Cerere de Finantare Buna

of 23 /23
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale Ghidul Solicitantului Page 1 PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA - 2007-2013 Masura 322 – RENOVAREA SI DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU ECONOMIE SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE FORMULARUL CERERII DE FINANĨARE

Embed Size (px)

Transcript of Cerere de Finantare Buna

Page 1: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 1

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA - 2007-2013Masura 322 – RENOVAREA SI DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZAPENTRU ECONOMIE SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE

FORMULARULCERERII DE FINAN ARE

Page 2: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 2

Cuprins

0. INFORMA II PRIVIND TIPUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE1. INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului1.3. Persoana de contact1.4. Persoana responsabil cu opera iunile financiare1.5. Banca/Trezoreria1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice i/sau împrumuturi din partea institu iilorfinanciare interna ionale (IFI)

2. PROIECTUL 5

2.1. Axa prioritar i domeniul major de interven ie POR2.2. Localizarea proiectului2.3. Descrierea proiectului2.4. Managementul proiectului2.5. Durata de implementare a proiectului2.6. Indicatori2.7. Parteneri implica i în implementarea proiectului2.8. Rela ia cu alte programe, strategii, proiecte2.9. Taxa pe valoarea ad ugat2.10. Proiect generator de venit2.11. Informare i publicitate

3.CONCORDAN A CU POLITICILE UE I LEGISLA IA NA IONAL Error! Bookmark not defined.3.1. Egalitatea de anse3.2. Dezvoltarea durabil i eficien a energetic

4. FINAN AREA PROIECTULUI4.1. Bugetul proiectuluiError! Bookmark not defined.

5. CERTIFICAREA CERERII DE FINAN ARE

Page 3: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 3

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE

Organismul intermediar pentru POR – Agen ia pentru Dezvoltare Regional

Nr: Înregistrate de:

Cod SMIS: Semn tura

Data

TITLUL PROIECTULUI: Construire - Piata agroalimentara

0. INFORMA II PRIVIND TIPUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILESOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

1. INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul

Denumirea firmei SC PURPLE SRLAdresa sediuluisolicitantului

Constanta

EmailTipul solicitantului unitate administrativ-teritorial (autoritate a administra iei

publice locale) din mediul urban parteneriat de unit i administrativ-teritoriale (autorit i ale

administra iei publice locale)1

societate comerciala

Page 4: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 4

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele Aura PetreFunc ia contabilNum rul detelefon

07450000xx

Num rul de fax 0236-335xxx

Email [email protected]

1.3. Persoana de contact

Numele Aura PetreFunc ia contabilNum rul detelefon

07450000xx

Num rul de fax 0236-335xxx

Email [email protected]

1.4. Persoana responsabil cu opera iunile financiare

Numele Aura G. PetreFunc ia contabilNum rul detelefon

07450000xx

Num rul de fax 0236-335xxx

Email [email protected]

1.5. Banca/Trezoreria

Denumirea b ncii(sucursalei)

Carpatica, sucursala Galati

Adresa b ncii Strada xxx, nr 20Codul IBAN 235CAPR 23534728475RO01

Page 5: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 5

1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice i/sau împrumuturi dinpartea institu iilor financiare interna ionale (IFI)

1.6.1 i beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de împrumut din parteaunei IFI în ultimii 5 ani, înainte de data depunerii prezentei cereri de finan are?

Da

Nu

Daca da, v rug m specifica i urm toarele informa ii pentru maxim 3 proiecte

1.6.2 i mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI,pentru proiectul (fie în întregime, fie par ial, respectiv pentru o parte din activit ilecuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finan are?

Da

Nu

1.6.3 Proiectul (integral sau par ial, respectiv activit i/investi ii din proiect) ce constituieobiectul prezentei Cereri de finan are a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduripublice sau împrumuturi din partea IFI?

Da

Nu

2. PROIECTUL

2.1. Axa prioritar i domeniul major de interven ie POR

Prin prezenta Cerere de finan are se solicit co-finan area proiectului propus, în cadrulProgramului National de Dezvoltare rurala - 2007-2013 – Masura 322 – Renovarea si dezvoltareasatelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si polulatia rurala si punerea in valoareaa mostenirii rurale

Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun irea serviciilor urbane, inclusivtransportul urban

Dezvoltarea durabil a mediului de afaceri Reabilitarea infrastructurii sociale

2.2. Localizarea proiectuluiStatul: ROMÂNIAJude ul: GalatiLocalitatea: Comuna Barcea

Page 6: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 6

2.3. Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului .Strategia de dezvoltare economico-social local , prin consolidarea resurselor existente,

furnizeaz ora ului stabilitate i extindere economic solid . Dezvoltarea investi iilor locale presupunecrearea unui climat care s atrag i investi ii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupracomunit ii, prin cre terea ofertei de noi locuri de munc direct create, cre terea salariilor, a vânz rilor. Obiectivul de investitii se incadreaza in obiectivul general al Programului National dedezvoltare rurala, care vizeaza, pe langa dezvoltarea durabila a economiei rurale, masuri privindimbunatatirea calitatii in zonele rurale.

