LIMBA CARE NE UNESTE - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=caiet1/caiet1.pdf · Legea...

of 128 /128
PROGRAMUL NAÞIUNILOR UNITE pentru DEZVOLTARE DEPARTAMENTUL RELAÞII INTERETNICE LIMBA CARE NE UNESTE CAIET DE EXERCITII nivelul I , , CHIªINÃU, 2004

Embed Size (px)

Transcript of LIMBA CARE NE UNESTE - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=caiet1/caiet1.pdf · Legea...

 • PROGRAMUL NAÞIUNILOR UNITE pentru DEZVOLTAREDEPARTAMENTUL RELAÞII INTERETNICE

  LIMBA CARE NE UNESTECAIET DE EXERCITII

  nivelul I,

  ,

  CHIªINÃU, 2004

 • 2 L imba care ne uneºte

  Limba – mijloc de integrare socialã

  LIMBA CARE NE UNEªTE

  CAIET DE EXERCIÞII

  nivelul I

  Coordonatori:

  dr. conf. Sabina Corniciuc, dr. hab. Elena Constantinovici

  Experþi naþionali:

  dr. Felicia Cenuºã, Corpul Pãcii din Moldova, dr. Al.Gherasim, USM, dr. A.Gorea, USM

  Autori:

  Alexei Acsan, cercetãtor ºtiinþific, Institutul de Lingvisticã al AªM, dr. Ala Cojocaru-Zavadschi, conf. univ.,Universitatea Univers Moldova, Lucia Cucu, doctorandã, Institutul de Lingvisticã al AªM

  Lucrarea a fost editatã în cadrul Proiectului „Limba – mijloc de integrare socialã”, implementat ºi susþinutfinanciar de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) ºi coordonat pe plan naþional deDepartamentul Relaþii Interetnice al Republicii Moldova.

  PNUD este reþeaua globalã a Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, care promoveazã schimbarea ºi conectareaþãrilor la surse de cunoºtinþe, experienþã ºi resurse pentru a ajuta oamenii sã-ºi construiascã o viaþã mai bunã.Prezent în 166 de þãri, PNUD conlucreazã cu ele în identificarea soluþiilor proprii pentru realizarea sarcinilor dedezvoltare la nivel global ºi naþional. În timp ce þãrile îºi dezvoltã capacitãþile locale, ele beneficiazã de experienþaexperþilor PNUD ºi a partenerilor sãi.

  La editarea lucrãrii s-a þinut cont de „identitatea lingvisticã moldo-românã realmente existentã”, stipulatã înLegea cu privire la funcþionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 3465-XI din 01.09.1989).

  Echipa de elaborare a lucrãrii a valorificat majoritatea observaþiilor expuse în procesul expertizei.

  PNUD îºi rezervã dreptul de autor ºi în cazul în care editarea Caietului se va face în scopuri comerciale.

 • L imba care ne uneºte 3

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Prefaþã

  Caietul de exerciþii este un supliment la manualul Limba care ne uneºte, nivelul I, ºi este destinattuturor celor care vor sã posede limba oficialã a statului.

  Având la bazã materialele didactice elaborate în cadrul Proiectului PNUD Moldova „Limba – mijloc deintegrare socialã”, Caietul este prevãzut pentru lucrul individual.

  Lucrarea conþine 16 unitãþi în care îºi gãsesc reflectare cele 40 de lecþii din manual. Exerciþiile incluse înCaiet contribuie la formarea ºi dezvoltarea abilitãþilor de comunicare ºi servesc drept instrument de autoeva-luare / autotestare.

  Fiecare lecþie are 4 rubrici: Audiem – Vorbim – Citim – Scriem.

  Rubrica Audiem include, de regulã, 3 activitãþi – preaudiere, audiere, postaudiere. Unele exerciþii depreaudiere sunt înregistrate pe casetã pentru o însuºire temeinicã a sistemului fonematic. Exerciþiile depostaudiere se efectueazã dupã audierea textelor de pe casetã. Pentru o mai bunã înþelegere, vã recomandãmsã audiaþi textele de 2-3 ori.

  Activitatea de vorbire creeazã automatisme de însuºire ºi de utilizare a limbii în diverse situaþii de comunicare.Exerciþiile se vor efectua în baza imaginilor, a intenþiilor comunicative, a dialogurilor.

  Formarea abilitãþilor de citire corectã ºi de îmbogãþire a vocabularului se realizeazã prin perceperea ºicomentarea informaþiei, prin dezvoltarea deprinderilor de a corela cele citite cu viaþa realã.

  Activitatea de scriere dezvoltã capacitatea de a stãpâni sistemul grafic al limbii de studiu ºi includecomentarea ºi completarea unor formulare de acte oficiale, improvizarea unor texte în baza imaginilor, asituaþiilor din viaþa de zi cu zi.

  Toate aceste activitãþi efectuate conºtiincios vor contribui la îmbogãþirea vocabularului ºi la însuºireagramaticii, adicã la realizarea unei comunicãri eficiente.

  Cheia exerciþiilor vã ajutã sã vã autoverificaþi.

  Anexa conþine 4 teste, care se vor rezolva succesiv, dupã fiecare 10 lecþii din manual.

  În speranþa cã acest Caiet de exerciþii va facilita însuºirea limbii, autorii doresc tuturor succese.

  Sfaturi utile

  Pentru a însuºi cu succes limba þãrii în care trãiþi, nu rataþi ocazia:

  • sã puneþi întrebãri la serviciu, la domiciliu, în stradã, la magazin, la piaþã, la poºtã etc.;

  • sã vorbiþi la telefon cu prietenii ºi colegii dvs.;

  • sã povestiþi colegilor despre cele auzite la radio;

  • sã citiþi ziare ºi reviste;

  • sã priviþi emisiuni televizate.

 • 4 L imba care ne uneºte

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Completaþi fiºa personalã.

  Numele .......................................................

  Prenumele ...................................................

  Profesia .......................................................

  Oraºul .........................................................

  Þara ............................................................

 • L imba care ne uneºte 5

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Cuprins

  Unitatea 0 .................................................................................. 6

  Unitatea I Lecþiile 1-5 ................................................................. 8

  Unitatea a II-a Lecþiile 6-7 ................................................................. 17

  Unitatea a III-a Lecþiile 8-9 ................................................................. 25

  Unitatea a IV-a Lecþiile 10-11 ............................................................. 32

  Unitatea a V-a Lecþiile 12-14 ............................................................. 40

  Unitatea a VI-a Lecþiile 15-17 ............................................................. 48

  Unitatea a VII-a Lecþiile 18-20 ............................................................. 54

  Unitatea a VIII-a Lecþiile 21-22 ............................................................. 59

  Unitatea a IX-a Lecþiile 23-24 ............................................................. 64

  Unitatea a X-a Lecþiile 25-27 ............................................................. 70

  Unitatea a XI-a Lecþiile 28-29 ............................................................. 77

  Unitatea a XII-a Lecþiile 30-31 ............................................................. 81

  Unitatea a XIII-a Lecþiile 32-34 ............................................................. 86

  Unitatea a XIV-a Lecþiile 35-36 ............................................................. 92

  Unitatea a XV-a Lecþiile 37-38 ............................................................. 97

  Unitatea a XVI-a Lecþiile 39-40 ............................................................. 103

  Cheia exerciþiilor .................................................................................. 112

  Anexã .................................................................................. 118

 • 6 L imba care ne uneºte / Unitatea 0

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea 0

  1. Învãþãm alfabetul. Rostim împreunã.

