NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE...

184
NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE

Transcript of NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE...

Page 1: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

NUBIRA IIMANUAL DE UTILIZARE

Page 2: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea
Page 3: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea nouluidumneavoastrã autoturism DAEWOO precum ºi pentru a vã oferi informaþii importantede securitate. Vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie ºi sã urmaþi recomandãrile conþinute, ceeace va face ca acest autoturism sã funcþioneze fãrã defecte, în cel mai plãcut mod.

Când aveþi nevoie de asistenþã service, amintiþi-vã cã atelierele DAEWOO cunosc celmai bine vehiculul dumneavoastrã ºi sunt interesate în a vã oferi o satisfacþie completã.

Ne folosim de acest prilej pentru a vã mulþumi cã aþi optat pentru acest produs ºi pentrua vã asigura de interesul nostru permanent pentru satisfacþia dumneavoastrã atunci cândvã aflaþi la volan.

Acest manual se considerã a face parte permanent din vehicul, astfel încât el trebuie sã

rãmânã împreunã cu vehiculul în cazul revânzãrii.

CUVÂNT ÎNAINTE

DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA

CRAIOVA, ROMÂNIA

Page 4: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

NOTÃ

NOTÃ furnizeazã informaþii specialecare fac întreþinerea mai uºoarã sauclarificã anumite instrucþiuni

NOTÃ IMPORTANTÃVã rugãm sã citiþi acest manual cu atenþieºi sã respectaþi instrucþiunile pe care leconþine.Pentru a scoate în evidenþã informaþiilespeciale, cuvintele AVERTISMENT,ATENÞIE ºi NOTÃ au înþelesuri speciale.

: Acesta este un simbol de alertã înceea ce priveºte siguranþa. Urmaþitoate indicaþiile ce urmeazã acestuisemn.

AVERTISMENT

AVERTISMENT indicã situaþii care potfi periculoase ºi care dacã nu suntevitate pot duce la accidente foartegrave.

Toate informaþiile, ilustraþiile ºi specificaþiiledin acest manual se bazeazã pe cele mairecente informaþii despre produs disponibilela data publicãrii.

Daewoo îºi rezervã dreptul de a schimbaspecificaþiile sau aspectul în orice momentfãrã o înºtiinþare prealabilã ºi fãrã a-ºiasuma vreo obligaþie.

Este posibil ca acest vehicul sã nucorespundã standardelor sauregulamentelor din alte þãri. Înainte de aîncerca sã înmatriculaþi acest vehicul într-oaltã þarã, verificaþi toate reglementãrile învigoare ºi efectuaþi toate modificãrilenecesare.

Acest manual descrie opþiunile ºi nivelurilede dotare disponibile la data tipãririi ºi, deaceea, s-ar putea ca unele dintre aspecteletratate sã nu se aplice vehicululuidumneavoastrã. Dacã aveþi vreun dubiuasupra oricãrei opþiuni sau nivelului dedotare, nu ezitaþi sã vã adresaþireprezentantului Daewoo pentru a obþinecele mai recente informaþii.

ATENÞIE

ATENÞIE indicã situaþii care pot fipericuloase ºi dacã nu sunt evitatepot duce la rãniri sau la distrugeri.

: Acest asterisc semnificã, în acestmanual: neinclus pentru toatevehiculele (variante model, opþiuni demotor, model specific unei anumiteþãri, echipament opþional etc.)

Dorim sã subliniem faptul cã piese ºiaccesorii neoriginale Daewoo nu au fostexaminate ºi aprobate de Daewoo ºi, înciuda monitorizãrii continue a produsului pepiaþã, nu putem certifica oportunitatea ºinici siguranþa unor astfel de produse chiardacã ele sunt montate sau au fost produsepentru a corespunde acestor vehicule.Daewoo nu este rãspunzãtoare pentru nicio defecþiune cauzatã de utilizarea deproduse sau accesorii neoriginale Daewoo.

∗∗∗∗∗

Page 5: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

• Autoturismele Daewoo au fost proiectaterespectând legislaþia în vigoare în cepriveºte materialele prohibite.

• Aceste autovehicule funcþioneazãexclusiv cu benzinã fãrã plumb.

• Toate versiunile de autovehicule existentepe piaþã sunt echipate cu un sistemantipoluare (catalizatori cu rol de adiminua emisiile de HC, CO, NOx;canistrã de carbon cu rol de a colectavaporii de benzinã din rezervorul decombustibil ºi douã sonde de oxigen).

• Autoturismele Daewoo rãspund regle-mentãrilor europene în vigoare în cepriveºte protecþia mediului înconjurãtor.

• Autoturismele Daewoo sunt construitepreponderent din material reciclabile ºideasemenea conþin în componenþãsubansamble din materiale reciclate.

• Reperele mari din material plastic(reprezentând aproximativ 11% din masavehiculului) poartã un marcaj indicândmaterialul din care sunt fabricate. Acestmarcaj ajutã la identificarea ºi triereamaselor plastice în vederea reciclãrii.

• În calitate de client puteþi contribui ºidumneavoastrã la protecþia mediuluiînconjurãtor!

• Nu aruncaþi împreunã cu resturilemenajere uzuale piesele înlocuite peparcursul întreþinerii curente (baterie, filtrude ulei, filtru de aer, etc. sau bidoanele deulei goale sau cu ulei uzat). Aceste piesevor fi predate unei unitãþi autorizate,specializatã în colectarea ºi/saureciclarea vehiculelor uzate.

MEDIU ÎNCONJURÃTOR

Page 6: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea
Page 7: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

CUPRINS

1. ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM ........................................................................................................................................ 1–1

2. PORNIRE ªI FUNCÞIONARE ............................................................................................................................................... 2–1

3. INSTRUMENTE ªI INDICATOARE ....................................................................................................................................... 3–1

4. VENTILAÞIE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT .............................................................................................................. 4–1

5. SISTEMUL AUDIO* ............................................................................................................................................................... 5–1

6. ÎN CAZ DE AVARIE ............................................................................................................................................................... 6–1

7. ÎNTREÞINERE ªI REPARARE .............................................................................................................................................. 7–1

8. ÎNGRIJIREA VEHICULULUI .................................................................................................................................................. 8–1

9. DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII ........................................................................................................................................ 9–1

Page 8: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1ÎNAINTE DE APLECA LA DRUM

Page 9: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–2 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

ÎNAINTE DE A PORNI• Asiguraþi-vã cã înþelegeþi funcþionarea

vehiculului ºi echipãrii sale ºi cum sã îlconduceþi în siguranþã.

• Reglaþi poziþia scaunelor.• Reglaþi oglinzile interioarã ºi exterioare.• Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii vehiculului

au fixatã centura de siguranþã.• Verificaþi funcþionarea avertizoarelor

luminoase atunci când cheia în contacteste pe poziþia „ON".

• Controlaþi toate indicatoarele.• Decuplaþi frâna de parcare ºi verificaþi

dacã avertizorul luminos frânã este stins.

ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN• Asiguraþi-vã cã geamurile, oglinzile

retrovizoare exterioare ºi farurile suntcurate, nedeteriorate ºi neacoperite.

• Verificaþi vizual starea umflãrii pneurilor.• Verificaþi luminile sã fie funcþionale.• Dacã intenþionaþi sã mergeþi înapoi,

verif icaþi dacã zona din spatelevehiculului este liberã.

• Verificaþi dacã existã scurgeri subvehicul.

• Verificaþi nivelul la ulei ºi celorlalte fluidedin compartimentul motor.

PERIOADA DE RODAJNu este nevoie de respectarea unor regulispeciale pentru noul dumneavoastrãautoturism Daewoo. Totuºi, respectareacâtorva simple precauþii pe parcursulprimelor sute de kilometri va contribui laperformanþele ulterioare, economicitatea ºidurata de viaþã lungã a autoturismului dvs.• Nu forþaþi motorul.• Utilizaþi corespunzãtor diferitele trepte de

vitezã, încercând sã nu supraturaþimotorul.

• Evitaþi opririle bruºte, cu excepþiasituaþiilor deosebite. Aceasta permitefrânelor sã se aºeze corespunzãtor.

• Evitaþi plecãrile de pe loc la putere maximã.• Încãlziþi motorul dupã pornire.• Evitaþi pe cât posibil remorcarea rulotelor

sau altor vehicule.• Evitaþi sã suprasolicitaþi vehiculul, de

exemplu pornind brusc cu vitezã,accelerând brusc sau rulând îndelungatcu vitezã foarte mare, etc. Acestemanevre nu au numai un efect nocivasupra motorului, ci determinã ºi unconsum ridicat de benzinã ºi ulei. Înspecial, evitaþi accelerarea la maximumîn trepte mici de vitezã.

AVERTISMENT

Verificaþi dacã toate luminile, sistemelede avertizare sonorã ºi avertizoareleluminoase funcþioneazã corespunzãtor.

AVERTISMENT

Nu puneþi obiecte pe poliþa din spate.• Vizibilitatea spate poate fi

obstrucþionatã.• La frânare bruscã sau coliziune

obiectele depozitate pe poliþa dinspate pot fi periculoase.

Page 10: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–3

AVERTISMENT

Nu lãsaþi cheia în vehicul.• Încuiaþi vehiculul.• Pãstraþi cheia la dvs.

NOTÃ

În caz de pierdere, schimbarea cheiloreste posibilã prin dealerii Daewoo, pebaza seriei cheilor.Pentru a proteja maºina dvs.împotriva furturilor, sistemul elec-tronic de imobilizare a fost dejainstalat. Numai cheile cu codul elec-tronic corect pot fi folosite pentrupornirea vehiculului. Chiar dacã ocheie are acelaºi profil, ea nu poateporni vehiculul dacã codul electronicnu este corect. Întotdeauna cereþiînlocuirea sau suplimentareanumãrului de chei numai de ladealerul dvs. Daewoo.

CHEIE CU SISTEM DECOMANDÃ INTEGRAT*La vehiculele echipate cu sistem deimobilizare Daewoo, sunt livrate douã cheicu sistem de comandã integrat, careacþioneazã toate încuietorile.Pãstraþi una din cele douã chei ca rezervã.Seria cheii este marcatã pe plãcuþã. Pentrusecuritatea vehiculului, pãstraþi plãcuþa într-un loc sigur, dar nu în vehicul. De asemeneaeste indicat sã vã notaþi seria cheii ºi sã opãstraþi într-un loc sigur, dar nu în vehicul.Dacã este nevoie de chei suplimentare, sepot obþine pânã la maximum 5 duplicate dela dealerul dvs. Daewoo.Pentru mai multe detalii vezi pag. 2-5„Sistemul de imobilizare"

Cod cheie

CHEILEVehiculul este prevãzut cu douã chei carese potrivesc la toate încuietorile.Pãstraþi una din chei ca rezervã.Seria cheii se gãseºte pe plãcuþa ataºatã.Pentru siguranþã, pãstraþi plãcuþa într-un locsigur, nu în maºinã. De asemenea esteindicat sã vã notaþi seria cheii ºi sã o pãstraþiîntr-un loc sigur. Aceasta va împiedicapersoanele neautorizate sã obþinã o copie acheii.

AVERTISMENT

Nu lãsaþi cheia în vehicul.• Încuiaþi vehiculul.• Pãstraþi cheia la dvs.

Page 11: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–4 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

Toate uºile pot fi încuiate sau descuiate dininterior apãsând sau trãgând butoanele dezãvorâre amplasate pe interiorul fiecãreiuºi.

Toate uºile, cu excepþia celei a ºoferului, potfi încuiate din afarã apãsând butonul dezãvorâre ºi închizând apoi uºa.

Butonul de zãvorâre de la uºa ºoferului nupoate fi apãsat atunci când uºa ºoferuluieste deschisã, pentru a preveni închidereaaccidentalã cu cheile înãuntru.

La parcarea vehiculului, uºa ºoferului poatefi încuiatã numai din exterior cu ajutorul cheii.

Pentru a deschide uºa din exterior, trageþide mânerul uºii. Pentru a deschide uºa dininterior, trageþi de clapeta uºii.

descuiat

din interior

din exterior

AVERTISMENT

Nu lãsaþi copii sau animale nesupra-vegheate în vehicul.• Sistemele de blocare a vehiculului

pot fi decuplate accidental.• Pe o vreme cãlduroasã existã

pericolul sufocãrii.

ÎNCUIETORILE DE UªIUºile din faþã pot fi încuiate sau descuiatedin exterior cu ajutorul cheii.Pentru a încuia, rotiþi cheia cãtre spatelevehiculului.Pentru a descuia, rotiþi cheia cãtre faþavehiculului.

încuiatdescuiat

ATENÞIE

Încuiaþi toate uºile ºi portbagajul cândlãsaþi vehiculul nesupravegheat.

încuiat

Page 12: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–5

SISTEM DE ZÃVORÂRE A UªILORPENTRU SIGURANÞA COPIILORAcest sistem ajutã la prevenirea deschideriiaccidentale a uºilor spate de cãtre copiiiaflaþi în maºinã.Sistemul de zãvorâre a uºilor pentrusiguranþa copiilor este montat pe vehiculpentru ambele uºi din spate.Cînd clapeta metalicã de lîngã mecanismulde închidere al uºii din spate este împinsãîn sus, uºa respectivã nu mai poate fideschisã din interior.Uºa din spate poate fi, totuºi, deschisã dinexterior dacã butonul de blocare a uºii nueste apãsat.

AVERTISMENT

Uºile spate pot fi deschise de cãtrecopiii care ocupã scaunele spate.Blocaþi deschiderea uºilor spatefolosind sistemul de zãvorâre a uºilor.

deblocat

blocat

Nu trageþi

ATENÞIE

Clapeta interioarã de deschidere a uºiipoate fi deterioratã.Nu trageþi de clapetã atunci cândsistemul de zãvorâre a uºilor pentrusiguranþa copiilor este activat.

SISTEM DE ÎNCHIDERECENTRALIZATÃ A UªILOR*Sistemul de închidere centralizatã esteactivat de la uºa ºoferului.Toate uºile ºi haionul* pot fi simultan încuiatesau descuiate atunci cînd uºa ºoferului esteîncuiatã sau descuiatã cu ajutorul cheii saubutonului de zãvorâre.

ATENÞIE

Încuiaþi uºa ºoferului când pãrãsiþivehiculul.

Page 13: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–6 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

Deblocarea uºilor ºi dezactivarea modului

antifurtApãsaþi butonul deblocare uºi („UNLOCK")de pe telecomandã.Cât timp butonul este apãsat, led-ul se vaaprinde intermitent.Astfel, toate uºile vor fi deblocate, luminileavarie se aprind de douã ori ºi se vadezactiva modulul antifurt.Dacã contactul este în poziþia „ON" luminilede avarie nu semnalizeazã, dar uºile vor fideblocate.

ATENÞIE

Modul antifurt nu poate fi armat(activat) numai cu cheia, fãrãtelecomandã.

NOTÃ

Aria de acþiune a alarmei se modificãîn funcþie de mediul înconjurãtor.

Blocarea uºilor ºi activarea moduluiantifurtApãsaþi butonul de blocare uºi de petelecomandã ºi eliberaþi-l.Cât timp butonul este apãsat, led-ul se vaaprinde intermitent.Astfel, toate uºile vor fi blocate, luminileavarie se aprind o singurã datã ºi se vaactiva modulul antifurt.Dacã contactul este în poziþia „ON" sauuºile, capota, portbagajul sunt deschise,modul antifurt nu este activat iar luminile deavarie nu semnalizeazã, dar uºile vor fiblocatete.Pentru a dezactiva modul antifurt, apãsaþibutonul „UNLOCK" de pe telecomandã ºieliberaþi-l, sau descuiaþi uºile cu cheia.

SISTEM TELECOMANDÃ CUPROTECÞIE ANTIFURT*Sistemul vã permite sã acþionaþi asupraîncuietorilor uºilor, folosind telecomanda.Puteþi bloca sau debloca uºile vehiculului dela distanþa de maxim 6 m.Acest sistem este prevãzut ºi cu protecþieantifurt a vehiculului.La acþionarea telecomenzii se observãiluminarea intermitentã a led-ului.

1. Butonul „LOCK":Blocheazã toate uºile, luminile avarie seaprind o sigurã datã.

2. Butonul „UNLOCK":Deblocheazã toate uºile, luminile avariese aprind de 2 ori.

1

2

Page 14: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–7

Individualizarea telecomenzii pe vehiculFiecare telecomandã are un cod propriupentru a preveni descuierea vehiculului cualtã telecomandã. În cazul în caretelecomanda este pierdutã sau furatã, o altapoate fi cumpãratã numai prin dealeriiDaewoo.Dacã aveþi nevoie de o nouã telecomandã,atunci puteþi obþine un duplicat prin dealeriiDaewoo. Nu uitaþi sã aduceþi telecomandarãmasã (perechea celei pierdute) când veniþipentru duplicare. Când se faceindividualizarea noii telecomenzi trebuiefãcutã ºi individualizarea celei rãmase.Odatã ce noua telecomanda a fost codificatãelectronic, vechea telecomandã (ceapierdutã) nu mai este funcþionalã (nu maipoate descuia vehiculul).Se pot obþine pânã la 5 telecomenzi pentrualarma vehiculului, numai de la dealeriiDaewoo.

Funcþionarea alarmei antifurtAtunci când alarma antifurt de pe vehiculeste activatã, luminile avarie se vor aprindeintermitent ºi alarma va suna pentru 30 desecunde în urmãtoarele cazuri :1. Când uºa, capota sau portbagajul sunt

deschise prin alte mijloace decât cutelecomanda sau cheia.

2. Când alarma este activatã, senzorul ul-trasonic de interior, dacã vehiculul esteastfel echipat, detecteazã miºcare îninteriorul vehiculului.

Pentru a opri alarma ºi semnalizarealuminilor de avarie, apãsaþi orice buton depe telecomandã.

Închiderea automatã a uºilorDacã uºa nu a fost deschisã sau motorulnu a fost pornit timp de 30 secunde de ladeblocarea uºilor cu ajutorul telecomenzii,toate uºile sunt automat încuiate ºi modulantifurt este din nou activat.

Înlocuirea bateriilor telecomenziiDacã led-ul telecomenzii nu se mai aprinde,telecomanda mai poate fi folositã cu succespentru o perioadã scurtã de timp, oricum,este necesarã înlocuirea bateriilor.

Înlocuiþi cu baterii Panasonic CR1620 (sauechivalente) respectând proceduraurmãtoare:1. Deºurubaþi ºurubul capacului spate al

telecomenzii cu ajutorul unei ºurubelniþeîn cruce.

2. Scoateþi cu atenþie capacul spate, cuajutorul unei ºurubelniþe subþiri plateintroduse în canalul dintre capac ºicarcasa telecomenzii.

Page 15: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–8 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

AVERTISMENT

Folosirea bateriilor cu litiu poate ducela poluarea mediul înconjurãtor.• Nu aruncaþi la gunoiul menajer

bateriile consumate.• Respectaþi legile locale de reciclare

a deºeurilor.

ATENÞIE

Telecomanda poate fi deterioratã.• Nu inversaþi polaritatea bateriei.• Evitaþi lovirea telecomenzii.• Nu aºezaþi obiecte grele pe tele-

comandã.• Feriþi telecomanda de apã ºi razele

solare.

SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT*Vehiculul dvs. este echipat cu alarmãelectronicã sofisticatã ºi sistem deimobilizare. Pentru a asigura maximasecuritate a vehiculului, trebuie sã vãinformaþi asupra facilitãþilor oferite de acestsistem citind cu atenþei aceastã secþiune amanualului.

Caracteristicile sistemului de alarmã1. Senzor de perimetru* :

Aceastã parte a sistemului de alarmãprotejeazã uºile, capota ºi portbagajul.Alarma va suna dacã unul din elementelede mai sus este deschis forþat.

NOTÃ

Dacã telecomanda a fost udatã,aceasta se curãþã cu o cârpã moale.

3. Scoateþi telecomanda din carcasã ºi seîndepãrteazã cu atenþie lamela de con-tact ºi se aºeazã pe o suprafaþã curatã.

4. Scoateþi bateria descãrcatã, având grijãsã nu atingeþi circuitele.

5. Montaþi corect noua baterie, asigurân-du-vã cã aþi pãstrat polaritatea corectã(cu „-” în jos).Amprentele afecteazã viaþa bateriei;dacã este posibil nu atingeþi suprafeþelebateriei ºi ºtergeþi-le cu cârpa înainte demontare.

6. Ataºaþi lamela de contact cu atenþie ºipoziþionaþi telecomanda în carcasã.

7. Montaþi la loc capacul telecomenzii ºistrângeþi ºurubul cu atenþie.

8. Apãsaþi unul dintre cele douã butoane aletelecomenzii de trei ori în interval de 20de secunde.

9. Verificaþi funcþionarea telecomenzii.

Page 16: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–9

AVERTIZARE

Sistemul poate fi activat normal chiardacã geamurile sunt deschise.Închideþi toate uºile ºi geamurileînainte de a pãrãsi vehiculul.

SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT1. SENZORUL DE PERIMETRU*Activarea sistemului1. Închideþi toate ferestrele.2. Puneþi contactul pe poziþia „LOCK" ºi

extrageþi cheia.3. În vehicul nu trebuie sã fie nici un pasager.4. Închideþi toate uºile, capota ºi

portbagajul. Blocaþi toate uºile apãsândbutonul „LOCK" al telecomenzii. Luminileavarie se aprind o singurã datã indicândcã uºile sunt închise.

NOTÃ

Nu utilizaþi telecomanda pentru aîncuia vehiculul dacã au rãmasînãuntru pasageri sau animale -telecomanda activeazã senzorul ultra-sonic de interior, care detectândmiºcare în interior va declanºa alarma.

2. Senzor ultrasonic pentru interior* :Cunoscut ca ºi senzor de protecþievolumetricã, aceastã parte a sistemuluide alarmã protejeazã interiorulvehiculului. Dacã se detecteazã miºcareîn compartimentul pasagerilor saugeamurile sunt sparte alarma se vapune în funcþiune.

3. Sistemul de imobilizare* :Motorul este imobilizat automat dupã cecheia este poziþionatã în una din poziþiile„ACC” sau „LOCK” ºi a fost extrasã dincontact.

Când sistemul este activat

Declanºarea sistemuluiAlarma declanºeazã semnalele sonor ºiauditiv în urmãtoarele condiþii :

Dacã vreuna dintre uºi, portbagajul (sauhaionul*) sau capota sunt descuiate fãrãa utiliza cheia sau telecomanda.

Dupã 30 secunde alarma se va opri automat.

Reactivarea alarmeiOdatã activat, sistemul reactiveazã automatalarma de fiecare datã când uºile,portbagajul sau capota sunt închise dupãoprirea alarmei. Alarma se redeclanºeazã înurmãtoarele condiþii:

Dacã vreuna dintre uºi, portbagajul (sauhaionul*) sau capota sunt descuiate fãrãa utiliza cheia sau telecomanda.

Page 17: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–10 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

AVERTISMENT

Nu folosiþi telecomanda pentru a aasigura vehiculul dacã geamurile sautrapa sunt deschise.• Senzorul ultrasonic poate activa

alarma.

SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT2. SENZORUL ULTRASONIC PENTRU

INTERIOR*Senzorul ultrasonic pentru interior este oopþiune secundarã a alarmei ºi funcþioneazã,numai când alarma este activatã, pe baza adoi senzori identici situaþi în partea de susa stâlpului uºii stânga, care declanºeazãalarma la detectarea oricãrei miºcãri în in-terior (intrarea pe geam sau trapã, deexemplu).

Oprirea alarmeiAlarma se opreºte prin deblocarea uºilor sauportbagajului cu cheia sau prin apãsareaunuia dintre butoanele „LOCK”/„UNLOCK”ale telecomenzii.

Dacã sistemul nu funcþioneazã potrivitdescrierii de mai sus, atunci trebuie verificatla dealerul dvs. Daewoo.

Dezactivarea sistemuluiSistemul va fi dezactivat dacã:1. Deblocaþi uºa ºoferului cu cheia.2. Deblocaþi toate uºile de la butonul „UN-

LOCK” al telecomenzii. În aceastã stare,luminile de avarie vor clipi de douã oriindicând cã uºile au fost deblocate.

Page 18: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–11

SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT3. IMOBILIZARE MOTOR*Sistemul imobilizare pornire motor este oopþiune importantã a sistemului desecurizare a vehiculului. Cunoscut ºi subnumele de „imobilizare pasivã" acest sistemeste proiectat împotriva furturilor vehiculelorla care ºoferul a uitat sã încuie uºile.Motorul este automat imobilizat dupã cecontactul este în poziþia „ACC” sau „LOCK”iar cheia a fost scoasã din contact (vezi„Sistem imobilizare” în capitolul 2).

INDICATOR LUMINOS ALARMÃACTIVÃIndicatorul luminos alarmã activã poate in-dica douã stãri atunci când sistemul estefolosit:1. CLIPIRE - Aratã cã sistemul alarmã

este activat. Uºile, portbagajul ºi capotapot fi deschise cu ajutorul cheii.

2. STINS - Aratã cã sistemul alarmã estedezactivat. Se poate deschide oriceuºã, portbagajul sau capota.

Indicator luminosalarmã activã

TESTAREA ALARMEI1. Deschideþi toate geamurile.2. Activaþi alarma aºa cum este descris în

capitolul „Activarea sistemului". Uºile faþãtrebuie blocate de la telecomandã.

3. Deschideþi una dintre uºi de la butonulinterior de blocare. Alarma trebuie sã sedeclanºeze.

4. Dezactivaþi alarma deblocând uºa faþãcu cheia sau cu telecomanda.

5. Repetaþi operaþiile de mai sus pentrucelelalte uºi, portbagaj (haion*) ºi capotã.În cazul în care alarma nu funcþioneazãcorespunzãtor trebuie verificatã de undealer Daewoo.

Page 19: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–12 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

OGLINDA RETROVIZOAREINTERIOARÃOglinda interioarã poate fi reglatã sus-jossau lateral pentru a obþine cea mai bunãvizibilitate a zonei din spatele vehiculului. Deasemenea oglinda are 2 poziþii, pentru zi saupentru noapte. Reglarea oglinzii se face cândmânerul de poziþionare zi/noapte este pepoziþia zi.Poziþia noapte a oglinzii interioare estenecesarã pentru a reduce strãlucireafarurilor vehiculelor care vin din spate.

ZI NOAPTE

ATENÞIE

Reglaþi oglinda retrovizoare interioarãde pe poziþia ºoferului.• Selectaþi poziþia zi pentru a obþine

cea mai bunã vizibilitate.• Selectaþi poziþia noapte pentru a

reduce cât mai mult strãlucireafarurilor vehiculelor ce vin din spate.

• Selectarea pe poziþia noapte poateafecta vizibilitatea.

NOTÃ

Nu uitaþi cã vizibilitatea în oglindainterioarã pe poziþia noapte este redusã.

OGLINZILE RETROVIZOAREEXTERIOAREReglaþi oglinzile exterioare de la levierul dereglare sau comutatorul electric de peconsolã, astfel încât sã puteþi vedea nunumai fiecare parte a drumului, ci ºi fiecareparte a vehiculului. Aceasta vã va ajuta sãdeterminaþi poziþia obiectelor pe care levedeþi în oglindã.Reglarea unghiului de vedere a oglinzilor seface prin simpla miºcarea a levierului (sauapãsare a comutatorului electronic) îndirecþia doritã.Oglinda exterioarã dreapta este convexã ºiare inscripþia „OBJECTS IN MIRROR ARECLOSER THAN THEY APPEAR" -„OBIECTELE SUNT MAI APROAPE DECÂTPAR ÎN OGLINDÃ".

Page 20: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–13

COMUTATORUL ELECTRIC DEREGLARE A OGLINZILOREXTERIOARE*Oglinzile retrovizoare exterioare pot fi reglateelectric de la un comutator plasat pe consolacentralã.

ATENÞIE

Reglaþi oglinzile înainte de a porni la drum.

1. Comutatorul selecþie oglindã exterioarã: stânga : dreapta

2. Comutatorul electronic are 4 poziþii dereglare. Pentru a putea regla oglinzilecheia de contact trebuie pusã în poziþia„ON".

Rabatarea oglinzilor exterioareOglinzile retrovizoare exterioare pot firabatate cãtre vehicul prin împingere înaintesau înapoi atunci când conducem pe strãziînguste, la spãlarea vehiculului, etc.

ATENÞIE

Oglinzile convexe fac obiectele sãaparã mai mici ºi mai îndepãrtatedecât dacã ar fi fost privite într-ooglindã planã.• Folosiþi oglinda din interior pentru

a aprecia corect dimensiunea ºidistanþa pânã la obiectele observateîn oglinda convexã.

• Reglaþi oglinzile numai de pescaunul ºoferului.

ATENÞIE

Reglaþi oglinzile înainte de a porni la drum.

ATENÞIE

Suprafaþa geamurilor poate fideterioratã. Nu curãþaþi zãpada de pegeamuri cu obiecte ascuþite.

ATENÞIE

Nu reglaþi oglinzile atunci când suntîngheþate. Folosiþi instalaþia dedezaburire sau spray pentru dezghe-þarea geamurilor pentru a îndepãrtagheaþa.

Page 21: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–14 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

ATENÞIE

Lãsarea frecventã a vehiculului cugeamurile deschise poate favorizainfracþiunile.Închideþi toate geamurile la pãrãrsireavehiculului.

GEAMURILE UªILORPentru a ridica sau coborî geamurile rotiþimanivela montatã pe uºã.Aveþi grijã sã nu prindeþi obiecte în geamatunci când îl ridicaþi.

AVERTISMENT

Nu vã expuneþi nici o parte a corpuluiprin fereastra deschisã.

BUTOANELE DE ACÞIONAREELECTRICÃ A GEAMURILOR*Geamurile pot fi acþionate electric de labutoanele de acþionare plasate pe cotiera dela uºa ºoferului atunci când contactul estepus pe „ON". Pentru a ridica geamul þineþipartea de sus a butonului ridicatã. Pentru acoborâ geamul þineþi partea de sus abutonului apãsatã. Când geamul a ajuns înpoziþia doritã eliberaþi butonul.

COBORÂRE AUTOMATÃ*Acþionarea geamului ºoferului posedã ofuncþie de coborâre automatã :• Pentru a coborâ geamul, apãsaþi butonul

ºi eliberaþi-l, geamul se va deschideautomat.

• Pentru oprirea acestuia, apãsaþi pe butoîn timp ce geamul coboarã.

Butoane acþionare geamuri faþã ºi spate Buton acþionare geam ºofer

AVERTISMENT

• Copii pot acþiona geamurileelectrice ºi se pot accidenta.

• Se pot provoca astfel accidentegrave sau poate surveni chiardecesul.

• Ni lãsaþi cheile în vehicul dacã înacesta sunt prezenþi copii de vârstãmicã.

Page 22: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–15

BUTONUL BLOCARE GEAMURI*Dacã acest buton este apãsat, toategeamurile pot fi acþionate numai de labutoanele de acþionare geamuri de la ºofer.Atunci când nu este apãsat geamurile seacþioneazã normal de la butoaneleindividuale.

BUTOANELE DE ACÞIONARE AGEAMURILOR PASAGERILOR*Vehicululu dvs. poate fi echipat cu geamurielectrice spate. Existã câte un buton deacþionare a fiecãrui geam spate ºi ageamului pasagerului din faþã.Se poate acþiona un gean respectândurmãtoarele:• Pentru a coborâ geamul, se apasã pe

buton.• Pentru a ridica geamul se ridicã de

buton.

NOTÃ

Geamurile spate nu se deschidcomplet

Page 23: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–16 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

AVERTISMENT

Nu vã expuneþi nici o parte a corpuluiprin trapa deschisã precum ºi laacþionarea acesteia. Existã risculrãnirii.

TRAPÃ PAVILION ACÞIONATÃELECTRIC*Trapa pavilion poate fi acþionatã de labutonul plasat în partea dreaptã a lãmpii deinterior, între parasolare, atunci cândcontactul este pe „ON".

Culisarea trapei pavilionPentru a o deschide apãsaþi partea din spatea butonului ºi menþineþi apãsat.Pentru a o închide apãsaþi partea din faþã abutonului ºi menþineþi apãsat.Când trapa este în poziþia doritã eliberaþibutonul.

închis

ridicat

deschis

închis

Înclinarea trapei pavilionPentru a o înclina în sus apãsaþi partea dinfaþã a butonului ºi menþineþi apãsat.Pentru a o închide apãsaþi partea din spatea butonului ºi menþineþi apãsat.Când trapa este în poziþia doritã eliberaþibutonul.

VOLAN REGLABIL*Volanul poate fi reglat în 5 trepte. Pentru aregla volanul ridicaþi levierul de reglare aflatîn partea stângã a coloanei de direcþie,poziþionaþi-l în poziþia doritã ºi apoi eliberaþilevierul.

NOTÃ

Cea mai de sus poziþie este prevãzutãnumai pentru intrarea sau ieºirea dinvehicul, nu ºi pentru condus.

AVERTISMENT

Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi volanul în timpul miºcãriivehiculului, pentru a evita pierdereacontrolului vehiculului.

Page 24: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–17

REGLAREA SCAUNELOR DINFAÞÃ PRIN CULISAREPentru a deplasa scaunele din faþã înaintesau înapoi, trageþi în sus pârghia de blocareaflatã sub scaun ºi menþineþi-o în aceastãpoziþie.Apoi deplasaþi scaunul în poziþia doritã ºieliberaþi pârghia.

AVERTISMENT

Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi poziþia scaunului ºofer întimpul mersului.

AVERTISMENT

Obiectele cãzute pe podeauavehiculului pot afecta mecanismul deculisare al scaunului. Nu plasaþiobiecte sub scaun.

AVERTISMENT

Acþionarea electricã a trapei paviliontrebuie fãcutã cu grijã. Existã riscul derãniri, mai ales la copii, în special înprivinþa unor articole de îmbrãcãmintecare pot fi prinse de trapãAsiguraþi-vã cã nimic nu blocheazãtrapa atunci când o închideþi.

ATENÞIE

Impuritãþile de pe trapã pot împiedicafuncþionarea corectã.• Curãþaþi trapa înainte de a o deschide.• Îndepãrtaþi picãturile de apã,

zãpada, gheaþa sau nisipul de petrapã înainte de a o deschide.

• Nu plasaþi obiecte grele pe trapã sauîn apropierea acesteia.

ATENÞIE

La pãrãsirea vehiculului închideþicomplet trapa pavilion.

AVERTISMENT

Reglarea prea largã a centurii desiguranþã îi poate reduce eficacitatea.Reglaþi poziþia scaunului înainte de aregla centura de siguranþã.

Page 25: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–18 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

AVERTISMENT

Ocupanþii vehiculului pot rabatascaunele cu centurile de siguranþãprinse.• Nu înclinaþi spãtarul prea mult.• Centurile de siguranþã sunt

proiectate sã ofere maximul deprotecþie când spãtarele sunt înpoziþie perfect verticalã.

SUPORT ERGONOMIC LA SPÃTAR*Pentru a regla suportul ergonomic (suportlombar) rotiþi de rozeta din partea stângã aspãtarului scaunului ºoferului sau de rozetadin partea dreaptã a spãtarului scaunuluicopilotului pânã în poziþia doritã.Rotiþi spre înainte pentru a deplasa parteainferioarã a spãtarului spre spate.Pentru a reveni la poziþia iniþialã, se roteºtede rozetã în sens invers.

REGLAREA ÎNCLINÃRIISPÃTARULUI SCAUNELOR DINFAÞÃPentru a regla spãtarul ridicaþi pârghiapoziþionatã lateral, pe partea stângã, ºiînclinaþi-l la unghiul dorit ºi apoi eliberaþipârghia. Dupã reglare, asiguraþi-vã cãpârghia a revenit în poziþia originalã; altfel,spãtarul se poate rabata atunci cândvehiculul este în miºcare, producândpierderea controlului.

AVERTISMENT

Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi înclinarea spãtarului întimpul mersului.

Page 26: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–19

Pentru a scoate tetiera procedaþi astfel:1. Trageþi în sus pânã se blocheazã.2. Apãsaþi apoi butonul pentru deblocare3. Scoateþi tetiera de pe ghidaje.

AVERTISMENT

Asiguraþi-vã cã tetierele sunt reglateºi fixate înainte de a porni a drum.

TETIERELETetierele sunt proiectate pentru a reduceriscul de accidentare a gâtului.Pentru a regla tetiera, apãsaþi butonul dedeblocare, deplasaþi-o în sus sau în jos ºiblocaþi-o în noua poziþie.

PERNA SCAUNULUI ªOFERULUIPentru a regla înãlþimea pernei scaunuluiºoferului se rotesc rozetele.Rotiþi de rozeta din faþã pentru a modificaînãlþimea pãrþii din faþã a pernei scaunului ºide rozeta din spate pentru a modificaînãlþimea pãrþii din spate a pernei scaunului.

