Lucrare Dizertatie Cap 1

100
STUDIUL CUNOŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. Aspecte generale privind Impozitul pe profit . Considerat ca unul din cele mai dificile Standarde elaborate de IASC , Norma internatională regelementează problematica impozitelor curente si amânate. Un subiect foarte abordat în literatură de specialitate este problema raportului între contabilitate şi fiscalitate. Contabilitatea a apărut ca necesitate cu scopul de a supraveghea şi de a controla resursele, cheltuielile şi rezultatele obţinute din activitatea agenţilor economici. Contabilitatea trebuie să ofere o imagine fidelă asupra întregii activităţi a întreprinderii. De aceea, cel mai important principiu contabil este acela al imaginii fidele. În România, acest principiu este sursa uneia dintre cele mai mari divergenţe între contabilitate şi fiscalitate, aceasta nesubordonându-se principiului imaginii fidele, ci principiilor fiscale de impunere a întreprinderii. O explicaţie a celor

description

master

Transcript of Lucrare Dizertatie Cap 1

CAPITOLUL 1 STUDIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZDIN LITERATURA DE SPECIALITATESTUDIUL CUNOTERII N DOMENIU.SINTEZ DIN LITERATURA DESPECIALITATE.Aspecte generale pr!n" I#p$%t&l pe pr$'t .Considerat ca unul dincele mai dificile Standarde elaborate de IASC, Normainternational regelementeaz problematica impozitelor curente si amnate. Unsubiect foarteabordat nliteraturdespecialitateesteproblemaraportului ntrecontabilitate i fiscalitate. Contabilitatea a aprut ca necesitate cu scopul de a supraeg!ea i dea controla resursele, c!eltuielile i rezultatele ob"inute din actiitatea agen"ilor economici.Contabilitatea trebuie s ofere o imagine fidel asupra ntregii actiit"i a ntreprinderii.#e aceea, cel mai important principiu contabil este acela al imaginii fidele. $n %omnia, acestprincipiuestesursauneiadintrecelemai mari diergen"entrecontabilitatei fiscalitate,aceasta nesubordonndu&seprincipiuluiimaginiifidele,ci principiilorfiscale deimpunereantreprinderii. 'e(plica"ieacelor men"ionateanterior ar fi cdinneoiadea&i acoperic!eltuielile, statul, prin intermediul sistemului fiscal este preocupat de a fi(a o serie de regulifiscale priind determinarea bazei de impozitare. %egulile fiscale au menirea att de a stimulaactiitatea agen"ilor economici,ct i de a o in!iba. Conductorii ntreprinderii sunt pui nsitua"iadeaalegentreprezentareaimaginii fidelei dorin"adeaoptimizacostul fiscal.Adoptarea unei solu"ii din punct de edere contabil atrage dup sine penalizri fiscale.)CAPITOLUL 1 STUDIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZDIN LITERATURA DE SPECIALITATE*eoretic se poate orbi de o +poluare a contabilit"ii de ctre fiscalitate,. Specialitiiconsider c problema acut ntre contabilitate i fiscalitate poate fi rezolat de o maniergestionar.$ntreprinderea asa cum dispune de o gestiune financiar i de o gestiunecommercial ar trebui s organizeze i o gestiune fiscal,a cror obiectie s fie - Cutarea i asigurarea securit"ii fiscale,nsensul respectrii prescrip"iilorfiscale de fond,form i amnarile impuse de dreptul fiscal .eitarea de ctre ntreprindere apenalit"ilor i sanc"iunilor fiscale/ Cutareaiasigurareaeficacit"i fiscalencondi"iilencaresistemul fiscalofer modalit"i de incitare la dezoltarea i cresterea profitabilit"ii .gsirea unui cost fiscal nconcordan" cu obectiele i strategia urmrit de ntreprindere/.0Un sistembazat pe norme interna"ionale presupune deconectarea contabilit"i defiscalitate.