2 19.02.2013 CLR

17
Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” Bacău Clasa Pregătitoare A Profesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici Proiect didactic Clasa: Pregătitoare Data: 19.02.2013 Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Comunicare în limba română Unitatea tematică: Poveştile ne învaţă Subiectul: Sunetul [l], literele „l”şi „L”, Povestea „Lebedele”, de H.C. Andersen Forma de realizare: lecţie integrată Tipul lecţiei: Predare – învăţare - evaluare Competenţe specifice : 1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 1.3 Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar; 1.5 Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute; 2.1 Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare; 2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute; 1

description

clr clasa pregatitoare

Transcript of 2 19.02.2013 CLR

Page 1: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

Proiect didacticClasa: PregătitoareData: 19.02.2013Aria curriculară: Limbă şi comunicareDisciplina: Comunicare în limba românăUnitatea tematică: Poveştile ne învaţă Subiectul: Sunetul [l], literele „l”şi „L”, Povestea „Lebedele”, de H.C. AndersenForma de realizare: lecţie integratăTipul lecţiei: Predare – învăţare - evaluare

Competenţe specifice :1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;1.3 Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar;1.5 Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;2.1 Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare;2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute;

Competențe integrate: DP 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite TIC 1.1. Recunoaşterea funcţiilor de bază ale diferitelor dispozitive digitale din mediul apropiat

1.2. Operarea simplă cu obiecte digitale (imagini, forme, sunete, simboluri grafice) în contexte specifice de învăţare ES 2.1. Recunoaşterea unor deprinderi de comportament moral-civic în grupurile de apartenenţă

2.2. Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte familiare 3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru

1

Page 2: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

Obiective operaţionale:a. Cognitive :

OC1: să recunoască povestea prezentată; OC2: să alcătuiască cât mai multe întrebări pe baza conţinutului poveştii, folosind pronumele interogative „CE”, „CINE”, „UNDE”,

„CÂND”; „DE CE”; OC3: să coreleze structura combinată a unui cuvânt la un şir de imagini OC4: să identifice sunetul [l] silabic aflat în poziţie iniţială, mediană şi finală; OC5: să stabilească corespondenţa dintre sunetul [l] şi litera „L” mare de tipar; OC6: să citească litera „L” aflată în poziţie iniţială, mediană sau finală în silabe şi cuvinte .

b. Psiho-motorii:

OM1: să îşi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor grafice; OM2: să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru; OM3: să adopte o poziţie corectă în timpul exersării scrierii.

c. Afective:

OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; OA2: vor manifesta interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de simboluri.

RESURSE:

I. Metodologice

Strategii didactice:a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţie, exerciţiul, analiza, jocul didactic, explozia stelară.b) Mijloace de învăţământ: auxiliar, fişe, planşe didactice în format electronic, laptop, videoproiector.c) Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală.

II. Temporale 2

Page 3: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă și 15 minute activități recreative. Ora este a 6-a oră din totalul de 16 ore al unității tematice.

III. Umane

Clasa are un număr de 24 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei.

IV. Bibliografice:

● ştiinţifice:

- soft educaţional: „Alfabetul din poveşti”, Editura „EDU”, - auxiliar didactic: Camelia Coman, CrinelaGrigorescu, „ABC-ul poveştilor”, Bucureşti, Editura „ART”, 2012 ● oficiale:

- Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, nr. 3656/29.03.2012

● metodico – didactice:- Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică, 1995;- Ilinca Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabacaru”, 1999;- Ioan Surdu, Ioan Dănilă, „Educaţia limbajului în grădiniţă, la grupele mare şi pregătitoare (Preabecedar)”, Editura „Egal”, 1998;- Ioan Dănilă, Ioan Surdu, „Abecedar; îndrumarul învăţătorului”, Bucureşti, „ALL Educaţional”, 2000.

3

Page 4: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

Nr. crt.

