Cerere de finantare - avocatnet.ro

of 23 /23
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE Iulie 2017 Vers. 1.0 3 SECŢIUNE GENERALĂ DATE DE ÎNREGISTRARE NUME ŞI PRENUME DIRECTOR OJFIR/ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR Semnătura Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR Stampila OJFIR/CRFIR Se completează de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - Oficiul Judeţean/Centrul Regional – Schema de ajutor de stat GBER aferentă sub-măsurii 4.2. OJFIR/CRFIR Număr înregistrare Codificare de rezerva Nr. licitatiei de proiecte Nr. regiune Cod judeţ Număr ordine Data Înregistrării Numele şi prenumele persoanei care înregistrează: Semnătura 1 : Data primirii cererii de finanţare la Contractare: Se completează de către solicitant A PREZENTARE GENERALĂ A1 Schema de ajutor de stat GBER - "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" aferentă Submasurii 4.2: A2 Denumire solicitant: SC FABRICA DE BERE SRL A3 Titlu proiect 2 : INFIINTAREA UNEI FABRICI DE BERE IN LOCALITATEA ALMAS, JUDETUL ARAD A4 Descrierea succintă a proiectului: Prin implementarea prezentului proiect, societatea SC FABRICA DE BERE SRL vizeaza infiintarea unei fabrici de bere in localitatea Almas, Judetul Arad. Proiectul consta in realizarea unei hale de productie in suprafata totala de 200 de metri patrati si dotarea cu utilaje si e echipamente specifice productiei berii. Valoarea totala a investitiei este de 1.106.130 euro, din care valoarea ajutorului financiar nerambusabil este de 457.500 euro. Contributia proprie va acoperi inclusiv valoarea neeligibila a investitiei si va fi asigurata prin intermediul unui credit bancar pe care societatea il va contracta dupa semnarea contractului de finantare. cu depunere online

Embed Size (px)

Transcript of Cerere de finantare - avocatnet.ro

Cerere de finantare.pdfIulie 2017 Vers. 1.0
SECIUNE GENERAL DATE DE ÎNREGISTRARE NUME I PRENUME DIRECTOR OJFIR/
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR
Se completeaz de ctre Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale - Oficiul
Judeean/Centrul Regional – Schema de ajutor de stat GBER aferent sub-msurii 4.2.
OJFIR/CRFIR
Se completeaz de ctre solicitant
A PREZENTARE GENERAL
A1 Schema de ajutor de stat GBER - "Stimularea dezvoltrii regionale prin realizarea de investiii pentru procesarea i marketingul produselor agricole în vederea obinerii de produse neagricole" aferent Submasurii 4.2:
A2 Denumire solicitant:
A3 Titlu proiect2:
INFIINTAREA UNEI FABRICI DE BERE IN LOCALITATEA ALMAS, JUDETUL ARAD
A4 Descrierea succint a proiectului:
Prin implementarea prezentului proiect, societatea SC FABRICA DE BERE SRL vizeaza infiintarea unei fabrici de bere in localitatea Almas, Judetul Arad. Proiectul consta in realizarea unei hale de productie in suprafata totala de 200 de metri patrati si dotarea cu utilaje si e echipamente specifice productiei berii. Valoarea totala a investitiei este de 1.106.130 euro, din care valoarea ajutorului financiar nerambusabil este de 457.500 euro. Contributia proprie va acoperi inclusiv valoarea neeligibila a investitiei si va fi asigurata prin intermediul unui credit bancar pe care societatea il va contracta dupa semnarea contractului de finantare.
cu depunere online
A5 Amplasarea investiiei:
componentei investiionale (euro)
Proiect cu construcii-montaj Proiect far construcii-montaj
A 6.1 Tip proiect
INVESTIIE INIIAL, privind: INVESTIIE INIIAL PENTRU O NOUA ACTIVITATE ECONOMIC, privind:
înfiinarea unei noi uniti de producie
extinderea capacitii unei uniti de producie existente
diversificarea produciei unei uniti de producie prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
schimbarea fundamental a procesului general de producie al unei uniti de producie existente
extinderea capacitii unei uniti de producie existente I diversificarea produciei unei uniti prin produse care nu au fost fabricate in unitatea de productie , anterior depunerii proiectului
diversificarea activitii unei uniti de producie, cu condiia ca noua activitate eligibil s nu fie identic sau similar cu activitatea desfurat anterior în unitatea respectiv
înfiinarea unei noi uniti de producie
Proiect tehnic Acord de mediu Aviz natura 2000
Detaliere criterii de selecie îndeplinite de solicitant:
Denumire proiectant:
Proiectant - Cod Unic de Înregistrare (CUI):
Proiectant - Numr înregistrare la ONRC:
J01/456/1990
J01/123/1990
Consultant - Cod Unic de Înregistrare (CUI): Denumire consultant:
SC FIRMA DE CONSULTANTA SRL
(DI 3A) Dezvoltarea unor capaciti de procesare i comercializare prin investitii iniiale legate de extinderea capacitii / diversificarea produciei/diversificarea activitatii / schimbarea fundamentala care conduc la dezvoltarea unor capaciti de procesare i comercializare.
(DI 6A) înfiinarea unei noi uniti de productie.
