Girlshare.ro Metodologii Manageriale

download Girlshare.ro Metodologii Manageriale

If you can't read please download the document

Transcript of Girlshare.ro Metodologii Manageriale

Teste grila Metodologii Manageriale 1. Sistemul managerial al unei organizatii nu contine subsistemul: a. decizional b. descriptiv c. informational d. metodologic e. organizatoric R: b 2. Subsistemul metodologic reprezinta: a. ansamblul deciziilor referitoare la functionarea organizatiei b. ansamblul informatiilor pentru realizarea obiectivelor organizationale c. ansamblul metodelor, tehnicilor si procedurilor utilizate n managementul organizatiei d. mecanismele de fundamentare a deciziilor e. relatiile care apar ntre elementele de structura R: c 3. Componenta informala a subsistemului organizatoric este data de: a. relatiile care apar ntre elementele de structura b. ansamblul deciziilor referitoare la functionarea organizatiei c. subsistemul metodologic d. ansamblul informatiilor ce asigura functionarea efiecienta a organizatiei e. subsistemul informational R: a 4. Necesitatea reproiectarii managementului organizatiei nu este

conditionata de: a. eliminarea disfunctionalitatilor n functionarea managementului organizatiei b. cresterea preocuparii pentru protectia mediului c. utilizarea de noi tehnologii de management d. schimbarea executantilor din functie e. adaptarea la tendintele crescnde de complexitate ale mediului de afaceri R: b 5. Care din urmatoarele activitati nu reprezinta etape ale procesului de reproiectare manageriala a unei organizatii: a. elaborarea strategiei globale a organizatiei b. reproiectarea sistemului de management al organizatiei c. implementarea noului sistem de management al organizatiei d. evaluarea noului sistem de management al organizatiei e. stabilirea programului de lucru al angajatilor R: e 6. Fundamentarea elaborarii strategiei globale a organizatiei nu se bazeaza pe: a. studiul de diagnostic b. studiul de marketing c. informatii privind ndeplinirea sarcinilor curente d. strategia economica nationala e. studiul ecologic R: c 7) Cate persoane se recomanda sa faca parte din echipa de specialitate care realizeaza proiectarea manageriala?

R:a8. Proiectarea propriu zisa a sistemului managerial al organizatiei nu vizeaza proiectarea subsistemului:

a. decizional b. informational c. metodologic d. salarial e. organizatoric R: d 9. n procesul proiectarii propriu zise a sistemului managerial nu este inclusa etapa privind: a. stabilirea dimensiunii de ansamblu a sistemului managerial b. identificarea zonelor manageriale cheie c. elaborarea studiului de marketing d. proiectarea susbsistemului decizional e. aprobarea proiectului managerial de catre managementul superior al firmei R: c 10. Aprobarea programului de implementare a sistemului managerial se realizeaza de a. Adunarea Generala a actionarilor b. Consiliul de Administratie c. Comisia de Cenzori d. Seful de sectie e. Directorul economic R: b 11. Evaluarea globala a functionalitatii si performantele noului sistem managerial cuprinde: a. masurarea performantelor cantitative si calitative ale noului sistem managerial b. compararea performantelor sistemului managerial al organizatiei cu obiectivele stabilite pentru noul sistem managerial c. evaluarea performantelor noului sistem managerial al organizatiei d. validarea si autorizarea pentru functionare a noului sistem

managerial e. informarea asupra sistemului decizional R: a.b.c.d 12. Intercorelarea obiective rezultate recompense/sanctiuni constituie elemental principal al implementarii si utilizarii urmatorului sistem de management: a. managementul prin exceptii b. managementul prin proiecte c. managementul prin obiective d. managementul pe produs e. managementul prin bugete R: c 13. Care din urmatoarele nu reprezinta metode generale de management: a. managementul prin obiective b. managementul pe produs c. managementul prin exceptii d managementul. general e. managementul prin proiecte R: d 14. Care din urmatoarele nu reprezinta metode specifice de management: a. Adunarea Generala a Actionarilor b. Metoda diagnosticarii c. Sedinta d. Delegarea e. Tabloul de bord R: a 15. Care din urmatoarele nu sunt componente ale

managementului prin obiective: a. sistemul de obiective b. obiectivele fundamentale de gradul II c. metode si tehnici manageriale d. obiective fundamentale de gradul I e. responsabilitatile pe posturi R: e 16. Bugetele sunt elaborate si lansate pe patru capitole. Precizati care din urmatoarele nu reprezinta capitol de buget: a. obiective b. cheltuieli c. venituri d. rezultate e. instructiuni R: e 17. Care din cele de mai jos nu sunt metode si tehnici manageriale utilizate n cadrul managementului prin obiective: a. sedinta b. centru de gestiune c. diagnosticarea d. delegarea e. tabloul de bord R: b 18. Printre avantajele utilizarii sistemului de management prin obiective, mpreuna cu sistemul de management prin bugete nu se regaseste: a. dezvoltarea unui climat de creativitate si emulatie n organizatie b. cresterea gradului de motivare a personalului c. mbunatatirea coeficientului de utilizare a timpului de lucru a managerilor

d. scaderea performantelor organizatiei e. ntarirea responsabilitatii managerilor si a personalului de executie R: d 19. Dimensiunea motivationala a managementului prin obiective este determinata de: a. utilizarea bugetului ca principal instrument managerial b. corelarea rezultatelor cu recompense sau sanctiuni c. sistemul de obiective al organizatiei d. descentralizarea pe centre de gestiune e. delimitarea centrelor de gestiune R: b 20. Care dintre elementele enumerate mai jos, nu reprezinta etapa n operationalizarea sistemului managementului prin exceptii: a. stabilirea obiectivelor si caracteristicilor domeniului ce urmeaza a fi supus urmaririi informationale b. delimitarea limitelor de toleranta ale zonei de neinterventie decizionala si a intervalelor n care producerea abaterilor impune adoptarea deciziilor de corectie si initierea de actiuni din partea managerilor c. culegerea informatiilor privind deciziile d. compararea realizarilor cu nivelul previzionat al obiectivelor, normelor, etc. si identificarea cauzelor care au generat abateri e. adoptarea deciziilor de corectie sau de actualizare R: c 21. Care din urmatoarele reprezinta un instrument de lucru utilizat n managementul prin exceptii: a. schema de alerta b. centrele de gestiune

