Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2. 32 de ... vizuale... · Cashelul Citegte! inci din...

5
Cashelul Citegte! inci din Evul Mediu, oamenii au inceput sd ridice castele. Acestea erau folosite ca regedinle pentru seniorii feudali. ln vreme de rdzboi, castelele puteau fi locuri de refugiu. Construite la inceput din lemn, aveau un turn inconjurat de valuri de pdm6nt pentru apirare. incep6nd cu secolele al Xll-lea si al Xlll-lea, aspectul castelelor s-a schimbat. Piatra era folositd in locul lemnului pentru ziduri de apdrare, turnuri de veghe, donjon (turnul principal unde se tineau armele 9i tezaurul) gi capeli. $tiaice...? . Primele fotografii alb-negru au fost fdcute cu doar 200 de aniin urmd. Se considerd cd inventatorul fotografiei ar fi francezul Joseph Nic6phore Ni6pce. o Cuv6ntul fotografie provine din greaci 9i inseamnd desen cu lumind. . Prima camerd foto digitalJ avea doar !.4 megapixeli, costa 10 000 de dolari gi a fost creati in anul i.975 de citre firma Kodak. . Primele fotografii color au fost realizate in anul1862 de citre un fizician scolian. . in fiecare zi se incarc5 pe Facebook peste 500 de milioane de fotografii. Discuti cu colegii! . Ce au ?n comun fotografia, pictura 9i indicatorul rutier? Ce le diferentiazi? . Care crezici este scopulfiecdreiimagini? . Care este informa!ia pe care o transmite indicatorul rutier? Dar pictura? . Creeazi gi tu un indicator rutier. Ce va anunla indicatorul tdu? Ce culori vei folosi? Acest indicator rutier de informare turistici se intAlnegte pe sectoarele de drum din apropierea unui castel sau a unei cetdti. L Picturd realizatd de un copil, reprezentind un castel medieval T1 - castel, cetate

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2. 32 de ... vizuale... · Cashelul Citegte! inci din...

Page 1: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2. 32 de ... vizuale... · Cashelul Citegte! inci din Evul Mediu, oamenii au inceput sd ridice castele.Acestea erau folosite ca regedinle

CashelulCitegte!

inci din Evul Mediu, oamenii auinceput sd ridice castele. Acestea eraufolosite ca regedinle pentru seniorii feudali.ln vreme de rdzboi, castelele puteau fi locuride refugiu. Construite la inceput din lemn,aveau un turn inconjurat de valuri de pdm6ntpentru apirare. incep6nd cu secoleleal Xll-lea si al Xlll-lea, aspectul castelelor s-aschimbat. Piatra era folositd in locul lemnuluipentru ziduri de apdrare, turnuri de veghe,donjon (turnul principal unde se tineauarmele 9i tezaurul) gi capeli.

$tiaice...?. Primele fotografii alb-negru au fost fdcute

cu doar 200 de aniin urmd. Se considerdcd inventatorul fotografiei ar fi francezulJoseph Nic6phore Ni6pce.

o Cuv6ntul fotografie provine din greaci 9iinseamnd desen cu lumind.

. Prima camerd foto digitalJ avea doar !.4megapixeli, costa 10 000 de dolari gi a fostcreati in anul i.975 de citre firma Kodak.

. Primele fotografii color au fost realizate inanul1862 de citre un fizician scolian.

. in fiecare zi se incarc5 pe Facebook peste500 de milioane de fotografii.

Discuti cu colegii!. Ce au ?n comun fotografia, pictura 9i

indicatorul rutier? Ce le diferentiazi?. Care crezici este scopulfiecdreiimagini?. Care este informa!ia pe care o transmite

indicatorul rutier? Dar pictura?. Creeazi gi tu un indicator rutier. Ce va

anunla indicatorul tdu? Ce culori veifolosi?

Acest indicator rutier de informare turisticise intAlnegte pe sectoarele de drum dinapropierea unui castel sau a unei cetdti.

L Picturd realizatd de un copil,reprezentind un castelmedieval

T1 - castel, cetate

Page 2: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2. 32 de ... vizuale... · Cashelul Citegte! inci din Evul Mediu, oamenii au inceput sd ridice castele.Acestea erau folosite ca regedinle

C#,trts&ruieste si ?u uffi sastel!,- Ai nevoie de:."It.LE: . 4 role de carton care vor reprezenta

turnurile castelului. 2 coli de carton de 16 x 8 cm si 2 coli de

8 x 8 cm (po1i sd le decupezi dintr-ocutie pe care nu o mai folosegti)

. hdrtie rogie

. 4 scobitori

. foarfecS, rigl5, creion, carioci neagrS,

lipici

Cum procedezi?

