NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE...

of 184 /184
NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE

Embed Size (px)

Transcript of NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE...

 • NUBIRA IIMANUAL DE UTILIZARE

 • Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea nouluidumneavoastrã autoturism DAEWOO precum ºi pentru a vã oferi informaþii importantede securitate. Vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie ºi sã urmaþi recomandãrile conþinute, ceeace va face ca acest autoturism sã funcþioneze fãrã defecte, în cel mai plãcut mod.

  Când aveþi nevoie de asistenþã service, amintiþi-vã cã atelierele DAEWOO cunosc celmai bine vehiculul dumneavoastrã ºi sunt interesate în a vã oferi o satisfacþie completã.

  Ne folosim de acest prilej pentru a vã mulþumi cã aþi optat pentru acest produs ºi pentrua vã asigura de interesul nostru permanent pentru satisfacþia dumneavoastrã atunci cândvã aflaþi la volan.

  Acest manual se considerã a face parte permanent din vehicul, astfel încât el trebuie sã

  rãmânã împreunã cu vehiculul în cazul revânzãrii.

  CUVÂNT ÎNAINTE

  DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA

  CRAIOVA, ROMÂNIA

 • NOTÃ

  NOTÃ furnizeazã informaþii specialecare fac întreþinerea mai uºoarã sauclarificã anumite instrucþiuni

  NOTÃ IMPORTANTÃVã rugãm sã citiþi acest manual cu atenþieºi sã respectaþi instrucþiunile pe care leconþine.Pentru a scoate în evidenþã informaþiilespeciale, cuvintele AVERTISMENT,ATENÞIE ºi NOTÃ au înþelesuri speciale.

  : Acesta este un simbol de alertã înceea ce priveºte siguranþa. Urmaþitoate indicaþiile ce urmeazã acestuisemn.

  AVERTISMENT

  AVERTISMENT indicã situaþii care potfi periculoase ºi care dacã nu suntevitate pot duce la accidente foartegrave.

  Toate informaþiile, ilustraþiile ºi specificaþiiledin acest manual se bazeazã pe cele mairecente informaþii despre produs disponibilela data publicãrii.

  Daewoo îºi rezervã dreptul de a schimbaspecificaþiile sau aspectul în orice momentfãrã o înºtiinþare prealabilã ºi fãrã a-ºiasuma vreo obligaþie.

  Este posibil ca acest vehicul sã nucorespundã standardelor sauregulamentelor din alte þãri. Înainte de aîncerca sã înmatriculaþi acest vehicul într-oaltã þarã, verificaþi toate reglementãrile învigoare ºi efectuaþi toate modificãrilenecesare.

  Acest manual descrie opþiunile ºi nivelurilede dotare disponibile la data tipãririi ºi, deaceea, s-ar putea ca unele dintre aspecteletratate sã nu se aplice vehicululuidumneavoastrã. Dacã aveþi vreun dubiuasupra oricãrei opþiuni sau nivelului dedotare, nu ezitaþi sã vã adresaþireprezentantului Daewoo pentru a obþinecele mai recente informaþii.

  ATENÞIE

  ATENÞIE indicã situaþii care pot fipericuloase ºi dacã nu sunt evitatepot duce la rãniri sau la distrugeri.

  : Acest asterisc semnificã, în acestmanual: neinclus pentru toatevehiculele (variante model, opþiuni demotor, model specific unei anumiteþãri, echipament opþional etc.)

  Dorim sã subliniem faptul cã piese ºiaccesorii neoriginale Daewoo nu au fostexaminate ºi aprobate de Daewoo ºi, înciuda monitorizãrii continue a produsului pepiaþã, nu putem certifica oportunitatea ºinici siguranþa unor astfel de produse chiardacã ele sunt montate sau au fost produsepentru a corespunde acestor vehicule.Daewoo nu este rãspunzãtoare pentru nicio defecþiune cauzatã de utilizarea deproduse sau accesorii neoriginale Daewoo.

  ∗∗∗∗∗

 • • Autoturismele Daewoo au fost proiectaterespectând legislaþia în vigoare în cepriveºte materialele prohibite.

  • Aceste autovehicule funcþioneazãexclusiv cu benzinã fãrã plumb.

  • Toate versiunile de autovehicule existentepe piaþã sunt echipate cu un sistemantipoluare (catalizatori cu rol de adiminua emisiile de HC, CO, NOx;canistrã de carbon cu rol de a colectavaporii de benzinã din rezervorul decombustibil ºi douã sonde de oxigen).

  • Autoturismele Daewoo rãspund regle-mentãrilor europene în vigoare în cepriveºte protecþia mediului înconjurãtor.

  • Autoturismele Daewoo sunt construitepreponderent din material reciclabile ºideasemenea conþin în componenþãsubansamble din materiale reciclate.

  • Reperele mari din material plastic(reprezentând aproximativ 11% din masavehiculului) poartã un marcaj indicândmaterialul din care sunt fabricate. Acestmarcaj ajutã la identificarea ºi triereamaselor plastice în vederea reciclãrii.

  • În calitate de client puteþi contribui ºidumneavoastrã la protecþia mediuluiînconjurãtor!

  • Nu aruncaþi împreunã cu resturilemenajere uzuale piesele înlocuite peparcursul întreþinerii curente (baterie, filtrude ulei, filtru de aer, etc. sau bidoanele deulei goale sau cu ulei uzat). Aceste piesevor fi predate unei unitãþi autorizate,specializatã în colectarea ºi/saureciclarea vehiculelor uzate.

  MEDIU ÎNCONJURÃTOR

 • CUPRINS

  1. ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM ........................................................................................................................................ 1–1

  2. PORNIRE ªI FUNCÞIONARE ............................................................................................................................................... 2–1

  3. INSTRUMENTE ªI INDICATOARE ....................................................................................................................................... 3–1

  4. VENTILAÞIE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT .............................................................................................................. 4–1

  5. SISTEMUL AUDIO* ............................................................................................................................................................... 5–1

  6. ÎN CAZ DE AVARIE ............................................................................................................................................................... 6–1

  7. ÎNTREÞINERE ªI REPARARE .............................................................................................................................................. 7–1

  8. ÎNGRIJIREA VEHICULULUI .................................................................................................................................................. 8–1

  9. DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII ........................................................................................................................................ 9–1

 • 1ÎNAINTE DE APLECA LA DRUM

 • 1–2 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  ÎNAINTE DE A PORNI• Asiguraþi-vã cã înþelegeþi funcþionarea

  vehiculului ºi echipãrii sale ºi cum sã îlconduceþi în siguranþã.

  • Reglaþi poziþia scaunelor.• Reglaþi oglinzile interioarã ºi exterioare.• Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii vehiculului

  au fixatã centura de siguranþã.• Verificaþi funcþionarea avertizoarelor

  luminoase atunci când cheia în contacteste pe poziþia „ON".

  • Controlaþi toate indicatoarele.• Decuplaþi frâna de parcare ºi verificaþi

  dacã avertizorul luminos frânã este stins.

  ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN• Asiguraþi-vã cã geamurile, oglinzile

  retrovizoare exterioare ºi farurile suntcurate, nedeteriorate ºi neacoperite.

  • Verificaþi vizual starea umflãrii pneurilor.• Verificaþi luminile sã fie funcþionale.• Dacã intenþionaþi sã mergeþi înapoi,

  verif icaþi dacã zona din spatelevehiculului este liberã.

  • Verificaþi dacã existã scurgeri subvehicul.

  • Verificaþi nivelul la ulei ºi celorlalte fluidedin compartimentul motor.

  PERIOADA DE RODAJNu este nevoie de respectarea unor regulispeciale pentru noul dumneavoastrãautoturism Daewoo. Totuºi, respectareacâtorva simple precauþii pe parcursulprimelor sute de kilometri va contribui laperformanþele ulterioare, economicitatea ºidurata de viaþã lungã a autoturismului dvs.• Nu forþaþi motorul.• Utilizaþi corespunzãtor diferitele trepte de

  vitezã, încercând sã nu supraturaþimotorul.

  • Evitaþi opririle bruºte, cu excepþiasituaþiilor deosebite. Aceasta permitefrânelor sã se aºeze corespunzãtor.

  • Evitaþi plecãrile de pe loc la putere maximã.• Încãlziþi motorul dupã pornire.• Evitaþi pe cât posibil remorcarea rulotelor

  sau altor vehicule.• Evitaþi sã suprasolicitaþi vehiculul, de

  exemplu pornind brusc cu vitezã,accelerând brusc sau rulând îndelungatcu vitezã foarte mare, etc. Acestemanevre nu au numai un efect nocivasupra motorului, ci determinã ºi unconsum ridicat de benzinã ºi ulei. Înspecial, evitaþi accelerarea la maximumîn trepte mici de vitezã.

  AVERTISMENT

  Verificaþi dacã toate luminile, sistemelede avertizare sonorã ºi avertizoareleluminoase funcþioneazã corespunzãtor.

  AVERTISMENT

  Nu puneþi obiecte pe poliþa din spate.• Vizibilitatea spate poate fi

  obstrucþionatã.• La frânare bruscã sau coliziune

  obiectele depozitate pe poliþa dinspate pot fi periculoase.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–3

  AVERTISMENT

  Nu lãsaþi cheia în vehicul.• Încuiaþi vehiculul.• Pãstraþi cheia la dvs.

  NOTÃ

  În caz de pierdere, schimbarea cheiloreste posibilã prin dealerii Daewoo, pebaza seriei cheilor.Pentru a proteja maºina dvs.împotriva furturilor, sistemul elec-tronic de imobilizare a fost dejainstalat. Numai cheile cu codul elec-tronic corect pot fi folosite pentrupornirea vehiculului. Chiar dacã ocheie are acelaºi profil, ea nu poateporni vehiculul dacã codul electronicnu este corect. Întotdeauna cereþiînlocuirea sau suplimentareanumãrului de chei numai de ladealerul dvs. Daewoo.

  CHEIE CU SISTEM DECOMANDÃ INTEGRAT*La vehiculele echipate cu sistem deimobilizare Daewoo, sunt livrate douã cheicu sistem de comandã integrat, careacþioneazã toate încuietorile.Pãstraþi una din cele douã chei ca rezervã.Seria cheii este marcatã pe plãcuþã. Pentrusecuritatea vehiculului, pãstraþi plãcuþa într-un loc sigur, dar nu în vehicul. De asemeneaeste indicat sã vã notaþi seria cheii ºi sã opãstraþi într-un loc sigur, dar nu în vehicul.Dacã este nevoie de chei suplimentare, sepot obþine pânã la maximum 5 duplicate dela dealerul dvs. Daewoo.Pentru mai multe detalii vezi pag. 2-5„Sistemul de imobilizare"

  Cod cheie

  CHEILEVehiculul este prevãzut cu douã chei carese potrivesc la toate încuietorile.Pãstraþi una din chei ca rezervã.Seria cheii se gãseºte pe plãcuþa ataºatã.Pentru siguranþã, pãstraþi plãcuþa într-un locsigur, nu în maºinã. De asemenea esteindicat sã vã notaþi seria cheii ºi sã o pãstraþiîntr-un loc sigur. Aceasta va împiedicapersoanele neautorizate sã obþinã o copie acheii.

  AVERTISMENT

  Nu lãsaþi cheia în vehicul.• Încuiaþi vehiculul.• Pãstraþi cheia la dvs.

 • 1–4 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  Toate uºile pot fi încuiate sau descuiate dininterior apãsând sau trãgând butoanele dezãvorâre amplasate pe interiorul fiecãreiuºi.

  Toate uºile, cu excepþia celei a ºoferului, potfi încuiate din afarã apãsând butonul dezãvorâre ºi închizând apoi uºa.

  Butonul de zãvorâre de la uºa ºoferului nupoate fi apãsat atunci când uºa ºoferuluieste deschisã, pentru a preveni închidereaaccidentalã cu cheile înãuntru.

  La parcarea vehiculului, uºa ºoferului poatefi încuiatã numai din exterior cu ajutorul cheii.