AVERTISMENT

Tetierele ajutã la protejarea împotrivaaccidentelor.• Nu conduceþi fãrã tetiere.• Reglaþi înãlþimea tetierelor astfel

încât sã aibã un contact bun cuzona din spate a capului.

• Dupã reglarea tetierei asiguraþi-vã cãeste fixatã în noua poziþie.

Page 27: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–20 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

CENTURI DE SIGURANÞÃ -PRECAUÞIIPentru a vã proteja pe dumneavoastrã ºi pepasageri de eventualele accidente, esterecomandatã util izarea centurilor desiguranþã de toþi ocupanþii în timpul mersului.Centurile de siguranþã trebuie puse corect.Fiecare centurã de siguranþã este proiectatãsã fie folositã de o singurã persoanã la unmoment dat : nu este recomandat sã fiefolosite de copiii sub 6 ani. Este recomandatca pentru copiii mici sã se foloseascãscaune speciale (sisteme de siguranþãpentru copii).

AVERTISMENT

Pasagerii pot fi accidentaþi în cazulcoliziunilor sau manevrelor bruºte.• Purtaþi întotdeauna centura de

siguranþã când conduceþi.• Nu folosiþi centura de siguranþã

pentru mai multe persoane odatã.• Nu puneþi centura de siguranþã

peste eventualele obiecte dinbuzunare.

ATENÞIE

Atunci când rabataþi la loc spãtarul,• Asiguraþi-vã cã spãtarul este bine

fixat în locaºuri.• Verificaþi centurile de siguranþã sã

nu fie rãsucite ºi sã nu jenezefixarea corectã a spãtarului spate.

RABATAREA SPÃTARULUIBANCHETEI SPATE*Spãtarul poate fi rabatat separat pentru amãri spaþiul compartimentului de bagaje.Apãsaþi butonul de blocare din ambele colþuride sus ale spãtarului pentru a a-l debloca,apoi rabataþi-l.Spãtarul poate reveni la poziþia iniþialã prinridicare ºi împingere în locaºuri.

AVERTISMENT

• Nu depozitaþi bagajele astfel încâtsã depãºeascã înãlþimea spãtarului.În caz de frânare bruscã sau coliziuneexistã pericolul accidentãrii.

• Nu permiteþi pasagerilor sãcãlãtoreascã în spate atunci cândspãtarul este rabatat.

Page 28: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–21

AVERTISMENT

Folosirea centurilor de siguranþãuzate poate provoca accidente grave.• Strângeþi centura atât cât este

posibil.• Spãtarul scaunului trebuie sã fie

fixat în poziþie verticalã.• Nu rabataþi spãtarul în timpul

mersului.• Nu purtaþi centura rãsucitã sau cu

butonul de eliberare îndreptat în jossau spre înãuntru.

• Nu purtaþi centura pe sub braþ.• Centura trebuie poziþionatã peste

umãr (niciodatã peste peste gât).• Centura trebuie strânsã peste

ºolduri, nu peste abdomen.

Când utilizaþi centurile de siguranþãPentru a reduce riscul accidentãrii în caz decoliziune sau frânare bruscã, folosiþicenturile de siguranþã urmãrind instrucþiunilede folosire, întreþinere, iar pentru copii folosiþisistemele speciale de protecþie.

ATENÞIE

Utilizarea necorespunzãtoare acenturilor de siguranþã poate cauzaaccidente.• Nu modificaþi centura de siguranþã.• Nu adãugaþi dispozitive de reglare

care ar putea afecta culisarea liberãa centurii.

ATENÞIE

O centurã de siguranþã defectã poateprovoca accidente grave.• Reparaþi sau înlocuiþi imediat

centura de siguranþã defectã.• Aveþi grijã sã nu deterioraþi centurile

de siguranþã cu scaunul sau cu uºa.

AVERTISMENT

Reglarea prea sus a centurii ºipoziþionarea incorectã peste umãrpoate spori riscul accidentãrii sauprovoca chiar decesul în caz de acci-dent.

ATENÞIE

Folosirea necorespunzãtoare acenturii de siguranþã poate conducela accidentãri.• Butonul de eliberare trebuie

îndreptat cãtre exterior.• Introduceþi zãvorul metalic în

cataramã.• Nu puneþi nimic în deschiderea din

care iese centura (acesta poatedefecta retractorul sau centura).

NOTÃ

Dacã centura se blocheazã atuncicând o trageþi afarã, lãsaþi-o sã seruleze complet în retractor, apoi trageþidin nou la lungimea doritã.

Page 29: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–22 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

ATENÞIE

Centurile de siguranþã defecte potcauza accidente.• Centurile de siguranþã trebuie

verificate periodic.• Verificaþi toate componentele

ansamblului centurilor de siguranþãdupã eventualele coliziuni.

• Centurile trebuie schimbate dacãþesãtura s-a deteriorat datoritãexpunerii îndelungate la radiaþiasolarã, contaminãrii sau deteriorãriide orice naturã.

• Dacã centura a fost purtatã în timpulunui impact sever, întreg ansamblulcenturii trebuie schimbat, chiardacã nu se observã deteriorãrievidente ale acestuia.

RECOMANDÃRI PENTRUFEMEI GRAVIDEEste recomandat ca ºi femeile gravide sãutilizeze centurile de siguranþã ventrale.Consultaþi medicul familiei pentru sfaturispecifice de folosire a centurii.

AVERTISMENT

Femeia gravidã ºi fãtul pot fi afectaþide folosirea incorectã a centurii.• Folosiþi centurile normale pe cât

este posibil (consultaþi medicul defamilie).

• Centura ventralã trebuie purtatã câtmai jos posibil.

ATENÞIE

Folosirea de centuri necorespun-zãtoare poate conduce la accidente.Nu modificaþi ansamblul centurii desiguranþã.

Îngrijirea centurilor de siguranþãPãstraþi întotdeauna centurile curate ºiuscate. Aveþi grijã ca þesãtura centurilor sãnu vinã în contact cu materiale abrazive,uleiuri ºi substanþe chimice sau mai ales acidde baterie.Curãþaþi centurile numai cu o soluþie slabãde sãpun sau cu apã cãlduþã.Nu vopsiþi centurile deoarece aceasta lepoate slãbi serios.Asiguraþi-vã cã centurile nu sunt deterioratesau tãiate. Verificaþi periodic starea centurilorºi înlocuiþi pãrþile defecte. O centurã care afost suprasolicitatã într-un accident trebuieînlocuitã cu una nouã.Producãtorul Daewoo recomandã înlocuireatuturor componentelor centurii de siguranþãdupã o coliziune. În cazul unor coliziuniminore prezentaþi-vã la dealerul dvs. Daewoocare va lua decizia dacã este necesarã oschimbare.Componentele centurilor de siguranþã carenu sunt utilizate în caz de coliziune trebuiede asemenea verificate ºi înlocuite dacãprezintã semne de deteriorare.Dacã sistemul de pretensionare a centurii afost suprasolicitat atunci trebuie înlocuit.

Page 30: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–23

AVERTISMENT

• Când montaþi sistemul de siguranþãpentru copii urmaþi instrucþiunilede folosire date de producãtor.

• Atunci când nu utilizaþi sistemuleste recomandat sã fie fixat cucentura de siguranþã sau demontatde pe vehicul.

• Nu lãsaþi copiii sã stea în braþeleunui pasager când vehiculul este înmiºcare.

• Nu lãsaþi copiii sã stea în picioaresau în genunchi pe scaun.

• Nu lãsaþi copiii sã stea în zona datransport a bagajelor.

• Copiii care au depãºit vârstasistemelor de siguranþã trebuie sãcãlãtoreascã pe bancheta din spateºi sã fie asiguraþi cu centura.Copiii trebuie aºezaþi astfel încâtcentura de umãr sã nu fie preaaproape de gât sau de faþã. Copiiiar trebui aºezaþi pe locul centralunde nu existã centurã de umãr.

CENTURI DE SIGURANÞÃANCORATE ÎN TREI PUNCTEFiecare vehicul Daewoo este echipat cucenturi de siguranþã cu ancorare în treipuncte ºi retractor automat, permiþândlibertatea de miºcare a corpului în timpulmersului vehiculului cu vitezã constantã, deºicenturile rãmân mereu strâns mulate pecorp.

Sistemul centurii de siguranþã are un „retrac-tor senzitiv", care se blocheazã la accelerãrisau decelerãri bruºte.

Nu încercaþi sã verificaþi dispozitivul deblocare prin „aruncarea" înainte a pieptului.

Acest tip de centurã nu necesitã reglaj.Centura se muleazã singurã dupã miºcareacelui ce o poartã, iar în cazul unui ºocputernic ea se blocheazã pentru a imobilizacorpul.

SISTEMUL DE SIGURANÞÃ PENTRUCOPII (SUPORT SPECIAL SCAUN)Când transportaþi copii utilizaþi întotdeaunasisteme de siguranþã pentru copii.Sistemul trebuie reglat dupã înãlþimea ºigreutatea copilului ºi bine ancorat de scaunsau de banchetã.Datele statistice aratã cã acest sistemmontat pe bancheta din spate este mai sigurdecât dacã este montat pe scaunul din faþã.

AVERTISMENT

• Utilizaþi sistemul de siguranþãatunci când transportaþi copii.

• NU MONTAÞI NICIODATÃ SISTEMULDE SIGURANÞÃ PENTRU COPII PESCAUNUL DIN FAÞÃ DACÃ VEHICULULESTE DOTAT CU AIR BAG COPILOT.Un copil aºezat în sistemul desiguranþã montat pe scaunul dinfaþã poate fi accidentat serios laactivarea sistemului airbag.Este recomandatã montareasistemului pe bacheta din spate.Dacã montaþi sistemul pe scaunulcopilot, deplasaþi scaunul în spatecât mai mult posibil.

Page 31: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–24 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

AVERTISMENT

Folosirea necorespunzãtoare acenturii poate cauza rãniri.• Nu purtaþi centura de umãr pe sub

braþul dinspre uºã.• Centura de umãr trebuie sã fie

aºezatã în poziþie centralã pe umãr,niciodatã peste peste gât.

• Centura ventralã trebuie sã fiestrânsã peste ºolduri, nu în jurultaliei.

Pentru a decupla centura, apãsaþi butonulroºu de pe cataramã : centura se va retrageautomat.

RETRACTORUL CU BLOCAREINERÞIALÃ*La unele modele, centurile de siguranþã alescaunelor faþã sunt echipate cu sistemautomat de pretensionare (retractor cublocare inerþialã).Acest sistem reduce riscul accidentãrii încazul coliziunilor. Se activeazã la coliziunilefrontale astfel încât ºoferul ºi copilotul suntprotejaþi de impactul cu bordul.Nu funcþioneazã în cazul coliziunilor uºoarefrontale, din spate, din lateral sau larãsturnãri.

NOTÃ

Dacã centura se blocheazã când otrageþi, lãsaþi-o sã se strângã înapoiîn retractor, apoi trageþi-o ºi reglaþi-odin nou la lungimea doritã.

Utilizarea centuriiTrageþi încet centura din retractor ºi treceþi-opeste corp, asigurându-vã cã nu esterãsucitã.Introduceþi zãvorul metalic „1" în catarama„2".

2

1

2

1

Page 32: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–25

AVERTISMENT

Utilizarea necorespunzãtoare acenturilor de siguranþã poate cauzaaccidentãri.• Reglaþi înãlþimea centurii înainte de

a pleca la drum.• Verificaþi dacã centura este bine

fixatã în punctele de ancorare.• Centura trebuie sã fie poziþionatã

pe umãr, niciodatã pe gât.

REGLAREA ÎNÃLÞIMII CENTURII*La centurile cu punctul superior de ancorarereglabil : trageþi puþin în afarã centura, apãsaþipe centrul retarctorului inerþial reglaþiînãlþimea.

Acest lucru este important în special cândo persoanã mai scundã a selectat anterioro poziþie coborâtã. O poziþie prea înaltãdiminueazã confortul.

ATENÞIE

Controlul vehiculului poate fi pierdut.Nu reglaþi înãlþimea centurii atuncicând sunteþi în mers.

ATENÞIE

Centurile de siguranþã defecte potcauza accidente grave.• Verificaþi centurile de siguranþã,

retractorul ºi celelalte componentedupã eventualele coliziuni.

• Dacã centura a fost purtatã în timpulunui impact sever, întreg ansamblulcenturii trebuie schimbat, chiardacã nu se observã deteriorãrievidente ale acestuia.

(cu pretensionare) (fãrã pretensionare)

PUSH

Page 33: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–26 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

Catarama ºi zãvorul de la centura ventralãsunt însemnate cu marcajul „CENTER". Fiþiatenþi la însemne atunci când vã puneþicentura ventralã.Zãvorul centurii ventrale se poate introducenumai în catarama centurii ventrale.

AVERTISMENT

Folosirea necorespunzãtoare acenturii poate cauza rãniri.• Nu purtaþi niciodatã centura

ventralã peste abdomen.• Centura ventralã trebuie sã fie

strânsã peste ºolduri, nu în jurultaliei.

trageþi pentrulungire

Clemã

trageþitrageþi

Centura întrei puncte

ATENÞIE

Centurile defecte sau incorect prinsepot cauza rãniri.Nu introduceþi cu forþa zãvorul într-ocataramã necorespunzãtoare.

NOTÃ

Când vã puneþi centura de umãr saucentura ventralã, verificaþi dacãzãvorul este introdus corect încataramã pentru a obþine o maximãprotecþie.

CENTURA VENTRALÃPe mijlocul banchetei din spate este montatão centurã ventralã.Introduceþi zãvorul în cataramã pânã sefixeazã.Pentru a lãrgi centura þineþi zãvorul în unghidrept faþã de centurã ºi trageþi centura.Pentru a o scurta trageþi de capãtul liber alcenturii, apoi trageþi clema centurii pentru ao strânge.Poziþionaþi centura ventralã pe ºolduri.Pentru a decupla centura apãsaþi butonulroºu de pe cataramã.

INTRODUCEÞIpentru cuplare

APÃSAÞI pentru decuplare

Centura ventralã

Page 34: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–27

AVERTISMENT

Ocupanþii vehiculului se pot rãni.• Purtaþi mereu centura de siguranþã.• Air bag-ul este un sistem

suplimentar de protecþie pe lângãcentura de siguranþã.

AVERTIZOR SONOR CENTURI*Avertizorul sonor al centurilor va suna 4pânã la 8 secunde când contactul de pornireeste pus pe poziþia „ON", dacã centuraºoferului nu este prinsã.

ÎNGRIJIREA CENTURILORPãstraþi centurile curate ºi uscate. Curãþaþicenturile numai cu o soluþie slabã de sãpunsau cu apã cãlduþã.Nu vopsiþi centurile deoarece aceasta lepoate slãbi serios. Asiguraþi-vã cã centurilenu sunt deteriorate obstrucþionate deobiecte tãioase.Verificaþi periodic starea centurilor ºi înlocuiþicomponentele defecte. O centurã care afost suprasolicitatã într-un accident trebuieînlocuitã cu una nouã.

ATENÞIE

Folosirea de centuri necorespun-zãtoare poate conduce la accidente.• Nu modificaþi ansamblul centurii de

siguranþã.

AIR BAG*Sistemul suplimentar de protecþie (Supple-mental Restraint System - SRS) cu air bag(pernã de aer) ajutã la protejarea capului ºipieptului ºoferului, copilotului (dacã vehicululeste echipat) în cazul coliziunilor.Sistemul air bag se activeazã în cazul unorcoliziuni dure frontale sau sub un unghi maimic de 30° de la direcþia înainte.

Când air bag-ul se umflã, poate fi auzit unzgomot ºi o micã cantitate de gaz va fiemisã. Gazul nu este periculos ºi nu indicãexistenþa unui foc.

Traumatisme, chiar fatale, pot apare în cazulunor coliziuni grave, chiar dacã centura desiguranþã este prinsã corect ºi sistemul airbag funcþioneazã.

Sistemele de siguranþã nu pot oferi protecþietotalã în cazul unor coliziuni grave.

Doar prin vizualizarea defecþiunilorvehiculului dupã coliziune nu se poatedetermina dacã sistemul air bag a funcþionatcorect sau nu. În unele cazuri unde sistemulair bag nu s-a umflat, deformaþiile caroserieiindicã absorbirea aproape totalã a energieide coliziune, ºi nu este nevoie de activareaair bag-ului. În alte cazuri, la ºocuri, cum arfi o loviturã sub caroserie, este posibil sã nuse deformeze caroseria, dar sã se activezeair bag-ul.

3030

ATENÞIE

Folosirea de centuri necorespun-zãtoare poate conduce la accidente.• Nu modificaþi ansamblul centurii de

siguranþã.

Page 35: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–28 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

Air bag ºoferAir bag-ul pentru ºofer este montat în centrulvolanului.Air bag-ul se umflã într-o perioadã de ordinulmilisecundelor în timpul unei ciocniri ºiformeazã o pernã de aer de protecþie pentruºofer.Dupã umflare, perna se dezumflã imediatpentru a nu afecta vizibilitatea ºoferului ºicapacitatea sa de a conduce.Perna de aer se umflã cu o vitezã ºi forþãconsiderabilã. De aceea este important cascaunul ºi spãtarul ºoferului sã fie corectpoziþionate pentru ca air bag-ul sã fie eficient.Scaunul ºoferului trebuie sã fie reglat astfelîncât volanul sã poatã fi ajuns cu braþeleuºor îndoite.

ATENÞIE

Manipularea air bag-ului de cãtrepersoane neautorizate poate cauzarãniri.Reparaþiile volanului, ale coloanei dedirecþie ºi air bag-ului trebuie realizatenumai de un service autorizatDaewoo.

ATENÞIE

Depanarea de cãtre persoaneneautorizate este periculoasã ºi poatecauza rãniri.• Sistemul air bag trebuie furnizat

numai de cãtre dealerii Daewoo.• Sistemul air bag trebuie înlocuit

numai de cãtre dealerii Daewoo.

ATENÞIE

Protecþia pasagerilor poate fi diminuatã.• Nu prindeþi nimic pe volan sau bord.• Nu acoperiþi volanul sau bordul cu

alte obiecte.

ATENÞIE

Sistemul air bag nu se activeazã la :• coliziuni spate• coliziuni laterale• rãsturnãri• coliziuni frontale uºoare

Page 36: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–29

Air bag pentru copilot*Unele modele sunt prevãzute cu air bagpentru copilot.Acesta este montat deasupra cutiei demânuºi.Sistemul este de acelaºi tip cu cel alºoferului.Acesta este mai mare decât cel al ºoferuluiºi se umflã cu vitezã ºi forþã considerabile.Poate provoca rãniri pasagerului care nu stãîn poziþie corectã ºi nu poartã centura desiguranþã.Copilotul trebuie sã poziþioneze scaunul câtmai în spate posibil ºi sã stea lipit de spãtar.

AVERTISMENT

Copiii pot fi rãniþi de air bag în caz decoliziune.• NU MONTAÞI SISTEMUL SIGURAN-

ÞÃ PENTRU COPII (SUPORT SPE-CIAL SCAUN) PE SCAUNUL DINFAÞÃ.Sistemul de siguranþã copii poate filovit de air bag-ul copilot atunci cândse umflã. Întotdeauna montaþi-l pebancheta din spate.

• Dacã îl instalaþi pe scaunul din faþãreglaþi scaunul cât mai în spateposibil.

• Copiii care au depãºit vârstasistemului de siguranþã trebuie sãcãlãtoreascã pe bancheta din spateºi sã foloseascã centura de siguranþã.

ATENÞIE

Manipularea air bag-ului de cãtrepersoane neautorizate poate cauzarãniri.Reparaþiile la panoul de bord trebuieefectuate numai de cãtre service-uriautorizate Daewoo.

MANETA DE DESCHIDERECAPAC BUªON BENZINÃBuºonul pentru alimentare cu combustibil seaflã pe aripa dreapta spate a vehiculului.Maneta pentru deschiderea capaculuibuºonului de benzinã se aflã sub scaunulºoferului, pe partea stângã.

UMPLEREA REZERVORULUI1. Opriþi motorul.2. Deschideþi capacul buºonului benzinã

trãgând în sus de manetã.

NOTÃ

Capacul buºonului benzinã se poatebloca pe vreme rece. Impingeþi saubãteþi uºor capacul pentru a sedeschide.

Page 37: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–30 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

AVERTISMENT

Gazele de evacuare sunt otrãvitoare.Nu conduceþi cu haionul deschispentru a evita pãtrunderea gazelor deevacuare în compartimentul pasagerilor).

ATENÞIE

Nu folosiþi benzinã cu plumb lavehiculele care prezintã inscripþia„UNLEADED" (numai BENZINÃ FÃRÃPLUMB)

AVERTISMENT

Combustibilul poate fi sub presiune.• Deºurubaþi buºonul de benzinã

încet.• Aºteptaþi pânã când presiunea scade.• Deºurubaþi complet buºonul.

ATENÞIE

Benzina atacã stratul de vopsea.Dacã s-a scurs benzinã pe vehiculspãlaþi imediat cu apã rece.

PORTBAGAJULPentru a deschide capota portbagajuluiintroduceþi cheia în încuietoarea portbagajuluiºi rotiþi în sens orar.Pentru a închide portbagajul apãsaþi capotaîn jos.Dupã închidere verificaþi dacã portbagajuleste încuiat.

3. Deschideþi buºonul rotindu-l în sensantiorar.

4. Dupã umplere, strângeþi buºonul rotindu-lîn sens orar ºi închideþi capacul.

AVERTISMENT

Vaporii de benzinã sunt foarteinflamabili. Ei ard instataneu ºi potcauza rãniri.Când alimentaþi :• opriþi motorul;• nu fumaþi;• nu umblaþi cu foc;• nu umblaþi cu materiale inflamabile.

deschis

închis

Page 38: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–31

HAIONUL*(MODELELE HATCHBACK ªI WAGON)Haionul poate fi încuiat sau descuiat cucheia.Pentrul a-l încuia introduceþi cheia înîncuietoare ºi rotiþi în sens orar.Pentru a-l descuia rotiþi în sens invers.Haionul se deschide prin apãsarea butonuluide încuiere ºi apoi se ridicã.Dacã haionul este încuiat butonul nu poatefi apãsat.Pentru a-l închide, se coboarã haionul ºi seapasã pe acesta.La închidere verificaþi dacã haionul esteîncuiat.

CAPOTA MOTOR1. Pentru a deschide capota motor, trageþi

de maneta aflatã în partea stângã subbord pentru a debloca mecanismul deînchidere.Capota va fi descuiatã ºi parþialdeschisã.

Maneta de deschidere capotã portbagajPortbagajul se poate deschide ºi trãgând demaneta deschidere portbagaj poziþionatã înpartea stânga-jos a scaunului ºoferului.

AVERTISMENT

Capota portbagajului deschisã poatecauza instabilitate vehiculului.• Nu trageþi de maneta deschidere

portbagaj când vehiculul este înmiºcare.

• Nu cãlãtoriþi cu portbagajul deschis.

AVERTISMENT

Gazele de evacuare sunt otrãvitoare.Opriþi motorul când haionul estedeschis pentru a evita pãtrundereagazelor de eºapament în compar-timentul pasagerilor.

AVERTISMENT

Circularea cu haionul deschis reducefoarte mult vizibilitatea ºi existãpericolul accidentãrii.Nu cãlãtoriþi cu haionul deschis.

Page 39: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

1–32 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM

3. Pentru a menþine capota motorului înpoziþie ridicatã, se introduce tija desusþinere în orificiul special practicat pepartea interioarã a capotei.

4. Înainte de a închide capota, fixaþi tija desusþinere în clipsul de prindere pentru aevita ca aceasta sã vibreze.

5. Pentru a închide capota motor lãsaþi-osã cadã de la aproximativ 30 cm.Verificaþi dacã este închisã trãgând demarginea din faþã.

2. Apãsaþi partea de jos a cârligului dedeschidere capotã spre stânga ºi ridicaþicapota.

Page 40: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–33

AVERTISMENT

Vehiculul se poate deplasa accidentalcu capota motor ridicatã.Înainte de a deschide capota motor:• Scoateþi cheia din contact;• La modelele cu cutie manualã

cuplaþi în treapta întâi sau marºarier;• La modelele cu cutie automatã

cuplaþi în poziþia „P” (Park);• Trageþi frâna de mânã.

AVERTISMENT

Dacã este necesar sã verificaþi motorulcând acesta este pornit :• La modelele cu cutie manualã se

scoate vehiculul din vitezã.• La modelele cu cutie automatã se

cupleazã pe poziþia „P” (Park).• Se trage frâna de mânã.• Nu purtaþi haine ce ar putea fi

prinse de pãrþile în miºcare alemotorului cum ar fi cravate sau ba-tiste.

• Nu purtaþi haine largi.• Evitaþi contactul mâinilor cu pãrþile

mobile ale motorului.

AVERTISMENT

Circularea cu capota deschisã reducesemnificativ vizibilitatea ºi poate con-duce la accidente.• Înainte de a conduce verificaþi dacã

capota motor este bine închisãtrãgând de marginea din faþã.

• Nu umblaþi la maneta de deschiderea capotei din interior atunci cândvehiculul este în miºcare.

• Nu miºcaþi vehiculul atunci cândcapota este ridicatã.

Page 41: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

Page 42: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–2 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

NOTÃ

Poliþa de garanþii nu acoperãdeteriorãrile sistemului de alimentareºi problemele de performanþã cauzatede folosirea de metanol sau decombustibili care conþin metanol.

ATENÞIE

Folosirea benzinei cu plumb sau ametanolului duce la deteriorareasistemului de evacuare ºi anulareapoliþei de garanþie. Folosiþi numaibenzinã fãrã plumb ºi cifrã octanicãspecificatã pentru vehiculul Daewoosau mai mare.

COMBUSTIBIL RECOMANDATSunt recomandaþi combustibilii comerciali decalitate ridicatã. Calitatea combustibilului areo influenþã decisivã asupra puterii,manevrabilitaþii ºi duratei de funcþionare amotorului. Aditivii conþinuþi în combustibil auun rol important asupra celor de mai sus.Deaceea trebuie sã folosiþi numai combustibilide calitate ridicatã care conþin aditivi.

Benzina cu cifrã octanicã prea micã duce lapreaprindere sau detonare.

Benzina cu cifrã octanicã mai mare poate fifolositã.

Dispozitivul de umplere al staþiei, folositpentru benzinã cu plumb nu poate fi introdusîn gâtul de umplere al rezervorului debenzinã la vehiculele proiectate sãfuncþioneze numai cu benzinã fãrã plumbpentru a evita folosirea accidentalã debenzinã cu plumb.

Când cãlãtoriþi în strãinãtateDacã aveþi de gând sã conduceþi vehicululDaewoo în altã þarã :• Studiaþi toate regulamentele referitoare la

actele de înregistrare ºi asigurãri.• Verif icaþi dacã este disponibil

combustibilul prescris.

Când cãlãtoriþi în strãinãtateDin motive de securitate (în special lautilizarea sistemelor de umplere altele decâtcele autorizate) pompele ºi dispozitiveleutilizate trebuie sã fie legate la pãmânt.Fenomenul de electricitate staticã se poateproduce în anumite condiþii atmosferice ºi lacurgerea combustibilului prin dispozitive deumplere fãrã legãturã la pãmânt, în specialla cele confecþionate din materiale plastice.Din acest motiv este recomandatã utilizareapompelor ºi dispozitivelor prevãzute culegãturã la pãmânt (alimentare la staþiileautorizate), eventualele alte recipiente dedepozitare sã fie legate la pãmânt (alimentarela staþiile neautorizate).

Nu folosiþi metanolCombustibilii care conþin metanol nu trebuiefolosiþi pe vehiculele Daewoo. Acest tip decombustibili pot reduce performantelevehicului ºi deteriora componentelesistemului de alimentare.

NOTÃ

În scopul evitãrii alimentãrii cubenzinã cu plumb, dispozitivul deumplere al staþiei nu poate fi introdusîn gâtul de umplere al rezervorului debenzinã .

NOTÃ

Autoturismele dotate cu motor Euro3folosesc numai combustibil Euro3.

Page 43: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–3

CHEIA DE CONTACTCheia de contact se aflã poziþionatã înpartea din dreapta a volanului ºi areurmãtoarele patru poziþii : Blocare (LOCK),Accesorii (ACC), Pornit (ON), ºi Demaror(START).

BLOCARE (LOCK)Blocarea volanului se realizeazã prinscoaterea cheii din contact.Pentru o mai uºoarã manevrare a cheii ladeblocare, se miºcã volanul la stânga ºi ladreapta, dupã care se roteºte cheia înpoziþia „ACC" .

DEMAROR (START)În aceastã poziþie se activeazã demarorul,care va porni motorul.Imediat dupã pornirea motorului seelibereazã cheia, care va reveni automat înpoziþia „ON".

ACCESORII (ACC)Motorul poate fi oprit fãrã blocarea volanului.În aceastã poziþie pot funcþiona anumiteaccesorii electrice: radioul, iluminareascrumierei.

NOTÃ

Pentru mutare din poziþia „ACC" în„LOCK", împingeþi cheia în butuc.

AVERTISMENT

Nu rotiþi sau scoateþi cheia în timpuldeplasãrii vehiculului.• Aceasta poate duce la scãparea de

sub control a vehiculului.• Poate provoca avarierea vehiculului

sau accidentarea persoanelor dininterior.

LOC

K

ACC ON

STAR

T

ATENÞIE

Bateria se poate descãrca.• Nu lãsaþi cheia pe poziþia „ON" fãrã

ca motorul sã funcþioneze.

ATENÞIE

Bateria se poate descãrca.• Nu lãsaþi cheia pe poziþia „ACC".

AVERTISMENT

Volanul se poate bloca pe o anumitãdirecþie, alta decât direcþia de mers.• Nu scoateþi niciodatã cheia din con-

tact în timp ce vehiculul sedeplaseazã.

PORNIT (ON)În aceastã poziþie se alimenteazã sistemulde aprindere ºi accesoriile electrice.

Page 44: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–4 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

P

ÎNAINTE DE PORNIRE• Asiguraþi-vã cã zona din jurul vehiculului

este liberã.• Punctele din acest manual referitoare la

întreþinere trebuiesc revãzute periodic,de exemplu de fiecare datã cândverificaþi uleiul.

• Verificaþi dacã geamurile ºi lãmpile suntcurate.

• Inspectaþi vizual aspectul ºi stareapneurilor. Verificaþi umflarea la o presiunecorespunzãtoare a pneurilor.

• Poziþionaþi scaunele ºi tetierele.• Reglaþi oglinzile interioare ºi exterioare.• Cuplaþi centura de siguranþã ºi cereþi

celorlalþi pasageri sã facã aceelaºi lucru.• Verificaþi funcþionarea indicatoarelor de

avertizare când se roteºte cheia înpoziþia „ON".

PORNIREA MOTORULUI1. Trageþi frâna de mânã.2. Transmisia manualã :

Puneþi levierul cutiei de viteze în poziþiaNeutral ºi apãsaþi pedala de ambreiaj lapodea pânã când porneºte motorul.

Transmisia automatã* :Puneþi levierul selector în poziþia„P"(Parcare) sau „N"(Neutral), dar estede preferat poziþia „P".Demarorul este proiectat sã nufuncþioneze dacã levierul selector esteîn una din poziþiile de mers.

3. Porniþi motorul cu piciorul luat de pepedala de acceleraþie, rotind cheia decontact în poziþia „START".Eliberaþi cheia când motorul a pornit.Dacã motorul a pornit dar se opreºte,repetaþi procedura de mai sus.

Neutral

ATENÞIE

Pentru a preveni defectarea motorului.• Nu acþionaþi starterul mai mult de 15

secunde.• Dacã motorul nu a pornit, aºteptaþi

10 secunde ºi încercaþi din nou.

4. ÎncãlzireaLãsaþi motorul sã funcþioneze la ralanticel puþin 30 secunde dupã pornire.Conduceþi la început cu o vitezãmoderatã pe o distanþã scurtã, în spe-cial pe vreme rece.

Page 45: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–5

SISTEMUL DE IMOBILIZARE*Sistemul de imobilizare este un sistemadiþional de prevenire a furtului autoturismuluiºi în cazul în care este instalat previnepornirea autoturismului de cãtre persoanenecunoscute.

Cheia pentru autoturismul dumneavoastrãîmpreunã cu sistemul de imobilizarecuprinde un dispozitiv automat de emisie-recepþie, codat electronic. Dispozitivul esteamplasat invizibil în cheia de contact.

Numai cheia validã poate fi folositã pentrupornirea motorului.

Cu alte chei, identice (mecanic), se potdeschide numai uºile. Sistemul de imobilizaredecupleazã sistemul de alimentare, pompade benzinã ºi injectoarele.

CUTIA DE VITEZE MANUALÃLa schimbarea vitezelor, se apasã completpedala de ambreiaj. Se acþioneazã levierulde schimbare a treptelor de vitezã. Dupãschimbarea unei trepte se elibereazã uºorambreiajul.

Preâncãlzire bloc motor*Vehiculul dumneavoastrã este conceput sãpermitã instalarea unui sistem depreâncãlzire a blocului motor.Orificiul pentru instalarea sistemului depreîncãlzire este localizat sub galeria deadmisie.Sistemul de încãlzire poate ajuta lapreâncãlzirea blocului motor când apa dinsistemul de rãcire este rece. De asemeneapoate ajuta la reducerea consumului decombustibil când motorul este rece.Pentru instalarea sistemului, consultaþi unDealer autorizat Daewoo.

ATENÞIE

Încãlzirea excesivã poate avariasistemul de evacuare.Nu folosiþi mai mult de 5 minuteturaþie mare la ralanti.

NOTÃ

Dacã motorul s-a înecat în timpulpornirii, apãsaþi încet pedala deacceleraþie la maxim, menþineþi-o aºaºi porniþi motorul.

Manºon deblocaremers înapoi

• Neutral

ATENÞIE

Schimbarea în treapta de mers înapoiîn timp ce vehiculul se deplaseazãînainte poate duce la deteriorareatransmisiei.Opriþi vehiculul complet înainte de aselecta viteza de mers înapoi.

Page 46: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–6 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ*(Model ZF 4HP14)Cutia de viteze a vehiculului este cuacþionare hidraulicã ºi comandatã electroniccu 4 trepte de vitezã. Treapta a patra arefuncþia de amplificare a turaþiei motorului.Poziþia levierului de selectare viteze esteindicatã în partea sa stângã sau deindicatorul de poziþie al selectorului de vitezedin tabloul de bord.

ATENÞIE

Apãsaþi pedala de frânã ori de câte orimutaþi levierul de selectare de la „P"(parcare) sau „N" (neutral) într-opoziþie de mers, pentru a împiedicadeplasarea accidentalã a vehiculului.

ATENÞIE

Pentru a evita deteriorarea transmisiei;• Nu apãsaþi pedala de acceleraþie în

timp ce mutaþi selectorul de la „P"sau „N" la „R", „D", „3", „2", sau„1". Se poate atât deterioratransmisia cât ºi pierde controlulasupra vehiculului.

• Nu selectaþi niciodatã poziþia „P”(Parcare) sau „R” (Înapoi) în timpuldeplasãrii vehiculului.Selectaþi poziþiile „P” sau „R” doarîn timpul staþionãrii vehiculului.

• Când opriþi vehiculul pe o pantã înurcare, nu menþineþi vehiculul pe locapãsând pedala de acceleraþie.Folosiþi în acest scop pedala defrânã.

NOTÃ

Pentru a selecta mersul înapoi, ridicaþimanºonul înainte de a acþiona levierulde schimbare viteze în poziþia mersînapoi.

ATENÞIE

Pentru a preveni deteriorareaambreiajului, în timp ce conduceþi nuþineþi piciorul pe pedala de ambreiaj.

ATENÞIE

Vehiculul se poate deplasa accidental.Mutaþi levierul de selectare în poziþia„P" (parcare) dupã parcareavehiculului.

Page 47: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–7

Pornirea vehiculului• Dupã pornirea motorului, apãsaþi com-

let pedala de frânã înainte de a mutalevierul selector într-una din poziþiile „D",„R", „3", „2" sau „1". Asiguraþi-vã cãvehiculul este complet oprit înainte de aîncerca sã mutaþi levierul selector înpoziþiile „R" sau „P".

1. Menþineþi pedala de frânã apãsatã ºiselectaþi una din poziþiile de mers.

2. Eliberaþi frâna de mânã ºi pedala defrânã. Apãsând încet pedala deacceleraþie, veþi porni lin vehiculul.

Blocarea levierului de selectarePentru blocarea levierului apãsaþi butonul deblocare din lateralul mânerului levierului deselectare.

Când deplasaþi levierul din poziþia „P”(Parcare) în altã poziþie, apãsaþi pedala defrânã cu contactul de aprindere pe poziþia„ON” ºi apãsaþi butonul de cuplare dinlateralul mânerului levierului de selectare.

: Nu apãsaþi butonul.

Când angajaþi în poziþiile „R" ºi „P"ºi cândtreceþi de la „D" la „3", „3" la „2" ºi „2" la „1"aºa cum este indicat de sãgeata neagrã.

