Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

58
l o e- F- No .t e.t F- CO €K; EQ o- <-= fq) NN Ns =o NE PN "Z 6:s o {j" Ps si oul _N Ts' it ql N_ o o

description

ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE CLASA 1

Transcript of Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

Page 1: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

loe-F-No.t e.tF-CO€K;EQo-<-=

fq)NNNs=oNEPN"Z6:so {j"

Pssioul_N

Ts'it ql

N_oo

Page 2: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

S Decupeaz& ceie patru imaglni gi Iipegte-Ee ?n ordine pe un carton.S Coloreazd folosind carioei sau creioane eolorate tabloul obfinut"S FEr atent !a ce culori folosegti, astfel ine6t sd redai nuanfele 9i tonurile unui

tablou de toamnd.

Page 3: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1
Page 4: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

@

IONIINAMATERIALE NECESARE:

./ hArtie coloratd;

.,/ lipici;

./ carton;d ereioane colorate.

PROCEDEU DE REALIZARE;le Decupeazd elementele din anexa numdrul 1.eF Goloreazd adecvat (cel pufin 2 culori) cartonul sau lipegte hArtie $lasatd'ale Aplicd prin lipire copacul 9i frunzele.

Page 5: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

(D4 flr{',O[/iliil

I$ATERIALE NECHSARE:

./ hArtie coloratd;d foartecil.

PRGCFDEIJ DE REA!-IZAREale Decupeazd foaia din anexa nurninl z vei ffi"tite un dreptun$ri.;F indoaie-l in patru pe lungime.ale indoaie collurile superioare cdtre jumatarea h*tsei de doud ori.ale fndoale pa4ile laterale spre spate. Avioni eEte Ena.

I

(D

_L_

1,

Page 6: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

ftlvtT AlfES Coloreazd invita$ia de mai jos"& Decupeazd dupd contur 9i scrie cdteva rAnduri in care sd specifici loctll, data

gi genut petrecerii (po!i ruga un adult sd scrie)"

Nu uita sd te semnezi!

i

:

*lI

i

I

\

YI

:L

*

o

L.-t--

Page 7: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

/2@

Page 8: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

@

MATERIALE NECESARE:

./ un beligor de lemn (o stinghie, o baghetd);

./ hArtie coloratd;

./ foartecil;,/ o piunezd;./ lipici.

PROCEDEU DE REALIZARE;le Decupeazd pdtratul din anexa numirul 3';ls Trasea zd diagonalele acestuia.ale Taie numai pAnd la linia punctatd.el< indoaie cAte un col! al fiecdrui triunghi, cdtre centrul pdtratului.als Prinde colfurile pe beligorul de lemn, cu ajutorul piunezei.

SUGESTIEaF Decupeazd florile 9i lipegte-le pe fiecare pald a morigcdi.

ffib. T.

Page 9: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

8#Re{d{AMATERIATE NECESARE:

-/ ;n*rtse eoBonat#:/ foarfead.

PRGEEDEU DE REALIZARE;le Decupeazd foaia din anexa numdrul 4. Vei obfine unale fndoaie-l in doui peti egale.ale Agazd dreptunghiul cu indoitura in partea de sus giindoaie cete doud colfuriin

sus pand la linia ce imparte dreptunghiul in dou6 pa4i egale.ele lntrsdu degetele in interior gi trage in sus. vei ob[ine un pdtrat.eK Apuuad cu degetele cele doud colfuri de sus 9i trage-le unul spre stdnga,

eeldlalt spre dreapta. Bircu{a e gata.

dr

1_

4

Page 10: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

MATERIALE NIECESARE:

./ hArtie colorati;,/ foartecil.

PROCEDEU DE REAI-IZARE

aF Decupeazd foaia din anexa numdrul 5. Vei obline un dreptunghi.ale indoaie-l in doud pd4i egale.;F Agazd dreptunghiul cu indoitura in partea de sus giindoaie cele doud colturiin

sus pAnd la linia ce imparte dreptun$hiul in doud pe4i egale.ale indoale marginile in sus, iar colfurile le plasezi dedesupt. Goiful este $ata!

t

Page 11: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

frfrtartg, Prgl0BMATERIALE NECESARE:

,/ o farfurie intinsd de culoare albd;{ acuarele tempera.