  Pentru a deschide uºa din exterior, trageþide mânerul uºii. Pentru a deschide uºa dininterior, trageþi de clapeta uºii.

  descuiat

  din interior

  din exterior

  AVERTISMENT

  Nu lãsaþi copii sau animale nesupra-vegheate în vehicul.• Sistemele de blocare a vehiculului

  pot fi decuplate accidental.• Pe o vreme cãlduroasã existã

  pericolul sufocãrii.

  ÎNCUIETORILE DE UªIUºile din faþã pot fi încuiate sau descuiatedin exterior cu ajutorul cheii.Pentru a încuia, rotiþi cheia cãtre spatelevehiculului.Pentru a descuia, rotiþi cheia cãtre faþavehiculului.

  încuiatdescuiat

  ATENÞIE

  Încuiaþi toate uºile ºi portbagajul cândlãsaþi vehiculul nesupravegheat.

  încuiat

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–5

  SISTEM DE ZÃVORÂRE A UªILORPENTRU SIGURANÞA COPIILORAcest sistem ajutã la prevenirea deschideriiaccidentale a uºilor spate de cãtre copiiiaflaþi în maºinã.Sistemul de zãvorâre a uºilor pentrusiguranþa copiilor este montat pe vehiculpentru ambele uºi din spate.Cînd clapeta metalicã de lîngã mecanismulde închidere al uºii din spate este împinsãîn sus, uºa respectivã nu mai poate fideschisã din interior.Uºa din spate poate fi, totuºi, deschisã dinexterior dacã butonul de blocare a uºii nueste apãsat.

  AVERTISMENT

  Uºile spate pot fi deschise de cãtrecopiii care ocupã scaunele spate.Blocaþi deschiderea uºilor spatefolosind sistemul de zãvorâre a uºilor.

  deblocat

  blocat

  Nu trageþi

  ATENÞIE

  Clapeta interioarã de deschidere a uºiipoate fi deterioratã.Nu trageþi de clapetã atunci cândsistemul de zãvorâre a uºilor pentrusiguranþa copiilor este activat.

  SISTEM DE ÎNCHIDERECENTRALIZATÃ A UªILOR*Sistemul de închidere centralizatã esteactivat de la uºa ºoferului.Toate uºile ºi haionul* pot fi simultan încuiatesau descuiate atunci cînd uºa ºoferului esteîncuiatã sau descuiatã cu ajutorul cheii saubutonului de zãvorâre.

  ATENÞIE

  Încuiaþi uºa ºoferului când pãrãsiþivehiculul.

 • 1–6 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  Deblocarea uºilor ºi dezactivarea modului

  antifurtApãsaþi butonul deblocare uºi („UNLOCK")de pe telecomandã.Cât timp butonul este apãsat, led-ul se vaaprinde intermitent.Astfel, toate uºile vor fi deblocate, luminileavarie se aprind de douã ori ºi se vadezactiva modulul antifurt.Dacã contactul este în poziþia „ON" luminilede avarie nu semnalizeazã, dar uºile vor fideblocate.

  ATENÞIE

  Modul antifurt nu poate fi armat(activat) numai cu cheia, fãrãtelecomandã.

  NOTÃ

  Aria de acþiune a alarmei se modificãîn funcþie de mediul înconjurãtor.

  Blocarea uºilor ºi activarea moduluiantifurtApãsaþi butonul de blocare uºi de petelecomandã ºi eliberaþi-l.Cât timp butonul este apãsat, led-ul se vaaprinde intermitent.Astfel, toate uºile vor fi blocate, luminileavarie se aprind o singurã datã ºi se vaactiva modulul antifurt.Dacã contactul este în poziþia „ON" sauuºile, capota, portbagajul sunt deschise,modul antifurt nu este activat iar luminile deavarie nu semnalizeazã, dar uºile vor fiblocatete.Pentru a dezactiva modul antifurt, apãsaþibutonul „UNLOCK" de pe telecomandã ºieliberaþi-l, sau descuiaþi uºile cu cheia.

  SISTEM TELECOMANDÃ CUPROTECÞIE ANTIFURT*Sistemul vã permite sã acþionaþi asupraîncuietorilor uºilor, folosind telecomanda.Puteþi bloca sau debloca uºile vehiculului dela distanþa de maxim 6 m.Acest sistem este prevãzut ºi cu protecþieantifurt a vehiculului.La acþionarea telecomenzii se observãiluminarea intermitentã a led-ului.

  1. Butonul „LOCK":Blocheazã toate uºile, luminile avarie seaprind o sigurã datã.

  2. Butonul „UNLOCK":Deblocheazã toate uºile, luminile avariese aprind de 2 ori.

  1

  2

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–7

  Individualizarea telecomenzii pe vehiculFiecare telecomandã are un cod propriupentru a preveni descuierea vehiculului cualtã telecomandã. În cazul în caretelecomanda este pierdutã sau furatã, o altapoate fi cumpãratã numai prin dealeriiDaewoo.Dacã aveþi nevoie de o nouã telecomandã,atunci puteþi obþine un duplicat prin dealeriiDaewoo. Nu uitaþi sã aduceþi telecomandarãmasã (perechea celei pierdute) când veniþipentru duplicare. Când se faceindividualizarea noii telecomenzi trebuiefãcutã ºi individualizarea celei rãmase.Odatã ce noua telecomanda a fost codificatãelectronic, vechea telecomandã (ceapierdutã) nu mai este funcþionalã (nu maipoate descuia vehiculul).Se pot obþine pânã la 5 telecomenzi pentrualarma vehiculului, numai de la dealeriiDaewoo.

  Funcþionarea alarmei antifurtAtunci când alarma antifurt de pe vehiculeste activatã, luminile avarie se vor aprindeintermitent ºi alarma va suna pentru 30 desecunde în urmãtoarele cazuri :1. Când uºa, capota sau portbagajul sunt

  deschise prin alte mijloace decât cutelecomanda sau cheia.

  2. Când alarma este activatã, senzorul ul-trasonic de interior, dacã vehiculul esteastfel echipat, detecteazã miºcare îninteriorul vehiculului.

  Pentru a opri alarma ºi semnalizarealuminilor de avarie, apãsaþi orice buton depe telecomandã.

  Închiderea automatã a uºilorDacã uºa nu a fost deschisã sau motorulnu a fost pornit timp de 30 secunde de ladeblocarea uºilor cu ajutorul telecomenzii,toate uºile sunt automat încuiate ºi modulantifurt este din nou activat.

  Înlocuirea bateriilor telecomenziiDacã led-ul telecomenzii nu se mai aprinde,telecomanda mai poate fi folositã cu succespentru o perioadã scurtã de timp, oricum,este necesarã înlocuirea bateriilor.

  Înlocuiþi cu baterii Panasonic CR1620 (sauechivalente) respectând proceduraurmãtoare:1. Deºurubaþi ºurubul capacului spate al

  telecomenzii cu ajutorul unei ºurubelniþeîn cruce.

  2. Scoateþi cu atenþie capacul spate, cuajutorul unei ºurubelniþe subþiri plateintroduse în canalul dintre capac ºicarcasa telecomenzii.

 • 1–8 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  AVERTISMENT

  Folosirea bateriilor cu litiu poate ducela poluarea mediul înconjurãtor.• Nu aruncaþi la gunoiul menajer

  bateriile consumate.• Respectaþi legile locale de reciclare

  a deºeurilor.

  ATENÞIE

  Telecomanda poate fi deterioratã.• Nu inversaþi polaritatea bateriei.• Evitaþi lovirea telecomenzii.• Nu aºezaþi obiecte grele pe tele-

  comandã.• Feriþi telecomanda de apã ºi razele

  solare.

  SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT*Vehiculul dvs. este echipat cu alarmãelectronicã sofisticatã ºi sistem deimobilizare. Pentru a asigura maximasecuritate a vehiculului, trebuie sã vãinformaþi asupra facilitãþilor oferite de acestsistem citind cu atenþei aceastã secþiune amanualului.

  Caracteristicile sistemului de alarmã1. Senzor de perimetru* :

  Aceastã parte a sistemului de alarmãprotejeazã uºile, capota ºi portbagajul.Alarma va suna dacã unul din elementelede mai sus este deschis forþat.

  NOTÃ

  Dacã telecomanda a fost udatã,aceasta se curãþã cu o cârpã moale.

  3. Scoateþi telecomanda din carcasã ºi seîndepãrteazã cu atenþie lamela de con-tact ºi se aºeazã pe o suprafaþã curatã.

  4. Scoateþi bateria descãrcatã, având grijãsã nu atingeþi circuitele.

  5. Montaþi corect noua baterie, asigurân-du-vã cã aþi pãstrat polaritatea corectã(cu „-” în jos).Amprentele afecteazã viaþa bateriei;dacã este posibil nu atingeþi suprafeþelebateriei ºi ºtergeþi-le cu cârpa înainte demontare.

  6. Ataºaþi lamela de contact cu atenþie ºipoziþionaþi telecomanda în carcasã.

  7. Montaþi la loc capacul telecomenzii ºistrângeþi ºurubul cu atenþie.

  8. Apãsaþi unul dintre cele douã butoane aletelecomenzii de trei ori în interval de 20de secunde.

  9. Verificaþi funcþionarea telecomenzii.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–9

  AVERTIZARE

  Sistemul poate fi activat normal chiardacã geamurile sunt deschise.Închideþi toate uºile ºi geamurileînainte de a pãrãsi vehiculul.

  SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT1. SENZORUL DE PERIMETRU*Activarea sistemului1. Închideþi toate ferestrele.2. Puneþi contactul pe poziþia „LOCK" ºi

  extrageþi cheia.3. În vehicul nu trebuie sã fie nici un pasager.4. Închideþi toate uºile, capota ºi

  portbagajul. Blocaþi toate uºile apãsândbutonul „LOCK" al telecomenzii. Luminileavarie se aprind o singurã datã indicândcã uºile sunt închise.

  NOTÃ

  Nu utilizaþi telecomanda pentru aîncuia vehiculul dacã au rãmasînãuntru pasageri sau animale -telecomanda activeazã senzorul ultra-sonic de interior, care detectândmiºcare în interior va declanºa alarma.

  2. Senzor ultrasonic pentru interior* :Cunoscut ca ºi senzor de protecþievolumetricã, aceastã parte a sistemuluide alarmã protejeazã interiorulvehiculului. Dacã se detecteazã miºcareîn compartimentul pasagerilor saugeamurile sunt sparte alarma se vapune în funcþiune.

  3. Sistemul de imobilizare* :Motorul este imobilizat automat dupã cecheia este poziþionatã în una din poziþiile„ACC” sau „LOCK” ºi a fost extrasã dincontact.

  Când sistemul este activat

  Declanºarea sistemuluiAlarma declanºeazã semnalele sonor ºiauditiv în urmãtoarele condiþii :

  Dacã vreuna dintre uºi, portbagajul (sauhaionul*) sau capota sunt descuiate fãrãa utiliza cheia sau telecomanda.

  Dupã 30 secunde alarma se va opri automat.

  Reactivarea alarmeiOdatã activat, sistemul reactiveazã automatalarma de fiecare datã când uºile,portbagajul sau capota sunt închise dupãoprirea alarmei. Alarma se redeclanºeazã înurmãtoarele condiþii:

  Dacã vreuna dintre uºi, portbagajul (sauhaionul*) sau capota sunt descuiate fãrãa utiliza cheia sau telecomanda.

 • 1–10 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  AVERTISMENT

  Nu folosiþi telecomanda pentru a aasigura vehiculul dacã geamurile sautrapa sunt deschise.• Senzorul ultrasonic poate activa

  alarma.

  SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT2. SENZORUL ULTRASONIC PENTRU

  INTERIOR*Senzorul ultrasonic pentru interior este oopþiune secundarã a alarmei ºi funcþioneazã,numai când alarma este activatã, pe baza adoi senzori identici situaþi în partea de susa stâlpului uºii stânga, care declanºeazãalarma la detectarea oricãrei miºcãri în in-terior (intrarea pe geam sau trapã, deexemplu).

  Oprirea alarmeiAlarma se opreºte prin deblocarea uºilor sauportbagajului cu cheia sau prin apãsareaunuia dintre butoanele „LOCK”/„UNLOCK”ale telecomenzii.

  Dacã sistemul nu funcþioneazã potrivitdescrierii de mai sus, atunci trebuie verificatla dealerul dvs. Daewoo.

