Heidegger-Esenta adevarului

download Heidegger-Esenta adevarului

of 19

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Heidegger-Esenta adevarului

DESPREESEMA ADEVARULUI l\E\\tG?-

NnTI

lNTEnnr llt r u

r

(

comunicr stnJirorii mri cu oi I_".llT.lii"1,9.t" cu carorrojdossorVo^ W.t.n da Wahrhrit c\pti^da mad diricutrlli nu numai pnt.u cd glndiror lul H6ldegAo! .!t, t; geners diticilr, .i ,: penr.u ce rexrul

du xisrd la Heidesser .,o rcvorut,e .o!e.ni(nnr". :,1.jfiidessor ,1r,, noofggr a rost mero, conviN cr gtndiranu avanspazJ rn scnsulpro. Pnu-1s El cuvlntului!.. nu se dont4sazAdinrr.un puncr rn alrul, ci 6a 6!1.6 chrnatl !d ,,biu pa3ul p6 toc.,. A9a so oxntici _-."n1" tulnor*l

j'lii':"{i',i,""T-" :";,ff#'.'*r".:-:il'""", U,r:*i iil"j: ,;: ""iiillittf ,i:rfrl:l'iif,filr:,:,"*;;,F,; ll .i#tfDrvl.IloldeBae!tnswl a insilrat, ssupra faptutui c,) nu poatc ti !orb;

apo!.tot aici.ssconl,urcazl prjmipalolo temoce U vor p.*."1, I" *,i urmrtoli ii chiar pe rnr.age duraraa acrivir,lii saro;.eatoa!e. Ilodito {!rr de mdica.t,Inc[ rreidesser .." lT:Tl lmlntira "r,", "*ei

**i" :"j;3"r1j"T";Jr,ff;: t.pe;,'*",,r "*,"i""i,to#'fr;;rt

_*"'D,r,r rotuluid6 ta Frcibut8 deoareco acsL ss concrlrzeazlmoditicrro tn ti! o "p"."ii;i"a ponctutui vsdro .aport cu lucralea de h

ComeniAlolii.tui Heidegg! considerj cA yoh.ryc,en dd ryah.h.i; l,,Despm snl&.adrvr'uruiq/ ocupa

uo tocdeosehir rn

da'' '*::'J"ff"'i"'Tl :i#:l'1,111',.1*:l;#"- p'oblem, "'rpIt3flr, cr r rnv'la pe cil.itor s{ parlicipg el tnsuri Ia ,ccdtd c6ut0.e. D$pN .,.r!, ad.edarui tzvotattc din fi;np ,i tinp, ,^- -11:i,:!1 a ft_lua clts spulo rcoro ci ponrru ! t ae,voira apro_ :1,*,p"iil" ii runda. n Jafmosul5 44 dtn riinlari ihp Heidebs* aenunlaso.oncepLut -r uaorloD d sdvtr, Ea cun a lNzida[ et dovenimr metrtiric:i occioenhr, drepl nesatilttrcabr, D.rpd es.ntd oJNdruhi se tn.cfio asitel In etorl.ul.lui Hoidogger,.de deprriro,. sau a ,,dconsrruclio,, meratizicii Lradrlionale. fikt, ti rDp accen anatiz, In lur srep ur pe Lorcta! dinrro ia D6.h tl ad6vh ln scoputalea vods ,,d ce tiinta esic 4ociati !n chip necelarcu advl.ul, ia! acasta,Ia rtndut lui, cu liiAla". {SZ, !. 2I3) Op-

acun3evorbim despro 1":::1lltiT3j:ly.jrsur.srnddui {amp,ofea o,Eataro obsunard adt&ulprobtemaricii); oted rerulrarete h el nu cru_

.

,.

. ...:it--:;:-

-

---*

-i - '

