Carti Stiu. Clasa.3 Ed.aramis TEKKEN

download Carti Stiu. Clasa.3 Ed.aramis TEKKEN

of 50

 • date post

  10-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  45

Embed Size (px)

description

b

Transcript of Carti Stiu. Clasa.3 Ed.aramis TEKKEN

 • ffiKEHuFloadd bv #fef3S

 • evaluale predictive. evaluate culente

  .recapitulare" evaluare sumativa

  'd f$

 • . .

  i , i . li l i i i

  ::

  :

  '

  ,

  ; ' . '

  , i . , .'

  , '

  1.t i

  . i . , l, ' ,

  r l :

  Rcdactor: luliand VoicuCorector: cabriela Ilincioi!DTP: Olga C.istiDa MatcirsBN978 973-679-771,2

  Coplrjght (] 20l0Anmis Print s.rl. roaie dreprrile rezervatcAmhis Prirt s.rl.. Redactis $i sediulsocial:

  A-dBl Metalugiei .r 46-56, cod 04i8.t3. secro.4.Bucuretti, O.P 82 C.P 38

  tcl: (021) 461.08.10/14/15; fd: (021) 461.08 09/19.e-mail: ofiice@edituraaramis.ro; offlce(@negapress.ro

  Deparlamenrul dcsfacere: 1el (021) 461.08.08/12/13/16jld r02l l461.n80o lq e mr, de. . ta,-ca,uirur-dmF.ro

  Tilnril la MEGAFess holdings s.a.

  Detcrierea CIPa Bibliotecii Nadonlle a RominieiMIHAILESCU, CLEOPATRA

  Stiu foarte bin Ia... Educ.lie civicn: dlsa r III-d /ClcolrahaMihiilescu, Tudora Pilili. Blcurerti : AJanis Print, 2010

  tstsN 978-97r-679-771 2

  372.832

 • UNITATEA 1. PERSCANA

  tne.re I psesc din imagi 2. Alcatuieste enunturi despre fi ntele ca

  I

  [,. i.l" "",,*n

  t. .ur" ,a torolurai.* n,"r",

 • 1 . Bifeaza casetele din dreptul imaginilor care infaliteaza corpuri vii.

  ffiffiilffiIffi2. Coloreaz; casetele din dfeptul imaginilor care infaliteaza persoane.

  3. Alc;tuieste cinci enuntur prin care sE dovedesti cE omul este persoan5.

  4. Alcatuiette un enun1 in care sa folosesti un cuvant cu sens asem;nAtor pentru $rn.

 • 1. Ce inJelegi prin identitate proprie?

  2. lmagineaz6-1i c; faci cunoltinlA cu o persoan; necunoscute. Cum procedezi?

  3. La nastere, fiecare persoan; dobandeSte o anumit5 identitate. Scrie denumirea actuluide identitate al unui copil i i principalele elemente care se reqisescin acesta.

  4. Numeste trei drepturi pe care un copil le dobandeite dupa nasterea sa.

  5. De exemplu de alte acte care demonstreazi identitatea unei persoane.

 • 1. Priveste imaginile de mai jos ti identifica asemAn5r le si deosebir le dintre cop .a) ffi" w. ff"' . -&@.

  a)

  b)

  2.-Alc;tuieste cate dou: enunluriin care s; prezinti asem5narea dintre Oor; perrorne printr;s;turl f zice, respectiv prin 1r;satur rnorale.

 • estea?tea

  i i

  '

  :

  --

  f iac

  *

  a?

  t ' t .

  flil-

  -

  ::r-

  re intre acest

  i , urvraitl r. pensonruA , , . . , ;,a:

  lt1 ;i o"*+* e

  din,lunea lnqeasl ,

  :

  lffiE,'

  I b) Prin ce se aseamanE ele?

  l--_-_:

  lc ,Exi , taOasiur icof iunepe.arelepolaveoreletre pp.soanel

  l-..."".*-..-.'-

  I : : ---*I o) Pr in ce mooal i tat sepotsldo: l : i pas, 'a relal i i le de p, ieter| .--*-t-_-[ : - -* : : : : : :

  ceste

 • 1 . Priveste organele de sim! ilustrate ti scrie denumirea fiec;rui simt corespunzator acestora.