  Dezactivarea sistemuluiSistemul va fi dezactivat dacã:1. Deblocaþi uºa ºoferului cu cheia.2. Deblocaþi toate uºile de la butonul „UN-

  LOCK” al telecomenzii. În aceastã stare,luminile de avarie vor clipi de douã oriindicând cã uºile au fost deblocate.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–11

  SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT3. IMOBILIZARE MOTOR*Sistemul imobilizare pornire motor este oopþiune importantã a sistemului desecurizare a vehiculului. Cunoscut ºi subnumele de „imobilizare pasivã" acest sistemeste proiectat împotriva furturilor vehiculelorla care ºoferul a uitat sã încuie uºile.Motorul este automat imobilizat dupã cecontactul este în poziþia „ACC” sau „LOCK”iar cheia a fost scoasã din contact (vezi„Sistem imobilizare” în capitolul 2).

  INDICATOR LUMINOS ALARMÃACTIVÃIndicatorul luminos alarmã activã poate in-dica douã stãri atunci când sistemul estefolosit:1. CLIPIRE - Aratã cã sistemul alarmã

  este activat. Uºile, portbagajul ºi capotapot fi deschise cu ajutorul cheii.

  2. STINS - Aratã cã sistemul alarmã estedezactivat. Se poate deschide oriceuºã, portbagajul sau capota.

  Indicator luminosalarmã activã

  TESTAREA ALARMEI1. Deschideþi toate geamurile.2. Activaþi alarma aºa cum este descris în

  capitolul „Activarea sistemului". Uºile faþãtrebuie blocate de la telecomandã.

  3. Deschideþi una dintre uºi de la butonulinterior de blocare. Alarma trebuie sã sedeclanºeze.

  4. Dezactivaþi alarma deblocând uºa faþãcu cheia sau cu telecomanda.

  5. Repetaþi operaþiile de mai sus pentrucelelalte uºi, portbagaj (haion*) ºi capotã.În cazul în care alarma nu funcþioneazãcorespunzãtor trebuie verificatã de undealer Daewoo.

 • 1–12 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  OGLINDA RETROVIZOAREINTERIOARÃOglinda interioarã poate fi reglatã sus-jossau lateral pentru a obþine cea mai bunãvizibilitate a zonei din spatele vehiculului. Deasemenea oglinda are 2 poziþii, pentru zi saupentru noapte. Reglarea oglinzii se face cândmânerul de poziþionare zi/noapte este pepoziþia zi.Poziþia noapte a oglinzii interioare estenecesarã pentru a reduce strãlucireafarurilor vehiculelor care vin din spate.

  ZI NOAPTE

  ATENÞIE

  Reglaþi oglinda retrovizoare interioarãde pe poziþia ºoferului.• Selectaþi poziþia zi pentru a obþine

  cea mai bunã vizibilitate.• Selectaþi poziþia noapte pentru a

  reduce cât mai mult strãlucireafarurilor vehiculelor ce vin din spate.

  • Selectarea pe poziþia noapte poateafecta vizibilitatea.

  NOTÃ

  Nu uitaþi cã vizibilitatea în oglindainterioarã pe poziþia noapte este redusã.

  OGLINZILE RETROVIZOAREEXTERIOAREReglaþi oglinzile exterioare de la levierul dereglare sau comutatorul electric de peconsolã, astfel încât sã puteþi vedea nunumai fiecare parte a drumului, ci ºi fiecareparte a vehiculului. Aceasta vã va ajuta sãdeterminaþi poziþia obiectelor pe care levedeþi în oglindã.Reglarea unghiului de vedere a oglinzilor seface prin simpla miºcarea a levierului (sauapãsare a comutatorului electronic) îndirecþia doritã.Oglinda exterioarã dreapta este convexã ºiare inscripþia „OBJECTS IN MIRROR ARECLOSER THAN THEY APPEAR" -„OBIECTELE SUNT MAI APROAPE DECÂTPAR ÎN OGLINDÃ".

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–13

  COMUTATORUL ELECTRIC DEREGLARE A OGLINZILOREXTERIOARE*Oglinzile retrovizoare exterioare pot fi reglateelectric de la un comutator plasat pe consolacentralã.

  ATENÞIE

  Reglaþi oglinzile înainte de a porni la drum.

  1. Comutatorul selecþie oglindã exterioarã: stânga : dreapta

  2. Comutatorul electronic are 4 poziþii dereglare. Pentru a putea regla oglinzilecheia de contact trebuie pusã în poziþia„ON".

  Rabatarea oglinzilor exterioareOglinzile retrovizoare exterioare pot firabatate cãtre vehicul prin împingere înaintesau înapoi atunci când conducem pe strãziînguste, la spãlarea vehiculului, etc.

  ATENÞIE

  Oglinzile convexe fac obiectele sãaparã mai mici ºi mai îndepãrtatedecât dacã ar fi fost privite într-ooglindã planã.• Folosiþi oglinda din interior pentru

  a aprecia corect dimensiunea ºidistanþa pânã la obiectele observateîn oglinda convexã.

  • Reglaþi oglinzile numai de pescaunul ºoferului.

  ATENÞIE

  Reglaþi oglinzile înainte de a porni la drum.

  ATENÞIE

  Suprafaþa geamurilor poate fideterioratã. Nu curãþaþi zãpada de pegeamuri cu obiecte ascuþite.

  ATENÞIE

  Nu reglaþi oglinzile atunci când suntîngheþate. Folosiþi instalaþia dedezaburire sau spray pentru dezghe-þarea geamurilor pentru a îndepãrtagheaþa.

 • 1–14 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  ATENÞIE

  Lãsarea frecventã a vehiculului cugeamurile deschise poate favorizainfracþiunile.Închideþi toate geamurile la pãrãrsireavehiculului.

  GEAMURILE UªILORPentru a ridica sau coborî geamurile rotiþimanivela montatã pe uºã.Aveþi grijã sã nu prindeþi obiecte în geamatunci când îl ridicaþi.

  AVERTISMENT

  Nu vã expuneþi nici o parte a corpuluiprin fereastra deschisã.

  BUTOANELE DE ACÞIONAREELECTRICÃ A GEAMURILOR*Geamurile pot fi acþionate electric de labutoanele de acþionare plasate pe cotiera dela uºa ºoferului atunci când contactul estepus pe „ON". Pentru a ridica geamul þineþipartea de sus a butonului ridicatã. Pentru acoborâ geamul þineþi partea de sus abutonului apãsatã. Când geamul a ajuns înpoziþia doritã eliberaþi butonul.

  COBORÂRE AUTOMATÃ*Acþionarea geamului ºoferului posedã ofuncþie de coborâre automatã :• Pentru a coborâ geamul, apãsaþi butonul

  ºi eliberaþi-l, geamul se va deschideautomat.

  • Pentru oprirea acestuia, apãsaþi pe butoîn timp ce geamul coboarã.

  Butoane acþionare geamuri faþã ºi spate Buton acþionare geam ºofer

  AVERTISMENT

  • Copii pot acþiona geamurileelectrice ºi se pot accidenta.

  • Se pot provoca astfel accidentegrave sau poate surveni chiardecesul.

  • Ni lãsaþi cheile în vehicul dacã înacesta sunt prezenþi copii de vârstãmicã.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–15

  BUTONUL BLOCARE GEAMURI*Dacã acest buton este apãsat, toategeamurile pot fi acþionate numai de labutoanele de acþionare geamuri de la ºofer.Atunci când nu este apãsat geamurile seacþioneazã normal de la butoaneleindividuale.

  BUTOANELE DE ACÞIONARE AGEAMURILOR PASAGERILOR*Vehicululu dvs. poate fi echipat cu geamurielectrice spate. Existã câte un buton deacþionare a fiecãrui geam spate ºi ageamului pasagerului din faþã.Se poate acþiona un gean respectândurmãtoarele:• Pentru a coborâ geamul, se apasã pe

  buton.• Pentru a ridica geamul se ridicã de

  buton.

  NOTÃ

  Geamurile spate nu se deschidcomplet

 • 1–16 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  AVERTISMENT

  Nu vã expuneþi nici o parte a corpuluiprin trapa deschisã precum ºi laacþionarea acesteia. Existã risculrãnirii.

  TRAPÃ PAVILION ACÞIONATÃELECTRIC*Trapa pavilion poate fi acþionatã de labutonul plasat în partea dreaptã a lãmpii deinterior, între parasolare, atunci cândcontactul este pe „ON".

  Culisarea trapei pavilionPentru a o deschide apãsaþi partea din spatea butonului ºi menþineþi apãsat.Pentru a o închide apãsaþi partea din faþã abutonului ºi menþineþi apãsat.Când trapa este în poziþia doritã eliberaþibutonul.

  închis

  ridicat

  deschis

  închis

  Înclinarea trapei pavilionPentru a o înclina în sus apãsaþi partea dinfaþã a butonului ºi menþineþi apãsat.Pentru a o închide apãsaþi partea din spatea butonului ºi menþineþi apãsat.Când trapa este în poziþia doritã eliberaþibutonul.

  VOLAN REGLABIL*Volanul poate fi reglat în 5 trepte. Pentru aregla volanul ridicaþi levierul de reglare aflatîn partea stângã a coloanei de direcþie,poziþionaþi-l în poziþia doritã ºi apoi eliberaþilevierul.

  NOTÃ

  Cea mai de sus poziþie este prevãzutãnumai pentru intrarea sau ieºirea dinvehicul, nu ºi pentru condus.

  AVERTISMENT

  Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi volanul în timpul miºcãriivehiculului, pentru a evita pierdereacontrolului vehiculului.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–17

  REGLAREA SCAUNELOR DINFAÞÃ PRIN CULISAREPentru a deplasa scaunele din faþã înaintesau înapoi, trageþi în sus pârghia de blocareaflatã sub scaun ºi menþineþi-o în aceastãpoziþie.Apoi deplasaþi scaunul în poziþia doritã ºieliberaþi pârghia.

  AVERTISMENT

  Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi poziþia scaunului ºofer întimpul mersului.

  AVERTISMENT

  Obiectele cãzute pe podeauavehiculului pot afecta mecanismul deculisare al scaunului. Nu plasaþiobiecte sub scaun.

  AVERTISMENT

  Acþionarea electricã a trapei paviliontrebuie fãcutã cu grijã. Existã riscul derãniri, mai ales la copii, în special înprivinþa unor articole de îmbrãcãmintecare pot fi prinse de trapãAsiguraþi-vã cã nimic nu blocheazãtrapa atunci când o închideþi.

  ATENÞIE

  Impuritãþile de pe trapã pot împiedicafuncþionarea corectã.• Curãþaþi trapa înainte de a o deschide.• Îndepãrtaþi picãturile de apã,

  zãpada, gheaþa sau nisipul de petrapã înainte de a o deschide.

  • Nu plasaþi obiecte grele pe trapã sauîn apropierea acesteia.

  ATENÞIE

  La pãrãsirea vehiculului închideþicomplet trapa pavilion.

  AVERTISMENT

  Reglarea prea largã a centurii desiguranþã îi poate reduce eficacitatea.Reglaþi poziþia scaunului înainte de aregla centura de siguranþã.

 • 1–18 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  AVERTISMENT

  Ocupanþii vehiculului pot rabatascaunele cu centurile de siguranþãprinse.• Nu înclinaþi spãtarul prea mult.• Centurile de siguranþã sunt

  proiectate sã ofere maximul deprotecþie când spãtarele sunt înpoziþie perfect verticalã.

  SUPORT ERGONOMIC LA SPÃTAR*Pentru a regla suportul ergonomic (suportlombar) rotiþi de rozeta din partea stângã aspãtarului scaunului ºoferului sau de rozetadin partea dreaptã a spãtarului scaunuluicopilotului pânã în poziþia doritã.Rotiþi spre înainte pentru a deplasa parteainferioarã a spãtarului spre spate.Pentru a reveni la poziþia iniþialã, se roteºtede rozetã în sens invers.

  REGLAREA ÎNCLINÃRIISPÃTARULUI SCAUNELOR DINFAÞÃPentru a regla spãtarul ridicaþi pârghiapoziþionatã lateral, pe partea stângã, ºiînclinaþi-l la unghiul dorit ºi apoi eliberaþipârghia. Dupã reglare, asiguraþi-vã cãpârghia a revenit în poziþia originalã; altfel,spãtarul se poate rabata atunci cândvehiculul este în miºcare, producândpierderea controlului.

