PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

download PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

of 17

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  1/17

  PSIHOLOGIA EDUCAŢIEIPSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - curs postuniversitar –- curs postuniversitar –

   Tema: Tema:STUCTUA !I DI"A#ICASTUCTUA !I DI"A#ICA ACTI$IT%ŢII PSIHICE A ELE$ULUI:ACTI$IT%ŢII PSIHICE A ELE$ULUI:

  I"TELECT& I"TELIGE"Ţ%&I"TELECT& I"TELIGE"Ţ%& G'"DIEG'"DIE

    T i  t  u (  a  r :   C  o  n  ) *  u  n i  v *  +  r *   # i  ,  a i   # I      C  E  S   C   U   T i  t  u (  a  r :   C  o  n  ) *  u  n i  v *  +  r *   # i  ,  a i   # I      C  E  S   C   U

    -  u  c  u  r  e  .  t i   -  u  c  u  r  e  .  t i   a  n  u (  u  n i  v *  /  0  1  2  3  /  0  1  4   a  n  u (  u  n i  v *  /  0  1  2  3  /  0  1  4

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  2/17

  I* INTELECT = totalitatea func iilor mentale centrate în jurul gândirii abstracte iț ș  logice, 

  capacitatea de a gândi, de a opera cu no iuni.ț  Sarcini:

   1.DEZVOLTAREA UNEI MOTIVA II FA Ă DE ÎNVĂ ARE I CUNOA TERE, AȚ Ț Ț Ș Ș INTERESELOR COGNITIVE.

   2. FORMAREA UNUI SISTEM DE CUNO TIN E, DEZVOLTAREA CAPACITĂ IIȘ Ț Ț DE:

   A cunoa te;ș 

   A în elege;ț  A aplica;  A integra.  3. DEZVOLTAREA UNOR PRICEPERI I DEPRINDERI DE MUNCĂȘ

  INTELECTUALĂ REGULI, ALGORITMI, REZOLVĂRI DE PRO!LEME, CREA IE":Ț

   Tenici de studiu;  !rocedee de memorare logic";  #unca de informare;  $eguli de luarea noti elor.ț  %. STRUCTURAREA UNOR REPERE ALE CONCEP IEI DESPRE LUME IȚ Ș

  VIA Ă.Ț

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  3/17

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  4/17

  $eflectare mijlocit"&generali'at"; (dentificat" cu con tiin a de sine )ș ț *+(T+ -$+ S#; /orm" de operare informa ional",ț psio&cibernetic" 0#. olu1; A gândi = a orbi cu tine însu iț 0(.

  4A5T1. $epre'entare intern" a eenimentelor 0+S++61;

   7 i are originea în necesitatea de aș g"si metode de satisfacere a

  trebuin elor biologice 0/$-61;ț.

   

  !roces de operare cu no iuni,țconcepte; !roces secen ial de deci'ii, de aț g"si cel mai scurt i eficient mod deș alegere a unei deci'ii 08. 9$5-$1 !roine din perturbarea actului refle 0nepotriirea dintre ce sper"m i ce se întâmpl"ș  08. 6--

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  5/17

  STRUCTURI ALE G#NDIRII:

  P$i%ci&i'l (%c)i*e$ii + e%*i% - *e - e*e- l'c$'$ile c- '%i/ iț ț co0&lee, i%e *eli0i-e. Fi2- i- 3'%c io%-l/ $igi*i-e" 4 5 c)i$i'$i+6 $i'%g)i'$i 7 ".ț ț Di3ic'l-e (% 0-%e$-$e- e%'% '$ilo$ %eg-ie 4 8 %' e9e %'0/$ &-$.ț

   OPERA II INTELECTUALE ALE G#NDIRII:Ț  A%-li;- 4 9i%e;-<

   I%*'c i- 4 *e*'c i-

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  6/17

  G#NDIREA TE=NICĂ

   

  ândirea tenic" = actiitate îndreptat" spre elaborarea i re'olareașproblemelor tenice.

  ândirea practic" = actiitate îndreptat" spre elaborarea i re'olareaș problemelor practice.

  ândirea intuiti&ac ional" = orientarea concret" într&o situa ie cu caracter intuitiț ț

  i trecerea rapid" la ac iune:ș ț  Aten ie sporit" la detalii;ț

  Trecerea rapid" de la gândire la ac iune, ie ire rapid" din dificultate;ț ș

  $e'olarea problemelor neplanificate;

   Aplicarea cuno tin elor la condi ii ariate;ș ț ț $esponsabilitate 0logic&sentiment1.

  ândirea constructi";

  ândirea func ional";ț

  ândirea economic";

  ândirea organi'at".

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  7/17

  Componente structurale

  5+ (5-Ț (#A(5-  A* (5-Ț

   No iuni tehniceț Componenta Execu ieț

  Limbaj grafic figurală,  7 ncercare -

  Simboluri Imaginea, explorare

  Coduri Schema, Control

  Conven iiț Proiectul reglare

  !ndirea

  inductivă

  !ndirea

  reproductivă

  "nali#ă ) Sinte#ă

  "b$tracti#are

  enerali#are

  %epre#entare $pa ialăț

  Conflict cognitiv

  !ndire

   productivă

  &eci#ie

  !ndirea

  deductivă

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  8/17

  TRĂSĂTURILE G#NDIRII TE=NICE

  -laborea'" i re'ol" probleme tenice;ș

  !ractic";

  (ntuiti&ac ional";ț

  $eproducti"&producti";

  6iergent"&conergent".

