Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de … vizuale si...g i:l Halloween i1.; €il...

5
Privegte cu atenfie! Nicolae Grigorescu, Fetila cu basma rogie Nicolae Tonitza, Fata pidurarului Citegte ! Nicolae Grigorescu (1838 - I9O7l este unul dintre creatorii picturii rom6ne moderne. $i-a inceput cariera de pictor la v6rsta de zece ani. Primele sale lucririau fost icoanele. Mait6rziu a pictat perelii mai multor mdndstiri si biserici. $i-a urmat studiile la Paris, unde a expus lucrdri la numeroase expozilii. Nicotae Tonitza (1886 - L940) a fost un pictor rom6n care a cdlStorit in multe dintre !5rile Europei, unde a avut expozifii 9i a lucrat alSturi de pictoricelebri. Fota pdduroruluiesle una dintre cele mai populare picturi ale sale gi a fost realizati intr-o perioadd in care artistul explora, plin de sim patie, universul copilSriei. Discuti cu colegii! . ldentificd titlurile celor doud picturi. La ce personaje din povegti te duc cu 96ndul imaginile surprinse? . Numette doui aseminSri si doui deosebiriintre cele doud lucrSri de art5. (line cont de culorile folosite, decon persoanele reprezentate 9i imbricimintea acestora, prezenla naturii.) . ?nchipuie-!i cd egtiin p6dure alSturi de pictorul Nicolae Tonitza. Ce activitSli poti sd faci?n pSCur"e? . Care sunt instrumentele de care are nevoie un pictor? BifeazS. tr n n paletd de picturi n culori (uleiuri, acrilice) n pasti de modelaj n pensuld n p6nzi n gevalet tr scaun creioane colorate 5ual c4... f lmaginea reprezent6nd chipul pictorului Nicolae Grigorescu apare pe bancnota de 10lei. lut

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de … vizuale si...g i:l Halloween i1.; €il...

Page 1: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de … vizuale si...g i:l Halloween i1.; €il Proiect,,vriiitoarea" Ai nevoie de:. acuarele. pensuli. h6rtie coloratd . 9i foarfecS

ffi a

Privegte cu atenfie!

Nicolae Grigorescu,Fetila cu basma rogie

Nicolae Tonitza,Fata pidurarului

Citegte !

Nicolae Grigorescu (1838 - I9O7l este unul dintre creatorii picturiirom6ne moderne. $i-a inceput cariera de pictor la v6rsta de zece ani.Primele sale lucririau fost icoanele. Mait6rziu a pictat perelii mai multormdndstiri si biserici. $i-a urmat studiile la Paris, unde a expus lucrdri la

numeroase expozilii.

Nicotae Tonitza (1886 - L940) a fost un pictor rom6n care a cdlStorit inmulte dintre !5rile Europei, unde a avut expozifii 9i a lucrat alSturi depictoricelebri. Fota pdduroruluiesle una dintre cele mai populare picturiale sale gi a fost realizati intr-o perioadd in care artistul explora, plin desim patie, universul copilSriei.

Discuti cu colegii!. ldentificd titlurile celor doud picturi. La ce personaje din povegti te

duc cu 96ndul imaginile surprinse?. Numette doui aseminSri si doui deosebiriintre cele doud lucrSri de

art5. (line cont de culorile folosite, decon persoanele reprezentate 9iimbricimintea acestora, prezenla naturii.)

. ?nchipuie-!i cd egtiin p6dure alSturi de pictorul Nicolae Tonitza.Ce activitSli poti sd faci?n pSCur"e?

. Care sunt instrumentele de care are nevoie un pictor? BifeazS.

trnn

paletd de picturi n culori (uleiuri, acrilice) npasti de modelaj n pensuld np6nzi n gevalet tr

scaun

creioane colorate

5ual c4... flmaginea reprezent6nd chipul pictoruluiNicolae Grigorescu apare pe bancnota de10lei.

lut

Page 2: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de … vizuale si...g i:l Halloween i1.; €il Proiect,,vriiitoarea" Ai nevoie de:. acuarele. pensuli. h6rtie coloratd . 9i foarfecS

ffi I itJiect,,Frunzulife pictate"

I - r Ai nevoie de:'3"f . frunze de la diferiti arbori, :_ :

:': :. r,, a acuarele, pensulS si api

. coalS de h6rtie

Cum procedezi?

