Cerere finantare (docx)

92
ANCS Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE «««««««««««« PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI Operaţiunea 2.3.3: ”Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor " << ECHIPAMENT DE CRIPTARE PENTRU PROTECTIA TRAFICULUI IN RETELE INFORMATICE >> ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE (Se completează de către ANCS-OI cercetare) Instituţia: Număr de înregistrare electronică: Data înregistrării : zi......../lună........./an........ ..... Număr de înregistrare ANCS: Numele şi prenumele persoanei care înregistrează: Page 1

Transcript of Cerere finantare (docx)

Page 1: Cerere finantare (docx)

ANCSAutoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

««««««««««««

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI

Operaţiunea 2.3.3: ”Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor "

<< ECHIPAMENT DE CRIPTARE PENTRU PROTECTIA TRAFICULUI IN RETELE INFORMATICE >>

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

(Se completează de către ANCS-OI cercetare)

Instituţia:

Număr de înregistrare electronică: Data înregistrării : zi......../lună........./an.............

Număr de înregistrare ANCS: Numele şi prenumele persoanei care înregistrează:

Număr sesiune de cereri de proiecte (cod competiţie):

Semnătura:

Page 1

Page 2: Cerere finantare (docx)

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE

1. Informaţii privind solicitantul

2. Date despre proiect

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Pachetul de finanţare a proiectului

5. Anexe şi certificarea aplicaţiei

Page 2

Page 3: Cerere finantare (docx)

TITLUL PROIECTULUI

Echipament de criptare pentru protectia traficului in retele informatice

Acronim ECRI

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Numele organizaţiei CERTSIGN S.A.

Cod unic de înregistrare 18288250 Număr de ordine în

Registrul Comerţului J40/484/17.01.2006

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

Nu se completează Coduri CAEN 6209 7219

Telefon 021 31 19 904 Fax 021 31 19 904

Adresa poştală sediu principal

Şos. Olteniţei nr. 107a, corp C1,etaj P, Sector 4, Bucureşti

Adresa poştă electronică [email protected]

Înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori DA

x NU

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

Forma de organizare a solicitantului

(IMic/ IMed/ INTR)

INTR

Anul înfiinţării 2006

Date despre solicitant 2008 2009 2010

Număr de angajaţi 47 31 33

Cifra de afaceri (lei) 7.800.847 8.396.952 21.735.760

Profit din exploatare (lei) 290.727 1.225.126 6.784.275

Venituri realizate din cercetare-dezvoltare (lei) 235.346 178.755 357.712

Page 3

Page 4: Cerere finantare (docx)

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare (lei) 0 0 0

Costuri totale de operare (lei) 7.860.200 7.173.735 15.075.480

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL

Nume Ghibu Nicolae Funcţie Director General

Număr de telefon 0729.880.754 Număr de fax 021.311.9905

Adresa poştalăŞos. Olteniţei nr. 107a, corp C1, etaj P, Sector 4, Bucureşti

Adresa poştă electronică

nicolae.ghibu@ certsign.ro

1.4 DIRECTOR DE PROIECT

Nume Floarea Adrian Funcţie Director Departament Dezvoltare Afaceri

Număr de telefon 021 31 19 904 Număr de fax 021 31 19 904

Adresa poştalăŞos. Olteniţei nr. 107a, corp C1, etaj P, Sector 4, Bucureşti

Adresa poştă electronică

[email protected]

1.5 BANCA

Banca/ Sucursală Raiffeisen, Sucursala Municipiului București

Adresa Calea Victoriei, Nr. 155, Bl D1, Tronson 6, Parter, Sector 1, București

Nr. de cont în format IBAN RO89RZBR0000060007573036

1.6 FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE

Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

DA X NU

În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare):

Titlul proiectului şi nr. de referinţă

SPENS - Serviciu de Posta Electronica Nerepudiabila Securizata cu valoare legala

Page 4

Page 5: Cerere finantare (docx)

Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului

179.500 lei Sursa de finanţare Buget de stat si surse proprii

Anul semnării contractului de finanţare 2008 Anul finalizării 2011

Titlul proiectului şi nr. de referinţă

SMESIS- Servicii medicale electronice eficiente si sigure bazate pe infrastructuri PKI si smart card-uri Ctr 12125/01.10.2008

Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului

821.600 LEI Sursa de finanţare Buget de stat si surse proprii

Anul semnării contractului de finanţare 2008 Anul finalizării 2011

Titlul proiectului şi nr. de referinţă

PLATSEC-Platforma informatica pentru managementul securizat al datelor personale bazata pe smart card-uri si infrastructuri PKI-CTR Nr. 82105/ 01.10.2008

Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului

821.600 lei Sursa de finanţare Buget de stat si surse proprii

Anul semnării contractului de finanţare 2008 Anul finalizării 2011

Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Studiu privind modalităţile de autentificare în cadrul sistemelor e-Government-CTR nr. 56 / 06.11.2008

Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului

377.560 lei Sursa de finanţare Buget de stat si surse proprii

Anul semnării contractului de finanţare 2008 Anul finalizării 2010

Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Mecanisme avansate de securitate integrate în hardware (MASH)CTR NR 81-038/P3/14.09.2007

Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului

202.331 lei Sursa de finanţare Buget de stat si surse proprii

Anul semnării contractului de finanţare 2007 Anul finalizării 2010

Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea - dezvoltarea de noi servicii electronice de incredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporala, criptografie si dispozitive criptografice

Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului

5.194.079,96 lei Sursa de finanţare FEDR, buget de stat si surse proprii

Anul semnării contractului de finanţare 2011 Anul finalizării 2012

Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai fost

Page 5

Page 6: Cerere finantare (docx)

solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

DA

NU X

În caz afirmativ, pentru fiecare solicitare vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Denumirea programului Nr. de înregistrare a proiectului

Valoarea proiectului Sursa de finanţare

Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a solicitat finanţarea

Stadiul propunerii

În curs de evaluare Selectat Respins

Dacă a fost respins, precizaţi motivul:

Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?

Nu se completează. Activităţile proiectului nu pot începe înainte ca ANCS - OI Cercetare să confirme în scris solicitantului că propunerea îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor.

Cererea de finanţare va fi completată ţinând cont de toate cerinţele prezentate în Ghidul solicitantului la punctul 3 - ,,Completarea şi depunerea cererii de finanţare,,.

Page 6

Page 7: Cerere finantare (docx)

2. DATE DESPRE PROIECT

2.1 DATE GENERALE

Programul Operaţional POS CCE

Axa Prioritară AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI INOVARE

Domeniul de intervenţie D.2.3 „Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”

Operaţiunea O.2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

Scheme de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat de CDI exceptată de la notificare “Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE)”, aprobată prin OM nr.3388/2008 cu modificările şi completările ulterioare

Schema de ajutor de stat regional “Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare”, aprobată prin OM nr. 1293/2008 cu modificările şi completările ulterioare

Tipul proiectului Proiect tehnologic inovativ

Sectorul relevant pentru tematica proiectului Securitate ; Tehnologiile informaţiei şi comunicaţii

2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI

Se vor specifica următoarele informaţii pentru fiecare dintre locaţiile propuse pentru implementarea proiectului:

Ţara ROMÂNIA Regiunea BUCUREŞTI-ILFOV

Judeţul Localitatea BUCUREŞTI

Adresa B-dul Timisoara, nr 5A, sector 6, Bucuresti

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul proiectului

Proiectul are ca obiectiv stimularea inovarii in cadrul întreprinderii prin dezvoltarea unui produs nou inovativ – un echipamentele de criptare pentru protectia traficului in retele informatice-, in scopul productiei si comercializarii, care să conducă pe termen mediu şi lung la creșterea competitivității companiei certSIGN pe piață.

Prin realizarea proiectului CERTSIGN isi propune, pe termen mediu, atingerea următoarelor

Page 7

Page 8: Cerere finantare (docx)

obiective:- valorificarea rezultatelor de cercetare obţinute în cadrul proiectului de cercetare „Mecanisme

avansate de securitate implementate în hardware (MASH)”, proiect finanţat din Planul Naţional de Cercetare Devoltare Inovare II şi finalizat în octombrie 2010, ca bază de pornire pentru dezvoltarea unui nou produs – un echipament de criptare pentru protectia traficului in retele informatice - in cadrul prezentului proiect. Astfel, componentele criptografice, de gestiune simultana a taskurilor, precum si de transfer de date, dedicate pentru tehnologii hardware inovative de tip FPGA (Field-Programmable Gate Array) dezvoltate in cadrul MASH vor reprezenta eleméntele esenţiale pentru dezvoltarea criptoarelor hardware de date, bazate pe aceste tehnologii;

- stimularea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a companiei, prin desfăşurare a unor activităţi de dezvoltare experimentală pentru realizarea prototipului „Echipamentului de criptare pentru protectia traficului in retele informatice” si testarea acestuia. Prototipul de platformă hardware pentru securizarea traficului de reţea va fi realizat sub forma unui echipament independent (appliance) care va folosi implementări hardware proprii ale tehnicilor de tunelare şi securizare a comunicaţiilor bazate pe protocolul IP – Internet Protocol (IPSec);

- sprijinirea activităților de introducere în producție a rezultatelor cercetării prin dezvoltarea capacității de producție a echipamentului de criptare care va fi dezvoltat în cadrul proiectului, prin achizitia unor sisteme dedicate cu ajutorul cărora să sa poata realiza productia in serie a criptoarelor si customizarea acestora in functie de necesitatile specifice ale beneficiarilor.

Pe termen mediu, realizarea proiectului va permite CERTSIGN:- dezvoltarea capacitatii de proiectare si productie fata de capacitatea existenta, prin adaugarea

in portofoliu a unei noi game de produse hardware pentru criptare,- valorificarea rezultatele de cercetare –dezvoltare prin productia si comercializarea acestora,

astfel incat pana in 2015 sa fie atins un volum de vânzări de minim 1.000.000 EUR;- creșterea competitivității pe piață a certSIGN prin produsele și serviciile oferite pe piață,- creşterea cifrei de afaceri în perioada 2014 - 2020 în medie cu 16% anual, prin introducerea

în producţie şi comercializarea produsului dezvoltat în cadrul proiectului, față de varianta continuării activității curente a firmei fără proiect,

- cresterea profitabilității companiei în medie cu 11% în perioada 2014-2020, prin introducerea în producţie şi comercializarea produsului dezvoltat în cadrul proiectului, față de varianta continuării activității curente a firmei fără proiect,

- intarirea echipei de cercetare-dezvoltare prin stimularea dezvoltării capabilităţilor speciliștilor existenți și atragerea de tineri valorosi, a caror formare sa inceapa inca din perioada studiilor universitare, inclusiv prin schimbul de experienta in domeniul cercetarii cu mediul academic

- creşterea nivelului tehnologic al întreprinderii prin introducerea în producţie a rezultatelor cercetării.

Obiectivul proiectului se circumscrie:- obiectivului strategic general al Programului Operaţional Sectorial “Creşterea

competitivităţii economice”, ce constă în „creşterea productivităţii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE”, astfel încât până în anul 2015 să se înregistreze o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual, care să permită României atingerea unui nivel de aprox. 55% din media UE in acest interval temporar;

- obiectivului specific al Axei prioritare 2, ce vizează „creşterea capacităţii de CD şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului intreprinderilor la CDI”.

Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivelor POS CCE, precum şi la

Page 8

Page 9: Cerere finantare (docx)

atingerea priorităţilor Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) care vizează „creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, precum şi ale Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND) de “creştere a competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”.

Proiectul răspunde totodata:- obiectivului Planul National de Cercetare Dezvoltare și Inovare – creșterea

competitivității economice românești prin inovare cu impact la nivelul agenților economici și transferul cunoștințelor în practica economică,

- Priorității nr. 4 din Planul de Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov 2007 – 2013 - Creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, care are drept obiectiv “creşterea economică şi crearea de locuri de muncă este de a sprijini educaţia&cercetarea, inovaţia şi îmbunătăţirea productivităţii, precum şi diversificarea şi internaţionalizarea economiei regionale ca piloni ai creşterii economice şi ai creării locurilor de muncă, având astfel ca scop ocuparea deplină a forţei de muncă şi incluziunea socială.”

- Obiectivelor specifice identificate în Strategia de Inovare Regională Bucuresti-Ilfov:o Obiectivul 3 - promovarea inovării bazate pe cercetare și a inovării non-

bazate pe cercetare: Actiunea propusa 8 - Promovarea inovarii de proces si de produs si Actiunea propusa 11 - Încurajarea absorbtiei de TIC si Mecatronica de catre celelalte sectoare,

o Obiectivul 4 - sprijinirea dezvoltării de rețele și întreprinderi innovative: Actiunea Propusa 15 - Sprijin financiar pentru Întreprinderile Inovative.

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Necesitatea proiectului a fost determinată de rațiuni de ordin economic de la nivelul CERTSIGN, respectiv din nevoia de creștere a nivelului de competitivitate pe piață a produselor şi serviciilor firmei, rațiuni coroborate cu oportunităţile identificate pe piaţă şi care decurg din cererea în creștere a pietei pentru soluțiile destinate protecției traficului de rețea.

În contextul extinderii și intenaționalizării serviciilor electronice, creşterea sustenabilă a competitivităţii pe piață a certSIGN prin produsele şi serviciile oferite reprezintă o provocare. În aceste condiţii, inovarea reprezentă unul dintre motoarele de bază ale strategiei pe termen lung ale certSIGN pentru identificarea soluţiilor care să asigure furnizarea unor produse şi servicii noi, competitive pe piață, care să satisfacă cererea de produse destinate securităţii informatice.

La nivelul companiei certSIGN, noutatea proiectului rezidă posibilitatea dezvoltării unui produs nou, inovativ – un echipament de criptare pentru protectia traficului in retele informatice-, in scopul productiei si comercializarii în vederea creşterii gradului de competivitate pe piaţă al companiei.Beneficiile rezultate în urma acestui proiect constau în:

Sistemul va permite adaptarea principiilor de securitate în raport cu cerinţele fiecărui beneficiar în parte;

Produsul realizat constituie un excelent punct de plecare în dezvoltarea ulterioară de noi sisteme cu aplicabilitate în domeniul securităţii informaţiilor;

Va exista posibilitatea promovarii de noi tehnologii şi organizarii unor studii împreună cu utilizatorii pentru a verifica metodele şi principiile propuse și pentru a identifica modalități de îmbunătățire.

Din punct de vedere economic, necesitatea și oportunitatea implementării proiectului este demonstrată de rezultatele analizei financiare realizate în Planul de Afaceri.

Analiza sustenabilității financiare a investiției relevă:

Page 9

Page 10: Cerere finantare (docx)

- un nivel bun al indicatorilor de rentabilitate ai investiţiei - Valoarea Netă Actualizată (VAN) fiind de 1.812.083 lei, Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIR) de 19,23% superioară ratei de actualizare folosită în analiză (7%);

- fezabilitatea / durabilitatea financiară a proiectului prin verificarea fluxului net de numerar cumulate (neactualizat);

- înregistrarea unui flux net de numerar cumulat (cu finanțare nerambursabilă) pozitiv pe întreaga perioadă de analiză (2011-2020),

- creștere a rentabilității şi stabilității financiare a societății în varianta implementării proiectului cu finanțare nerambursabilă, demonstrată de analiza ratelor de rentabilitate:

Rata Rentabilitatii comerciale– in perioada de monitorizare a proiectului 2014-2020 – este prevazuta a inregistra cresteri constante, ajungand la o valoare medie de 38,03% la finele perioadei de monitorizare, ceea ce demonstreaza o gestionare eficienta a resurselor si proceselor companei in vederea obtinerii si valorificarii pe piata a productie obtinute.

