Cerere de Finantare BOGVAL

of 13 /13
Anexa 1 CERERE DE FINANŢARE INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar Instituţ ia Data înregistrării Numele şi prenumele persoanei care  înregistrează Număr de  înregistrare Semnătura Număr cerere de proiecte* * Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere..  TITLUL PROIECTULUI ACIZITIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE SPECIFICE ACTIVITATII S.C. GEOTERM S.R.L. 1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 1.1. SOLICITANT Denumirea firmei S.C. GEOTERM S.R.L. Număr de înregistrare la Registrul Comerţului J03/125/2008 Cod Unic de Înregistrare / CIF RO 177561 Adresa poştală STR. FRATII GOLESTI, BL. S6, SC. B, AP. 13 Cod poştal 110174 Poştă electronică [email protected] 1.2. TIPUL SOLICITANTULUI x Societate comercială Societate cooperativă Se bifează cu X căsuţa corespunzătoare. DATE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALĂ / COOPERATIVĂ 1

Embed Size (px)

Transcript of Cerere de Finantare BOGVAL

Page 1: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 1/13

Anexa 1

CERERE DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UEFORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICEÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar 

Instituţia

Data înregistrării

Numele şiprenumelepersoanei care

 înregistrează

Număr de înregistrare

Semnătura

Număr cerere deproiecte** Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere..

 TITLUL PROIECTULUI

ACIZITIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE SPECIFICE ACTIVITATII

S.C. GEOTERM S.R.L.

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. SOLICITANT

Denumirea firmei S.C. GEOTERM S.R.L.

Număr de înregistrare laRegistrul Comerţului J03/125/2008

Cod Unic de Înregistrare / CIF RO 177561

Adresa poştală STR. FRATII GOLESTI, BL. S6, SC. B, AP. 13

Cod poştal 110174

Poştă electronică [email protected]

1.2. TIPULSOLICITANTULUI

x Societatecomercială

Societatecooperativă

Se bifează cu X căsuţa corespunzătoare.

DATE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALĂ /COOPERATIVĂ

1

Page 2: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 2/13

Anul înfiinţării 2008

La data depunerii Cereriide finanţare

În anul anterior depunerii Cereriide finanţare*

Număr de angajaţi 28 20

Cifra de afaceri 360.000

Profitul / Profitul dinexploatare 126.000

* Conform datelor din situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar corespunzător anului anterior.

2

Page 3: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 3/13

1.3. REPREZENTANTUL LEGAL

Nume şi prenume PETREANU GEORGE

Funcţie IMPUTERNICIT

Număr de telefon 0764/ 516 789

Număr de fax 0248/ 215 195

Poştă electronică [email protected]

1.4. PERSOANA DE CONTACT

Nume şi prenume DIACONU TRAIAN

Funcţie DIRECTOR ECONOMIC

Număr de telefon 0769/ 677 853

Număr de fax 0248/ 215 195

Poştă electronică [email protected]

1.5. BANCA

Banca /Sucursală B.C.R. PITESTI – ARGES

Adresa B-DUL REPUBLICII, NR. 34, PITESTI, ARGES

Cod IBAN RO49 RNCB24681012 RO01

1.6. SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

A) Aţi beneficiat de asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri publice sau

de împrumut din partea unei instituţii financiare în ultimii 3 ani?

D

a

N

u xDacă da, specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte:

Titlul proiectului şi nr.de referinţă …

Stadiul implementăriiproiectului

În curs deimplementare

Finalizat

Rezultate propuse şi/saurealizate …

Valoarea proiectului (înlei) …

Sursa de finanţare …

B) Specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri definanţare aţi mai solicitat/ beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani.

Da

Nu x

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Denumirea programuluişi nr. de înregistrare alproiectului

Sursa de finanţare …

3

Page 4: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 4/13

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

TITLUL PROIECTULUI

ACIZITIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE SPECIFICE ACTIVITATII S.C. GEOTERM S.R.L.

