GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI -...

13
242 33 LECÞIA 33 Limba mijloc de integrare socialã GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI I. VOCABULAR II. GRAMATICÃ Viitorul I al verbelor pronominale Viitorul I al verbelor pronominale Viitorul I al verbelor pronominale Viitorul I al verbelor pronominale Viitorul I al verbelor pronominale Adjectivul ºi pron Adjectivul ºi pron Adjectivul ºi pron Adjectivul ºi pron Adjectivul ºi pronumele demonstrativ de identitate umele demonstrativ de identitate umele demonstrativ de identitate umele demonstrativ de identitate umele demonstrativ de identitate III. INTENÞII COMUNICATIVE Cum ne Cum ne Cum ne Cum ne Cum ne exprimãm îndoiala exprimãm îndoiala exprimãm îndoiala exprimãm îndoiala exprimãm îndoiala IV. TEXT-SINTEZÃ bicicletã buzunar educaþie explicaþie generaþie hotãrâre obligaþie politeþe respect sinceritate a (se) compara a contacta a corecta a se deosebi a educa a exista a influenþa a interzice a se iubi a se îndoi a se întrece a preveni argumentat ascultãtor corect liber acelaºi aceeaºi aproximativ cam

Transcript of GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI -...

242 GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI 33LECÞIA 33

Limba – mijloc de integrare socialã

GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I. VOCABULAR

II. GRAMATICÃ

Viitorul I al verbelor pronominaleViitorul I al verbelor pronominaleViitorul I al verbelor pronominaleViitorul I al verbelor pronominaleViitorul I al verbelor pronominale

Adjectivul ºi pronAdjectivul ºi pronAdjectivul ºi pronAdjectivul ºi pronAdjectivul ºi pronumele demonstrativ de identitateumele demonstrativ de identitateumele demonstrativ de identitateumele demonstrativ de identitateumele demonstrativ de identitate

III. INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne Cum ne Cum ne Cum ne Cum ne exprimãm îndoialaexprimãm îndoialaexprimãm îndoialaexprimãm îndoialaexprimãm îndoiala

IV. TEXT-SINTEZÃ

bicicletã

buzunar

educaþie

explicaþie

generaþie

hotãrâre

obligaþie

politeþe

respect

sinceritate

a (se) compara

a contacta

a corecta

a se deosebi

a educa

a exista

a influenþa

a interzice

a se iubi

a se îndoi

a se întrece

a preveni

argumentat

ascultãtor

corect

liber

acelaºi

aceeaºi

aproximativ

cam

Limba – mijloc de integrare socialã

243GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI33LECÞIA 33

Dicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minime

obligaþie de serviciu a contacta o persoanã

generaþie nouã a se deosebi de colegi

respect reciproc a influenþa un copil

sinceritate rarã a interzice fumatul

VOCABULAR

Încercãm

1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.

a se bucura de succes obligaþie vechi

a se îndoi de respect respect reciproc

a se deosebi de pãrinþi hotãrâre bun

bicicletã de serviciu

2. Alegeþi cuvântul potrivit.2. Alegeþi cuvântul potrivit.2. Alegeþi cuvântul potrivit.2. Alegeþi cuvântul potrivit.2. Alegeþi cuvântul potrivit.

Noi .......................... de copiii noºtri. a) a influenþa; b) a iubi; c) a se bucura

Voi ........................... copiii sã nu aibã probleme mari. a) a interzice; b) a influenþa; c) a preveni

În þara noastrã .......... mulþi copii fericiþi. a) a exista; b) a educa; c) a corecta

Ei ......................... copiilor sã vinã târziu acasã. a) a corecta; b) a interzice; c) a contacta

Mama .............. doi feciori. a) a influenþa; b) a educa; c) a interzice

3. Lucraþi în perechi. Scrieþi 5 cuvinte învãþate la lecþia precedentã ºi 5 cuvinte învãþate la3. Lucraþi în perechi. Scrieþi 5 cuvinte învãþate la lecþia precedentã ºi 5 cuvinte învãþate la3. Lucraþi în perechi. Scrieþi 5 cuvinte învãþate la lecþia precedentã ºi 5 cuvinte învãþate la3. Lucraþi în perechi. Scrieþi 5 cuvinte învãþate la lecþia precedentã ºi 5 cuvinte învãþate la3. Lucraþi în perechi. Scrieþi 5 cuvinte învãþate la lecþia precedentã ºi 5 cuvinte învãþate la

lecþia de astãzi. Vlecþia de astãzi. Vlecþia de astãzi. Vlecþia de astãzi. Vlecþia de astãzi. Verificaþi-vã reciproc.erificaþi-vã reciproc.erificaþi-vã reciproc.erificaþi-vã reciproc.erificaþi-vã reciproc.

Modificãm

4. Puneþi verbele la prezent.4. Puneþi verbele la prezent.4. Puneþi verbele la prezent.4. Puneþi verbele la prezent.4. Puneþi verbele la prezent.

Noi le (a interzice) ..................... copiilor sã fumeze.

Ei (a se deosebi) .......................... mult unii de alþii.

Ea ne (a contacta) ........................ în fiecare zi la telefon.

Pãrinþii (a preveni) ........................... copiii de pericole.

El (a fi) ............... un cursant ascultãtor ºi corect.

Ei (a se iubi) ................... de mult timp.

În zilele noastre (a întâlni) .............. rar un om educat.

Toþi funcþionarii (a avea ) ............... obligaþii de serviciu.

5. Formulaþi întrebãri la cuvintele evidenþiate.5. Formulaþi întrebãri la cuvintele evidenþiate.5. Formulaþi întrebãri la cuvintele evidenþiate.5. Formulaþi întrebãri la cuvintele evidenþiate.5. Formulaþi întrebãri la cuvintele evidenþiate.

Model:Model:Model:Model:Model: Pãrinþii îi influenþeazã pe copii. Ce fac pãrinþii?Pãrinþii îi influenþeazã pe copii. Ce fac pãrinþii?Pãrinþii îi influenþeazã pe copii. Ce fac pãrinþii?Pãrinþii îi influenþeazã pe copii. Ce fac pãrinþii?Pãrinþii îi influenþeazã pe copii. Ce fac pãrinþii?

CCCCCine îi influenþeazã pe copiiine îi influenþeazã pe copiiine îi influenþeazã pe copiiine îi influenþeazã pe copiiine îi influenþeazã pe copii????? P P P P Pe cine influenþeazã pãrinþii?e cine influenþeazã pãrinþii?e cine influenþeazã pãrinþii?e cine influenþeazã pãrinþii?e cine influenþeazã pãrinþii?

