Racoviþa a sãnãtos – Produs în Þara Oltului · o scurtã descriere pentru ade-rarea la ACoR....

of 4 /4
rosu galben albastru negru Anul IX, nr. 107 4 pagini Aceastã ediþie se distribuie gratuit PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALà FONDATà DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL RACOVIÞA ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA octombrie 2017 Încã de la primele ore ele dimineþii, zona destinatã desfãºurãrii festiva- lului a început sã se anime. Dupã ce muncitorii ºi reprezentanþii autori- tãþilor locale din zonã au finalizat chestiunile organizatorice, au început sã-ºi facã apariþia expozanþii, fiecare comunã membrã a GAL-ului, ce ºi-a arãtat interesul de participare, având pregãtit câte un sector de desfã- ºurare. Încet – încet, sectoarele au fost amenajate cu pricepere ºi inspi- raþie, iar pe mese au apãrut bunã- tãþuri de tot felul (plãcinte ºi gogoºi de casã, dulceþuri ºi compoturi, borcane cu zacuscã, miere ºi alte produse apicole, bãuturi rãcoritoare ºi alcoolice, brânzeturi ºi lactate, fructe ºi legume, diverse sortimente de pâine ºi produse de panificaþie, mezeluri ºi specialitãþi din carne de porc etc), toate produse în gospo- dãriile locale, dar ºi diverse produse vestimentare ori pentru decor, create de diverºi meºteºugari locali. În scurt timp, zona a fost învãluitã de miresme de mâncare proaspãt gãtitã la ceaun ºi foc de lemne, tocana cu carne de porc, sarmalele tradiþionale cu mã- mãligã, berbecuþii la rotisor, cocoloºii cu brânzã de burduf ori scoverzile cu brânzã fiind doar câteva din bunãtãþile pe care le-au putut servi cei interesaþi. Dupã mobilizarea existentã, mulþi- mea de curioºi ºi pofticioºi prezentã nu a fost deloc o surprizã, parcãrile existente în zonã fiind ocupate aproa- Natural, frumos, autentic, sãnãtos – Produs în Þara Oltului Comuna Racoviþa a câºtigat Premiul Special al festivalului Duminicã 1 octombrie, cei mai importanþi producãtori, meºteºugari, colecþionari ºi pãstrãtori ai obiceiurilor ºi tradiþiilor populare din zona sibianã a Þãrii Oltului ºi-au dat întâlnire pe un teren situat în imediata apropiere a intersecþiei DN 1 ºi DN 7C, la cea de- a zecea ediþie a Festivalului “Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”. Festivalul a fost organizat de Asociaþia Grupul de Acþiune Localã “Þara Oltului”, în colaborare cu primãriile ºi consiliile locale din comunele Cîrþa, Cîrþiºoara ºi Arpaºu de Jos. pe în totalitate de autoturisme cu numere de înmatriculare din multe judeþe ale þãrii, dar ºi din destul de multe þãri strãine. Oficialitãþi la deschiderea festivalului Deschiderea oficialã a festivalului a fost marcatã printr-o scurtã fes- tivitate, primarii din Cîrþiºoara (Sorin Cârþan), Arpaºu de Jos (Constantin Vãcariu), Racoviþa (Simion Olariu) ºi Avrig (Adrian Dumitru David), alãturi de deputatul Constantin ªovialã, managerul GAL “Þara Oltului”, Camelia Limbãºan, ºi reprezen- tantul Consiliului Director al Asociaþiei GAL “Þara Oltului”, Liviu Petrar, mulþumind expozanþilor, pentru preo- cuparea de a duce mai departe ocupaþiile tradiþionale ale regiunii ºi vizitatorilor, pentru prezenþã. Comunele Cîrþiºoara, Racoviþa ºi Arpaºu de Jos – laureatele ediþiei La scurt timp, un juriu al organi- zatorilor a început înregistrarea ºi evaluarea tuturor expozanþilor, a pro- duselor prezentate ºi a standului fiecãrei comunitãþi. În funcþie de ca- racteristicile observate (gust, aspect, compoziþie, tradiþionalism, pãstrarea autenticitãþii etc), fiecare expozant ºi produs a fost notat, iar la final, orga- nizatorii au oferit diploma de exce- lenþã celor ce s-au evidenþiat. De asemenea, Premiul Special al ediþiei a X-a a Festivalului “Produse ºi tradiþii în Þara Oltului” a fost acordat comu- nelor Cîrþiºoara ºi Racoviþa, laurea- þilor ediþiei adãugându-se ºi comuna Arpaºu de Jos, câºtigãtoarea celui- lalt premiu oferit de juriu. La aceastã ediþie a festivalului au participat 35 de expozanþi. La fel ca ºi anii trecuþi “Festivalul Produse ºi tradiþii în Þara Oltului” a avut ºi o secþiune artisticã, de aceas- ta ocupându-se grupuri, ansambluri folclorice ºi soliºti vocali ºi instru- mentiºti din localitãþile zonei. Au evoluat pe scenã mici artiºti din Sebeºu de Jos, Racoviþa, ªebeºu de Sus, Arpaºu de Jos, Cîrþiºoara, Avrig ºi Porumbacu de Jos. “Alegeþi sã mâncaþi sãnãtos!” Unul dintre expozanþii întâlnþi dumi- nicã la “Produse ºi tradiþii în Þara Oltului” a fost ºi Daniel David Limbã- ºan din Racoviþa, crescãtor de porci din rasa Mangaliþa ºi producãtor mezeluri tradiþionale ºi produse de carmangerie, cunoscut sibienilor du- pã standul deþinut în Piaþa Þãrã- neascã “Transilvania”, dar ºi dupã implicarea în diverse proiecte ºi parteneriate judeþene, naþionale ºi internaþionale ce au ca scop promovarea produselor tradiþionale, sãnãtoase. “Diduþ”, aºa cum îi spun cei apropiaþi, este unul dintre participanþii constanþi la festivalul organizat de GAL “Þara Oltului”. Standul sãu a fost unul mai tot timpul aglomerat, cei mai mulþi dintre participanþii la festival oprind, în mod obligatoriu ºi la “Mangaliþa de la Racoviþa”, pentru a-ºi achiziþiona produse sau doar pentru a gusta din cele expuse. Într-un moment de pau- zã, Daniel ne-a declarat urmãtoarele: “Suntem la a X-a ediþie a acestui festival, iar eu am participat la ultimele cinci ediþii, cu preparate din porc Mangaliþa de la Racoviþa. Vin aici, în primul rând din dorinþa de a ne întâlni cu producãtorii din Þara Oltului. E o bucurie ºi o onoare pentru noi de a participa la un acþiune de o asemenea anvergurã, care, an de an, s-a dezvoltat ºi a ajuns sã fie tot mai importantã, cu tot mai mulþi producãtori ºi, cred eu, vizitatori. O publicitate care se face destul de bine, în ultima perioadã, am ajuns sã ne întâlnim ºi sã discutãm nu numai despre produse, ci ºi despre ceea ce vom face în viitor, un lucru pe care eu îl consider foarte important. Sunt recent întors de la un târg de produse ºi tradiþii din Polonia, unde am fost plãcut impresionat de ceea ce am vãzut acolo ºi de interesul polonezilor de a veni la noi, la þarã, de a cunoaºte tradiþiile, pentu cã avem o þarã frumoasã, o þarã bogatã dar, din pãcate, nu ºtim s-o valorifi- cãm! Sã nu uitãm cã, în 2019, Sibiul va fi Regiune Gastronomicã Euro- peanã. Cei mai mulþi dintre clienþii mei cunosc produsele din porc rasa Mangaliþa, produse pe care le pregãtesc de aproape cinci ani de zile. Acestea se evidenþiazã prin gust, unul unic, aproape incomparabil cu cel al altor produse similare. Slãnina, grãsimea de Mangaliþa au un gust “dulce”, pe care nu îl mai întâlneºti la alte rase de porci, pe lângã faptul cã sunt sãnãtoase, iar colesterolul consumatorului este þinut acolo unde trebuie… Vã mai spun doat atât: alegeþi sã mâncaþi sãnãtos!. La standul *Mangaliþa de la Racoviþa* gãsim produsele pe care le fãceau, cu mulþi ani în urmã, pãrinþii, bunicii… Eu am preluat reþetele lor. E vorba de slãninã afumatã, cârnaþ afumat, caltaboº, pastã de jumeri, carne ºi cârnaþ prãjite ºi bãgate în unsoare de Mangaliþa, afumãturã, cotlet afumat, pecie, jumeri etc. Toate produsele sunt fãrã sare, fãrã iod, fãrã nitriþi, fãrã niciun fel de adaos”. Festivalul „Produse ºi tradiþii în Þara Oltului” este cel mai important eveniment anual inclus în calen- darul de activitãþi al Asociaþiei Gru- pul de Acþiune Localã „Þara Oltului”.

Embed Size (px)

Transcript of Racoviþa a sãnãtos – Produs în Þara Oltului · o scurtã descriere pentru ade-rarea la ACoR....