A 6.5 Domenii de intervenie: A 6.4 Prescorare5
A 6.6 Tipul de ajutor de stat:
A 6.3 TIP INTREPRINDERE
Investitiile vizate prin proiect (Ajutorul public nerambursabil nu poate depasi plafonul maxim 1.500.000 euro/proiect i 2.500.000** numai pentru formele asociative)
FR lan alimentar integrat Investitiile vizate prin proiect (Ajutorul public nerambursabil nu poate depasi plafonul maxim 1.000.000 euro/ proiect)
FAR lan alimentar integrat
Nu sunt IMM Intreprinderi mici si mijlocii (IMM)
MARE MIJLOCIE MIC MICRO
Cooperativ** Cooperativ Cooperativ Cooperativ
Grup de productori** Grup de productori Grup de productori Grup de productori
Investitiile vizate prin proiect (Ajutorul public nerambursabil nu poate depasi plafonul maxim 2.500.000 euro/proiect, inclusiv pentru formele asociative)
CU lan alimentar integrat Investitiile vizate prin proiect (Ajutorul public nerambursabil nu poate depasi plafonul maxim 2.500.000 euro/ proiect, inclusiv pentru formele asociative)
CU lan alimentar integrat
B1.1 Informaii privind solicitantul
Societate cu rspundere limitat
J12/12/2017
Codul CAEN al activitii, vizat de proiect: 1 1 0 5
* Codul unic de înregistrare APIA Anul atribuirii codului
Data de infiinare Statutul juridic al solicitantului
Numr de înregistrare în registrul comerului
B1.2 Sediul social / Reedina din România Jude
ARAD
Localitate
ALMAS
Sat
ALMAS
Telefon mobil
B1.3 Numele i prenumele reprezentantului legal i funcia acestuia în cadrul organizaiei, precum i specimenul de semnatur:
Nume Prenume Funcie Reprezentant legal Specimen de
semnatur
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data naterii
Jude
ARAD
Localitate
ALMAS
Sat
ALMAS
REGULI DE COMPLETARE
1. Câmpurile "Numele i prenumele persoanei care înregistreaz. Semntura", se vor completa dup data primirii în format letric a acesteia împreun cu documentele justificative. 2. Câmpul "A3 Titlu proiect" va include obligatoriu tipul investiiei iniiale sau dup caz tipul investiiei iniiale pentru o nou activitate economic i cuvântul schema GBER. Exemplu: "Investíie initiala pe schema GBER (4.2) privind extinderea capacitii de producie la SRL ..." 3. Pentru proiectele amplasate în regiuni de dezvoltare (judee) cu intensiti de sprijin diferite, se completeaza in cererea de finantare valoarea eligibila a componentei investitionale GBER (in euro nu se include valoarea eligibila a cap.3 pentru solicitantii care au optat pe minimis si se include si valoarea TVA numai in cazul in care TVA este eligibil, pentru neplatitorii de TVA) aferenta amplasarii investitiei specificand judetul, comuna/orasul, sat/sector corespunzator. Intensitatea maxim a ajutorului GBER, este cea aplicabil în zona asistat (judeul) cu cea mai mare valoare a componentei investiionale eligibile GBER, fr a se depi plafonul maxim pe proiect. Pentru aceste proiecte in denumirea devizelor se identifica si judetul aferent amplasarii obiectului de investitie. 4. Completarea seciunii "Amplasarea investiiei", la punctul A5, se face obligatoriu pe prima linie din tabel daca investiia nu este /sau este amplasat în judee diferite. OBLIGATORIU valoarea eligibil GBER, jude, comuna/ora, sat/sector pentru componenta majoritar se vor meniona în prima linie, pentru investiii amplasate în regiuni diferite, altfel cererea de finanare nu este acceptat de sistem. In completarea informatiilor camp A5 si A6 tineti cont :Valoarea ajutorului nerambursabil si intensitatea sprijinului sunt corelate cu tipul intreprinderii, tipul investitiei ,tipul proiectului( cu/fara lant alimentar integrat) zona de dezvoltare regionala. Pentru mun. Bucuresti tineti cont si de perioada de timp aferenta intensitatii sprijinului.- În zonele de dezvoltare regionala Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest ajutoarele pot fi acordate pentru o investiie iniial indiferent de tipul intreprinderii . - În Regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov, ajutoarele pot fi acordate IMM-urilor pentru orice form de investiie iniial. - În Regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov, ajutoarele pot fi acordate pentru întreprinderile mari NUMAI pentru o investiie iniial în favoarea unei noi activiti economice. Atentie! In cazul proiectelor care prevad doar operatiuni de montaj a utilajelor, fara a fi necesare lucrari de constructii, se bifeaza la A6.1 Proiect cu constructii-montaj. 5. Cererea de ajutor trebuie s conin obligatoriu BIFE si informaii pentru urmatoarele : Câmpurile "A2,  A4 , A5,  tip intreprindere (IMM/intreprindere mare) din A6.3,  " nr. luni  de implementare( Sectiunea D), “A6.5. Domenii de interventie” si campul A6.4 Prescorare. Incadrarea greita a proiectului din punct de vedere al alocrii financiare, aferenta alocarii distincte pe domenii de interventie DI3A sau DI6A determina neconformitatea proiectului i nu va intra în procesul de selecie. 6. Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai pân la un plafon de MAX 20 % din costurile totale eligibile ale investiiei GBER. 7. Trebuie bifate si anexate toate documentele de pe coloana DEPUNERE "Obligatoriu pentru toate proiectele" din sectiunea E - Lista documentelor anexate. 8. Solicitantul are posibilitatea s opteze pentru Buget indicativ i anexe conform HG 907/2016, prin bifarea check-box-ului corespunztor din buget, sau pentru Buget indicativ i anexe conform HG 28/2008. Completai Devizul general, devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile i neeligibile. 9. Pentru toti solicitantii GBER(4.2) cheltuielile cap.3”Costuri generale proiect”sunt cheltuieli neeligibile pe GBER(4.2), evidentiate in ANEXA 1"Deviz financiar_cap3" pe neeligibil. 10. Reguli pentru Solicitantii care au optat pentru schema GBER(4.2) si schema de minimis: - evidentiaza in devizul cap 3 GBER pe neeligibil valoarea totala a cheltuielilor solicitate pe minimis ( eligibile minimis +neeligibile minimis). - evidentiaza separarea cheltuielilor cap.3 pe eligibil si neeligibil doar in coloanele bugetului Optiune pentru minimis. - pentru completarea bugetului GBER si a bugetului optiunii MINIMIS (valoarea cap.3) din pagina Buget indicativ, bifarea Opiunii pentru accesarea schemei de minimis este obligatorie (euro) ~ pentru proiectele cu C+M, valoarea cap.3, menionat, pe cheltuieli eligibile este de MAX. 10% din suma cheltuielilor eligibile GBER (1.2 + 1.3 + cap.2 + cap.4) in cazul aplicarii HG28/2008 si de max. 10% din suma cheltuielilor eligibile GBER (1.2 + 1.3 + 1.4 + cap.2 + cap.4) in cazul aplicarii HG 907/2016. ~ pentru proiectele de achiziii simple (fr C+M) valoarea cap.3, menionat, pe cheltuieli