El se deosebeºte printr-o educaþie bunãprintr-o educaþie bunãprintr-o educaþie bunãprintr-o educaþie bunãprintr-o educaþie bunã. prin ce?

Noi nu avem nici o obligaþienici o obligaþienici o obligaþienici o obligaþienici o obligaþie. ce?

Buzunarele lui sunt goalegoalegoalegoalegoale. cum?

Bicicleta este vechevechevechevecheveche. cum?

Voi educaþi o generaþiegeneraþiegeneraþiegeneraþiegeneraþie nouã. ce?

Uneori lipseºte respectulrespectulrespectulrespectulrespectul dintre generaþii. ce?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I.

244 GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI 33LECÞIA 33

Limba – mijloc de integrare socialã

a se deosebi a se deosebi a se deosebi a se deosebi a se deosebi

eu mã voimã voimã voimã voimã voi deosebi noi ne vomne vomne vomne vomne vom deosebi

tu te veite veite veite veite vei deosebi voi vã veþivã veþivã veþivã veþivã veþi deosebi

el, ea se vase vase vase vase va deosebi ei, ele se vorse vorse vorse vorse vor deosebi

6. Rãspundeþi la întrebãri.6. Rãspundeþi la întrebãri.6. Rãspundeþi la întrebãri.6. Rãspundeþi la întrebãri.6. Rãspundeþi la întrebãri.

Cum este generaþia de astãzi? Prin ce se deosebeºte generaþia de astãzi de generaþia de ieri?

Cum influenþaþi copilul dvs.? Sunt copii buni ºi ascultãtori în zilele noastre? Dar copii rãi

ºi neascultãtori? Cum sunt copiii dvs.? Îl respectaþi pe ºeful dvs.? Daþi explicaþii ºefului

când întârziaþi la serviciu ? ªeful vã interzice sã vorbiþi la telefon în orele de serviciu?

GRAMATICÃ

Observãm

– Eu mã voi bucuraEu mã voi bucuraEu mã voi bucuraEu mã voi bucuraEu mã voi bucura de copiii mei. Dar el?

– ªi el se va bucurael se va bucurael se va bucurael se va bucurael se va bucura, dacã ei vor fi copii cuminþi.

– ªi voi vã veþi bucura ªi voi vã veþi bucura ªi voi vã veþi bucura ªi voi vã veþi bucura ªi voi vã veþi bucura de succesele copiilor?

– Desigur cã ne vom bucura vom bucura vom bucura vom bucura vom bucura.

Viitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în acuzativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în acuzativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în acuzativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în acuzativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în acuzativ

Aplicãm

7 .7 .7 .7 .7 . Utilizaþi verbele pronominale la viitorUtilizaþi verbele pronominale la viitorUtilizaþi verbele pronominale la viitorUtilizaþi verbele pronominale la viitorUtilizaþi verbele pronominale la viitor.....

El nu (a se compara) ………………………. cu prietenii sãi.

Ei (a se deosebi) …………………….. de colegii lor.

Eu (a se bucura) …………………….. de succesele copiilor mei.

Tu (a se înþelege) ...................... cu unchiul.

El (a se pregãti) ......................de conferinþã.

Ele (a se odihni) ..................... vara la mare.

8 .8 .8 .8 .8 . Alcãtuiþi propoziþii.Alcãtuiþi propoziþii.Alcãtuiþi propoziþii.Alcãtuiþi propoziþii.Alcãtuiþi propoziþii.

Model:Model:Model:Model:Model: Eu ... de educaþia lui. Eu ... de educaþia lui. Eu ... de educaþia lui. Eu ... de educaþia lui. Eu ... de educaþia lui. Eu mã voi ocupa de educaþia lui. (a se ocupa)Eu mã voi ocupa de educaþia lui. (a se ocupa)Eu mã voi ocupa de educaþia lui. (a se ocupa)Eu mã voi ocupa de educaþia lui. (a se ocupa)Eu mã voi ocupa de educaþia lui. (a se ocupa)

Tu ……………………… la viitorul copiilor. a se gândi

El ………………………. cu feciorul sãu. a se întâlni

Noi ……………………... cu copiii noºtri. a se înþelege

Voi ……………………… la casa pãrinteascã. a se întoarce

Ei ……………………….. dupã accidentul acesta. a se schimba

9. Rãspundeþi la întrebãri.9. Rãspundeþi la întrebãri.9. Rãspundeþi la întrebãri.9. Rãspundeþi la întrebãri.9. Rãspundeþi la întrebãri.

Vã veþi bucura când copiii vor veni în vizitã? Prietenul tãu se va înþelege bine cu colegii sãi?

Te vei emoþiona când te vei întâlni cu un prieten vechi? Bunica se va neliniºti din cauza

timpului rãu? ªeful se va supãra pe funcþionari dacã nu vor veni la timp?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

II.

Limba – mijloc de integrare socialã

245GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI33LECÞIA 33

Observãm

– Eu îmi voi amintiîmi voi amintiîmi voi amintiîmi voi amintiîmi voi aminti mereu de copiii mei. Dar ea?

– ªi ea îºi va amintiea îºi va amintiea îºi va amintiea îºi va amintiea îºi va aminti de copiii sãi.

– Ei îi va fi dorîi va fi dorîi va fi dorîi va fi dorîi va fi dor de copii?

– Desigur cã îi va fi dorîi va fi dorîi va fi dorîi va fi dorîi va fi dor.....

Viitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în dativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în dativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în dativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în dativViitorul I al verbelor pronominale cu pronumele în dativ

10. Puneþi verbele pronominale la viitor10. Puneþi verbele pronominale la viitor10. Puneþi verbele pronominale la viitor10. Puneþi verbele pronominale la viitor10. Puneþi verbele pronominale la viitor.....

Eu (a-ºi imagina) .................. viitorul copiilor noºtri. Ea (a-ºi reveni) ..................... dupã

discuþia cu ºeful. El (a-ºi aminti) ……………………….. mereu de anii de ºcoalã. (Mie) (a-i fi

frig) ....................., dacã nu mã voi îmbrãca bine. (Lui) (a-i fi uºor) ........................, dacã va

cunoaºte multe limbi. (Vouã) (a-i pãrea bine) ..................., dacã copiii vor veni des în vizitã.

(Nouã) (a-i fi dor) ......................... de copii, dacã vor pleca de acasã.

11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.

