Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice -...

of 5 /5
5ay CHEE5EI Pregitegte pentru azi: . Fotografia ta preferatd din albumulfamiliei. Prezint-o colegilor, justificdnd motivul pentru care iti place. r Privette cu atenlie fotografiile. Fii atent la detalii. @ @ a a a Ce observi? Descrie ce veziin fiecare imagine (decorul, persoanele, culorile, alte elementeJ, Cesunetecrezic5seaud?Cemirosuricrezic5sesimt? Ce if i imaginezi cd se petrece? Ce te face si crezi acest lucru? Ce ar fi putut sd se intample inaintea acestor scene? Dar dupi? compari cele doud imagini. La ce intervar de timp au fost ficute? ce sentiment ai cand privegti fiecare dintre cele doud fotografii? care crezi ci este mesajul pe care a vrut si-l transmitd fotograful? Oijsprins Dreamstime 1 eeptembrie 1960 l seplembrie2Oll Cele doui fotografiiii prezintd pe elevii unor gcoli dintr-un orag din Rusia in prima zi de gcoali. Activitate creativi RoagS-i pe pirinlii tii s5-!iimprumute aparatul de fotografiat sau telefonul mobil, apoi: . fotografiazi un obiect care are culoarea ta preferatl . fotografiazS un obiect al cSrui nume incepe cu litera M . fotografiazd ceva care are forma asemindtoare literei A . fotografiazi juciria ta preferatd in mai multe locuri 9i creeazi o poveste in care aceastd jucirie este personajul principal. ,,Say cheese!" este o expresie pe care o spun fotografii atunci cand vor ca aceia cSrora li se face fotografia si z6mbeascd.

Embed Size (px)

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice -...

 • 5ay CHEE5EIPregitegte pentru azi:. Fotografia ta preferatd din albumulfamiliei.

  Prezint-o colegilor, justificdnd motivul pentru care iti place.

  r Privette cu atenlie fotografiile. Fii atent la detalii.

  @

  @

  a

  a

  a

  Ce observi? Descrie ce veziin fiecare imagine (decorul, persoanele, culorile, alte elementeJ,Cesunetecrezic5seaud?Cemirosuricrezic5sesimt?Ce if i imaginezi cd se petrece? Ce te face si crezi acest lucru? Ce ar fi putut sd se intampleinaintea acestor scene? Dar dupi?compari cele doud imagini. La ce intervar de timp au fost ficute?ce sentiment ai cand privegti fiecare dintre cele doud fotografii?care crezi ci este mesajul pe care a vrut si-l transmitd fotograful?

  Oijsprins Dreamstime1 eeptembrie 1960 l seplembrie2Oll

  Cele doui fotografiiii prezintd pe elevii unor gcoli dintr-un orag din Rusia in prima zi de gcoali.

  Activitate creativiRoagS-i pe pirinlii tii s5-!iimprumute aparatul de fotografiat sautelefonul mobil, apoi:. fotografiazi un obiect care are culoarea ta preferatl. fotografiazS un obiect al cSrui nume incepe cu litera M. fotografiazd ceva care are forma asemindtoare literei A. fotografiazi juciria ta preferatd in mai multe locuri

  9i creeazi o poveste in care aceastd jucirieeste personajul principal.

  ,,Say cheese!" este o expresie pe care o spun fotografii atunci candvor ca aceia cSrora li se face fotografia si z6mbeascd.

 • +f"

  .,:=' -:,:t::tl-:-:

  .:::ti:1.,-::#'

  r). Ainevoie de:: acuarele gi creioane colorateo pensulS, ap5 intr-un pahar

  j

  L'ti

  -:-.{

  .i

  i'rl+

  :

  i.

  Sglf$e s# u auhaport rse?Probabil !i-ai ficut deja nenumdrate selfie-uri, darnu ai ?ncercat niciodati si desenezi un autoportret.Nu e chiar atAt de greu!

  . creion, radierd

  . o coalS de h6rtie

  Privegte-l cu atenlie pe colegul sau colega de l6ngdtine. Ce vezi? Doi ochi, un nas, o gurd gi douiurechi- le avem cu tofii, dar nu suntem identici!Fiecare e unic gi special!