Rata Rentabilitatii financiare – demonstrează eficienta utilizarii capitalurilor propii ale companiei in activitatile de investii (de dezvoltare), valoare medie a ratei fiind de 68,41% in perioada 2014 – 2020,

Rata Rentabilitatii economice a intreprinderii – creșterea Ratei Rentabilitatii Economice , (de la o valoare de 52,28% in 2010 la 76,17% in 2020, cu o valoare medie de 63,28% in perioada 2014 – 2020) demonstreaza utilizarea eficienta si valorificarea corespunzatoare a activelor societatii, in scopul obtinerii de profit,

Rata solvabilitatii generale - prognozata a avea o evolutie ascendenta, cu o valoare medie de 5,21 in perioada de monitorizare a proiectului 2014- 2020, indica o buna capacitate a societatii de a-si plati datoriile prin utilizarea si valorificarea activelor bilantiere,

Rentabilitatea Cifrei de Afaceri in varianta implementarii proiectului cu ajutor nerambursabil va inregistra in perioada 2014 – 2020 o valoare medie de 29,64%, superioara celei din varianta implementarii proiectului fara ajutorul nerambursabil, ceea ce demonstrează impactul pozitiv al ajutorului nerambursabil, dar si o buna valorificare a productiei obtinute si o gestionare eficienta a cheltuielor materiale, a costurilor cu forta de munca, precum si a costurilor financiare legate in principal de dobanzile aferente imprumuturilor bancare,

Rata lichiditatii imediate exprima capacitatea efectiva a intreprinderii de a face fata imediat achitarii unor obligatii. In varianta “cu proiect, cu finantare nerambursabila” aceasta rata este prognozata a avea o valoare medie de 4,84 in perioada 2014 – 2020, care indică faptul că firma ca nu va avea probleme de lichiditate pentru perioada urmatoare,

Gradul de indatorare – ce reflecta autonomia financiara semnificativa a companiei, capacitatea acesteia de a stabili o politica de finantare care sa ii permita o autonomie financiara - se prevede a inregistra in varianta “cu proiect, cu finantare nerambursabila” o evolutie favorabila, cu o medie de 0,25 in perioada 2014 – 2020,

Rentabilitatea Generala - in varianta “cu proiect, cu finantare nerambursabila”, va avea un trend pozitiv, si o medie de 44,66% in intervalul 2014 – 2020. Trendul pozitiv al acestui indicator, este rezultatul unei gestiuni efieciente a cheltuielor companiei (atat cele de exploatare, cat si cele financiare) in scopul generarii de profit. Beneficiind de ajutor neramburbail, societatea va inregistra o Rentabiliatate Generala superioara fata de cea obtinuta in situatia neacordarii ajutorului nerambursabil.

Dintre beneficiile pe care realizarea proiectului le poate avea asupra dezvoltării sectorului CDI, se pot enumera:

- intarirea echipei de cercetare-dezvoltare prin stimularea dezvoltării capabilităţilor speciliștilor existenți și atragerea de tineri valorosi, a caror formare sa inceapa inca din perioada studiilor universitare, inclusiv prin schimbul de experienta in domeniul cercetarii cu

Page 10

Page 11: Cerere finantare (docx)

mediul academic,- dezvoltarea absolut necesară de competenţe locale în proiectarea şi realizarea de

echipamente specializate în domeniul securitaţii informatice;- organizarea de cursuri de pregătire având ca tema tehnologiile si protocoalele pentru

asigurarea securităţii tranzacţiilor electronice;- posibilitatea dezvoltării activităţilor de cercetare prin realizarea de proiecte de doctorat cu

teme derivate din acest proiect;- publicarea rezultatelor de interes general în reviste de specialitate, de largă circulație

internațională;- posibilitatea iniţierii unor proiecte de cercetare comună cu universităţi sau institute de

cercetare din tara şi străinătate, având preocupări similare în domeniul securităţii informatice, cu care certSIGN are colaborări pe linie didactică sau ştiinţifică.

Efectul stimulativ

a) Va creşte substanţial dimensiunea proiectului prin acordarea finanţării?

DA NU

Dacă da, specificaţi tipul de crestere:creşterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către beneficiar din fonduri proprii o dată cu primirea finanţării)

creşterea numărului de angajaţi implicaţi în activităţile de CDI

altceva: ....................................................................................................................................................

b) Va creşte substanţial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finanţării? DA NU

Dacă da, specificaţi tipul de crestere:creşterea numărului de rezultate obţinute pe proiect (brevete, publicaţii ştiinţifice, produse, procese şi servicii noi/îmbunătaţite, etc)realizarea unui proiect mai ambiţios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact ştiinţific sau tehnologic, dar şi de o probabilitate mai mare de eşec

altceva: ....................................................................................................................................................

c) Va creşte substanţial valoarea totală a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect prin acordarea finanţării?

DA NU

Dacă da, specificaţi tipul de creştere:

creşterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului

creşterea bugetului angajat pentru proiect (fără o scădere corespunzătoare în bugetul altor

Page 11

Page 12: Cerere finantare (docx)

proiecte)

creşterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri

altceva: ....................................................................................................................................................

d) Va creşte substanţial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finanţării? DA NU

Dacă da, specificaţi cu cât timp se va termina mai repede proiectul în comparaţie cu cazul în care nu s-ar primi finanţare nerambursabilă: .................................................

alte precizări referitoare la efectul stimulativ

Efectul stimulativ al asistenţei financiare nerambursabile se poate demonstra și prin înregistrarea unor valori supraunitare pentru ratele recomandate în Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 233 în varianta realizării proiectului cu finanțare nerambursabila

Rata 1:

Media lunară a orelor realizate pentru CDI în cadrul întreprinderii pe perioada proiectuluiMedia lunară a orelor realizate pentru CDI pe o perioadă de 2 ani înainte de demararea proiectului

902575,6

= 1,56

Rata 3:

552.549=463.857

= 1,91

Rata 4

Valoarea comercială a producţiei = 33.329.993Cheltuielile totale ale proiectului 2.873.894

= 11,59

În cazul în care nu se va obţine co-finanţarea din surse nerambursabile a acestui proiect, CERTSIGN S.A. nu va derula acest proiect în forma și la dimensiunile propuse prin proiect, rata de rentabilitate financiară a capitalului propriu necesar derularii proiectului, în lipsa finanțării nerambursabile, fiind de 5,04%, inferior ratei de actualizare (7%). Aceasta ar determina firma să realizeze o parte din activităţile de dezvoltare experimentală și într-o perioadă de timp mai îndelungată, ceea ce ar face însă ca activităţile să nu mai aibă eficienţa dorită, oportunitățile de dezvoltare a noului produs

Page 12

Page 13: Cerere finantare (docx)

manifestandu-se pe termen scurt.

Contextul proiectului

Contextul național al proiectului

CERTSIGN este o companie românească care activează în domeniul IT&C, fiind unul dintre furnizorii acreditaţi de servicii de certificare.

Acreditat ca furnizor de servicii de certificare in vara anului 2006, ca furnizor de servicii de marcare temporala in februarie 2008 si ca furnizor de servicii de arhivare electronica in noiembrie 2009, certSIGN este singurul furnizor de servicii electronice din Romania, care oferă o gamă completă de produse și servicii, ce permite dematerializarea documentelor tipărite și utilizarea informațiilor cu valoare legala exclusiv în format electronic.

De-a lungul timpului, firma a dezvoltat o suită de aplicații de securitate informatică pentru protecția confidențialității, autenticității, integrității și nerepudierii informațiilor, ca de exemplu:

- produse software: CertSAFE - aplicație pentru gestiunea certificatelor digitale, shellSAFE – suită de aplicații pentru protecția stațiilor de lucru, shellSAFE mobile – suită de aplicații pentru protecția informațiilor pe smartphones și alte dispozitive mobile (iPhone, iPad, Android),

- echipamente hardware de criptare: MSD 2005, dispozitiv criptografic care implementeaza criptarea simetrica utilizând One Time Key (OTK).

certSIGN oferă de asemenea, o importanta gama de produse si servicii de consultanta pentru securitatea IT, produse derivate care utilizeaza tehnoligia PKI.Soluţiile CERTSIGN proiectate si dezvoltate integral în Romania, de la autoritati de certificare până la soluţii complexe de securitate au trecut cu succes teste de interoperabilitate internationale, inclusiv in cadrul NATO.

certSIGN are in structura sa un departament de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de o echipă solida ai cărei membri au peste 10 ani de experienţă în domeniu, un departament de project management, de marketing, de servicii electronice si implementare solutii de securitate, care au fost implicate în derularea a numeroase proiecte de cercetare. Din anul 2007 certSIGN este partener in proiecte de cercetare si dezvoltare cu Universitatea Politehnica Bucuresti si Academia de Tehnica Militara.

Strategia Guvernului Romaniei pentru dezvoltarea sectorului tehnologiei informatiei publicata in 2005, menționează că: “Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii si informatii si a tehnologiilor din Societatea Informationala trebuie sa aibe caracteristici de usurinta in exploatare, mobilitate si interconectare globala, pentru acces de oriunde si oricand, si de furnizare de aplicatii si servicii viabile, incluzand tehnologii sigure si de incredere. Asigurarea securitatii retelelor si a tranzactiilor prin aceste retele este o cerinta esentiala pentru tranzactiile din sectoarele economice care se bazeaza pe servicii de tip Internet”.

Astfel, odată cu dezvoltarea serviciilor în Internet, o atenție din ce în ce mai mare este acordată securității datelor și comunicațiilor, fapt care se traduce într-o piață de tot mai mare și diversificată pentru echipamentele și soluțiile destinate criptării.În acest moment piața românească de securitate în domeniul echipamentelor de criptare rețea este estimată la aproximativ 25 milioane de Euro/anual, fără a lua în calcul sectorul de apărare și ordine publică.

certSIGN a fost partener în cadrul proiectului de cercetare “Mecanisme avansate de securitate

Page 13

Page 14: Cerere finantare (docx)

implementate in hardware (MASH)” (contract nr. 81-038/2007), desfasurat in cadrul Programului National de Cercetare Inovare II (PNCDI2) incheiat in octombrie 2010, în cadrul căruia au fost dezvoltate o serie de componentele criptografice, de gestiune simultana a taskurilor, precum si de transfer de date, dedicate pentru tehnologii hardware inovative de tip FPGA (Field-Programmable Gate Array). Aceste componente pot fi exploatate pentru dezvoltarea ulterioara de aplicatii diverse cum ar fi: criptoare de date, acceleratoare criptografice, module de securitate, protocoale dedicate, etc.

Prin acest proiect, certSIGN își propune să utilizeze rezultatele cercetarii din cadrul proiectului MASH in vederea realizarii si punerii in productie a unui criptor de date destinat protectiei informatiilor in retele IP (Internet Protocol) neprotejate, prin criptarea/decriptarea in timp real a informatiilor vehiculate.

Echipamentele de criptare a traficului în rețelele informatice, sunt destinate utilizării pe două piețe principale:

1. Apărare și Ordine Publică: această piață are un caracter special, fiind conservatoare în ceea ce privește adoptarea unor produse noi și achiziția de produse dintr-o altă țară. În această piață trebuie protejate informații clasificate Secrete de serviciu și, în special, Secrete de Stat. Echipamentele de criptare existente au trecut prin procese complexe de acreditare, iar la acest moment, instituțiile din acest domeniu utilizează:

a. Echipamente de criptare dezvoltate în țară de institutele de cercetare militară sau ale serviciilor de informații pentru a proteja, în principal, informațiile clasificate Secrete de Stat. Aceste institute nu mai au puterea tehnologică, financiară și resursele umane pentru a dezvolta si produce un volum mare de echipamente noi. Unele institute se concentreaza catre deschiderea unor laboratoare de evaluare a produselor de securitate.

b. Echipamente de criptare achiziționate din strainătate (de la producatori precum Marconi Selenia Secure Systems, Mils Electronic, Rhode&Schwarz, Secunet, Thales, etc.) - utilizate în principal pentru a proteja informațiile clasificate Secrete de Serviciu. Fiecare instituție, care le are în dotare, a derulat un proces de certificare individual, complex și laborios, pentru a obține aprobarea de utilizare.

2. Mediul economic (companii multinationale, sistemul bancar, operatori economic) - în funcție de nivelul de clasificare al informațiilor protejate utilizează echipamentele descrise mai sus. În relația cu instituțiile statului companiile private trebuie să asigure protecția informațiilor în conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate și Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. In general, mediul privat utililzează echipamente de la producatori de echipamente de rețea eterogeni (Cisco, Juniper etc.) și nu de la producători de echipamente de criptare.

Produsul pe care certSIGN isi propune sa il realizeze in cadrul acestui proiect, se va adresa in special pietei guvernamentale și mediului privat care interactioneaza cu aceasta.

În acest moment, pe piața românească există foarte puține companii care dezvoltă soluții destinate protecției traficului de rețea. Din punct de vedere al capabilităților de dezvoltare a unor asemenea soluții, companiile se împart în două mari categorii:

- Companii care aparțin sistemului național de apărare - soluțiile dezvoltate de acestea adresează probleme specifice acestui sector, având însă o serie de limitări specifice ce le fac inaplicabile în mediul economic (performanțe limitate în procesarea traficului de rețea de cca max. 10 MBps, platforme tehnologice depășite moral, protecția traficului realizată în modul punct la punct, costuri mari de producție, operare și mentenanță);

- Companii private, subsidiare ale unor mari producători - care produc local componente și mai puțin produse finite de tipul echipamentului de criptare propus a se realiza prin acest proiect.

Page 14

Page 15: Cerere finantare (docx)

Aceste companii reprezintă principalii competitori care pot oferi produsele utilizate în acest moment în mediul guvernamental.

Realizarea și comercializarea unui asemenea tip de echipament impune însă certificarea acestuia din punct de vedere al securității informatice, proces laborios ce presupune ca o terță parte (un laborator de evaluare sau alt organism cu competențe în acest sens, certificat de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS) să certifice faptul că produsul este realizat în conformitate cu bunele practici în domeniu și funcționează în conformitate cu modurile declarate de producător. Pentru certificarea unui asemenea echipament este necesar ca producătorul să dețina toate informațiile necesare despre acesta, despre componentele ce intră în alcătuirea lui, precum și modul de interacțiune al acestora. Lipsa acestor informații face imposibilă certificarea produsului, aspect care se traduce cel mai adesea prin lipsa de încredere în produs și implicit în diminuarea pieței de desfacere, utilizarea unui produs necertificat nefiind permisă în mediul guvernamental.În anumite cazuri specifice, pentru echipamentele destinate sectorului de apărare și siguranță publică, atât la nivel european, cât și național, se impune ca echipamentele utilizate să fie produse (cel puțin realizarea, customizarea și implementarea algoritmilor criptografici și a arhitecturii de securitate) în țara care reprezintă piața de desfacere pentru echipamentul respectiv. Pentru mediul guvernamental din România, echipamentul trebuie produs in piata de desfacere, nefiind acceptate echipamente ale producatorilor internationali.

La acest moment, nu exista produse acreditate pentru a putea fi utilizate in mediul guvernamental de tipul celui ce se doreste a fi realizat prin acest proiect. Produsul existent în acest moment în România este depășit tehnologic, oferind viteză de comunicații redusă, de cel mult 10Mbps. De asemenea, niciun producător existent pe piața românească nu deține competentele necesare pentru realizarea și certificarea unui echipament de criptare rețea de tipul celui propus prin proiect - care să poată fi utilizat atât în mediul guvernamental, cât și în cel privat.

Dat fiind că producătorul actual al produsului utilizat în mediul gubernamental nu poate susține dezvoltarea unui produs nou, mai performant, există oportunitatea ca certSIGN să acceseze o piață de nișă, în condiţiile în care:

- certSIGN deține tehnologia, know-how-ul, resursele materiale și umane pentru a realiza pe scară industrială un echipament modern de criptare a traficului în rețelele informatice

- companiile din străinătate nu au subsidiare în România capabile să susțină întreg procesul de producție pentru un astfel de echipament, realizarea unei asemenea subsidiare implicând un risc tehnologic ridicat, întregul proces de fabricație fiind practic externalizat, costurile financiare fiind semnificative.

Fiind o companie românească, care a dezvoltat produse criptografice utilizate la nivelul sistemului național de apărare, certSIGN deține competențele cerute pentru realizarea produsului ce face obiectul acestui proiect și are experiență în comercializarea produselor criptografice la nivel guvernamental, cu referințe în acest domeniu (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, etc.)