Levierul de selectare poate fi mutat liber înoricare dintre poziþiile indicate de sãgeataalbã.

: Apãsaþi butonul, pentru cuplare.

ATENÞIE

Pentru a evita deteriorarea transmisiei;• Selectaþi poziþia „P” (Parcare) sau

„R” (Înapoi) numai dupã oprireavehiculului.

R D 3 2 1

Page 48: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–8 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

Poziþiile P, R ºi NP = Parcare, cu roþile din faþã blocate. Se

selecteazã numai cu vehiculul oprit ºifrâna de mânã trasã.

R = Mers înapoi. Se selecteazã numai cuvehiculul oprit.

N = Neutru.

ATENÞIE

Deplasarea accidentalã a vehicululuise poate realiza dacã;• Opriþi motorul, nu trageþi complet

frâna de mânã ºi scoateþi cheia dincontact la pãrãsirea vehiculului.

• Utilizaþi poziþia „P” (Parcare) alevierului selectorului de viteze înschimbul acþionãrii frânei de mânã.

• Lãsaþi nesupravegheat vehicululavând motorul pornit.

Poziþia DD = Poziþie de deplasare înainte, pentru

condiþii normale de mers cu selectareaautomatã a celor patru trepte.

A patra vitezã (poziþia de amplificare aturaþiei motorului) reduce turaþia motorului laaceeaºi vitezã a vehiculului, consumul debenzinã ºi nivelul de zgomot.Dupã pornirea motorului ºi selectarea poziþiei„D", programul de conducere economic esteîntotdeauna operativ.

Poziþia 33 = Poziþie de deplasare înainte, pentru

condiþii de mers în viteza întâi, a douaºi a treia.

Poziþia 22 = Poziþia de deplasare înainte în condiþiile

deschiderii cu valori mari ale clapetei deacceleraþie, atunci când nu pot fiselectate poziþiile 3 ºi 4.

Selectaþi aceastã poziþie pentru a obþine oputere mai mare la urcarea pantelor, pentrufrânã de motor la coborârea pantelor saupentru deplasãri pe drumuri alunecoase.

Poziþia 11 = Pozitia de deplasare pentru efect maxim

de frânare motor - de ex. la coborâreaunei pante abrupte, transmisia nu trecepeste treapta întâi.

ATENÞIE

A treia treaptã de vitezã poate fifolositã la viteze mari de deplasare. Nuselectaþi poziþia „3” la viteze mai maridecât limita superioarã a acesteitrepte de turaþie (165km/h).

Page 49: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–9

SFATURI PENTRU CONDUCEREACU CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ*Pornirea vehicululuiDupã pornirea motorului ºi înainte de aselecta o treaptã de vitezã, apãsaþi pedalade frânã cãci altfel vehiculul va începe sãse deplaseze. Nu acþionaþi niciodatã simultanpedalele de frânã ºi de acceleraþie.

Pentru condiþii normale de mers trebuieselectatã poziþia „D".

Dacã pedala de acceleraþie este apãsatã linºi progresiv, cutia va trece mai devreme într-o treaptã în care se va economisicombustibil. Poziþia selectorului va fischimbatã manual doar în cazuriexcepþionare. Selectaþi „3", „2" ºi „1" doarcând trebuie evitatã trecerea într-o treaptãsuperioarã sau când doriþi sã utilizaþi efectulde frãnã de motor.Selectaþi din nou poziþia „D" imediat cecondiþiile permit aceasta.

De reþinutDacã pedala de acceleraþie este apãsatãdincolo de punctul de rezistenþã sub oanumitã vitezã, cutia cupleazã într-o treaptãinferioarã. Se obþine astfel o utilizare maximãa puterii motorului pentru accelerare.

Frâna de motorPentru a utiliza efectul de frânare al motoruluicând coborâþi o pantã, selectaþi poziþia „3",„2" sau, dacã este necesar „1" în timp util.

Efectul de frânare este mai puternic înpoziþia „1". Dacã poziþia „1" este selectatãla o vitezã prea mare, cutia rãmâne întreapta a doua pânã când este atins punctulde cuplare a treptei întâi, ca rezultat aldecelerãriii.

Page 50: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–10 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

Oprirea vehicululuiLevierul selector poate fi lãsat în poziþiaaleasã cu motorul în funcþiune.Când opriþi în pantã, trageþi frâna de mânãsau apãsaþi pedala de frânã. Nu creºteþituraþia motorului pentru a îmbunãtãþi ralantiuldacã este selectatã o poziþie de mers.Opriþi motorul dacã staþionaþi un timp maiîndelungat, de exemplu într-un ambuteiaj saula o barierã.Înainte de a pãrãsi vehiculul, trageþi frâna demânã, apoi puneþi selectorul pe poziþia „P"ºi scoateþi cheia din contact.

Despotmolirea vehicululuiDacã este necesarã eliberarea vehicululuidin nisip, noroi, zãpadã sau dintr-o groapã,mutaþi selectorul de la „D" la „R" în modrepetat în timp ce apãsaþi uºor pedala deacceleraþie. Nu turaþi motorul ºi evitaþiaccelerarea bruscã.Aceasta este valabil numai în situaþiileexcepþionale menþionate mai sus.

Manevrarea vehicululuiPentru a manevra vehiculul înainte ºi înapoiîn timpul încercãrilor de a parca sau laintrarea într-un garaj, utilizaþi metodadescrisã mai sus. Reglaþi viteza prineliberarea uºoarã a pedalei de frânã.Nu apãsaþi niciodatã simultan pedalele deacceleraþie ºi frânã.

Page 51: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–11

AVERTIZARE

Discurile ºi plãcuþele de frânã se potuza prematur.Nu conduceþi cu piciorul pe pedala defrânã.

Dacã pedala coboarã mai jos decât estenormal, acest lucru se poate datoradereglãrii tamburilor frânelor din spate.Pentru a verifica dacã este aºa, deplasaþivehiculul în faþã ºi în spate de câteva ori,frânând puternic când vã deplasaþi în fiecaredin direcþii.Dacã pedala de frânã nu revine în poziþianormalã dupã acþionarea acesteia, saucursa pedalei pentru realizarea frânãrii seface într-un timp prea scurt, consultaþi undealer Daewoo. Aceste lucruri sunt semneale defectãrii sistemului de frânare.

FRÂNELESistemul de frânare este proiectat pentru aobþine o frânare performantã în cele maivariate condiþii de mers, chiar ºi atunci cândvehiculul este încãrcat la capacitateamaximã.

Vehiculul este echipat cu dublu circuit defrânã în diagonalã. Sistemul de frânare estecu disc pentru roþile din faþã ºi cu tamburisau disc pentru roþile din spate.

Dacã un circuit este avariat, vehiculul poatefi oprit cu ajutorul celui de-al doilea circuit.Dacã se întâmplã acest lucru, pedala defrânã trebuie apãsatã cu putere. Distanþa defrânare este mai mare. Înainte de a continuadrumul verificaþi ºi reparaþi sistemul defrânare într-un service autorizat Daewoo.

ATENÞIE

Se pot observa scãderi temporare aleperformanþei sistemului de frânaredatoritã supraîncãlzirii.• Acþionarea în continuu a pedalei de

frânã este interzisã.

ATENÞIE

Frânele pot avea pierderi temporarede performanþã datoritã udãriicomponentelor frânei;• Dupã verificarea distanþei faþã de

vehiculul din spate frânaþi uºorpentru a verifica performanþelefrânei

• Pãstraþi o vitezã sigurã• Pãstraþi o distanþã corespunzãtoare

în jurul vehiculului.• Aplicaþi uºor frâna pânã la o

funcþionare normalã.• Respectaþi aplicarea acestor

proceduri dupã ce aþi condus prinzone cu apã adâncã, aþi spãlatvehiculul, în scopul reduceriiriscului de accidente.

Page 52: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–12 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

INDICATOR PENTRU UZURAPLÃCUÞELOR DE FRÂNÃPlãcuþele frânelor faþã, au incorporat un in-dicator de uzurã care declanºeazã unzgomot ascuþit când plãcuþele de frânã suntuzate.Acest zgomot se aude interminent sau va fiauzit tot t impul dacã vehiculul sedeplaseazã. De asemenea se aude cândpedala de frânã este apãsatã puternic.Dacã auziþi acest zgomot ascuþit, trebuie sãverificaþi ºi sã schimbaþi imediat plãcuþele defrânã la un Service autorizat Daewoo.

ATENÞIE

Uzura plãcuþelor de frânã este indicatãprintr-un zgomot ascuþit.Nu continuaþi sã conduceþi vehicululdacã auziþi acest zgomot, fãrã aschimba plãcuþele de frânã.

SISTEMUL DE ANTIBLOCAREA FRÂNELOR* (ABS)Sistemul de antiblocare a frânelor este unsistem de frânare comandat electronic careprevine deraparea vehiculului.

Sistemul de antiblocare a frânelorcontroleazã roþile astfel încât acestea sã nuse blocheze la o frânare bruscã sau cândse frâneazã pe un drum alunecos, vehicululrãmânând manevrabil ºi stabil.

Acest sistem devine operaþional ladetectarea unei diferenþe turaþiile roþilor.Sistemul detecteazã turþia roþii ºi controleazãelectronic presiunea aplicatã frânelor.

La trecerea contactului în poziþia „ON” seaprinde lumina de avertizare din tabloul debord. Aceasta se stinge dupã 3 secunde.Dacã aceasta nu se stinge, sau se aprindeîn timpul mersului, atunci se înregistreazãun defect al sistemului ABS. Sistemul defrânare lucreazã normal chiar dacã sistemulABS a încetat sã mai controleze frânarea.Cereþi asistenþã din partea unui dealerDaewoo cât mai repede la apariþia unei astfelde probleme.

Frânarea cu ABSNu pompaþi frâna. Apãsaþi cu forþã maximãpedala de frânã þinând cont de condiþiile dedrum (umed, ud, alunecos, etc.), þineþi pedalaapãsatã ºi sistemul ABS va lucra pentrudumneavoastrã.

Sistemul ABS va controla presiunea defrânare pentru fiecare roatã menþinândefectul maxim de frânare al vehiculului, fãrãpierderea manevrabilitãþii ºi stabilitãþiidirecþionale a vehiculului.

Uºoara vibraþie a pedalei de frânã însoþitãde un zgomot uºor indicã funcþionareanormalã a sistemului ABS.În caz de urgenþã, apãsaþi simultan pedalelede frânã ºi ambreiaj.

Sistemul ABS va fi activat imediat, permiþândmenþinerea controlul asupra vehiculului.Vã recomandãm sã vã familiariaþi cuaceastã tehnicã de frânare. Totuºi, evitaþiorice risc care nu este necesar.

Page 53: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–13

ATENÞIE

Dacã indicatoarele sistemului defrânare ºi sistemului ABS se aprind înaccelaºi timp existã o defecþiune asistemului de frânare împreunã cu odefecþiune a sistemului ABS.• Opriþi vehiculul ºi consultaþi un

Dealer Daewoo.• Încercaþi sã remediaþi defectul

înaintea continuãrii cãlãtoriei.

ATENÞIE

Distanþa de frânare a vehicululuidepinde de starea suprafeþei drumului.• Menþineþi o distanþã corespunzã-

toare faþã de vehiculul din faþã.• Conduceþi cu atenþie pe drum

alunecos.

ATENÞIE

Sistemul antiblocare ABS nu poateîmpiedica accidentele rezultate dinneglijenþã sau din tehnici periculoasede conducere.• Conduceþi cu atenþie.• Încetiniþi în timpul virãrii vehiculului.• Apãsaþi puternic pedala de frânã ºi

þineþi-o apãsatã.

FRÂNA DE MÂNÃFrâna de parcare acþioneazã asupra roþilorspate.Levierul frânei de mânã este poziþionat întrescaunele din faþã.

Pentru a aplica frâna de mânã, trageþi levierulîn sus (1).

Pentru a o elibera, trageþi uºor levierul în sus(1) ºi apãsaþi butonul (2). Apoi coborâþi(3)levierul menþinând apãsat butonul.

Asiguraþi-vã înainte de a pleca la drum, cãfrâna de parcare este complet eliberatã.

Cereþi asistenþa unui dealer Daewoo dacãeste necesarã reglarea frânei de mânã.

(1)(2)

(3)

Parcarea,1. Apãsaþi pedala de frânã ºi aplicaþi frâna

de mânã.

2. La modelele cu cutie manualã :La parcarea pe teren plat, poziþioneazãlevierul pe poziþia „NEUTRAL”.La parcarea pe teren înclinat, seselecteazã treapta întâi de vitezã.

La modelele cu cutie automatã:Se selecteazã poziþia „P" (Parcare).

3. Închideþi toate ferestrele ºi trapa*.

4. Treceþi contactul pe poziþia "LOCK"(blocat) ºi scoateþi cheia.

5. Închideþi uºile ºi portbagajul.

6. Asiguraþi-vã cã vehiculul nu sedeplaseazã accidental.

Page 54: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–14 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

PENTRU O FUNCÞIONAREECONOMICÃEconomia de combustibil a automobilului dv.este dependentã în principal de stilul deconducere.Cum conduceþi, unde conduceþi ºi cândconduceþi, acestea au efect asupranumãrului de kilometri pe care puteþi sã-iparcurgeþi cu un litru de benzinã.Pentru realizarea unei economii maxime decombustibi;• Porniþi încet ºi acceleraþi uºor.• Evitaþi mersul excesiv ºi nejustificat în

gol.• Menþineþi motorul bine reglat.• Nu utilizaþi motorul în regim de curse.• Utilizaþi aerul condiþionat (dacã existã în

dotare) numai când este necesar.• Pãstraþi pneurile umflate la presiunea

recomandatã pentru a le prelungi viataºi a reduce consumul de combustibil.

• Pãstraþi distanþa faþã de celelalteautovehicule, prevenind opririle bruºte.Aceasta va reduce uzura garniturilor defrânare ºi consumul de combustibilnecesar revenirii la viteza anterior atinsã.

• Nu transportaþi greutaþi suplimentare învehicul.

ATENÞIE

Obiectele inflamabile de pe carosabilpot sã intre în contact cu pãrþi încinseale sistemului de evacuare de subvehicul ºi sã se aprindã. Nu parcaþivehiculul deasupra unor obiecteinflamabile.

ATENÞIE

Când este parcat, existã pericolul cavehiculul sã se poatã deplasa acci-dental.• Întotdeauna acþionaþi complet frâna

de mânã.• Parcaþi pe un teren solid, plan.• La parcarea pe teren înclinat, viraþi

roþile.

ATENÞIE

Conducerea cu frâna de mânãacþionatã poate duce la uzura rapidãsau defectarea frânei spate.• Eliberaþi complet frâna de mânã.• Verificaþi lãmpile de avertizare a

sistemului de frânare sã fie stinse.

ATENÞIE

În condiþii de vreme rece, dacã esteacþionatã, frâna de parcare poate sãîngheþe.Acest lucru se întâmplã dacã frânelesunt umede.Frâna de parcare poate îngheþa dupãce aþi condus vehiculul pe un drum cuapã suficient de adâncã ca sã udecomponentele frânelor sau dupã ce aþispãlat autoturismul ;• Actionaþi numai temporar frâna de

parcare cât timp folosiþi poziþia „P"a levierului de selectare a treptelorde vitezã (pentru cutie automatã)sau cuplarea în treapta întâi (pentrucutie manualã).

• Blocaþi roþile spate.• Apoi eliberaþi frâna de mânã.

Page 55: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–15

• Nu rãmâneþi cu piciorul pe pedala defrânã în timpul mersului. Acest lucru pro-duce uzura, posibila defectare asistemului de frânare ºi consumsuplimentar de combustibil

• Asiguraþi-vã cã vehiculul dumneavoastrãeste întotdeauna reglat la parametriispecificaþi de fabricant.

ATENÞIE LA GAZELE DEEªAPAMENT(CONÞIN MONOXID DECARBON)• Evitaþi inhalarea gazelor de evacuare.

Gazele de evacuare conþin monoxid decarbon, care nu are culoare ºi nici miros.Monoxidul de carbon este periculos sauchiar mortal dacã este inhalat.

• Dacã suspectaþi pãtrunderea gazelor deevacuare în interiorul vehiculului,verificaþi vehiculul la un atelier autorizatDaewoo. Dacã este imperios necesarãconducerea vehiculului în aceste condiþii,se va circula numai cu toate geamurilecoborâte.

• Pentru a evita pãtrunderea gazelor deevacuare în interiorul vehiculului,sistemul de evacuare ºi caroseriatrebuie inspectate:– de fiecare datã când vehiculul se

ridicã pentru schimbul de ulei;– de fiecare datã când se aud sunete

anormale la sistemul de evacuare;– atunci când sistemul de evacuare,

spatele maºinii sau partea inferioarãa ºasiului au fost deteriorate sau auînceput sã se corodeze.

• Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze în spaþiiînchise, cum ar fi garaje sau alte spaþiiînchise, mai mult decât este necesar sãdeplasaþi vehiculul înãuntru sau afarã dinincintã.

• Dacã motorul este acþionat o perioadãmai mare de timp, cu autovehiculul opritîntr-un spaþiu deschis, se regleazãsistemul de ventilare pentru a introduceaer din exterior cu vitezã mare.

• Nu rãmâneþi prea mult timp (sau sãlãsaþi copiii) într-un vehicul parcat sauoprit dacã motorul funcþioneazã.

• Evitaþi sã conduceþi cu capaculportbagajului deschis, deoarece gazelede evacuare ar putea sã intre îninteriorul vehiculului. Dacã trebuie sãconduceþi cu capacul portbagajuluideschis, închideþi toate ferestrele ºireglaþi sistemul de ventilaþie astfel încâtsã fie introdus aer din exterior cu vitezãmare.

Page 56: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

2–16 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE

CONDUCEREA ÎN CONDIÞIIDIFICILECând conduceþi vehiculul în condiþii dificiledatorate ploii, zãpezii, gheþii sau altor condiþiidificile, urmaþi aceste sugestii.• Conduceþi cu atenþie ºi pãstraþi o

distanþã suplimentarã faþã de celelalteautoturisme.

• Evitaþi miºcãriile bruºte ale direcþiei saufrânarea bruscã.

• Când frânaþi apãsaþi intermitent pedalade frânã pânã la oprirea maºinii.

• Dacã drumul este cu zãpadã, gheaþãsau noroi folosiþi treapta a doua deviteze ºi acceleraþi. Treapta întâi devitezã poate fi folositã dacã estenecesar. Acceleraþi uºor pentru a prevenideraparea vehiculului.

• Utilizaþi nisip, sare, lanþuri antiderapantesau alte materiale antiderapante plasatesub roþile din faþã pentru a îmbunãtãþitracþiunea în zonele cu zãpadã, gheaþãsau noroi.

Page 57: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

Page 58: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–2 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

F

E

012345 6 7

8

20

40

60

80100 120 140

160

180

200

2200

H

C

111 4 6 7 98 10 6 1

12131417 1618192021222325 242627

53 32

15

Page 59: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–3

13. Panou comandã sistem ventilaþie ºi A/C

14. Sistem audio

15. Brichetã

16. Scrumierã

17. Suport pahare

18. Pedalã acceleraþie

19. Pedalã frânã

20. Pedalã ambreiaj

21. Airbag ºofer*

22. Comutator telecomandã sistem audio*

23. Reostat control iluminare tablou bord*

24. Comutator pentru reglarea poziþiei farurilor*

25. Comutator lãmpi ceaþã spate*

26. Cutie siguranþe compartiment pasageri

27. Manetã deschidere capotã motor

1. Aeratoare laterale

2. Comutator combinat lumini, semnalizare,

fazã de drum, apel luminos, lãmpi ceaþã faþã*

3. Comutator claxon

4. Tablou de bord

5. Comutator combinat ºtergãtor ºi spãlãtor

parbriz, sistem comandã vitezã de croazierã,

ºtergãtor ºi spãlãtor lunetã (HB, WAGON)*

6. Aeratoare centrale

7. Comutator comandã vitezã de croazierã*

8. Ceas digital

9. Comutator lumini avarie

10. Comutator dezaburitor lunetã/oglinzi

retrovizoare exterioare

11. Airbag pasager dreapta faþã*

12. Cutie mãnuºi

Page 60: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–4 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

INSTRUMENTE 1. Indicator presiune ulei de motor

2. Indicator avertizare Air Bag*

3. Indicator încãrcare baterie

4. Turometru

5. Indicator semnalizare/avarie

6. Vitezometru

7. Kilometraj

8. Kilometraj jurnalier

9. Indicator avertizare uºi deschise

10. Indicator combustibil

11. Indicator nivel minim combustibil

12. Indicator temperaturã lichid rãcire motor

13. Indicator semnalizare remorcã*

14. Indicator lãmpi ceaþã faþã*

15. Indicator fazã de drum

16. Indicator lãmpi ceaþã spate*

17. Indicator cuplare centurã siguranþã

18. Indicator avertizare portbagaj/haion

deschis (HB/WAGON)*

19. Buton actualizare kilometraj jurnalier

20. Indicator avertizare sistem frânare

21. Indicator lumini timp de zi*

22. Martor defecþiune motor (lampã SES)

23. Indicator avertizare ABS*

H

C

F

E

012345 6 7

8

20

40

60

80100 120 140

160

180

200

2200

71 2 3 4 5 6 8 5 9 10 11 12

23 22 21 20 13141516171819

Page 61: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–5

VITEZOMETRULIndicã viteza vehiculului în kilometri/orã(km/h).

KILOMETRAJ/JURNALIERKilometrajul înregistreazã distanþa totalã par-cursã de cãtre vehicul, mãsuratã în kilometri.

Unitate de mãsurã: km

Kilometrajul jurnalier indicã distanþa parcursãzilnic. Iniþializarea se realizeazã prinapãsarea butonului, aflat în partea dreaptãjos a vitezometrului.

Unitate de mãsurã: 100m

Unitate de mãsurã: km

20

40

60

80100 120 140

160

180

200

2200

Actualizarekilometrajjurnalier

AVERTIZOR SONOR DEPêIRELIMITà DE VITEZÃ*Avertizorul va suna atunci când vehicululdepãºeºte viteza de 120km/h. Reducereavitezei vehiculului, sub 120km/h, va deter-mina încetarea funcþ ionãr i i acestuidispozitiv de avertizare sonorã.

Page 62: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–6 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

TUROMETRUTurometrul indicã turaþia motorului, în rotaþiipe minut (rpm).Se recomandã schimbarea treptelor devitezã corespunzãtor unor turaþii moderateale motorului (între 2000 ºi 3000 rpm) ºi înfuncþie de viteza de deplasare a vehiculului.

ATENÞIE

Turarea excesivã poate producedefectarea motorului. Evitaþi turareaexcesivã a motorului, situaþii în care,acul indicator al turometrului se aflãîn zona roºie.

INDICATOR DE TEMPERATURÃLICHID RÃCIRE MOTORIndicatorul aratã temperatura lichidului derãcire a motorului, atunci când contactul seaflã în poziþia „ON”.

INDICATOR DE COMBUSTIBILAcest dispozitiv indicã nivelul de combustibilexistent în rezervor.Acul indicator va continua sã indice nivelulde combustibil chiar ºi în cazul în care con-tactul de pornire este în poziþia „OFF”.Dacã se adaugã combustibil în rezervor,acul indicator îºi va modifica uºor poziþia,dupã ce contactul de pornire va fi pus.Acul indicator de nivel îºi poate modificapoziþia (indicaþia) în cazul frânãrilor, accele-rãrilor sau a manevrelor de întoarcere avehiculului. Acest fapt este datorat miºcãriicombustibilului în rezervor.

• Capacitate rezervor combustibil: 62 litri.

ATENÞIE

Motorul se poate supraîncãlzi.• Dacã acul indicator se aflã în zona

roºie, opriþi vehiculul.• Lãsaþi motorul sã se rãceascã.

012345 6 7

8H

C

F

E

Page 63: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–7

INDICATOR NIVEL MINIM DECOMBUSTIBILAcest avertizor luminos indicã faptul cãrezerva de combustibil din rezervor este pecale de epuizare, ºi el se va aprinde atuncicând nivelul de combustibil este de aproxi-mativ 7,5 litri.Alimentaþi cu combustibil rezervorul cât maicurând posibil, dacã avertizorul s-a aprins.

MARTOR DEFECÞIUNE MOTORSe aprinde când contactul se aflã în poziþia„ON” ºi rã-mâne aprins în timpul pornirii. Sestinge curând dupã ce motorul începe sãfuncþioneze.

Dacã martorul rãmâne aprins în timpulmersului, înseamnã cã a apãrut un defect.Sistemul electronic comutã într-un programde urgenþã, astfel încât drumul poate ficontinuat. Consultaþi un dealer sau un ser-vice autorizat Daewoo, pentru remediereadefectului.

O aprindere scurtã a martorului de controlal motorului, urmatã de stingerea lui, nuindicã un defect al sistemului.

ATENÞIE

Utilizarea vehiculului în condiþiile unuinivel minim de combustibil poate con-duce la deteriorarea convertoruluicatalitic. Se recomandã umplerearezervorului cu combustibil, atuncicând indicatorul nivelului minim decombustibil s-a aprins.

ATENÞIE

Continuarea deplasãrii atunci cândacest indicator este aprins, poatedeteriora sistemul de control alemisiilor poluante, poate creºteconsumul de combustibil ºi poateafecta uºurinþa de conducere avehiculului.

F

E

H

C

F

E

H

C

Page 64: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–8 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

F

E

H

C

I

INDICATOR PRESIUNE ULEIDE MOTORIndicatorul se aprinde când contactul se aflãîn poziþia „ON” (ca verificare a funcþionãriibecului) ºi trebuie sã se stingã dupã pornireamotorului. Dacã becul se aprinde în timpulmersului, înseamnã cã presiunea de ulei ascãzut în mod periculos. Opriþi motorulimediat ºi verificaþi nivelul de ulei în motor.Dacã nivelul de ulei de motor este scãzut,completaþi cu ulei de motor (tipurile de uleide motor recomandate de producãtor),astfel încât nivelul de ulei sã atingã nivelulnormal specificat (vezi pagina 9-3, 4).Dacã nivelul de ulei de motor este normal,verificaþi sistemul de ungere al motorului lacel mai apropiat service Daewoo.

ATENÞIE

Datoritã nerespectãrii recomandãrilorde mai jos, pot apãrea defecþiunimajore ale motorului.• Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze

atunci când indicatorul presiuniiuleiului de motor este aprins.

• Dacã becul se aprinde în timpuldeplasãrii, opriþi vehiculul.

• Verificaþi nivelul uleiului de motor,ºi dacã este necesar, completaþi cuulei de motor.

• Dacã nivelul uleiului de motor estenormal, verificaþi imediat motorul laun service autorizat Daewoo.

INDICATOR LUMINOS SISTEMDE FRÂNAREAcest averizor se aprinde atunci când esteacþionatã frâna de parcare, contactul depornire se aflã în poziþia „ON”, ºi se stingeatunci când se va elibera frâna de parcare.

În cazul vehiculelor cu sistem ABS, acestavertizor se aprinde când contactul depornire se aflã în poziþia „ON”, ºi se stingedupã aproximativ 3 secunde. (Dar, dacã frânade parcare este acþionatã, acest avertizorrãmâne aprins pânã în momentul eliberãriiacesteia.)

F

E

H

C

Page 65: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–9

Asiguraþi-vã cã frâna de parcare a fostcomplet eliberatã înainte de plecarea de peloc.Dacã acest indicator se aprinde chiar ºi dupãeliberarea completã a frânei de parcare,poate indica un nivel scãzut al lichidului defrânã în rezervor. În acest caz, serecomandã sã:1. Opriþi vehiculul cu atenþie, în afara caro-

sabilului.2. Verificaþi nivelul lichidului de frânã ºi dacã

este cazul, adãugaþi lichid de frânã con-form recomandãrilor fabricantului pânã laatingerea semnului de nivel maxim„MAX”.

3. Asigurându-vã cã sistemul de frânarefuncþioneazã normal, continuaþi deplasa-rea cu atenþie ºi contactaþi cel maiapropiat service autorizat Daewoopentru verificarea imediatã a sistemuluide frânare.

4. Dacã existã pierderi de lichid de frânã,iar indicatorul rãmâne aprins, sau dacãsistemul de frânare nu funcþioneazãnormal, remorcaþi vehiculul pânã la celmai apropiat service autorizat Daewoo,pentru verificare ºi reparaþie.

AVERTISMENT

Conducerea vehiculului cu avertizorulpentru lichidul de frânã aprins, consti-tuie un real pericol pentru siguranþadeplasãrii.Se impune verificarea ºi reparareasistemului de frânare, de urgenþã, lacel mai apropiat service Daewoo.

ATENÞIE

În cazul în care avertizorul pentru sis-temul de frânare nu se aprinde atuncicând frâna de parcare este acþionatãºi contactul este pus, poate indicaprezenþa unui defect.• Verificaþi dacã becul este ars.• Dacã becul nu este ars, verificaþi

circuitul electric al martorului.

NOTÃ

Nivelul scãzut al lichidului de frânãpoate creºte distanþa de frânare avehiculului, precum ºi o cursã mailungã a pedalei de frânã.

INDICATOR LUMINOS ABS*Acest avertizor luminos se aprinde lapunerea contactului în poziþia „ON”ºiilumineazã timp de aproximativ 3 secunde,dupã care se stinge.

Dacã acest indicator nu se aprinde lapunerea contactului în poziþia „ON” sau dacãrãmâne aprins, contactaþi cel mai apropiatdealer sau service autorizat Daewoo.

Dacã acest avertizor rãmâne aprins în timpuldeplasãrii, este indicat un defect al sistemuluiABS. Sistemul de frânare al vehiculului vafuncþiona convenþional, neîndeplinind funcþiasistemului ABS. Verificaþi sistemul ABS câtmai curând posibil, la un dealer sau serviceautorizat Daewoo. Pentru detalii, vedeþipaginile 2–12 ºi 13.

F

E

H

C

Page 66: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–10 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

INDICATOR UªÃ DESCHISÃAcest avertizor se aprinde atunci când uºaeste deschisã sau când uºa nu a fost închi-sã complet.

ATENÞIE

Deplasarea cu uºile deschise poateproduce vãtãmãri ale persoaneloraflate în interiorul vehiculului dar ºi acelor aflate în exteriorul vehiculului.• Înaintea începerii deplasãrii, închi-

deþi toate uºile.• Verificaþi dacã becul indicator s-a

stins.

INDICATOR PORTBAGAJ/HAION DESCHIS*Acest avertizor rãmâne aprins pânã laînchiderea completã a capotei spate avehiculului.

ATENÞIE

Dacã se aprind simultan în timpulmersului avertizorul pentru sistemulde frânare, cât ºi avertizorul pentruABS, pot indica un defect al sistemu-lui de frânare de bazã, datorat funcþio-nãrii defectuoase a sistemului ABS.• Opriþi vehiculul ºi consultaþi un

dealer Daewoo.• Verificaþi ºi reparaþi de urgenþã

sistemul de frânare, înaintea conti-nuãrii deplasãrii.

F

E

H

C

F

E

H

C

Page 67: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–11

INDICATOR SEMNALIZAREREMORCÃ*Acest avertizor se aprinde atunci când seconecteazã remorca.

INDICATOR ÎNCÃRCAREBATERIEIndicã starea de încãrcare a bateriei.Când contactul este pus, acest indicator seaprinde; el trebuie sã se stingã la pornireamotorului.

Dacã avertizorul rãmâne aprins în timpulmersului,• Opriþi vehiculul în afara carosabilului;• Verificaþi starea curelei alternatorului,

dacã este slãbitã sau ruptã;• Dacã totul este în regulã, atunci existã

un defect al sistemului de încãrcare abateriei. Se impune localizarea ºi corec-tarea acestui defect cât mai curândposibil. Verificaþi ºi reparaþi alternatorul,la cel mai apropiat service Daewoo.

F

E

H

C

F

E

H

C

ATENÞIE

Nu continuaþi sã conduceþi avândcureaua distribuþiei slãbitã sau ruptã.Motorul se poate supraîncãlzi, potapare defecte grave ale acestuia.

Page 68: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–12 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

INDICATORUL LUMINILOR DESEMNALIZARE/AVARIECând este acþionat comutatorul luminilor desemnalizare, sau comutatorul luminilor deavarie, becul se aprinde pentru a indicafuncþionarea corectã a luminilor exterioarede semnalizare sau de avarie, ale vehicu-lului. Pâlpâiri scurte ale sãgeþilor de culoareverde indicã defectarea unui bec desemnalizare.

NOTÃ

Dacã un bec este ars, înlocuiþi-l ime-diat, pentru evitarea unui accident.Dacã sãgeþile, de culoare verde, nu seaprind deloc când comutatorul desemnalizare este acþionat, verificaþisiguranþa fuzibilã ºi becurile.

INDICATORUL CENTURII DESIGURANÞÃIndicatorul centurii de siguranþã se aprindela punerea contactului pe poziþia „ON" pânãcând centura de siguranþã a ºoferului estecuplatã.De asemenea, în cazul necuplãrii centurii desiguranþã soneria de avertizare va sunapentru un timp de 4 pânã la 8 secunde, cândcontactul de pornire este pus pe poziþia„ON".

INDICATOR AIR BAG*Când contactul de pornire este pus, acestindicator clipeºte de 7 ori, dupã care trebuiesã se stingã pentru a confirma cã sistemuleste funcþional.Dacã becul nu se aprinde, sau dacã acestanu se stinge dupã 7 clipiri, sau dacã rãmâneaprins în timpul mersului, înseamnã cã aapãrut o defecþiune în sistem. În acest caz,sistemul nu va fi acþionat în cazul unui acci-dent. Verificaþi sistemul fãrã întãrziere la undealer Daewoo sau la un service autorizatDaewoo.Pentru detalii referitoare la acest sistem,vedeþi paginile referitoare la sistemul airbagdin capitolul 1.

F

E

H

C

F

E

H

C

F

E

H

C

Page 69: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–13

INDICATOR LUMINI - FAZA DEDRUMAcest indicator se aprinde în cazulcomutãrii luminii farurilor pe faza de drum.

INDICATOR LÃMPI CEAÞÃFAÞÃ*Acest bec se aprinde când lãmpile ceaþãfaþã sunt utilizate.

F

E

H

C

INDICATOR LÃMPI CEAÞÃSPATE*Acest bec se aprinde când lãmpile ceaþãspate sunt utilizate.

F

E

H

C

Page 70: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–14 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

F

E

H

C

Sonerie avertizare faruri aprinse*Are rolul de a suna pentru a vã reaminti sãstingeþi luminile, în cazul în care uºa ºoferuluieste deschisã ºi luminile sunt aprinse,contactul fiind pus pe una din poziþiile„LOCK" sau „ACC".

COMUTATORUL DE LUMINIPentru a aprinde sau stinge luminile, rotiþimânerul de la capãtul pârghiei.

Existã trei poziþii:Poziþia „OFF”Toate luminile sunt stinse.

PoziþiaSe aprind luminile de parcare, lãmpile pen-tru iluminarea numãrului de înmatriculareºi luminile tabloului de bord.

PoziþiaSe vor aprinde farurile (faza de întâlnire) ºitoate luminile enumerate mai sus.

NOTÃ

Asimetria intensitãþii luminoase afazei de întâlnire a farurilor mãreºtecâmpul vizual pe partea dreaptã aºoselei. Când vã deplasaþi în þãri cucirculaþia pe partea stângã, trebuie sãacoperiþi 15° din partea din dreapta afarului drept pentru a nu incomodacirculaþia din sens invers. Vezicapitolul 7 din acest manual pentruamãnunte.

INDICATOR LUMINI TIMP DE ZI*Când contactul este în poziþia „ON" cucomutatorul farurilor pe poziþia „OFF”, custopurile, lampa de iluminare a numãrului deînmatriculare ºi iluminarea tabloului de bordaprinse, la pornirea motorului se realizeazãaprinderea luminilor de întâlnire (fazascurtã).

Luminile de întâlnire rãmân aprinse pânã latrecerea contactului în poziþia „OFF” sau setrece comutatorul farurilor pe poziþia „ON”.

Page 71: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–15

COMUTATOR FARURI - FAZADE DRUMPentru a aprinde faza de drum a farurilor,

împingeþi maneta cãtre tabloul de bord,

dacã aþi comutat, în prealabil, luminile pe faza

de întâlnire.

Indicatorul pentru faza de drum a farurilor,

din tabloul de bord, se aprinde când farurile

sunt pe faza de drum.

Pentru comutarea luminii farurilor pe faza de

întâlnire se repune maneta în poziþia iniþialã,

spre volan.

NOTÃ

Pentru comutarea luminii farurilor pe faza

de drum, acestea trebuie sã fie

deja aprinse.

SEMNALIZATOR DIRECÞIERidicaþi de manetã pentru a semnaliza viraj

dreapta.

Coborâþi maneta pentru a semnaliza viraj

stânga.