2.1. AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DEINTERVENŢIE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”

OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şiintangibile”

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de

 întreprinderile mici şi mijlocii” „Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi

mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii”

2.2. LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

România

Regiunea dedezvoltare SUD MUNETINA

 Judeţul ARGES

Localitatea PITESTI

Adresa STR. FRATII GOLESTI, BL. S6, SC. B, AP. 13

2.3. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.0. Activitatea (Codul/ codurile CAEN)pentru care se solicită finanţarenerambursabilă

3720 - Recuperarea deseurilor siresturilor nemetalice reciclabile

2.3.1. Obiectivul proiectului

Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. GEOTERM S.R.L., de a dezvoltaactivitatea acesteia si de a deveni unul din liderii pietei de colectare a deseurilor in judetul Arges. Pentruaceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie lacresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul colectarii de deseuri, la imbunatatirea raportului cost/pret,pentru sprijinirea autoritatilor locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimulacolectarea selectiva a deseurilor, realizarea de campanii de constientizare a populatiei, precum si la crestereacotei de piata.Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea activitatii companiei prin extinderea simodernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona echipamente de depozitare si colectare noi,moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de colectare, la dezvoltarea durabila a companiei,la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitionalconcretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa seobtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantiisocietatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catrereprezentantii societatii, referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a serviciilor prestate de firma noastra.Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prinachizitionarea de containere noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea,

dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea sidiversificarea gamei de servicii prestate.In mod implicit, achizitionarea containerelor noi si performante, de ultima generatie, deschide perspective noipentru societate prin contractarea de noi servicii de calitate in ceea ce priveste colectarea deseurilor; aceastainseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne,

4

Page 5: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 5/13

utilizate in industria protectiei mediului, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducereatimpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la ocrestere a cotei de piata.Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii serviciilor, cat si valorificareaconceptelor moderne si reducerea poluarii.Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va presta serviciiimbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatiiurmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata.Cresterea in valoare si in calitate a serviciilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, peinovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitatecrearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducereacheltuielilor si a poluarii mediului.

Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, insensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite.

2.3.2. Context

Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria prestarii deservicii in ceea ce priveste protectia mediului, domeniul colectarii deseurilor, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei societatii, si a gradului de confort si, implicit, avalorii de piata a obiectivelor respective. Aceste servicii sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum

si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate inzona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind noilor cladiri destinate constructiei de apartamente, dar si cladiri de birouri (agenti economici). cladirile sociale si sediiadministrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si alobiectivelor firmei, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar inacelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate.

2.3.3. Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile

Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta estegenerat de faptul ca firma functioneaza in jud. Arges din 2008, perioada in care activitatea s-a dezvoltat,ajungand la o cifra de afaceri de peste 360.000 RON la finele anului 2009 cu un profit net de 126.000 RON. Incontextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectivnecesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit,

imbunatatirea si diversificarea serviciilor prestate urmare achizitionarii unor containere noi, superioaretehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul prestarii unor servicii performante la niveleuropean. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pefondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice,precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de protectie a mediului.

2.3.4. Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este cazul)

Beneficiari directi ai proiectului vor fi angajatii noi ai firmei GEOTERM S.R.L. in cadrul careia se realizeazainvestitia. Acestia reprezinta grupul tinta al proiectului ce va beneficia de conditii foarte bune de munca avand

in vedere nivelul ridicat tehnologic al utilajelor. De asemenea, putem identifica firma GEOTERM S.R.L. ca unbeneficiar direct al proiectului, avand in vedere modul in care containerele ce urmeaza sa fie achizitionateurmeaza sa imbuntateasca activitatea de productie.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt clientii firmei GEOTERM S.R.L., ce vor beneficia de servicii de calitate

si in totala siguranta. Nu in ultimul rand, un beneficiar direct est chiar mediul social prin cresterea gradului deocupare al fortei de munca calificate.