eligibile este de MAX. 5% din suma cheltuielilor eligibile GBER (1.2 + 1.3 + cap.2 + cap.4) in cazul aplicarii HG28/2008 si de max. 5% din suma cheltuielilor eligibile GBER (1.2 + 1.3 + 1.4 + cap.2 + cap.4) in cazul aplicarii HG 907/2016. - completeaza planul financiar cu respectarea Declaratiei privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv de minimis). Valoarea ajutorului de stat schema GBER cumulat cu valoare ajutorului de minimis nu trebuie s depeasc nici valoarea plafoanelor/proiect i nici intensitatea max. admisibil a ajutorului de stat aferent zonei de dezvoltare regional (jude) în care este amplasat investiia (intensitatea max. admisibil a ajutorului de stat se verifica automat in ultima linie din planul financiar prin raportarea ajutorului de stat schema GBER cumulat cu valoare ajutorului de minimis la valoarea eligibila pe schema GBER + valoarea eligibila pe optiunea de minimis). *ANEXA 2 "Devize obiect" cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va completa atâtea devize pe obiect câte obiecte de investiie sunt incluse în proiect. Suma tuturor devizelor pe obiect trebuie s se regseasc atât în Bugetul Indicativ ("Buget indicativ" din cererea de finanare) cât i în Dezivul General din Studiul de Fezabilitate.În cazul în care proiectul de investiii presupune mai multe devize pe obiect, solicitantul va crea în documentul curent câte o copie a tabelului "Devize obiect" pentru fiecare deviz pe obiect i va detalia cheltuielile eligibile i neeligibile. In cazul investitiilor initiale de tipul “ extinderea capacitatii de productie a unei unitati existente si diversificarea productiei prin produse care nu au fost fabricate anterior” se intocmesc OBLIGATORIU devize pe obiecte cu înscrierea denumirii obiectului de construcie sau intervenie DISTINCT pentru fiecare  din cele 2 tipuri de investitii initiale , respectiv extindere si diversificare.  De asemenea în denumirea devizului s se identifice: - regiunea de dezvoltare în care este amplasat investiia, în cazul investiiilor amplasate în regiuni diferite (dac este cazul) - nr. pct. de lucru(dac avei într-un singur proiect, investiii în mai multe puncte de lucru dar în aceeai regiune) *ANEXA 3 cuprinde cheltuieli aferente capitolelor 2 i 5 i trebuie s se regseasc atât în Bugetul Indicativ ("Buget indicativ" din cererea de finanare, partea specific) cât i Dezivul General din Studiul de Fezabilitate. Linia 5.3 diverse i neprevzute se încadreaz în maxim 10% (cap.1 + cap.2 + cap.4). Atenie! Toate documentele care nu sunt emise de instituii din România trebuie s fie depuse împreun cu traducerea autorizat a acestora. Atenie! Evaluarea Cererii de finanare din punct de vedere al eligibilitii i al verificrii criteriilor de selecie va include i consultarea informailor referitoare la solicitant i la punctul de lucru, dup caz, emise de instituiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC etc).
Buget Indicativ HG 907 / 2016
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE
Buget Indicativ HG 28/2008 Opiune pentru accesarea schemei de minimis aferent schemei GBER (4.2)
Buget Indicativ HG 907/2016
50 Curs EURO 4.5 Data întocmirii Studiului de Fezabilitate 31/07/2017
Schema GBER (4.2) 4.1 GBER MINIMIS
Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile Total Cheltuieli
eligibile Cheltuieli neeligibile Total
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului - total, din care: 0 0 0
1.1 Obinerea terenului 0 1.2 Amenajarea terenului 0 1.3 Amenajari pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial
0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitilor 0 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului de investiii 0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic - total, din care: 0 12.000 12.000 0 0 0
3.1 Studii 0 1.000 1.000 0 0 0
3.1.1 Studii de teren 1.000 1.000 0
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 0 0 3.2 Documentaii-suport i cheltuieli pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
0 0
3.4 Certificarea performanei energetice i auditul energetic al cldirilor
0 0
3.5.1 Tem de proiectare 0 0
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general
2.000 2.000 0
1.000 1.000 0
3.5.5 Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie
0 0
3.5.6 Proiect tehnic i detalii de execuie 2.000 2.000 0
3.6 Organizarea procedurilor de achiziie 0 0
3.7 Consultan 0 4.000 4.000 0 0 0
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii
4.000 4.000 0
3.8 Asisten tehnic 0 2.000 2.000 0 0 0
3.8.1 Asisten tehnic din partea proiectantului 0 0 0 0 0 0
3.8.1.1 pe perioada de execuie a lucrrilor 0 0 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrrilor de execuie, avizat de ctre Inspectoratul de Stat în Construcii
0 0
3.8.2 Dirigenie de antier 2.000 2.000 0
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3 Nu este cazul verificarii! 0, 128, 128
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiia de baz - total, din care: 875.000 0 875.000
A - Construcii i lucrri de intervenii - total, din care: 875.000 0 875.000 4.1 Construcii i instalaii 500.000 500.000 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 10.000 10.000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj
300.000 300.000
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de transport
50.000 50.000
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 3.000 3.000
5.1 Organizare de antier 0 0 0
5.1.1 lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
0
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii antierului 0 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 3.000 3.000 5.2.1 Comisioanele i dobânzile aferente creditului bncii finanatoare
3.000 3.000
5.2.2 Cota aferent ISC pentru controlul calitii lucrrilor de construcii
0
5.2.3 Cota aferent ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrrilor de construcii
0
0
5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 0
Procent cheltuieli diverse i neprevzute 0.00 %
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0
6.2 Probe tehnologice i teste 0
TOTAL GENERAL 875.000 15.000 890.000 0 0 0
Verificare actualizare actualizare mai mic de 5% din valoarea eligibil
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 40.000 40.000
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 915.000 15.000 930.000
Valoare TVA 176.130 176.130 0
TOTAL GENERAL inclusiv TVA 1.106.130 0
GBER MINIMIS Total (GBER+ MINIMIS)
LEI EURO LEI EURO LEI EURO
VALOARE TOTAL 4.977.585 1.106.130 0 0 4.977.585 1.106.130
VALOARE ELIGIBIL 4.117.500 915.000 0 0 4.117.500 915.000
VALOARE NEELIGIBIL 860.085 191.130 0 0 860.085 191.130 Plan Financiar GBER MINIMIS TOTAL