  2.lncercuieSte imaginile care prezinG obiecte necesare p;strErii igienei corporale.

  3. Scrie trei reguli de igiena care trebuie respectate acasa pentru a te feri de bolr.

  4. Explici proverbul: ,,Unde nu intra soarele pe fereastrA intrE doctorul pe usA,,

 • 1. Subliniaza cuvinlele prin care poate fi recunoscuG o persoand cu nevoi speciale.

  nevizdtor

  invidioscrung

  ndrdrdvan

  frumos

  gchiop

  orb (ocofat

  rensrune mutdrau

  diabetic surd

  accident

  scaun cu rotile 5CAUn

  hipoacuzicorog

  2. Care dintre situaliile de maijos reprezinU o atitudine corecte fat6 de o persoani cu nevoispeciale? l\.4otiveazE alegerea fAcuta.

  a) o ignorEm; b)o ajutEm; c)o respingem.

  13. Scrie trei trdsdturi morale prin care o persoan; cu nevoi speciale se poate asemena cu

  IIIII

  4. Alc5tuiette enunlriri cu urmetoarele cuvinte: pasiune, drept, ocrotire.

 • It , :

  , r i r

  r j)a

  1 . Redacteaza un scurt textin care sEcopil din Africa. PrecizeazE tipurile de

  evidentiezi asemAnarile si deosebirile dintre tine si unrelaliicare se pot stabiliintre voi.

  2. RedacteazA o,scrisoare c5tre un prieten care are o infirmitate. lmagineaz5Ji cd participEla un concurs a letu ri de persoane care nu orezinta deficiente fizice. -

 • 1. Priveste imaginea. Realizeaz; treienunluriin care sa evidentiezi caracteristicil oersoanelor.

  3. De exemple de tase corpuri vii.

  4. a) Care sunt tras;turile morale prin care se aseamEnA un rom6n Si un turc?

  b) Dar deosebirile dintre acettia?

 • 1 . Redacteaz5 cate un scurt text in care sE te referi la fiecare dintre cazurile de mai jos.a) ExistE persoane pe care le placi ti ale ciror fapte le apreciezi. poli lega o relalie deprietenie cu acestea? ln ce situatie? Motiveazd.

  llt:".,:.'1,::::t::::.-le pe care nu te ptaci 5i ate ciror fapte tasa de dorit potri tesa o retalieoe pfletente / JUsttttca respunsul ales.

 • , l l

  1. Bifeaze caseta din dreptul enuntului adeverat.LJ Este bine sa at incredere numai in tine.fl Trebuie si avem incredere in toti oamenii.I AcordEm incredere doar pdrintilor.r'__'r rLJ lncrederea intr-o persoane se formeaza in timp.n Trebuie se avem incredere numai in prieteni.

  2. Comenteaza cuvintele sculptoruiui Constantin Brancusi.,,Nu uita ca esti artist! Nu-!i pierde curajul, nu-Ji fie teame de nimic! Vei rizbi!

  Sa creezi ca un zeu, g poruncetti ca un rege, sE muncesti ca un animall,,(Al. DrEghici - Nu u/ta cA esti aftist!)

  3. lmagineaza-li o situalie in care nu trebuie sA ai incredere intr-o persoana necunoscuta.Motiveazi.

  a 4. Alcetuiette enunluriin care si folose9ti cuvintele risc si pecelit.

 • '1. Alege din expresiile de mai jos doar pe acelea care sugereaz; respectul faj; de opersoana.

  Pal Pleaci! Noaote bun6!s(uzali-md! Nu vreau!

  La revedere! Nu mE intereseaze!Multumesc! S;netate!

  SErut menalBuna ziua! Ve rog frumos!

  2. Scrie trei enunturi prin care $ prezinti respectulfaja de propria persoani.

  3. Realizeaza enunluri prin care 5; areti atet respectul fa!6 de o persoan;, c8l ti lipsa deresoectfata deaceasta.

  4. Citeste enunturile, apoiscrie cuventulcare ar fit ebuitspus pentru a denumi respectul.Copilul primeite cadoul de la mami. Era o jucirie pe care 9i_o doreade multi vreme. O ia repede ti phara afari. Mama s uifii lunq duDE el.