  Cum procedezi?

  @ la coala de hArtie pi cu ajutorul creionuluideseneazi un ovalin mijloc. Acesta vareprezenta conturul chipului tiu.

  @ Deseneazi g6tul 9i [email protected] Chipul are c6teva insugiri speciale. Ochii sunt

  agezali la mijlocul ovalului. Misoari distan!a desus pini jos ;i pune doui puncte orientative.Partea de jos a nasului nostru este situatd lajumitatea distanlei dintre ochi gi birbie. Guraeste aSezati la jumitatea distanlei dintre nas gibirbie. Reprezinti ochii, nasul gigura cuajutorul creionului.Nu uita urechile! Acestea sunt de o parte gi de

  : alta a capului giincep din dreptul ochilor,ajungdnd p6nd in dreptul gurii. Deseneazd apoipirul.

  @ Aiterminat cu creionul. Pregitegte pensula giacuarelele!Amesteci alb, rogu, galben gi un

  , . sfiop de verde, apoi picteazi fala gig6tul.Folosegte culorile potrivite pentru ochi, pir ginu uita de buze! Picteazi fundalul, folosind oculoare care si evidenlieze portretulteu!

  @ Cornpard acum desenultdu cu imaginea ta dinoglindS!

 • Toamna

  A Frorecr,,Frunzurle vesere..

  Ai'nevoie de::,:,,f:: ia

  a

  frunze de la diferiti arboriacuarelepensula

  . o coald de h6rtie

  Cum procedezi?

  @intoarce frunzele pe dos (cunervurile in sus).

  O Cu ajutorul pensulei, picteazd-legiinainte si se usuce, apazd-lecu partea pictatS inspre coala deh6rtie.

  @ Preseazd cu ajutorul [email protected] Desprinde ugor fiecare frunzS.Ai realizat un tablou de toamnimulticolor!

  Proiect,,Copacul roditor"

  Ai nevoie de:. h6rtie colorati. lipici. pensuli. acuarele

  €um procedezi?

  O Rupe bucSli mici de h6rtie dinculorile rogu, verde 9i albastru.

  @ Picteazd trunchiul 9i crengilecopacului.

  @ Lipeste frunzele, fructele, iarbagi norigorii. Ai obtinut un tablou

  :,. ,:nufiai,b'u'n dediruit! . , ,.

  +";'5'lr',,'|;

  ';l;.i::i iri.-,,;'-. .'... i 4, .o ''€fi.i]:,', ; "'".'r'i

  ,1.:l

  .:',:

  q*

 • @ Figa 1: Semnul de cartej . r Ai nevoie de:':l . foarfeci

  o creioane colorate sau carioci

  Cum procedezi?

  Q Alege unul dintre cele doudsemne de carte.

  @ Coloreazi semnul de carte.

  @ Decupeazd-l cu atenlie.

  @ Diruiegte-l unei persoanedragi cu ocazia sdrbStorilor deiarn5.

  i''>d&Be$r'' ,

  t, t., ,l .;^t'* '*' '..0 *?_.i

  \ _, "..--{ *':l-'

  i .jr ..- ".: j ! ,; i .*- _*-:i- u.J

  .*, a*j-,---i '*$' ;._

  i .r' ', ,' ,'. - ..-'

  --..j" ,,'t ,. i' a'..

  ',r*.. .-;

  a*

  €s:--!r.T-

 • l

  ;fl.t

  Fisa 2:)Ai nevoie de:. foarfecd. lipici

  Cum procedezi?i',' Decupeozi dreptunghiul din

  h6rtie coloratS. RuleazS-l ugorsi lipeste-l pentru a forma uncilindru (un mic tub precumcel din imagine).DecupeazS aripile fluturagului,bulinulele gi antenele.Lipegte bulinulele pe aripi.Lipegte antenele pe cilindrulde h6rtie.Lipeste tubul pe aripilef luturasului.

  OOc'OO:]

  co\-/