Prezentare seminarii geoagiu

53
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI LN 4873 – RO WBTF 050327-RO 2012 Derulat de MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Campanie de conștientizare publică Etapă – Seminarii locale la nivel de comune www.inpcp.ro www.inpcp-campanie.ro

Transcript of Prezentare seminarii geoagiu

Page 1: Prezentare seminarii  geoagiu

CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI

LN 4873 – ROWBTF 050327-RO

2012

Derulat de MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Campanie de conștientizare publică

Etapă – Seminarii locale la nivel de comune

www.inpcp.rowww.inpcp-campanie.ro

Page 2: Prezentare seminarii  geoagiu

Componența echipei de experți de mediu implicată în campania de conștientizare a proiectului

1. Prof. univ. dr. ing. Vladimir ROJANSCHI - Universitatea Ecologică

din Bucureşti, [email protected]

2. Conf. univ. dr. Mihaela VASILESCU - Universitatea Ecologică din

Bucureşti,

3. Conf. dr. ing. Horia-Victor HĂLMĂJAN - Universitatea de Științe

Agronomice și Medicină Veterinară din București, [email protected]

4. Sef lucrări dr. Giuliano TEVI - Universitatea Ecologică din Bucureşti,

[email protected]

5. Conf. univ. dr. Florian GRIGORE-RĂDULESCU - Universitatea

Ecologică din Bucureşti, [email protected]

Page 3: Prezentare seminarii  geoagiu

NUTRIENŢII, O PROBLEMĂ

Page 4: Prezentare seminarii  geoagiu

Obiectivele proiectuluiObiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin

Guvernului României în vederea alinierii la cerinţele Directivei

Nitraţilor a Uniunii Europene prin:

• reducerea poluării cu nutrienţi a corpurilor de apă

• promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional

• sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii

instituţionale

Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a poluării cu

nutrienţi a apelor ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un

management integrat al solului şi apelor.

I. Prezentarea proiectului

Page 5: Prezentare seminarii  geoagiu

Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi Ordinul nr. 241/2005 - prima

desemnare a zonelor vulnerabile

și potențial vulnerabile în

România a fost efectuată de

ICPA împreună cu Administrația

Națională “Apele Române”

zonele vulnerabile la nitrați

din surse agricole au

reprezentat perimetrele a 255

localități din România,

O. nr. 1552/2008 - a doua desemnare au reprezentat perimetrele a 1963 localități

din România

Până la 31 decembrie 2012 – a treia desemnare a zonelor vulnerabile și

potențial vulnerabile în România

I. Prezentarea proiectului (2)

Page 6: Prezentare seminarii  geoagiu

Componenta 1: Investiţii la nivel de comună în zone vulnerabile la nitraţi

investiții integrate în canalizări și stații de epurare, țintind poluarea cu nutrienți din surse sociale

investiție pilot într-o stație de biogaz, ca alternativă la compostarea aerobă a gunoiului de grajd

sisteme de depozitare și manipulare a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere – la nivel de comună;

plantarea perdelelor forestiere cu rol în protecția apelor de suprafață și în prevenirea eroziunii solului;

reabilitarea pășunilor; acțiuni demonstrative rezultate din îmbunătățirea calității apelor și a condițiilor de igienă; promovarea respectării ”Codului de bune practici agricole”

Sursă foto: Ministerul Mediului și Pădurilor, website proiect - http://www.inpcp.ro/ro/page/13/welcome.html

I. Prezentarea proiectului (3)

Page 7: Prezentare seminarii  geoagiu

Componenta 2: Dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale:

• componentă adresată consolidării capacității Ministerului Mediului și Pădurilor, Administrației Naționale ”Apele Române”, precum și a altor autorități implicate, la nivel național, regional sau județean, implementarea Directivei Nitrați:

• instruirea diverselor categorii de specialiști, vizite de lucru, schimb de experiență, etc.•s-a achiziționat aparatură pentru analize de laborator și în teren, s-a construit Centru

Internațional de Instruire de la Voina (Argeș), este în curs de extindere rețeaua națională de monitorizare a calității apelor freatice prin construcția unui număr suplimentar de 115 piezometre

Sursă foto: Ministerul Mediului și Pădurilor, website proiect - http://www.inpcp.ro/ro/page/13/welcome.html

I. Prezentarea proiectului (4)

Page 8: Prezentare seminarii  geoagiu

I. Prezentarea proiectului (5)

Componenta 3: Campanie de conștientizare publică a proiectului:• Întâlniri de lucru regionale cu reprezentanți ai autorităților implicate (11

orașe), de ex.: consilii locale, agenții de protecția mediului, autorități bazinale ale apelor;

• 250 evenimente în localitățile incluse în proiect;• caravană de promovare a proiectului în localitățile implicate;• activitate de instruire a autorităților locale, fermierilor și crescătorilor

individuali de animale, cadrelor didactice, preoților, personalului sanitar, etc. în toate localitățile implicate în proiect (86 localități);

• activităţi de educare a copiilor din localităţile incluse în proiect (86 localităţi).