2.3.5. Resursele implicate în realizarea proiectului

In vederea realizarii proiectului se vor utiliza resursele proprii firmei GEOTERM S.R.L. si anume: sediulsocietatii ce este dotat cu echipamente IT (calculatoare, multifunctionale, telefoane, faxuri, retea internet)precum si orice alte resurse necesare realizarii si implementarii proiectului (autoturisme, software-uri specifice,laptop-uri). Resursele umane - echipa de proiect este formată din responsabilul de proiect, responsabilul tehniccu proiectul si responsabilul economic.De asemenea in realizarea proiectului vor fi implicate resursele firmei de consultanta ce va indruma firma invederea realizarii si implementarii respectivului proiect. Activitatea echipei de proiect va fi in stransa colaborarecu firma de consultanta. Membrii echipei de consultanti se vor implica in producerea rezultatelor in ceea cepriveste realizarea documentelor majore ale proiectului, va urmari adoptarea tuturor deciziilor strategice sioperationale subsumate realizarii obiectivelor proiectului si a rezultatelor acestuia in conformitate cuconstrangerile temporale, financiare si tehnice ale proiectului, vor asigura monitorizarea constanta a activitatilor si subactivitatilor proiectului pe toata durata sa de derulare. Monitorizarea va avea rolul masurariiperformantelor proiectului si a eventualelor abateri ale acestuia, inclusiv identificarea principalelor solutii si

5

Page 6: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 6/13

inaintarea de propuneri managementului proiectului.

2.3.6. Activităţi previzionate şi rezultate anticipate

Nr.crt.

Activitate/ subactivităţi Rezultate Indicatori deevaluare

Resurseimplicate

1 Contractare servicii pentrurealizarea si implementareaproiectului – organizarea sidesfasurarea selectiei de

oferte servicii de consultanta

Formarea echipeice manageriazaproiectul

Semnareacontractului deservicii deconsultanta si

management proiect

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.

2 Informare si publicitate Anuntarea semnariicontractului definantare siincepereaactivitatilor dinproiect de catrecompanie in presalocala sau nationala

Un anunt de presapublicat

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.Furnizorul deservicii deconsultanta

3 Organizarea si desfasurareaselectiei de oferte decontainere

Redactaredocumentatiiatribuire

Transmiteredocumentatiiatribuire catrepotentiali ofertanti

Evaluare oferte

Incheierecontract/contractefurnizare utilaje

Documentatiiatribuire(caiete desarcini)

Numar de ofertetransmise

Raport si procesverbal al proceduriide achizitie

Contract/contracte defurnizare cu ofertantul/ ofertantii

casataigatori –Valoarea contractului

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.

Furnizorul deservicii deconsultanta

4 Achizitia si predarea-primireacontainerelor 

Containereachizitionate

Numar de containereachizitionate – 75buc.

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.Furnizorul deservicii deconsultanta

5 Plata furnizorului de servicii deconsultanta

Efectuarea platiicatre firma deconsultanta

conformcontractului

Procese verbaleincheiate intre firma

de consultanta si

companie

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.

6 Intocmire si depunere dosar rambursare

Valoare rambursataconform

contractului definanatare

Valoarea obtinuta ladecontare conform

contractului definantare

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.Furnizorul deservicii deconsultanta

7 Informare si publicitate Anuntareaimplementarii cusucces a proiectului

de catre companiein presa locala saunationala

Realizare materiale

Un anunt de presapublicat

Autocolante sau

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.

Furnizorul deservicii deconsultanta

6

Page 7: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 7/13

informative placute

8Realizare raport de progres Raport de progres

redactatGradul de realizare aproiectuluiinvestitional

Echipa de proiect

GEOTERMS.R.L.

Furnizorul deservicii deconsultanta

Daca este necesar, se vor insera linii suplimentare în tabel.

2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Echipa de proiect este formata din angajatii SC Casata SRL dupa cum urmeaza:- directorul proiectului – ___GEORGE BOGDAN___, reprezentant legal - imputernicit pentru acest proiect.- responsabilul economico - financiar – _____DIACONU TRAIAN________, responsabil cu aspectele

financiare ale proiectului- responsbil tehnic si operational –, _____TOTIRESCU ANDRA______ responsabil din punct de vedere tehnic

si operational al proiectului.Acestea sunt persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizareaacestei investitii. In plus, acestia detin o experienta anterioara bogata in gestionarea de proiecte si o

capacitatea suficienta de a asigura resursele tehnice si financiare necesare implementarii.