Prin prezentul proiect certSIGN își propune sa desfasoare activitatile de dezvoltare experimentala pentru realizarea prototipului criptorului, testarea si validarea acestuia, care sa ii permita dobandirea know-how-ul necesar atât pentru realizarea, cât și pentru certificarea produsului pentru a proteja informații clasificate Secrete de Stat.În prezent, certSIGN deține două asemenea certificari pentru produsele sale PKI certSAFE și shellSAFE, astfel că experiența căpătată va fi un factor determinant și în certificarea noului produs. Până la obținerea certificării însă, produsul va fi comercializat în zona clienților care nu trebuie să protejeze informațiile utilizând echipamente acreditate, ca de exemplu clienții din mediul comercial. După acreditarea produsului pentru protecția informațiilor naționale clasificate în România, certSIGN va demara acreditarea ca produs românesc destinat protecției informațiilor la nivelul

Page 15

Page 16: Cerere finantare (docx)

NATO și UE.

Noul produs destinat protecţiei informaţiilor indiferent de nivelul de confidențialitate al acestora va fi unul extrem de competitiv pe piaţă, dat fiind că:

- sistemul este la nivelul celor mai performante produse pe plan mondial şi va asigura alinierea la standardele internaţionale. Echipamentul va utiliza tehnologia IPSEC pentru crearea canalului de comunicații protejat;

- preţul de cost preconizat va fi sub preţul de cost al produselor similare pe plan mondial;- principalele piețe de desfacere: sistemul național de apărare și ordine publică, administratia

central si locala, sistemul bancar, operatori economici implicați în procesul de tranzacționare cu date confidențiale pe Internet sunt preocupate de asigurarea unei securităţi cât mai ridicate a transferului de date;

- pentru mediul guvernamental, produsul va fi promovat pentru asigurarea unor canale de comunicații sigure la nivel național, între instituțiile care au sediul central la București și consiliile și autoritățile locale aflate în teritoriu.

Contextul internațional al proiectului

Pe baza consultărilor cu părțile interesate și a elementelor conținute în declarația de la Granada și în rezoluția Parlamentului European, Comisia Europeana a identificat cele șapte obstacole principale ale economiei digitale. Ele scot în evidență faptul că Europa se situează în urma partenerilor săi industriali. Astăzi în SUA se descarcă de patru ori mai multă muzică decât în UE, unde lipsesc ofertele legale, iar piețele sunt fragmentate; 30% dintre europeni nu au folosit încă niciodată internetul; nivelul de penetrare al rețelelor de mare viteză prin fibră optică este de doar 1% în Europa, în timp ce în Japonia el atinge 12%, iar în Coreea de Sud 15%; cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare în domeniul TIC nu reprezintă decât 40% din cheltuielile americane în același domeniu. (“Comunicarea din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor“, Bruxelles, 26.8.2010, COM(2010) 245 final/2)Internetul a devenit în prezent o infrastructură de informație importantă nu doar pentru cetățeni, ci și pentru economia europeană în general, astfel că sistemele și rețelele IT ar trebui să fie securizate, în măsură să reziste la diverse amenințări. În momentul de față, o lipsă de încredere în mediul online dăunează în mod grav dezvoltării economiei online europene. Printre principalele motive pentru care cetățenii nu au efectuat comenzi online în 2009 se numără: preocupări legate de siguranța plății, protejarea datelor cu caracter personal, alte elemente ce privesc încrederea în tranzacții.Implementarea rapidă și eficace a Planului de acțiune al UE pentru protecția infrastructurilor critice de informație și a Programului de la Stockholm va declanșa o amplă gamă de măsuri în domeniul securității rețelelor și a informației, precum și al luptei împotriva criminalității cibernetice. Europa trebuie să adopte de asemenea o strategie privind gestionarea identității, în special pentru a garanta servicii eficace și sigure de eGovernment.Europa investește în continuare sub posibilități în cercetarea și dezvoltarea în sectorul TIC. Prin comparație cu principalii săi parteneri comerciali, cum ar fi SUA, cercetarea și dezvoltarea în sectorul TIC în Europa nu numai că reprezintă o proporție mult mai mică din bugetul total de cercetare și dezvoltare (17% față de 29%), dar și în termeni absoluți, reprezintă în jur de 40 % din bugetul alocat de SUA (37 de miliarde EUR față de 88 de miliarde EUR în 2007).Bugetul total de C&D în sectorul TIC în miliarde EUR (2007):

Page 16

Page 17: Cerere finantare (docx)

0

20

40

60

80

100

UE SUA

Sursa: Eurostat și IPTS-JRC

Aceeași Comunicare a Comisiei recomandă Statelor Membre:- să dubleze, până în 2020, bugetul anual total pentru cercetarea și dezvoltarea în domeniul

TIC, de la 5,5 miliarde EUR la 11 miliarde EUR (inclusiv programele UE), prin modalități care să atragă o creștere echivalentă a bugetelor private de la 35 miliarde EUR la 70miliarde EUR;

- să lanseze proiecte-pilot pe scară largă de testare și dezvoltare de soluții inovatoare și interoperative în domenii de interes public.

Cele mai multe dintre serviciile publice online nu funcționează în afara frontierelor, în detrimentul mobilității întreprinderilor și a cetățenilor. Până în prezent, autoritățile publice și-au concentrat atenția pe nevoile naționale și nu au luat suficient în considerare dimensiunea eGovernment asociată cu piața unică. În prezent, în pofida unui nivel înalt de disponibilitate a serviciilor eGovernment în Europa, există încă diferențe între statele membre, iar nivelul adoptării acestor servicii de către cetățeni este scăzut. În 2009, numai 38% dintre cetățenii UE au utilizat internetul pentru accesarea de servicii eGovernment, în comparație cu 72% dintre întreprinderi. Adoptarea generală a internetului va crește dacă vor crește utilizarea, calitatea și accesibilitatea serviciilor publice online.

Dat fiind contextul naţional şi international, proiectul se adreseaza unei nevoi actuale ale economiei digitale. Prin instalarea mai multor astfel de criptoare intr-o retea IP publica (considerata nesigura in ceea ce priveste confidentialitatea informatiilor vehiculate prin ea) va fi posibila crearea unei retele sigure din punct de vedere criptografic (de tip VPN criptata).

Activităţile de cercetare-dezvoltare in domeniul echipamentelor hardware de criptare care să garanteze securitatea datelor electronice în domenii de guvernare, administrare şi comerţ electronic propuse prin acest proiect trebuie susţinute, pentru crearea condiţiilor de siguranţă necesare aplicaţiilor de acest tip, dar şi pentru formarea, absolut necesară, a unui corp de experti, cercetători şi profesori, în domeniul securităţii informatice.

Realizarea procesului de dezvoltare experimentală şi achiziţia activelor necesare pentru darea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării, va permite dezvoltarea pe termen mediu si lung a companiei certSIGN și accesul pe o piață de desfacere mai variată.

Descrierea componentelor proiectului

Rezultatele de cercetare-dezvoltare pe care se bazeaza proiectul

Rezultatele de cercetare pe care certSIGN își propune să le utilizeze în acest proiect pentru dezvoltarea echipamentului de criptare pentru protectia traficului in retele informatice, provin din

Page 17

Page 18: Cerere finantare (docx)

proiectul de cercetare “Mecanisme avansate de securitate implementate in hardware (MASH)” (contract nr. 81-038/2007), desfasurat in cadrul Programului National de Cercetare Inovare II (PNCDI2), incheiat in octombrie 2010.

Obiectivul principal al proiectului MASH, a fost realizarea unei platforme hardware-software destinata pentru dezvoltarea ulterioara de aplicatii diverse cum ar fi: criptoare de date, acceleratoare criptografice, module de securitate, protocoale dedicate, etc. In cadrul acelui proiect s-a realizat implementarea hardware a unor algoritmi criptografici standard, folosind tehnologia ariilor logice programabile (FPGA) precum si componentele necesare pentru utilizarea acestora din aplicatii dedicate de pe PC. Principalele componente rezultate in urma cercetarii/dezvoltarii realizate in proiectul MASH au fost:

Implementare pe FPGA a algoritmului criptografic AES, in toate cele 3 variante ale sale (AES-128, AES-192 si AES-256), in modurile de lucru ECB (standard) si CBC.

Implementare pe FPGA pentru algoritmii de hash SHA-1 si SHA-256. Implementare pe FPGA a unor componente de control pentru blocurile de criptare si de hash

amintite mai sus. Implementare pe FPGA a unor componente de comunicatie pe interfata PCI Express (PCIe)

necesare pentru comunicatia modulului cu aplicatiile client de pe PC.De asemenea, s-a avut în vedere realizarea unui mecanism viabil care să permită ulterior implementarea hardware a unor algoritmi proprietari de criptare.Au mai fost dezvoltate cateva componente software compatibile cu sistemul de operare Linux necesare utilizarii componentelor hardware dezvoltate in FPGA, din aplicatii executate pe PC:- Driver pentru kernelul de Linux pentru comunicatia cu modulele din FPGA,- Interfata de programare de aplicatii (API) pentru dezvoltarea de aplicatii care sa utilizeze

componentele din FPGA.Componenta finala rezultata in cadrul proiectului a fost un modul hardware sub forma unei placi (in acest sens s-a folosit o placa de dezvoltare) capabila sa functioneze pe post de accelerator criptografic, avand la baza un circuit FPGA din familia Xilinx Virtex 5 unde au fost incarcate componentele de criptare si control prezentate mai sus. Interfatarea placii cu FPGA cu aplicatiile software de pe PC s-a realizat pe o distributie de Linux, comunicatia PC-FPGA realizandu-se pe magistrala PCI Express (PCIe).

Obiectul prezentului proiect constă in utilizarea rezultatelor cercetarii desfasurate in cadrul proiectului de cercetare MASH [componentele criptografice, de gestiune simultana a taskurilor precum si de transfer de date, dedicate pentru tehnologii hardware inovative de tip FPGA (Field-Programmable Gate Array)] in vederea dezvoltării si punerii in productie a unui criptor de date destinat protectiei informatiilor in retele IP (Internet Protocol) neprotejate, prin criptarea/decriptarea in timp real a informatiilor vehiculate.

Caracteristicile tehnice principale ale criptorului ce va fi dezvoltat si pus in productie sunt urmatoarele:

- Criptorul va fi realizat ca echipament de sine statator si va avea o arhitectura modulara, atat hardware cat si software; acest lucru va permite upgradarea ulterioara si adaugarea de facilitati noi,

- Echipamentul va avea doua interfete de comunicatie, una pentru reteaua privata si una pentru reteaua publica. In reteaua privata echipamentul va fi vazut ca gateway, iar in reteaua publica, ca host,

- Echipamentul va asigura rutarea pentru fiecare interfata si va prezenta caracteristici avansate de retea:

o Quality of Service (QoS)o Comunicare on-line cu statiile de management,

- Echipamentul va realiza criptarea traficului de date la nivelul protocolului IP (Internet Protocol); confidentialitatea, integritatea si autentificarea pachetelor IP vor fi asigurate prin implementarea protocoalelor IPSec/ESP (RFC2401, RFC2406) in mod tunel - acestea permit

Page 18

Page 19: Cerere finantare (docx)

realizarea unei arhitecturi de punct la multipunct,- Criptarea/decriptarea pachetelor IP va fi realizata pe baza algoritmului AES (128, 192, 256),

implementat in hardware in tehnologie FPGA, folosindu-se in acest sens o parte din implementarile deja facute in cadrul proiectului de cercetare MASH (amintite mai sus),

- Integritatea pachetelor IP va fi asigurata pe baza functiilor hash SHA-1/SHA-256, implementatea in hardware in tehnologie FPGA, folosindu-se in acest sens implementarile deja facute in cadrul proiectului de cercetare MASH (amintite mai sus),

- Echipamentul va suporta - 255 de tunele VPN simultane, fiecare tunel avand cheia sa de criptare si un throughput de minim 10 Mbps,

- Toate cheile criptografice vor putea fi configurate printr-o consola de administrare si vor fi pastrate apoi in echipament intr-o memorie volatila, alimentata de la o baterie,

- Echipamentul va fi protejat la accesul fizic sau logic (protectie de tip Tamper-Proof) astfel incat orice incercare de accesare directa a cheilor va duce la distrugerea acestora,

- Echipamentul va implementa conceptul de rosu-si-negru realizand separarea fizica (hardware) a datelor intre cele doua interfete de comunicatie (publica/privata); in acest sens caile de criptare si de decriptare vor fi separate in cadrul structurii de arii logice programabile,

- Echipamentul va permite configurarea de la distanta (configurare chei, update de software si firmware), controlul accesului si protectia datelor in acest scop (autenticitatea, integritatea si confidentialitatea) asigurandu-se prin mecanisme bazate pe tehnologia PKI folosind protocoale consacrate (KEK) si proprietare,

- Echipamentul va fi omologat ca produs de securitate national pentru utilizarea in retele clasificate.

Activitățile de dezvoltare experimetală

In vederea obtinerii arhitecturii si performantelor dorite pentru prototipul criptorului de date care se doreste a fi dezvoltat si pus apoi in productie (in faza de dare in productie), in faza de dezvoltare experimentala sunt necesare urmatoarele:

- Optimizarea componentelor obtinute in urma derularii activitatii de cercetare/dezvoltare din cadrul proiectului MASH, in vederea obtinerii unor componente (IPCore –uri) mai performante pentru criptare, decriptare, respectiv hashing de date care sa fie rulate in FPGA. Rutinele criptografice din FPGA dezvoltate in cadrul proiectului MASH nu contin in acest moment o arhitectura interna suficient de performanta pentru a obtine vitezele dorite pentru canalele VPN ale criptorului de date deoarece nu folosesc avantajele de paralelizare specifice circuitelor FPGA, intern, la nivelul algoritmilor criptografici. Un alt dezavantaj al acestora este dat de imposibilitatea utilizarii de frecvente superioare specifice ultimelor versiuni de circuite FPGA.

Componenta de control (Dispacher –ul) dezvoltata in cadrul proiectului MASH poate folosi capabilitatile de paralelizare specifice tehnologiei FPGA permitand utilizarea simultana de module multiple de criptare si hash. Obtinerea de viteze superioare si utilizarea mai eficienta a ariei de porti logice programabile pot fi obtinute insa prin modificarea arhitecturii interne a componentelor déjà dezvoltate in cadrul MASH. In acest sens, aceste componente ar putea fi inlocuite cu altele similare, optimizate insa pentru a paraleliza inclusiv operatiile de nivel scazut din cadrul algoritmilor criptografici si pentru a putea exploata frecventele superioare ale lucru ale circuitelor FPGA de ultima generatie;

- Obtinerea unei distributii de Linux embedded optimizata pentru operatii de rutare in retele IP;- Dezvoltarea unor module de kernel specifice pentru sistemul de operare Linux care sa

inlocuiasca modulele traditionale implementate pentru protocolul IPSec asa incat sa foloseasca rutinele hardware specializate, implementate in FPGA, in vederea asigurarii autenticitatii, confidentialitatii si integritatii pachetelor IP;

- Proiectarea si dezvoltarea electronica a prototipului functional pentru criptorul de date;- Achizitionarea de componente hardware necesare pentru realizarea prototipului functional de

criptor: placi de dezvoltare cu circuite FPGA, circuite FPGA, conectori specifici, memorii flash, sursa de alimentare, cutie, etc;

- Certificarea prototipului functional al criptorului de date, ca produs de securitate national pentru

Page 19

Page 20: Cerere finantare (docx)

a putea fi utilizat apoi in retele clasificate.

Pentru realizarea echipamentului de criptare de date la nivel IP se vor folosii urmatoarelor tehnologii:- Arii logice programabile (FPGA) - vor fi folosite circuite Xilinx Virtex de ultima generatie cu o

capacitate de minim 100000 de porti logice unde vor fi implementate subrutinele criptografice de baza (algoritimul de criptare simetric si algoritmul de hash) necesare in cadrul protocoalelor IPSec/ESP si necesare in vederea asigurarii confidentialitatii, integritatii si autenticitatii datelor;

- Embeded Linux - va fi folosit ca sistem de operare in cadrul echipamentului; se vor folosi pachetele deja existente la nivelul kernelului de Linux pentru implementarea elementelor de comunicatie, de rutare si de implementare a protocolului IPSec;

- Limbaje de programare hardware pe FPGA (VHDL/Verilog) - vor fi folosite pentru dezvoltarea de componente noi pentru FPGA necesare criptorului de date;

- Tehnologii de criptare simetrica si de hashing de date;- Tehnologii PKI necesare pentru asigurarea managementului cheilor criptografice simetrice.- Medii de dezvoltare specifice pentru circuitele FPGA (Xilinx ISE Foundation, Mentor Graphics

ModelSim, ChipScope Pro, etc).

