4 Cerere de Finantare 2015

36
FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE Model

description

zx

Transcript of 4 Cerere de Finantare 2015

Page 1: 4 Cerere de Finantare 2015

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

Model

Page 2: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Page 3: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Pentru conceperea unui proiect este de o importanţă deosebită managementul elaborării preliminare a propunerii de proiect.

Aceasta impune parcurgerea unei serii de etape de descriere, de calcule și de consultări în cadrul echipei de proiect.

Page 4: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Consultările, calculele și descrierile se fac în acord cu ghidul de elaborare a propunerii de proiect.

În cazul proiectelor finanțate din fonduri europene aceste ghiduri se aprobă prin hotărâri ale guvernului și sunt publicate în M.Of. odată cu lansarea apelului.

Page 5: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Prezentarea unei propuneri de proiect trebuie să fie concisă şi însoţită, eventual, de câteva capitole importante:A. Rezumatul proiectuluiB. Scopul proiectuluiC. Membrii consorţiului preliminarD. Întâlnirile de lucru în cadrul etapei de elaborare a proiectului şi în timpul desfăşurării proiectuluiE. Alte elemente.

Page 6: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiectInformaţiile prezentate se referă la următoarele aspecte importante:A.Rezumatul proiectului – o singură pagină

• Titlul proiectului;• Acronimul proiectului;• Cuvintele cheie; maxim cinci;• Durata proiectului;• Programul / domeniul în care se înscrie proiectul;• Motivarea proiectului;• Stadiul actual al problematicii proiectului, la nivel naţional /

internaţional;• Obiectivele proiectului; de obicei se prezintă trei obiective

principale care pot fi detaliate la rândul lor în obiective secundare;

Page 7: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

•Activităţile de desfăşurat în cadrul proiectului care au drept scop rezolvarea obiectivelor proiectului;

•Rezultatele care se aşteaptă să fie obţinute ca urmare a realizării proiectului;

•Posibilii utilizatori şi / sau beneficiari ai rezultatelor proiectului;•Eficienţa economică care se prevede a fi obţinută ca urmare a realizării proiectului sau a aplicării rezultatelor proiectului;

•Impactul social care se prevede a fi obţinut ca urmare a realizării proiectului şi aplicării rezultatelor proiectului (crearea de noi locuri de muncă, creşterea calităţii vieţii ş.a.)

•Impactul ecologic (nu se acceptă proiecte care conduc la deteriorare ecologică).

Page 8: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Prezentarea unei propuneri de proiect trebuie să fie concisă şi însoţită, eventual, de câteva capitole importante:A. Rezumatul proiectuluiB. Scopul proiectuluiC. Membrii consorţiului preliminarD. Întâlnirile de lucru în cadrul etapei de elaborare a proiectului şi în timpul desfăşurării proiectuluiE. Alte elemente.

Page 9: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

B. Scopul proiectului - trebuie să definească într-un mod concis şi sintetic, sub formă grafică, principalele obiective ale proiectului şi legătura interdependentă dintre ele pe o singură pagină.

Page 10: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Prezentarea unei propuneri de proiect trebuie să fie concisă şi însoţită, eventual, de câteva capitole importante:A. Rezumatul proiectuluiB. Scopul proiectuluiC. Membrii consorţiului preliminarD. Întâlnirile de lucru în cadrul etapei de elaborare a proiectului şi în timpul desfăşurării proiectuluiE. Alte elemente.

Page 11: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

C. Membrii consorţiului preliminar - fiecare partener cu posibile poziţii în cadrul consorţiului şi cu elemente de identificare: adresă, telefon, fax, e-mail, URL, persoană de contact etc.; o singură pagină.

Page 12: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Prezentarea unei propuneri de proiect trebuie să fie concisă şi însoţită, eventual, de câteva capitole importante:A. Rezumatul proiectuluiB. Scopul proiectuluiC. Membrii consorţiului preliminarD. Întâlnirile de lucru în cadrul etapei de elaborare a proiectului şi în timpul desfăşurării proiectuluiE. Alte elemente.