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei prinposibilitatile de cumparare a unor produse agroalimentare din piete, in conditii de siguranta alimentara sila un nivel civilizat.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta cresterea numarului de locuitori din zona carebeneficiaza de serviciile pietei, prin realizarea obiectivului de investitii „piata agroalimentara”.

Consiliul Local Barcea va avea în vedere la exploatarea spa iilor construite respectarea iîndeplinirea cel pu in a urm toarelor cerin e:

- securitatea serviciilor furnizate/prestate;- continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ i cantitativ;- adaptabilitatea serviciilor la cerin ele comunit ii locale;- accesul liber la servicii i la informa iile necesare la acestea.

Desf urarea activit iilor specifice pentru administrarea bunurilor rezultate trebuie s asigure:- satisfacerea cerin elor i nevoilor de utilitate public ale comunit ii locale i cre terea

calit ii vie ii;- administrarea i gestionarea spa iilor construite în interesul concesionarului i a

comunit ii locale;- func ionarea i exploatarea în condi ii de siguran , rentabilitate i eficien economic a

spa iilor construite;- ridicarea continu a standardelor i a indicatorilor de performan ai serviciilor prestate;- dezvoltarea i modernizarea spa iilor construite în corelare cu planurile i documenta iile de

urbanism i amenajarea teritoriului aprobate;- protejarea domeniului privat i public i punerea în valoare a acestora; protec ia i conservarea

mediului natural i construe, în conformitate cu reglement rile legale în vigoare;protec ia s ii i igienei publice, în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare.

Contextul proiectuluiBarcea este o comuna si o localitate in judetul Galati, Moldova, Romania. Intreg teritoriul

comunei apartine unitatii cunoscute sub numele de Campia Tecuciului, aceasta apartinand marii regiunimorfo-fito-climatice a campiilor, cu relief jos, inclinat spre Sud, putin fragmentat si de varsta cuaternarasi este alcatuit litologic dintr-un complex de roci fiabile (loesoide, nisipuri si pietrisuri).

Populatie: 6.174 locuitori

Page 7: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 7

Total gospodarii: 2.392Numar locuinte: 1.757Numar gradinite : 4Numar scoli: 4Drumuri:- DN 25 Tecuci – Galati- DJ 252 Barcea-Movileni- 5 km de drumuri comunale bitumizate- 18 km de drumuri pietruite- Acces la cale ferata la 500 m de centrul civic- Telefonie digitala si mobilaSuprafata localitate Barcea: 126haSuprafata intravilan : 637haSuprafata extravilan: 5.489haActivitatile zonale :- Agricultura poreponderent legumicultura, zootehnia- Comertul cu legume si alte produse agricoleObiective turistice: Lacul de agrement, Monumentul eroilor cazuti in cele razboaie mondialeProiecte de investitii :- Introdicere gaz metan- Dig de aparare impotriva inundatiilor- Piata agroalimentara- Reabilitare drumuri comunale- Infiintarea de unitati de procesare a produselor vegetala si animale.

Proiectul face parte dintr-o noua strategie a firmei, aceea de a finanta in totalitate lucrarea,urmand ca plata de la beneficiar ( Consiliul Local Barcea) sa se asigure din bugetul local al Primariei, intimp de 10 ani.

Justificarea necesit ii implement rii proiectuluiPe raza comunei Barcea nu exista un spatiu special amenajat pentru desfasurarea activitatii

Comert cu legume si alte produse agricole. In acest conditii, in vederea valorificarii produseloragroindustriale, in deplina siguranta alimentara impusa de legislatia nationala si europeana, este necesararealizarea unei piete cu facilitatile necesare, astfel:

- spa ii acoperite, destinate expunerii, vânz rii i depozit rii i p str rii produseloragroalimentare;

- realizarea unei hale pentru sp larea i sortarea produselor;- spa ii pentru circula ia i parcarea autovehiculelor;- spa ii pentru conducerea i administra ia societ ii pie ei;- spa ii pentru serviciul de control al calit ii produselor, control sanitar i fitosanitar;- spa ii pentru stocarea, ambalarea ambalajelor de transport, recirculabile i a celor scoase din

uz;- grupuri sanitare cu ap curent potabil , pentru public;- servicii de paz , securitate i PSI a bunurilor.

Page 8: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 8

Proiectul isi propune sa revitalizeze activitatea economica a localitatii, sa creeze noi locuri demunca (prin atragerea si stabilizarea cetatenilor care fac naveta la Tecuci si Galati sau in alte localitatipentru un loc de munca), imbunatatirea conditiilor de lucru si o dezvoltarea durabila a localitatii,cresterea veniturilor bugetare la primarie prin inchirierea standurilor si halelor ce compun piataagroalimentara, dar si prin vanzarea unor loturilor de teren din viitoarea zona.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria comunei Barcea, judetul Galati.