Prototipul criptorului realizat în cadrul proiectului va fi apoi testat si validat.

Pentru realizarea prototipului funcțional al echipamentului de criptare este necesară susținerea financiară a cheltuielilor de personal pentru etapa de dezvoltare experimentală.

Activităţile pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării

In vederea productiei in serie a echipamentului hardware de criptare propus ca prototip in etapa de dezvoltare experimentala este necesară achiziţia unui ansamblu de productie, care sa permita customizarea criptorului in raport cu capacitatile sale de criptare a datelor, in functie de necesitatile concrete ale beneficiarilor.

Fiecare sistem de productie care intră în componenţa ansamblui va constitui o linie completa de productie a echipamentelor de criptare, care va asigura urmatoarele functionalitati majore:- Verificarea preliminara a subansamblelor hardware care intra in ciclul de productie,- Incarcarea si configurarea subansamblelor hardware aflat in curs de productie cu elementele

necesare in vederea obtinerii echipamentului hardware de criptare. Configurarea se va face pe baza unor seturi de configuratii stabilite,

- Pre-initializarea echipamentelor in vederea punerii lor in functiune la beneficiar,- Validarea echipamentelor obtinute.

Activitatile de producţie a criptoarelor de date dezvoltate prin acest proiect se vor realiza de certSIGN, după finalizarea acestui proiect.

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Activităţile proiectului urmează a se implementa la sediul din Bd-ul Timisoara, nr 5A, sector 6 Bucureşti.

Pentru implementarea proiectului echipa de implementare (atât cea de management de proiect, cât și echipa de dezvoltare a noilor produse) va avea la dispoziție infrastructura ITC a certSIGN, precum și dotările și logistica necesară proiectului (spațiu de lucru adecvat, echipamente IT&C etc.).

Page 20

Page 21: Cerere finantare (docx)

Descrierea activităţilor proiectului

Activităţile şi sub-activităţile, pe componente, sunt corelate cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6, cu planul de achiziţii de la punctul 3.4 şi cu Pachetul de finanţare a proiectului de la punctele 4.1 din Cererea de finanţare, precum şi cu graficul de realizare a investiţiei şi eşalonarea cheltuielilor investiţionale din Planul de Afaceri.

Activitățile prezentului proiect au fost concepute astfel incat sa asigure impactul dorit in vederea realizarii obiectivului general si a celor specifice ce urmaresc realizarea unui produs nou – un echipament pentru criptarea traficului de rețea.

Durata de implementare a proiectului este de 22 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare.

1. Managementul proiectului - activitate cu durata de 22 luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1 - luna 22 a duratei de implementare a proiectului.In cadrul Beneficiarului se va forma o Echipa de Management a Proiectului. Principalele atributii ale Echipei de Proiect reprezinta concretizarea responsabilitatilor ei, precum: monitorizarea generala a progresului proiectului in vederea atingerii obiectivelor si realizarii rezultatelor planificate; monitorizarea financiara a bugetului proiectului; organizarea procedurilor de achizitii, monitorizarea derularii contractelor de servicii, bunuri si lucrari, receptia serviciilor, bunurilor si lucrarilor conform prevederilor contractelor cu furnizorii, plata furnizorilor de servicii, bunuri si lucrari, raportarea catre Organismul Intermediar si transmiterea cererilor de rambursare.

1.1 Activitati de monitorizare si evaluare - activitate cu durata de 22 luni, derulata intre luna 1 si luna a 22 a perioadei de implementare a proiectului.Activităţile de monitorizare şi evaluare vor fi activităţi permanente în perioada de implementare a proiectului.Activităţile de monitorizare vor urmări ca toate activităţile proiectului să respecte prevederilor Contractului de Finanţare în ceea ce priveşte achiziţiile, măsurile de informare şi publicitate, asigurarea pistei de audit prin constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii, de informare şi publicitate, plăţi, evidenţe financiare, contabile, etc.Monitorizarea financiara va urmari:- verificarea si controlul indeplinirii conditiilor de finantare stabilite prin contractul de

finanţare incheiat cu Organismul Intermediar;- urmarirea si asigurarea platilor catre furnizori;- asigurarea unui disponibil de fonduri pentru plata facturilor furnizorilor ;- asigurarea elaborarii si transmiterii la timp a cererilor de rambursare;- identificarea si luarea de urgenta a masurilor ce se impun in cazul unor deficite de

numerar, constatate sau prevazute (modificari ale bugetului proiectului in limitele permise prin contractul de finantare propunere de imprumut bancar, re-planificarea platilor).

Monitorizarea si planificarea tehnica, urmarirea indicatorilor de progres, raportarea tehnica:- va fi verificata periodic si sistematic indeplinirea conditiilor stabilite prin Contractul de

Finantare, se vor identifica riscurile potentiale si vor fi propuse masuri de prevenire sau remediere a efectelor acestora;

- vor fi elaborate rapoartele tehnice de progres ale proiectului la nivelul beneficiarului.1.2. Elaborare Cerere de Prefinanțare – activitate realizata până în luna a 6 a de implementare a proiectului. Se are în vedere obținerea prefinanțării pentru acoperirea cheltuielilor inițiale din cadrul proiectului.1.3. Elaborare Rapoarte de Progres – activitate derulată trimestrial în vederea asigurării raportării progresului fizic şi financiar al proiectului va fi realizată conform prevederilor Contractului de Finanţare.1.4. Elaborare Cereri de Rambursare – activitate derulată pe parcursul a 5 luni, în lunile 7, 10, 13, 16 şi 22 de implementare a proiectului. Cererile de Rambursare care urmează să fie

Page 21

Page 22: Cerere finantare (docx)

prezentate OI au în vedere eşalonarea investiţiei şi graficul de plăţi în cadrul proiectului.1.5. Închiderea proiectului – va avea loc în luna 22, odată cu întocmirea și transmiterea raportului final.

2. Activități de dezvoltare experimentală – activitate cu durata de 21 de luni derulată în perioada cuprinsă între luna 1 - luna 21 a duratei de implementare a proiectului. În această etapă, se are în vedere dezvoltarea echipamentului de criptare pentru protectia traficului in retelele informatice (implicând cheltuieli cu personalul antrenat în activitățile de dezvoltare experimentală)..2.1 Coordonare proiect - activitate cu durata de 21 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 21-a perioadei de implementare. Pe toata perioada de implementare, proiectul va fi coordonat de catre directorul de proiect.2.2 Dezvoltare hardware – activitate cu durata de 20 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 20 a duratei de implementare, în care echipa CERTSIGN va dezvolta componenta hardware a criptorului.2.3. Dezvoltare software - activitate cu durata de 14 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 14 a duratei de implementare, în care cercetătorii CERTSIGN vor dezvolta componenta software a criptorului.2.4. Coordonare echipa dezvoltare - activitate cu durata de 21 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 21 a duratei de implementare. Pe toata perioada de dezvoltare experimentala, echipa va fi coordonata de catre un coordonator stiintific.2.5. Testare - activitate cu durata de 3 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 19- luna 21 a duratei de implementare. Testarea ca parte a procesului de dezvoltare a echipamentului de criptare/decriptare este esențială în ceea ce priveşte succesul proiectului. Testarea implică etape de planificare, proiectare a testelor, executarea lor şi raportarea deficiențelor.

3. Activităţi pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării – dezvoltării - activitate cu durata de 19 de luni, derulată între luna 4 și luna 22.

3.1. Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție: utilaje, instalații și echipamente - activitate cu durata de 8 luni derulată în perioada luna 3 – luna 11 de implementare a proiectului. Pe parcursul acestei activităţi se vor urmări comenzile lansate pentru achiziţia activelor corporale pentru introducerea în producție, se vor urmări livrările şi punerile în funcţiune şi se vor semna procesele verbale de recepţie.

3.1.1. Organizarea procedurilor de achiziție pentru activele corporale pentru introducerea în producție: utilaje, instalații și echipamente - activitate cu durata de 3 luni, derulată în lunile 3-5 ale perioadei de implementare a proiectului. Rezultatele acestei activităţi vor fi contractele de furnizare pentru toate echipamentele prevăzute a fi achiziţionate pentru darea în producție.3.1.2. Derularea contractelor de furnizare şi punere în funcţiune a activelor corporale pentru introducerea în producție: utilaje, instalații și echipamente - activitate cu durata de 6 luni, derulată în lunile 6-11 a perioadei de implementare a proiectului. Pe parcursul acestei activităţi se vor urmări comenzile lansate pentru achiziţionarea echipamentelor pentru darea în producție, se vor pune la dispoziţia furnizorilor datele solicitate pentru realizarea diferitelor componente, se vor urmări livrările şi punerile în funcţiune şi se vor semna procesele verbale de recepţie.

Active corporale pentru introducerea în producție Nr. buc. Pret unitar estimativ

(Lei) Valoare (Lei)

Sisteme de productie 4 340.188,75 1.360.755Platforma hardware dezvoltare 1 206.175 206.175Kituri (placi) de dezvoltare cu circuite FPGA Xilinx Virtex 7 4 43296,75 173187

Page 22

Page 23: Cerere finantare (docx)

Calculatoare (Statii desktop) 4 4123,5 16494

Element de retea (Routere, Switch-uri) 2 4123,5 8247

Componente hardware necesare pentru dezvoltarea prototipului (circuite FPGA, conectori specifici, memorii flash, sursa de alimentare, cutie)

1 8247 8247

Platforma testare interna 1 41.235 41.235Analizor hardware pentru traficul de retea 1 35049.75 35049.75

Componente hardware necesare pentru dezvoltarea prototipului (circuite FPGA, conectori specifici, memorii flash, sursa de alimentare, cutie)

1 6185,25 6185.25

Total 3 1.608.165 1.608.165

4. Activități de realizare a produselor – activitate neeligibilă desfășurata pe parcursul a 2 luni, respectiv între luna 21 şi luna 22.

4.1. Pregătire de fabricație – etapă care are o durată de 2 luni, între luna 21 şi luna 22 în care se vor desfășura activitățile pregătitoare lansării în producție a noilor produse.4.2. Revizuirea documentației de fabricație – activitate cu o durată de 2 luni, între luna 21 şi luna 22.4.3. Elaborarea documentatiei pentru punere in functiune si operare- activitate cu durata de 2 luni, desfasurata intre luna 21 si luna 22.

5. Informare si publicitate cu privire la proiect – activitate neeligibila cu durata de 22 luni derulata pe toata perioada proiectului. Activitatile de informare si promovare a proiectului au ca scop asigurarea vizibilitatii adecvate, respectiv a transparentei si promovarii corespunzatoare a proiectului.

5.1 Anunţ de presă privind începerea activităţilor din proiect - activitate derulata in lunile 1 - 2 de implementare a proiectului.Va fi publicat 1 anunț în presă (ziare locale sau regionale) pentru a face publică începerea proiectului.

5.2 Aplicarea etichetelor autocolante infomative pentru fiecare element achizitionat prin proiect - activitate cu durata de 6 luni, derulata in perioada cuprinsa intre lunile 6 – 11 de implementare a proiectului. Se vor aplica etichete autocolante informative pe echipamentele, utilajele si instalatiile achizitionate în cadrul proiectului, pe masura livrarii acestora.

5.3 Publicarea pe site–ul solicitantului a informatiilor cu privire la proiect - activitate cu durata de 4 luni, derulata in lunile 1 – 2 şi lunile 21 - 22 de implementare a proiectului. Pe site-ul Solicitantului se vor publica informatii specifice la sectiunea „Evenimente” in prima si a doua luna de implementare a proiectului. La sfarsitul proiectului, in sectiunea „Proiecte finalizate” se vor publica informatii cu privire la rezultatele proiectului.

5.4 Anunt de presă privind finalizarea proiectului - activitate derulata in luna 22 de implementare a proiectului. Va fi publicat 1 anunț de presă (în ziar local sau regional) pentru informarea cu privirea la finalizarea proiectului.

6. Auditul proiectului – activitate neeligibilă cu durata de 2 luni, derulata in lunile 18 si 22 de implementare a proiectului.

6.1. Organizarea procedurilor de achizitii pentru furnizorul serviciilor de audit al proiectului

Page 23

Page 24: Cerere finantare (docx)

- activitate derulata in luna 18 de implementare a proiectului.6.2. Auditul Proiectului. Cheltuielile şi activitatile efectuate în cadrul proiectului vor face obiectul unei verificări făcute de către un furnizor de servicii, in luna 22 din proiect. În urma verificării, acesta va elabora un raport de audit care va fi trimis conducerii beneficiarului, ulterior finalizării proiectului, împreună cu documentele justificative anexate. Raportul de audit va constitui baza pentru plata finala in cadrul proiectului.In scopul unei bune desfasurari a activitatii de audit, Solicitantul va asigura o pista de audit care sa permita posibilitatea verificarii documentelor originale de catre reprezentantii Autoritatii de Management, ai Organismului Intermediar, ai DLAF, Autoritatii de Audit, ACP, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-frauda si ai Curtii Europene de Audit.

Personal cu înaltă calificare

Activităţile de dezvoltare experimentală din cadrul proiectului vor fi realizate de personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul CERTSIGN.Din componenţa echipei de cercetare-dezvoltare fac parte cercetători cu o vasta experienţa acumulata în principal în proiecte anterioare de CD, dar si tineri cercetători cu un înalt potenţial de dezvoltare și de asimilare a ultimelor tehnologii în domeniu.Ca şi referințe în ceea ce privește experiența acumulată de unii dintre membrii echipei de cercetare, putem enumera:

- Domnul Adrian Floarea- are o experienta de 10 ani in solutii de securitate pentru semnatura digitala si criptare PKI, sisteme hardware pentru securizarea datelor clasificate, mecanisme avansate de securitate integrate in hardware si sisteme criptografice bazate pe tehnologii noi,

- Domnul Armand Ropot- are peste 15 ani de experienta in cercetare-dezvoltare software,- Domnul Cristian Garabet- are o experienta de peste 15 ani in cercetare stiintifica si

implementarea proiectelor pentru solutii de securitate informatica,- Domnul Mihai Togan- are o experienta de peste 15 ani in securitatea informaticã în retele de

calculatoare, semnaturi electronice, metode criptografice computationale, securitatea sistemelor bazate pe carduri inteligente, securitatea pe sisteme de operare si proiectarea si dezvoltarea de solutii informatice.

`

Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării

(se vor specifica principalele rezultate ale proiectului)

Principalul rezultat anticipat al proiectului constă în dezvoltarea unui produs nou inovativ - un criptor de date destinat protectiei informatiilor in retele IP.

De asemenea, pentru fiecare activitate derulată în cadrul proiectului vor putea fi urmarite o serie de rezultate specifice

Nr. Activitate/subactivitate Rezultate Cuantificarea rezultatelor

1 Managementul proiectului

Proiect implementat în conformitate cu regulile şi normele aplicabile proiectelor finanţate din POS CCE şi respectarea obiectivelor proectului.

