A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

of 48 /48
Centrul Step by Step, 2006 UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ELENA BĂLAN CULTURĂ CIVICĂ Modulul 2 Educaţie antreprenorială Ghidul profesorului Proiect Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” Programul „A doua șansă”

Embed Size (px)

Transcript of A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Page 1: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Centrul Step by Step, 2006

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

ELENA BĂLAN

CULTURĂ CIVICĂModulul 2Educaţie antreprenorialăGhidul profesorului

Proiect Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”Programul „A doua șansă”

Page 2: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

© Ministerul Educaţiei și Cercetării

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” 2003 –au fost realizate de o echipă de experţi ai Ministerului Educaţiei și Cercetării pentru a fi folosite în perioada deaplicare experimentală a programului educaţional revizuit „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior.

Membrii echipei care a elaborat materialele sunt:Lucia Copoeru, coordonatoarea componentei „A doua șansă” – învăţământ secundar inferiorDorina Kudor, autoare „Limba și literatura română”Gina Anton, autoare „Limba și literatura rromani”Carmen Costina, autoare „Limba engleză”Iudit Sera, autoare „Limba engleză”Nicolae Pellegrini, autor „Matematică”Ariana-Stanca Văcăreţu, autoare „Matematică”Luminiţa Chicinaș, autoare „Știinţe”Ioana Mihacea, autoare „Știinţe”Mihai Stamatescu, autor „Istorie”dr. Horaţiu Popa-Bota, autor „Geografie”Elena Bălan, autoare „Cultură civică”dr. Doina-Olga Ștefănescu, autoare „Cultură civică”Paul Vermeulen, expert U.E., componenta „Elaborare curriculum și materiale educaţionale”

Coordonator editorial: Laura CodreanuDesign copertă, layout: Elemér KönczeyDesign și DTP: András TánczosIlustraţii: Levente SzekeresCorectură: Mirabela Mitrică

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiBĂLAN, ELENA

Cultură civică : modulul 2 : ghidul profesorului / Elena Bălan. – București : Step by Step, 2006Bibliogr.ISBN (10) 973-1706-01-1 ; ISBN (13) 978-973-1706-01-6

371.3:34(498)

Această publicaţie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”,componenta „A doua șansă”.Editorul materialului: Ministerul Educaţiei și CercetăriiData publicării: august 2006

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Page 3: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 3

Cuprins

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Capitolul I. Mediul de afaceri ºi întreprinzãtorul . . . . . . 71. Mediul de afaceri este mediul întreprinzãtorului . . 82. Consumatori ºi producãtori – cerere ºi ofertã . . . . . 103. Care sunt calitãþile necesare unui întreprinzãtor? . 124. Afacerile – între risc ºi reuºitã . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Evaluare de capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Capitolul II. Iniþierea ºi derularea unei afaceri . . . . . . . 171. Planul de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. Despre documentele… „planului de afaceri” . . . . . 203. Cadrul legal ºi constituirea firmei . . . . . . . . . . . . . . 224. Legea ºi resursele umane – Codul muncii . . . . . . . 245. Piaþa oferã oportunitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266. Derularea unei afaceri: resurse necesare . . . . . . . . . 287. Etape în derularea unei afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . 308. Evaluarea afacerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Evaluare de capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Capitolul III. Etica în afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351. Etica afacerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362. Codul de conduitã al întreprinzãtorului . . . . . . . . . 383. Protecþia consumatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404. Protecþia mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Evaluare de capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Anexã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Cuvânt de final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ne bucurãm cã suntem

împreunã în marea echipã a

programului „A doua ºansã”.

Ordinele M.Ed.C.

nr. 5333/25.10.2005 ºi

nr. 5375/29.12.2005 privind

Metodologia aplicãrii

programului ºi programele

ºcolare pentru educaþia de

bazã sunt documentele care

stau la baza programului

„A doua ºansã” – învãþãmânt

secundar inferior.

Ghidul de faþã face parte

dintr-o serie de materiale

educaþionale (ghidurile

elevului, ghiduri de evaluare)

care vor fi utilizate în cadrul

programului „A doua ºansã” –

învãþãmânt secundar inferior.

Prin realizarea ghidurilor, am

dorit sã vã sprijinim ºi sã vã

oferim materiale perfectibile,

dar utile dumneavoastrã atât

în cadrul programului,

cât ºi în întreaga activitate

didacticã.

Sugestiile pe care ni le veþi

oferi vor contribui la

revizuirea materialelor în

anul de pilotare, astfel încât

programul sã se poatã extinde

la nivel naþional.

Datoritã dumneavoastrã,

pentru tinerii din program

viitorul poate arãta altfel.

Vã dorim succes ºi vã

mulþumim cã aþi ales sã fiþi

alãturi de noi.

Lucia Copoeru

Coordonator

„A doua ºansã” – învãþãmânt

secundar inferior

Stimată colegă,Stimate coleg,

Page 4: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Stimatã profesoarã, stimate profesorBun venit în Programul „A doua ªansã”!Este mare nevoie de implicarea dumneavoastrã!

Este un fapt bine-cunoscut cã nu este suficient sã fii bine informat îndisciplina ta pentru a fi un profesor bun. Deþinerea, fie ea ºi de excepþie, acunoºtinþelor de ultimã orã nu determinã performanþa în educaþie.

Profesor bun este acela/aceea ai cãrui/cãrei elevi obþin performanþe, dar mai cuseamã acela/aceea care reuºeºte sã-i atragã pe elevi, sã ºi-i apropie, sã lestârneascã interesul, sã-i îndrume în a cãuta, în a se informa ºi singuri, în aexersa ºi a aplica cele studiate la cursuri.

Cei aflaþi în postura de profesori în programul „A doua ºansã” sunt în faþaprovocãrii de a se dovedi „buni profesori” în condiþiile speciale în care elevisunt cei care, dintr-un motiv sau altul, nu au putut frecventa ºcoala la timpulcuvenit (corespunzãtor vârstei).

Prezentul ghid, alãturi de programã, de Ghidul elevului ºi de alte materiale deevaluare, este o condiþie necesarã, nu ºi suficientã, a succesului modulului deEducaþie antreprenorialã. Toate acestea pot rãmâne forme fãrã fond, în absenþaprofesorilor competenþi ºi implicaþi, convinºi de faptul cã, puºi într-o situaþie deînvãþare ineditã, sunt capabili sã-i dea acesteia consistenþã.

Modulul de Educaþie antreprenorialã a fost gândit ca prezentând o utilitatespecialã pentru elevii aflaþi la o vârstã ºi cu o experienþã de viaþã maiavansate. Modulul este o provocare în plus, pentru cã trebuie sã ofererãspunsuri concrete ºi clare, în raport cu o realitate economicã de multe oriscãpatã de sub ochiul vigilent al legii ºi care poate crea impresia cã afacerilese pot face oricum, important fiind numai banul.

Este motivul pentru care Educaþia antreprenorialã, în paralel cu furnizareade cunoºtinþe specifice necesare, trebuie sã demoleze mitul îmbogãþirii pestenoapte ºi în condiþii suspecte, sã creeze valori ºi principii legate de respectullegii, de onorabilitate ºi respect reciproc în afaceri.

Studiul Educaþiei antreprenoriale îºi poate dovedi utilitatea pentru:• aceia în faþa cãrora se contureazã hotãrârea iniþierii unei activitãþi

independente;• aceia la care apare nevoia de adaptare rapidã la dispariþia/apariþia unor

ocupaþii, meserii etc.• aceia care doresc sã-ºi dezvolte sau sã-ºi completeze unele abilitãþi

antreprenoriale deja existente cu deprinderi ºi cunoºtinþe noi.

Modulul Educaþie antreprenorialã urmãreºte sã formeze ºi sã dezvolte la elevi:• spiritul întreprinzãtor;• atitudinea activã, responsabilã ºi corectã în cadrul mediului de afaceri.

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

Introducere

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI4

Page 5: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Prin toate componentele sale, modulul promoveazã:• raþionalitatea economicã în luarea deciziilor;• raþionalitatea socialã în comunitatea de afaceri.

Este în egalã mãsurã promovat atât respectul faþã de angajaþi ºi faþã departenerii de afaceri, cât ºi respectul pentru consumator ºi protecþia mediuluinatural.

Tematica propusã este adaptatã ºi adaptabilã vârstei elevilor, experienþelor lorde viaþã, nevoilor lor de cunoaºtere ºi de inserþie în mediul social economic,astfel încât sã conducã la reuºitã în plan privat ºi public.

Modulul Educaþie antreprenorialã încearcã sã rãspundã la întrebãri simple,utile ºi de interes cum sunt:

• ce paºi trebuie sã parcurgem în elaborarea unui plan de afaceri?• care sunt documentele necesare obþinerii unei finanþãri?• care sunt legile, rigorile de care trebuie sã þinem cont ºi de la care nu ne

putem abate?• ce riscuri ne putem/nu ne putem asuma?• care este cheia succesului în afaceri?• cum sã ne comportãm ca întreprinzãtori (în raport cu angajaþii, cu

partenerii de afaceri, cu consumatorii, cu mediul care neînconjoarã)?

Nu uitaþi cã dispuneþi de anexe ºi glosar de termeni economici, care suntmenite sã sprijine completarea, clarificarea informaþiei.

Toate conþinuturile sunt subordonate formãrii competenþei generale ºi acompetenþelor specifice din programã.

În centrul demersului didactic la modulul Educaþie antreprenorialã esteimportant sã fie plasat elevul, ca subiect al activitãþii instructiv-educative. Înacest sens, este bine ca lecþiile sã porneascã de la experienþele specifice elevilor,sã se adreseze intereselor acestora, sã ofere o mare varietate de exerciþii, aplicaþiipractice, atrãgãtoare, realizate prin diversificarea activitãþilor de învãþare care sãpunã elevii în situaþia de subiecþi activi în propria formare ºi dezvoltare. Esterecomandatã utilizarea unor metode active, accentul fiind pus pe formareacompetenþelor cu un minim de informaþie necesarã. Evaluarea însãºi nu vizeazãcât de mult ºi fidel ºtie elevul, ci mai cu seamã ce este acesta în stare sãrealizeze cu cele învãþate.

Menirea profesorului este aceea de a „ghida” procesul educativ, sprijinindu-ipe elevi prin cunoºtinþe ºtiinþifice, abilitate ºi experienþã didacticã, ajutându-isã se foloseascã eficient de Ghidului elevului.

Profesorul trebuie sã se dovedeascã un bun cunoscãtor al concepþiei ºi alstructurii ce a stat la baza elaborãrii Ghidului elevului. Conceptul a fost acelaal furnizãrii unui minim de informaþie, prezentatã în correspondenþã cuinteresele specifice, utilizând mijloace diverse pentru a-l face pe elev subiectal propriului proces de învãþare.

Pentru înþelegerea ideii cã o firmã, oricare ar fi ea, se confruntã cu o multitudinede probleme în activitatea antreprenorialã, am propus o firmã imaginarã,Orhideea SRL, care este folositã pentru exemplificare ºi pentru care se solicitãaplicaþii, reflecþie, interpretare etc.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 5

Page 6: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Structura lecþiilor cuprinde trei momente: „Pagina de ziar”, „Ce trebuie sãºtim despre…” ºi „Sã aplicãm ceea ce am învãþat!”.

Prin „Pagina de ziar”, fiecare lecþie are ca punct de pornire „articole” createpe o temã legatã de titlu ºi care se doresc „startul” în procesul de învãþare.

În secvenþa „Ce trebuie sã ºtim despre…” accentul este pus pe reflecþiepersonalã, interpretare, exemple ilustrative ºi, evident, pe informaþie. Întrucâtactivitãþile didactice se îmbinã, nu sunt delimitate pe momente distincte, textuleste însoþit de marcarea pe margine a unor simboluri-reper pentru „ghidarea”procesului de învãþare. Acestea vor fi bine cunoscute atât de elev, cât ºi deprofesor, al cãrui rol va fi acela de dirijare a învãþãrii. Simbolurile-reper sunt:

În secvenþa „Sã aplicãm ceea ce am aflat!”, ne propunem sã venim în sprijinulprocesului de învãþare prin aplicaþii care pot susþine elevul în autoevaluare, iarpe profesor, în evaluarea continuã. S-a optat pentru metode complementarecare solicitã elevii în a se informa din viaþã, din mass-media, în a întreprindemici studii, cercetãri individuale sau în echipã, în ilustrarea cu exemple, înformularea unui punct de vedere susþinut cu argumente etc. Evaluãrile decapitol, ca evaluãri sumative, îºi propun sã mãsoare competenþele specificeformate prin parcurgerea conþinuturilor primului capitol.

Spiritul antreprenorial ce se doreºte cultivat prin prezentul modul trebuie sãformeze ºi sã dezvolte potenþialilor antreprenori fair-play-ul în raport culegea, cu instituþiile de stat sau non-guvernamentale, în raport cucompetitorii sau cu partenerii de afaceri.

Profesorul va trebui sã fie el însuºi convins cã afacerile pot fi „curate” ºi „desucces” în acelaºi timp, cã antreprenoriatul are ca scop avantajul personal,dar ºi al comunitãþii, va trebui sã convingã în cele din urmã eleviicã afacerile, profitul, etica ºi legea nu se contrazic, dimpotrivã, trebuiegândite ºi practicate numai împreunã.

Vã dorim sã fiþi acei profesori buni de care aceºti elevi au nevoie ºi fãrã careprogramul „A doua ºansã” nu-ºi poate atinge þelul.

Mult succes în aceastã nouã provocare!

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI6

Informaþii noi

Exemple ilustrative

Interpretare

Sã reflectãm

Sã lucrãm în echipã

Concluzii

* Cuvinte-cheie, care trimit la Glosar de termeni economici.

Page 7: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 7

Modulul de Educaţie antreprenorială dispune de un număr totalde 35 de ore. Acestea sunt distribuite în capitole, astfel:

• Capitolul I – 4 lecţii și o temă de evaluare de capitol;• Capitolul II – 8 lecţii și o temă de evaluare de capitol;• Capitolul III – 4 lecţii și o temă de evaluare de capitol.

Fiecărei lecţii îi sunt alocate 2 ore de curs, iar temelor deevaluare de capitol le este alocată câte 1 oră.

Capitolul I cuprinde următoarele lecţii:1. Mediul de afaceri este mediul întreprinzătorului;2. Consumatori și producători – cerere și ofertă;3. Care sunt calităţile necesare unui întreprinzător?;4. Afacerile – între risc și reușită.

Profesorii vor avea în vedere formarea următoarelorcompetenţe specifice:

• Cunoașterea mediului de afaceri cu scopul de adaptareeficientă la caracteristicile acestuia;

• Evaluarea propriilor abilităţi în raport cu trăsăturilenecesare unui întreprinzător de succes;

• Identificarea elementelor caracteristice reușitei în afaceri,a tipurilor de risc, dar și elaborarea unor strategii deminimizare a riscurilor.

Capitolul I

Page 8: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Mediul de afaceri este mediul întreprinzătorului 1

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI8

Dacã aþi dori sã rãspundeþi provocãrii din ziar prin a iniþia o afacere, atunci aþiînfiinþa o florãrie, precum Orhideea SRL. Îndatã ar apãrea întrebãri ca:

• existã cerere* pe piaþã* pentru o astfel de florãrie?• care ar fi condiþiile cele mai favorabile astfel încât afacerea noastrã sã

obþinã un profit* cât mai mare?

Ce trebuie să știm despre…Mediul de afaceri

Fiecare firmã în economia de piaþã* îºi desfãºoarã activitatea într-un mediueconomic, care este mult diferit de mediul natural.

Firmele sau întreprinderile sunt unitãþi economice specializate în producerea,comercializarea, promovarea bunurilor ºi a serviciilor.Activitãþile economice cele mai diverse prin conþinutul lor au totuºi ceva încomun: mediul economic sau mediul de afaceri.Scopul oricãrei firme este acela de a obþine profit. Pentru aceasta însã, estenecesar ca tot ce firma produce ºi vinde sã corespundã nevoilor*nevoilor*nevoilor consumatorilor,care trebuie satisfãcute cât mai bine.

Pentru a avea succes, interesele firmei pe care v-aþi propus s-o înfiinþaþi,Orhideea SRL, trebuie sã rãspundã intereselor clienþilor.Ce, cât, cum ºi la ce preþ sã ofere firma clienþilor sãi, pentru a satisface cât maibine nevoile acestora, reprezintã probleme fundamentale pentru succesul afacerii.Acestea sunt probleme ale oricãrei firme.

Condiþii ale mediului de afaceriMediul economic deja existent prezintã anumite caracteristici, condiþii. Întrucâtacestea pot favoriza un anumit tip de activitate sau, dimpotrivã, o pot împiedica sãse dezvolte, ele trebuie cunoscute; de asemenea, trebuie analizate consecinþele lor.

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL10

Pagina de ziar

Constatare: „Un studiu local aratã cã în oraºul nostru

evenimentele personale ºi cele ofifif ciale tind sã fifif e însoþite de

flflf ori. Floarea este tot mai prezentã în viaþa oamenilor. VaVaV za

cu flflf ori proaspete, colorate ºi plãcut mirositoare, flflf oarea

decorativã în case ºi fifif rme, aranjamentele flflf orale sunt tot mai

cãutate. «Colþul verde» a devenit un obicei în spaþiul privat ºi

public ºi, odatã cu el, o mulþime de accesorii specififif ce”.

Mediul de afaceri este mediul întreprinzătorului 1

Competenþa specificã vizatãde lecþie:• cunoaºterea mediului de

afaceri cu scopul de adaptareeficientã la caracteristicileacestuia.

Formarea unei astfel decompetenþe este de maximãnecesitate pentru potanþialulîntreprinzãtor, care trebuie sãcunoascã spaþiul (mediul deafaceri) în care urmeazã sã-ºigãseascã locul ºi rolul.

Utilizarea „paginii de ziar”Dupã citirea textului, profesorulîi va ajuta pe elevi îninterpretarea „constatãrii” cuprivire la creºterea interesuluipentru flori pe plan local.

Momentul de reflecþie trebuie sãdea posibilitatea elevilor sã sesi-zeze oportunitãþi economice, an-treprenoriale legate de existenþaunor condiþii specifice pe planlocal. Astfel, este captatã atenþiaînspre caracteristicile mediuluide afaceri.

Elementele de conþinut (minimaleconsiderãm) se referã la:• informaþii despre ceea ce

este o firmã, o întreprindere;• scopul pe care îl urmãreºte

orice întreprinzãtor:obþinerea unui profit;

• condiþionarea obþineriiprofitului de satisfacereanevoilor consumatorilor;

• necesitatea existenþei uneirelaþii de corespondenþãîntre ceea ce firma oferã cabun sau serviciu ºi nevoileconsumatorilor;

• precizarea condiþiilordefinitorii ale mediului deafaceri.

Rolul informaþiei prezentate în lecþiePrivitor la condiþiile mediului de afaceri, lecþia prezintãsuccint numai elementele definitorii, care se pot constituiîn repere în luarea deciziei de lansare, dezvoltare,extindere, restrângere a unei afaceri.

Este bine cunoscut faptul cã unele condiþii (fie naturale,economice, legislative, instituþionale, socio-culturale) potfavoriza anumite activitãþi economice, altele pot deveninefavorabile. Profesorul va trebui sã se dovedeascã bineinformat ºi sã fructifice informaþiile elevilor referitoare lacondiþiile mediului de afaceri care pot favoriza/defavorizaanumite activitãþi; vor fi analizate exemple ilustrative dinplan local.De mare utilitate vor fi Anexele ºi Glosarul de termenieconomici din finalul Ghidului elevului.

Page 9: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 9

singuri aceste condiþii! În ce mãsurã rezultatele propriei reflecþii corespund cuurmãtoarele?

• Condiþii naturale – sunt prezente prin relief, climã, vegetaþie, zãcãmintenaturale, caracteristici demografice, apropierea de surse de apã, calitateasolului etc.

• Condiþii economice – sunt reprezentate de forma de proprietate*,concurenþã*, libertatea preþurilor*, de nivelul de dezvoltare economicã.

• Condiþii legislative – sunt date de ansamblul de legi care reglementeazã*

cadrul în care se defãºoarã activitãþile economice, asigurând libertatea ºiiniþiativa agenþilor economici.

• Condiþii instituþionale – se referã la existenþa ºi funcþionalitatea unorinstituþii care sã încurajeze ºi sã monitorizeze derularea afacerilor în cadrullegal constituit.

• Condiþii socio-culturale – se referã la tradiþii, obiceiuri, mentalitãþi alepopulaþiei, stil de viaþã care influenþeazã iniþierea ºi derularea unor afaceri.

Concluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afaceriConcluzie: Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu de afacericaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde decaracterizat prin anumite condiþii. În mare parte, succesul firmei depinde debuna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.buna cunoaºtere a acestora.

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Alegeþi un tip de activitate cu care aþi dori sã iniþiaþi o afacere. Informaþi-vã din

mass-media localã asupra caracteristicilor mediului de afaceri din localitateavoastrã. Precizaþi tipul de activitate ºi completaþi tabelul:

2. Identificaþi ºi descrieþi caracteristicile (din cele 5 puncte de vedere menþionate înlecþie) pe care le consideraþi optime pentru un mediu de afaceri în care doriþi sãvã înfiinþaþi ºi sã funcþionaþi cu Orhideea SRL.

a. _________________________________________________

b. _________________________________________________

c. _________________________________________________

d. _________________________________________________

e. _________________________________________________

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 11

CondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþiiCondiþii FavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabileFavorabile NefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabileNefavorabile

1. naturale

2. economice

3. legislative

4. instituþionale

5. socio-culturale

cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,cerere, ofertã, piaþã, profit,

economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,economie de piaþã,

proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,proprietate, concurenþã,

libera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativãlibera iniþiativã

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateElevul, de regulã cetãþean alcomunitãþii caracterizate deanumite condiþii ale mediuluide afaceri, va fi în centrulatenþiei. Elevul:

• este solicitat sã aducãexemple ilustrativecunoscute din propriaexperienþã de viaþã sau acunoscuþilor sãi;

• va fi invitat sã descoperesingur sau în activitãþi degrup condiþiile localespecifice ºi sã le identificeconsecinþelefavorabile/defavorabile;

• va asimila în mod firesccuvintele-cheie prin apelulla Glosar;

• va aplica informaþiileprimite prin exersarea peaplicaþiile propuse de ghidºi va inventa noi aplicaþii.

