Curs Man - Codul Ism

40
C A P I T O LU L1: I n tr od u cer e C odu l i n t er n a i on alde m an age mentpent r u ex ploatarea î n si gu r an ă a n avel or ip en t ru p r even i rea pol u ă rii( C od ulI. S .M. )t r a sea z ă r esp on sa b i l i t ă i l e persoanelor c ar e se oc u p ă de operar e a n av e l or i p r evede un s tandar d inter n a i on al p ent r u op er ar ea iman agem en t u l n av el or în si gu r an ă i a preveni ri i p ol u ă ri i . A p li ca rea co d u l ui I . S .M. t reb uie s ăî n cu raj eze d ezvolta rea u n ei cu l t u ri asi gu r a n ei în sh i ppi n g. Factorii d e su cces p en t ru d ezvolt a rea u nei cu lt u ri asi gu ran ei p ot inclu d e î n cerd ere, val o ri i co n vi n ge re. C o d u l sta b i le t e o b iecti vel e man age ment u l u i de si gur an ă i so licit ă ca u n sis t e m de manage ments ă e sta b il i td ec ă t r ecomp anie,ca r e î i a su m ă r esp on sab ilit a tea op er ă riinavei. D e aceeia, comp a n iei î i este ceru ts ă - i st a b i l ea sc ă i s ă - i i m p l emen t eze o p ol i ti c ă prin care s ă - iat ing ă ob i ect i vel e,acea st a i n cl u zân d f u rn izar ea resurselor i su p ort u lui d e la uscat necesare. C odul I S M afost d ezv ol t a t i i n t r od usca r eac i elao cr e t ere al a rm an t ăa accid en t elor i r even d i c ă ri l ora p ă ru teînd ecu rsul a n i l or’ 8 0 , majorit a tea a cest o ra i n d grave cu i m pl i ca i i a t â n i n d u st ri amaritimăcât ipe p ia aasi gu r ă ri l or. Obi ec t ivul p ri nci p a l a l a pa ri i ei co d u lui a f o st i est ec re terea si gu ran ei n avel o r i p ă st r ar ea cu rat ă amediul u i mari n . C a p r ob l em ă maj or ă î n apari iaacestor eveni men te s-a con s t atata factor u lu man ast f el ,ap r oap e t oate n av ele i compa n i i l e ca r e l e d e i n i op erea z ăa utrebui t s ăse asi gu r e c ăsunt certi ca te î n conf orm itate cu p r ev ederil e cod u l u i I SM altf eln epu t ân d efect u a activi t ă i comerci al e d e t r an sp ort m ari ti m. D a ta d e1i u li e2 0 0 2esteodat ăcrit i c ăî na p li ca reacod u l u i I. S . M . d eoa r ece cod u lca p art eacon ven i ei intern a i on al e S O L A S ad eve n i tob l i gatoriu p en tr u t oa t et i puri l ed en avemai mared e5 00 G R T careefect u eaz ăvoi ajeinterna i on al e înscop comercial. C odu l i n t er n a i on alde m an age mentp ent r u ex pl oatarea î n si gu r an ă a n ave l or i pen t r u pr ev en i r ea pol u ă ri i(C od u l i n t er n a i onalde m an agemen tal si gu r an ei- C odu l I.S.M. ) a f ost ad opt at de c ă t r e Organi z a ia M ariti mă I n t ern a i on al ă (IM O ) p rinRezolu i a A 7 4 1(18) d i n 4 n oiemb ri e 1 9 93, si r ep r ezint ă ca p i tolul 9 d in C on ven iai n t ern a i on a l ă S O L AS(Sa f et y of L i fe at S ea ). O r ga niza i a

Transcript of Curs Man - Codul Ism

Page 1: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 140

CAPITOLUL 1 Introducere

Codul interna983395ional de management pentru exploatarea icircn siguran983395ă anavelor 983391i pentru prevenirea poluării (Codul ISM) trasează responsabilită983395ilepersoanelor care se ocupă de operarea navelor 983391i prevede un standardinterna983395ional pentru operarea 983391i managementul navelor icircn siguran983395ă 983391i a

prevenirii poluării Aplicarea codului ISM trebuie să icircncurajeze dezvoltarea uneiculturi a siguran983395ei icircn shipping Factorii de succes pentru dezvoltarea unei culturia siguran983395ei pot include icircncerdere valori 983391i convingere Codul stabile983391te obiectivelemanagementului de siguran983395ă 983391i solicită ca un sistem de management să fiestabilit de către companie care icirc983391i asumă responsabilitatea operării navei Deaceeia companiei icirci este cerut să-983391i stabilească 983391i să-983391i implementeze o politicăprin care să-983391i atingă obiectivele aceasta incluzacircnd furnizarea resurselor 983391isuportului de la uscat necesare

Codul ISM a fost dezvoltat 983391i introdus ca reac983395ie la o cre983391tere alarmantă a

accidentelor 983391i revendicărilor apărute icircn decursul anilor rsquo80 majoritatea acestorafiind grave cu implica983395ii atacirct icircn industria maritimă cacirct 983391i pe pia983395a asigurărilorObiectivul principal al apari983395iei codului a fost 983391i este cre983391terea siguran983395ei navelor983391i păstrarea curată a mediului marin Ca problemă majoră icircn apari983395ia acestorevenimente s-a constatat a fi factorul uman astfel aproape toate navele 983391icompaniile care le de983395in 983391i operează au trebuit să se asigure că sunt certificate icircnconformitate cu prevederile codului ISM altfel neputacircnd efectua activită983395icomerciale de transport maritim

Data de 1 iulie 2002 este o dată critică icircn aplicarea codului ISM deoarece

codul ca parte a conven983395iei interna983395ionale SOLAS a devenit obligatoriu pentrutoate tipurile de nave mai mare de 500 GRT care efectuează voiaje interna983395ionaleicircn scop comercial

Codul interna983395ional de management pentru exploatarea icircn siguran983395ă anavelor 983391i pentru prevenirea poluării (Codul interna983395ional de management alsiguran983395ei-Codul ISM) a fost adoptat de către Organiza983395ia MaritimăInterna983395ională (IMO) prin Rezolu983395ia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993 si reprezintăcapitolul 9 din Conven983395ia interna983395ională SOLAS (Safety of Life at Sea) Organiza983395ia

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 240

Maritimă Intena983395ională a adoptat 983391i amendamentele la Codul ISM prin Rezolu983395iaMSC 104(73) din 5 decembrie 2000 Codul ISM a fost acceptat de către Romacircniaicircn anul 1997 983391i ulterior icircn 2002 a acceptat 983391i amendamentele la acest cod

CAPITOLUL 2 Prezentarea Codului ISM

CODUL INTERNAŢIONAL DE MANAGEMENT

pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi prevenirea poluării

(Codul internaţional de management al siguranţei ndash Codul ISM)

Preambul

1 Scopul acestui cod este de a prevedea o normă interna983395ională demanagement pentru exploatarea icircn siguran983395ă a navelor 983391i pentru prevenireapoluării

2 Adunarea a adoptat Rezolu983395ia A 443 (XI) prin care a invitat toateguvernele să ia măsurile necesare pentru protec983395ia comandantului navei icircnexercitarea corespunzătoare a responsabilită983395ilor sale referitoare la siguran983395amaritimă 983391i protec983395ia mediului marin

3 Adunarea a adoptat de asemenea Rezolu983395ia A 680 (17) prin care arecunoscut din nou necesitatea unei organizări corespunzătoare amanagementului care să permită satisfacerea necesită983395ii ca personalul navigantsă poată asigura 983391i men983395ine un nivel ridicat al siguran983395ei 983391i protec983395iei mediuluiambiant

4 Recunoscacircnd că nu există companii de naviga983395ie sau armatori identici 983391ifaptul că navele sunt exploatate icircn condi983395ii foarte diverse codul se bazează peprincipii 983391i obiective generale

5 Codul este formulat icircn termeni generali icircn scopul de a avea o aplicarelargă Este evident că nivelurile diferite de management fie că sunt aplicate la

bordul navei fie la 983395ărm vor cere niveluri diferite de cunoa983391tere a elementelorspecificate icircn cod

6 Condi983395ia fundamentală a unui bun management al siguran983395ei esteangajarea de cel mai icircnalt nivel Icircn problemele de siguran983395ă 983391i de prevenire apoluării rezultatul final este determinat de angajarea competen983395a atitudinea 983391imotiva983395ia indivizilor de la toate nivelurile

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 340

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 440

imediată şi include lipsa unei implementări efective şi sistematice a unei cerinţe aacestui cod

1111 Data aniversară icircnseamnă ziua şi luna fiecărui an care corespundedatei expirării documentelor sau certificatelor relevante

1112 Convenţie icircnseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 1974 aşa cum a fost amendată

12 Obiective

121 Obiectivele codului sunt garantarea siguranţei pe mare prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti şi evitarea deteriorăriimediului icircn mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii

122 Obiectivele companiei icircn domeniul managementului siguranţei trebuie

să fie icircntre altele următoarele

1asigurarea unor practici sigure icircn exploatarea navei şi a uneiambianţe de lucru fără pericole

2stabilirea de măsuri de siguranţă icircmpotriva tuturor riscuriloridentificate şi

3icircmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm şi dela bordul navelor icircn ceea ce priveşte managementul siguranţeiinclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă cu

referire atacirct la siguranţă cacirct şi la protecţia mediului marin

123 Sistemul de management trebuie să asigure

1respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii şi

2luarea icircn considerare a codurilor aplicabile a liniilor directoare şi astandardelor recomandate de Organizaţie administraţii societăţi declasificare şi de organizaţii din sectorul maritim

13 AplicarePrevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor

14 Prevederi func983395ionale pentru sistemul de management alsiguran983395ei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 540

Fiecare companie trebuie să elaboreze să pună icircn aplicare 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei care să includă următoarele cerin983395efunc983395ionale

1politică icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

2instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatării icircn siguranţăa navelor şi a protecţiei mediului marin icircn conformitate cureglementările internaţionale relevante şi cu legislaţia statului depavilion

3niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permităcomunicarea icircntre membrii personalului de la bord şi icircntre aceştiaşi personalul de la ţărm

4proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilorfaţă de prevederile acestui cod

5proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilorde urgenţă

6proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului

2 Politica icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

21 Compania trebuie să stabilească o politică icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului care să prezinte modul de realizare a obiectivelor menţionate icircn

paragraful 1222 Compania trebuie să asigure punerea icircn aplicare şi menţinerea acestei

politici la toate nivelurile organizatorice atacirct la bordul navelor cacirct şi la ţărm

3 Responsabilităţile şi autoritatea companiei

31 Icircn cazul icircn care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei estediferită de armator armatorul trebuie să transmită administraţiei numele completşi detaliile acestei entităţi

32 Compania trebuie să definească şi să stabilească icircn scrisresponsabilitatea autoritatea şi relaţiile reciproce dintre toate persoaneleicircnsărcinate cu conducerea executarea şi verificarea activităţilor legate desiguranţă şi de prevenirea poluării sau avacircnd incidenţă asupra lor

33 Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn scopul de a permite persoanei sau persoanelordesemnate să-şi icircndeplinească funcţiile lor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 640

