PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

download PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

of 17

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  1/17

  PSIHOLOGIA EDUCAŢIEIPSIHOLOGIA EDUCAŢIEI- curs postuniversitar –- curs postuniversitar –

   Tema: Tema:STUCTUA !I DI"A#ICASTUCTUA !I DI"A#ICAACTI$IT%ŢII PSIHICE A ELE$ULUI:ACTI$IT%ŢII PSIHICE A ELE$ULUI:

  I"TELECT& I"TELIGE"Ţ%&I"TELECT& I"TELIGE"Ţ%&G'"DIEG'"DIE

    T i  t  u (  a  r :   C  o  n  ) *  u  n i  v *  +  r *   # i  ,  a i   # I      C  E  S   C   U   T i  t  u (  a  r :   C  o  n  ) *  u  n i  v *  +  r *   # i  ,  a i   # I      C  E  S   C   U

    -  u  c  u  r  e  .  t i   -  u  c  u  r  e  .  t i  a  n  u (  u  n i  v *  /  0  1  2  3  /  0  1  4   a  n  u (  u  n i  v *  /  0  1  2  3  /  0  1  4

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  2/17

  I* INTELECT= totalitatea func iilor mentale centrate în jurul gândirii abstracte iț ș  logice, 

  capacitatea de a gândi, de a opera cu no iuni.ț Sarcini:

  1.DEZVOLTAREA UNEI MOTIVA II FA Ă DE ÎNVĂ ARE I CUNOA TERE, AȚ Ț Ț Ș ȘINTERESELOR COGNITIVE.

  2. FORMAREA UNUI SISTEM DE CUNO TIN E, DEZVOLTAREA CAPACITĂ IIȘ Ț ȚDE:

   A cunoa te;ș

   A în elege;ț A aplica; A integra. 3. DEZVOLTAREA UNOR PRICEPERI I DEPRINDERI DE MUNCĂȘ

  INTELECTUALĂ REGULI, ALGORITMI, REZOLVĂRI DE PRO!LEME,CREA IE":Ț

  Tenici de studiu; !rocedee de memorare logic"; #unca de informare; $eguli de luarea noti elor.ț %. STRUCTURAREA UNOR REPERE ALE CONCEP IEI DESPRE LUME IȚ Ș

  VIA Ă.Ț

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  3/17

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  4/17

  $eflectare mijlocit"&generali'at";(dentificat" cu con tiin a de sine )ș ț*+(T+ -$+ S#;/orm" de operare informa ional",țpsio&cibernetic" 0#. olu1;A gândi = a orbi cu tine însu iț 0(.

  4A5T1.$epre'entare intern" aeenimentelor 0+S++61;

   7 i are originea în necesitatea de așg"si metode de satisfacere a

  trebuin elor biologice 0/$-61;ț.

   

  !roces de operare cu no iuni,țconcepte;!roces secen ial de deci'ii, de ațg"si cel mai scurt i eficient mod deșalegere a unei deci'ii 08.9$5-$1!roine din perturbarea actuluirefle 0nepotriirea dintre cesper"m i ce se întâmpl"ș  08.6--

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  5/17

  STRUCTURI ALE G#NDIRII:

  P$i%ci&i'l (%c)i*e$ii + e%*i% - *e - e*e- l'c$'$ile c- '%i/ iț țco0&lee, i%e *eli0i-e.Fi2- i- 3'%c io%-l/ $igi*i-e" 4 5 c)i$i'$i+6 $i'%g)i'$i 7 ".ț țDi3ic'l-e (% 0-%e$-$e- e%'% '$ilo$ %eg-ie 4 8 %' e9e %'0/$ &-$.ț

   OPERA II INTELECTUALE ALE G#NDIRII:Ț A%-li;- 4 9i%e;-<

  I%*'c i- 4 *e*'c i-

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  6/17

  G#NDIREA TE=NICĂ

   

  ândirea tenic" = actiitate îndreptat" spre elaborarea i re'olareașproblemelor tenice.

  ândirea practic" = actiitate îndreptat" spre elaborarea i re'olareașproblemelor practice.

  ândirea intuiti&ac ional" = orientarea concret" într&o situa ie cu caracter intuitiț ț

  i trecerea rapid" la ac iune:ș ț Aten ie sporit" la detalii;ț

  Trecerea rapid" de la gândire la ac iune, ie ire rapid" din dificultate;ț ș

  $e'olarea problemelor neplanificate;

   Aplicarea cuno tin elor la condi ii ariate;ș ț ț$esponsabilitate 0logic&sentiment1.

  ândirea constructi";

  ândirea func ional";ț

  ândirea economic";

  ândirea organi'at".

