Cristina Daniela Rizea Stoicescu rte vizuale şi abilităţi ... a II-a/Arte vizuale si abilitati...

48
Clasa a II-a

Transcript of Cristina Daniela Rizea Stoicescu rte vizuale şi abilităţi ... a II-a/Arte vizuale si abilitati...

1

Seme s

t r u l

Manual realizat în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice,

clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin OMEN nr. 3418/19.03.2013

I

Manual realizat în conformitate cu programa şcolară

Clasa a II-a

rte vizualeşi abilităţişi abilităţipractice

Cristina Rizea

Daniela Stoicescu

Ioana Stoicescu

Arte vizuale și abilități practice. Manual pentru clasa a II-a. Semestrul ICristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana StoicescuReferent științific: prof. dr. Adriana Brăileanu

Copyright © 2015 Grup Media LiteraToate drepturile rezervate

Editura LiteraO.P. 53; C.P. 212, sector 4, București, România tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372 e-mail: [email protected]

Ne puteți vizita pe

Editor: Vidrașcu și fiiiRedactori: Gabriela Niță, Mihaela SpurcaciuCorector: Georgiana EnacheIlustrații: Dreamstime, Wikimedia CommonsCopertă: Vlad PanfilovTehnoredactare și prepress: Ioana Stoicescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

RIZEA, CRISTINAArte vizuale și abilități practice: clasa a II-a/Cristina Rizea,

Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu. - București: Litera, 2015.2 vol. ISBN 978-606-33-0115-5Semestrul 1. - 2015. - ISBN 978-606-33-0113-1

I. Stoicescu, DanielaII. Stoicescu, Ioana

372.874371.381

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5042/25.08.2015 și este realizat

în conformitate cu programa școlară aprobată prin OMEN nr. 3418/19.03.2013.Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și digital, și este transmisibil timp de patru ani școlari,

începând cu anul școlar 2015–2016.

Inspectoratul școlar ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Școala/Colegiul/Liceul .............................................................................................................................................................................................................................................................

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:

Anul Numele elevului Clasa Anul școlar

Aspectul manualului*

format tipărit format digital

la primire la predare la primire la predare

1

2

3

4

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

ăs

Știi c c a a c ? Eminunat!Șisepoatejucapestetot:acasă,pedrum,lașcoală...Cândcinevaspuneoculoare,unanumitfeldeliniesaudepunct,tutrebuiesă-iarățiunobiectîncaresegăseșteaceaculoare,liniesaupunct,șiastarapid,câtnumărăpânălacinci.Altfelpierzijocul.

Haisăfacemcâtevaîncercări!Priveștecaleidoscopuldepeaceastăpaginășipunerapiddegetulpeaceapartealuiîncareveidescopericerințadatădenoi.Eștigata?– Galben!– .....– Liniecurbă!– ....– Punctalb,foartemic!– ...

Te-aidescurcat?Cumțiseparejocul?Acum,cândnunemaigrăbim,maipriveșteodatăfragmenteledeimagini.Existăoaremaimulterăspunsurilaaceeașicerință?

Eibine,înpaginileacestuimanual,noi,autoarele,îțipropunemceeacetocmaiaiîncercat:sătejociculinii,puncte,forme,culori,materialeși instrumenteetc.Tevomînsoțicuemoțieșicunerăbdareadeavedeacâtdemultesoluțiigăseștilaprovocărilenoastre. cc s

foarte mic!

s a a a a a

4

ă em n in ăună Eusunt lida micuțaînaripată . -amnăscutînanul2 1 ,într-ozifrumoasădevară. etițacarem-acreatsenumește sabelașiestefoartepricepută. reocutiemagică,cumulteinstrumente

șimateriale. eștereștetottimpul.

orbește-midespretine.Suntnerăbdătoaresătecunosc.Cineeștișice-țiplacesăfaci?

5

Salut umelemeueste areo deosebit,neobișnuit .-amnăscut,cași lida,în2 1 .Călinși-aimaginatcăexistșică

măvaîntâlnicândvaîncălătorialuiprinunivers. șidoreștesăvadăsteleledeaproapeșiîiplacesăsejoacecupuncte,liniișiculori.

imiemi-arplăceasăaflucâtecevadespretine.ucedesenezideobicei?

6

nacestmanualveiînvățasăaicurajsăfoloseștipunctul,liniașiculoarea,săobservinatura,sătejocicuforme,săconstruieștiînfelșic ip.ipoate,cineștie,veicreapersonajeasemeneamiesauasemenea lidei pentrucănedorimprieteni

caresănesemene .

aijosgăseștisimbolurileșicasetelecaretevorajutasăînveți.

ultsucces

im ri i e ectivitățidepicturășidesen

ctivitateEC veirefolosimateriale

Explicațiiîndrumăripentruînvățare

nformațiipentruprofesori

ctivitățipentruabilitățipractice

plicații pune-țimintealacontribuțieEvaluare autoevaluareverificiceaiînvățat

Materiale necesare

Competențe ene ale i peci ce con o m p o amei cola e pent u i ciplina A a a ă ac c cla a p e titoa ecla a i cla a a a ap obat p in n . 341 1 . 3.2 13:

1. plo a ea e me a e a ti tice e p imate n limba vi ual nt o ive itate e conte te amilia e1.1.Sesizareadiferen eidintreinforma iapracticătransmisăprinlimbajvizualșimesajulartistic1.2. dentificareasemnifica ieiliniei,punctului,culoriișiformeiînoperedeartă1. . anifestareacuriozită iifa ădeexplorareademesajeartisticesimple,exprimatevizual