Ilustrarea conþinutuluiPe tot parcursul lecþiei, în celemai diferite momente, se vaapela la exemplul firmeiOrhideea SRL ºi la alte exemplepropuse de elevi pentruilustrarea conþinuturilor.

Sublinierea concluziei care sedesprinde se va referi laimportanþa cunoaºteriicondiþiilor mediului de afaceripentru succesul înantreprenoriat.

Page 10: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Consumatori și producători – cerere și ofertă 2

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI10

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Consumatori și producători – cerere și ofertă 2

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL12

Pagina de ziar

• Orhideea SRL ofefef rã: flflf ori de sezon,

aranjamente atractive ºi moderne, asis-

tenþã pentru amenajãri de grãdini ºi

spaþii verzi, accesorii moderne ºi utile,

substanþe pentru întreþinerea ºi sãnãta-

tea flflf orilor; livrãm comenzi la adresele

solicitate de clienþi.

• Orhideea SRL: achiziþioneazã accesorii

pentru ambm alajul flflf orilor, pentru aranja-

mente diverse, vase din lemn, plastic, ce-

ramicã, subu stanþe nutritive, conservanþi;

încheiem contracte fefef rme cu producãtori

ºi importatori de flflf ori, precum ºi contrac-

te de colaba orare cu specialiºti în amenajã-

ri grãdini ºi spaþii verzi.

Anunţuri

Reflectaþi asupra anunþurilor din Pagina de ziar. Care credeþi cã este scopul urmãritde firmã? Oare doresc sã afle dacã pe piaþa pe care acþioneazã existã cerere* pentruafacerea lor? Anunþul lor redã interesul pentru ofertã*, potenþialii furnizori.

Ce trebuie să știm despre…Consumator, producător și proprietateConsumatorConsumator

Fiecare dintre noi este în primul rând consumator,consumator,consumator datoritã faptului cã pentru aexista trebuie sã ne satisfacem nevoi foarte diverse. Atunci când nevoile existentesunt însoþite ºi de posibilitatea achiziþionãrii bunurilor corespunzãtoare, nevoiledevin cerere pe piaþã.

Reflectaþi la experinþa voastrã de zi cu zi. Aþi observat cã tranzacþia de cumpãrareeste influenþatã de preþ*? În mod sigur aþi constatat deja: cu cât preþul este maimic, cu atât cantitatea cumpãratã este mai mare ºi invers.Aºadar, comerciantul este obligat sã se orienteze dupã cerere ºi dupã preþ. Curândvã veþi da seama cã tot ce aþi aflat este foarte necesar, dar nu este suficient.

Doriþi sã comercializaþi flori, pentru aceasta trebuie mai întâi sã le produceþi sausã le achiziþionaþi. Deveniþi astfel producãtori* de flori. Prin care sã obþinã, sãrealizeze bunuri ºi servicii necesare pe piaþã. Scopul lor este sã vândã ceea ce auprodus, constituind în acest fel oferta*.Pentru producãtor, preþul influenþeazã decizia de a creºte sau de a micºora producþiaîn felul urmãtor: cu cât preþul este mai mare, cu atât creºte producþia ºi invers.

Dacã preþul florilor pe piaþã este mai mare, Orhideea SRL va face eforturi sãaducã o cantitate mai mare de flori spre vânzare. Nu acealaºi lucru se întâmplãatunci când preþul florilor scade. Ce credeþi cã va face firma în aceastã situaþie?Care este previziunea voastrã?

Competenþa specificã vizatãde lecþie:• cunoaºterea mediului de

afaceri cu scopul de adaptareeficientã la caracteristicileacestuia.

Mediul de afaceri este alcãtuitdin producãtori ºi consumatori,se caracterizeazã printr-unanumit raport între cerereºi ofertã.

Utilizarea „paginii de ziar”Conþinutul „Anunþurilor” a fostconceput astfel încât sã inducãinteresul pentru problema econo-micã spre care face trimitere, res-pectiv aceea a cererii ºi a ofertei.

Reflecþia elevilor asupra „anun-þurilor” va trebui sã conducã laideea cã orice firmã acþioneazãpe piaþã atât în calitate de vân-zãtor, prin ceea ce oferã, cât ºiîn calitate de cumpãrãtor, princeea ce achiziþioneazã de la di-verºi furnizori.

Elementele de conþinut furnizateîn secvenþa „Ce trebuie sã ºtimdespre…” se referã la:• consumator ºi cererea

pe piaþã;• legea cererii, în raport

cu preþul;• modul în care comerciantul

trebuie sã se orienteze înfuncþie de cerere ºi de preþ;

• producãtor ºi ofertã;• legea ofertei, în raport

cu preþul;• factorii de producþie utilizaþi

ºi consumaþi de oriceproducãtor;

• formele de proprietate ºi,mai cu seamã, proprietateaprivatã – cea mai eficientãformã de proprietate.

Rolul informaþiei prezentate ºi descoperite de elevi peparcursul lecþiei este acela de a permite adaptarea la mediulde afaceri de pe poziþia de producãtor ºi consumator.Întrucât elevii nu au avut posibilitatea deprinderii unorcunoºtinþe economice, profesorul va trata cu atenþieproblematica lecþiei care implicã mai multe noþiunieconomice.Este motivul pentru care se va apela constant la Glosarulde termeni economici. Rolul profesorului este esenþialpentru asimilarea corectã a limbajului economic,ilustrând fiecare termen cu exemple (la care trebuie sã fiesolicitaþi ºi elevii). Pentru potenþialul antreprenor,actualul elev, nu este importantã memorarea unortermeni, ci formarea deprinderii de acþiune adecvatã înmediul de afaceri în calitate de vânzãtor/cumpãrãtor debunuri, servicii sau factori de producþie.

Page 11: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 11

factori deproducþie*. Aceºtia sunt: munca* (posibilitãþile fizice ºi intelectuale ale persoanelor,apte sã realizeze o activitate utilã), natura* (terenul pe care se deruleazã activitateaeconomicã) ºi capitalul* (alcãtuit din: capitalul fix* ºi capital circulant*)

Producþia este procesul de obþinere a bunurilor ºi a serviciilor prin utilizare deresurse, factori de producþie. Acestea aparþin întotdeauna cuiva (uneia sau maimultor persoane fizice sau juridice), sunt în proprietatea cuiva.Proprietatea poate exista în mai multe forme. Dacã deþinãtorul este:

• o persoanã ºi/sau familia sa, atunci proprietatea este privatã;• statul, atunci proprietatea este publicã;• statul împreunã cu persoane fizice sau juridice, atunci proprietatea este mixtã.

Forma de proprietate care s-a dovedit cea mai eficientã (conducând la rezultatelecele mai bune cu efortul cel mai mic) este proprietatea privatã.

Concluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modConcluzie: Pentru firma pe care doriþi sã o înfiinþaþi ºi sã o conduceþi în modprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areprofitabil, legãtura între preþ ºi cerere trebuie cunoscutã, pentru cã ea areconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme deconsecinþe asupra vânzãrilor pe care le veþi realiza. Iar scopul oricãrei firme decomercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.comercializare este sã vândã cât mai mult ºi la un preþ cât mai bun.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 13

agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,agenþi economici, cerere,

ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,ofertã, consumatori,

producãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori deproducãtori, factori de

producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,producþie, munca, natura,

capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,capital fix, capital circulant,

proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,proprietate privatã,

proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,proprietate publicã,

proprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtãproprietate mixtã

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Observaþi ºi notaþi evoluþia preþului florilor în perioada

sãrbãtorilor. Formulaþi o concluzie privitoare la relaþiaîntre modificarea cererii ºi modificarea preþului. Susþineþipunctul vostru de vedere cu argumente din lecþie.

2. Argumentaþi „pro” afirmaþia: proprietatea privatã s-adovedit cea mai eficientã.

3. Ilustraþi afirmaþia de mai sus cu douã exemple:

a. _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

b. _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Sã lucrãm în echipã! Formaþi patru echipe de lucru. Urmãriþimass-media localã. Fiecare echipã va cãuta câte douã exemplede firme aflate în proprietate privatã ºi una în proprietate destat. În clasã, expuneþi cu argumente rezultatele studiuluivostru. Care firme se dovedesc mai eficiente?

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateÎn modalitãþi specifice, apelândla capacitãþi diferite ale elevi-lor, fiecare dintre aplicaþii ur-mãreºte formarea competenþeispecifice vizate de lecþie.

Fiind în situaþia de apreviziona ce se va petrece cucererea de flori în funcþie deevoluþia preþului, elevul vaexersa cunoºtinþele asimilate,creându-ºi deprinderea, capotenþial antreprenor, de aaprecia rolul preþului înmodificarea cererii pe piaþã.

Asimilarea termenilor ºi acunoºtinþelor necesareantreprenoriatului se cere a fiaplicatã, prin formularea deargumente ºi susþinerea de ideicu argumente.

Formarea deprinderii deilustrare a argumentãrii cuexemple concrete deproprietate privatã care susþineideea de eficienþã ridicatã estemenitã sã contribuie laintegrarea în mediul de afaceri.

Solicitarea comparãriiproprietãþii private cuproprietatea de stat din punctulde vedere al eficienþei,ilustrarea acesteia cu exemplede firme prezentate în mass-media localã, este propusã caaplicaþie cu scopul formãriicapacitãþii de lucru în echipã.Este un alt tip de activitate deînvãþare, dar cu acelaºi scop, alcompetenþei vizate prin lecþie.

Concluzia care trebuie sã secontureze cu claritate pentrucursant este aceea cã obþinereaprofitului, ca obiectiv aloricãrei firme, este dependentãde capacitatea decomercializare, de a vinde la unpreþ cât mai bun.

Page 12: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Care sunt calităţile necesareunui întreprinzător? 3

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI12

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Care sunt calităţile necesareunui întreprinzător? 3

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL14

Pagina de ziar

Tot mai mulþi cetãþeni din localitatea

noastrã se plâng de lipsa banilor. Ce se

poate fafaf ce? Nu existã decât douã opþiu-

ni:• sã se orienteze spre un loc de muncã

mai bine plãtitit t (ca lucrãtor salaririr at va

obþine un salariu);

• sã se îndrepte spre a fifif înînî trtrt epe ririr nzãtor

(modalitate prin care iniþiazã o afafaf ce-

re ºi obþine astfefef l venituri).

Alegerea între cele douã posibilãtãþi

aparþine fifif ecãrei persoane ºi se fafaf ce în

cunoºtinþã de cauzã, în fufuf ncþie de mai

mulþi fafaf ctori.

Opţiunea ne aparţine

Dorim sã fim liberi, sã fim noi înºine cei care decidem pentru noi? Avem curajulde a lansa idei noi? Avem puterea de a ne pune în practicã ideile noastre? Iatãnumai câteva întrebãri inevitabile la care trebuie sã ne dãm un rãspuns atuncicând ne gândim sã iniþiem propria afacere! Sunt întrebãri pe care ºi le-au pus ºiiniþiatorii firmei Orhideea SRL.

Ce trebuie să știm despre…Calitatea de întreprinzător

Întreprinzãtor în activitatea economicã este persoana care iniþiazã o afacere,investind pentru aceasta bani, timp, energie, putere de muncã, creativitate, cuscopul de a obþine un profit cât mai mare.Nu toþi suntem sau putem deveni întreprinzãtori. Pentru a fi întreprinzãtor suntnecesare anumite aptitudini, dar ºi asimilarea unor cunoºtinþe ºi deprinderi.Între primele trãsãturi de personalitate necesare este spiritul întreprinzãtor*.Acesta constã în capacitatea de a genera schimbãri cu caracter inovator, de avedea, de a gândi ºi de a face altfel ºi altceva faþã de cei mai mulþi oameni.

Încercaþi sã vã autoevaluaþi propriile trãsãturi în raport cu cele care sunt necesareunui întreprinzãtor de succes, rãspunzând sincer ºi rapid la un chestionar.

1. Spiritul de iniþiativã. Cum obiºnuiþi sã munciþi?a. Muncesc în stilul meu. Nu aºtept sã-mi spunã cineva ce sã fac.b. La început simt nevoia de îndrumare, apoi pot continua singur.c. Fac ceva numai dacã trebuie.

2. Relaþionarea, negocierea, dialogul cu ceilalþi. Cum vã raportaþi la ceilalþi oameni? a. Mã înþeleg cu aproape oricine.b. Îmi sunt de ajuns prietenii actuali; nu îmi doresc alþii.c. De regulã, ceilalþi oameni nu mã intereseazã.

3. Asumare a reponsabilitãþilor. Cum vã raportaþi la cerinþele de a realiza ceva?a. Îmi place sã preiau sarcini ºi sã le duc pânã la capãt.

Competenþa specificã vizatãde lecþie:• evaluarea propriilor abilitãþi

în raport cu trãsãturilenecesare unui întreprinzãtorde succes.

Formarea unei astfel decompetenþe este fundamentalãpentru aprecierea propriilorcalitãþi, care, în mod firesc,trebuie sã preceadã decizia deiniþiere ºi derulare a unei afaceri.

Utilizarea „paginii de ziar”„Opþiunea ne aparþine”, este unmic articol imaginat spre a atra-ge atenþia asupra faptului cã an-treprenoriatul este urmarea uneidecizii personale, care este luatãîn urma alegerii între alternativediferite, alegere care trebuie fã-cutã în cunoºtinþã de cauzã.

Prin „Reflecþia” dirijatã de profe-sor, elevii vor identifica o seriede factori de care trebuie sã þinãseama înainte de a face opþiuneapentru iniþierea ºi derularea uneiafaceri. Singuri vor înþelege cã înmultitudinea de factori implicaþiîn luarea deciziei, un loc aparteîl deþine evaluarea propriilor ca-litãþi cu scopul de a constata da-cã acestea corespund sau nu ce-rinþelor specifice unui potenþialantreprenor.

Elementele de conþinut sereferã la:• definirea calitãþii de

întreprinzãtor;• definirea spiritului

antreprenorial;• aptitudinile, cunoºtinþele ºi

deprinderile care sunt nece-sare pentru un antreprenor;

• importanþa manifestãrii uneiatitudini pozitive.

Informaþia furnizatã cu privire la calitãþile necesare unuiîntreprinzãtor de succes este prezentatã într-un mod în ca-re impune elevului o atitudine activã în procesul de învã-þare. În acest scop a fost aleasã prezentarea unui chestio-nar, la care elevul trebuie sã rãspundã sincer ºi rapid.Rãspunsurile la întrebãri pun în evidenþãprezenþa/absenþa calitãþilor de antreprenor.

Modul în care sunt marcate întrebãrile, precedate deprezenþa subliniatã a unor trãsãturi, permite elevilorsã identifice singuri care sunt aptitudile necesare unuiîntreprinzãtor.O atenþie specialã va fi acordatã precizãrii din finalulchestionarului, „Cu cât rãspunsurile voastre sunt maiapropiate de cele marcate cu «a)», cu atât se dovedeºtecã aveþi calitãþi de antreprenor”.

Page 13: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 13

Cum obiºnuiþi sã luaþi decizii?a. Decid singur, repede ºi bine.b. De obicei am nevoie de mai mult timp pentru a mã decide.c. Prefer sã nu fiu eu cel care decide.

7. Puterea de a duce la îndeplinire o decizie luatã. Cum vã raportaþi la hotãrârile luate?a. Nimic nu mã poate opri sã duc la capãt un lucru hotãrât.b. Obiºnuiesc sã termin ceea ce am început.c. Dacã nu merge bine, renunþ.

Cu cât rãspunsurile voastre sunt mai apropiate de cele marcate cu a, cu atât sedovedeºte cã aveþi calitãþi de antreprenor.

Oare ce este mai important pentru un bun întreprinzãtor? Încrederea în sine ºiatitudinea pozitivã, chiar ºi în momente de crizã? Capacitatea de a-ºi asumariscuri? Înclinaþia spre adaptare la cerinþele pieþei? Conectarea la noutãþile dindomeniul tehnic? Sau capacitatea de a învãþa din greºeli (cum NU trebuie fãcut)?

Concluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruConcluzie. Dacã aþi decis sã începeþi propria afacere, meritaþi felicitãri pentruîndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.îndrãznealã. Nu uitaþi: testaþi-vã propriile calitãþi în acest sens.

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Între calitatea de lucrãtor salariat ºi cea de întreprinzãtor existã numeroase

deosebiri. Analizaþi fiecare din cele douã ipostaze ºi precizaþi trei deosebiridintre acestea.

2. Dintr-o listã de calitãþi necesare unui întreprinzãtor (desprinse din lecþie) alegeþipe aceea pe care o consideraþi cea mai importantã. Argumentaþi-vã rãspunsul.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 15

3. Acþionaþi în douã grupe, aplicând un chestionar care sãurmãreascã gradul de satisfacþie al lucrãtorului salariat faþãde întreprinzãtor. Formulaþi întrebãri astfel încât sã puteþiobþine rãspunsuri pentru:

a. numãr subiecþi chestionaþi ________________________b. cât la sutã dintre salariaþi sunt satisfãcuþi de venituri

_________________________________________________c. cât la sutã dintre întreprinzãtori sunt satisfãcuþi de

venituri __________________________________________

Ce concluzii puteþi formula? Cum explicaþi aceste rezultate?

spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,spirit întreprinzãtor,

aptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere înaptitudini, încredere în

sine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivãsine, atitudine pozitivã

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

b. Dacã este necesar, îmi asum executarea sarcinilor;prefer ca responsabilitatea sã revinã altora.

c. Las întotdeauna pe alþii.4. Capacitate organizatoricã. Obiºnuiþi sã faceþi planuri

de lucru?a. De obicei plãnuiesc totul dinainte.b. Fac bine lucrurile plãnuite de alþii.c. Nu plãnuiesc niciodatã ceea ce urmeazã sã fac.

5. Putere de muncã. Cât de mult puteþi lucra?a. Pot munci atât cât este necsar. Nici o dificultate

nu mã sperie.b. Pot lucra din greu, dar numai un timp.c. A munci mult timp ºi greu nu este genul meu.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Fructificarea informaþieidesprinse din chestionar.Rãspunzând la întrebãrile che-stionarului, prin activitate pro-prie, elevii pot constata dacãdispun sau nu de calitãþile ne-cesare pentru afaceri, constatareimportantã în luarea deciziei deantreprenoriat.

Aplicarea cunoºtinþelorasimilatePrima aplicaþie solicitãelevilor sã compare calitateade lucrãtor salariat cu cea deîntreprinzãtor, cu scopul de aidentifica elementele prin careacestea se deosebesc.Obiectivul urmãrit estefacilitarea unei eventualedecizii, a opþiunii pentrucalitatea de întreprinzãtor,evidenþiindu-se princomparaþie beneficiile calitãþiide antreprenor faþã de aceeade lucrãtor salariat.

Realizarea aplicaþiei 2 solicitãelevilor mai întâi sã listeze cuclaritate calitãþile necesare unuiîntreprinzãtor; apoi i se oferãposibilitatea de a opta pentruaceea pe care o considerã ceamai importantã, evident, însoþindde argumente opþiunea lor.

Pentru elaborareachestionarului cerut deaplicaþia 3, profesorul vaîndruma elevii spre Anexa 5din Ghidul elevului. Scopuleste acela de a pune în evidenþãfaptul cã gradul de satisfacþie alunui întreprinzãtor faþã deacela al unui lucrãtor salariateste mai mare. Deci, un motivîn plus pentru a opta spreantreprenoriat.

Concluzia va fi subliniatã cuinsistenþã: cunoaºtereacalitãþilor proprii trebuie sãpreceadã decizia de iniþiere aunei afaceri.

Page 14: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Afacerile – între risc și reușită 4

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI14

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORULMEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Afacerile – între risc și reușită 4

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL16

Pagina de ziar

Inundaþiile de anul acesta au lãsat urme

grele. S-au pierdut vieþi omeneºti, au

fost distruse gospodãrii. Pierderi se-

rioase au înregistrat ºi micile întreprin-

deri private. Mãrfufuf ri distruse, materii

pprime deteriorate, clienþi sau fufuf rnizori

din alte localitãþi pierduþi ca urmare a

cãderii podului judeþean. Preþuri cres-

cute pentru reluarea aprovizionãrii de

la fufuf rnizori etc. Este cert cã unele fifif rme

vor ajunge la fafaf liment.

Bilanţ postinundaţii

Astfel de rânduri, deseori prezente în articole de ziar, ne pun în mod sigur pegânduri, dacã suntem în situaþia de a ne decide sã înfiinþãm o firmã. Riscãm cevadacã ne lansãm o afacere proprie? Dacã da, atunci ce riscãm? Sunt oameni careau reuºit. Oare cum au procedat?

Ce trebuie să știm despre…Riscul și reușita în afaceri

Lansarea unei afaceri proprii însemnã întotdeauna curaj, atâta timp cât nu existãgaranþii pentru succes. Orice afacere penduleazã între risc ºi reuºitã.Riscuri asumate de întreprinzãtor? Câteva dintre cele mai frecvente sunt:

• renunþarea la un loc de muncã stabil ca angajat;• investirea de bani personali, care în caz de eºec nu se pot recupera;• contractarea de datorii care trebuie restituite;• probabilitatea confruntãrii cu o concurenþã puternicã;• greutãþi în gãsirea ºi angajarea unor oameni competenþi;• dificultatea de a convinge segmentul necesar de clientelã.

Încercaþi sã completaþi aceastã listã cu riscuri pe care le-aþi identificat înexperienþele cunoscute de voi.

Unele riscuri sunt previzibile (atunci când factorii care pot provoca pierderi potfi anticipaþi), altele sunt imprevizibile (determinate de situaþii accidentale:calamitãþi naturale, instabilitate social-politicã, acþiuni neaºteptate ale firmelorconcurente etc.)

Specialiºtii considerã cã, între tipurile de comportament posibil în raport curiscurile, tipul realist este preferat faþã de tipul impulsiv ºi faþã de tipul prudentexagerat. Cum argumentaþi opþiunea specialiºtilor? Este ºi opþiunea voastrã?Este evident cã riscuri existã, ºi ele trebuie asumate. Vã întrebaþi firesc: Ce este defãcut? Sã renunþãm? Nu este o soluþie. Existã posibilitatea de a preîntâmpinaanumite riscuri? Pot fi riscurile minimizate? Cum?

• reuºita în afaceri ºi factorii care o fac posibilã, cât ºi laproblema modelelor de succes.