  AVERTISMENT

  Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi înclinarea spãtarului întimpul mersului.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–19

  Pentru a scoate tetiera procedaþi astfel:1. Trageþi în sus pânã se blocheazã.2. Apãsaþi apoi butonul pentru deblocare3. Scoateþi tetiera de pe ghidaje.

  AVERTISMENT

  Asiguraþi-vã cã tetierele sunt reglateºi fixate înainte de a porni a drum.

  TETIERELETetierele sunt proiectate pentru a reduceriscul de accidentare a gâtului.Pentru a regla tetiera, apãsaþi butonul dedeblocare, deplasaþi-o în sus sau în jos ºiblocaþi-o în noua poziþie.

  PERNA SCAUNULUI ªOFERULUIPentru a regla înãlþimea pernei scaunuluiºoferului se rotesc rozetele.Rotiþi de rozeta din faþã pentru a modificaînãlþimea pãrþii din faþã a pernei scaunului ºide rozeta din spate pentru a modificaînãlþimea pãrþii din spate a pernei scaunului.

  AVERTISMENT

  Tetierele ajutã la protejarea împotrivaaccidentelor.• Nu conduceþi fãrã tetiere.• Reglaþi înãlþimea tetierelor astfel

  încât sã aibã un contact bun cuzona din spate a capului.

  • Dupã reglarea tetierei asiguraþi-vã cãeste fixatã în noua poziþie.

 • 1–20 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  CENTURI DE SIGURANÞÃ -PRECAUÞIIPentru a vã proteja pe dumneavoastrã ºi pepasageri de eventualele accidente, esterecomandatã util izarea centurilor desiguranþã de toþi ocupanþii în timpul mersului.Centurile de siguranþã trebuie puse corect.Fiecare centurã de siguranþã este proiectatãsã fie folositã de o singurã persoanã la unmoment dat : nu este recomandat sã fiefolosite de copiii sub 6 ani. Este recomandatca pentru copiii mici sã se foloseascãscaune speciale (sisteme de siguranþãpentru copii).

  AVERTISMENT

  Pasagerii pot fi accidentaþi în cazulcoliziunilor sau manevrelor bruºte.• Purtaþi întotdeauna centura de

  siguranþã când conduceþi.• Nu folosiþi centura de siguranþã

  pentru mai multe persoane odatã.• Nu puneþi centura de siguranþã

  peste eventualele obiecte dinbuzunare.

  ATENÞIE

  Atunci când rabataþi la loc spãtarul,• Asiguraþi-vã cã spãtarul este bine

  fixat în locaºuri.• Verificaþi centurile de siguranþã sã

  nu fie rãsucite ºi sã nu jenezefixarea corectã a spãtarului spate.

  RABATAREA SPÃTARULUIBANCHETEI SPATE*Spãtarul poate fi rabatat separat pentru amãri spaþiul compartimentului de bagaje.Apãsaþi butonul de blocare din ambele colþuride sus ale spãtarului pentru a a-l debloca,apoi rabataþi-l.Spãtarul poate reveni la poziþia iniþialã prinridicare ºi împingere în locaºuri.

  AVERTISMENT

  • Nu depozitaþi bagajele astfel încâtsã depãºeascã înãlþimea spãtarului.În caz de frânare bruscã sau coliziuneexistã pericolul accidentãrii.

  • Nu permiteþi pasagerilor sãcãlãtoreascã în spate atunci cândspãtarul este rabatat.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–21

  AVERTISMENT

  Folosirea centurilor de siguranþãuzate poate provoca accidente grave.• Strângeþi centura atât cât este

  posibil.• Spãtarul scaunului trebuie sã fie

  fixat în poziþie verticalã.• Nu rabataþi spãtarul în timpul

  mersului.• Nu purtaþi centura rãsucitã sau cu

  butonul de eliberare îndreptat în jossau spre înãuntru.

  • Nu purtaþi centura pe sub braþ.• Centura trebuie poziþionatã peste

  umãr (niciodatã peste peste gât).• Centura trebuie strânsã peste

  ºolduri, nu peste abdomen.

  Când utilizaþi centurile de siguranþãPentru a reduce riscul accidentãrii în caz decoliziune sau frânare bruscã, folosiþicenturile de siguranþã urmãrind instrucþiunilede folosire, întreþinere, iar pentru copii folosiþisistemele speciale de protecþie.

  ATENÞIE

  Utilizarea necorespunzãtoare acenturilor de siguranþã poate cauzaaccidente.• Nu modificaþi centura de siguranþã.• Nu adãugaþi dispozitive de reglare

  care ar putea afecta culisarea liberãa centurii.

  ATENÞIE

  O centurã de siguranþã defectã poateprovoca accidente grave.• Reparaþi sau înlocuiþi imediat

  centura de siguranþã defectã.• Aveþi grijã sã nu deterioraþi centurile

  de siguranþã cu scaunul sau cu uºa.

  AVERTISMENT

  Reglarea prea sus a centurii ºipoziþionarea incorectã peste umãrpoate spori riscul accidentãrii sauprovoca chiar decesul în caz de acci-dent.

  ATENÞIE

  Folosirea necorespunzãtoare acenturii de siguranþã poate conducela accidentãri.• Butonul de eliberare trebuie

  îndreptat cãtre exterior.• Introduceþi zãvorul metalic în

  cataramã.• Nu puneþi nimic în deschiderea din

  care iese centura (acesta poatedefecta retractorul sau centura).

  NOTÃ

  Dacã centura se blocheazã atuncicând o trageþi afarã, lãsaþi-o sã seruleze complet în retractor, apoi trageþidin nou la lungimea doritã.

 • 1–22 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  ATENÞIE

  Centurile de siguranþã defecte potcauza accidente.• Centurile de siguranþã trebuie

  verificate periodic.• Verificaþi toate componentele

  ansamblului centurilor de siguranþãdupã eventualele coliziuni.

  • Centurile trebuie schimbate dacãþesãtura s-a deteriorat datoritãexpunerii îndelungate la radiaþiasolarã, contaminãrii sau deteriorãriide orice naturã.

  • Dacã centura a fost purtatã în timpulunui impact sever, întreg ansamblulcenturii trebuie schimbat, chiardacã nu se observã deteriorãrievidente ale acestuia.

  RECOMANDÃRI PENTRUFEMEI GRAVIDEEste recomandat ca ºi femeile gravide sãutilizeze centurile de siguranþã ventrale.Consultaþi medicul familiei pentru sfaturispecifice de folosire a centurii.

  AVERTISMENT

  Femeia gravidã ºi fãtul pot fi afectaþide folosirea incorectã a centurii.• Folosiþi centurile normale pe cât

  este posibil (consultaþi medicul defamilie).

  • Centura ventralã trebuie purtatã câtmai jos posibil.

  ATENÞIE

  Folosirea de centuri necorespun-zãtoare poate conduce la accidente.Nu modificaþi ansamblul centurii desiguranþã.

  Îngrijirea centurilor de siguranþãPãstraþi întotdeauna centurile curate ºiuscate. Aveþi grijã ca þesãtura centurilor sãnu vinã în contact cu materiale abrazive,uleiuri ºi substanþe chimice sau mai ales acidde baterie.Curãþaþi centurile numai cu o soluþie slabãde sãpun sau cu apã cãlduþã.Nu vopsiþi centurile deoarece aceasta lepoate slãbi serios.Asiguraþi-vã cã centurile nu sunt deterioratesau tãiate. Verificaþi periodic starea centurilorºi înlocuiþi pãrþile defecte. O centurã care afost suprasolicitatã într-un accident trebuieînlocuitã cu una nouã.Producãtorul Daewoo recomandã înlocuireatuturor componentelor centurii de siguranþãdupã o coliziune. În cazul unor coliziuniminore prezentaþi-vã la dealerul dvs. Daewoocare va lua decizia dacã este necesarã oschimbare.Componentele centurilor de siguranþã carenu sunt utilizate în caz de coliziune trebuiede asemenea verificate ºi înlocuite dacãprezintã semne de deteriorare.Dacã sistemul de pretensionare a centurii afost suprasolicitat atunci trebuie înlocuit.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–23

  AVERTISMENT

  • Când montaþi sistemul de siguranþãpentru copii urmaþi instrucþiunilede folosire date de producãtor.

  • Atunci când nu utilizaþi sistemuleste recomandat sã fie fixat cucentura de siguranþã sau demontatde pe vehicul.

  • Nu lãsaþi copiii sã stea în braþeleunui pasager când vehiculul este înmiºcare.

  • Nu lãsaþi copiii sã stea în picioaresau în genunchi pe scaun.

  • Nu lãsaþi copiii sã stea în zona datransport a bagajelor.

  • Copiii care au depãºit vârstasistemelor de siguranþã trebuie sãcãlãtoreascã pe bancheta din spateºi sã fie asiguraþi cu centura.Copiii trebuie aºezaþi astfel încâtcentura de umãr sã nu fie preaaproape de gât sau de faþã. Copiiiar trebui aºezaþi pe locul centralunde nu existã centurã de umãr.

  CENTURI DE SIGURANÞÃANCORATE ÎN TREI PUNCTEFiecare vehicul Daewoo este echipat cucenturi de siguranþã cu ancorare în treipuncte ºi retractor automat, permiþândlibertatea de miºcare a corpului în timpulmersului vehiculului cu vitezã constantã, deºicenturile rãmân mereu strâns mulate pecorp.

  Sistemul centurii de siguranþã are un „retrac-tor senzitiv", care se blocheazã la accelerãrisau decelerãri bruºte.

  Nu încercaþi sã verificaþi dispozitivul deblocare prin „aruncarea" înainte a pieptului.

  Acest tip de centurã nu necesitã reglaj.Centura se muleazã singurã dupã miºcareacelui ce o poartã, iar în cazul unui ºocputernic ea se blocheazã pentru a imobilizacorpul.

  SISTEMUL DE SIGURANÞÃ PENTRUCOPII (SUPORT SPECIAL SCAUN)Când transportaþi copii utilizaþi întotdeaunasisteme de siguranþã pentru copii.Sistemul trebuie reglat dupã înãlþimea ºigreutatea copilului ºi bine ancorat de scaunsau de banchetã.Datele statistice aratã cã acest sistemmontat pe bancheta din spate este mai sigurdecât dacã este montat pe scaunul din faþã.

  AVERTISMENT

  • Utilizaþi sistemul de siguranþãatunci când transportaþi copii.

  • NU MONTAÞI NICIODATÃ SISTEMULDE SIGURANÞÃ PENTRU COPII PESCAUNUL DIN FAÞÃ DACÃ VEHICULULESTE DOTAT CU AIR BAG COPILOT.Un copil aºezat în sistemul desiguranþã montat pe scaunul dinfaþã poate fi accidentat serios laactivarea sistemului airbag.Este recomandatã montareasistemului pe bacheta din spate.Dacã montaþi sistemul pe scaunulcopilot, deplasaþi scaunul în spatecât mai mult posibil.

 • 1–24 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  AVERTISMENT

  Folosirea necorespunzãtoare acenturii poate cauza rãniri.• Nu purtaþi centura de umãr pe sub

  braþul dinspre uºã.• Centura de umãr trebuie sã fie

  aºezatã în poziþie centralã pe umãr,niciodatã peste peste gât.

  • Centura ventralã trebuie sã fiestrânsã peste ºolduri, nu în jurultaliei.

  Pentru a decupla centura, apãsaþi butonulroºu de pe cataramã : centura se va retrageautomat.

  RETRACTORUL CU BLOCAREINERÞIALÃ*La unele modele, centurile de siguranþã alescaunelor faþã sunt echipate cu sistemautomat de pretensionare (retractor cublocare inerþialã).Acest sistem reduce riscul accidentãrii încazul coliziunilor. Se activeazã la coliziunilefrontale astfel încât ºoferul ºi copilotul suntprotejaþi de impactul cu bordul.Nu funcþioneazã în cazul coliziunilor uºoarefrontale, din spate, din lateral sau larãsturnãri.