c. bugetele d. managementul prin proiecte e. brainstormingul R: a 22. Printre zonele delimitate de schema de alerta nu se regaseste: a. zona de neinterventie decizionala b. zona de atentie c. zona de alerta d. zona de alarma e. zona de abateri foarte grave R: c 23. Schema de alerta se completeaza: a. la fiecare schimb b. la fiecare ora c. zilnic d. saptamnal e. lunar R: c 24. Care din cele de mai jos nu reprezinta avantaje ale utilizarii managementului prin exceptii: a. rationalizarea sistemului informational b. rationalizarea bugetului de timp al managerilor c. eficientizarea managementului d. dependenta rezultatelor obtinute de profilul moral al oamenilor e. depistarea operativa a unor atu-uri si vulnerabilitati ale domeniilor supuse urmaririi cu ajutorul acestui sistem de management R: d 25. Ghidul decizional este un instrument de lucru utilizat n:

a. managementul prin obiective b. managementul prin exceptii c. managementul prin proiecte d. managementul prin bugete e. managementul participativ R: b 26. Dintre variantele de mai jos, nu este varianta organizatorica a managementului prin proiecte: a. managementul prin proiecte cu tehnologii noi b. managementul prin proiecte cu facilitate c. managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala d. managementul prin proiecte cu stat major e. managementul prin proiecte mixt R: a 27. Cui i revine, n cadrul managementului prin proiecte cu responsabilitate individuala, raspunderea : a. personalului propriu al organizatiei b. conducatorului de proiect c. echipei de proiect d. specialistilor din compartimentele organizatiei e. managerului general al organizatiei R: b 28. Care din etapele de mai jos nu apartine metodologiei de aplicare managementului prin proiecte: a. definirea proiectului b. desemnarea managerului de proiect c. stabilirea echipei de proiect d. alegerea variantei organizatorice e. organizarea de sedinte decizionale R: e 29. Durata de utilizare a managementului prin proiecte este:

a. de o zi b. nelimitata c. pe parcursul unui schimb d. de o ora e. limitata n timp R: e 30. Care din urmatoarele reprezinta o etapa n procesul aplicarii managementului prin proiecte: a. stabilirea strategiei organizatiei b. definirea obiectivelor organizatiei c. definirea resurselor materiale si umane necesare proiectului d. precizarea sistemelor de management utilizate e. definirea proiectului R: e 31. Printre cele de mai jos se regasesc si etape ale reproiectarii sistemului decizional : 1. culegerea, nregistrarea si gruparea informatiilor privind sistemul decizional 2. alegerea managerului de proiect 3. analiza sistemului decizional 4. fixarea obiectivelor fundamentale 5. reproiectarea sistemului decizional Precizati care din combinatiile de mai jos reprezinta etape n procesul reproiectarii sistemului decizional: a. 1, 2, 3 b. 1, 3, 4 c. 1, 3, 5 d. 1, 2, 4 e. 1, 2, 5 R: c 32. Arborele decizional se utilizeaza pentru rezolvarea

problemelor decizionale n conditii de: a. certitudine b. incertitudine c. prudenta d. risc e. performanta R: d 33. Care din urmatoarele nu sunt cerinte de rationalitate pentru emiterea deciziilor: a. fundamentarea stiintifica b. mputernicirea c. integrarea n ansamblul deciziilor d. oportunitatea e. complexitatea R: b 34. Metodelor si tehnicile de optimizare a deciziilor, n functie de certitudinea sau incertitudinea producerii evenimentelor, se utilizeaza n conditii de: a. certitudine b. siguranta c. profit d. nesiguranta e. prudenta R: a 35. A doua etapa n reproiectarea sistemului decizional consta n analiza sistemului decizional existent.Care din cele de mai jos nu sunt cuprinse n analiza sistemului decizional? a. analiza ncadrarii deciziilor pe functii ale managementului b. analiza tipologica a deciziilor adoptate c. analiza calitatii deciziilor

d. analiza instrumentatorului decizional e. analiza calitatii informatiilor R: e 36. Sfera de cuprinderi a proiectului sistemului informational poate fi: a. locala b. rurala c. partiala sau globala d. nationala e. externa R: c 37. Obiectivele reproiectarii sistemului informational nu pot fi: a. economice b. nedeterminate c. informationale specifice d. manageriale e. sociale R: b 38. n procesul de reproiectare a subsistemului informational n etapa declansarii studiului de rationalizare a acestuia, nu se stabilesc: a. echipa de realizare b. termenele c. resursele d. managementul organizatiei e. metode de culegere a nregistrarilor si procesare a informatiilor R: d 39. Printre etapele reproiectarii subsistemului informational nu se afla: a. analiza strategiei organizatiei b. analiza subsistemului informational

c. proiectarea/reproiectarea de ansamblu si de detaliu a subsistemului informational d. implementarea sistemului informational e. evaluarea sistemului informational R: a 40. Ce se ntocmeste n cadrul procesului proiectarii/reproiectarii sistemului informational pentru identificarea proceselor care genereaza dificultati : a. studiul de marketing b. tabloul relatiilor cauza efect c. studiul ecologic d. strategia firmei e. tabloul de bord R: b 41. Resursele necesare proiectarii/reproiectarii sistemului informational nu pot fi: a. materiale b. umane c. informationale d. financiare e. nelimitate R: e 42. La dimensionarea resurselor necesare proiectarii/reproiectarii sistemului informational nu se tine seama de: a. obiective b. sfera de cuprindere c. numele salariatilor d. termenele de realizare e. numarul de specialisti R: c 43. Determinarea eficientei cuantificabile a sistemului