Rolul informaþiei este acela de a-l face pe elev conºtientde faptul cã implicarea în afaceri nu prezintã garanþii.Aceastã realitate trebuie corelatã cu trãsãturile necesareunui antreprenor de succes, cu aprecierile asupra proprieipersoane ºi cu o bunã cunoaºtere a mediului de afaceri(pentru analiza unor eventuale ameninþãri care pot venidin aceastã direcþie).

Atenþie! Lista riscurilor prezentate ca informaþie nu sedoreºte a fi completã, dimpotrivã, se solicitã elevilor sã ocontinue cu riscuri identificate de ei. Este un momentdidactic care pune elevul în situaþia de a contribui laconstrucþia informaþiei pe care trebuie sã o asimileze.

Competenþa specificã vizatã:• identificarea elementelor

caracteristice reuºitei înafaceri, a tipurilor de risc, darºi elaborarea unor strategii deminimizare a riscurilor.

Luarea deciziei de lansare apropriei afaceri presupunecunoaºterea riscurilor inerente,a elementelor necesare reuºiteiºi conceperea unor alternativeºi strategii de minimizare ariscurilor.

Utilizarea „paginii de ziar”Prin citirea textului „Bilanþ post-inundaþii” sunt puse în evidenþãpierderile suferite de diferiþiîntreprinzãtori ca urmare a unorcalamitãþi naturale, situaþiiinevitabile care pun în dificultatepopulaþia în general ºi afacerile.

Momentul de reflecþie asupra„paginii de ziar” va deschidediscuþia cu privire la riscurileimplicãrii în afaceri. Aceastãproblemã nu poate fi discutatãdecât în legãturã cu aceea areuºitei în afaceri, împreunã,acestea ilustrând proverbul„Cine nu riscã nu câºtigã!”

Elementele de conþinut furnizateîn secvenþa „Ce trebuie sã ºtimdespre…” se referã la:• riscurile asumate de între-

prinzãtor în momentul lan-sãrii în afaceri;

• tipuri de riscuri în funcþie deposibilitatea depredictibilitate;

• tipuri de comportamentîn raport cu riscurile;

• modalitãþi de acþiune pentruminimizarea riscurilor;

Page 15: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 15

pentru minimizarea riscurilor.• acþiunea asupra cauzelor ce pot provoca pierderi;• acþiunea de acoperire a riscurilor – acestea se referã la asigurarea riscului,

prin care asiguratorul acceptã preluarea unei anumite pãrþi din pierderileviitoare.

Reuºita în afaceri este nãzuinþa oricãrui întreprinzãtor. La baza reuºitei stau:trãsãturile personale, cunoºtinþele în domeniu, atitudinea faþã de muncã, modul desocializare ºi relaþiile interpersonale, ºansa etc. Nu orice reuºitã reprezintã un modelde succes, un reper de urmat. De regulã, acesta este asociat cu mari idei inovatoare.

Vã oferim aici unul dintre cele mai cunoscute modele de succes:Mc Donald’s este astãzi, pentru fiecare dintre noi, un loc comun. Primul în lumeîn „bucãtãria rapidã” (Fast food), posedã zeci de mii de restaurante pe tot globul,fiind un adevãrat imperiu. În 1955, americanul Ray Kroc a deschis primul localde acest tip la periferia oraºului Chicago. De atunci ºi pânã astãzi, când un „BigMac, cartofi prãjiþi ºi o cola” reprezintã la New York, Londra, Varºovia, Tokio sauBucureºti o comandã tip, la orice orã din zi ºi din noapte, s-a parcurs un drumlung, cu multe obstacole, dar în mod cert ºi cu multe realizãri.

Concluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoriConcluzie: În afaceri existã ºi risc, ºi reuºitã. În fiecare moment intervin factoricare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcare pot fi controlaþi ºi factori care scapã oricãrui control. Important este sãcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtcreºtem pe cât posibil zona care poate fi controlatã ºi sã o diminuãm pe câtposibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.posibil pe cea care nu poate fi controlatã.

Să aplicăm ceea ce am aflat!

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 17

risc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, riscrisc previzibil, risc

imprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tipimprevizibil, tip realist, tip

impulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudentimpulsiv, tip prudent

exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,exagerat, asigurarea riscului,

reuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succesreuºita, model de succes

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

1. Alegeþi o afacere dintre cele cunoscute în localitatea voastrã.Precizaþi obiectul sãu de activitate. Identificaþi riscurile carepot apãrea ºi cãile de minimizare a acestora.

2. Studiu de caz:Selectaþi din „Top N oameni de afaceri” sau „Top N femeide succes” pe acela/aceea care credeþi cã vã poate devenimodel.

• enumeraþi 3 dintre cele mai evidente calitãþi care aucondus la succes;

• care sunt riscurile cele mai mari la care s-a expus?Argumentaþi-vã rãspunsul.

3. Cãutaþi un caz de faliment. Identificaþi aspectele care aucondus la finalul afacerii. Analizaþi fiecare dintre acesteaspecte. Expuneþi rezultatele studiului vostru în faþacolegilor.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Notiþele/observaþiile profesorului:

De asemenea, este solicitatãcontribuþia elevilor în a cãuta ºia identifica soluþii, cãi deminimizare a riscurilor.

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateIdentificarea riscurilor care sepot ivi în existenþa unei firmepresupune cunoºtinþereferitoare la caracteristicilemediului de afaceri dinlocalitate, aprecieri asupramodului în care acestea potinfluenþa activitatea firmei. Maimult, cerinþa identificãrii unorcãi de minimizare a riscurilorpentru o anumitã firmã cu unanumit tip de activitate implicãînþelegerea riscurilor specificeunui tip de activitate.

Studiul de caz asupra „Top-urilor” îºi propune analiza unormodele de succes, cu scopulidentificãrii calitãþilor necesare,dar ºi a riscurilor cu care s-auconfruntat. Ca tip de aplicaþie,este o modalitate de antrenarea elevilor în asimilarea decunoºtinþe prin exempleilustrative.

Analiza unui caz de falimenteste menitã sã identifice cauzelecare pot conduce la aceastãsituaþie. De asemenea, esteimportant sã fie analizatã fiecarecauzã în parte. Expunerearezultatelor studiului de caz esteun bun prilej de discuþie ºiasupra modului în care ar fiputut fi evitat falimentul.

Concluzia se referã la modalitãþi-le de a creºte zona de risc ce po-ate fi controlatã ºi de a diminuazona de risc ce nu poate fi con-trolatã; de asemenea, cursanþiivor reþine cã aceia care se decidsã devinã antreprenori trebuie sãfie preocupaþi ºi de problemaminimizãrii riscurilor ºi a maxi-mizãrii ºanselor de reuºitã.

Page 16: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Evaluarea este conceputã astfel încât sãmãsoare formarea competenþelor specifice.

Competenþele specifice evaluate:• cunoaºterea mediului de afaceri cu

scopul de adaptare eficientã lacaracteristicile acestuia;

• evaluarea propriilor abilitãþi în raport cutrãsãturile necesare unui întreprinzãtor desucces;

• identificarea elementelor caracteristicereuºitei în afaceri, a tipurilor de risc, darºi elaborarea unor strategii de minimizarea riscurilor.

Ca evaluare de capitol, este vorba de oevaluare sumativã, rolul sãu fiind acela de amãsura competenþele specifice propuse a fiformate prin parcurgerea conþinuturilorprimului capitol.

Varietatea aspectelor cognitive, atitudinale,comportamentale, presupuse de formareacompetenþelor specifice a impus o varietatede itemi. Am optat pentru itemi de evaluareîn cea mai mare parte obiectivi (cu alegeredualã, itemi de tip pereche) ºi semiobiectivi(cum sunt itemi cu rãspuns scurt, decompletare).

În evaluarea primului capitol am consideratcã unele aspecte vizând cunoºtinþe cureferire la condiþiile mediului de afaceri potfi corect mãsurate printr-un item de tippereche. În acest caz, se propune corelareacorectã a noþiunilor din coloana A cu celedin coloana B.

Cunoaºterea ºi autocunoaºterea trãsãturilorspecifice necesare antreprenoriatului desucces se realizeazã prin itemi duali.Enunþurile cu referire la unele calitãþi aleîntreprinzãtorului sunt apreciate caadevãrate (A) sau false (F).

Ca itemi semiobiectivi a fost ales un item decompletare, conceput în format tabelar, princare se mãsoarã asimilarea legii cererii ºi alegii ofertei; în coloana 1 sunt prevãzuteposibilele evoluþii ale preþului, iar încoloanele 2 ºi 3 se solicitã completareaspaþiilor libere cu creºterea/scãdereacantitãþii cerute/cantitãþii oferite.

Pentru mãsurarea capacitãþii de comparare,de argumentare, de exemplificare, suntutilizaþi itemi cu rãspuns scurt.

Astfel, pentru compararea mediului naturalcu cel de afaceri, prin care se urmãreºteevidenþierea deosebirilor, se cerecompletarea conþinutului a douã deosebiri.

Cu referire la formele de proprietate sesolicitã ilustrarea fiecãrei forme cu câteun exemplu concret.

Compararea ºi ilustrarea riscului previzibilcu cel imprevizibil solicitã ca rãspuns câteun exemplu concret.

Reuºita în afaceri, modelele de succes (atâtpentru femei, cât ºi pentru bãrbaþi) solicitãidentificarea punctelor tari ºi ilustrarea cucâte un exemplu de model pentru fiecare.

MEDIUL DE AFACERI ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL

Evaluare de capitol I

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI16

Page 17: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 17

Capitolul II cuprinde 8 lecţii și o temă de evaluare de capitol.

Lecţiile sunt următoarele:1. Planul de afaceri2. Despre documentele… planului de afaceri3. Cadrul legal și constituirea firmei4. Legea și resursele umane – Codul muncii5. Piaţa oferă oportunităţi6. Derularea unei afaceri – resurse necesare7. Etape în derularea unei afaceri8. Evaluarea afacerii.

Profesorii vor avea în vedere formarea următoarelorcompetenţe specifice:

• Iniţierea unui Plan de afaceri în conformitate cu prevederilelegislative referitoare la antreprenoriat;

• Adaptarea deciziilor antreprenoriale la tendinţele mediuluide afaceri și la oportunităţile pieţei, prin atragerea șiutilizarea eficientă a resurselor;

• Identificarea elementelor caracteristice reușitei în afaceri,a tipurilor de risc, dar și elaborarea unor strategii deminimizare a riscurilor.

Capitolul II

Page 18: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Planul de afaceri 1

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI18

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Planul de afaceri 1

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL22

Pagina de ziar

Este bine sã ai idei ºi sã-þi doreºti realizarea unei afaceri de succes. Dar nu estesuficient. Din anunþ rezultã cã este necesarã o pregãtire. Prin acesta am putea aflamai multe despre „planul de afaceri”. Ce este acesta? Ce rol are? Ce trebuie sãconþinã? Iatã întrebãri la care rãspundem în aceastã lecþie, evident ºi pentruiniþiatorul firmei Orhideea SRL.

Ce trebuie să știm despre…Planul de afaceri

Începem prin a arãta de ce este necesar un plan de afaceri. În ce constã rolul sãu?Iatã câteva elemente referitoare la acesta:

• trebuie sã permitã întreprinzãtorului efectuarea unor propuneri definanþare;

• trebuie sã se constituie într-o bazã de conducere a afacerii;• trebuie sã reprezinte un instrument de evaluare care sã permitã efectuarea

de schimbãri în cadrul firmei.

Ce este planul de afaceri? Acesta este o schemã logicã de acþiune, un documentutilizat pentru înfiinþarea unei societãþi comerciale* sau în lansarea unui proiectimportant în cadrul unei societãþi deja existente.

Care este conþinutul unui plan de afaceri?Planul de afaceri cuprinde un set de documente. În situaþia în care dorimlansarea firmei Orhideea SRL sau iniþierea unui proiect nou, trebuie sã elaborãmun istoric, o strategie*, sã formulãm obiective, mijloace de realizare ºi evaluare aacestora. Din elementele enumerate se desprind documentele necesare unui plande afaceri.

1. Sinteza planului de afaceri – va include scopul pentru care este întocmit (serecomandã sã fie elaboratã la sfârºit, dupã finalizarea celorlalte documente, sãcuprindã cel mult 3–5 pagini ºi maximum 5 minute ca prezentare).Dupã realizarea documentelor 2–6 pentru firma Orhideea SRL, se concepe oprezentare sinteticã a acestora, fãrã a se uita precizarea scopului întreguluimaterial (cum ar fi obþinerea unei finanþãri).

Organizãm cursuri pentru pregãtirea

viitorilor întreprinzãtori. Programul cu-

prinde: elaborarea unui plan de afafaf ceri,

elemente de legislaþie, cunoºtinþe eco-

nomice. Ofefef rim un program flflf exibil,

adaptabil timpului disponibil al celor

interesaþi. Infomaþii suplimentare la se-

diul nostru…

Anunţuri

Rolul informaþiei: Aceastã secvenþã a lecþiei îºi propunedoar o introducere a elevului în problematica planului deafaceri. Pentru aceasta, profesorul va avea grijã sã dirijezeînvãþarea þinând cont de „simbolurile-reper”, marcatemarginal, ºi care semnaleazã faptul cã însuºirea deinformaþii trebuie sã se realizeze prin apelul constant laexemplificãri îmbinate cu momente de reflecþie.

Astfel, fiecare document care este conþinut de planul deafaceri este descris (rãspunde la întrebarea „cecuprinde?”) ºi cu privire la el sunt precizate unele cerinþereferitoare la realizarea rolului sãu în atingerea þeluluifinal. Pentru fiecare document ce trebuie elaborat sesolicitã participarea activã a cursantului prin ilustrarea sacu un exemplu pentru situaþia firmei Orhideea SRL saua altei firme.

Competenþa specificã vizatã:• iniþierea unui plan de afaceri

în conformitate cuprevederile legislativereferitoare la antreprenoriat.

Cunoºtinþe ºi deprinderi cureferire la componenteleplanului de afaceri, documentecare trebuie completate suntaspecte minimale în pregãtireapotenþialului întreprinzãtor.

Utilizarea „paginii de ziar”Prezenþa în ziar a unor „Anun-þuri” care propun cursuri depregãtire a viitorilor întreprin-zãtori pune în evidenþã existen-þa de oferte de cursuri de for-mare care reflectã la rândul lorcã acestea sunt necesare.

Momentul de reflecþie asupraconþinutului „anunþului” va fifolosit în scopul dirijãrii unei dis-cuþii care sã punã în evidenþã ne-voia de cunoºtinþe specifice acti-vitãþii antreprenoriale, care nupot fi asimilate „dupã ureche”, ciimpun o pregãtire specialã.

Elementele de conþinut furnizateîn secvenþa „Ce trebuie sã ºtimdespre…” se referã la:• rolul planului de afaceri;• definirea planului de afaceri;• conþinutul planului de afaceri:

– sinteza planului de afaceri;– prezentarea societãþii

comerciale;– descrierea afacerii;– prezentarea resurselor

umane;– prezentarea produselor;– informaþii financiare;

• rolul special al informaþiilorfinanciare (motiv pentru careaspecte ale acestora se vorregãsi ºi în alte lecþii);

Page 19: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 19

trebuie sã conþinã: data înfiinþãrii, formajuridicã de constituire*, forma de proprietate, dacã este S.A. (date despreacþionari); tipul activitãþii conform cu Oficiul Naþional al Registrului Comerþului.

3. Descrierea afacerii – va prezenta activitatea, potenþialii clienþi ale cãror nevoidoreºte sã le satisfacã.Activitatea firmei Orhideea SRL constã în: ofertã de flori de sezon, aranjamenteatractive ºi moderne; de asemenea, în asistenþã pentru amenajãri de grãdini ºispaþii verzi, livrare de comenzi la adresele indicate de clienþi.

4. Prezentarea resurselor umane – cuprinde informaþii referitoare la echipa deconducere ºi la angajaþii din diferite departamente. Instituþiile creditoare suntfoarte interesate de calitatea managerilor; de obicei sunt preferate echipe demanageri foarte buni, chiar dacã afacerea este mai puþin promiþãtoare.

5. Prezentarea produselor (bunuri sau/ºi servicii) – aici vor fi identificateprincipalele bunuri ºi/sau servicii oferite ºi principalele caracteristici decantitate/calitate ale acestora.

Descrieþi voi înºivã produsele ºi serviciile oferite de imaginara firmã Orhideea SRL.

6. Informaþii financiare – sunt prezentate la modul:• Informaþii financiare cu privire la activitatea trecutã a firmei, cum sunt:

situaþia veniturilor ºi a cheltuielilor, situaþia profit/pierderi, situaþiacreditelor existente – toate pe ultimii trei ani;

• Planul de finanþare al afacerii – care cuprinde sursele de finanþare (dinsurse proprii sau credite bancare);

• Previziuni financiare – referitore la rezultatele sub aspectul veniturilor firmei.Anexa 1 vã oferã modele de documente pentru un plan de afaceri.

Concluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimConcluzie: Este bine ca în iniþierea ºi derularea unei afaceri sã ºtim sã întocmimun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândun plan de afaceri, sã elaborãm fiecare document component respectândregulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.regulile existente pentru aceasta.

Să aplicăm ceea ce am aflat!

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 23

finanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã definanþare, forma juridicã de

constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),constituire (SC, SA, SRL…),

credit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuielicredit, venituri, cheltuieli

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

1. Formaþi echipe de câte patru cursanþi ºi realizaþi un proiectde „plan de afaceri”, utilizând datele din lecþie ºielementele de ajutor din Anexe.

2. Prezentaþi colegilor proiectele voastre, supunându-ledezbaterii dupã urmãtorul plan:

a. Aþi acorda finanþare acestui proiect?i. Dacã DA, de ce?

ii. Dacã NU, de ce?b. Ce apreciaþi în proiectul prezentat? Justificaþi rãspunsul!c. Care sunt elementele negative ale proiectului?

Justificaþi rãspunsul!d. Cum aþi proceda pentru a-l îmbunãtãþi?

3. Cãutaþi modele de „plan de afaceri” aparþinând unor firmedin localitatea dumneavoastrã. Analizaþi-le conform celorînvãþate.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 se referã laelaborarea unui proiect de plande afaceri, în echipã. Acesta îisolicitã pe elevi sã corelezetoate elementele componenteale planului de afaceri, sãcompleteze documente,utilizând datele furnizate înanexe („!” atenþie: vor trebuisã se îndrepte spre anexele 1,2, ºi 3).

Aplicaþia 2. Prezentareaproiectelor elaborate în echipeºi supunerea acestora dezbateriiare scopul de a decide înfuncþie de calitatea proiectelor,cu privire la acordarea sau nu aunei finanþãri în baza planuluide afaceri. Decizia de acordaresau nu a finanþãrii va fisusþinutã cu argumente. Sesolicitã ºi identificareaaspectelor negative/pozitive aleproiectelor, însoþind elementeleidentificate cu justificãri.

Ultima aplicaþie este o invitaþiepentru cursanþi la a sedocumenta, cãutând modele de„planuri de afaceri” la firme lacare au acces. Cerinþa este de ale analiza din perspectivacunoºtinþelor asimilate înlecþie. În acest fel au ocazia dea compara „planuri de afaceri”concrete, existente, înfuncþiune, cu aspecteleteoretice prezentate în ghid.

Concluzia va consta în punereaîn evidenþã pe tot parcursullecþiei a nevoii de a fi pregãtitpentru iniþierea ºi derulareaunei afaceri, inclusiv cucunoºtinþe referitoare laconþinutul ºi regulile decompletare a documentelorplanului de afaceri.

Page 20: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Despre documentele… „planului de afaceri” 2

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI20

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Despre documentele… „planului de afaceri” 2

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL24

Pagina de ziar

Ce este de fãcut? se întreabã proprietarii firmei în cauzã. Sã abandoneze ideea deafacere? Ar fi uºor. Dar nu le stã în fire, plus cã au investit deja idei, energie,timp, bani etc. Nu vor abandona. Vor continua, dacã este cazul o vor lua de lacapãt. ªi s-au hotãrât: vor relua cursurile de iniþiere în afaceri.

Ce trebuie să știm despre…Documentele planului de afaceri

Cu privire la „Prezentarea societãþii comerciale”, aceasta trebuie sã se realizezeîn conformitate cu cerinþele standard cuprinse în formulare. Despre toate acestecerinþe încercaþi sã furnizaþi informaþii cât mai exacte, clare, complete. Unexemplu de formular de completare gãsiþi în Anexa 1.

Referitor la firma Orhideea SRL, completaþi formularul propus din anexã.

Cu privire la „Prezentarea resurselor umane ºi a echipei de conducere” veþicompleta formulare cu date verificabile, indicând ºi persoane care pot prezentarecomandãri sau pot furniza referinþe, mai cu seamã cu privire la echipa deconducere. Resursele umane sunt adesea cuprinse în partea finalã de prezentare asocietãþii comerciale.

În obþinerea unei finanþãri este important sã realizaþi o bunã descriere aactivitãþii curente a firmei, care sã se refere la trecutul, dar ºi la prezentul sãu, lafurnizori, dar ºi la clienþi. Un model pentru a realiza o bunã prezentare întâlniþiîn Anexa 2.

Vã oferim posibilitatea de a exersa, prin completarea unui astfel de formular,evident, din nou pe situaþia imaginarã a firmei Orhideea SRL. Puteþi alege ºi alteexemple.

Prezentarea proiectului pentru care se solicitã finanþarea, împreunã cu planulde finanþare sunt elementele cele mai importante pentru succesul solicitãrii.Specificarea tipului de investiþie, descrierea bunurilor pe care doriþi sã leachiziþionaþi, prezentarea clarã a obiectivelor, graficul de realizare a întregii

Solicitarea fifif rmei Orhideea SRL de a

obþine o finanþare a fost respinsã.

Obiecþiile aduse în urma analizei cere-

rii de fifif nanþare au fost: prezentare ne-

convingãtoare, incompletitudinea date-

lor refefef ritoare la descrierea afafaf cerii, in-

sufifif ciente informaþii fifif nanciare, o pre-

viziune fifif nanciarã incertã.

Aceasta este situaţia

Rolul informaþiei: Conþinuturile prezentate în lecþie vortrebui completate cu informaþia din anexele 1, 2 ºi 3,pentru a putea realiza competenþa specificã vizatã.Cursanþii vor exersa „Prezentarea societãþii comerciale”prin completarea formularului din Anexa 1 într-un modcât mai clar, exact, complet.Acelaºi exerciþiu va trebui fãcut pentru completareaformularului din Anexa 2, cu privire la „descriereaactivitãþii curente a firmei”.De o complexitate mai mare este exerciþiul completãriiAnexei 3 cu referire la „planul de finanþare a afacerii”.Pentru aceasta va fi necesarã ºi consultarea „Glosaruluide termeni eonomici”, ºi unele explicaþii suplimentarefurnizate de profesor pentru aplicarea acestor termenieconomici în mod corect într-o afacere.