PROCEDEU DE REALIZAREe:€ Se aplicd fondul cu un burete (o culoare caldd).ele Dupd uscare, se traseazd cu pensula diferite modele, in mai multe culori.

i

t

Page 12: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

@.

t0cS Coloreazi cum iti place imaginea de nrai jos.S Lipegte pe un carton imaginea.S Decupeazd dupd contur toate piesele jocului.S Amestecd-le 9i invitd-fi prietenii la joacd!

PAZZ&En

Page 13: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

il2

Page 14: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

A & t3

S Goloreazd ceasul de mai jos'E Decupeazd-l9i lipegte'l pe un carton.S Noteazd cifrele de la tla L2 pe buline.E Decupezd toate piesele 9i lipegte'le pe ceas

S Pentru indicatoare folosegte un ac cu $dmdlie.

\ \/\\,-\V\z'

o

.-.L.L. J J.-\'-\

Page 15: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1
Page 16: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

MATERIALE NECESARE:

.,/ hArtie coloratd;

.,/ lipici;

./ carton;

./ creioane colorate.

PROCEDEU DE REALIZARE;le Decupeazd elementele din anexa numdrul 6,ale Coforeazd adecvat (cel pufin 2 culori) cartonul sau lipegte hArtie glasati.ele Aplicd prin lipire elementele.

t,o

3o

geC

t

E'-

Page 17: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

I

MATERIALE NECESARE:

./ hArtie coloratd;

./ carton alb;

./ foarfecil;',/ lipici;./ ornament pentru pomul de iarnd (beteald);./ carioci.

PROCEDEU DE REALIZAREele Declrpeazd bradul 9i tulpina din anexa numdrul7.;!e Deeu p eazd globu lef ele.a3< Lipegte pe carton bradul, tulpina 9i globulefeleale Aplicd beteala prin lipire.aF Deseneazd cu o carioca steaua din vArful bradului.

E:3 SUGESTIEale Poli desena lAngd brad cadoul pe care il agtepfi de la Mog Criciun.

€€€€

)E

Page 18: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

17

lo\d\

I

I

io\d\

/

I

\/ttl

' \t .

I.1 t

/'r/. , t.

r'\'vt.

\/tt'\t

I

I.1 '/r

/' , t. r'\'vt'

\t\.-

ratrl

/'-.\' . 2

.t -. \/\r

io!/'

/\ .,'-'-"'-

/'-'\a 'a

/\t,

\/t\.-

rat'| ,/\ -.

'-'-t--

.l'-ta-\

/' .

./' Iz'- 't

a -a/ -\ I

iol\?/'I'\.-./.-

/

o!I

,/I

\

/t-t\t-a

I,

\. ,/\,-./

i.\

-\._./'\

@

OCHEIARIS Coloreaze ochelarii de mai jos.S Decupeaze dupd contur 9i lipegte-i pe de o parte 9i de alta a unui carton.E Din hArtie glasate decupeazd ornamente (flori, buline) 9i lipegte pe ochelari.E Trage un elastic prin orificiile mdgtii 9i innoadd capetele. Gata ochelarii pentru,

carnaval!,rJt-r\

- .\./'-'\.

a -a

/\.

I\/

\\.-.rl'

\ ,--t-.-tttt

ta/tt -'-

/. t'-.....'-)).f/\

rot I

\\/'In^ . -

d\\ \'-'lt\r-

,l'/

|'-r\r

/ \.

'\ ,/ \ /-a

\ / \ ./_r\._r_r\r/

.2-'\.-r/'-'\t -\- ,' \t | \ ,/ 'j ':.^ ,.- \

: ./'-'\^ \.- ,' -.-'-r-. iI z \ \'-./ / \ioi 't of(*\/'I

\O '- t ' t .,15 \.-,2 \.-./ t,r\

,.'\ ,'

a \ / '\ ,/-.\... 1 -.-./

Page 19: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

fl8

Page 20: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

d

rltfistl,

S Coloreazd masca de mai jos.S Gofore azdFala 1in tonuri calde (fa[n veseld) 9i Fafa 2 in tonuri reci (fafa tristd).& Decupeazddupd conturul punctat.I Trage un elastic prin orificiile mdgtii 9i innoadd capetele.

@t9

o o

-a tl---tJo

Page 21: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

20

oo

tlrr--r-tt' I

;

t-I

I

I

I

I

rI

I

;t

Page 22: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

S Copiazd desenul pdtrdlel cu pdtrdfel in grila de mai jos. Coloreazd adecvat.