1.1 Activităţi de monitorizare şi evaluare

Activitățile proiectului desfășurate în termenele şi costurile previzionate

Page 24

Page 25: Cerere finantare (docx)

1.2 Elaborare Cerere de Prefinanțare Cererea de Prefinanţare 1 Cerere de Prefinanţare

1.3. Elaborare Rapoarte de Progres Rapoarte de progres

1 Raport de Inceput,7 Rapoarte de progres (trimestriale sau aferente cererilor de rambursare)

1.4 Elaborare Cereri de rambursare Cereri de rambursare 5 Cereri de rambursare

1.5 Închiderea proiectului Finalizare proiect 1 Raport final

2 Activități de dezvoltare experimentală

Dezvoltarea echipamentului de criptare pentru protectia traficului in retele informatice

1 produs nou: criptor

2.1 Coordonare proiect Proiect realizat conform planificarii

2.2 Dezvoltare hardware Dezvoltare componenta hardwareComponenta hardware- 1 produs – componenta hardware prototip Criptor

2.3 Dezvoltare software Dezvoltare componenta softwareComponenta software -1 produs componenta sotfware a Criptorului

2.4 Coordonare echipa dezvoltare

Coordonarea activitatii de dezvoltare experimentala

2. 5 Testare Testarea echipamentului1 Raport testare-Plan testare-1Raport testare-1

3Activităţi de introducere în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării

Introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării

3.1Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție

Echipamente şi instrumente pentru introducerea în producție

Echipamente şi instrumente pentru introducerea în producție

3.1.1

Organizarea procedurilor de achiziții pentru activele corporale pentru introducerea în producție

Dosare de atribuire pentru furnizarea de active corporale;

Semnarea contractelor cu furnizorii de active corporale pentru etapa de introducere în producție

3.1.2

Derularea contractelor de furnizare şi punere în funcţiune a activelor corporale pentru introducerea în producție

Recepţia şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor şi instrumentelor pentru introducerea în producție

Procese verbale de recepţie şi/sau punere în funcţiune a echipamentelor şi instrumentelor pentru introducerea în producție

4 Activități de realizare a produselor

Finalizarea tuturor activităților de realizare a produselor

4.1 Pregătire de fabricație Testări şi încercări Rapoarte de testări şi încercări

4.2 Revizuirea documentației de fabricație

Documentație de fabricaţie actualizată

Documentaţie de fabricaţie actualizată

4.3Elaborare documentaţie pentru punerea în funcţiune şi operare

Documentatie pentru punerea in functiune si operare

Documentatie pentru punerea in functiune si operare

5 Informare și publicitate cu privire la proiect

Site dedicat al proiectului actualizat cu informaţii despre proiect;Etichete autocolante informative aplicate pe activele corporale achiziţionate prin proiect;Anunţuri de presă pentru informarea începerii şi finalizării proiectului;

5.1 Anunţ de presă privind începerea activităţilor din

Anunţ în presă pentru a anunţa începerea proiectului

1 anunţ în presă pentru începerea proiectului

Page 25

Page 26: Cerere finantare (docx)

proiect

5.2 Aplicarea etichetelor autocolante informative

Etichete autocolante informative aplicate pe activele corporale achiziţionate prin proiect

Etichete autocolante informative aplicate pe fiecare activ corporal achiziţionat in cadrul proiectului

5.3

Publicarea pe site–ul solicitantului a informațiilor cu privire la proiect

O pagină de internet cuprinzând informaţii despre proiect

O pagină de internet cuprinzând informaţii despre proiect

5.4 Anunţ de presă privind finalizarea proiectului

Anunț în presă privind încheierea proiectului

1 anunț în presă privind încheierea proiectului

6 Auditul proiectului Auditul proiectului

6.1

Organizarea procedurilor de achiziții pentru furnizorul serviciilor de audit al proiectului

Dosarul de atribuire a contractului cu furnizorul de servicii de audit

1 Contract de furnizari servicii cu furnizorul serviciilor de audit.

6.2 Auditul proiectului Auditul proiectului Raport final de audit al proiectului

Beneficiari direcţi / indirecţi

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi potenţiali clienţi ai CERTSIGN pentru echipamentul de criptare pentru protectia traficului in retele informatice:

- zona guvernamentala care va beneficia de un echipament de tip criptor IP de tipul celui produs;

- companii care vor beneficia de dezvoltarea de soluții complexe de securitate în zona cloud computing avand la baza criptorul IP si solutiile de securitate PKI existente;

- companii care vor beneficia de dezvoltarea unei linii de business in domeniul consultanței si pregătirii în domeniul securității IT.

Beneficiari indirecti:- Personalul actual al CERTSIGN, care va dobandi competente avansate in domeniul

criptografiei si securitatii retelelor;- Tinerii cercetători prin crearea de noi locuri de muncă;- partenerii CERTSIGN - va exista posibilitatea iniţierii unor proiecte de cercetare comună cu

universităţi sau institute de cercetare din tara şi străinătate;- asociații societății – prin valorificare rezultatelor proiectului, se vor obține profituri mai mari

concomitent cu creșterea cifrei de afaceri.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Metodologia de implementare a proiectului

Structura de management a proiectului va fi organizată pe principiul coordonării zilnice, astfel încât să acopere și să prevină toate situațiile neprevăzute ce pot interveni pe parcursul implementarii proiectului. Astfel, o echipă acoperind toate aspectele necesare tehnice, financiare si administrative va sprijini Directorul de Proiect pe tot parcursul derulării proiectului.Managementul proiectului va fi asigurat din două surse:

- intern de către personalul CERTSIGN S.A.- extern printr-un furnizor de servicii contractat

Echipa de proiect va fi formată din: Director de Proiect, Responsabil ştiinţific-coordonator echipa tehnică, Responsabil tehnic, Adjunct al directorului de proiect, Responsabil economic,

Page 26

Page 27: Cerere finantare (docx)

Responsabli HR, Derulator contract și Responsabil derulare proceduri achizitii.Directorul de proiect va asigura coordonarea si monitorizarea implementarii proiectului

pentru atingerea obiectivelor stabilite, alocarea resurselor financiare, materiale si umane necesare implementarii proiectului si atingerii obiectivelor sale; gestionarea riscurilor, luarea masurilor corective,

Responsabilul ştiinţific – coordonator al echipei tehnice – va asigura organizarea şi managementul aspectelor ştiinţifice ale proiectului, urmărirea atingerii rezultatelor activitatii de dezvoltare experimentala,

Responsabilul tehnic asigură stabilirea si urmarirea parametrilor tehnici ai proiectului sub coordonarea responsabilului stiintific si directorului de proiect, transpunerea in caietele de sarcini a specificatiilor tehnice si functionale ale activelor ce urmeaza a fi achizitionate in cadrul proiectului, concordanta specificatiilor tehnice si functionale ale activelor achizitionate cu cerintele caietului de sarcini,

Adjunct al directorului de proiect va asigura gestionarea zilnica a relațiilor dintre membrii echipei de proiect, precum și cu alte terțe părți implicate în proiect. Va pregati Raportul de Progres si Cererile de rambursare.

Responsabilul economic este insarcinat cu aspectele financiar contabile ale proiectului, fiind responsabil pentru urmarirea bugetului si a cheltuielilor, asigurarea platilor, realizarea rapoartelor financiare.

Responsabilul HR asigură urmărirea remunerarii echipei de proiect prin pontarea lor conform nr. de ore alocate si lucrate in proiect,

Derulator contract va avea rolul de a urmări buna derulare a contractelor de achiziții de echipamente, arhivarea documentelor referitoare la derularea contractelor.

Personalul echipei de implementare a proiectului-managamentul proiectului

Nr. crt. Nume / prenume Funcţia Responsabilităţi în cadrul proiectului

Implicare efectivă

(nr. om-luni)

1 Floarea Adrian Director de Proiect

- coordonarea si monitorizarea implementarii proiectului pentru atingerea obiectivelor stabilite,

- alocarea resurselor financiare, materiale si umane necesare implementarii proiectului si atingerii obiectivelor sale;

- monitorizarea activităţilor care au impact major asupra principalilor parametrii ai proiectului;

- monitorizarea indeplinirii atributiilor membrilor echipei de proiect,

- gestionarea riscurilor, luarea masurilor corective

- verificarea şi controlul activitatilor si rezultatelor;

22 luni (52 ore pe luna)

Page 27

Page 28: Cerere finantare (docx)

2 Ropot Armand

Responsabil ştiinţific, Coordonator echipa tehnica

- organizarea şi managementul aspectelor ştiinţifice al proiectului,

- asigurarea relaţiei cu Autoritatea Contractantă (ANCS) şi orice alte structuri abilitate de a efectua verificări asupra temei de cercetare/dezvoltare ce urmează a fi realizata;

- monitorizarea activităţilor si rezultatelor dezvoltarii experimentale;

- asigurarea concordantei rezultatelor dezvoltarii experimentale cu obiectivele stabilite;

22 luni (38ore pe

luna)

3 Garabet Cristian Responsabil tehnic

- stabilirea şi urmărirea parametrilor tehnici ai proiectului sub coordonarea responsabilului stiintific si a Directorului de proiect;

- optimizarea şi standardizarea internă a tehnicilor utilizate pe parcursul proiectului;

- transpunerea caracteristicilor/ specificatiilor tehnice in caietele de sarcini pentru achizitia activelor din cadrul proiectului;

- verificarea tehnică a documentelor proiectului;

- contribuţie la realizarea rapoartelor de progres şi a raportului final al proiectului;

22 luni (67 ore pe luna)

4 Banu Cristina Adjunct Director de proiect

- asigurarea relaţiei cu Autoritatea Contractantă (ANCS) şi orice alte structuri abilitate de a efectua verificări cu privire la proiect;

- asigurarea şi coordonarea activităţilor zilnice ale echipei de proiect stabilite de Directorul de proiect;

- urmărirea respectarii termenelor si realizarii rezultatelor;

- urmărirea activităţilor de publicitate si informare aferente proiectului;

- întocmirea cererilor de rambursare si a raportelor periodice privind progresul proiectului (Raportul de progres, raport final);

- realizarea achiziţiilor cu respectarea prevederilor legale (instrucţiuni sau OUG 34/ 2006);

- stabilirea programului de achiziţii;- elaborarea documentaţiei de atribuire,- asigurarea publicităţii procedurilor de

achiziții;- elaborarea propunerilor pentru comisiile de

evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii;

- întocmirea rapoartelor de evaluare a ofertelor pentru procedurile de achiziții;

- păstrarea dosarelor de achiziții;- pregătirea împreună cu derulatorul de

22 luni (70 ore pe luna)

Page 28

Page 29: Cerere finantare (docx)

contracte a proiectelor de contracte ce urmează a fi încheiate pentru achizițiile de bunuri.

5 Popescu Adela Responsabil economic

- asigurarea evidenţei financiar contabile a proiectului şi a disponibilitatii resurselor financiare pentru co-finantarea acestuia;

- urmarirea cu regularitate a estimărilor privind fluxul de numerar;

- asigurarea plăţilor corecte şi la timp- verificarea corectitudinii facturilor şi a

asigurarea corectitudinii documentelor de plată ale acestora;

- centralizarea tuturor informaţiilor financiare;

- întocmirea tuturor rapoartelor financiare pe durata implementării proiectului

- avizarea clauzelor financiare din caietele de sarcini si a contractelor ce vor fi semnate in cadrul proiectului;

- furnizarea adjunctului directorului de proiect a datelor necesare elaborarii rapoartelor de progres;

22 luni (41 ore pe luna)

6 Gabriela ManailaResponsabli resurse umane (HR)

- asigurarea remunerarii echipei de proiect prin pontarea lor conform nr. de ore alocate si lucrate in proiect,

- participarea la definirea nevoilor de recrutare, a profilurilor (posturilor, candidatilor), la recrutarea si selectiea personalului pentru asigurarea necesarului de personal,

22 luni (25 ore pe luna)

7 Mihaela Manole Derulator contracte

- urmărirea derulării contractelor de achizitii, lansarea comenzilor de execuţie;

- contribuie la elaborarea documentaţiei de atribuire şi obţinerea avizării prealabile a acesteia pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului,

- furnizarea către adjunctul directorului de proiect a informatiilor necesare elaborarii Rapoartelor de Progres si Cererilor de Rambursare cu privire la contractele de achizitii incheiate in cadrul proiectului,

22 luni (52 ore pe luna)

Personalul echipei de dezvoltare experimentala

Nr. crt.

Pozitie in cadrul echipei de dezvoltare

Nume si prenume Baza studii Functie in cadrul

firmeiActivitati derulate in cadrul

proiectului

Implicare efectivă

(nr. om-luni)

1 Director de proiect

Adrian  Floarea Inginer  doctorand

Manager  department dezvoltarea afacerii

 Coordonarea echipei deproiect in faza de dezvoltare exprimentala-monitorizarea indeplinirii

6 luni

Page 29

Page 30: Cerere finantare (docx)

atributiilor membrilor pe tot fluxul de productie de la dezvoltare software-ului pana la produsul finit

- gestionarea riscurilor, luarea masurilor corective

- verificarea şi controlul activitatilor si rezultatelor;

2 Responsabil stiintific, Coordonator echipa tehnica

Armand Ropot Doctor inginer Manager departament research &development

- stabilirea si transmiterea obiectivelor si planificarilor zilnice, lunare, trimestriale, semestriale si anuale ale activitatii  tehnice desfasurate in cadrul proiectului;- repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din proiectului-  tinerea evidentei, intocmirea rapoartelor, monografiilor si a altor documente destinate rapoartelor  tehnice din cadrul proiectului

22 luni

3 Dezvoltator Hardware

Valentin Necoara

Inginer; absolvent master

Manager departament

-  Proiectarea si dezvoltarea de module criptografice care ruleaza hardware in FPGA si care sunt necesare pentru asigurarea autenticitatii, integritatii si confidentialitatii datelor- configurarea infrastructurii hardware şi software pentru obţinerea mediului de simulare a unor scenarii de utilizare a  componentelr din cadrul proiectului

20 luni

4 Dezvoltator Hardware

Bogdan Patrascu

Inginer, absolvent master

Inginer 20 luni

5 Dezvoltator Hardware

George Postelnicu

Inginer, absolvent master

Inginer 20 luni

6 Dezvoltator Software

Mihai Togan Inginer,doctorand

Inginer  -colectarea specificatiilor tehnice si dezvoltarea pe baza lor a componentei software

14 luni

7 Dezvoltator Software

Cezar Plesca Doctor inginer Pogramator  colectarea specificatiilor tehnice si dezvoltarea pe baza lor a componentei software

14 luni

8 Inginer testare Silviu Tufler Inginer, absolvent master

Inginer -  Testarea modulelor componente ale criptorului;- Testare in ansamblu a criptorului, ca echipament de tip dispozitiv de criptare a traficului de retea

4 luni

9 Inginer testare Alexandru Ene Inginer, masterand

Administrator de retea

4 luni

10 Inginer testare Alexandru Cioaca

Inginer, absolvent master

Administrator de retea

4 luni

Riscuri

(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora)

Page 30

Page 31: Cerere finantare (docx)

Riscurile legate de implementarea proiectului au fost grupate pe categorii (risc de management de proiect, risc financiar, risc de piata).

1.Risc de management de proiect1.1 Risc privind nerespectarea termenelor

Descriere: Nerespectarea termenelor prevazute pentru fiecare etapă din cadrul proiectuluiConsecinte: Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea investitiei.Masuri: - Definirea si urmarirea consecventa a unei metodologii de lucru care sa presupuna desfasurarea adecvata a proceselor de monitorizare si control;

- Utilizarea de instrumente software specifice managementului proiectelor care sa sustina astfel de procese.

1.2 Intarzierea receptiei activelor corporale prevazute a fi achizitionate prin proiectDescriere: Riscul se refera la intarzierea receptiei echipamentelor prevazute a fi achizitionate prin proiect.Consecinte: Pentru Beneficiar – intarzierea platilor in cadrul proiectului potrivit graficului din Contractul de finantare dar si lipsa de credibilitate in raport cu Organismul Intermediar.Masuri: Beneficiarul va delega din echipa de proiect una sau mai mute persoane responasibile cu urmarirea derularii achizitiilor de la faza de lansare comanda pana la punerea in functiune.

2. Riscuri finanicare2.1 Finantare indisponibila

Descriere: Riscul ca CERTSIGN sa nu obtina in totalitate finantarea din fonduri nerambursabile.Consecinte: Lipsa finantarii pentru realizarea proiectului.Masuri: Directorul de proiect se va asigura, că toate cheltuielile proiectului sunt realizate în condiţii de eligibilitate; CERTSIGN va identifica alte surse de finanţare decât cele din fonduri structurale.

2.2 Pierderea finantarii nerambursabileDescriere: Riscul ca beneficiarul sa nu indeplineasca toate obligatiile specificate in contractul de finantare.Consecinte: Restituirea partiala sau integrala a finantarii nerambursabile.Masuri: Directorul de proiect se va asigura, ca managementul şi implementarea proiectului se desfăşoară conform contractului de finanţare. Beneficiarul va structura activitatile din proiect astfel incat sa fie respectate conditiile impuse in ghidul solicitantului.

2.3 Lipsa fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si a contributiei proprii din cheltuielile eligibile.

Descriere: Riscul ca beneficiarul sa nu prevada in bugetul de venituri si cheltuieli sumele neeligibile sau ale contributiei proprii din cheltuielile eligibile.Consecinte: Lipsa finantarii pentru finalizarea proiectului.Masuri: introducerea cheltuielilor în bugetul CERTSIGN; identificarea altor surse de finanţare

(facilitați de creditare conform scrisorii de confort angajante / credite bancare, împrumuturi de la acţionari etc).