#econectareanunseamnneltorie, ci acceptarearespectului reciprocal celordoudomenii economice, fiecare, ncmpul sudeaplicare, bazndu&sepereguli proprii.Contabilitatea are ca obiectiinformarea dierilor utilizatori, de la inestitor la putereapublic i de la finan"atorul bancar la popula"ie, precum i asistarea deciziilor ce or fi luate deacetia. $n acelai timp, fiscalitatea se rezum la conceperea de reguli priind calculul bazelorimpozabilei al impozitelor i ta(elor, precumi lacontrolul respectrii dectreagen"i acmpului lordecompeten"ei prerogatie, contientfiindcnuarecumsacopereprinregulile cu aloare contabil aderul economic.1ornind de la aceste considerente ntreprinderile or cuta n permanen" s diminuezen mod deliberat masa impozabil a opera"iuniilor desfurate, pentru a plti un impozit maimic. $n acest fel, informa"ia prezentat n situa"iile financiare este afectat n mod deliberat.2ernard Colasse afirma c- +gri3a contabilului francez de a se prote3a 3uridic pare s fie maiimportant dect aceea de a furniza o imagine ct se poate de aderat a ntreprinderii prinintermediul situa"iilor financiare pe care le elaboreaz. #ar doctrina este eoluti i se poateca n iitor s ne ndreptm spre o interpretare mai economic i mai pu"in 3uridic a acestuinouprincipiu,.4$nacestsenspeplanmondial s&aufcutnumeroaseeforturiprincares&ancercat deconectareacontabilit"ii defiscalitate, nultimaperioadacesteeforturi auaut0 Morariu Ana-Contabilitate si fiscalitate in dezvoltarea firmei,Ed.ExPonto,2005, pa. 20!-2024Atanasiu Pop - Contabilitate financiara romaneasca, Ed."ntelCredo, #eva, 20025CAPITOLUL 1 STUDIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZDIN LITERATURA DE SPECIALITATErezultatefaorabilenma3oritateasistemelor contabile, nspecial ncelecareauaderat lanormele contabile interna"ionale.$n cea mai mare parte a sistemelor contabile na"ionale, rezultatul constatat n situa"iilefinanciare serete ca baz de calcul a impozitului pe profit de pltit de ctre ontreprindere.*otui legisla"ia fiscal poate autoriza sau prescrie uneori, ca anumite elemente sfie, n scopuri fiscale, contabilizate pe baza altor sume dect cele aplicate n scopul elaborriisitua"iilor financiare. 6fectele fiscale ale acestor abateri ntre rezultatul contabil i celimpozabil pentru un e(erci"iu dat, conduc la impozite amnate.IAS 04 +Impozitul pe profit, este standardul care analizeaz contabilitatea impozituluipe profit. 'biectiul standardului este de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele peprofit.Acest standard maiopereaz i cu recunoaterea crean"elor priind impozitul amnatrezultatedinpierderilefiscale saucreditele fiscalenefolositei cuprezentarea informa"iilorreferitoare la impozitul pe profit.C!eltuiala cu impozitul pe profit recunoscut de ntreprindere n timpul perioadei deraportarefinanciartrebuiecalcutatnfunc"iedeprofitul contabil si nudecel fiscal icuprinde att c!eltuiala cu impozitul curent, ct i pe cea cu impozitul amnat. $n contabilitate,fiecare acti sau datorie are o aloare contabil net, care poate diferi de baza sa fiscal. Astfeldediferen"esenumescdiferentetemporare, pot fi deductibilesauimpozabilei genereazimpozite amnate, care la rndul lor pot fi crean"e sau datorii7CAPITOLUL 1 STUDIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZDIN LITERATURA DE SPECIALITATE1.1. ARIA DE DE(INI)IE I APLICA*ILITATE ASTANDARDULUI INTERNATIONAL IAS 1+,IMPOZITUL PE PRO(IT -. DE(INI)II ICONCEPTE C.EIE .1.1.1. O/ect!&l stan"ar"&l& "e c$nta/ltate IAS 1+ 0I#p$%t&l pe pr$'t0 .'biectiul normei contabile este de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele peprofit. 1rincipalaproblemaprutnprocesul decontabilizareal impozitelor peprofit oconstituie felul n care se contabilizeaz consecin"ele fiscale curente i iitoare ale- %ecuperrii8decontrii iitoare a alorii contabile a actielor8pasielor ce suntrecunoscute n bilan"ul contabil al unei ntreprinderi i *ranzac"iilor i ale altor eenimente ale perioadei curente ce sunt recunoscuten sutua"iile financiare ale unei ntreprinderi.,9$n mod inerent, la recunoaterea unui acti sau a unei datorii, ntreprinderea raportoarese ateapta s recupereze sau s deconteze aloarea contabil a actiului sau datoriei. #ac esteprobabil ca recuperarea sau decontarea acestei alori contabile s duc la efectuarea unor pla"iiitoaremai mari.saumai mici/, priindimpozitele, dect ar fi aloareaacestoradacoasemenea recuperare sau decontare nu ar aea consecin"e fiscale, acest Standard impune uneintreprinderi s recunoasc o datorie priind impozitul amnat .sau o crean" priind impozitulamnat/, cu anumite e(cep"ii limitate.9$%id pentru in&eleerea 'i aplicarea "A( !2)"mpozitul pe profit, A.Morariu,". *ianu Ed.CECCA+ 200, pag49:CAPITOLUL 1 STUDIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZDIN LITERATURA DE SPECIALITATE1.1.