Page 1: Racoviþa a sãnãtos – Produs în Þara Oltului · o scurtã descriere pentru ade-rarea la ACoR. Avem 47 de comune care au aderat, funcþionarea asociaþie este statutarã . Avem

rosu

ga

lben

al

bast

ru

negr

u

Anul IX, nr. 107

4 pagini

Aceastã ediþiese distribuie gratuit

PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALÃ FONDATÃ DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL RACOVIÞA ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA

octombrie2017

Încã de la primele ore ele dimineþii,zona destinatã desfãºurãrii festiva-lului a început sã se anime. Dupã cemuncitorii ºi reprezentanþii autori-tãþilor locale din zonã au finalizatchestiunile organizatorice, au începutsã-ºi facã apariþia expozanþii, fiecarecomunã membrã a GAL-ului, ce ºi-aarãtat interesul de participare, avândpregãtit câte un sector de desfã-ºurare. Încet – încet, sectoarele aufost amenajate cu pricepere ºi inspi-raþie, iar pe mese au apãrut bunã-tãþuri de tot felul (plãcinte ºi gogoºide casã, dulceþuri ºi compoturi,borcane cu zacuscã, miere ºi alteproduse apicole, bãuturi rãcoritoareºi alcoolice, brânzeturi ºi lactate,fructe ºi legume, diverse sortimentede pâine ºi produse de panificaþie,mezeluri ºi specialitãþi din carne deporc etc), toate produse în gospo-dãriile locale, dar ºi diverse produsevestimentare ori pentru decor, createde diverºi meºteºugari locali. În scurttimp, zona a fost învãluitã de miresmede mâncare proaspãt gãtitã la ceaunºi foc de lemne, tocana cu carne deporc, sarmalele tradiþionale cu mã-mãligã, berbecuþii la rotisor, cocoloºiicu brânzã de burduf ori scoverzile cubrânzã fiind doar câteva din bunãtãþilepe care le-au putut servi cei interesaþi.Dupã mobilizarea existentã, mulþi-mea de curioºi ºi pofticioºi prezentãnu a fost deloc o surprizã, parcãrileexistente în zonã fiind ocupate aproa-

Natural, frumos, autentic,sãnãtos – Produs în Þara Oltului

ComunaRacoviþa a

câºtigatPremiul

Special alfestivalului

Duminicã 1 octombrie, cei mai importanþi producãtori, meºteºugari, colecþionari ºi pãstrãtori ai obiceiurilor ºi tradiþiilor popularedin zona sibianã a Þãrii Oltului ºi-au dat întâlnire pe un teren situat în imediata apropiere a intersecþiei DN 1 ºi DN 7C, la cea de-a zecea ediþie a Festivalului “Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”. Festivalul a fost organizat de Asociaþia Grupul de AcþiuneLocalã “Þara Oltului”, în colaborare cu primãriile ºi consiliile locale din comunele Cîrþa, Cîrþiºoara ºi Arpaºu de Jos.

pe în totalitate de autoturisme cunumere de înmatriculare din multejudeþe ale þãrii, dar ºi din destul demulte þãri strãine.

Oficialitãþi la deschidereafestivalului

Deschiderea oficialã a festivaluluia fost marcatã printr-o scurtã fes-tivitate, primarii din Cîrþiºoara (SorinCârþan), Arpaºu de Jos (ConstantinVãcariu), Racoviþa (Simion Olariu) ºiAvrig (Adrian Dumitru David), alãturide deputatul Constantin ªovialã,managerul GAL “Þara Oltului”,Camelia Limbãºan, ºi reprezen-tantul Consiliului Director al AsociaþieiGAL “Þara Oltului”, Liviu Petrar,mulþumind expozanþilor, pentru preo-cuparea de a duce mai departeocupaþiile tradiþionale ale regiunii ºivizitatorilor, pentru prezenþã.

Comunele Cîrþiºoara,Racoviþa ºi Arpaºu de Jos –laureatele ediþiei

La scurt timp, un juriu al organi-zatorilor a început înregistrarea ºievaluarea tuturor expozanþilor, a pro-duselor prezentate ºi a standuluifiecãrei comunitãþi. În funcþie de ca-racteristicile observate (gust, aspect,compoziþie, tradiþionalism, pãstrarea

autenticitãþii etc), fiecare expozant ºiprodus a fost notat, iar la final, orga-nizatorii au oferit diploma de exce-lenþã celor ce s-au evidenþiat. Deasemenea, Premiul Special al ediþieia X-a a Festivalului “Produse ºi tradiþiiîn Þara Oltului” a fost acordat comu-nelor Cîrþiºoara ºi Racoviþa, laurea-þilor ediþiei adãugându-se ºi comunaArpaºu de Jos, câºtigãtoarea celui-lalt premiu oferit de juriu. La aceastãediþie a festivalului au participat 35de expozanþi.

La fel ca ºi anii trecuþi “FestivalulProduse ºi tradiþii în Þara Oltului” aavut ºi o secþiune artisticã, de aceas-ta ocupându-se grupuri, ansamblurifolclorice ºi soliºti vocali ºi instru-mentiºti din localitãþile zonei. Auevoluat pe scenã mici artiºti dinSebeºu de Jos, Racoviþa, ªebeºu deSus, Arpaºu de Jos, Cîrþiºoara, Avrigºi Porumbacu de Jos.

“Alegeþi sã mâncaþisãnãtos!”

Unul dintre expozanþii întâlnþi dumi-nicã la “Produse ºi tradiþii în ÞaraOltului” a fost ºi Daniel David Limbã-ºan din Racoviþa, crescãtor de porcidin rasa Mangaliþa ºi producãtormezeluri tradiþionale ºi produse decarmangerie, cunoscut sibienilor du-pã standul deþinut în Piaþa Þãrã-neascã “Transilvania”, dar ºi dupã

implicarea în diverse proiecte ºiparteneriate judeþene, naþionale ºiinternaþionale ce au ca scoppromovarea produselor tradiþionale,sãnãtoase. “Diduþ”, aºa cum îi spuncei apropiaþi, este unul dintreparticipanþii constanþi la festivalulorganizat de GAL “Þara Oltului”.

Standul sãu a fost unul mai tottimpul aglomerat, cei mai mulþi dintreparticipanþii la festival oprind, în modobligatoriu ºi la “Mangaliþa de laRacoviþa”, pentru a-ºi achiziþionaproduse sau doar pentru a gusta dincele expuse. Într-un moment de pau-zã, Daniel ne-a declarat urmãtoarele:“Suntem la a X-a ediþie a acestuifestival, iar eu am participat laultimele cinci ediþii, cu preparate dinporc Mangaliþa de la Racoviþa. Vin aici,în primul rând din dorinþa de a neîntâlni cu producãtorii din Þara Oltului.E o bucurie ºi o onoare pentru noi dea participa la un acþiune de oasemenea anvergurã, care, an dean, s-a dezvoltat ºi a ajuns sã fie totmai importantã, cu tot mai mulþiproducãtori ºi, cred eu, vizitatori. Opublicitate care se face destul debine, în ultima perioadã, am ajunssã ne întâlnim ºi sã discutãm nunumai despre produse, ci ºi despreceea ce vom face în viitor, un lucru pecare eu îl consider foarte important.Sunt recent întors de la un târg deproduse ºi tradiþii din Polonia, undeam fost plãcut impresionat de ceea

ce am vãzut acolo ºi de interesulpolonezilor de a veni la noi, la þarã,de a cunoaºte tradiþiile, pentu cãavem o þarã frumoasã, o þarã bogatãdar, din pãcate, nu ºtim s-o valorifi-cãm! Sã nu uitãm cã, în 2019, Sibiulva fi Regiune Gastronomicã Euro-peanã. Cei mai mulþi dintre clienþiimei cunosc produsele din porc rasaMangaliþa, produse pe care lepregãtesc de aproape cinci ani dezile. Acestea se evidenþiazã prin gust,unul unic, aproape incomparabil cucel al altor produse similare. Slãnina,grãsimea de Mangaliþa au un gust“dulce”, pe care nu îl mai întâlneºti laalte rase de porci, pe lângã faptul cãsunt sãnãtoase, iar colesterolulconsumatorului este þinut acolo undetrebuie… Vã mai spun doat atât:alegeþi sã mâncaþi sãnãtos!. Lastandul *Mangaliþa de la Racoviþa*gãsim produsele pe care le fãceau,cu mulþi ani în urmã, pãrinþii, bunicii…Eu am preluat reþetele lor. E vorba deslãninã afumatã, cârnaþ afumat,caltaboº, pastã de jumeri, carne ºicârnaþ prãjite ºi bãgate în unsoarede Mangaliþa, afumãturã, cotletafumat, pecie, jumeri etc. Toateprodusele sunt fãrã sare, fãrã iod,fãrã nitriþi, fãrã niciun fel de adaos”.

Festivalul „Produse ºi tradiþii înÞara Oltului” este cel mai importanteveniment anual inclus în calen-darul de activitãþi al Asociaþiei Gru-pul de Acþiune Localã „Þara Oltului”.

Page 2: Racoviþa a sãnãtos – Produs în Þara Oltului · o scurtã descriere pentru ade-rarea la ACoR. Avem 47 de comune care au aderat, funcþionarea asociaþie este statutarã . Avem

rosu

ga

lben

alba

stru

neg

ru

pag I Ipag I Ipag I Ipag I Ipag I I

Procesul Verbal al ºedinþeide îndatã a ConsiliuluiLocal al comunei Racoviþadin data de 29 iulie 2017

Încheiat astãzi, 29 iulie 2017, încadrul ºedinþei de îndatã aConsiliului Local Racoviþa,convocatã prin Dispoziþiaprimarului nr.144/28.07.2017.

ªedinþa începe cu 9 consilieri dincei 11 în funcþie. Lipsesc motivaþi dl.consilier Nicula Iustin ºi dl.MarcuVasile. La ºedinþã participãdl. primar ºi secretarul comunei. Par-ticipã, de asemenea ºi d-na directoral ªcolii Gimnaziale Racoviþa.

Dl. consiler Ivan Simion, preºe-dinte de ºedinþã, prezintã ordineade zi.