Cheltuieli eligibile EURO
Ajutor public nerambursabil (contribuie UE i cofinanare naional) 457.500 457.500
Cofinantare privata, din care: 457.500 191.130 0 0 648.630 - autofinantare 0 0 0 - imprumuturi 457.500 191.130 0 0 648.630 TOTAL PROIECT 915.000 191.130 0 0 1.106.130 Procent contribuie public 50 Avans solicitat 228.750 0 228,750
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50
Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public
Verificare valoare totala ajutor public (GBER + MINIMIS)
Verificare procent contributie publica (GBER + MINIMIS)
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Anexa A1
AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE Iulie 2017
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistena tehnic - EURO
Nr. crt
3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul de investiie 1.000
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Studii de specialitate necesare în funcie de specificul investiiei
3.2 Documentaii-suport i cheltuieli pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii 0 0
1. obinerea/prelungirea valabilitii ceritificatului de urbanism
2. obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare
3. obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie 4. obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres
5. întocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i înregistrarea terenului în cartea funciar 6. obinerea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului
7. obinerea avizului de protecie civil 8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu 9. alte avize, acorduri i autorizaii
3.3 Cheltuieli pentru expertizarea tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de ctre expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic
3.4 Cheltuieli pentru certificarea performanei energetice i auditul energetic al cldirilor
3.5 Cheltuieli pentru proiectare 0 5.000 3.5.1 Tem de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general 2.000 3.5.4 Documentaiile tehnice necesare în vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor 1.000
3.5.5 Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie
3.5.6 Proiect tehnic i detalii de execuie 2.000 3.6 Cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice 0 0
1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele cumprate de ofertani) 2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai în comisiile de evaluare
3. Anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic în legtur cu procedurile de achiziie public 4. Cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice
3.7 Cheltuieli pentru consultan 0 4.000
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 4.000 3.7.2 Auditul financiar
3.8 Cheltuieli pentru asisten tehnic 0 2.000 3.8.1. Asisten tehnic din partea proiectantului 0 0 1.1. pe perioada de execuie a lucrrilor
1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrrilor de
execuie, avizat de ctre Inspectoratul de Stat în Construcii
3.8.2 Dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat 2.000
Total valoare fr TVA 0 12.000
Valoare TVA (aferent cheltuielilor eligibile i neeligibile) 2.280
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA) 14.280
Adaug Deviz Financiar terge acest Deviz Financiar
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Anexa A2
AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE
Iulie 2017
Valoare neeligibil
I - LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 4.1 Construcii i instalaii 500.000 0
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe vertical i amenajri exterioare 4.1.2 Rezisten 300.000 4.1.3 Arhitectur 100.000 4.1.4 Instalaii 100.000 0 4.1.4.1 Instalaii electrice 50.000 4.1.4.2 Instalaii sanitare 50.000 4.1.4.3 Instalaii incalzie,ventilare,climatizare, PSI, RADIO tv, Intranet 4.1.4.4 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 4.1.4.5 Instalaii de telecomunicatii
TOTAL I ( fr TVA) 500.000 0 II - MONTAJ 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 10.000
TOTAL II ( fr TVA) 10.000 III - PROCURARE
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj
300.000
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de transport
50.000
4.5 Dotri 10.000 4.6 Active necorporale 5.000
TOTAL III ( fr TVA) 365.000 0 TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fr TVA 875.000 0
TVA aferent cheltuielilor eligibile i neeligibile 166.250 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 1.041.250
*) Se înscrie denumirea obiectului de construcie sau intervenie / regiunea de dezvoltare(dac este cazul)/ nr. punctului de lucru (dac este cazul).
Adaug deviz terge acest deviz
Text Field MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
Text Field Anexa A3 AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE
Iulie 2017
Nr.crt Specificaie Valoare eligibil Valoare
neeligibil 1. Alimentare cu ap 2. Canalizare 3. Alimentare cu gaze naturale 4. Alimentare cu agent termic 5. Alimentare cu energie electric 6. Telecomunicaii (telefonie, radio-tv,etc) 7. Drumuri de acces 8. Ci ferate industriale 9. Alte utiliti.
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 0 0 Valoare TVA aferent cheltuielilor eligibile i neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA) 0
Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO
Nr.crt Specificaie Valoare eligibil Valoare
neeligibil
5.1.1 Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii antierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 40.000
5.2.1. Comisioanele i dobânzile aferente creditului bncii finanatoare
40.000
5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitii lucrrilor de construcii
5.2.3. Cota aferent ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrrilor de construcii
5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 0 40.000
VALOARE TVA aferent cheltuielilor eligibile i neeligibile TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 (inclusiv TVA) 40.000
Adaug Anexa 3 terge aceast Anexa 3
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE
SECIUNE SPECIFIC GBER(SUBMSURA 4.2)
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SCHEMEI GBER (SUB-MSURA 4.2) OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
List documente Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dac
proiectul impune
ETAPA: DEPUNERE CONTRACTARE
1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziiile simple se vor completa doar punctele care vizeaz acest tip de investiie) 20-199
1.b) EXPERTIZA TEHNIC DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCIEI EXISTENTE
1.c) RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRRILOR.