Competenþa specificã vizatã:• iniþierea unui Plan de afaceri

în conformitate cuprevederile legislativereferitoare la antreprenoriat.

Elaborarea unui „plan deafaceri” bun, care sã satisfacãcerinþa de a fi corect, de a ficomplet, de a fi convingãtorpentru finanþatori, presupuneexerciþii de completare deformulare, documente.

Utilizarea „paginii de ziar”.Prezentarea situaþiei firmeiimaginare „Orhideea – SRL”,cãreia îi este respinsã o cererede finanþare, este realizatã cuscopul identificãrii cauzelorcare au condus la acest eºec.

Momentul de reflecþie va ficondus astfel încât sã incite ladiscuþie cu privire la decizia pecare iniþiatorii unei firme artrebui sã o ia în situaþia în carecererea de finanþare a fostrespinsã. Cursanþii vor analizaalternativeleîncetarea/continuareaactivitãþii, împreunã cuconsecinþele sub aspectulbeneficii – pierderi pe care leimplicã fiecare.

Elementele de conþinut oferãdate cu privire la:• completarea corectã, exactã,

clarã a documentelor;• caracterul verificabil al

informaþiei completate îndocumente;

• termeni economici necesariîn realizarea unui plan definanþare corect: venit, profitbrut, profit net, costuri,investiþii.

Page 21: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 21

dispuneþi sunt elemente minimale de menþionat.

Elaboraþi voi înºivã un formular cât mai complet pentru prezentarea proiectului.

De maximã importanþã pentru obþinerea unei finanþãri este planul de finanþare aafacerii. Pentru corecta completare a acestuia este necesarã cunoaºterea unornoþiuni fundamentale în activitatea economicã. Obiectivul urmãrit de oriceîntreprinzãtor este obþinereaprofitului.Profitul este diferenþa întreîncasãrile obþinute din vânzãri(venit* sau cifra de afaceri*) ºicheltuielile efectuate pentruobþinerea bunurilor vândute.Costurile cuprind totalulcheltuielilor cu materiale,combustibili, salarii, amortizare* etc.Profitul obþinut astfel se numeºteprofit brut*. Întreprinzãtorul poatedispune de acesta numai dupã plataimpozitului pe profit. Ceea cerãmâne din profitul brut dupã plataimpozitului se numeºte profit net*.Scopul oricãrui întreprinzãtor este profitul, pentru cã acesta este folosit pentrureluarea activitãþii, în investiþii* pentru dezvoltarea afacerii, în consum pentrusatisfacerea unor nevoi personale.

Cunoscând aceste noþiuni, completaþi formularul „Planul de finanþare” dinAnexa 3, imaginând cheltuieli, venituri, salarii etc. pentru firma Orhideea SRLsau alte firme pe care doriþi sã le alegeþi.

Concluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, deConcluzie: Succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã pregãtire, decunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acunoaºterea unor noþiuni legate de activitatea economicã, de deprinderea de acompleta corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.completa corect formulare de solicitare a finanþãrii.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 25

profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,profit brut, profit net, venit,

cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,cost material, salarii,

amortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit peamortizare, impozit pe

profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.profit, cifra de afaceri.

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

2. Elaboraþi un model de formular pentru prezentareaproiectului unei afaceri. Puneþi-vã în situaþia evaluatoruluide proiecte care acordã finanþarea atunci când elaboraþiformularul. Comparaþi ceea ce aþi realizat voi cu formularuldin Anexa 2. Ce cuprinde în plus? De ce? Ce lipseºte? Cumjustificaþi?

3. Care este tipul de afacere care credeþi cã ar fi profitabilã înlocalitatea voastrã? Construiþi pentru aceasta un plan definanþare þinând cont de noþiunile asimilate în lecþie.

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Grupaþi-vã în echipe de câte 6 cursanþi ºi completaþi Anexa 1 pentru prezentarea

firmei pe care doriþi sã o finanþaþi în urma unei cereri de finanþare. Comparaþi înclasã formularele completate, utilizând drept criterii claritatea, exactitateainformaþiilor.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 solicitã lucrul înechipã (trimiþând la ideea cã decele mai multe ori elaborarea„planului de afaceri” esterezultatul muncii în echipã). Secere completarea unui singurdocument, pe bazaformularului din Anexa 1.Formularele completate deechipe diferite vor fi apoicomparate în baza criteriilor deevaluare enunþate.

Aplicaþia 2 le oferã elevilorocazia de a se manifesta creativprin elaborarea unui model deformular. În acelaºi timp li secere sã se plaseze în situaþia deevaluatori de proiecte, astfel ca,prin schimbul de rol, sãproiecteze criterii de evaluareadecvate pentru un bunformular. Vor înþelege în acestmod cã importantã este nunumai completarea unuiformular, ci ºi calitateaformularului însuºi, mãsura încare acesta dã posibilitatea de arãspunde adecvat unor criteriide evaluare.

Aplicaþia 3 coreleazãcompetenþele formate încapitolul 1 cu cele specificeplanului unei afaceri, dinperspectiva profitabilitãþii. Esteo aplicaþie cu caracter complexcare vizeazã mai multecompetenþe, conducând înspreformarea competenþei generale.

Concluzia va consta însusþinerea efortului decompletare de formulare, prinexerciþii repetate, datoritãfaptului cã este un efort necesarpentru buna pregãtire care sãconducã la succesul obþineriiunei finanþãri.

Page 22: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Cadrul legal și constituirea firmei 3

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI22

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Cadrul legal și constituirea firmei 3

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL26

Pagina de ziar

Alte persoane care îºi doresc propria firmã se întreabã ce trebuie sã facã pentru aajunge la stadiul de recunoaºtere oficialã. Evident, existã legi care reglementeazãcadrul de înfiinþare a unei societãþi comerciale. Care sunt acestea? Care esteconþinutul lor? Care sunt, conform legii, formele pe care le poate lua o societatecomercialã?

Ce trebuie să știm despre…Cadrul legal al activităţii antreprenoriale

Persoana care doreºte sã-ºi înfiinþeze propria afacere o poate face, în majoritateacazurilor, în forma societãþii comerciale*. Reglementãrile legale privitoare lamodul de înfiinþare, înregistrare, formele pe care le poate lua o societatecomercialã sunt cuprinse în Legea 31/1990.În conformitate cu aceasta, în þara noastrã existã urmãtoarele tipuri de societãþicomerciale: • societãþi în nume colectiv*, • societãþi în comanditã simplã*, •societãþi în comanditã pe acþiuni*, • societãþi pe acþiuni*, • societãþi curãspundere limitatã*. Cele mai rãspândite sunt: societãþile pe acþiuni (SA) ºisocietãþile cu rãspundere limitatã (SRL).Antreprenorul alege forma juridicã pe care o considerã favorabilã promovãriiintereselor sale ºi în conformitate cu prevederile legale.

Societãþile comerciale se constituie prin întocmirea unui Contract de societate*,(Anexa 4). Persoanele care înfiinþeazã societatea comercialã contribuie cu bani(aport în numerar) ºi bunuri (aport în naturã). Împreunã, acestea formeazãcapitalul social* al firmei.

Care sunt rãspunderile proprietarilor firmei ºi cum se disting tipurile de societatecomercialã în funcþie de acestea?

Din punctul de vedere al asumãrii rãspunderilor, se disting douã tipuri de firme:• societate cu rãspundere limitatã – în cadrul acesteia, dacã se înregistreazã

pierderi, proprietarul este responsabil numai în limita aportului sãu lacapitalul social al firmei;

„În conformitate cu Hotãrârea Judecã-

toreascã nr… din data…… se re-

cunoaºte înmatricularea ofifif cialã a Soci-

etãþii Comerciale Orhideea SRL.”

Felicitãri! Este o reuºitã pentru aceºti

întreprinzãtori, o reuºitã care denotã cã

persoanele implicate în constituirea

fifif rmei sunt perseverente, rãbdãtoare,

disciplinate, bine organizate.

Monitorul Oficial al României

Competenþa specificã vizatã:• iniþierea unei afaceri în

conformitate cu prevederilelegislative referitoare laantreprenoriat.

Planul de afaceri este numaiprimul pas în iniþierea uneiafaceri, care este un demers multmai laborios, pe parcursul cãruiatrebuie respectate reglementãrileîn vigoare cu privire laconstituirea unei firme.

Utilizarea „paginii de ziar”Anunþul prin care se aduce lacunoºtinþa cetãþenilor dinlocalitate cã în Monitorul Oficialal României s-a publicatHotãrârea Judecãtoreascã cuprivire la înmatricularea oficialãa unei firme este însoþit defelicitãri pentru întreprinzãtori.„Felicitãri pentru ce?” – estefiresc sã se întrebe elevii.

Momentul de reflecþie vaprovoca o discuþie cu privire lace ar trebui întreprins pentru areuºi înfiinþarea unei firme.Discuþia va pune în evidenþãnevoia de a cunoaºte ºi de arespecta reglementãrile legale cuprivire la constituirea unei firme.

Elementele de conþinut sereferã la:• legea 31/1990, care regle-

menteazã modul de înfiinþa-re a societãþilor comerciale;

• tipurile de societãþi comercia-le existente în virtutea legii;

• contractul de societate;• asumarea rãspunderilor în

cadrul principalelor tipuride firme;

• demersurile ºi ordinea etapelor care trebuie parcursepânã la legalizarea statutului firmei.

Rolul informaþiei se referã în primul rând la însuºireaunor termeni de specialitate (subliniaþi, marcaþi în casetacuvinte-cheie). Explicarea înþelesului acestor termeni sepoate completa prin folosirea Glosarului de termenieconomici. Întrucât unele tipuri de societãþi comercialesunt mai rar întâlnite, am considerat cã nu este necesarãexplicarea termenilor respectivi în conþinutul lecþiei.Aceasta este însã prezentã în glosar.De mare importanþã este apelul la anexe. Pentru „contractulde societate”, un model de formular tip este în Anexa 4.În procesul de înfiinþare a unei societãþi comerciale suntimplicate mai multe instituþii ºi organizaþii; acestea suntenumerate la Anexa 6.

Page 23: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 23

• societate cu rãspundere nelimitatã – în cadrul acesteia, dacã firma esteinsolvabilã* sau înregistreazã pierderi, proprietarul rãspunde cu întreagaavere personalã.

Dupã constituirea contractului de societate ºi stabilirea formei juridice urmeazãun ºir de demersuri, care trebuie parcurse în etape succesive:

1. înmatricularea la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului (conform Legii26/1990).

2. înregistrarea la organele fiscale pentru a primi codul unic de înregistrare(un cod numeric în funcþie de care societatea comercialã poate fiidentificatã).

3. obþinerea de la administraþia publicã localã a autorizaþiei de desfãºurare aunor activitãþi economice.

4. recunoaºterea înmatriculãrii societãþii comerciale prin obþinerea uneihotãrâri judecãtoreºti.

5. anunþarea înmatriculãrii prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial alRomâniei.

6. obþinerea autorizaþiilor pentru sediul societãþii comerciale, de la SANEPID,Pompieri, Mediu, Protecþia muncii.

7. legalizarea statutului firmei la un birou notarial.

Câteva informaþii în plus, care vã vor fi de ajutor. În conformitate cu Legea 31/1990,iatã care sunt cerinþele în legãturã cu principalele forme de societãþi comerciale.

Concluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri careConcluzie: Reuºita în înfiinþarea legalã a firmei înseamnã multe demersuri caresolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareasolicitã timp, rãbdare, disciplinã, atenþie în întocmirea, organizarea ºi pãstrareaactelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,actelor obþinute. Dacã vã doriþi cu adevãrat „sã fiþi pe propriile picioare”,pregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapepregãtiþi-vã! Amintiþi-vã de calitãþile necesare unui antreprenor. Aceste etapele-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!le-au parcurs deja întreprinzãtorii de la Orhideea SRL, deci puteþi ºi voi!

Forma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãForma juridicãCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul socialCapitalul social

minimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimminimNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrNumãrasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþiasociaþi RãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspundereaRãspunderea

Societate cu rãspunderelimitatã – SRL

2 000 000 ROL 1–50În limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluisocial subscris

Societate pe acþiuni SA 25 000 000 ROL –În limita capitaluluiÎn limita capitaluluisocial subscris

În limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitaluluiÎn limita capitalului

În limita capitaluluiÎn limita capitalului

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 27

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Doriþi sã înfiinþaþi o societate comercialã. V-aþi hotãrât

asupra obiectului de activitate, asupra formei juridice, aþiîntocmit contractul de societate. A sosit momentulînregistrãrii oficiale a firmei. Stabiliþi „traseul înregistrãrii”în conformitate cu etapele necesare de parcurs despre careaþi aflat în lecþie. Prezentaþi în clasã „traseul” ºi discutaþiasupra corectitudinii ºi eficienþei sale.

2. Trebuie sã alegeþi forma juridicã adecvatã firmei pe caredoriþi s-o înfiinþaþi. Stabiliþi criteriile în funcþie de care veþiface alegerea, având în vedere avantajele ºi dezavantajele.

societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,societate comercialã,

societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,societate pe acþiuni,

societate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspunderesocietate cu rãspundere

limitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract delimitatã, contract de

societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,societate, capital social,

insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.insolvabilã.

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Notiþele/observaþiile profesorului:

Cadrul legal al activitãþiiantreprenoriale, care trebuiecunoscut de potenþialiiîntreprinzãtori, este prezentat laAnexa 7, iar conþinutul Legii31/1990 se gãseºte în Anexa 8.

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 are un caractercomplex, solicitând mare partedin cunoºtinþele ºicompetenþele specifice formate.Realizarea aplicaþiei trebuieprecedatã de hotãrâreaînfiinþãrii unei societãþicomerciale, asupra cãreia s-aluat o decizie cu privire laforma juridicã ºi obiectul deactivitate. Dupã aceste decizii,elevilor li se solicitã pentruînregistrarea oficialã a firmei sãstabileascã „traseulînregistrãrii” în conformitate cuinformaþiile din lecþie. Traseulstabilit urmeazã sã fie prezentatºi discutat sub aspectulcorectitudinii ºi eficienþei sale.

Aplicaþia 2 presupune o bunãcunoaºtere a formelor juridicede constituire a unei firme. Înbaza acestora se solicitã capentru o firmã cu un obiect deactivitate sã se aleagã formajuridicã adecvatã, luând înconsideraþieavantajele/dezavantajele uneiforme juridice sau ale alteia.

Concluzia constã în ideea cã înpofida obstacolelor înînfiinþarea unei societãþicomerciale, a demersurilorgreoaie, care solicitã timp ºirãbdare, acest fapt este posibilcu condiþia ca aceia care ºi-ldoresc sã dea dovadã deperseverenþã, rãbdare, spiritorganizatoric, disciplinã etc.Mai ales se accentueazã pedorinþa de „ a fi pe propriilepicioare”.

Page 24: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Legea și resursele umane – Codul muncii 4

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI24

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Legea și resursele umane – Codul muncii 4

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL28

Pagina de ziar

Realizarea cu succes a obiectivelor propuse depinde în primul rând de oamenii cucare veþi lucra, de angajaþi. Dincolo de respectul firesc datorat oricãrei persoane, înfiecare þarã existã legi care au ca scop reglementarea relaþiilor de muncã. Care suntacestea? Care este legea care reglementeazã relaþiile de muncã la noi în þarã? Estevorba de Codul muncii.

Ce trebuie să știm despre…Codul muncii

Codul muncii este legea care reglementeazã ansamblul relaþiilor de muncã,individuale ºi colective.

Care sunt principiile care fundamenteazã Codul muncii? Iatã câteva dintre acestea:• libertatea muncii ºi neîngrãdirea dreptului la muncã;• interzicerea muncii forþate* ºi a muncii la negru* sub orice formã;• egalitatea de tratament faþã de toþi salariaþii ºi angajatorii; interzicerea

oricãrei forme de discriminare*, directã sau indirectã;• orice salariat, fãrã deosebire, beneficiazã de condiþii adecvate de muncã, de

protecþie socialã, de securitate ºi sãnãtate, de respectarea demnitãþii;• dreptul la platã egalã pentru muncã egalã, dreptul la negocieri colective etc.

Drepturile ºi obligaþiile salariaþilor ºi ale angajatorilor sunt stabilite prinnegociere ºi sunt cuprinse în contractele colective de muncã* ºi în contracteleindividuale de muncã*.

Care sunt principalele drepturi ºi obligaþii ale salariaþilor?Drepturi:

Orhideea SRL, fifif rmã înregistratã ofifif cial

la Registrul Comerþului, angajeazã con-

taba il/contabilã, jurist/juristã, persoanã

calififif catã în lucrãri de secretariat, ºofefef ri,

vânzãtori/vânzãtoare, persoanã specia-

lizatã în aranjamente flflf orale etc.

Angajări

• dreptul la salarizare;• dreptul la repaus zilnic ºi

sãptãmânal;• dreptul la concediu de odihnã

anual;• dreptul la egalitate de ºanse;• dreptul de acces la formarea

profesionalã;

• dreptul la informare ºi consultare;• dreptul la protecþie în caz de

concediere;• dreptul la negociere colectivã;• dreptul de a participa la acþiuni

colective;• dreptul de a constitui sau de a

adera la un sindicat.

• drepturile ºi obligaþiile salariaþilor;• drepturile ºi obligaþiile angajatorilor.

Rolul informaþiei se va realiza astfel încât fiecare cursantsã conºtientizeze cã, indiferent de statutul sãu de angajatsalariat sau antreprenor, existã o lege care îi protejeazãdrepturile ºi-i impune obligaþii. Apoi cursanþii asimileazãprincipiile care stau la baza codului muncii ºi care suntdesprinse din drepturile omului.Fie în calitate de antreprenor, fie în calitate de angajatsalariat, fiecare cursant va ºti cã este parte a unui contract demuncã (individual sau colectiv) pe care trebuie sã-l respecte.De asemenea, dacã am conchis cã „opþiunea ne aparþine” cureferire la calitatea de antreprenor sau angajat salariat,analiza ºi interpretarea drepturilor ºi a obligaþiilor trebuie sãse constituie într-un criteriu pe baza cãruia se face alegerea.

Competenþa specificã vizatã:• iniþierea unei afaceri în

conformitate cu prevederilelegislative referitoare laantreprenoriat;

• adaptarea deciziilorantreprenoriale la tendinþelemediului de afaceri ºi laoportunitãþile pieþei, prinatragerea ºi utilizareaeficientã a resurselor.

Activitatea antreprenorialã estede neconceput fãrã resurseumane, iar atragerea acestoratrebuie sã se realizeze într-uncadru legal.

Utilizarea „paginii de ziar”De aceastã datã, în „pagina deziar” cititorii întâlnesc firmaOrhideea SRL, care faceangajãri. Se pare cã se situeazã,la începutul activitãþii saleîntrucât angajeazã categoriifoarte diverse de personal.

Momentul de reflecþie seîndreptã spre ideea cã succesuloricãrei activitãþi depinde deoameni. În contextul activitãþiiantreprenoriale se pune ºiproblema cunoaºterii ºirespectãrii reglementãrilor legalecu referire la relaþiile de muncã.

Elementele de conþinut sereferã la:• „Codul muncii” – legea care

reglementeazã relaþiile demuncã;

• principiile care stau la bazaCodului muncii;

• conceptele de „muncãforþatã”, „muncã la negru”,„discriminare”;

• contractele colective ºiindividuale de muncã;

Page 25: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 25

Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,Concluzie: Atât salariaþii, cât ºi întreprinzãtorii angajatori, într-un stat de drept,au drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eleau drepturi ºi obligaþii. Acestea sunt cuprinse în contractele de muncã. Eletrebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.trebuie respectate de ambele pãrþi. Toate acestea derivã din Codul muncii.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 29

muncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã lamuncã forþatã, muncã la

negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,negru, discriminare,

contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,contract colectiv de muncã,

contract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual decontract individual de

muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.muncã, sindicat.

Cuvinte-cheieCuvinte-cheieSă aplicăm ceea ce am aflat!

1. Cunoaºteþi cazuri de „muncã la negru”? Organizaþi-vã înpatru grupe. Analizaþi fiecare caz în parte. Sarcinilefiecãrei grupe vor fi sã identifice:

• drepturi ale salariaþilor încãlcate;• obligaþii încãlcate de salariaþi;• drepturi ale angajatorilor încãlcate;• obligaþii încãlcate de angajatori.

Obligaþii:• realizarea normei de muncã ºi a

atribuþiilor fiºei postului;• respectarea disciplinei muncii;• respectarea contractului colectiv;

• fidelitatea faþã de angajatorreferitor la atribuþiile de serviciu;

• respectarea mãsurilor de securitate;• pãstrarea secretului de serviciu.

Dar angajatorii? De ce drepturi se bucurã aceºtia? Au angajatorii ºi obligaþii?Drepturi:

• dreptul la organizarea S.C.;• stabilirea atribuþiilor corespun-

zãtoare pentru fiecare salariat;• controlul îndeplinirii sarcinilor;

• dreptul de a da dispoziþii cucaracter obligatoriu, dar legal;

• constatarea abaterilor disciplinareºi aplicarea sancþiunilor.

Obligaþii:• asigurarea condiþiilor de muncã,

a condiþiilor tehnice;• acordarea drepturilor care decurg

din lege pentru toþi salariaþii;• consultarea cu sindicatul cu

privire la deciziile care îiafecteazã pe salariaþi;

• plata contribuþiilor ºia impozitelor conform legii;

• eliberarea la cerere adocumentelor care atestã calitateade salariat a solicitantului;

• asigurarea confidenþialitãþii datelorcu caracter personal ale salariaþilor.