J0c

a

a \

\

\\ J

LJ

Page 23: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

22Mr,CUJ nRWAR

covntc! nENTRU Mog cnAclul*rMATERIALE NECESARE:

,/ 1,kg de fdind;

"/ 50 gr drojdEe Broaspdtdr;./ L lingurild de sare;d 25O ml de apd cdtduf6.

PROCEDEU DE REALIZAREale Amestecd ingredientele intr-un vas.ale Lasd 7./2 ore la crescut (lAnga o sursd de cildurd).ale Rupe aluat si modeleazd pe un suport de lemn baghete.ele Rdsucegte cAte doud ba$hete 9i unegte-le la capete. Astfel ai obfinr.rt un

covrig.ale Procedeazd la fel 9i cu restul aluatului.ale Agazi covrigii intr-o tavd de aragaz.ale Roagd doamnele de la bucdtdrie sd-i coacd.

Acum egti gata sd il agtepfi pe Mo9 Crdclun.

iI

Page 24: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

@

AMPRENTE iru nluMATERIALE NECESARE:

"/ 300 gr de fdind;./ 100 m! de apd cdldufd.

PROCEDEU DE REALIZAREaF Amesteci ingredientele intr-un vas.;F Rupe din aluat o bucatd de mdrimea unei mingi de tenis de cAmp 9iaplatizeazd.ale Apasd cu palma in centrul acestuia, va rdmAne amprenta palmei tale.;ls Ora urmdtoare o pictezi cum doregti.

Page 25: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

(ng/

24

ii.€ATER HAE=E Nd EC ESARE :

/ h6ntle eoEoratd;/ foaffieed;,/ earqoed"

PRGCEDEU ME REALE RE;!e Decupeazd pdtratul din anexa numirul 8.ele indoaie pitratul pe diagonald.ale Pliazd o datd in fafd laturile invecinate de-a lungul diagonalei.ale indoale vArful rdmas o datd in sus apoi in jos.ale lntoarce figura obfinutd 9i impdturegte vArtul ascufit pAnd la bazil.;le impitur"gt" forma la mi;ioc 9i trage de vdrful superior.ele Taie pAnd aproape de rnargine.;le Desparte indoitura urechilor 9i vei obline iepuragul.eF Deseneazd-i ochii 9i rnust5lile cu o cariocd.

s

€str#F #$#eA

\\

Page 26: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

PR/lJilrtVARAMATERIALE NECESARE:

./ hArtie coloratd;

./ lipicl;

./ cartoni

./ creioane colorate.

PROCEDEU DE REALIZAREele Decupeazil elementele din anexa numdrul 9.ale Goforeazd adecvat (cel pufin 2 culori) cartonul sau lipegte h6rtie glasati.ele Aplicd prin lipire elementele.

Florile le po i confecfiona din h6rtie creponati.

25

t

I

III

Page 27: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

D(26

MATERIALE NEGESARE:

./ hArtie pentru picturd;

.,/ lipici (aracet);

"/ acuarele;./ mdlai

"/ foarfecd.

PROEEDEEJ DE REALIZARE>le Decupeazdfoaia din anexa numdrul 10.ale Lipegte-o pe un carton.ale Unge cu o pensuld, sau un pdmdtuf toati suprafafa flutureluicu aracet.ak Presari mdlai din abundenfd 9i preseazd u9or.ale Dupd uscare, coloreazd fluturagulcum doregti

'I€ SUGESTIE

ale Urrn6regte eonturul gi folosegte mai nnulte culori.

6_.:

Page 28: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

S Goloreazifeltcitarea de mai jos.S Decupeazd dupd contur gi pliaz-o pe jumdtate.S Deseneazd in interior lucruri care sugereazd venirea primdverii.

S SUGESTIEals Poti decupa inErnioare din hArtEe colorat# resEe gi le po$i Eipi pe fellcitare.

27

II

II

II

II

II

I

I!

II

II

I

II

Page 29: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

28

r --f | | l. ;-''llllllEllrlllll-llillllllz;i | | | | | | I <;illlllll,-iilllllll=^ittttttt :; | | | | r ' Jltttttttrrtttttl

rrrrrrrlF: | | | | | | >i| | | | | | | e-,'trlttlr | | | i | | -:i | | | | | | 1itllltl-j

I

)

iI

I

II

i

I

II

i'rI

'ltl

i

II

i

I

-l

Page 30: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

EUTIIERANE

]

J

MATERIALE NECESARE:

./ hArtie pentru picturi;

./ carton;

./ foartecdi

./ lipici.