2. eali a ea e c ea ii unc ionale i au e tetice olo in mate iale i te nici elementa e ive e2.1.Explorareaunorcaracteristici proprietă ialematerialelorîndiversecontexte2.2.Exprimareaideilorșitrăirilorpersonaleprinutilizarealiniei,punctului,culoriișiformei2. . ealizareadeproduseutileși sauesteticecombinândmaterialeușordeprelucratșite niciaccesibile2. . ransformareaunuimaterialprinte nicivariate2. .Explorareadeutilizăriîncontexteutileșisauesteticeaobiectelor lucrărilorrealizateprinefortpropriu2. .Participarealaactivită iintegrateadaptateniveluluidevârstă,încareseasociazăelementedeexprimarevizuală,

muzicală,verbală, inestezică

7

. vin e i n mere dr i

ei e cope i: căoameniicomunicăîntreeiînmultefeluri căexistăcuvinteșinumereimportantepentrufiecaredintrenoi căputemfolosilinia,punctulșipeteledeculoarepentruadecora.

ți vei aminti: desprematerialeșiinstrumentepecarele-aifolositînclasa ,atuncicândaidesenat,pictatsaucreatanumitelucruri

regulipecarele-airespectatatuncicândailucratcufoarfeca,cuacul,culipiciulșicuacuarelele tempera.

Competențe: 1.1; 2.2; 2.3; 2.5

Subiecte aplicative:aterialeșiinstrumenteameniicomunicăLitereșicifre

8

aijospoțivedeaceare sabelaîncutiapentruarte.

ucematerialeșiinstrumentefoloseștiatuncicând vreisărealizezilucruriutileșifrumoase?

țiaminteștireguliledefolosire afoarfecii? tuncicândtaisaudecupezi,veifolosiambelemâini:cuunații ârtiașiomiștipentruaotransformaînformapecareți-odorești,iarcucealaltădesc izișiînc izifoarfeca.șadar,nufoarfecasemișcă,ci ârtia.

Cuoricematerialeșiinstrumenteveilucra,estebinesăfiifoarteatent,astfelîncât: sănu-țifacirău sătetai, săteînțepi,sătemurdăreștietc. sănulefacirăucolegilor sănustricilucruriledinjurultău.

foarfecă,lipici,creioanecolorate,capsator,perforator,riglă,bandăadezivă,cartoncolorat,cartonondulat,materialedingospodărie

ziare,reviste,ambalajeetc. ,materialetextile,materialedinnatură scoici,pietre,frunze etc.

ate iale i in t umente cuajutorulcărorapoțicreaobiecte

. vin e i n mere dr i

9

Călinfoloseșteinstrumenteleșimaterialeleprezentateînimaginiledemaijos.ucefoloseștiatuncicânddesenezi,

pictezisaumodelezi?

tuncicândscriisaupictezi,veiaveagrijălapozițiacorpului:spatelevafidrept,înclinatpuțincătrefață,înașafelîncâtsă-țipoțiprividesenul,iarpicioarelesevorsprijinipetoatătalpa.

creioane,creioanecolorate,creioanecerate,acuarele,tempera,guașe,pensule,paletădeculori,pa ar,șorțsau alat,gumădeștersetc.

Estebinesăîțiprotejezi ainelecuun alatsaucuunșorț.

Dupăceaiterminatlucrarea,curățăbinepensuleleșisuporturilepecareaiamestecatculorileșiașază-lelalocullor.

Pensulelenusepăstreazăînpa arulcuapă

ate iale i in t umente cuajutorulcărorapoțidesena,pictasaumodela

10

nfiecarezi,oameniicomunicăîntreei:facsc imbdeinformațiisauspuncegândescșicesimt. ntrăîncontactuniicuceilalțișistabilescrelații,legături. niipreferăsăvorbească fig.A ,alțiisădesenezesausăscrie fig.BșiC .

Cutoțiinefolosimșicorpulatuncicândcomunicăm zâmbim,neîncruntăm,nemișcămbrațeleșipicioareleetc. .Suntînsășipersoanecaresebazeazăfoartemultpecorpullor,pentrucănupotvorbișiauzi fig.D .

Spunecumîțiestemaiușorsă-țicomuniciideileșisă-țiexprimisentimentele: vorbindcuceilalți adicăoral înscris,folosindcuvinte înscris,folosindnumere,sc emeetc. prindesensaupictură princonstrucții,modelaj prinmuzică prinmișcărialecorpului combinândvarianteledemaisus.

amenii comunic . vin e i n mere dr i

C

D

B

11

Priveștecuatențieimaginiledemaijos. ntoatenisecomunicăunmesaj.Spunecareesteacestmesajînfiecarecaz,cinecrezicăl-atransmisșicucescop.Spunecelpuținoasemănareșiodeosebirecareexistăîntresemnalulvizualsemnuldecirculație ,fotografieșipictură.

Dăexempledealtemesajepecareleîntâlneștiînjurultău,pornind,deexemplu,delaculoarearoșu. ndeestefolositășicucescop?Ceînseamnăpentrutineaceastăculoare?

c c a c ă a s a a a a ă

c ă că a a a

amenii comunic

12

Pentruaputeasăcomuniciînscris,înclasa aiînvățatliterelealfabetului.a, ,ă,â,b, ,c,C,d,D,e,E,f, ,g, , , ,i, ,î, ,j, ,, ,l,L,m, ,n, ,o, ,p,P, , ,r, ,s,S,ș, ,t, ,ț, ,u, ,v, ,x, , , ,z, .

Priveștecuatențiemodulîncareaufostscriselitereleînvarianteledemaijosșispunecediferențeobservi.

1. Scriecuvintecareîțisuntfoartedragi:numeletău,alfraților,alsurorilor,alpărinților,albunicilor,alstrăziipecarelocuieștietc.Poțisăfoloseștilinii,puncteșipetedeculoarepentruadecoraliterelesaupoțisătraseziconturullorpeziarcucreionul,săledecupezișisălelipeștipeunsuport.Carevariantăîțiplacemaimultșidece?