Luminile de semnalizare se decupleazã dupã

efectuarea virajului, iar maneta revine la

poziþia normalã.

La schimbarea benzii de circulaþie, deplasaþi

ºi menþineþi maneta în poziþia

corespunzãtoare (sus sau jos). Eliberarea

manetei, va determina revenirea la poziþia

normalã.

NOTÃ

Pentru a evita descãrcarea bateriei, nu

lãsaþi luminile aprinse, atunci când

motorul este oprit.

APELUL LUMINOSPentru a aprinde faza de drum a farurilor

trageþi maneta spre volan.

Maneta va reveni la poziþia normalã,

când va fi eliberatã.

Luminile farurilor vor fi aprinse pe faza de

drum atât timp cât este acþionatã maneta.

Page 72: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–16 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

OFF

INT

LOHIH

C

COMUTATOR FARURI CEAÞÃ*Farurile de ceaþã constituie o sursã supli-

mentarã de iluminare, având rolul de a

îmbunãtãþi vizibilitatea pe timp de ceaþã sau

ninsoare.

Pentru aprinderea farurilor de ceaþã, rotiþi

inelul situat pe mijlocul comutatorului combi-

nat al luminilor, pe poziþia „ON", atunci când

luminile sunt aprinse.

Indicatorul de bord, corespunzãtor, se aprin-

de atunci când luminile de ceaþã sunt aprinse.

Indicatorul va rãmâne aprins atât timp cât

farurile de ceaþã sunt aprinse.

Pentru a stinge luminile de ceaþã, rotiþi inelul

pe poziþia „OFF".

COMUTATOR LÃMPI DE CEAÞÃSPATE*Pentru aprinderea lãmpilor de ceaþã spate,

apãsaþi acest buton, atunci când luminile

sunt aprinse, sau atunci când comutatorul

luminilor este pus pe poziþia a doua ( ).

Indicatorul luminos al comutatorului lãmpilor

de ceaþã spate lumineazã atunci când lãmpile

de ceaþã spate sunt aprinse.

Pentru a stinge luminile de ceaþã spate,

apãsaþi din nou acest comutator.

ATENÞIE

Lãmpile de ceaþã spate pot afecta

vizibilitatea participanþilor la trafic.

Utilizaþi lãmpile de ceaþã spate numai

în condiþii severe ale vremii.

COMUTATOR ªTERGÃTOR DEPARBRIZPentru a porni ºtergãtorul, deplasaþi maneta

în sus, atunci când contactul de pornire este

în poziþia „ON”.OFF = oprit

INT = ºtergere intermitentã

Puneþi maneta pe poziþia INT, cu

contactul de aprindere pus, ºi

alegeþi viteza doritã de funcþionare

a ºtergãtoarelor prin rotirea benzii,

marcatã .

LO = ºtergere continuã, vitezã normalã

H I = ºtergere continuã, vitezã mare

Funcþionare în caz de burniþã sau ceaþã

Pentru ca ºtergãtoarele sã funcþioneze o

singurã datã, se va deplasa uºor maneta

spre poziþia INT, dupã care va fi eliberatã.

Maneta va reveni automat la poziþia norma-

lã, iar ºtergãtoarele vor funcþiona o singurã

datã.

Page 73: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–17

H

C

COMUTATOR SPÃLÃTORPARBRIZPentru a stropi parbrizul cu lichid de spãlare,trageþi maneta spre volan, atunci cândcontactul de pornire este pus.

Când acþionaþi maneta pentru o duratã detimp mai micã de 0,6 secunde, parbrizul vafi stropit cu lichid de spãlare, dar nu vorfuncþiona ºtergãtoarele.

Dacã acþionaþi maneta mai mult de 0,6 se-cunde, parbrizul va fi stropit cu lichid despãlare, pe toatã durata acþionãrii manetei,iar ºtergãtoarele vor executa câteva cicluride ºtergere a parbrizului. La eliberareamanetei, aceasta va reveni automat la poziþiade repaus.

ATENÞIE

Nu se recomandã utilizarea ºtergãtoa-relor, în cazul în care parbrizul este uscat.Acest lucru poate conduce la zgâriereaparbrizului, precum ºi la o uzurã pre-maturã a lamelelor ºtergãtoarelor.

ATENÞIE

Utilizarea ºtergãtoarelor în cazul încare parbrizul este acoperit cu zãpadãsau gheaþã poate conduce la defecta-rea motorului ºtergãtoarelor.Se recomandã curãþarea parbrizuluide zãpadã sau gheaþã.

ATENÞIE

Lamelele ºtergãtoarelor pot fi îngheþa-te pe parbriz, în anotimpul rece.Utilizarea ºtergãtoarelor în acest caz,poate defecta motorul ºtergãtoarelor.Verificaþi ca lamelele sã nu fie înghe-þate, înainte de a acþiona comutatorulºtergãtoarelor de parbriz.

ATENÞIE

În anotimpul rece, nu utilizaþi lichidulde spãlare, deoarece se poate formagheaþã pe parbriz, împiedicând vizi-bilitatea.Se recomandã spãlarea parbrizuluinumai dupã ce acesta s-a încãlzit.

ATENÞIE

Existã situaþii în care motorul spãlãtoruluide parbriz se poate supraîncãlzi ºidefecta.• Nu utilizaþi spãlãtorul de parbriz

atunci când rezervorul lichidului despãlare a parbrizului este gol.

• Nu utilizaþi spãlãtorul de parbriz înmod continuu mai mult de 10 se-cunde.

Page 74: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–18 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

H

C

COMUTATOR ªTERGÃTOR ªISPÃLÃTOR LUNETÃ*Pentru a acþiona sistemul de ºtergere ºispãlare a lunetei, se împinge maneta însensul depãrtãrii de volan.Prima poziþie = ºtergere.A doua poziþie = ºtergere ºi spãlare.ªtergãtorul funcþioneazã când maneta estepusã pe prima poziþie. Luneta este stropitãcu lichidul de spãlare când maneta este pusãpe poziþia a doua.

ATENÞIE

Nu utilizaþi ºtergãtorul când lunetaeste uscatã. Luneta poate fi zgâriatãsau lamela ºtergãtorului se poate uzaprematur.

ATENÞIE

Nu utilizaþi spãlãtorul lunetei continuu,pentru un timp mai mare de 10 secun-de, sau dacã rezervorul lichidului despãlare este gol. Motorul spãlãtoruluise poate supraîncãlzi ºi defecta.

ATENÞIE

În anotimpul rece, nu utilizaþi spãlãto-rul lunetei, pânã când aceasta nu esteîncãlzitã. Astfel, evitaþi formarea gheþiipe lunetã, care ar conduce la împiedi-carea vizibilitãþii.

ATENÞIE

În anotimpul rece, lamela ºtergãtoruluipoate îngheþa pe lunetã. Utilizareaºtergãtorului în aceste condiþii poatedefecta motorul ºtergãtorului.Verificaþi ca lamela sã nu fie îngheþatã,înainte de a utiliza ºtergãtorul.

ATENÞIE

Înlocuiþi lamela ºtergãtorului când esteuzatã, sau când nu mai executãºtergerea lunetei în mod corect, pentruevitarea scãderii vizibilitãþii.

SISTEMUL DE COMANDÃ AVITEZEI DE CROAZIERÃ*Sistemul automat pentru comanda ºicontrolul vitezei de croazierã are rolul dea menþine viteza doritã de deplasare, fãrãca ºoferul sã acþioneze pedala de accele-raþie.Limitele de vitezã, pentru acþionareaacestui sistem sunt: 38,6km/h~155km/h.Utilizarea sistemului este recomandatã încazul deplasãrilor pe autostrãzi.Atunci când acþionaþi pedala de frânã, saupedala ambreiajului, se va de-conecta, înmod automat, sistemul de comandã avitezei de croazierã.

ATENÞIE

Utilizarea necorespunzãtoare asistemului de comandã a vitezei decroazierã poate constitui un pericol.Evitaþi utilizarea acestui sistem în ur-mãtoarele condiþii:• drum cu serpentine;• trafic aglomerat;• drum alunecos.

Page 75: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–19

H

C

Utilizarea sistemului de comandã a

vitezei de croazierã1. Poziþia „ON", pentru conectarea siste-

mului, se obþine prin apãsarea butonuluisituat în centrul tabloului de bord.

ATENÞIE

În cazul conectãrii nedorite a sistemu-lui de comandã a vitezei de croazierã,puneþi comutatorul pe poziþia „OFF",exceptând cazul când acest sistem afost conectat în mod voit.

2. Se stabileºte viteza de deplasare doritã.3. Se roteºte capãtul manetei, în sensul

SET (COAST), timp de 0,01~0,3 secun-de dupã care se elibereazã.

4. Se elibereazã pedala de acceleraþie.

ATENÞIE

Schimbarea nejustificatã a treptelor devitezã, atunci când acest sistem esteconectat, poate conduce la defectareamotorului. Nu aduceþi schimbãtorultreptelor de viteze în poziþia neutral„N" în timpul mersului, fãrã acþiona-rea pedalei ambreiajului, atunci cândaþi conectat sistemul de comandã avitezei de croazierã (cazul transmisieimanuale).

NOTÃ

Menþinând capãtul manetei mai multde 0,3 secunde, deplasarea va conti-nua cu viteza corespunzãtoare mo-mentului conectãrii sistemului.

NOTÃ

• Pentru siguranþã, butonul se punepe poziþia „OFF", exceptând situa-þiile când utilizaþi acest sistem.

• Existã posibilitatea ca viteza presta-bilitã a vehiculului sã se modifice laurcarea sau coborârea pantelor.

• În cazul urcãrii unei pante cu gradmare de înclinare, viteza prestabilitãa vehiculului se poate reduce; înacest caz trebuie acþionatã pedalade acceleraþie, pentru menþinereavitezei.

• În cazul coborârii unei pante cugrad mare de înclinare, viteza vehi-culului poate creºte faþã de vitezaprestabilitã. În cazul creºteriiexcesive a vitezei, se recomandãdeconectarea sistemului (conformrecomandãrilor de la acest capitol).

Reluarea vitezei prestabilite de croazierãÎn cazul în care valoarea vitezei prestabilitenu a fost ºtearsã din memorie, dacã vitezade deplasare a vehiculului este mai maredecât 38,6km/h, continuarea deplasãrii cu

MENÞINEÞI ROTITC A P Ã T U L

MANETEI , UN TIMPDE 0,01~0,3 SECUNDE!

Page 76: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–20 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

H

C

H

C

H

C

Creºterea vitezei când utilizaþi sistemulde comandã a vitezei de croazierã

1. ACCELRotiþi ºi menþineþi capãtul manetei pepoziþia RESUME (ACCEL) cel puþin untimp de 0,3 secunde.Astfel va creºte viteza de deplasare, iarla atingerea valorii vitezei dorite, eliberaþicapãtul manetei.Dacã în timpul accelerãrii a fost atinsãviteza maximã=155km/h (acceptatã)accelerarea va fi opritã lin, iar valoareade 155km/h devine noua vitezã decroazierã.

2. TAP UP (Creºterea treptatã a vitezei)Pentru o creºtere micã, treptatã a vitezeide deplasare, se va roti capãtul maneteispre poziþia RESUME (ACCEL) un timpde 0,01~0,3 secunde, dupã care va fieliberatã. Repetarea procedurii conducela viteza vehiculului, de fiecare datã, cuaproximativ 2km/h. Pentru creºterearapidã a vitezei, se apasã pedala deacceleraþie pânã la atingerea vitezeidorite, apoi se roteºte capãtul maneteispre poziþia SET (COAST) timp de0,01~0,3 secunde, dupã care va fieliberatã.Dacã viteza actualã este mai mare cucel mult 16,1km/h, sistemul nu va maiaccepta astfel de comenzi.

viteza stabilitã anterior se poate face prinrotirea ºi menþinerea capãtului manetei pepoziþia RESUME (ACCEL) pentru un timp de0,01~0,3 secunde, dupã care aceasta va fieliberatã.Astfel viteza de deplasare va fi cea stabilitãanterior, datoritã reconectãrii sistemului.În situaþiile de mai jos, sistemul de comandãa vitezei de croazierã nu permite reluareaunei viteze de deplasare stabilitã anterior:(1) motorul s-a oprit;(2) butonul a fost comutat pe poziþia OFF.În aceste situaþii, se repetã procedura deconectare a sistemului de comandã a vitezeide croazierã a vehiculului.

MENÞINEÞI ROTITC A P Ã T U L

MANETEI , UN TIMPDE 0,01~0,3 SECUNDE!

MENÞINEÞI ROTITC A P Ã T U L

MANETEI , CEL PUÞIN UNTIMP DE 0,3 SECUNDE!

MENÞINEÞI ROTITC A P Ã T U L

MANETEI , UN TIMPDE 0,01~0,3 SECUNDE!

Page 77: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–21

Reducerea vitezei utilizând sistemul de

comandã a vitezei de croazierã1. COAST

Existã douã moduri de a reduce vitezaatunci când utilizaþi acest sistem.Menþinând rotit capãtul manetei pe pozi-þia SET (COAST) timp de 0,3 secundecel puþin, viteza va scãdea treptat.Eliberaþi capãtul manetei dupã ce aþiredus viteza pânã la valoarea doritã.Reducerea vitezei se face pânã la valoa-rea limitã de 32,2km/h, admisã de cãtresistem, dupã care sistemul va cuplaambreiajul, ca ºi cum aþi fi acþionat am-breiajul sau frâna; dacã viteza a fostredusã la o valoare cuprinsã între32,2km/h ºi 38,6km/h, atunci 38,6km/hva fi noua vitezã de deplasare.

2. TAP DOWN (Scãderea treptatã avitezei)Pentru reducerea treptatã a vitezei, seroteºte capãtul manetei în sensul SET(COAST), timp de 0,01~0,3 secunde,dupã care se elibereazã. Repetândprocedura, viteza va scãdea, de fiecaredatã, cu 2km/h. Pentru reducerea rapidãa vitezei, acþionaþi pedala de frânã ºi rotiþicapãtul manetei spre poziþia SET(COAST) un timp de 0,01~0,3 secunde.Dacã viteza a fost redusã pânã la limitainferioarã admisã de sistem, respectiv38,6km/h, sistemul nu va mai acceptasemnale de tip „Tap down". Dacã vitezade mers este cu cel puþin 8km/h maimare decât viteza þintã, sistemul va exe-cuta procedura Set.

H

C

H

C

Utilizarea sistemului de comandã a

vitezei de croazierã, în cazul urcãrii

pantelorFuncþionarea corespunzãtoare a acestuisistem, în cazul urcãrii pantelor, depinde deviteza de deplasare, gradul de încãrcare avehiculului ºi gradul de înclinare a pantei.La urcarea pantelor, trebuie acþionatã pedalade acceleraþie pentru menþinerea vitezei.În cazul coborârii pantelor, se va acþionapedala de frânã sau se va schimba treaptade vitezã, într-una inferioarã, pentru a puteacontrola viteza vehiculului. Desigur, acþiona-rea pedalei de frânã va deconecta sistemulde comandã a vitezei de croazierã. Uniiºoferi considerã acest mod de conducereca fiind dificil, încât nu utilizeazã acest sistemîn cazul urcãrii sau coborãrii pantelor cu ungrad mare de înclinare.

Accelerarea în cazul depãºirilorPentru efectuarea depãºirilor, acþionaþi nor-mal pedala de acceleraþie.Când pedala va fi eliberatã, vehiculul vareveni la viteza memoratã de cãtre sistem.

MENÞINEÞI ROTITC A P Ã T U L

MANETEI , CEL PUÞIN UNTIMP DE 0,3 SECUNDE!

MENÞINEÞI ROTITC A P Ã T U L

MANETEI , UN TIMPDE 0,01~0,3 SECUNDE!

Page 78: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–22 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

ªtergerea valorii vitezei de croazierã,

memoratã de cãtre sistemAtunci când deconectaþi acest sistem printrecerea butonului pe poziþia „OFF"valoarea stabilitã a vitezei de croazierã vafi ºtearsã din memoria sistemului.Conectarea din nou a sistemului, impunerepetarea procedurii SET (COAST) pentrustabilirea vitezei de croazierã, ca aceasta sãfie memoratã de sistem.

Deconectarea sistemului de comandã a

vitezei de croazierãExistã mai multe moduri pentru deconecta-rea acestui sistem:1. Apãsarea uºoarã a pedalei de frânã sau

acþionarea pedalei de ambreiaj (cazulvehiculelor cu transmisie manualã);

2. Apãsarea butonului (în sensul revenirii)pentru deconectarea sistemului, locali-zat în centrul tabloului de bord.

În ambele situaþii de mai sus, sistemul se vadeconecta imediat, iar indicatorul luminoscorespunzãtor se va stinge.În cazul deconectãrii sistemului (butonul seaflã pe poziþia „OFF") pentru un timp maimare de 5 secunde, viteza memoratã decãtre sistem va fi ºtearsã din memorie.

COMUTATORUL LUMINILOR DEAVARIEPentru a aprinde luminile de avarie, apãsaþibutonul situat în centrul tabloului de bord.Se vor aprinde simultan lãmpile de semnali-zare ºi indicatorul luminilor de avarie din ta-bloul de bord.Pentru a le stinge, apãsaþi din nou butonul.Comutatorul poate fi acþionat indiferent depoziþia cheii de contact.Se recomandã utilizarea luminilor de avariepentru avertizarea participanþilor la trafic,atunci când opriþi sau parcaþi vehiculul însituaþii de urgenþã, sau atunci când vehicululreprezintã un obstacol pentru trafic.Evitaþi oprirea vehiculului, pe cât posibil, pepartea carosabilã a drumului.

Page 79: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–23

ATENÞIE

Curãþaþi cu atenþie interiorul lunetei,pentru a nu deteriora rezistenþadezaburitorului imprimatã pe lunetã.Nu utilizaþi, pentru curãþirea lunetei,rãzuitoare sau alte obiecte ascuþite,sau soluþii de curãþat ce conþinsubstanþe abrazive.

COMUTATOR DEZABURITORLUNETÃ/OGLINZIRETROVIZOARE EXTERIOARE*Pentru a realiza dezabur irea saudezgheþarea lunetei, se trece contactul pepoziþia „ON”, se apasã butonul comutatorului.Comanda rãmâne activã timp de 10 min.dupã care se opreºte automat.Atâta timp cât dezaburitorul pentru lunetã/oglinzi retrovizoare exterioare funcþioneazã,martorul luminos este activat.

NOTÃ

Când ninge, utilizaþi dezaburitorulnumai dupã ce aþi înlãturat stratul dezãpadã depus pe lunetã.

NOTÃ

Dezaburitorul lunetei este un mareconsumator de energie ºi poate des-cãrca bateria.• Nu utilizaþi dezaburitorul la pornire

sau când motorul nu este pornit.• Deconectaþi sistemul dacã luneta s-a

dezaburit.

REOSTAT CONTROLILUMINARE TABLOU BORD*Luminozitatea tabloului de bord poate fireglatã prin rotirea butonului, aºa cum estearãtat în figura de mai jos.

Page 80: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–24 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

COMUTATOR REGLAREFARURI*Cu faza de întâlnire a farurilor aprinsã, sepoate regla poziþia farurilor în funcþie degradul de încãrcare a vehiculului.

0 = Scaunele din faþã ocupate.1 = Toate scaunele ocupate.2 = Toate scaunele ocupate ºi portbagajul

plin.3 = Scaunul ºoferului ocupat ºi portbaga-

jul plin.

CEAS DIGITALCând contactul de pornire este în poziþia„ON”, afiºajul ceasului va indica ora.Pentru reglarea orei, ceasul este prevãzutcu trei butoane de reglare.1. H – Buton pentru reglarea orei.

Pentru a potrivi ceasul cu o orã înainte,apãsaþi butonul H, o singurã datã, cucontactul în poziþia „ON”.Þineþi butonul apãsat pentru o reglarerapidã a orei.

2. M – Buton pentru reglarea minutelor.Pentru a potrivi ceasul cu un minutînainte, apãsaþi butonul M, o singurã da-tã, cu contactul în poziþia „ON”.Þineþi butonul apãsat pentru o reglarerapidã a minutelor.

3. S – Buton stabilire orãPentru reglarea orei în funcþie de oraindicatã de ceas, apãsaþi butonul S, cucontactul de pornire în poziþia „ON”.

De exemplu, dacã apãsaþi butonul cândceasul aratã între 8:00 ºi 8:29, afiºajulva arãta ora 8:00. Dacã butonul esteapãsat când ceasul aratã ora între 8:30ºi 8:59, afiºajul va arãta ora 9:00.

8:00 ~ 8:29 → 8:008:30 ~ 8:59 → 9:00

NOTÃ

Deconectarea bateriei sau înlocuireasiguranþei fuzibile corespunzãtoareacestui circuit, impune actualizareaorei.

Page 81: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–25

BRICHETAPentru utilizare, apãsaþi bricheta, atunci cândcontactul este pus pe una din poziþiile: „ACC”sau „ON”. În momentul în care s-a încãlzit,bricheta iese automat în afarã, gata pentrua fi folositã.

ATENÞIE

Partea metalicã a brichetei atingetemperaturi foarte mari, încât poateprovoca arsuri.• Nu atingeþi partea metalicã a

brichetei.• Nu permiteþi copiilor sã utilizeze

bricheta sau sã se joace cu aceasta.

COMUTATOR CLAXONPentru utilizarea claxonului, apãsaþi pe unadin extremitãþile stânga sau dreapta alevolanului (cazul modelelor cu air bag pen-tru ºofer), sau în partea centralã a volanului(cazul modelelor fãrã air bag pentru ºofer).Claxonul funcþioneazã indiferent de poziþiacheii de contact. Utilizaþi claxonul pentrudurate scurte de timp.

CU AIRBAG

FÃRÃ AIRBAG

ATENÞIE

Bricheta se poate supraîncãlzi,astfel încât poate constitui sursaunui incendiu.

• Nu þineþi apãsatã bricheta, în timpce aceasta se încãlzeºte.

• Dacã bricheta nu iese în mod auto-mat, dupã circa 30 de secunde, vatrebui deconectatã manual, acestdefect putând fi corectat la un ser-vice sau dealer Daewoo.

NOTÃ

Utilizând alimentarea brichetei pentruconectarea unor accesorii, poate con-duce la deformarea locaºului bricheteisau la deteriorarea circuitului electric.

Page 82: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–26 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

ATENÞIE

Nu utilizaþi scrumiera ca loc de depo-zitare a unor obiecte inflamabile,pentru evitarea posibilelor incidenteatunci când în scrumierã sunt intro-duse þigãri sau chibrituri aprinse.

SCRUMIERA SPATEPentru pasagerii locurilor din spate, scrumi-era este montatã în centrul consolei spate.Deschiderea scrumierei se face printragerea de marginea superioarã a acesteia.Dupã utilizare, se împinge de margineaacesteia pentru a o închide complete.Golirea se face prin tragerea de aceasta înafarã, monteraea se face prin împingereaacesteia.

SCRUMIERA FAÞÃPentru utilizarea scrumierei, situatã peconsola faþã, apãsaþi pe partea superioarãa capacului. Pentru a închide scrumiera seapasã pe capac în acelaºi mod.Pentru golirea scrumierei, respectaþiprocedura:1. Se deschide scrumiera.2. Se trage afarã de scrumierã.

SUPORT PAHAREEste situat pe consola centralã sun panoulde comandã.Pentru utilizare, apãsaþi capacul suportului ºiîn mod automat, va ieºi în afarã. Dupãutilizare, împingeþi ferm suportul pentru a seînchide.

ATENÞIE

Nu utilizaþi suportul pentru pahareatunci când vehiculul se aflã înmiºcare, deoarece conþinutul pahare-lor poate curge ºi astfel poate deterio-ra tapiþeria vehiculului. În cazul în careconþinutul paharelor este fierbinte,poate provoca arsuri pasagerilorlocurilor din faþã.

ATENÞIE

Nu utilizaþi scrumiera ca loc de depo-zitare a unor obiecte inflamabile,pentru evitarea posibilelor incidenteatunci când în scrumierã sunt intro-duse þigãri sau chibrituri aprinse.

Page 83: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–27

LAMPÃ DE INTERIORExistã douã lãmpi de interior pentruechiparea standard, una fiind montatã încentrul plafonului, iar cealaltã fiind situatã înpartea din faþã a plafonului.1. Plafoniera centralã

Comutatorul lãmpii centrale are trei poziþii deutilizare.Poziþia „ON"

Lumina este aprinsã permanent, indiferentdacã uºa este deschisã, sau nu.

Poziþia „DOOR" (între poziþiile „ON" ºi

„OFF")

Lumina se aprinde când se deschide uºa.Poziþia „OFF"

Lumina nu se aprinde, chiar dacã uºa estedeschisã.

2. Lãmpi de citit - faþã

Când uºile sunt închise, apãsaþi butonul dinstânga pentru utilizarea lãmpii de citit aºoferului, sau cel din partea dreaptã pentruutilizarea lãmpii de citit a copilotului.

Lampa faþã

Plafoniera centralã

ATENÞIE

Conducerea cu capacul cutiei demãnuºi deschis, poate duce la vãtã-marea copilotului, în cazul unui acci-dent sau a unei frânãri bruºte.Închideþi capacul cutiei de mãnuºi întimpul deplasãrilor.

CUTIA DE MÃNUªIDeschiderea cutiei de mãnuºi se face printragerea pãrþii de jos a mânerului, în sus.Împingeþi capacul ferm pentru a se închide.

ILUMINAREA CUTIEI DEMÃNUªICutia de mãnuºi este iluminatã când capaculeste deschis ºi contactul de pornire se aflãpe poziþia „ON".

Page 84: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

3–28 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

ATENÞIE

Nu agãþaþi doferite obiecte demânerele de viraj.Agãþarea diferitelor obiecte duce lamicºorarea câmpului vizual alºoferului.Obstrucþiona vizibilitãþii ºoferuluipoate conduce la accidente cuvãtãmarea persoanelor din vehicul,deteriorarea vehiculului sau a altorproprietãþi.

MÂNERE DE VIRAJAceste mânere, situate deasupra uºiicopilotului ºi deasupra uºilor din spate, aurolul de a îmbunãtãþi confortul pasagerilor pedurata deplasãrii.

PARASOLAREFiind rezemate la un capãt, pot fi utilizate cuuºurinþã, în sensul protejãrii ºoferului ºicopilotului, împotriva luminii puternice carevine din faþã sau din lateral.

Oglindã copilot

Este dispusã pe partea din spate a para-solarului copilotului.

Page 85: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–29

AGÃÞÃTOARE HAINE*Sunt situate pe mânerele de viraj alepasagerilor din spate.

Page 86: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER

CONDIÞIONAT*

Page 87: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4–2 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*

TABLOUL DE COMANDÃ1. Comutator reglare temperaturã2. Buton aer condiþionat*3. Comutator distribuire aer4. Buton recirculare aer5. Comutator comandã ventilator

541 2 3

VENTILARE ªI ÎNCÃLZIRESistemul de amestecare a aerului prinamestecarea aerului rece cu cald poateregla temperatura fãrã întârziere ºi astfelmenþinutã practic constantã la toate vitezele.Debitul de aer este reglat de suflantã. Deaceea, aceasta trebuie pornitã chiar întimpul mersului, dacã este necesar.

COMUTATOR DE REGLARE ATEMPERATURIIRegleaza temperatura aerului circulat prinaeratoare.Zona coloratã albastru: receZona coloratã roºu: cald

Page 88: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–3

F

E

012345 6 7

8

20

40

60

80100 120 140

160

180

200

2200

H

C

AERATOARE CENTRALEAerul poate fi dirijat în vehicul prin ambeleaeratoare centrale.Jetul de aer poate fi dirijat prin manevrareacorespunzãtoare a paletelor.

AERATOARE LATERALEAerul poate fi dirijat în vehicul prin ambeleaeratoare laterale.

AERATOARE DE DEZGHEÞAREA GEAMURILOR UªILOR DINFAÞÃAerul cald sau rece poate fi direcþionat cãtreparbriz ºi cãtre geamurile laterale (în spe-cial în dreptul oglinzilor laterale).

1. Aeratoare laterale 2. Aeratoare centrale

1 2 1

AERATOARE SPATE*Aerul cald sau rece poate fi direcþionat cãtrepicioarele pasagerilor din spate printubulatura de circulare a aerului situatã subscaunele din faþã.

Page 89: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4–4 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*

COMUTATOR COMANDÃVENTILATORComutatorul comandã determinã cele patruviteze de circulare a aerului (datoritã celor4 trepte de turaþie a suflantei).Pentru a îmbunãtãþi confortul în timpulcondusului, ventilatorul trebuie pornit.

BUTON DE RECIRCULAREAcest buton se va apãsa la deplasarea înmediu cu praf sau pentru a împiedicaaccesul gazelor de eºapament, cât ºi atuncicând se doreºte o rãcire sau o încãlzirerapidã.Se va aprinde martorul ºi aerul din interiorulvehiculului va fi recirculat.La o nouã apãsare în compartimentulpasagerilor va intra aer din afarã, iar martorulse va stinge.

ATENÞIE

Utilizarea continuã a modului

recirculare poate duce la aburirea

geamurilor ºi la o senzaþie de

disconfort. Se va folosi, deci, acest

mod numai pentru perioade scurte.

Indicator

Circularea pe drumuri neasfaltateCând se circulã pe drumuri neasfaltaterespectaþi sfaturile de mai jos pentru arealiza intrarea a cât mai puþin praf îninteriorul vehiculului.

– Praful nu existã în suspensie în masade aer.Este recomandatã poziþionareacomutatorului de recirculare a aerului dininterior pe poziþia „OFF” cu suflanta laturaþie ridicatã.Se regleazã comutatorul de distribuire aaerului sã fie în poziþia „FACE” sau„BI-LEVEL”.

– Praful existã în suspensie în masa deaer (când se circulã în spatele altuivehicul).Este recomandatã poziþionareacomutatorului de recirculare a aerului dininterior pe poziþia „ON” pentru a preveniintrarea gazelor de eºapament sau aprafului în vehicul.

Ambele condiþii trebuiesc îndeplinite avândtoate geamurile închise.

Page 90: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–5

Poziþia faþã ( )

Aerul este dirijat prin aeratoarele centrale ºilaterale.

COMUTATOR DE DISTRIBUIREA AERULUIAcest comutator permite selectarea cãii dedirijare a jetului de aer.Are cinci poziþii;• Poziþia faþã• Poziþia bi-level (faþã ºi picioare)• Poziþia picioare• Poziþia dezgheþare la picioare• Poziþia dezgheþare

FILTRU DE AERAcest filtru are rolul de a reþine praful,polenul, sporii ºi cenuºa ce pot veni odatãcu aerul din exterior.Filtru se va înlocui conform specificaþiilor deservice.

ATENÞIE

Schimbaþi filtrul de aer conform

schemei de întreþinere ºi service

pentru a evita deteriorarea motorului

Page 91: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4–6 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*

Poziþia dezgheþare picioare ( )

Jetul de aer este dirijat prin aeratoarele dela picioare de la scaunele din faþã, prin celede la parbriz ºi de dezgheþare a geamurilorlaterale ale uºilor din faþã.

Poziþia la picioare ( )

Jetul principal de aer este dirijat prinaeratoarele de la picioare de la scaunele dinfaþã. Totuºi, o mica parte este dirijatã cãtreparbriz ºi cãtre aeratoarele pentrudezaburirea geamurilor laterale ale uºilor dinfaþã.

Poziþia Bi-level ( )

Aerul este dirijat prin aeratoarele centrale,laterale ºi prin cele de la picioare de lascaunele din faþã.

Page 92: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–7

Poziþia dezgheþare ( )

Jetul de aer este dirijat prin aeratoareleparbrizului ºi cele de dezgheþare ageamurilor laterale ale uºilor din faþã.

SISTEMUL DE CONDIÞIONAREA AERULUI*Sistemele de ventilare, încãlzire ºi rãcirealcãtuiesc un întreg funcþional care are rolulde a menþine un confort maxim în oriceanotimp, pe orice vreme la orice temperaturãexterioarã. Subsistemul de rãcire a aeruluidin sistemul de condiþionare a aerului pelângã rãcirea aerului îndepãrteazã umiditateaºi reþine praful, polenul, etc.Subsistemul de încãlzire încãlzeºte aerul întoate modurile în funcþie de poziþiacomutatorului de reglare a temperaturii.Cantitatea de aer este reglatã de suflantã.

BUTON AER CONDIÞIONAT*Acest botun porneºte ºi opreºte aerulcondiþionat.Pentru a porni aerul condiþionat se porneºtemotorul, se porneºte suflanta pe vitezadoritã ºi se apasã butonul aerului condiþionat.La pornirea aerului condiþionat se va aprindemartorul.Pentru a se opri aerul condiþionat se apasãbutonul încã o datã.Compresorul din instalaþia de aer condiþionatnu lucreazã dacã suflanta nu este pornitã.

Indicator

Page 93: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4–8 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*

RÃCIRE MAXIMÃ*Se recomandã pe vreme foarte caldã ºicând vehiculul a stat în soare timpîndelungat. Mai întâi se vor deschidegeamurile pentru ca aerul încins dinãuntrusã iasã repede afarã.

Buton aer condiþionat: „ON”

Buton recirculare: „ON”

Comutator dirijare aer:

Comutator reglare temperaturã: rotit

complet în sens antiorar (albastru)

Turaþie suflantã: treapta a 4-a (turaþie

maximã)

RÃCIRE NORMALÃ*Rãcire normalã la conducere în oraº sau peautostradã.

Buton aer condiþionat: „ON”

Buton recirculare: „OFF”

Comutator dirijare aer: sau

Comutator reglare temperaturã: pe zona

coloratã albastru

Turaþie suflantã: dupã necesitãþi

ATENÞIE

Folosirea aerului condiþionat în timp

deplasãrii pe drumuri lungi cu

înclinaþie ridicatã sau în trafic

aglomerat, poate conduce la

supraîncãlzirea motorului.

• Verificaþi indicatorul de temperaturã.

• Dacã este indicatã aceastã stare, se

va opri aerul condiþionat.

Page 94: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–9

NOTÃ

Metoda nu va fi folositã perioade lungi

de timp deoarece aerul din interior se

va vicia ºi geamurile se vor aburi. Dacã

geamurile se aburesc sau se umezesc,

se trece pe aer proaspãt. Se va folosi

aceastã metodã numai pentru o

încãlzire rapidã revenindu-se cât mai

repede la încãlzire normalã

ÎNCÃLZIRE MAXIMÃButon aer condiþionat: „OFF”Buton recirculare: „OFF”Comutator dirijare aer:Comutator reglare temperaturã: rotit completîn sensul acelor de ceasornic (pe zonacoloratã roºu)Turaþie suflantã: treapta a 4-a

VENTILAREAerul din exterior este circulat în interior prinaeratoarele centrale ºi laterale.

Buton aer condiþionat: „OFF”

Buton recirculare: „OFF”

Comutator dirijare aer: sau

Comutator reglare temperaturã: pe zona

coloratã albastru

Turaþie suflantã: dupã necesitãþi

BI-LEVELSe recomandã a fi folosit pe perioade cândvremea este în schimbare, de exemplu,temperaturã scãzutã în exterior ºi soareslab.Aerul încãzi t va c ircula cãtre zonapic ioarelor iar cel rece cãtre zonasuper ioarã, având comutatorul detemperaturã reglat între rece (albastru) ºicald (roºu).

Buton aer condiþionat: „ON”

Buton recirculare: „OFF”

Comutator dirijare aer:

Comutator reglare temperaturã: între rece

(albastru) ºi cald(roºu)

Turaþie suflantã: dupã necesitãþi

Page 95: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4–10 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*

DEZGHEÞAREButon aer condiþionat: „OFF” sau „ON”

Buton recirculare: „OFF”

Comutator dirijare aer : sau

Comutator reglare temperaturã: pe zona

coloratã roºu

Turaþie suflantã: dupã necesitãþi

NOTÃ

Se va porni aerul condiþionat pentru

a mãri eficienþa dezgheþãrii.

NOTÃ

Nu se vor folosi poziþiile sau

pe rãcire pe vreme extrem de

umedã.

Diferenþa de temperaturã dintre aerul

exterior ºi parbriz face ca suprafaþa

exterioarã a acestuia sã se înceþoºeze

ºi sã reducã sau sã împiedice

vizibilitatea.