informational nu se poate face n functie de: a. economiile de timp b. economiile de salarii c. economiile de echipamente informative d. impactul asupra calitatii fundamentarii deciziilor e. economii de suporti a informatiilor R: d 44. Structurarea sistemului organizatoric nu se face prin: a. organigrame generale b. regulamente de organizare si functionare c. tabloul relatiilor cauza efect d. descrieri de functii si posturi e. organigrame partiale R: c 45. Principiul unitatii de decizie si actiune consta n aceea ca: a. fiecare manager are prevazut un nlocuitor b. fiecare subdiviziune organizatorica trebuie sa serveasca obiectivele organizatorice c. fiecare titular al unui post managerial sau de executie si fiecare compartiment sa fie subordonat unui singur sef d. structura sistemului organizatoric sa fie reprezentata n Regulamentul de Organizare si Functionare e. reducerea volumului informatiilor procesate la strictul necesar R: c 46. Principiul apropierii managementului de executie consta n: a. crearea organismelor de management participativ b. fiecare manager si fiecare compartiment sa fie subordonat unui singur sef c. existenta structurilor simple, cu numar redus de niveluri ierarhice d. instituirea de echipe intercompartimentale e. fiecare manager are prevazut un nlocuitor

R: c 47. Printre metodele si tehnicile de nregistrare si analiza a solutiilor organizatorice nu se regaseste: a. analiza SWOT b. analiza diagnostic c. organigrama d. Regulamentul de Organizare si Functionare e. Schema bloc a circuitului R: e 48. Care din cele de mai jos nu este variabila organizationala: a. potentialul uman b. situatia economica c. tabloul cauza efect d. nivelul dotarii organizatiei e. complexitatea productiei R: c 49. Principiul managementului participativ consta n: a. crearea organismelor de managemet participativ b. fiecare subdiviziune organizatorica sa serveasca obiectivelor organizationale c. existenta unor structuri simple d. definirea armonizata a functiilor si posturilor e. apropierea managementului de executie R: a 50. Principiul suprematiei obiectivelor se refera la: a. subordonarea fiecarui compartiment unui singur sef b. fiecare subdiviziune organizatorica sa serveasca obiectivele organizatiei

c. existenta unor structuri simple d. definirea armonizata a functiilor si posturilor e. existenta unui numar redus de niveluri ierarhice R: b 51. Subsistemul decizional reprezinta : a. ansamblul deciziilor referitoare la organizarea, functionarea si dezvoltarea organizatiei, precum si mecanismele de fundamentare ale acestora b. ansamblul metodelor, tehnicilor si procedurilor utilizate n managementul organizatiei c. ansamblul informatiilor, datelor, fluxurilor si circuitelor informationale menite sa asigure realizarea eficienta a obiectivelor organizatiei d. ansamblul elementelor de structura conform actelor normative n materie e. ansamblul relatiilor functionale care se realizeaza ntre elementele de structura ale organizatiei R: a 52. Componenta formala a subsistemului organizational reprezinta : a. deciziile ce se iau de catre esalonul superior managerial b. totalitatea elementelor cu caracter informational c. ansambul elementelor de structura ale organizatiei conform actelor normative n materie d. sistemul managerial al organizatiei e. atingerea obiectivelor organizationale R: c 53. Subsistemul informational cuprinde : a. principalele decizii luate de maistri

b. metode si tehnici specifice de management c. componenta formala a managementului organizatiei d. componenta informala a managementului organizatiei e. ansambul informatiilor, datelor, fluxurilor si circuitelor informationale menite sa asigure realizarea eficienta a obiectivelor organizatiei R: e 54. Care dintre subsistemele enumerate mai jos este subsistem al sistemului de management al organizatiei ? a. subsistemul strategiilor organizatiei b. subsistemul tacticilor organizationale c. subsistemul politicilor organizatiei d. subsistemul metodologic e. subsistemul fortelor de mediu extern R: d 55. Care din elementele de mai jos conditioneaza necesitatea reproiectarii manageriale : a. elaborarea ordinii de zi a sedintelor decizionale b. adaptarea la provocarile viitoare c. formularea obiectivelor individuale d. managementul prin obiective e. analiza diagnostic a activitatii de productie R: b 56. Precizati care din documentele enumerate stau la baza elaborarii strategiei globale a organizatiei a. studiul de marketing b. procesele verbale ale sdintelor de informare c. fisele de post ale angajatilor d. procesele verbale ale sedintelor decizionale e. tabloul de bord R: a

57. Care din strategiile prezentate mai jos sunt considerate la fundamentarea strategiei globale a organizatiei a. strategia de integrare b. strategia de diferentiere c. strategia economica nationala d. strategia de diversificare orizontala e. trategia costului minim R: c 58. Etapa evoluarii globale a functionalitatii si performantelor noului sistem managerial, reproiectat nu prevede : a. masurarea performantelor calitative si cantitative ale noului sistem managerial b. compararea performantelor cu obiectivele stabile pentru noul sistem managerial c. evaluarea performantelor personalului de executie d. evaluarea noilor performante ale organizatiei e. acordarea de recompense sau sanctiuni personalului R: c 59. Metoda diagnosticarii este o metoda : a. generala de management b. specifica de management c. de stimulare a activitatii personalului d. prin costuri e. de evaluare a performantelor individuale R: b 60. Managementul prin proiecte este : a. un sistem general de management b. o aplicatie a brainstorming-ului c. o varianta a metodei Delphi d. o metoda de delegare a sarcinilor e. o prezentare a unui tablou de bord

R: a 61. Dimensiunea participativa a managementului prin obiective este data de: a. corelarea rezultatelor cu reconpense sau sanctiuni b. utilizarea bugetelor c. delimitarea centrelor de gestiune d. dimensionarea centrelor de gestiune e. participarea activa si responsabila a managerilor centrelor de gestiune si angajatilor la elaborarea obiectivelor R: e 62. Nu fac parte din sistemul de obiective ale organizatiei: a. obiectivele fundamentale b. obiectivele derivate de gradul I c. obiectivele indirecte d. obiectivele specifice e. obiectivele individuale R: c 63. n cadrul sistemului managementul prin obiective recompensele/sanctiunile sunt corelate cu : a. nivelul de realizare a normelor de consum b. nivelul de realizare a obiectivelor c. nivelul de realizare a planurilor d. nivelul de realizare a programelor e. nivelul de realizarea a prognozelor R: b 64. Este caracteristica a centrelor de gestiune: a. autonomia decizionala b. autonomia organizationala c. autonomia informationala