Page 13: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

D. Întâlnirile de lucru în cadrul etapei de elaborare a proiectului şi în timpul desfăşurării proiectuluiReprezentanţii partenerilor din consorţiul format pentru realizarea propunerii de proiect trebuie să desfăşoare de principiu întâlniri săptămânale sau ori de câte ori este nevoie pentru elaborarea proiectului.

Page 14: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Aceste întâlniri pot fi:•reale din punct de vedere fizic (la sediul unuia dintre parteneri);•virtuale folosind comunicarea electronică (Skype, e-mail, chat ş.a.).

În cadrul acestor întâlniri se vor:•distribui sarcinile de lucru ale fiecărui partener;•analiza îndeplinirea sarcinilor;•repartiza noi sarcini până la întâlnirea viitoare şi / sau pentru toată

activitatea de elaborare a propunerii de proiect.

Page 15: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

Prezentarea unei propuneri de proiect trebuie să fie concisă şi însoţită, eventual, de câteva capitole importante:A. Rezumatul proiectuluiB. Scopul proiectuluiC. Membrii consorţiului preliminarD. Întâlnirile de lucru în cadrul etapei de elaborare a proiectului şi în timpul desfăşurării proiectuluiE. Alte elemente.

Page 16: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiect

E. Alte elemente de analizat• Coordonatorul proiectului trebuie să fie un specialist

recunoscut şi cu experienţă în tematica pe care o abordează proiectul cât şi în management de proiect.

• Finanţarea proiectului se va face atât cu fonduri externe din partea finanţatorului cât şi cu fonduri din autofinanţare.

• Proiectul trebuie să fie câştigător în cadrul competiţiei la care participă, pentru acordarea finanţării externe corespunzătoare.

Page 17: 4 Cerere de Finantare 2015

Elaborarea propunerii de proiectRolurile participanţilor în consorţiul de parteneri:• COORDONATOR (CO).- realizează coordonarea proiectului (ştiinţific, financiar,

administrativ, .management), supervizarea proiectului, menţine legătura cu Finanţatorul şi înaintează rapoartele periodice, este beneficiarul iniţial al fondurilor de la Finanţator, informează Finanţatorul asupra transferurilor între diferite capitole bugetare ale proiectului, nu poate sub-contracta coordonarea (fonduri pentru coordonare 8-10%);

• CONTRACTOR PRINCIPAL (CR) (pot fi mai mulţi contractori principali) are dreptul la (semnătură, are responsabilitate faţă de Finanţator privind realizarea proiectului pe întreaga perioadă de desfăşurare, are drepturi complete asupra deţinerii şi utilizării rezultatelor proprii, are drepturi depline de acces, în cele mai bune condiţii, la rezultatele proiectului;

• CONTRACTOR SECUNDAR (AC), are responsabilitatea semnăturii, asigură legătura din punct de vedere tehnic cu contractorul principal, răspunde numai de partea de proiect care i-a fost repartizată în mod specific în anumite faze ale proiectului, are drept de utilizare a rezultatelor proprii, are drepturi parţiale de acces la rezultatele proiectului;

• SUBCONTRACTANT (dacă solicită mai puţin de 5-10% din buget nu se menţionează) nu este considerat participant direct la contract (nu semnează contractul), îndeplineşte doar o sarcină precisă pe o durată determinată.

Page 18: 4 Cerere de Finantare 2015

TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI

TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI

CUVINTE CHEIE:

Page 19: 4 Cerere de Finantare 2015

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Numele organizaţiei ………………………………………………………..………………………………………………………………………………….Telefon ………………………… Fax ………………………………………Adresa poştală sediu principal …………………………………………..………………………………………………………………………………….Adresa poştă electronică …………………………………………………

Page 20: 4 Cerere de Finantare 2015

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.2 DIRECTOR DE PROIECT

Nume …………………………. Funcţie ……………………Număr de telefon …………. Număr de fax …………… Adresă poştală……………………………………………….…………………………………………………………………..Adresă poşta electronică …………………………………

Page 21: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.1 LOCAŢIA PROIECTULUISe vor specifica următoarele informaţii pentru fiecare dintre locaţiile propuse pentru implementarea proiectului:

Ţara …………………… Regiunea……………………….Judeţul …………………. Localitatea …………………….Adresa………………………………………………………… ………………………………………………………………….