MomenteDurata

Ob.Op.

Conţinut – activităţi de învăţareStrategii

EvaluareMetode şi procedee

Mijloace de învăţământ

Moduri de organizareActivitatea

învăţătoruluiActivitatea

elevilor

1.

Moment organizatoric 2’

OA1

OA2

Asigurarea unui climat educaţional favorabil.

- Elevii pregătesc materialele ce le vor utiliza pe parcursul orei.

Conversaţia Explicaţia

Frontală

2.Captarea şi orientarea atenţiei 12’

OA1Pe videoproiector va rula o prezentare power point cu titlul “Lebedele”, de H.C. Andersen.

- Urmăresc cu interes firul evenimentelor poveştii.

conversaţia-explicaţia;expunerea;

3.

Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior 3’

OA1

Solicită numirea literelor cunoscute şiformarea unor cuvinte cu acestea.

Dintr-o pălărie copiii extrag litere învăţate, le recunosc şi formează cuvinte.

conversaţia

explicaţia

Jetoane cu litere din carton.

FrontalăIndividuală

Aprecieri globale şi individuale.

4. Anunţarea temei şi a

Informează elevii că în această lecţie vor recunoaşte şi citi litere, silabe, cuvinte învăţate şi vor face cunoştinţă Conversaţia

4

Page 5: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

obiectivelor în termeni accesibili elevilor 1’

cu o nouă literă a alfabetului limbii române. Se anunţă titlul lecţiei: Sunetul [l], literele „l”şi „L”, Povestea „Lebedele”, de H.C. Andersen

Iau act de cele semnalate.

ExplicaţiaFrontală

5.

Prezentarea optimă a conţinutului 10’

OC1

OC2

OC3

OA1

OC1

OC2

Propune elevilor să observe despre ce literă este vorba în titlul poveştii.

Cere elevilor să citească, ajutaţi de imagini, cuvintele prezentate în povestea interactivă.

Solicită elevilor un exemplu de propziţie pe care o vor analiza folosind simbolurile grafice.

„MARA VREA LA BAL.”

.

__ __ ____ __ ___ •• •• •••• •• •••

Citesc imaginile, conform cerinţelor formulate.

Spun propoziţii.

Analizează

Conversaţia

Explicaţia

Analiza

Videoproiector

Laptop

Frontală

Individuală

Observarea sistematică a elevilor

Aprecieri globale şi individuale.

5

Page 6: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

OC3

OM1

OM2

OA2

BAL___

••• [l]Câte silabe are cuvântul BAL?Unde se aude sunetul nou învăţat?Pronunţă cuvântul împreună cu copiii şi prelungesc pronunţia sunetului [l]. Ce alte cuvinte din propoziţie conţin sunetul nou învăţat?Cine poate să spună din nou propoziţia reprezentată grafic pe tablă?Se analizează un cuvânt cu literă iniţială „L”.Componenţa fonetică:Cere elevilor să observe imaginea titlu de la începutul poveştii.Explică semnul grafic „L”.Se rosteşte sunetul corespunzător [l] și se lucrează pe auxiliarul didactic.

propoziţia aleasă.

Răspund cerinţelor.

Vor scrie după model literele ,,l” şi ,,L”.

Exersează scrierea literei în aer, pe bancă, pe

Conversaţia

Explicaţia

Analiza

Auxiliar didactic

Frontală

Individuală

Observarea sistematică a elevilor.

Aprecieri globale şi

individuale.

6

Page 7: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

caiet.