2. ncearcăacelașilucrucuîndemnuriscurtecareîțiplac.Dejurîmprejurullortepoțijucacuformecareaulegăturăcumesajultransmis.

creioanecolorate,pixuricolorate,creioanecerate,carioca,acuarele,tempera,

tușuri,pensule,penițăetc.

pentruvarianta2 pentruvarianta3

ziare,reviste, ârtiesaucartoncolorat,creion,foarfecă,lipici

Materiale necesare Materiale necesare

a ianta 1.

a, A, ă, â, b, B, c, C, d, D, e, E, f, F, g, G, h, H, i, I, î, Î, j, J, k, K, l, L, m, M, n, N, o, O, p, P, q, Q, r, R, s, S, ş, Ş, t, T, ţ, Ţ, u, U, v, V, x, X, y, Y, z, Z.

a ianta 2. a ianta 3.

ite e i ci e. vin e i n mere dr i

13

ncomunicareavemnevoieșidenumere. nclasa ,înafarăde litere,aimaiînvățatșicifre. ,1,2, , , , , , , .Cuajutorullorpoțicompunefoartemultenumere.

Priveștecuatențiemodulîncareaufostscrisecifreleînvari-anteledemaijosșispunecediferențeobservi.Cânds-arputeafolosifiecarevariantă?

Scrienumerecareîțisuntfoartedragi:datanașteriitale,afraților,asurorilor,apărinților,abunicilor,vârstapecareoai,clasaîncareești,numărulstrăziipecarelocuieștietc.Poțisăfoloseștilinii,puncteșipetedeculoarepentruadecoracifrelesaupoțisătraseziconturullorpeziar,cucreionul,sădecupezișisălelipeștipeunsuport.

creioanecolorate,pixuricolorate,creioanecerate,carioca,acuarele,tempera,tușuri,pensule,penițăetc.

pentruvarianta2 pentruvarianta3 pentruvarianta4

ziare,reviste, ârtiesaucartoncolorat,creion,foarfecă,lipici

uncreioncugumă,acuarele,tempera

Materiale necesare Materiale necesare Materiale necesare

a ianta 1.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a ianta 2. a ianta 3. a ianta 4.

ite e i ci e

Evaluareândește-tela

lucrurilepecarele-aiînvățatpânăacum.Completeazăpeocoalăalbăsauînjurnalultăudeînvățarerăspunsurilelaîntrebăriledemaijos.

njurnaldeînvățareesteuncaietdeoriceformăsaudimensiune,încareîținotezi:ceaifăcut,ceaiînvățatșicumte-aisimțitîntimpulactivitățilordinziuarespectivă.

njurnalpoțialegesăscriisausădesenezi.Pentrucăacumștiisădecorezilitereleșicifrele,încearcăsă-țiscriinumelealtfelpeacestjurnal.Poțisătejocișicucifrelecândpuifiecaredatăpecaiet.

1. ntimpulorelorde rtevizualeșiabilitățipracticedinunitateaCuvinteșinumeredragi:

mis-apărutgreu.............................................................................................

mis-apărutușor.............................................................................................

mis-apărutplictisitor.............................................................................................

mis-apărutinteresant.............................................................................................2.Lucrulcelmaivalorospecarel-amînvă atpânăacumeste:.............................................................................................

14

15

. ă

ți vei aminti:

cumsăfoloseștiliniapentruadesenaceînseamnăpentrutineAcasă

cumsăconstruieșticăsuțedincutiivec idecarton

cumsămodelezimaterialediferite.Competențe: 1.2; 2.1; 2.2;

2.3; 2.4

Subiecte aplicative:amiliameaCasamea

Loculundemăjoc

16

amilia mea

ratăceînseamnăpentrutine Acasă,folosinddesenulsaupictura.Dacăveialegesăpovesteștidesprefamiliata,poțifolosimaimultevariante. bservăexempleleA, șiC șispuneceobserviînfiecarecaz.

tuncicândspui Acasă,lacetegândești?

Pentrumulțidintrenoi, Acasă poatesăînsemne: loculundeestefamilianoastră casa,strada,satulsauorașulundene-amnăscut loculundeamcopilăritșiundene-amfăcutprieteni loculundeammerspentruprimadatălașcoalăetc.

. ă

B

C

17

1. oacă-teculiniidegrosimidiferite.Poțifolosidoarcreionulsaucreioanecolorate,cerateetc.

2. Deseneazăportretulmembrilorfamilieitale.Lasămânasăsemiștedinaproapeînaproape,culiniiscurte,caresesuprapunșiseînlănțuiesccaîntr-o oră.Scrieșicâtevalucruripecaredoreștisălespuicolegilor: numele părinților,bunicilor,fraților,suroriloretc. culoareapreferată,animalulpreferat,anotimpulpreferatetc. fig.B .

.Poțisălefacicâteoramădesenelorșisălelipeștiînjurnaluldeînvățare.

Cânddesenăm,decelemaimulteoriîncepemprin afacecontururi. nartă,liniapecarecreionulolasă pe ârtieesteapreciatădacăaregrosimidiferite peparcursulei fig.A .

șadar,atuncicânddesenezi,nufaceconturuldintr-odată,printr-oliniecontinuă,forțată,unică.oloseștemaimulteliniiscurte,subțiri,unelelângă altelesauc iarsuprapuse,pecaresăleîntăreștiatuncicândeștisigurcăaiobținutconturulpecareîldorești.

tențielafelulîncarețiicreionul.Pentrucamâna sănuobosească,creionulseținecutreidegete,mai departedevârf.Poțiverificadacățiicorectprivindu-țidegetularătător,carenuartrebuisăfieîndoit.