Model:Model:Model:Model:Model: TTTTTu ……viitorul (a-ºi imagina).u ……viitorul (a-ºi imagina).u ……viitorul (a-ºi imagina).u ……viitorul (a-ºi imagina).u ……viitorul (a-ºi imagina).

TTTTTu îþi vei imagina viitorul.u îþi vei imagina viitorul.u îþi vei imagina viitorul.u îþi vei imagina viitorul.u îþi vei imagina viitorul.

El ……………………….. dupã ºoc. a-ºi reveni

Voi ……………………… de casa pãrinteascã. a-ºi aminti

Ea ................................ mâine de situaþie. a-ºi da seama

Noi .............................. dupã boalã. a-ºi reveni

Ei................................. de excursia în Grecia. a-ºi aduce aminte

(Mie) .............................. dacã voi pleca de la serviciu. a-i fi greu

(Ei) ........................................ cu rudele sale. a-i fi bine

(Vouã) ............................... dacã nu veþi dormi o noapte. a-i fi somn

(Þie) .......................... dacã nu vei asculta sfaturile parinþilor. a-i pãrea rãu

12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.

Îþi vei aminti de zilele de varã cu soare? Iþi va fi uºor când vei fi bãtrân ? Iþi va pãrea rãu dacã vei

rãspunde urât pãrinþilor? Ne va fi somn dacã vom lucra ºi noaptea? Vã va fi greu dacã veþi pleca

de la serviciu?

13. Urmaþi modelul.13. Urmaþi modelul.13. Urmaþi modelul.13. Urmaþi modelul.13. Urmaþi modelul.

VVVVVoi vã veþi da seama de situaþie. Dar ei?oi vã veþi da seama de situaþie. Dar ei?oi vã veþi da seama de situaþie. Dar ei?oi vã veþi da seama de situaþie. Dar ei?oi vã veþi da seama de situaþie. Dar ei?

ªi ei îºi vor da seama de situaþie.ªi ei îºi vor da seama de situaþie.ªi ei îºi vor da seama de situaþie.ªi ei îºi vor da seama de situaþie.ªi ei îºi vor da seama de situaþie.

Tu îþi vei aminti totdeauna de rudele tale. Dar el? Eu îmi voi aminti cu plãcere de vacanþã.

Dar ea? Noi ne vom imagina cum va fi timpul mâine. Dar ei? Vã veþi reveni dupã ºoc. Dar

ele? Ele îºi vor aminti de vara aceasta. Dar tu? Îmi va fi rãu dacã voi mânca mult. Dar lui? Îi

va fi bine lângã prieteni. Dar ei? Îþi va fi greu fãrã pãrinþi. Dar lor? Vã va fi dor de nepoþi.

a-ºi amintia-ºi amintia-ºi amintia-ºi amintia-ºi aminti a-i fi dora-i fi dora-i fi dora-i fi dora-i fi dor

eu îmiîmiîmiîmiîmi vo ivo ivo ivo ivo i (mie) îmi(mie) îmi(mie) îmi(mie) îmi(mie) îmi va

tu î þ iî þ iî þ iî þ iî þ i ve ive ive ive ive i (þie) îþi(þie) îþi(þie) îþi(þie) îþi(þie) îþi va

el, ea î º iî º iî º iî º iî º i vavavavava aminti (lui, ei) îi(lui, ei) îi(lui, ei) îi(lui, ei) îi(lui, ei) îi va fi dor

noi n en en en en e vomvomvomvomvom (nouã) ne(nouã) ne(nouã) ne(nouã) ne(nouã) ne va

voi vãvãvãvãvã veþ iveþ iveþ iveþ iveþ i (vouã) vã(vouã) vã(vouã) vã(vouã) vã(vouã) vã va

ei, ele î º iî º iî º iî º iî º i vorvorvorvorvor (lor) le(lor) le(lor) le(lor) le(lor) le va

246 GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI 33LECÞIA 33

Limba – mijloc de integrare socialã

Masculin Feminin

singular acelaºi aceeaºi

plural aceiaºi aceleaºi

aceeaºi doamnãaceeaºi doamnãaceeaºi doamnãaceeaºi doamnãaceeaºi doamnã

acelaºi domnacelaºi domnacelaºi domnacelaºi domnacelaºi domnSingular Plural

masculin acelaºi bãiat aceiaºi bãieþi

neutru acelaºi tren aceleaºi trenuri

feminin aceeaºi fatã aceleaºi fete

Dar lui? Le va pãrea rãu dacã vor pleca din þara lor. Dar vouã? Ne va fi somn dacã nu vom

dormi 8 ore. Dar lor?

Observãm

- Ieri am fost la acelaºi acelaºi acelaºi acelaºi acelaºi film cu colegii.

- De ce?

- E un film psihologic. Am vrut sã înþeleg totul.

- Ai fost cu aceiaºi aceiaºi aceiaºi aceiaºi aceiaºi prieteni?

- Da, ºi ei au aceleaºi aceleaºi aceleaºi aceleaºi aceleaºi interese.

- Aþi fost la aceeaºi aceeaºi aceeaºi aceeaºi aceeaºi orã?

- Nu. Pânã la masã am avut ore. La film am fost la ora 18.

Adjectivul ºi pronumele demonstrativ Adjectivul ºi pronumele demonstrativ Adjectivul ºi pronumele demonstrativ Adjectivul ºi pronumele demonstrativ Adjectivul ºi pronumele demonstrativ acelaºiacelaºiacelaºiacelaºiacelaºi

Acordul adjectivului Acordul adjectivului Acordul adjectivului Acordul adjectivului Acordul adjectivului acelaºiacelaºiacelaºiacelaºiacelaºi cu substantivul determinat cu substantivul determinat cu substantivul determinat cu substantivul determinat cu substantivul determinat

14. Utilizaþi formele adjectivului pronominal14. Utilizaþi formele adjectivului pronominal14. Utilizaþi formele adjectivului pronominal14. Utilizaþi formele adjectivului pronominal14. Utilizaþi formele adjectivului pronominal acelaºi. acelaºi. acelaºi. acelaºi. acelaºi.

Eu am vãzut ........................ spectacol ºi sãptãmâna aceasta. Maria foloseºte

.....................manual ca ºi fratele ei. El se plimbã la ..................... orã. La serviciu vedem

.......................... feþe. Noi suntem din ………………. oraº. Mã doare .................... picior ºi

..................... mânã. Port ..................... mãnuºi de 2 ani. Am consultat .................... medici.

Învãþãm la ………………. facultate.

15. Rãspundeþi la întrebãri.15. Rãspundeþi la întrebãri.15. Rãspundeþi la întrebãri.15. Rãspundeþi la întrebãri.15. Rãspundeþi la întrebãri.