4 Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării icircn siguranţă a fiecărei nave şi pentru

asigurarea legăturii dintre companie şi persoanele de la bord fiecare companietrebuie să desemneze după caz o persoană sau mai multe persoane de la ţărmcare să aibă acces direct la nivelul cel mai icircnalt al conducerii Responsabilitatea şiautoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includăsupravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave legate de siguranţă şi deprevenirea poluării şi să asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn funcţie de necesităţi

5 Responsabilităţile şi autoritatea comandantului51 Compania trebuie să definească icircn mod clar şi să stabilească icircn scris

responsabilitatea comandantului cu privire la

1punerea icircn aplicare a politicii companiei icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului

2motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici

3icircntocmirea ordinelor 983391i instruc983395iunilor corespunzătoare icircn mod clar983391i simplu

4verificarea respectării cerin983395elor specifice 983391i

5analizarea sistemului de management al siguran983395ei 983391i raportareadeficien983395elor acestuia direc983395iunii de la 983395ărm

52 Compania trebuie să se asigure că sistemul de management alsiguran983395ei icircn vigoare la bordul navei subliniază icircn mod expres autoritateacomandantului Compania trebuie să precizeze icircn sistemul de management alsiguran983395ei că autoritatea supremă apar983395ine comandantului 983391i că el areresponsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguran983395ă 983391i la prevenirea poluării

983391i de a cere asisten983395ă companiei dacă aceasta este necesară

6 Resurse şi personal

61 Compania trebuie să se asigure icircn privinţa comandantului că acesta

1deţine calificarea necesară pentru comanda navei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 740

2cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei şi

3beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea icircn siguranţă asarcinilor sale

62 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personalnavigant calificat şi brevetat avacircnd aptitudinile din punct de vedere medicalcerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante

63 Compania trebuie să stabilească proceduri cu scopul de a se asigura căpersonalul nou şi personalul transferat icircn funcţii noi legate de siguranţă şi deprotecţia mediului primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date icircnainte de icircmbarcare trebuieidentificate stabilite icircn scris şi transmise

64 Compania trebuie să se asigure că icircntreg personalul care este implicaticircn cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvatde icircnţelegere a regulilor reglementărilor codurilor şi liniilor directoare pertinente

65 Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care săpermită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea icircnaplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că aceastăinstruire este efectuată de icircntreg personalul implicat

66 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure căpersonalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management

al siguranţei icircn limba de lucru sau icircn limbile icircnţelese de acesta

67 Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei suntcapabili să comunice eficient icircntre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul demanagement al siguranţei

7 Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie să stabilească proceduri pentru icircntocmirea planurilor şiinstrucţiunilor incluzacircnd liste de verificare după caz pentru operaţiunileprincipale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării Diferitelesarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate şi repartizate personaluluicalificat

8 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 2: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 240

Maritimă Intena983395ională a adoptat 983391i amendamentele la Codul ISM prin Rezolu983395iaMSC 104(73) din 5 decembrie 2000 Codul ISM a fost acceptat de către Romacircniaicircn anul 1997 983391i ulterior icircn 2002 a acceptat 983391i amendamentele la acest cod

CAPITOLUL 2 Prezentarea Codului ISM

CODUL INTERNAŢIONAL DE MANAGEMENT

pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi prevenirea poluării

(Codul internaţional de management al siguranţei ndash Codul ISM)

Preambul

1 Scopul acestui cod este de a prevedea o normă interna983395ională demanagement pentru exploatarea icircn siguran983395ă a navelor 983391i pentru prevenireapoluării

2 Adunarea a adoptat Rezolu983395ia A 443 (XI) prin care a invitat toateguvernele să ia măsurile necesare pentru protec983395ia comandantului navei icircnexercitarea corespunzătoare a responsabilită983395ilor sale referitoare la siguran983395amaritimă 983391i protec983395ia mediului marin

3 Adunarea a adoptat de asemenea Rezolu983395ia A 680 (17) prin care arecunoscut din nou necesitatea unei organizări corespunzătoare amanagementului care să permită satisfacerea necesită983395ii ca personalul navigantsă poată asigura 983391i men983395ine un nivel ridicat al siguran983395ei 983391i protec983395iei mediuluiambiant

4 Recunoscacircnd că nu există companii de naviga983395ie sau armatori identici 983391ifaptul că navele sunt exploatate icircn condi983395ii foarte diverse codul se bazează peprincipii 983391i obiective generale

5 Codul este formulat icircn termeni generali icircn scopul de a avea o aplicarelargă Este evident că nivelurile diferite de management fie că sunt aplicate la

bordul navei fie la 983395ărm vor cere niveluri diferite de cunoa983391tere a elementelorspecificate icircn cod

6 Condi983395ia fundamentală a unui bun management al siguran983395ei esteangajarea de cel mai icircnalt nivel Icircn problemele de siguran983395ă 983391i de prevenire apoluării rezultatul final este determinat de angajarea competen983395a atitudinea 983391imotiva983395ia indivizilor de la toate nivelurile

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 340

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 440

imediată şi include lipsa unei implementări efective şi sistematice a unei cerinţe aacestui cod

1111 Data aniversară icircnseamnă ziua şi luna fiecărui an care corespundedatei expirării documentelor sau certificatelor relevante

1112 Convenţie icircnseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 1974 aşa cum a fost amendată

12 Obiective

121 Obiectivele codului sunt garantarea siguranţei pe mare prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti şi evitarea deteriorăriimediului icircn mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii

122 Obiectivele companiei icircn domeniul managementului siguranţei trebuie

să fie icircntre altele următoarele

1asigurarea unor practici sigure icircn exploatarea navei şi a uneiambianţe de lucru fără pericole

2stabilirea de măsuri de siguranţă icircmpotriva tuturor riscuriloridentificate şi

3icircmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm şi dela bordul navelor icircn ceea ce priveşte managementul siguranţeiinclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă cu

referire atacirct la siguranţă cacirct şi la protecţia mediului marin

123 Sistemul de management trebuie să asigure

1respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii şi

2luarea icircn considerare a codurilor aplicabile a liniilor directoare şi astandardelor recomandate de Organizaţie administraţii societăţi declasificare şi de organizaţii din sectorul maritim

13 AplicarePrevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor

14 Prevederi func983395ionale pentru sistemul de management alsiguran983395ei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 540

Fiecare companie trebuie să elaboreze să pună icircn aplicare 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei care să includă următoarele cerin983395efunc983395ionale

1politică icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

2instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatării icircn siguranţăa navelor şi a protecţiei mediului marin icircn conformitate cureglementările internaţionale relevante şi cu legislaţia statului depavilion

3niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permităcomunicarea icircntre membrii personalului de la bord şi icircntre aceştiaşi personalul de la ţărm

4proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilorfaţă de prevederile acestui cod

5proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilorde urgenţă

6proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului

2 Politica icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

21 Compania trebuie să stabilească o politică icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului care să prezinte modul de realizare a obiectivelor menţionate icircn

paragraful 1222 Compania trebuie să asigure punerea icircn aplicare şi menţinerea acestei

politici la toate nivelurile organizatorice atacirct la bordul navelor cacirct şi la ţărm

3 Responsabilităţile şi autoritatea companiei

31 Icircn cazul icircn care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei estediferită de armator armatorul trebuie să transmită administraţiei numele completşi detaliile acestei entităţi

32 Compania trebuie să definească şi să stabilească icircn scrisresponsabilitatea autoritatea şi relaţiile reciproce dintre toate persoaneleicircnsărcinate cu conducerea executarea şi verificarea activităţilor legate desiguranţă şi de prevenirea poluării sau avacircnd incidenţă asupra lor

33 Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn scopul de a permite persoanei sau persoanelordesemnate să-şi icircndeplinească funcţiile lor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 640

4 Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării icircn siguranţă a fiecărei nave şi pentru

asigurarea legăturii dintre companie şi persoanele de la bord fiecare companietrebuie să desemneze după caz o persoană sau mai multe persoane de la ţărmcare să aibă acces direct la nivelul cel mai icircnalt al conducerii Responsabilitatea şiautoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includăsupravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave legate de siguranţă şi deprevenirea poluării şi să asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn funcţie de necesităţi

5 Responsabilităţile şi autoritatea comandantului51 Compania trebuie să definească icircn mod clar şi să stabilească icircn scris

responsabilitatea comandantului cu privire la

1punerea icircn aplicare a politicii companiei icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului

2motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici

3icircntocmirea ordinelor 983391i instruc983395iunilor corespunzătoare icircn mod clar983391i simplu

4verificarea respectării cerin983395elor specifice 983391i

5analizarea sistemului de management al siguran983395ei 983391i raportareadeficien983395elor acestuia direc983395iunii de la 983395ărm

52 Compania trebuie să se asigure că sistemul de management alsiguran983395ei icircn vigoare la bordul navei subliniază icircn mod expres autoritateacomandantului Compania trebuie să precizeze icircn sistemul de management alsiguran983395ei că autoritatea supremă apar983395ine comandantului 983391i că el areresponsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguran983395ă 983391i la prevenirea poluării

983391i de a cere asisten983395ă companiei dacă aceasta este necesară

6 Resurse şi personal

61 Compania trebuie să se asigure icircn privinţa comandantului că acesta

1deţine calificarea necesară pentru comanda navei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 740

2cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei şi

3beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea icircn siguranţă asarcinilor sale

62 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personalnavigant calificat şi brevetat avacircnd aptitudinile din punct de vedere medicalcerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante

63 Compania trebuie să stabilească proceduri cu scopul de a se asigura căpersonalul nou şi personalul transferat icircn funcţii noi legate de siguranţă şi deprotecţia mediului primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date icircnainte de icircmbarcare trebuieidentificate stabilite icircn scris şi transmise

64 Compania trebuie să se asigure că icircntreg personalul care este implicaticircn cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvatde icircnţelegere a regulilor reglementărilor codurilor şi liniilor directoare pertinente

65 Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care săpermită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea icircnaplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că aceastăinstruire este efectuată de icircntreg personalul implicat

66 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure căpersonalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management

al siguranţei icircn limba de lucru sau icircn limbile icircnţelese de acesta

67 Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei suntcapabili să comunice eficient icircntre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul demanagement al siguranţei

7 Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie să stabilească proceduri pentru icircntocmirea planurilor şiinstrucţiunilor incluzacircnd liste de verificare după caz pentru operaţiunileprincipale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării Diferitelesarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate şi repartizate personaluluicalificat

8 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 3: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 340

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 440

imediată şi include lipsa unei implementări efective şi sistematice a unei cerinţe aacestui cod

1111 Data aniversară icircnseamnă ziua şi luna fiecărui an care corespundedatei expirării documentelor sau certificatelor relevante

1112 Convenţie icircnseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 1974 aşa cum a fost amendată

12 Obiective

121 Obiectivele codului sunt garantarea siguranţei pe mare prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti şi evitarea deteriorăriimediului icircn mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii

122 Obiectivele companiei icircn domeniul managementului siguranţei trebuie

să fie icircntre altele următoarele

1asigurarea unor practici sigure icircn exploatarea navei şi a uneiambianţe de lucru fără pericole

2stabilirea de măsuri de siguranţă icircmpotriva tuturor riscuriloridentificate şi

3icircmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm şi dela bordul navelor icircn ceea ce priveşte managementul siguranţeiinclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă cu

referire atacirct la siguranţă cacirct şi la protecţia mediului marin

123 Sistemul de management trebuie să asigure

1respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii şi

2luarea icircn considerare a codurilor aplicabile a liniilor directoare şi astandardelor recomandate de Organizaţie administraţii societăţi declasificare şi de organizaţii din sectorul maritim

13 AplicarePrevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor

14 Prevederi func983395ionale pentru sistemul de management alsiguran983395ei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 540

Fiecare companie trebuie să elaboreze să pună icircn aplicare 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei care să includă următoarele cerin983395efunc983395ionale

1politică icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

2instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatării icircn siguranţăa navelor şi a protecţiei mediului marin icircn conformitate cureglementările internaţionale relevante şi cu legislaţia statului depavilion

3niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permităcomunicarea icircntre membrii personalului de la bord şi icircntre aceştiaşi personalul de la ţărm

4proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilorfaţă de prevederile acestui cod

5proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilorde urgenţă

6proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului

2 Politica icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

21 Compania trebuie să stabilească o politică icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului care să prezinte modul de realizare a obiectivelor menţionate icircn

paragraful 1222 Compania trebuie să asigure punerea icircn aplicare şi menţinerea acestei

politici la toate nivelurile organizatorice atacirct la bordul navelor cacirct şi la ţărm

3 Responsabilităţile şi autoritatea companiei

31 Icircn cazul icircn care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei estediferită de armator armatorul trebuie să transmită administraţiei numele completşi detaliile acestei entităţi

32 Compania trebuie să definească şi să stabilească icircn scrisresponsabilitatea autoritatea şi relaţiile reciproce dintre toate persoaneleicircnsărcinate cu conducerea executarea şi verificarea activităţilor legate desiguranţă şi de prevenirea poluării sau avacircnd incidenţă asupra lor

33 Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn scopul de a permite persoanei sau persoanelordesemnate să-şi icircndeplinească funcţiile lor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 640

4 Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării icircn siguranţă a fiecărei nave şi pentru

asigurarea legăturii dintre companie şi persoanele de la bord fiecare companietrebuie să desemneze după caz o persoană sau mai multe persoane de la ţărmcare să aibă acces direct la nivelul cel mai icircnalt al conducerii Responsabilitatea şiautoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includăsupravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave legate de siguranţă şi deprevenirea poluării şi să asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn funcţie de necesităţi

5 Responsabilităţile şi autoritatea comandantului51 Compania trebuie să definească icircn mod clar şi să stabilească icircn scris

responsabilitatea comandantului cu privire la

1punerea icircn aplicare a politicii companiei icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului

2motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici

3icircntocmirea ordinelor 983391i instruc983395iunilor corespunzătoare icircn mod clar983391i simplu

4verificarea respectării cerin983395elor specifice 983391i

5analizarea sistemului de management al siguran983395ei 983391i raportareadeficien983395elor acestuia direc983395iunii de la 983395ărm

52 Compania trebuie să se asigure că sistemul de management alsiguran983395ei icircn vigoare la bordul navei subliniază icircn mod expres autoritateacomandantului Compania trebuie să precizeze icircn sistemul de management alsiguran983395ei că autoritatea supremă apar983395ine comandantului 983391i că el areresponsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguran983395ă 983391i la prevenirea poluării

983391i de a cere asisten983395ă companiei dacă aceasta este necesară

6 Resurse şi personal

61 Compania trebuie să se asigure icircn privinţa comandantului că acesta

1deţine calificarea necesară pentru comanda navei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 740

2cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei şi

3beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea icircn siguranţă asarcinilor sale

62 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personalnavigant calificat şi brevetat avacircnd aptitudinile din punct de vedere medicalcerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante

63 Compania trebuie să stabilească proceduri cu scopul de a se asigura căpersonalul nou şi personalul transferat icircn funcţii noi legate de siguranţă şi deprotecţia mediului primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date icircnainte de icircmbarcare trebuieidentificate stabilite icircn scris şi transmise

64 Compania trebuie să se asigure că icircntreg personalul care este implicaticircn cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvatde icircnţelegere a regulilor reglementărilor codurilor şi liniilor directoare pertinente

65 Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care săpermită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea icircnaplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că aceastăinstruire este efectuată de icircntreg personalul implicat

66 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure căpersonalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management

al siguranţei icircn limba de lucru sau icircn limbile icircnţelese de acesta

67 Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei suntcapabili să comunice eficient icircntre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul demanagement al siguranţei

7 Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie să stabilească proceduri pentru icircntocmirea planurilor şiinstrucţiunilor incluzacircnd liste de verificare după caz pentru operaţiunileprincipale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării Diferitelesarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate şi repartizate personaluluicalificat

8 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 4: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 440

imediată şi include lipsa unei implementări efective şi sistematice a unei cerinţe aacestui cod

1111 Data aniversară icircnseamnă ziua şi luna fiecărui an care corespundedatei expirării documentelor sau certificatelor relevante

1112 Convenţie icircnseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 1974 aşa cum a fost amendată

12 Obiective

121 Obiectivele codului sunt garantarea siguranţei pe mare prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti şi evitarea deteriorăriimediului icircn mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii

122 Obiectivele companiei icircn domeniul managementului siguranţei trebuie

să fie icircntre altele următoarele

1asigurarea unor practici sigure icircn exploatarea navei şi a uneiambianţe de lucru fără pericole

2stabilirea de măsuri de siguranţă icircmpotriva tuturor riscuriloridentificate şi

3icircmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm şi dela bordul navelor icircn ceea ce priveşte managementul siguranţeiinclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă cu

referire atacirct la siguranţă cacirct şi la protecţia mediului marin

123 Sistemul de management trebuie să asigure

1respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii şi

2luarea icircn considerare a codurilor aplicabile a liniilor directoare şi astandardelor recomandate de Organizaţie administraţii societăţi declasificare şi de organizaţii din sectorul maritim

13 AplicarePrevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor

14 Prevederi func983395ionale pentru sistemul de management alsiguran983395ei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 540

Fiecare companie trebuie să elaboreze să pună icircn aplicare 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei care să includă următoarele cerin983395efunc983395ionale

1politică icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

2instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatării icircn siguranţăa navelor şi a protecţiei mediului marin icircn conformitate cureglementările internaţionale relevante şi cu legislaţia statului depavilion

3niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permităcomunicarea icircntre membrii personalului de la bord şi icircntre aceştiaşi personalul de la ţărm

4proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilorfaţă de prevederile acestui cod

5proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilorde urgenţă

6proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului

2 Politica icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

21 Compania trebuie să stabilească o politică icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului care să prezinte modul de realizare a obiectivelor menţionate icircn

paragraful 1222 Compania trebuie să asigure punerea icircn aplicare şi menţinerea acestei

politici la toate nivelurile organizatorice atacirct la bordul navelor cacirct şi la ţărm

3 Responsabilităţile şi autoritatea companiei

31 Icircn cazul icircn care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei estediferită de armator armatorul trebuie să transmită administraţiei numele completşi detaliile acestei entităţi

32 Compania trebuie să definească şi să stabilească icircn scrisresponsabilitatea autoritatea şi relaţiile reciproce dintre toate persoaneleicircnsărcinate cu conducerea executarea şi verificarea activităţilor legate desiguranţă şi de prevenirea poluării sau avacircnd incidenţă asupra lor

33 Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn scopul de a permite persoanei sau persoanelordesemnate să-şi icircndeplinească funcţiile lor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 640

4 Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării icircn siguranţă a fiecărei nave şi pentru

asigurarea legăturii dintre companie şi persoanele de la bord fiecare companietrebuie să desemneze după caz o persoană sau mai multe persoane de la ţărmcare să aibă acces direct la nivelul cel mai icircnalt al conducerii Responsabilitatea şiautoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includăsupravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave legate de siguranţă şi deprevenirea poluării şi să asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn funcţie de necesităţi

5 Responsabilităţile şi autoritatea comandantului51 Compania trebuie să definească icircn mod clar şi să stabilească icircn scris

responsabilitatea comandantului cu privire la

1punerea icircn aplicare a politicii companiei icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului

2motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici

3icircntocmirea ordinelor 983391i instruc983395iunilor corespunzătoare icircn mod clar983391i simplu

4verificarea respectării cerin983395elor specifice 983391i

5analizarea sistemului de management al siguran983395ei 983391i raportareadeficien983395elor acestuia direc983395iunii de la 983395ărm

52 Compania trebuie să se asigure că sistemul de management alsiguran983395ei icircn vigoare la bordul navei subliniază icircn mod expres autoritateacomandantului Compania trebuie să precizeze icircn sistemul de management alsiguran983395ei că autoritatea supremă apar983395ine comandantului 983391i că el areresponsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguran983395ă 983391i la prevenirea poluării

983391i de a cere asisten983395ă companiei dacă aceasta este necesară

6 Resurse şi personal

61 Compania trebuie să se asigure icircn privinţa comandantului că acesta

1deţine calificarea necesară pentru comanda navei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 740

2cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei şi

3beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea icircn siguranţă asarcinilor sale

62 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personalnavigant calificat şi brevetat avacircnd aptitudinile din punct de vedere medicalcerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante

63 Compania trebuie să stabilească proceduri cu scopul de a se asigura căpersonalul nou şi personalul transferat icircn funcţii noi legate de siguranţă şi deprotecţia mediului primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date icircnainte de icircmbarcare trebuieidentificate stabilite icircn scris şi transmise

64 Compania trebuie să se asigure că icircntreg personalul care este implicaticircn cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvatde icircnţelegere a regulilor reglementărilor codurilor şi liniilor directoare pertinente

65 Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care săpermită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea icircnaplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că aceastăinstruire este efectuată de icircntreg personalul implicat

66 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure căpersonalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management

al siguranţei icircn limba de lucru sau icircn limbile icircnţelese de acesta

67 Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei suntcapabili să comunice eficient icircntre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul demanagement al siguranţei

7 Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie să stabilească proceduri pentru icircntocmirea planurilor şiinstrucţiunilor incluzacircnd liste de verificare după caz pentru operaţiunileprincipale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării Diferitelesarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate şi repartizate personaluluicalificat

8 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 5: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 540

Fiecare companie trebuie să elaboreze să pună icircn aplicare 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei care să includă următoarele cerin983395efunc983395ionale

1politică icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

2instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatării icircn siguranţăa navelor şi a protecţiei mediului marin icircn conformitate cureglementările internaţionale relevante şi cu legislaţia statului depavilion

3niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permităcomunicarea icircntre membrii personalului de la bord şi icircntre aceştiaşi personalul de la ţărm

4proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilorfaţă de prevederile acestui cod

5proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilorde urgenţă

6proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului

2 Politica icircn domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

21 Compania trebuie să stabilească o politică icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului care să prezinte modul de realizare a obiectivelor menţionate icircn

paragraful 1222 Compania trebuie să asigure punerea icircn aplicare şi menţinerea acestei

politici la toate nivelurile organizatorice atacirct la bordul navelor cacirct şi la ţărm