2. SITUAIILE FINANCIARE complete (formularele 10, 20, 30 i 40) în conformitate cu Normele de închidere a exerciiului financiar), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraia Financiar. În cazul în care solicitantul este înfiinat cu cel puin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanare se vor depune situaiile financiare pe ultimii 3 ani, respectiv pentru N-2, N-1, i N, unde N este anul anterior depunerii cererii de finanare. Pot aprea urmtoarele situaii: a) În cazul unui solicitant înfiinat în anul depunerii proiectului, nu se va depune nici un document în acest sens.
b) În cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului, dar au depus la Administraia Financiar situaiile financiare, aferente anului anterior depunerii proiectului, solicitantul le va depune la dosarul cererii de finanare, dovedind c nu a înregistrat venituri din exploatare. c) În cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului i au depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii), atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va depune Declaraia de inactivitate înregistrat la Administraia Financiar.
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: Declaraie special privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrat la Administraia Financiar (formularul 200 însoit de Anexele la Formular), în care rezultatul brut obinut anual s nu fie negativ.
2.1 DECLARAIE CONTABIL/EXPERT CONTABIL/AUDITOR FINANCIAR din care s rezulte îndeplinirea condiiilor privind "schimbarea fundamental" sau dup caz, "diversificarea activitii/diversificarea produciei unei uniti existente"."
2.2 DECLARAIE CONTABIL/ EXPERT CONTABIL/ AUDITOR FINANCIAR însoit de documente i evidene financiar-contabile prin care s se demonstreze c activitile desfurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Schemei GBER (4.2) precizate în acest Ghid nu beneficiaz de ajutoare de stat acordate în conformitate cu prezenta schema de stat, respectiv s evidentieze separarea activitilor sau o distincie între costuri (cazul întreprinderii care îi desfoar activitatea atât în sectoarele excluse, menionate în Ghid cât i în sectoarele care intr în domeniul de aplicare al schemei GBER).
3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLDIRILE I/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiiile.
3.1. Actul de proprietate asupra cldirii/ contract de concesiune/ document încheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin asupra cldirii pe o perioad de cel puin 10 ani incepand cu anul depunerii cererii de finanare, care s confere titularului inclusiv dreptul de execuie a lucrrilor de construcii, dup caz în acord cu precizrile din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, având în vedere tipul de investiie propus prin proiect;
200-210
3.2. Documentul care atest dreptul real principal asupra terenului/ contract de concesiune/document încheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al terenului pe care se vor realiza investiii ce presupun lucrri de construcii montaj pe o perioad de cel puin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanare, care s confere titularului inclusiv dreptul de execuie a lucrrilor de construcii, dup caz, în acord cu precizrile din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, având în vedere tipul de investiie propus prin proiect. Contractul de concesiune va fi însoit de ADRESA EMIS DE CONCEDENT i trebuie s conin: - situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este cazul respectarea graficului de realizare a investiiilor prevzute în contract i alte clauze; - suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui proces) pentru terenul pe care este amplasat cldirea. Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificrile i completrile ulterioare, solicitantul poate prezenta i un contract de comodat/ locaiune (închiriere) asupra terenului i acordul expres al proprietarului de drept.
3.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIAR sau 211-215
3.4. DOCUMENT CARE S CERTIFICE C NU AU FOST FINALIZATE LUCRRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanare care vizeaz lucrri de construcii. Atenie! În situaia în care imobilul pe care se execut investiia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuia investiiei i graficul de rambursare a creditului.
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevd construcii. 216-220
5. DOCUMENT EMIS pentru proiect de Agenia Naional de Protecie a Mediului (ANPM).
6.1. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA DE COFINANTARE neafectata de elemente de ajutor public I SURSA DE COFINANARE a investiiei emise de o instituie financiar (extras de cont si/sau contract de credit) în termenul si conditiile prevazute in Notificarea privind selectarea cererii de finanare si semnarea contractului de finantare cu AFIR;
6.2. DOCUMENT DE LA BANC/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia i ale contului aferent proiectului Schema GBER (denumirea, adresa instituiei financiare, codul IBAN al contului în care se deruleaz operaiunile cu AFIR);
7.1 CERTIFICATE CARE S ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE i sociale emise de Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora îi au sediul social i puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat – Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor prin meniunea „nu are datorii fiscale i sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui s fie menionate. Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobat a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA i/ sau alte documente aprobate pentru soluionarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberrii certificatului de atestare fiscal, pentru compensarea obligaiilor fiscale de la Sect.A.
7.2 CAZIERUL JUDICIAR si CAZIER FISCAL pentru intreprindere conform prevederilor legale in vigoare in original i CAZIERUL JUDICIAR pentru reprezentantul legal, valabile la data semnarii contractului de finantare.
8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEEAN PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR i ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.
8.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR i MS publicat pe pagina de internet www.afir.info
9. PENTRU UNITILE EXISTENTE:
9.1 AUTORIZAIE SANITAR/ NOTIFICARE de constatare a conformitii cu legislaia sanitar emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanare pentru unitile existente care vizeaza investitii i se autorizeaz/ avizeaz conform legislaiei în vigoare.
221-223
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIIILE DE MEDIU pentru unitile în funciune. 224-226
10. a) STATUTUL COOPERATIVEI pentru Societi cooperative (înfiinate în baza Legii nr. 1/2005) i Cooperative agricole (înfiinate în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificrile i completrile ulterioare;
10.b) DOCUMENTE EMISE DE CTRE ORGANIZATIA INTERPRO- FESIONAL PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care s reias c solicitantul si, daca este cazul, terele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, document avizat de Consiliul Director. Se va lua în considerare atât documentul avizat de ctre Preedintele Consiliului Director cât i de o alt persoan împuternicit de Consiliul Director conform prevederilor statutului. În acest caz, pe lâng documentul emis de OIPA din care sa reias ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte i Hotrârea Consiliului Director de împuternicire a Preedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnrii acestor documente.
- PRECONTRACTELE cu membrii OIPA în vederea colectrii/ comercializrii.
1
11.1. CERTIFICATE DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de inspecie i certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 cu completrile i modificrile ulterioare privind produsele agroalimentare ecologice pentru intreprinderile existente care le detin deja.