Vã uitaþi des la aceleaºi fotografii? Te întâlneºti cu acelaºi prieten? Te gândeºti la aceeaºi

persoanã? Profesorul se bucurã de acelaºi respect? Ziaristul comenteazã aceleaºi evenimente?

Sunt aceiaºi turiºti? Practici acelaºi sport? Suferi de aceeaºi boalã?

16. Urmaþi modelul.16. Urmaþi modelul.16. Urmaþi modelul.16. Urmaþi modelul.16. Urmaþi modelul.

Acelaºi student a întârziat? Acelaºi student a întârziat? Acelaºi student a întârziat? Acelaºi student a întârziat? Acelaºi student a întârziat? Da, acelaºi a întârziat.Da, acelaºi a întârziat.Da, acelaºi a întârziat.Da, acelaºi a întârziat.Da, acelaºi a întârziat.

Aceiaºi ingineri lucreazã de dimineaþã? Aceeaºi persoanã te avertizeazã? Aceleaºi gânduri îl

neliniºtesc? Acelaºi manager organizeazã ºedinþa? Aceiaºi funcþionari scriu formularele? Folosiþi

aceeaºi valizã? Discutaþi aceleaºi probleme?

Limba – mijloc de integrare socialã

247GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI33LECÞIA 33

INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne exprimãm îndoiala

StructuriStructuriStructuriStructuriStructuri

A se îndoiA se îndoiA se îndoiA se îndoiA se îndoi A avea îndoieliA avea îndoieliA avea îndoieliA avea îndoieliA avea îndoieli A sta la îndoialãA sta la îndoialãA sta la îndoialãA sta la îndoialãA sta la îndoialã

17. Citiþi dialogurile pe roluri.17. Citiþi dialogurile pe roluri.17. Citiþi dialogurile pe roluri.17. Citiþi dialogurile pe roluri.17. Citiþi dialogurile pe roluri.

– Crezi cã el are dreptate? – Vrei sã pleci în concediu acum?

– Mã îndoiesc de argumentele lui. – Încã stau la îndoialã.

– Te îndoieºti ºi de sinceritatea lui? – Atunci poþi pleca mai târziu. Poate timpul va fi mai cald.

– Da, am foarte mari îndoieli. – Voi vedea.

– De ce nu ai încredere în el?

– Cred cã este un om fãrã principii.

– Te îndoieºti de hotãrârea lui?

– Da, eu n-o pot înþelege.

– Dar el s-a bazat pe date concrete!

– Am îndoieli, încã multe lucruri nu sunt clare.

– De ce staþi la îndoialã?

– Nu suntem siguri cã vom reuºi.

– Vã îndoiþi de succes?

– Da, avem mari îndoieli cã vom reuºi.

18. Alcãtuiþi dialoguri similare.18. Alcãtuiþi dialoguri similare.18. Alcãtuiþi dialoguri similare.18. Alcãtuiþi dialoguri similare.18. Alcãtuiþi dialoguri similare.

1919191919. Completaþi propoziþiile.. Completaþi propoziþiile.. Completaþi propoziþiile.. Completaþi propoziþiile.. Completaþi propoziþiile.

Mã îndoiesc cã ... el / a veni / la timp

ei / a trimite / o telegramã

el / a gãsi / suma necesarã

20. Rãspundeþi la întrebãri utilizând structurile de mai sus. 20. Rãspundeþi la întrebãri utilizând structurile de mai sus. 20. Rãspundeþi la întrebãri utilizând structurile de mai sus. 20. Rãspundeþi la întrebãri utilizând structurile de mai sus. 20. Rãspundeþi la întrebãri utilizând structurile de mai sus.

Model:Model:Model:Model:Model: TTTTTrenul va veni la timp?renul va veni la timp?renul va veni la timp?renul va veni la timp?renul va veni la timp?

Mã îndoiesc cã trenul va veni la timp.Mã îndoiesc cã trenul va veni la timp.Mã îndoiesc cã trenul va veni la timp.Mã îndoiesc cã trenul va veni la timp.Mã îndoiesc cã trenul va veni la timp.

El va spune tot adevãrul? Ea se va bucura de succes? Voi veþi discuta probleme de serviciu?

Copilul dvs. va merge la facultate? ªeful va lua o hotãrâre argumentatã? Veþi reuºi în afaceri?

SINTEZÃ

Generaþia de ieri, generaþia de aziGeneraþia de ieri, generaþia de aziGeneraþia de ieri, generaþia de aziGeneraþia de ieri, generaþia de aziGeneraþia de ieri, generaþia de azi

Suntem siguri cã noi ne vom bucura de copiii noºtri. Astãzi îi ocrotim ºi le dãm tot ce este

mai bun: educaþie ºi studii. Ei pot pleca de lângã noi, dar vor rãmâne pentru totdeauna copiii

noºtri. Îi iubim ca pe ochii din cap ºi vrem sã nu aibã probleme mari în viaþã. Copiii îºi vor

aminti totdeauna de pãrinþi ºi vor reveni acasã. Iar nouã ne va fi mereu dor de ei. Ne va pãrea

rãu dacã vor pleca din þara noastrã.

Copiii noºtri sunt ascultãtori ºi cuminþi. Noi ne bucurãm de succesele lor. Dar ei sunt liberi sã

hotãrascã pe care drum sã meargã în viaþã. Mulþi pleacã de acasã ºi nu se mai întorc. Iar noi ne

gândim cum sã-i ajutãm ºi cum sã-i vedem mai des.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

III.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IV.

248 GENERAÞIA DE IERI, GENERAÞIA DE AZI 33LECÞIA 33

Limba – mijloc de integrare socialã

Modele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicative

Mã îndoiesc de hotarârea lor.

Stau la îndoialã ºi nu ºtiu ce sã fac.

De ce stai la îndoialã?

Mã îndoiesc cã el va veni.

El se îndoieºte de sinceritatea lor.

Modele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticale

Eu mã voi bucura de copiii mei.

Tu te vei înþelege cu colegii tãi.

El se va întrece cu colegul sãu.

Ei se vor gândi la tine.

Tu îþi vei aduce aminte de ei.

Îi va fi uºor în viaþã.

Îmi va fi frig la iarnã.

Ne va fi dor de casã.

Existã probleme între generaþii? Da, desigur. Pãrinþii ºi copii sunt diferiþi. Au opinii diferite.