Page 22: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.2 DESCRIEREA PROIECTULUI •Obiectivul proiectuluiSe vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice.

•Justificarea necesităţii implementării proiectuluiSe va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată din punct de vedere ştiinţific si economic; Se va preciza contribuţia (eventualei infrastructuri) pentru creşterea performanţei şi pentru intensificarea colaborărilor internaţionale.

Page 23: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.2 DESCRIEREA PROIECTULUI •Contextul proiectuluiSe va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei infrastructuri mai complexe; se va descrie situaţia pe plan naţional în domeniu; se va prezenta contextul internaţional al proiectului astfel încât să se poată determina nivelul de performanţă al infrastructurii propuse.

•Descrierea componentelor proiectuluiSe vor descrie componentele proiectului – de ex.: construcţie clădire nouă, modernizare laboratoare existente, achiziţie echipamente; Se vor oferi elemente care să permită aprecierea nivelului de performanţă a echipamentelor; pe cât posibil se va descrie distribuţia naţională a unor echipamente similare.

Page 24: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.2 DESCRIEREA PROIECTULUI •Descrierea activităţilor proiectuluiSe vor descrie activităţile si sub-activităţile proiectului; acestea trebuie sa fie coerente cu tabelul ref. Calendarul activităţilor

•Descrierea rezultatelor anticipate in urma implementăriiSe vor specifica principalele rezultate ale proiectului.

•Beneficiari direcţi / indirecţiSe vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

Page 25: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.3 MANAGEMENTUL PROIECTULUI •Metodologia de implementare a proiectuluiSe va prezenta modul în care va fi gestionată implementarea proiectului şi aspectele cheie ale implementării.

•RiscuriSe vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora.

Page 26: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.4 DURATA PROIECTULUI Se precizează durata implementării proiectului, exprimată în luni:

OBS. În estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare obţinerii finanţării: •studiu de pre-fezabilitate,•studiu fezabilitate, •proiecte tehnice, •detalii de execuţie, •autorizaţii, •acorduri, •studii de impact, etc.

Page 27: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.5 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Se completează tabelul cu activităţile prevăzute a se realiza în vederea implementării proiectului şi perioadele când acestea se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a

proiectului:

Page 28: 4 Cerere de Finantare 2015

Crt.

Activitatea

De la….(nr. lunii de la

începerea proiectului)

Până la….(nr. lunii de la

începerea proiectului)

1 Activităţi pentru realizarea infrastructurii (se vor detalia mai jos pe sub-activităţile implicate, după caz)

1.1

Studiu de impact de mediu 1.2

Proiect tehnic1.3

Pregătirea documentaţiei de achiziţie1.4 Procedura de achiziţie de lucrări de

construcţie/modernizare1.5

Faza de construcţie/modernizare1.6 Pregătirea documentaţiei de achiziţie

echipamente 1.7

Procedura de achiziţie echipamente 1.8

Instalare şi punere în funcţiune2 Întărirea capacităţii administrative (daca

se doreşte sprijin)2.1

....................

2.2

.....................

...

.....................

3Management de proiect (inclusiv informare si publicitate

privind proiectul, care se va detalia la punctul 2.6

Page 29: 4 Cerere de Finantare 2015

Crt.

Activitatea

De la….(nr. lunii de la

începerea proiectului)

Până la….(nr. lunii de la

începerea proiectului)

1 Activităţi pentru realizarea infrastructurii (se vor detalia mai jos pe sub-activităţile implicate, după caz)

1.1

Studiu de impact de mediu 1.2

Proiect tehnic1.3

Pregătirea documentaţiei de achiziţie1.4 Procedura de achiziţie de lucrări de

construcţie/modernizare1.5

Faza de construcţie/modernizare1.6 Pregătirea documentaţiei de achiziţie

echipamente 1.7

Procedura de achiziţie echipamente 1.8

Instalare şi punere în funcţiune2 Întărirea capacităţii administrative (daca

se doreşte sprijin)2.1

....................