ÎNCÃLZIRE NORMALÃButon aer condiþionat: „OFF”

Buton recirculare: „OFF”

Comutator dirijare aer: sau

Comutator reglare temperaturã: pe zona

coloratã roºu

Turaþie suflantã: dupã necesitãþi

Page 96: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–11

TABLOU DE COMANDÃ LA SISTEMUL DE AER CONDIÞIONATCU CONTROL AUTOMAT AL TEMPERATURII* 1. Comutator reglare temperaturã

Sus:Creºte cu 0,5°C la fiecare apãsareJos: Scade cu 0,5°C la fiecare apãsare

2. Martor mod „AUTO” 3. Temperatura selectatã prin buton(1) 4. Martor dezgheþare 5. Martor recirculare 6. Martor selecþie circulare aer 7. Martor aer condiþionat 8. Martor trepte suflantã 9. Comutator trepte suflantã10. Comutator dezgheþare11. Comutator recirculare12. Comutator aer condiþionat13. Martor aer curat14. Comutator selecþie mod funcþionare

(comutator distribuþie aer)15. Buton „OFF”.16. Buton funcþionare mod „AUTO”.17. Senzor temperaturã

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 11 10

Page 97: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4–12 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*

COMUTATOR REGLARETEMPERATURÃSe apasã butonul de control al temperaturii.

(sus) : Temperatura doritã va ficrescutã cu câte 0,5°C lafiecare apãsare a butonuluipânã la maxim 32°C. (esteafiºat semnul „ ").

(jos): Temperatura doritã va fi

scãzutã cu câte 0,5°C lafiecare apãsare a butonuluipânã la minim 18°C. (esteafiºat semnul „ ").

COMUTATOR MOD „AUTO”La apãsarea butonului „AUTO", temperatura

din interior va fi menþinutã automat la

valoarea doritã.

Vor fi comandate automat modul de

distribuire, suflanta, aerul condiþionat ºi

recircularea.

DESCRIERE GENERALÃDacã automobilul dvs. Daewoo esteechipat cu sistem de aer condiþionat FATC(control complet automat al temperaturii),la apãsarea butonului „AUTO” secontroleazã automat temperatura lavaloarea doritã.

Temperatura doritã este controlatã desemnale de senzorul din vehicul, senzorulde temperaturã a lichidului de rãcire,senzorul de temperaturã a mediuluiambiant ºi senzorul de soare.

ATENÞIE

Dacã indicatorul de temperaturã

clipeºte de 5 ori la intervale de 0,5

secunde imediat dupã pornirea

motorului, înseamnã cã FATC are un

defect. Se opreºte imediat aerul

condiþionat ºi se contacteazã o

unitate service Daewoo autorizatã.

Page 98: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–13

ATENÞIE

Nu lipiþi bandã sau etichete adezive în

jurul senzorului de temperaturã/

umiditate pentru a-l lasã sã lucreze pe

toatã plaja de valori.

NOTÃ

Când temperatura afiºatãtã fie este

„ " (maximã) sau „ " (minimã),

ventilatorul funcþioneazã continuu la

vitezã maximã chiar dacã temperatura

a atins valoarea doritã.

SENZOR DE TEMPERATURÃAcest senzor furnizeazã informaþii despre

temperatura din compartimentul pasagerilor

pentru funcþionarea sistemului de aer

condiþionate în modul „AUTO"..

COMUTATOR SELECÞIE MODFUNCÞIONAREDacã butonul comutatorului este apãsat,

modul „AUTO” de funcþionare este întrerupt

ºi distribuþia aerului va fi fãcutã conform

schemei urmãtoare:

→ Face → Bi-level → Foot → Foot+Defrost

Senzor de temperaturã

Page 99: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

4–14 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*

COMUTATOR RECIRCULARELa apãsarea acestui buton se recirculã aerul

din interior ºi nu cel din afarã ºi invers. La

apãsarea butonului comutatorului este anulat

modul de funcþionare „AUTO".

Martorul luminos va indica funcþionarea în

regim de recirculare a aerului.

COMUTATOR TREPTESUFLANTÃLa apãsarea butonului comutatorului suflantei

este anulat modul de funcþionare „AUTO" iar

viteza suflantei va creºte/scãdea cu o

treaptã la fiecare apãsare.

COMUTATOR AERCONDIÞIONATDin acest buton se porneºte ºi se opreºte

aerul condiþionat. La apãsarea butonului

comutatorului este anulat modul de

funcþionare „AUTO".

Martorul luminos va indica funcþionarea

aerului condiþionat.

Page 100: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–15

BUTON OFFPentru oprirea sistemului de aer condiþionat

se apasã acest buton.

COMUTATOR DEZGHEÞAREAcest comutator este folosit la dezgheþarea

parbrizului. Când este apãsat se trece în

modul de admisie aer prospãt din exterior ºi

este pornit aerul condiþionat.

Acest mod poate fi anulat apãsând butonul

comutatorului de dezgheþare sau butonul

comutatorului de selectare a modului de

funcþionare.

Viteza suflantei se poate schimba dupã

necesitãþi.

SFATURI PENTRU UTILIZAREACORECTÃ A SISTEMULUI DEAER CONDIÞIONAT• Dacã vehiculul a fost parcat expus di-

rect radiaþiei solare, se vor deschidetoate geamurile înaintea porniri isistemului de aer condiþionat.

• Pentru a curãþa ferestrele aburite pe vremeploioasã se va scãdea temperatura îninteriorul vehiculului prin folosirea aeruluicondiþionat, care este cel mai eficace peastfel de vreme.

• La conducerea în trafic aglomerat, rãcireapoate deveni insuficientã datoritãfuncþionãrii motorului într-o treaptã devitezã inferioarã sau opririlor dese.

• Cînd nu se foloseºte aerul condiþionat olunã sau mai mult, se porneºte motorul,se lasã la ralanti cîteva minute cu aerulconþionat pornit, o datã pe fiecaresãptãmînã, chiar ºi iarna. Aceasta vamenþine compresorul ºi garniturile unse ºiva prelungi viaþa sistemului.

• Compresorul aerului condiþionat nufuncþioneazã dacã suflanta nu estepornitã.

Page 101: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5SISTEMUL AUDIO*

(RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Page 102: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–2 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

VOL BAS TRE FAD BALST

FM1FM2AM

MTL

AST

SCAN

AM/FM

PU

SHON-OFF

VOL

SCAN

SOUND

EJECT PROGRAM

HI-POWER 25Wx4CHDOLBY SYSTEM

PS/AS

1 2 3

654

RPT

RADIOUL ªI CASETOFONUL(AKF-8846)*Înainte de a folosi sistemul audio, citiþi cu

atenþie instrucþiunile de utilizare.

Pentru a obþine cele mai bune performanþe

pentru sistemul dumneavoastrã audio

trebuie sã vã familiarizaþi cu operaþiile de

utilizare pentru acest sistem.

Facilitãþi

– Design ergonomic

– Putere ieºire (25W x 4 canale)

– Mecanism deck Automatic full logic

– 18-Posturi preselectate 18(or 24*)

(FM-12, AM-6, LW-6*)

PANOUL FAÞÃ

7. Buton Scoatere Casetã 8. Locaº casetã 9. Casete & Buton Programe10. Buton Selecþie Frecvenþe11. Scananare posturi12. Afiºaj L.C.D.

1. Buton Control Volum /Pornit-Oprit

2. Buton Reglare(Volum/Joase/Înalte/Balans/Faþã-Spate)

3. LED* Securitate Sistem

4. Auto Memorie / Buton Scanare Selectare

5. Butoane selectare Sus( )/Jos( ) 6. Butoane posturi preselectate (No. 1-6)

: Dolby-B Reducere Zgomot Fond

– Dolby-B reducere zgomot de fond

ATENÞIE

Tensiunea mare poate defectasistemul audio.Nu depãºiþi tensiunea de 14V DC.

1 2

1110 8 4 3

6125

7 9

Page 103: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–3

VOL BAS TRE FAD BALST

FM1FM2AM

MTL

AST

SCAN

FRECVENÞELE RADIO

Receptia programelor radio este afectatã, în

funcþie de puterea de emisie a staþiei,

distanþa faþã de emiþãtor, clãdiri, munþi ºi alte

influenþe externe. Calitatea recepþiei

programelor radio este influenþatã de factorii

externi.

ATENÞIE

Opriþi aparatul de radio în cazulfolosirii pentru pornire a unei bateriisuplimentare conectatã prin cabluri delegãturã, pentru a evita deteriorareacircuitelor electronice.

AFIªAJ L. C. D.

NOTÃ

• Sistemul Dolby de reducere a

zgomotului este produs sub licenþã

Dolby Laboratories Licensing Cor-

poration.

• Simbolurile „Dolby" ºi dublu-D sunt Mãrci Înregistrate ale DolbyLaboratories Licensing Corporation

8. Frecvenþa Radio / Indicator bandã/

Condiþii nivel audio

9. Indicator frecvenþã FM/AM/LW

10. Indicator Volum

11. Indicator Joase

12. Indicator Înalte

13. Indicator Volum Faþã/Spate

14. Indicator Balans

1. Indicator direcþie caasetã

2. Indicator FM stereo

3. Indicator recepþie slabã FM

4. Afiºaj Buton Preselectat

5. Indicator casetã Metal

6. Dolby-B NR

7. Indicator Auto memory

10 11 12 2 13 3 14 4

5

6

7

891

Page 104: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–4 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

PRINCIPII GENERALE DE FUNCÞIONARE

Buton Control Volum / Pornit/Oprit (1)

Pornire:Apãsaþi acest buton pentru a porni sistemulaudio.

Oprire:Pentru oprirea sistemului audio apãsaþi încãodatã butonul.Se va auzi un sunet iar afiºajul V.F.D. se vastinge.

Moduri de selectare: (2)

Selectare mod audio :

Pentru selectarea modului audio dorit, apãsaþi

butonul de control mod audio (2).

Pe afiºaj apare modul audio împreunã cu un

semnal numeric.

La fiecare apãsare a acestui buton, modul

audio se schimbã dupã cum urmeazã ;

→ VOL → BAS → TRE → FAD→ BAL

Dacã modul audio dorit este selectat, poate

fi reglat prin rotirea acestui butonului.

Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj va

apare semnalul iniþial.

Controlul Volum (1):

1. Apãsaþi butonul pornit/volum (1), rotiþi în

sens orar pentru a creºte volumul ºi în

sens anti-orar pentru a scãdea volumul.

Pe afiºaj va apare intensitatea

volumului,afiºatã printr-un semnal

numeric.

2. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

va apare semnalul iniþial.

NOTÃ

• Modul de funcþionare a sistemuluiaudio va fi cel dinaintea opririi lui.

• Cînd este scoasã caseta, modul defuncþionare trece automat pe radio.

• Sistemul audio este operaþionalcând cheia de contact este pepoziþia „ACC" sau „ON".

Page 105: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–5

Control Înalte:

Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor înalte.

1. Folosind butonul (2), selectaþi modul de

control înalte.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „TRE", rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic

pentru a creºte nivelul tonurilor înalte ºi

în sens invers acelor de ceasornic

pentru a scãdea nivelul tonurilor înalte.

Afiºajul va indica nivelul tonurilor înalte

printr-un semnal numeric.

Semnalul numeric „0" indicã nivelul origi-

nal al tonurilor înalte.

Nivelul maxim al tonurilor înalte este

„+5" iar cel minim este „-5".

3. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

Control Joase:

Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor joase.

1. Folosind butonul (2), selectaþi modul de

control joase.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „BAS", rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic

pentru a creºte nivelul tonurilor joase ºi

în sens invers acelor de ceasornic

pentru a scãdea nivelul tonurilor joase.

Afiºajul va indica nivelul tonurilor joase

printr-un semnal numeric.

Semnalul numeric „0" indicã nivelul origi-

nal al tonurilor joase.

Nivelul maxim al tonurilor joase este „+5"

iar cel minim este „-5".

3. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

Controlul Balans:

Utilizat pentru a regla nivelul volumului în

difuzoarele din stânga sau dreapta.

1. Folosind butonul (2), selectaþi modul de

control balans.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „BAL",rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic

pentru a creºte nivelul volumului în

difuzoarele din dreapta.

Indicatorul nivelului balans se va

schimba de la „R1" la „R15".

3. Pentru a creºte nivelul volumului în

difuzoarele din stânga, rotiþi butonul în

sens invers acelor de ceasornic .

Indicatorul nivelului balans se va

schimba de la „L1" la „L15".

4. Dacã afiºajul indicã „0", volumul din

difuzoarele din stânga ºi dreapta este

egal.

5. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

Page 106: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–6 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Control Volum Faþã-Spate :

Util izat pentru reglarea volumului în

difuzoarele din faþã sau spate.

1. Folosind butonul (2),selectaþi modul de

control Raport faþã-spate.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „FAD", rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic

pentru a scãdea volumul în difuzoarele

din spate. Indicatorul nivelului „FAD" se

va schimba de la „F1" la „F15".

3. Pentru a scãdea nivelul volumului în

difuzoarele din faþã, rotiþi acest buton în

sens invers acelor de ceasornic.

Indicatorul nivelului „FAD" se va schimba

de la „R1" la „R15".

4. Dacã afiºajul indicã „0", volumul din

difuzoarele din faþã ºi spate este egal.

5. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

RADIO

1. Apãsaþi butonul (1) pentru a porni

sistemul audio.

2. Apãsaþi butonul (10) pentru a selecta

banda doritã.

Banda este schimbatã în ordinea ;

3. Pentru selectarea manualã a staþiei dorite

folosiþi butoanele creºtere/descreºtere

frecvenþã sau butonul de preselectare.

4. Dacã funcþioneazã casetofonul, puteþi

porni radioul prin simpla scoatere a

casetei sau apãsarea butonului (RADIO

10).

Selectare posturi dorite

Acord automat:Pentru cãutarea rapidã a urmãtorului post (în

direcþia corespunzãtoare semnului ( )

( ) sau ( ) ) apãsaþi butoanele de

selectare ( ) sau ( ) mai mult de 0,5

secunde.

Acord manual:

Apãsaþi butoanele ( ) sau ( )pentru a

creºte sau a descreºte frecvenþa mai puþin

de 0,5 secunde.Frecvenþa se modificã cu

câte 9kHz în banda AM, cu câte 1kHz în

banda LW ºi câte 50kHz în banda FM.

Folosind butoanele de preselectare:

Pentru selectarea postului dorit, memorat pe

butonul respectiv, apãsaþi butonul mai puþin

de 2 secunde.

NOTÃ

Sistemul audio funcþioneazã cândcheia de contact este pe poziþia„ACC" sau „ON".

→ FM1 → FM2 → AM (or MW) → LW*

Page 107: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–7

Buton scanare staþii preselectate :

Pentru cãutarea postului dorit, memorat pe

unul din butoanele de preselectare posturi ,

apãsaþi butonul (4) mai puþin de 2 secunde.

Posturile memorate, pe butoanele de

preselectare (1-6), în banda AM, LW sau

FM (FM1 sau FM2), sunt recepþionate

succesiv pentru câte 5 secunde.

Afiºajul va indica frecvenþa ºi numarul

butonului de preselectare (va lumina

intermitent) a postului respectiv.

Dupã scanarea tuturor posturilor

preselectate, aceastã funcþie este automat

opritã, postul ascultat acum fiind cel

dinaintea începerii scanãrii.

Când postul dorit este recepþionat, apãsaþi

acest buton încã odatã, sau butonul de

preselectare corespunzãtor.

Memorare manualã:

1. Selectaþi banda doritã cu ajutorul

butonului de selectare bandã (10).

2. Selectaþi postul dorit folosind butonul de

acord crescãtor / descrescãtor (5).

3. Apãsaþi mai mult de 2 secunde unul din

cele 6 butoane de preselectare.

Numãrul butonului de preselectare va fi

indicat pe afiºaj iar postul va fi introdus

în memorie.

4. Prin aceeaºi metodã puteþi memora

posturile dorite, pentru toate cele 6

butoane de preselectare.

Memorarea Posturilor

Se pot memora câte 6 posturi, pentru fiecare

bandã (FM1, FM2, AM and LW*),

corespunzãtoare pentru cele 8 butoane de

preselectare.

Memorare automatã:1. Selectaþi banda doritã cu ajutorul

butonului de selectare bandã (10).

2. Apãsaþi butonul auto memorie (4) mai

mult de 2 secunde, pânã când auziþi un

semnal sonor.

3. Cele mai puternice 6 posturi, sunt

memorate automat, în secvenþã, pentru

cele 6 butoane de preselectare.Dacã

funcþia începe de la un buton de

preselectare (altul decât 1), memorarea

posturilor se va face de la acel buton de

preselectare, pânã la butonul de

preselectare numãrul 6.

4. Dupã memorarea posturilor, începe

automat scanarea posturilor

preselectate, astfel încât ele sunt

recepþionate succesiv pentru câte 5

secunde. Cãutarea posturilor se va opri

automat ºi se va auzi primul post

memorat.

Page 108: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–8 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

FUNCÞIONARE CASETOFON

1. Apãsaþi butonul (1), pentru a pornisistemul audio.

2. Introduceþi o casetã pe fantã, cudecupajul pentru bandã îndreptat spredreapta.Astfel începe redarea ei, iar afiºajul vaindica „PLAY" .

3. Dacã ascultaþi o casetã înregistratã însistem Dolby, apãsaþi butonul Dolby B( ), pentru reducerea zgomotului defond.

4. Pentru a scoate caseta apãsaþi butonuleject (7).Modul de funcþionare este schimbatautomat pe radio.

Program:

Dacã doriþi redarea pãrþii opuse a casetei încurs de redare, apãsaþi simultan butonulderulare înainte ( ) ºi derulare înapoi ( ).

Auto Reverse

La capãtul benzii, sistemul comutã automatpe cea de a doua parte a casetei.

Buton bandã metal

Apasaþi butonul bandã metal „MTL" atunci

când introduceþi în casetofon o casetã cu

bandã metal, crom, etc.

Afiºajul L.C.D. va indica „MTL".

Opriþi aceasta funcþie pentru casete

normale.

Derulare Înainte / Înapoi &

Buton program (9)

Derulare Înainte:Pentru a derula înainte caseta, apãsaþibutonul derulare înainte ( ). Afiºajul L.C.D.

va indica direcþia de derulare a caseteiDacã caseta a fost derulatã pânã la capãt,începe automat rularea ei pe partea opusã.

Pentru a opri derularea înainte apãsaþi

butonul derulare înapoi ( ).

Derulare Înapoi:Pentru a derula înapoi caseta, apãsaþibutonul derulare înapoi ( ). Afiºajul L.C.D.

va indica direcþia de derulare a caseteiDacã caseta a fost derulatã pânã la capãt,începe automat rularea ei pe partea opusã.

Pentru a opri derularea înapoi apãsaþi butonul

derulare înaintei ( ).

Page 109: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–9

Butonul Dolby B de reducere a

zgomotului de fond

Dacã introduceþi o casetã înregistratã însistem Dolby, apãsaþi butonul Dolby ( )de reducere a zgomotului de fond.Pe afiºaj apare simbolul ( ).Acest sistem reduce zgomotul de fond„fâºâitul", la redarea casetei.

NOTÃ

• Sistemul Dolby de reducere a

zgomotului este produs sub licenþã

Dolby Laboratories Licensing Cor-poration.

• Simbolurile „Dolby" ºi dublu-D sunt Mãrci Înregistrate ale DolbyLaboratories Licensing Corporation

SISTEMUL ANTI-FURTCartela de identificare, pe care este imprimatcodul de securitate, se livreazã odatã cuvehiculul. Trebuie pãstratã într-un loc sigur,NU în vehicul.

Sistemul de securitate pentru aparatura au-dio, este activat imediat de câte ori aceastaeste deconectatã de la baterie.

Pentru a permite funcþionarea din nou aaparaturii audio, va trebui sã introduceþi uncod de acces format din patru cifre, cuajutorul butoanelor pentru posturipreselectate.

Lumina LED pentru securitatea aparaturii, valumina intermitent când este scoasã cheiadin contact ºi se va opri când cheia de con-tact este pusã pe poziþia I.

Introducere cod acces1. Când conectaþi aparatura, LED-ul pentru

securitate va lumina cu intermitenþã.2. Porniþi aparatura. Afiºajul va indica

„CODE" ºi se va auzi un semnal sonor.3. Introduceþi codul de acces, folosind

butoanele pentru posturi preselectate.

4. Dacã a fost introdus codul corect, se va

auzi un semnal sonor iar aparatura au-

dio porneºte, care acum va funcþiona.

Dacã este introdus un cod incorent,

afiºajul va indica „Err" pentru câteva

secunde, dupã care pe afiºaj apare

mesaul „"CODE" ºi se va auzi un

semnal sonor.

Repetaþi procedura 3 de introducere a

codului de acces.

Page 110: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–10 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

CD

EQ

MUTEAM/FM

SOUND

TAPE

CLASSICEQ

CHST

HI-POWER 35Wx4CHDOLBY SYSTEM

1 2 3

654

RPT UP

DNRDNINT

PS/AS

SCAN

PUSH ON-OFF VOL

PANOU FAÞÃRADIOUL, CASETOFONUL ªICD PLAYER (AKD-0636)*Înainte de a folosi sistemul audio, citiþi cu

atenþie instrucþiunile de utilizare.

Pentru a obþine cele mai bune performanþe

pentru sistemul dumneavoastrã audio

trebuie sã vã familiarizaþi cu operaþiile de

utilizare pentru acest sistem.

Facilitãþi

– Design ergonomic

– Putere ieºirePutere ieºire (35W x 4

canale)

– Mecanism deck logic ºi total automatic

– 18-Posturi preselectate FM-12, AM-6

– Funcþie repetare

– Funcþie Introducere / Amestecare

– Funcþie Pause

– Funcþia selectare melodii (AMS)

– Reducere zgomot de fond Dolby-B

– 7 Frecvenþe, Egalizator EQ 5 moduri

NOTÃ

Pentru disc de 8 cm este necesaradaptor SONY CSA-9.

15 13 12 4 10 6

79 814516117

2 3 11

Page 111: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–11

1. Buton Control Volum /Pornit-Oprit

2. Buton Pornit /Pause CD-player*

3. Buton pornire Radio ºi selectare Bandã(FM/AM)

4. LED* Securitate Sistem

5. Buton scanare

6. Buton mute

7. Egalizator EQ(Classic, Pop, Rock, Jazz, Voice)

8. Butoane posturi preselectate (No.1-6)

: Buton Dolby-B Reducere zgomot de

fond

RPT (Buton Repetare): Redare repetatã (pentru o melodie)

pentru CD

INT (Buton Introducere): Citire introducere (pentru toate

melodiile) pentru CD

RDM (Buton Amestecare): Citire aleatoare a melodiilor de pe CD

9. Buton Scoatere Casetã

10. Buton Scoatere Discuri

11. Locaº Casetã

12. Afiºaj electronic V. F. D.

13. Locaº discuri CD

14. Buton Scanare Selectare / Auto Memorie

15. Buton Program & Pornire casetofon

16. Buton selectare Sus/Jos sau Derularerapidã Înainte/Înapoi

17. Buton selectare Sunet

NOTÃ

• Sistemul Dolby de reducere azgomotului de fond este produs sublicenþã Dolby Laboratories LicensingCorporation.

• Simbolurile „Dolby" ºi dublu-Dsunt mãrci înregistrate ale Dolby

Laboratories Licensing Corporation.

Page 112: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–12 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

CD-C INTRO SCAN RPT RDM MTL

STMUTE DISC AST TRACK CH

TAPE 5EQ OFF CLASSIC POP

ROCK JAZZ VOICE

AFIªAJUL V. F. D.FRECVENÞELE RADIO

Recepþia radio este afectatã de puterea

semnalului emis de staþie, distanþa de la

emiþãtor, clãdiri, poduri, munþi ºi alte influenþe

externe. Acestea cauzeazã modificãri

intermitente ale calitãþii recepþiei.

ATENÞIE

Opriþi aparatul de radio în cazulfolosirii pentru pornire a unei bateriisuplimentare conectatã prin cabluri delegãturã, pentru a evita deteriorareacircuitelor electronice.

1. Indicator Pornire CD 2. Indicator încãrcare CD 3. Indicator recepþie slabã FM 4. Indicator funcþie Introducere 5. Indicator bandã Metal 6. Indicator funcþie Repetare 7. Indicator funcþie Auto-memorie 8. Indicator funcþie casetã 9. Indicator funcþie Amestecare10. Indicator numãr post preselectat11. Indicator control audio

12. Radio : StaþieCasetofon : Mod funcþionareCD : Afiºare numãr Disc

13. Dolby Indicator funcþie reducerezgomot de fond

14. Indicator Bandã FM/AM15. Indicator FM stereo16. Indicator casetã17. Indicator direcþie casetã18. Indicator funcþie scanare19. Indicator funcþie Mute20. Indicator nr. disc la CD changer

2 1 15 4 13 18 620 9 5 8

111012714 31617

19

Page 113: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–13

PRINCIPII GENERALE DE FUNCÞIONARE

Buton control Volum / Pornit/Oprit (1)

Pornire:Apãsaþi acest buton pentru a porni sistemulaudio.

Oprire:Apãsaþi încã odatã acest buton pentru a oprisistemul audio.

Reglarea modului audio (sound) (2)

Mod selectare sound (17) :

Pentru selectarea modului audio dorit, apãsaþi

butonul de selectare (2).

La fiecare apãsare a acestui buton, modul

audio se schimbã dupã cum urmeazã:

→ VOL → BAS → TRE → FAD→ BAL

Când este selectar modul dorit reglaþi nivelul

dorit prin rotirea butonul volum (1).

Dupã reglare se face trecea automatã la

starea iniþialã în 5 secunde.

Control Volum (1):

1. Rotiþi acest buton (1) în sensul acelorde ceasornic pentru a creºte nivelulvolumului ºi în sens invers acelor deceasornic pentru a scãdea nivelulvolumului.

NOTÃ

• Când scoateþi caseta sau discul,modul de funcþionare al sistemuluiaudio este transferat automat peRadio.

Page 114: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–14 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Control Înalte:

Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor înalte.

1. Folosind butonul (17), selectaþi modul de

control înalte.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „TRE", rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic

pentru a creºte nivelul tonurilor înalte ºi

în sens invers acelor de ceasornic

pentru a scãdea nivelul tonurilor înalte.

Afiºajul va indica nivelul tonurilor înalte

printr-un semnal numeric.

Semnalul numeric „0" indicã nivelul origi-

nal al tonurilor înalte.

Nivelul maxim al tonurilor înalte este

„+5" iar cel minim este „-5".

3. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

Control Joase:

Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor joase.

1. Folosind butonul (17), selectaþi modul de

control joase.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „BAS", rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic

pentru a creºte nivelul tonurilor joase ºi

în sens invers acelor de ceasornic

pentru a scãdea nivelul tonurilor joase.

Afiºajul va indica nivelul tonurilor joase

printr-un semnal numeric.

Semnalul numeric „0" indicã nivelul origi-

nal al tonurilor joase.

Nivelul maxim al tonurilor joase este „+5"

iar cel minim este „-5".

3. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

Controlul Balans:

Utilizat pentru a regla nivelul volumului în

difuzoarele din stânga sau dreapta.

1. Folosind butonul (17), selectaþi modul de

control balans.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „BAL",rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic

pentru a creºte nivelul volumului în

difuzoarele din dreapta.

Indicatorul nivelului balans se va

schimba de la „R1" la „R15".

3. Pentru a creºte nivelul volumului în

difuzoarele din stânga, rotiþi butonul în

sens invers acelor de ceasornic .

Indicatorul nivelului balans se va

schimba de la „L1" la „L15".

4. Dacã afiºajul indicã „0", volumul din

difuzoarele din stânga ºi dreapta este

egal.

5. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

Page 115: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–15

Control Volum Faþã-Spate:

Util izat pentru reglarea volumului în

difuzoarele din faþã sau spate.

1. Folosind butonul (17), selectaþi modul de

control volum faþã-spate.

2. Când pe afiºaj apare mesajul „FAD", rotiþi

butonul (1) în sensul acelor de ceasornic

pentru a scãdea volumul în difuzoarele

din spate. Indicatorul nivelului „FAD" se

va schimba de la „F1" la „F15".

3. Pentru a scãdea nivelul volumului în

difuzoarele din faþã, rotiþi acest buton în

sens invers acelor de ceasornic.

Indicatorul nivelului „FAD" se va schimba

de la „R1" la „R15".

4. Dacã afiºajul indicã „0", volumul din

difuzoarele din faþã ºi spate este egal.

5. Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.

Egalizatorul (EQ):

• Selectaþi unul din stilurile predefinite

• Classic

• Pop

• Rock

• Jazz

• Voice (Voce)

Control Balans:

În condiþiile selectãrii control balance, rotiþi

butonul în sensul acelor de ceasornic pentru

a creºte nivelul volumului în difuzoarele din

dreapta.

Dacã afiºajul indicã „0", volumul din

difuzoarele din stânga ºi dreapta este egal.

Dupã 5 secunde de la reglare, pe afiºaj

apare semnalul iniþial.Mute:

• Mute (fãrã sunet).

Page 116: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–16 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

RADIO

1. Apãsaþi butonul (1) pentru a porni

sistemul audio.

2. Apãsaþi butonul (3) pentru a selecta

banda doritã.

Banda este schimbatã în ordinea:

→ FM1 → FM2 → AM(MW) → LW

3. Pentru selectarea manualã a staþiei dorite

folosiþi butoanele creºtere/descreºtere

frecvenþã sau butonul de preselectare.

4. Dacã doriþ i ascultarea posturilor

memorate apasaþi butonul de scanare

presetare.

5. Dacã doriþi pornirea casetofonului atunci

când funcþioneazã CD player sau

casetofonul, apãsaþi butonul „AM/FM"

(3).

NOTÃ

Sistemul audio funcþioneazã cândcheia de contact este pe poziþia„ACC" sau „ON".

Buton scanare staþii preselectate:

Pentru cãutarea postului dorit, memorat pe

unul din butoanele de preselectare posturi,

apãsaþi butonul (14) mai puþin de 2 secunde.

Posturile memorate, pe butoanele de

preselectare, în banda AM, LW sau FM

(FM1 sau FM2), sunt recepþionate succesiv

pentru câte 5 secunde.

Afiºajul va indica frecvenþa ºi numarul

butonului de preselectare (va lumina

intermitent) a postului respectiv.

Dupã scanarea tuturor posturilor

preselectate, aceastã funcþie este automat

opritã, postul ascultat acum fiind cel

dinaintea începerii scanãrii.

Când postul dorit este recepþionat, apãsaþi

acest buton încã odatã, sau butonul de

preselectare corespunzãtor.

Selectare posturi dorite

Acord automat:Folosiþi butonul se cãutare automatã (16)

pentru a gãsi rapid staþia doritã.

Pentru cãutarea rapidã a urmãtorului post (în

direcþia corespunzãtoare semnului ( )

( ) sau ( ) ) apãsaþi butoanele de

selectare ( ) sau ( ) mai mult de 0,5

secunde.

Acord manual:

Apãsaþi butoanele ( ) sau ( )pentru a

creºte sau a descreºte frecvenþa mai puþin

de 0,5 secunde.Frecvenþa se modificã cu

câte 9kHz în banda AM, cu câte 1kHz în

banda LW ºi câte 50kHz în banda FM.

Folosind butoanele de preselectare:

Pentru selectarea postului dorit, memorat pe

butonul respectiv, apãsaþi butonul mai puþin

de 1 secunde.

Page 117: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–17

FUNCÞIONARE CASETOFON

1. Apãsaþi butonul (1), pentru a pornisistemul audio.

2. Introduceþi o casetã pe fantã, cudecupajul pentru bandã îndreptat spredreapta.Astfel începe redarea ei, iar afiºajul vaindica „PLAY" .

3. Dacã existã deja o casetã în fantacasetofonului, apãsaþi butonul (15)pentru a o reda.

4. Dacã ascultaþi o casetã înregistratã însistem Dolby, apãsaþi butonul Dolby B( ), pentru reducerea zgomotului defond.

5. Pentru a scoate caseta apãsaþi butonuleject (9).Modul de funcþionare este schimbatautomat pe radio.

Memorare manualã:

1. Selectaþi banda doritã cu ajutorul

butonului de selectare bandã (3).

2. Selectaþi postul dorit folosind butonul de

acord crescãtor/descrescãtor (16).

3. Apãsaþi mai mult de 1 secunde unul din

cele 6 butoane de preselectare.

Numãrul butonului de preselectare va fi

indicat pe afiºaj iar postul va fi introdus

în memorie.

4. Prin aceeaºi metodã puteþi memora

posturile dorite, pentru toate cele 6

butoane de preselectare.

Memorarea Posturilor

Se pot memora câte 6 posturi, pentru fiecare

bandã (FM1, FM2, AM), corespunzãtoare

pentru cele 6 butoane de preselectare.

Memorare automatã:1. Selectaþi banda doritã cu ajutorul

butonului de selectare bandã (3).

2. Apãsaþi butonul auto memorie (14) mai

mult de 2 secunde, pânã când auziþi un

semnal sonor.

3. Cele mai puternice 6 posturi, sunt

memorate automat, în secvenþã, pentru

cele 6 butoane de preselectare.Dacã

funcþia începe de la un buton de

preselectare (altul decât 1), memorarea

posturilor se va face de la acel buton de

preselectare, pânã la butonul de

preselectare numãrul 6.

4. Dupã memorarea posturilor, începe

automat scanarea posturilor

preselectate, astfel încât ele sunt

recepþionate succesiv pentru câte 5

secunde. Cãutarea posturilor se va opri

automat ºi se va auzi primul post

memorat.

Page 118: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–18 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Pornire Casetofon / Buton Program (15)

Dacã doriþi pornirea casetofonului, cândradioul sau CD-ul este pornit, apãsaþi acestbuton dacã este deja prezentã o casetã înfantã. Modul este schimbat automat pecasetofon ºi începe redarea casetei.

Dacã doriþi redarea pãrþii opuse a casetei încurs de redare, apãsaþi butonul program.

Auto Reverse

La capãtul benzii, sistemul comutã automatpe cea de a doua parte a casetei.

Derulare Înainte / Înapoi (16)

Derulare Înainte:Pentru a derula înainte caseta, apãsaþibutonul ( ).Pe afiºaj apare mesajul „FF".Dacã caseta afost derulatã pânã la capãt, începe automatrularea ei pe partea opusã.Pentru oprirea derulãrii, apãsaþi butonulpornire casetofon/program (15).

Derulare Înapoi:Pentru a derula înapoi caseta, apãsaþibutonul( ) .

Pe afiºaj apare mesajul „FF".Dacã caseta afost derulatã pânã la capãt, începe automatrularea ei pe partea opusã.Pentru oprirea derulãrii, apãsaþi butonulpornire casetofon/program (15).

Funcþia de selectare automatã melodii

(16)

Funcþia AMS selecteazã automat melodiadoritã, prin citirea spaþiului gol (neînregistrat)dintre melodii .Dacã între melodiile de pe casetã nu existãspaþiu gol, sistemul nu va funcþiona corect.Pentru funcþionarea corectã a sistemului,este recomandat ca spaþiul gol dintre melodiisã fie de aproximativ 4 secunde.Pentru a asculta urmãtoarea melodie,apãsaþi butonul ( )" mai puþin de 1,5secunde. Pe afiºaj apare mesajul „A-FF".Banda este derulatã înainte ºi începe redareaurmãtoarei melodii.Dacã apãsaþi butonul ( ) mai puþin de 1,5secunde, pe afiºaj apare mesajul „A-RE",caseta va fi derulatã înapoi iar melodiacurentã va fi redatã de la început.Pentru a asculta melodia precedentã,apãsaþi încã odatã butonul ( ).Când începe redarea melodiei funcþia AMSeste automat opritã.Pentru a opri funcþia AMS în timpul operãrii,apãsaþi încã odatã butonul AMS.

Page 119: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–19

Butonul Dolby B de reducere a

zgomotului de fond

Dacã introduceþi o casetã înregistratã însistem Dolby, apãsaþi butonul Dolby ( )de reducere a zgomotului de fond.Pe afiºaj apare simbolul ( ).Acest sistem reduce zgomotul de fond„fâºâitul", la redarea casetei .

FUNCÞIONARE CD-PLAYER

1. Apãsaþi butonul (1) de pornire asistemului audio.

2. Introduceþi un disc în fanta CD playerului.Începe redarea primei melodiiînregistrate.

3. Dacã existã deja un disc încãrcat înfanta CD playerului, apãsaþi butonul(CD).

4. Pentru a scoate discul, apãsaþi butonul

eject.

Dacã discul nu este scos din locaº în 10

secunde, va fi reîncãrcat automat.

Modul de funcþionare este trecut automat

pe radio.

Sesizare automatã Bandã Metal

Dacã este introdusã o casetã cu bandãmetal, unitatea o sesizeazã automat, iar peafiºaj apare mesajul „MTL".

Butonul Repetare

Dacã apãsaþi butonul „RPT", melodia curentãeste redatã repetat.Pe afiºaj apare indicaþia „RPT", melodiacurentã este redatã repetat pânã cândaceastã funcþie este anulatã.Pentru anulare, apãsaþi încã odatã acestbuton.

Page 120: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–20 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Buton pornire CD Player (2)

Pentru a porni CD-playerul atunci cândsistemul funcþioneazã în sistem radio saucasetofon ºi existã deja un disc introdus în

CD-player, apãsaþi butonul (CD), sistemul

audio trece automat în mod CD player.