Sã educi un copil e o artã. Dar nu fiecare reuºeºte. Copiii sunt viitorul nostru ºi noi trebuie sã

avem încredere în ei.

a iubi pe cineva ca pe ochii din cap – любить как зеницу ока, любить как свет очей

21. Rãspundeþi la întrebãri.21. Rãspundeþi la întrebãri.21. Rãspundeþi la întrebãri.21. Rãspundeþi la întrebãri.21. Rãspundeþi la întrebãri.

Vã veþi bucura de copiii voºtri?

Ce le veþi da copiilor voºtri?

Îi iubiþi mult pe copii dvs.?

Ce le interziceþi?

Cum sunt copiii?

Copiii pot lua orice hotãrâre?

Existã probleme între generaþii?

22. Comentaþi ideea: 22. Comentaþi ideea: 22. Comentaþi ideea: 22. Comentaþi ideea: 22. Comentaþi ideea: Copiii sunt bucuria vieþii.Copiii sunt bucuria vieþii.Copiii sunt bucuria vieþii.Copiii sunt bucuria vieþii.Copiii sunt bucuria vieþii.

23. Lucraþi în perechi. Alcãtuiþi o disputã între un tânãr ºi un bãtr23. Lucraþi în perechi. Alcãtuiþi o disputã între un tânãr ºi un bãtr23. Lucraþi în perechi. Alcãtuiþi o disputã între un tânãr ºi un bãtr23. Lucraþi în perechi. Alcãtuiþi o disputã între un tânãr ºi un bãtr23. Lucraþi în perechi. Alcãtuiþi o disputã între un tânãr ºi un bãtrân.ân.ân.ân.ân.

Situaþii de comunicareSituaþii de comunicareSituaþii de comunicareSituaþii de comunicareSituaþii de comunicare

Spuneþi ce le permiteþi ºi ce le interziceþi copiilor dvs.

Învãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverb

Cine nu are bãtrâni sã-ºi cumpere.Cine nu are bãtrâni sã-ºi cumpere.Cine nu are bãtrâni sã-ºi cumpere.Cine nu are bãtrâni sã-ºi cumpere.Cine nu are bãtrâni sã-ºi cumpere.

Generalizãm

249O DISCUÞIE SERIOASÃ34LECÞIA 34

Limba – mijloc de integrare socialã

O DISCUÞIE SERIOASÃ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I. VOCABULAR

II. GRAMATICÃ

Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la viitorul I

III. INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne exprimãm satisfacþiaCum ne exprimãm satisfacþiaCum ne exprimãm satisfacþiaCum ne exprimãm satisfacþiaCum ne exprimãm satisfacþia

IV. TEXT-SINTEZÃ

a acþiona

a admite

a atârna

a atrage

a clarifica

a copia

a decide

a îndrãzni

a lãsa

a se miºca

a obiºnui

a se strãdui

miºcare

realizare

privire

îndrãzneþ

obiºnuit

simplu

urât

brusc

întotdeauna

250 O DISCUÞIE SERIOASÃ 34LECÞIA 34

Limba – mijloc de integrare socialã

Dicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minime

VOCABULAR

Încercãm

1. Alegeþi cuvintele potrivite ºi alcãtuiþi îmbinãri.1. Alegeþi cuvintele potrivite ºi alcãtuiþi îmbinãri.1. Alegeþi cuvintele potrivite ºi alcãtuiþi îmbinãri.1. Alegeþi cuvintele potrivite ºi alcãtuiþi îmbinãri.1. Alegeþi cuvintele potrivite ºi alcãtuiþi îmbinãri.

a acþiona (cum?) sigur atent

a admite (la ce?) la examen la concurs

a atrage (ce?) atenþia privirea

a depinde (de cine?) de ºef de prieten

a se miºca (cum?) repede încet

2. Deschideþi parantezele.2. Deschideþi parantezele.2. Deschideþi parantezele.2. Deschideþi parantezele.2. Deschideþi parantezele.

Ieri Alexandra (a copia,a copia,a copia,a copia,a copia, perfectul compus) un text despre oamenii de afaceri. Mâine ea (aaaaa

copia,copia,copia,copia,copia, viitor) textul încã o datã, pentru Violeta, prietena ei. Violeta (a clarifica,a clarifica,a clarifica,a clarifica,a clarifica, viitor) cine

este autorul textului. Apoi (a învãþa) textul pentru examen.

3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.

comportament corect privire serioasã

neobiºnuit caldã

soartã fericitã miºcare bruscã

grea atentã

Modificãm

4. Alegeþi cuvinte din propoziþiile date ºi alcãtuiþi o altã propoziþie.4. Alegeþi cuvinte din propoziþiile date ºi alcãtuiþi o altã propoziþie.4. Alegeþi cuvinte din propoziþiile date ºi alcãtuiþi o altã propoziþie.4. Alegeþi cuvinte din propoziþiile date ºi alcãtuiþi o altã propoziþie.4. Alegeþi cuvinte din propoziþiile date ºi alcãtuiþi o altã propoziþie.

Într-o discuþie trebuie sã priveºti atent partenerul.

Nu este bine sã copiaþi la examen.

5. Puneþi verbele la viitor5. Puneþi verbele la viitor5. Puneþi verbele la viitor5. Puneþi verbele la viitor5. Puneþi verbele la viitor.....

Miniºtrii acþioneazã totdeauna corect. Reclama atrage cumpãrãtori. Pânã mâine clarificãm toate

problemele. Noi decidem unde plecãm. El nu îndrãzneºte sã spunã lucrul acesta.

GRAMATICÃ

– Alo, buna ziua. Sunt Dan.

– Bunã ziua, Dan.

– Voi veni mâine la Chiºinãu cu niºte colegi din Franþa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

II.

a atrage atenþia cuiva asupra a ceva a lãsa la o parte

a clarifica lucrurile/problema a acþiona în favoarea cuiva

a lãsa copiii la pãrinþi a acþiona repede

a lãsa o scrisoare pe masã a acþiona la timp

a lãsa mâncare în frigider a se miºca din loc

251O DISCUÞIE SERIOASÃ34LECÞIA 34

Limba – mijloc de integrare socialã

– Foarte bine.

– Mã vei întâmpina Mã vei întâmpina Mã vei întâmpina Mã vei întâmpina Mã vei întâmpina la garã?

– Da, te voi întâmpina.te voi întâmpina.te voi întâmpina.te voi întâmpina.te voi întâmpina.

– Unde mã vei aºteptamã vei aºteptamã vei aºteptamã vei aºteptamã vei aºtepta?

– TTTTTe voi aºteptae voi aºteptae voi aºteptae voi aºteptae voi aºtepta pe peron, lângã ceas.

