolo0ul

  r+)punde de munc+ de)+)ur+t+ de cei' muncitori* Cont+8ilul e)te +8)ol4ent

  +l F+cult+tii de Economie )i

  Admini)tr+re + A+cerilor9 )ecti+

  Cont+8ilit+te )i Inorm+tic+ de

  Ge)tiune9 diplom+ de m+)ter in

  domeniu9 )i in pre;ent9 doctor+nd in

  cont+8ilit+te* Te.nolo0ul e)te )peci+li)t

  in cultur+ ciupercilor9 princip+lele )+leind+toriri iind urm+rire+ 8unei

  de)+)ur+ri + +cti4it+tii muncitorilor )i

  +le0ere+ celor m+i 8une )olutii pentru

  re;ol4+re+ potenti+lelor pro8leme ce

  pot +p+re+* Select+re+ +ce)tui+ + o)t

  +cut+ printr=un )ite de recrut+re9 i+r

  deci;i+ de +n0+:+re + o)t lu+t+ de

  comun +cord de cei doi +)oci+ti9 in

  urm+ +n+li;+rii c4=ului )i te)t+rii

  cuno)tiintelor in domeniu9 l+ )ediul

  ciuperc+riei*

  Pentru c+ +n0+:+tii )+ ie moti4+ti )i

  )+ i)i indepline+)c+ 8ine )+rcinile9

  )ociet+te+ 4+ r+)pl+ti eorturile

  +ce)tor+ prin +cord+re+ celui de=+l

  trei)pre;ecele+ )+l+riu9 i+r in perio+d+

  )+r8+torilor )e 4or +cord+ prime9

  8onuri c+dou )+u dierite 8onu)uri9 in

  unctie de producti4it+te+ iec+rui

  +n0+:+t in p+rte9i+r d+c+ )e lucre+;+

  )upliment+r )e 4+ +cord+ un )por de

  '!> pe or+9 pentru inter4+lul lucr+t in

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  12/20

  +ce)t re0im*

  Metodolo0i+ de

  implement+re

  Pr%,%vare

  Din punct de 4edere +l promo4+rii9

  +m +le) )+ +plic+m metod+ cont+ct+rii

  directe + repre;ent+ntilor .-perm+r din 0reut+te+ lui* In

  )i)temul de cultur+ inten)i49 c+;ul

  no)tru9 4om pr+ctic+ circ+ #=& cicluri pe

  +n9 preconi;+m )+ re+li;+m o productie

  de $!! (!!

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  13/20

  compo)tului

  = in)+mn+t+re+ cu miceliu

  = incu8+re+ = ructiic+re+ recolt+re+

  ciupercilor*

  Detaierea eta$e%r"

  Prep+r+re+ compo)tului to+te

  m+teriile prime ce dep+)e)c (=H cm*

  )unt toc+te9 m+teriile prime )e

  umecte+;+ pentru re+li;+re+ unei

  umidit+ti m+ri @!!> c+re )+ +)i0ure

  nece)+rul de +p+ in de;4olt+re+

  ciupercilor* P+iele )e m+runte)c l+

  dimen)iuni intre @= ( cm )i orme+;+

  un )u8)tr+t o+rte 8un in retet+

  in+l+9 c+re in c+;ul no)tru e)te

  = p+ie de 0r+u %'>

  = +mend+mente ip)o)9 cret+

  ur+:er+ )+u 4+r '>

  Dup+ umect+re9 urme+;+

  p+)teuri;+re+ termic+9 +me)tec+re+ )i

  omo0eni;+re+ )u8)tr+tului nutriti49

  inclu)i4 +mend+mentul c+lciu ip)o) 4+r cret+ ur+:er+* Ace+)t+

  oper+tie +re rolul de + de;inect+

  )u8)tr+tul pentru ciuperci9 +)tel inc+t

  +ce)t+ )+ ie li8er de d+un+tori9 in)+ nu

  )terili;+t pentru + nu di)tru0e

  )u8)t+ntele c+r8onice u)or +)imil+8ile

  )i lor+ micro8i+n+ e3i)tent+ in

  )u8)tr+t9 c+re +:ut+ l+ cre)tere+

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  14/20

  miceliului )i de;4olt+re+ ciupercilor*

  Un +lt +)pect o+rte import+nt de

  c+re tinem cont e)te +ptul c+9 in+inte

  de tr+t+re+ termic+9 +me)teculomo0eni;+t in pre+l+8il9 e)te l+)+t l+

  inmuiere pe pl+torme9 in :ur de @=$

  ;ile*

  In +p+ de im8i8+re punem pre4enti4

  o c+ntit+te de &! 0r+me 7+4i)tin l+

  @*!!!