$ Curild frunzele de praf gi pregitegte-lepentru picturS.

@ Pregiteste acuarela, fird s5 o amestecicu prea multd ap5.

@ Picteazi modele (linii gi puncte, pete deculoare) pentru a decora frunzele.

@ DupS ce acuarela s-a uscat, poti s5

lipegtifrunzele pe o coali de h6rtiepentru a forma un colaj.

i,!g-:Ai nevoie de:. foarfecl si liplci. seminle de diferite forme 9i mirimi,

boabe. doud frunze 9i o coalS de h6rtie

Cum procedezi?

@ Agazd frunzele pe coala de hdrtie.

Qi TraseazS-le conturul cu ajutorul

# Proiect,,Frunzulife bob cu bob"

creionului, apoi decupeazi frunzele peconturul trasat.

O Lipegte seminle 9i boabe pe frunzele

ldentifici 9i numegte seminlele!

-\h' .gj-

/

Page 3: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de … vizuale si...g i:l Halloween i1.; €il Proiect,,vriiitoarea" Ai nevoie de:. acuarele. pensuli. h6rtie coloratd . 9i foarfecS

gi:l

Halloween

i1

.;

€il Proiect,,vriiitoarea"

Ai nevoie de:. acuarele. pensuli. h6rtie coloratd 9i foarfecS. lipici

Cum procedezi?

Q PicteazS-ti palma gi apoi lipegte-o dehArtie.

@ Dupd ce s-a uscat acuarela, lipegtepilSria vrdjitoarei pe care o veiconfecliona din h6rtie coloratS,

@ Deseneazd chipul vrdjitoarei si mitura,apoi decoreazd frumos pagina.

Proiect,,Chipul meu cAnd sunt speriat"

Ai nevoie de:. frunze de diferite modele. lipici. o coalS de h6rtie

Colegii !i-au fdcut o farsd 9i te-ai speriat pe

cinste?

Privegte-te in oglindi 9i observl trisdturiletale atunci c6nd egti speriat.

Deseneazi chipul tdu pe o foaie de h6rtie.

Prin tehnica suflSrii cu paiul, picteazS-tipdrul pentru a accentua atmosfera deHalloween din desenul tiu.Tehnico sufldrii cu paiulCu ajutorul pensulei, pune acuarelSamestecat5 cu api pe coala de hArtie.

:::

Foloseste un pai de plastic pentru suc gi

suflS acuarela ?n toate directiile. .:

Page 4: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de … vizuale si...g i:l Halloween i1.; €il Proiect,,vriiitoarea" Ai nevoie de:. acuarele. pensuli. h6rtie coloratd . 9i foarfecS

O Fisa 1: C m ida curcub*u

Ai nevoie de:. ro a rfeci. llplci

:ll Cum procedezi?

Q Decupeazd cele patru segmente.

$ Lipegte-le una in continuarea celeilalte, lin6ndde ordinea culorilor curcubeului.

S Agazd omida pe birou. Ai oblinut o jucdrie colorati ;i amuzantd.

cont

*a

=

IGG.rc

..a4-i--*-**;

*

G

g@-0)

=f

%+a

,9G

.o€

;;

XIff

ATENTIETraseazi ugor cu un pix

care nu mai scrie pe

liniile punctate de indoire?nainte de a decupa. ilrva fi muit mai usor apoi

se indoi perfect

marginile respective.

Page 5: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1. 32 de … vizuale si...g i:l Halloween i1.; €il Proiect,,vriiitoarea" Ai nevoie de:. acuarele. pensuli. h6rtie coloratd . 9i foarfecS

Fisa 2:

n.uoi" 4",foarfecilipicicoal5 de cartonpanglicd sau gnurperforator

t

Ai.l

a

a

a

a

a

Cum procedezi?

Decupeazd un cerc din coala de carton.Decupeazi frunzele si alunele, apoilipe;te-le, formAnd un nrodel, pe cerculde carton.At6rnd coronlta a -sa cu ajutorulgnuruluisau pang : pe care le veilega, trecinc.r- e :rlntr-c gaurd pe careo faci cu aj-tcr- pe''c'atc:ului.