Etapa actualăSeminarii locale pentru:

• autorități locale;• asociații de fermieri sau fermieri individuali;• cadre didactice, alți lideri din mediul rural, elevi de școală

Page 9: Prezentare seminarii  geoagiu

A. În gospodăriile ţărăneşti

Dejecții de origine umană sau

animală

B. În agricultură

Depozitarea gunoiului de

grajd pe câmp

Aplicarea gunoiului de

grajd în perioade interzise

Utilizare incorectă a

îngrăşămintelor chimice

II. Surse de contaminare

Cauzele contaminării:

Page 10: Prezentare seminarii  geoagiu

Exemplu:

II. Surse de contaminare (2)

Nitraţi + NitrițiMicroorganisme: bacterii virusuri, paraziţi şi fungi provenind din dejecții de origine umană sau animală.

Page 11: Prezentare seminarii  geoagiu

Lipsa protecţiei la gura fântânilor facilitează poluarea ACVIFERULUI FREATIC prin scurgeri directe

II. Surse de contaminare (3)

Page 12: Prezentare seminarii  geoagiu

Depozitarea gunoiului de grajd pe câmpII. Surse de contaminare (4)

Page 13: Prezentare seminarii  geoagiu

Aplicarea gunoiului de grajd în perioade interzise

II. Surse de contaminare (5)

Page 14: Prezentare seminarii  geoagiu

II. Surse de contaminare (6)

Page 15: Prezentare seminarii  geoagiu

Acvifer cu nivel liber

Nivel hidrostatic

Direcţia de curgere

Zonă nesaturată

Direcţia de curgere

Zonă nesaturată

Nivel hidrostatic

{

Direcţia de curgere

Zonă nesaturată

Nivel hidrostatic

Apa transportă şi transformă compuşii azotului

Relația dintre apele de suprafață și apele subterane

II. Surse de contaminare (7)

Page 16: Prezentare seminarii  geoagiu

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi

III.1. Legislaţie europeană Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole

Ce-și propune?

reducerea poluării apelor cu nitrați rezultați din activitatea agricolă;

prevenirea oricărei noi poluări de acest tip.

Mijloace stabilirea zonelor vulnerabile la nitrați și actualizarea periodică a acestora; realizarea codurilor de bune practici agricole și aplicarea acestora în mod voluntar

de către agricultori (art. 4 alin. 1 pct. a din Directiva 91/676/CEE ); în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați aplicarea prevederilor Codului de

bune practici agricole de către fermieri şi producători agricoli este obligatorie și respectarea anumitor prevederi reprezintă o condiție pentru plata unică pe suprafață (Ordinul comun 296/2005 MMGA/ 216/2005 MAPDR, Art. 6);

programe de informare și instruire a fermierilor în vederea aplicării acestor practici agricole ”prietenoase pentru mediu”.

Page 17: Prezentare seminarii  geoagiu

III.2. Legislaţie românească III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (2)

Legea Mediului – OUG nr. 195/2005

Legea Apelor – Legea 107/1996

Legea Fondului Funciar – Legea 18/1991

Calitatea aerului înconjurător - Legea nr. 104/2011

Codul Silvic – Legea 46/2008

Reglementări privind nitrații

Reglementări pentru apă potabilă

Reglementări pentru calitatea apelor descărcate în canalizare, în

emisar și eficiența stațiilor de epurare

Valoare maxime admise: Nitraţi - 50mg/l

Nitriţi - 0,5 mg/l

Amoniu - 0,5 mg/l

Page 18: Prezentare seminarii  geoagiu

18

HG 974/2004 – amendată în 2012 „(11). Primăriile întocmesc inventarul tuturor surselor de apă destinată

consumului uman de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale cum sunt fântâni publice, fântâni individuale, izvoare, captări locale – drenuri, foraje precum şi alte asemenea surse de apă destinate consumului uman, o actualizează anual şi o raportează autorităţii teritoriale de sănătate publică.”