Poten ialii beneficiari ai proiectuluiPrincipalul beneficiar va fi Consiliul Local Barcea iar indirect sunt toti locuitorii comunei ca viitori

comercianti sau ca viitori cumparatori.

Activit ile proiectului

Nr.Crt

Denumirea etapelor siactivitatilor

ESALONARE IN LUNI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DEMARAREA

1.1.Stabilirea echipeide implementare si aplanului de actiunepentru perioada deimplementare

__

2. ALEGEREAPROIECTANTULUI PT. INTOCMIREAPROIECTELORTEHNICE SI ACAIETELOR DESARCINI

2.1.Intocmiredocumentatie licitatie

__

2.2.Efectuare licitatie _

2.3.Incheiere contractcu ofertant castigator __

2.4.Intocmiredocumentatii tehnice

__

Page 9: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 9

3 INTOCMIREAPLANULUI DEDERULARE AACHIZITIILOR DEBUNURI, SERVICIISI LUCRARI,INCLUSIVINTOCMIREADOCUMENTELORDE ACHIZITII

3.1.Intocmire plan dederulare a achizitiilor

__

3.2.Intocmireadocumentelor deachizitii

___

3.3.Anunturipublicitare

___

4 TRAININGPENTRUUTILIZAREAPROCEDURILOR __

_

5 DERULAREALICITATIILOR

___

6 INCHEIEREACONTRACTELOR

___

7 STABILIREAECHIPEI DEURMARIRE AEXECUTIEI ___

8 DERULAREACONTRACTEOR

8.1.Executie lucraripregatitoare inclusivorganizarea de santier

__

8.2.Executie lucrari debaza _____________________________________________________

8.3.Asistenta tehnica__________________________________________________

Page 10: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 10

8.4.Probe, receptii___________

8.5.Carte tehnica__________

8.6.Receptie laterminarea lucrarilor ____

8.7.Receptia punerii infunctiune ___

8.8.Autorizatii defunctionare __

NOTA PRESCURTARI : - BENEFICIAR – B -CONSTRUCTOR – C

-PROIECTANT - P

Page 11: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 11

Resursele materiale implicate în realizarea proiectuluiTerenul in suprafata de 2.090 mp, teren ce face parte din domeniul public al comunei, in

administrarea Consiliului Local si figureaza in categoria curti - constructii.Suprafata totala construita propusa a pietei se compune din:

stand special lactate si produse din lapte: s = 17.52 mp;camera frig pentru lactate: s = 17.52 mp;stand special de carne de porc si preparate din carne de porc: s = 19.44 mp;camera frig pentru carnea de porc: s = 3.80 mp;stand special de carne de vita si preparate din carne de vita: s = 19.44 mp;camera frig pentru carnea de vita: s = 3.72 mp;stand special pentru peste si preparate din peste: s = 11.52 mp;stand special pentru vanzarea oualelor: s = 11.52 mp;birou administrator: s = 11.40 mp;birou politia pietei: s = 7.59 mp;birou Directia Sanitar Veterinara: s = 13.11mp;magazine alimentare (2 magazine): s = 23.28 mp;hala de legume si fructe prevazute cu spatii pentru spalarea s =253.60mp;

legumelorWC baieti: s = 9.04 mp;WC fete: s = 6.05 mp;spalator: s = 5.65 mp;vestiar femei: s = 7.95 mp;vestiar baieti: s = 7.90 mp.

2.4. Managementul proiectului

Managementul va fi realizat de urmatoarea echipa:

Nr.Crt. Nume Experienta Functia echipa

proiectului Responsabilitati

1.

Inginer constructiicivile, industrialeManager proiecte

Director proiect

-Controleaza modul in care suntutilizate fondurile si se asigura cabugetul va fi respectat-Controleaza efectuarea actiunilor intermenele planificate-Aproba si/sau propune spre aprobaremodificarile impuse de conditiineprevazute si se asigura denecesitatea acestora si de incadrareaacestora in bugetul aprobat;-Coordoneaza activitatea intregiiechipe de implementare

Page 12: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 12

-Impreuna cu responsabilul tehnic,organizeaza activitatile, stabilesteatributiile si raspunderile membrilorechipei-Se ocupa de activitatile de diseminareale proiectului

2.

Inginer constructiicivile Responsabil tehnic

-Se ocupa de urmarirea indepliniriiactivitatilor cu caracter tehnic-Evalueaza calitatea achizitiilor-Controleaza indeplinirea parametrilortehnici pentru echipamentele-Avizeaza modificarile legate deachizitia de subansamble, atunci candacestea sunt necesare

3.