Se supune la vot ordinea de zi.Se aprobã în unanimitate – 9 voturipentru.

Se alocã 10 minute pentrustudierea materialelor.

Dl. Popa Sorin – “Proiectul estede necessitate clarã, lucrarea esteurgent, dar de ce nu s-a þinutºedinþa anterioarã, nu este nece-sar votul a 2/3 al consilierilor larectificare, ci doar la aprobareahotãrârilor privind patrimonial”.

D-na secretar – “ªedinþa nu s-aþinut datoritã faptului cã nu s-aîntrunit numãrul consilierilorprezenþi, necesari pentru a se þineºedinþa. Stiu cã doar la hotãrârileprivind patrimonial este nevoie devotul a 2/3 din numãrul consilierilor,ceea ce în acest caz nu eranecesar, dar la ºedinþa anterioarãau fost prezenþi doar 5 consilieridin cei 11 în funcþie”.

Dl. Drãgoiu Cornel – “Am discutatcu un coleg despre situaþia întâlnitãla ºcoalã, se pot face unele lucrãrispeciale, cu utilaje speciale. Dacãlucrarea aceasta nu va darezultate, sã ne gândim pe viitor laceva mai rezistent”.

Se discutã ºi se propune, îm-preunã cu d-na director, reme-dierea situaþiei cu care seconfruntã ºcoala.

Se supune la vot proiectul dehotãrâre. Se voteazã astfel: 9voturi pentru, în unanimitate.

Nemaifiind nimic de discutat,încheiem lucrãrile ºedinþei de astãzi,drept pentru care semnãm alãturi.

PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,CONSILIER IVAN SIMION

SECRETAR SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al ºedinþeiordinare a Consiliului Localal comunei Racoviþa dindata de 30 august 2017

Încheiat astãzi, 30 august 2017,în cadrul ºedinþei ordinare aConsiliului Local Racoviþa,convocatã prin Dispoziþiaprimarului nr. 179/2017. ªedinþaîncepe cu 7 consilieri din cei 11 înfuncþie. Lipsesc motivat dl. DrãgoiuCornel ºi dl. Belciu Alin. Dl.MarcuVasile a anunþat cã întârzie.Dl. Trifu Claudiu nu a ajuns. Laºedinþã participã primarul ºisecretarul comunei. În salã suntprezenþi membri ai echipei de fotbalprecum ºi d-na Lungu Maria –preºedintã Consumcoop. Laºedinþã este invitat ºi dl. IvanValentin, primarul comunei Sadu.

Dl. Ivan Simion, preºedinte deºedinþã, dã citire ordinei de zi.

Se supune la vot ordinea de zi.Se voteazã astfel: 7 voturi pentru.

Se discutã ºi se supun spreaprobare procesele verbale aleºedinþelor anterioare ale ConsiliuluiLocal:

1. Proces verbal din data de 19iulie 2017- ºedinþã ordinarã.

Nu sunt discuþii pe margineaacestui proces verbal.

Se supune la vot. Se voteazãastfel: 6 voturi – pentru, o abþinere(dl. Nicula Iustin – a lipsit de laºedinþã).

2. Proces verbal al ºedinþei deîndatã din data de 29 iulie 2017

Dl. Trifu Claudiu ajunge laºedinþã.

Nu sunt discuþii pe margineaacestui proces verbal.

Se supune la vot. Se voteazãastfel: 6 voturi –pentru, o abþinere(dl. Nicula Iustin – a lipsit de laºedinþã).

3. Proces verbal al ºedinþei deîndatã din data de 7.08.2017

Nu sunt discuþii pe margineaacestui proces verbal.

Se supune la vot. Se voteazãastfel: 5voturi –pentru, 3 abþineri.

Se trece la ordinea de zi aºedinþei ordinare .

Se începe cu punctul 2 al ordineide zi, datoritã prezenþei d-lui IvanValentin, primarul comunei Sadu.

2. Aderarea comunei Racoviþala Asociaþia Comunelor dinRomânia

Dl. primar expilcã situaþiia referi-toare la serviciul de urbanism. Nu

mai putem beneficia de serviciuexternalizat pentru urbanism decâtdacã suntem înscriºi în AsociaþiaComunelor din România, iar în cazcontrar, oamenii vor merge laConsiliul Judeþean care va emitedocumentele necesare în domeniulurbanismului.

Dl. Ivan Simion – “Sã înþeleg cãunul dintre beneficiile înscrierii înACoR este asigurarea serviciuluide urbanism”.

Dl. Ivan Valentin – “O sã prezinto scurtã descriere pentru ade-rarea la ACoR. Avem 47 de comunecare au aderat, funcþionareaasociaþie este statutarã . Avemactivate 3 servicii publice printrecare ºi serviciul de urbanism, carepoate funcþiona prin funcþionaripublici, asociere la A.D.I., ACoR saula Consiliul Judeþean. Avem 2arhitecþi pentru activitatea a celor6 comune care au solicitat acestserviciu. Primul pas este activareaserviciului de urbanism, ulterioractivarea serviciului de urbanism.Prima condiþie este ca Racoviþa sãfie membrã, se va plãti o cotizaþieanualã, cheltuiala pentru serviciude urbanism este strict salariu ºiminimul de funcþionare. Avem 3servicii activate: urbanism , auditpublic ºi urbanism”.

Dl. Marcu Vasile ajunge laºedinþã.

Dl. Ivan Simion – “Care a fost/este cotizaþia pe cap de locuitor?”

Dl. Ivan Valentin – “1,5 lei/caplocuitor”.

Dl. Popa Sorin – “Primele douãproiecte iniþiate pentru aderare aufost respinse pentru cã nu amvãzut o oportunitate pentru ade-rare. Acum este serviciul de urba-nism. Foarte multe asociaþii se facîncercând sã facã speculaþii lacotizaþii”.

Dl. Ivan Valentin – “AsociaþiaACoR nu face activitateeconomicã, este o entitate publicã,este un instrument de lucru pentruinstituþiile publice”.

Dl. Popa Sorin – “Daþi-ne unexemplu în care s-a intervenit, pen-tru oprirea unui abuz, de exemplu”.

Dl. Ivan Valentin – “Am intervenitîn Ghidul privind DezvoltareaRuralã. În unele situaþii, în ceea cepriveºte administraþia, suntemnemulþumiþi. Referitor la legislaþie,am intervenit în numeroase rânduricu amendamente pentru modifica-rea sau completarea unor actenormative”.

D-na secretar – “Considerãmoportunã aderarea la ACor, pelângã alte beneficii care se vor ivipe viitor, momentan avem problemecu serviciul de urbanism. Legeanu ne mai permite sã avem serviciuexternalizat pe acest domeniu.Avem 3 variante: aderarea la ACor,asociaþia va trimite un arhitect caresã verifice ºi sã emitã documenteîn domeniul urbanismului; înfiinþareaunui serviciu de urbanism în cadrulPrimãriei Comunei Racoviþa,angajarea unui arhitect ºef caresã poatã verifica ºi emitedocumente; o altã variantã, ConsiliulJudeþean, unde toþi cetãþenii careau nevoie de certificate, autorizaþiisau orice acte trebuie sã meargãpersonal la Consiliul Judeþean.Considerãm cã aderarea la ACoReste cea mai potrivitã din celeenumerate mai sus, deoarece , înprimul rând nu o sã fie puºi cetãþeniipe drumuri sã meargã la ConsiliulJudeþean, poate ºi de 3 - 4 ori pesãptãmânã, cu ºi pentru completa-rea documentaþiilor de urbanism.Dacã se va înfiinþa serviciul deurbanism, existã riscul cu care s-au confruntat ºi alte UAT-uri de anu se gãsi o persoanã care sãvinã sã se angajeze, deoarecesalariul oferit va fi pentru post dedebutant, fãrã vechime, salariulminim pe economie. Mai existã ºivarianta de a se delega atribuþii îndomeniul urbanismului unuifuncþionar din cadrul aparatului despecialitate al primarului, funcþionarcare sã aibã pregãtire în domeniu,însã acest funcþionar nu va puteaemite sau semna autorizaþii, ci doarverificã documentele, iar posturiledin cadrul aparatului de specialitatesunt unice, nu dispunem de perso-nal cãruia sã îi fie delegate atribuþii”.

Dl. Telebuº Marius – “Aveþi 2arhitecþi pentru câte comune?”

Dl. Ivan Valentin – “Pentru 6comune, dar dacã este nevoie osã mai angajãm, pentru a acoperitoate comunele”.

Dl. Popa Sorin – “Putem bene-ficia de serviciul de urbanism ºi dela Consiliul Judeþean. Cetãþenii potmerge la Consiliu Judeþean pentruavizarea documentaþiilor”.

Dl. Ivan Simion – “Aveþi ºi alteintervenþii care pot fi în sprijinulcomunelor?”

Dl. Ivan Valentin – “Da, s-aufãcut mai multe ºi venim în sprijinulcomunelor ºi pentru apã, pentrugunoi”.

Dl. Ivan Simion – “Care suntcomunele care beneficiazã de

urbanism?”Dl. Ivan Valentin – “Jina, Gura

Râului, Sadu , Râul Sadului, Cârþa,Cârtiºoara”.

Dl. Ivan Simion – “Sã conclu-zionãm ceea ce s-a discutat. Avempunctul de vedere al d-lui PopaSorin care mi se pare corect ºilegal, Consiliul Judeþean ar trebuisã ne preia, precum ºi argumenteled-lui primar. Avem cele 3 opþiuni:angajare, aderare sau ConsiliulJudeþean, cu implicarea deplasãriicetãþenilor la Consiliu pentrudepunerea documentelor”.