O Cu ajutorul riglei gi a cariocii, deseneazd

cirimizi pe cele patru coli de carton care

reprezintd zidurile 9i pe cele patru role de

carton care reprezinti turnurile.@ Deseneazi cu creionul 9i decupeazd cu

foarfeca deschizituriin partea de sus a

zidurilor gi a turnurilor pentru a formacrenelurile. Deseneazd poarta de intrare 9i

decupeaz-o.

@ Fi tiieturiin col!urile zidurilor gi Ia turnuri,ca in imagine. Asambleaz5 castelul.

@ Deseneazi cu creionul, decupeazd gi

lipegte de scobitori cele patru stegulele.Lipegte-le pe cele patru turnuri.

Discuti cu colegii!. Ti-ar plScea sd locuiegti intr-un castel?

Care crezi cd ar fi activitdtile tale zilniceTntr-un astfel de loc?

Ce alte culori crezi ci pot avea steagurileunui castel?

Care este culoarea ta preferatS? De ce?

Ce sentiment ili transmite fiecareculoare sau non-culoare?Deseneazd I tr, @

a

a

pil,

Page 3: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2. 32 de ... vizuale... · Cashelul Citegte! inci din Evul Mediu, oamenii au inceput sd ridice castele.Acestea erau folosite ca regedinle

@ proiect,,Bufni!a,,

Ainevoie de:. o coalS de h6rtie

' boabe de fasole gi seminte dediferite culori

. creton 9t ltptci

Cum procedezi?

@ Pe coala de hdrtie, deseneazi obufni!5 cu ajutorul creionului.

@ Aplici lipici doar in zona in carevei pune seminle de acelagi fel.incearcS sd incepi din partea desus a paginii. Agazd seminleleuna 16ngd cealaltd. Agteaptip6nd lipiciul se usucd.

Bravo! Aiobtinut un colajdeosebit!

Proiect,,Frunzulile vesele,,

Ainevoie de:. frunze de diferite modele. lipici. o coali de hArtie

Cum procedezi?

QAdund frunze 9i preseazd-le intrepaginile unei cdrli groase.

@ DupS ce s-au uscat, scoate-le cugriji dintre pagini.

$Agazi-le pe coala albi de hSrtie,, . ,astfelinc6t si oblii animilu[e,

insecte sau alte imagini creative.Fixeazi fiecare frunzi la locul eicu ajutorul lipiciului.

I

r***?2,, a

{o" G}

6

/'4 ^\t tJ* rsi ),'--l-vYi

{jA

^\t fJ. {j i'+<J)*/

..?

's9.r**;iivi\4r -rNH'

Page 4: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2. 32 de ... vizuale... · Cashelul Citegte! inci din Evul Mediu, oamenii au inceput sd ridice castele.Acestea erau folosite ca regedinle

O fiqa1:Dar deprimhvarl +j+taie-+B)indoaie

ATENTIETraseazd ugor cu un pix

care nu mai scrie pe

liniile punctate de indoireinainte de a decupa. itiva fi mult mai u$or apoisd indoi perfect

marginile respective.

Page 5: Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 2. 32 de ... vizuale... · Cashelul Citegte! inci din Evul Mediu, oamenii au inceput sd ridice castele.Acestea erau folosite ca regedinle

"€ .-t:#:f

',';11: Fig

l

J

$

6 &".

AE mevoEe de:o foa rfecdn ilBici* cildndru de earton* un pEtrat de cartoffi cri latulna egala cu

baza eilindrului de eanton

fum proeedezi?

Deeu peazd eEerrrentele.

l-ipegte mSini!e si picioanele leuluri pe

ciNindrul de eanton, ea ?n nnodeNq.il cu

ursurleful"

!-ipeste capu! leurIuli in partea din fat5.!-ipegte e iiindnu! pe pStratul de earton.,Acun'r poli s6-!i agezi e reioaneie Tnr

surportuitEu.

+}{+taie-+f]-)incjoaie

0.gP -,'0"t,"