  NOTÃ

  Dacã centura se blocheazã când otrageþi, lãsaþi-o sã se strângã înapoiîn retractor, apoi trageþi-o ºi reglaþi-odin nou la lungimea doritã.

  Utilizarea centuriiTrageþi încet centura din retractor ºi treceþi-opeste corp, asigurându-vã cã nu esterãsucitã.Introduceþi zãvorul metalic „1" în catarama„2".

  2

  1

  2

  1

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–25

  AVERTISMENT

  Utilizarea necorespunzãtoare acenturilor de siguranþã poate cauzaaccidentãri.• Reglaþi înãlþimea centurii înainte de

  a pleca la drum.• Verificaþi dacã centura este bine

  fixatã în punctele de ancorare.• Centura trebuie sã fie poziþionatã

  pe umãr, niciodatã pe gât.

  REGLAREA ÎNÃLÞIMII CENTURII*La centurile cu punctul superior de ancorarereglabil : trageþi puþin în afarã centura, apãsaþipe centrul retarctorului inerþial reglaþiînãlþimea.

  Acest lucru este important în special cândo persoanã mai scundã a selectat anterioro poziþie coborâtã. O poziþie prea înaltãdiminueazã confortul.

  ATENÞIE

  Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi înãlþimea centurii atuncicând sunteþi în mers.

  ATENÞIE

  Centurile de siguranþã defecte potcauza accidente grave.• Verificaþi centurile de siguranþã,

  retractorul ºi celelalte componentedupã eventualele coliziuni.

  • Dacã centura a fost purtatã în timpulunui impact sever, întreg ansamblulcenturii trebuie schimbat, chiardacã nu se observã deteriorãrievidente ale acestuia.

  (cu pretensionare) (fãrã pretensionare)

  PUSH

 • 1–26 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  Catarama ºi zãvorul de la centura ventralãsunt însemnate cu marcajul „CENTER". Fiþiatenþi la însemne atunci când vã puneþicentura ventralã.Zãvorul centurii ventrale se poate introducenumai în catarama centurii ventrale.

  AVERTISMENT

  Folosirea necorespunzãtoare acenturii poate cauza rãniri.• Nu purtaþi niciodatã centura

  ventralã peste abdomen.• Centura ventralã trebuie sã fie

  strânsã peste ºolduri, nu în jurultaliei.

  trageþi pentrulungire

  Clemã

  trageþitrageþi

  Centura întrei puncte

  ATENÞIE

  Centurile defecte sau incorect prinsepot cauza rãniri.Nu introduceþi cu forþa zãvorul într-ocataramã necorespunzãtoare.

  NOTÃ

  Când vã puneþi centura de umãr saucentura ventralã, verificaþi dacãzãvorul este introdus corect încataramã pentru a obþine o maximãprotecþie.

  CENTURA VENTRALÃPe mijlocul banchetei din spate este montatão centurã ventralã.Introduceþi zãvorul în cataramã pânã sefixeazã.Pentru a lãrgi centura þineþi zãvorul în unghidrept faþã de centurã ºi trageþi centura.Pentru a o scurta trageþi de capãtul liber alcenturii, apoi trageþi clema centurii pentru ao strânge.Poziþionaþi centura ventralã pe ºolduri.Pentru a decupla centura apãsaþi butonulroºu de pe cataramã.

  INTRODUCEÞIpentru cuplare

  APÃSAÞI pentru decuplare

  Centura ventralã

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–27

  AVERTISMENT

  Ocupanþii vehiculului se pot rãni.• Purtaþi mereu centura de siguranþã.• Air bag-ul este un sistem

  suplimentar de protecþie pe lângãcentura de siguranþã.

  AVERTIZOR SONOR CENTURI*Avertizorul sonor al centurilor va suna 4pânã la 8 secunde când contactul de pornireeste pus pe poziþia „ON", dacã centuraºoferului nu este prinsã.

  ÎNGRIJIREA CENTURILORPãstraþi centurile curate ºi uscate. Curãþaþicenturile numai cu o soluþie slabã de sãpunsau cu apã cãlduþã.Nu vopsiþi centurile deoarece aceasta lepoate slãbi serios. Asiguraþi-vã cã centurilenu sunt deteriorate obstrucþionate deobiecte tãioase.Verificaþi periodic starea centurilor ºi înlocuiþicomponentele defecte. O centurã care afost suprasolicitatã într-un accident trebuieînlocuitã cu una nouã.

  ATENÞIE

  Folosirea de centuri necorespun-zãtoare poate conduce la accidente.• Nu modificaþi ansamblul centurii de

  siguranþã.

  AIR BAG*Sistemul suplimentar de protecþie (Supple-mental Restraint System - SRS) cu air bag(pernã de aer) ajutã la protejarea capului ºipieptului ºoferului, copilotului (dacã vehicululeste echipat) în cazul coliziunilor.Sistemul air bag se activeazã în cazul unorcoliziuni dure frontale sau sub un unghi maimic de 30° de la direcþia înainte.

  Când air bag-ul se umflã, poate fi auzit unzgomot ºi o micã cantitate de gaz va fiemisã. Gazul nu este periculos ºi nu indicãexistenþa unui foc.

  Traumatisme, chiar fatale, pot apare în cazulunor coliziuni grave, chiar dacã centura desiguranþã este prinsã corect ºi sistemul airbag funcþioneazã.

  Sistemele de siguranþã nu pot oferi protecþietotalã în cazul unor coliziuni grave.

  Doar prin vizualizarea defecþiunilorvehiculului dupã coliziune nu se poatedetermina dacã sistemul air bag a funcþionatcorect sau nu. În unele cazuri unde sistemulair bag nu s-a umflat, deformaþiile caroserieiindicã absorbirea aproape totalã a energieide coliziune, ºi nu este nevoie de activareaair bag-ului. În alte cazuri, la ºocuri, cum arfi o loviturã sub caroserie, este posibil sã nuse deformeze caroseria, dar sã se activezeair bag-ul.

  3030

  ATENÞIE

  Folosirea de centuri necorespun-zãtoare poate conduce la accidente.• Nu modificaþi ansamblul centurii de

  siguranþã.

 • 1–28 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  Air bag ºoferAir bag-ul pentru ºofer este montat în centrulvolanului.Air bag-ul se umflã într-o perioadã de ordinulmilisecundelor în timpul unei ciocniri ºiformeazã o pernã de aer de protecþie pentruºofer.Dupã umflare, perna se dezumflã imediatpentru a nu afecta vizibilitatea ºoferului ºicapacitatea sa de a conduce.Perna de aer se umflã cu o vitezã ºi forþãconsiderabilã. De aceea este important cascaunul ºi spãtarul ºoferului sã fie corectpoziþionate pentru ca air bag-ul sã fie eficient.Scaunul ºoferului trebuie sã fie reglat astfelîncât volanul sã poatã fi ajuns cu braþeleuºor îndoite.

  ATENÞIE

  Manipularea air bag-ului de cãtrepersoane neautorizate poate cauzarãniri.Reparaþiile volanului, ale coloanei dedirecþie ºi air bag-ului trebuie realizatenumai de un service autorizatDaewoo.

  ATENÞIE

  Depanarea de cãtre persoaneneautorizate este periculoasã ºi poatecauza rãniri.• Sistemul air bag trebuie furnizat

  numai de cãtre dealerii Daewoo.• Sistemul air bag trebuie înlocuit

  numai de cãtre dealerii Daewoo.

  ATENÞIE

  Protecþia pasagerilor poate fi diminuatã.• Nu prindeþi nimic pe volan sau bord.• Nu acoperiþi volanul sau bordul cu

  alte obiecte.

  ATENÞIE

  Sistemul air bag nu se activeazã la :• coliziuni spate• coliziuni laterale• rãsturnãri• coliziuni frontale uºoare

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–29

  Air bag pentru copilot*Unele modele sunt prevãzute cu air bagpentru copilot.Acesta este montat deasupra cutiei demânuºi.Sistemul este de acelaºi tip cu cel alºoferului.Acesta este mai mare decât cel al ºoferuluiºi se umflã cu vitezã ºi forþã considerabile.Poate provoca rãniri pasagerului care nu stãîn poziþie corectã ºi nu poartã centura desiguranþã.Copilotul trebuie sã poziþioneze scaunul câtmai în spate posibil ºi sã stea lipit de spãtar.

  AVERTISMENT

  Copiii pot fi rãniþi de air bag în caz decoliziune.• NU MONTAÞI SISTEMUL SIGURAN-

  ÞÃ PENTRU COPII (SUPORT SPE-CIAL SCAUN) PE SCAUNUL DINFAÞÃ.Sistemul de siguranþã copii poate filovit de air bag-ul copilot atunci cândse umflã. Întotdeauna montaþi-l pebancheta din spate.

  • Dacã îl instalaþi pe scaunul din faþãreglaþi scaunul cât mai în spateposibil.

  • Copiii care au depãºit vârstasistemului de siguranþã trebuie sãcãlãtoreascã pe bancheta din spateºi sã foloseascã centura de siguranþã.

  ATENÞIE

  Manipularea air bag-ului de cãtrepersoane neautorizate poate cauzarãniri.Reparaþiile la panoul de bord trebuieefectuate numai de cãtre service-uriautorizate Daewoo.

  MANETA DE DESCHIDERECAPAC BUªON BENZINÃBuºonul pentru alimentare cu combustibil seaflã pe aripa dreapta spate a vehiculului.Maneta pentru deschiderea capaculuibuºonului de benzinã se aflã sub scaunulºoferului, pe partea stângã.

  UMPLEREA REZERVORULUI1. Opriþi motorul.2. Deschideþi capacul buºonului benzinã

  trãgând în sus de manetã.

  NOTÃ

  Capacul buºonului benzinã se poatebloca pe vreme rece. Impingeþi saubãteþi uºor capacul pentru a sedeschide.

 • 1–30 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  AVERTISMENT

  Gazele de evacuare sunt otrãvitoare.Nu conduceþi cu haionul deschispentru a evita pãtrunderea gazelor deevacuare în compartimentul pasagerilor).

  ATENÞIE

  Nu folosiþi benzinã cu plumb lavehiculele care prezintã inscripþia„UNLEADED" (numai BENZINÃ FÃRÃPLUMB)

  AVERTISMENT

  Combustibilul poate fi sub presiune.• Deºurubaþi buºonul de benzinã

  încet.• Aºteptaþi pânã când presiunea scade.• Deºurubaþi complet buºonul.

  ATENÞIE

  Benzina atacã stratul de vopsea.Dacã s-a scurs benzinã pe vehiculspãlaþi imediat cu apã rece.

  PORTBAGAJULPentru a deschide capota portbagajuluiintroduceþi cheia în încuietoarea portbagajuluiºi rotiþi în sens orar.Pentru a închide portbagajul apãsaþi capotaîn jos.Dupã închidere verificaþi dacã portbagajuleste încuiat.

  3. Deschideþi buºonul rotindu-l în sensantiorar.

  4. Dupã umplere, strângeþi buºonul rotindu-lîn sens orar ºi închideþi capacul.

  AVERTISMENT

  Vaporii de benzinã sunt foarteinflamabili. Ei ard instataneu ºi potcauza rãniri.Când alimentaþi :• opriþi motorul;• nu fumaþi;• nu umblaþi cu foc;• nu umblaþi cu materiale inflamabile.

  deschis

  închis

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–31

  HAIONUL*(MODELELE HATCHBACK ªI WAGON)Haionul poate fi încuiat sau descuiat cucheia.Pentrul a-l încuia introduceþi cheia înîncuietoare ºi rotiþi în sens orar.Pentru a-l descuia rotiþi în sens invers.Haionul se deschide prin apãsarea butonuluide încuiere ºi apoi se ridicã.Dacã haionul este încuiat butonul nu poatefi apãsat.Pentru a-l închide, se coboarã haionul ºi seapasã pe acesta.La închidere verificaþi dacã haionul esteîncuiat.

  CAPOTA MOTOR1. Pentru a deschide capota motor, trageþi

  de maneta aflatã în partea stângã subbord pentru a debloca mecanismul deînchidere.Capota va fi descuiatã ºi parþialdeschisã.

  Maneta de deschidere capotã portbagajPortbagajul se poate deschide ºi trãgând demaneta deschidere portbagaj poziþionatã înpartea stânga-jos a scaunului ºoferului.