Despre esenta ddeodrului

126

Despre e serrl4 oileadt ului

lir8sol pentnr aca' tiunea peutru corelalea ad0vlrului cu ,4t;4'ul esto 6I 1t.[ porioadl tn csro Hoiilggertli propusso Pund ln luninl sdnlrl fifi;i Drint!.o enrlilicJ ! colui caF PUnlntrcbora privitou la tiinlA' .aU orintr-o onditicil a rceit_ului. Se loate spun cl tol' lntl?bar'a Drtvitoarola corelatia nresa'I dintm adov.r ti liinli 'ste ca calo 3e em r contrul contodntciddpr 5eolaadevamluii chiar qi modul d dest!$ram a intaroaati&estln multo punclo a3m0nitor'Conlerinla 'esP4 h fel ca 5i Fi;nrd li iaP' do la conc'plul tm' Aizro adea"rl"ipt&d. dlti;nal do adovd; tnt)es,do la Aristotel tncoaco'drept !otrivir dintrs 70),deja ln tceastd .!un! ti lucru. Dd ata cum s r alrta! lBIEIuEL, 1983, obiectivl, Ueideggtnu 60 rzumr la o Eimpltr i.coD;uc[6, ln aparcnlA rtucrlero. cl tnccarcl. 6 ndu-so 6l nu osdl lnlr_o t0o o a congl'iintol cum poato li SencrohleHusse.l,sJ clucidez $s cum r DroiscLat-o 'n sI dvinl posibil' obseNd t;$I o liiniaro sa'r alta Pontru co un nunl Holdoggr;o bunl drptato, luuul trebtri mai tn0i 6[ so aralo' el trlule * aiungl lnh.un domoniu po ca.0 lloidcggef ll numello ,,desclrin" /dcr b/ineJ. Acosr domoniun esl muat J 'rl cJro n')uulr' ci ol tn!"5i t.obui;, Ia rtn,tut sou, si sF 6iluc7tn dom'niul rospccli' nJpoF rmi cato se siluoazl tn dschis (d8 offe@LanTisaYaldUen) esLeea irulst deachill Dentru ceac sl manilost,pon(lu ceace esto dcschis lloidcEser aratl cI doja slndito'ii din Anlichitatoa G"; otf^b*"i, drepr!ca cs sjunss lr prezenli' ii, est i*n.a iu 'naniJ$t ""r" "o.",jp"taici cA acesstA 5t ajungor-]0-prc?nla menitJ si conircbuic Fllblini;t cats PlDd la Holdegg! a lost conoePutl ca dal6 tracatt firescul cu Dr.touta imediell, nemijlocitda lucrurilor' lunlndu so occenlul Pe ana_ iza coitriinlet tn raporlurito salo cu hcrurilo - ocossli tndinlr pullnd german' ll urdAriti do h Dcscorl$, boctnd prin l(ant 9i Int eBulidoo_lism Donhu a culmina la Hu3sorl.Ss por[o spuno, Eodar, cl dPmcnul lui hotdeccsr viroaza subminaloa)ui vothMdPah'it, a nolitrlii imcdirto' r""rt""'t;*r" a lucffilor. Acum luc.urilo nu mai slnl' prezento pu! ti .im!lu, ci ajuig It przenlr. i.t leocn[elo!n5'onol In acesl P/o'FsA-'"i.ltl. a'*"rti"ur, rt*ui, adsvrNl' ti, dosigu', Iiinld - stnt anllizato t! corclalir lor ln dilerito scriori hoidegsoriono' Coreitlludlnsr onuntul l doplads aFda. do 8il'uaroa noastrl h dschi!, ln conBocint[,tnlr_un prim pa6, raporta'ea ce se silueazl ln d*.hb trbuio consiirsll q li tnslti .r.rr4 ddeer'!'ai lh pasulurmltor' Holdcqorse lntroabn csr6 sto tmiul posibililllii 'r Dd'ia ul 3n 60 p0runud. rn pro"o"ut nunFlii, liinldrii, cJoi numai o ai'om sult'irero dNc]bului gorontoszl adovdNl Tomoiul o':cdci posl tftcutl tn sDll-lul billtdti art. D;lrivi! lui HoideEg$,Iaplid 'a PsPi4_ul s'l lio libor Pentru cuacianrr manilosl al unui dsschi!; cu alto culinlo ln pNul urnrdtor h .!'onia adydrului so 0.ral,n a fi liD4rdra trslc Io to itnporlanl ca