3. Riscuri de piata3.1 Inflatia

Descriere: Riscul ca inflatia sa creasca peste estimarile existente la momentul realizarii documentatiei proiectului.Consecinte: Diminuarea in termeni reali a finantarii proiectului si cresterea pe termen lung a costurilor suplimentare, in final a valorii totale a investitiei.Masuri: Beneficiarul va cauta un mecanism de protectie financiara impotriva variatiei inflatiei prin negocierea unor clauze contractuale cu furnizorii de active corporale care sa limiteze acest risc.

3.2 Cresterea cursului de schimb EUR/RONDescriere: Creşterea cursului de schimb EUR/RON, care poate conduce la o crestere a preturilor.Consecinte: Cresterea pe termen lung a costurilor suplimentare si diminuarea in termeni reali a finantarii proiectului.Masuri: Alocarea unor sume de rezerva in bugetul proiectului. In perioada de implementare au fost

Page 31

Page 32: Cerere finantare (docx)

prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni (în estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare confirmării scrise din partea Organismului Intermediar pentru Cercetare că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale competiţiei):

Durata proiectului este de 22 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare.

2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Crt.Activitate

De la….

(nr lună de la începerea proiectului)

Până la….

(nr lună de la începerea proiectului)

1 Managementul proiectului (activitate neeligibila) Luna 1 Luna 22

2 Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibilă) Luna 1 Luna 21

2.1 Coordonare proiect Luna 1 Luna 21

2.2 Dezvoltare hardware Luna 1 Luna 20

2.3 Dezvoltare software Luna 1 Luna 14

2.4 Coordonare echipa dezvoltare Luna 1 Luna 21

2.5 Testare Luna 19 Luna 21

3Activităţi de introducere în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării (activitate eligibilă

Luna 4 Luna 22

3.1Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție (activitate eligibilă)

Luna 3 Luna 11

3.1.1Organizarea procedurilor de achiziții pentru activele corporale pentru introducerea în producție

Luna 3 Luna 5

3.1.2Derularea contractelor de furnizare şi punere în funcţiune a activelor corporale pentru introducerea în producție

Luna 6 Luna 11

4 Activități de realizare a produselor (activitate neeligibilă) Luna 21 Luna 22

5 Informare și publicitate cu privire la proiect (activitate neeligibilă) Luna 1

Luna 6

Luna 2

Luna 11

Page 32

Page 33: Cerere finantare (docx)

Luna 21 Luna 22

6 Auditul proiectului (activitate neeligibilă)

Luna 18

Luna 22

Luna 18

Luna 22

2.7 INDICATORI

Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor de realizare şi de rezultat din tabel.

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de

implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de

implementare

Indicatori de realizare

Cheltuieli eligibile efectuate din fonduri nerambursabile pentru proiect (lei) 0 919.540,50

Cheltuieli anuale pentru CD (lei) 0 2.713.263

Cifra de afaceri (lei) 21.735.760 24.652.689

Indicatori de rezultat Valoare la începutul perioadei de

implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de durabilitate

Locuri de muncă nou create în întreprindere datorită proiectului (număr) 0 1

Locuri de muncă nou create în activitatea CD datorită proiectului (număr) 0 0

Locuri de muncă menţinute în întreprindere datorită proiectului (număr) 0 0

Număr cereri de brevete rezultate din proiect 0 0

Contribuţia financiară privată totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile, fără TVA) a solicitantului la proiect (lei)

0 2.057.814,50

Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei) 0 2.713.263,00

2.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Nu se completează pentru această competiţie.

2.9 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

Page 33

Page 34: Cerere finantare (docx)

Nr. crt.

3. TIP (program/strategie/

4. proiect/altele)

5. DENUMIRE 6. MOD DE RELAŢIONARE

1. Strategie Strategia Lisabona

Obiectivul Strategiei Lisabona relansate îşi propune transformarea Uniunii Europene într-un spațiu mai atractiv pentru investiții și muncă, promovarea cunoașterii și inovării şi crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune.

2 Cadrul Strategic

Cadrul strategic Național de Referință 2007 - 2013 (CSNR)

Proiectul propus relaționează cu Cadrul Strategic prin identificarea cu scopul principal al CNSR și anume întărirea concentrării strategice a politicilor economice, de coeziune socială și regională ale României, precum și de a stabili legăturile potrivite și corecte cu politicile Comisie Europene, în principal cu Strategia Lisabona.

3 Strategie

Strategia de Inovare Regionala Bucuresti- Ilfov 2007-2013

Proiectul răspunde Obiectivelor specifice identificate în Strategia de Inovare Regională Bucuresti-Ilfov:- Obiectivul 3: promovarea inovării bazate pe cercetare și a inovării non-bazate pe cercetare, Actiunea Propusa 8 - Promovarea inovarii de proces si de produs si Actiunea propusa 11 - Încurajarea absorbtiei de TIC si Mecatronica de catre celelalte sectoare;- Obiectivul 4: sprijinirea dezvoltării de rețele și întreprinderi innovative - Actiunea Propusa 15- Sprijin financiar pentru Întreprinderile Inovative.

4 Plan strategic

Planul Strategic al Ministerului Comunicațiilor si Tehnologiei Informației

Prin prezentul proiect se creează premisele dezvoltării industriei și sectorulului IT, obiectiv ce se regăsește în Planul Strategic al Ministerului Comunicațiilor si Tehnologiei Informației

5. Plan Planul Național de Dezvoltare (PND)

Obiectivele prezentului proiect respectă prioritățile naționale de dezvoltare pentru perioada 2007 - 2013 din PND. Rolul acestui document este acela de a orienta dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

6. Plan Plan Național de Cercetare Dezvoltare și inovare 2007 - 2013

Proiectul își propune să atingă cele trei obiective strategice ale Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și inovare 2007 - 2013 și anume:1. Crearea de cunoaștere, respectiv obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf, competitive pe plan global, în scopul creșterii vizibilității internaționale a cercetării românești și a transferării ulterioare a rezultatelor în practică socio-economică.2. Creșterea competitivității economice românești prin inovare, cu impact la nivelul agenților economici și transferul cunoștințelor în pracitac economică.3. Creșterea calității sociale, respectiv găsirea de soluții tehnice și științifice care susțin dezvoltarea

Page 34

Page 35: Cerere finantare (docx)

socială și îmbunătățește condiția umană a acesteia.

7. Proiect O Agenda digitala pentru Europa

Obiectivul acesteia este trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potențialul social și economic al TIC. Proiectul propus are in vedere 2 dintre actiunile cheie ale agendei digitale : Acțiunea-cheie 6: Prezentarea unor măsuri în

vederea instituirii unei politici în domeniul securității rețelelor și informațiilor consolidate și de nivel înalt, inclusiv a unor inițiative legislative cum ar fi modernizarea Agenției pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), precum și a altor măsuri care să permită o reacție mai rapidă în caz de atacuri cibernetice, inclusiv a unei echipe CERT pentru instituțiile UE;

Actiunea cheie 9: Atragerea unor investiții private mai mari prin utilizarea strategică a achizițiilor publice precomerciale și a parteneriatelor public-privat, prin utilizarea fondurilor structurale pentru cercetare și inovare și prin menținerea unui ritm de creștere anuală de 20 % a bugetului de cercetare și dezvoltare în sectorul TIC cel puțin pe durata PC7.

2.10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

DA X NU

Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

DA X NU

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Nu se completează.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Sustenabilitatea financiară

Pe baza analizei financiare realizate in Planul de afaceri, proiectul se dovedește a fi viabil din punct de vedere financiar în condițiile obținerii unei asistențe financiare nerambursabile. Astfel, fluxul net cumulat de numerar este pozitiv pentru toți anii de analiză ai proiectului (doi ani de implementare la care se adaugă 7 ani de exploatare a investiției şi comercializare a produsului dezvoltat prin proiect), ceea ce denotă că proiectul va acoperi din venituri toate ieșirile de numerar aferente investitiei și activității de exploatare în toți anii de prognoză, proiectul fiind deci capabil să se autosusțină financiar.Pe de altă parte, dacă va fi necesar, CERTSIGN S.A. are capacitatea de a susține financiar un eventual necesar suplimentar de finanțare din perioada de operare, din activitatea curentă de exploatare, alta decât cea din vânzarea criptorului dezvoltat în cadrul acestui proiect sau din alte

Page 35

Page 36: Cerere finantare (docx)

credite.

Sustenabilitatea instituţională

CERTSIGN este o firma de inalta tehnologie in care furnizarea de servicii electronice ocupa o pondere importantă in portofoliul de servicii oferite. Ca urmare, nivelul de utilizare al TIC-ului in firma este cu mult peste 100%, prin asta intelegand ca numarul de calculatoare depaseste cu numarul personalului angajat. Toate procesele de business si cele de suport al businessului sunt bazate pe tehnologia informatiilor si comunicatiilor.Nu numai serviciile oferite, dar si produsele certSIGN sunt produse de inalta tehnologie, bazate pe cunostinte avansate si cercetari in domeniul tehnologiei informatii si comunicatiilor. In cadrul firmei exista un department numeros de Cercetare-Dezvoltare, cu multiple cooperari cu universitatile tehnice prestigioase si cu paraticipari numeroase la diferite proiecte de cercetare nationale si europene. Toata cercetarea se bazeaza pe tehnologie din domeniul TIC si furnizeaza tehnologie TIC. Platformele prin care se ofera serviciile firmei contin cele mai noi produse din domeniul TIC (hardware si software): servere multiprocesoare, placi criptografice avansate, echipamente pentru backup-ul si arhivarea datelor, echipamente de retea de ultima ora (switch-uri cu management, rutere, firewall-uri, etc.), aplicatii software dezvoltate in-house, aplicatii pentru gestiunea bazelor de date, aplicatii pt gestiunea documentelor.

Firma este certificata atat ISO 9001 (managementul calitatii), cat si ISO 27001 (management al securitatii informatiei). Pentru controlul proceselor cerute de aceste standarde, CERTSIGN se bazeaza tot pe tehnologia informatiei. Pentru asigurarea suportului tehnic, atat al utilizatorilor interni cat si al clientilor, compania utilizeaza un software dedicat. Orice problema apare, aceasta este raportata cu ajutorul acestui software si echipele de suport dedicate au permanent o istorie a sa si a rezolvarii sale. Vorbind de suportul acordat clientilor, acest software este folosit si de numeroasa echipa de call center care este prima linie de interfata cu clientii. Toate sesizarile acestora sunt inregistrate in acest software. In situatia in care operatorii call-center nu pot rezolva problema, aceasta este preluata de echipa de suport tehnic, care, la randul ei foloseste aceeasi aplicatie.Toate procesele operationale sunt monitorizate printr-un software dedicat care trimite alerte prin e-mail si sms. Imediat ce aplicatia detecteaza o problema, personalul tehnic este alertat si poate interveni imediat.Pentru asigurarea securitatii cerute de standardul ISO 27001, CERTSIGN a investit in tehnologie de securitate informtica si de securitate fizica. In infrastructura informatica a firmei exista mai multe firewall-uri, sisteme de detectie a intruziunilor, aplicatii pentru detectarea software-ului periculos si chiar si software si hardware dezvoltat si produs in-house.Pe partea de suport a proceselor de business, CERTSIGN se bazeaza integral pe un software de tip ERP, cu tehnologie ORACLE si pe un software de management al documentelor si al proceselor dezvoltat in-house. In afara de aceasta, compania se bazeaza pe tehnologii Microsoft pentru portaluri interne de informatii si pe alte tehnolgii dezvoltate intern pentru protectia documenteleor si mesajelor schimbate atat intern cat si cu exteriorul (clienti, furnizori, etc.).

În ceea ce privește capacitatea certSIGN de a menține proiectul pe toată perioada de operare, aceasta se bazează pe sistemul de management al afacerii implementat în cadrul companiei, pe evoluția pozitivă a rezultatelor financiare ale firmei, dar și pe resursele umane existente în cadrul companiei. Totuși, după implementarea proiectului se are în vedere crearea unui nou loc de muncă pentru operarea și valorificarea la un nivel optim a invesției realizată prin proiect.

De asemenea, in vederea comercializarii criptoarelor dezvoltate in cadrul acestui proiect și pentru o mai buna target-are a mediului privat CERTSIGN va urmări incheierea unor contractele cu distribuitori de solutii ITC.

Page 36

Page 37: Cerere finantare (docx)

2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

DA

NU X

(dacă da, se va justifica)

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

DA X NU

În cadrul Planului de afaceri ataşat prezentei Cereri de Finanţare, au fost analizate mai multe alternative tehnico-economice:

A) Varianta fără investiţie (proiect) – Varianta 1;B) Varianta cu investiţie (proiect) – în două scenarii: 2 – fără finanţare nerambursabila;

3 – cu finanţare nerambursabila.Pentru Scenariul cu investiţie/proiect, fără asistenţă financiară nerambursabilă, analiza indică faptul că sursele de finanţare nu vor egala sau depăşi plăţile programate în perioada de derulare a proiectului (lună /an), și drept urmare, lipsa asistenţei financiare nerambursabile face imposibilă implementarea proiectului.

Pentru Scenariul cu investiţie, cu asistenţă financiară nerambursabilă, analiza sustenabilităţii financiare, din cadrul Planului de afaceri, arată că sursele de finanţare vor egala sau depăşi plăţile programate în fiecare an al proiectului, iar rentabilitatea investiției este superioară ratei de actualizare.

De asemenea, asistenţa financiară nerambursabilă va avea un efect stimulativ şi de intensificare a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare la nivelul CERTSIGN SA.În aceste condiții, se poate aprecia că asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este esenţială pentru implementarea proiectului, varianta fără asistenţă financiară nerambursabilă fiind nesustenabilă.

2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu proiectul:

Activitatea de informare şi publicitate

(vă rugăm descrieţi pe scurt)

Durata

estimată/ Perioada

Costuri estimate

1. Anunț de presă privind începerea activităților din proiect

Demararea activităților din proiect va fi anunțată printr-un anunț în presă care respectă Manualul de

2 luni/ lunile 1 si 2 7.732 lei

Page 37

Page 38: Cerere finantare (docx)

identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România. Anunțul va include elemenetele obligatorii de identitate vizuală: sigla Guvernului României și a Uniunii Europene, mențiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale în România, valoarea proiectului, titlul proiectului și beneficiarul.

2. Aplicarea etichetelor autocolante infomative pentru fiecare element achizitionat prin proiect. Autocolantele vor respecta cerințele formulate în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007- 2013 în România.

6 luni/ lunile 6-11 5.154 lei

3.Publicarea pe site-ul beneficiarului a informatiilor legate de proiect

4 luni/ lunile 1-2 si lunile 21-22

-

5. Anunt de presa privind finalizarea proiectului.

Încheierea activităților din proiect va fi anunțată printr-un anunț în presă, incluzând elementele obligatorii de identitate vizuală: sigla Guvernului României, mențiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale în România, valoarea proiectului, titlul proiectului și beneficiarul.

O luna/ luna 22 7.732 lei

TOTAL 20.618 lei

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE”

Conform principiului „poluatorul plăteşte”, poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.Principalele caracteristici aleproiectului, din punct de vedere al mediului, sunt:Protecţia calităţii apelor:

In incinta corpului C1 (locatia de implementare a proiectului) nu vor exista surse de poluare a apelor, deoarece activitatile din cadrul proiectului nu necesită apă tehnologică şi nici nu produc apă nepurificată. Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reţeaua exterioară de canalizare din incintă.

Protecţia aerului:Activitățile proiectului nu au niciun impact asupra aerului. Totuși. cladirea este prevăzută cu instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersarea poluanţilor în aer astfel încât să respecte prevederile Ord.MAPPM nr.462/1993 şi ale STAS 12574/1987 .

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:Activităţile de dezvoltare experimentală desfăşurate în proiect nu constituie surse de poluare sonică pentru mediu şi personalul care lucrează în vecinătate.

Protecţia împotriva radiaţiilor:Echipamentele folosite în cadrul activităţilor proiectului nu emit radiaţii şi prin urmare nu sunt necesate echipamente sau dotări de protecţie împotriva radiaţiilor.