  A a a H h ha O o o T t te W w dublu ve

  Ã ã ã I i i P p pe Þ þ þe X x ics

  Â â â Î î î Q q chiu U u u Y y i grec

  B b be J j je R r re V v ve Z z ze

  C c ce K k ca S s se

  D d de L l le ª º ºe

  E e e M m me

  F f fe N n ne

  G g ghe

  2. Pronunþaþi corect abrevierile.USM, ASEM, ULIM, OSCE, ONU, NATO, SUA, PNUD.

  a – ã

  e – i

  a – o

  ã – â

  i – î

  o – u

  a – ã – â

  e – i – î

  a – o – u

  a

  e ã o

  i î u

  3. Pronunþaþi corect vocalele.

  Moldova, România, Europa, America, Rusia.

  4. Pronunþaþi corect vocala o neaccentuatã.Otaci, Costeºti, Holercani, Comrat, Popeºti, Orhei.

  5. Pronunþaþi corect diftongii.

  6. Pronunþaþi corect consoanele.

  b p v f d t j ş Berlin Paris Varşovia Francfurt Damasc Tripoli Japca Şoldăneşti

  g c h z s ţ l m n r

  Grinăuţi Constanţa Huşi Zaporojie Saratov Ţarigrad Lisabona Madrid Nisa Riga

  e u e a e i a i a u eu ea ei ai au

  Hasdeu Creangă Dosoftei Budulai Sauca

  i a o u o i o a i e ia ou oi oa ie

  Boianu Copou Cimpoi Oancea Iepureanu

 • L imba care ne uneºte / Unitatea 0 7

  Limba – mijloc de integrare socialã

  7. Pronunþaþi corect.

  A.

  ce, ci

  k

  k‘

  Briceni, Cimiºlia, Cehia, Cipru;

  Cahul, Comrat, Criuleni, Mitoc;

  Chiºinãu, Chetrosu, Drochia, China.

  B.

  ge, gi

  g

  g‘

  Germania, Giurgiuleºti, Geneva, Egipt;

  Gâsca, Galaþi, Grigoriopol, Sankt-Petersburg;

  Ghidighici, Gherman, Ghindeºti, Ghetlova.

  8. Pronunþaþi corect consoanele g [dç] ºi j.Mingir, Verejeni, Geamãna, Rogojeni, Dobrogea, Dobruja.

  9. Pronunþaþi corect consoanele d, t, n din urmãtoarele silabe:

  10. Pronunþaþi corect i final.Ungheni, Floreºti, Râºcani, Criuleni, Vulcãneºti.

  da – de – di – do – du – dâ – dã

  ta – te – ti – to – tu – tâ – tã

  na – ne – ni – no – nu – nâ – nã

  Dancu, Glodeni, Edineþ, Donduºeni, Dângeni, Dãnceni;

  Taraclia, Teleneºti, Tighina, Todireºti, Tudora, Târnova, Tãnãtari;

  Naslavcea, Negureni, Nisporeni, Noroceni, Nucãreni, Nãpãdeni.

 • 8 L imba care ne uneºte / Unitatea I

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea I / Lecþia 1

  1. Rostim împreunã.

  2. Ascultaþi dialogurile La telefon.

  3. Completaþi dialogul Bunã ziua.

  – Bunã .................... .

  – .................... ziua.

  – ........................ din Moldova?

  – Nu, sunt ............................. .

  – Sunteþi ............................. (naþionalitatea)?

  – Da, sunt ............................. .

  – La revedere.

  – Pe curând.

  A U D I E M

  S C R I E M

  4. Scrieþi þãrile care au urmãtoarele capitale.

  Chiºinãu – Moldova Varºovia –

  Bucureºti – Sofia –

  Kiev – Roma –

  Moscova – Erevan –

  5. Completaþi spaþiile libere.

  Eu .............................. .............................. suntem

  .............................. eºti voi ..............................

  el .............................. .............................. sunt

  .............................. este ele ..............................

 • L imba care ne uneºte / Unitatea I 9

  Limba – mijloc de integrare socialã

  C I T I M

  6. Da sau nu? Bifaþi. DA NU

  1) Mihai Eminescu este român.

  2) Aleksandr Puºkin este rus.

  3) Bill Clinton este bulgar.

  4) Napoleon este englez.

  5) Taras ªevcenko este rus.

  7. Scrieþi echivalentul românesc al expresiei.

  (rus.) Áûòü èëè íå áûòü.

  (engl.) To be or not to be.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

  Unitatea I / Lecþia 2

  8. Ascultaþi cuvintele ºi puneþi accentul.1) Manager, ºofer, vânzãtor, ºcoalã, teatru.

  2) Contabil, oraº, economist, educatoare, profesoarã.

  9. Ascultaþi dialogurile Profesii.

  10. Ce profesie au persoanele din dialog? Completaþi propoziþiile.

  1) Mihai este ............................... . 3) Ana este ..................................... .

  2) Ion .......................................... . 4) Dan ............................................ .

  11. Dvs. ce sunteþi de profesie? Dar prietenii dvs.?Model: (El) Vasile este medic.

  1) Eu sunt ............................. . 3) ............................ este ....................................... .

  2) ....................... este ......................... . 4) ............................ este ....................................... .

  A U D I E M

 • 10 L imba care ne uneºte / Unitatea I

  Limba – mijloc de integrare socialã

  14. Rezolvaþi integrama ºi veþi afla un cuvânt nou.

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  13. Completaþi propoziþiile dupã imaginile de mai sus.

  1) Alexei este................................................... . 5) Olga este ..................................................... .

  2) Elena este.................................................... . 6) Lucia este .................................................... .

  3) Mihai este ................................................... . 7) Victor este ................................................... .

  4) Dan este ...................................................... . 8) Ion este ....................................................... .

  S C R I E M

  C I T I M

  12. Indicaþi ce numãr are imaginea.

  Contabil medic ºofer sportiv

  profesoarã vânzãtoare educatoare vânzãtor

  1

  4

  2

  8

  7

  6

  5

  3

 • L imba care ne uneºte / Unitatea I 11

  Limba – mijloc de integrare socialã

  15. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Ðåìåñëî ïèòü – åñòü íå ïðîñèò, à ñàìî êîðìèò.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

  Unitatea I / Lecþia 3

  16. Rostim împreunã.

  17. Ascultaþi cuvintele ºi puneþi accentul.Dicþionar, cursant, radierã, perete, tablou, stilou.

  A U D I E M

  S C R I E M

  18. Completaþi dialogurile La lecþie ºi Sã facem cunoºtinþã.

  A.

  – Suntem la lecþie. Ce este acesta?

  – Acesta este un ............................... .

  – Dar aceasta?

  – Aceasta este o ............................. .

  – Acesta este un pix? .

  – Nu, acesta este un ............................ .

  – Dar aceasta ce este?

  – Aceasta este o ............................. .

  – Aceasta este o floare?

  – Nu, aceasta nu este o floare. Acesta este un .................... .

  – Ce este acesta?

  – Acesta este un ....................... .

 • 12 L imba care ne uneºte / Unitatea I

  Limba – mijloc de integrare socialã

  C I T I M

  21. Adevãrat sau fals? Încercuiþi.La tablã este un burete. A. F.

  Pe burete este un perete. A. F.

  Pe tablou este o tablã. A. F.

  B. Cuvinte de reper: acesta, aceasta.

  – Eu sunt Dan. Dar cine e .....................?

  – ................. este Mihai.

  – Cine este lângã Mihai?

  – ................ e Mihaela.

  – Acolo cine este?

  – .................. e George, iar ................ este Georgeta.

  19. Scrieþi aceste cuvinte în românã.

  20. Ce este aici? Dar acolo?Model: Aici este un ............... . / Aici este un caiet.Acolo este o ........................... . / Acolo este o carte.

  1) Aici este un ........................ . 4) Acolo este o ........................ .

  2) Aici este un ........................ . 5) Acolo este o ........................ .

  3) Aici este un ........................ . 6) Acolo este o ........................ .