  AVERTISMENT

  Capota portbagajului deschisã poatecauza instabilitate vehiculului.• Nu trageþi de maneta deschidere

  portbagaj când vehiculul este înmiºcare.

  • Nu cãlãtoriþi cu portbagajul deschis.

  AVERTISMENT

  Gazele de evacuare sunt otrãvitoare.Opriþi motorul când haionul estedeschis pentru a evita pãtrundereagazelor de eºapament în compar-timentul pasagerilor.

  AVERTISMENT

  Circularea cu haionul deschis reducefoarte mult vizibilitatea ºi existãpericolul accidentãrii.Nu cãlãtoriþi cu haionul deschis.

 • 1–32 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

  3. Pentru a menþine capota motorului înpoziþie ridicatã, se introduce tija desusþinere în orificiul special practicat pepartea interioarã a capotei.

  4. Înainte de a închide capota, fixaþi tija desusþinere în clipsul de prindere pentru aevita ca aceasta sã vibreze.

  5. Pentru a închide capota motor lãsaþi-osã cadã de la aproximativ 30 cm.Verificaþi dacã este închisã trãgând demarginea din faþã.

  2. Apãsaþi partea de jos a cârligului dedeschidere capotã spre stânga ºi ridicaþicapota.

 • ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–33

  AVERTISMENT

  Vehiculul se poate deplasa accidentalcu capota motor ridicatã.Înainte de a deschide capota motor:• Scoateþi cheia din contact;• La modelele cu cutie manualã

  cuplaþi în treapta întâi sau marºarier;• La modelele cu cutie automatã

  cuplaþi în poziþia „P” (Park);• Trageþi frâna de mânã.

  AVERTISMENT

  Dacã este necesar sã verificaþi motorulcând acesta este pornit :• La modelele cu cutie manualã se

  scoate vehiculul din vitezã.• La modelele cu cutie automatã se

  cupleazã pe poziþia „P” (Park).• Se trage frâna de mânã.• Nu purtaþi haine ce ar putea fi

  prinse de pãrþile în miºcare alemotorului cum ar fi cravate sau ba-tiste.

  • Nu purtaþi haine largi.• Evitaþi contactul mâinilor cu pãrþile

  mobile ale motorului.

  AVERTISMENT

  Circularea cu capota deschisã reducesemnificativ vizibilitatea ºi poate con-duce la accidente.• Înainte de a conduce verificaþi dacã

  capota motor este bine închisãtrãgând de marginea din faþã.

  • Nu umblaþi la maneta de deschiderea capotei din interior atunci cândvehiculul este în miºcare.

  • Nu miºcaþi vehiculul atunci cândcapota este ridicatã.

 • 2PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

 • 2–2 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  NOTÃ

  Poliþa de garanþii nu acoperãdeteriorãrile sistemului de alimentareºi problemele de performanþã cauzatede folosirea de metanol sau decombustibili care conþin metanol.

  ATENÞIE

  Folosirea benzinei cu plumb sau ametanolului duce la deteriorareasistemului de evacuare ºi anulareapoliþei de garanþie. Folosiþi numaibenzinã fãrã plumb ºi cifrã octanicãspecificatã pentru vehiculul Daewoosau mai mare.

  COMBUSTIBIL RECOMANDATSunt recomandaþi combustibilii comerciali decalitate ridicatã. Calitatea combustibilului areo influenþã decisivã asupra puterii,manevrabilitaþii ºi duratei de funcþionare amotorului. Aditivii conþinuþi în combustibil auun rol important asupra celor de mai sus.Deaceea trebuie sã folosiþi numai combustibilide calitate ridicatã care conþin aditivi.

  Benzina cu cifrã octanicã prea micã duce lapreaprindere sau detonare.

  Benzina cu cifrã octanicã mai mare poate fifolositã.

  Dispozitivul de umplere al staþiei, folositpentru benzinã cu plumb nu poate fi introdusîn gâtul de umplere al rezervorului debenzinã la vehiculele proiectate sãfuncþioneze numai cu benzinã fãrã plumbpentru a evita folosirea accidentalã debenzinã cu plumb.

  Când cãlãtoriþi în strãinãtateDacã aveþi de gând sã conduceþi vehicululDaewoo în altã þarã :• Studiaþi toate regulamentele referitoare la

  actele de înregistrare ºi asigurãri.• Verif icaþi dacã este disponibil

  combustibilul prescris.

  Când cãlãtoriþi în strãinãtateDin motive de securitate (în special lautilizarea sistemelor de umplere altele decâtcele autorizate) pompele ºi dispozitiveleutilizate trebuie sã fie legate la pãmânt.Fenomenul de electricitate staticã se poateproduce în anumite condiþii atmosferice ºi lacurgerea combustibilului prin dispozitive deumplere fãrã legãturã la pãmânt, în specialla cele confecþionate din materiale plastice.Din acest motiv este recomandatã utilizareapompelor ºi dispozitivelor prevãzute culegãturã la pãmânt (alimentare la staþiileautorizate), eventualele alte recipiente dedepozitare sã fie legate la pãmânt (alimentarela staþiile neautorizate).

  Nu folosiþi metanolCombustibilii care conþin metanol nu trebuiefolosiþi pe vehiculele Daewoo. Acest tip decombustibili pot reduce performantelevehicului ºi deteriora componentelesistemului de alimentare.

  NOTÃ

  În scopul evitãrii alimentãrii cubenzinã cu plumb, dispozitivul deumplere al staþiei nu poate fi introdusîn gâtul de umplere al rezervorului debenzinã .

  NOTÃ

  Autoturismele dotate cu motor Euro3folosesc numai combustibil Euro3.

 • PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–3

  CHEIA DE CONTACTCheia de contact se aflã poziþionatã înpartea din dreapta a volanului ºi areurmãtoarele patru poziþii : Blocare (LOCK),Accesorii (ACC), Pornit (ON), ºi Demaror(START).

  BLOCARE (LOCK)Blocarea volanului se realizeazã prinscoaterea cheii din contact.Pentru o mai uºoarã manevrare a cheii ladeblocare, se miºcã volanul la stânga ºi ladreapta, dupã care se roteºte cheia înpoziþia „ACC" .

  DEMAROR (START)În aceastã poziþie se activeazã demarorul,care va porni motorul.Imediat dupã pornirea motorului seelibereazã cheia, care va reveni automat înpoziþia „ON".

  ACCESORII (ACC)Motorul poate fi oprit fãrã blocarea volanului.În aceastã poziþie pot funcþiona anumiteaccesorii electrice: radioul, iluminareascrumierei.

  NOTÃ

  Pentru mutare din poziþia „ACC" în„LOCK", împingeþi cheia în butuc.

  AVERTISMENT

  Nu rotiþi sau scoateþi cheia în timpuldeplasãrii vehiculului.• Aceasta poate duce la scãparea de

  sub control a vehiculului.• Poate provoca avarierea vehiculului

  sau accidentarea persoanelor dininterior.

  LOC

  K

  ACC ON

  STAR

  T

  ATENÞIE

  Bateria se poate descãrca.• Nu lãsaþi cheia pe poziþia „ON" fãrã

  ca motorul sã funcþioneze.

  ATENÞIE

  Bateria se poate descãrca.• Nu lãsaþi cheia pe poziþia „ACC".

  AVERTISMENT

  Volanul se poate bloca pe o anumitãdirecþie, alta decât direcþia de mers.• Nu scoateþi niciodatã cheia din con-

  tact în timp ce vehiculul sedeplaseazã.

  PORNIT (ON)În aceastã poziþie se alimenteazã sistemulde aprindere ºi accesoriile electrice.

 • 2–4 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  P

  ÎNAINTE DE PORNIRE• Asiguraþi-vã cã zona din jurul vehiculului

  este liberã.• Punctele din acest manual referitoare la

  întreþinere trebuiesc revãzute periodic,de exemplu de fiecare datã cândverificaþi uleiul.

  • Verificaþi dacã geamurile ºi lãmpile suntcurate.

  • Inspectaþi vizual aspectul ºi stareapneurilor. Verificaþi umflarea la o presiunecorespunzãtoare a pneurilor.

  • Poziþionaþi scaunele ºi tetierele.• Reglaþi oglinzile interioare ºi exterioare.• Cuplaþi centura de siguranþã ºi cereþi

  celorlalþi pasageri sã facã aceelaºi lucru.• Verificaþi funcþionarea indicatoarelor de

  avertizare când se roteºte cheia înpoziþia „ON".

  PORNIREA MOTORULUI1. Trageþi frâna de mânã.2. Transmisia manualã :

  Puneþi levierul cutiei de viteze în poziþiaNeutral ºi apãsaþi pedala de ambreiaj lapodea pânã când porneºte motorul.

  Transmisia automatã* :Puneþi levierul selector în poziþia„P"(Parcare) sau „N"(Neutral), dar estede preferat poziþia „P".Demarorul este proiectat sã nufuncþioneze dacã levierul selector esteîn una din poziþiile de mers.

  3. Porniþi motorul cu piciorul luat de pepedala de acceleraþie, rotind cheia decontact în poziþia „START".Eliberaþi cheia când motorul a pornit.Dacã motorul a pornit dar se opreºte,repetaþi procedura de mai sus.

  Neutral

  ATENÞIE

  Pentru a preveni defectarea motorului.• Nu acþionaþi starterul mai mult de 15

  secunde.• Dacã motorul nu a pornit, aºteptaþi

  10 secunde ºi încercaþi din nou.

  4. ÎncãlzireaLãsaþi motorul sã funcþioneze la ralanticel puþin 30 secunde dupã pornire.Conduceþi la început cu o vitezãmoderatã pe o distanþã scurtã, în spe-cial pe vreme rece.

 • PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–5

  SISTEMUL DE IMOBILIZARE*Sistemul de imobilizare este un sistemadiþional de prevenire a furtului autoturismuluiºi în cazul în care este instalat previnepornirea autoturismului de cãtre persoanenecunoscute.

  Cheia pentru autoturismul dumneavoastrãîmpreunã cu sistemul de imobilizarecuprinde un dispozitiv automat de emisie-recepþie, codat electronic. Dispozitivul esteamplasat invizibil în cheia de contact.

  Numai cheia validã poate fi folositã pentrupornirea motorului.

  Cu alte chei, identice (mecanic), se potdeschide numai uºile. Sistemul de imobilizaredecupleazã sistemul de alimentare, pompade benzinã ºi injectoarele.

  CUTIA DE VITEZE MANUALÃLa schimbarea vitezelor, se apasã completpedala de ambreiaj. Se acþioneazã levierulde schimbare a treptelor de vitezã. Dupãschimbarea unei trepte se elibereazã uºorambreiajul.

  Preâncãlzire bloc motor*Vehiculul dumneavoastrã este conceput sãpermitã instalarea unui sistem depreâncãlzire a blocului motor.Orificiul pentru instalarea sistemului depreîncãlzire este localizat sub galeria deadmisie.Sistemul de încãlzire poate ajuta lapreâncãlzirea blocului motor când apa dinsistemul de rãcire este rece. De asemeneapoate ajuta la reducerea consumului decombustibil când motorul este rece.Pentru instalarea sistemului, consultaþi unDealer autorizat Daewoo.

  ATENÞIE

  Încãlzirea excesivã poate avariasistemul de evacuare.Nu folosiþi mai mult de 5 minuteturaþie mare la ralanti.

  NOTÃ

  Dacã motorul s-a înecat în timpulpornirii, apãsaþi încet pedala deacceleraþie la maxim, menþineþi-o aºaºi porniþi motorul.

  Manºon deblocaremers înapoi

  • Neutral

  ATENÞIE

  Schimbarea în treapta de mers înapoiîn timp ce vehiculul se deplaseazãînainte poate duce la deteriorareatransmisiei.Opriþi vehiculul complet înainte de aselecta viteza de mers înapoi.

 • 2–6 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ*(Model ZF 4HP14)Cutia de viteze a vehiculului este cuacþionare hidraulicã ºi comandatã electroniccu 4 trepte de vitezã. Treapta a patra arefuncþia de amplificare a turaþiei motorului.Poziþia levierului de selectare viteze esteindicatã în partea sa stângã sau deindicatorul de poziþie al selectorului de vitezedin tabloul de bord.