3 Responsabilităţile şi autoritatea companiei

31 Icircn cazul icircn care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei estediferită de armator armatorul trebuie să transmită administraţiei numele completşi detaliile acestei entităţi

32 Compania trebuie să definească şi să stabilească icircn scrisresponsabilitatea autoritatea şi relaţiile reciproce dintre toate persoaneleicircnsărcinate cu conducerea executarea şi verificarea activităţilor legate desiguranţă şi de prevenirea poluării sau avacircnd incidenţă asupra lor

33 Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn scopul de a permite persoanei sau persoanelordesemnate să-şi icircndeplinească funcţiile lor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 640

4 Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării icircn siguranţă a fiecărei nave şi pentru

asigurarea legăturii dintre companie şi persoanele de la bord fiecare companietrebuie să desemneze după caz o persoană sau mai multe persoane de la ţărmcare să aibă acces direct la nivelul cel mai icircnalt al conducerii Responsabilitatea şiautoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includăsupravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave legate de siguranţă şi deprevenirea poluării şi să asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn funcţie de necesităţi

5 Responsabilităţile şi autoritatea comandantului51 Compania trebuie să definească icircn mod clar şi să stabilească icircn scris

responsabilitatea comandantului cu privire la

1punerea icircn aplicare a politicii companiei icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului

2motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici

3icircntocmirea ordinelor 983391i instruc983395iunilor corespunzătoare icircn mod clar983391i simplu

4verificarea respectării cerin983395elor specifice 983391i

5analizarea sistemului de management al siguran983395ei 983391i raportareadeficien983395elor acestuia direc983395iunii de la 983395ărm

52 Compania trebuie să se asigure că sistemul de management alsiguran983395ei icircn vigoare la bordul navei subliniază icircn mod expres autoritateacomandantului Compania trebuie să precizeze icircn sistemul de management alsiguran983395ei că autoritatea supremă apar983395ine comandantului 983391i că el areresponsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguran983395ă 983391i la prevenirea poluării

983391i de a cere asisten983395ă companiei dacă aceasta este necesară

6 Resurse şi personal

61 Compania trebuie să se asigure icircn privinţa comandantului că acesta

1deţine calificarea necesară pentru comanda navei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 740

2cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei şi

3beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea icircn siguranţă asarcinilor sale

62 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personalnavigant calificat şi brevetat avacircnd aptitudinile din punct de vedere medicalcerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante

63 Compania trebuie să stabilească proceduri cu scopul de a se asigura căpersonalul nou şi personalul transferat icircn funcţii noi legate de siguranţă şi deprotecţia mediului primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date icircnainte de icircmbarcare trebuieidentificate stabilite icircn scris şi transmise

64 Compania trebuie să se asigure că icircntreg personalul care este implicaticircn cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvatde icircnţelegere a regulilor reglementărilor codurilor şi liniilor directoare pertinente

65 Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care săpermită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea icircnaplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că aceastăinstruire este efectuată de icircntreg personalul implicat

66 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure căpersonalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management

al siguranţei icircn limba de lucru sau icircn limbile icircnţelese de acesta

67 Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei suntcapabili să comunice eficient icircntre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul demanagement al siguranţei

7 Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie să stabilească proceduri pentru icircntocmirea planurilor şiinstrucţiunilor incluzacircnd liste de verificare după caz pentru operaţiunileprincipale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării Diferitelesarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate şi repartizate personaluluicalificat

8 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 6: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 640

4 Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării icircn siguranţă a fiecărei nave şi pentru

asigurarea legăturii dintre companie şi persoanele de la bord fiecare companietrebuie să desemneze după caz o persoană sau mai multe persoane de la ţărmcare să aibă acces direct la nivelul cel mai icircnalt al conducerii Responsabilitatea şiautoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includăsupravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave legate de siguranţă şi deprevenirea poluării şi să asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportuluicorespunzător de la ţărm icircn funcţie de necesităţi

5 Responsabilităţile şi autoritatea comandantului51 Compania trebuie să definească icircn mod clar şi să stabilească icircn scris

responsabilitatea comandantului cu privire la

1punerea icircn aplicare a politicii companiei icircn domeniul siguranţei şi alprotecţiei mediului

2motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici

3icircntocmirea ordinelor 983391i instruc983395iunilor corespunzătoare icircn mod clar983391i simplu

4verificarea respectării cerin983395elor specifice 983391i

5analizarea sistemului de management al siguran983395ei 983391i raportareadeficien983395elor acestuia direc983395iunii de la 983395ărm

52 Compania trebuie să se asigure că sistemul de management alsiguran983395ei icircn vigoare la bordul navei subliniază icircn mod expres autoritateacomandantului Compania trebuie să precizeze icircn sistemul de management alsiguran983395ei că autoritatea supremă apar983395ine comandantului 983391i că el areresponsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguran983395ă 983391i la prevenirea poluării

983391i de a cere asisten983395ă companiei dacă aceasta este necesară

6 Resurse şi personal

61 Compania trebuie să se asigure icircn privinţa comandantului că acesta

1deţine calificarea necesară pentru comanda navei

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 740

2cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei şi

3beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea icircn siguranţă asarcinilor sale

62 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personalnavigant calificat şi brevetat avacircnd aptitudinile din punct de vedere medicalcerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante

63 Compania trebuie să stabilească proceduri cu scopul de a se asigura căpersonalul nou şi personalul transferat icircn funcţii noi legate de siguranţă şi deprotecţia mediului primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date icircnainte de icircmbarcare trebuieidentificate stabilite icircn scris şi transmise

64 Compania trebuie să se asigure că icircntreg personalul care este implicaticircn cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvatde icircnţelegere a regulilor reglementărilor codurilor şi liniilor directoare pertinente

65 Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care săpermită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea icircnaplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că aceastăinstruire este efectuată de icircntreg personalul implicat

66 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure căpersonalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management

al siguranţei icircn limba de lucru sau icircn limbile icircnţelese de acesta

67 Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei suntcapabili să comunice eficient icircntre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul demanagement al siguranţei

7 Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie să stabilească proceduri pentru icircntocmirea planurilor şiinstrucţiunilor incluzacircnd liste de verificare după caz pentru operaţiunileprincipale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării Diferitelesarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate şi repartizate personaluluicalificat

8 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 7: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 740

2cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei şi

3beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea icircn siguranţă asarcinilor sale

62 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personalnavigant calificat şi brevetat avacircnd aptitudinile din punct de vedere medicalcerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante

63 Compania trebuie să stabilească proceduri cu scopul de a se asigura căpersonalul nou şi personalul transferat icircn funcţii noi legate de siguranţă şi deprotecţia mediului primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date icircnainte de icircmbarcare trebuieidentificate stabilite icircn scris şi transmise

64 Compania trebuie să se asigure că icircntreg personalul care este implicaticircn cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvatde icircnţelegere a regulilor reglementărilor codurilor şi liniilor directoare pertinente

65 Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care săpermită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea icircnaplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că aceastăinstruire este efectuată de icircntreg personalul implicat

66 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure căpersonalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management

al siguranţei icircn limba de lucru sau icircn limbile icircnţelese de acesta

67 Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei suntcapabili să comunice eficient icircntre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul demanagement al siguranţei

7 Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie să stabilească proceduri pentru icircntocmirea planurilor şiinstrucţiunilor incluzacircnd liste de verificare după caz pentru operaţiunileprincipale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării Diferitelesarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate şi repartizate personaluluicalificat

8 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 8: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 840

81 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şidescrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor precum şimăsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora

82 Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire amăsurilor ce trebuie luate icircn caz de urgenţă

83 Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuriadecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilăsă facă faţă icircn orice moment la pericolele accidentele şi situaţiile de urgenţă cear putea surveni la navele sale

9 Raportarea 983391i analiza nonconformită983395ilor a accidentelor 983391i asitua983395iilor poten983395ial periculoase

91 Sistemul de management al siguran983395ei trebuie să includă proceduri caresă asigure că nonconformită983395ile accidentele 983391i situa983395iile poten983395ial periculoase suntraportate companiei 983391i că sunt cercetate 983391i analizate icircn scopul icircmbunătă983395irii

siguran983395ei 983391i prevenirii poluării

92 Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea icircn aplicare amăsurilor corective

10 Icircntre983395inerea navei 983391i a echipamentelor sale

101 Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că navaeste men983395inută icircntr-o stare conformă cu prevederile regulilor 983391i reglementărilorpertinente precum 983391i cu cerin983395ele suplimentare care pot fi stabilite de cătrecompanie

102 Pentru icircndeplinirea acestor cerin983395e compania trebuie să se asigure că

1inspec983395iile sunt efectuate la intervale corespunzătoare

2orice nonconformitate este raportată icircmpreună cu indicarea cauzeiposibile dacă aceasta este cunoscută

3sunt luate măsurile corective corespunzătoare 983391i

4aceste activităţi sunt consemnate icircntr-un registru

103 Compania trebuie să stabilească icircn cadrul sistemului de managemental siguranţei proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilortehnice a căror defectare bruscă icircn exploatare poate cauza situaţii periculoaseSistemul de management al siguran983395ei trebuie să prevadă măsuri specifice icircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 9: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 940

scopul cre983391terii fiabilită983395ii echipamentelor sau a instala983395iilor respective Acestemăsuri trebuie să includă icircncercarea la intervale regulate a dispozitivelor 983391i aechipamentelor de rezervă sau a instala983395iilor tehnice care nu sunt folosite icircnpermanen983395ă

104 Inspec983395iile men983395ionate la paragraful 102 precum 983391i măsurile la care

se referă paragraful 103 trebuie să fie integrate icircn programul de icircntre983395inerecurentă a navei

11 Documenta983395ii

111 Compania trebuie să stabilească 983391i să men983395ină proceduri pentrucontrolul tuturor documentelor 983391i al datelor care se referă la sistemul demanagement al siguran983395ei

112 Compania trebuie să se asigure că

1documentele valabile sunt disponibile icircn toate locurile relevante2modificările aduse acestor documente sunt examinate 983391i aprobatede către personalul autorizat 983391i

3documentele expirate sunt retrase prompt

113 Documentele folosite la descrierea 983391i la punerea icircn aplicare asistemului de management al siguran983395ei pot constitui obiectul Manualului demanagement al siguran983395ei

Aceste documente trebuie păstrate icircn forma considerată de companie ca

fiind cea mai eficientă Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentelerelevante privind nava

12 Verificarea examinarea 983391i evaluarea efectuate de către companie

121 Compania trebuie să efectueze audituri interne pentru a verifica dacăactivită983395ile legate de siguran983395ă 983391i de prevenirea poluării sunt icircn conformitate cusistemul de management al siguran983395ei

122 Compania trebuie să evalueze periodic eficien983395a sistemului demanagement al siguran983395ei 983391i dacă este necesar va revizui sistemul icircnconformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit

123 Auditurile 983391i eventualele ac983395iuni corective trebuie efectuate icircnconformitate cu procedurile stabilite

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 10: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1040

124 Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte dinsectoarele auditate cu excep983395ia cazului icircn care aceasta nu este posibilă dinconsiderente ce 983395in de mărimea 983391i natura companiei

125 Rezultatele auditurilor 983391i ale revizuirilor trebuie aduse la cuno983391tin983395ăicircntregului personal care are responsabilită983395i icircn sectorul respectiv