  Lângã tablã este un tablou. A. F.

  Pe masã este o floare. A. F.

  Lângã uºã este un scaun. A. F.

  V O R B I M

  22. Ce obiecte sunt în biroul dvs.?Model: Acesta este un scaun.

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  ó÷åáíèê, textbook

  êíèãà, book

  ðó÷êà, pen

  òåòðàäü, notebook

  êàðàíäàø, pensil

  ðåçèíêà, eraser

 • L imba care ne uneºte / Unitatea I 13

  Limba – mijloc de integrare socialã

  23. În salã sunt 10 cursanþi. Cine sunt ei?Model: Acesta este Mihai. Aceasta este Maria.

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  24. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Îäèí â ïîëå íå âîèí.

  (engl.) Union is strength.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

  Unitatea I / Lecþia 4S C R I E M

  25. Completaþi dialogurile Noi suntem juriºti ºi Voi sunteþi funcþionari.A. Model: Sunteþi ............ (jurist). /Sunteþi juriºti.

  Vladimir: – Bunã dimineaþa!

  Dan: – Bunã dimineaþa! Mã numesc Dan Haiducu. Sunt profesor de românã. Dar dvs. cine sunteþi?

  V.: – Eu sunt Vladimir Petrov. Ea este Ivanka ªevcenko.

  D.: – Sunteþi ........................... (student) sau .................................. (funcþionar)?

  V.: – Suntem .................... (specialist) la firma „Ghiocel”.

  D.: – Dar dumnealor cine sunt?

  V.: – El este un coleg din Bielorus. Ei sunt doi .......... (coleg) din Bulgaria. Ele sunt din Ucraina. Acum sunt........................... (colegã) la firma „Ghiocel“.

  B. Model: .......................... este Ivanka. / Aceasta este Ivanka.

  Cuvinte de reper: acesta, aceasta, aceºtia, acestea.

  Dan: – Sunteþi studenþi sau funcþionari?

  Vladimir: – Suntem specialiºti la firma „Ghiocel”.

  Dan: – Dar colegii dvs. cine sunt ºi ce sunt de profesie?

  Vladimir: – ............... este Ivanka. Ea este contabilã.

  Ivanka: – ……….. este Ivan ªevcenko. El este inginer.

  Vladimir: – Dar ……….. sunt Mihaela ºi Rada Leu. Mihaela este jurist, dar Rada este economist.

  Ivanka: – ………. sunt Victor Dumbravã ºi Mihail Leu. Ei sunt consultanþi la firma „Ghiocel“.

 • 14 L imba care ne uneºte / Unitatea I

  Limba – mijloc de integrare socialã

  30. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Ñâîÿ õàòà – ðîäíàÿ ìàòêà.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

  A U D I E M

  27. Rostim împreunã cuvintele:rus – ruºi, medic – medici, artist – artiºti, jurist – juriºti, oglindã – oglinzi, floare – flori, covor – covoare,dormitor – dormitoare, salã – sãli, bancã – bãnci, fatã – fete, masã – mese.

  28. Ascultaþi dialogul Acasã.

  29. Indicaþi locul obiectelor în apartament:cadã (1), chiuvetã (2), cuier (3), dulap (4), frigider (5), noptierã (6), oglindã (7), robinet (8), canapea (9), douãfotolii (10), scaune (11), masã (12).

  26. Dumneata? Dumnealui? Dumneaei? Dumnealor?Model: Dan este din Chiºinãu. / Dumnealui este din Chiºinãu.

  1) Olga e din Taraclia. / ................................................................................................................................

  2) Mihai e din Cahul. / .................................................................................................................................

  3) Mihaela ºi Nicolae sunt din Bãlþi. / ...........................................................................................................

  4) Maria este contabilã. / .............................................................................................................................

  5) Tu eºti la lecþie? / .....................................................................................................................................

  6) Maria ºi Dan sunt la teatru. / ...................................................................................................................

  7) Tu eºti manager? / ...................................................................................................................................

  dormitor bucãtãrieantreu

  saloncamera micã

  camerade baie

  WC

  bal

  con

  bal

  con

 • L imba care ne uneºte / Unitatea I 15

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea I / Lecþia 5A U D I E M

  31. Rostim împreunã.

  32. Ascultaþi dialogul Îmbrãcãmintea.

  33. Ce îmbrãcãminte este pentru:

  • femei: ....................................................................................................................................................

  • bãrbaþi: ...................................................................................................................................................

  • femei ºi bãrbaþi: ......................................................................................................................................

  S C R I E M

  34. Unde este Dan? Completaþi propoziþiile.

  Dan este .................. maºinã. Dan este .................. maºinã. Dan este .................. maºinã.

  Dan este .................. maºinã. Dan este .................. maºinã.

 • 16 L imba care ne uneºte / Unitatea I

  Limba – mijloc de integrare socialã

  35. Descrieþi piesele de vestimentaþie.Model: În magazin este îmbrãcãminte. / Îmbrãcãmintea este comodã.

  1) În dulap este o rochie. / ...........................................................................................................................

  2) Lângã rochie este o fustã. / .....................................................................................................................

  3) Pe cuier este un impermeabil. / ...............................................................................................................

  4) Lângã impermeabil este o cãciulã ºi un fular. / .........................................................................................

  5) Pe noptierã sunt niºte mãnuºi. / ...............................................................................................................

  36. Alegeþi varianta potrivitã.Model: Cãmaºã (albã, albe, albi, alb). / Cãmaºa este albã.

  1) Cravatã (albastru, albaºtri, albastre, albastrã). / .......................................................................................

  2) Tricou (galbenã, galben, galbene, galbeni). / ...........................................................................................

  3) Pulovere (negri, negre, neagrã, negru). / .................................................................................................

  4) Pantaloni (scurt, scurþi, scurtã, scurte). / ..................................................................................................

  37. Restabiliþi textul La magazin.1) Este un magazin de confecþii. (...)

  2) Acolo este îmbrãcãminte pentru bãrbaþi: cãmãºi, cravate, pantaloni, pulovere, tricouri etc. (...)

  3) Îmbrãcãmintea este comodã, elegantã, frumoasã ºi modernã. (...)

  4) Lângã casa mea este magazinul „Cristina“ (...).

  5) De asemenea aici este îmbrãcãminte pentru dame: bluze, fuste, rochii, pantaloni etc. (...)

  C I T I M

  V O R B I M

  38. Alcãtuiþi microtexte despre Dan ºi despre Mihaela.1) Dan, Chiºinãu, avocat, înalt, elegant, frumos, bun.

  2) Mihaela, Bãlþi, manager, elegantã, frumoasã, înaltã.

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  39. Gãsiþi echivalentul românesc al expresiei.(rus.) Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a II-a 17

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea a II-a / Lecþia 6

  1. Ascultaþi dialogul Familia mea.

  2. Numerotaþi cuvintele în ordinea în care sunt utilizate în dialog:doamnã (...), frate (...), rude (...), copii (...), fiice (...), sorã (...).

  3. Completaþi dialogul Familia mea.Cuvinte de reper: am, ai, are, avem, aveþi, au.

  Dan: – Doamnã Mihaela Ciobanu, …....... copii?

  Mihaela: – …....... un fiu ºi o fiicã. Fiul meu este student la Universitatea Tehnicã, iar fiica este economist lafirma noastrã. Eu …..... un nepot.

  Dan: – Nepotul dvs. este mare?

  Mihaela: – Nepotul meu …..... doi ani. Dar tu …..... o familie mare?

  Dan: – Familia noastrã nu este mare. …..... un frate ºi o sorã. Fratele meu …..... o fiicã. Sora mea ….....doi fii ºi douã fiice. Dar tatãl meu …..... o sorã ºi un frate. Mãtuºa mea Ana …..... ºi ea doi copii: ofatã ºi un bãiat. Unchiul meu George …..... un bãiat.