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  15/20

  In timpul incu8+rii e)te nece)+r+

  mentinere+ umidit+tii l+ 4+lo+re+ de #'

  "! >9 +)+d+r9 +m mont+t di)po;iti4e

  )peci+le cu diu;e pe t+4+n c+re 4or+)i0ur+ nece)+rul de umidit+te prin

  pul4eri;+re de 4+pori de +p+*

  2umin+ nu e)te nece)+r+ pentru

  cre)tere+ miceliului9 +)tel c+9 in

  +ce+)t+ perio+d+9 lumin+ )e 4+ olo)i

  num+i pentru orient+re in interior*

  Aeri)ire+ e)te redu)+9 e3ecut+ndu=)e $

  )c.im8uri de +er pe ;i iec+re + c+te @

  or+9 curentii nu dep+)e)c !*$ m)*

  Dup+ @& $! ;ile de l+ in)+m+nt+re9perio+d+ de incu8+re )e con)ider+termin+t+ )i urme+;+ o +;+ dem+turi;+re9 i+r o d+t+ cu +p+riti+primordiilor prin oriiciile )+cului incepe

  perio+d+ ructiic+rii* Ap+riti+primordiilor impune )i +ctorul lumin+9c+re e)te indi)pen)+8il pentrude;4olt+re+ c+rpoorilor* Inten)it+te+luminii )i perio+d+ de ilumin+re )untre+li;+te cu +:utorul 8ecurilor reciluore)cente de nu+nt+ +l8+)truie9 cunorm+ unui neon de (# pentru $=(mp* Nece)+rul de lumin+ e)te de &

  @! ore pe ;i* Punem un m+re +ccent pere)pect+re+ conditiilor de microclim+t 4entil+tie temper+tur+ umidit+te inten)it+te+ luminii deo+rece9 odere0l+re9 )+u dep+)ire + 4+lorilorrecom+nd+te9 duce ine4it+8il l+)c+dere+ dr+)tic+ + productiei9 p+n+ l+compromitere+ tot+l+*

  Pr%ductia

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  16/20

  Produ)ul ce urme+;+ )+ il

  comerci+li;+m9 4+ i produ) in propri+

  no+)tr+ ciperc+rie9 in urm+ contr+ctelor

  ne0oci+te9 ne=+m +n0+:+t )+ +)i0ur+mc+ntit+te+ de $*!!!

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  17/20

  Inca#arie

  Dup+ cum +m mention+t9 ciupercile 4or i prelu+te de l+

  )ediul ciuperc+riei )+pt+m+n+l9 de iec+re m+0+;in in p+rte*

  Sunt & m+0+;ine cu c+re +4em contr+cte de col+8or+re in

  pre;ent9 )i c+re +c.i;itione+;+ o c+ntit+te )+pt+m+n+l+ de $!!

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  18/20

  Am lu+t in c+lcul o +morti;+re lini+r+ + in4e)titiei pe o

  perio+d+ de $! +ni9 +morti;+re+ +nu+l+ iind de '*!!! euro*

  Structura inve#titiei"

  = )upr++t+ de cultur+? $!! mp H c+mere de cultur+ +

  c+te '! mp iec+re

  = co)turile con)tructiei c+merelor de cultur+? $!! mp

  @(! euro mp $#*!!! euro in urm+ +n+li;+rii preturilor

  pr+ctic+te in )ectorul con)tructiilor9 co)tul +pro3im+ti4 e)te de

  @(! euro mp

  = dot+re+ cu r+turi + c+merelor de cultur+? +pro3im+ti4$!*!!! euro pret pe mp l+ r+turi din +luminiu? +pro3 (!

  euro mp

  = )i)tem de condition+re 4entil+tie9 orm+t din

  4+pori;+tor cu c+mere de +er pro+)p+t9 c+mer+ de r+cire9

  c+mer+ de inc+l;ire9 di)tri8utie +er9 +nte de )upr+pre)iune? @

  8uc+t+ co)t+ +pro3im+ti4 '*#!! euro H '*#!! $$*H!! euro

  = )i)tem de com+nd+ )i control pentru o c+mer+ cu )en;ori

  temper+tur+ +er compo)t9 pomp+ CO$9 computer centr+l? @

  8uc+t+ co)t+ +pro3im+ti4 (*&!! euro H (*&!! @'*$!! euro

  = centr+l+ termic+? +pro3im+ti4 (*!!! euro

  = )i)tem de umidiic+re? +pro3im+ti4 @*!!! euro

  = +c.i;itie p+rcel+ @*!!! mp9 l+ pretul de @! euro mp?

  @!*!!! euro

  Pan financiar

  Pre4i;ion+re+ 4eniturilor

  = contr+cte ne0oci+te cu & m+0+;ine

  = $!! de

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  19/20

  = #*H!!

 • 8/13/2019 Ciupercarie- Cerere de Finantare

  20/20

  Pr%fit brut 2 venituri 3 c-etuiei 2 @"'*$!# ei

  Pr%fit net 2 $r%fit brut 3 i,$%.it $e $r%fit 2 @"'*$!#

  $&*!(( @H"*@"( ei