„(2) La evaluarea/inspecţia sanitară a instalaţiilor individuale de apă de folosinţă publică, a fântânilor publice şi a izvoarelor se utilizează fişa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa la prezentele norme.

(6) Primăria va lua toate măsurile necesare, indicate de specialiştii autorităţii teritoriale de sănătate publică, pentru asigurarea calităţii apei în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme sunt mai mari decât cele prevăzute în Legea nr. 458/2002, republicată.

(7) Populaţia va fi informată asupra calităţii apei prin postarea pe site-ul autorităţii teritoriale de sănătate publică a raportului judeţean privind calitatea apei potabile, iar primăria va asigura avertizarea populaţiei la loc vizibil şi protejat prin afişarea înscrisurilor: „apa este bună de băut”, sau „apa nu este bună de băut”, sau „apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici”, după caz. ”

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (3)

Page 19: Prezentare seminarii  geoagiu

19

Fişa 3. Evaluare/inspecţie sanitară fântână publicăInformaţii generale: Direcţia de Sănătate Publică.......Numele evaluatorului.......Localitatea.......Informaţii fântână: Număr consumatori.......Adâncime.......

III. Informaţii pentru evaluarea riscului Risc 1. Există surse de poluare (latrină/grajd/depozit de gunoi/coteţe) Da/ Nu2. Distanţa între sursa de poluare şi fântână de cel puţin 10m Da/ Nu3. Pereţii fântânii amenajaţi pentru a preveni orice contaminare exterioară

Da / Nu4. Pereţii fântânii prevăzuţi cu ghizduri cu înălţimea de 70 – 100 cm deasupra solului şi

60 cm sub nivelul acestuia Da/ Nu5. Este fântâna protejată cu capac? Da/ Nu6. Este fântâna dotată cu acoperiş? Da/ Nu7. Este dotată cu găleată proprie/pompă/hidrofor? Da/ Nu8. Există perimetru de protecţie amenajat în pantă, cimentat sau pavat? Da/ Nu

Dacă există un rezervor9. Este acoperit şi protejat potrivit cerinţelor de ordin sanitar? Da/ Nu10. Sunt ventilele protejate? Da/ Nu

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (4)

Page 20: Prezentare seminarii  geoagiu

20

Fişa 3. Evaluare/inspecţie sanitară fântână publică11. Prezintă rezervorul fisuri/spărturi? Da/ Nu12. Există pierderi în sistemul de distribuţie?

Da/ Nu13. Este pavată şi împrejmuită zona din jur?

Da/ Nu14. Se acumulează apă în jurul rezervorului (este necesară drenarea)? Da/ Nu15. Există deşeuri solide pe o rază de 10 m în jurul rezervorului? Da/ Nu16. Este marginea rezervorului fisurată sau erodată? Da/ Nu17. Există pierderi la robinetul de golire? Da/ Nu

Scorul riscului de contaminare: - pentru fântâna publică: 6 – 8 = foarte mare; 4 – 5 = mare; 2 – 3 = mediu; 0 – 1 = mic- pentru instalaţia de apă cu rezervor: 7 – 9 = foarte mare; 5 – 6 = mare; 3 – 4 = mediu; 0 – 2 = mic

IV. Rezultate şi recomandări: Au fost identificate următoarele puncte cu risc: ..................................................................(nr. 1 -

17)Măsuri de

remediere ..............................................................................................................................

Semnătura medicului /asistentului igienist/inspectorului sanitar .........................................................

Departamentele de supraveghere în sănătate publică şi serviciile de control vor putea adaptaformatul fişelor în funcţie de atribuţii, conţinutul informaţiilor şi scopul pentru care acestea suntcolectate.

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (5)

Page 21: Prezentare seminarii  geoagiu

Autorizarea activităţilor

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (6)

8 AGENTII REGIONALE pentru protecţia mediului

34 AGENȚII JUDEȚENE pentru protecția mediului

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE

ROMÂNE11 Administrații Bazinale de

Apă

Page 22: Prezentare seminarii  geoagiu

FERME

FERMEMAI PUȚIN DE 1OO UVM

FERMEMAI MULT DE 100 UVM

ACORD DE MEDIU

FĂRĂACORD DE MEDIU

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (7)