  Mihaela: – Rudele tale sunt în Chiºinãu?

  Dan: – Nu, rudele mele sunt la Bãlþi.

  4. Ce aþi aflat despre Dan ºi despre rudele lui? În baza dialogului de mai sus, completaþipropoziþiile.

  Dan are ……...........................…………….. .

  Fratele lui ………..........................…………………………. .

  Sora lui ………………….....................................……………………………. .

  Mãtuºa lui ………………….............................................……………………………………… .

  Unchiul lui ………………....................................................................……………………………………... .

  A U D I E M

  C I T I M

  5. Gãsiþi în pãtrat cuvinte referitoare la tema Familia ºi alcãtuiþi propoziþii.

  f l d e a s i z a f g p ţ u x k m l n e d f e c i o r i c j r t l e r b ă h j n i s p n g o t d e

  ………………......................................................................……………………………………...………………

  ………………......................................................................……………………………………...………………

 • 18 L imba care ne uneºte / Unitatea a II-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  6. Aceasta este familia lui Dan. Indicaþi ce numãr are imaginea.

  Mama

  Tata

  Fiul

  Fiica

  Bunicul

  Bunica

  7. În baza imaginii de mai sus, alcãtuiþi un dialog despre familia lui Dan.– Cine este acesta? – Aceasta este mama lui Dan?

  – Acesta este tata. – ………..........…….…………………….…………………… .

  – El are…………………………………….…. . – ………..........…….…………………….…………………… .

  – …………………….……………………...... . – ………..........…….…………………….…………………… .

  S C R I E M

  8. ªtim cum este Dan. Dar cum este Daniela?1) Dan este brunet, înalt, harnic, deºtept.

  2) Daniela este ............................. , ............................. , ............................. , ............................. .

  9. Alegeþi varianta potrivitã.Model: Copilul (meu, mea, mei, mele) este (cuminte, cuminþi). / Copilul meu este cuminte.

  1) Feciorii (meu, mea, mei, mele) sunt (deºtept, deºteaptã, deºtepþi, deºtepte). /

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  2) Fiicele (nostru, noastrã, noºtri, noastre) sunt (harnic, harnicã, harnici, harnice). /

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  3) Bunicii (tãu, ta, tãi, tale) sunt (sãnãtos, sãnãtoasã, sãnãtoºi, sãnãtoase). /

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  4) Fratele (tãu, ta, tãi, tale) este (tânãr, tânãrã, tinere, tineri). /

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  5) Surorile (vostru, voastrã, voºtri, voastre) sunt (frumos, frumoasã, frumoºi, frumoase). /

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  6) Mãtuºa (lui, tãi, noastre) este (bãtrân, bãtrânã, bãtrâni, bãtrâne). /

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a II-a 19

  Limba – mijloc de integrare socialã

  10. Completaþi dialogul Fratele meu este arhitect.Model: Fratele ..... este ziarist? / Fratele tãu este ziarist?

  Dan: – Tu ai un frate?

  Vlad: – Da, eu am un frate.

  Dan: – Fratele ............. este ziarist?

  Vlad: – Nu, fratele ............. este arhitect. Dar tu ai o sorã?

  Dan: – Da, eu am o sorã Natalia.

  Vlad: – Sora ............. este economist?

  Dan: – Da, sora ............. este economist.

  11. Cunoaºteþi rudele?Model: Tatãl meu are un frate. / El este unchiul meu.

  1) Mama mea are douã surori. / ...................................................................................................................

  2) Sora mea are doi copii. / ..............................................................................................................................

  3) Eu am bunici, nepoþi, mãtuºã, unchi. / .....................................................................................................

  12. Restabiliþi întrebãrile.

  Mihaela: – ................................................................................................................................................?

  Victoria: – Da, eu am o familie mare.

  Mihaela: – ................................................................................................................................................?

  Victoria: – Familia mea este în Chiºinãu.

  Mihaela: – ................................................................................................................................................?

  Victoria: – Pãrinþii mei sunt medici.

  Mihaela: – ................................................................................................................................................?

  Victoria: – Da, eu am un bunic ºi o bunicã.

  Mihaela: – ................................................................................................................................................?

  Victoria: – Da, ei sunt pensionari.

  Mihaela: – ................................................................................................................................................?

  Victoria: – Am rude la Bãlþi.

  Mihaela: – ................................................................................................................................................?

  Victoria: – La Bãlþi am un unchi ºi douã mãtuºi.

 • 20 L imba care ne uneºte / Unitatea a II-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  13. Descrieþi persoanele din imaginile de mai jos.

  14. Vorbiþi despre aceste familii.1) Dan Ionescu, Bãlþi, avocat, soþia Viorica, medic, trei copii, doi bãieþi ºi o fatã, bunicii, sat, unchiul, America,

  mãtuºa, pensionarã.

  2) Mihai Voiculescu, Cahul, manager, soþia Victoria, un copil, student la Universitatea de Stat din Moldova,bunicii, Cahul, unchiul ºi mãtuºa, Italia.

  3) Elena Sârbu, economist, un copil.

  .....................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................

  ……………………………………………………… ………………………………………………………

  ……………………………………………………… ………………………………………………………

  ……………………………………………………… ………………………………………………………

  ……………………………………………………… ………………………………………………………

  ……………………………………………………… ………………………………………………………

  ……………………………………………………… ………………………………………………………

  V O R B I M

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a II-a 21

  Limba – mijloc de integrare socialã

  15. Cunoaºteþi aceste personalitãþi? Vorbiþi despre ele.

  1) ………………………………………………………………………………………………………………………

  ...………………………………………………………………………………………………………………………

  2) ………………………………………………………………………………………………………………………

  ...………………………………………………………………………………………………………………………

  3) ………………………………………………………………………………………………………………………

  ...………………………………………………………………………………………………………………………

  4) ………………………………………………………………………………………………………………………

  ...………………………………………………………………………………………………………………………

  5) ………………………………………………………………………………………………………………………

  ...………………………………………………………………………………………………………………………

  Unitatea a II-a / Lecþia 7A U D I E M

  16. Ascultaþi ºi completaþi dialogul Ce vrei tu?.Nicu: – Daniela, tu ….......... casã la bloc sau casã la curte?

  Daniela: – Eu ….......... o casã cu douã etaje. Dar voi ce …..........?

  Nicu: – Eu ….......... un apartament cu trei camere, dar soþia ….......... casã la curte.

  C I T I M

  17. Subliniaþi cuvintele referitoare la tema Portrete.Blond, brunet, câte, câþi, dulce, înalt, a vrea, gras, vechi, verde, mare, mic, a avea nevoie de, cuminte.

  18. Alcãtuiþi propoziþii, folosind cuvintele subliniate din exerciþiul precedent.Model: Fratele meu este înalt, gras, brunet. El are 45 de ani.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  1 2 3 4 5

 • 22 L imba care ne uneºte / Unitatea a II-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  S C R I E M

  19. Scrieþi numeralele cu litere.

  8 ......................................................................

  18 ......................................................................

  16 ......................................................................

  13 ......................................................................

  14 ......................................................................

  12 ......................................................................

  19 ......................................................................

  17 ......................................................................

  7 ......................................................................

  5 ......................................................................

  opt

  20. Alcãtuiþi întrebãri, utilizând cuvintele câþi, câte, ºi rãspundeþi la ele.

  …………………………………? …………………………………? …………………………………?

  …………………………………? ………………………………………………………………………………....?

  …………………………………. …………………………………. ………………………………….

  …………………………………. ………………………………………………………………………………....