126 Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie săia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficien983395elor constatate

PARTEA B ndash CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA

13 CERTIFICAREA ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

131 Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat undocument de conformitate sau un document de conformitate interimar icircnconformitate cu paragraful 141 pentru tipul respectiv de navă

132 Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administra983395ie de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant al Conven983395iei oricărei companiicare icircndepline983391te cerin983395ele acestui cod pentru o perioadă specificată de

Administra983395ie care nu trebuie să depă983391ească 5 ani Un astfel de document trebuiesă fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerin983395eleacestui cod

133 Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile denavă indicate explicit icircn document O astfel de indica983395ie trebuie să se bazeze petipurile de nave care au stat la baza verificării ini983395iale Alte tipuri de nave pot fiadăugate numai după verificarea capacită983395ii companiei de a se conformacerin983395elor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave In acest context tipurilede nave sunt cele la care se face referire icircn Regula IX1 din Conven983395ie

134 Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administra983395ie ori de către o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant icircnintervalul de 3 luni icircnainte sau după data aniversară

135 Documentul de conformitate va fi retras de către Administra983395ie sau lacererea sa de către guvernul contractant care a eliberat documentul atunci cacircnd

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 11: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1140

nu se solicită verificarea anuală prevăzută icircn paragraful 134 sau cacircnd sedovede983391te existen983395a unor nonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod

1351 Toate certificatele de management al siguran983395ei 983391isaucertificatele de management al siguran983395ei interimare asociate trebuie deasemenea să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras

136 O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administra983395ie sau de către organiza983395ia recunoscută de Administra983395ie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConven983395ie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

137Certificatul de management al siguran983395ei trebuie să fie eliberat uneinave pentru o perioadă care nu trebuie să depă983391ească 5 ani de către

Administra983395ie ori o organiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către un alt guvern contractant Certificatul de management alsiguran983395ei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania 983391imanagementul său la bordul navelor func983395ionează icircn conformitate cu sistemul demanagement al siguran983395ei aprobat Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat cadovadă a faptului că nava satisface cerin983395ele acestui cod

138 Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei trebuie să fiesupusă cel pu983395in unei verificări intermediare de către Administra983395ie ori de către oorganiza983395ie recunoscută de Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de către

un alt guvern contractant Dacă urmează să se efectueze doar o verificareintermediară 983391i perioada de valabilitate a certificatului de management alsiguran983395ei este de 5 ani această verificare trebuie să aibă loc icircntre a doua 983391i atreia dată aniversară a certificatului de management al siguran983395ei

139 Pe lacircngă cerin983395ele paragrafului 1351 atunci cacircnd nu se solicită verificarea intermediară impusă icircn paragraful 138 sau cacircnd există dovada uneinonconformită983395i majore fa983395ă de acest cod certificatul de management al siguran983395eitrebuie să fie retras de către Administra983395ie sau la cererea Administra983395iei de cătreguvernul contractant care l-a eliberat

1310 Fără a aduce atingere cerin983395elor paragrafelor 132 983391i 137 atuncicacircnd verificarea de reicircnnoire este icircncheiată icircn intervalul de 3 luni icircnainte de dataexpirării documentului de conformitate sau a certificatului de management alsiguran983395ei noul document de conformitate sau noul certificat de management alsiguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii verificării de reicircnnoire pentruo perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data expirării documentului deconformitate sau a certificatului de management al siguran983395ei existent

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 12: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1240

1311 Atunci cacircnd verificarea de reicircnnoire este terminată cu mai mult de 3luni icircnainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului demanagement al siguran983395ei existent noul document de conformitate sau noulcertificat de management al siguran983395ei trebuie să fie valabil de la data icircncheierii

verificării de reicircnnoire pentru o perioadă care să nu depă983391ească 5 ani de la data

icircncheierii verificării de reicircnnoire

14 CERTIFICAREA INTERIMARĂ

141 Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru afacilita implementarea ini983395ială a acestui cod atunci cacircnd

1o companie este nou-icircnfiinţată sau

2urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document deconformitate existent

Icircn urma verificării acea companie are un sistem de management alsiguranţei care icircndeplineşte obiectivele din paragraful 123 din acest coddemonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management alsiguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod icircn perioada de

valabilitate a documentului de conformitate interimar Un astfel de document deconformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de oorganizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei de cătreun alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni Ocopie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bordpentru ca la cerere comandantul navei să o poată prezenta icircn vederea verificăriide către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută de Administraţie oripentru scopurile controlului la care se face referire icircn Regula IX62 dinConvenţie Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată saucertificată

142 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis

1noilor nave la livrare

2cacircnd o companie preia responsabilităţile pentru operarea unei nave

care este nouă pentru companie sau

3cacircnd o navă icircşi schimbă pavilionul

Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fieemis pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de către Administraţie oride o organizaţie recunoscută de Administraţie sau la cererea Administraţiei decătre un alt guvern contractant

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 13: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1340

143 Icircn cazuri speciale o Administraţie sau la cererea Administraţiei unalt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de managemental siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie sădepăşească 6 luni de la data expirării

144 Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis icircn

urma verificării dacă

1documentul de conformitate sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru nava respectivă

2sistemul de management al siguranţei prevăzut de companie pentrunava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod şi a fostevaluat icircn timpul auditului pentru emiterea documentului deconformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului deconformitate interimar

3compania a planificat auditul navei icircn termen de 3 luni4comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul demanagement al siguranţei şi cu planurile pentru implementareaacestuia

5icircnainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fostidentificate ca fiind esenţiale şi

6informaţiile principale privind sistemul de management alsiguranţei sunt date icircntr-o limbă sau limbi de lucru icircnţelese de

către personalul navei

15 VERIFICAREA

151 Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fieefectuate icircn conformitate cu procedurile acceptate de Administra983395ie 983395inacircndu-seseama de Liniile directoare elaborate de Organiza983395ie

16 FORMA CERTIFICATELOR161 Documentul de conformitate certificatul de management al siguran983395ei

documentul de conformitate interimar 983391i certificatul de management al siguran983395eiinterimar trebuie să fie realizate icircntr-o formă corespunzătoare modelelor date icircnanexa la acest cod Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza textultrebuie să includă o traducere icircn una dintre aceste limbi

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poate fi realizată cu 6 luni icircnainte de data deexpirare a DOC sau a SMC 983391i trebuie finalizată icircnainte de data de expirare aacestora

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2340

Documentul de conformitate (DOC) poate fi retras numai de către

Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă documentul deconformitate (DOC) dacă nu se solicită confirmarea anuală sau dacă existănonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM Icircn acest caz 983391i certificatele demanagement al siguran983395ei (SMC) asociate cu documentul de conformitate(DOC) vor fi invalidate 983391i retrase

37 Eliberarea 983391i valabilitatea certificatului de management alsiguran983395ei-SMC

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) se va elibera unei nave icircnurma verificării ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM Aceasta include

verificarea că documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabilăcu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă 983391i verificarea căsistemul de management al siguran983395ei (SMS) corespunde Codului ISM 983391i căeste pus icircn aplicare Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a

func983395ionat efectiv pentru cel pu983395in 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibileinclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) este valabil pentru operioadă de 5 ani

Valabilitatea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) estesupusă la cel pu983395in o verificare intermediară care să confirme func983395ionareaeficientă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) 983391i că orice modificări

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

+- 3 lunianual

Maxim 6 luniicircnainte de data expirării

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2440

efectuate de la verificarea anterioară sunt icircn conformitate cu Codul ISM Icircnanumite cazuri mai ales icircn timpul perioadei ini983395iale de exploatare a sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) Administra983395ia poate să sporească frecven983395a

verificărilor intermediare dacă consideră necesar

Reicircnnoirea certificatului de management al siguran983395ei (SMC) pentru onouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) care apar983395in acelei nave icircn satisfacereaobiectivelor specificate icircn Codul ISM

Certificatul de management al siguran983395ei (SMC) poate fi retras doar de Administra983395ia care l-a eliberat Administra983395ia poate să retragă certificatul demanagement al siguran983395ei (SMC) dacă nu se cere verificarea intermediară sau

dacă există dovada unei nonconformită983395i majore fa983395ă de Codul ISM sau dacădocumentul de conformitate (DOC) al companiei care exploatează nava nu maieste valid

38 Documentul de conformitate interimar 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei interimar

Documentul de conformitate interimar poate fi emis pentru a facilitaimplementarea ini983395ială a Codului ISM 983391i aplicarea acolo unde o companie este

nou-stabilită sau unde noile tipuri de nave sunt adăugate la un document deconformitate-DOC existent

O companie nou-icircnfiin983395ată va putea solicita Administra983395iei dacă aceasta areun SMS care satisface obiectivele paragrafului 123 din Codul ISM emitereaunui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite un documentde conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn această perioadă de

valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a SMS

Ini983395ial Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Verificare intermediară

30 luni

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2540

satisfac icircn totalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Autoritatea NavalăRomacircnă să poată emite un document de conformitate-DOC pentru un termen de 5ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircncare o companie care de983395ine un document de conformitate-DOC preia icircn

exploatare un nou tip de navă Documentul de conformitate interimar seeliberează 983391i icircn acest caz tot de către Autoritatea Navală Romacircnă după prezentarearaportului de audit favorabil care va consemna că sistemul de management alsiguran983395ei-SMS a fost adaptat astfel icircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice nouluitip de navă

Administra983395ia poate emite un document de conformitate interimar valabilnu mai mult de 12 luni unei companii ca urmare a demonstrării că respectivacompanie are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfaceobiectivele men983395ionate icircn paragraful 123 din Codul ISM Administra983395ia va cere

companiei să prezinte planurile de implementare a sistemului de management alsiguran983395ei (SMS) care să satisfacă cerin983395ele complete ale Codului ISM icircntermenul de valabilitate al documentului de conformitate interimar

Un certificat de management al siguran983395ei interimar valabil pentru nu maimult de 6 luni poate fi emis noilor nave la livrare sau cacircnd o companie preiaresponsabilită983395ile pentru managementul unei nave care este nouă pentrucompanie Icircn cazuri speciale Administra983395ia poate extinde valabilitateacertificatului de management al siguran983395ei interimar pentru icircncă alte 6 luni

Icircnainte de a emite un certificat de management al siguran983395ei interimar

Administra983395ia va verifica dacă

1 documentul de conformitate (DOC) sau documentul de conformitateinterimar este relevant pentru acea navă

2 sistemul de management al siguran983395ei (SMS) prevăzut de companiepentru navă include elementele cheie ale Codului ISM 983391i a fost evaluat icircn timpulauditului pentru emiterea documentului de conformitate (DOC) sau a fostdemonstrat prin emiterea documentului de conformitate interimar

3 comandantul 983391i ofi983395erii superiori sunt familiariza983395i cu sistemul de

management al siguran983395ei (SMS) 983391i cu planurile pentru implementarea acestuia4 au fost date instruc983395iunile identificate ca fiind esen983395iale icircnainte ca nava

să navigheze

5 există planuri pentru auditul navei icircn termen de 3 luni

6 informa983395iile relevante privind sistemul de management al siguran983395ei(SMS) sunt date icircn limba romacircnă 983391i icircn limba engleză

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2640

39 Proceduri cu privire la nonconformită983395ile majore observaterelative la Codul ISM

Icircn cazul icircn care se constată nonconformită983395i majore icircn cadrul auditurilorreferitoare la Codul ISM Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure căacestea sunt cunoscute icircn vederea remedierii de către companie