2.2

.....................

...

.....................

3Management de proiect (inclusiv informare si publicitate

privind proiectul, care se va detalia la punctul 2.6

Page 30: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.6 INFORMARE şi PUBLICITATE Se prezintă sub formă de tabel detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă .

Activităţi de informare si publicitate:•anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului•anunţ de presă la inchiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute• editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc

Page 31: 4 Cerere de Finantare 2015

2. DATE DESPRE PROIECT

2.6 INFORMARE şi PUBLICITATE Se prezintă sub formă de tabel detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă .

Activităţi de informare si publicitate:•anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului•anunţ de presă la inchiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute• editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc

Activitatea de informare şi publicitate (descrisă pe scurt)

Durata estimata/ Perioada

Costuri estimate

3.1 ………….

3.2 ………….

3.3 ………….

Page 32: 4 Cerere de Finantare 2015

MATRICEA LOGICA A PROIECTULUI

ColoaneOperaţia logicăIndicatori de performanţă verificabili în mod obiectivSurse şi mijloace de verificareIpoteze

LiniiObiective generaleScopul proiectuluiRezultate preconizateActivităţi

Page 33: 4 Cerere de Finantare 2015

MATRICEA LOGICĂ A PROIECTULUI

Obiective generaleOperaţia logicăCare este obiectivul general la care va contribui proiectul?Indicatori de performanţă verificabili în mod obiectivCare sunt indicatorii cheie pentru obiectivul general?Surse şi mijloace de verificare Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori?IpotezeCare este poziţia obiectivelor proiectului fata de mediul strategic al proiectului

Page 34: 4 Cerere de Finantare 2015

MATRICEA LOGICĂ A PROIECTULUI

Scopul proiectului Operaţia logicăCare sunt obiectivele specifice pe care le va realiza proiectul?

Indicatori de performanţă verificabili în mod obiectivCare sunt indicatorii cantitativi şi calitativi care sa indice dacă şi în ce măsură obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate?Surse şi mijloace de verificareCare sunt sursele de informare existente sau care pot fi adunate? Care sunt metodele necesare pentru obţinerea acestor informaţii?IpotezeCare sunt riscurile care trebuie luate in considerare?Care sunt factorii şi condiţiile care nu sunt direct controlate de proiect, dar sunt necesare pentru realizarea acestor obiective?

Page 35: 4 Cerere de Finantare 2015

MATRICEA LOGICĂ A PROIECTULUI

Rezultate preconizate Operaţia logicăCare sunt rezultatele concrete prin care se vizează atingerea obiectivelor specifice? Care sunt efectele si beneficiile preconizate ale proiectului?Ce îmbunătăţiri şi modificări va produce proiectul?Indicatori de performanţă verificabili în mod obiectivCare sunt indicatorii care măsoară daca şi în ce măsură proiectul atinge rezultatele şi efectele preconizate?Surse şi mijloace de verificareCare sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori?IpotezeCare sunt factorii externi şi ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a obţine rezultatele preconizate conform planificării proiectului?

Page 36: 4 Cerere de Finantare 2015

MATRICEA LOGICĂ A PROIECTULUI

ActivităţiOperaţia logicăCare sunt activităţile cheie ce vor fi derulate şi în ce succesiune pentru a produce rezultatele preconizate?

Indicatori de performanţă verificabili în mod obiectivCare sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activităţi: personal, echipament, perfecţionare, studii, aprovizionări, facilităţi operaţionale etc.

Surse şi mijloace de verificare Care sunt sursele de informare cu privire la derularea proiectului?

IpotezeCare sunt condiţiile solicitate înainte de începerea proiectului?