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a II-a 23

  Limba – mijloc de integrare socialã

  21. Care este cursul valutar la zi?

  V O R B I M22. De ce aveþi nevoie? Continuaþi enunþurile.Model: Când suntem la piaþã, noi avem nevoie de fructe ºi legume.

  1) Când sunt la magazinul de confecþii, .....................................................................................................

  1) Când eºti la alimentarã, ..........................................................................................................................

  1) Când sunteþi la cursuri, ...........................................................................................................................

  23. Faceþi un sondaj ºi aflaþi de ce au nevoie colegii dvs. (copiii dvs.).Model: Ecaterina are nevoie de pix.

  ………..........…… ………………………………………………………………..................………………...

  ………..........…… ………………………………………………………………..................………………...

  ………..........…… ………………………………………………………………..................………………...

  ………..........…… ………………………………………………………………..................………………...

  S C R I E M

  24. Alegeþi varianta corectã.Model: Oraºul nostru este (mare, mari). /Oraºul nostru este mare.

  1) Clãdirea noastrã este (veche, vechi). / .....................................................................................................

  2) Casa noastrã este (nou, nouã, noi). / ......................................................................................................

  3) Strada mea este (larg, largã, largi). / .......................................................................................................

  4) Biroul lui este (mic, micã, mici). / ..........................................................................................................

  5) Feciorii mei sunt (mare, mari). / ..............................................................................................................

  6) Cãmãºile lor sunt (verde, verzi). / ............................................................................................................

  CURSUL VALUTAR

  1 EURO ,

  1 USD ,

  1000 LR ,

  1 ROM ,

  1 RUS ,

  1 UKR ,

 • 24 L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  25. Descrieþi persoana potrivitã pentru Nicu.Nicu, treizeci ºi doi de ani, ochi albaºtri, pãr negru, înalt, brunet, profesie bunã – arhitect.

  Dana, .........................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  V O R B I M

  26. Descrieþi localitatea dvs., utilizând îmbinãrile de cuvinte:oraº mare sau mic / sat mare sau mic / strãzi largi / parc pentru copii, tineri ºi bãtrâni / case (blocuri) noi ºi vechi,apartamente cu douã sau trei camere / magazine noi / troleibuze, autobuze vechi ºi noi etc.

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a 25

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea a III-a / Lecþia 8A U D I E M

  1. Ascultaþi dialogul Studii.

  2. Numerotaþi cuvintele în ordinea utilizãrii lor în dialog.

  Facultatea de Drept (...), Universitatea de Stat (...), specialitatea (...), ºcoala primarã (...).

  3. Completaþi dialogul Studii cu formele verbului a învãþa.

  Dan: – Doamnã Ana Prisãcaru, fiica dvs. este studentã?

  Ana: – Da, fiica mea este studentã.

  Dan: – La ce universitate ……………......….?

  Ana: – Ea ……………......…. la Universitatea de Stat.

  Dan: – La ce facultate ……………......….?

  Ana: – Ea ……………......…. la Facultatea de Drept,specialitatea: drept privat.

  Dan: – Dar nepotul dvs. unde învaþã?

  Ana: – El ……………......…. la ºcoala primarã de la liceul“Gh. Asachi” din oraºul Chiºinãu.El ……………......…. bine, este elev bun.

  Dan: – Dvs. ……………......…. limba românã?

  Ana: – Da, eu ……………......…. limba românã.

  C I T I M

  4. ªtiþi cã…Dacã la Chiºinãu este ora 2005, la Moscova este ora 2105, la New York este 1305, iar la Bruxelles este 1905.

  5. Calculaþi ºi rãspundeþi la întrebãri în baza exerciþiului precedent.

  Model: – Cât e ora la Chiºinãu?

  – La Chiºinãu este ora 715.

  – Cât e ceasul la Moscova?

  – …………......…….................……………………..

  – Ce orã este la New York?

  – …………......…….................……………………..

  – Ce orã este la Bruxelles?

  – …………......…….................……………………..

 • 26 L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  8. Ce litere lipsesc? Completaþi propoziþiile.Cuvinte de reper: astãzi, dimineaþã, dupã-masã, seara, dupã cursuri, acum.

  t

  u

  d ţ

  d - m

  s

  d c s

  .............................................................. ascult muzicã.

  ................................................. explic unde este staþia.

  ............................................ nu întârzii la universitate.

  ............................................. repet temele din manual.

  ............................................................. învãþ la cursuri.

  ........................................................ întreb ce orã este.

  S C R I E M

  6. În baza imaginilor de mai jos, întrebaþi ºi rãspundeþi.

  ….................………..............................……………..

  ….................………..............................……………..

  ….................………..............................……………..

  ….................………..............................……………..

  ….................………..............................……………..

  ….................………..............................……………..

  ….................………..............................……………..

  ….................………..............................……………..

  7. Ce fac aceste persoane?Model: Dãnuþa (a asculta) la radio muzicã modernã. / Dãnuþa ascultã la radio muzicã modernã.

  1) Dãnuþ (a întârzia) la ore. / .......................................................................................................................

  2) El (a întreba) ce orã este. / .....................................................................................................................

  3) În troleibuz ea (a repeta) tema de acasã. / ..............................................................................................

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a 27

  Limba – mijloc de integrare socialã

  V O R B I M

  9. Rãspundeþi complet la întrebãri.

  1) Dvs. învãþaþi limba românã la cursuri? / ..................................................................................................

  2) Dvs. întârziaþi la ore? / ............................................................................................................................

  3) Profesorul explicã în limba românã? / .....................................................................................................

  4) Acasã repetaþi temele? / .........................................................................................................................

  5) Staþi la masã douã ore? / ........................................................................................................................

  6) Dvs. ascultaþi emisiunile de la radio în limba românã? / ..........................................................................

  7) Rezolvaþi problemele la matematicã cu fiul (fiica)? / ................................................................................

  10. Vorbiþi despre Dragoº Zavadschi, folosind datele din carnetul de student.

  11. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Çíàíèå – ñèëà.

  (engl.) Knowledge is power.

  (rom.) ...........................................................................................................................................................

 • 28 L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  S C R I E M

  15. Ce fac persoanele din imaginile de mai jos?

  Vlad .......................... flori ºi copaci. Ion .......................... limba românã.Ana .......................... un proiect.

  Unitatea a III-a / Lecþia 9A U D I E M

  12. Ascultaþi dialogul Unde lucreazã Dana? ºi scrieþi-l.

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  C I T I M

  13. Gãsiþi cuvintele ascunse pe orizontalã ºi alcãtuiþi cu ele propoziþii.

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

  14. Ce litere lipsesc? Completaþi propoziþiile.

  a e a z ă

  c e a z ă

  e e a z ă

  s e a z ă

  n e a z ă

  e r m a t e n t l o i u l

  a s b i n e v o i t o r t

  d e r e x i g e n t l m u

  i c d i s c i p l i n a t e

  o n p u n c t u a l o i b

  Firma ...................................................................... muncitori calificaþi.

  El .................................................... formularul de angajare în serviciu.

  Comisia ....................................................... atent actele concurenþilor.

  Directorul ......................................... contractul de angajare în serviciu.

  Secretara .................................................................. posturile vacante.

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a 29

  Limba – mijloc de integrare socialã

  ªeful .......................... documente. Secretara .......................... un formular.

  16. Completaþi dialogul O zi la serviciu.Cuvinte de reper: a învãþa, a studia, a lucra, a organiza, a angaja.

  Dan: – Unde învaþã fiul tãu?

  Mihaela: – Fiul meu …..................……….. la Universitatea Tehnicã.

  Dan: – Ce …..................………..?

  Mihaela: – …..................……….. arhitectura.

  Dan: – Fiica dvs. în calitate de ce …..................………..?

  Mihaela: – Fiica mea Elena …..................……….. în calitate de economist la firma „Ghiocel“.