Familia mea

A

B

18

Ai citit Povestea celor trei purceluși?

if- if, uf- ufși af- afși-auconstruitcâteocasă.Priveștecuatențieimaginiledemaijosșispuneceobservilacasafiecăruiadintreei. bservăliniiledinfiecaredesen.Spuneundeaufostfolositeliniiorizontale,verticale,oblice.Existăliniigroaseșisubțiri?

. Ca in paie . Ca in lemn C. Ca in c mi

1. ucepoțispunedesprecasata? tiiadresalacarelocuiești?Esteimportantsăștiinumelestrăziipecareseaflăcasata,numărulei,numelesatului comunei orașului?

2. Casaîncarelocuieștiacumînseamnăpentrutine Acasă?Explicărăspunsul.

. Deseneazăcasata.Poțifolosicreioanecoloratesauacuarele.Lipeștedesenulînjurnalul deînvățare.

Ca a mea. ă

19

Poțisătejocide-aar itectulșisăconstruieșticasefolosindcutiivec idecartonșiresturide ârtiecolorată. oagăunadultsăteajuteladecupareaferestrelorșiaușilor. Poțialegesăscoțicutotulbucățiledecupateșisăpuialtcevaînlocullor,deexemplufoliedeplasticdelaundosar,casăimitetransparențageamului fig.A saupoțidecupadoaranumitelaturialedreptung iurilor.Părțilenedecupateseîndoaiecătreexteriorșipotsugeraușișiferestredesc ise fig.B .Curesturilede ârtiecoloratăsaucuacuarelefiniseazăaspectulexterioralcasei fig.C .

ealizeazăomac etăcutoatecaseleconstruiteînclasavoastră.poțicompletacualteelemente:drumuri,copaci,școală,magazineetc.

Ca a mea

B C

Machetă realizată de elevii școlii Aletheea, București

20

naintedeadesena,fă-țiunplan,înmintesaupeuncarnețeldesc ițe. ândește-telaelementeleprincipalecareartrebuisăsevadăîndesenultău cumarfirac eteledebadmintonșifluturașuldinfig.C . șazăacesteelementearmonios,folosindîntregspațiuldedesen. biaapoicompleteazăcualteelementecarenusuntatâtdeimportante încazulexempluluidinfig.Carfipunctele,carearputeasugeraefortulfăcutîntimpuljocului .

Deseneazăsaupictează,laalegere:a. joculpecarepreferisăîljocisingurb. jocul jocurilepecarelejocicuprietenii.

ocul un e m oc. ă

B

C

Prieteniișitimpulpecareîlpetrecemcuaceștiareprezintăoparteimportantădinceea ceînseamnăAcasă fig.A . orbeștecolegilordespre p ietenii t i.Spunecejocurivăjucațiîmpreună.Poatefivorba șidesprejoculcuprietenelenoastre,animalele fig.B .

21

PentrucăvorbimdesprejocșidespretimppetrecutAcasă,nuputemsănunegândimșilamodelaj. țiplacesămodelezi?tuncicândfaciacestlucru,preferisălucrezisingursaucuprietenii?

mintește-țidesprematerialelepecarelepoțimodela,observândcuatențieimagi-niledepeaceastăpagină.Spunecematerialrecunoștiînfiecarecaz.

mintește-țișidesprefelulîncaresemodelează:1. sefrământămaterialulpentrualucramaiușorcuel

2. serupbucățelemaimici. înfuncțiedeceeacedorimsăcreăm,întindembucățilesaulerulăm,lerăsucim,lepresăm,leîmpletimetc.

. combinămprinpresareformelemodelatepentruaobțineprodusulfinal.

oacă-tecuplastilină Creeazălucruricareîțiplac.

ocul un e m oc

B

C

D

E

22

EvaluarePriveștedinnoutotceeaceairealizatpânăacumșicompleteazăînjurnaluldeînvățareofișăasemănătoarecuceademaijos:

ou tele i o o inț .

23

. r e

ți vei aminti au vei e cope i:

poveștidesprecurcubeu cumsădesenezifolosindpuncte cumsățeșicufâșiide ârtie cumsăcroieștișisăcoșisausălipești cumsărealizeziolucrareîmpreunăcucolegii. Competențe:

1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 2.4

Subiecte aplicative:PoveștidesprecurcubeuCuumbrelaprinploaieCurcubeulnostru

24

ove ti e p e cu cubeu. r e

Ceștiidesprecurcubeu? mrealizatmaijosuncurcubeudinfragmentedepoveștidesprecurcubeu. țipropunemsăleciteștipentruaaflalucrurinoi.

ove tea 1: ove tea pe ti o ului cu cubeu e a cu teÎnmareleoceantrăiaodatăunpeștefrumosșifoartemândru.Solziiluiaveautoateculorilecurcubeului:roșu,oranj,galben,verde,albastru,indigo,violet.Isespuneapeștele-curcubeușitoțipeștiidinoceanîșidoreaumăcarunuldintresolziilui.Doarcăpeștele-curcubeunueradelocdarnic.Deaceeaerasingur...

ove tea 2: C l to ie p in cu cubeu e n eea emi ianGhici,ghici,haide,ghiceșteOrașulacestacumsenumește?Dacă,deexemplu,aiciveigăsiDoardovleci,morcovișitărtăcuţeaurii?