Dl. Hulpuº Marius – “Persoanacare va fi delegatã va aveaaceleaºi atribuþii?”

D-na secretar – “Din câte aexplicat dl. Ivan Valentin, angajatul/angajata va avea o fiºã a postului,cu atribuþii clare, va avea calitateade funcþionar public ºi va fiverificatã de ACoR”.

Dl. Ivan Simion supune la votproiectul de hotãrâre. Se voteazãastfel: 5 voturi –pentru, 4 abþineri:dl. Popa Sorin, dl. Trifu Claudiu, dl.Bucur Ioan ºi d-na Bucur Simona.

Proiectul de hotãrâre nu s-aaprobat.

Se aprobã discutarea cererilorde la diverse, ca urmare acetãþenilor prezenþi în salã.

1. Cererea d-nei Lungu Maria,preºedintã la Consumcoop, pentrumodificarea Procentului deOcupare a Terenului – POT

D-na Lungu – “Dupã ce ni s-arespins primul dosar pentruemiterea autorizaþiei de construcþie,am fãcut al doilea dosar, am fãcuttoate avizele, pe care le-am plãtitdin nou. POT-ul este mai mare, darm-am încadrat pe terenul meu.Doresc sã mã ajutaþi, sã aprobaþiPOT-ul actual”.

D-na secretar – “În Regulamentulde Urbanism al Comunei Racoviþaeste stabilit un POT de 85%.Modificarea POT-ului este posibilãdoar prin Plan de Urbanism Zonal– PUZ, plan care poate fi fãcut deorice persoanã fizicã sau juridicã.Prevederile legale pentru PUZprevãd însã ca, în zonã centralãºi zonã protejatã – culte, PUZ-ulsã fie fãcut de cãtre comunaRacoviþa. Considerãm cã realiza-rea PUZ-ului de cãtre comunãpentru aceastã construcþie intrãsub incidenþa ajutorului de stat”.

D-na Lungu Maria – “Dacã faceprimãria, eu dau banii, cât costã, osã plãtesc, sau îl facem noi PUZ-ul”.

D-na secretar – “Nu puteþi sãdaþi banii primãriei, nu este legal,nu se va gãsi nici o justificarepentru alocarea acestor bani, iarlegea nu vã permite sã realizaþi d-voastrã PUZ-ul. Mai este un aspectreferitor la PUZ, pentru intrarea înlegalitate, situaþia în care se aflãclãdirea d-voastrã, nu se poaterealiza PUZ”.

D-na Lungu Maria – “O sã mãinteresez ºi o sã facem PUZ-ul”.

Dl. Popa Sorin – “AdministraþiaPublicã Localã nu ºi-a fãcut treaba,sã vedem ce soluþie va fi gãsitã deprimãrie. Primãria a urmãrit con-strucþiile, a luat mãsurile necesare?”

Dl. Ivan Simion – “Am luat act desolicitarea d-voastrã ºi deprezentarea legii, aþi auzit care suntsoluþiile, cum se face modificarea”.

D-na Lungu Maria – “D-naarhitect mi-a zis cã are o soluþie,dar nu mi-o dã”.

Dl. Ivan Simion – “O sã încercãmsã obþinem un punct de vedere ald-nei arhitect. D-na secretar va daun rãspuns la solicitare”.

D-na secretar – “Dv. aþi începutconstrucþia ºi apoi aþi fãcut actele.Aþi primit amendã pentru construirefãrã autorizaþie ºi vi s-a impusintrarea în legalitate. Construcþia nutrebuia fãcutã decât dupã ceactele erau finalizate ºi atunciîncadrarea în POT nu mai eraproblemã”.

Dl. Telebuº Marius – “D-naarhitect va informat cã trebuie sãocupaþi numai 85% din teren?”

D-na Lungu Maria – “Nu, nu amfost informatã”.

Dl. primar – “Construcþia a fostfinalizatã ºi apoi aþi fãcut actele,actele sunt pe 85%, darconstrucþia nu este”.

Dl. Hulpuº Marius – “Ar fi osoluþie, cred cã POT-ul se poatereduce prin contract de închiriere,sã fie cumulate cele douã terenuri,ºi cel cu terasa ºi atunci o sã fieterenul mai mare”.

Dl. Ivan Simion – “Sã segãseascã o soluþie, sã se întrebeºi la Consiliul Judeþean ºi o sã primiþirãspuns”.

2. Cererea Asociaþiei ViitorulRacoviþa privind schimbareasediului social.

Dl. Ivan Simion –“Avem cerereaºi contractul de comodat”.

D-na Bucur Simona – “La nr. 90,unde este sediul?”

Dl. Telebuº Marius – “La Cãmin,în sala micã – Club. Contractul afost pe 2 ani. Pânã reuºim sã

facem vestiarele, sã avem unspaþiu pentru depozitarea mate-rialelor, pentru curãþarea echipa-mentelor, pentru activitãþile prevã-zute , de tenis sau alte sporturi. Lacei de la Apã Canal li s-au dat pe25 de ani, cu titlu gratuit”.

Dl. primar – “Clãdirea a fostdonatã, se va întreþine, este pentrufuncþionarea unui serviciu public”.

Dl. Telebuº Marius – “Sediul eraal Asociaþiei, era normal sã fie datla un operator economic? Dorimun spaþiu unde sã avem sã nedesfãºurãm activitatea”.

Dl. Popa Sorin – “AsociaþiaViitorul Racoviþa nu prevede doarfotbalul, ci ºi alte activitãþi. Asociaþiaeste un parteneriat cu comuna ºicu ªcoala Gimnazialã. Doriþi unspaþiu unde sã depozitaþi sau sãdesfãºuraþi activitãþi?”

Dl. Hulpuº Marius – “De când s-a constituit asociaþia s-au fãcutdiferite activitãþi, în principal fotbal.Avem ºi douã mese de tenis,private, echipamente, mingi, trebuiedepozitate undeva”.

Dl. Ivan Simion – “Aþi identificatsinguri spaþiul sau Primãria vi l-apus la dispoziþie?”

Dl. Hulpuº Marius – “De laînceput am solicitat acel spaþiu, darnu era notat în CF, nu am pututîncheia un contract acolo”.

D-na Bucur Simona – “Acelspaþiu nu e destinat jocului. Nu estelocul potrivit pentru sport în aceeaºiclãdire cu dispensarul comunal”.

Dl. Popa Sorin – “Este normal caPrimãria sã asigure un spaþiuacestei asociaþii”.

Dl. Telebuº Marius – “Nu am avutposibilitatea sã ocupãm spaþiul dela dispensar”.

D-na Bucur Simona – “Sã seorganizeze ºi pentru toþi copiiactivitãþi, sã joace toatã lumeatenis, de exemplu. Sunt de acordcu sediul, dar sã nu se desfãºoareactivitãþi deasupra DispensaruluiComunal”.

Dl. Trifu Claudiu – “Ar trebui sãfolosiþi tot Repasatul , sala de joc,cum aþi folosit pânã acum, dupãorele de ºcoalã”.

Dl. Ivan Simion – “Nu e nimeniîmpotrivã cu acordarea spaþiului,am avut opinii, se încearcã gãsireaunui soluþii”.

Se supune la vot cererea Aso-ciaþiei Sportive. Se voteazã astfel:5 voturi – pentru, 1 vot împotrivã, 3abþineri. Majoritea, se aprobãcererea.

Dl. Popa Sorin – “Sã ne expliced-na secretar conflictul de interese”.

D-na secretar – “Dl. Telebuº estepreºedintele Asociaþiei, dl. Ivan estemembru, am sã verific legea ºi laºedinþa viitoare am sã vã precizezºi articolele din lege”.

1. Proiect de hotãrâre privind mo-dificarea Anexei nr. 2 la HCL 36/2017

Dl. primar explicã neconcordanþapreþurilor ºi retragerea din licitaþiapublicã ce urma sã se desfãºoareîn data de 3 august 2017.

Dl. Popa Sorin – “Dl. Ivan Simionnu a solicitat la începutul ºedinþeiavizele comisilor de specialitate aleConsiliului Local. S-a discutat pro-iectul nr. 2, fãrã solicitarea avizelor”.

Dl. Ivan Simion – “Am omissolicitarea avizelor la inceputulºedintei, din grabã, am începutdiscutarea proiectului de hotãrâredatoritã prezenþei d-lui primar de laSadu. Rog comisiile sã prezinteavizele”.

Dl. Popa Sorin – “Vreau sã semenþioneze cã discutareaproioectului cu nr. 2 a fost fãrãsolicitarea avizelor. Când seprezintã avizele d-na secretar?”

D-na secretar – “ConformRegulamentului Consiliului Local,ºedintele comisiilor de specialitatese desfãºoarã cu 30 min. înainteaºedintelor ordinare, deci avizele seprezintã la începutul ºedinþei.

Dl. Ivan Simion – “În baza apro-bãrii ordinei de zi a ºedintei, vã rogsã prezentati avizele comisiilor,procesele verbale, pentru toatepunctele de pe ordinea de zi. Dacãnu, suspend ºedinþa ConsiliuluiLocal”.

Dl. Popa Sorin – Înainteazã avizeleComisiei Aministrativ Juridicã.

Se supune la vot proiectul dehotãrâre. Se voteazã astfel: 9voturi – pentru, în unanimitate.

3. Proiect de hotãrâre privindaprobarea Regulamnetului pentruUnitãþi de Cult.

Dl. primar explicã situaþia în carese aflã construcþia capelei dinlocalitate, necesitatea obþineriiultimelor avize pentru finalizareaactelor.