  ATENÞIE

  Apãsaþi pedala de frânã ori de câte orimutaþi levierul de selectare de la „P"(parcare) sau „N" (neutral) într-opoziþie de mers, pentru a împiedicadeplasarea accidentalã a vehiculului.

  ATENÞIE

  Pentru a evita deteriorarea transmisiei;• Nu apãsaþi pedala de acceleraþie în

  timp ce mutaþi selectorul de la „P"sau „N" la „R", „D", „3", „2", sau„1". Se poate atât deterioratransmisia cât ºi pierde controlulasupra vehiculului.

  • Nu selectaþi niciodatã poziþia „P”(Parcare) sau „R” (Înapoi) în timpuldeplasãrii vehiculului.Selectaþi poziþiile „P” sau „R” doarîn timpul staþionãrii vehiculului.

  • Când opriþi vehiculul pe o pantã înurcare, nu menþineþi vehiculul pe locapãsând pedala de acceleraþie.Folosiþi în acest scop pedala defrânã.

  NOTÃ

  Pentru a selecta mersul înapoi, ridicaþimanºonul înainte de a acþiona levierulde schimbare viteze în poziþia mersînapoi.

  ATENÞIE

  Pentru a preveni deteriorareaambreiajului, în timp ce conduceþi nuþineþi piciorul pe pedala de ambreiaj.

  ATENÞIE

  Vehiculul se poate deplasa accidental.Mutaþi levierul de selectare în poziþia„P" (parcare) dupã parcareavehiculului.

 • PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–7

  Pornirea vehiculului• Dupã pornirea motorului, apãsaþi com-

  let pedala de frânã înainte de a mutalevierul selector într-una din poziþiile „D",„R", „3", „2" sau „1". Asiguraþi-vã cãvehiculul este complet oprit înainte de aîncerca sã mutaþi levierul selector înpoziþiile „R" sau „P".

  1. Menþineþi pedala de frânã apãsatã ºiselectaþi una din poziþiile de mers.

  2. Eliberaþi frâna de mânã ºi pedala defrânã. Apãsând încet pedala deacceleraþie, veþi porni lin vehiculul.

  Blocarea levierului de selectarePentru blocarea levierului apãsaþi butonul deblocare din lateralul mânerului levierului deselectare.

  Când deplasaþi levierul din poziþia „P”(Parcare) în altã poziþie, apãsaþi pedala defrânã cu contactul de aprindere pe poziþia„ON” ºi apãsaþi butonul de cuplare dinlateralul mânerului levierului de selectare.

  : Nu apãsaþi butonul.

  Când angajaþi în poziþiile „R" ºi „P"ºi cândtreceþi de la „D" la „3", „3" la „2" ºi „2" la „1"aºa cum este indicat de sãgeata neagrã.

  Levierul de selectare poate fi mutat liber înoricare dintre poziþiile indicate de sãgeataalbã.

  : Apãsaþi butonul, pentru cuplare.

  ATENÞIE

  Pentru a evita deteriorarea transmisiei;• Selectaþi poziþia „P” (Parcare) sau

  „R” (Înapoi) numai dupã oprireavehiculului.

  R D 3 2 1

 • 2–8 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  Poziþiile P, R ºi NP = Parcare, cu roþile din faþã blocate. Se

  selecteazã numai cu vehiculul oprit ºifrâna de mânã trasã.

  R = Mers înapoi. Se selecteazã numai cuvehiculul oprit.

  N = Neutru.

  ATENÞIE

  Deplasarea accidentalã a vehicululuise poate realiza dacã;• Opriþi motorul, nu trageþi complet

  frâna de mânã ºi scoateþi cheia dincontact la pãrãsirea vehiculului.

  • Utilizaþi poziþia „P” (Parcare) alevierului selectorului de viteze înschimbul acþionãrii frânei de mânã.

  • Lãsaþi nesupravegheat vehicululavând motorul pornit.

  Poziþia DD = Poziþie de deplasare înainte, pentru

  condiþii normale de mers cu selectareaautomatã a celor patru trepte.

  A patra vitezã (poziþia de amplificare aturaþiei motorului) reduce turaþia motorului laaceeaºi vitezã a vehiculului, consumul debenzinã ºi nivelul de zgomot.Dupã pornirea motorului ºi selectarea poziþiei„D", programul de conducere economic esteîntotdeauna operativ.

  Poziþia 33 = Poziþie de deplasare înainte, pentru

  condiþii de mers în viteza întâi, a douaºi a treia.

  Poziþia 22 = Poziþia de deplasare înainte în condiþiile

  deschiderii cu valori mari ale clapetei deacceleraþie, atunci când nu pot fiselectate poziþiile 3 ºi 4.

  Selectaþi aceastã poziþie pentru a obþine oputere mai mare la urcarea pantelor, pentrufrânã de motor la coborârea pantelor saupentru deplasãri pe drumuri alunecoase.

  Poziþia 11 = Pozitia de deplasare pentru efect maxim

  de frânare motor - de ex. la coborâreaunei pante abrupte, transmisia nu trecepeste treapta întâi.

  ATENÞIE

  A treia treaptã de vitezã poate fifolositã la viteze mari de deplasare. Nuselectaþi poziþia „3” la viteze mai maridecât limita superioarã a acesteitrepte de turaþie (165km/h).

 • PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–9

  SFATURI PENTRU CONDUCEREACU CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ*Pornirea vehicululuiDupã pornirea motorului ºi înainte de aselecta o treaptã de vitezã, apãsaþi pedalade frânã cãci altfel vehiculul va începe sãse deplaseze. Nu acþionaþi niciodatã simultanpedalele de frânã ºi de acceleraþie.

  Pentru condiþii normale de mers trebuieselectatã poziþia „D".

  Dacã pedala de acceleraþie este apãsatã linºi progresiv, cutia va trece mai devreme într-o treaptã în care se va economisicombustibil. Poziþia selectorului va fischimbatã manual doar în cazuriexcepþionare. Selectaþi „3", „2" ºi „1" doarcând trebuie evitatã trecerea într-o treaptãsuperioarã sau când doriþi sã utilizaþi efectulde frãnã de motor.Selectaþi din nou poziþia „D" imediat cecondiþiile permit aceasta.

  De reþinutDacã pedala de acceleraþie este apãsatãdincolo de punctul de rezistenþã sub oanumitã vitezã, cutia cupleazã într-o treaptãinferioarã. Se obþine astfel o utilizare maximãa puterii motorului pentru accelerare.

  Frâna de motorPentru a utiliza efectul de frânare al motoruluicând coborâþi o pantã, selectaþi poziþia „3",„2" sau, dacã este necesar „1" în timp util.

  Efectul de frânare este mai puternic înpoziþia „1". Dacã poziþia „1" este selectatãla o vitezã prea mare, cutia rãmâne întreapta a doua pânã când este atins punctulde cuplare a treptei întâi, ca rezultat aldecelerãriii.

 • 2–10 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  Oprirea vehicululuiLevierul selector poate fi lãsat în poziþiaaleasã cu motorul în funcþiune.Când opriþi în pantã, trageþi frâna de mânãsau apãsaþi pedala de frânã. Nu creºteþituraþia motorului pentru a îmbunãtãþi ralantiuldacã este selectatã o poziþie de mers.Opriþi motorul dacã staþionaþi un timp maiîndelungat, de exemplu într-un ambuteiaj saula o barierã.Înainte de a pãrãsi vehiculul, trageþi frâna demânã, apoi puneþi selectorul pe poziþia „P"ºi scoateþi cheia din contact.

  Despotmolirea vehicululuiDacã este necesarã eliberarea vehicululuidin nisip, noroi, zãpadã sau dintr-o groapã,mutaþi selectorul de la „D" la „R" în modrepetat în timp ce apãsaþi uºor pedala deacceleraþie. Nu turaþi motorul ºi evitaþiaccelerarea bruscã.Aceasta este valabil numai în situaþiileexcepþionale menþionate mai sus.

  Manevrarea vehicululuiPentru a manevra vehiculul înainte ºi înapoiîn timpul încercãrilor de a parca sau laintrarea într-un garaj, utilizaþi metodadescrisã mai sus. Reglaþi viteza prineliberarea uºoarã a pedalei de frânã.Nu apãsaþi niciodatã simultan pedalele deacceleraþie ºi frânã.

 • PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–11

  AVERTIZARE

  Discurile ºi plãcuþele de frânã se potuza prematur.Nu conduceþi cu piciorul pe pedala defrânã.

  Dacã pedala coboarã mai jos decât estenormal, acest lucru se poate datoradereglãrii tamburilor frânelor din spate.Pentru a verifica dacã este aºa, deplasaþivehiculul în faþã ºi în spate de câteva ori,frânând puternic când vã deplasaþi în fiecaredin direcþii.Dacã pedala de frânã nu revine în poziþianormalã dupã acþionarea acesteia, saucursa pedalei pentru realizarea frânãrii seface într-un timp prea scurt, consultaþi undealer Daewoo. Aceste lucruri sunt semneale defectãrii sistemului de frânare.

  FRÂNELESistemul de frânare este proiectat pentru aobþine o frânare performantã în cele maivariate condiþii de mers, chiar ºi atunci cândvehiculul este încãrcat la capacitateamaximã.

  Vehiculul este echipat cu dublu circuit defrânã în diagonalã. Sistemul de frânare estecu disc pentru roþile din faþã ºi cu tamburisau disc pentru roþile din spate.

  Dacã un circuit este avariat, vehiculul poatefi oprit cu ajutorul celui de-al doilea circuit.Dacã se întâmplã acest lucru, pedala defrânã trebuie apãsatã cu putere. Distanþa defrânare este mai mare. Înainte de a continuadrumul verificaþi ºi reparaþi sistemul defrânare într-un service autorizat Daewoo.

  ATENÞIE

  Se pot observa scãderi temporare aleperformanþei sistemului de frânaredatoritã supraîncãlzirii.• Acþionarea în continuu a pedalei de

  frânã este interzisã.

  ATENÞIE

  Frânele pot avea pierderi temporarede performanþã datoritã udãriicomponentelor frânei;• Dupã verificarea distanþei faþã de

  vehiculul din spate frânaþi uºorpentru a verifica performanþelefrânei

  • Pãstraþi o vitezã sigurã• Pãstraþi o distanþã corespunzãtoare

  în jurul vehiculului.• Aplicaþi uºor frâna pânã la o

  funcþionare normalã.• Respectaþi aplicarea acestor

  proceduri dupã ce aþi condus prinzone cu apã adâncã, aþi spãlatvehiculul, în scopul reduceriiriscului de accidente.

 • 2–12 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  INDICATOR PENTRU UZURAPLÃCUÞELOR DE FRÂNÃPlãcuþele frânelor faþã, au incorporat un in-dicator de uzurã care declanºeazã unzgomot ascuþit când plãcuþele de frânã suntuzate.Acest zgomot se aude interminent sau va fiauzit tot t impul dacã vehiculul sedeplaseazã. De asemenea se aude cândpedala de frânã este apãsatã puternic.Dacã auziþi acest zgomot ascuþit, trebuie sãverificaþi ºi sã schimbaþi imediat plãcuþele defrânã la un Service autorizat Daewoo.

  ATENÞIE

  Uzura plãcuþelor de frânã este indicatãprintr-un zgomot ascuþit.Nu continuaþi sã conduceþi vehicululdacã auziþi acest zgomot, fãrã aschimba plãcuþele de frânã.

  SISTEMUL DE ANTIBLOCAREA FRÂNELOR* (ABS)Sistemul de antiblocare a frânelor este unsistem de frânare comandat electronic careprevine deraparea vehiculului.

  Sistemul de antiblocare a frânelorcontroleazã roþile astfel încât acestea sã nuse blocheze la o frânare bruscã sau cândse frâneazã pe un drum alunecos, vehicululrãmânând manevrabil ºi stabil.

  Acest sistem devine operaþional ladetectarea unei diferenþe turaþiile roþilor.Sistemul detecteazã turþia roþii ºi controleazãelectronic presiunea aplicatã frânelor.