– Ne vei conduceNe vei conduceNe vei conduceNe vei conduceNe vei conduce prin oraº?

– Da, desigur, vã voi conduce.vã voi conduce.vã voi conduce.vã voi conduce.vã voi conduce. Am mult timp liber.

Pronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul I

mã (pe mine) ne (pe noi)

El te va convinge (pe tine) El vã va convinge (pe voi)

îl (pe el) îi (pe ei)

o (pe ea) le (pe ele)

6. Puneþi în locul punctelor formele pronumelui personal în acuzativ6. Puneþi în locul punctelor formele pronumelui personal în acuzativ6. Puneþi în locul punctelor formele pronumelui personal în acuzativ6. Puneþi în locul punctelor formele pronumelui personal în acuzativ6. Puneþi în locul punctelor formele pronumelui personal în acuzativ.....

Model:Model:Model:Model:Model: El... va ajuta. El... va ajuta. El... va ajuta. El... va ajuta. El... va ajuta. El mã /te /îl /o /ne /vã /îi /le va ajuta. El mã /te /îl /o /ne /vã /îi /le va ajuta. El mã /te /îl /o /ne /vã /îi /le va ajuta. El mã /te /îl /o /ne /vã /îi /le va ajuta. El mã /te /îl /o /ne /vã /îi /le va ajuta.

Tu ... vei cãuta la serviciu. Eu ... voi întâmpina mai târziu. Ea ... va aºtepta acasã. Voi ... veþi

aºtepta întotdeauna. Noi ... vom invita la film. Ei ... vor lãuda sincer. Ele ... vor vedea în salã.

7. Alcãtuiþi propoziþii7. Alcãtuiþi propoziþii7. Alcãtuiþi propoziþii7. Alcãtuiþi propoziþii7. Alcãtuiþi propoziþii

Model:Model:Model:Model:Model: Eu ... (a înreba) despre examen Eu ... (a înreba) despre examen Eu ... (a înreba) despre examen Eu ... (a înreba) despre examen Eu ... (a înreba) despre examen Eu îl voi întreba despre examen. Eu îl voi întreba despre examen. Eu îl voi întreba despre examen. Eu îl voi întreba despre examen. Eu îl voi întreba despre examen.

Tu te a ajuta la lucru. Voi va a ajuta cu plãcere.

El îl a întreba despre film. Ei îi a aºtepta întotdeuna.

Ea o a angaja la serviciu. Ele le

8. Urmaþi modelele.8. Urmaþi modelele.8. Urmaþi modelele.8. Urmaþi modelele.8. Urmaþi modelele.

Model:Model:Model:Model:Model: Eu îl anunþ despre excursie. Eu îl anunþ despre excursie. Eu îl anunþ despre excursie. Eu îl anunþ despre excursie. Eu îl anunþ despre excursie. Eu îl voi anunþa despre excursie.Eu îl voi anunþa despre excursie.Eu îl voi anunþa despre excursie.Eu îl voi anunþa despre excursie.Eu îl voi anunþa despre excursie.

Eu o gãsesc acolo. Tu mã chemi la tine. El te anunþã la timp. Ea îl cautã la serviciu. Noi vã

apreciem mult. Voi ne chemaþi în excursie. Ei o felicitã de sãrbãtori. Ele îi aºteaptã la circ.

Model:Model:Model:Model:Model: Noi vã vom convinge de adevãr ºi ei... Noi vã vom convinge de adevãr ºi ei... Noi vã vom convinge de adevãr ºi ei... Noi vã vom convinge de adevãr ºi ei... Noi vã vom convinge de adevãr ºi ei... ºi ei vã vor convinge de adevãrºi ei vã vor convinge de adevãrºi ei vã vor convinge de adevãrºi ei vã vor convinge de adevãrºi ei vã vor convinge de adevãr.....

Tu ne vei invita la spectacol, ºi noi ...

Eu vã voi chema la ºedinþã, ºi el ...

Ea vã va întreba despre examen, ºi ele ...

Ei îi vor obiºnui cu disciplina, ºi dvs ....

Model:Model:Model:Model:Model: El ... (a convinge) pe tatãl meu.El ... (a convinge) pe tatãl meu.El ... (a convinge) pe tatãl meu.El ... (a convinge) pe tatãl meu.El ... (a convinge) pe tatãl meu.

El îl va convinge pe tatãl meu.El îl va convinge pe tatãl meu.El îl va convinge pe tatãl meu.El îl va convinge pe tatãl meu.El îl va convinge pe tatãl meu.

Prietenul ... (a mustra) pe Sanda. Soþia ... (a aºtepta) cu nerãbdare pe soþul ei. Profesorul ... (a

provoca) pe studenþi la discuþie. Colegul ... (a aºtepta) astãzi pe Andrei la staþie. Elevii ... (a felicita)

mâine pe profesor. Andrei ... (a invita) poimâine pe prietenii sãi la o cafea.

252 O DISCUÞIE SERIOASÃ 34LECÞIA 34

Limba – mijloc de integrare socialã

Pronumele personale în dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în dativ cu verbe la viitorul IPronumele personale în dativ cu verbe la viitorul I

îmi (mie) ne (nouã)

El îþi va spune (þie) El vã va spune (vouã)

îi (lui, ei) le (lor)

9. Puneþi în locul punctelor formele neaccentuate ale pronumelor personale în dativ9. Puneþi în locul punctelor formele neaccentuate ale pronumelor personale în dativ9. Puneþi în locul punctelor formele neaccentuate ale pronumelor personale în dativ9. Puneþi în locul punctelor formele neaccentuate ale pronumelor personale în dativ9. Puneþi în locul punctelor formele neaccentuate ale pronumelor personale în dativ.....

Model:Model:Model:Model:Model: Ei ... vor comunica noutatea. Ei ... vor comunica noutatea. Ei ... vor comunica noutatea. Ei ... vor comunica noutatea. Ei ... vor comunica noutatea. Ei îmi /îþi /îi /ne /vã /le vor comunica noutatea.Ei îmi /îþi /îi /ne /vã /le vor comunica noutatea.Ei îmi /îþi /îi /ne /vã /le vor comunica noutatea.Ei îmi /îþi /îi /ne /vã /le vor comunica noutatea.Ei îmi /îþi /îi /ne /vã /le vor comunica noutatea.

Parinþii ... vor trimite bani. Eu ... voi lãsa mâncarea în frigider. Voi ... veþi dãrui un cadou. Eu ...

voi cere un sfat. Dupã masã ... vom arãta oraºul. Mâine ... voi transmite biletele. Noi ... rãspunde

la toate întrebãrile.