Dl Popa Sorin – “Regulamentul ebaza legalã pentru acordareafinanþãriilor unitãþilor de cult”.

Dl. Telebuº Marius – “Regula-mentul este agreat de Prefecturã?”

D-na secretar – “Da, esteconform cu prevederile legale”.

Se supune la vot proiectul dehotãrâre. Se voteazã astfel: 9voturi – pentru, în unanimitate.

4. Revocarea hotãrârii Consiliului

Local privind acordare sprijinfinanciar pentru Ansamblul Doruleþ.

Dl. Popa Sorin – “De ladiscutarea proiectului de hotãrâre,am spus cã nu este bazã legalãpentru acordarea acestor bani”.

D-na secretar – “Banii au fostalocaþi în acelaºi mod în care s-aualocat ºi în anii anteriori. Am fost laInstituþia Prefectului Sibiu ºi amvorbit despre respingerea acesteihotãrâri. Baza legalã este corectã,dar nu pentru acest mod de sprijin.Asociaþiile ºi fundaþiile intrã pefinanþare în baza Legii nr. 350/2005. Am discutat ºi cu dl. Aldea,juristul comunei. Pânã anul acesta,acordarea banilor în bazaprevederilor legale prevãzute înhotãrârea contestatã era legalã. Înurma unor sesizãri a unei AsociaþiiCivile din oraºul Avrig, la nivelulîntregului judeþ nu se mai acceptãaceste moduri de sprijin”.

Dl. Popa Sorin – “În fiecare ºedinþãam invocat Legea nr. 350/2005”.

D-na Bucur Simona – “Cum sevor recupera banii?”

D-na secretar – “Se va face oadresa Ansamblului Doruleþ ºi seva ajunge la o înþelegere privindmodul ºi termenul de recuperare”.

Se supune la vot proiectul dehotãrâre. Se voteazã astfel:8voturi – pentru, 1 abþinere (dl.Telebuº Marius).

5. Proiect de hotãrâre privindsuplimentarea bugetului de venituriºi cheltuieli al comunei Racoviþa

Dl. primar – “De la ConsiliulJudeþean s-au primt bani pentrurealizarea Planului de Urbanism,bani care trebuie sã îi cuprindem înbugetul comunei”.

Se supune la vot proiectul dehotãrâre. Se voteazã astfel: 9voturi – pentru, în unanimitate.

6. Proiect de hotãrâre privindmodificarea HCL nr. 34/2017

Dl. Popa Sorin – “Revin cuaceeaºi obiecþie ca la ºedinþa ulte-rioarã, nu mi se pare corect, rectifi-carea bugetarã trebuie cuprinsãîn acelaºi proiect cu organizarespectacol. Menþiune: sã se verificedacã este necesarã ºi includerearectificãrii în proiectul iniþial”.

Se supune la vot amânareaproiectului de hotãrâre. Sevoteazã astfel: 9 voturi – pentru,în unanimitate.

7. Proiect de hotãrâre privindactele procedural în baza Legii nr.350/2005

D-na secretar explicã necesita-tea acestui proiect. “În acest mod,prin aprobarea acestui regulament,putem ajuta legal asociaþiile ºifundaþiile”.

D-na Bucur Simona – “Dl. HulpuºMarius este în compartimentul decontabilitate?”

D-na secretar – “Reprezintãcompatimentul, exerciteazã vizade Control Financiar Preventiv”.

Dl. Ivan Simion – “Sã se modificeîn Regulament, membrii sã nu aparãcu numele. De ce este nevoie deCV?”

Dl. Hulpuº Marius – “Pentru activi-tatea economicã desfãºuratã”.

Dl. Ivan Simion – “Sã fie adaptatCV-ul la forma standard, dupãnecesitãþi”.

Se va modifica art. 3, membriivor fi numiþi în momentul depuneriicererii.

D-na Bucur Simona – “Sã nu senumeascã secretarul comisie prinHCL, ci prin dispoziþia primarului,împreunã cu cei doi funcþionari cevor face parte din Comisia deEvaluare a Proiectelor depuse”.

Se supune la vot proiectul dehotãrâre. Se voteazã astfel: 9voturi – pentru, în unanimitate.

Diverse:1. Cererea Bisericii Ortodoxe

RacoviþaDl. Ivan Simion – “Cum s-a ajuns

la aceastã situaþie?”Dl. primar – “Biserica mai are

nevoiie doar de un aviz de la ISUpentru a finaliza documentaþianecesarã emiterii autorizaþiei deconstrucþie. Nu putem aloca banipentru aceste avize, ci doar dupãemiterea autorizaþiei putem alocabani pentru finalizarea construcþiei,conform Regulamentului adoptatmai devreme în aceastã ºedinþã”.

Dl. Ivan Simion – “Este adevãratcã aceastã construcþie a început înurma unei înþelegeri între comunaRacoviþa ºi Biserica Ortodoxã, înschimbul unui teren al Bisericii pen-tru construcþie V-aþi oferit ajutorul?”

Dl. primar – “Da”.Dl. Ivan Simion – “Este de vinã

Biserica pentru situaþia în care s-aajuns acum?”

Dl. primar – “Fiind beneficiarulfinal al construcþiei, trebuia sã îºidea interesul pentru finalizareaconstrucþiei. Am început construc-þia din donaþii, înainte de a faceactele necesare. Mai aveam unsingur aviz de primit, dar s-a fãcutsesizare pentru construcþie ilegalã,s-a primit amendã ºi s-a impusintrarea în legalitatea a construcþieiºi s-a reluat procedura pentru

refacerea documentaþiei ºi obþine-rea unor noi avize. Mai este nevoiedoar de avizul de la ISU. Am propusBisericii sã plãteascã din fondurilorlor acest aviz, urmând ca, dupãterminarea actelor, de la bugetul local,sã ajutãm la finalizarea construcþiei.S-a gãsit un sponsor care vrea sãdemoleze construcþia ºi sã o facãdin nou. Vi se pare în regulã acestlucru? De ce acel sponsor nu vreasã plãteascã avizul care lipseºte,pentru a se finaliza documentaþia?Noi avem bani prevãzuþi pentruCapelã, dar dupã emitereaautorizaþiei de construcþie”.

Dl. Ivan Simion – “Sã mergemîmpreunã sã vedem ce acte mai suntnecesare pentru avizul de la ISU”.

2. Cererea SC Apã Canal SA Sibiu- ciºmea publicã de la cimitir (sã fiepreluatã de cãtre comuna Racoviþa)

Dl. primar – “Nu mai este contractpentru acea ciºmea. Se plãteºtedoar 20 lei/lunã. Cine a fost cuiniþiativa amplasãrii?”

Dl. Ivan Simion – “Biserica a fostcu iniþiativa, dar se poate prelua decãtre comuna Racoviþa”.

Dl. Telebuº Marius – “Este pedomeniul public. Se poate face uncontract de închiriere pe acestspaþiu. Sã discutãm cu cei de la SCApã Canal sã gãsim o soluþie. Sãfacem demersurile pentru mutareaciºmelei în interiorul cimitirului, sausã se facã un contract pentru dome-niul public, între Bisericã ºi comunã”.

Se supune la vot aceastã cerere.Se voteazã astfel: 9 abþineri, cerererespinsã.

3. Cererea d-lui Petcu Vasileprivind închirierea ºcolii de Meserii

Dl. Telebuº Marius – “Aþi luatlegãtura cu dl. Bica? Trebuie gãsitpentru a vedea ce se poate face cuacel teren”.

Dl. viceprimar explicã solicitareaprimitã. S-a revenit cu cererea pen-tru cã se doreºte închirierea începe-rea unuei activitãþi de articole depescuit.

Dl. primar – “Avem 2 variante: îlreparãm ºi îl închiriem, sau, îl închiriemºi îl reparã ei”.

D-na Bucur: - “În ce satdiu se aflãclãdirea?”

Dl. viceprimar – “Trebuie neapãratreparatã”.

Dl. Popa Sorin – “Este un bun alcomunei Racoviþa”.

Dl. Hulpuº Marius – “Revenim lacomisia pentru verificarea actelor.Dacã, în perioada urmãtoare, se de-pune un proiect, cum se face eligibi-litatea dacã se îndeplinesc condiþiile?”

Dl. Ivan Simion – “Având în vederecã nu este constituitã comisia, se vaverifica dosarul/ cererea, se va faceºedinþã de consiliu de îndatã.Asociaþia face o solicitare ConsiliuluiLocal, care se întruneºte. Secretarulcomunei primete cererea ºi o punela dispoziþia Consiliului Local”.

D-na secretar – “Consider cã dl.Hulpuþ Marius are dreptate, trebuienumitã comisia de astãzi, prin hotã-râre, aºa cum prevede regulametul.Este stabilitã de la început ºi se vaconvoca doar pentru verificareadosarului”. Cu acordul tuturor con-silierilor, se reia în discuþie proiectulde hotãrâre privind Legea nr. 350/2005 ºi se propun membrii comisieide verificare.

Se propun membrii:- D-na Bucur Simion propune pe

dl. Popa Sorin – 8 voturi, 1 abþinere;- Dl. Telebuº Marius propune pe

d-na Bucur Simona – 8 voturi, 1abþinere;

- Dl. Nicula Iustin propune pe dl.Telebuº - 8 voturi pentru, 1 abþinere;

- Dl. Marcu Vasile propune la dl.Ivan Simion – 8 voturi pentru, 1 abþinere.