Buton derulare Înainte / Înapoi (16)

Pentru derularea inainte sau înapoi, apãsaþibutoanele „ (înainte)" sau „ (înapoi)"

ºi eliberaþi butonul când discul ajunge în

porþiunea doritã.

CD-playerul începe redarea în mod normal.

Buton selectare melodii Sus/Jos (16)

Pentru selectarea uºoarã a melodiei dorite,

cu cea urmãtoare sau cea precedentã,

apãsaþi butoanele sus / jos (16) .

Pentru selectarea melodiei urmãtoare apãsaþi

odatã butonul /sus ( ).

La fiecare apãsare a acestui buton este

selectatã melodia care urmeazã pe disc.

Pentru selectarea melodiei precedente

apãsaþi butonul /jos ( ).

La fiecare apãsare a acestui buton este

selectatã melodia precedentã pe disc.

NOTÃ

Când se opereazã în sistem deamestecare, ordinea melodiilor va fialeasã în mod aleator.

Buton amestecare melodii (RDM)

Pentru redarea aleatoare a melodiilor

înregistrate pe disc, apãsaþi butonul „RDM".

Pe afiºaj apare mesajul „RDM".

Pentru anularea acestei funcþii, apãsaþi acest

buton încã odatã.

Page 121: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–21

Buton Introducere (INT)

Pentru scanarea melodiilor de pe disc,

apãsaþi butonul „INT".

Pe afiºaj apare mesajul „INTRO"ºi se vor

reda primele 10 secunde ale fiecãrei melodii.

Aceastã funcþie este opritã automat când

scanarea ajunge la melodia de la care sa

început aceastã funcþie.

Dacã este redatã melodia doritã, apãsaþi din

nou acest buton. Aceastã funcþie este opritã

automat, CD-playerul trecând pe funcþionare

normalã.

Buton Repetare (RPT)

Pentru redarea repetatã a melodiei curente,

apãsaþi butonul „RPT".

Pe afiºaj apare mesajul „RPT", melodia

curentã fiind redatã repetat pânã la anularea

acestei comenzi.

Pentru anularea acestei comenzi, apãsaþi din

nou acest buton.

SISTEMUL ANTI-FURTCartela de identificare, pe care este imprimatcodul de securitate, se livreazã odatã cuvehiculul. Trebuie pãstratã într-un loc sigur,NU în vehicul.

Sistemul de securitate pentru aparatura au-dio, este activat imediat de câte ori aceastaeste deconectatã de la baterie.

Pentru a permite funcþionarea din nou aaparaturii audio, va trebui sã introduceþi uncod de acces format din patru cifre, cuajutorul butoanelor pentru posturipreselectate.

Lumina LED pentru securitatea aparaturii, valumina intermitent când este scoasã cheiadin contact ºi se va opri când cheia de con-tact este pusã pe poziþia ACC.

Page 122: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–22 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Introducere cod acces1. Când conectaþi aparatura, LED-ul pentru

securitate va lumina cu intermitenþã.2. Porniþi aparatura. Afiºajul va indica

„CODE" ºi se va auzi un semnal sonor.3. Introduceþi codul de acces, folosind

butoanele pentru posturi preselectate.

4. Dacã a fost introdus codul corect, se va

auzi un semnal sonor iar aparatura au-

dio porneºte, care acum va funcþiona.

Dacã este introdus un cod incorent,

afiºajul va indica „Err" pentru câteva

secunde, dupã care pe afiºaj apare

mesaul „CODE" ºi se va auzi un semnal

sonor.

Repetaþi procedura 3 de introducere a

codului de acces.

Page 123: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–23

Magazia CD (AKD-60)*

Magazia CD este plasatã în portbagaj.

Magazia CD poate încãrca 6 discuri.

Melodiile înregistrate pe disc, pot fi redate

în ordinea preferinþelor dumneavoastrã.

Înainte de a opera cu sistemul audio citiþi cu

atenþie instrucþiuniile de folosire.

NOTÃ

Magazia CD este controlatã deunitatea (AKF-0816W).

1. Fantã Magazie CDÎmpingeþi CD magazia în fantã, pânã când se auziþi un sunet de control.

2. Butonul RestMecanismul magaziei CD este prevãzut cu control electronic.Dacã nu funcþioneazã normal apãsaþi acest buton mai mult de 3 secunde.

3. Buton Eject CD magaziePentru scoaterea magaziei CD apãsaþi butonul „eject”.

2 3

1

DIGITAL AUDIO COMPACT DISC CHANGER AKD-60C

Page 124: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–24 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Schimbarea discurilorPentru schimbare:1. Deschideþi spre dreapta uºa culisantã a

magaziei CD.

2. Apãsaþi butonul eject.

3. Scoateþi magazia CD.

4. Trageþi de pârghie. Discul va ieºi dinmagazie.

5. Apucaþi discul de margine ºi scoateþi-lafarã.

Pentru încãrcare:1. Introduceþi discul în magazie cu eticheta

îndreptatã în sus.

2. Împingeþi magazia CD în carcasã, pânacând se aude un sunet de control.

3. Dupã încãrcarea magaziei CD, închideþiuºa culisantã spre stânga.

ATENÞIE

Carcasa magaziei CD poate se poatedefecta.• Introduceþi cu atenþie magazia CD .• Închideþi complet uºa culisantã.

eticheta discului îndreptatãîn sus

pârghiebuton„eject”

Page 125: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–25

FUNCÞIONARE CD-PLAYER

1. Apãsaþi butonul (1) de pornire asistemului audio.

2. Dacã existã discuri în magazia CD,

apãsaþi butonul „CD-C" (11). Începeredarea.

3. Dacã nu aþi introdus încã discuri,încãrcaþi discurile în magazia CD.Magazia CD verificã automat discurile ºieste gata pentru redare.

Când apãsaþi butonul „CD-C" (11),începe redarea primului disc.

4. Pentru comanda Pauzã, în timpul redãrii,

apãsaþi butonul „CD-C" (11).Pentru anularea acestei comenzi,apãsaþi acest buton încã odatã.

5. Dacã doriþi schimbarea din funcþia deradio sau casetofon în funcþia de CD-

player apãsaþi butonul „CD-C".

Buton pornire CD-player (11)

Apãsaþi acest buton pentru a porni CD-

playerul. Modul de funcþionare a sistemului

audio este transferat automat pentru CD-

player.

Dacã nu existã discuri în magazia CD, la

apãsarea acestui buton modul de

funcþionare al sistemului audio nu este

schimbat.

Buton derulare Înainte / Înapoi (5)

Pentru derularea inainte sau înapoi, apãsaþimai mult de 0,5 secunde butoanele „

(înainte)" sau „ (înapoi)" ºi eliberaþi

butonul când discul ajunge în porþiunea

doritã.

CD-playerul începe redarea în mod normal.

Buton selectare melodii sus/jos (5)

Pentru selectarea uºoarã a melodiei dorite,

cu cea urmãtoare sau cea precedentã,

apãsaþi mai puþin de 0,5 secunde butoanele

sus/jos (5).

Pentru selectarea melodiei urmãtoare apãsaþi

mai puþin de 0,5 secunde butonul /sus ( ).

La fiecare apãsare a acestui buton este

selectatã melodia care urmeazã pe disc.

Pentru selectarea melodiei precedente

apãsaþi mai puþin de 0,5 secunde butonul

/jos ( ).

La fiecare apãsare a acestui buton este

selectatã melodia precedentã pe disc.

NOTÃ

Când se opereazã în sistem deamestecare, ordinea melodiilor va fialeasã în mod aleator.

Page 126: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

5–26 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

Buton Introducere (INT)

Pentru scanarea melodiilor de pe disc,

apãsaþi butonul „INT".

Pe afiºaj apare mesajul „INT"ºi se vor reda

primele 10 secunde ale fiecãrei melodii.

Aceastã funcþie este opritã automat când

scanarea ajunge la melodia de la care sa

început aceastã funcþie.

Dacã este selectatã melodia doritã, apãsaþi

acest buton încã odatã. aceastã funcþie este

opritã automat, CD-playerul trecând pe

funcþionare normalã.

Buton amestecare melodii (RDM)

Pentru redarea aleatoare a melodiilor

înregistrate pe disc, apãsaþi butonul „RDM".

Pe afiºaj apare mesajul „RDM".

Pentru anularea acestei funcþii, apãsaþi acest

buton încã odatã.

Buton repetare (RPT)

Pentru repetarea redãrii melodiei curente,

apãsaþi butonul „RPT".

Pe afiºaj apare mesajul „RPT",melodia

curentã fiind redatã repetat pânã la anularea

acestei comenzi.

Pentru anularea acestei comenzi, apãsaþi

butonul încã odatã.

Buton selectare disc / sus (UP)

Pentru selectarea discului în ordine

ascendentã, apãsaþi butonul „UP". Numãrul

discului selectat va fi indicat pe afiºaj.

Buton selectare disc / jos (DN)

Pentru selectarea discului în ordine

descendentã, apãsaþi butonul „DN". Numãrul

discului selectat va fi indicat pe afiºaj.

Page 127: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–27

PROTEJARE ªI ÎNTREÞINERENu lãsaþi niciodatã casetele în

urmãtoarele locuri:

• pe bordul maºinii.

• în locuri unde sunt expuse la

temperaturi ridicate.

• în locuri cu acþiune directã a razelor

soarelui.

• lângã boxe sau zone unde acþioneazã

câmpuri magnetice.

Curãþare cap casetofon

• Puteþi folosii casetã de ºtergere.

• Folosirea excesivã a casetei de

ºtergere poate uza capul casetofonului.

• Citiþi instrucþiunile de folosire a casetei

de ºtergere, înainte de utilizarea ei.

Curãþarea unitãþii

• Dacã panoul unitãþii este murdar,

curãþaþi-l cu o cârpã curatã îmbibatã cu

soluþie siliconicã.

• Nu folosiþi alcool sau alþi solvenþi volatili.

Aceºtia pot ataca suprafeþele exterioare

sau indicaþiile scrise.

Întreþinere Compact Disc

Nu atingeþi suprafaþa activã a discului când

îl scoateþi din magazia CD.

Dupã ce aþi scos discul, puneþi-l imediat în

carcasa lui, pentru a-l proteja de praf sau

pentru a nu-l zgâria.

Nu expuneþi discul acþiunii directe a razelor

soarelui.

Page 128: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

6ÎN CAZ DE AVARIE

Page 129: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

6–2 ÎN CAZ DE AVARIE

SCHIMBAREA UNEI ROÞIPentru a reduce pericolul unei posibileaccidentãri când se schimbã roata, reþineþiurmãtoarea procedurã ºi respectaþi toateindicaþiile:• Plasaþi vehiculul într-un loc sigur în afara

traficului.• Întotdeauna când este posibil, aºezaþi

autoturismul pe o suprafaþã planã ºisolidã.

• Decuplaþi contactul de aprindere ºiscoateþi cheia.

• Cuplaþi luminile de avarie ºi acþionaþifrâna de parcare. Poziþionaþi levierul se-lector al transmisiei automate în poziþia”P” sau, pentru cutia de viteze manualã,cuplaþi în viteza întâi sau mers înapoi.

• Blocaþi, cu ajutorul unei pietre sau uneibucãþi de lemn, roata diagonal opusã roþiicare va fi schimbatã.

• Instalaþi triunghiul reflectorizant.• Toþi pasagerii trebuie sã coboare din

vehicul ºi sã stea undeva în siguranþãîn afara traficului.

AVERTISMENT

Cricul, roata de rezervã sau sculele

depozitate în compartimentul

cãlãtorilor ºi în cazul unei opriri

bruºte sau a unei coliziuni pot sã

loveascã cãlãtorii.

Este indicat ca acestea sa fie

depozitate în locul special amenajat .

ROATA DE REZERVÃ, CRICULªI TRUSA DE SCULEPentru a avea acces la cric ºi la pneu, vatrebui iniþial sã ridicaþi mocheta din portbagaj.Roata de rezervã este asiguratã cu unºurub, sub mochetã.

Pantograf

700kg

LitiuLitiu

1 (NLGI)

Tip

Sarcinã maximã

de lucru

Tip vaselinã

Calitate vaselinã

SPECIFICAÞII PENTRU CRIC

AVERTISMENT

• Nu utilizaþi cricul din dotarea

vehiculului dumneavoastrã la alte

vehicule.

• Sarcina maximã a cricului nu

trebuie depãºitã niciodatã.

NOTÃ

Pentru a evita ca sculele ºi cricul sã

se miºte ºi sã facã zgomot în timpul

mersului, ele trebuie depozitate ºi

asigurate în compartimentul de sub

mochetã.

Page 130: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎN CAZ DE AVARIE 6–3

2

14 3

Sensslãbireºuruburi Cheie roatã

Manivelã cric

Cric

3. Poziþionaþi cricul în punctul de ridicare dinfaþã sau din spate cel mai apropiat deroata ce trebuie schimbatã. Poziþionaþicricul sub punctul de ridicare de pepragul lateral.

4. Montaþi levierul cricului ºi cheia de roþiîn cric cum este arãtat în figura de maijos ºi rotiþi în sens orar pânã când roatase ridicã puþin de pe sol, nu mai mult de30 mm. Înainte de a demonta ºuruburileroþii, asiguraþi-vã cã vehiculul este stabilºi nu existã pericolul ca acesta sã semiºte.

Procedura de schimbare a unei roþi1. Dacã vehiculul este dotat cu capace de

roþi, se utilizeazã dispozitivul special* sauun instrument adecvat pentru demon-tarea capacului roþii cu pneul desumflat.

2. Slãbiþi ºuruburile de roatã cu câte o turã,cu ajutorul cheii de roatã, dar nudemontaþi nici un ºurub înainte ca roatasã fie ridicatã de pe sol.

Page 131: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

6–4 ÎN CAZ DE AVARIE

5. Demontaþi ºuruburile roþii rotindu-le însens antiorar ºi apoi demontaþi roata.

6. Montaþi roata de rezervã ºi strângeþiºuruburile roþii cu mâna rotindu-le însens orar.

8. Coborâþi vehiculul pe sol rotind levierulcricului în sens antiorar.Se strâng ferm ºuruburile roþii, încruciºat(1-2-3-4).

9. Montaþi capacul roþii.AVERTISMENT

Dacã pentru montarea roþii nu seutilizeazã ºuruburi corespunzãtoaresau acestea nu sunt strânsecorespunzãtor, roata se poatedesprinde.• A se utiliza ºuruburi corespun-

zãtoare pentru roþi.• ªuruburile trebuie montate ºi

strânse corect.• A nu se utiliza unsoare la ºuruburile

roþilor.

NOTÃ

În cazul în care condiþiile nu permitridicarea vehicului pe cric sau nusunteþi siguri cã puteþi realiza aceastãoperaþie, sunaþi la un atelierspecializat.

2

14 3

AVERTISMENT

Dacã se utilizeazã cricul în modnecorespunzãtor, vehiculul poatedeveni instabil ºi se poate miºcaprovocând stricãciuni ºi rãniri.• Utilizaþi cricul din dotarea

vehiculului ºi aºezaþi-l în poziþiacorectã.

• La instalarea cricului acesta trebuiesã stea în plan perpendicular pe sol.

• Nu intraþi sub un vehicul care eridicat pe cric.

• Nu porniþi un autovehicul poziþionatpe cric.

• Înainte de a ridica vehiculul pe cricasiguraþi-vã cã nu mai e nimeni îninterior.

• Utilizaþi cricul numai pentruschimbarea roþilor.

• Nu ridicaþi vehiculul cu ajutorulcricului pe o suprafaþã alunecoasãsau înclinatã.

• Aºezaþi cricul în poziþia de sprijincea mai apropiatã de roata caretrebuie schimbatã.

• Blocaþi roata situatã diagonal opusfaþã de roata care trebuie schimbatã.

• Înainte de a ridica vehiculul cuajutorul cricului acþionaþi frâna deparcare ºi poziþionaþi levierul schim-bãtorului de viteze în viteza întâisau în poziþia de mers înapoi (cutiide viteze manuale) sau în poziþiaparcare (cutii de viteze automate).

Sensstrângereºuruburi

Page 132: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎN CAZ DE AVARIE 6–5

PORNIREA MOTORULUI DE LA

O ALTÃ BATERIEO maºinã cu bateria descãrcatã poate fipornitã prin transfer de energie de la bateriaunei alte maºini, cu ajutorul unor cabluri.Acest lucru poate fi periculos ºi orice abaterede la urmãtoarele instrucþiuni poate conducela accidente sau distrugeri sau ladeteriorarea sistemele electrice ale ambelorvehicule.• Nu expuneþi bateria la scântei sau la

flacãrã deschisã.• Evitaþi contactul dintre lichidul din baterie

ºi piele, ochi, þesãturi sau suprafeþevopsite. Fluidul conþine acid sulfuric carepoate cauza accidentãri sau avarii încazul contactului direct.

• Pentru a evita riscul, folosiþi ochelari deprotecþie când lucraþi în apropiereaoricãrei baterii.

• Convingeþi-vã cã bateria pe care ofolosiþi genereazã aceeaºi tensiune cubateria dumneavoastrã (12V).

• Nu deconectaþi bateria descãrcatã de pevehicul.

• Opriþi toþi consumatorii inutili de energie.• Nu vã aplecaþi deasupra bateriei în

timpul pornirii.

• Nu permiteþi ca terminalele unui cablu sãatingã terminalele celuilalt cablu.

• Acþionaþi frâna de parcare. Poziþionaþilevierul schimbãtorului de viteze înpunctul mort (în cazul transmisieimanuale) sau în poziþia P (în cazultransmisiei automate).

ProcedurãConectaþi terminalele cum este prezentatîn figurã:

1. Conectaþi capãtul unui cablu la bornapozitiv (+) a bateriei ajutãtoare.

2 Conectaþi celãlalt capãt al cablului laborna pozitiv (+) a bateriei descãrcate.

3. Conectaþi primul capãt al celui de-aldoilea cablu la borna negativ (-) abateriei ajutãtoare.

Page 133: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

6–6 ÎN CAZ DE AVARIE

REMORCAREA VEHICULULUIDacã este necesarã remorcarea, contactaþiun dealer Daewoo sau un atelier specializatpentru servicii de remorcare.Ridicarea corectã ºi respectareaprocedurilor corecte de remorcare suntnecesare pentru a preveni deteriorareavehiculului.Când remorcaþi vehiculul cu roþile ridicate:• Aprindeþi lãmpile de avarie la ambele

vehicule.• Puneþi contactul de aprindere în poziþia

"ACC".• Poziþionaþi levierul schimbãtorului de

viteze în punctul mort (în cazultransmisiei manuale) sau levierul selec-tor în poziþia "N" (în cazul transmisieiautomate).

• Eliberaþi frâna de mânã.• Vehiculele trebuie remorcate cu roþile din

faþã (motoare) ridicate.

4. Conectaþi celãlalt capãt al celui de-aldoilea cablu la masa vehicululuidumneavoastrã, de ex. blocul motor sauºuruburile suporturilor motorului.A nu se conecta capatul celui de-aldoilea cablu la borna negativ a baterieidescãrcate!Se recomandã ca punctul de conexiunesã fie cât mai depãrtat de bateriadescãrcatã.Ghidaþi cablurile astfel încât sã nu seagaþe de pãrþi le în miºcare dincompartimentul motorului.

5. Motorul vehiculului care pune ladispoziþie bateria ajutãtoare poate fi lãsatsã funcþioneze în timpul pornirii.Încercãrile de pornire a motoruluivehiculului cu bateria descãrcatã trebuiefãcute la intervale de un minut ºi nutrebuie sã dureze mai mult de 15secunde. Dupã pornire, lãsaþi ambelemotoare sã funcþioneze la ralanti cucablurile conectate pentru aproximativ10 minute.

6. Opriþi motorul, dupã care deconectaþicablurile cu atenþie, în ordine inversãconectãrii.

ATENÞIE

Dacã sistemul audio este pus înfuncþiune, la pornirea cu cabluri amotorului se poate deteriora.Opriþi sistemul audio înainte depornirea motorului.

ATENÞIE

Încercarea de a porni vehiculul printractare sau împingere poate conducela distrugerea convertorului catalitic ºia transmisiei automate.Nu încercaþi sã porniþi motorul prinîmpingere sau tractare.

Page 134: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎN CAZ DE AVARIE 6–7

ATENÞIE

Remorcarea vehiculului cu roþile dinspate ridicate ºi cu cele din faþã rulândpe ºosea poate deteriora transmisia.Se vor folosi cãrucioare sub roþile dinfaþã.

ATENÞIE

Nu se va remorca vehiculul prinagãþare, deoarece se poate deteriora.Se va folosi o remorcã planã sauechipament de suspendare a roþilor.

Remorcare în caz de urgenþã (1) :

Utilizarea ocheþilor de remorcarePentru cazuri de urgenþã când nu estedisponibil un serviciu de remorcare, vehicululeste echipat cu ocheþi de remorcare, atât înpartea din faþã cât ºi în spate, pentruremorcarea cu frânghie de remorcare.La remorcarea vehiculului cu frânghie deremorcare.• Asiguraþi strângerea frânghiei de

ochetele de remorcare.• Aprindeþi la ambele vehicule lãmpile de

avarie.• Poziþionaþi levierul schimbãtorului de

viteze în poziþia neutru ºi eliberaþi frânade mânã.

cãrucior

Page 135: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

6–8 ÎN CAZ DE AVARIE

Remorcare în caz de urgenþã (2) :

Ochete de remorcare spateCând remorcaþi un alt vehicul, folosiþiochetele de remorcare spate. Se poate folosidecât în caz de urgenþã (de exemplu pentrua scoate un vehicul dintr-un ºanþ, dintr-unbanc de zãpadã sau din noroi). Când sefoloseºte ochetele de remorcare din spate,întotdeauna trageþi cablul sau lanþul în planulochetelui. Nu aplicaþi forþa din altã direcþie.Pentru a preveni pericolele, nu întindeþicablul sau lanþul prea repede.

• Puneþi cheia de contact pe poziþia ”ON”pentru a debloca volanul ºi a permitefuncþionarea lãmpilor de frânã, claxonuluiºi ºtergãtoarelor de parbriz.

• În vehiculul remorcat nu se va afla decâtºoferul pentru a manevra direcþia ºifrânele.

• Pentru a preveni inhalarea gazeloreºapate produse de vehiculul remorcantse vor închide ferestrele ºi se va trecelevierul de selectare a sursei de aer pepoziþia de recirculare a aerului.

• Se va conduce lin, fãrã smucituri.

ATENÞIE

La remorcarea cu frânghia, vehicululpoate fi deteriorat.Pentru a minimiza riscul,• Se va recurge la aceastã metodã

numai dacã nu existã echipamentde remorcare.

• Se va remorca numai cu faþa.• Se va þine frânghia la distanþã faþã

de buclier.• Se asigurã ºi se verificã prinderea

frânghiei.• Nu se va remorca cu frânghie

vehiculul echipat cu cutie de vitezeautomatã. Aceste vehicule se vorremorca pe platformã sau cucãrucior de remorcare.

Ochete deremorcare - spateAVERTISMENT

La remorcarea cu frânghia se poatepierde controlul asupra vehicululuiremorcat.• Nu se va remorca cu frânghia vehi-

culul cu defectiuni la roþi, transmi-sie, planetare, direcþie sau frâne.

• Nu se va scoate cheia din contactpentru a putea manevra direcþia.

Ochete remorcare faþã

Page 136: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎN CAZ DE AVARIE 6–9

DESPOTMOLIREA

VEHICULULUIPentru a elibera vehiculul din zãpadã, nisipsau noroi, la vehiculele cu transmisieautomatã, se mutã levierul selector deviteze din poziþia "D" în "R", în mod alternativ,în timp ce se apasã uºor pedala deacceleraþie. (În cazul transmisiei manualemutaþi levierul schimbãtorului de viteze dintreapta întâi în treapta de mers înapoi).Nu turaþi excesiv motorul. Dacã vehicululeste în continuare blocat, dupã un minut saudouã de manevrare, pentru deblocare tractaþivehiculul pentru a evita supraîncãlzireamotorului ºi eventualele deteriorãri aletransmisiei.

TRACTAREA UNEI REMORCIVehiculul dumneavoastrã a fost proiectat înprincipal pentru transportul de pasageri,astfel încât tractarea unei remorci va afectamanevrabilitatea, frânarea, durata de viaþãcât ºi consumul de carburanþi.Siguranþa ºi satisfacþia dumneavoastrãdepind de utilizarea corectã a echipamentuluiadecvat. Trebuie evitatã supraîncãrcareasau utilizarea abuzivã.Greutatea maximã cu care poate fi încãrcatãremorca ce urmeazã a fi tractatã de cãtrevehicul depinde de intenþiile dumneavoastrã,precum ºi de echipamentul de tractare careeste utilizat. Înaintea oricãrei remorcãri,asiguraþi-vã cã aveþi echipamentul detractare adecvat, corect montat pe vehicul.Furnizorul dumneavoastrã Daewoo vã poateajuta pentru achiziþionarea ºi montarea unuiechipament de remorcare corespunzãtorcerinþelor dumneavoastrã.Încãrcarea remorciiPentru o încãrcare corespunzãtoare aremorcii, trebuie cunoscute masa totalã aremorcii ºi sarcina verticalã la cârlig aremorcii.Masa totalã a remorcii reprezintãmasa remorcii plus masa încãrcãturii.Aceastã masã se poate mãsura urcând

remorca plinã pe un cântar pentru vehicule.Sarcina verticalã la cârlig este forþa deapãsare exercitatã asupra cârligului decuplajul remorcii, cu remorca plinã ºi cucuplajul remorcii la înãlþimea normalã defuncþionare.Masa remorcii încãrcatã (masa totalã aremorcii) nu trebuie sã depãºeascã valorileindicate.Sarcina verticalã la cârlig maxim admisã estede 75 kg.Valorile pentru sarcinile admisibile deremorcare sunt valabile pentru pante demaxim 12%.Când remorca a fost cuplatã, sarcina maximadmisã pentru puntea din spate nu trebuiedepãºitã.

AVERTISMENT

Masa totalã a vehiculului cu remorcãnu trebuie sã depãºeascã valoareaprescrisã .Masa totalã a vehiculului reprezintãmasa vehiculului, a ºoferului, apasagerilor, bagajelor sau încãrcãturii,plus masa cârligului ºi sarcinaverticalã la cârlig.

ATENÞIE

Rotirea pneurilor la turaþii mari, poateconduce la explozia lor, putândprovoca vãtãmãri atât dumneavoastrãcât ºi altor persoane.ªi alte componentele ale direcþiei potfi deteriorate.

Page 137: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

6–10 ÎN CAZ DE AVARIE

Sarcina maximã de tractare (UM: kg)

Tip remorcãMasã

remorcã

Sarcina la

cârlig

75

75

75

75

Cu frâne

Fãrã frâne

Cu frâne

Fãrã frâne

1.200

600

1.200

600

2.0

DOHC

1.6

DOHC

PneurileCând faceþi o remorcare, asiguraþi-vã cãpneurile sunt umflate la presiunea indicatãpe plãcuþa corespunzãtoare în cutia demânuºi.

Lanþuri de siguranþãÎntotdeauna puneþi lanþuri de siguranþã întrevehicul ºi remorcã. Încruciºaþi lanþurile desiguranþã sub proþapul rulotei astfel încât sãnu cadã dacã se desprinde de cârlig.Urmãriþi recomandãrile producãtorului pentruataºarea lanþurilor de siguranþã. Întotdeaunalãsaþi decât jocul necesar virãrii. Nu lãsaþiniciodatã lanþurile sã atârne pe ºosea.

Lichidul de frânãSchimbaþi lichidul de frânã la fiecare 15.000km în urmãtoarele condiþii.

– Tractarea frecventã a unei remorci.– Conducerea pe teren muntos sau

deluros.

Uleiul de cutie automatã (ZF 4HP14)Schimbaþi uleiul de cutie automatã la 15 000Km dacã tractaþi frecvent o remorcã.

AVERTISMENT

Încãrcarea incorectã ºi rafalele devânt, trecerea camioanelor mari saudenivelãrile drumului, pot cauzatangajul sau desprinderea remorcii.• Reglaþi sarcina la tractare prin

distribuþia corespunzãtoare aîncãrcãturii în remorcã.

• Verificaþi cântãrind remorca încãrca-

Frânele remorciiDacã remorca este dotatã cu frâne trebuiesã urmãriþi instrucþiunile pevãzute deproducãtor. Nu modificaþi niciodatã sistemulde frânare de pe vehiculul dumneavoastrã.

Lãmpile remorciiAsiguraþi-vã cã remorca dumneavoastrãeste echipatã cu lãmpi care corespundlegislaþiei locale. Întotdeauna înainte deremorcare verificaþi funcþionarea lãmpilor.

AVERTISMENT

Sarcinile maxim admise suntrecomandate pentru altitudini de pânãla 1000 m deasupra nivelului mãrii.La altitudini mai mari motorul poatefi depãºit ºi sarcina maxim admisãpoate sã scadã astfel încât sã nu fieîn întregime utilizabilã pe terenmuntos.Astfel, la peste 1.000 m altitudine,sarcina maxim admisã se va reduce cu10% pentru fiecare 1.000 m altitudinesuplimentari.

tã ºi sarcina la tractare separat.

Page 138: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎN CAZ DE AVARIE 6–11

Conducerea în pantãLa coborârea unei pante reduceþi viteza ºicuplaþi într-o treaptã inferioarã de viteze.Daca nu cuplaþi într-o treaptã inferioarã deviteze va trebui sã folosiþi frecvent frânele,care se pot supraîncãlzi.

La urcarea unui deal, cuplaþi într-o treaptãinferioarã de viteze ºi reduceþi viteza, în jurde 70km/h, pentru a reduce posibilitateasupraîncãlzirii motorului ºi a cutiei de viteze.

Moduri de remorcareCând tractaþi o remorcã, vehiculul semanevreazã diferit faþã de condiþiile normalede conducere.

Pentru siguranþã, respectaþi urmatoareleindicaþii:• Când tractaþi o remorcã nu plecaþi la

drum pânã când sunteþi siguri cã puteþimanevra în siguranþã vehiculul ºiremorca.

• Înainte de a porni la drum asiguraþi-vãcã sistemul de iluminare pentru remorcãfuncþioneaza corect.

• Nu conduceþi cu o vitezã mai mare de80km/h sau viteza maximã admisã, înfuncþie de care din acestea este maimicã.

• La urcarea unui deal nu conduceþi cu ovitezã mai mare de 30km/h în treaptaîntâi de vitezã sau 50km/h în treapta adoua de vitezã.

• Asiguraþi-va cã aveþi destul spaþiu ºievitaþi manevrarea bruscã a vehiculului.

• Evitaþi pornirea sau oprirea bruscã avehiculului.

• Evitaþi virajele bruºte.• Conduceþi întotdeauna vehiculul cu

vitezã moderatã.• Tot timpul sã aveþi pe cineva care sa vã

ghideze atunci când manevraþi vehicululînapoi.

• Þineþi cont de distanþa adecvatã deoprire. Aceasta creºte dacã tractaþi oremorcã.

• Înainte de a coborâ un deal, încetiniþi ºicuplaþi într-o treaptã inferioarã de viteze.

• Evitaþi sã folosiþi prea frecvent sau untimp îndelungat pedala de frânã apãsatã,acest lucru duce la supraîncãlzireafrânelor ºi scãde eficienþa frânãrii.

• Când parcaþi, blocaþi roþile vehiculului ºiremorcii. Acþionaþi ferm frânã de parcare.

• Nu este recomandatã parcarea pe opantã abruptã.

• Când îndepãrtaþi saboþii de blocare aroþilor, nu staþi în spatele remorcii.

• Urmaþi cu atenþie instrucþiunileproducãtorului remorcii.

Page 139: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

6–12 ÎN CAZ DE AVARIE

Parcarea pe pantãNu este recomandatã parcarea vehiculul curemorcã ataºatã, pe o pantã.Dacã sunteþi nevoit sã parcaþi pe o pantãrespectaþi urmãtoarele indicaþii:

1. Tineþi apãsatã pedala de frânã, dar nucuplaþi încã cutia de viteze în poziþiaPARK(P), în cazul dotãrii cu cutie deviteze automatã, sau într-o treaptã devitezã, în cazul dotãrii cu cutie de vitezemanualã.

2. Rugaþi pe cineva sã vã blocheze roþilecu ajutorul unor cale.

3. Dupã plasarea calelor, eliberaþi pedala defrâna pânã când saboþii preiauîncãrcarea.

4. Apãsaþi din nou pedala de frânã ºi apoicuplaþi cutia de viteze în poziþiaPARK(P), pentru cutie automatã, sau întreapta întâi, pentru cutie manualã.

5. Eliberaþi pedala de frânã.

La plecare

1. Þineþi pedala de frânã apãsatã pânãcând:• Porniþi motorul• Cuplaþi treapta întâi de vitezã• Eliberaþi frâna de mânã.

2. Eliberaþi pedala de frânã.

3. Porniþi încet pânã la eliberarea saboþilor.

4. Opriþi ºi rugaþi pe cineva sã ridice calele.

ÎntreþinereCând utilizaþi vehiculul cu remorcã, operaþiilede întreþinere se efectueazã mai des. Pentruoperaþiile de întreþinere consultaþi capitolul 7din acest manual „Întreþinere ºi reparaþii”. Încazul tractãrii unei remorci elementele cetrebuie urmãrite în special sunt: uleiul dincutia automatã de viteze, lichidul de frânã,uleiul din motor, curelele, sistemul de rãcireºi reglarea frânelor.Verificaþi în mod regulat cã ºuruburile ºipiuliþele cârligului sunt bine strânse.

Page 140: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

Page 141: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–2 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

COMPARTIMENTUL MOTORULUI1,6 DOHC 1 65432

13 78

1. Filtru de aer (pentru aer condiþionat)*ºi rezervorul de vacuum

2. Rezervor ulei servodirecþie* 3. Rezervorul pentru lichid de frânã/ambreiaj 4. ABS-Modulator hidraulic*

1112 10 9

5. Vas de expansiune lichid de rãcire 6. Cutia cu siguranþe ºi relee 7. Rezervorul cu lichid de spãlare parbriz 8. Bateria 9. Jojã ulei cutie de viteze automatã* (ZF 4HP 14)

10. Bobina de aprindere11. Joja de ulei pentru motor12. Capac alimentare ulei motor13. Filtru de aer

Page 142: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–3

2,0 DOHC

741 2 6

8913 1214 10

1. Filtru de aer (pentru aer condiþionat)*ºi rezervorul de vacuum

2. Rezervor ulei servodirecþie 3. Rezonator secundar 4. Rezervorul pentru lichid de frânã/ambreiaj

5. ABS-Modulator hidraulic* 6. Vas de expansiune lichid de rãcire 7. Cutia cu siguranþe ºi relee 8. Rezervorul cu lichid de spãlare parbriz 9. Bateria

3 5

11

10. Jojã ulei cutie de vitezeautomatã* (ZF 4HP 14)

11. Bobina de aprindere12. Joja de ulei pentru motor13. Capac alimentare ulei motor14. Filtru de aer

Page 143: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–4 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

PRECAUÞII SERVICEÎntotdeauna când realizaþi vreo inspecþie sauactivitate de întreþinere la vehicululdumneavoastrã, lucraþi cu grijã pentru a re-duce riscul de rãnire a persoanelor din jursau avarierea autovehiculului.Iatã câteva din precauþiile generale cetrebuie respectate în timpul operaþiunilor deservice.• Nu lucraþi la motor cât timp este încins.

Întotdeauna trebuie sã opriþi motorul ºiaºteptaþi pânã când se rãceºte.

• Nu intraþi niciodatã sub autovehicul cândacesta este sprijinit pe cric. Dacã estenecesar, ridicaþi-l ºi sprij iniþi-lcorespunzãtor.

• Nu permiteþi apropierea flãcãrilor sauscânteilor de baterie sau decomponentele ce au legãturã cucombustibilul.

• Nu conectaþi sau deconectaþi bateriasau alte componente tranzistorizateavând contactul în poziþia ON.

• Când conectaþi cablurile la bornelebateriei, respectaþi polaritatea acestora.Conectaþi decât cablul corespunzãtor

terminalului bateriei.• Reþineþi cã bateria, cablurile de aprindere

ºi instalaþia electricã transportã curenþide intensitate sau tensiune ridicate. Fiþiatenþi sã nu produceþi scurtcircuit.

• Când efectuaþi teste cu motorul pornitîn încãperi închise (de exemplu garaje),asiguraþi-vã cã spaþiul este bine ventilat.

• Pãstraþi uleiul folosit, lichidul de rãcire ºialte fluide în locuri ferite de prezenþacopiilor sau a animalelor de casã.

• Recipientele goale sau cu fluide folositenu trebuie aruncate împreunã curesturile menajere ci în locuri specialamenajate pentru colectarea acestora.