  Activitatea echipei de proiect va fi in stransa colaborare cu firma de consultanta care va urmarimanagementul proiectului. Membrii echipei de consultanti se vor implica in producerea rezultatelor in ceea cepriveste realizarea documentelor majore ale proiectului, va urmari adoptarea tuturor deciziilor strategice sioperationale subsumate realizarii obiectivelor proiectului si a rezultatelor acestuia in conformitate cuconstrangerile temporale, financiare si tehnice ale proiectului, vor asigura monitorizarea constanta a activitatilor proiectului pe toata durata sa de derulare. Monitorizarea va avea rolul masurarii performantelor proiectului si aeventualelor abateri ale acestuia, inclusiv identificarea principalelor solutii si inaintarea de propunerimanagementului proiectului. Managementul raportarii proiectului va asigura si elaborarea rapoartelor tehnice sifinanciare pentru evidentierea realizarilor tehnice ale proiectului, a chetuielilor efectuate, stadiul indicatorilor previzionati. Metodologia de implementare a proiectului trebuie sa conduca, in mod necesar la livrarea tuturor rezultatelor proiectului, in deplina conformitate cu specificatiile planului proiectului.

2.5. DURATA PROIECTULUI

Durata implementarii proiectului este de maxim 24 luni de la data semnarii contractului de finantare.

2.6. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

ActivitateDe la …

(luna … de la semnareacontractului)

Până la …(luna … de la semnarea

contractului)

1. Contractare servicii pentru realizarea siimplementarea proiectului – organizareasi desfasurarea selectiei de oferte servicii

de consultanta

luna 1 de la semnareacontractului

luna 2 de la semnareacontractului

2. Informare si publicitate luna 1 de la semnareacontractului

luna 2 de la semnareacontractului

3. Organizarea si desfasurarea selectieide oferte de containere

luna 2 de la semnareacontractului

luna 4 de la semnareacontractului

4. Achizitia si predarea-primireacontainerelor.

luna 4 de la semnareacontractului

luna 6 de la semnareacontractului

5. Plata furnizorului de servicii deconsultanta

luna 6 de la semnareacontractului

luna 7 de la semnareacontractului

6. Intocmire si depunere dosar 

rambursare

luna 7 de la semnarea

contractului

luna 8 de la semnarea

contractului7. Informare si publicitate luna 8 de la semnarea

contractuluiluna 9 de la semnarea

contractului

7

Page 8: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 8/13

2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Echipa de proiect este formata din angajatii SC Casata SRL dupa cum urmeaza:- directorul proiectului – ___GEORGE BOGDAN___, reprezentant legal - imputernicit pentru acest proiect.- responsabilul economico - financiar – _____DIACONU TRAIAN________, responsabil cu aspectele

financiare ale proiectului- responsbil tehnic si operational –, _____TOTIRESCU ANDRA______ responsabil din punct de vedere tehnic

si operational al proiectului.Acestea sunt persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizareaacestei investitii. In plus, acestia detin o experienta anterioara bogata in gestionarea de proiecte si o

capacitatea suficienta de a asigura resursele tehnice si financiare necesare implementarii.

  Activitatea echipei de proiect va fi in stransa colaborare cu firma de consultanta care va urmarimanagementul proiectului. Membrii echipei de consultanti se vor implica in producerea rezultatelor in ceea cepriveste realizarea documentelor majore ale proiectului, va urmari adoptarea tuturor deciziilor strategice sioperationale subsumate realizarii obiectivelor proiectului si a rezultatelor acestuia in conformitate cuconstrangerile temporale, financiare si tehnice ale proiectului, vor asigura monitorizarea constanta a activitatilor proiectului pe toata durata sa de derulare. Monitorizarea va avea rolul masurarii performantelor proiectului si aeventualelor abateri ale acestuia, inclusiv identificarea principalelor solutii si inaintarea de propunerimanagementului proiectului. Managementul raportarii proiectului va asigura si elaborarea rapoartelor tehnice sifinanciare pentru evidentierea realizarilor tehnice ale proiectului, a chetuielilor efectuate, stadiul indicatorilor previzionati. Metodologia de implementare a proiectului trebuie sa conduca, in mod necesar la livrarea tuturor rezultatelor proiectului, in deplina conformitate cu specificatiile planului proiectului.