scest contett libertatea sf nu fio gtndi4ca o tns]lti.o a omului Dealtl.l cl Heidoggrp.ecizaztr nu omul poseifnlbertates, ci cA libe at3a ll posedd!e om. Dar alunci car est imeiut tibe.telii? GAsimo slgeslie 'h acests6nsla tnceputul calitolului a! 1_lea confcrinl.ei: libe.lalea, se al spune aici,,,lli primetto ?roPria osnll din esentamai o.isinel a adevlrului cam, el doar, esl.o sontbl" (GA 9, Ir. r87; had- .om.' p t45l. s ,oidi,-ul se situear[ tn deschisti, In lelul acesl.a, expune fiin' scla.atl a lui ,,ecsis$rii - Dceiu-ut sto doci 6c.si!tent. In scrierea tent" se concortreazl noua concpii a lui Hcidcgger despreralorlul dintro Da!.in ei riinin. ln timp co to Seiu und zai! ,,existenll" lnseamna ds a.legerea cltro Dat.iz a anuBitof pGib;liuli de, fi, ,,c, siel'nl,I d'' .semneariacealdsars-strJie lreccde orico raportaro a noaslrl. Libcr ce a trter esto aa tnslti sc'sistonur: erpunore h slarea'dc'neas.undere vom Ween dq lvthieit, dar fi ts tcxtelo d mai tiinllrii. ln conlriota tlrriu, gtrdirea lui Heideggorgralitazd mcrcu h jurul acosioi sl?tride' neascundero. texiul do fali adsvdnulcsle echivalai ctr iclhca_dinIn (eidoggor Slrdestodici adovlrul ln spi.itul lui alijrl.E, cuvtrtl asoundere. cars se t.sd{rcolndeobite prio ,,ad.vi.", dd al clrui sens o'iEina' & rosl abandon&tdo dozvoltarealllc.ioard I melali2i.ii rlunci cnrd a glrdii doaf lo.nind do la liintare. fiinla, ata cum ti relro$az[ Heidessr, se opr'te suP.a prouemei neadevdrului In continua$, Heidegge! aalo ln Fiisl| ti timp a lost aliml doa In treaclt Pentn a ajunge la edeydr,omul t!)uio sA s supunl liintAlii, dar acolo unde existl libe!' tatea do a o fac, acoloaxisul ti lihertalea de e nu o lace - atunci omul accesul nu lasl liintrrea sI li6 a$acum ost6ea, ci o acopcrA blochcazA ti so rjungo la Insia' cllro ar ota sB instauroatr dominatia sp!rctrtci, ^la ptniNa no$ontsi adovdrului. Analiza Deadellrolui concelut lndcobtlo cd c[ si mpl u rovm al adsvllr ului, om lr r ur r r sc n'sr lr vl. air J"r ca o sd forgll delivaH, li plnilo lui Heidegge! ldirundl 9i mai adlnc ln senta adovdrului.deoNcs lo viziunea lul 4devllul ti ierdev[ru] se situcaz' po acetatiplan, nu slnl dorivats unul din cehlalt, ci provin, cu dreplurr Slnd so alu gal6,din accatlsursd, atr icolati tDei- l,a o.iliir0a a(:csrui o l.oprictalc a omulri' oi cr el cste afa obruvalir cd libortalea nu sle cum ea aralat, o propriolato a liberultii, liberlaler ll ,,posedl" pc omln catul acesta.ooadovdrulnu nral Poalo fi akibui[ omu]ui, nerdcvi'ul au mar osto r6zullalul unsi nsadecv{li a inlelectului h ltcruri SuEa ca soadovtuului, 9i coa a adevlrului, lrebuio ciutut| hr alll pllrle disociar{ raporlarca la Pentlu a ajunSJd acesst6surs[, Heidegger la tiioldea lo llllrcgul ci N cutaro lau cutaro ltintare do raporlarca

t28

Despre esetutaaileDdrul$t

Despre esenta ad.evdrului

ttq

nultumlm de obicel, sluro 1, cttoo fiintaropalhculalA daja cu caroesto nlnltcst!, In vremoco fiinlam! ln lntregulei no scopA;ea n0 rtmlno rlcunsl. .,ln libcr!0ta ec-Eistenu rG.r4.u]ui survinosscuDdra a riin(GA stsr6a-de-6f,cund6rs,r,r". 9, p. 193; llrll, ln lnt!gul0i, isr tocrDsl thd. rom,, p. t50). Tnbuio prrcizlt ctr ascurdorea stoconcopuu, nu l|e cum no.!m Ekpta, Ia Dlvolul unelliintlrl 3aual0rbia dreptcoa co In 0e ostoltrci nocuno8cui carourneaztr, procosut ln cunoalterii, fio 6d 9i rldlcallo lumloacongtiintoi, deveoitrd ostflconl.inutul unui enuntadvlrat. Nu. Staroa-de-ascuDder o caiacterislictra flinidrii ln lntr$ll csto cl tl premergoasttsl oricArci cunoattsri. Putm spun atunci alrsat: orlcelEilo-din-ascrnd.s, poaisavealoc trumaipo tneiul su.ii-do.sscundoro dr.ir-ul bsn liinlalea 6l tie, i so Gupuro ti, In flul rct3tr, 30 raporhazd, ce.i drept, la stora.do-as![ndor, dar qco0sta lf rlmfno tolugl a'ruftl. Hoidgg$ numqt4 mirter (ee]Einnh) o.cest loo dinko asllndere leaicuoders ln cI6 esto prins ,4.;n-ul. Preotl cupat{ rclusivdo fiintam,glndjreroccidentald do mis!$; starcauitl d-e!cund6!6 tlrrint{pontd ao lml d. medilatio. nu lletalizicroocidontafi,lnc{ do la PlalonSi A.istotI,a pornit de 1o !0litrtea nemijlocitl a obietelor Si a procsolo! (voh4nncnhcit) IIrI s 60 proocualado ceea co o lacs podibild.

sinloi, adevJrului -,,Oar Inrrebarapri!irorf" tr ,:.nld ad.r.trutui ,1 lio rorodrtr rnsinro Loarc d. $i ,nrrrrraFifnrrrolrp tJ ll :To:,"ooar o E ugcstio cc dir ect- f r m buiegt ldild ar r , lr tn ioiinld. . . 0J. vr r ului. C^t . ar . oorel l o sa.l urm ezopF , I f idegger dr ur nutindj. ar va pe lr ebu; sJ st r r . batd cu el dF xel'. $i va aII. ntunci trprr! fp cst" Da.san, ce r,rp dt.

r. rom. l:iJ:,i"l ",'",1:r i tc^ e.p.2!o;rrcd. p. r5:) _ ",.i