d. dimensiunea formala e. dimensiunea informala R: a 65. Printre metodele si tehnicile nanageriale utilizate n contextul managementului prin obiective nu se numara: a. brainstormingul b. diagnosticarea c. tabloul de bord d. managementul prin bugete e. managementul prin exceptii R: e 66. Exceptiile din cadrul sistemului de management prin exceptii se refera la: a. ordinea de zi b. abaterile de la limitele de toleranta prestabilite pentru obiectivele propuse c. deciziile managementului d. rezultate e. obiective R: b 67. Care din cele mai jos, reprezinta limite ale sistemului managementului prin exceptii: a. dependenta de profilul moral al oamenilor b. eficientizarea managementului c. rationalizarea sistemului informational d. rationalizarea bugetului de timp al managerilor e. depistarea operativa a unor puncte forte si slabe ale domeniilor supuse urmaririi R: a 68. Managementul prin exceptii se aplica cu precadere la:

a. ntreprinderile cu productie de masa b. ntreprinderile cu productie de individuala c. ntreprinderile bugetare d. organizatiile neguvernamentale e. organizatiile neguvernamentale unicate R: a 69. Schema de alerta este un instrument grafic utilizat n: a. managementul prin proiecte b. sedintelor de brainstorming c. metoda diagnosticarii d. tabloului de bord e. managementul prin exceptii R: e 70. Schema de alerta evidentiaza intervalele pentru abaterile nregistrate fata de nivelul previzionat al: a. raspunderii managerilor b. obiectivelor c. punctelor forte ale organizatiei d. punctelor slabe ale organizatiei e. analizei diagnostic R: b 71. n cadrul metodei managementului prin proiecte cu responsabilitate individuala, conducatorul de proiect se afla n subordinea: a. seful compartimentului aprovizionare b. contabilul sef c. managerului general al organizatiei d. inginerului sef e. managerilor de rang inferior R: c

72. n etapa definirii proiectului, din cadrul aplicarii metodei managementului prin proiecte, nu se stabilesc: a. precizarea principalelor obiective b. orarul de lucru al echipei de proiect c. determinarea amplorii proiectului d. componentele structurale implicate n realizarea proiectului e. criteriile principale de apreciere a rezultatelor finale R: b 73. Dubla subordare a specialistilor implicati n realizarea proiectului din cadrul metodei managementului prin proiecte este: a. un avantaj al managementului prin proiecte b. etapa finala a managementului prin proiecte c. o metoda de rezolvare a unor probleme complexe d. o limita a utilizarii managementului prin proiecte e. o conditie favorabila numirii managerului de proiect R: d 74. n etapa culegerii, nregistrarii si gruparii informatiilor privind decidentii individuali si de grup din cadrul reproiectarii sistemului decizional al organizatiei nu se stabilesc: a. nivelul ierarhic b. obiectivele individuale c. responsabilitatile d. programul de lucru e. competentele R: d 75. Analiza tipologica a deciziilor adoptate din cadrul reproiectarii sistemului decizional se realizeaza n cadrul etapei: a. analizei sistemului decizional b. elaborarii strategiei organizatiei c. realizarii proiectului decizional

d. culegerii informatiilor privind sistemul decizional e. nregistrarii informatiilor privind sistemul decizional R: a 76. Printre etapele reproiectarii subsistemului informational se afla: a. implementarea noului sistem de management al organizatiei b. evaluarea noului sistem de management al organizatiei c. proiectarea subsistemului decizional d. proiectarea subsistemului organizational e. implementarea sistemului informational R: e 77. Crearea de noi locuri de munca reprezinta un obiectiv : a. material b. social c. informational specific d. economic e. informational general R: b 78.Amplificarea profitului este un obiectiv: a. economic b. informational specific c. social d. uman e. necuantificabil R: a 79. Scaderea relativa a costurilor este un obiectiv: a. ecologic b. de marketing c. informational d. uman e. economic

R: e 80. mbunatatirea climatului de munca este un obiectiv: a. economic b. social c. cuantificabil d. informational e. de marketing R: b 81. Determinarea eficientei necuantificabile a sistemului informational se poate face n functie de : a. impactul acestuia asupra calitatii deciziilor b. economiile de timp c. economiile de personal d. economiile de salarii e. economiile de echipamente informatice R: a 82. Nu sunt variabile organizationale: a. natura proprietatii firmei b. potentialul uman al organizatiei c. dimensiunea organizatiei d. dispersia teritoriala a organizatiei e. marimea gospodariilor individuale ale salariatilor R: e 83. Faza I a reproiectarii sistemului organizatoric al organizatiei cuprinde: a. delimitarea functiilor si posturilor b. gruparea posturilor n compartimente c. fundamentarea reproiectarii sistemului organizatoric d. evaluarea sistemului organizatoric e. consemnarea structurii organizatorice

R: c 84. Printre metodele si tehnicile de nregistrare si analiza a solutiilor organizatorice se afla: a. salariile angajatilor b. analiza SWOT c. salariile personalului de conducere d. principiul unitatii de decizie si actiune e. principiul managementului participativ R: b 85. Care din urmatoarele nu este principiu de structurare a sistemului organizatoric: a. principiul managementului participativ b. principiul suprematiei obiectivelor c. principiul unitatii de decizie si actiune d. principiul noutatii procesului tehnologic e. principiul apropierii managementului de executie R: d 86. Principiul permanentei managementului consta n aceea ca: a. fiecare manager este subordonat unui singur sef b. se creaza organisme de management participativ c. fiecare manager au prevazut un nlocuitor d.se instituie echipe intercompartimentale e. managementul este adoptat la mediu R: c 87. Principiul interdependentei organizatorice minime consta n: a. dependenta dintre posturi si compartimente este ct mai redusa b. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef c. sarcinile sa fie corelate cu competentele si responsabilitatile