ove tea 3: o a t i Cu cubeul mu ical e C i tina n oneAcumcevavremetrăiaunregefoarteserios,penumeDorianDominicalDoilea,zisșiDo.Nurâdeaniciodată,seîmbrăcanumaiînalb-negru,castelulsăueraplindepiatrăînnegritădevreme,pânășiapapecareobeaaveaculoareaceruluiîntunecat.Astapânăîntr-ozi,cândoploaieușoarăîncepusăsescuturedintr-unnor.Încurând,apărusoareleși,dintr-oparteînaltaaRegatuluiAlbșiNegru,seînălțăunCurcubeumuzical:roșu,oranj,galben,verde,albatru,indigoșiviolet.Pentrufiecarenotămuzicală,oculoare...

ove tea 4: ipi e cu cubeu e o n atienceSezicedinbătrânicăfaptabunăîșiaflăîntotdeaunarăsplata.Șiastaseîntâmplănunumaiînlumeanoastră,aoamenilor,cișiînceaazânelorșiaspiridușilordinPădureaFermecată.Micazânădinpovesteanoastrăaajutatunpăianjencuplasagăuritădeploaie,ofamiliedeșoricei-de-câmprămasăfărăadăpost,uninorogposomorâtșiunspiridușcăruiaiserupseserăcoardeledelascripcă. Oarecerăsplatăaprimitșidelacine?

ove tea 5: lme ele antul cu cubeu avi c eeÎntr-oturmădeelefanțimicișimari,tinerișibătrâni,înalțișiscunzi,dartoțigri,Elemernu-șigăseștelocul.PentrucăeraROGVAIV(pielealuiaveatoateculorilecurcubeului).

ove tea : ove tea cu cubeului e i cea icuÎntr-odimineață,șaptestelemulticoloreaualunecatdepeboltășiaucăzutpePământ.Auîncercatsăseînalţedinnoupecer,darzadarnic.Simțindu-seîntr-unlocstrăinșiîndepărtat,auînceputsăplângă.Lacrimilesteleialbastreaucoloratmărileșivăzduhul,iarbașipădureaauluatculoareadinlacrimasteleiverzi.LumeadeveneatotmaifrumoasăpePământ,darstelelenu-șiîncetauplânsul.

ove tea : ove tea cu cubeului e eanette a onCumulttimpînurmă,laînceputultimpurilor,culorilelumiis-aucertat.Fiecaredintreelesusțineacăeraceamaibună,ceamaifrumoasă,ceamaiimportantă,ceamaifolositoare,ceamaiiubită.Tucecrezi?

25

ove ti e p e cu cubeu Caredintrefragmenteledepovestedelapagina2 ți-aatrasatenția?Dece? Dacăaicititcuatențiefragmentuldinpovestea ,aiaflatcă,pentruavedeacurcubeul,enevoiedestropideploaieșidesoare.Stropiideploaiedesfacluminaalbăasoareluiînșapteculori:roșu- ,oranj- ,galben- ,verde- ,albastru- ,indigo- șiviolet- ,adică .

Priveștecuatențiefotografia fig.A șipicturafig.B . bservășispuneundesuntculorileroșușivioletdincurcubeufațădepământ.

1. Creează-țipropriapovestedesprecurcubeu. ncearcămaiîntâisăoscriiînjurnaluldeînvățare,folosindorețetăsimplă,încincipași:

fostodatăcaniciodată... Defiecaredată... Pânăîntr-ozicând... Datorităaceluilucru... ide-atunciînainte...

2. Deseneazăunfragmentdinpovesteacreatădetine.Poțifolosicreioanecoloratesauacuarele tempera.

B

26

ove ti e p e cu cubeu. r e

Priveștecuatențiepersonajeledemaijos.Cinearputeafișicelegăturăaucupoveștiledesprecurcubeu?Cematerialeșicete niciaufostfolositeînfiecarecaz?

țiamintești?

Pentruațesecubenzide ârtie,ainevoiedeobucatăde ârtiesaudecartoncoloratșidebenzi. aiecartonulînfâșii,plecânddelaunuldintrecapete,pânăaproapedecelălalt.

eiintroducebenzileodatăpedeasuprașiodatăpededesubtulfâșiilorcartonuluipecaresețese. oloseștecovorașulobținutcasuportdelipitpentrupersonajelepoveștilorcreatedetine.

ecupa e up contu i lipi e

ecupa e up contu

e en cu ca ioca

ie e i lipi e

e e e cu ben i e tie

upe e i lipi e

B

27

țiamintești?

Dacădoreștisăcoșinasturipentruadecoraunobiect,ainevoiedeacșideață fig.C .

1. șadar,pregăteșteunfirdeațăsubțire,deculoarepotrivită.Evităsăpuiunfirprealung,pentrucăsevaîncurca.2 receațaprinurec ileacului,pânălajumătateafirului.. nnoadăfirulpusîndouă.. ixeazănastureleînpozițiaîncarevreisă-lcoși.. ntroduaculdinsprespatelematerialuluisprefațăprintr-unuldintreorificiilenasturelui.. ntoarceaculpespatelematerialuluiprincelălaltorificiu.. Continuăoperațiadecelpuțintrei,patruori,pânăcândsimțicănastureleestebinefixatpematerial.. nc eiecusăturapespatecuunnodfăcutprintrecereaaculuiprinbuclaaței.

Dacăaiunlipiciuniversal,poțialegeșivariantadelipireanasturilorpematerial.

1. Creeazăunpersonajcarearelegăturăcupoveștiledesprecurcubeu.Poțisă-ldeseneziînjurnalultăudeînvățaresaupeocoalădinbloculdedesen.

2. ealizeazăuntablou,combinândlaalegerematerialeșite nicipecarele-aiînvățatînclasa :rupereșilipire,decuparedupăconturșilipire,tăiereșilipire,coaseredenasturi,croiredematerialtextil,țeserecubenzide ârtie,împletireetc.

C oi e mate ial te til i lipi e pe un upo tCoa e e cu na tu i mpleti e

C D

28

Cu umb ela p in ploaie. r e

1. oacă-tecupuncte,ținândseamadesfaturiledemaisus.