11.2 pentru investiii în vederea obinerii unui produs nou: a) FIA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR I PRODUCTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGIC;
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE SI CERTIFICARE
12. Document care s demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care particip la sisteme din domeniul calitii produselor agricole i alimentare recunoscute sau în curs de recunoatere la nivel european.
13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIIONAL emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiionale (pentru proiecte ce vizeaz obinerea unui produs existent –se prezinta la depunerea CF, pentru proiecte ce vizeaz obinerea unui produs nou - se prezinta la ultima plat).
14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBINUT CONFORM UNEI REETE CONSACRATE ROMÂNETI emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obinute conform reetelor consacrate româneti (pentru proiecte ce vizeaz obinerea unui produs consacrat existent – se prezinta la depunerea CF, pentru proiecte ce vizeaz obinerea unui produs nou consacrat- se prezinta la ultima plat).
15. COPIE CERERE depunere documentaie în vederea dobândirii dreptului de utilizare a meniunii de calitate facultativ "produs montan" - pentru produsele în curs de recunoatere (pentru solicitantii in aceasta situatie).
16. Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria INTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE, semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea (conform anexei aferente la ghidul GBER 4.2). Declaraia va fi dat de toi solicitanii cu excepia PFA, II, IF i a societilor cu mai puin de 3 ani fiscali.
16.1 Hotararii asociatului unic/AGA din care sa rezulte partea de Profit reportat si partrea de Profit al exercitiului curent care a fost repartizata pentru acoperirea pierderii si /sau majorarea rezervelor (pentru societatile cu raspundere limitata)
17. Declaraie pe proprie rspundere cu privire la CUMULUL ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoarele de minimis)
17.1 Declaratie pe proprie raspundere rectificativa privind cumulul ajutoarelor de stat( inclusiv de minimis),in cazul în care, între momentul înregistrrii Cererii de finantare i momentul semnarii Contractului de finantare pe Schema GBER (4.2), intreprinderea solicitant obine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, pentru aceleasi costuri eligibile.
18. DOCUMENT care s certifice c produsul obinut/se propune a se obtine, se încadreaz în categoria produselor alimentare pentru utilizri nutriionale speciale (dac este cazul).
19. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianii cu amnuntul, deintorii de uniti turistice, restaurante, uniti de procesare ulterioar înregistrate/autorizate, etc.
20. Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in IMM/intreprindere mare, conform cu Anexa 1 si, daca este cazul, Anexa 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Situatiile financiare ale societatilor partenere/ legate (dac este cazul).
227-228
21. PRECONTRACTE /CONTRACTE cu furnizorii de materie prim Agricol de baz pentru justificarea colectrii ca etap a lanului alimentar integrat. 229-260
22. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica dup caz) ex.: - adresa emis de banc/bncile creditoare c solicitantul se încadreaz în graficul de rambursare a împrumutului (dac este cazul); - acordul creditorului privind executia investitiei cand imobilul pe care se executa investitia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit); - decizii (copii conforme cu originalul) privind recuperarea ajutoarelor de stat i dovezi ale efecturii pliii, dac întreprinderea este subiectul unui ordin de recuperare înc neexecutat (dac este cazul); - adresa emisa de INS pe numele solicitantului privind mentionarea explicita a incadrarii produsului finit nonagricol în codul CAEN (dac este cazul conform observaiilor GHID) respectiv detaliat la nivel de subclas/subclas elementar. - Pentru lucrri, declaraia proiectantului semnat privind sursa de preuri si calculul costului unitar pentru constructii si instalatii exclusiv TVA in lei/m2 Acd si in euro/m2 Acd.
Oferte pentru utilaje si echipamente
261-263 V
Copie CUI
264-264 V
Adaug document
F. DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE A SOLICITANTULUI Prin aceasta declaratie solicitantul
SC FABRICA DE BERE SRL
care solicit asisten financiar nerambursabil prin schema de ajutor de stat GBER (4.2)/minimis (dac este cazul) pentru proiectul intitulat
INFIINTAREA UNEI FABRICI DE BERE IN LOCALITATEA ALMAS, JUDETUL ARAD
prin reprezentant legal
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaraii:
1 Declar c proiectul propus asistenei financiare nerambursabile schema de ajutor de stat GBER nu beneficiaz de alt finanare din programe de finanare nerambursabil.
De asemenea m angajez c în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanare, nu voi depune acest proiect la nici un alt program de finanare nerambursabil la care proiectul poate fi în întregime sau parial eligibil pentru asistent.
2 Declar c îndeplinesc condiiile de eligibilitate prevzute în Ghidul Solicitantului i m angajez s le respect pe perioada de valabilitate(care include si perioada de monitorizare) a contractului de finanare, inclusiv criteriile de selecie pentru care am fost punctat.
3 Declar c toate informaiile din prezenta cerere de finanare i din documentele anexate sunt corecte i m angajez s respect condiiile cerute în reglementrile referitoare la prezenta schema de ajutor de stat GBER i pe cele legate de proiectul anexat i s furnizez periodic, la cerere, documente justificative necesare.
4
Declar pe propria rspundere c orice modificri aduse dreptului de proprietate sau de folosint vor fi notificate AFIR în termen de trei zile de la data încheierii lor. De asemenea, m angajez, c pe perioada de valabilitate a contractului de finanare (care include i monitorizarea investiiei) s nu diminuez suprafaa i/sau infrastructura cuprins în proiect.
5 Declar c eu i organizaia mea (asociaie sau intreprindere) nu suntem într-unul din urmtoarele cazuri:
Acuzat din cauza unei greselli privind conduita profesional având ca soluie final res judicata (împotriva creia nici un apel nu este posibil)
Vinovat de grave deficiene de conduit profesional dovedite prin orice mijloace pe care Agenia le poate justifica.
Vinovat de faptul c nu am prezentat informaiile cerute de Autoritatea Contractant ca o condiie de participare la licitaie sau contractare.
Înclcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligaiile contractuale în legatur cu un alt contract cu Agenia sau alte contracte finantae din fonduri comunitare
Încercarea de a obine informaii confideniale sau de influenare a Ageniei în timpul procesului de evaluare a proiectului i nu voi face presiuni la adresa evaluatorului
6 Declar c organizaia pe care o reprezint ARE datorii ctre institutii de credit i/sau instituii financiare nebancare pentru care prezint graficul de rambursare
Declar c organizaia pe care o reprezint NU are datorii ctre instituii de credit i/sau instituii financiare nebancare
7 Declar pe propria rspundere c intreprinderea nu are înscrieri in cazierul fiscal si ma oblig sa-l depun in original, valabil la incheierea contractului de finantare.
8 Declar pe propria raspundere c în cazul în care nu respect oricare din punctele prevzute în aceast declaraie proiectul s devin neeligibil în baza criteriului "Eligibilitatea solicitantului" sau contractul s fie reziliat
9 Declar pe proprie rspundere c:
Nu sunt inregistrat în scopuri TVA i m angajez s notific Ageniei orice modificare a situaiei privind înregistrarea ca pltitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data înregistrrii în scopuri TVA
Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscal în scopuri de TVA)
10
Declar pe propria raspundere ca nu am inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar al întreprinderii (dup caz, conform prevederilor legale) i în cazierul judiciar ca persoan fizic (reprezentantul legal). Prin prezenta imi exprim consimtamantul ca AFIR sa solicite institutiilor abilitate conform legii extrasul de pe cazierul judiciar privind situatia mea.
11 Nu se afl în procedur de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, închidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special, nu au activitatea suspendat sau alte situaii similare reglementate de lege;
12
Declar pe propria rspundere c nu am fapte înscrise în certificatul de atestare fiscal al întreprinderii. La data depunerii cererii de finanare nu înregistraz debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuiilor de asigurri sociale, a contribuiilor de asigurri pentru omaj, a contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, precum i a contribuiilor pentru asigurrile sociale de sntate;
13 Declar pe propria rspundere c:
Intreprinderea pe care o reprezint este înregistrat cu debite în Registrul debitorilor AFIR i m angajez sa achit integral datoria, inclusiv dobânzile i majorrile de întârziere fa de AFIR, pân la semnarea contractului de finanare (pentru solicitantii in aceasta situatie).
14 Declar pe propria rspundere c toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant i c acestea vor fi realizate pân la finalizarea proiectului.
15 M angajez c, în urma procesrii, voi obine un produs tradiional în conformitate cu legislaia naional în vigoare.
16 M angajez c, în urma procesrii, voi obine un produs alimentar conform unei reete consacrate româneti, în conformitate cu legislaia naional în vigoare.
17 Declar pe proprie rspundere c m angajez ca în urma procesrii, voi obine un produs care particip la sisteme din domeniul calitii recunoscute la nivel european, sau în curs de recunoatere (dup caz).
18 Declar pe propria rspundere c dosarul cererii de finanare în original, va fi identic cu dosarul cererii de finanare depus în copie. În caz contrar, proiectul nu va fi contractat.
19
M angajez ca in termenul si conditiile prevazute in „Notificrea benficiarului privind selectarea cererii de finanare i semnarea contractului de finanare”, s prezint in vederea incheierii contractului cu AFIR documentul privind dovada cofinanrii private neafectata de elemente de ajutor public aferenta cheltuielilor eligibile a investiiei prin extras de cont i/sau contract de credit i Angajamentul responsabilului legal al proiectului c nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanarea privat, în cazul prezentrii cofinanarii prin extras de cont.
20 Declar pe propria rspundere c:
Nu sunt întreprindere care face subiectul unui ordin de recuperare înc neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun. Am fost întreprindere care a fcut subiectul unui ordin de recuperare privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun pentru care anexez în copii conforme cu originalul decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat i dovezi ale efecturii plii.
21 Declar pe propria rspundere c:
NU am închis aceeai activitate sau o activitate similar în Spaiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii pentru acordarea de ajutoare regionale de investiii
Am închis aceeai activitate sau o activitate similar în Spaiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii pentru acordarea de ajutoare regionale de investiii
22 Declar pe propria rspundere c:
În momentul depunerii prezentei cerereri de ajutor, AM planuri concrete de a închide o astfel de activitate într- o perioad de doi ani dup finalizarea investiiei iniiale pentru care solicit ajutoare, în zona în cauz
În momentul depunerii cererii de ajutor, NU am planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioad de doi ani dup finalizarea investiiei iniiale pentru care solicit ajutoare, în zona în cauz
23
Activele corporale i necorporale aferente investiiei realizate cu sprijin nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme, vor fi incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului, meninute i utilizate în exclusivitate în regiunea de dezvoltare beneficiar pentru o perioad de minim 5 ani de la data efecturii ultimei pli. Cunosc c aceast condiie nu implic înlocuirea unei instalaii sau a unui echipament care a devenit depit sau a fost distrus în aceast perioad, cu condiia ca activitatea economic s fie meninut în regiunea în cauz pentru perioada minim relevant menionat
24
M angajez ca în maxim 4 luni de la data primirii “Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanare i semnarea contractului de finanare “ s prezint documentul ANPM pentru proiect. Prin excepie de la acest termen, în cazul în care proiectul se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i de evaluare adecvat sau doar de evaluare adecvat, ma angajez sa prezint Acordul de mediu/Avizul Natura 2000, în termen de maximum 7 luni de la primirea Notificarii beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finanare”
25 Declar pe propria rspundere c:
Intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau îndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la cererea creditorilor si.
Intreprinderea NU face obiectul unei proceduri colective de insolven sau NU îndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la cererea creditorilor si.
26 Declar pe propria rspundere c:
Intreprinderea nu este in situatiile: a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat înc împrumutul sau nu a încetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face înc obiectul unui plan de restructurare
27 Declar pe propria rspundere c:
Nu sunt in situatia pentru care furnizorul indiferent care este el, trebuie sa dispuna recuperarea ajutoarelor de stat/minimis acordate.
28 Sunt de acord ca AFIR sa publice pe site, s consulte i s prelucreze, prin operaiunile prevzute de legislaia în vigoare în vederea desfurrii activitii specifice, datele mele cu caracter personal, furnizate AFIR, cu respectarea legislaiei europene i naionale privind transparena, publicarea datelor cu caracter personal i prelucrarea acestora.