postului d. crearea organismelor de management partibcipativ c. fiecare manager cu prevazut un nlocuitor R: a 88. Principiul economiei de comunicatii se refera la: a. crearea organismelor de management participativ b. reducerea la strictul necesar a volumului informatiilor nregistrate, transmise si prelucrate c. fiecare manager are un singur nlocuitor d. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef e. managementul este adaptor la mediu R: b 89. Principiul flexibilitatii organizationale se refera la: a. crearea organismelor de management participativ b. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef c. adaptarea organizatiei la realitatile si cerintele previzionate d. existenta unor structuri organizationale simple e. instituirea de echipe intercompartimentale R: c 90. Principiul determinarii variantei optime a structurii organizationale consta n: a. selectarea structurii organizationale optime pe baza compararii variantelor elaborate b. instituirea de echipe intercompartimentale c. crearea organismelor de management participativ d. fiecare subdiviziune organizatorica sa serveasca obiectivele organizationale e. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef R:a 91. Tabloul de bord este o metoda

a. specifica de management b. generala de management c. de stimulare a creativitatii personalului d. de aplicare a principiilor de structurare organizatorice e. manageriala prin costuri R: a 92. Managementul prin bugete este o metoda: a.generala de management b.bazata pe sedinte c.de management prin costuri d.bazata pe delegare e.specifica de management R: a 93. Sedinta este o metoda: a. generala de management b. de stimulare a creativitatii personalului c. directa d. indirecta e. specifica de management R: e 94. Subsistemele sistemului managerial al organizatiei sunt: 1) subsistemul decizional 2) subsistemul organizational 3) subsistemul metodologico-managerial 4) subsistemul informational In cadrul proiectarii propriu-zise a sistemului managerial al organizatiei acestea se proiecteaza n urmatoarea ordine: a. 1, 2, 3, 4 b. 3, 1, 4, 2

c. 2, 3, 4, 1 d. 3, 2, 1, 4 e. 4, 1, 2, 3 R: b 95. Proiectul sistemului managerial este analizat, evaluat si aprobat de: a. managementul de nivel inferior b. managementul de nivel mediu c. Contabilul Sef d. Inginerul Sef e. Consiliul de Administratie R: e 96. Proiectarea subsistemului decizional se concretizeaza n: a. tabloul cauza-efect b. fisele decizionale ale fiecarui manager c. sinopticul simptomelor negative d. proiectul sistemului managerial al organizatiei e. sedinte R: b 97. Informarea salariatilor organizatiei asupra proiectarii manageriale proiectate nu trebuie sa cuprinda: a. necesitatea proiectarii manageriale b. avantajele pe care proiectarea manageriala le genereaza la nivelul organizatiei c. obiectivele proiectarii manageriale d. avantajele pe care proiectarea manageriala le genereaza la nivelul salariatilor e. programul de lucru al compartimentului de marketing R: e

98. Numarul mediu recomandat de specialisti multidisciplinari ce formeaza echipa de proiectare a noului sistem managerial este de: a. 1-3 b. 6-9 c. 30-35 d. 18-20 e. 100-120 R: b 99. Care din urmatoarele activitati nu reprezinta etape ale pregatirii proiectarii sistemului managerial al organizatiei: a. stabilirea echipei de specialisti care realizeaza proiectarea manageriala b. elaborarea programului de lucru pentru echipa de proiectare manageriala c. informarea si training-ul echipei de proiectare manageriala d. elaborarea strategiei organizatiei e. informarea salariatilor organizatiei asupra proiectarii manageriale preconizate R: d 100. Elaborarea strategiei globale a organizatiei se bazeaza pe: a. tabloul de bord b. studiul de diagnostic c. delegare d. brainstorming e. sinectica R: a 101.O tehnica utila n situatiile decizionale de mare complexitate o reprezinta arborele decizional. Care din urmatoarele afirmatii sunt false: a) Arborele decizional contine noduri decizionale, noduri de

evenimente si noduri finale. b) Fiecare ramura provenind dintr-un nod de evenimente reprezinta o varianta decizionala c) Datorita caracterului grafic, utilizarea arborelui decizional nu se preteaza la utilizarea calculatorului. d) Evenimentelor le sunt asociate probabilitati de aparitie si manifestare. e) Prima etapa n operationalizarea arborelui decizional o constituie definirea problemei decizionale R: b 102. Care din variantele enumerate mai jos reprezinta componente ale grupului de metode si tehnici de optimizare a deciziilor multicriteriale n conditii de certitudine? a) Electre b) Tehnica de optimalitate Leonid Hurwicz c) Metoda sperantei matematice d) Metoda arborelui decizional e) Metoda managementului performant R: a 103.Care din urmatoarele situatii nu sunt de natura a impune reproiectarea manageriala? a) Lipsa unui sistem de obiective la nivel de firma b) Influentele exercitate de mediul ambiant national si international asupra firmei c) Numarul redus al metodelor si tehnicilor de management utilizate n cadrul firmei d) Elaborarea de studii privind bunastarea individului la nivel de

organizatie e) Existenta disfunctionalitatilor n functionarea managementului firmei R: d 104.Analiza sistemului decizional al organizatiei nu contine : a) Analiza calitatii deciziilor b) Analiza tipologica a deciziilor adoptate c) Analiza metodelor si tehnicilor decizionale utilizate d) Analiza anticipativa asupra viitoarelor optiuni e) Analiza deciziilor prin prisma functiilor de management ale firmei R: d 105.Care din urmatoarele etape nu sunt specifice sistemului managementului prin obiective? a) Stabilirea obiectivelor fundamentale b) Stabilirea celorlalte categorii de obiective c) Stabilirea managerului de proiect d) Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor e) Evaluare rezultatelor si recompensarea salariatilor R: c 106.Printre evenimentele generatoare de studii de reproiectare informationala din cadrul societatii comerciale se afla : 1.Schimbarea din functie a unui tehnician din cadrul unei sectii productive 2.Scaderea vnzarii si/sau productiei 3.Restructurarea firmei 4.Introducerea de echipamente moderne de procesare a informatiilor