Protecţia solului şi a subsolului:În timpul desfăşurării activităţii în incinta, colectarea deşeurilor se face controlat în containere speciale respectând normele de colectare pentru deşeuri conform reglementărilor în vigoare şi

Page 38

Page 39: Cerere finantare (docx)

nu reprezintă o sursă de poluare a mediului.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nu vor fi afectate asezări umane şi alte obiective de interes public, activităţile urmând a se desfăşura în clădirrea societăţii. află căi de acces, zone de parcare, spaţii verzi, precum şi o împrejmuire corespunzătoare.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:Activitatile proiectului respectă condiţiile impuse de O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. De asemenea, în zonele de birouri unde se realizează partea de dezvoltare experimentala inclusiv testarea prototipului, deşeurile sunt preluate controlat de personal specializat şi depozitate în containerele din curtea interioară, de unde sunt preluate conform contractului de prestări servicii de firma specializata în preluarea acestora.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase:Activitățile proiectului nu presupun utilizarea de substanţe toxice şi periculoase şi nici generarea de deşeuri toxice şi periculoase.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:CERTSIGN S.A. in calitate de chirias are asigurate utilitatile la limita incintei, astfel că nu are obligatii privind monitorizarea mediului.

De asemenea, nici exploatarea activelor corporale care fac obiectul achizițiilor din cadrul proiectului nu au impact asupra mediului.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ

Proiectul propus atinge cele trei direcţii de dezvoltare durabilă: economic, social şi de mediu înconjurător după cum urmează:

-....Pe palierul economic CERTSIGN S.A. va cunoaşte o creştere a cifrei de afaceri şi a profitului, cu efecte complementare în ceea ce priveşte mărirea cotei de piaţă şi gradului de notorietate a produselor proprii,

-....La nivel social proiectul presupune crearea unui nou loc de muncă, precum şi implicarea activă a tinerilor cercetători în activitățile de dezvoltare experimentală,

-....Referitor la componenta de mediu, se relevă caracterul nepoluant al activelor corporale care vor fi achizitionate prin proiect, caracterizate de: consumuri minime de energie electrica si performante tehnice ridicate.

De asemenea, produsele care vor fi introduse în producţie vor încorpora tehnologii de ultimă generaţie, care în exploatarea lor vor implica consumuri reduse de energie.Activităţile din cadrul proiectului, cat si cele din exploatarea ulterioară a rezultatelor proiectului, respecta normele de protectie a mediului şi nu reprezintă o sursă de poluare a acestuia.Atât echipamentele utilizate în cadrul proiectului, cât și produsele care se vor realiza urmare a implementării proiectului vor respecta cerinţele impuse de regulamentele naţionale şi europene de protecţie a mediului.Ca urmare, prezentul proiect contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă, urmărind obţinerea unor rezultate care sa raspunda necesitatilor actuale si care sa nu puna in pericol resursele generatiilor viitoare.

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE

certSIGN cunoaste si aplica principiile egalitatii de sanse si legislatia relevanta in domeniu, oferind astfel drepturi egale angajatilor săi.Atat in activitatea curenta cat si in pregatirea si implementarea proiectului nu se vor face discriminari pe criterii de rasă, sex, religie, dezabilități, vârstă, etc.În etapa de elaborare a prezentului proiect au fost implicați deopotrivă femei și bărbați, specialiști de toate varstele în domenii diferite de activitate. În vederea implementării adecvate a activităților proiectului propus, va fi constituită o echipa de proiect mixtă compusa atat din femei cat si barbati, angajați în cadrul CERTSIGN SA. La constituirea echipei de proiect, nu au fost luate în considerare

Page 39

Page 40: Cerere finantare (docx)

principii etnice, religioase sau de altă natură.Ulterior implementarii proiectului, angajarea personalului nou prevăzut în proiect se va face ținând cont în mod exclusiv de calificarea și experiența anterioară a candidaților, fara sa existe discriminari de nici un fel.Astfel, legislaţia în domeniul egalităţii de şanse este şi va fi aplicata in activitatea companiei, precum si în toate etapele implementării proiectului, precum si in activitatea de exploatare ulterioară a rezultatelor proiectului.

3.4 ACHIZIŢII

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:

Nr. crt.

Obiectul contractului/

acordului-cadru

Valoarea estimată

(Lei)

Proceduraaplicată

Data estimată pentru începerea

procedurii*

Data estimată pentru finalizarea

procedurii*

1

Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție

1.608.165 lei

Cu respectarea legislatiei in

vigoare

Luna 3 Luna 5

2

Achizitia serviciilor de informare si publicitate privind proiectul (cheltuieli neeligibile)

20.618 leiLuna 1Luna 4Luna 22

Luna 2Luna 5Luna 22

3 Achizitia serviciilor de audit 20.618 lei Luna 18 Luna 18

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanţare

Page 40

Page 41: Cerere finantare (docx)

4. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

- lei -

Cod Denumire cheltuială Valoare

cheltuială

Valoare

eligibilă

Valoare neeligibil

ă

Intensitatea

intervenţiei publice*

Valoarea asistenţei financiare

nerambursabile

1 2 3=4+5 4 5 6 7=4x6

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială (numai pentru întreprinderi nou-create inovatoare)

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu echipamente şi instrumente (active corporale şi obiecte de inventar)Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporaleCheltuieli pentru achiziţia de serviciiCheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţiiCheltuieli pentru închirierea de terenCheltuieli generale de administraţie (de regie)Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare

Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pt dezvoltarea experimentală (numai pt întreprinderi nou-create inovatoare)

Page 41

Page 42: Cerere finantare (docx)

Cheltuieli pentru activităţile de dezvoltare experimentală 1.105.098 1.105.09

8 0 276.274,5

Cheltuieli de personal 1.022.628 1.022.628 0 25% 255.657

Cheltuieli echipamente şi instrumente (active corporale şi obiecte de inventar)Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporaleCheltuieli pentru achiziţia de serviciiCheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţiiCheltuieli pentru închirierea de terenCheltuieli generale de administraţie (de regie) 82.470 82.470 0 25% 20.617,5

Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare

Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru beneficiarii tip IMM)Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării (numai pentru beneficiarii tip IMM)

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovăriiCheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării

Cheltuieli pentru detaşarea/ angajarea de personal cu înaltă calificare (numai pentru beneficiarii tip IMM)Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării

1.608.165 1.608.165 0 643.266

Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporaleCheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente

1.608.165 1.608.165 0 40% 643.266

Page 42

Page 43: Cerere finantare (docx)

Alte cheltuieli (numai pentru întreprinderi nou-create inovatoare)

Achiziţia de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de piaţă, planuri de afaceri (întreprinderi nou-create inovatoare)Cheltuieli de personal pentru activităţi de introducere în producţie a rezultatelor cercetării (întreprinderi nou-create inovatoare)

TOTAL PARŢIAL 2.713.263 2.713.263 0 919.540,5

CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE

1 Taxa pe valoarea adăugată 424.511 424.511

2

Cheltuieli pentru informare şi publicitate (publicitate pentru proiect)

20.618 20.618

3Cheltuieli aferente managementului de proiect

78.161 78.161

4 Costurile creditarii(8%) 103.460 103.460

5 Cheltuieli diverse si neprevazute(2%) 41.235 41.235

6 Cheltuieli pentru auditul financiar 20.618 20.618

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE 688.603 688.603

TOTAL GENERAL 3.401.866 2.713.263 688.603 919.540,5

*) conform prevederilor schemelor de ajutor de stat

Page 43

Page 44: Cerere finantare (docx)

4.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

- lei -

NR. CRT. COMPONENTE ALE BUGETULUI PROIECTULUI VALOARE

I

(I=II+III)VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 3.401.866

II VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI 688.603

III VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI 2.713.263

III.1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 919.540,5

III.2 CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI 1.793.722,50

III.2.1 Contribuţia în numerar 0

III.2.2 Contribuţia în natură Nu este cazul

III.2.3 Împrumut 1.793.722,50

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Director de Proiect1. Nume: Floarea2. Prenume: Adrian3. Data şi locul naşterii: 10.08.1976, Dr. Turnu Severin4. Cetăţenie: Română5. Stare civilă: Necăsătorit6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Facultatea de Matematică – Universitatea Bucureşti

1995-1999 Licenţiat

Academia Tehnică Militară 2004 – prezent Doctorand7. Experienţa profesională:

Instituţia Perioada Funcţia DescriereAgentia de cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare

2000 - 2002 Cercetător Ştiinţific

Cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul securităţii datelor electronice

UTI Systems S.A. 2002 – prezent Şef de Proiect Definirea cerinţelor şi

Page 44

Page 45: Cerere finantare (docx)

Software, Consultant în securitate infomatică

specificaţiilor de sistem, dezvoltare software în domeniul securităţii datelor electronice, implementare şi suport pentru soluţii de securitate informatică

CERTSIGN 2007 - prezent Director Departament Dezvoltare Afaceri

Activitati pentru promovarea mecanismelor de securitate informatică, coordonarea departamentelor vânzări şi tehnic

8. Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Rusă9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări: Auditor BS7799 – certificat de TUV Rheinland InterCERT, CISA11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Buget administrat

Echipamente IT şi software pentru “Realizarea interfeţei de validare şi preautentificare pentru utilizatorii SINS alţii decât MIRA”

Expert securitate informatica

2008-2009 50000 Euro

Certificarea suitelor de securitate certSAFE si shellSAFE ca produse de securitate la nivel national

Coordonator proiect

2007 - prezent 20000 Euro

Mecanisme avansate de securitate integrate in hardware

Director de Proiect

2007 40000 Euro

Sisteme criptografice bazate pe tehnologii noi

Director de Proiect

2006 50000 Euro

Sistem hardware pentru securizarea datelor clasificate

Director de Proiect

2005

Evaluarea si acreditarea PKI in Ministerul Apararii Nationale

Coordonator de Proiect

2004-2005 20000 Euro

Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) – Securitate logică

Expert securitate informatică

2003 0

Implementare PKI (PKI, servicii de autentificare, securitate desktop, asistenţă politici, proceduri securitate) – Ministerul Apararii Nationale

Expert securitate informatică

2002 0

Solutie de securitate pentru semnatura digitala si criptare PKI “shellSAFE”

Coordonator de proiect software

2002 - prezent 20000 Euro

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 01.09.2011

Page 45

Page 46: Cerere finantare (docx)

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Responsabil stiintific, Coordonator echipa tehnica1. Nume: Ropot2. Prenume: Armand Dragos3. Data şi locul naşterii: 20.10.1968, Bacau4. Cetăţenie: Romana5. Stare civilă: Casatorit6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Universitatea Politehnica Bucuresti - Electronica si Telecomunicatii

1994 – 2003 Doctor Magna Cum Laude

Academia Tehnica Militara - Masterat: Managementul Securitatii Informatiilor (InfoSec)

2006 – 2007 Masterat: Managementul Securitatii Informatiilor

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

SC CERTSIGN SA 01.2007 – prezent Director Departament Cercetare & Dezvoltare

Coordonare echipa cercetare & dezvoltare, analiza, proiectare aplicatii software standalone si embeded.

UTI SYSTEMS SA 12.2000 – 01.2007

Senior Software Developer

Cercetator Stiintific Principal gr. II

8. Limbi străine cunoscute: engleza, rusa9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări: Perioada 1995 1994 - 1995Durata 1 luna 9 luniInstituţia ELBIT Systems Ltd, Israel Cercul Militar NationalLocalitatea şi Ţara Haifa, Israel BucurestiDomeniul (descrierea cursului / instruirii)

Limbajul de porgramare de nivel inalt, ADA Specializare in limba Engleza

11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Functia Perioada Buget administrat

tachoSAFE - RO Director tehnic, System Analyst, Solution Design

2006 – 2007

80000 Euro

tachoSAFE - BG Director tehnic System Analyst, Solution Design

2007 – 2007

15000 Euro

emailerSAFE – Autoritate postala electronica

System Analyst Solution DesignSoftware Developer 2005-2006 0

certSAFE – Autoritate de certificare

Solution DesignSoftware Developer 2003-2005 0

gateSafe Solution DesignSoftware Developer 2004-2005 0

Conectorul USB pentru OCSP Proxy

Solution DesignSoftware Developer 2005 0

Page 46

Page 47: Cerere finantare (docx)

OCSP Server & Proxy Solution DesignSoftware Developer 2004-2005 0

Proiectul pilot: Aplicatii PKI pentru securizarea datelor confidentiale – Raiffeisen Bank

Software Developer 20030

Subsistemul GIS si Subsistemul de Mesagerie Electronica Militara al Sistemului C2 pentru Ministerul Roman al Apararii

System Analyst Solution DesignSoftware Developer 2002-2003

0

Software pentru controlul miscarii in timp real, pe multiple axe, al sistemelor automate si semiautomate produse de K&S Dicing Systems

Solution DesignSoftware Developer 2000-2002

0

Software pentru simularea sistemelor automate si semiautomate produse de K&S Dicing Systems

Solution DesignSoftware Developer 2000-2002

0

Pachet Software pentru Decodarea si Analiza datelor din cutia negra a elicopterelor IAR-330 modernizate

System Analyst Solution DesignSoftware Developer 2000, 2003

0

Simulator de Retele Neurale Artificiale, folosit in elaborarea tezei de doctorat

System Analyst Solution DesignSoftware Developer 1999-2002

0

Programul de modernizare al elicopterelor IAR-330

Solution DesignSoftware Developer 1997-1999 0

Programul de modernizare al avioanelor MiG 21

Solution DesignSoftware Developer 1995-1996 0

Sistem de achizitie si procesare in timp real a semnalului radar (detectie, urmarire tinte, etc)

System Analyst Solution DesignSoftware Developer 1994-1995

0

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 01.09.2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Responsabil tehnic1. Nume: Garabet2. Prenume: Cristian3. Data şi locul naşterii: 19.12.1963, Bucuresti4. Cetăţenie: Romana5. Stare civilă: Divortat6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica, specializarea Fizica

1982-1987 Licenta

Page 47

Page 48: Cerere finantare (docx)

Master in Marketing Strategy diploma from Brainbench

7. Experienţa profesională:Institutia Perioada Funcţia Descriere

Consultant securitate informatica – client ROMGAZ SA

Ianuarie 2007-

prezent

Consultant

securitate

informatica

Consultant securitate

informatica – client

ROMGAZ SA

Consultant securitate informatica – client Regia Autonoma pt Activitati Nucleare

Ianuarie 2007-

prezent

Consultant

securitate

informatica

Consultant securitate

informatica – client Regia

Autonoma pt Activitati

Nucleare

Consultant securitate informatica – client DANEX Consult

Ianuarie 2007-

prezent

Consultant

securitate

informatica

Consultant securitate

informatica – client DANEX

Consult

Information Security Specialist- SC Vodafone Romania

Iulie 2001 -

Noiembrie 2006

Information

Security

Specialist

Information Security

Specialist- SC Vodafone

Romania

Proiecte interne pentru implementare solutii de securitate

Iulie 2001 -

Noiembrie 2006

Information

Security

Specialist

Proiecte interne pentru

implementare solutii de

securitate

Administrare SCO Unix si Windows NT, Sendmail si MS Exchange, IIS si MS SQL

Septembrie

1995 – Iunie

2001

Administrator IT Administrare SCO Unix si

Windows NT, Sendmail si

MS Exchange, IIS si MS

SQL

Cercetare stiintifica si activitati de productie pe proiecte

Septembrie

1992 –

Septembrie

1995

Cercetator Cercetare stiintifica si

activitati de productie pe

proiecte

8. Limbi străine cunoscute: engleza9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări:

Criptografie, PKI, smartcarduri, tokenuri criptografice Identity and Access Management Arhitecturi complexe de securitate pentru intreprinderi Audit IT Managementul Securitatii Informatiei Business Continuity Planning si Disaster Recovery Planning

Page 48

Page 49: Cerere finantare (docx)

11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 01.09.2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Adjunct Director de Proiect1. Nume: Banu2. Prenume: Cristina 3. Data şi locul naşterii: 15.08.1973, comuna Aricestii-Rahtivani4. Cetăţenie: română5. Stare civilă: divorţată6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Liceul nr 1 Matematica-fizica“Tudor Vianu” 1987 - 1991 Diploma Analist - ProgramatorAcademia de Studii Economice-Facultatea de Comert-specializarea Marketing/Merceologie 1992 - 1998 Licenta

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

Asociatia totul pentru copii

01.09.2002-01.09.2004

Administrator

- Coordonarea activitatii educationale urmarirea planificarii;- Coordonarea personalului din gradinita;- Organizarea de evenimente la nivelul gradinitei si in mediul educational interdependent

Edata SRL 27.07.2007 – 20.04.2010 Project Manager

Coordonarea proiectelor interne si extern• Identificarea pietei si adresarea catre aceasta prin noi produse pentru manageri decompanii• Realizarea si intocmirea documentelor specifice activitatii de PM• Efectuarea de studii de piata pe baza feed-back de la client pentru produsele interne.• Propunerea si coordonarea îmbunatatiri la proceselor existente• Monitorizarea performantei pe proiect, recomandre de imbunatatiri

CERTSIGN S.A 20.04.2010 - prezent

Project Manager Coordonarea proiectelor interne si extern• Identificarea pietei si adresarea catre aceasta prin noi produse pentru manageri decompanii• Realizarea si intocmirea documentelor specifice activitatii de PM

Page 49

Page 50: Cerere finantare (docx)

• Efectuarea de studii de piata pe baza feed-back de la client pentru produsele

8. Limbi străine cunoscute: engleza, franceza, germana9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări: 11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 24.08.2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Responsabil resurse umane (HR) 1. Nume: Manaila 2. Prenume: Gabriela3. Data şi locul naşterii: : 28 Aprilie 19814. Cetăţenie: Romana: Romana5. Stare civilă: Necasatorita6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Limba si Literatura Romana – specializare romana - engleza

2002-2007 Diploma Licenta

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

UTI Grup SA

10.2008 - prezent

Inspector Resurse Umane

Administrarea bazei de date in Oracle, intocmirea dosarelor de personal, decizii,acte aditionale, mentinerea relatiei cu ITM Bucuresti, etc.