PROCEDEU DE REALIZAREale Decup eazdcele doud bumerange dupe contur din anexa numiru! 11.a.e Lipegte-le pe un carton gros.aF Decup eazd cartonul urmAnd conturul bumerangului.

;Ie $UGE IE;le Orneazd bumerangul cu desene decupate sau deseneazd cu o cariocd ce

doregti.

Page 31: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

eE trfgSA "

DE FRUCTE

INGREDIENTE

./ 1 pepene galben, stru$uri, piersici, mere, banane' ananas, kiwi, portocale 9i

alte fructe"

frE-+F DE FREPARAREaF Se spald bine fructele gise taie cubulefe'>F pepenele galben se taie pe jumitate, cu o linguri se scobegte interiorul 9i se

pun bucdlele de fructe.ale Se orneazd dupd $ust'

I

I

Page 32: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

FRIGARUI DE FRUCTE

INGREDIENTE

d 1, pepene galben, struguri, piersic!, mere, banane, ananas, kiwi, portoeale 9E

alte fructe.

MOD DE PREPARAREaF Se spald bine fructele 9i se taie in cubulefe potrivit de mari.ale Se pun pe befe de fri$drui, alternAnd toate fructele.

E Desen eazd cfiteva fructe din cele pe care !e-a! folosit !a salatd 9i fri$drui"

Page 33: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

32

r,s{s& B$eftranlc

TilATERIALE NECESARE:

'/ pdine toast, salam, rogii, castraveti, morcovi (fierfi), ardei gras, mdsline.

PROCEFES ffig ffiHALIZAREels se spald legurnele 9i se taie felii sau rondele, dup d caz,;le se agazd pe feria de pdine dupd gust 9i imaginafie.

b:€ SUGESTIEale De preferat ar fi sd se prepare mieul dejun fdrd salam. Se poate inlocui c' ofrunzi de salat6, sau alte legunre.

Page 34: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

3!:::_J

| ,,t ' , ,l ,'-o-ii i))i,. 1,,! \it ;ii\it../ ijii 1-;'i-ii-l i ii,i'l ..-j i,i

,r+ l:':r iilil-::rj'-tr

Trj=\R i=U Fi i i:;= u:!i +ri1r,5*

[f{],F:,iFlilFri..E i\l EGEsii\flltli:: . li '-.:-:-il -.. -11, L-'.;..,-:' , .

,,0",i],l,,ti't " I I : L $,u ir-;ii, :ll.l "'c l,l r r !:1 .:. i : i

.,,' !i,g,.,,1 ii iD el,;1 i:l l.t-f, , U n Ll i :iai ir:,' ;,t: i

.,.i' :S e f i iGt..g il e C j tt; iai O ilii i"l iL: i,:j i a,lj i. i

j .

ir\liii-J[,] ti,:)[, i+ LEZ]il\fiE

ale Se pun farfalrriEe una peste ceaEaEt6, au$atuE gE EEal$ura 0n partea dreaptd a

fanfuriEEsr.ale FureulE$a se aFaze 3n partea st&ngd a fanfurEEEor"

ale Lnmsurlfa se aqazedeasuprao latr paharcle ca ?n Emagine'

hiiir i

fli

Page 35: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

D..

* Gaseste cele cinci diferente?

dintre eele deud desene"

34

tt"Q)A

fvf+.ralX

Page 36: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

-:.:'..'.-',.::-':.

Anexa I

Page 37: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

36

Page 38: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

i,!

.;ii

t.;-t-=

i::-

:-

t._

Page 39: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1
Page 40: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

oooo

Page 41: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

n

Page 42: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1
Page 43: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

12

Page 44: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1
Page 45: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1
Page 46: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

@@seG@

Page 47: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

#

Page 48: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

47

Page 49: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

r"i

-l

t\

d

Page 50: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

49

Page 51: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

50

Page 52: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

5l

Anexa I

Page 53: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

52

;i,i : .

..

Page 54: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

I

53

Page 55: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

54

Page 56: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

Anexa ll

Page 57: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1
Page 58: Arte Vizuale Si Abilitati Practice Clasa 1

ISBN: 978-506-629-1 28-6Pret: l0 lei

,ltilltjtltl||l|[ll|[[[il