10. Alcãtuiþi propoziþii.10. Alcãtuiþi propoziþii.10. Alcãtuiþi propoziþii.10. Alcãtuiþi propoziþii.10. Alcãtuiþi propoziþii.

Model:Model:Model:Model:Model: El /.../ a explica tema. El /.../ a explica tema. El /.../ a explica tema. El /.../ a explica tema. El /.../ a explica tema. El ne va explica tema.El ne va explica tema.El ne va explica tema.El ne va explica tema.El ne va explica tema.

Eu a mulþumi pentru ajutor. Noi a aduce cãrþi noi.

Tu ... a prescrie tratamentul necesar. Voi ... a zice sã nu întârzie.

El, ea a ura sãrbãtori fericite. Ei, ele a stabili ora plecãrii.

11. Puneþi verbele de mai jos la viitorul I ºi utilizaþi formele neaccentuate ale pronumelor11. Puneþi verbele de mai jos la viitorul I ºi utilizaþi formele neaccentuate ale pronumelor11. Puneþi verbele de mai jos la viitorul I ºi utilizaþi formele neaccentuate ale pronumelor11. Puneþi verbele de mai jos la viitorul I ºi utilizaþi formele neaccentuate ale pronumelor11. Puneþi verbele de mai jos la viitorul I ºi utilizaþi formele neaccentuate ale pronumelor

personale în dativpersonale în dativpersonale în dativpersonale în dativpersonale în dativ.....

Model:Model:Model:Model:Model: (Noi) a-i fi cald /dacã/ a se miºca mai repede(Noi) a-i fi cald /dacã/ a se miºca mai repede(Noi) a-i fi cald /dacã/ a se miºca mai repede(Noi) a-i fi cald /dacã/ a se miºca mai repede(Noi) a-i fi cald /dacã/ a se miºca mai repede

Ne va fi cald dacã ne vom miºca mai repede.Ne va fi cald dacã ne vom miºca mai repede.Ne va fi cald dacã ne vom miºca mai repede.Ne va fi cald dacã ne vom miºca mai repede.Ne va fi cald dacã ne vom miºca mai repede.

(Voi) a-i fi somn /dacã/ a nu dormi noaptea. (Ei) a-i fi sete /dacã/ a nu avea apã. (Tu) a-i fi uºor

/dacã/ a lãsa bagajul. (Ele) a-i fi uºor /cãnd/ a clarifica totul. (Eu) a-i fi greu /dacã/ a acþiona

singur. (El) a-i pãrea bine /dacã/ a afla ºtirea.

12. Puneþi verbele la viitor ºi folosiþi pronumele neaccentuate în dativ12. Puneþi verbele la viitor ºi folosiþi pronumele neaccentuate în dativ12. Puneþi verbele la viitor ºi folosiþi pronumele neaccentuate în dativ12. Puneþi verbele la viitor ºi folosiþi pronumele neaccentuate în dativ12. Puneþi verbele la viitor ºi folosiþi pronumele neaccentuate în dativ.....

Model:Model:Model:Model:Model: Victoria ... (a restitui) colegului cartea.Victoria ... (a restitui) colegului cartea.Victoria ... (a restitui) colegului cartea.Victoria ... (a restitui) colegului cartea.Victoria ... (a restitui) colegului cartea.

Victoria îi va restitui colegului cartea.Victoria îi va restitui colegului cartea.Victoria îi va restitui colegului cartea.Victoria îi va restitui colegului cartea.Victoria îi va restitui colegului cartea.

Anton ... (a arãta) fratelui un desen frumos. Angela ... (a aduce) prietenei o carte necesarã. Soþia

... (a da) soþului o cafea dulce. Profesorul ... (a demonstra) cursanþilor teorema. Aneta ... (a

spune) studenþilor o noutate. Nepotul ... (a expedia) bunicilor un cadou scump. ªeful ... (a rãspunde)

lucrãtorilor sãi la toate întrebãrile. Colegul nostru este îndrãzneþ ºi ... (a propune) un plan nou.

13.13 .13 .13 .13 . Completaþi propoziþiile cu formele neaccentuate ale pronumelor personale.Completaþi propoziþiile cu formele neaccentuate ale pronumelor personale.Completaþi propoziþiile cu formele neaccentuate ale pronumelor personale.Completaþi propoziþiile cu formele neaccentuate ale pronumelor personale.Completaþi propoziþiile cu formele neaccentuate ale pronumelor personale.

Tu ... vei a asculta pe mine atent. Tu ... vei spune mie poezia?

Ea ... va a rãspunde lui la telefon. El ... va aºtepta pe ea la lecþii.

Noi ... vom a da vouã adresa. Ele ... vor învãþa pe el sã deseneze.

Voi ... veþi învãþa pe mine cum sã procedez? Eu ... voi certa pe el din cauza fratelui.

El ... va arãta lui apartamentul. Noi ... vom aduce þie romanul acesta.

Ele ... vor cumpãra nouã bilete la spectacol? Voi ... veþi aºtepta pe ei mult timp.

14. Folosiþi formele neaccentuate ale pronumelor personale în acuzativ14. Folosiþi formele neaccentuate ale pronumelor personale în acuzativ14. Folosiþi formele neaccentuate ale pronumelor personale în acuzativ14. Folosiþi formele neaccentuate ale pronumelor personale în acuzativ14. Folosiþi formele neaccentuate ale pronumelor personale în acuzativ

Model:Model:Model:Model:Model: El ... va susþine pe noi la examen.El ... va susþine pe noi la examen.El ... va susþine pe noi la examen.El ... va susþine pe noi la examen.El ... va susþine pe noi la examen.

El ne va susþine pe noi la examen.El ne va susþine pe noi la examen.El ne va susþine pe noi la examen.El ne va susþine pe noi la examen.El ne va susþine pe noi la examen.

253O DISCUÞIE SERIOASÃ34LECÞIA 34

Limba – mijloc de integrare socialã

Ei ... vor întreba pe el despre rezultatele concursului. Cifrele acestea ... vor convinge pe voi. Ea

... va obliga pe el sã vinã la timp. Tu ... vei influenþa pe noi. Pãrinþii ... vor mustra pe el pentru

neatenþie. Eu ... voi provoca pe tine la o discuþie. Noi ... vom preveni pe ei la timp. El ... va gãsi

pe ele acasã.

INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne exprimãm satisfacþia

StructuriStructuriStructuriStructuriStructuri

Sunt mulþumit de... Am o mare satisfacþie sã...