5.Aplicarea de noi metode manageriale economice. Care din combinatiile de mai jos reprezinta evenimente generatoare de studii si actiuni de rationalizare informationala: a.1,3,4,5 b.1,2,4,5 c.2,3,4,5 d.1,2,3,5 e.1,2,3,4 R: c 107.Intre principiile de utilizat la elaborarea si structurarea organizatorica a firmei nu se numara: a) Principiul instituirii de comisii de verificare b) Principiul unitatii de decizie si actiune c) Principiul flexibilitatii organizationale d) Principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului e) Principiul managementului participativ R: a 108.Unele din urmatoarele activitati reprezinta etape n cadrul metodologiei de reproiectare a sistemului de management al organizatiei: 1.Elaborarea strategiei globale a organizatiei 2.Utilizarea metodei managementului prin proiecte 3.Proiectarea propriu-zisa a sistemului managerial al organizatiei 4.Implementarea noului sistem managerial 5.Evaluarea globala a functionalitatii si performantelor sistemului managerial Care din combinatiile urmatoarele fac parte din metodologia reproiectarii sistemului de management al organizatiei:

a)1,2,3,4 b)2,3,4,5 c)1,2,3,5 d)1,3,4,5 e)1,2,4,5 R: d 109.Schema de alerta este un instrument utilizat n: a) Organismele participative de management b) Managementul prin exceptii c) Managementul participativ n firmele romnesti d) Organismele de control managerial e) Managementul prin proiecte R: b 110.Care din urmatoarele nu sunt obiective ale proiectarii / reproiectarii subsistemului informational managerial? a) Obiective economice b) Obiective informationale specifice c) Obiective manageriale de ansamblu d) Obiective sociale e) Obiective privind factorii demografici ai organizatiei. R: e 111.In categoria avantajelor managementului prin exceptii se includ unele din urmatoarele: 1.Rationalizarea sistemului informational 2.Avantajul competitiv 3.Rationalizarea bugetului de timp al managerilor 4.Eficientizarea managementului 5.Depistarea rapida a unor atu-uri si vulnerabilitati ale domeniilor supuse urmaririi

Care din urmatoarele combinatii reflecta corect avantajele managementului prin exceptii? a)1,2,3,4 b)1,3,4,5 c)2,3,4,5 d)1,2,4,5 e)1,2,3,5 R: b 112.Managementul prin obiective poate fi definit ca sistem axat prin unele din urmatoarele elemente: 1.Derivarea obiectivelor pna la nivelul posturilor 2.Corelarea recompenselor / sanctiunilor cu gradul de realizare a obiectivelor 3.Aplicarea metodologiei de realizare a managementului prin proiecte 4.Parcurgerea etapelor analizei diagnostic 5.Tehnica Brainstorming Care din combinatiile de mai jos reprezinta varianta corecta: a)1,3 b)1,2 c)3,4 d)4,5 e)3,5 R: b 113.n etapa de reproiectare propriu-zisa a subsistemului decizional se ntocmeste proiectul sistemului decizional. Care din urmatoarele elemente nu apartin structurii proiectului subsistemului decizional? a) Fisele decizionale ale managerilor ordonate ierarhic

b) Fisele decizionale ale managerilor ordonate pe domenii de activitate c) Datele calendaristice ale adoptarii deciziilor d) Procedurile de decizie n AGA, Consiliul de Administratie e) Metodele si tehnicile decizionale R: b 114.Sfera de cuprindere globala a reproiectarii informationale se refera la: a) Totalitatea tarilor din UE b) Cresterea functionalitatii Sistemului Informational de ansamblu c) Realizarea unor performante ridicate a subsistemului decizional d) arile din ntreaga lume e) Ansamblul activitatilor organizatiei. R: b 115.Diagnosticele specializate se refera la: a) Investigarea succesiva a cel putin 2 activitati b) O activitate, un compartiment din cadrul firmei c) Ansamblul activitatilor societatii comerciale d) Sarcinile de serviciu ale subordonatilor e) Prezentarea informatiilor sub forma tabloului de bord. R: b 116.Printre etapele aplicarii managementului prin proiecte nu se numara: a) Definirea proiectului b) Stabilirea colectivului de proiect c) Alegerea variantei organizatorice d) Elaborarea bugetului proiectului e) Stabilirea obiectivelor fundamentale . R: d 117.Managementul prin exceptii este un sistem de management bazat pe:

a) Defalcarea obiectivelor firmei pna la nivelul executantilor b) Evaluarea rezultatelor muncii si recompensarea salariatilor c) Vehicularea ascendenta a informatiilor ce reprezinta abateri de la limitele de toleranta prestabilite d) Rezolvarea unor probleme privind fabricarea si comercializarea unor produse semnificative din productia ntreprinderii e) Evaluarea activitatilor firmei cu ajutorul bugetelor. R: c 118.Care din urmatoarele nu reprezinta principii de structurare organizatorica: a) Managementul participativ b) Unitatea de decizie si actiune c) Amplificare numarului ntreprinderilor mici si mijlocii d) Flexibilitatea subsistemului organizatoric e) Eficacitatea si eficienta structurii organizatorice R: c 119.Care din urmatoarele elemente nu reprezinta o cerinta de rationalitate privind decizia: a) Decizia trebuie confirmata de subalterni b) Decizia trebuie corelata cu strategia si politicile firmei c) Decizia trebuie sa fie fundamentata stiintific d) Decizia trebuie sa se ncadreze n perioada optima de elaborare si de aplicare e) Decizia trebuie adoptata de managerul care are competenta necesara. R: a 120.n procesul analizei subsistemului informational existent are loc prevenirea si eliminarea deficientelor informationale. Printre deficientele informationale nu se numara: a) Redundanta

b) Suprancarcarea circuitelor informationale c) Filtrajul d) Distorsiunea e) Dispersia. R: e 121.Managementul prin proiecte cu stat-major opereaza prin urmatoarele organisme: a) Consiliul de administratie b) Sefii atelierelor de productie c) Managerul de proiect si colectivul de proiect d) Adunarea generala a actionarilor e) Comisia de cenzori. R: c 122.Care din urmatoarele etape nu fac parte din reproiectarea subsistemului organizatoric: a) Gruparea posturilor n compartimente b) Gruparea compartimentelor si reglementarea raporturilor dintre acestea c) Gruparea posturilor pe functii d) Consemnarea structurii organizatorice e) Evaluarea subsistemului organizatoric al firmei R: d 123.Care din urmatoarele tipuri de sedinte au n vedere adoptarea, cu participarea celor prezenti la sedinta, anumitor decizii: a) sedintele ad hoc b) sedintele operative c) sedintele de analiza d) sedintele de informare e) sedintele decizionale R: e