• Dacã este necesar sã vã uitaþi subcapotã cu motorul pornit, parcaþivehiculul, poziþionaþi levierul de viteze înpoziþia „N" (în cazul cutiei manuale) sauîn poziþia „P" (în cazul cutiei automate)ºi acþionaþi frâna de mânã. Dacã nu seiau aceste mãsuri, vehiculul se poatedeplasa neaºteptat.

• Pentru a evita posibilitatea rãnirii,întotdeauna când lucraþi sub capotãtrebuie sã opriþi motorul ºi sã scoateþi

cheia din contact dacã procedura vãpermite. Dacã este necesar ca motorulsã funcþioneze în timp ce lucraþi subcapotã, nu permiteþi ca articole de

vestimentaþie ca de exemplu batista,cravata sau alte haine sã ajungã înapropierea motorului sau a ventilatorului.Ele pot fi prinse de pãrþile în miºcare ale

motorului, rezultând astfel posibilitatearãnirii sau avarierii autovehiculului. Deasemenea, scoateþi de la mânãeventualele ceasuri, brãþãri, sau inele

pentru siguranþã.

Page 144: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–5

cauza ventilatorului de rãcire, faceþi toateverificãrile motorului cu contactul luat, astfelîncât ventilatorul sã nu fie funcþional.Ventilatorul este comandat de ECM (modululde control electronic) ºi în consecinþã, arputea porni neaºteptat.

Când contactul este pus, de asemenea estefoarte periculoasã atingerea pãrþilor activedeoarece sistemul electronic de aprindereare o tensiune mai ridicatã decât asistemelor convenþionale.

CE TREBUIE VERIFICATUrmãtoarele verificãri se recomandã înaintede pornire pentru a menþine vehiculul în starede funcþionare sigurã.

Verificãri exterioare1. Verificaþi presiunea pneurilor ºi starea

cauciucurilor.2. Verificaþi dacã ºuruburile roþilor sunt bine

strânse.3. Verificaþi buna funcþionare a luminilor.4. Verificaþi dacã existã eventuale scurgeri

de ulei, apã, combustibil sau lichid defrânã.

Verificãri interioare1. Verificaþi buna funcþionare a volanului.2. Verificaþi funcþionare a frânei de mânã3. Verificaþi buna funcþionare a claxonului,

a ºtergãtoarelor de parbriz ºi a lãmpilorde semnalizare.

4. Verificaþi luminile de bord ºi luminileavertizoare.

5. Verificaþi nivelul combustibilului înrezervor.

6. Verificaþi poziþia oglinzilor retrovizoare.7. Verificaþi funcþionarea mecanismului de

închiderea usilor.

8. Verificaþi cursa liberã, înãlþimea ºifuncþionarea pedalei de ambreiaj.

9. Verificaþi cursa liberã, înãlþimea ºifuncþionarea pedalei de frânã.

Verificãri în compartimentul motorului1. Verificaþi nivelul uleiului din motor.2. Verificaþi tensiunea curelei alternatorului3. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire al

motorului.4. Verificaþi starea bateriei.5. Verificaþi nivelul soluþiei de curãþare a

parbrizului.6. Verificaþi nivelul lichidului de frânã ºi

ambreiaj în rezervor.7. Verificaþi nivelul uleiului de servodirecþie.

ATENÞIE

Vã puteþi accidenta, arde sau lovi.• Asiguraþi-vã cã motorul este oprit.• Nu atingeþi pãrþile active când

contactul este îãn poziþia „ON”.

MÃSURÃ DE SIGURANÞÃPentru a evita posibilitatea accidentãrii din

Page 145: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–6 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

ATENÞIE

Funcþionarea cu prea puþin sau preamult ulei poate cauza distrugereamotorului.• Verificaþi regulat nivelul de ulei.• Adãugaþi dacã este necesar.• Nu adãugaþi mai mult decât este

necesar.

ULEIUL DE MOTORPROCEDURA DE VERIFICAREUleiul de motor trebuie menþinut la nivelulcorect pentru a asigura autoungereacomponentelor motorului. Este foarte nor-mal pentru un motor ca acesta sã con-sume ceva ulei. Intrã în responsabilitateaproprietarului de a verifica nivelul de ulei laintervale de timp regulate (de exemplu lafiecare alimentare cu combustibil).Nivelul uleiului în motor se verificã cuvehiculul situat pe suprafaþã orizontalã.Dupã ce aþi oprit motorul, aºteptaþi câtevaminute înainte de a verifica nivelul uleiuluipentru ca acesta sã se scurgã în baia deulei. Dacã motorul este rece, uleiul va aveanevoie de un timp mai lung pentru a sescurge în baia de ulei.

Pentru a verifica nivelul uleiului, trageþi jojaafarã, ºtergeþi-o cu o cârpã curatã ºiimpingeþi-o înapoi atât cât intrã. Trageþi-oafarã din nou ºi verificaþi dacã nivelul uleiuluieste între marcajele MIN ºi MAX de pe jojã.De asemena, verificaþi dacã uleiul de pe jojãare impuritãþi.Dacã nivelul este sub marcajul MIN, adãugaþiulei pânã nivelul ajunge în dreptul marcajuluiMAX.Uleiul nu trebuie sã urce deasupra marcajuluiMAX de pe jojã. Acest lucru poate conducespre exemplu, la creºterea consumului deulei, murdãrirea bujiilor ºi formarea excesivãde calaminã.Când completaþi uleiul, utilizaþi acelaºi tip deulei cu cel utilizat la ultima schimbare.

AVERTISMENT

Nu lãsaþi uleiul uzat la îndemânacopiilor.

AVERTISMENT

Contactul prelungit sau repetat cuulei de motor provoacã afecþiuni alepielii.• Feriþi contactul excesiv .• Spãlaþi-vã bine dupã contact.

Nivelul optimde ulei

Page 146: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–7

NIVELUL LICHIDULUI DERÃCIRE LA MOTORSistemul de rãcire este umplut cu antigel pebazã de etilen glicol.În concentraþie corectã, lichidul de rãcireoferã o excelentã protecþie anticorozivã ºila îngheþ pentru tot sistemul de rãcire ºiîncãlzire, fapt pentru care nu trebuie înlocuitcu apã pe timpul verii.Nivelul lichidului de rãcire trebuie sã fie întregradaþiile MIN ºi MAX de pe vasul deexpansiune când motorul este rece. Nivelulcreºte cu temperatura de funcþionare amotorului ºi scade când motorul se rãceºte.Dacã nivelul scade sub limita MIN, adãugaþiun amestec în proporþii egale de apã ºiantigel, pentru a asigura protecþiaanticorozivã ºi la îngheþ.

Schimbarea uleiului ºi a filtrului de uleila motorUleiul de motor trebuie schimbat în funcþiede timpul de funcþionare ºi de distanþaparcursã, când acesta îºi pierde proprietãþilede ungere nu numai datoritã funcþionãriimotorului ci ºi îmbãtrânirii.

În condiþii excepþionale precum pornirifrecvente la temperaturi joase sau porniri ºiopriri repetate, uleiul de motor ºi filtrul de uleitrebuie schimbate la intervale de timp maiscurte decât cele recomandate în ghidulservice.

Elementele filtrului de ulei trebuiesc înlocuiteîn acelaºi timp cu uleiul de motor.

Capacitate

2.0 DOHC: 3,8L

1.6 DOHC: 3.75L

Interval

La fiecare 10.000 km saudupã 6 luni (la fiecare 5.000km sau dupã 3 luni în cazulunor condiþii grele): inclusivfiltrul de ulei

Condiþii grele• Când majoritatea cãlãtorii lor nu

depãºesc 6 km.• Funcþionarea la temperaturi exterioare

sub 0° C iar cãlatoriile nu depãºesc16km.

• Când marea majoritate a cãlãtoriilorinclud porþiuni lungi cu limitare de vitezãºi/sau rularea cu vitezã redusã în traficaglomerat.

• Când conduceþi pe drumuri prãfuite.

AVERTISMENT

Uleiul uzat de motor ºi recipientelecorespunzãtoare pot fi un pericolpentru sãnãtate ºi mediu.• A nu se depozita împreunã cu

gunoiul menajer.• Aruncaþi-le în locuri special

amenajate.

Page 147: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–8 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

Pentru protecþie în condiþii de vreme foarterece utilizaþi un amestec de 40% apã ºi 60%lichid antigel.

Schimbarea lichidului de rãcire

Concentraþia lichidului de rãcire

Normal

Zone friguroase

Concentraþia

Antigel Apã

50%

60%

50%

40%

Zona de utilizare

La fiecare 40.000 km saula 2 ani

2.0 DOHC : 7.1 L

1.6 DOHC : 7.0 L

Interval Capacitate

AVERTISMENT

Lichidul de rãcire ºi aburul fierbintepoate fi aruncat afarã cu presiune,ceea ce poate cauza arsuri.Nu scoateþi capacul vasului deexpansiune când motorul ºi radiatorulsunt fierbinþi.

AVERTISMENT

Luaþi-vã mãsuri de siguranþã pentru anu veni cu pielea sau ochii în contactcu lichidul antigel.• Dacã totuºi se realizeazã contactul,

clãtiþi suprafaþa afectatã imediat cumultã apã.

• Dacã iritaþia persistã, consultaþimedicul.

SUPRAÎNCÃLZIREA

Dacã indicatorul de temperaturã indicã o

stare de supraîncãlzire sau aveþi motive sã

credeþi cã motorul este supraîncãlzit, opriþi

maºina.Aerul condiþionat trebuie sã fie oprit. Lãsaþimotorul sã meargã la turaþia de relanti ºiobservaþi funcþionarea ventilatorului.Dacã ventilatorul nu funcþioneazã, opriþimotorul ºi consultaþi imediat un dealerDaewoo.Dacã ventilatorul funcþioneazã ºi dacã aburiinu vin din compartimentul motorului,deschideþi capota ºi aºteptaþi pânã cemotorul se rãceºte.Dacã ventilatorul funcþioneazã dartemperatura nu este scãzutã, opriþi motorulºi lãsaþi-l sã se rãceascã.Apoi, verificaþi nivelul lichidului de rãcire.Dacã este scãzut,verificati scurgerile lafurtunele radiatorului ºi conexiuni, radiatorul,ºi pompa de apã.Dacã detectaþi o scurgere sau altãproblemã, sau dacã existã încã scurgeri, nuporniþi motorul pânã ce aceste probleme nuse rezolvã. Consultaþi un dealer Daewooimediat.

ATENÞIE

Motorul sau sistemul de rãcire se potdefecta.• Proporþia de antigel trebuie

menþinutã la minim 50% dar nu maimult 60%.

• A nu se utiliza alcool, metanol sauamestecuri ale acestora cu lichidulde rãcire.

• Utilizaþi numai apã demineralizatã laamestecul de rãcire.

• Nu umpleþi vasul de expansiunepeste nivelul admis.

• Dacã este nevoie frecvent decompletat lichidul de rãcire,contactaþi dealerul Daewoo pentruverificarea sistemului de rãcire.

Page 148: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–9

LICHIDUL DE FRÂNà / AMBREIAJRezervorul lichidului de frânã include ºirezervorul lichidului de ambreiaj.Lichidul de frânã/ambreiaj este higroscopicºi absoarbe umezeala. Umezeala excesivãpoate afecta siguranþa sistemelor hidraulicede frânare/ambreiaj.Observaþi în acest manual intervalele pentruschimbarea acestui fluid.Nivelul în rezervor nu trebuie sã depãºeascãmarcajul MAX ºi sã nu fie mai mic decâtmarcajul MIN.Dacã nivelul coboarã sub marcajul MIN,completaþi cu fluid pânã la gradaþia MAX.Un nivel scãzut poate indica o scurgere însistem. Verificaþi sistemul la cel mai apropiatdealer Daewoo.

Pentru a completa fluidul de frânã/ambreiaj,îndepãrtaþi mizeria cu o cârpã curatã ºi apoideºurubaþi capacul rezervorului. Completaþiapoi fluidul pânã la marcajul MAX ºi strângeþicu grijã capacul la loc.

AVERTISMENT

Aburii de la un motor supraîncãlzit vãpot provoca arsuri grave.• Dacã se vãd aburi, nu mergeþi în

faþa vehiculului ºi îndepãrtaþipersoanele din preajmã.

• Opriþi motorul.• Lãsaþi motorul sã se rãceascã.• Deschideþi capota atunci când

aburul nu mai este vizibil.• Nu îndepãrtaþi capacul rezervorului

de lichid de rãcire pânã ce motorulºi radiatorul nu s-au rãcit.

Interval

Schimbaþi la fiecare 30.000km sau la 18 luni. (la fiecare15.000 km sau 9 luni în cazulunor condiþii grele).

0,5L

Capacitate

Condiþii grele :• Conducerea pe teren muntos sau

deluros.• Tractaþi o remorcã frecvent.

AVERTISMENT

Lichidul de frânã/ambreiaj poate iritamâinile ºi ochii.• Evitaþi contactul pielii sau al ochilor

cu lichid de frânã/ambreiaj.• Dacã totuºi se întâmplã, clãtiþi

imediat cu foarte multã apã.• Dacã iritaþia persistã, consultaþi un

medic.

Page 149: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–10 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

AVERTISMENT

Nu lãsaþi lichidul de frânã/ambreiaj laîndemâna copiilor.

AVERTISMENT

Lichidul de frânã/ambreiaj uzat ºirecipientele corespunzãtoare potdãuna sãnãtãþii ºi mediului.• Nu le aruncaþi împreunã cu resturile

menajere.• Aruncaþi-le decât în locuri special

amenajate.• Înlocuiþi lichidul de frânã/ambreiaj

la un dealer Daewoo sau un centruservice Daewoo autorizat.

ATENTIE

Utilizarea unor lichide de frânã/ambreiaj nerecomandate poate cauzaavarii sistemelor.Utilizaþi decât lichide de frânã/ambreiaj recomandate de Daewoo.

ATENÞIE

Lichidul de frânã/ambreiajdeterioreazã vopseaua.• Dacã stropiþi vopseaua, spãlaþi cu

apã rece imediat.

AVERTISMENT

Prea mult lichid de frânã/ambreiajpoate stropi motorul. Lichidul va ardedacã motorul este fierbinte. Atâtdumneavoastrã cât ºi alte persoaneputeþi fi rãniþi iar autovehiculul poatefi avariat.Nu umpleþi peste limitã rezervorul.

ULEIUL DIN CUTIA DE VITEZEAUTOMATÃ*(Cutia de viteze automatã ZF 4HP14)Pentru a asigura o funcþionare optimã,eficientã ºi de lungã duratã a cutiei de viteze,este de cea mai mare importanþã menþinereapermanentã a uleiului la nivelul optim.Nivelul de ulei trebuie verificat la fiecare20.000 Km ºi schimbat la fiecare 40.000 Kmdupã cum este specificat în manual.Nivelul de ulei trebuie verificat cu motorulpornit ºi levierul de selectare trepte de vitezeîn poziþia „P"-parcare.Joja de ulei are 2 marcaje: „HOT" (sus) ºi„+80°C" (plin).

ATENTIE

Lichidul de frânã/ambreiaj poate ficontaminat ºi poate cauza pierderi înperformanþele sistemelor.Înainte de a îndepãrta cãpãcelulrezervorului curãþaþi mizeria din jurulsãu.

Page 150: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–11

ULEIUL DIN CUTIA DE VITEZEMANUALÃVerificaþi nivelul uleiului numai când motoruleste oprit, vehiculul este pe un terenorizontal, ºi cutia este destul de rece astfelîncât sã puteþi þine degetele pe ea.Îndepãrtaþi buºonul de umplere cu ulei. Uleiultrebuie sã fie pânã la muchia de jos aorificiului de umplere cu ulei.Dacã nivelul este scãzut, adãugaþi ulei pânãce acesta începe sã curgã prin orificiul deumplere. Strângeþi buºonul cu grijã.Utilizaþi numai ulei specificat în graficul culubrifianþi.Dupã înºurubarea buºonului, verificaþi vizualcutia de eventuale scurgeri sau avarii.

Temperatura normalã este de (+80°C) poatefi atinsã dupã ce aþi condus vehiculul pe odistanþã de 15-20 Km sau similar.Pentru a verificaþi nivelul extrageþi joja,curaþaþi-o, reintroduceþi-o la loc, extrageþi dinnou joja ºi efectuaþi citirea.Adãugaþi ulei doar dacã nivelul mãsurat esteîn dreptul marcajului „HOT".Nu trece de marcajul „+80°C".Dacã lichidul este contaminat sau decolorat,se schimbã uleiul ºi filtrul de ulei.

ATENÞIE

Imediat dupã ce aþi folosit maºina,temperatura uleiului din cutie poate fidestul de ridicatã pentru a a vã puteaprovoca arsuri .Înainte de a verifica nivelul uleiului,aºteptaþi pânã când uleiul ºi cutia deviteze s-au rãcit.

ULEIUL SERVODIRECÞIEI*Verificaþi nivelul uleiului cu motorul oprit.Nivelul uleiului trebuie sã fie între marcajele„MIN” ºi „MAX” de pe rezervor.Dacã este la marcajul „MIN” sau sub acesta,completaþi cu ulei specificat.

Utilizaþi numai ulei specificat în graficul culubrifianþi.

Nivelul în rezervor trebuie verificat laintervalele specificate în acest manual.

Interval Capacitate

1,0LVerificaþi ºi completaþidacã este necesar.

Interval Service Capacitate

Verificaþi la fiecare 20.000kmSchimbaþi la fiecare 40.000km 2.5 L

ATENÞIE

Uleiul folosit ºi canistrele de ulei potfi dãunãtoare sãnãtãþii ºi mediuluiînconjurãtor. Depozitaþi uleiul de cutieautomatã în locuri sigure.

Page 151: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–12 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

FILTRUL DE AERDacã conduceþi vehiculul în zone nisipoasesau pline de praf, înlocuiþi filtrul mai desdecât la intervalele recomandate uzual. Dacãacesta este murdar, scuturaþi elementulpentru a îndepãrta praful. Curãþaþi în interiorsuportul filtrului de aer ºi acoperiþi-l cu ocârpã umedã.Curãþaþi elementul filtrant prin suflare cu aerdin direcþie opusã celei normale.

ATENÞIE

Motorul se poate deteriora.Nu mergeþi cu vehiculul cu filtrul deaer demontat.

Interval Service

Înlocuiþi la fiecare 40.000 km sau la 2 ani.

ATENÞIE

Utilizarea vehiculului cu un nivelscãzut de ulei în servodirecþie poateprovoca avarii acesteia.• Verificaþi nivelul regulat.• Completaþi cu ulei dacã este

necesar.• Dacã este necesar sã completaþi

uleiul prea des, verificaþi sistemul laun service autorizat Daewoo.

BUJIILEBujiile trebuie inspectate periodic de depuneride calamina. Când aceasta se depune pebujie, nu se mai poate obþine o scânteieputernicã.Dacã este necesar, curãþaþi electrozii cu operie finã cu atenþie ºi rãzuiþi carbonul de peizolatorul interior cu o hârtie. Bujiile trebuieapoi suflate cu aer comprimat ºi izolatorulsuperior bine curãþat. Reglaþi distanþa dintreelectrozi la bujii.

Interval Service

Schimbaþi la fiecare 30.000km sau 18 luni.

Page 152: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–13

DISTANÞA

1,0 mm

0,9 mm

Înlocuirea bujiilor1. Curãþaþi mizeria din jurul fiecãrei bujii.2. Desfaceþi fiºele bujiilor trãgându-le de

manºoane deasupra ºi îndepãrtaþi bujiilecu o cheie pentru bujii.

3. Instalaþi fiecare nouã bujie cu mâna atâtcât se poate. Dacã este necesar poatefi utilizatã o cheie pentru bujii pentruprelungire; dacã o bujie nu se roteºte lin,demontaþi-o ºi încercaþi încã odatãpentru a vã asigura cã s-a înºurubatcorect în chiulasã.

4. Strângeþi bujiile cu o cheie dar nu foartetare.

5. Asiguraþi-vã cã fiºele bujiilor suntinstalate în ordinea corectã. Montaþicapetele fiºelor corespunzãtor fiecãreibujii.

MOTOR

1,6 DOHC

2,0 DOHC

TIP

BKR6E-11

WR8DC ATENÞIE

Pentru a preveni deteriorareamotorului sau a altor componente :• Bujiile trebuie strânse bine dar nu

foarte strâns. Strângerea prea slabãa bujiilor poate induce aer rece ºipoate duce la avarierea motorului.Strângerea prea tare poate distrugefiletul gãurilor din chiulasã.

• Folosiþi cheia tubularã dreptdeasupra bujiei când slãbiþi saustrângeþi.

• Când instalaþi bujiile, înºurubaþi-leiniþial cu mâna.

• Deconectaþi fiºele trãgând demanºon ºi nu de fiºã.

• Nu utilizaþi decât buji recomandate.• Nu lãsaþi substanþele corozive sã

pãtrundã în gãurile bujiilor.

AVERTISMENT

Bujiile pot fi foarte fierbinþi.Aveþi grijã sã nu vã ardeþi.

CUREAUA ALTERNATORULUIPentru o bunã funcþionare a alternatoruluisunt necesare condiþi optime ºi o tensiunecorectã a curelei.Dacã cureaua este uzatã, ruptã saudestrãmatã, înlocuiþi-o. Pentru a verificatensiunea curelei, apãsaþi uºor cu degetulmare (cu o forþã de aprox. 10 kgf) la mijloculdistanþei dintre role ºi verificaþi sãgeata.Aceasta trebuie sã fie în jur de 10 mm. Dacãeste prea slabã, reglaþi-o la un serviceautorizat Daewoo.

AVERTISMENT

Motorul poate porni necontrolat întimp ce verificaþi cureaua ºi sãprovoace miºcarea unor elemente carepot sã se distrugã.Puneþi contactul în poziþia „OFF”pentru o mai bunã siguranþã.

Page 153: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–14 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

ªTERGÃTOARELE DE PARBRIZFuncþionarea corectã a ºtergãtoarelor esteesenþialã pentru siguranþa conducerii ºiasigurarea unei bune vizibilitãþi.Periodic, verificaþi starea ºtergãtoarelor deparbriz. ªtergãtoarele întãrite, fragilizate saucare nu ºterg uniform trebuiesc înlocuite.

Întrucât nu existã nici o metodã pentru aîndepãrta complet urmele de silicon de pesuprafeþele de sticlã, aveþi grijã sã nu aplicaþinici o soluþie conþinând silicon pe parbriz, cãcise vor forma dâre care vor afectavizibilitatea .

Contaminarea parbrizului sau a lamelorºtergãtoare cu materiale strãine poate re-duce eficienþa ºtergãtoarelor.Dacã lamele nu ºterg corespunzãtor, curãþaþiatât lamele cât ºi parbrizul cu soluþie decurãþare sau cu un detergent slab ºi limpeziþicu apã curatã.Repetaþi dacã este necesar.Pentru a înlocui lamela, apãsaþi clema dereþinere ºi trageþi lama de pe braþulºtergãtorului. Noua lamã se împinge uºor pebraþ.

LICHIDUL DE CURÃÞATPARBRIZULUtilizaþi numai soluþia specificatã.

ATENÞIE

• Nu folosiþi lichid de rãcire motor înlocul soluþiei de curãþat parbrizul.Poate distruge sistemul de curãþareºi vopseua.

• Nu amestecaþi apã cu lichidul decurãþat parbrizul. Apa poatedetermina îngheþarea lichidului,distrugerea rezervorului sau a altorpãrþi ale sistemului de curãþare.

• Umpleþi rezervorul la 3/4 din capaci-tate când este frig. Aceasta îi vapermite expansiunea care nu arputea avea loc dacã vasul este plin.

NOTÃ

Conducerea fãrã lichid de curãþatparbrizul poate fi periculoasã.Verificaþi nivelul lichidului de curãþareînainte de a porni la drum.

Page 154: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–15

ÎNTREÞINEREA BATERIEIVehiculul dumneavoastrã este echipat cu obaterie care nu necesitã întreþinere.Hidrometrul (indicatorul de testare) dinpartea superioarã a bateriei oferã informaþiidoar cu scop de testare.

HIDROMETRU ÎNCORPORAT

Descãrcatã→ Încãrcaþi

Normal Dacã motoruleste oprit,înlocuiþibateria ºiverificaþisistemul deîncãrcare

VERDE VERDE ÎNCHIS TRANSPARENT

Verificaþi bornele bateriei de urme decoroziune (pulbere albã sau gãlbuie). Pentrua îndepãrta oxizii, ºtergeþi bornele cu osoluþie de bicarbonat de sodiu ºi apã. Se vaproduce o reacþie cu efervescenþã, iar oxiziise vor colora maro. Când reacþia înceteazãspãlaþi borna cu apã curatã. ªtergeþi bateriacu o cârpã sau cu un ºervet curat.Ungeþi bornele cu vaselinã, pentru a prevenioxidarea ulterioarã.

Dacã bornele sunt puternic oxidate, curãþaþi-le cu bicarbonat de sodiu ºi apã.

Folosiþi o cheie pentru a slãbi conectorii ºiîndepãrta cablurile. Întotdeauna sedeconecteazã cablul de la borna negativ abateriei (–) primul ºi se conecteazã ultimul.Curãþaþi bornele bateriei cu o sculã specialãsau cu o perie de sârmã. Reconectaþicablurile la borne ºi strângeþi conectorii, apoiungeþi bornele cu vaselinã.

lamela dereþinere Hidrometru

ATENÞIE

Solvenþii, benzina, cherosenul ºidiluantul pot distruge lamelaºtergãtorului de parbriz.Nu le apropiaþi de ºtergãtoare.

Page 155: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–16 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

PEDALA DE FRÂNÃCursa liberã a pedalei de frânãOpriþi motorul ºi apãsaþi pedala de frânã decâteva ori pentru a elimina depresiunea dinsistem (de la servofrânã). Apoi, cu grijã,apãsaþi pedala de frânã cu mâna ºi mãsuraþidistanþa pe care se deplaseazã fãrã a opunerezistenþã. În cazul unei curse libere maimicã sau mai mare decât valoareaspecificatã, apelaþi la un service autorizatDaewoo pentru reglare.

Cursa liberã apedalei de frânã 1 – 8 mm

P b

Pentru o bunã întreþinere a bateriei, urmãriþiindicaþiile de mai jos :

1. Montaþi bateria în deplinã siguranþã.2. Pãstraþi bateria curatã ºi uscatã.3. Pãstraþi bornele ºi legãturile curate,

strânse ºi unse cu vaselinã.4. Curãþaþi imediat electrolitul vãrsat cu o

soluþie de apã ºi bicarbonat de sodiu.5. Dacã vehiculul nu a fost folosit pentru o

perioadã mai lungã, deconectaþi cablulde la borna negativ a bateriei (–) pentrua preveni descãrcarea ºi încãrcaþibateria la fiecare 6 sãptãmâni.

AVERTISMEENT

Bateriile uzate pot fi un pericolpentru sãnãtate ºi mediu înconjurãtor.• Nu le aruncaþi împreunã cu celelalte

resturi menajere.• Duceþi-le la centrele de recuperare.

ATENÞIE

Nu schimbaþi polaritatea bateriei (deexemplu sã montaþi inversconexiunile).

AVERTISMENT

Bateria conþine acid care poate ardeºi gaz care poate exploda.Vã puteþi rãni grav rãu în caz deneatenþie.• Nu vã apropiaþi cu þigãrile, flacãrã

sau scântei de baterie.• Nu lãsaþi ca pãrþi ale corpului, haine

sau vopseluri sã intre în contact cuacidul sulfuric.

Page 156: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–17

PEDALA AMBREIAJULUICursa liberã la pedala ambreiajuluiApãsaþi pedala cu mâna pânã cândambreiajul opune rezistenþã; asiguraþi-vã cãmãrimea cursei libere este în limitele admise.Dacã cursa este mai mare sau mai micãdecât cea specificatã, adresaþi-vã unui ser-vice autorizat Daewoo pentru reglajulcorespunzãtor.

FRÂNA DE MÂNÃVerificaþi cursa frânei de mânã numãrânddinþii parcurºi de clichet (dupã sunet) în timpce se acþioneazã la maxim levierul, dinpoziþia liberã.De asemenea, frâna de mânã singurãtrebuie sã menþinã vehiculul blocat pe unteren în pantã. Dacã numãrul dinþilor este maimai mare sau mai mic decât cel specificat,reglaþi frâna de mânã la un service autorizatDaewoo.

6 – 9 dinþi la oforþã de 20 kgCursa liberã

Cursa l iberã apedalei ambreiajului 6 – 12 mm

ATENÞIE

Combustibilul cu plumb deterioreazãprecatalizatorul, convertorul cataliticºi pãrþi ale sistemului electronic,fãcându-l astfel inoperant.

PRECATALIZATORULCONVERTORUL CATALITICLa vehiculele cu precatalizator ºi convertorcatalitic, gura de umplere a rezervorului debenzinã are formã subþire astfel încât sã nupoatã fi introdusã o pompã pentru benzinãcu plumb.

Pot apare deteriorãri la precatalizator ºiconvertor catalitic sau la vehicul dacã nusunt luate în consideraþie urmãtoarelepuncte:• Consultaþi un service autorizat Daewoo

cât de repede posibil în urmãtoarelecazuri: rateuri la aprindere, funcþionareanormalã a motorului dupã o pornire larece, pierdere semnificativã a puteriimotorului, sau alte funcþionãri anormalecare ar indica o dereglare în sistemul deaprindere.

Page 157: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–18 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

Dacã este necesar, se poate continuacondicerea vehiculului cu vitezã micãºi cu motorul la turaþie micã.

• Dacã intrã combustibil nears înprecatalizator ºi convertorul catalitic,combustia poate avea loc acolorezultând supraîncãlzire ºi distrugeriireparabile ale precatalizatorului ºiconvertorului catalitic.

De aceea trebuiesc evitate:• Porniri frecvente la rece.• Acþionarea demarorului pe timp mai lung

decât cel necesar pentru pornire(combustibilul este injectat în timpulprocedurii de pornire).

• Lãsarea rezervorului gol (o aprovi-zionare neregulatã cu combustibil ducela supraîncãlzirea pompei de benzinã).

• Pornirea motorului prin împingere sauremorcare (combustibil nears poate in-tra în precatalizator ºi în convertorulcatalitic): folosiþi cabluri pentru a alimentade la bateria altui vehicul.

Efectuaþi lucrãrile de întreþinere în seamaunui service autorizat Daewoo la intervalele

INDICATORUL DE CONTROL ALMOTORULUI (OBD*)

Se aprinde când se face contactul ºi rãmâneaprins în timpul pornirii.

Se stinge la scurt timp dupã pornireamotorului.

Durata injecþiei, aprinderea, turaþia de mersîn gol ºi protecþia la supraturarea motoruluisunt controlate electronic.

Dacã indicatorul se aprinde înseamnã cã aapãrut un defect. Sistemul electronic comutãpe un program de urgenþã pentru a putea ficontinuatã conducerea.Consultaþi un service autorizat Daewoopentru a remedia defecþiunea.

Nu conduceþi o perioadã lungã cu indicatorulde control al motorului aprins deoareceaceasta poate defecta convertorul catalitic*,mãri consumul de combustibil ºi scãdeamanvrabilitatea vehiculului.

Dacã indicatorul de control al motorului seaprinde scurt ºi apoi se stinge din nou,aceasta nu are nici o semnificaþie.

specificate de Daewoo. Atunci puteþi fi siguricã toate componentele sistemelor electric,de injecþie ºi de aprindere vor funcþionacorect, cã vehiculul dumneavoastrã are unnivel mic de poluare ºi cã sistemulprecatalizator ºi convertor catalitic vafuncþiona un timp îndelungat.

Page 158: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–19

ROÞILE ªI PNEURILEPneurile montate de cãtre producãtor, oferãconfortul optim ºi siguranþã pentru cãlãtori.Înainte de a schimba tipul pneurilor sau aljenþilor consultaþi dealerul dumneavoastrãsau un service autorizat Daewoo pentru aobþine un sfat privind posibilitãþile tehnice.Utilizarea unor pneuri sau jenþi necores-punzãtoare poate conduce la accidente.

Presiunea în pneuriMenþinerea presiunii specificate în pneurieste esenþialã pentru confortul ºoferului,siguranþa cãlãtoriei ºi o viaþã mai lungã apneurilor.Verificaþi presiunea în pneuri, inclusiv a roþiide rezervã la fiecare 14 zile ºi în specialînaintea unei cãlãtorii mai lungi. Pneuriletrebuie verificate la o temperaturã joasãfolosind un aparat de mãsurã adecvat.

AVERTSMENT

Pentru a reduce riscul pierderii de subcontrol a vehiculului ºi rãnirea :• Umflaþi pneurile corespunzãtor .• Nu supraîncãrcaþi vehiculul.

Starea pneurilor ºi a jenþilorTrecerea peste muchii tãietoare poate con-duce la deteriorarea ascunsã a pneurilor ºia jenþilor, fapt ce se va constata mai târziu,apãrând chiar pericolul exploziei.Treceþi peste astfel de muchii încet, pe câtposibil perpendicular pe acestea. Cândparcaþi, asiguraþi-vã cã pneurile nu apasã pemuchia trotuarului.Verificaþi regulat starea cauciucurilor (corpuristrãine, ciupituri, tãieturi, fisuri, protuberanþeîn pereþii laterali). Un pneu avariat se poatesparge. Verificaþi jenþile de defecþiuni. În cazuldistrugerii sau a uzurii anormale consultaþidealerul Daewoo sau un service autorizatDaewoo.Uzura anormalã este de regulã cauzatã depresiunea necorespunzãtoare din pneuri,rotaþia neuniformã a roþilor, aliniereaneuniformã, neechilibrarea roþilor, frânãribruºte sau a unor deprinderi de conducere.

Presiunea în pneuri

Presiunejoasã

SuprapresiunePresiunenormalã

Presiunea crescutã rezultatã în pneuri de lacãldurã nu trebuie micºoratã, caz în carepresiunea ar putea coborâ sub minimuladmis în momentul când temperatura arscãdea.Strângeþi ferm cãpãcelul valvei dupãverificarea presiunii.Presiunea incorectã în pneuri va conducela creºterea uzurii pneurilor ºi a consumuluide combustibil, scãderea siguranþei, astabilitaþii vehiculului ºi a confortului.Dacã presiunea este foarte scãzutã,aceasta poate conduce la uzareaconsiderabilã a pneurilor ºi avarii interne,conducând la retezarea ºuruburilor sauexplozii ale pneurilor la viteze mari.Defectele ascunse ale pneurilor nu se eliminãprin simpla reglare a presiunii în pneuri.

kg/cm2 (PSI)

SPATE

2,1 (30)

FAÞÃ

2,1 (30)

PNEU

185/65 R14195/55 R15

Page 159: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–20 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

Verificaþi cu regularitate adâncimea profilelorpe pneuri. Pentru ajutorul dumneavoastrã,pneurile vehiculului au încorporateindicatoare care aratã când înãlþimeaprofilelor este de 1,6 mm sau mai micã.Pneurile trebuie înlocuite când adâncimeaprofilelor a scãzut pânã la unul dintreindicatorii de uzurã. Indicatorii sunt marcaþipe pereþii laterali ai pneului.Din motive de siguranþã, este recomandatca pneurile sã fie înlocuite când adâncimeaprofilelor a scãzut sub 2~3 mm.Când înlocuiþi pneurile, se recomandãînlocuirea siumltanã, de preferinþã în seturipereche. Asiguraþi-vã cã ambele pneuricorespunzãtoare unei punþi sunt de aceeaºimãrime, au acelaºi design ºi cã ambele auaceeaºi formã a profilelor.

Indicatorul de adâncime al profilelor

AVERTISMENT

Pneurile diferite pot determinapierderea controlului vehiculului întimpul conducerii.Utilizarea unor pneuri de mãrimidiferite poate de asemenea cauzaavarii.Asiguraþi-vã cã aveþi montate pemaºinã pneuri de aceeaºi mãrime ºitip la toate roþile.

AVERTISMENT

Utilizarea unor cauciucuri uzate,îmbãtrânite sau defecte este foartepericuloasã conducând la accidente.Înlocuiþi pneurile dacã :• Apare indicatorul de uzurã,sau• Pneurile sunt deteriorate.

AVERTISMENT

Aruncaþi pneurile numai în locuri spe-cial amenajate.

Rotirea pneurilorPneurile din faþã ºi din spatele maºiniirealizeazã activitãþi diferite ºi se pot uzadiferit funcþie de care sunt roþile de direcþie,stilul propriu de conducere, etc.Pneurile din faþã se uzeazã mai repede decâtcele din spate.Pentru a evita o uzurã inegalã ºi a prelungiviaþa pneurilor, inspectaþi, ºi dacã estenecesar rotiþi pneurile la fiecare 10.000 km.Dupã rotire, reglaþi presiunea în pneuri ºiasiguraþi-vã cã ºuruburile roþilor au foststrânse corespunzãtor.