2. Aþi studiat la Cultura civicã „drepturile omului”. Analizaþi ceea ce aþi aflat despre Codulmuncii, despre drepturile ºi obligaþiile salariaþilor ºi de angajatorilor, din perspectivadrepturilor omului. Care este raportul pe care îl puteþi stabili între aceste documente?Este un acord sau un dezacord între ele? Argumentaþi opinia voastrã cu exemple concretede acord sau dezacord.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 vã propune oanalizã a „muncii la negru”,fenomen suficient de rãspânditîn economia româneascã. Suntmai multe aspecte interesanteîn aceastã aplicaþie:• mai întâi este vorba de stu-

dierea fenomenului prin acti-vitãþi desfãºurate în echipe;

• alcãtuirea mai multor echipepermite identificarea maimultor cazuri de „muncã lanegru”, desigur, diferite, pre-zentând elemente specifice;

• analizarea fiecãrui caz prinidentificarea: drepturilor sa-lariaþilor/drepturilor angaja-torilor încãlcate de „muncala negru” pe de o parte ºi –pe de altã parte – de obligaþiiîncãlcate de salariaþi, obliga-þii încãlcate de angajatoriprin „munca la negru”;

• concluzia care ar trebui sã sedesprindã în mod firesc esteaceea cã toþi participanþii lao activitate economicã au depierdut de pe urma „munciila negru”. O astfel deconcluzie ar trebui sãconducã la convingerea cãacest tip de activitate nunumai cã este ilegalã, darcombaterea ºi pedepsirea eieste spre binele tuturor.

Aplicaþia 2 propune un studiuasupra Codului muncii din per-spectiva acordului/dezacordu-lui dintre acesta ºi „drepturileomului”. Se solicitã formulareaunei opinii, opinie însoþitã deargumentele necesare oricãreisusþineri.

Concluzia trebuie sã subliniezecã în orice stat de drept relaþiilede muncã sunt reglementate juri-dic. Se susþine permanent cã atâtagajaþii salariaþi, cât ºi angajatoriiau drepturi ºi obligaþii, toate fi-ind cuprinse în Codul muncii.

Page 26: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Piaţa oferă oportunităţi 5

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI26

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Piaţa oferă oportunităţi 5

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL30

Pagina de ziar

Care este rostul unor astfel de întrebãri? Se poate rãspunde la ele? Cum pot fiaflate rãspunsurile? La ce folosesc aceste rãspunsuri? Dacã aþi iniþia o firmã cu altobiect de activitate (chiar mai puþin perisabil), aceste întrebãri ºi-ar mai gãsirostul? Cum ar putea fi reformulate?

Ce trebuie să știm despre…Studiul oportunităţilor pieţei

Din punctul de vedere al antreprenorului, oportunitatea* reprezintã schimbareaapãrutã (în domeniul de activitate al înteprinzãtorului sau în preferinþeleconsumatorilor), care poate fi valorificatã prin iniþiative de succes.Este cunoscut scopul activitãþii antreprenoriale, care constã în obþinerea unuiprofit cât mai mare, prin respectarea legilor. Pentru aceasta, orice întreprinzãtorºtie cã prin activitatea sa trebuie sã rãspundã cerinþelor cumpãrãtorilor.

Cum se modificã cererea pe piaþã? Ce se cere pe piaþã la un moment dat? Caresunt clienþii? Cum putem menþine clientela actualã ºi cum putem atrage noiclienþi? Sunt întrebãri la care studiile de piaþã cautã rãspunsuri bine întemeiate,credibile, care devin repere pentru activitatea firmelor.

Din nevoia de a rãspunde întrebãrilor de tipul celor de mai sus, a apãrut odisciplinã economicã specializatã: marketingul*. Obiectul sãu de activitate îlconstituie studiile de piaþã. Orice întreprinzãtor este interesat în obþinerea unorinformaþii. Acestea se referã mai ales la: • informaþii despre rolul ºi structuraconsumului, • informaþii cu privire la concurenþa pe piaþã, • informaþii utile înstabilirea preþului produsului cu scopul de a-l face competitiv.Informaþiile de tipul celor de mai sus sunt rezultatul unor studii de piaþã, caresunt realizate de cãtre echipe de specialiºti în marketing. Aceºtia elaboreazã ºideruleazã studiile, iar concluziile cercetãrii reprezintã setul de informaþii de careau nevoie întreprinzãtorii.

Florile sunt o marfãfãf perisabilã. Ceea ce

nu se vinde la timp nu poate fifif conser-

vat pentru viitor. Iniþiatorii fifif rmei Orhi-

deea SRL se întreabã: Care sunt flflf orile

lunii martie, sau aprilie, sau mai etc.?

Care sunt flflf orile prefefef rate pentru sãrbã-

toarea X, evenimetul Z? Ce categorii de

ooameni cumppãrã flflf ori în mod curent?

Cu ce periodicitate? Existã clienþi fifif de-

li? Se practicã angajarea de comenzi de

livrare la domiciliu? În acest domeniu

putem crea abonamente? Care sunt ac-

cesoriile necesare ºi prefefef rate? Ce aran-

jamente flflf orale sunt mai cãutate?

Întrebări de sezon

Rolul informaþieiConþinuturile furnizate de lecþie vor avea drept scopconºtientizarea faptului cã informaþiile despreoportunitãþile pieþei sunt de maximã importanþã pentrupotenþialul antreprenor. Oricare ar fi obiectul de activitateal unei firme, este esenþial pentru aceasta sã deþinãcunoºtinþe despre structura consumului, despreconcurenþa pe piaþa pe care acþioneazã, despre preþulpieþei pentru un anumit produs. Aceste elemente pun înevidenþã rolul unui departament de marketing într-o firmãsau apelul la o firmã specializatã în studierea pieþei. Seva face apel la Anexa 5 – „chestionarul”.

Stabilirea potenþialilor clienþi, a pieþei-þintã, cunoaºtereaacestora devin condiþii pentru a rãspunde la întrebãri degenul: ce, cui, cum ºi contra cui vindem?

Competenþa specificã vizatã:• adaptarea deciziilor

antreprenoriale la tendinþelemediului de afaceri ºi laoportunitãþile pieþei, prinatragerea ºi utilizareaeficientã a resurselor.

Adaptarea la oportunitãþilepieþei presupune cunoaºtereaacestora. Este vorba deîncurajarea studierii pieþei, darmai ales de fructificarearezultatelor acestor studii prindecizii ale antreprenorilor.

Utilizarea „paginii de ziar”Articolul „Întrebãri de sezon”pune în evidenþã dificultãþi,probleme, semne de întrebare cuprivire la piaþa florilor dintr-olocalitate, întrebãri la careîntreprinzãtorul de la OrhideeaSRL are nevoie de rãspunsuripentru a-ºi continua activitatea.

Momentul de reflecþie invitã laformularea unor noi întrebãri.Acestea conduc elevii înspreideea cã au nevoie de informaþiidespre cerinþele ºi oportunitãþilepieþei. Faptul este valabil pentrutoate firmele, indiferent deobiectul de activitate pe care-labordeazã.

Elementele de conþinut sereferã la:• înþelesul economic al terme-

nului de oportunitate a pieþei;• obiectul de studiu al

marketingului;• direcþii ale desfãºurãrii

studiilor de piaþã;• utilizarea de cãtre

întreprinzãtori a studiilor demarketing;

• instrumente folosite înstudiile de marketing.

Page 27: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 27

urmãtorele direcþii:• cercetarea ofertei, care are în

vedere:– dinamica acesteia, care se

manifestã prin diversificare ºiînnoire sortimentalã;

– gradul de învechire, care sereferã la ciclul de viaþã alprodusului.

• prospectarea cererii, care are învedere modificarea acesteia înfuncþie de preþ (vezi Lecþia 1.2.)

• investigarea comportamentuluiconsumatorului, care se referã la atitudinile, deciziile acestora cu privire lautilizarea pentru cumpãrare; astfel trebuie cunoscute: • motivele decumpãrare sau necumpãrare, • preferinþele comsumatorului, • intenþiile decumpãrare, • deprinderile de cumpãrare, • obiceiurile de consum,• reprezentarea consumatorului asupra mãrfurilor.

Cum foloseºte întreprinzãtorul informaþiile oferite de studiile de marketing?

Concluziile cercetãrilor servesc antreprenorilor care, înainte de lansarea unuiprodus, trebuie sã identifice nevoile specifice ale unei categorii determinate deconsumatori. Aceºtia sunt potenþiali clienþi care vor constitui piaþa-þintã. Acestaeste rãspunsul la întrebãrile fireºti ale întreprinzãtorilor: • ce vindem? • cuivindem? • cum vindem? • contra cui vindem?

Studiile de piaþã reprezintã instrumente indispensabile pentru a sesiza la timpoportunitãþile pieþei.Marketingul utilizeazã instrumente adecvate. Dintre acestea amintim:chestionarul* (vezi Anexa 5), interviul*, observaþia directã, convorbirea telefonicã,chestionarul prin poºtã, înregistrarea de imagini, ancheta*, focus-grupul* etc.

Concluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înacestuia de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþile pieþei. Acestea sunt puse înevidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.evidenþã de rezultatele cercetãrilor de specialitate, ale studiilor de piaþã.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 31

oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,oportunitãþi ale pieþei,

studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,studiu de piaþã, marketing,

direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,direcþii de cercetare,

piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,piaþa-þintã, niºa de piaþã,

instrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului deinstrumente ale studiului de

piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,piaþã, chestionar, interviu,

ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.ancheta, focus-grup.

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Sunteþi întreprinzãtori. V-aþi ales obiectul de activitate ºi

urmeazã sã lansaþi un produs X pe piaþã. Înainte deaceasta, elaboraþi portofoliul produsului X, care sãcuprindã: informaþii relevante despre produs, motivaþia decumpãrare a produsului de cãtre clienþi, metode deatragere a unor noi clienþi, profitul aºteptat.

2. În cadrul pieþei-þintã, un grup cu o caracteristicã deconsum comunã este numit „niºa de piaþã”. Identificaþi uncaz concret de „niºã de piaþã”, concepeþi o strategie care sãcuprindã: caracteristica specificã grupului, produsul cucare urmeazã sã vã lansaþi pentru a rãspunde trebuinþeispecifice, numãrul estimat al clienþilor.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilatePentru a mãsura adaptareaantreprenorilor laoportunitãþile pieþei,competenþa specificã vizatã delecþie, sunt propuse aplicaþiicorespunzãtoare.

Aplicaþia 1 îi motiveazã pecursanþi sã participe (prinsimulare) la lansarea unuiprodus. Antreprenorul avizat,actualmente cursant, este pusîn situaþia de a întocmi un„portofoliu al produsului”, încare importante sunt fiecaredintre componentele: informaþiidespre produs, motivaþia decumpãrare a clientului, metodede atragere a clientului ºiprofitul aºteptat. Aºadar, estevorba despre elaborarea unuiportofoliu de activitate.

Aplicaþia 2 introduce referiri laconceptul de „niºã de piaþã” (cagrup de clienþi cu caracteristicicomune) ºi pentru care sesolicitã elaborarea unei strategiide atragere. Pentru aceasta,elevii trebuie sã identificecaracteristica specificãgrupului, estimarea mãrimiiacestuia, produsul care poaterãspunde caracteristiciispecifice ºi care urmeazãa fi lansat.

Concluzia se va manifesta petot parcursul lecþiei. În fiecaremoment se va sublinia faptul cãsuccesul întreprinzãtorului estecondiþionat de capacitateaacestuia de a identifica ºi de afructifica oportunitãþile pieþei.De asemenea, concluzia sepoate constitui într-un îndemncãtre antreprenori de a apela laspecialiºtii în marketing.

Page 28: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Derularea unei afaceri: resurse necesare 6

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI28

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Derularea unei afaceri: resurse necesare 6

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL32

Pagina de ziar

Este povestea de mai sus una de excepþie? Sau este o poveste obiºnuitã?Cunoaºteþi întreprinzãtori care s-au confruntat cu astfel de probleme? Care suntprincipalele elemente necesare derulãrii oricãrei afaceri? Evident, aceste elementesunt/au fost necesare ºi firmei Orhideea SRL.

Ce trebuie să știm despre…Resursele necesare derulării unei afaceri

Sã ne amintim despre factorii de producþie studiaþi (Lecþia 1.2.). Nu poate existaactivitate economicã fãrã factorii: muncã, naturã ºi capital.Dacã dorim sã conturãm cu claritate resursele necesare derulãrii unei afaceri,vom constata cã le putem grupa în trei categorii:• resurse umane*, • resurse materiale*,• resurse financiare*.Resursele umane au rolul cel mai important în orice activitate, ele asigurãeficienþa utilizãrii resurselor materiale ºi financiare ºi sunt singurele creatoare deidei noi. Cum ne alegem resursele umane?

Pentru fiecare tip de activitate este necesarã o pregãtire adecvatã. Este motivulpentru care întreprinzãtorii trebuie sã aleagã persoanele potrivite. Oriceantreprenor cautã oameni pregãtiþi, de încredere, devotaþi firmei ºi intereselor ei.În cadrul resurselor umane, se pot distinge:

a. Muncitorii. Aceºtia sunt cei care lucreazã cu unelte, maºini, instalaþiipentru obþinerea bunurilor (muncitori direct productivi) sau cei carelucreazã pentru deplasarea, conservarea, prelucrarea ºi livrarea bunurilor(muncitori indirect productivi).

b. Personalul de execuþie. Este alcãtuit din cei care realizeazã activitãþiadministrative: secretar/ã, tehnician/ã, contabil/ã, dar ºi personal deîntreþinere, pazã, pompieri etc. – cu studii medii, ingineri, economiºti etc. –cu studii superioare.

c. Personalul de conducere. Aceºtia pot conduce compartimente (ºefi debirou, de secþie, de laborator) sau pot fi conducãtori de întreprinderi(director, director adjunct etc.).

Evrika! Se ivise ideea care promitea sã

fifif e o noutate cu ºanse de succes pe pia-

þã. Dar aba ia apoi aveau sã înceapã pro-

blemele. Pentru o afafaf cere reuºitã, o idee

bunã este aba solut necesarã, dar nu ºi su-

fifif cientã. Era nevoie de multe alte lucru-

ri pentru ca ideea sã devinã realitate. În

primul rând, de oameni bine pregãtiþi,

apoi de o mulþime de materiale ºi nu în

ultimul rând de bani. Soluþia? Perseve-

renþa în a gãsi toate aceste elemente

pentru ca afafaf cerea sã aibã succes.

„Story-ul afacerii mele” (I)

Competenþa specificã vizatã:• adaptarea deciziilor

antreprenoriale la tendinþelemediului de afaceri ºi laoportunitãþile pieþei, prinatragerea ºi utilizareaeficientã a resurselor.

Atragerea ºi utilizarea resurselortrebuie sã se realizeze în mod efi-cient. Fãrã resurse, nici o activi-tate economicã nu este posibilã,la fel cum resursele nu sunt ni-ciodatã suficiente faþã de nevoi.

Utilizarea „paginii de ziar”„Story-ul afacerii mele” – par-tea I este un scurt articol menitsã atenþioneze asupra resurselorcare trebuie atrase pentru deru-larea oricãrei afaceri. Problemascoasã în evidenþã este aceea amultitudinii de elemente nece-sare pentru reuºita unei activi-tãþi economice.

Momentul de reflecþie accen-tueazã asupra ideii cã afacerile,indiferent de obiectul lor de ac-tivitate, implicã problema atra-gerii ºi utilizãrii resurselor. Deaceea, orice antreprenor trebuiesã se preocupe de asigurarea re-surselor necesare, adecvate acti-vitãþii sale.

Elementele de conþinut sereferã la:• principalele tipuri de resurse

care trebuie atrase înactivitatea economicã: resurseumane, materiale, financiare;

• principalele categorii deresurse umane;

• categorii de resursemateriale: capital fix ºicirculant;

• modalitãþi de atragere aresurselor financiare.

Rolul informaþiei prezentate în lecþie este acela de a-i fa-miliariza pe viitorii antreprenori cu tipologia resurselornecesare activitãþii economice ºi cu modul în care acesteapot fi atrase. Atenþia acordatã resurselor umane este ex-plicabilã prin importanþa acestora în reuºita unei afaceri.Oamenii angajaþi (fie ei muncitori, personal de execuþiesau personal de conducere), pentru a atinge scopurile fir-mei, trebuie sã fie bine selectaþi dupã criterii clare, adec-vate tipului de activitate ºi obiectivelor propuse.Pentru resursele materiale, capital fix ºi capital circulant,cursanþii trebuie sã se implice activ pentru a identificaelementele specifice în funcþie de tipul de activitate.O atenþie specialã se acordã resurselor financiare subaspectul modului de a obþine aceste resurse. Sunt prezentatecâteva modalitãþi de atragere a banilor necesari, prin apelulla diferite surse de împrumut.

Page 29: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 29

exemplificare, Orhideea SRL?

Resursele materiale se grupeazã în douã categorii: elemente de capital fix*

(clãdiri, mobilier, utilaje, mijloace de transport, aparaturã) ºi capital circulant*

(materii prime, materiale, combustibil, energie etc.).

Iniþiatorii firmei Orhideea SRL trebuie sã îºi aleagã resursele materiale. Au nevoiede spaþiu adecvat amenajat, înzestrat cu cele necesare pentru a expune flori,accesorii, mobilier, cataloage cu aranjamente florale de interior ºi de exterior.Acestea sunt elemente de capital fix. Încercaþi sã îi ajutaþi cu elementele decapital circulant adecvate unei florãrii.

Resursele financiare. De cele mai multe ori, întreprinzãtorii nu dispun de toþi baniide care ar avea nevoie. A gãsi banii necesari în condiþiile cele mai avantajoase esteo permanentã problemã. Cui ne putem adresa pentru a obþine banii necesari?

• Prieteni, rude, cunoºtinþe. Aceºtia ne pot ajuta cu sume care de regulã nusunt mari ºi ne oferã împrumut, fãrã a avea un plan de afaceri documentat,ca garanþie a succesului afacerii. Desprindeþi singuri avantajele ºidezavantajele apelului la prieteni, rude.

• Bãnci. Acestea acordã împrumuturi conform unor criterii clare, precum:garanþiile, cifra de afaceri, continuitatea în activitate, previziuni financiare*.Între garanþii enumerãm: bunuri imobiliare*, mobiliare*, plata la timp aratelor ºi a dobânzilor*, dar ºi garanþiile personale care þin de încrederea înpersoana întreprinzãtorului.

• Fonduri nerambursabile*. Pentru aceasta, antreprenorii trebuie sã seadreseze unor instituþii reprezentanteale Uniunii Europene, dar ºi unorAgenþii Naþionale. Este necesarã o bunãinformaþie, dar ºi o pregãtire specialãpentru accesarea acestor fonduri, carepresupune capacitatea de a elaboraproiecte de finanþare.

• Leasingul. Închirierea unor bunuri de lafirme de leasing*, pe baza unui contractîntre firmã ºi beneficiar. Garanþia oconstituie bunul însuºi. Dupã plataratelor, beneficiarul devine proprietar.

Concluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaConcluzie: Succesul întreprinzãtorului depinde în mare mãsurã de capacitateaacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoaseacestuia de a-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale, în condiþii avantajoasecare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãcare sã conducã spre criteriul de eficienþã economicã: cu minim de consum sãse obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.se obþinã maxim de rezultate.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 33

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Alegeþi o denumire pentru firma voastrã, care sã fie sugestivã

pentru obiectul sãu de activitate. În funcþie de aceasta,precizaþi care sunt resursele umane ºi materialele necesare.

2. Formaþi patru grupe, fiecare având ca obiect de studiurealizarea unui „buletin informativ” pentru obþinerea unuiîmprumut, pentru sursele enumerate în lecþie. În baza datelorobþinute, comparaþi avantajele ºi dezavantajele fiecãreia.

resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,resurse umane, materiale,

financiare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºifinanciare; capital fix ºi

circulant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliarecirculant, bunuri mobiliare

ºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firmeºi imobiliare, dobânzi, firme

de leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduride leasing, fonduri

nerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabilenerambursabile

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 solicitã stabilirea uneifirme cu un obiect de activitatebine definit (pentru care trebuiealeasã ºi o denumire adecvatã) ºiapoi identificarea resurselor uma-ne ºi materiale necsare. Aceastaînseamnã precizarea nivelului deinstruire ºi calificare, a speciali-zãrilor necesare, adecvate activi-tãþii alese. Din perspectiva resur-selor materiale, problema esteaceea de a distinge din larga cate-gorie de elemente de capital fix,care sunt acelea care corespundfirmei respective, de asemenea ºipentru capitalul circulant.

Aplicaþia 2 le cere elevilor sãstudieze cu atenþie sursele de îm-prumut prezentate în lecþie (prie-teni – rude, bãnci, fonduri ne-rambursabile, leasing). Lucrândîn echipã, sã obþinã informaþiidespre fiecare sursã în parte (pa-tru surse – patru echipe), infor-maþii suficiente pentru a elaboracâte un „buletin informativ”. Dinacestea vor trebui sã reiasã avan-tajele ºi dezavantajele fiecãreia,pentru a le putea compara.

Aplicaþia 3 invitã la cãutarea peadresa de internet de surse de fi-nanþare nerambursabile, solicita-rea formularelor necesare, com-pletarea acestora, astfel încât sãrealizeze un proiect de finanþaredin fonduri nerambursabile. Es-te o aplicaþie complexã, dar demare actualitate din perspectivaaderãrii la Uniunea Europeanã,care impune nevoia antrepreno-rilor de a învãþa sã acceseze fon-duri europene.

Concluzia este accentuatã prinideea conform cãreia succesulafacerii depinde în mod funda-mental de capacitatea de a atrageºi de autiliza resursele adecvateactivitãþii respective în condiþiicât mai avantajoase.

Page 30: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Etape în derularea unei afaceri 7

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI30

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Etape în derularea unei afaceri 7

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL34

Pagina de ziar

Oamenii de afaceri se recunosc în articolul din pagina de ziar. Fiecare dintre ei arfi putut semna aceste rânduri. Gândiþi-vã la cazuri concrete de întreprinzãtori,cunoscuþi de voi ºi care se confruntã cu astfel de probleme. Cum s-au organizat?Ce au fãcut în mod concret? Cu ce au început ºi cu ce au continuat? Cum s-ardescurca iniþiatorii firmei Orhideea SRL cu problemele de mai sus?

Ce trebuie să știm despre…Etapele derulării unei afaceri

Afacerile nu se desfãºoarã la întâmplare, ci trebuie bine puse la punct sub toateaspectele. Este vorba de managementul afacerii. Aºadar, care sunt principaleleetape în derularea unei afaceri? De cele mai multe ori aceste etape nu suntsuccesive în timp, ci uneori au loc chiar simultan. Totuºi, pot fi distinse princonþinut urmãtoarele: • organizarea, • conducerea, • obþinerea produsului,• promovarea produsului, • controlul.