2.5. DURATA PROIECTULUI

8. Realizare raport final si rapoarte deprogres

luna 9 de la semnareacontractului

luna 24 de la semnareacontractului

2.7. INDICATORI

Indicatori

La începutulperioadei deimplementar

e

La sfârşitulperioadei deimplementar

e

La sfârşitul perioadei demenţinere obligatorie a

investiţiei

(3 ani)Realizare

Active tangibile achiziţionate prinproiect (buc.) 30 75 75

Active intangibile achiziţionate prinproiect (buc.) 0 0 0

Suprafaţa de producţiemodernizată/construită prinproiect (mp)

0 0 0

Rezultat

Creşterea cifrei de afaceri (%) 10 % 25 % 40 %

Numărul locurilor de muncă create 28 28 48

Numărul locurilor de muncămenţinute 28 28 28

2.8. RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

Tip Denumire Mod de relaţionare

Program

Strategie

Proiect

Alt documentrelevant la nivelnaţional/regional

8

Page 9: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 9/13

2.9. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?Da X

Nu

Dacă NU, există activităţi în cadrul proiectului pentrucare solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru

care organizaţia este plătitoare de TVA ? Daca DA, vărugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentruactivităţile desfăşurate.

Da X

Cod

plătitorRO

Nu

2.10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Sustenabilitatea proiectului de investitii se va asigura prin eforturile financiare si materiale ale societatii.Proiectul detine un potential de autosustinere financiara ca urmare a implementarii sale si a stimulariicapacitatii de productie a societatii. Cererea in crestere pentru serviciile oferite de societatea noastra vabeneficia astfel de aportul containerelor achizitionate prin proiectul investitional. Proiectul investitional vacontribui la dezvoltarea de perspectiva a competitivitatii si profitabilitatii intreprinderii. Sustenabilitateaproiectului de investitii se va asigura prin aportul financiar propriu al intreprinderii. In fapt, proiectul detine in

mod intrinsec un potential de autosustinere financiara ca urmare a implementarii sale si a stimularii capacitatiide productie a intreprinderii. Dezvoltarea numarului de containere al societatii in sensul dinamizarii activitatilor operationale va determina amplificarea productiei si a deservirii unui numar superior de clienti. Intreprindereava detine in continuare potentialul asigurarii operarii si mentinerii investitiei realizate prin proiectul propus sprecofinantare atat din perspectiva mijloacelor financiare cat si din cea a resurselor umane. Proiectul investitionalva contribui la dezvoltarea de perspectiva a competitivitatii si profitabilitatii intreprinderii. Entitatile responsabilede asigurarea sustenabilitatii proiectului de investitii vor fi cele care asigura in prezent mentenanta mijloacelor de productie. De asemenea, fondurile necesare asigurarii mentenantei mijloacelor tehnologice vor fi furnizate inmod operativ de catre departamentul financiar-contabil al intreprinderii. Cele mai importante activitati cu privirela mentinerea investitiei realizate se refera la asigurarea mentenantei tehnico-functionale a containerelor achizitionate, in perspectiva medie si lunga de timp. Astfel, se va asigura in permanenta necesarul deconsumabile, intretinerea fizica a containerelor si echipamentelor.

Inca de la infiintarea sa managementul societatii a fost orientat spre cerintele pietei si satisfacereatuturor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu standardele nationale si internationale invigoare.

Consecutiv intrarii in exploatare a containerelor si echipamentelor, compania va dispune de ocapacitate crescuta de prestare de servicii, de un nivel calitativ net superior celei actuale, ca urmare, vomputea incheia contracte ferme si avantajoase cu mult mai multi clienti.

Conform estimarilor noastre consideram ca dupa realizarea acestei investitii, vor fi indepliniteprincipalele obiective ale societatii, si anume satisfacerea unui segment de piata mai mare si crestereaperformantelor calitative ale produselor obtinute.

2.11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Nr.crt.

Activitatea de informare şi publicitate (vă rugămdescrieţi pe scurt)

Durata estimată/Perioada

1.Anuntarea semnarii contractului de finantare si incepereaactivitatilor din proiect de catre companie in presa locala saunationala.