Inginer chimist Responsabilachizitii

-Participa la elaborarea caietelor desarcini-Se ocupa de totalitatea achizitiilor,urmarind ca acestea sa corespundaparametrilor stabiliti, conform OUG34/2006

4

DirectoreconomicFinante

contabilitateResponsabil

financiarimplementare

proiecte fondurinerambursabile

Responsabilfinanciar

-Asigura gestionarea fondurilor inconformitate cu linia bugetaraelaborata si cu normele legale invigoare-Intocmeste actele financiar contabileaferente proiectelor in termenii legali-Intocmeste actele justificative pentrutoate cheltuielile-Avizeaza rapoartele legate de proiect-Colaboreaza direct cu managerul deproiect pentru alte probleme legate debuna implementare a acestuia

Managementul firmei se bazeaza si va urmarii urmatoarele:

Managementul prin obiective si managementul prin bugete, ce vor permite:

Stabilirea unei legaturi indisolubile si logice intre: obiective, programe de actiuni,calendarul actiunilor, bugetul alocat, seturi de metode si instructiuni, corelate caobiective de indeplinitInstituirea unui control permanent asupra bugetului de venituri si cheltuieli al proiectuluiActionarea in sensul cresterii participarii, a initiativei, a colaborarii in procesul stabiliriisi indeplinirii obiectivelor.

Principalele etape:Stabilirea obiectivelor derivate, specifice, individuale in concordanta cu obiectivele

Page 13: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 13

fundamentaleElaborarea programelor, calendarului de actiune, bugetului si listei de metode, respectiva bugetelor aferente fiecarei actiuni din planul de actiuni al proiectului;Adaptarea subsistemului decizional, structural si informational al firmei la cerintelerealizarii obiectivelor proiectului, asigurându-se, în acela i timp, continuitatea activitatiicurente a SC PURPLE SRL;Urmarirea permanenta a modului de indeplinire a obiectivelorControlul bugetar si evaluarea realizarii obiectivelor

Se va accentua: Asigurarea unei evidente financiar-contabile distincte si clare a proiectului;Stabilirea procedurilor interne de implementare a proiectului si anume: definirea fiseipostului pentru echipa de proiect, identificarea colaboratorilor adecvati pentruimplementarea activitatilor, stabilirea metodologiei de colaborare cu partenerii,respectiv a instrumentelor de evaluare intermediara a activitatilor proiectului; Asigurarea locatiilor si logisticii necesare pentru buna desfasurare a activitatilor dinproiect : activitatile desfasurate de echipa de proiect vor avea loc in spatiul pus ladispozitie de conducerea firmei, activitatile specifice de promovare.

Vor fi intocmite periodic rapoarte tehnice si financiare din care s rezulte stadiul in carese afla desfasurarea proiectului i gradul de atingere a obiectivelor si rezultatelor propuse deproiect, rapoarte care vor fi inaintate conducerii firmei - in calitate de promotor al proiectului.Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia autoritatii contractante orice informatie suplimentarasolicitata. De asemenea, se va mobiliza permanent si se va mentine o evidenta separata clara acontabilitatii in cadrul proiectului.

La solicitarea autoritatii contractante sau a altor organisme competente, beneficiarul vasustine vizitele si controalele pe teren ale acestora.

Motivele pentru alegerea metodologiei propuse

Metodele si tehnicile de implementare a proiectului utilizate permit :Asigurarea cadrului institutional de desfasurare al activitatilor din cadrul proiectului, in

corelare cu activitatile curente ale promotorului, prin stabilirea distincta a sarcinilor si atributiilorreferitor la proiectul de fata pentru fiecare membru din echipa de proiect, respectiv prinstabilirea unui calendar riguros si detaliat al termenelor fiecarei activitati, detaliat la nivelulsarcinilor specifice fiecarui membru al echipei de proiect, respectiv prin crearea cadrului deurmarire distincta a evolutiei bugetului de proiect;

Asigurarea cadrului administrativ si al logisticii de desfasurare a actiunilor din proiect,prin integrarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului in activitatile curente SC PURPLESRL

Asigurarea comunicarii si a fluxurilor informationale intre membrii echipei de proiect,prin stabilirea unor relatii clare de subordonare in cadrul echipei de proiect, cat si de cooperareintre organizatiile partenere in cadrul proiectului, respectiv prin utilizarea mijloacelorinformationale de comunicare moderne.

Prin metodele si tehnicile de management propuse vor fi atinse:Asigurarea fluxului continuu de informatii intre membrii echipei de proiect;Respectarea procedurilor Uniunii Europene, precum si legislatia romana;Armonizarea si controlul permanent al bugetului proiectului cu activitatile propuse in

Page 14: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 14

cadrul proiectului, in vederea atingerii rezultatelor propuse;Respectarea planului de activitati al proiectului;Evaluarea facila a activitatilor;Evaluarea permanenta a impactului activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute

asupra grupului tinta si al beneficiarilor;Mobilizarea echipei de proiect in vederea amplificarii punctelor forte si a oportunitatilor

din mediul de afaceri.