2. Deseneazăumbreleprinploaie. oloseștepunctul,liniașipatadeculoare fig.C .

Curcubeu ploaie umbrele... Cuceaiputeacontinuașiruldemaisus? proapeînoricedesensaupicturăpecareofacem,pelângăliniișiculori,folosimșipuncte.

țiamintești? Punctelesepotrealizacuvârfulcreionului,alcre-ioanelorcolorate fig.A ,alpensulei,printamponarecubucățimicide ârtie șervețelmototolit fig.B ,cugumadelacreion,cuvârfdecrengiuscate,cupietreascuțiteetc.

BC

29

Lucreazăîmpreunăcucolegii. ealizațiuncurcubeupentruclasavoastră.Putețicombinamaterialelepecarele avețiladispozițieși te nicileînvățatepânăacum.

Existămulteavantajealemunciiînec ipă,maialesatuncicândnepropunemproiectedecarenebucurămîmpreună: necunoaștemmaibine comunicămmaimult scurtămtimpuldelucru aflămsoluțiivariate nesimțimbine nuneplictisim învățămsăavemrăbdare învățămsă-irespectămpeceidinjur.

Priveștecuatențiecurcubeuldinimagineademaijos.iecarebucățicăde ârtieafostruptădintr-unrestdecoalăcoloratămaimareșilipităcugrijă,unalângăalta. Dacăaifaceșituacestlucru,peocoalădedimensiuneacoliidinbloculdedesen,câttimpți-artrebui? Dardacăaifaceacelașilucru,dedataastalucrândîngrup,alăturidedoi,treicolegi,încâttimpațiterminalucrarea?

Cu cubeul no t u

30

Evaluare

1. irespectatdefiecaredatăsubiectul? nmicămăsură oderat nmaremăsură

2. ireușitsăcomunicicevaprinceeaceaicreat? nmicămăsură oderat nmaremăsură

.Lucrăriletalesuntterminate? nmicămăsură oderat nmaremăsură

. ilucratîngrijit? nmicămăsură oderat nmaremăsură

. ifostoriginal? nmicămăsură oderat nmaremăsură

iexpusînclasataproduselerealizate?Privește-leși

apreciază-țimuncadiscutândcuceilalțicolegi.epoțiajutadeideiledemaijos.

.Spunecumte-aisimțitatuncicândailucratsingurșicumte-ai simțitatuncicândailucratîmpreunăcucolegii.

Lucrări realizate de elevii școlii Aletheea, București

31

. I rn e i ă

ei nv ța:

sădesenezifulgidezăpadă sărealizezicolajecuoamenidezăpadă săconfecționezipodoabepentrupomuldeiarnă.

ți vei aminti au vei e cope i:

poveștidespreomuldezăpadă informațiidespreobiceiurideiarnă.

Competențe: 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 2.

Subiecte aplicative:inge

muldezăpadăbiceiurideiarnă

in e

32

. I rn e i ă

arnaesteconsideratăunuldintrecelemaiinteresanteanotimpuri. ulțiartiștiauîncercatsă-isurprindăfrumusețeaînpicturi,înpovești,înpoezii,înmuzicăetc. Priveștemaijosunastfeldetablou,realizatde pictorulromân icolae onitza.

1. SpunecelpuțintreicuvintecareîțivinînminteatuncicândpriveștipicturaCasesubzăpadă.2. ită-telaforme.Dececrezicănusevădclarcontururilecaselor,aletrunc iurilorcopacilor?. Cepoțispunedespreculori?. Cesimțicândpriveștitabloul?. Deceîțiaminteșteacesttablou?. Cețiseparespecialînpictură?. ealizeazăundesensauopicturădespreiarnă. oloseștelinii,puncte,petedeculoare.Poțialegesădeseneziunlocpreferat,unjocdeiarnă,ozianumecareți-arămasînmintesauoscenădintr-opovestedeiarnă.

as s ă a ă c a a

33

in e

ă a ă a a a c sc

e-aiuitatvreodatăculupalafulgiidezăpadă?iobservatcăsuntformațidinpicăturideapăîng ețatășicăauformediferite fig.A,B ?

PriveștedeseneleCșiD.Ceobservi? Poțicreafulgirepetândcombinațiideliniimari verticale,orizontale,oblice șifoartemulteliniimici,așezateînaceeașipoziție,deoparteșidealtaaliniilormari.

2. ealizeazăundesenașacumteinspirăpoeziaFloridegheață,de iculae ac e:

Floridegheață,Floridevis,VoiintrațiPringeamînchis.

IarcândnoapteaLungătrece,VămaivădPesticlarece.

PânăcândRazadesoareVătransformă-nLăcrămioare.

1. Creeazăcelpuțindouăformediferitealeunuifulgdenea.

D

C

B

mul e pa

34

. I rn e i ă

arelacesegândeșteunomdezăpadăatuncicândninge?Darcândesoare? riceomdezăpadăareopoveste,carepoatefispusăprindesen,picturăsauprintr-uncolaj,adicăuntablouobținutprinlipiredemateriale,cuscopuldeaobțineunrezultatspecial.

einvitămsăspuipovesteaomuluităudezăpadăprintr-unaltfeldecolaj fig.A .Decealtfel?Priveșteexempleledatemaijosșidescoperăsingur. ândește-telafelulîncarearătauoameniidezăpadăpecarei-aidesenatsauconstruitpânăacum fig.B .Cediferențeobservi?

ealizeazăuncolajcuunomdezăpadă,folosindruperealiberășilipirea.