O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitatedacă Autoritatea Navală Romacircnă este satisfăcută de remedierile făcute Ononconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată lanonconformitate icircnainte de plecarea navei Solu983395ionarearemediereanonconformită983395ilor se va face icircntr-o perioadă care să nu depă983391ească 3 luni de ladata constatării

Icircn cazul icircn care Autoritatea Navală Romacircnă permite ca o nonconformitatemajoră să fie retrogradată icircn nonconformitate trebuie să fie efectuat cel pu983395in unaudit icircn perioada de timp agreată pentru ac983395iunile de remediere icircn vedereaobservării dacă aceste remedieri au fost efectiv realizate

La solicitarea statului portului Autoritatea Navală Romacircnă trebuie săfurnizeze informa983395iile relevante disponibile cu privire la valabilitatea DOCprezentat de o navă care arborează pavilionul romacircn

Icircn cazul icircn care unei companii i-a fost retras DOC respectivei companii nu ise mai emite un document de conformitate interimar sau un nou DOC pacircnă cacircnd

nu a fost efectuată o verificare ini983395ială sau o verificare suplimentară similară unei verificări ini983395iale 983391i care a avut rezultate satisfăcătoare

Icircn cazul retragerii DOC din cauza unei nonconformită983395i majore se retrag 983391iSMC care au fost eliberate icircn baza DOC Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să iamăsurile necesare pentru ca navele cărora li s-a retras SMC să nu mai opereze

Aceste măsuri pot include re983395inerea navei sau stoparea opera983395iunilor deicircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate cu legisla983395ia icircn vigoare

Măsurile icircntreprinse icircn acest sens icircncetează după emiterea unor noi SMC

Emiterea unor noi SMC se va face numai după eliberarea unui nou DOC 983391inumai după ce se va face o verificare echivalentă cu o verificare ini983395ială la bordulnavelor respectivei companii

Verificarea prevăzută la alineatul anterior se va efectua pentru cel pu983395in onavă din fiecare tip

Icircn cazul icircn care unei nave i-a fost retras SMC chiar dacă DOC al companieieste valabil Autoritatea Navală Romacircnă va lua măsuri pentru re983395inerea navei sau

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2740

stoparea opera983395iunilor de icircncărcaredescărcare a navei icircn conformitate culegisla983395ia icircn vigoare Măsurile icircntreprinse icircncetează după emiterea unui nou SMC

Unei nave căreia i-a fost retras SMC din cauza unei nonconformită983395i majorenu i se va elibera un certificat de siguran983395ă a managementului interimar Un nouSMC poate fi eliberat numai după efectuarea unei verificări ini983395iale sau a unei

verificări suplimentare echivalente unei verificări ini983395iale la bordul naveiIcircn func983395ie de natura nonconformită983395ii majore a SMS implementat la bordul

navei valabilitatea DOC trebuie verificată printr-un audit echivalent cu un auditanual icircnaintea eliberării SMC Noul SMC emis trebuie să aibă aceea983391i dată deexpirare cu a celui retras

CAPITOLUL 4 Audit Auditori

41 Mandatarea auditorilor

Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate romacircne ori străinemandatate de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului printr-uncontract de mandat special să efectueze auditări verificări 983391i control finalizateprintr-un raport de audit la companiile de naviga983395ie care operează nave carearborează pavilionul romacircn 983391i la navele care arborează pavilionul romacircn

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2840

Mandatarea se face pe bază de contract de mandat special icircncheiat icircntrerespectivele persoane fizice sau juridice 983391i Ministerul de resort

Auditul se efectuează pe bază de contract icircncheiat icircntre auditorechipa deauditori 983391i compania care a solicitat auditarea

Icircn contractul icircncheiat icircntre companie 983391i echipa de audit se va stipulapersoana conducătoare a echipei Acestei persoane trebuie să i se confere princontractul icircncheiat competen983395ă icircn luarea hotăracircrilor finale privind executareaauditului formularea observa983395iilor 983391i redactarea textului privindnonconformită983395ile constatate

Icircn cazul icircn care pentru efectuarea auditului este necesară o echipăformată din mai mul983395i auditori ace983391tia răspund solidar pentru asigurareaderulării procesului de auditare icircn conformitate cu Codul ISM cu conven983395iileinterna983395ionale aplicabile 983391i cu normele metodologice emise de Ministerul de resort

Conducătorului echipei de audit icirci revin 983391i responsabilită983395ile privinda) stabilirea planului auditului

b) prezentarea raportului de audit

Icircn cazul icircn care compania angajează o persoană juridică mandatată deMinisterul de resort pentru efectuarea auditului echipa de audit desemnată deaceasta va trebui să aibă nominalizat conducătorul precum 983391i membrii acesteia

Auditorii sunt răspunzători pentru conformarea cu cerin983395ele necesareefectuării auditului pentru asigurarea secretului privind documentele referitoare

la certificare 983391i pentru asigurarea confiden983395ialită983395ii informa983395iilor

Persoanele fizice sau juridice romacircne 983391i străine care efectuează activitateade consultan983395ă pentru organizarea sistemului de management al siguran983395ei-SMSicircn cadrul companiei nu pot efectua auditul respectivei companii

Auditorii independen983395i persoane fizice sau juridice mandatate de Ministerulde resort pentru efectuarea auditurilor trebuie să corespundă cerin983395elor specificeprevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Auditul va fi efectuat numai de auditori independen983395i persoane fizice sau

persoane juridice specializate 983391i autorizate care au fost mandatate pe baza cereriiacestora 983391i a icircndeplinirii condi983395iilor prevăzute icircn legisla983395ia icircn vigoare

Ministerul de resort trebuie să se asigure pe baza actelor doveditoare căexistă independen983395ă icircntre auditorii mandata983395i 983391i personalul care furnizeazăserviciile de consultan983395ă pentru companie sau cei care sunt implica983395i icircnmanagementul companiei ori sunt ac983395ionari la aceasta

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3040

b) a determina eficien983395a SMS al companiei sau al navei pentru a verificaconformitatea cu regulile 983391i reglementările aplicabile a983391a cum au fost eviden983395iatede documentele inspec983395iilor statutare 983391i de clasificare

c) a estima eficien983395a SMS icircn asigurarea conformită983395ii cu alte reguli 983391ireglementări tehnice care nu sunt cuprinse icircn inspec983395iile statutare 983391i de

clasificare 983391i de a avea posibilitatea verificării conformită983395ii cu aceste reguli 983391ireglementări

d) a evalua dacă au fost luate icircn considerare practicile recomandate deOrganiza983395ie Ministerul de resort societă983395ile de clasificare 983391i de alte organiza983395iimaritime

44 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor-983391efi (lead auditor)

Pentru a li se recunoa983391te calitatea de auditor-983391ef auditorii trebuie să

demonstreze participarea icircn calitate de asisten983395i sau membri ai echipei de auditla cel pu983395in 5 audituri efectuate conform cerin983395elor Codului ISM dintre care 3trebuie să fie audituri ini983395iale sau pentru reicircnnoirea certificatelor complete atacirct lacompanie cacirct 983391i la bordul navelor

Icircn cazul icircn care auditorul a efectuat 3 sau mai multe audituri conformstandardelor interna983395ionale de asigurare a calită983395ii ISO acestea pot fi echivalatecu un număr de maximum 3 audituri conform Codului ISM

45 Cerin983395e privind competen983395a auditorilor pentru verificareaanuală intermediară 983391i interimară

Persoanele care urmează să efectueze verificarea anuală intermediară 983391iinterimară trebuie să satisfacă cerin983395ele de bază pentru personalul careefectuează verificări 983391i să facă dovada că a participat la minimum două verificărianuale sau verificări ini983395iale Aceste persoane trebuie să primească instruc983395iunispeciale necesare care să le asigure competen983395a cerută pentru determinareaeficien983395ei SMS al companiei

46 Condi983395ii minime pentru mandatarea auditorilor

Pentru icircncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisă la Ministerul de resort icircnso983395ită dedocumentele certificatele 983391i de alte materiale relevante icircn sus983395inerea cererii Icircncerere se va men983395iona icircn mod expres tipul de activitate pentru care se solicitămandatarea respectiv

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3140

a) evaluarea SMS implementat de companiile de naviga983395ie romacircne983391ti

b) evaluarea SMS organizat la bordul navelor care arborează pavilionulromacircn

c) emiterea certificatului de management al siguran983395ei interimar pentrunavele care arborează pavilionul romacircn aflate la momentul auditării icircn afaragrani983395elor 983395ării icircn baza mandatului acordat de către Autoritatea Navală Romacircnă

Auditorii mandata983395i sunt obliga983395i să efectueze procesul de auditare conformcerin983395elor Codului ISM conven983395iilor interna983395ionale aplicabile 983391i ale legisla983395iei icircn

vigoare

Această obliga983395ie va fi icircnscrisă icircn contractul de mandat special care seicircncheie icircntre MTCT 983391i auditori Icircn contractul de mandat special va fi stipulat 983391idreptul de control al MTCT exercitat prin Autoritatea Navală Romacircnă asupraactivită983395ii auditorilor

Contractul de mandat special icircncheiat icircntre MTCT 983391i auditor la solicitareaauditorului este valabil timp de 5 ani de la data icircncheierii cu posibilitateaprelungirii acestuia la cererea auditorului depusă cu 30 de zile icircnainte de dataexpirării

Contractul de mandat special se va icircncheia cu respectarea legisla983395iei icircn vigoare 983391i luacircndu-se icircn considerare cerin983395ele prevăzute icircn Rezolu983395ia IMO A739(18) 983391i va con983395ine cel pu983395in prevederi referitoare la

a) tipurile de activită983395i pentru care este valabil auditul icircn conformitate cu

cerin983395ele Codului ISM b) angajamentul de a nu se implica icircn managementul sau icircn administrarea

companiilor de naviga983395ie ori a navelor

c) respectarea condi983395iilor prevăzute la art 15 alin (2)

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu al983395i auditori icircn func983395iede situa983395iile concrete

Auditorii mandata983395i icirc983391i vor desfă983391ura activitatea icircn conformitate cu legisla983395iaicircn vigoare luacircnd icircn considerare prevederile anexei la Rezolu983395ia Organiza983395iei A789

(19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificare specifice ale unei organiza983395iirecunoscute care ac983395ionează icircn numele administra983395iei

Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandata983395i vor putea utiliza personalpropriu precum 983391i al983395i auditori icircn func983395ie de fiecare situa983395ie concretă Pentruefectuarea auditului ini983395ial al companiilor 983391i al navelor vor fi folosi983395i numaiauditori proprii avacircnd statut de angajat permanent Pentru efectuarea celorlaltetipuri de audit se vor putea folosi 983391i auditori care nu au statut de angajatpermanent dar se va avea icircntotdeauna icircn vedere respectarea cerin983395elor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3240

Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT icircn cazul icircn care seconstată abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de laprocedurile de auditare Revocarea se face pe baza rapoartelor icircnaintate de