S-a stabilit componenþa comisiei.Dl. Ivan Simion – “Referitor la

cererea d-lui Petcu, iniþial i-am stabilitcondiþii cu care nu a fost de acord.Sã fie informat cã suntem de acordcu închirierea, dar sã stabilimcondiþiile. Sã se verifice pentrurepararea/achiziþionarea Prompter-ul de la Cãminul Cultural”.

Dl. Ivan Simion – “Am avut odiscuþie pentru Grãdini Mârºa . Cumstãm cu încasarea chiriilor de la Mîrºaºi când vor fi evacuaþi, s-au trimissomaþii? Sã avem o situaþie în ºedinþaurmãtoare”.

Dl. Popa Sorin – “Este respectatproiectul pentru ºanþul de pe stradaProtopop?”

Dl. primar – “Da, proiectul esterespectat, mai avem de finalizatcâteva lucruri”.

Dl. Popa Sorin – “Trebuia adâncitºi în faþa casei mele, pentru cã acolose depoziteazã nisip”.

Dl. Marcu Vasile – “Ce faceþi cutocãtoarea pentru curãþareaburuienilor/vegetaþiei uscate?”

Dl. viceprimar – “ªoferul de pebuldoexcavator este în concediu,vine sãptãmâna viitoare ºi va începecurãþarea”.

Nemaifiind nimic de discutat,declarãm închise lucrãrile ºedinþeiordinare din data de 30 august 2017,drept pentru care semnãm alãturat.

Preºedinte de ºedinþã,consilierIVAN SIMION

Secretar SÎRBU MARIA

Page 3: Racoviþa a sãnãtos – Produs în Þara Oltului · o scurtã descriere pentru ade-rarea la ACoR. Avem 47 de comune care au aderat, funcþionarea asociaþie este statutarã . Avem

rosu

ga

lben

alba

stru

neg

ru

pag I I Ipag I I Ipag I I Ipag I I Ipag I I I

Editor: Dan FRÂNCUTTTTTiparul: iparul: iparul: iparul: iparul: TIPOTRIBTIPOTRIBTIPOTRIBTIPOTRIBTIPOTRIB

E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:jurnalulderacovitajurnalulderacovitajurnalulderacovitajurnalulderacovitajurnalulderacovita@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.comgmail.com

Fondator:Fondator:Fondator:Fondator:Fondator:Primãria

Comunei Racoviþa ºiConsiliul Local Racoviþa

Anunþ de participare“Autoritatea finanþatoare: Comuna Racoviþa, str. Protopop

Valeriu Florianu, nr. 416, tel: 0269.527201, fax: 0269.527421, e-mail: [email protected]

În atenþia solicitanþilor de finanþare nerambursabilã pentruactivitãþi sportive din fondurile bugetului local al ComuneiRacoviþa pe anul 2017, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie2005 privind regimul finanþãrilor nerambursabile din fonduripublice alocate pentru activitãþi nonprofit de interes general, cumodificãrile ºi completãrile ulterioare.

În baza Legii 350/2005, conform art. 20, alin. 2, ComunaRacoviþa lanseazã prima sesiune de selecþie publicã a pro-iectelor sportive care vor beneficia de finanþare nerambur-sabilã de la bugetul local al Comunei Racoviþa pe anul 2017.Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura PrimãrieiComunei Racoviþa, str. Protopop Valeriu Florianu, nr. 416,începând din 24.10.2017.

Anunþul de participare (nr. 215191) a fost publicat in MonitorulOficial al României, Partea a VI-a, nr. 198/23.10.2017.

Termenul limitã de depunere a propunerilor de proiect este24.11.2017, ora 14:00. Perioada de selecþie ºi evaluare a propu-nerilor de proiect este 27.11.2017 - 30.11.2017.

Primar Comuna Racoviþa, Olariu Simion

În etapele sezonului compe-tiþional 2017 - 2018 disputate de laapariþia numãrului din luna septem-brie al publicaþiei „Jurnalul deRacoviþa”, echipa de fotbal A.S.Viitorul Racoviþa a obþinut urmã-toarele rezultate:

Iatã rezultatele obþinute:- etapa 3, 1 octombrie 2017, ora

16 - A.S. Chirpãr - A.S. ViitorulRacoviþa (3 – 1);

- etapa 4, 8 octombrie 2017, ora11 - A.S. Viitorul Racoviþa - A.S.Arpaºu (0 - 2);

- etapa 5, 14 octombrie 2017,ora 15 - A.S Fraternitas Tãlmaciu- A.S. Viitorul (1 – 1);

- etapa 6, 22 octombrie 2017,ora 11 - A.S. Viitorul Racoviþa -Lyons.Club Vurpãr (3 – 1).

În urma meciurilor disputate,echipa din Racoviþa se aflã pe locul2 - 4 al clasamentului Ligii a V-aSibiu Vest, cu 10 puncte.

Programul urmãtor:- etapa 7, 29 octombrie 2017,

ora 15 - Voinþa Roºia - A.S. ViitorulRacoviþa;

- etapa 8, 5 noiembrie 2017, ora11 - A.S. Viitorul Racoviþa - CorsavVeºtem;

- etapa 9, 12 noiembrie 2017,ora 11 - F.C. Avrig - A.S. ViitorulRacoviþa.

Începând cu acest an ºcolar,elevii ce învaþã la ªcoalaGimnazialã Racoviþa au accesla un nou laborator digitaleducativ complet echipat, ce îiva ajuta sã înveþe altfel lamaterii precum Matematicã ºiInformaticã. Datoritã înscrieriiîn programul Digitaliada, alFundaþiei Orange ºi selectãriiinstituþiei de învãþãmânt dinRacoviþa din rândul celor 125de ºcoli aspirante din întreagaþarã, copiii au acces la mijloacemoderne de învãþare, care îi vaajuta la obþinerea unor rezul-tate superioare la învãþãturã.

ªcoala Gimnazialã Racoviþaeste singura instituþie deînvãþãmânt din judeþul Sibiu cebeneficiazã de aceste dotãri,la nivel naþional fiind incluse înprogramul Digitaliada unnumãr de 30 de ºcoli.

“Digitaliada promoveazãeducaþia digitalã ºi încurajeazãutilizarea la clasã a metodelorde lucru interactive ºi a conþi-nutului digital educativ, pentrua creºte performanþele ºcolareale elevilor. Programul includeplatforma cu materiale edu-caþionale www.digitaliada.ro ºiun proiect dedicat ºcolilor dinmediul rural, în care a fostselectatã ºi ºcoala GimnazialãRacoviþa, judeþul Sibiu.

Prin proiect, 82 de profesoridin toate cele 30 de ºcoli auparticipat la sesiuni de formareºi au acces la aplicaþiileeducative instalate pe tableteºi la 124 de proiecte didacticeadaptate. 3.400 de elevi dinmediul rural au acces perma-nent la laboratoarele dotate cu826 tablete, 31 de laptopuri,28 de videoproiectoare ºi

Mijloace moderne de învãþare pentruelevii de la ªcoala Gimnazialã Racoviþa

ecrane de proiecþie.ªcoala din comuna Raco-

viþa a amenajat laboratoruldigital cu cele 29 de tablete,un laptop ºi un videoproiectorprimite de la Fundaþia Orange.Pe tablete este instalat un setde aplicaþii ºi jocuri ce vor fifolosite la predarea ºi învã-þarea matematicii ºi informa-ticii. Avantajul oferit de tehno-logie este cã lecþiile vor puteafi mult mai interactive. Practic,fiecare elev va lucra individualpe tabletã, iar profesorul vaputea urmãri mai uºor pro-gresul acestora.

Pentru ºcoala GimnazialãRacoviþa, participarea laDigitaliada înseamnã o etapãnouã, una care oferã acces laresurse digitale tuturor celorimplicaþi în procesul educaþio-nal. Pentru o ºcoalã cu o vechi-me de peste 250 de ani, evo-luþia este digitalã. La înscrie-rea în competiþia Digitaliada,ºcoala avea un numãr de 123

elevi la nivel gimnaziu.Conducerea ºcolii consi-

derã cã integrarea metodelorTIC în predarea orelor înciclurile primare ºi gimnazialeeste extraordinar de impor-tantã pentru elevi, pregãtindu-i pentru viitor. Dascãlii de laºcoala Gimnazialã Racoviþa,judeþul Sibiu, au þinut sã fiepermament la curent cu evo-luþiile din educaþie, astfel încâtau urmat diverse cursuri deperfecþionare. Cred în necesi-tatea de a dezvolta abilitãþilede comunicare ºi TIC în rândulelevilor. Pentru ªcoala Gimna-zialã Racoviþa, participarea laDigitaliada înseamnã o etapãnouã pentru a da acces laresurse digitale tuturor celorimplicaþi în procesul educa-þional”, se menþioneazã într-uncomunicat de presã transmisde coodonatorii programului.

Programul Digitaliada sedesfãºoarã cu avizul Minis-terului Educaþiei Naþionale.

A.S.ViitorulRacoviþa –rezultate ºi

programul viitor

Instrucþiuni referitoare laNormele metodologice de aplicarea prevederilor Ordonanþei deurgenþã a Guvernului nr. 70/2011privind mãsurile de protecþiesocialã în perioada sezonului rece,aprobate prin Hotãrârea Gu-vernului nr. 920/2011, cu modi-ficãrile ºi completãrile ulterioare.

1. Temeiul legal al acordãriiajutoarelor:

OUG nr. 70/2011 privindmãsurile de protecþie socialã înperioada sezonului rece, mo-dificatã ºi completatã de O.G. nr.27/2013 ºi HG nr. 920/2011 pentruaprobarea Normelor Metodologicede aplicare ale OUG nr. 70/2011.