Sunt satisfãcut de / cã ... Îmi produce o mare satisfacþie sã /cã...

Utilizãm

15. Citiþi dialogurile pe roluri. Alcãtuiþi dialoguri similare.15. Citiþi dialogurile pe roluri. Alcãtuiþi dialoguri similare.15. Citiþi dialogurile pe roluri. Alcãtuiþi dialoguri similare.15. Citiþi dialogurile pe roluri. Alcãtuiþi dialoguri similare.15. Citiþi dialogurile pe roluri. Alcãtuiþi dialoguri similare.

– Ai cumpãrat un apartament nou?

– Da am cumpãrat.

– Eºti satisfãcut de proiectul apartamentului?

– Da, sunt satisfãcut. Apartamentul are o bucãtãrie mare ºi un salon spaþios.

– Þi-ai gãsit un serviciu nou?

– Da mi-am gãsit.

– Eºti satisfãcut de condiþiile de lucru ºi de salariu?

– Da, sunt satisfãcut.

– Îþi place sã cãlãtoreºti?

– Da, îmi place foarte mult. Am o mare satisfacþie sã vãd oraºe ºi þãri noi.

– Preferi sã creºti flori în grãdinã?

– Da, îmi plac florile foarte mult. Am o mare satisfacþie sã cresc flori frumoase.

– Îi ajuþi pe oameni?

– Da, îmi produce o mare satisfacþie faptul cã pot sã-i ajut pe oameni.

16. Alcãtuiþi dialoguri utilizând expresiile satisfacþiei în urmãtoarele situaþii:16. Alcãtuiþi dialoguri utilizând expresiile satisfacþiei în urmãtoarele situaþii:16. Alcãtuiþi dialoguri utilizând expresiile satisfacþiei în urmãtoarele situaþii:16. Alcãtuiþi dialoguri utilizând expresiile satisfacþiei în urmãtoarele situaþii:16. Alcãtuiþi dialoguri utilizând expresiile satisfacþiei în urmãtoarele situaþii:

la magazin vânzãtorul îi propune unui cumpãrãtor un buchet de flori.

un cunoscut schimbã mobila din apartament.

17. Spuneþi în baza imaginilor:17. Spuneþi în baza imaginilor:17. Spuneþi în baza imaginilor:17. Spuneþi în baza imaginilor:17. Spuneþi în baza imaginilor:

care personaj este satisfãcut;

din ce motiv este satisfãcut.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

III.

254 O DISCUÞIE SERIOASÃ 34LECÞIA 34

Limba – mijloc de integrare socialã

Modele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicative

Sunt mulþumit de rãspunsul tãu.

Am o mare satisfacþie când discut cu

prietenii mei.

Sunt satisfãcut de salariu.

Modele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticale

El te va întreba unde ai fost.

Colegii ne vor ajuta sã clarificãm

situþia.

ªeful vã va adresa mai multe întrebãri.

Mama îl va certa pentru faptele lui.

Fetele le vor spune ºtirea.

Prietenul îmi va reproºa întârzierea.

SINTEZÃ

O discuþie serioasãO discuþie serioasãO discuþie serioasãO discuþie serioasãO discuþie serioasã

Sunt unchiul lui Vlad. Ieri discutam cu nepotul meu. Era o discuþie serioasã ºi el mã asculta

foarte atent. Vorbeam cu el despre felul cum trebuie sã acþioneze un om în diferite situaþii din

viaþã. Îi povesteam despre diferite cazuri din experienþa mea de viaþã.

– Cum crezi, l-am întrebat, e bine sã ai alãturi oameni binevoitori, cu care sã poþi comunica?

– Cred cã e foarte bine. Eu totdeauna mã simt bine cu oamenii simpli ºi deºtepþi. Îmi place

sã-i ascult ºi sã-i ajut. Dar, din pãcate, nu toþi oamenii sunt aºa. Sunt încã mulþi oameni care au

un comportament urât. Prin acþiunile lor ei dãuneazã oamenilor.

– Într-adevãr, oamenii sunt diferiþi. Sunt ºi oameni buni, dar sunt ºi oameni rãi. Dar tu cum

vrei sa fii?

– Vreau sã fiu un om obiºnuit. Vreau sã acþionez totdeauna în favoarea oamenilor. Îi voi

respecta mult pe oamenii buni ºi mã voi strãdui sa-i ajut în cele mai grele clipe din viaþa lor.

– Cum vei acþiona dacã cineva îþi va face ceva rãu?

– Nu voi ezita sa-i opresc pe acei care vor greºi. Totuºi niciodatã nu voi rãspunde cu rãutate

la acþiunile unor aºa oameni.

– Ce vei face dacã cineva va fi într-o situaþie grea?

– Îi voi apãra pe cei slabi. Nu voi lãsa ca cineva sa le provoace neplãceri.

Din discuþia cu nepotul meu am înþeles cã el deja a decis cum trebuie sa fie în viaþã. El va fi

un om obiºnuit, care în orice situaþie va avea un comportament civilizat.

cu rãutate – злобно, со злобой

20. Selectaþi din text cuvintele în urmãtoarele rubrici:20. Selectaþi din text cuvintele în urmãtoarele rubrici:20. Selectaþi din text cuvintele în urmãtoarele rubrici:20. Selectaþi din text cuvintele în urmãtoarele rubrici:20. Selectaþi din text cuvintele în urmãtoarele rubrici:

calitãþi pozitive;

calitãþi negative.

21. Gãsiþi în text:21. Gãsiþi în text:21. Gãsiþi în text:21. Gãsiþi în text:21. Gãsiþi în text:

despre ce discutau nepotul ºi unchiul sãu;

despre ce îi povesteºte unchiul;

ce i-a rãspuns nepotul;

cum vrea sã fie Vlad în viaþã;

ce va încerca sã facã Vlad;

în favoarea cui va acþiona Vlad;

care este concluzia unchiului lui Vlad.

Situaþii de comunicare.Situaþii de comunicare.Situaþii de comunicare.Situaþii de comunicare.Situaþii de comunicare.

Imaginaþi-vã cã sunteþi în locul lui Vlad. Formulaþi variante de rãspuns la întrebãrile unchiului.

Învãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverb

Cum îþi vei aºterne aºa vei dormi.Cum îþi vei aºterne aºa vei dormi.Cum îþi vei aºterne aºa vei dormi.Cum îþi vei aºterne aºa vei dormi.Cum îþi vei aºterne aºa vei dormi.

Generalizãm

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IV.