  Dan: – Dar dvs. unde …..................………..?

  Mihaela: – ªi eu …..................……….. la firma „Ghiocel“ în calitate de jurist.

  Dan: – Firma dvs. …..................……….. concurs pentru postul vacant de arhitect?

  Mihaela: – Da, firma noastrã …..................……….. arhitecþi calificaþi.

  A U D I E M

  17. Ascultaþi textul O zi la serviciu.

  18. În baza textului audiat, încercuiþi adevãrat sau fals.

  1) Dan lucreazã la o redacþie în calitate de ziarist. A. F.

  2) Oficiul lui este pe bulevardul ªtefan cel Mare. A. F.

  3) Dan ºi cu Mihai lucreazã în biroul pentru funcþionari. A. F.

  4) Redacþia organizeazã un concurs pentru postul vacant de ziarist. A. F.

  5) Colegii lui Dan sunt punctuali, disciplinaþi ºi binevoitori. A. F.

  6) ªeful semneazã contractul cu George Ursu. A. F.

 • 30 L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  22. Imaginaþi-vã cã sunteþi director ºi trebuie sã organizaþi o ºedinþã. Improvizaþi undialog.Model: – La ce orã este ºedinþa?

  – ªedinþa este la ora 800.

  – …............…………………………………………………………………….?

  – …............…………………………………………………………………… .

  – …............…………………………………………………………………….?

  – …............…………………………………………………………………… .

  V O R B I M

  1) .............................. 2) .............................. 3) .............................. 4) ..............................

  .................................. .................................. .................................. ..................................

  .................................. .................................. .................................. ..................................

  .................................. .................................. .................................. ..................................

  .................................. .................................. .................................. ..................................

  19. Intervievaþi patru persoane ºi completaþi tabelul.

  20. Completaþi dialogul Fiul meu.– Unde este fiul dvs. acum?

  – Acum fiul meu este ................................................... .

  – În ce loc este el?

  – El este în / la .............................................................. .

  – Ce lucreazã fiul dvs.?

  – Fiul meu lucreazã ...................................................... .

  21. Unde lucreazã membrii familiei dvs.? Ce profesie au?

  1) Soþul / soþia lucreazã la ..................................... . 6) Soþul / soþia este .............................................. .

  2) Fiica lucreazã în ............................................... . 7) Fiica lucreazã în calitate de ............................. .

  3) Feciorul lucreazã în ........................................... . 8) Feciorul lucreazã în calitate de ......................... .

  4) Tata lucreazã în ................................................ . 9) Tata lucreazã în calitate de .............................. .

  5) Mama lucreazã la ............................................. . 10) Mama este .................................................... .

  În calitate de celucreazã?Unde lucreazã?Ce profesie are?De unde este?Prenumele

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a 31

  Limba – mijloc de integrare socialã

  24. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Ëåíü äî äîáðà íå äîâåä¸ò.

  (engl.) Idleness is the key of poverty.

  (rom.) ...............................................................................

  Nume ..................................................................................................................................................

  Prenume..............................................................................................................................................

  Data ºi locul naºterii ............................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Studii ..................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Locuri de muncã..................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Starea civilã .........................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Adresã.................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Tel.: .....................................................................................................................................................

  23. Vã angajaþi în serviciu. Completaþi fiºa personalã.

 • 32 L imba care ne uneºte / Unitatea a III-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea a IV-a / Lecþia 10A U D I E M

  1. Rostim împreunã.

  2. Încadraþi în tabel cuvintele audiate în exerciþiul precedent (punctul B).

  S C R I E M

  3. Doi sau douã? Rãspundeþi la întrebãri.Model: Aici este un bãiat? Nu, aici sunt doi bãieþi. Acolo este o fatã? Nu, acolo sunt douã fete.

  1) Colegul tãu are un pix? ..................................................................................................................

  2) Colega ta are o carte? ..................................................................................................................

  3) Dan ia o cãmaºã? ..................................................................................................................

  4) Dana dã un leu? ..................................................................................................................

  5) Rada deseneazã o floare? ..................................................................................................................

  6) Radu vrea un tricou? ..................................................................................................................

  7) În salã este un translator? ..................................................................................................................

  8) El are un frate? ..................................................................................................................

  un domn

  doi domni

  o doamnã

  douã doamne

  un creion

  douã creioane

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a IV-a 33

  Limba – mijloc de integrare socialã

  4. Gãsiþi în tabel denumirea produsului ºi scrieþi-l sub imaginea potrivitã.

  .............................................................................................

  ..................................... .............................. .................................................. .................................. ..................................

  5. Cât costã produsele din imaginile de mai sus?Model:

  Cât costã berea? Berea costã 5 lei.

  1) ................................................ ................................................

  2) ................................................ ................................................

  3) ................................................ ................................................

  4) ................................................ ................................................

  5) ................................................ ................................................

  6) ................................................ ................................................

  6. Alegeþi ºi scrieþi determinativul potrivit pentru urmãtoarele cuvinte:

  bere ............................................................ (blondã / amabilã / atentã);

  pâine ........................................................... (albastrã / albã / galbenã);

  bomboane .................................................. (bune / moderne / exigente);

  ciocolatã ..................................................... (punctualã / binevoitoare / neagrã);

  îngheþatã .................................................... (slabã, delicioasã, scundã).

  a e r b e r e m n l

  o d ă r s p i n e

  j u z a h ă r s a t

  f ă i n ă n o v i s

  i b o m b o a n e z

  c i o c o l a t ă s

  p о n g h e ţ a t ă

  â

 • 34 L imba care ne uneºte / Unitatea a IV-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  7. Ce vreþi? Ce preferaþi? Alcãtuiþi propoziþii, utilizând îmbinãrile de cuvinte din exerciþiulprecedent.Modelul 1 Modelul 2

  Vreau bere blondã. Prefer berea blondã.

  1) ................................................ ................................................

  2) ................................................ ................................................

  3) ................................................ ................................................

  4) ................................................ ................................................

  5) ................................................ ................................................

  8. Subliniaþi forma corectã.Model: Tot colectiv / colectivul preferã magazinul acesta.

  2) Aici toatã marfã / marfa este de calitate.

  3) Toþi cumpãrãtori / cumpãrãtorii sunt binevoitori.

  4) Aici toate vânzãtoare / vânzãtoarele sunt amabile.

  A U D I E M

  9. Ascultaþi textul Dupã cumpãrãturi.

  10. În baza textului audiat, bifaþi DA sau NU.

  1) Cumpãrãtorul vrea produse de calitate.

  2) Magazinul este departe de casã.

  3) În magazin sunt puþini cumpãrãtori.

  4) Cumpãrãtorul ia bere ºi pâine.

  5) Zahãrul costã 19 lei.

  6) Fãina e de la Briceni.

  7) O cutie de bomboane costã 1 leu.

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a IV-a 35

  Limba – mijloc de integrare socialã

  V O R B I M

  11. Cât costã aceste piese? Alcãtuiþi propoziþii în baza imaginilor de mai jos.Model: Aceasta este o bluzã. Bluza costã paisprezece euro. Iei bluza aceasta?

  12. Improvizaþi un dialog La magazin.

  S C R I E M

  13. Ce luaþi de la magazin?Model: Iau un pix. Iau pixul acesta.

  Iei o carte? Iei ................................................................................................................

  Ia un calculator. Ia .................................................................................................................

  Luãm o cravatã. Luãm ...........................................................................................................

  Luaþi un pulover? Luaþi ............................................................................................................

  Iau o oglindã. Iau ...............................................................................................................

  14. Ce fac cumpãrãtorii în magazin?Model: Eu intru în magazin. Stau puþin. Dau banii ºi iau marfa.

  Tu ................................................. ............................................... ...............................................

  El .................................................. ............................................... ...............................................