124.n urma proiectarii informationale se determina eficienta aplicarii masurilor preconizate. Care din urmatoarele reprezinta elemente de eficienta necuantificabila a studiului propus: a) Economii pe salarii b) mbunatatirea calitatii deciziilor strategice si tactice c) Diminuarea numarului de echipamente informatice d) Reducerea necesarului de ore munca e) Reducerea necesarului de ore calculator. R: b 125.Brainstorming-ul este: a) Un instrument util analizei deciziilor b) O metoda de stimulare a creativitatii de grup c) O modalitate de crestere a responsabilitatii managerului d) O tehnica de diagnosticare e) Un instrument grafic de analiza a rezultatelor. R: b 126.Care din urmatoarele nu sunt metode sau tehnici de nregistrare si analiza a solutiilor organizatorice din cazul proceselor de proiectare a subsistemului organizatoric: a) Analiza SWOT b) Descrierea postului c) Caracteristicile procesului de aprovizionare d) Chestionarul e) Regulamentul de organizare si functionare R: c

127.Delegarea este o metoda a managementului prin care: a) Se mbunatateste strategia organizatiei b) Se reproiecteaza managementul organizatiei c) Se analizeaza difunctionalitatile din cadrul compartimentului productie d) Se stabilesc obiectivele fundamentale ale organizatiei e) Se transfera temporar de catre un manager unui subordonat sarcini cu competentele si responsabilitatile corespunzatoare. R: e 128.Conceptul de centru de gestiune se refera la: a) Firme cu profil de productie b) Delimitarea volumului de munca necesar realizarii obiectivelor organizatiei c) Principalele elemente componente ale structurii organizatorice d) Componenta a organizarii formale a firmei (cu autonomie decizionala si operationala) e) Functiunea firmei ce cuprinde activitati de elaborare de strategii si politici globale, centrate pe studii de diagnosticare. R: d 129.Care din urmatoarele activitati nu sunt etape specifice managementului prin bugete: a) Delimitarea si dimensionarea centrelor de gestiune b) Elaborarea si fundamentarea bugetelor c) Stabilirea obiectivelor privitoare la bugete d) Lansarea bugetelor pe centre de gestiune e) Executia bugetara, nregistrarea si transmiterea abaterilor. R: c 130.n cadrul procesului de proiectare/reproiectare propriu-zisa a sistemului managerial al organizatiei etapa finala ce trebuie parcursa este

reprezentata de elaborarea proiectului sistemului managerial al organizatiei. Structura acestui proiect trebuie sa cuprinda: a) Configuratia de ansamblu a sistemului managerial b) Studiul de marketing c) Programarea principalelor sedinte decizionale d) Cheltuielile aferente salariilor managementului e) Echipamentele informatice aferente sistemului managerial al organizatiei. R: a 131.In procesul reproiectarii sistemului decizional se parcurge etapa ntocmirii fisei decizionale a fiecarui manager. Printre elementele cuprinse n aceasta fisa se gasesc: 1)deciziile ce trebuie luate 2)zilele n care se iau deciziile 3)periodicitatea deciziei 4)analiza deciziilor 5)metode si tehnici recomandabile Care din urmatoarele combinatii reflecta corect continutul fisei decizionale a managerului? a)1,2,3 b)2,3,4 c)1,3,5 d)3,4,5 e)1,2,4 R: c 132.Componentele managementului prin obiective se regasesc printre urmatoarele: 1)sistemul de obiective 2)calendarul de termene 3)componenta economica 4)compartimentul financiar contabil 5)metode si tehnici manageriale Care din combinatiile de mai jos reflecta corect componentele

managementului prin obiective? a)1,2,3 b)1,2,5 c)2,3,4 d)3,4,5 e)1,2,4 R: b 133.O etapa n cadrul proiectarii/reproiectarii sistemului informational al organizatiei o reprezinta proiectarea/reproiectarea propriu zisa. In cadrul acestei etape se ntocmeste tabelul sinoptic al perfectionarilor informationale. In cadrul acestui tabel se mentioneaza unele din urmatoarele: a)Continutul perfectionarii b)Efecte anticipate informationale c)Analiza deficientelor informationale d)Efecte anticipate manageriale e)Efecte anticipate economice. Care din elementele de mai sus nu este continut n tabelul sinoptic al perfectionarii informationale? R: b 134.Printre resursele necesare proiectarii/reproiectarii sistemului informational se afla urmatoarele: 1)resurse cauzale 2)resurse materiale 3)resurse umane 4)resurse informationale 5)resurse financiare Care din urmatoarele combinatii reprezinta resurse necesare proiectarii/reproiectarii

sistemului informational: a)1,2,3,4 b)2,3,4,5 c)1,2,3,5 d)1,3,4,5 e)1,2,3,5. R: b 135.Printre etapele parcurse la utilizarea metodei sedintei se numara urmatoarele: 1)pregatirea 2)eliminarea 3)deschiderea 4)nchiderea 5)divizarea Indicati care din combinatiile de mai jos este corecta: a)1,2,3 b)1,3,4 c)1,2,4 d)1,2,5 e)2,3,4 R: b 136.Prima etapa n procesul proiectarii sistemului managerial al organizatiei consta n pregatirea proiectarii. n aceasta etapa sunt necesare unele din urmatoarele activitati: 1.stabilirea echipei de specialisti care realizeaza proiectarea manageriala 2.informarea si training-ul membrilor echipei de proiectare manageriala 3.elaborarea strategiei de ansamblu a firmei 4.elaborarea programului de lucru al echipei de proiectare manageriala 5.informarea salariatilor organizatiei asupra proiectarii