Puneþi-vã în situaþia întreprinzãtorului de la Orhideea SRL. Ce aþi face pentrubuna organizare a activitãþii?

Organizarea unei activitãþi economice presupune:• constituirea unor structuri organizaþionale: departamente, servicii,

compartimente, echipe de lucru etc.; fiecãruia i se stabilesc obiectivele; deasemenea, se precizeazã relaþiile între acestea;

• stabilirea principiilor ºi a regulilor de comunicare, de circulaþie ainformaþiei, de coordonare, colaborare, decizie, control ºi evaluare;instituirea unui climat pozitiv, stimulativ de activitate;

Considerând cã planul de afaceri a fost deja elaborat, activitatea curentã va trebuisã precizeze pentru fiecare moment: • sarcini concrete (ce este de fãcut), •persoanele care rãspund de realizare (cine rãspunde), • termenul de îndeplinire(pânã când).

Cu rãbdare am rezolvat ºi problema asi-

gurãrii resurselor necesare pentru deru-

larea afafaf cerii. Aveam la dispoziþie tot

ceea ce îmi propusesem. VeVeV nise mo-

mentul demarãrii activitãþii propriu-zi-

se. Din nou probleme. Cu ce sã înce-

pem? Cum ne organizãm? Cine, ce, cum

ºi când fafaf ce? Cum menþinem, conti-

nuãm ºi dezvoltãm activitatea? Se pare

cã în afafaf ceri problemele au numai înce-

put, nu ºi sfâfâf rºit. VoVoV m fafaf ce fafaf þã?

„Story-ul afacerii mele” (II)

Competenþa specificã vizatã:• adaptarea deciziilor

antreprenoriale la tendinþelemediului de afaceri ºi laoportunitãþile pieþei, prinatragerea ºi utilizareaeficientã a resurselor.

În deciziile antreprenoriale, unrol important îl au cunoºtinþeledespre organizarea ºisuccesiunea activitãþilor ºiformarea unor deprinderi destructurare logicã a acestora.

Utilizarea „paginii de ziar”În „story-ul afacerii mele” – par-tea a II-a sunt prezentate alte difi-cultãþi care apar dupã iniþiereaunei afaceri ºi care þin de derula-rea acesteia, nu oricum, ci efi-cient, adicã prin obþinerea unuimaxim de rezultate posibile.

Momentul de reflecþie deschidediscuþia asupra unor aspecte or-ganizatorice ale antreprenoria-tului. Cursanþii identificã pro-blemele din „pagina de ziar”, lecomparã cu alte cazuri cunos-cute de ei. Devin interesaþi sãgãseascã rãspunsuri pentru în-trebãri de tipul: „cum sã ne or-ganizãm?”, „cum menþi-nem/dezvoltãm activitatea?”

Elementele de conþinut sereferã la:• precizarea etapelor derulãrii

unei afaceri;• aspecte presupuse de

organizarea activitãþii;• precizarea activitãþii curente;• aspecte legate de conducerea

afacerii;• managementul producþiei;• promovarea produsului;• aspecte legate de activitatea

de control.

Rolul informaþiei constã în furnizarea informaþiilornecesare pentru formarea deprinderii de derulare în etapea unei afaceri.Lecþia oferã cu claritate informaþiile privitoare la ordineaetapelor, la conþinutul ºi rolul fiecãreia.

Obiectivul urmãrit nu trebuie sã fie simpla memorare aetapelor ºi a succesiunii acestora. În depãºirea acesteitentaþii, un rol important revine profesorului caredirijeazã învãþarea, contribuie la formarea competenþeipropuse cu ajutorul simbolurilor-reper care semnaleazãdiferite activitãþi. Astfel, cursanþii sunt solicitaþi sã iadecizii ca ºi cum ar fi deja antreprenori, cu privire lamodul cum ar organiza ei activitatea, la departamentelepe care le-ar crea, la modul în care ar promova un produsetc.

Page 31: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 31

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Formaþi echipe de câte patru cursanþi ºi alegeþi câte o firmã

din localitatea voastrã. Studiaþi activitatea acesteia ºi notaþiobservaþiile cu privire la organizarea acesteia. Prezentaþirezultatele studiului la clasã.

2. Alegeþi un produs al unei firme ºi organizaþi publicitateasa, specificând: suportul media (ziar, revistã, radio, TV),mesajul publicitar (ideea transmisã), sloganul (5–8 cuvintesimbolice).

Conducerea afacerii este o activitate permanentã. Aceasta se implicã în organizare,în obþinerea, promovarea produsului ºi în controlul întregii activitãþi.Întreprinzãtorul trebuie sã probeze calitãþile de lider ºi stilul de conducere care sãfie performant (au fost analizate în Lecþia 1.3.).

Obþinerea produsului reprezintã etapa-cheie în derularea unei afaceri. Acestea potfi bunuri* sau servicii*. Managementul producþiei constã în organizarea, planificareaºi controlul activitãþii care sã asigure utilizarea eficientã a resurselor firmei. Se potaminti ºi etape ale procesului de producþie (conceperea produsului, obþinerea,distribuþia sa).

În managementul producþiei, asigurarea eficienþei se realizeazã prin corelareacostului de producþie cu venitul* obþinut din vânzãri ºi profitul*. Costul producþiei*

se referã la totalitatea cheltuielilor fãcute pentru producerea ºi desfacerea bunurilorºi a serviciilor. Profitul este diferenþa între venituri ºi cheltuieli.Ceea ce înseamnã cã, pentru a obþine profit, venitul trebuie sã fiemai mare decât cheltuielile. Acesta este criteriul esenþial deeficienþã. Un management eficient se preocupã de reducereacostului de producþie, de asigurarea unei clientele fidele, decreºterea vânzãrilor, de stabilirea profitabilã a preþului de vânzare.

Promovarea produsului este o altã etapã ce contribuie lacreºterea eficienþei firmei. Aceasta constã în pregãtirea pieþeipentru acceptarea ºi succesul produsului, respectiv publicitate.Prin aceasta se urmãreºte sã se atragã atenþia (A), sã generezeinteresul (I) sã provoace dorinþa (D), sã incite la achiziþionareaprodusului (A) – principiul AIDA.

Cum credeþi cã ar trebui realizatã publicitatea pentru succesul de piaþã, pentruprofitabilitatea firmei Orhideea SRL?

Etapa controlului: Organizarea, planificarea ºi conducerea trebuie însoþite decontrol ºi de adoptarea de mãsuri adecvate pentru eficientizare. Ce urmãreºteaceasta, de ce este atât de importantã? Orice întreprinzãtor va avea în vedere:• verificarea respectãrii deciziilor ºi realizarea sarcinilor, • monitorizarea derulãriiafacerii pe tot parcursul sãu, • prevenirea sau limitarea abaterilor de la normele ºiprincipiile firmei, • evaluarea performanþelor, • elaborarea de mãsuri corective.

Concluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºiConcluzie: Managementul firmei presupune parcurgerea sistematicã ºipermanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,permanentã a unor etape, iniþiativã dar ºi disciplinã, toate cu un singur scop,profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.profitabilitatea.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 35

organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,organizaþie, bunuri, servicii,

cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,cost de producþie, venit,

profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,profit, publicitate, slogan,

suport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesajsuport publicitar, mesaj

publicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitarpublicitar..

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 implicã gruparea peechipe a elevilor, fiecãrei echiperevenindu-i sarcina de a alege ofirmã din localitate. Aºadar, câteechipe, atâtea firme alese spre afi studiate. Analiza asupra firme-lor se va face din punctul de ve-dere al modului de organizare:structuri, departamente, servicii,management genaral, organizareaproducþiei, etape în derulareaafacerilor, campanii publicitare,organizarea ºi programarea con-trolului (criterii de control). Du-pã culegerea informaþiilor, fiecareechipã va sistematiza datele ºi vaelabora o prezentare a acestora.În clasã, dupã susþinerea prezen-tãrilor, este necesar sã fie provo-catã o discuþie pe tema eficienþeiorganizãrii diferitelor firme, amãsurii în care organizarea con-cretã corespunde sau nu cu celeînvãþate în lecþie despre organi-zarea afacerii.

Aplicaþia 2 are un caracter maicreativ, prin solicitarea elevilorde a alege un produs cãruia sã-iorganizeze o campanie de pro-movare. Important este sã facãdovada cã au înþeles în ce cons-tã suportul publicitar, mesajul,sloganul ºi sã identifice cele maipotrivite mijloace ce trebuie fo-losite pentru promovarea produ-sului ales. Toate aceste elementetrebuie sã fie adecvate ºi carac-teristicilor localitãþii, grupuluiþintã cãruia i se adreseazã.

Concluzia se axeazã peaccentuarea permanentã aimportanþei parcurgeriisistematice a etapelor înderularea unei afaceri.Cursanþii trebuie sã se convingãcã spiritul organizatoric ºidisciplina sunt la fel deimportante ca spiritul deiniþiativã pentru unîntreprinzãtor.

Page 32: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Evaluarea afacerii 8

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI32

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERIINIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Evaluarea afacerii 8

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL36

Pagina de ziar

Ce semnificaþie are momentul bilanþului? Orice întreprinzãtor ºtie cã evaluarea aface-rii reprezintã un examen serios. Acesta aratã dacã ºi cât de bine s-a muncit, dacã ºicât s-a câºtigat (s-a pierdut). În concluzie, dacã este posibil ºi meritã sã continue afa-cerea sau este mai bine sã înceteze. Gândiþi-vã la exemple de afaceri cunoscute de voiºi descrieþi urmãrile pe care le-au avut asupra lor momentele de evaluare.

Ce trebuie să știm despre…Evaluarea afacerii

Din momentul demarãrii unei afaceri, aceasta trebuie sã fie permanentsupravegheatã, controlatã, monitorizatã*.Evaluarea afacerii constã în compararea eforturilor (cheltuielilor) cu efectele(rezultatele), ca urmare a mãsurãrii performanþelor firmei. Consecinþa evaluãriieste luarea unei decizii de cãtre întreprinzãtor în sensul continuãrii, dezvoltãriisau, dimpotrivã, al încetãrii activitãþii.

Cum se ajunge la luarea deciziei? Pe ce se întemeiazã aceasta? La aceste întrebãrivom rãspunde împreunã în continuare. Evaluarea afacerii se realizeazã prin indicatori cantitativi ºi calitativi.

Indicatorii cantitativi mãsoarã pe de o parte eforturile ºi pe de altã parte efectele(rezultatele)Indicatorii de efort sunt:

• capitalul social* – aportul (în bani, bunuri etc.) alproprietarului/proprietarilor pus la dispoziþia firmei;

• volumul investiþiilor*– sume care se adaugã la capitalul firmei pentruachiziþionarea de noi bunuri ºi echipamente;

• costul producþiei* – totalul cheltuielilor efectuate pentru desfãºurareaactivitãþii firmei ºi obþinerea unui volum de produse.

Indicatorii de efecte sunt:• volumul producþiei* – cantitatea totalã de bunuri ºi servicii realizate;• cifra de afaceri* – încasãrile (veniturile) firmei obþinute din vânzarea

produselor;• profitul* – diferenþa între cifra de afaceri (rezultatul, efectul în bani) ºi

costul producþiei (efortul, cheltuielile efectuate).

Am riscat ºi ne-am început propria afafaf -

cere. Am muncit, am cheltuit bani,

efort ºi timp, am încheiat înþelegeri,

parteneriate, am negociat, am organizat

ºi coordonat, am produs, promovat ºi

vândut. A venit timpul sã tragem linia

ºi sã constatãm: cu ce rezultat?

Ora bilanţului

Competenþa specificã vizatã:• adaptarea deciziilor

antreprenoriale la tendinþelemediului de afaceri ºi laoportunitãþile pieþei, prinatragerea ºi utilizareaeficientã a resurselor.

Formarea acestei competenþenu este supusã doar unor testeteoretice, de evaluare didacticã,ci este supusã testãrii chiar depractica activitãþiiantreprenoriale.

Utilizarea „paginii de ziar”Prin citirea celor câteva rânduridin „Ora bilanþului”, eleviisunt în puºi în faþa realitãþiieconomice care aratã cã nu estesuficient sã ai o afacere, dacãrezultatele obþinute nudepãºesc eforturile.

Momentul de reflecþie are învedere semnificaþia „oreibilanþului”. A compara ceea ceai investit cu ceea ce ai obþinuteste de fapt problema evaluãriiîn afaceri. Orice antreprenoreste interesat de rezultatelesale, de mãrimea profitului, îºipune problema continuãrii saustopãrii activitãþii.

Elementele de conþinut sereferã la:• explicarea termenului de

evaluare a afacerii;• indicatorii cantitativi: de

efort ºi de efecte;• indicatori de calitate:

rentabilitatea ºi fluxul delichiditãþi;

• deciziile posibile careurmeazã momentuluievaluãrii: continuarea,dezvoltarea sau încetareaactivitãþii.

Rolul informaþiei este de a furniza elevilor elementelecare se constituie în criterii de evaluare. Cunoaºtereaacestora este extrem de importantã pentru întreprinzãtori,întrucât evaluarea este urmatã de luarea deciziei decontinuare sau de încetare a activitãþii.

Indicatorii cantitativi, fie cei de efort, fie cei de efecte,presupun o bunã cunoaºtere a termenilor economici. Însprijinul elevilor vine, desigur, profesorul, dar ºiGlosarul de termeni economici din finalulGhidului elevului. Rolul profesorului este foarteimportant, pentru cã, în absenþa unor cunoºtinþesistematice de economie, numai acesta îi poate ajuta peelevi sã calculeze profitul în funcþie de raportul dintreîncasãri ºi cheltuieli.

Page 33: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 33

asupra viitorului afacerii? Ce rãspunsuri se contureazã pentru voi?

Calculul indicatorilor urmeazã culegerii informaþiilor despre activitatea firmei ºireprezintã temeiul comparãrii eforturilor cu efectele. Rezultatul comparãrii nepoate arãta cã:

• încasãrile>cheltuielile, deci se obþine profit ºi se poate continua activitatea;• încasãrile<cheltuielile, deci se înregistreazã pierderi, ceea ce face

imposibilã continuarea activitãþii;• încasãrile = cheltuielile, deci profitul = 0, situaþia firmei este la pragul

minim de rentabilitate*, ceea ce poate genera dificultãþi în absenþa unordecizii adecvate.

Indicatorii de calitate mãsoarã eficienþa activitãþii. Între aceºtia, cei mai utili suntrata rentabilitãþii ºi fluxul de lichiditãþi.

• rata rentabilitãþii* – este exprimatã de raportul procentual între profit ºicostul total; este principalul indicator de eficienþã;

• fluxul de lichidãþi (cash-flow)*– reprezintã încasãrile ºi plãþile curente aleunei firme; acestea sunt necesare pentru onorarea angajamentelor faþã defurnizori ºi faþã de clienþi.

Decizia este urmarea fireascã a evaluãrii. Existã douã alternative majore:continuarea ºi dezvoltarea activitãþii ºi încetarea activitãþii.

• Decizia de continuare ºi dezvoltare este justificatã în situaþia în care firmaeste profitabilã. Aceasta presupune mãsuri care privesc: creºtereanumãrului de clienþi, creºterea volumului vânzãrilor ºi a cifrei de afaceri,reducerea costurilor.

• Decizia de încetare a activitãþii este luatã atunci când firma se aflã înincapacitate de platã (nu-ºi poate achita obligaþiile faþã de furnizori,angajaþi, bãnci). În aceastã situaþie apare obligaþia firmei de declarare afalimentului (se procedeazã la iniþierea procedurilor de lichidare a firmeiconform Legii falimentului).

Concluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriiConcluzie: Deciziile referitoare la viitorul firmei depind de rezultatele evaluãriicantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodiccantitative ºi calitative ale activitãþii. Evaluarea este deci un examen periodicpentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunapentru care orice firmã trebuie sã fie pregãtitã. Dacã succesul este întotdeaunabine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înbine primit, cum trebuie privit eºecul? Este bine sã nu uitãm cã eºecul este înprimul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.primul rând o lecþie, din care, evident, trebuie sã învãþãm.

Să aplicăm ceea ce am aflat!

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 37

1. Alegeþi patru firme din acelaºi domeniu de activitate(fiecare echipã o firmã) informaþi-vã ºi completaþiurmãtoarele date: cheltuieli, cifra de afaceri, investiþii.Comparaþi datele ºi ierarhizaþi în funcþie de acestea celepatru firme.

2. Discutaþi în clasã rezultatele obþinute. Identificaþi motivelesituãrii firmelor pe diferite trepte de ierarhie. Ce ar fi trebuitsã facã pentru a avea o poziþie mai bunã?

3. Cãutaþi o firmã care a dat faliment. Analizaþi datereferitoare la activitatea sa în anul precedent falimentului.Identificaþi cauzele care au dus la faliment. Putea fi acestaevitat? Cum? Argumentaþi-vã opinia.

capital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, costcapital social, investiþii, cost

de producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra dede producþie, cifra de

afaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minimafaceri, profit, prag minim

de rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, ratade rentabilitate, rata

rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,rentabilitãþii, cash-flow,

falimentfalimentfalimentfalimentfalimentfalimentfalimentfalimentfalimentfalimentfalimentfalimentfaliment

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 solicitã elevilor sãse grupeze în patru echipe ºifiecare sã aleagã câte o firmã,asupra cãreia sã se informezecu privire la câþiva indicatoricantitativi: cheltuieli, cifra deafaceri, profitul ºi investiþiile.Completarea unui tabel cuaceste date trebuie sã conducãîn cele din urmã la compararearezultatelor celor patru firme ºiierarhizarea acestora.

Aplicaþia 2 porneºte de ladatele culese prin realizareaprimei aplicaþii ºi îºi propune odiscuþie cu scopul identificãriimotivelor situãrii firmelor petrepte diferite ale ierarhiei.Odatã identificate cauzele,aplicaþia cere punerea îndiscuþie ºi a posibilelor mãsuripe care ar fi putut sã le iafirmele care ºi-ar fi dorit opoziþie mai bunã.

Aplicaþia 3 este în mod specialinteresantã prin faptul cãsolicitã un exemplu concret defirmã aflatã în faliment (a sevedea ºi glosarul). Se cereidentificarea cauzelor care aucondus la faliment ºi dacãacesta putea fi evitat. Se solicitãºi opinia cu privire la unelemãsuri care ar fi pututdetermina evitareafalimentului. Evident, oriceopinie poate fi formulatã cucondiþia sã fie însoþitã de osusþinere argumentatã.

Concluzia se întemeiazã pecriteriile de evaluare a afacerii,care subliniazã termeniicomparaþiei, eforturi (costuri) –rezultate obþinute, în bazacãreia se poate lua decizia decontinuare, dezvoltare sauîncetare a activitãþiiantreprenoriale.

Page 34: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Evaluarea este conceputã astfel încât sãmãsoare formarea competenþelor specifice.

Competenþele specifice evaluate:• iniþierea unui plan de afaceri în

conformitate cu prevederile legislativereferitoare la antreprenoriat;

• adaptarea deciziilor antreprenoriale latendinþele mediului de afaceri ºi laoportunitãþile pieþei, prin atragerea ºiutilizarea eficientã a resurselor;

• identificarea elementelor caracteristicereuºitei în afaceri, a tipurilor de risc, darºi elaborarea unor strategii de minimizarea riscurilor.

Este o evaluare sumativã, rolul sãu fiindacela de a mãsura competenþele specificepropuse a fi formate prin parcurgereaconþinuturilor celui de-al doilea capitol.Itemii de evaluare pentru care am optat suntîn cea mai mare parte obiectivi (cu alegeredualã, itemi de tip pereche) ºi semiobiectivi(cum sunt itemi cu rãspuns scurt, decompletare).

Itemi obiectiviPentru evaluarea mãsurii în care s-a asimilatconþinutul documentelor unui plan deafaceri, am ales un item de tip pereche, carecere corelarea corectã a termenilor dincoloana A (care exprimã denumirea unordocumente ale planului de afaceri) cuexplicarea conþinutului acestora, prezentîn coloana B.

Un item dual a fost ales pentrurecunoaºterea caracterului adevãrat A sau

fals F cu privire la o serie de enunþuri careprivesc în special informaþii referitoare laconþinutul Codului muncii ºi, în general, alreglementãrii relaþiilor de muncã.

Itemii semiobiectivi pentru care am optatsunt cei de completare ºi cei cu rãspunsscurt.Itemii de completare sunt utilizaþi în douãsituaþii:• pentru completarea spaþiilor libere

dintr-un tabel care solicitã, cu referire lacâteva elemente de capital, specificareadacã acestea sunt din categoria capital fixsau capital circulant;

• pentru completarea spaþiilor libere dintabelul care prezintã într-o coloanã celetrei rezultate posibile ale evaluãrii ºisolicitã completarea celeilalte coloane cudecizia corespunzãtoare aîntreprinzãtorului.

Am utilizat mai mulþi itemi cu rãspuns scurtpentru urmãtoarele:• compararea societãþilor cu rãspundere

limitatã cu cele care au rãspunderenelimitatã;

• argumentarea ideii cã studiile de piaþãtrebuie sã identifice oportunitãþile pieþei;

• ilustrarea cu douã exemple amodalitãþilor de obþinere a unuiîmprumut pentru finanþare;

• deosebirea între un SRL ºi un SA dinpunctul de vedere al capitalului socialminim ºi al numãrului de angajaþi;

• ilustrarea cu câte un exemplu concret,care sã susþinã fiecare element alprincipiului AIDA.

INIŢIEREA ȘI DERULAREA UNEI AFACERI

Evaluare de capitol II

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI34

Page 35: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

ETICA ÎN AFACERI

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 35

Capitolul III cuprinde 4 lecţii și o temă de evaluare de capitol.

Lecţiile sunt următoarele:1. Etica afacerilor2. Codul de conduită al întreprinzătorului – relaţiile cu

angajaţii firmei și cu partenerii de afaceri.3. Protecţia consumatorului.4. Protecţia mediului natural.

Profesorii vor avea în vedere formarea următoarelorcompetenţe specifice:

• Manifestarea unui comportament ghidat de principiile eticiiîn afaceri – atât în raport cu angajaţii, cât și cu partenerii deafaceri;

• Implicarea responsabilă în rezolvarea problemelor generatede consecinţele activităţii antreprenorului asupraconsumatorului și asupra mediului natural.