Procedurile de evaluareEvaluarea gradului de atingere a obiectivelor asumate si a obtinerii rezultatelor

corespunzatoare activitatilor specifice proiectului se va realiza atat prin proceduri interne deevaluare, cat si prin evaluarea externa a actiunii.

Evaluarea internaMasurarea valorii adaugate in domeniul transmiterii informatiei utile grupurilor tintaGradul de implicare in realizarea si desfasurarea activitatilor din proiectModul in care participantii la proiect identifica aspectele esentiale pentru imbunatatirea

situatiei lor actuale utilizand informatia si actionand in consecinta.

Rezultatele evaluarii interne: rapoarte de evaluare intermediara, rapoarte dedesfasurare a activitatilor cuprinse in proiect

Proceduri de evaluare interna:Evaluarea imediata care se va face prin evaluarea conformitatii procedurilor de achizitii

si contractarii;Evaluari periodice ale stadiului de implementare financiara a proiectelui si a rezultatelor

obtinute, determinarea eficientei utilizarii fondurilor aferente proiectului;Evaluarea imediata se va face la sfarsitul fiecarei activitati a proiectului, urmarind

indicatori calitativi si cantitativi cuantificabili.

Indicatori calitativiCalitatea, claritatea si complexitatea informatiilor pentru persoanele interesate,publicitate pe situri dedicate si prin intermediul revistelor de specialitateGradul de satisfactie si de intelegere a participantilor la proiect precum si gradul deimplicare si reactie;Gradul de receptivitate a mass-media la problematica legata de tematica proiectului

Indicatorii cantitativi vor urmari achizitionarea cantitatilor specificate in contracte.

Evaluarea externase va face in primul rand de catre reprezentantii Autoritatii Contractanteprin audit

Riscuri

Managementul proiectului a luat in considerare si aparitia unor eventuale riscuri.Posibilitatea de aparitie a unui eveniment ce prejudiciaza realizarea obiectivelor tehnice, decost sau de termene de realizare a proiectului.

Page 15: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 15

Riscul are manifestare aleatorie de natura imprevizibila, favorabila dar mai alesdefavorabila si în aceste conditii analiza si prevederea riscurilor trebuie sa reprezinte opreocupare primordiala pentru managerul de proiect.

Niciun intreprinzator, director sau manager nu poate avea certitudinea deplina asupraevolutiei viitoare a pietei sale, a concurentilor sai sau a situatiei furnizorilor, pe scurt asupraconditiilor-cadru ale activitatii sale de productie. In aceeasi masura, nici chiar expertii nucunosc cum vor evolua pe termen mediu cursul de schimb, preturile la materii prime saudobinzile. Factorii de raspundere trebuie deci sa ia in permanenta decizii care se bazeaza peipoteze si asteptari. De aceea, este inevitabil ca acestia, la fiecare decizie importanta sa segandeasca nu doar la consecinte, ci si la posibile alternative de actiune. Toate eforturile decautare a avantajului competitiv sunt sustinute printr-un proces investitional continuu.

In general, realizarea obiectivului investitional este o combinatie de eforturi materiale,umane si financiare, care pot fi afectate de erori sau variatii fata de estimarile initiale, care se vareflecta in nefinalizarea la timp si la caracteristicile dorite ale proiectului.

Pe parcursul realizarii pot sa apara cauze cum ar fi:Prelungirea duratei de realizareAtingerea parametrilorDepasirea volumul de investitiiCresterea diferitelor preturi (materiale, energie etc)Modificarea preturilor echipamentelorAltele

2.5. Durata de implementare a proiectului

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

2.6. Indicatori

IndicatoriValoare la inceputul

perioadei deimplementare

Valoare lasfarsitull perioadeide implementare

Valoarea la sfarsitulperioadei de mentinere

obligatorie ainvestitiei ( 10 ani)

RealizareSuprafata de productiemodernizata/construita

prin proiect (mp)0 Min. 600 Min. 600

RezultatContributie proprie

beneficiar 0 0 1.722.774,90 lei

Cre terea cifrei deafaceri (%) 0% 12,5% 25%

Page 16: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 16

Num rul locurilor demunc create 0 15 21

Num rul locurilor demunc men inute 0 6 47

2.7. Parteneri implicati in implementarea proiectului

Proiectul urmeaz a fi implementat în parteneriat? Da

Nu

2.8. Taxa pe valoarea ad ugat

Organiza ia solicitant este pl titoare de TVA? Da Nu

2.9. Proiect generator de venit

Proiectul pentru care se solicit finan area este generator de venituri? Da

Nu

2.10. Impactul asisten ei financiare nerambursabile asupra implement riiproiectului

2.10.1. Asistenta financiar nerambursabil pe care o solicita i va avea rolul s accelerezeimplementarea proiectului?

Da

NuAlternativa fara proiect ar presupune un timp foarte mare pana la pregatirea volumului

total de resurse financiare pentru o astfel de dezvoltare, iar apelarea la credite genereaz costurifoarte mari cu dobânzile i comisioanele bancare care m resc costul investi iei i riscurile lacare s-ar supune activitatea actuala.