Autoritatea Navală Romacircnă

ANEXE

Anexa nr1Cerere tip pentru certificare

Compania

Nr din

CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navala Romana

Referitor la Codul internaţional de mangement pentru exploatarea icircn siguranţă a navelor şi pentru

prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3340

Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi) să reicircnnoiţi)] documentul(ele) de conformitate (C) i certificatele

de management al siguranţei ($C) conform cerinţelor Codului $ pentru compania i naampele listate mai os

enumirea i sediul companiei

ipuri de naampe aflate icircn management (tergeţi după cum este caul)

Naampă de pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru pasageri

roprietarul

Naampă de mare ampiteă pentru marfă

roprietarul

Naampă de mărfuri icircn amprac

roprietarul

anc petrolier

roprietarul

anc pentru transport gae lic+efiate

roprietarul

nitatea mobilă de fora maritim icircn larg

roprietarul

-lte naampe de marfă

roprietarul

-neăm la preenta cerere următoarea documentaţie

0 setul de acte care doampedesc legalitatea funcţionării companiei10 copii de pe certificatele de clasificare i statutare ale naampelor aflate icircn management1

0 manualul managementului companiei1

0 manualul procedurilor conforme managementului companiei1

0 manualul(ele) managementului la bordul naampelor1

0 manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul naampelor1

0 raportul auditului intern1

0 c+itanţa nr 2 cu care au fost ac+itate icircn contul 3ăncii Comerciale 4om5ne 0 -

$enţionăm că auditul intern efectuat de a dus la concluia că sistemul nostru corespunde cerinţelor

Codului $ i funcţioneaă normal

upă icircnc+eierea auditului etern ne angaăm să preentăm raportul final de audit

irector general ersoana desemnată

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3440

) Pentru confirmarea sau pentru reicircnnoirea certificatelor la cererea prezentată Autoritatii Navale Romane se vor

ata983391a numai modificările la documenta983395ia ini983395ială (dacă este cazul)

Anexa nr2DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3540

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot auditat şi aceta ete conform cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) pentru tipurilede nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +

aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racier

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport de mrfuri

2cet document de conformitate ete valabil p3n la hellip cu condiţia verificrii periodice

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C6 2028E

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

rima verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

2 doua verificare anual + Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3640

ata hellip

2 treia verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficialeautori$ate)

8ocul hellip

ata hellip 2 patra verificare anual+ Semnat hellip (emntura peroanei oficiale

autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

Anexa nr3CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

0umele navei hellip

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3740

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei==) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful11amp din Codul S)

Se certific prin pre$enta c itemul de management al iguranţei navei a fotauditat şi aceta corepunde cerinţelor Codului internaţional de management pentruoperarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul S) şi c gtaverificat c ocumentul de conformitate pentru companie ete aplicabil acetui tip de nav

2cet certificat de management al iguranţei ete valabil p3n la hellip cu condiţia

verificrilor periodice şi valabilitţii ocumentului de conformitate al companiei

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

C40566 E06 -E65C26E2 0E6E26 -E65C26E2

S8E026 (2C S0 CE6E)

Se certific prin pre$enta c la verificarea periodic efectuat n conformitate cu6egula 1 din Convenţie şi cu paragraful 1lt din Codul S itemul demanagement al iguranţei a fot git n conformitate cu cerinţele Codului S

-erificarea intermediar (a e completa ntre a doua şi a treia dat aniverar) +Semnat hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar===) Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3840

8ocul hellip

ata hellip

-erificarea uplimentar Semnat hellip (emntura peroaneioficiale autori$ate)

8ocul hellipata hellip

_______

) Ancrieţi tipul navei dintre urmtoarele+ paager paager de mare vite$ cargoude mare vite$ vracier petrolier tanc pentru produe cimice nav de tranport ga$elicefiate unitate mobil de fora marin cargouri şi alte tipuri de nave

===) ac ete ca$ul Se face referire la paragraful ltamplt din 8iniile directoare privindimplementarea Codului internaţional de management al iguranţei (Codul S) de ctre

2dminitraţii adoptate prin 6e$oluţia 27(19) a 4rgani$aţiei

Anexa nr4DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellipEliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 3940

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp din CodulS)

Se certific prin pre$enta c itemul companiei pentru managementul iguranţei afot recunocut c ntruneşte obiectivele paragrafului 1amplt din Codul internaţional demanagement pentru operarea n iguranţ a navelor şi pentru prevenirea polurii (Codul

S) pentru tipurile de nave de mai o (e va tia ce nu corepunde) +aager

aager de mare vite$

Cargou de mare vite$

-racer

etrolier

anc pentru produe cimice

0av de tranport ga$e licefiate

nitate mobil de fora marin

2lte tipuri de nave de tranport mrfuri

2cet document de conformitate interimar ete valabil p3n la hellip

Eliberat la hellip (locul eliberrii)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet document)(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Anexa nr5CERTIFICAT DE MANAGEMENT al siguran983395ei interimar

(Statul)

(Sigiliul oficial)

Certificat nr hellip

Eliberat conform prevederilor Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţiiomeneşti pe mare 197 aşa cum a fot modificat

Sub autoritatea uvernului hellip (numele tatului)

de ctre hellip (peroana au organi$aţia autori$at)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 4040

0umele navei hellip

ndicativul navei hellip

ortul de nregitrare hellip

ipul navei====) hellip

onaul brut hellip

0umrul 4 hellip

enumirea şi adrea companiei hellip (ve$i paragraful 11amp dinCodul S)

Se certific prin pre$enta c cerinţele paragrafului 1 din Codul S au fotatifcute şi c ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar=====) alcompaniei ete relevant pentru aceat nav

2cet certificat de management al iguranţei interimar ete valabil p3n la hellip cu condiţia ca ocumentul de conformitateocumentul de conformitate interimar rm3n valabil

Eliberat la hellip (locul eliberrii actului)

ata eliberrii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

Certificat nr hellip

-alabilitatea acetui certificat de management al iguranţei interimar e prelungeştep3n la hellip

ata prelungirii hellip

hellip (emntura peroanei oficiale autori$ate elibere$e acet certificat)

(Sigiliul au ştampila autoritţii emitente dup ca$)

BBBBB

) Icircnscrieţi tipul navei dintre următoarele pasager pasager de mare viteză cargou de

mare viteză vrachier petrolier tanc pentru produse chimice navă de transport gaze lichefiate

unitate mobilă de foraj marin cargouri şi alte tipuri de nave

) Se va tăia ce nu corespunde

Page 14: Curs Man - Codul Ism

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1440

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1540

sec983395iunea 12 a Codului precum 983391i să dezvolte să implementeze 983391i să men983395ină unsistem de management al siguran983395ei (SMS) care include cerin983395ele func983395ionaleprevăzute icircn sec983395iunea 14 din Codul ISM amendat

Pentru o mai bună icircn983395elegere a modului de aplicare a acestui Cod se vorfolosi 983391i următoarele expresii

adocument de conformitate interimar mdash un document eliberat icircncondi983395iile legii unei companii care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 12 luni

bcertificatul de management al siguran983395ei interimar mdash un documenteliberat icircn condi983395iile legii unei nave care corespunde Codului ISM 983391i a cărui

valabilitate este de maximum 6 luni

cauditul managementului siguran983395ei mdash o examinare sistematică 983391iindependentă pentru a determina dacă activită983395ile efectuate icircn cadrul sistemului

de management al siguran983395ei(SMS) 983391i rezultatele legate de acestea sunt icircnconcordan983395ă cu reglementările planificate 983391i dacă aceste reglementări sunt puseefectiv icircn practică 983391i permit realizarea obiectivelor

dsupraveghere mdash inspec983395ia periodică 983391i obligatorie pentru verificareaconformită983395ii cu prevederile conven983395iilor interna983395ionale la care Romacircnia este parte

eOrganiza983395ie mdash Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională

31 Verificarea conformită983395ii cu Codul ISM

Pentru a fi icircn conformitate cu cerin983395ele Codului ISM companiile trebuiesă elaboreze să implementeze 983391i să men983395ină un sistem de management alsiguran983395ei(SMS) care să asigure siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediului Politicacompaniei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISM

Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentruevaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM a unui sistem de managemental siguran983395ei(SMS) vor fi determinate de eficien983395a acestuia icircn realizarea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

De asemenea va fi avut icircn vedere gradul de satisfacere a cerin983395elor CoduluiISM icircn termeni de standard specifici siguran983395ei navelor 983391i protec983395iei mediului

Autoritatea Navală Romacircnă va verifica conformitatea cu cerin983395ele CoduluiISM prin determinarea

a) conformită983395ii SMS realizat de companie cu cerin983395ele Codului ISM

b) modului icircn care SMS asigură icircndeplinirea obiectivelor prevăzute icircnparagraful 123 din Codul ISM

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1640

Determinarea conformită983395ii elementelor SMS implementat de companie cucerin983395ele specificate de Codul ISM se va face către Autoritatea Navală Romacircnăpe baza rapoartelor de audit extern icircntocmite de auditori mandata983395i de cătreMinisterul de resort potrivit legii

32 Concordan983395a SMS cu obiectivele generale ale managementuluisiguran983395ei

Codul ISM identifică obiectivele generale ale managementului siguran983395einavelor care urmăresc

a) asigurarea siguran983395ei exploatării navei 983391i a mediului de lucru

b) stabilirea de practici icircmpotriva tuturor riscurilor identificate

c) icircmbunătă983395irea continuă a abilită983395ilor personalului de la 983395ărm 983391i de la

bordul navei privind managementul siguran983395ei inclusiv pregătirea situa983395iilor deurgen983395ă atacirct icircn ceea ce prive983391te siguran983395a navelor cacirct 983391i protec983395ia mediuluiicircnconjurător

33 Concordan983395a SMS cu cerin983395ele specifice de siguran983395ă 983391iprevenirea poluării

Criteriul de bază pentru efectuarea evaluării conformită983395ii cu cerin983395eleCodului ISM trebuie să fie icircn concordan983395ă cu SMS cu cerin983395ele specifice definitede Codul ISM ca standarde specifice de siguran983395ă 983391i protec983395ie a mediului

Standardele specifice privind siguran983395a navelor 983391i protec983395ia mediuluiprevăzute de Codul ISM sunt

a) conformitatea cu regulile 983391i reglementările obligatorii prevăzute icircn

- Conven983395ia interna983395ională din 1974 pentru ocrotirea vie983395ii omene983391ti pemare icircncheiată la Londra - (SOLAS 1974)

- Conven983395ia interna983395ională din 1973 pentru prevenirea poluării de cătrenave icircncheiată la Londra modificată prin Protocolul icircncheiat la Londra la 17

februarie 1978 - (Marpol 7378)- Conven983395ia interna983395ională privind standardele de pregătire a navigatorilor

brevetareatestare 983391i efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie1978 - (STCW1978)

- Conven983395ia interna983395ională asupra liniilor de icircncărcare icircncheiată la Londrala 5 aprilie 1966 983391i Protocolul din anul 1978 (LOAD LINE)

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1740

b) luarea icircn considerare icircn conformitate cu prevederile pct 123 alin (2)din Codul ISM a codurilor aplicabile a liniilor directoare 983391i a standardelorrecomandate de Organiza983395ie administra983395ii societă983395i de clasificare 983391i de organiza983395iidin sectorul maritim

- Rezolu983395ia A 913 (22) privind liniile directoare revizuite pentru

implementarea Codului interna983395ional de management al siguran983395ei (Codul ISM)de către administra983395ii adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la29 noiembrie 2001

