Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul...

11
Va lentina $tefan-Cl rldea nu Florentlna Hlhllanu Florentlna Dufl ffivtzrl{l' # Afiwrkfl ttE uase e\t-& Nume Prenume Clasa ffi www.editurajoy.ro

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul...

Page 1: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

Va lentina $tefan-Cl rldea nuFlorentlna Hlhllanu

Florentlna Dufl

ffivtzrl{l'# Afiwrkfl

ttEuase e\t-&Nume

Prenume

Clasa

ffiwww.editurajoy.ro

Page 2: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

La u;a toamnei (*) .... .t......plangd i s

Blazonul clasei (*) .......:.... ..i..... 7

Pungula cu doi bani(**) 9

Teatru de pdpugi ("") ...Actorie gi film ("*) .. .... 17

Rom6nia, lara mea! (*) ,... . ... 18

Podoabe pentru sdrbdtori (*) .... .... 20ingera;ul (") .... ......... 22

Sorcova (*) . .. ... 24larna pe inserat (*)

Lacul (*) ...... ... . 28Sistemul solar (") ....... 30Viala fluturilor (") ...... 32

Tablou de primdvare ("). 37

.plangd ..... 39lnvitalie la balul primdverii (") .... .......... 41

Cogul pascal (*) .... .... 44Jocul perlulelor (*x)

plangd ..........49Desene pe asfalt (**) .. ........ 51

Muntele (*) ....Sd navigdm! (*) ... ...,.. 53

(*) lucrare individuald(**) lucrare colectivd

RomAnla, tara mea! - hArtie glasatd .... 57

Lacul - h0rtle glasatS ..... ... ..... . 59

lnvltatle la balul primdverii - hdrtie glasati .. ".....,.. 61

Sl navlglml - hArtie glasatd .. ....:. ...... 63

Pungula cu doi bani - carton ..... 65

RomAnla, tara mea! - carton ...... 67

lngeragul - carton ,...69Lacul - carton ......... 71

Lacul - carton .........73Vlrla fluturilor - carton . ".. " 75

Tablou de primivari - carton .....77lnvltatle la balul primdverii - carton ..... 79

Cogul pascal - carton ........81

Carton alb ... ... 83 - 87

GI

II

q

mI

I

-- II

I

-eemll- l^ frll -&

Page 3: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

LauDIIIh

ry Materiale si instrumente:

Tehnici de lucru:decupare, lipire, ha5urare, linie modulatd

Etapele activit6lii:1. Decupeazd piesele de puzzle.2. Lipe5te corect piesele de puzzle pe o foaie de carton alb.3. Coloreazd imaginea ob1inut5.

Functionalitatea produsului:Folosind imaginea obtinutd, povestegte primele zile de gcoalS inclasa a ll-a! Poli realiza gialte puzzle-uri,folosind diverse momentedin activitatea voastrd de gcolar!

DDtnI:-D]ffi

ffiLl

2

-ll ffi. nl -

Page 4: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

ww,.v /\"i

W

sj&

La uga toamnei

Page 5: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

Blazonul claml

tempera sau acuarele

aracet ffiwdiverse ornamente

I

ITI

{ffi

-Materiale ti instrumente:

castron pentrufrdm6ntat

pensule

owonasturi ro9ii,

galbeni gi alba;tri

luncllonrlltrtca produsului:Partlclpl la un concurs al clasei gi spune povestea

blezonulul realizat!

Tehnici de lucru:modelare, presare, incizie, gravuri, picturi

Etapele activititii:1. Pune-li gorlul de bucdtdrie, apoi rdstoarnd faina in vasuladdnc gi adauga ap5.2. Amesteci fdina cu apd p6nd obliicoca.

rl #.ry tl- l-

Page 6: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

IDr-IDrnlm!wt-

IDITITrnrnttr-rnrmrw

im:

Etapele activititii:3. Modeleazd coca pe plangetS, d6ndu-iforma pe care o doregti pentru blazonulclasei.4. Cu un culit de plastic realizeazd mici incizii gi diverse forme (o carte, un animal, un stilou etc.) in coca modelatd.5. GraveazS, cu ajutorul unuicreion, numele claseitale.6. Lipegte trei nasturi pe blazon, formAnd steagul Rom6niei.7. Pensuleazd blazonul oblinut, in culori la aletere.8. Personalizeazd blazonul cu diverse ornamente (stelu!e, floricele etc.).

Blazonul clasei

lrh Wrll .

Page 7: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

cu doi bani - IIe

In

-

96br-'Imtl *l

: '.ii.*g'

i""jll

iI

.a- --)

-.ry' ^ i3(, F

I' z.-- -l(, $. lqT J*lt{\1.,g p

ffi)n pag.