  Ea ................................................ ............................................... ...............................................

  Noi ............................................... ............................................... ...............................................

  Voi ............................................... ............................................... ...............................................

  Ei .................................................. ............................................... ...............................................

  Ele ................................................ ............................................... ...............................................

  19 €16 €13 €

  14 € 12 € 15 €9 €

  8 €

 • 36 L imba care ne uneºte / Unitatea a IV-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  C I T I M

  15. Citiþi textul Am nevoie de un dicþionar.

  Mã numesc Ivan Petrov. Sunt funcþionar. La serviciu examinez multe acte în limba românã.

  Azi, dupã serviciu, am cursuri. Aici învãþ limba românã. La cursuri iau manualul, caietul, pixul ºi creionul.Dicþionar nu am.

  Acum plec la librãrie. Am nevoie de un dicþionar rus-român.

  Intru în librãrie ºi salut vânzãtoarea. Întreb cât costã dicþionarul. Dau banii, iau dicþionarul ºi plecla cursuri.

  16. Ce ºtiþi despre Ivan Petrov? Completaþi propoziþiile.

  Ivan Petrov .................. funcþionar. El ................................... multe acte.

  Dupã serviciu, domnul Petrov ............ cursuri. Aici ................................ limba românã. La cursuri, Ivan Petrov

  ............... manualul, caietul, pixul ºi creionul. Acum ....................... la librãrie.

  El ................... în librãrie, ............................ vânzãtoarea. Apoi .............................. cât costã dicþionarul.

  Domnul Petrov .......... banii, ............ dicþionarul ºi ........................... la cursuri.

  17. Ce discutã Ivan Petrov cu vânzãtoarea? Restabiliþi dialogul.

  Ivan: – ......................................................................... – Iatã dicþionarul.

  Vânzãtoarea: – ......................................................................... – Zece lei.

  Ivan: – ......................................................................... – Da, avem. Ce dicþionar vreþi?

  Vânzãtoarea: – ......................................................................... – Cât costã?

  Ivan: – ......................................................................... – Bunã ziua!

  Vânzãtoarea: – ......................................................................... – Vreau un dicþionar rus-român.

  Ivan: – ......................................................................... – Bunã ziua!

  Vânzãtoarea: – ......................................................................... – Aveþi dicþionare?

  18. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Çà ñîâåñòü è çà ÷åñòü, õîòü ãîëîâó ñíåñòü.

  (engl.) A good name is better than riches.

  (rom.) .........................................................................................................................................................

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a IV-a 37

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea a IV-a / Lecþia 11S C R I E M

  19. Scrieþi denumirea obiectelor din imaginile de mai jos.

  .......................... ........................................ ......................................... .........................................

  ................................ ........................................ ...................................... ......................................

  20. Alcãtuiþi propoziþii, folosind cuvintele din exerciþiul precedent.

  1) ....................................................................................................................................................................

  2) ....................................................................................................................................................................

  3) ....................................................................................................................................................................

  4) ....................................................................................................................................................................

  5) ....................................................................................................................................................................

  6) ....................................................................................................................................................................

  7) ....................................................................................................................................................................

  8) ....................................................................................................................................................................

 • 38 L imba care ne uneºte / Unitatea a IV-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  A U D I E M

  23. Ascultaþi textul La munte.

  24. În baza textului audiat, încercuiþi adevãrat sau fals.1) Familia Ionescu pleacã la mare. A. F.

  2) Mama aranjeazã hainele în dulap. A. F.

  3) Soarele apare de dupã un vârf de munte. A. F.

  4) Tata ia cheia de la recepþie. A. F.

  5) Dan, mama ºi tata iau masa la restaurant. A. F.

  V O R B I M

  25. Imaginaþi-vã cã plecaþi la munte. Ce luaþi cu dvs.?

  C I T I M

  21. Citiþi textul La Agenþia de Turism.Nicu ºi Gicu sunt colegi. Azi ei pleacã la odihnã. Acum sunt la Agenþia de Turism.Nicu: – Bunã dimineaþa!Funcþionara: – Bunã dimineaþa! De ce aveþi nevoie?Gicu: – Vrem bilete la o staþiune.Funcþionara: – Puteþi lua bilete la o staþiune în munþi.Nicu: – Cum e acolo?Funcþionara: – La munte e bine. În fiecare zi puteþi bea apã mineralã. Aerul e curat. Peisajul e fermecãtor.Gicu: – Dar cazarea ºi masa?Funcþionara: – Cazarea e la hotel. Toþi turiºtii iau masa la restaurant. Preþurile sunt convenabile. Câte

  bilete luaþi?Nicu: – Eu iau patru bilete: pentru Nicoleta, pentru Mihai, pentru Mihaela ºi pentru mine. Gicu, tu câte iei?Gicu: – ªi eu iau patru bilete: pentru Georgeta, pentru Daniel, pentru Daniela ºi pentru mine.Funcþionara: – Iatã opt bilete.Nicu: – Sunteþi amabilã, doamnã. La revedere!Funcþionara: – La revedere!

  22. Rãspundeþi la întrebãri.

  1) Câþi colegi pleacã la odihnã? / ................................................................................................................

  2) Cine sunt ei? / ........................................................................................................................................

  3) De unde iau bilete colegii? / ...................................................................................................................

  4) Cum e la munte? / .................................................................................................................................

  5) Ce se poate bea în fiecare zi? / ...............................................................................................................

  6) Unde e cazarea? / ...................................................................................................................................

  7) Unde iau masa turiºtii? / .........................................................................................................................

  8) Cum sunt preþurile? / .............................................................................................................................

  9) Cum este funcþionara? / .........................................................................................................................

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a IV-a 39

  Limba – mijloc de integrare socialã

  26. Cine este persoana? Ce face? Alcãtuiþi propoziþii în baza imaginilor de mai jos.

  S C R I E M

  1)....................................................................................................................................................................

  2)....................................................................................................................................................................

  3)....................................................................................................................................................................

  4)....................................................................................................................................................................

  5)....................................................................................................................................................................

  6)....................................................................................................................................................................

  7)....................................................................................................................................................................

  8)....................................................................................................................................................................

  9)....................................................................................................................................................................

  10)....................................................................................................................................................................

  27. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Â çäîðîâîì òåëå, çäîðîâûé äóõ.

  (engl.) A sound mind in a sound body.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

  Acesta este Dan. El întârzie la ore.

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  9 10

 • 40 L imba care ne uneºte / Unitatea a V-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea a V-a / Lecþia 12A U D I E M

  1. Ascultaþi cuvintele ºi scrieþi literele care lipsesc.A a__un__e a mer__e a adu__e a în__epe

  a înþele__e pe __os a __unoaºte lu__rul

  2. Ascultaþi cuvintele ºi puneþi accentul.Librãrie, agenþie, traseu, autobuz, troleibuz, parter, spectacol, teatru, spectator, calculator.

  3. Înþelegeþi aceste propoziþii? Notaþi cu + sau –.

  1) Dan ajunge acasã târziu. El întârzie permanent.

  2) Dana duce cãrþile la bibliotecã. Ea are nevoie de cãrþi noi.

  3) Radu cere informaþia necesarã. El ascultã atent funcþionara.

  4) Rada cunoaºte bine limba francezã. Acum învaþã limba englezã.

  5) Cursanþii înþeleg propoziþiile acestea. Ei repetã dupã profesor.

  6) Nicu merge la spectacol. El este amator de teatru.

  7) Nicoleta rãspunde la întrebãri. Întrebãrile sunt interesante.

  8) Azi Victor nu merge la serviciu. El rãmâne acasã cu copiii.

  9) Ivanko scrie bine româneºte. El cunoaºte bine gramatica.

  10) Ivanka spune cã merge la cursuri. Ea studiazã limba românã.