 • ll

  '

  :

  2. Scrie enunturiin care sE folosesti cuvintele: vitejie, teama, las.

  3. comenteaz; imaginea, evidenliind curajul, frica li laiitatea fiecdrei persoane.

  1. lncercuiette doar cuvintele care exprimE curajul.

  viteii*' t*0rn:

  indrbene*i; ero!5t-t1

  neinfricare

  sfia im,l

  sroazebravura

  fric;

  tcbiebirbatiedSrzenie

  infricosare

  {Li le2An an

  ttl:IrElebiriri lrt;

 • 1 . Alege de maijos doar cuvintele care exprim; bun;tatea unei persoane.a ingriJi generos inimor

  a lovi a speld d inlelegea mangAia binevoitor

  sin(era ierra a t'pa blajind ;ignt a rrantl

  d dusmbni' cum:e{a0e anrabil a tolera a ironiza

  2'AlcEtuieste enunturi din care si reia'; bunatatea ti rEutatea unei persoane faja de o arta: fiints.

  3. Comenteaz; versurile de maijos.,, Dar copiii rai la sufletSunt urati, precum e-acelCare m-a tchiopat pe mine,5i nu-i pot iubide fel...,,(Elena Farago - Cdte/usulJchlbp)

  4. Un comportament frumos inseamn; intotdeauna s-i bunEtateZ Motiveaza rirspunsut.

 • 1. Subliniaz; cu roiu cuvintele care sugereazE minciuna si cu albastru oe cele caresugereaza sincerilatea.

  priScatorie

  feternicie' aparema

  denaturare scotnea{a

  neadevarat

  deschis

  n;scocire

  nesinf,eritate

  loialitateTats|Iareadevir

  onestitate forectitudine

  cinsteinseietorie

  vicleniefranchet

  loial

  2. Un.prieten ili spune cE a auzit la rubrica ,, [,4eteo,, cE- va ploua torenlial. Nu mai pleci lapescuit tn ziua respectiva, ins5 constali ca nu a plouat. lli consideri prietenul mincinos? Tesuperi peel? MotiveazE r;spunsul.

  3. AlcAtuie;te enunturi in care sA folosetti cuvintele:yiclean,.instlt,falsitate.

  , sincer,

  4. Ce semnifica1ie are proverbul: ,,Minciuna are picioare scdfte"? De un exemplu dinrealitate.

 • 1 . RealizeazA cate un scurl articolin care sa te referi la:a)fapta curajoa# a unei persoane, evidentiind tr;*turile morale pozitive ale acesteia;

  b) fapta urata a unei persoane. specifjcand alutorul pe care il po1i oferipentru a seindreota. drn lur

 • 1 . Scrie in fiecare caset; tresEtura moral; care se desprinde din enunturile de matjos.Sorina i-a spus adev-rul colegei sale.Andreiiiexplica problema luliei, chiardac-ea nu l-a orimitin ioc.Eduard este convins c; va lua loculintei la olimpiad;.Dragos la lovit peAdrian, dar nu recunoaste_llinca o salut; pe vecina ei de fiecare datA c6nd o intelneste.

  2. S-electeaz; de maijos doar cuvintele care sugereaza calit5tile pozitive ale uner persoane.Alc5tu ieste en unturi cu acestea..

  recuno5cator inf iorhia, -,erOlSm

  ''n;ngeiere Prefacut devarincrancenat

  53lut(orectttudine

  defiaturare

  dur tipaior

  invidie multurni!'e

  dusman biaevoiior n+intele3

  3. Raspunde la'intrebarile de maijos.a) Consideri ca trebuie pedepsite persoanele care gresesc? De ce?b) Ai iertat vreodau un prieten care a gre5it? De ce?

 • a) lucruri personale;

  b) lucruri create de naturS;

  c) ucruri create de om.

 • i. *oF*nun,oi ' ,a'" ' l li r r ,1@

  ' , :

  r !TI

  i.: I

  , r ,

  i ; it , :

  '

  ffit j

  ' i ii :. i i

  '',

  ,

  iii lj i

  1. Scr ie denumir i de:a) lucruri personale; b) lucruri cr