Materiale gi instrumente:

pensule

polistiren imbrdcat inhArtie creponatd verde

(pentru toatd clasa tempera sau acuarele

sticlS plastic 1 /2 litru boabe

cutie de sdpun

lwWl

sdrmd olusatd

fire de PNA

Functionalitatea produsului:Poveste5te, alSturi de colegii de echipa, secvenla depoveste creatd!

Tehnicide lucru:modelare, presare, croit, cusut, lipire, gravurS,

decupare dupi contur, armdturi, picturd, tiiereI

- a- I

-I

Cwom

:f

pahar cu apd

hSrtie creponatadiverse culori

frunze gi

flori uscate

material

ii:ffi

O rqffit{ _- o{h.)ff

-.r

-ll .ffi ll. I

Page 8: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

cu doi bani

lattbiDipip.Dt-Fffi

Etapele activititii:1. Picteazi boul tivaca.2. Decupeazi toate animalele de pe foaia de carton.ln continuare, se vor crea echipe de i-4-elevi, care vor lucra, prin tehnici diferite, cete o secventS din povestea"punguta cu doi bani,de lon creangi.3. Modeleaza plastilina, astfelincet si realizezi un mot o baba 5i un bSrbat (cap, trunchi, piiioare 9i meinil.4. Realizeazi forma finala a celortrei persorlaje, unind elemetele componente.5. Adaugd din plastiline, hartie creponatd 9i sarma plugatS mici detalii personajelor realizate (bunditi, basma, pilirie, caciuli, bit, hain6 de boier).6. ModeleazS plastilina, astfel lncat 5; realizezi un cocot ti o giini (cap, trunchi).7. Grav€az; cu'o sco-bitoare pene pe aripjle pis5rilor tipe creasta cocorulul,8. Realizeazi forma finalE a celor dou5 personaje, unind elementele componente.

tr ll.

i d*ralur&lfL-"Jp;

FF@@tW

ff%?@F

3

WWdft% ylrll I I

&

/nlr

4

ffi ft

ilil @d{&@

-6\ry{D1@ -G

irult rh

Page 9: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

- IIe

I

I

ga.

er).

Etapele activitilii:9. Adauga mici detalii personajelor realizate (pene, sdrmi plu;atd).

10. Traseazd cu o creti conturul unei pungule pe jumdtatea unei bucdtide material1 1. Decupeazd dupd conturul trasat, dupd ce in prealabil ai indoit materialul pe jumdtate.12. Coase cele doui bucSli de material croite, ldsind spa[iu pentru a putea introduce monedele in interiorul pungii cusute.

13. Leagi pungula realizatd cu un fir de PNA.

14. Taie o sticlS de plastic de 1/2 litru.15. Picteazi sticla, astfel incdt sd oblii o fantand.16. indoaie doui bucilide s6rmd plugati, astfelincit sd obliischeletul unuicuptor.

16

- ro .K rl- ll1

cu doi bani

I 10 11 12

13 14 15

Page 10: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

IIl-t-tkIllwwwtb

Etapele activititii:17. Modeleazi plastilind pentru a realizaperetii cuptorului.18. Aplicd peretii modelati pe s6rma plu5atd (lucreazi pe plan;a de polistiren).19. Picteazi pietricelele cu negru, rogu gi galben pentru a ob{ine cdrbunii cuptorului.20. Adaugi pietricelele in cuptor.

l

21. A5azi scobitori la distantd de un centimetru.22. Lipe5te in pozitie orizontalS, peste scobitori, douS palete de inghe{at5, realizdnd gardul.23. Decupeazd una dintre feJele cutiei de sdpun24. Capseazd capetele acesteia.

rbtbtbIDtl-tbrbr-IDrb

22 23 24

19

w%21

iBh rh rr lr.

Page 11: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2 - Valentina ... vizuale si abilitati... · Blazonul claml tempera sau acuarele aracet ffiw diverse ornamente I I TI {ffi-Materiale ti

- rII{

ffi-

Etapele activititii:25. Picteazd camera realizatS, in culori la alegere.26. Taie bucalide sArmd plugati pentru a forma gratiile camereicu bani.

27. A;azd gratiile in interiorul cutiei de carton, intre margini.28. lntrodu boabe de porumb in cutie.

;

29. Picteazi o pietricicd, ob[inind mirgica gdinii.30. Adaugd toate elementele pe bucata de polistiren, in bucdli de plastilind presati, astfelincit sd reprezin{i

con[inutul pove5tii,,Pungu[a cu doi bani"de lon Creanjd.

25 27

29

tnI

- I- -d-dM

ntdj-d

cu doi bani

26

Ill

^ln offi tl- |