Semnatura reprezentant legal Data
Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE Schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltrii regionale prin realizarea de investiii pentru
procesarea i marketingul produselor agricole în vederea obinerii de produse neagricole" aferent Submsurii 4.2
1. Cod CAEN pentru investiia vizat în proiect 1 1 0 5
2. Tipul întreprinderii Micro
Altele
Zon montan
6. Sectorul activitilor sprijinite cf. Anexei Fabricarea produselor lactate
nr. 1 la Schema de ajutor GBER Fabricarea produselor de morrit, a amidonului i a produselor din amidon
Fabricarea produselor de brutrie i a produselor finoase
Fabricarea altor produse alimentare
diversificarea produciei unei uniti prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activitii, o schimbare fundamental a procesului general de producie al unei uniti existente, inclusiv investiii privind marketingul produselor neagricole (ex: etichetare, ambalare)
b. Îmbuntirea controlului intern al calitii produselor ca investitii secundare valoric legate de investiia initiala in cadrul aceluiai proiect de investiii
8. Categoria investiiei Nou (uniti nou infiinate)
Extindere / diversificare / Schimbare fundamental a procesului de producie (uniti existente)
9. Capaciti de procesare hl/an 0
t/an 0
10. Suprafaa exploataiei/ exploataiilor sprijinite (Ha) (se completeaz numai pentru solicitanii care dein exploataii agricole i se încadreaz în categoria fermierilor sau a membrilor
gospodriilor agricole)
(se completeaz numai pentru solicitanii care dein Horticultur
exploataii agricole i se încadreaz în categoria Viticultur
fermierilor sau a membrilor gospodriilor agricole) Culturi permanente
Cretere bovine pentru carne
Cretere bovine pentru lapte
Cretere ovine i caprine
Albine
Altele
Nou Create Brbai 8
Femei 2
13. Contribuie la Prioritatea 1? M01 - Transfer de cunotine i aciuni de informare
M02 - Servicii de consiliere
M16 - Cooperare
Indic. nr. 1 - reprezint codul CAEN pentru investiia vizat prin proiect. Indic. nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritar. Indic. nr. 3 - se va bifa categoria în care se încadreaz solicitantul. Indic. nr. 9 - se vor completa valorile capacitilor de procesare exprimate în hl, t, mii buc./an. Indic. nr. 10, 11 - aceti indicatori (suprafaa exploataiei agricole i tip ramur agricol) se vor completa numai pentru solicitanii care dein exploataii agricole i se încadreaz în categoria fermierilor sau a membrilor gospodriilor agricole. În cazul în care solicitantul (fermierul/ membrul exploataiei agricole) nu deine o suprafa, exploataia vizeaz doar creterea animalelor, la indicatorul “Suprafaa exploataiei agricole” va completa “0”, iar la “Tip ramur agricol” va bifa ramura agricol la care se încadreaz. Indic. nr. 12 - se va completa numrul locurilor de munc existente i numrul locurilor de munc nou create prin proiect Indic. nr. 13- se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul msurii corespunztoare, dac va fi cazul.
Factori de risc I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO) Punctaj obinut
• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 2 000 001 i 2 500 000 euro 5
• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 1 500 001 i 2 000 000 euro 4
• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 1 000 001 i 1 500 000 euro 3
• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 500 001 i 1 000 000 euro 2
• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil de maxim 500 000 euro 1
I2. Complexitatea investiiei Punctaj obinut
• Investitii initiale pentru infiintarea unei noi unitati de productie; 5
• Investitii initiale cu C si/sau M pentru intreprinderi care nu vizeaza infiintarea unei noi unitati de productie;
4
I3. Intensitatea sprijinului (procent contributie public) Punctaj obinut
41% - 50% 5
%= ____________________________________________________ x 100 Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat
Punctaj obinut
• > 200% 5
• < 120% 1
I5. Capacitatea intreprinderii de a manageria proiectul, experiena în derularea afacerilor
Punctaj obinut
• Intreprindere nou sau fr activitate 5
• Intreprindere cu experienta dar care nu a participat la alt proiect comunitar sau nu a obinut asisten financiar nerambursabil din partea altui instrument financiar
4
• Intreprindere cu experien care a finalizat un proiect comunitar sau obinut din asisten financiar nerambursabil din partea altui instrument financiar
2
TOTAL 3.8
Pentru selectarea cererilor de finanare ce vor fi verificate se va determina riscul fiecrui proiect folosind un numr de 5 factori de risc (I1, I2, I3, I4, I5). Factorii de risc vor fi adaptai conform specificului schemei GBER. Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecrui factor de risc pe o scar de la 1 la 5.
FORMULAR de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanii de finanare prin msurile
Programului naional de dezvoltare rural 2014 - 2020
Solicitant: SC FABRICA DE BERE SRL
Categorie Solicitant: Societate cu rspundere limitat
Sediul / Adresa
nr 1 bl. - et. ap. - sectorul codul potal 011111
Numr de telefon Fax E-mail [email protected]
Numr de înregistrare în registrul comerului J12/12/2017
CUI / CIF
Cod CAEN pentru activitatea principal 1105
Cod CAEN pentru activitatea secundar (ca surs a materiei prime, dac este cazul) pentru care se solicit
înregistrarea în Registrul unic de identificare
Cod IBAN
Prin reprezentant legal, doamna/domnul ION ANDREI
cu CNP , solicit înscrierea în Registrul unic de îdentificare - Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur.
Am luat la cunotin c orice modificare a informaiilor de mai sus trebuie furnizat ctre APIA în termen de maximum 10 zile
lucrtoare de la producerea acestora.
Declar pe propria rspundere c cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Sunt de acord ca datele din cerere s fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare i Control, procesate i
verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare i transmise autoritilor responsabile în vederea elaborrii de studii
statistice i de evaluri economice, în condiiile Legii nr. 677-2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificarile i completrile ulterioare.
Reprezentant legal ION ANDREI
Semntura .................................................................................................................................