Autorizarea activităţilor

Page 23: Prezentare seminarii  geoagiu

FERMEMAI MULT DE 1OO UVM

STUDIU AGROCHIMIC

OFICIUL DE STUDII

PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE

JUDEŢEANPLAN DE MANAGEMENT AL

NUTRIENȚILOR*Actualizare 4-5 ani

În acord cu cerințele

Acordului de Mediu

● Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este responsabil de actualizarea Planului de management al nutrienților

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (8)

Autorizarea activităţilor

Page 24: Prezentare seminarii  geoagiu

FERME<1OO UVM INSTITUTUL

NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRUPEDOLOGIE

AGROCHIMIE SI PROTECTIA

MEDIULUI – ICPABUCURESTI

Standardele privind cantitățile maxime de

îngrășăminte

La nivel de comună

Plan cadru de management la nivelul comunei OSPA adaptează Planul de Management al Nutrienților pentru fiecare ferma Se actualizează anual

III. Aspecte privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (9)

Page 25: Prezentare seminarii  geoagiu

Analiza apei – Concentraţii Maxim Admise (CMA)

• Cea mai simplă analiză posibilă

1. Se prelevează proba de apă 2. Se introduce banda 2 secunde în apă3. Se compară cu scara etalon 4. Se interpretează rezultatul

CMA – Nitraţi = 50 mg/l CMA – Nitriţi = 0,5 mg/l

IV. Control/analize contaminanți

Page 26: Prezentare seminarii  geoagiu

Reabilitarea fântânilor publice

IV. Control/analize contaminanți (2)

Analiza apei:

la construcție

apariția unui nou-născut în familie

Page 27: Prezentare seminarii  geoagiu

• Prezenţa NO-3 în apa de fântână

• Methemoglobinemia (MHb) sau “sindromul copilului albastru” a fost consemnat în Japonia cu câteva sute de ani în urmă - Boala “Kuchikuro” sau boala „gurii negre”.

• În forma în care boala este cunoscută în prezent, ea a fost descrisă pentru prima dată în anul 1945 de către Hunter Comly din SUA, care a descoperit legătura dintre consumul apei de fântână cu o concentraţie mare de nitraţi şi producerea methemoglobinemiei. Nou născut cu cianoză

V. Riscuri pentru sănătate

Page 28: Prezentare seminarii  geoagiu

0

100

200

300

400

500

Nr. Cazuri 206 210 171 453 334 234 293 259 215 243 128 89

'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '09

Cazuri de intoxicaţii acute cu nitraţi prin consumul apei de fântână în România (1997-2009)

V. Riscuri pentru sănătate (2)

Page 29: Prezentare seminarii  geoagiu

Preparea laptelui pentru

bebeluş cu apă

contaminată cu nitraţi

Fierberea apei NU elimină nitraţii, ci îi poate concentra!

Tratament de urgenţă: Albastrul de metilen (1-2 mg/kg în soluţie 1% intravenoasă cu ser fiziologic).

V. Riscuri pentru sănătate (3)

Page 30: Prezentare seminarii  geoagiu

VI. Soluții posibile

sisteme de canalizare și

stații de epurare

INVESTIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI

sisteme de depozitaregunoi de grajd și deșeuri

menajere

AUTORITATEAPUBLICĂ LOCALĂ

Page 31: Prezentare seminarii  geoagiu

Captare

Pompare

Staţie de tratare

Înmagazinare

Distribuţie apă potabilă

oraş/comună/sat

Colectare apă uzată menajeră

Pompare

Staţie de epurare

Descărcare apă uzată epurată

Nămol

Transport apă brută

Transport

Râu Transport apă potabilă

sisteme de canalizare și epurare a apelor

uzate (9 obiective de investiții în 7 localități)

AUTORITATEAPUBLICĂ LOCALĂ

VI. Soluții posibile (2)

INVESTIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI

Page 32: Prezentare seminarii  geoagiu

AUTORITATEAPUBLICĂ LOCALĂ

sisteme de depozitaregunoi de grajd și deșeuri

menajere

INVESTIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI

VI. Soluții posibile (3)

Page 33: Prezentare seminarii  geoagiu

Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitraţi

investiţii pentru instalarea unor facilitaţi eficiente de:

depozitare a gunoiului de grajd la nivel de gospodării individuale;

colectare a gunoiului de grajd;

colectare separată a deşeurilor menajere;

depozitare a gunoiului de grajd la nivel de comună;

aplicare pe terenurile agricole a compostului rezultat;

INVESTIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI

VI. Soluții posibile (4)

Page 34: Prezentare seminarii  geoagiu

La nivel de gospodării - platforme individuale Pana in prezent, un numar de 1.128 de

platforme individuale au fost livrate fermierilor

INVESTIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI

VI. Soluții posibile (5)

Page 35: Prezentare seminarii  geoagiu

Amara, Buzau

În primul lot au fost construite 14 platforme în 9 comune desemnate Centre de Demonstrare și Instruire.