Page 160: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–21

AVERTISMENT

Utilizarea pneurilor de iarnã poateafecta necorespunzãtor siguranþa ºimanevrabilitatea vehiculului.• Utilizaþi aceeaºi mãrime ºi acelaºi tip

de pneuri.• Schimbaþi pneurile de iarnã cu cele

de varã imediat ce condiþiile dedrum o permit.

Pneuri de iarnãDacã utilizaþi pneuri de iarnã, acestea trebuiesã fie montate pe toate cele 4 roþi. Nudepãºiþi viteza maximã specificatã de cãtreproducãtorul pneurilor.Când folosiþi pneuri de iarnã, trebuierespectatã presiunea de umflare specificatãde producãtor.

Lanþuri antiderapanteRegulile privitoare la folosirea lanþurilor suntdiferite de la þarã la þarã aºa cã verificaþireglementãrile înainte de a le instala.Când montaþi lanþurile pe pneuri, respectaþiinstrucþiunile producãtorului de lanþuri.Lanþurile antiderapante pot deterioracapacele roþilor. Scoateþi capacele înaintede a monta lanþurile antiderapante.Montaþi lanþurile pe pneurile din faþã cât maistrâns posibil. Nu este recomandatãutilizarea lanþurilor la pneurile din spate.Restrângeþi lanþurile dupã ce aþi condus0,5~1,0 km.

ATENÞIE

Utilizaþi decât lanþuri de tip SAE clasa„S".Alte tipuri pot deteriora vehicululdumneavoastrã.

ATENÞIE

Utilizarea lanþurilor antiderapantepoate afecta manevrabilitateavehiculului.• Nu depãºiþi viteza de 50 km/h sau

viteza maximã recomandatã deproducãtorul lanþurilor (care din eleeste mai micã).

• Dacã auziþi zgomote care sã indicecontactul lanþului cu corpul sau cuºasiul maºinii, opriþi ºi restrângeþilanþul imediat. Dacã zgomotelecontinuã, reduceþi viteza pânã cândacesteaînceteazã.

• Evitaþi virajele strânse, ciocnirilesau gropile.

• Evitaþi blocarea roþilor la frânare.• Nu folosiþi lanþuri antiderapante la

pneurile de tipul 195/55R15.

Page 161: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–22 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

SISTEMUL ELECTRICSistemul de aprindereSistemul de aprindere electronic are o puteremai mare de aprindere decât sistemeleconvenþionale. Este foarte periculoasãatingerea pãrþilor active.

SiguranþaPentru înlocuirea siguranþei, trageþi capaculºi extrageþi siguranþa arsã.O siguranþã defectã poate fi recunoscutãprin firul sãu topit. O nouã siguranþã trebuieinstalatã numai dupã ce a fost localizatã ºiremediatã cauza defectului.Se vor instala numai siguranþe din clasaspecificatã. Valoarea este datã la toatesiguranþele.

Valoare Culoare

10A Roºu

15A Albastru

20A, 25A Galben

30A Verde

CUTIA CU SIGURANÞECutia cu siguranþe este localizatã sub bord,în partea stângã, fiind prevãzutã cu uncapac.O altã cutie cu siguranþe este situatã lângãbaterie, în compartimentul motorului.

topitãnormalã

ATENÞIE

Utilizarea unor tipuri diferite desiguranþe poate determina defectareasistemului electric ºi chiar începereaunui incendiu.• Înlocuiþi întotdeauna cu siguranþe

de acelaºi amperaj.• Nu folosiþi niciodatã înlocuitori

pentru siguranþe.• Nu folosiþi obiecte metalice pentru

a demonta siguranþele.

NOTÃ

În cutia cu siguranþe ºi relee dincompartimentul motorului se aflã 5siguranþe de rezervã de 10A, 15A, 20A,25A, 30A .

Page 162: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–23

CUTIA CU SIGURANÞE DIN INTERIOR

1) TCM*, Releu aprindere 12) Imobilizator, antifurt3) Tabloul de bord, clopoþel avertizor

poziþionare parcare, modul lampa ABSECU (EBCM)*, modul DRL*, modul ATC*

4) Ceas5) Audio (Bat), Ceas digital6) Cutie mânuºi7) Releu aprindere 2, releu aer condiþionat,

releu lampã ceaþã, ATC*

Notã :

ABS RELAY

EXTRACTOR

SIGURANÞE

7)

RELEU SUFLANTÃ

25A

15A E C M

10A* CROAZIERÃ

15A SEMNALIZARE

10A* AIRBAG

10A CONTACT MERS ÎNAPOI

10A RADIO(Acc)

15A RADIO/CEAS

10A LAMPÃ CEAÞÃ SPATE

10A IMOBILIZATOR

15A* ANTIFURT

10A DIAGNOSTICARE

15A ÎNCÃLZIRE/DEZABURIRE

* DIODÃ

* DIODÃ

15A

REZERVÃ10A

REZERVÃ

1)

10A BORD

FAÞÃ/SPATEªtegãtoare ºi lichid curãþare

NOTÃ)* : ECHIPAMENT OPÞIONAL

2)

4)

5)

6)

20A LAMPÃ SCRUMIEERÃ

3)

RELEU ABS

Page 163: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–24 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

CUTIA CU REZISTENÞE ªI RELEE DIN

COMPARTIMENTUL MOTORULUI

RELEU FAR

CLAXON

RELEU

CEAÞÃ

CEAÞÃRELEU

VENTILATOR

(VIT. MICÃ)

DIODE

RELEUCLAXON

RELEU

VENTILATOR

(VIT. MARE)

RELEU

APRINDERE 2

RELEU

DEZABURIRE

GEAMURI

RELEU

APRINDERE 1

APRINDERE -•– 1

APRINDERE - 2

BATERIA PRINCIPALÃ

MOTOR SUFLANTÃ

VENTILATOR EL.(vit. mare)

ABS (opþiune)

EXTRACTORDE

SIGURANÞE

REZERVA30 A

REZERVA25 A

RELEU POMPÃ

BENZINÃ

RELEU LAMPÃ

SPATE

ACÞIONAREOGLINDÃ E C MDEZABURIRE

OGLINDÃ

(opþiune)(opþiune)

10A10A 10A

10A10A 15A

(opþiune)

10A 10A

25A

15A

(OPTIUNE)

3 0 A

2 0 A

3 0 A

4 0 A

3 0 A

3 0 A

2 0 A

2 0 A ÎNTRERUPÃTOR

FAR

RELEU AER

CONDIÞ. COMP.

ILUMINARESTÂNGA

FAZÃ LUNGÃDREAPTA

ILUMINAREDREAPTA

LAMPÃINTERIOR STOP

15A15A 15A

POMPÃ DEBENZINÃ

ÎÎNCHIDEREUªI

15A

10A10A 10AAVERTIZARE

15A

AERCONDIÞIONAT

(opþiune)

REZERVÃ15 A

REZERVÃ20 A

REZERVÃ10 A

ÎNTRERUPÃTORACÞIONARE FERESTRE

DEZABURIRE

D I S

INJECTOR

30A

15A

15A

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

VENTILATOR EL.(vit. micã)

FAZÃ SCURTÃDREAPTA

FAZÃ SCURTÃSTÂNGA

FAZÃ LUNGÃSTÂNGA

Page 164: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–25

NOTÃ 1) : Modul lumini de zi*

2) : Lumini dreapta-faþã, lumini dreapta-spate, poziþii dreapta, ceas

3) : Lumini stânga-faþã, lumini stânga-spate, poziþii stânga, luminã numãr înmatriculare

4) : Comutator trapã plafon, oglindã electricã, telecomandã închidere uºi

5) : Dezaburire oglindã

6) : Releu pompã de benzinã, modul de aprindere, alternator, canistra de carbon,

Sistemul de admisie cu geometrie variabilã

7) : Electrovalvã EGR

8) : Comutator luminã, sirenã, lampã interior, ceas, luminã portbagaj

9) : Motor acþionare trapã plafon

Page 165: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–26 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

SPECIFICAÞIE BECURIImportant!

Farurile sunt subansamble fragile, motivpentru care recomandã montarea ºidemontarea numai în centre autorizateDaewoo care posedã echipamentul necesarpentru expertizã.

AVERTISMENT

Becurile cu halogen conþin gaz subpresiune care se poate aprinde dacãloviþi sau spargeþi becul. Umblaþi cuatenþie când transportaþi sau montaþibecurile.• Purtaþi ochelari de protecþie când

lucraþi cu becuri.• Protejaþi becurile de lovituri sau

zgârieturi.• Protejaþi becurile de lichide atunci

când sunt aprinse .• Folosiþi becurile numai instalate în

lampã.• Înlocuiþi farurile dacã nu

funcþioneazã normal sau sunt de-teriorate.

• Nu pãstraþi becurile la îndemânacopiilor.

• Aruncaþi becurile cu grijã.

Frânã 21Wx2

Poziþie5Wx2

5Wx4

Far (fazã lungã ºi scurtã)

Faruri Faza lungã

tip proiector* Faza scurtã

Poziþie

Luminã semnalizare

Lampã ceaþã*

Lampã semnalizare lateralã

Lampã semnalizare

Lampã frânã / Lampã poziþie

Lampã ceaþã

Lampã mers înapoi

Lampã stop montatã central

Lampã numãr de înmatriculare

Lampã interior/hartã (Cu trapã)

Lampã centalã (Cu/fãrã trapã)

Lampã hartã faþã (Cu/fãrã trapã)

Lampã cutie mãnuºi

Lampã portbagaj

60/55Wx2

55Wx2

55Wx2

5Wx2

21Wx2

55Wx2

5Wx2

21Wx2

21/5Wx2

21Wx2

21Wx2

21Wx2

5Wx2

8Wx3

10Wx1

7.5Wx2

10Wx1

10Wx1

BecuriWatt x Numãr

Notch back

Bec cu halogen

Bec cu halogen

Bec cu halogen

Culoare chihlimbar

Bec cu halogen

Faþã

Hatch back Observaþii

Faþã

Spate

Interior

Page 166: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–27

ÎNLOCUIREA BECURILOR

FAZA LUNGÃ ªI FAZASCURTÃ A FARURILOR1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe suport.2. Rotiþi capacul de plastic în sens invers

acelor de ceasornic ºi demontaþi-l.

3. Deconectaþi conectorul din spatelebecului.

4. Eliberaþi arcul ºi scoateþi becul.5. Înlocuiþi becul cu unul nou.6. Montaþi totul în ordinea inversã

demontãrii.Când instalaþi un bec nou, asiguraþi-vãcã toate piesele se monteazã corect .

7. Rotiþi capacul de plastic în sensul acelorde ceasornic.

LÃMPILE DE POZIÞIE1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe suport.2. Rotiþi capacul de plastic în sens invers

acelor de ceasornic ºi scoateþi-l.3. Scoateþi suportul becului localizat chiar

lângã far.4. Scoateþi becul trãgându-l drept afarã din

soclu.5. Înlocuiþi becul cu unul nou.6. Montaþi în ordine inversã demontãrii.

ATENÞIE

Degetele unsuroase pot determinaapariþia unor pete, rezultând o luminãslabã.• Nu atingeþi becurile cu mâinile

murdare.• ªtergeþi becurile cu o cârpã fãrã

scame îmbibatã cu alcool sau spirt.

Tip MFR

Tip proiector Tip proiector

Tip MFR Tip MFR

Tip proiector

Page 167: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–28 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

LAMPÃ SEMNALIZARE FAÞÃ1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe suport2. Rotiþi soclul becului în sens invers acelor

de ceasornic ºi scoateþi-l din carcasalãmpii.

3. Apãsaþi becul ºi rotiþi-l în sens inversacelor de ceasornic pentru a-l scoate dinsoclu.

4. Introduceþi un bec nou în soclu prinapãsare ºi rotire în sensul acelor deceasornic.

5. Introduceþi soclul în suportul lãmpii prinrotire în sensul acelor de ceasornic.

LAMPÃ CEAÞÃ FAÞÃ*1. Rotiþi capacul de plastic în sens invers

acelor de ceasornic ºi demontaþi-l.2. Eliberaþi arcul de reþinere ºi scoateþi

becul din suport.

3. Deconectaþi conectorul plat din spatelebecului apãsând urechea de blocare.

4. Înlocuiþi becul cu unul nou.5. Montaþi în ordine inversã demontãrii.

Când instalaþi un bec nou, asiguraþi-vãcã elementele se asambleazã corect.

Page 168: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–29

LAMPÃ DE SEMNALIZAREADIÞIONALÃ*1. Demontaþi lampa adiþionalã trãgând-o

spre spate.2. Rotiþi soclul în sens invers acelor de

ceasornic ºi scoateþi-l din carcasalãmpii.

3. Trageþi becul din soclu.4. Montaþi un bec nou.5. Montaþi în ordine inversã demontãrii.

LÃMPILE DE SPATE, FRÂNêI POZIÞII SPATE1. Deschideþi portbagajul ºi demontaþi

capacul de protecþie.

Locaº

Sus

Jos

Ce bec se monteazã

Lampã de semnalizare(21W)

Lampa de stop ºi poziþie(21/5 W)

2. Rotiþi soclul becului în sens contraracelor de ceasornic ºi scoateþi-l dincarcasa lãmpii.

3. Apãsaþi ºi rotiþi becul în sens inversacelor de ceasornic ºi trageþi-l din soclu.

4. Înlocuiþi becul cu unul nou.5. Montaþi în ordine inversã demontãrii.6. Poziþionarea becurilor.

Page 169: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–30 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

LAMPÃ MERS INAPOILAMPÃ CEAÞÃ SPATE1. Deschideþi portbagajul2. Deºurubaþi cele douã ºuruburi de fixare

ºi demontaþi soclul din carcasa lãmpii.

3. Apãsaþi becul ºi rotiþi-l în sens inversacelor de ceasornic pentru a-l scoate dinsoclu.

4. Înlocuiþi becul cu unul nou.5. Montaþi în ordinea inversã demontãrii.6. Poziþionarea becurilor.

LAMPÃ STOP CENTRALÃ*1. Deschideþi portbagajul.2. Rotiþi soclul în sens invers acelor de

ceasornic ºi îndepãrtaþi-l din carcasalãmpii.

3. Apãsaþi becul ºi rotiþi-l în sens inversacelor de ceasornic pentru a-l scoate dinsoclu.

4. Înlocuiþi becul cu unul nou.5. Montaþi în ordine inversã demontãrii.

Ce bec se monteazã

Lampa de mers înapoi(21W)

Lampa de ceaþã spate(21W)

Locaº

Sus

Jos

Page 170: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–31

LAMPÃ NUMÃRÎNMATRICULARE1. Deschideþi portbagajul.

2. Demontaþi soclul becului din carcasalãmpii rotindu-l în sens invers acelor deceasornic.

3. Trageþi becul din soclu.

4. Introduceþi în soclu un bec nou.

5. Montaþi soclul în carcasa lãmpii prin rotireîn sensul acelor de ceasornic.

LAMPÃ PORTBAGAJ1. Scoateþi lampa din locaºul sãu cu ajutorul

unei ºurubelniþe plate.

2. Înlocuiþi becul cu unul nou.

3. Montaþi lampa în locaºul ei.

LAMPÃ DE INTERIOR1. Scoateþi lampa din locaºul sãu cu ajutorul

unei ºurubelniþe.

2. Apãsaþi uºor becul spre lamela dereþinere ºi îndepãrtaþi-l.

3. Montaþi un bec nou.

4. Montaþi în ordine inversã demontãrii.

AVERTISMENT

Când înlocuiþi becul la lampa de inte-rior, vã puteþi electrocuta dacã atingeþicontactele ºi lumina este aprinsã.• Închideþi toate uºile.• Poziþionaþi întrerupãtorul lãmpii în

poziþia „OFF".

Page 171: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–32 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

OPERAÞII DE ÎNTREÞINERE PERIODICÃÎntreþinerea ºi înregistrarea reviziilor intrã în responsabilitatea proprietarului. Trebuie sã pãstraþi evidenþa operaþiilor de întreþinere executateîn concordanþã cu graficul serviciilor de întreþinere prezentat mai jos.

INTERVALULPRESCRIS

Kilometri sau timp (Ón luni), oricare dintre acestea survine prima

OPERAÞIA

Curelele de transmisie (alternator ºi servoditecþie) V V V V V V S V V V VUleiul din motor ºi filtrul de ulei (1) (3) V S S S S S S S S S SSistemul de rãcire V V V V V V V V V VLichidul de rãcire a motorului (3) V V V V S V V V S V VFiltrul de combustibil S SConducte de alimentare cu combustibil ºi conexiuni V V V V VElementul filtrant de aer (2) V V V S V V V S V VFiltrul de aer (A/C)* (2) S S S S S S S S S SReglarea aprinderii V V V V VBujiile V S V S V SCanistra de carbon ºi conductele de vapori V VSistemul de ventilare a carterului (PCV) V V VCureaua de distribuþie V S V

MOTOR

x 1.000 kmLuni

calendaristice

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

— 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Legendã :V – Verificaþi aceste puncte ºi piesele în legãturã cu ele. Dacã este necesar, corectaþi, curãþaþi, refaceþi nivelul, reglaþi sau înlocuiþi.S – Schimbaþi sau înlocuiþi.

(1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele: mers frecvent pe distanþe scurte, relanti excesiv sau mers în mediu cu mult praf,schimbaþi uleiul din motor la fiecare 5.000 km sau la 3 luni, oricare survine prima.

(2) Este necesarã întreþinerea la intervale mai scurte dacã vehiculul este utilizat într-un mediu cu mult praf.(3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi".

Page 172: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–33

Kilometri sau timp Ón luni, oricare dintre ele survine prima

OPERAÞIA

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

— 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

INTERVALULPRESCRIS

Legendã :V – Verificaþi aceste puncte ºi piesele în legãturã cu ele. Dacã este necesar, corectaþi, curãþaþi, refaceþi nivelul, reglaþi sau înlocuiþi.S – Schimbaþi sau înlocuiþi.

(3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi".(4) Schimbaþi lichidul de frânã / ambreiaj la fiecare 15.000 km dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele :

– Conducere pe teren muntos sau deluros, sau– Tractarea frecventã a unei remorci.

(5) Se recomandã o întreþinere cu o frecvenþã mai mare în cazul unor condiþii grele de trafic: mers frecvent pe distanþe scurte,relanti excesiv, mers cu vitezã scãzutã în trafic aglomerat, mediu cu mult praf.

ªASIU ªI CAROSERIE

Sistemul de evacuare V V V V V V V V V V

Lichidul de frânã/ambreiaj (3) (4) V V V S V V S V V S V

Plãcuþele de frânã faþã ºi discurile (5) V V V V V V V V V V

Plãcuþele de frânã spate ºi discurile (5) V V V V V V V V V V

Tamburii de frânã spate ºi saboþii (5) V V V V V V V V V V

Frâna de mânã V V V V V V V V V V V

Conductele de frânã ºi conexiunile (inclusiv servofrâna) V V V V V V V V V V

Butucii rulmenþilor din spate ºi jocul V V V V V V V V V V

Uleiul din cutia de vitezã manualã (3) V V V V V V V V V V

Ambreiajul ºi cursa liberã a pedalei de frânã V V V V V V V V V V

x 1.000 kmLuni

calendaristice

Page 173: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

7–34 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE

Legendã :V – Verificaþi aceste puncte ºi piesele în legãturã cu ele. Dacã este necesar, corectaþi, curãþaþi, refaceþi nivelul, reglaþi sau înlocuiþi.S – Schimbaþi sau înlocuiþi.

(3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi".(6) Schimbaþi uleiul ºi filtrul de ulei la cutia de viteze automatã ZF 4HP 14 la fiecare 15.000 Km dacã vehiculul este deseori utilizat în

condiþii grele.– În oraºe cu trafic greu unde temperatura exterioarã atinge ºi depãºeºte 32°C, sau– Conduceþi pe un teren muntos sau deluros, sau– Când tractaþi frecvent o remorcã, sau– Utilizaþi vehiculul pentru servicii speciale (taxi, poliþie sau livrari de marfã).

(7) Dacã este necesar, rotiþi ºi balansaþi roþile.

Uleiul în cutia de viteze automatã (ZF 4HP 14) (3) (6) V V V V S V V V S V V

ªuruburile ºi piuliþele ºasiului ºi de sub caroserie V V V V V V V V V V

Starea ºi presiunea pneurilor V V V V V V V V V V V

Geometria roþilor (7) Se verificã atunci când se constatã condiþii anormale de funcþionare

Volanul ºi conexiunile V V V V V V V V V V

Uleiul ºi conductele servodirecþiei (3) V V V V V V V V V V V

Burdufurile arborilor de transmisie V V V V V V V V V V

Centurile de siguranþã, fixãrile ºi elementele lor de cuplare V V V V V V V V V V

Ungerea broaºtelor, balamalelor, zãvorului capotei V V V V V V V V V V

Kilometri sau timp Ón luni, oricare dintre ele survine prima

OPERAÞIA

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

— 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

INTERVALULPRESCRIS

ªASIU ªI CAROSERIE

x 1.000 kmLuni

calendaristice

Page 174: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

8ÎNGRIJIREA VEHICULULUI

Page 175: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

8–2 ÎNGRIJIREA VEHICULULUI

MATERIALE DE CURÃÞIRECînd folosiþi substanþe de curãþire sau alteproduse chimice pentru a curãþa interiorul sauexteriorul vehiculului, respectaþi recomandãrileproducãtorilor acestora. Unele substanþe potfi otrãvitoare sau inflamabile ºi pot produceaccidente sau avarii. Nu utilizaþi pentrucurãþirea interiorului sau exteriorului vehicululuisolvenþi volatili ca: acetonã, dizolvanþi, dizolvanþide ojã; sau materiale de curãþat ca: sãpun derufe, decoloranþi sau agenþi reducãtori, cuexcepþia celor menþionaþi în recomandãrileurmãtoare referitoare la îndepãrtarea murdãrieide pe þesuturi. Nu folosiþi niciodatã tetraclorurãde carbon, benzinã sau benzen în scopuri decurãþire. Deschideþi toate uºile vehiculului cîndfolosiþi orice substanþã chimicã în interiorulvehiculului. Expunerea îndelungatã la vaporipoate cauza probleme de sãnãtate ºi acestease produc mai ales cînd astfel de substanþesînt folosite în spaþii mici neventilate.Pentru a nu pãta scaunele de culoaredeschisã, evitaþi ca materialele umede a cãrorvopsea nu este fixatã sã vinã în contact cuþesãtura scaunelor. Aceasta include unelearticole colorate de îmbrãcãminte din bumbac,catifea, piele ºi piele întoarsã, hîrtie decorativã,etc.

ÎNGRIJIREA ªI CURÃÞIREAINTERIORULUI VEHICULULUIPentru curãþirea materialelor decorativemoderne, este foarte importantã utilizareatehnicilor ºi materialelor corecte. O greºealãfãcutã la prima curãþire poate avea ca efectformarea unor pete care sunt mai dificil deîndepãrtat la a doua curãþire.

Praful ºi murdãria care se strâng peþesãturile interioare vor fi îndepãrtate cât maides cu ajutorul unui aspirator sau a unei periicu pãr moale. Curãþaþi în mod curentornamentele din vinil sau din piele cu o cârpãcuratã. Ornamentele obiºnuite pot fi curãþatecu substanþe chimice de curãþire.

Îngrijirea centurilor de siguranþã• Pãstraþi centurile de siguranþã curate ºi

uscate.• Curãþaþi centurile de siguranþã numai cu

sãpun de toaletã ºi apã cãlduþã.• Nu vopsiþi centurile, cãci aceasta le

poate slãbi serios rezistenþa.

SUPRAFEÞELE DIN STICLÃSuprafeþele de sticlã vor fi curãþate în modregulat. Peliculele de fum de þigarã sau prafpot fi îndepãrtate prin utilizarea unei soluþiide curãþire pentru geamuri.Nu utilizaþi niciodatã substanþe abrazive decurãþire, cãci acestea vor zgâria geamurile.Dacã se folosesc substanþe abrazive pentrucurãþirea interioarã a geamurilor din spate,poate fi avariat circuitul reþelei dezabu-ritorului geamului spate. Evitaþi sã aºezaþilîngã geamul din spate obiecte care ar puteaprovoca zgârierea acestuia. Nu montaþi pestereþeaua dezaburitorului a geamului spate niciun semn cum ar fi numãrul de înmatriculareprovizoriu, etc.

Curãþirea exterioarã a parbrizuluiDacã parbrizul nu este curat dupã folosireaºtergãtoarelor de parbriz, sau dacãºtergãtoarele se miºcã sacadat, cauzapoate fi prezenþa unor substanþe unsuroasepe parbriz sau pe lamelele ºtergãtoarelor.Curãþaþi exteriorul parbrizului cu un produsneabraziv de curãþire. Parbrizul este curatdacã nu se formeazã picãturi de apã atuncicînd acesta este stropit.

Page 176: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

ÎNGRIJIREA VEHICULULUI 8–3

ÎNGRIJIREA ªI CURÃÞIREAEXTERIORULUI

Lustrul exteriorLustruirea conferã vehiculului frumuseþe, oculoare intensã, strãlucire ºi durabilitate.

Spãlarea vehicululuiCel mai bun mod de a menþine lustrul exte-rior al vehiculului este spãlarea sa cât maifrecventã. Pentru spãlare, folosiþi apã cãlduþãsau rece.Nu folosiþi apã caldã pentru spãlare ºi nuexpuneþi vehiculul în bãtaia directã asoarelui cînd îl spãlaþi. Nu utilizaþi sãpunurisau detergenþi chimici puternici. Produselede curãþire vor fi rapid îndepãrtate de pesuprafaþa vehiculului, înainte de a se uscasuprafaþa.Vehiculele Daewoo sunt proiectate pentru afi utilizate în condiþii normale de mediu ºipentru a face faþã elementelor naturale.Totuºi, condiþii neobiºnuite, ca spãlarea într-o instalaþie cu presiune înaltã, pot provocapãtrunderea apei în interiorul vehiculului.

Curãþirea jenþilor din aluminiu, a roþilorde tip raliu ºi a capacelor de roþiPentru a menþine aspectul original al jenþilorºi capacelor de roþi, nu lãsaþi sã seacumuleze pe ele noroi sau sare de pedrumuri. Se recomandã spãlarea în modregulat a roþilor. Nu folosiþi produse abrazivesau perii, pentru cã acestea le pot deteriorasuprafaþa.

Lustruirea ºi ceruireaSe recomandã lustruirea ºi ceruireaperiodicã, pentru îndepãrtarea reziduurilor depe vopseaua exterioarã. Produsele aprobatesunt disponibile la atelierele serviceautorizate.

Protejarea pieselor lucioase din metalPiesele lucioase din metal trebuie sã fiecurãþate în mod regulat, pentru a-ºi pãstraluciul. Spãlarea cu apã este, de obicei,suficientã.Acordaþi o atenþie deosebitã ornamentelor dinaluminiu. Pentru a nu deteriora suprafaþaacestora, nu folosiþi niciodatã pentru acurãþa aluminiul pastã de lustruit pentruvopsea, abur sau sãpun caustic. Pentrutoate piesele lucioase din metal serecomandã lustruirea cu cearã.

Page 177: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

8–4 ÎNGRIJIREA VEHICULULUI

PROTECÞIA LA COROZIUNEVehiculul dvs. a fost proiectat sã reziste lacoroziune. Pentru a avea un aspect plãcutcât ºi pentru o bunã funcþionare au fostfolosite materiale speciale ºi acopeririprotectoare pe majoritatea reperelor.

Deteriorarea pieselor din tablãDacã vehiculul a suferit un accident ºi estenecesarã înlocuirea sau repararea unorpiese din tablã, asiguraþi-vã cã atelierul ser-vice aplicã pe acestea materialeleanticorozive corespunzãtoare, astfel încâtsã fie refãcutã protecþia la coroziune.Consultaþi paragraful „Deteriorareavopselelor” care urmeazã.

Depunerea de materii strãineClorura de calciu ºi alte sãruri, produsele deîndepãrtare a gheþii de pe drumuri, seva dinarbori, gãinaþul de pasãre, chimicaleleeliberate în atmosferã de coºurile fabricilorºi alte materii pot deteriora vopseauavehiculului dacã sînt lãsate pe suprafeþelevopsite.Este posibil ca spãlarea promptã sã nuîndepãrteze complet aceste depuneri. Înaceste cazuri, este nevoie de produsespeciale pentru curãþare.

Cel puþin în fiecare primãvarã, îndepãrtaþi desub vehicul aceste depuneri cu apã curatãsub presiune. Aveþi grijã sã curãþaþi toatezonele în care se poate acumula noroiul.Sedimentele din locurile închise alecaroseriei trebuie sã fie mai întâi sfãrâmate.La cererea dumneavostrã, atelierele serviceDaewoo pot presta acest serviciu pentrudumneavoastrã.

ATENÞIE

La spãlarea motorului suntîndepãrtate reziduuri de ulei, vaselinãºi combustibil. De aceea trebuie apelatla service-ul Daewoo care areechipament de separare a uleiului lastaþia de spãlare a vehicullelor.

Cînd utilizaþi produse chimice de curãþire,asiguraþi-vã cã pot fi folosite pe suprafeþevopsite.

Deteriorarea vopseleiOrice deterioare a vopselei (lovituri de piatrã,plesniri sau zgârieturi adânci) trebuiereparatã prompt. Metalul neprotejat se vacoroda rapid ducînd la creºterea cheltuielilorde reparare. Loviturile ºi zgârieturile pot firemediate cu materiale de acoperiredisponibile la dealerii Daewoo sau la altepuncte de service. Deteriorãrile pe suprafeþemai mari pot fi remediate în atelierele detinichigerie ºi vopsitorie ale atelierelor ser-vice.

Întreþinerea pãrþii inferioare a vehicululuiProdusele corozive utilizate pentru înde-pãrtarea de pe drumuri a gheþii ºi zãpezii sepot acumula sub vehicul. Dacã acestea nusunt îndepãrtate, se va produce o corodareacceleratã a pieselor de sub vehicul(conducte de combustibil, caroserie, podeaºi sistemul de evacuare) chiar dacã acesteaau fost asigurate cu o protecþie împotrivacoroziunii.

Page 178: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

9DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII

Page 179: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

9–2 DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII

NUMÃRUL DE IDENTIFICAREA VEHICULULUINumãrul de identificare a vehiculului (seriade ºasiu) este ºtanþat pe o plãcuþã deidentificare în partea stângã a tablierului.

SERIA DE MOTOR

Seria de motor este ºtanþatã în parteadreapta faþã a blocului cilindrilor.

SERIA DE ªASIU

Seria de ºasiu este ºtanþatã pe o plãcuþã deidentificare în partea dreaptã a tablierului.

Page 180: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII 9–3

Uleiul dinmotor(inclusivfiltrul de ulei)

Uleiul din cutia de vitezemanualã

Lichidul de frânã/ambreiaj

Uleiul de servodirecþie

Uleiul din cutia de vitezeautomatã*(ZF 4HP 14)

TABELUL LUBRIFIANÞILOR UTILIZAÞI

Lubrifiant Capacitate Interval între schimburi Tip

3,8L

3,75L

1,8L

0,5L

1,0L

2,5L(5,4L schimbare

completã)

Se schimbã la fiecare 10.000km sau la fiecare 6 luni.(În condiþii grele de funcþionare se schimbã la fiecare5.000km sau la fiecare 3 luni.)(Filtrul de ulei se schimbã cu aceeaºi ocazie.)

Se verificã la fiecare 10.000 km sau la fiecare 6 luniºi se completeazã dacã este necesar.(Schimbarea lichidului nu este necesarã.)

Se schimbã la fiecare 30.000 km sau la fiecare 18luni.(În condiþii grele de funcþionare se schimbã la fiecare15.000kmsau la fiecare 9 luni.)

Se verificã la fiecare 10.000 km sau la fiecare 6 luniºi se completeazã dacã este necesar.

Se verificã la fiecare 20.000 Km ºi se schimbã lafiecare 40.000 Km.(În condiþii grele de funcþionare se schimbã uleiul la20.000km sau în fiecare an, filtrul se înlocuieºte înacelaºi timp.)

2,0DOHC

1,6 DOHC

API SJ (ILSAC GF-II) grade

SAE 5W-30

SAE 10W-30

SAE 80W(Zone foarte reci: SAE 75W)

DOT 3 sau DOT 4

DEXRON® II D sauDEXRON® III

DEXRON® II,III

MERCON® M

1) Daewoo Automobile România recomandã utilizarea uleiurilor de origine Daewoo

Page 181: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

9–4 DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII

ULEIUL DE MOTORClasificarea API a uleiurilor de motor

API (American Petroleum Institute) clasificãuleiurile de motor conform performanþelor(calitãþii) acestora. Folosiþi tot timpul ulei

evaluat API-SJ (ILSAC GF-II) sau mai bun.

∗∗∗∗∗: ULEI RECOMANDAT

Motor

Vâscozitatea uleiului trebuie aleasã în funcþie de temperatura mediului ambiant. Nuschimbaþi tipul uleiului în cazul unei schimbãri de scurtã duratã a temperaturii mediuluiambiant.

∞F

∞C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

SAE 10 W-30

SAE 5 W-40

SAE 5 W-30

SAE 10 W-40

SAE 15 W-40

SAE 15 W-50

SAE 20 W-50CALD

RECE∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

-20 0 20 40 60 80 100 120

Page 182: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII 9–5

SPECIFICAÞII (1,6 DOHC)

ModelSpecificaþie

4 uºi 5 uºi WagonCutie manualã Cutie manualã Cutie manualãCutie automatã Cutie automatã Cutie automatã

1. Dimensiuni vehicul (mm)Lungime totalãLãþime totalãÎnãlþime totalãAmpatamentEcartament: faþã

spate2. Greutate (kg)

Greutate proprieGreutate maxim admisãNumãr de locuri

3. PerformanþeViteza maximã (km/h)Panta (tanθ)Raza minimã de virare (m)

4. Cutia de vitezeTreapta:1-a

2-a3-a4-a5-amers înapoi

Raport final de transmitere

4.4951.7001.4302.5701.4641.454

1.178~1.2471.720

5

1850,4655,3

3,5452,1581,4781,129 0,8863,3333,722

4.550←←←←←

1.238~1.3071.860←

1750,465←

3,5452,1581,4781,1290,8863,3333,722

4.280←←←←←

1.169~1.238←←

1850,465←

3,5452,1581,4781,1290,8863,3333,722

←←←←←←

1.204~1.273←←

1750,582←

2,4121,3691,0000,739

—2,8284,405

←←←←←←

1.205~1.274←←

1750,582←

2,4121,3691,0000,739

—2,8284,405

←←←←←←

1.274~1.343←←

1700,582←

2,4121,3691,0000,739

—2,8284,405

Page 183: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

9–6 DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII

1.59879,0 x 81,5

9,5 : 177,8 / 5.800145 / 3.800

185/65 R14(195/55 R15)

MPFI91,95

62

7,0

3,75

12 - 5512 - 8512 - 9512 - 1,4

Model 4 uºi 5 uºi wagonCutie manualã Cutie manualã Cutie manualãSpecificaþie Cutie automatã Cutie automatã Cutie automatã

5. MotorCapacitate cilindricã (cm³)Alezaj x Cursã (mm)Raport de compresiePutere maximã (kw/rpm)Cuplu maxim (N·m/rpm)Avans aprindere

6. PneuriDimensiuni

7. Alimentarea cu combustibilCifra octanicãCapacitate rezervor (L)

8. Sistemul de rãcire a motoruluiCapacitate (L)

9. Ungere a motoruluiUlei motor (L)

10. Sistemul electricBaterie (V-AH)(MF)Alternator (V-A)

Zone caldeDemaror (V-KW)

←←←←←←

←←←

←←←

←←←←←←

←←←

←←←

←←←←←←

←←←

←←←

←←←←←←

←←←

←←←

←←←←←←

←←←

←←←

SPECIFICAÞII (1,6 DOHC)

Page 184: NUBIRA II - nkz.ronkz.ro/nubira/Manualul de Utilizare Nubira II.pdf · NUBIRA II MANUAL DE UTILIZARE. Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea

DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII 9–7

Model 4 uºi 5 uºi WagonCutie manualã Cutie manualã Cutie manualãSpecificaþie Cutie automatã Cutie automatã Cutie automatã

200x134x7,65

DiscTambur(Disc)

231,3

Pinion ºicremalierã

16 : 1385

-24'±45'-50'±45'3° ± 45'0°±10'7'±10'

200x134x7,65

←←←

←←←←←←←←

200x134x7,65

←←←

←←←←←←←←

←←←

←←←←←←←←

←←←

←←←←←←←←

←←←

←←←←←←←←

11. AmbreiajDimensiuni (mm)(diametru exterior x diametruinterior x grosime)

12. FrâneRoþile din faþãRoþile din spateDiametru servofrânã (mm)

13. DirecþiaTip

Raport AsistatãDiametru volan (mm)Unghi cãdere Faþã

SpateUnghi fugãParalelism Faþã

Spate

SPECIFICAÞII (1,6 DOHC)