Alternativa de a realiza acest proiect presupune investitii in infrastrucura si intehnologie de ultima ora.

Efectele rezultate din proiect se regasesc in cresterea economica sub urmatoareleprincipale directii:

Contribuie la crearea unor noi piete si/sau procese de productie

Page 17: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 17

Conduc la imbunatatirea produselor si proceselor existente.Accelerarea implemetarii acestui proiect este necesara datoritaModificarilor rapide care au loc in toate normativele si legislatieObligativitatea respectarii normelor in vigoareNecesitatea ca orice productie de baza sa fie la curent cu cerintele de piata, si sa

respecte: impactul socio-economic, protectia mediului, siguranta si securitatea muncii siegalitatea de sanse.

Fara sustinere, obiectivul nu va fi realizat i deci nu vom avea nici venituri i nici costuride operare.

2.10.2 Asisten a financiar nerambursabil pe care o solicita i este esen ial pentruimplementarea proiectului?

Da

NuPlecand numai de la faptele de baza reale existente in necesitatea cresterii eficientei

economice, se justifica in totalitate cat de esentiala este sustinerea implementarii proiectului.Noua infrastructura va permitecresterea cifrei de afacericrearea premiselor pentru extinderea schimburilor comerciale, implicit a investitiilorcresterea competitivitatiidezvoltarea economica intr-o zona extrem de inapoiata din acest punct de vederecresterea gradului de satisfacere al clientilor

2.11. Informare si publicitate

Nr. Crt. Activitatea de informare i publicitate Durata estimat / Perioa1 Publicitate in mass media Luna 1 si Luna 122 Panou Luna 13 Etichete Luna 12

Se vor realiza în conformitate cu prevederileRegulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normelegenerale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CENr. 1828/2006 privind regulile de implementare aRegulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr.1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privindFondul European de Dezvoltare Regional ce definesc

surile de informare i publicitate privind opera iunilefinan ate din instrumente structurale. Se respecta Manualulde Identitate Vizuala.Firma va transmite c tre OI, serviciului Monitorizare iSMIS, pentru avizare toate materialele de informare ipublicitate elaborate în vederea implement rii m surilor deinformare i publicitate asumate prin contractul de

Pe toata perioada

Page 18: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 18

finan are, cu cel pu in 15 zile lucr toare înainte de lansareai utilizarea acestora.

La finalizarea proiectului, SC PURPLE SRL va publica oinformare asupra proiectului i a rezultatelor sale în ziarullocal cu cea mai mare audien .

3. CONCORDANTA CU POLITICILE UE SI LEGISLATIA NATIONALA

3.1. Egalitatea de sanse

Egalitatea de gen trebuie s constituie un obiectiv central al oric rei democra ii caredore te s ia masuri ca opiniile femeilor i b rba ilor s se bucure de aceea i greutate iinfluen . A milita pentru drepturi reale pentru femei înseamn s tindem c tre o societate care

dea dovad de generozitate i de o toleran care poate crea drepturi cet ene ti depline iegale pentru to i.” Glenys Kinnock - membr a Parlamentului European.

1. Pe plan interna ionalPromovarea constant , sistematic i concertat a principiului egalit ii de anse între

femei i b rba i, în accep iunea actual a no iunii, constituie o preocupare de dat relativrecent pentru comunitatea interna ional , de i diferite aspecte ale egalit ii între femei i

rba i au fost evocate prin mai multe declara ii sau tratate interna ionale, respectivprin:

Declara ia Universal a Drepturilor Omului (1948);Conven ia asupra drepturilor politice ale femeii (1952),Conven ia asupra cet eniei femeii c torite (1957),Conven ia privind consim mântul la c torie, vârsta minim pentru

torie i înregistrarea c toriilor (1962);Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale iculturale (1966);Pactul interna ional privind drepturile civile i politice (1966);Declara ia privind eliminarea discrimin rii fa de femei (1967).

2. Pe plan europeanPreocuparea Consiliului Europei „de a realiza o uniune mai strâns între membrii s i,

cu scopul de a proteja i promova idealurile i principiile care sunt patrimoniul lor comuni de a favoriza progresul lor economic i social, în special prin ap rarea i dezvoltarea

drepturilor omului i libert ilor fundamentale“, s-a materializat de-a lungul timpului înnumeroase instrumente juridice europene, esen iale pentru promovarea principiuluiegalit ii între femei i b rba i fiind:

Conven ia european pentru protec ia drepturilor omului i alibert ilor fundamentale (1950) i Protocoalele adi ionale;Carta social european (1961);Carta social european revizuit (1996).