Capitolul III

Page 36: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

ETICA ÎN AFACERI

Etica afacerilor 1

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI36

ETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERI

Etica afacerilor 1

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL42

Pagina de ziar

Cum poate fi obþinut respectul comunitãþii? Este suficientã respectarea legilor?Cunoaºteþi ºi alte exemple de antreprenori respectaþi? Care sunt motivele pentrucare aceºtia se bucurã de respect? ªi iniþiatorii firmei Orhideea SRL îºi propun sãdevinã oameni de afaceri respectaþi. Pentru aceasta sunt reguli care trebuiecunoscute? Care sunt acestea?

Ce trebuie să știm despre…Etica afacerilor

Pentru activitatea antreprenorialã existã un cadru legal. Orice întreprinzãtor areobligaþia sã respecte aceste legi.

Dar situaþiile concrete despre care legea nu spune nimic explicit?Orhideea SRL doreºte sã fie profitabilã, dar nu cu orice preþ. Cum sã procedezecu angajaþii, astfel încât aceºtia sã fie devotaþi firmei? Loialitatea vine de la sine?

Nu este numai legea aceea care se impune în activitatea unei firme. Fiecare firmãîºi creeazã ºi un stil în muncã, în relaþiile cu angajaþii, în relaþiile cu partenerii,un mod de a fi care se manifestã prin comportament. Cum este bine/rãu sã teporþi, ce este dezirabil/indezirabil din punct de vedere moral* sau etic* suntnorme care fac parte, ca ºi produsele, din „marca” firmei respective. Normeleetice promovate de o firmã sunt cultivate tuturor angajaþilor prin tradiþie, prineducaþie.

Orhideea SRL solicitã angajaþilor sã fie respectuoºi cu clienþii, sã le ofere promptflori proaspete, sã zâmbeascã, sã-ºi arate sprijinul în luarea deciziei decumpãrare, indiferent cine este clientul sau câþi bani are.

Astfel, firmele îºi contureazã un cod etic în afaceri. De regulã, acesta are învedere: • protecþia consumatorului, • grija pentru angajaþi, • calitatea ºi siguranþaprodusului, • atenþia acordatã menþinerii unui mediu înconjurãtor curat etc.

Familia X, întreprinzãtori cunoscuþi în

localitatea noastrã, a obþinut premiul

„Omul sfifif nþeºte locul”. Care i-au fost

meritele? Sunt renumiþi nu numai pen-

tru succesul în afafaf ceri, ci ºi pentru mo-

dul în care îºi þin cuvântul, pentru grija

fafaf þã de angajaþi, pentru calitatea ºi sigu-

ranþa produselor pe care le ofefef rã clien-

þilor, pentru sprijinul pe care îl acordã

în rezolvarea problemelor comunitãþii.

Deci respectã ºi sunt respectaþi.

Respectul comunităţii sau… „Jos pălăria”

Competenþa specificã vizatã:• manifestarea unui

comportament ghidat deprincipiile eticii în afaceri –atât în raport cu angajaþii, câtºi cu partenerii de afaceri.

Cadrul legal al activitãþiiantreprenoriale nu acoperãdiversitatea situaþiilor concrete.Pentru acestea funcþionazãvalori, principii ºicomportamente etice.

Utilizarea „paginii de ziar”Articolul „Respectul comunitãþiisau… jos pãlãria” pune în evi-denþã faptul cã oamenii de afa-ceri urmãresc sã obþinã profit,dar nu numai atât. Cei mai mulþiîºi doresc ºi respectul comunitã-þii, pentru care prosperitatea afa-cerii nu este suficientã.

Momentul de reflecþie estededicat obþinerii respectuluicomunitãþii de cãtre omul deafaceri. Analiza unor cazuriconcrete vor conduce discuþiaspre modalitãþile prin care sepoate obþine respectabilitatea.Ce trebuie fãcut? Cum trebuiesã ne comportãm pentruaceasta? Ce se întâmplã dacãsunt încãlcate principiile eticede comportament în afaceri?

Elementele de conþinut sereferã la:• normele etice în cadrul

unei firme;• promovarea de cãtre firmã

pentru angajaþii sãi anormelor etice;

• codul etic în afaceri,principii ºi valori etice;

• consecinþele manifestãriieticii în afaceri.

Rolul informaþiei este acela de a furniza fundamenteleeticii în afaceri ºi beneficiile manifestãrii salecomportamentale. Ideea cã firmele îºi contureazã un codetic în afaceri, care devine o caracteristicã definitoriepentru „marca” respectivã, pune în evidenþã importanþaacestei probleme.

Pot exista coduri etice diferite la firme diferite, dar toatetrebuie sã respecte acelaºi set de valori, care la rândul lorstau la baza formulãrii principiilor, care sunt temeiulcomportamentului cu privire la ceea ce estedezirabil/indezirabil din punctul de vedere al societãþii.Sunt evidenþiate consecinþele benefice ale respectãriieticii în afaceri ºi asupra întreprinzãtorului, aprosperitãþii sale, ºi asupra angajaþilor, a partenerilor,asupra întregii comunitãþi.

Page 37: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 37

câteva principii, dintre care este bine sã nuuitãm: • onorarea angajamentelor asumate, •respectarea proprietãþii private, • îndeplinireapromisiunilor.Atunci când principiile etice sunt respectate decãtre întreprinzãtori, aceºtia vor fi rãsplãtiþi larândul lor prin respect ºi încredere din partea: •partenerilor, • angajaþilor, • furnizorilor, •clienþilor.La rândul lor, principiile codului etic în afacerise întemeiazã pe un set de valori*. Dintre acesteasunt de reþinut ºi aplicat în activitatea de zi cu zi: • sinceritatea, • cinstea, •integritatea (opusã corupþiei), • onoarabilitatea, • respectul de sine ºi de celãlalt,• responsabilitatea, • corectitudinea, • dreptatea, • grija pentru sine ºi pentru ceidin jur.

Vã întrebaþi, desigur, care sunt consecinþele respectãrii/nerespectãrii valorilor.Prin ce se deosebeºte modul în care este tratat un întreprinzãtor care respectãaceste reguli de unul care nu le respectã?

Întreprinzãtorul care este cinstit, sincer, integru, respectuos, corect va generaefecte benefice asupra propriei afaceri ºi a relaþiilor cu persoanele implicate înactivitatea economicã respectivã. Afacerile vor deveni mai previzibile, va scãdeariscul, vor creºte ºansele de succes. Încrederea partenerilor va creºte; deasemenea, în relaþiile cu angajaþii va creºte satisfacþia materialã ºi moralã, vor fiîncurajate iniþiativele personale.

Sigur cunoaºteþi ºi întreprinzãtori lipsiþi de respect, necinstiþi, corupþi,pãrtinitori, indiferenþi etc. Aceºtia sunt cei care nu respectã valorile morale înafaceri. Cu ce consecinþe? De regulã, astfel de comportamente induc un climat deteamã ºi de nesiguranþã (pentru angajaþi, pentru parteneri ºi pentru propriaafacere). Determinã nemulþumire ºi pierderi.

Concluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºiConcluzie: Etica afacerilor se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii individuale ºicolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie acolective, o condiþie a calitãþii vieþii personale, iar în cele din urmã o condiþie aprogresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.progresului economic ºi social.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 43

moral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valorimoral, etic, valori

comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,comportamentale,

principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.principii etice.

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Pornind de la valorile ºi principiile etice prezentate în

lecþie, elaboraþi Codul etic al firmei Orhideea SRL.Lucraþi pe grupe de câte patru cursanþi. Regulile formulatepe grupe supuneþi-le apoi dezbaterii în clasã. În final,organizaþi un concurs pe tema: „Cel mai bun Cod etic”.

2. Identificaþi în cadrul unei firme cunoscute reguli de bunãpracticã în etica afacerilor.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 se cere a fi realizatãîn echipe de câte patru elevi,deci vor exista „n” echipe.Aplicaþia va face dovadaasimilãrii valorilor ºiprincipiilor eticii în afaceriprin manifestarea capacitãþii dea formula pe baza acestoranorme de comportament, caresã conducã la constituirea unui„Cod etic” al unei firme (spreexemplu Orhideea SRL). Lucrulpe echipe va conduce laobþinerea mai multor codurietice. Acestea vor fi supusediscuþiei în clasã, punând înevidenþã gradul de adecvare,gradul de utilitate. În final sepoate organiza un concurspentru a stabili cel mai bundintre codurile etice elaborateîn echipe.

Aplicaþia 2 solicitã elevilor sãaleagã o firmã la care au acces,sã observe ºi sã se informezepentru a identifica regulile decomportament etic corect, „debunã practicã”, aºa cum semanifestã concret în realitateaexistenþei unei firme.

Concluzia se impune prinsublinierea ideii cã obþinerearespectului comunitãþii în carelocuieºti, al comunitãþii deafaceri devine un obiectiv alantreprenoriatului prin faptulcã aduce mai multãprosperitate, contribuie lacreºterea calitãþii vieþii ºi, înplan individual ºi colectiv,conduce în cele din urmã laprogres economic ºi social.

Page 38: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

ETICA ÎN AFACERI

Codul de conduită al întreprinzătorului 2

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI38

ETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERI

Codul de conduită al întreprinzătorului 2

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL44

Pagina de ziar

Sunt multe alte tipuri de comportamente într-o firmã, care creeazã dificultãþi,nemulþumiri în raport cu angajaþii, cu partenerii de afaceri ºi care nu pot fisoluþionate prin lege. Cunoaºteþi astfel de cazuri? Ce le determinã în modconcret? Cum s-ar putea remedia?

Ce trebuie să știm despre…Codul de conduită al întreprinzătorului

Un cod de conduitã în afaceri trebuie sã se întemeieze pe valori ºi principiidezirabile, morale, benefice pentru toþi participanþii la afacere.

Orhideea SRL îºi pune problema comportamentului faþã de angajaþi astfel încâtaceºtia sã fie devotaþi firmei. Se ºtie cã loialitatea nu vine de la sine. Deasemenea, este clar cã întreprinzãtorii trebuie sã gãseascã metode pentru a-imulþumi pe angajaþi, prin a-i face sã se simtã importanþi ºi respectaþi. Concret, cese poate face pentru aceasta? Vã oferim un rãspuns la aceste întrebãri, aºa cumexperienþa l-a conturat.

Este necesarã respectarea unor principii de conduitã în relaþia cu angajaþii:• aprecierea, evaluarea angajaþilor în baza unor criterii obiective: acordarea

echitabilã de salarii, de stimulente materiale ºi morale; aplicarea aceleiaºiunitãþi de mãsurã în aprecierea tuturor angajaþilor;

• respectul ºi grija faþã de angajaþi. Prin acestea se poate asigura loialitateafaþã de firmã prin: acordarea de sprijin angajaþilor aflaþi în dificultate,crearea unui climat de încredere ºi de cooperare, asigurarea unor condiþiide muncã adecvate;

• corectitudine ºi sinceritate în situaþia de concediere (explicarea cinstitã amotivelor, cum ar fi: dificultãþi ale firmei, lipsa de adecvare la exigenþelefirmei);

• antrenarea în programe de instruire ºi specializare, pentru pãstrareaangajaþilor valoroºi ºi cultivarea sentimentului de ataºament;

• consultarea angajaþilor la luarea deciziilor, care conduce laresponsabilizarea faþã de rezultate.

S-a întâmplat în localitatea noastrã.

O lucrãtoare reclamã cã este în imposi-

bilitatea de a obþine rezultatele cerute

de manager datoritã atmosfefef rei de con-

flflf ict permanentizatã la locul de muncã.

Instituþiile juridice au rãspuns la sesi-

zarea depusã cã nu existã nici un temei

legal pentru a interveni. În astfefef l de si-

tuaþii, oare nu se poate fafaf ce nimic?

Legea este uneori neputincioasă

Competenþa specificã vizatã:• manifestarea unui

comportament ghidat deprincipiile eticii în afaceri –atât în raport cu angajaþii, câtºi cu partenerii de afaceri.

Existenþa unui cod de conduitãîn afaceri, cunoaºterea sa ºi for-marea competenþei de compor-tament ghidat de acest cod esteuna dintre problemele majoreîn activitatea antreprenorialã.

Utilizarea „paginii de ziar”Articolul de la care seintenþioneazã debutuldiscuþiilor care sã stârneascãinteresul elevilor se referã lao situaþie în care „legea esteneputincioasã”. Este vorbadesrpe o reclamaþie carevizeazã aspecte legate de lipsaunui climat de muncã liniºtit,care sã permitã concentrarea laobþinerea performanþelorcerute. Atmosfera la locul demuncã nu este reglemetatãlegal.

Momentul de reflecþie se opreºteasupra analizei „neputinþei le-gii”, asupra frecvenþei unor astfelde situaþii. În acest context, între-barea fireascã se îndreaptã însprecauzele unor astfel de cazuri ºi aposibilitãþilor de a le remedia.

Elementele de conþinut sereferã la:• rolul unui cod de conduitã

în afaceri;• principii de conduitã în

relaþia cu angajaþii;• principii de conduitã în

relaþia cu partenerii: clienþi,furnizori, concurenþi,comunitate;

• rolul opiniei publice.

Rolul informaþiei este mai întâi acela de a-i motiva peviitorii antreprenori în crearea unui cod etic ºimanifestarea unui comportament ghidat de etica în afaceri.

Precizând principiile de conduitã ale antreprenorilor înrelaþia cu angajaþii, se subliniazã beneficiul urmãrit deantreprenor printr-un astfel de comportament. Estebeneficiul atragerii devotamentului angajaþilor faþã defirmã ºi faþã de interesele acesteia, comportându-se astfelîncât angajaþii sã se simtã importanþi, respectaþi, protejaþi.

Principiile de conduitã în relaþiile cu partenerii (clienþi,furnizori, concurenþi, comunitatea) au rolul de a-ldetermina pe potenþialul antreprenor sã deprindã acel tipde comportament care este avantajos pentru toþi ceiimplicaþi în relaþiile de afaceri.

Page 39: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 39

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Organizaþi-vã în patru grupe, studiaþi principiile de conduitã în relaþia cu angajaþii,

expuse în lecþie. Decideþi în cadrul fiecãrei grupe asupra principiului pe care-lconsideraþi cel mai important. Expuneþi ºi argumentaþi opinia grupului vostru.

Cunoaºteþi firme în care aceste principii se manifestã deja ca reguli decomportament?

Lumea afacerilor include o multitudine de actori. Întreprinzãtor, angajaþi, clienþi,furnizori, concurenþi, comunitatea localã, toþi participã la afaceri ºi sunt afectaþi,direct sau indirect, de acestea.

Acesta este motivul pentru care trebuie aplicate principii de conduitã ºi înrelaþia cu partenerii firmei. Experienþa ne aratã care sunt acestea:

• faþã de clienþi, firmele trebuie sã garanteze siguranþa produselor, sã ofereproduse de calitate la preþuri rezonabile, sã informeze sincer ºi decentcumpãrãtorii, sã nu apeleze la reclama mincinoasã;

• faþã de furnizori, pe lângã respectareaangajamentelor contractuale, trebuierepectate ºi principii ca: punctualitatea,cinstea, îndeplinirea promisiunilor,integritatea moralã. Acestea pot contribuila bunul renume al firmei ºi la succesul ei;

• faþã de concurenþi, dincolo de prevederilelegale, întreprinzãtorii trebuie sãmanifeste un comportament loial faþã deconcurenþi, pentru a susþine concurenþa înrolul sãu pozitiv, stimulativ. Fãcândreclamã florilor sale, Orhideea SRL nutrebuie sã afecteze imaginea unei firme care se ocupã cu aceeaºi activitate.

• faþã de comunitate, întreprinzãtorii trebuie sã contribuie la bunãstareacomunitãþii, la îmbunãtãþirea vieþii, a confortului ºi a siguranþei cetãþenilor.O firmã ca aceea cu care exemplificãm poate iniþia acþiuni de amenajare aspaþiilor verzi, a parcurilor, a unor locuri de joacã pentru copii.

Pentru nerespectarea normelor etice, antreprenorul este sancþionat nu de lege, cide opinia publicã. Cum? Prin pierderea încrederii angajaþilor, a clienþilor ºi apartenerilor de afaceri.

Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,Concluzii: De regulã, interesele celor implicaþi în afaceri (antreprenor,parteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Esteparteneri, furnizori, angajaþi, clienþi, comunitate) sunt convergente. Estemotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc semotivul pentru care comportamentul caracterizat de respect reciproc sedovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.dovedeºte ºi eficient.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 45

angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,angajat, client, furnizor,

concurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitateconcurent, comunitate

localãlocalãlocalãlocalãlocalãlocalãlocalãlocalãlocalã

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie2. Ce credeþi cã aºteaptã angajaþii de la patronul/patronii lor

sub aspect comportamental? Consultaþi-vã pentru aceastacu persoane cunoscute, care se aflã în situaþia de angajaþi.Expuneþi concluziile voastre colegilor.

3. Ce credeþi cã aºteaptã patronii din partea angajaþilor, subaspectul comportamentului etic? Argumentaþi opinia voastrã.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 pune accent pelucrul în echipã, pornind de laideea cã pentru un cod eticfuncþional este necesarãnegocierea, acceptareaprincipiilor, uneori chiarconsensul. Elevilor li se cere sãselecteze principiul pe care îlconsiderã cel mai important.Fiecare echipã îºi expunepunctul de vedere ºi formuleazãargumentele necesare. Punctelede vedere diferite vor generadezbateri între elevi.

Aplicaþia 2 apeleazã laexperienþa elevilor, lainformaþiile pe care aceºtia le ausau le pot obþine de la cunoscuþi.Compararea experienþei de viaþãcu principiile expuse în lecþiepermite constatarea corespon-denþei/necorespondenþei întreteorie ºi realitate. Cerinþa sereferã la identificarea aºteptãrilorangajaþilor, din parteapatronului, din punct de vederecomportamental.

Aplicaþia 3 vizeazã celãlaltpunct de vedere, aºteptãrilepatronului din parteaangajaþilor, sub aspectcomportamental. Li se dã astfelcursanþilor posibilitatea de aprivi problema eticii în afaceridin perspectiva diferiþilorparticipanþi la activitateaantreprenorialã.

Concluzia se axeazã pe ideeacoincidenþei de interese,interese care pot fi mai binerealizate prin respectareacodului de conduitã în afaceride cãtre toþi cei implicaþi.Încãlcarea codului de conduitãîn afaceri nu se sancþioneazãjuridic, ci prin opinia publicã,respectiv prin pierdereaîncrederii angajaþilor, a clienþilorºi a partenerilor de afaceri.

Page 40: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

ETICA ÎN AFACERI

Protecţia consumatorului 3

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI40

ETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERI

Protecţia consumatorului 3

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL46

Pagina de ziar

Este un accident singular o astfel de relatare? Sunt sintagmele articolului de ziardepãºite de vremuri? Sunt încã valabile? Dacã da, atunci cum pot fi prevenite astfelde situaþii? Care sunt drepturile consumatorilor? Existã legi referitoare la relaþiaconsumator – producãtor? Ce poate face ºi cum trebuie sã acþioneze consumatorul?

Ce trebuie să știm despre…Protecţia consumatorului

În mod normal, scopul oricãrui producãtor este sã fie permanent în serviciulconsumatorului. Trebuie sã rãspundã nevoilorconsumatorului. Tconsumatorului. T , dorinþelor, chiar capriciiloracestuia. Iar consumatorului trebuie sã i se inducã de cãtre producãtorsentimentul de siguranþã prin calitatea serviciilor ºi a bunurilor care i se oferã.Aceasta este, pe scurt, semnificaþia sintagmelor „Consumatorul rege”, „Clientulnostru – stãpânul nostru”. Ele reprezintã sinteza relaþiilor între producãtor ºiconsumator în economia de piaþã.Exemple asemãnãtoare celui din articolul de ziar dovedesc cã principiile de maisus nu sunt întotdeauna respectate. Astfel, uneori, produsele nu corespundstandardelor de calitate, pericliteazã siguranþa consumatorilor, încalcã drepturileacestora. Ca urmare a acestei stãri de lucruri, statul intervine prin lege, protejândconsumatorii împotriva unor practici abuzive ale producãtorilor. Poþi consultaprincipalele legi ºi acte normative în Anexa 7.

Care sunt principalele drepturi ale consumatorilor? Acestea trebuie cunoscute decãtre toþi cetãþenii, evident ºi de cei de la Orhideea SRL.

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:• dreptul de a fi protejaþi împotriva riscului de a cumpãra produse care le

prejudiciazã sãnãtatea, siguranþa sau le afecteazã interesele legitime;• dreptul de a fi informaþi, corect ºi precis, asupra caracteristicilor produselor;• dreptul de a avea acces liber la produse;• dreptul de a fi despãgubiþi pentru prejudiciile suportate;• dreptul de a se asocia în organizaþii ale consumatorilor.

…sau „Clientul nostru – stãpânul nos-

tru”. S-ar pãrea cã unii întreprinzãtori

au uitat semnififif caþia acestor sintagme.

Cum altfefef l ne-am putea explica îmbol-

nãvirea a peste 50% din participanþii la

banchetul organizat cu prilejul aniver-

sãrii a 10 ani de la absolvirea ºcolii, ce

a avut loc la un restaurant din oraºul

nostru? Primele investigaþii au arãtat ca

posibilã cauzã a îmbolnãvirii consuma-

rea unor aperitive expirate.

„Consumatorul rege”

Competenþa specificã vizatã:• implicarea responsabilã în

rezolvarea problemelorgenerate de consecinþeleactivitãþii antreprenoruluiasupra consumatorului ºiasupra mediului natural.

Responsabilizarea antrepreno-rului în rezolvarea problemelorgenerate de consecinþele activi-tãþii sale asupra consumatoru-lui este o competenþã specificãsolicitatã acut de funcþionalita-tea mediului de afaceri.

Utilizarea „paginii de ziar”Sub titlul „Consumatorul rege”,articolul de ziar atrage atenþiaasupra relaþiei reale existenteîntre sloganul economiei de pia-þã (care s-ar cuveni sã fie urmã-rit de antreprenori) ºi cazuri încare interesele, chiar sãnãtateaºi siguranþa consumatorului,sunt puse în pericol.

Momentul de reflecþie are învedere cã situaþiile de încãlcarea intereselor consumatorilor nusunt singulare. Cursanþii se în-treabã asupra modului în careastfel de situaþii pot fi preveni-te. Se contureazã interesul asu-pra legislaþiei care precizeazã ºiapãrã drepturile consumatorilorºi reglementeazã relaþia produ-cãtor–consumator.