1 zi / luna 1

2.Anunt in presa privind demararea procedurii de achizitie de utilajesi echipamente

1 zi / luna 2 - 4

3.Aplicarea de autocolante , la loc vizibil pe containereleachizitionate;

3 ani / Luna 4 - 6

4.Anuntarea implementarii cu succes a proiectului de catrecompanie in presa locala sau nationala

1 zi / luna 8 - 9

9

Page 10: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 10/13

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI (VĂ RUGĂM SĂ EXPLICAŢIMODUL ÎN CARE PROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL „POLUATORULPLĂTEŞTE”)

Conform principiului „poluatorul plateste”, poluatorul este obligat sa suporte cheltuielile pentru realizareamasurilor de prevenire a poluarii sau sa plateasca pentru pagubele provocate de poluare.Nerespectarea principiului “poluatorul plateste” se concretizeaza in plan real in depasirea valorilor stabilite prin

standarde a emisiilor de poluanti periculosi.Respecatand acest principiu firma urmareste sa achizitioneze echipamente noi, moderne si confomestandardelor nationale si europene referitoare la protectia mediului.

3.2. DEZVOLTAREA DURABILĂ

Prin implementarea prezentului proiect compania urmareste sa-si consolideze pozitia pe piata specifica, princresterea productivitatii si scaderea timpilor de colectare a deseurilor, aducandu-si astfel contributia laconsolidarea si dezvoltarea sectorului productiv si de servicii din Romania. Astfel, prin modernizareacapacitatilor firmei se sustine dezvoltarea afacerii pentru viitor, neaducand atingere dezvoltarii continue sidurabile.Achizitionand aceste containere si echipamente putem confirma politica de mentinere a personalului angajatprecum si aducerea de noi salariati, fapt ce contribuie la realizarea unei dezvoltari economice si chiar socialedurabile.

Din punct de vedere al protectiei mediului amintim: reducerea poluarii solului cu plastic, harite si alte deseurineferoase, eliminarea disconfortului cetatenilor din cauza aspectului neplacut al punctelor de colectare.Din punct de vedere economic urmarim diminuarea cantitatii de deseuri prin recuperarea deseurilor reciclabile(sticla, plastic si hartie), dar si monitorizarea cantitatii de deseuri si aplicarea pentru evacuarea acestora.Din punct de vedere social se doreste imbunatatirea calitatii serviciilor de salubritate si implicit a confortului sistandardului de viata a populatiei, dar si crearea de noi locuri de munca.

3.3. EGALITATEA DE ŞANSE

In cadrul companiei GEOTERM S.R.L. se desfasoara activitati ce au in componenta echipelor delucru personal de ambele sexe, etnii, religii si apartenente politice diferite. Niciodata in cadrul firmeinu s-au facut discriminari pe baza de sex, apartenenta politica sau religioasa, etnie, rasa,nationalitate, nici la angajarea de personal nou si nici in exercitarea diferitelor activitati profesionalecotidiene. Mai mult, in cadrul tuturor proceselor proiectului se are in vedere integrarea principiuluiprivind egalitatea de sanse, urmarindu-se in mod consecvent promovarea exclusiva a masurilor vizand asigurarea corectitudinii din acest punct de vedere. Astfel, in privinta achizitionarii serviciilor de consultanta si a containerelor nu se va opera nici o discriminare privind atribuirea contractelor cu privire la statul de origine al furnizorului de servicii sau de utilaje sau al provenientei utilajelor respective.

De asemenea, nu se va accepta nici o discriminare a ofertantilor bazata pe consideratii precum structuraactionariatului sau provenienta capitalului acestora. Decisiv pentru procesul de selectie a casataigatorilor contractelor va fi continutul ofertelor. Respectarea principiului egalitatii de sanse va fi asigurata inimplementarea proiectului si prin asigurarea conditiilor juste de angajare a persoanelor competente pentruindeplinirea atributiilor prezente in fisele posturilor respective. In consecinta, unicul criteriu operant va fireprezentat de competenta profesionala a candidatului.

3.4. ACHIZIŢIIACHIZIŢII DEMARATE/ EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr.

crt.

Obiectul contractului/Acordului-cadru pentrurealizarea proiectului

Valoareareală

Proceduraaplicată

Data începeriiprocedurii

Datafinalizării

procedurii/Stadiul

proceduriiEuro Lei

1.

2.

ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr.

Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru

Valoareaestimată

Proceduraaplicată

Dataestimată

Dataestimată

10

Page 11: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 11/13

crt.

realizarea proiectului

pentru începereaprocedurii

*

pentrufinalizareaprocedurii

*

Euro Lei

1.Consultanta implementare simanagement proiect

2.678 11.435,06

Conform AnexaV din GhidulSolicitantului –Norme internede achizitii

prima luna prima luna

2. Containere GFA 1,5 (75 buc.) 39.845 170.138,15

Conform AnexaV din GhidulSolicitantului –Norme internede achizitii

a-2-a luna a-6-a luna

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a 3-a lună) de la semnarea acordului de finanţare.

4. BUGETUL PROIECTULUI/ SURSE DE FINANŢARE

4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE

CHELTUIALĂ

Nr.crt.

Denumireacheltuielii*

Valoarea totală

acheltuie

lii cuTVA(lei)

Valoareatotală

eligibilăa

cheltuielii (lei)

Finanţarea nerambursabilăContribuţia

proprie

Prevederile

legale

Procentul(%)

Valoareafinanţăriinerambur

sabile(lei)

lavaloare

aeligibil

ă acheltuielii (lei)

Cheltuieli

conexeşi

neeligibile (lei)

0 1 2 = 3+8 3 = 6+7 4 5 6 7 8

TerenClădire(total), dincare:– Achiziţie– Construcţie– Modernizare– …

Mijloace fixe(total), dincare:– Tangibile– Intangibile

202.464,4 170.138,15

Ordin

1.194/200

9 Ordin

1.704/200

9

60,00 % 102.082,89 68.055,26 32.326,25

Consultanţă(total), dincare:– pentrupregătireaproiectului– elaborare destudii tehnice,etc.– pentruimplementarea proiectului

13.607,72 11.435,06

Ordin

1.194/200

9 Ordin

1.704/200

9

60,00 % 6.861,03 4.574,03 2.172,66

Instruirespecializată

11

Page 12: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 12/13

Nr.crt.

Denumireacheltuielii*

Valoarea totală

acheltuie

lii cuTVA(lei)

Valoareatotală

eligibilăa

cheltuielii (lei)

Finanţarea nerambursabilăContribuţia

proprie

Prevederile

legale

Procentul(%)

Valoareafinanţăriinerambur

sabile(lei)

lavaloare

aeligibil

ă acheltuielii (lei)

Cheltuieli

conexeşi

neeligibile (lei)

0 1 2 = 3+8 3 = 6+7 4 5 6 7 8

Alte cheltuieli–

TOTAL 216.072,12

181.573,21 60,00 % 108.943,92 72.629,29 34.498,91

* Cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.

4.2. SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI

Nr.

crt.Surse de finanţare Valoare (lei)

i Valoarea totală a proiectului 216.072,12

iiValoarea neeligibilă aproiectului 34.498,91

iiiValoarea eligibilă aproiectului 181.573,21

1Ajutor financiarnerambursabil solicitat 108.943,92

2 Contribuţia solicitantului 107.128,2

2.1 Contribuţia în numerar 107.128,2

2.2 Contribuţia prin împrumut

4.3. GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE

Cerere derambursare

nr.

Activitatea/ subactivitateapentru care se solicită

rambursarea

Sumaestimativă

derambursat

(lei)

Data estimativă adepunerii (luna … de la

data semnăriicontractului)

1Achizitia utilajelor / Plata

serviciilor de consultanta1.074.904 luna a-VII-a

4.4. PREFINANŢARE

Solicit prefinanţare Da Nu X

Dacă DA, vă rugăm specificaţi

Data estimată a depunerii Cererii deprefinanţare la OI IMM …

% din valoarea totală a ajutorului financiarnerambursabil solicitat …

Cuantumul sumei solicitate (lei) …

12

Page 13: Cerere de Finantare BOGVAL

8/3/2019 Cerere de Finantare BOGVAL

http://slidepdf.com/reader/full/cerere-de-finantare-bogval 13/13

5. DECLARAŢIE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate îndocumentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pe care o solicit este necesarăproiectului conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am luat la cunoştinţă de nici un motiv pentru careproiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile

şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din

Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

Data 19.01.2010

Funcţia ocupată înorganizaţie

IMPUTERNICIT – REPREZENTANT LEGAL

Nume şi prenume (litere

mari de tipar)

PETREANU GEORGE

Semnătura şi ştampila

13