B

35

maginează-țicăeștiunfulgdezăpadă. e-aidesprinsdintr-unnorșiteîndrepțicătrepământ,undeteașteaptă,cudrag,oamenidezăpadă. ipriveștidesus. ieiteprivesc.Cumîivezi? Descoperăcematerialeșicete niciartrebuisăfoloseștipentruarealizaunastfeldecolaj.

treicercuride ârtiealbă,dedimensiunidiferite sedeseneazăcercurilecucreionulpe ârtieșisedecupeazădupăcontur

triung iascuțit,din ârtieoranj seobținedinresturide ârtie,printăiereliberă

douăfâșiide ârtiecolorată,tăiateobliclaunuldintrecapeteșilipiteprinsuprapunerelacelălaltcapăt

resturide ârtiealbă,caresepliazăîndouăsauînpatrușicaresedecupeazăpemarginișiînmijloc,laîntâmplare.

mul e pa

ealizeazăuncolajîncaresăaiunomdezăpadăvăzutdesus.

36

biceiu i e ia n. I rn e i ă

PriveștebraziiîmpodobițidinfigurileAșiB.Spunecelpuținoasemănareșiodeosebiredintreei.Ceavantajecrezicăsuntatuncicândnerealizămsinguripodoabelepentrubrad?Cumnesimțim?

nceleceurmeazăgăseștipașiipecarepoțisă-ifacipentruaconfecționaunadintrecelemaisimplepodoabedebrad.

tuburide ârtieigienică,tempera,pensulă,foarfecă,lipici

notimpuliarnaestefrumosșipentrucăaducecuelomulțimedesărbătorișideobiceiuri. nzonaîncarelocuieștitu,cumsepetreceultimasăptămânădinlunadecembrie? bișnuieștisăîmpodobeștibradul?Cefeldepodoabefolosești?

B

Materiale necesare

tempera,pensulă,foarfecă,lipici

37

biceiu i e ia n

a ul 4.Picteazăpetaleleșiîninterior.Lasă-lelauscat. ata Câtefloriaireușitsărealizezidintuburilepecarele-aiavut?

lorilepotfiagățateînbrad,introducândcreangaprintr-unadintrepetale,saulepoțiatârnafolosindpanglicicolorate.

ealizează-țisingurpodoabelepentrupomuldeiarnă. oloseșteșimaterialereciclabile.

a ul 1.Picteazăpeexteriortuburiledecarton,apoilasă-lecâtevaminutesăseusuce.

a ul 2.Preseazăușortubul,astfelîncâtsăobțiioformăalungităcapătulsăsemenecuunoc i taiecufoarfecafâșii,astfelîncâtsăobțiipetale,caînimagineademaisus.

a ul 3.Dăculipicipeoporțiunemicăpeunuldintrecapetelepetalelorșilipește-leîntreele,caînimagineademaisus.Lepoțifixamaibinefolosindagrafedebirou,pânăseusucălipiciul.

1 2

38

biceiu i e ia n. I rn e i ă

altăpodoabădeiarnăpoateaveaformaunuimicbrad. aijosveivedeacumpoțitransformapaginidinziareșirevistevec iînpodoabeEC .

ziaresaurevistevec i,foarfecă,capsator,agrafedebirou

Materiale necesare

a ul 1.Deseneazăpeopaginădeziarcon-turulunuibrad poțialegedintreexempleledealături .Decupeazădupăacelașiconturmaimulțibrazi poțisuprapunemaimultepaginideziar,astfelîncâtsădecupezimaimultefigurideodată .Cucâtaimaimulțibrazidecupați,cuatâtpodoabavafimaibogată.

a ul 2.Suprapunefiguriledecupateșiîndoaie-lepejumătate,peverticală.Capsează-lelamijloc,de-alungulîndoiturii.

a ul 3.Desfăoagrafădebirou,astfelîncâtsăaibăformalitereiS.grafaseintroduceprintoatestraturiledeziar,învârfulbradului.

a ul 4.Despartestraturiledeziar,caînimagineademaisus.

ata Podoabapoatefiagățatăînbrad.

Materiale necesare

1

2

39

Ceștiidespreobiceiuldeamergecusteaua? Darcucapra?Despreplugușorșidespresorcovăceștii?Dececrezicămergcolindătoriidincasăîncasă? Cucesuntrăsplătițidegazdelepecarelecolindă?Dece?

biceiu i e ia n

1. Deseneazăunobiceideiarnădinzonata. oloseștepunctul,liniașipatadeculoare.

2. Construiește-țiosorcovă,folosindmaterialelepecareleailaîndemână.

mintește-țiversuriledelaSorcovă,așacumsecântăînlocalitateata.Spunedacăexistăvreodeosebirefațădeversuriledemaijos:

Sorcova,vesela,Sătrăiți,să-mbătrâniți,Caunmăr,caunpăr,Caunfirdetrandafir,Tarecapiatra,Iutecasăgeata,Tarecafierul,Iutecaoțelul.Laanulșilamulțiani!

ândește-telalucrurilepecarele-aiînvățatpânăacum.Completeazăpeocoalăalbăsauînjurnalultăudeînvățarerăspunsullaîntrebăriledemaijos.

40

Evaluare

1. irespectatdefiecaredatăsubiectul? nmicămăsură oderat nmaremăsură

2. ireușitsăcomunicicevaprinceeaceaicreat? nmicămăsură oderat nmaremăsură

.Lucrăriletalesuntterminate? nmicămăsură oderat nmaremăsură

. ilucratîngrijit? nmicămăsură oderat nmaremăsură

. ifostoriginal? nmicămăsură oderat nmaremăsură

41

5. Inimă verde

În această unitate îți vei aminti: cumsăcombinimaterialediferiteșite nicidelucruînvățate,pentruacreaobiecteutileșifrumoase.