Page 19: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 19

3. Pe plan na ionalLegisla ia na ional , în primul rând Constitu ia României, afirm egalitatea între

cet enii s i, f deosebire de sex, i în principiu nu con ine norme discriminatorii dupacest criteriu.

Legislatia romaneasca in domeniu este reglementata de Legea nr 202/2002 republicata in2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, publicata in M. Of. Partea I nr.150/01.03.2007

Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor, functionari publici si personalcontractual, din sectorul public si privat, inclusiv din institutiile publice.

Principiul care sta la baza activitatilor desfasurate in cadrul SC PURPLE SRL este acelaal competentei pentru oricare din posturile de lucru. In prezent firma are angajati din toatecategoriile femei - barbati sau tineri - maturi, fara a aplica criterii diferite de selectie sautratament.

SC PURPLE SRL are nevoie in permanenta de sprijinul unor angajati competenti,proactivi, dinamici, flexibili, transparenti, loiali si capabili sa lucreze in echipa. Pe langapregatirea profesionala, angajatii trebuie sa intruneasca un cumul de alte calitati necesareindeplinirii cu success a sarcinilor incredintate. Succesul politicii firmei in domeniulpersonalului se bazeaza pe lipsa discriminarii de orice fel in ceea ce priveste angajarea,pregatirea si perfectionarea, remunerarea, promovarea si relatiile umane de munca.Acest lucru este stipulat si in regulamentul de ordine interioara al firmei.

Tratamentul egal aplicat angajatilor firmei inlatura frustrarile, tensiunile si provocarileintre angajati. In aceelasi context, firma noastra ia masuri impotriva angajatilor care aumanifestari discriminatorii in firma.

SC PURPLE SRL are incredere in tineri si este pregatit sa investeasca in ascensiunea sidezvoltarea acestora. Persoanele recrutate trebuie sa aiba si au o mentalitate flexibila, suntdeschise catre inovatie si schimbare. Angajatii companiei trebuie sa-si doreasca sa se dezvolteintr-o companie care tinteste sa devina cel mai competent pe piata.

Fiecarei persoane din firma i se cere sa fie responsabila pentru propriile decizii lanivelul executiv sau organizational, acceptand recompensele si consecintele rezultate in urmadeciziei luate precum si oportunitati reale de promovare si dezvoltare a carierei. Angajatilor lise ofera posibilitati reale de crestere a salariului, in functie de eficienta si efortul depus,bonusuri.

SC PURPLE SRL se bazeaza pe imbinarea optima dintre capacitatea tehnica simanageriala a inginerilor si specialistilor cu experienta si creativitatea, entuziasmul si putereade munca a tinerilor absolventi.

3.2. Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila este forma de crestere economica care satisface nevoile societatii intermeni de bunastare pe termen scurt, mediu si lung.

Page 20: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 20

Cea mai cunoscut defini ie a dezvolt rii durabile este cu siguran cea dat de ComisiaMondial pentru Mediu i Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun",cunoscut i sub numele de Raportul Brundtland: "Dezvoltarea durabil este cea careurmare te satisfacerea nevoile prezentului, f a compromite posibilitatea genera iilor viitoarede a- i satisface propriile nevoi

Legisla ia interna ional

Tratatul de la Maastricht (1993)Consiliul de la Göteborg (2001)Consiliul de la Barcelona (2002)Summitul Mondial de la Johannesburg (2002)

Obiectiv fundamental al Strategiei Na ionale de Dezvoltare Durabil : Cre tereabun st rii i prosperit ii individuale i a ansamblului social la nivel na ional, urm rind odezvoltare economic în limitele de suport ale Capitalului Natural, într-un mod care sgaranteze i calitatea vie ii genera iilor viitoare.

Obiective principale

asigurarea st rii de s tate a popula iei;redimensionarea i remodelarea structurii economico-sociale, i transformarea ei într-unsistem durabil;dezvoltarea unui sistem legislativ i institu ional coerent, compatibil cu cel al StatelorMembre;monitorizarea i evaluarea permanent a performan elor economice, sociale i deprotec ie a mediului, printr-un sistem de indicatori cantitativi i calitativi determinabili.