manageriale programate. Care din combinatiile urmatoare reprezinta aspecte ale pregatirii proiectarii sistemului managerial al organizatiei? a)1,2,3,4 b)2,3,4,5 c)1,2,3,5 d)1,3,4,5 e)1,2,4,5 R: e 137.n etapa de pregatire a proiectarii sistemului managerial al organizatiei se stabileste echipa de specialisti care urmeaza sa realizeze proiectarea sistemului managerial. Printre urmatoarele se afla o serie de recomandari privitoare la componenta echipei de proiectare: 1. dimensiunea medie a echipei sa fie de 6-9 persoane 2.echipa sa aiba o componenta multidisciplinara(specialisti n management, economisti, ingineri, sociologi, juristi etc.) 3.dimensiunea medie a echipei sa fie de 1-2 persoane 4.sa contina 1-2 consultanti externi, profilati pe proiectari de sisteme de management 5.membrii echipei sa aiba toti aceiasi specialitate. Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici corecte privitoare la echipa de proiectare a sistemului managerial al organizatiei? a)1,2,3 b)1,2,4 c)1,2,5 d)2,3,4 e)2,3,5. R: b 138.Unele din urmatoarele activitati reprezinta etape n procesul

implementarii sistemului de management proiectat: 1. elaborarea proiectului programului de implementare a sistemului managerial 2. aprobarea programului de implementare a sistemului managerial 3.stabilirea echipei de specialisti care realizeaza proiectarea manageriala 4.implementarea propriu-zisa a noului sistem managerial 5. urmarirea, evaluarea si controlul functionarii noului sistem managerial n perioada de rodaj. Care din combinatiile de mai jos sunt etape n procesul implementarii sistemului managerial proiectat? a)1,2,3,4 b)2,3,4,5 c)1,3,4,5 d)1,2,4,5 e)1,2,3,5. R: d 139.n cadrul proiectarii propriu-zise a sistemului managerial al organizatiei are loc proiectarea 1.subsistemului organizatoric 2.subsistemului decizional 3.subsistemului metodologic si 4.subsistemului informational. Care din combinatiile de mai jos indica corect ordinea n care se proiecteaza cele patru subsisteme ale sistemului de management al organizatiei? a)1,2,3,4 b)2,1,3,4 c)3,1,2,4 d)4,1,2,3

e)3,2,4,1. R: e 140.Care din urmatoarele nu sunt componente ale sistemului general de management Managementul prin obiective ? a) schema de alerta b) programele de actiune c) calendarele de termene d) instructiunile e) metodele si tehnicile manageriale. R: a 141.Un instrument de lucru utilizat n sistemul Managementul prin exceptii este schema de alerta. n cadrul acestei scheme se delimiteaza mai multe zone care se regasesc printre variantele prezentate mai jos: 1.zona de neinterventie decizionala 2.zona de atentie 3.zona de alarma 4.zona de abateri foarte grave 5.zona de interdictie. Care din combinatiile de mai jos contin zone delimitate de schema de alerta? a) 1,2,3,4 b) 2,3,4,5 c) 1,2,3,5 d) 1,3,4,5 e) 1,2,4,5. R: a 142.Care din urmatoarele nu este o etapa n utilizarea metodei diagnosticarii?

a) stabilirea domeniului de investigat b) stabilirea punctelor forte ale domeniului de investigat si a cauzelor care le genereaza c) stabilirea punctelor slabe ale domeniului de investigat si a cauzelor care le genereaza d) stabilirea obiectivelor fundamentale e) formularea recomandarilor rezultate din utilizarea metodei diagnosticarii R: d 143.Tabloul de bord nu poate fi: a) general b) partial c) de gestiune d) de risc e) de exploatare R: e 144.Care din urmatoarele nu este un avantaj al utilizarii tabloului de bord: a) fundamentarea mai buna a deciziilor b) utilizarea mai buna a timpului de lucru al managerilor c) costul ridicat al ntocmirii tabloului de bord d) cresterea vitezei de adaptare la actiunea factorilor perturbatori e) cresterea operativitatii transmiterii raportarilor catre diverse organisme. R: c 145.Printre etapele de mai jos se regasesc si etapele ce se parcurg la utilizarea Metodei Delphi, de stimulare a creativitatii personalului. 1.pregatirea si lansarea anchetei

2.desemnarea conducatorului de proiect 3.efectuarea anchetei 4.delimitarea si dimensionarea centrelor de gestiune 5.prelucrarea datelor obtinute n urma anchetei si valorificarea lor n procesul decizional. Care din combinatiile de mai jos contin etapele ce se parcurg la utilizarea tehnicii Delphi? a)1,3,5 b)1,2,4 c)1,2,5 d)2,3,4 e)3,4,5. R: a 146.Obiectivele determinate n cadrul sistemului de management Managementul prin obiective nu pot fi: a)obiective fundamentale b)obiective Delphi c)obiective derivate de gradul I d)obiective derivate de gradul II e)obiective specifice. R: b 147.Care din urmatoarele nu este o metoda sau tehnica manageriala utilizata n contextul Managementului prin obiective? a)managementul prin proiecte b) diagnosticarea c) delegarea d)sedinta e)tabloul de bord R: a

148.Care din urmatoarele nu este etapa n metodologia de realizare a sistemului de management Managementul pe produs : a) stabilirea de catre managementul superior a produsului sau grupei de produse ce formeaza obiectul Managementului pe produs b) desemnarea persoanei care va asigura managementul sistemului respectiv c) elaborarea de catre managerul de produs de variante de strategii privind producerea si comercializarea produsului sau grupei de produse d) elaborarea si completarea ghidului decizional e) evaluarea periodica a fabricatiei si comercializarii produsului saui grupei de produse. R:d 149.Care din urmatoarele nu este o forma organizatorica specifica sistemului Managementul prin proiecte ? a) Managementul prin proiecte cu facilitare b) Managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala c) Managementul prin proiecte cu stat-major d) Managementul prin proiecte mixt e) Managementul prin proiecte cu bugete. R:e 150.n buget, utilizat ca important instrument managerial, nu sunt dimensionate, n expresie financiara: a) obiectivele centrelor de gestiune b) calitatea muncii angajatilor din fiecare centru de gestiune c) cheltuielile centrului de gestiune d) veniturile centrului de gestiune e) rezultatele centrului de gestiune.

R: b