În cel de-al doilea lot au fost construite și recepționate la terminarea lucrărilor un număr de 17 platforme din cele 18 localități aferente.

La nivel de comunăINVESTIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI

VI. Soluții posibile (6)

Craiesti, Mures

Platformă de depozitare a gunoiului de grajd

Page 36: Prezentare seminarii  geoagiu

La nivel de comună Furnizarea de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd (1)Sunt livrate comunelor următoarele echipamente:- încărcătoare frontale; - tractoare; - remorci; - cisterne vidanjă; - maşini de împrăştiat gunoiul.

INVESTIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI

VI. Soluții posibile (7)

Page 37: Prezentare seminarii  geoagiu

Organizarea sistemului de colectare şi utilizare a gunoiului de grajd

1. Colectarea şi transportul gunoiului de grajd de către fermieri prin mijloace proprii

VI. Soluții posibile (8)

Page 38: Prezentare seminarii  geoagiu

2. Sistem de colectare şi utilizare a gunoiului de grajd la nivel de comună, utilizând

echipamentele furnizate în cadrul proiectului

VI. Soluții posibile (9)

Page 39: Prezentare seminarii  geoagiu

Furnizarea de europubele pentru colectarea separată a gunoiului menajer

Alte investiţii în cadrul proiectului

VI. Soluții posibile (10)

Page 40: Prezentare seminarii  geoagiu

Apă de suprafaţă

Transpiraţie

Nivelul hidrostatic în timpul sezonului

de creştere

Nivelul hidrostatic în afara sezonului vegetativ

de creştere

Perdele forestiere de protecţie

Alte investiţii în cadrul proiectului

VI. Soluții posibile (11)

Page 41: Prezentare seminarii  geoagiu

● Programul de Acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole

(aprobat prin Decizia nr. 21130/DC/14.10.2010 a Comisiei Interministeriale pentru

aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din

surse agricole) ICPA elaborează un Program pentru informarea, instruirea şi consilierea

agricultorilor în scopul promovării şi punerii în aplicare a:

Codului de bune practici agricole

Programelor de acţiune

● Programul local de acțiune

se elaborează pentru fiecare localitate vulnerabilă pe baza PROGRAMULUI-

CADRU și a datelor specifice locale furnizate de ICPA. Programul propus

se supune dezbaterii publice și, după adoptare, se afișează la PRIMĂRIE și

se distribuie fiecărui producător agricol sau fermier pe baza de semnătura

(art. 11 Ordin comun 296/2005 MM și 216/2005 MADR)

VII. Măsuri de protecţie a mediului

Page 42: Prezentare seminarii  geoagiu

neaplicarea pe terenul agricol a îngrăşămintelor în perioadele de

interdicţie

realizarea unor platforme/depozite individuale pentru gunoiul de grajd;

colectarea şi transportul gunoiului de grajd la depozite comunale la

nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

● Măsuri pentru reducerea poluării cu nutrienţi

VII. Măsuri de protecţie a mediului (2)

Page 43: Prezentare seminarii  geoagiu

nu se efectuează administrarea îngrăşămintelor chimice şi organice pe

terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă: minim  1 m pentru terenurile cu pantă de până la 12%;  minim 3 m pentru terenurile cu pantă de peste 12% 

dimensiunea fâşiilor de protecţie a corpurilor de apă în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi se specifică de autorităţile administraţiei locale pe baza studiilor ICPA

nu se administrează îngrăşăminte chimice şi organice în zonele de

protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru captările de apă potabilă

să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot substanţă activă/ha provenită

din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în decursul unui

an (în jur de 40 t gunoi de grajd în funcție de proveniența gunoiului de grajd);