Elementele de conþinut sereferã la:• enumerarea principalelor

drepturi ale consumatorilor;• realizarea produselor

conform standardelor ISO;• obiectivele unui program de

protecþie a consumatorului;• instituþii la care consumatorul

poate apela la nevoie.

Rolul informaþiei prezentate este acela de a facilitaelevului (consumator ºi el) accesul la cunoaºtereadrepturilor consumatorilor. Informaþia existentã în lecþieîl vizeazã pe elev sub douã aspecte: de consumator ºi depotenþial antreprenor.

În calitate de viitor antreprenor, la finalul lecþiei, elevulva trebui sã-ºi manifeste convingerea cã este bine sã seimplice în respectarea drepturilor consumatorilor, alecãrui interese trebuie sã le serveascã.În calitate de consumator, cursantul trebuie sã seconvingã asupra necesitãþii de a se manifesta exigent,atent, bine informat, astfel încât sã se autoprotejeze.De asemenea, este foarte important pentru consumatori sãºtie unde sã se adreseze pentru repunerea în drepturi încazurile de încãlcare a legii.

Page 41: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 41

rãspundã unor cerinþe formulate în standardele internaþionale – ISO –Organizaþia Internaþionalã pentru Standardizare. Existã ºi excepþii, pentru cã uniiantreprenori considerã mai important profitul imediat, pentru care sunt dispuºisã sacrifice ºi consumatorul, ºi bunul lor nume.

Cei de la Orhideea SRL sunt interesaþi de standardele protecþiei consumatoruluiîn domeniul comercializãrii florilor ºi a accesoriilor aferente.

Care sunt obiectivele programului de protecþie a consumatorului? Acestea sunt:• îmbunãtãþirea consumului populaþiei, • asigurarea calitãþii superioarea bunurilor, • formarea preþurilor în concordanþã cu veniturile, • sistemul corectde informare asupra produselor.Acestor obiective trebuie sã le rãspundã ANPC (AutoritateaNaþionalã pentru Protecþia Consumatorilor). La ANPC se pot adresatoþi consumatorii nemulþumiþi de calitatea produsului achiziþionat,ale cãror interese au fost lezate. Prin ANPC, statul intervine.Dar ºi consumatorii au un rol important. Trebuie sã fie informaþi,atenþi, exigenþi, sã se autoprotejeze, sã evite situaþiile deprejudiciere a intereselor lor.La ce alte organisme putem apela? La nevoie ne pot ajuta: GardaFinanciarã, Direcþia Generalã a VãmilorFinanciarã, Direcþia Generalã a VFinanciarã, Direcþia Generalã a V , Inspectoratul de Poliþie,Direcþia Medicinei Preventive, Agenþia asupra Protecþiei Mediului,Direcþia Generalã Sanitar-Veterinarã.

Care sunt cele mai frecvente încãlcãri ale drepturilorconsumatorilor de care instituþiile de mai sus ne apãrã? Acestea sunt:comercializarea de produse necorespunzãtoare, falsificate, contrafãcute, pãstrateºi depozitate în mod inadecvat, cu elemente de identificare incomplete,promovate prin reclamã mincinoasã.Aderarea României la Uniunea Europeanã a impus adoptarea legislaþiei europeneîn problema protecþiei consumatorului. Consiliul Uniunii Europene a adoptatreglementãri cu privire la condiþiile de producþie, comercializare ºi control.

Concluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileConcluzii: Legi de protecþie a consumatorului existã; statul, prin instituþiileabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmabilitate, intervine. Noi, consumatorii, trebuie sã ne informãm ºi sã reclamãmpentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.pentru a repune în valoare sintagma „Consumatorul rege”.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 47

2. Alegeþi un produs ºi pregãtiþi prezentarea sa din punctulde vedere al caracteristicilor principale. Separaþi, în cadrulprezentãrii, calitãþile ºi pericolele pe care consumatorultrebuie sã le cunoascã.

3. Imaginaþi o reclamã mincinoasã la un produs. Identificaþiconsecinþele negative ale acesteia asupra consumatorului.Existã consecinþe negative ºi asupra producãtorului? Dacãda, care sunt acestea?

inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,inters legitim, prejudiciu,

informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,informare corectã, ISO,

ANPCANPCANPCANPCANPCANPCANPCANPCANPCANPCANPC

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Formaþi echipe de câte patru cursanþi ºi alegeþi fiecare câte o unitate de consum

public din localitatea voastrã. Identificaþi, în cadrul acesteia, elemente deîncãlcare a drepturilor consumatorilor. Elaboraþi o listã cu situaþiile de încãlcaremai frecvente.

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1: se lucreazã înechipã, fiecare alegând ounitate de consum public dinlocalitatea respectivã. Sarcinade lucru a echipei este aceea dea identifica situaþiile concretede încãlcare a drepturilorconsumatorilor (elevii potconstata cu acest prilej ºi dacãau existat reacþii adecvate aleconsumatorilor ºi cum s-aumanifestat). Scopul final estelistarea celor mai frecventecazuri de încãlcare adrepturilor consumatorilor.

Aplicaþia 2 are în vedere oactivitate individualã:pregãtirea prezentãrii unuiprodus astfel încât, alãturi deprecizarea calitãþilor, sã fiepuse în evidenþã ºi eventualelepericole, ca urmare a utilizãriiacestora. Fie ºi potenþial,consumatorul poate fi supusunor riscuri pentru care trebuiesã fie avertizat.

Aplicaþia 3, prin cerinþa de aimagina o reclamã„mincinoasã”, vizeazãidentificarea consecinþelornegative ale acesteia, atâtasupra consumatorilor, cât ºiasupra producãtorilor. Aici,miza este evidenþierea ideii cãlipsa de sinceritate a reclamelorare consecinþe negative ºiasupra producãtorilor, fapt care,de regulã, nu este conºtientizatde cãtre producãtori.

Concluzia accentueazã ideea cãîn contextul existenþei legilorde protecþie a consumatorului,a existenþei instituþiilor statuluicu rol de intervenþie în acestsens, sintagma „consumatorulrege” nu se poate manifestapractic, fãrã rolul activ alconsumatorului.

Page 42: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

ETICA ÎN AFACERI

Protecţia mediului 4

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI42

ETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERIETICA ÎN AFACERI

Protecţia mediului 4

CULCULCULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUITURĂ CIVICĂ • GHIDUL ELEVULUICULCUL48

Pagina de ziar

Sunt mulþi cei care susþin cã

recentele inundaþii sunt dato-

rate în mare parte defrfrf iºãrilor

practicate fãfãf rã discernãmânt,

ºi chiar în afafaf ra legii. Acesta

este numai unul dintre exem-

plele de intervenþie a omului

care au afefef ctat în mod negativ

echilibrul ecologic.

Ce alte situaþii de afectare negativã a naturii de cãtre om cunoaºteþi? Localitateaîn care trãiþi este consideratã una „curatã”? Care dintre firmele cunoscute suntcele mai poluante ºi prin ce? Care sunt mãsurile care ar trebui luate pentrureducerea poluãrii? Dar pentru prevenirea ei?

Ce trebuie să știm despre…Protecţia mediului

Este profitabilitatea unicul criteriu de apreciere a întreprinzãtorilor? Evident, NU!Responsabilitatea faþã de consumatori ºi faþã de mediu se impun tot mai mult încalitate de criterii de evaluare a activitãþii economice.

Daunele aduse mediului înconjurãtor au devenit o problemã de protecþie pentru caresunt elaborate programe de acþiune. Principiile acestor programe sunt: • daunele maidegrabã trebuie evitate decât combãtute, • educarea unei atitudini active de protecþiea mediului, • respectarea reglementãrilor, • alocarea de resurse financiare.

Care sunt domeniile vizate de protecþia mediului? Iatã câteva: • administrareaeficientã a deºeurilor, • prevenirea poluãrii apei, • puritatea aerului, • producerea debunuri cu grad minim de risc în domeniul poluãrii (aplicarea justã a eco-etichetei).

Eco-eticheta a apãrut în 1992. Are forma unei flori cu „€”-ul european înconjuratde stelele europene. Scopul acestei sigle este acela de a încuraja în realizarea debunuri favorabile mediului ºi sãnãtãþii populaþiei.

Obligaþiile întreprinzãtorilor cu privire la protecþia mediului sunt cuprinse înHotãrârea Guvernului nr. 127 din 30.03.1994. Din aceasta selectãm câteva normeºi interdicþii.

• Sunt obligatorii:– mãsurile de salubrizare* stradalã, de gospodãrire a spaþiilor verzi, a

parcurilor publice, a pieþelor agroalimentare;– prezentarea documentaþiei necesare obþinerii autorizaþiei de mediu,

pentru orice construcþie, modificare care afecteazã mediul înconjurãtor;

Competenþa specificã vizatã:• implicarea responsabilã în

rezolvarea problemelorgenerate de consecinþeleactivitãþii antreprenoruluiasupra consumatorului ºiasupra mediului natural.

Activitatea antreprenorului areconsecinþe ºi asupra mediuluinatural, motiv pentru careacesta are rãspunderea de a-lproteja. De aici nevoia deformare a competenþei de a seimplica în protecþia mediului.

Utilizarea „paginii de ziar”Articolul de ziar atrage atenþiaasupra nevoii de protecþie amediului prin aducerea în vizora unora din cauzele pagubelorimense provocate de inundaþii:defriºãrile iraþionale,necontrolate ºi iresponsabilede pãduri.

Momentul de reflecþiepresupune aprecieri asuprapropriei localitãþi din punctul devedere al gradului de poluare,exemple de întreprindericunoscute ca poluante, întrebãriasupra cauzelor, dar ºi aposibilitãþilor de prevenire.

Elementele de conþinut sereferã la:• ideea cã profitul nu este

unicul criteriu de apreciere aactivitãþii unui antreprenor;

• principiile programelor deacþiune pentru protecþiamediului;

• accentul pus pe prevenþiapoluãrii; rolul „eco-etichetei”;

• elemente de legislaþie pentruprotecþia mediului ºicapitolul de negociere pentruproblemele mediului cu UE;

• obligativitãþi ºi interdicþii cu privire la protecþia mediului;• Autoritãþile centrale ºi locale cu rol în protecþia mediului.

Rolul informaþiei este de a atenþiona asupra protecþieimediului, ca responsabilitate cetãþeneascã, dar ºi în calitatede criteriu de evaluare a activitãþii antreprenorului.Principiile programului de acþiune pentru protecþiamediului, prevederile legii, obligaþiile ºi interdicþiile suntexpuse cu scopul de a fi însuºite ºi respectate, aplicate.Un accent special este pus pe rolul educaþiei. La aceastacontribuie ºi prezentarea „eco-etichetei”, importanþacunoaºterii ei de cãtre cetãþeanul producãtor/consumatorde bunuri favorabile mediului ºi sãnãtãþii populaþiei.Prezentarea autoritãþilor centrale ºi locale are ca scopcunoaºterea ºi aplicarea prevederilor lor, dar ºi adresareacãtre acestea în caz de nevoie.

Page 43: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 43

recuperarea ºi reciclarea produselor, a ambalajelor ºi a deºeurilor.• Sunt interezise:

– aruncarea sau depozitarea de deºeuri în afara spaþiilor autorizate;– distrugerea panourilor de avertizare destinate protecþiei mediului;– schimbarea destinaþiei terenurilor amenajate ca spaþii verzi, fãrã acordul

autoritãþilor pentru mediu;– desfãºurarea de activitãþi cu impact asupra mediului, fãrã autorizaþia de

mediu;– evacuarea de noxe* în atmosferã, în ape ºi pe soluri, producerea de

zgomote ºi vibraþii peste limitele admise de standardele legale.

Dintre mãsurile de protecþie a mediului, care consideraþi cã este cea maieficientã? Argumentati! Comparaþi opinia voastrã cu opinia specialiºtilor.Reciclarea este cea mai avantajoasã, pentru cã ea conservã resursele naturale, energiaºi reduce poluarea. Este motivul pentru care se vorbeºte tot mai mult despre cei 4 R:Reducere (a toxicitãþii materialelor), Refolosire (pãstrarea structurii iniþiale amaterialelor), Reciclare (înlocuirea resurselor naturale), Recumpãrare (cumpãrareabunurilor ce încurajeazã conservarea resurselor naturale).Problemele tot mai presante ale mediului au constituit ºi un important capitol denegociere în scopul aderãrii României la UE. Este vorba de negocierea capitolului22 – Mediu, care pune un important accent pe desfãºurarea unor ample campaniide informare.

Cui sã ne adresãm privitor la protecþia mediului? Care sunt autoritãþile ale cãrorreglementãri trebuie sã le respectãm cu privire la mediu ºi cãtre care trebuie sã neîndreptãm când avem o astfel de problemã?

Autoritãþile centrale sunt: Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului,Inspectoratele de Protecþia Mediului, Regia Naþionalã a Pãdurilor, Parlamentul,Guvernul, alte ministere cu rãspunderi legale privind mediul. Autoritãþile localesunt: Consiliul local (judeþean), Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor,Administraþia Domeniului Public – ADP, Poliþia Sanitarã.

Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Concluzie: Profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop al întreprinzãtorilor.Alãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantAlãturi de protecþia consumatorilor, protecþia mediului reprezintã un importantcriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine uncriteriu de apreciere a activitãþii economice, motiv pentru care acesta devine unobiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.obiectiv care trebuie realizat.

Să aplicăm ceea ce am aflat!1. Formaþi grupe de lucru de câte 6 cursanþi, urmând ca fiecare grup sã aleagã o

firmã semnificativã pe plan local. Identificaþi produsele firmei alese care potreprezenta ameninþãri cu privire la protecþia mediului. Care sunt ameninþãrile?Cum ar putea fi prevenite acestea?

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDARPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 49

2. În calitate de proprietari ai firmei Orhideea SRL, cumputeþi contribui la protecþia mediului în localitateadumneavoastrã? Precizaþi trei modalitãþi.

3. Sunteþi membru al Administraþiei Domeniului Public înplan local ºi doriþi sã contribuiþi la îmbunãtãþirea calitãþiimediului. Formulaþi trei mãsuri obligatorii în acest sens.

protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,protecþia mediului,

prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,prevenþie, eco-eticheta,

salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.salubrizare, noxe.

Cuvinte-cheieCuvinte-cheie

Notiþele/observaþiile profesorului:

Aplicarea cunoºtinþelorasimilateAplicaþia 1 solicitã realizareaunui proiect prin activitate înechipã. Lucrul în echipã, corela-rea aspectelor teoretice cu reali-tatea economicã, capacitatea de aidentifica ameninþãri ºi de a ima-gina modalitãþi de prevenire facdin aplicaþie un prilej de impli-care activã a elevilor pe baza in-formaþiilor asimilate în lecþie.

Aplicaþia 2 presupune un „jocde rol” ºi simulare prin care,punându-se în situaþia deantreprenori la Orhideea SRL,trebuie sã se concentreze pe agãsi trei modalitãþi concrete princare acestã firmã poate contribuila protecþia mediului.

Aplicaþia 3 trimite la aceleaºitipuri de activitate caprecedenta, însã cu scopul de aidentifica potenþiale pericole pecare o firmã ca Orhideea SRLle poate produce prinactivitatea sa. Scopul este acelade a semnala necesitatearesponsabilizãrii tuturorantreprenorilor.

Aplicaþia 4 solicitã cursanþilorsã se punã în situaþia defuncþionar public la ADP-ullocal ºi sã iniþieze mãsuriobligatorii pentru îmbunãtãþireacalitãþii mediului.

Concluzia se susþine pe totparcursul lecþiei, prin:informaþii, momente dereflecþie, exemple ilustrative,activitãþi de învãþare, elaborarede proiecte, dezbaterealegislaþiei privitoare la protecþiamediului. Prin toate acestea sesubliniazã cã profitabilitatea nueste unicul criteriu de evaluarea activitãþii unei firme.

Page 44: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

Evaluarea capitolului 3 este conceputã astfelîncât sã mãsoare formarea competenþelorspecifice.

Competenþele specifice evaluate:• manifestarea unui comportament ghidat

de principiile eticii în afaceri – atât înraport cu angajaþii, cât ºi cu parteneriide afaceri;

• implicarea responsabilã în rezolvareaproblemelor generate de consecinþeleactivitãþii antreprenorului asupraconsumatorului ºi asupra mediuluinatural.

Este o evaluare sumativã, rolul sãu fiindacela de a mãsura competenþele specificepropuse a fi formate prin parcurgereaconþinuturilor celui de-al treilea capitol.

Itemii de evaluare pentru care am optat suntîn cea mai mare parte obiectivi (cu alegeredualã, itemi de tip pereche) ºi semiobiectivi(cum sunt itemi cu rãspuns scurt, decompletare).

Itemi obiectiviPentru corelarea principiilor de conduitãfaþã de angajaþi ºi faþã de partenerii firmei(coloana A) cu explicaþiile care pun înevidenþã prin ce se manifestã principiile(coloana B), am optat pentru un itempereche.

Pentru examinarea unor enunþuri, cu referirela autoritãþile de protecþie a mediului, laobiectivul „eco-etichetei”, la normele eticede comportament, am optat pentru un itemcu alegere dualã.

Itemi semiobiectiviItemii de completare sunt utilizaþi pentru:• completarea spaþiilor libere dintr-un tabel

cu explicaþiile corespunzãtoaredrepturilor consumatorilor.

Itemii cu rãspuns scurt sunt utilizaþi pentru:• compararea normelor juridice cu normele

etice;• argumentarea eficienþei reciclãrii pentru

protecþia mediului;• ilustrarea cu exemple concrete a

obligaþiilor cu privire la protecþiamediului;

• ilustrarea cu câte un exemplu decomportament al întreprinzãtorilor faþã declienþi ºi faþã de furnizori;

• ilustrarea cu câte un exemplu a fiecãreicomponente a principiului celor 4R;

• ilustrarea cu exemple de situaþii în careconsumatorul poate interveni concretpentru propria protecþie.

ETICA ÎN AFACERI

Evaluare de capitol III

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI44

Page 45: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 45

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

Anexa A

Cu scopul unei mai bune ºi mai completeinformãri, profesorii pot utiliza cabibliografie, alãturi de altele, urmãtoareletitluri:

1. Cândea R.M., Cândea D., Comunicareamanagerialã aplicatã, Editura Expert,Bucureºti, 1998.

2. Chivu I. – coordonator, Managementulresurselor umane, Editura Luceafãrul,Bucureºti, 2001.

3. Dobrotã, N. – coordonator, Dicþionar deeconomie, Editura Economicã, Bucureºti,1999.

4. Maitland Iain, Învaþã planul de afaceriîntr-o saptãmânã, Editura Cosmos,Bucureºti, 2005.

5. Olaru D., Soare C., Managementulrelaþiilor cu publicul ºi maniere înmanagement, Editura Lumina, 2001.

6. Olaru S. D. – Managementulîntreprinderii, Editura ASE Bucureºti2006.

6. Popescu D., Managementul afacerilor,Editura Economicã, Bucureºti, 2001.

7. Popescu D., Eficienþa comunicãrii înafaceri, Editura Luceafãrul, Bucureºti,2003.

8. Popescu D., Chivu I. – ConducereaAfacerilor, Editura Luceafãrul, 2005.

9. Popescu D., Chivu I. – Eficienþacomunicãrii în afaceri, EdituraLuceafãrul, 2004.

10. Prutianu ª. – Comunicare ºi negociere înafaceri, Polirom Iaºi,1998.

11. Sabath Ann Marie, Codul bunelormaniere în afaceri, Editura Vremea,Bucureºti, 2000.

12. Verboncu I., Popa I., Diagnosticareafirmei, Editura Tehnicã, Bucureºti, 2003.

Aceste sugestii bibliografice este bine sã fiecompletate cu studiul unor documente delegislaþie cum sunt:• legea 31/1990, cu referire la formele de

constituire a societãþilor comerciale;• reglementãrile legale existente în

România cu privire la activitateaantreprenorialã;

• principalele acte normative cu privire laprotecþia consumatorului;

• principalele acte normative cu privire laprotecþia mediului.

Page 46: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI46

Cuvânt de final

Prin prezentul modul, am dorit sã sprijinim educareaelevilor în spiritul antreprenoriatului. În acest scop, amconceput Ghidul elevului ºi Ghidul profesorului. Oriceobservaþie venitã dinspre profesorii care utilizeazã acesteinstrumente sunt bine-venite ºi aºteptate, urmând sã fiede mare ajutor în revizuirea materialelor.

La finalul modulului, elevii dumneavoastrã ar trebui sãfie convinºi cã:• succesul firmei depinde de buna cunoaºtere a

condiþiilor ce caracterizeazã mediul de afaceri;• înainte de a începe propria afacere este bine sã-ºi

testeze propriile calitãþi;• în afaceri existentã ºi riscuri, ºi reuºite;• trebuie sã ºtie sã întocmeascã un plan de afaceri

respectând regulile existente;• succesul în obþinerea unei finanþãri depinde de o bunã

pregãtire în activitatea economicã;• drepturile ºi obligaþiile angajaþilor ºi ale angajatorilor

cuprinse în contractele de muncã trebuie respectate deambele pãrþi;

• succesul antreprenorului depinde în mare mãsurã decapacitatea de a sesiza ºi de a fructifica oportunitãþilepieþei;

• reuºita întreprinzãtorului presupune capacitatea dea-ºi gãsi resursele adecvate activitãþii sale în condiþiiavantajoase;

• managementul firmei presupune parcurgereasistematicã a unor etape care au ca scopprofitabilitatea;

• deciziile referitoare la viitorul firmei depind derezultatele evaluãrii afacerii;

• etica în afaceri se dovedeºte o condiþie a prosperitãþii;• interesele tuturor celor implicaþi în afaceri

(antreprenor, parteneri, furnizori, angajaþi, clienþi,comunitate) sunt convergente;

• profitabilitatea afacerilor nu este singurul scop alîntreprinzãtorilor.

În acest caz, obiectivele dumneavoastrã ca profesori aufost atinse. În termeni de antreprenoriat, am putea afirmacã iniþiativa educaþionalã vizatã de prezentul moduleste o reuºitã.

Pentru tot ceea ce aþi fãcut pentru succesul aceastuimodul, vã mulþumim!

Page 47: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR 47

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Notiţe

Page 48: A Doua Sansa Secundar Cultura Civica Profesor 2

CULTURĂ CIVICĂ • GHIDUL PROFESORULUI48

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________