6. Dirijarea învăţării 10’

OC1

OC2

OC3

OC4

OM1

OM2

OA1

OA2

OC1

OC2

OC3

Afişează la alfabetarul clasei litera „L” şi planşa cu imaginea pentru literele „l” şi „L”.Invită copiii la o provocare. Pe o stea mare este scris titlul poveştii prezentate la începutul orei. Cinci copii extrag câte o întrebare.Fiecare copil din cei cinci îşi alege câţiva colegi, organizându-se astfel în cinci grupe de lucru.Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor.La expirarea timpului(moment marcat de unsemnal sonor), fiecare echipă desemnează un reprezentant, care vine pe covor în jurul steluţei mari şi comunicăîntrebările elaborate.Se apreciazăîntrebările copiilor,efortul acestora de a

Urmăresc cu atenţie învăţătorul.

Copiii ascultă cu atenţie propunerile învăţătoarei.

Răspund solicitărilor.

Fiecare echipă desemnează un reprezentant pentru a oferi răspunsul.

Conversaţia

Explicaţia

Analiza

Jocul didactic

Conversaţia

Explicaţia

Explozia stelară

Analiza

Jocul didactic

Carte cu povestea

„Lebedele”.

Stele colorate

Frontală

Pe grupe

Pe grupe

Observarea sistematică e elevilor.

Aprecieri globale şi individuale.

Aprecieri

7

Page 8: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

OM1

OA2

formula întrebări, creativitatea în adresarea întrebărilor şi aflarea cauzalităţii, precum şi modul de cooperare şi interacţiune.

globale şi individuale.

7.

Obţinerea performanţei şi conexiunea inversă (feed-back-ul) 5’

OC4OC5OA1OM2OM3

Fiecare echipă va găsi cuvinte, din poveste, care conţin sunetul [l].

Răspund solicitărilor.

ConversaţiaExplicaţiaAnalizaJocul didactic

Imagini din poveste Pe grupe Aprecieri

gloable şi individuale.

8.Retenţia şi transferul 2’

OC1OC4OA1OM1

Scrie pe tablă cuvintele fiecărei echipe şi omite intenţionat scrierea literei nou învăţate.

Copiii scriu litera lipsă.

ConversaţiaExplicaţiaExerciţiul

Frontală şi individuală

Aprecieri gloable şi individuale.

9. Evaluarea activităţii 5’

OC1OC2OC3OC4OA1OM1OM2OA2

Împarte o fişă spre a fi completată de către elevi.Cere acestora să observe imaginile şi să identifice sarcina de lucru.Fişa nr.1: 1. Citiţi şi potriviţi fiecare cuvânt din pagina scrisă cu imaginea corespunzătoare;

Rezolvă cerinţele.

Conversaţia

ExplicaţiaFişa de lucru nr.1

IndividualăAprecieri globale şi individuale

8

Page 9: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

Nume 2. Parcurgeţi labirintul, apoi decorează fundiţa cu literele „l” şi „L”. 3. Scrie după model.

9

Page 10: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

10

Page 11: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

Întrebări posibile:

Echipa nr.1 Echipa nr.2

CE a făcut regina cea rea? CINE a făcut rău copilor?

CE îi lipsea Elizei? CINE o iubeşte pe Eliza?

CE a făcut regina cu băieţii? CINE redeveneau oameni noaptea?

CE i-a făcut regina Elizei? CINE a ţesut o plasă din nuiele?

CE culoare avea apa? CINE a visat o zână strălucitoare?

Echipa nr.3 Echipa nr.4

CÂND se preschimbau în lebede prinţii? UNDE înnoptau lebedele?

CÂND îmbrăcă Eliza din nou haine regale? UNDE locuia familia regală?

CÂND nu mai avea decât o mânecă de ţesut? UNDE s-a întălnit Eliza cu bătrâna?

11

Page 12: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

Echipa nr.5

DE CE nu o iubea mama vitregă pe prinţesa Eliza?

DE CE era atât de rea regina?

DE CE i-a ajutat pe băieţi Eliza?

DE CE e importantă familia?

12

Page 13: 2  19.02.2013 CLR

Şcoala Gimnazială „MIRON COSTIN” BacăuClasa Pregătitoare AProfesor pentru învăţământul primar Ioana Drăghici

13