+. Ara "e aplca/ltate .$n conte(tul acestui Standard,impozitul pe profit include totalitatea impozitelorauto!tone i strine care se stabilesc asupra profiturilor impozabile.Impozitul pe profit maiinclude,deasemenea, contribu"ii, cum arfi impozitele re"inute, caresuntpltitedectreofilial, ntreprindere asociat sau asociere n participa"ie.+-oint ventures,/ odata curepartizrile ctre ntreprinderea raportoareIAS04trateazproblemarecunoaterii,ealurii i prezentrii impozitelor peprofitcurente i amnate,precum i a altor impozite re"inute de ctre o filial sau societate asociata larepartizarea profiturilor ctre societatea raportatoare.Acest Standard impune unei ntreprinderi s contabilizeze consecin"ele fiscale aletranzac"iilor i altoreenimentenacelai fel ncarenscriencontabilitatetranzac"iileicelelalte eenimente n sine.Astfel, pentru tranzac"iile i celelalte eenimente recunoscute ncontul de profit i pierdere, orice efecte fiscale aferente se or recunoate i ele n contul deprofit i pierdere. 1entru tranzac"iile i alte eenimente recunoscute direct n capitalul propriu,orice efecte fiscale aferente or fi, de asemenea, recunoscute direct n capitalul propriu. $n modsimilar, recunoaterea crean"elor i a datoriilor priind impozitul amnat ntr&o combinare dentreprinderi afecteaz aloarea fondului comercial i a fondului comercial negati aprute nacea combinare AcestStandardmaiopereazicurecunoaterea crean"elor priindimpozitulamnat rezultate din pierderile fiscale sau creditele fiscale nefolosite, cu prezentareaimpozitelor pe profit n situa"iile financiare i cu prezentarea informa"iilor legate de impozitelepe profit.1.1.1. De'n2 .$n acest Standard sunt folosi"i urmtorii termeni cu n"elesuri specifice:;CAPITOLUL 1 STUDIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZDIN LITERATURA DE SPECIALITATEProfituleste surplusul ob"inut de o societate comercial atunci cnd enitul total pecare acesta l ob"ine din toate actiit"ile sale depete c!eltuielile necesare realizrii acestoractiit"i.Rezultatul contabil este profitul net saupierderea netaferent uneiperioade, nainteadeduceriic!eltuielilor cuimpozitul.Rezultatul impozabileste profitul .pierderea fiscal/ pe perioada e(erci"iului,determinat nconcordan"curegulilestabilitedeautoritateafiscal, pebazacroraimpozitulpe profit estepltibil .recuperabil/. Cheltuiala cu impozitul pe profit.enitul din impozitul pe profit/ reprezint aloareaglobal inclusndeterminarea profitului net sau a pierderii netepe perioada e(erci"iuluinceea ceprieteimpozitul curent ipecelamnat. Impozitul curent este aloareaimpozitului pe profitpltibil .recuperabil/ n raport cuprofitulimpozabil .pierderea fiscal/ pentru o perioad.Impozitul amnat Datorii privind impozitul amnat sunt reprezentate de alorile impozituluipe profit, pltibile n perioadele contabile iitoare, n ceeace priete diferen"ele temporare impozabileCreante privindimpozitul amnat sunt reprezentate de alorile impozituluipe profit,recuperabile n perioadele contabile iitoare, n ceea ce priete- diferen"eletemporaredeductibile reportarea pierderilorfiscalenefolosite reportarea creditelorfiscale nefolositeDiferena temporareste diferen"a ntre aloarea economic .contabil/ a uneicrean"e sau datorii din bilan" i baza lui fiscal. #iferen"ele temporare pot fi- diferen&etemporareimpozabile, suntacelediferen"etemporareceoraearezultat alori impozabile ndeterminarea profitului impozabil alperioadelor iitoare, atuncicnd aloarea contabil a actiului saua datorieieste recuperat sau decontat0!id practic de aplicare a Standardelor Interna"ionale de Contabilitate, 6d. 6conomic 4