- Rezolu983395ia A 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizareaorganiza983395iilor care ac983395ionează icircn numele administra983395iei adoptată de cătreOrganiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 4 noiembrie 1993

- Rezolu983395ia A 789 (19) privind activită983395ile de supraveghere 983391i certificarespecifice ale unei organiza983395ii recunoscute care ac983395ionează icircn numeleadministra983395iei adoptată de către Organiza983395ia Maritimă Interna983395ională la 23noiembrie 1995

Evaluarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM se face de către auditorimandata983395i de către Ministerul de resort icircn condi983395iile legii

Toate dovezile care pot facilita verificarea conformită983395ii cu Codul ISMtrebuie să fie accesibile examinării Icircn acest sens compania pune la dispozi983395ieauditorilor toate documentele privind certificatele statutare 983391i de clasă care săscoată icircn eviden983395ă ac983395iunile icircntreprinse de companie pentru men983395inereaconformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii Auditorii vor verifica icircn mod

deosebit autenticitatea 983391i veridicitatea respectivelor documentePe timpul evaluării pentru cerin983395ele obligatorii care nu fac obiectul

supravegherilor cum ar fi modul de icircntre983395inere a navei 983391i a echipamentului sauanumite cerin983395e opera983395ionale se vor solicita următoarele documente care săasigure conformitatea 983391i dovezi obiective 983391i necesare pentru verificare

a) documentele referitoare la procedurile 983391i instruc983395iunile prevăzute icircnsec983395iunea 14 a Codului ISM

b) documentele privind verificările efectuate de ofi983395erii superiori icircn timpulopera983395iunilor zilnice avacircnd ca obiectiv asigurarea conformită983395ii

Verificarea conformită983395ii cu regulile 983391i reglementările obligatorii carereprezintă o parte a certificării conform Codului ISM nu dublează 983391i nici nuicircnlocuie983391te supravegherea pentru ob983395inerea altor certificate maritime

Verificarea conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM nu absolvă companiacomandantul sau orice altă persoană fizică ori juridică implicată icircnmanagementul sau icircn operarea navelor de responsabilită983395ile lor icircn acest sens

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1840

Autoritatea Navală Romacircnă trebuie să se asigure că respectiva companie

a) 983391i-a stabilit sistemul de management al siguran983395ei (SMS) icircn conformitatecu prevederile pct 123 alin (2) din Codul ISM 983391i

b) a stabilit proceduri prin care să asigure că prevederile prevăzute la art11 lit a) sunt implementate la 983395ărm 983391i la bordul navei

Icircn cadrul SMS implementarea altor coduri a liniilor directoare 983391i astandardelor recomandate de Organiza983395ie de societă983395ile de clasificare 983391i de alteorganiza983395ii din sectorul maritim nu sunt obligatorii icircn conformitate cu cerin983395eleCodului ISM Totu983391i auditorii trebuie să icircncurajeze ca acestea să fie adoptateatunci cacircnd sunt aplicabile activită983395ii companiei

34 Eliberarea certificatelor de management al siguran983395ei icircn

conformitate cu cerin983395ele Codului ISM amendat

Toate companiile persoane juridice romacircne sau filiale icircn Romacircnia ale unorpersoane juridice străine care sunt proprietare de nave sau care administreazănave purtacircnd pavilionul romacircn trebuie să ob983395ină de la Autoritatea NavalăRomacircnă documentul de conformitate-DOC pentru companie 983391i certificatul demanagement al siguran983395ei-SMC pentru fiecare navă

Compania trebuie să pună icircn func983395iune cu for983395e proprii sau cu ajutorulunei companii de consultan983395ă un Sistem de management al Siguran983395ei(SMS)

propriu conform prevederilor Codului ISM Autoritatea Navală Romacircnă va emite DOC 983391i SMC icircn baza unui raport de

audit executat de un auditor din lista auditorilor mandata983395i de Ministerul deresort

Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritată983395ii Navale Romacircneurmătoarea documenta983395ie

a) cererea de certificare-tip conform modelului prezentat icircn anexa nr1

b) setul de acte doveditoare privind legalitatea func983395ionării companiei

c) lista cu tipurile de nave caracteristicile acestora situa983395ia certificatelor 983391iinspec983395iilor statutare

d) manualul managementului companiei

e) manualul procedurilor conforme managementului companiei

f) manualul managementului la bordul navelor

g) manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 1940

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2040

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii nu este obligatoriu ca toatesediile să fie inspectate cu ocazia verificării ini983395iale

După finalizarea evaluării SMS de la 983395ărm 983391i icircn cazul icircn care rezultatele aufost satisfăcătoare poate icircncepe organizarea 983391i planificarea evaluării navelorapar983395inacircnd respectivei companii

După finalizarea evaluării navelor 983391i dacă rezultatele sunt satisfăcătoare Autoritatea Navală Romacircnă va elibera DOC pentru companie 983391i SMC pentru naveleacesteia

36 Eliberarea 983391i valabilitatea documentului de conformitate-DOC

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează unei companii ca urmarea unei verificări ini983395iale a conformită983395ii cu cerin983395ele Codului ISM

Documentul de conformitate (DOC) se eliberează ca urmare a verificăriifaptului că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) pus la punct decompanie concordă cu cerin983395ele Codului ISM 983391i cu determinarea doveziiobiective demonstracircnd că acesta este efectiv pus icircn aplicare Verificarea trebuiesă includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management alsiguran983395ei (SMS) pus la punct de companie a func983395ionat cel pu983395in 3 luni 983391i căun sistem de management al siguran983395ei (SMS) a func983395ionat la bordul navei

pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip exploatată de către companie timp de celpu983395in 3 luni Dovada obiectivă trebuie printre altele să includă rapoarte de laauditul intern anual realizat de companie la bordul navei 983391i la 983395ărm

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale 983391i fiecărei nave acompaniei iar cacircte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediulcentral al companiei

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru tipurile de nave pecare se bazează verificarea ini983395ială Pentru navele noi introduse de companie icircnexploatare după data eliberării documentului de conformitate (DOC) se va

proceda astfel

- dacă navele sunt de acela983391i tip documentul de conformitate (DOC) rămacircneneschimbat iar auditul va fi făcut numai la nava nou-introdusă care va primiun certificat de management al siguran983395ei (SMC) după finalizarea cu rezultatesatisfăcătoare a auditului

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2140

- dacă navele sunt de alte tipuri decacirct cele pentru care este eliberat documentulde conformitate (DOC) se va elibera un document de conformitate interimar

valabil 6 luni timp icircn care compania face auditul extern

Valabilitatea unui document de conformitate (DOC) poate fi extinsă pentru acuprinde tipurile de nave suplimentare după verificarea capacită983395ii companiei de

a fi icircn concordan983395ă cu cerin983395ele Codului ISM pentru aceste tipuri de nave Icircnacest context tipurile de nave sunt acelea la care se referă cap IX al Conven983395ieiSOLAS 74

Extinderea valabilită983395ii documentului de conformitate (DOC) pentru altetipuri de nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate adocumentului de conformitate (DOC) ini983395ial

Documentul de conformitate (DOC) este valabil pentru o perioadă de 5 ani

Valabilitatea documentului de conformitate (DOC) este supusă verificăriianuale icircn perioada de 3 luni icircnainte sau după data aniversară (anuală) pentru aconfirma func983395ionarea efectivă a sistemului de management al siguran983395ei (SMS)

Aceasta trebuie să includă examinarea 983391i verificarea corectitudinii documentelorstatutare 983391i de clasificare prezentate pentru cel pu983395in o navă de fiecare tip la carese aplică documentul de conformitate (DOC) Ac983395iunile corective 983391i modificărileaduse sistemului de management al siguran983395ei (SMS) efectuate după verificareaanterioară trebuie de asemenea verificate

Pentru verificarea anuală compania trebuie să depună o cerere la

Administra983395ie la o dată care să permită efectuarea auditului icircn termenul precizaticircn paragraful anterior

Ca 983391i la verificarea ini983395ială administra983395ia va nominaliza auditorul

Raportul de audit ca urmare a verificării anuale va fi prezentat decompanie Administra983395iei icircnso983395it de documentul de conformitate (DOC) 983391i de fi983391ade consemnare a verificărilor anuale

Consemnarea verificării anuale se va face după caz cu precizareatermenelor de solu983395ionare a nonconformită983395ilor majore icircnscrise icircn raportul de

audit Termenele de solu983395ionare a nonconformită983395ilor nu trebuie să depă983391ească 3

luni de la data icircmplinirii termenului de verificare anuală

Icircn cazul icircn care compania are mai multe sedii 983391i acestea nu au fost vizitatela evaluarea ini983395ială icircn cadrul verificării anuale se va urmări ca acestea să fie

vizitate icircn perioada de valabilitate a DOC

8162019 Curs Man - Codul Ism

httpslidepdfcomreaderfullcurs-man-codul-ism 2240

Reicircnnoirea documentului de conformitate (DOC) pentru perioada ulterioarăde 5 ani trebuie să includă evaluarea tuturor elementelor sistemului demanagement al siguran983395ei (SMS) privind eficien983395a sa icircn satisfacerea obiectivelorspecificate icircn Codul ISM

Pentru o companie care s-a icircnfiin983395at după data de 1 iulie 1998 dacă

aceasta are un sistem de management al siguran983395ei (SMS) care satisfacecerin983395ele paragrafului 123 din Codul ISM aceasta va putea cere administra983395ieiemiterea unui document de conformitate interimar Administra983395ia poate emite undocument de conformitate interimar valabil cel mult 12 luni Icircn cadrultermenului de valabilitate compania trebuie să demonstreze că planurile deimplementare a sistemului de management al siguran983395ei (SMS) satisfac icircntotalitate cerin983395ele Codului ISM astfel icircncacirct Administra983395ia să poată emite undocument de conformitate (DOC) pentru un termen de 5 ani

Un document de conformitate interimar se va putea elibera 983391i icircn cazul icircn

care o companie care de983395ine un document de conformitate (DOC) preia icircnexploatare un nou tip de navă

Documentul de conformitate interimar se eliberează 983391i icircn acest caz tot decătre Administra983395ie după prezentarea raportului de audit favorabil care vaconsemna că sistemul de management al siguran983395ei (SMS) a fost adaptat astfelicircncacirct să satisfacă 983391i cerin983395ele specifice noului tip de navă

Icircn anumite cazuri icircn timpul perioadei ini983395iale de operare conform SMS Autoritatea Navală Romacircnă poate constata necesitatea cre983391terii frecven983395ei verificărilor intermediare Frecven983395a acestor verificări se stabile983391te 983395inacircnd cont de

nonconformită983395ile găsite Numărul 983391i termenele verificărilor intermediare sestabilesc de către Autoritatea Navală Romacircnă la eliberarea SMC

Icircn cazul icircn care se efectuează doar o verificare intermediară aceasta trebuiesă aibă loc icircntre a 2-a 983391i a 3-a dată aniversară a emiterii SMC

Verificările pentru reicircnnoire urmează să fie realizate icircnaintea expirării dateianiversare a DOC sau a SMC

Verificarea pentru reicircnnoire va avea icircn vedere toate elementele SMS 983391iactivită983395ile la care se aplică cerin983395ele Codului ISM

Verificarea de reicircnnoire poa