  11) Zilele trec repede. Timpul trece repede.

  S C R I E M

  4. Scrieþi formele verbelor din tabel la toate persoanele.

  Eu ce fac? Tu ce faci? El (ea) ce face? Noi ce facem? Voi ce faceţi?

  Ei (ele) ce fac?

  1) ajung

  2) duci

  3) cere

  4) cunoaştem

  5) înţelegeţi

  6) merg

  7) răspundeţi

  8) rămânem

  9) scrie

  10) spui

  11) trec

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a V-a 41

  Limba – mijloc de integrare socialã

  5. Formulaþi întrebãri în baza exerciþiului nr. 3.Model: Dvs. ajungeþi acasã târziu? Dar ei când ajung?

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  6. Scrieþi antonimele cuvintelor.Model: aproape – departe.

  bine ....................................

  devreme .............................

  înainte ................................

  repede................................

  înalt ...................................

  lung ...................................

  mare ..................................

  nou ....................................

  scump ................................

  7. Rãspundeþi complet, utilizând cuvinte cu sens opus.Model: Cine merge repede: bãtrânul sau tânãrul? /Tânãrul merge repede, bãtrânul merge încet.

  1) Cine ajunge devreme acasã: soþul sau soþia? / ........................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  2) Ce þarã este aproape de Moldova: România sau Rusia? / ........................................................................

  .................................................................................................................................................................

  3) Cine cunoaºte bine limba românã: Rami sau Radu? / ..............................................................................

  .................................................................................................................................................................

  4) Cine merge înapoi: racul sau leul? / ........................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  8. Restabiliþi proverbul.

  (rom.) …………………………….............………………...................

  (rus.) Òèøå åäåøü, äàëüøå áóäåøü.

  (engl.) Haste makes waste.

  9. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Íå îòêëàäûâàé íà çàâòðà òî, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü ñåãîäíÿ.

  (engl.) Never put off till tomorrow what you can do today.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

 • 42 L imba care ne uneºte / Unitatea a V-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  C I T I M

  10. Citiþi textul La teatru. Ajutaþi-i pe Oleg ºi pe Mihail sã aleagã forma corectã de exprimare.

  Oleg ºi Mihail lucreazã / lucrez împreunã. Acum ei au / aveþi pauzã ºi stau / stã de vorbã.

  Oleg: – Ce faci / face azi dupã serviciu, Mihail?Mihail: – Nimic. Plecaþi / Plec acasã. De ce întrebi / întreabã? Ai / Are o propunere concretã?Oleg: – Da. Putem / Poate merge la teatru.Mihail: – Mergeþi / Mergem la Teatrul „Eugen Ionesco“?Oleg: – Nu. La Teatrul „Mihai Eminescu“.Mihail: – Ce spectacol este /sunt în seara aceasta?Oleg: – Telefonez / Telefonaþi ºi aflu / aflaþi acum.

  (Oleg dã telefon la teatru.)Oleg: – Alo! Bunã ziua, domniºoarã!Casiera: – Bunã ziua!Oleg: – Fiþi amabilã, ce spectacol sunt / este azi?Casiera: – Este un spectacol interesant dupã piesa „O scrisoare pierdutã“ de Ion Luca Caragiale.Oleg: – Mulþumesc. La revedere!Casiera: – La revedere!

  (Oleg închide telefonul.)Oleg: – Mihail, domniºoara spune / spuneþi cã e un spectacol interesant. Mergem?Mihail: – Bine. Dar Mihaela ºi Rada? Ele pot merge / merg cu noi la spectacol?Oleg: – Nu. Ele plec /pleacã la un concert de muzicã clasicã.

  V O R B I M

  11. Alcãtuiþi un microtext La teatru în baza imaginii de mai jos.

  12. Unde preferaþi sã mergeþi duminica: la teatru, la cinema sau la concert? De ce?

  Nelly Ciobanu

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a V-a 43

  Limba – mijloc de integrare socialã

  Unitatea a V-a / Lecþia 13A U D I E M

  13. Ascultaþi ºi încercuiþi numeralele care sunt numite.27 • 33 • 37 • 39 • 44 • 54 • 66 • 71 • 85 • 89 • 91 • 95 • 100

  101 • 108 • 119 • 121 • 132 • 139 • 141 • 167 • 193 • 198 • 200

  205 • 285 • 324 • 401 • 456 • 562 • 683 • 689 • 711 • 829 • 999 • 1000

  14. Câþi kilometri sunt între Chiºinãu ºi alte oraºe? Ascultaþi informaþia ºi scrieþi distanþape indicatoare.

  15. Alcãtuiþi un text dupã imaginea ºi datele de mai jos.

  Numele: Graur Ciobanu

  Prenumele: Daniela Mihai

  Ocupaþia: elevã student

  Þara: Moldova România

  Oraºul: Cahul Braºov

  Vârsta: 15 ani 20 de ani

  16. Ce puteþi spune despre Vlad Cutureanu? Folosiþi datele din cartea lui de vizitã.

  TIGHINA

  TIRASPOL

  BÃLÞI131 km

  EDINEÞ

  VULCÃNEªTI

  CAHUL

  COMRAT

  TARACLIA

  KIEV

  MOSCOVAROMA

  BUCUREªTI

 • 44 L imba care ne uneºte / Unitatea a V-a

  Limba – mijloc de integrare socialã

  S C R I E M

  17. Completaþi formularul cu date din cartea dvs. de vizitã.

  18. Pentru + scrieþi da, pentru – scrieþi nu.Model: – Doamnã Dana Moldoveanu, ieºiþi seara la plimbare?

  – (+) Da, ies seara la plimbare.

  1) – Domnule Dan Moldoveanu, veniþi mâine la serviciu?

  – (-) ......................................................................................................................................................

  2) – Doamnã Daniela Ungureanu, coborâþi la magazinul UNIC?

  – (-) ......................................................................................................................................................

  3) – Domnule Daniel Ungureanu, auziþi ce spune colegul?

  – (+) ......................................................................................................................................................

  4) – Domnule Victor Dumbravã, staþi la serviciu pânã târziu?

  – (-) ......................................................................................................................................................

  5) – Doamnã Victoria Dumbravã, ºtiþi unde e ºeful?

  – (+) ......................................................................................................................................................

  19. Ce face fiecare persoanã? Completaþi spaþiile punctate în baza exerciþiului precedent.Model: Doamna Dana Moldoveanu iese seara la plimbare.

  1) .............................................................................................................................................................. .

  2) .............................................................................................................................................................. .

  3) .............................................................................................................................................................. .

  4) .............................................................................................................................................................. .

  5) .............................................................................................................................................................. .

  ..............................................................................

  ..............................................................................

  ............................................

  ..............................................................................

  ..............................................................................

 • L imba care ne uneºte / Unitatea a V-a 45

  Limba – mijloc de integrare socialã

  V O R B I M

  24. Propuneþi variante pentru urmãtoarea situaþie:E ora 1730. Colegul telefoneazã ºi vã spune cã vine în ospeþie pe la ora 1930. Care sunt acþiunile dvs.? (1, 2, 3).

  25. Imaginaþi-vã cã sunteþi una dintre persoanele din imagine. Despre ce discutaþi?

  20. Ce se aflã pe masã? Aranjaþi corect tacâmurile.

  1) ................................................

  2) ................................................

  3) ................................................

  4) ................................................

  5) ................................................

  21. Gãsiþi echivalentul românesc al proverbului.(rus.) Íå æèâ¸ì ÷òîáû åñòü, à åäèì ÷òîáû æèòü.

  (engl.) Eat to live and not live to eat.

  (rom.) ..........................................................................................................................................................

  22. Ascultaþi textul Astãzi avem oaspeþi.

  23. În baza