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  7/17

  Componente structurale

  5+ (5-Ț (#A(5-  A* (5-Ț

   No iuni tehniceț Componenta Execu ieț

  Limbaj grafic figurală,  7 ncercare -

  Simboluri Imaginea, explorare

  Coduri Schema, Control

  Conven iiț Proiectul reglare

  !ndirea

  inductivă

  !ndirea

  reproductivă

  "nali#ă ) Sinte#ă

  "b$tracti#are

  enerali#are

  %epre#entare $pa ialăț

  Conflict cognitiv

  !ndire

   productivă

  &eci#ie

  !ndirea

  deductivă

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  8/17

  TRĂSĂTURILE G#NDIRII TE=NICE

  -laborea'" i re'ol" probleme tenice;ș

  !ractic";

  (ntuiti&ac ional";ț

  $eproducti"&producti";

  6iergent"&conergent".

  TIPURI DE PRO!LEME CONSTRUCTIVE

  1.Mo%-> *'&/ 0o*el %-'$-l ) se d"un model i un set de piese, se cereș

  montajul conform modelului;?.Mo%-> *'&/ o 9c)e0/ *-/ ) se d"scema i un set de piese, se cereșmontajul conform scemei;@.Co0&le-$e- '%ei co%9$'c iiț  )

   început" i neterminat", din care s&așetras>;6.De $eco%9$'c ieț  ) prin modific"riconstructie, adaptate, transferareaprincipiului de func ionare;ț.Co%9$'cie)%ice &$o&$i';i9e ) sedau piese, se cere ? func ionalitate, sețreali'ea'" scema sau produsul.

  + problem" instructi" = o dificultateteoretic" sau practic", a c"rei re'olareeste re'ultatul unei eplor"ri actiedesf" urate de c"tre ele 0situa ieș țdeliberat organi'at"1>, dobândind înfelul acesta cuno tin e noi, o eperien "ș ț țnou". 0. +4+51

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  9/17

  ALTE TIPURI DE PRO!LEME ÎN FUNC IE DE GARDIEN II PRO!LEMATICIȚ Ț

   

  Re&$o*'ci%ec$e-ie  ) transferarea unei situa ii date, bine specificate, într&oțalta, tot bine structurat" prin c"i u'uale, algoritmice;De0o%9$-ie2&lic-ie  ) doedirea, demonstrarea, eplicarea st"rii finalebine specificate;E'$i9icc$e-ie ) se specific" doar natura general" a solu iei i, ag, uneleț șcerin e ale sale; implic": eplorare, descoperire, inen ie;ț ț

  I%e%ic$e-ie ) se men ionea'" unele elemente prin combinarea c"rora sețpresupune atingerea st"rii finale ag specificat";De o&i0i;-$e&$e&$oiec-$e c$e-i/ ) starea ini ial" este perfect specificat" iț șpornind de la un element dat, bine cunoscut, f"r" specificarea st"rii finale 0delocsau slab1 cu agi indica ii asupra propriet" ilor solu iei 0reparcurgerea drumuluiț ț țpân" la obiecti, dar pe o cale nou"1.

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  10/17

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  11/17

  PRO!A BAL!ERT EINSTEINB'()* din locuitorii planetei nu $unt capabili $ă re#olve ace$t te$t+'aci i tu parte din cele * per$oane.ș

  Pre#um ii/ț

  'Exi$tă 0 ca$e, fiecare de altă culoare+ 7 n fiecare ca$ă locuie te o per$oană de altă na ionalitate+ș ț'iecare fumea#ă o marca iș  î i place o băutură, i de ine un nou animal de ca$ă+ș ț' Nici una din cele 0 per$oane nu bea aceea i băutură, nu fumea#ă aceea i marcă, nuș ș

  de ine acela i animal de ca$ă.ț ș

   7 ntrebare/ Cui apar ine pe ti orul1ț ș ș

  Indica ii/ț'2ritanicul locuie teș  î n ca$a ro ie+ș'Suede#ul are un c!ine+'&ane#ul bea cu plăcere ceai+'Ca$a verde $e află î n $t!nga ca$ei albe+'Locatarul ca$ei ver#i bea cafea+'Per$oana care fumea#ă Pall 3all are o pa$ăre+

  'Locatarul ca$ei din mijloc bea lapte+'Locatarul ca$ei galbene fumea#ă &unhill+' Norvegianul locuie teș  î n prima ca$ă+'umătorul de 3arlboro locuie te l!ngă cel cu pi$ica+ș'Cel cu cal locuie te l!ngă cel ce fumea#ă &unhill+ș'umătorul de 4infield bea bere+' Norvegianul locuie te l!ngă ca$a alba$tră+ș'ermanul fumea#ă %othman$.