Vei descoperi: cumsătransformimaterialeledinnaturășinunumaiînobiectededecor călucrurilemicipotproducesc imbărimari.

Competențe: 2.1; 2.3; 2.4; 2.5

Subiecte aplicative:PiatrăLemnPlastic

iat5. Inimă verde

42

Latotpasul,înnatură,întâlnimpietre.Decâteorile-aiprivitcuatenție?Cepoțispunedespreformelelor? Dardespreculorilepecareleau?

Cucâtformasauculoareauneipietreestemairară,cuatâtestemaivaloroasă.stfeldepietresenumescprețioasesausemiprețioaseșisuntfolositecabijuterii.

Darnutoatepietrelenaturalesuntatâtdeapreciate. Pecelesimple,fărăstrălucirișiformespeciale,lacelefolosim? Priveștecuatențiefig.A, șiC.Spuneceobservilapietreledinexempluldat:formă,mărime,culoare. nceaufosttransformate?Cemateriales-aufolosit?

1. dunăcâtevapietrecareîțiatragatenția,pedrumulpecareîlfacipânălașcoală.Curăță-lecuapășisăpunșitransformă-leînmicidaruripentruceidragi:magnețidefrigider,broșeetc.

2. Scrieînjurnaluldeînvățareolistăcupersoanecarearprimicubucurieunastfeldeobiectcreatdetine.Scrieșiolistăcuzilelespecialeîncareaiputeafaceastfeldedaruri.

temperasauguașe,pensulă magnet,lipiciuniversal

acpentrubroșă,lipiciuniversal lipiciuniversal

B C

Lemn

43

Cașipiatra,lemnulesteunmaterialdinnatură,pecareîlîntâlnimpretutindenișipecareîlputemtransformaînobiectefolositoareșifrumoase. Priveștefotografiiledepeaceastăpagină.Spuneceobiecteobservi.Cumcrezicăaufostrealizate?Lacefolosesc?

PriveștesuporturiledefloridinimaginileCșiD.Cândcrezicăaufosttăiatecrengile:cândcopaculeraverdesaucândcrengileerauuscate? Dacăaififostînloculceluicareafăcutobiectul,cumaifiprocedat?Explică.

1. Scrieînjurnaluldeînvățareolistăcucelpuțincinciobiectefăcute dinlemn.

2. Picteazăocrenguțăuscatășitransform-oîntr-unobiectdedecor pentrucamerata.

A

C

B

D

5. Inimă verde

44

Seîncepeprinatăiaparteasuperioarăasticleidinplastic.Dupăceainetezitmargineapâlnieiobținute,începisătaifâșiisubformădepetalefolosindu-țiimaginația. Petaleleobținuteseîndoaieînexterior,caînimaginileA,BșiC. ata Poțifolosiparteainferioarăasticlei baza pentruarealizaunaltmodeldeflori,prezentatpepaginaalăturată.

la tic

ealizeazădouăfloridintr-osticlădinplastic.Pentruunadintreeleveifolosiparteasuperioarăasticlei,iarpentrucealaltă,parteainferioară vezipagina .

Plasticulesteunmaterialcarenusedistrugesingurînnatură.Dincauzăcăseproducfoartemulteambalajedinplastic sticle,pungietc. ,naturaesteînpericolsăsesufoce Prinurmare,artrebuisăducemla eciclatambalajelefolosite,iaratuncicândputem,să e olo imobiectele. atăcumpoțirefolosiosticlădinplastic,transformând-oîntr-ofloare

a a a

sticledinplastic,foarfecă,cutter,acuarele

Materiale necesareMateriale necesare

CB

la tic

45

a a a

a ul 4. loareapoatefidecoratăcudiferiteaccesoriisaupoatefipictată.

a ul 1.Sedecupeazăsticladinplasticpeliniadelimita-toaredelabază.

a ul 3.Dinfâșiileobținute,sepliazăcolțurilecătreinteriorșiseobținvârfuri petaledeflori .

a ul 2.Secresteazăcufoarfecăîndreptulfiecăruișanț,pânălabază.

1 2

ba

ab

46

mintește-țitoatelucrurileînvățateînacestsemestrulaArtevizualeșiabilitățipractice.Casă-țifiemaiușor,priveșteproduseledemaijosșiformuleazărăspunsurilaîntrebăriledate.

Cumafostrealizatălucrareadinfig.B?

Cetitluripotavealucrările?

ndeobservifolosireaacuarelelor?

Cumafostrealizatălucrareadinfig.C?

Cematerialeaufostfolositepentrujoculdinfig.A?

ncescoppotfifolosite?

e i re

CB

47

unică,bogatăîndetalii,interesantă

curată,realizatăcuatenție

armonioasă,ec ilibrată,transmiteunmesaj

fărăgoluri,respectăcerința

CreativăÎngrijităColoratăFinalizată

Cumți-auieșitlucrăriledinacestsemestru?Eștimulțumitdeceeaceairealizat?ifeazăcăsuțeledindreptul

calitățilorpecareleobservi

lalucrăriletale.

v re

m e e ie re r re

Amintește-țilunaseptembrie,cândamînceputîmpreunăcălătoriaprintreidei,formeșiculori.Cumtesimțidupăceaiînvățatsăfaciatâtealucruri?

rin. vin e i n mere dr iate iale i in t umente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. amenii comunic . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1

ite e i ci e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12valua e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14

. ăamilia mea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1

Ca a mea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1ocul un e m oc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2valua e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22

. r eove ti e p e cu cubeu. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24

Cu umb ela p in ploaie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2Cu cubeul no t u .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2

valua e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3

. I rn e i ăin e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32mul e pa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34biceiu i e ia n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3valua e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4

5. Inimă verdeiat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42

Lemn . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43la tic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44ecapitula e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4valua e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4