Ajutor pentru incãlzirea locuintei- mãsura de sprijin, suportata dinbugetul de stat ºi/sau, dupã caz,din bugetele locale, destinatãconsumatorilor vulnerabili cuvenituri situate pânã la un pragstabilit de lege ºi care are dreptscop acoperirea integralã sau,dupã caz, a unei pãrþi dincheltuielile cu încãlzirea locuinþei.

Ajutorul se acordã pentruconsumatorii de energie termicãîn sistem centralizat, energieelectricã, gaze naturale ºi lemne,cãrbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acordã numai pen-tru un singur sistem de încãlzire,acesta fiind cel principal utilizat.

2. Cine poate beneficia de aju-toarele pentru încãlzirea locuinþei:

Familiile ºi persoanele singureale cãror venituri nete lunare pemembru de familie sunt mai micide 615 lei.

Familie - soþul, soþia, precum ºialte persoane, indiferent dacã întreacestea existã sau nu relaþii derudenie, care au acelaºi domiciliuori reºedinþã ºi/sau care locuiescºi gospodãresc împreunã, suntînscrise în cartea de imobil ºi suntluate în calcul la stabilirea chel-tuielilor de întreþinere a locuinþei;

Persoana singurã - persoanacare a împlinit vârsta de 18 ani,care locuieºte singurã ºi nu se maiaflã în întreþinerea pãrintilor,precum ºi persoana cu vârstacuprinsã între 16 ºi 18 ani, carelocuieºte ºi se gospodãreºtesingurã ºi are capacitate de exer-ciþiu anticipatã, potrivit prevederilorart. 40 din Legea nr. 287/2009privind Codul Civil, republicatã.

3. Cuantumurile lunare aleajutoarelor pentru încãlzirea

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎNSEZONUL RECE (NOIEMBRIE 2017 – MARTIE 2018)

ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;- Adeverinþã de venit de la

Direcþia Generalã a FinanþelorPublice a judeþului Sibiu pentruveniturile din activitãþi independente;

- Adeverinþã instituþie deînvãþãmânt, în cazul burselorpentru elevi ºi studenþi, cu excepþiaburselor de studiu, sociale ºi “Banide liceu”;

- Dosar cu ºinã.B. Subvenþie încãlzirea locuinþei

cu Gaze Naturale- Cerere;- C.I./B.I. pentru membrii familiei

peste 14 ani (original ºi copie);- Certificate naºtere pentru copii

sub 14 ani (original ºi copie);- Certificat de cãsãtorie/deces,

hotãrâre judecãtoreascã de divorþetc (original ºi copie);

- Act proprietate/contractînchiriere/comodat (original ºicopie);

- Carte de identitate autoturism/motocicletã (original ºi copie);

- Adeverinþã de venit (inclusivbonurile de masã), cupon pensie/ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;

- Adeverinþã instituþie de învãþã-mânt, în cazul burselor pentru eleviºi studenti, cu excepþia burselorde studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;

- Adeverinþã de venit de laDirecþia Generalã a FinanþelorPublice a judeþului Sibiu, pentruveniturile din activitãþi indepen-dente;

- Facturã gaze (luna anterioarã);- Raport verificãri, încercãri ºi

probe în vederea autorizãriiaparatului (ISCIR);

- Proces - verbal de pune înfuncþiune a instalaþiei de gaze(pentru aragaz ºi centralã);

- Dosar cu ºinã.C. Subvenþie încãlzirea locuinþei

cu Energie Electricã- Cerere;- C.I./B.I. pentru membrii familiei

peste 14 ani (original ºi copie);- Certificate naºtere pentru copii

sub 14 ani (original ºi copie);- Certificat de cãsãtorie/deces,

hotãrâre judecãtoreascã de divorþetc (original ºi copie);

- Act proprietate/contractînchiriere/comodat (original ºicopie);

- Carte de identitate autoturism/motocicletã (original ºi copie);

- Adeverinþã de venit (inclusivbonurile de masã), cupon pensie/ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;

încãlzirea locuinþei au obligaþia dea anunþa la primãria de domiciliuorice modificare intervenitã încomponenþa familiei sau veniturilorde naturã a conduce la modificareaajutorului acordat.

Modificãrile se anunþã prindepunerea unei noi cereri sideclaraþii, însoþitã de actele careatestã modificarea, în termen de 5zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor ce conduc laexcluderea acordãrii ajutoruluisocial/ajutorului pentru încãlzirealocuinþei/alocaþiei pentru susþi-nerea familiei

- Bunuri imobile1. Clãdiri sau alte spaþii locative

în afara locuinþei de domiciliu ºi aanexelor gospodãreºti;

2. Terenuri de împrejmuire alocuinþei ºi curtea aferentã ºi alteterenuri intravilane care depãºesc1.000 mp în zona urbanã ºi 2.000mp în zona ruralã

- Bunuri mobile*1. Autoturism/autoturisme ºi/

sau motocicletã/motociclete cu ovechime mai micã de 10 ani, cuexcepþia celor adaptate pentrupersoanele cu handicap saudestinate transportului acestorasau persoanelor dependente,precum ºi pentru uzul persoaneloraflate în zone greu accesibile;

2. Mai mult de un autoturism/motocicletã cu o vechime mai marede 10 ani;

3. Autovehicule: autoutilitare,autocamioane de orice fel cu saufãrã remorci, rulote, autobuze,microbuze

4. ªalupe, bãrci cu motor, scu-tere de apã, iahturi, cu excepþiabãrcilor necesare pentru uzulpersoanelor care locuiesc în Re-zervaþia Biosferei ”Delta Dunãrii”;

5. Utilaje agricole: tractor,combinã autopropulsatã

6. Utilaje de prelucrare agricolã:presã de ulei, moarã de cereale;

7. Utilaje de prelucrat lemnul:gater sau alte utilaje de prelucratlemnul acþionate hidraulic,mecanic sau electric;

(*)Aflate în stare de funcþionare- Depozite bancare1. Depozite bancare cu valoare

de peste 3000 lei, cu excepþiadobânzii.

- Terenuri/animale ºi/sau pãsãri1. Suprafeþe de teren, animale

ºi pãsãri a cãror valoare netã deproducþie anualã depãºeºte sumade 1.000 euro pentru persoanasingurã, respectiv suma de 2.500euro pentru familie

NOTÃ: Deþinerea unuia dintrebunurile menþionate conduce laexcluderea acordãrii ajutoruluisocial / ajutorului pentru încãlzirealocuinþei / alocaþiei pentrususþinerea familiei.

VERIFICÃRI ªI SANCÞIUNIPentru verificarea veridicitãþii

datelor înscrise în cererile pentruacordarea ajutorului pentruîncãlzire primarii au obligaþia de aefectua lunar, la solicitareaagenþiilor teritoriale, anchetesociale pentru verificareaveridicitãþii datelor înscrise încerere pentru cel puþin 60% dintrebeneficiarii dreptului la ajutorulpentru încãlzirea locuinþei.Anchetele sociale pot fi efectuateºi la sesizarea unor terþi.

În cazul solicitarii ajutoarelorpentru energie electricã, anche-tele sociale se efectueazã obliga-toriu pentru toate situaþiile, în ter-men de 15 zile lucrãtoare de ladata înregistrãrii cererii, în vedereaverificãrii sistemului de încãlzireutilizat.

Dacã în urma întocmirii ancheteisociale se constatã cã, la com-pletarea cererii nu s-au declaratdate corecte, dreptul la încãlzirealocuinþei înceteazã începând culuna urmãtoare, iar sumele plãtitenecuvenit cu acest titlu serecupereazã în condiþiile legii.

Nerespectarea prevederilorlegale de cãtre beneficiari con-stituie contravenþie ºi se sancþio-neazã cu amendã de la 200 lei la1.000 lei.

Dosarele se depun la Primãriacomunei Racoviþa.

În situaþia în care consumatoriivulnerabili îndeplinesc condiþiile deacordare pe parcursul sezonuluirece, stabilirea dreptului la ajutorulpentru încãlzirea locuinþei se faceîncepând cu luna depunerii cererii,pentru cei care au depus docu-mentele pânã la data de 20 a luniirespective ºi începând cu lunaurmãtoare pentru cei care audepus documentele dupã dataprevãzutã mai sus.

locuinþei:Pentru familiile ºi persoanele

singure beneficiare de ajutor socialcare utilizeazã combustibili solizisau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

4. Cine depune cererea: titularulajutorului pentru încãlzirea locuinþeieste:

- proprietarul locuinþei;- persoana care a înstrãinat

locuinþa pe baza unui contract cuclauzã de întreþinere;

- titularul contractului deînchiriere;

- alt membru de familie major ºilegal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

- reprezentant legal pentrupersoane singure care nu auîmplinit 18 ani.