● Măsuri pentru reducerea poluării cu nutrienţi

VII. Măsuri de protecţie a mediului (3)

Page 44: Prezentare seminarii  geoagiu

reabilitarea şi modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate existente

realizarea unor sisteme noi de canalizare şi de epurare a apelor uzate,

adaptate şi pentru mediu rural

monitorizarea depozitelor de deşeuri menajere

realizarea de perdele forestiere de protecţie

etanşarea fântânilor şi a foselor septice

schimbarea mentalităţilor

● Măsuri pentru reducerea poluării cu nutrienţi

VII. Măsuri de protecţie a mediului (4)

Page 45: Prezentare seminarii  geoagiu

Chestionar de colectare a informaţiilor Date despre calitatea apei de fântână

• Fişa prezintă date despre sursa de apă, respectiv: felul fântânii care a constituit sursa de apă (individuală sau publică), adâncimea fântânii, dacă fântâna are protecţie sanitară sau nu, distanţa faţă de latrină, tipul de îngrăşământ utilizat în grădină (numai îngrăşământ natural, numai îngrăşământ chimic, ambele tipuri, pesticide), date privind poluarea chimică, respectiv concentraţia de nitraţi şi nitriţi determinată în apa de băut şi metodele de determinare ale acestora, date privind poluarea microbiologică - prezenţa coliformilor fecali şi a streptococilor fecali şi metodele de determinare folosite.

VIII. Exercițiu

Page 46: Prezentare seminarii  geoagiu

46

Ce putem face?INSPECŢIE SANITARĂ1. Există o latrină la mai puţin de

10m? 2. Latrina este amplasată pe un

teren mai ridicat decât fântâna?3. Există o altă sursă de poluare la

mai puţin de 10m: gunoi de grajd sau gunoi menajer?

4. Sunt supuse contaminării găleata sau lanţul?

5. Sunt inadecvate înălţimea sau ghizdul (marginea) fântânii?

VIII. Exercițiu (2)

Page 47: Prezentare seminarii  geoagiu

47

Ce putem face?INSPECŢIE SANITARĂ6. Este ghizdul fântânii crăpat sau fisurat? 7. Zona betonată, pavată sau pietruită din jurul fântânii este

mai mică de 1 m?8. Terenul din jur favorizează stagnarea apei la mai puţin de 2

m de fântână? 9. Este fisurată împrejmuirea betonată din jurul fântânii?10. Sunt pereţii fântânii impermeabilizaţi într-un mod

neadecvat?11. Este canalul de scurgere crăpat sau spart, favorizând

băltirea apei în jurul fântânii?12. Este adecvat gardul din jurul fântânii pentru a împiedica

apropierea animalelor?

VIII. Exercițiu (3)

Page 48: Prezentare seminarii  geoagiu

48

Ce putem face?

INSTRUCŢIUNI• Se va desena o fântână cu toate

elementele enumerate în întrebările 1-12, ajutând proprietarul să identifice şi vizual elementele de risc.

• Se va răspunde cu DA sau NU la întrebări şi se va totaliza numărul răspunsurilor afirmative.

VIII. Exercițiu (4)

Page 49: Prezentare seminarii  geoagiu

49

Ce putem face?INTERPRETAREA REZULTATELOR

VIII. Exercițiu (5)

Page 50: Prezentare seminarii  geoagiu

• Informarea şi educarea populaţiei• Evitarea consumului de apă contaminată de către grupurile

vulnerabile: nou născuţi, femei însărcinate, bolnavi, bătrâni• Igienă în gospodărie• Depozitarea şi utilizarea corectă a gunoiului de grajd• Forarea unui puţ la o adâncime mai mare, într-un strat freatic

necontaminat• Utilizarea apei îmbuteliate pentru băut şi gătit• Îndepărtarea nitraţilor din apă prin metode fizice sau chimice• Conectarea la sisteme publice de aprovizionare cu apă şi

canalizare.

Concluzii (1)

Page 51: Prezentare seminarii  geoagiu

De ce să compostăm?

Compostul: este un foarte bun fertilizant, cu o compoziție complexă, asigurând

atât necesarul de azot, cât și alte elemente esențiale pentru creșterea plantelor;

poate fi împrăştiat numai în perioada de vegetaţie a culturilor; scade riscul de eroziune; îmbunătăţeşte conţinutul solului în humus; creşte capacitatea solului de a reţine apa; îmbunătăţeşte rezistenţa plantelor la factorii de stres biotici şi

abiotici.

Gunoi de grajd

Diferite materii

organiceCOMPOST

Concluzii (2)

sau

Page 52: Prezentare seminarii  geoagiu

ÎNGRĂŞĂMINTE NATURALE

Bălegar

Urina

Mustul de gunoi

Tulbureala

PRODUCŢII MAI MARI

Să folosim îngrăşăminte naturale!

Concluzii (3)

Page 53: Prezentare seminarii  geoagiu

Vă mulțumesc pentru participare!