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  12/17

  1. PRO!A CELOR 5 !E EȚCo%9$'i i 6 $i'%g)i'$i *i% 5 e e.ț ț?. PRO!A GUILFORD

  S" se ridice % cibrituri astfel încât s" r"mân" % p"trate.

  @.PRO!A CELOR PUNCTE BMAIERB

  U%i i &'%cele &$i% 6 li%iiț*$e&e, co%i%'e

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  13/17

  STRATEGIA ELEMENTARĂ PENTRU DETERMINAREA RELA IILOR ÎNȚDOMENIUL FENOMENELOR FIZICE

  [email protected] . 5umi i ariabila dependent" 0lucrul pe care încerca i s"&lț ț

  scimba i1Bț[email protected] 2. Specifica i ariabilele independente 0factorii care ar puteaținfluen a lucrul pe care încerca i s"&l scimba i1;ț ț ț

  [email protected] 3. *oncentra i&" aten ia asupra primei ariabile independente.ț ț6a i&i diferite alori nescimbând nimic altcea. 7nregistraCi aloarea celor dou"țariabile.

  [email protected] %. Sinteti'aCi re'ultatele pasului 3 sub forma unei formule erbale:.#odificarea lui A modific" 0nu1 pe 92.Amplificându&l pe A 0reducându&l1 9 se reduce& se amplific"[email protected] D. @uaCi ariabila independent" ce urmea'". $epetaCi paEii 3 Ei %.

  !roceda i la fel cu toate ariabilele independente.ț[email protected] F. Sinteti'aCi totalitatea re'ultatelor în afirmaCia GSpre a&l amplifica

  pe 9 0a&l reduce1 aE putea s"&l amplific 0s"&l reduc1 pe ..., sau s"&l ... Aptitudinea de a anali'a legit"Cile mediului fi'ic, cunoaEterea metodei

  eperimentale 0obserarea, clasificarea, m"surarea, tabelarea, etragereadeducCiilor1.

  -.: +scilaCia pendulului, planul înclinat, legea ga'elor etc.

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  14/17

  CÂTEVA METODE DE EXERSARE A GÂNDIRIIMETODA MOZAICULUIMetoa !rupur"lor "nterepenente

  'iecare elev are o $arcină de lucru î n care devine expert.'Profe$orul $tabile5te 6-0 teme iar cla$a e$te î mpăr7ită î n $ubgrupe de 6-0.

  '&ocumentarea exper7ilor 5i di$cu7ii î ntre exper7i.'%evenirea î n grupă.'rupele pre#intă conclu#ii î n plen.

  METODA SC#IM$% &EREC#EA'B

  'Perechile re#olvă o problemă pe o fi5ă delucru dată 80-9:H;'Se Grote$c perechile 5i $e re#olvă fi5a 5.a.m.d.

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  15/17

  METODA &%L%RIILOR GÂNDITOARE9."lbă ) g!ndire obiectivă

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  16/17

  III( INTELIGEN)AInter-legere @ a lega, a corela 8Cicero;

  +peraCiuni care intr" înscema (*ompreensiunea(nenCia+rientarea c"tre scop*en'ura, critica

  ( = cunoaEterea relaCiilor  = aptitudine 0Spearman1

  /actori determinanCi ai (.$aCionamentul inducti (2.$aCionamentul deducti 63.#emoria #%.Aptitudinea numeric" 5D.$apiditatea percepCiei !F.Aptitudinile spaCiale SK.*ompreensiunea erbal" L

  M./luenCa erbal

  VC 

  VM  I Q   =.

    coeficientul de inteligenC" ca raport între ârsta mental Ei cea cronologic"

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  17/17

  INTELIGENŢEMULTIPLE

  FORME ALECREATIVITĂŢII

  9()0 9((=

  -liot

  AoBard ardner 

  *( L"n!+"st"c,'5urin7ă de exprimare'Sen$ibilitate pentru î n7ele$

  -(Lo!"co.matemat"c,'abilitate pentru calcule'anali#e-rela7ii

  /( Mu0"cal.r"tm"c,'Sunet, ritm, tonalitate,

  Dnăl ime,timbruț

  1( Spa2"al,'%epre#entări $pa7iale

  3( Natural"st,

   

  4( 5"neste0"c,'Coordonarea mi5cărilor 

  6( Inter 7" "ntrapersonal,'Sen$ibilitate pentru al7ii 7 n7elegerea $inelui8( E9"sten2"al,'Sen$uri majore

  '>alori univer$ale

  'Lucru cu obiecte

  enomene naturale eco, plante,

  animale

  3anipulări

  Einstein

  Stravins5i

  Picasso

  Dar6in

  Gra,am

  7reu+

  Gan+,i