  TIPURI DE PRO!LEME CONSTRUCTIVE

  1.Mo%-> *'&/ 0o*el %-'$-l ) se d" un model i un set de piese, se cereș

  montajul conform modelului;?.Mo%-> *'&/ o 9c)e0/ *-/ ) se d" scema i un set de piese, se cereș montajul conform scemei; @.Co0&le-$e- '%ei co%9$'c iiț  )

   început" i neterminat", din care s&aș etras>; 6.De $eco%9$'c ieț  ) prin modific"ri constructie, adaptate, transferarea principiului de func ionare;ț .Co%9$'cie)%ice &$o&$i';i9e ) se dau piese, se cere ? func ionalitate, seț reali'ea'" scema sau produsul.

  + problem" instructi" = o dificultateteoretic" sau practic", a c"rei re'olare este re'ultatul unei eplor"ri actie desf" urate de c"tre ele 0situa ieș ț deliberat organi'at"1>, dobândind în felul acesta cuno tin e noi, o eperien "ș ț ț nou". 0. +4+51

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  9/17

  ALTE TIPURI DE PRO!LEME  ÎN FUNC IE DE GARDIEN II PRO!LEMATICIȚ Ț

   

  Re&$o*'ci%ec$e-ie  ) transferarea unei situa ii date, bine specificate, într&oțalta, tot bine structurat" prin c"i u'uale, algoritmice; De0o%9$-ie2&lic-ie  ) doedirea, demonstrarea, eplicarea st"rii finale bine specificate; E'$i9icc$e-ie ) se specific" doar natura general" a solu iei i, ag, uneleț ș cerin e ale sale; implic": eplorare, descoperire, inen ie;ț ț

  I%e%ic$e-ie ) se men ionea'" unele elemente prin combinarea c"rora seț presupune atingerea st"rii finale ag specificat"; De o&i0i;-$e&$e&$oiec-$e c$e-i/ ) starea ini ial" este perfect specificat" iț ș pornind de la un element dat, bine cunoscut, f"r" specificarea st"rii finale 0deloc sau slab1 cu agi indica ii asupra propriet" ilor solu iei 0reparcurgerea drumuluiț ț ț pân" la obiecti, dar pe o cale nou"1.

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  10/17

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  11/17

  PRO!A BAL!ERT EINSTEINB '()* din locuitorii planetei nu $unt capabili $ă re#olve ace$t te$t+ 'aci i tu parte din cele * per$oane.ș

  Pre#um ii/ț

  'Exi$tă 0 ca$e, fiecare de altă culoare+  7 n fiecare ca$ă locuie te o per$oană de altă na ionalitate+ș ț 'iecare fumea#ă o marca iș  î i place o băutură, i de ine un nou animal de ca$ă+ș ț ' Nici una din cele 0 per$oane nu bea aceea i băutură, nu fumea#ă aceea i marcă, nuș ș

  de ine acela i animal de ca$ă.ț ș

   7 ntrebare/ Cui apar ine pe ti orul1ț ș ș

  Indica ii/ț'2ritanicul locuie teș  î n ca$a ro ie+ș 'Suede#ul are un c!ine+ '&ane#ul bea cu plăcere ceai+ 'Ca$a verde $e află î n $t!nga ca$ei albe+ 'Locatarul ca$ei ver#i bea cafea+ 'Per$oana care fumea#ă Pall 3all are o pa$ăre+

  'Locatarul ca$ei din mijloc bea lapte+ 'Locatarul ca$ei galbene fumea#ă &unhill+ ' Norvegianul locuie teș  î n prima ca$ă+ 'umătorul de 3arlboro locuie te l!ngă cel cu pi$ica+ș 'Cel cu cal locuie te l!ngă cel ce fumea#ă &unhill+ș 'umătorul de 4infield bea bere+ ' Norvegianul locuie te l!ngă ca$a alba$tră+ș 'ermanul fumea#ă %othman$.

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  12/17

  1. PRO!A CELOR 5 !E EȚ Co%9$'i i 6 $i'%g)i'$i *i% 5 e e.ț ț ?. PRO!A GUILFORD

  S" se ridice % cibrituri astfel încât s" r"mân" % p"trate.

  @.PRO!A CELOR  PUNCTE BMAIERB

  U%i i &'%cele &$i% 6 li%iiț *$e&e, co%i%'e

 • 8/18/2019 PSIHOLOGIA EDUCATIEI Inteligenta, Gandire

  13/17

  STRATEGIA ELEMENTARĂ PENTRU DETERMINAREA RELA IILOR ÎNȚ DOMENIUL FENOMENELOR FIZICE

  !AS@ . 5umi i ariabila dependent" 0lucrul pe care încerca i s"&lț ț

  scimba i1Bț!AS@ 2. Specifica i ariabilele independente 0factorii care ar puteaț influen a lucrul pe care încerca i s"&l scimba i1;ț ț ț

  !AS@ 3. *oncentra i&" aten ia asupra primei ariabile independente.ț ț 6a i&i diferite alori nescimbând nimic altcea. 7nregistraCi aloarea celor dou"ț ariabile.

  !AS@ %. Sinteti'aCi re'ultatele pasului 3 sub forma unei formule erbale:.#odificarea lui A modific" 0nu1 pe 9 2.Amplificându&l pe A 0reducându&l1 9 se reduce& se amplific" !AS@