Certsign SA

01.2010 - prezent

Inspector Resurse Umane

Administrarea bazei de date in Oracle, intocmirea dosarelor de personal, decizii,acte aditionale, mentinerea relatiei cu ITM Bucuresti, etc

Zentiva SA 10.2005 – 10.2008

Specialist Resurse Umane

Administrarea bazei de date in Charisma, intocmirea dosarelor de personal, decizii,acte aditionale, raportari INSSE, mentinerea relatiei cu ITM Bucuresti, etc

CPI Security SRL

09.2004 – 10.2005

Inspector Resurse Umane

Administrarea bazei de date in Oracle, intocmirea dosarelor de personal, decizii,acte aditionale, mentinerea relatiei cu ITM Bucuresti, etc

8. Limbi străine cunoscute: Engleza, Franceza9. Competenţe în domeniul investiţiilor:

Page 50

Page 51: Cerere finantare (docx)

10. Alte specializări şi calificări: 11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 22.08.2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Derulator Contracte1. Nume: Manole2. Prenume: Mihaela-Marioara3. Data şi locul naşterii: 09.02.1980, Slobozia, Ialomita4. Cetăţenie: Romana5. Stare civilă: Casatorita6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 1998-2002 Diploma de licenta in Sociologie-Psihologie

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

CERTSIGN 2010 - prezentReferent in gestiunea

economica

- achizitionare materiale si echipamente;- pregatire livrari;- emitere facturi conform contractului;- urmarire incasari in termenele contractuale.

SC Cip Brand Factory SRL 2006-2009 Director vanzari

- evidenta clienti, furnizori;- programare plati lunare;- relatia cu banca;- evidenta cheltuieli lunare societate.

Baas Mediaplus SRL 2005-2006 Director vanzari

- rapoarte anuale de profit/ cheltuieli;- programare plati lunare;- relatia cu banca;- evidenta salarii si alte drepturi salariale;- pregatire dosar angajare personal

8. Limbi străine cunoscute: engleza9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări: 11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

Page 51

Page 52: Cerere finantare (docx)

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 01.09.2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Membru echipa proiect (Dezvoltator Software)1. Nume: Togan 2. Prenume: Virgiliu - Mihail3. Data şi locul naşterii: 01.04.1976, Bucuresti 4. Cetăţenie: Romana5. Stare civilă: Casatorit6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Academia Tehnică Militară, Facultatea de Radiolocatie, Transmisiuni şi Echipamente pentru Automatizarea Conducerii Trupelor

Oct 1994 – Mai 2000 INGINER

Academia Tehnică Militară, Facultatea de Radiolocatie, Transmisiuni şi Echipamente pentru Automatizarea Conducerii Trupelor

Nov 2001 - 2008 DOCTOR

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

SC CERTSIGN Ian 2006 – Prezent Consultant tehnic (colaborator)

- analiza si proiectare solutii software,- dezvoltator software

UTI SYSTEMS Sep 2000 – Ian 2006

Consultant tehnic (colaborator)

- analiza si proiectare solutii software,- dezvoltator software

Academia Tehnică Militară

Mai 2000 – Prezent Preparator UniversitarAsistent UniversitarLector Universitar (Mar2007 - Prezent)

- Cursuri si laboratoare de limbaje de programare, tehnici de programare orientate obiect, sisteme de operare, baze de date, criptografie, retele de calculatoare, translatoare, master de securitatea informatica ATM, master de securitatea informatica ASE- Activitate de cercetare: participare la 5 granturi de cercetare

8. Limbi străine cunoscute: engleza9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări: - securitate informaticã în retele de calculatoare;- semnaturi electronice ;- metode criptografice computationale;- securitatea sistemelor bazate pe carduri inteligente;- securitatea pe sisteme de operare;

Page 52

Page 53: Cerere finantare (docx)

- proiectarea si dezvoltarea de solutii informatice2001 - Curs de perfecţionare – CCNA (Cisco Certified Network Associate)2002 – Curs de perfectionare – Microsoft SQL Server11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

Contractul de cercetare finanţat de Agenţia Spaţială Română, Programul SECURITATE, “LAN securizat pe baza infrastructurilor cu chei publice– LANSEC”

Cercetator/specialist 2005-2006 0

Contractul de cercetare finanţat de Agenţia Spaţială Română, Programul SECURITATE,” Demonstrator tehnologic pentru managementul cărţilor electronice de identitate bazat pe smartcarduri multiaplicaţie - SMCID”

Cercetator/specialist 2005-2006 0

Proiectul Orizont 2000 cu finantarea MEC,: "Metode şi tehnici criptografice de autentificare prin semnatura digitala in procesele de afaceri si comertul electronic. Nivelul de reglementare internationala si nationala.Valoarea probanta a documentelor electronice semnate digital", Coordonator Academia de Studii Economica Bucuresti.

Cercetator /Specialist 2000-2002 0

Grantul de cercetare finanţat de CNCSIS: “Utilizarea criptografiei computaţionale în securitatea informatică în Internet”

Cercetător/Specialist 1999-2001 0

Contractul de cercetare finantat prin PNCDI II, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE, „Mecanisme avansate de securitate integrate in hardware (MASH)”

Responsabil de proiect 2007 – in derulare

40000 Euro

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 24.08.2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Membru echipa proiect (Dezvoltator Hardware)1. Nume: Necoara2. Prenume: Valentin

Page 53

Page 54: Cerere finantare (docx)

3. Data şi locul naşterii: 03/12/1976, Vidra, Vrancea, Romania 4. Cetăţenie: Romana5. Stare civilă: Necasatorit6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Facultatea Automatica si Calculatoare, UPB

1995-2000 Diploma de Inginer

Master in Managementul Securitatii Informatiilor, MTA

2006-2007 Diploma de Master

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

UTI Systems 2001-2007 Programator Dezvoltare Produse Software

certSIGN 2007- Manager Departament Implementare, Integrare&Suport

Dezvoltare Produse Software PKIProiectare Infrastructuri SecuritateCoordonare Departament Implementare si Suport

8. Limbi străine cunoscute: Engleza, Franceza9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări: 11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia PerioadaBugetul administrat

RO FSCH 4.2 –Extinderea Infrastructurii PKI

Responsabil Implementare PKI

2009-2010 0

eRov – Rovinieta Electronica Responsabil Implementare PKI

2010 0

Facturare Electronica(Orange, GDF Suez)

Responsabil Implementare

2008-2010 0

Suport clienti semnatura electronica

Responsabil Departament

2007-2010 0

12. Alte menţiuni: Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 24/08/2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Membru echipa proiect (Dezvoltator Hardware) 1. Nume: POSTELNICU2. Prenume: GEORGE3. Data şi locul naşterii: 26/08/1983

Page 54

Page 55: Cerere finantare (docx)

4. Cetăţenie: Romana5. Stare civilă: Necasatorit6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

Universitatea din Bucureşti 2008 Master în Securizarea Sistemelor Informatice

Academia de Studii Economice Bucureşti 2002-2006 Diploma de licenta7. Experienţa profesională:

Instituţia Perioada Funcţia DescriereCERTSIGN SA

Ianuarie 2007 -2011

Inginer Securitate Informatică -

Sprijinirea echipei de vânzări si a partenerilor in problemele tehnice aferente produselor si soluțiilor software de securitate informatica dezvoltate de UTIImplementarea si configurarea produselor software conform soluției tehnice stabiliteTraining cu clienții pentru produsele si soluțiile de securitate informatica oferite de UTI .

Partners Consulting IT SRL

August 2005 – Ianuarie 2007

Consultant IT Implicarea in proiecte de consultanta;Suport pentru echipa de consultanți;Implicarea in proiecte de management IT;Elaborarea de proceduri de dezvoltare ITEchipamente LAN instalare, configurare si troubleshooting (Switches, Routers, Linux Servers);

8. Limbi străine cunoscute: engleza, franceza9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări:

Organizatia Cursul/Seminarul Anul absolvirii Diploma/Certificatul obtinut

TUVRheinland Information Security Management Systems Internal Auditor According to ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27006 and ISO 19011 Standards

Mai 2008 Information Security Management Systems Internal Auditor

Aladdin Knowledge Systems

Aladdin eToken Certified Engineer Full Certification

August 2008 Aladdin eToken Certified Engineer Full Certification

UTI Systems UTI Systems PKI (Public Key Infrastructure) Systems Expert

Decembrie 2008 UTI Systems PKI (Public Key Infrastructure) Systems Expert

SafeNet and Aladdin SafeWord Certified Engineer

Martie 2009 SafeWord Certified Engineer

Microsoft Microsoft Certified Professional (MCP)

Octombrie 2009 Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Martie 2010 Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

Mai 2010 Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

Microsoft Microsoft Certified Systems Engineer

Martie 2011 Microsoft Certified Systems Engineer

Page 55

Page 56: Cerere finantare (docx)

(MCSE) (MCSE)11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

Curs Novell SUSE Linux Enterprise Fundamentals

Instructor 04-08 Aprilie 2011

0

Curs – Autoritatea de Certificare – PKI Direcției de Informații Militare (DIM)

Instructor 21-25 Februarie 2011

0

Implementare sistem de posta electronica nerepudiabila CJ Arad

Inginer implementare si suport tehnic, instructor

18 Ianuarie -

13 Februarie 2011

0

Implementarea unei infrastructuri de chei publice pentru CNADNR Fetești

Inginer implementare si suport tehnic

Decembrie 2010 0

Implementarea sistemului pentru personalizarea cardurilor pentru acces la tahograful digital

Inginer implementare si suport tehnic

Septembrie 2010 0

Implementarea sistemului pentru personalizarea cardurilor pentru acces la tahograful digital

Inginer implementare si suport tehnic

Iulie 2010 0

Implementarea unei infrastructuri de chei publice pentru Metrorex

Inginer implementare si suport tehnic

Aprilie 2010 0

Programul Facilitatea Schengen – Proiect RO-FSCH – 4 „Extinderea infrastructurii de chei publice (PKI) la nivelul sistemelor informatice sectoriale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor”

Inginer implementare si suport tehnic, instructor

Ianuarie 2010 – Septembrie 2010

0

Extindere infrastructura de securitate PKI

Inginer implementare si suport tehnic, instructor

Septembrie 2009 0

Auditarea sistemului de emitere carduri tahograf digital

Consultant securitate informatică

Iulie 2009 0

Servicii de suport tehnic platforma software PKI

Consultant securitate informatică

Iulie 2009 - prezent

0

Servicii de suport tehnic platforma software PKI

Consultant securitate informatică

2008-2009 0

SMESIS - Servicii medicale electronice eficiente si sigure bazate pe infrastructuri PKI si smart card-uri - PLANUL NATIONAL PENTRU CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE II (PNCDI II)

Consultant securitate informatică

2008 - prezent 0

PLATSEC - Platforma informatica Consultant securitate 2008 - prezent 0

Page 56

Page 57: Cerere finantare (docx)

integrata pentru managementul securizat al datelor personale bazata pe smart card-uri si - PLANUL NATIONAL PENTRU CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE II (PNCDI II)

informatică

ANP Implementare Servicii PKI Inginer implementare si suport tehnic, instructor

August 2008 0

Implementarea unei infrastructuri de chei publice pentru Teletrans

Inginer implementare si suport tehnic

August 2008 0

Autoritate de certificare a Statului Major General

Inginer implementare si suport tehnic

2007 - prezent 0

Aplicație Securizare cu Tehnologie PKI

Consultant securitate informatică

2007 0

Implementarea sistemului pentru personalizarea cardurilor pentru acces la tahograful digital

Inginer implementare si suport tehnic

2006-2007 0

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 01.09.2011

ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului: ECRI

Funcţia în cadrul Proiectului: Membru echipa proiect (Dezvoltator Hardware)1. Nume: PĂTRAȘCU 2. Prenume: BOGDAN-NICOLAE3. Data şi locul naşterii: 07/09/1983, Câmpulung-Muscel4. Cetăţenie: Romana5. Stare civilă: Necasatorit6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinuteUniversitatea Politehnica Bucuresti,

Facultatea de Automatică și Calculatoare

2002-2007 Diploma de inginer

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatică și

Calculatoare

2007-2009 Diploma de master

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

Page 57

Page 58: Cerere finantare (docx)

CERTSIGN SA 08.2006−prezent Inginer Securitate Informatică -

Proiectarea şi susţinerea de cursuri de securitate informatică.Proiectarea şi susţinerea de cursuri de training pentru produsele software dezvoltate de firmă.Asigurare support tehnic, implementarea şi integrarea produselor software la client, conform soluţiei tehnice stabilite.

SC NOBUG CONSULTING SRL

07.2005−08.2005 Junior Verification Engineer

Responsabil de verificarea ASIC-urilorProiectarea şi implementarea unui mediu de testare high-level la nivelul intefaţei utilizator.Dezvoltarea de macrouri şi unelte reutilizabile în C/C++, E Language şi întocmirea documentaţiei aferente.Asigurare support şi consultanţă pentru inginerii de verificare şi design.

8. Limbi străine cunoscute: engleza, franceza;9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări:

Organizatia Cursul/Seminarul Anul absolvirii Diploma/Certificatul obtinut

UTI Systems Expert Sisteme PKI 2008 Expert Sisteme PKICompTIA CompTIA Security+

Certified Professional2008 CompTIA Security+

Certified ProfessionalAladdin Aladdin eToken

Certified Engineer2009 Aladdin eToken

Certified EngineerAladdin Aladdin Safeworld

Certified Engineer2009 Aladdin Safeworld

Certified EngineerMicrosoft Microsoft Certified

Professional (MCP)2009 Microsoft Certified

Professional (MCP)Microsoft Microsoft Certified

Technology Specialist (MCTS)

2010 Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

2010 Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

Microsoft Microsoft Certified Systems Engineer

2010 Microsoft Certified Systems Engineer

Page 58

Page 59: Cerere finantare (docx)

(MCSE) (MCSE)

11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/ internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

Ministerul Aparării – Curs administrator PKI (Public Key Infrastructure)

TrainerDecembrie 2007 0

Spitalul Militar de Campanie (Ministerul Aparării) – Implementare PKI(Public Key Infrastructure)

Security Product Engineer

Ianuarie 2008- Februarie 2008

0

Administratia Porturilor Maritime Constanta – Implementare PKI (Public Key Infrastructure)

Security Product Engineer

Februarie 2008 0

SNGN Romgaz SA –Implementare PKI (Public Key Infrastructure) si CMS (Card Management System), instruire PKI si CMS

Security Product Engineer, Trainer

Martie 2008- iunie 2008 0

Page 59