5. Acte necesare pentrudepunerea dosarelor

A. Subvenþie încãlzirea locuinþeicu Lemne ºi Cãrbuni

- Cerere ºi declaraþie pe proprierãspundere

- C.I./B.I. pentru membrii familieipeste 14 ani (original ºi copie);

- Certificate naºtere pentru copiisub 14 ani (original ºi copie);

- Certificat de cãsãtorie/deces,hotãrâre judecãtoreascã de divorþetc (original ºi copie);

- Act proprietate/contractînchiriere/comodat (original ºicopie);

- Carte de identitate autoturism/motocicletã (original ºi copie);

- Adeverinþã de venit (inclusivbonurile de masã), cupon pensie/

- Adeverinþã instituþie de învãþã-mânt, în cazul burselor pentru eleviºi studenþi, cu excepþia burselor destudiu, sociale ºi “Bani de liceu”;

- Adeverinþã de venit de la DirecþiaGeneralã a Finanþelor Publice ajudeþului Sibiu, pentru veniturile dinactivitãþi independente;

- Facturã energie electricã (lunaanterioarã);

- Contract de furnizare energieelectricã;

- Dosar cu ºinã.D. Subvenþie încãlzirea locuinþei

cu Energie Termicã în sistemcentralizat

- Cerere;- C.I./B.I. pentru membrii familiei

peste 14 ani (original ºi copie);- Certificate naºtere pentru copii

sub 14 ani (original ºi copie);- Certificat de cãsãtorie/deces,

hotãrâre judecãtoreascã de divorþetc (original ºi copie);

- Act proprietate/contractînchiriere/comodat (original ºi copie);

- Carte de identitate autoturism/motocicletã (original ºi copie);

- Adeverinþã de venit (inclusivbonurile de masã), cupon pensie/ºomaj/alocaþie/indemnizaþie(original ºi copie);

- Adeverinþã instituþie deînvãþãmânt, în cazul burselor pentruelevi ºi studenti, cu excepþia burselorde studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;

- Adeverinþã de venit de la DirecþiaGeneralã a Finanþelor Publice ajudeþului Sibiu, pentru veniturile dinactivitãþi independente;

- Dosar cu ºinã. 6. Beneficiarii ajutoarelor pentru

Page 4: Racoviþa a sãnãtos – Produs în Þara Oltului · o scurtã descriere pentru ade-rarea la ACoR. Avem 47 de comune care au aderat, funcþionarea asociaþie este statutarã . Avem

rosu

ga

lben

alba

stru

neg

ru

pag IV

1) Verificaþi cu grijã sobele, canalele ºi coºurile de evacuare afumului, pentru ca acestea sã nu prezinte fisuri care sã permitãscânteilor sã incendieze materialele combustibile din apropiere;

2) Tencuiþi ºi spoiþi cu var partea din pod a coºului de fum, înscopul sesizãrii imediate a fisurilor;

3) Curãþaþi canalele ºi coºurile de fum premergãtor sezonuluirece;

4) Montaþi pe pardoseala combustibilã, în faþa uºiþei dealimentare cu combustibil, o tablã cu dimensiuni de 0,50x0,70 m;

5) Nu introduceþi în sobe lemne cu lungimea mai mare decâtfocarul, nu lãsaþi uºiþa de la focar deschisã ºi nu supraîncãlziþisobele;

6) Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în încãperi unde sunt înfuncþiune mijloace de încãlzit. Pentru mijloacele de încãlzit carefolosesc combustibil lichid, recomandãm:

- Verificarea etanºeitãþii conductelor de alimentare cucombustibil;

- Interzicerea supraalimentãrii cu combustibil;- Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încãlzire

nu este în stare de funcþionare;- Curãþarea periodicã a conductelor de alimentare.7) La acoperiºurile cu pantã pânã la 20%, înãlþimea gurii

coºului faþã de învelitoare (mãsuratã pe normala la pantã),trebuie sã fie de minimum 100 cm. În cazul existenþei unorelemente supraînãlþate faþã de suprafaþa acoperiºului (atice,ziduri antifoc etc.), coºurile trebuie sã depãºeascã înãlþimeaacestora cu cel puþin 100 cm, cu excepþia coºurilor situate ladistanþã mai micã de 13 cm de aceste elemente, la caredepãºirea se poate reduce la 50 cm;

8) Canalele de fum se prevãd cu orificii de curãþire prevãzutecu uºiþe de închidere etanºe duble, din tablã sau din azbociment;

9) La strãpungerea planºeelor combustibile, elementele delemn ale planºeelor trebuie sã fie de cel puþin 24 cm de la faþainterioarã a canalelor de fum;

10) Este interzisã trecerea conductelor de instalaþii prin zidãriacoºurilor de fum precum ºi slãbirea pereþilor coºurilor cu dibluri,ºanþuri, ancore sau piroane.

PREVENIREA ESTE MAMA ÎNÞELEPCIUNII!ªef S.V.S.U. Racoviþa,

GEREA LUCIAN

În scurt timp, vorîncepe lucrãrile derefacere a podului„La Rãzurele”din localitateaRacoviþa, pod acãrui structurã derezistenþã a fostgrav afectatã deinundaþiileînregistrate învara anului 2016.

Se reface podul „La Rãzurele”

230.018,53 lei (la carese adaugã TVA de43.703,52 lei), sumelenecesare pentru achitarealucrãrii fiind asiguratede la Guvernul Românieiºi bugetul local alcomunei Racoviþa.

Pânã la darea înfolosinþã a noului pod,cetãþenii ce trebuie sãcircule prin zonã auasiguratã o rutãalternativã, un podprovizoriu amenajat cudoar câþiva metri înamonte de cel vechi.

Podul „La Rãzurele”face legãturaîntre localitateaRacoviþa ºi zona depãºune ºi pãdure„Valea Lupului”.

Astfel, într-o primã fazã, la Racoviþa s-a început înlocuireastâlpilor de electricitate vechi ºi degradaþi, cu unii noi.Acþiunea va continua cu înlocuirea cablurilor electrice aerieneneizolate ºi cu grad mare de uzurã, precum ºi cu înlocuireatuturor branºamentelor ºi montarea de blocuri de mãsurãºi protecþie noi. De asemenea, contoarele consumatorilorvor fi aduse la limita de proprietate a fiecãrui imobil, astfelîncât modul de citire ºi de intervenþie sã se poatã efectuamult mai simplu. Acolo unde existã posibilitatea, contoareleelectrice vor fi montate pe faþada de la stradã a clãdirii, iar înunele cazuri, acestea vor fi montate pe stâlpi, în interiorulblocurilor de mãsurã ºi protecþie.

În perioada imediat urmãtoare, lucrarea de modernizarea reþelei electrice va fi demaratã ºi în satul Sebeºu de Sus.

Se modernizeazã reþeauaelectricã din comunã

Societatea responsabilã cu distribuþia energieielectrice a început lucrarea de modernizare areþelei de joasã tensiune din comunã.

Primãria comunei Racoviþa anunþã persoanele interesate cã au fostreluate cursele pentru transportul preºcolarilor din zona de sus alocalitãþii Racoviþa (pe vale-n sus), la Grãdiniþa Racoviþa ºi retur.

Atenþionãm locuitorii cã aceste curse sunt destinate EXCLUSIVcopiilor de vârstã preºcolarã care trebuie sã ajungã la grãdiniþã,folosirea microbuzului ºcolar pentru transportul pãrinþilor, bunicilorsau a altor însoþitori, urmând a fi consideratã abuz ºi sancþionatãconform prevederilor legale în vigoare.

Vã mulþumim pentru înþelegere.

Transport pentru preºcolari

În perioada23 octombrie 2017 –23 mai 2018, copiiipasionaþi de jurnalismdin zona de sud ajudeþului Sibiu (ÞaraOltului) pot participa lacea de-a treia ediþie aconcursului „Reporterîn localitatea mea”,organizat de BibliotecaOrãºeneascã Avrig înparteneriat cu Asociaþia„Prietenii Avrigului”.

Micii jurnaliºti sunt invi-taþi sã-ºi trimitã creaþiile(reportafe, fotoreportaje,interviuri, eseuri etc) des-pre întâmplãrile recentesau de odinioarã, istoriilocale, legende, persona-litãþi sau diverse eveni-mente din localitatea încare trãiesc, la BibliotecaOrãºeneascã Avrig,prin email (la adresabibavr [email protected])sau prin poºtã (str. AvramIancu, nr. 25, cod poºtal555200, Avrig, judeþul Si-biu), cu menþiunea „pentruconcursul *Reporter înlocalitatea mea*”.

Primele douã ediþii aleconcursului au fost câºti-gate de copiii din Scoreiu,respectiv Turnu Roºu.

Informaþiile ne-au fostoferite de Maria Grancea,responsabila BiblioteciiOrãºeneºti Avrig.

Concurspentru miciijurnaliºti dinÞara Oltului

De câteva sãptãmâni auînceput lucrãrile de moder-nizare a strãzii Gãrii, de laieºirea din localitatea Ra-coviþa pânã la staþia CFR.Din pãcate, responsabiliicu execuþia acestei lucrãriau semnalat Primãriei Ra-coviþa faptul cã unii cetãþeninu respectã aºa cum se

Nu afectaþi lucrãrile demodernizare ale strãzii Gãrii!

cuvine derularea activitãþii,ignorând semnele ampla-sate în zonele de lucru ºicirculând pe aici cu cãruþeºi diverse mijloace mecani-zate. Atragem atenþia cetã-þenilor cã acest gen de fap-te provoacã pagube ºi cau-zeazã încetinirea derulãriiprocedurii de modernizare,

lucruri care afecteazã în-treaga comunitate. Pentruajungerea în anumite zoneale localitãþii apropiate deaceastã stradã, existãanumite rute alternative, iarfolosirea acestora esterecomandatã în aceastãperioadã. Vã mulþumimpentru înþelegere!

Prevenirea incendiilorîn sezonul rece

Într-o primã fazã, vechiulpod va fi demolat ºi înlocul acestuia va ficonstruit unul nou,care sã corespundãtehnic ºi estetic pentruutilizare. Contractul deexecuþie pentru aceastãlucrare a fost semnat laînceputul acestei luni, iartermenul de finalizare,aºa cum este prevãzutîn contract, este de22 decembrie 2017.

Valoarea totalã acontractului este de