Cele trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile sunt:

societate (dezvoltare sociala)economie (dezvoltare economica)mediu (protectia mediului)

Pentru societate impactul se va reflecta in:

Locuri de munca createConditii de siguranta si securitate in muncaImbunatatirea nivelului de traiReducerea poluarii fonice

Pentru economie impactul se va reflecta in:

Marirea eficientei economiceDin punct de vedere al mediului:

ocrotirea mediului, nu se poate asigura dezvoltarea durabil . Dezvoltarea durabil includeprotec ia mediului, iar protec ia mediului condi ioneaz dezvoltarea durabil . Cerin ele iexigen ele existente la nivelul Uniunii Europene impun o nou abordare a problemelor globalede mediu, din punct de vedere al efectelor i presiunii asupra mediului, a tuturor consecin elor

Page 21: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 21

dezvolt rii socio-economice.Decizii mai bune in raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu înconjur tor,

economic sau social.Prezervarea calit ii mediului înconjur tor, în prezent un concept care s-a extins asupra

calit ii vie ii în complexitatea sa, i sub aspect economic i social.Conferinta privind Mediul care a avut loc la Stockholm a pus pentru prima data in mod

serios problema deteriorarii mediului inconjurator in urma activitatilor umane, ceea ce pune inpericol insusi viitorul omenirii.

Totodata, Raportul admitea ca dezvoltarea economica nu poate fi oprita, dar castrategiile trebuie schimbate astfel incat sa se potriveasca cu limitete ecologice oferite de mediulinconjurator si de resursele planetei.

Proiectul respecta principiul dezvoltarii durabile, toate achizitiile facute putand fifolosite in avantajul generatiilor prezente si viitoare, f a afecta op iunea acesteia din urm dea- i stabili propriile priorit i i mijloace de realizare, asa cum s-a aratat si la grupurile tinta sireleventa proiectului pentru grupurile tinta.

Prin acest proiect se urmareste crearea unei infrastructuri moderne, pentru a sustineactivitatea de comert, care sa permita obtinerea de rezultate remarcabile in domeniulproductivitatii muncii, in contextul actual al dezvoltarii durabile si in acord cu tendinteleeuropene.

4. FINANTAREA PROIECTULUI

4.1. Bugetul proiectului

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusivTVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL I

Cheltuieli pt. Obt. Si amemajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului1.2. Amenajarea terenului1.3. Amenajarea pt. protectia

mediului si aducerea lastarea initiala

TOTAL CAPITOL 1CAPITOLUL2Cheltuieli pentru asig. utilit. nec.2.1. Cheltuieli pentru asigurarea

utilitatilor necesare 41,00 10,00 7,79 48,79 11,90

Page 22: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 22

TOTAL CAPITOL 2 41,00 10,00 7,79 48,79 11,90 CAPITOLUL3Cheltuieli pentru proiect. si asist tehnica3.1 Studii de teren 1,00 0,24 0,19 1,19 0,293.2 Taxe pentru obtinerea de

avize , acorduri si autorizatii 1,00 0,24 0,19 1,19 0,29

3.3 Proiectare si inginerie 57,40 14,00 10,90 68,30 16,663.4 Organizarea procedurilor de

achizitie publicã3.5 Consultantã + studiu

fezabilitate49,20 12,00 9,35 58,55 14,28

3.6 Asistentã tehnicã 24,60 6,00 4,67 29,27 6,54TOTAL CAPITOL 3 133,20 32,48 25,30 158.50 38,66 CAPITOLUL 4Cheltuieli pt. investitia de bazã4.1 Constructii si instalatii:

4.1.1.Sediu piata 615,00 150,00 116,85 731,85 178,504.2 Montaj utilaje tehnologice 65,60 16,00 12,46 78,06 19,044.3 Utilaje, echipamente

tehnologice si functionalecu montaj

73,80 18,00 14,02 87,82 21,42

4.4 Utilaje fãrã montaj siechipamente de transport

4.5 Dotãri 82,00 20,00 15,58 97,58 23,80

4.6 Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 836,41 204,00 158,92 995,33 242,76

CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 92,25 22,50 17,52 109,77 26,77

5.3 Cheltuieli diverse sineprevãzute 344,84 84,10 65,52 410,36 100,08

TOTAL CAPITOL 5 437,10 106,61 83,05 520,15 126,86CAPITOLUL 6Cheltuieli pt. probe tehnologice si teste si pred. beneficiar

6.1 Pregãtirea personalului deexploatare

6.2 Probe tehnologice si testeTOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL 1447,71 353,10 275,06 1722,77 420,19

Din care C+M 615,00 150,00 116,85 731,85 178,50

Page 23: Cerere de Finantare Buna

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 – 2013Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul Solicitantului

Page 23

5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANTARE

Confirm c informa iile incluse în aceast cerere i detaliile prezentate în documenteleanexate sunt corecte i asisten a financiar pentru care am aplicat este necesar proiectuluipentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm c nu am la cuno tin nici un motiv pentru care proiectul arputea s nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

În eleg c dac cererea de finan are nu este complet cu privire la toate detaliile iaspectele solicitate, inclusiv aceast sec iune, ar putea fi respins .

Prezenta cerere a fost completat având cuno tin de prevederile articolelor 473, 474,479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.