  La trecerea contactului în poziþia „ON” seaprinde lumina de avertizare din tabloul debord. Aceasta se stinge dupã 3 secunde.Dacã aceasta nu se stinge, sau se aprindeîn timpul mersului, atunci se înregistreazãun defect al sistemului ABS. Sistemul defrânare lucreazã normal chiar dacã sistemulABS a încetat sã mai controleze frânarea.Cereþi asistenþã din partea unui dealerDaewoo cât mai repede la apariþia unei astfelde probleme.

  Frânarea cu ABSNu pompaþi frâna. Apãsaþi cu forþã maximãpedala de frânã þinând cont de condiþiile dedrum (umed, ud, alunecos, etc.), þineþi pedalaapãsatã ºi sistemul ABS va lucra pentrudumneavoastrã.

  Sistemul ABS va controla presiunea defrânare pentru fiecare roatã menþinândefectul maxim de frânare al vehiculului, fãrãpierderea manevrabilitãþii ºi stabilitãþiidirecþionale a vehiculului.

  Uºoara vibraþie a pedalei de frânã însoþitãde un zgomot uºor indicã funcþionareanormalã a sistemului ABS.În caz de urgenþã, apãsaþi simultan pedalelede frânã ºi ambreiaj.

  Sistemul ABS va fi activat imediat, permiþândmenþinerea controlul asupra vehiculului.Vã recomandãm sã vã familiariaþi cuaceastã tehnicã de frânare. Totuºi, evitaþiorice risc care nu este necesar.

 • PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–13

  ATENÞIE

  Dacã indicatoarele sistemului defrânare ºi sistemului ABS se aprind înaccelaºi timp existã o defecþiune asistemului de frânare împreunã cu odefecþiune a sistemului ABS.• Opriþi vehiculul ºi consultaþi un

  Dealer Daewoo.• Încercaþi sã remediaþi defectul

  înaintea continuãrii cãlãtoriei.

  ATENÞIE

  Distanþa de frânare a vehicululuidepinde de starea suprafeþei drumului.• Menþineþi o distanþã corespunzã-

  toare faþã de vehiculul din faþã.• Conduceþi cu atenþie pe drum

  alunecos.

  ATENÞIE

  Sistemul antiblocare ABS nu poateîmpiedica accidentele rezultate dinneglijenþã sau din tehnici periculoasede conducere.• Conduceþi cu atenþie.• Încetiniþi în timpul virãrii vehiculului.• Apãsaþi puternic pedala de frânã ºi

  þineþi-o apãsatã.

  FRÂNA DE MÂNÃFrâna de parcare acþioneazã asupra roþilorspate.Levierul frânei de mânã este poziþionat întrescaunele din faþã.

  Pentru a aplica frâna de mânã, trageþi levierulîn sus (1).

  Pentru a o elibera, trageþi uºor levierul în sus(1) ºi apãsaþi butonul (2). Apoi coborâþi(3)levierul menþinând apãsat butonul.

  Asiguraþi-vã înainte de a pleca la drum, cãfrâna de parcare este complet eliberatã.

  Cereþi asistenþa unui dealer Daewoo dacãeste necesarã reglarea frânei de mânã.

  (1)(2)

  (3)

  Parcarea,1. Apãsaþi pedala de frânã ºi aplicaþi frâna

  de mânã.

  2. La modelele cu cutie manualã :La parcarea pe teren plat, poziþioneazãlevierul pe poziþia „NEUTRAL”.La parcarea pe teren înclinat, seselecteazã treapta întâi de vitezã.

  La modelele cu cutie automatã:Se selecteazã poziþia „P" (Parcare).

  3. Închideþi toate ferestrele ºi trapa*.

  4. Treceþi contactul pe poziþia "LOCK"(blocat) ºi scoateþi cheia.

  5. Închideþi uºile ºi portbagajul.

  6. Asiguraþi-vã cã vehiculul nu sedeplaseazã accidental.

 • 2–14 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  PENTRU O FUNCÞIONAREECONOMICÃEconomia de combustibil a automobilului dv.este dependentã în principal de stilul deconducere.Cum conduceþi, unde conduceþi ºi cândconduceþi, acestea au efect asupranumãrului de kilometri pe care puteþi sã-iparcurgeþi cu un litru de benzinã.Pentru realizarea unei economii maxime decombustibi;• Porniþi încet ºi acceleraþi uºor.• Evitaþi mersul excesiv ºi nejustificat în

  gol.• Menþineþi motorul bine reglat.• Nu utilizaþi motorul în regim de curse.• Utilizaþi aerul condiþionat (dacã existã în

  dotare) numai când este necesar.• Pãstraþi pneurile umflate la presiunea

  recomandatã pentru a le prelungi viataºi a reduce consumul de combustibil.

  • Pãstraþi distanþa faþã de celelalteautovehicule, prevenind opririle bruºte.Aceasta va reduce uzura garniturilor defrânare ºi consumul de combustibilnecesar revenirii la viteza anterior atinsã.

  • Nu transportaþi greutaþi suplimentare învehicul.

  ATENÞIE

  Obiectele inflamabile de pe carosabilpot sã intre în contact cu pãrþi încinseale sistemului de evacuare de subvehicul ºi sã se aprindã. Nu parcaþivehiculul deasupra unor obiecteinflamabile.

  ATENÞIE

  Când este parcat, existã pericolul cavehiculul sã se poatã deplasa acci-dental.• Întotdeauna acþionaþi complet frâna

  de mânã.• Parcaþi pe un teren solid, plan.• La parcarea pe teren înclinat, viraþi

  roþile.

  ATENÞIE

  Conducerea cu frâna de mânãacþionatã poate duce la uzura rapidãsau defectarea frânei spate.• Eliberaþi complet frâna de mânã.• Verificaþi lãmpile de avertizare a

  sistemului de frânare sã fie stinse.

  ATENÞIE

  În condiþii de vreme rece, dacã esteacþionatã, frâna de parcare poate sãîngheþe.Acest lucru se întâmplã dacã frânelesunt umede.Frâna de parcare poate îngheþa dupãce aþi condus vehiculul pe un drum cuapã suficient de adâncã ca sã udecomponentele frânelor sau dupã ce aþispãlat autoturismul ;• Actionaþi numai temporar frâna de

  parcare cât timp folosiþi poziþia „P"a levierului de selectare a treptelorde vitezã (pentru cutie automatã)sau cuplarea în treapta întâi (pentrucutie manualã).

  • Blocaþi roþile spate.• Apoi eliberaþi frâna de mânã.

 • PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–15

  • Nu rãmâneþi cu piciorul pe pedala defrânã în timpul mersului. Acest lucru pro-duce uzura, posibila defectare asistemului de frânare ºi consumsuplimentar de combustibil

  • Asiguraþi-vã cã vehiculul dumneavoastrãeste întotdeauna reglat la parametriispecificaþi de fabricant.

  ATENÞIE LA GAZELE DEEªAPAMENT(CONÞIN MONOXID DECARBON)• Evitaþi inhalarea gazelor de evacuare.

  Gazele de evacuare conþin monoxid decarbon, care nu are culoare ºi nici miros.Monoxidul de carbon este periculos sauchiar mortal dacã este inhalat.

  • Dacã suspectaþi pãtrunderea gazelor deevacuare în interiorul vehiculului,verificaþi vehiculul la un atelier autorizatDaewoo. Dacã este imperios necesarãconducerea vehiculului în aceste condiþii,se va circula numai cu toate geamurilecoborâte.

  • Pentru a evita pãtrunderea gazelor deevacuare în interiorul vehiculului,sistemul de evacuare ºi caroseriatrebuie inspectate:– de fiecare datã când vehiculul se

  ridicã pentru schimbul de ulei;– de fiecare datã când se aud sunete

  anormale la sistemul de evacuare;– atunci când sistemul de evacuare,

  spatele maºinii sau partea inferioarãa ºasiului au fost deteriorate sau auînceput sã se corodeze.

  • Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze în spaþiiînchise, cum ar fi garaje sau alte spaþiiînchise, mai mult decât este necesar sãdeplasaþi vehiculul înãuntru sau afarã dinincintã.

  • Dacã motorul este acþionat o perioadãmai mare de timp, cu autovehiculul opritîntr-un spaþiu deschis, se regleazãsistemul de ventilare pentru a introduceaer din exterior cu vitezã mare.

  • Nu rãmâneþi prea mult timp (sau sãlãsaþi copiii) într-un vehicul parcat sauoprit dacã motorul funcþioneazã.

  • Evitaþi sã conduceþi cu capaculportbagajului deschis, deoarece gazelede evacuare ar putea sã intre îninteriorul vehiculului. Dacã trebuie sãconduceþi cu capacul portbagajuluideschis, închideþi toate ferestrele ºireglaþi sistemul de ventilaþie astfel încâtsã fie introdus aer din exterior cu vitezãmare.

 • 2–16 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

  CONDUCEREA ÎN CONDIÞIIDIFICILECând conduceþi vehiculul în condiþii dificiledatorate ploii, zãpezii, gheþii sau altor condiþiidificile, urmaþi aceste sugestii.• Conduceþi cu atenþie ºi pãstraþi o

  distanþã suplimentarã faþã de celelalteautoturisme.

  • Evitaþi miºcãriile bruºte ale direcþiei saufrânarea bruscã.

  • Când frânaþi apãsaþi intermitent pedalade frânã pânã la oprirea maºinii.

  • Dacã drumul este cu zãpadã, gheaþãsau noroi folosiþi treapta a doua deviteze ºi acceleraþi. Treapta întâi devitezã poate fi folositã dacã estenecesar. Acceleraþi uºor pentru a prevenideraparea vehiculului.

  • Utilizaþi nisip, sare, lanþuri antiderapantesau alte materiale antiderapante plasatesub roþile din faþã pentru a îmbunãtãþitracþiunea în zonele cu zãpadã, gheaþãsau noroi.

 • 3INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

 • 3–2 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

  F

  E

  012345 6 7

  8

  20

  40

  60

  80100 120 140

  160

  180

  200

  2200

  H

  C

  111 4 6 7 98 10 6 1

  12131417 1618192021222325 242627

  53 32

  15

 • INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–3

  13. Panou comandã sistem ventilaþie ºi A/C

  14. Sistem audio

  15. Brichetã

  16. Scrumierã

  17. Suport pahare

  18. Pedalã acceleraþie

  19. Pedalã frânã

  20. Pedalã ambreiaj

  21. Airbag ºofer*

  22. Comutator telecomandã sistem audio*

  23. Reostat control iluminare tablou bord*

  24. Comutator pentru reglarea poziþiei farurilor*

  25. Comutator lãmpi ceaþã spate*

  26. Cutie siguranþe compartiment pasageri

  27. Manetã deschidere capotã motor

  1. Aeratoare laterale

  2. Comutator combinat lumini, semnalizare,

  fazã de drum, apel luminos, lãmpi ceaþã faþã*

  3. Comutator claxon

  4. Tablou de bord

  5. Comutator combinat ºtergãtor ºi spãlãtor

  parbriz, sistem comandã vitezã de croazierã,

  ºtergãtor ºi spãlãtor lunetã (HB, WAGON)*

  6. Aeratoare centrale

  7. Comutator comandã vitezã de croazierã*

  8. Ceas digital

  9. Comutator lumini avarie

  10. Comutator dezaburitor lunetã/oglinzi

  retrovizoare exterioare

  11. Airbag pasager dreapta faþã*

  12. Cutie mãnuºi

 • 3–4 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

  INSTRUMENTE 1. Indicator presiune ulei de motor

  2. Indicator avertizare Air Bag*

  3. Indicator încãrcare baterie

  4. Turometru

  5. Indicator semnalizare/avarie

  6. Vitezometru

  7. Kilometraj

  8. Kilometraj jurnalier

  9. Indicator avertizare uºi deschise

  10. Indicator combustibil

  11. Indicator nivel minim combustibil

  12. Indicator temperaturã lichid rãcire motor

  13. Indicator semnalizare remorcã*

  14. Indicator lãmpi ceaþã faþã*

  15. Indicator fazã de drum

  16. Indicator lãmpi ceaþã spate*

  17. Indicator cuplare centurã siguranþã

  18. Indicator avertizare portbagaj/haion

  deschis (HB/WAGON)*

  19. Buton actualizare kilometraj jurnalier

  20. Indicator ave