Studiu de Fezabilitate 1000mp

59
Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate Studiu de fezabilitate pagina 1 din 59 STUDIU DE FEZABILITATE PROIECT MODEL Fermă de legume in spatii protejate - 1000 mp - Solicitant: Ion Vasile Intreprindere Individuala Adresa: C C o o m m u u n n a a G G h h e e r r a a s s e e n n i i , , J J u u d d e e t t u u l l B B u u z z ă ă u u Reprezentant: I I o o n n V V a a s s i i l l e e Tel./Fax: 0 0 7 7 2 2 2 2 . . 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 E E m m a a i i l l : : [email protected]

description

Studiu de Fezabilitate 1000mp

Transcript of Studiu de Fezabilitate 1000mp

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 1 din 59

  STUDIU DE FEZABILITATE

  PROIECT MODEL

  FFeerrmm ddee lleegguummee iinn ssppaattiiii pprrootteejjaattee

  - 1000 mp -

  Solicitant:

  Ion Vasile Intreprindere Individuala

  AAddrreessaa:: CCoommuunnaa GGhheerraasseennii,, JJuuddeettuull BBuuzzuu

  RReepprreezzeennttaanntt: IIoonn VVaassiillee

  TTeell..//FFaaxx:: 00772222..111111..111111

  EEmmaaiill:: [email protected]

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 2 din 59

  Foaie de capat

  S.C. PROIECTANT S.R.L.

  Echipa de proiect Nume Semnatura

  Sef de proiect

  Proiectat

  Desenat

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 3 din 59

  Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati

  Ferma de familie

  - pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj-

  Cuprins: I. Partile scrise ..................................................................................................................... 4 1. Date generale ................................................................................................................... 4 1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia ....................................... 4 1.2. Scurt istoric al solicitantului ................................................................................................ 4 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ................................................................................... 4 2. Descrierea proiectului ........................................................................................................ 5 2.1. Denumirea investiiei ......................................................................................................... 5 2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)S.C. Proiectant S.R.L. ......................... 5 2.3. Descrierea investitiilor ........................................................................................................ 9 2.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. .......................................................... 11 2.5. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor. ...................... 11 2.6. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului .................................. 12 2.7. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite n implementarea proiectului. ...................................................................................................... 14 3. Date tehnice ale investitiei................................................................................................ 18 3.1. Date generale ................................................................................................................. 18 3.2. Caracteristicile principale ale construciilor ......................................................................... 18 3.3. Structura constructiv ...................................................................................................... 19 3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor .................................................................... 19 3.5 Instalaii aferente construciilor ......................................................................................... 20 3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora ................................................................ 20 3.7 Avize i acorduri .............................................................................................................. 20 3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). .................................................. 20 4 Durata de realizare (luni) i etape principale ...................................................................... 26 5. Costul estimativ al investiiei ................................................................................................ 37 6. Finanarea investiiei ........................................................................................................ 49 7. Date privind fora de munc ............................................................................................. 50 II. Prile desenate .............................................................................................................. 51 III. Proiectii financiare si indicatori financiari ............................................................................ 54 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ................................... 54 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ........................................................... 56 9.3 Indicatori financiari .......................................................................................................... 59

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 4 din 59

  CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI

  FERMA DE FAMILIE

  -pentru proiecte care prevad lucrari de constructii i/sau montaj-

  I. PARTILE SCRISE

  1. DATE GENERALE

  1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

  1. Denumire solicitant :Ion Vasile, Inteprindere Individuala 2. Sediul social: Comuna Gheraseni , Judetul Buzau

  3. Cod unic de inregistrare: 13000000

  4. Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/10.01.2014

  1.2. Scurt istoric al solicitantului Inteprinderea Individuala Ion Vasile a fost nfiintata n anul 2014.

  Pana n prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri. Ca urmare a relizarii investitiei exploatatia agricola va avea o dimensiune economica de 3.6 UDE

  1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati) Activitatea principala a solicitantului este:Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor

  cod CAEN 0113, domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor spatii protejate.

  1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu

  precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

  Denumire mijloc fix Data achizitiei

  Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant

  -Lei-

  Bucati

  1.CLADIRI TOTAL

  1.1 detaliati..

  1.n detaliati

  2.UTILAJE TOTAL

  2.1 detaliati..

  2.n detaliati

  3.ANIMALE

  3.1 detaliati..

  3.n detaliati

  4.ALTELE - detaliati

  TOTAL

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 5 din 59

  Intreprinderea Individuala Ion Vasile nu detine in prezent mijloace fixe sau mobile.

  TERENURI

  Nr. crt

  Amplasare Judet/Localitate

  Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

  Valoarea contabila - Lei-

  Regim juridic

  1. Comuna Gheraseni, Judetul Buzau

  1300 mp Teren arabil

  1.000 Lei

  Ion Vasile , Intreprindere Individuala conform Contractului

  de vanzare cumparare nr. 60/01.01.2014

  2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  2.1. Denumirea investiiei Investitia care face obiectul prezentului studiu are drept scop infiintarea, in comuna Gheraseni, judetul Buzau a

  unei ferme de legume in spatii protejate, a carei capacitate va fi de 1.000 mp. Soiurile de legume cultivate sunt: tomate, castraveti i spanac.

  2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)S.C. Proiectant S.R.L. Sediu social: Str. Nicolae Balcescu, nr.11, Buzau Tel/Fax : 0238.000.000; 0338.000.000; office@proiectant_general.ro Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

  Data intocmirii studiului de fezabilitate: 01.04.2014 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4654 Lei (curs BCE din data de 01.04.2014) Proiectul urmrete creterea competitivitii Intreprinderii Individuale i utilizarea mai bun a resurselor umane din ferma pentru obinerea unor producii si venituri care s le asigure un nivel de trai la standardele momentului.

  Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, in comuna Gheraseni, judetul Buzau a unei ferme de legume in spatii protejate, pe o suprafata de 1.000 mp. Sera/solar va fi formata din 2 module, structura metalica, acoperit cu folie de plastic n sistem dublu gonflabil, dotat cu sisteme de irigatii i fertirigare prin picurare;

  Soiurile de legume cultivate in sera/solar sunt: tomate, castraveti si spanac .

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 6 din 59

  Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosapa, freza, plug, etc. Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul agricol vegetal, respectiv Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

  Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

  Obiectiv general

  Cresterea competitivitatii Intreprinderii Individuale Ion Vasile, printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

  Prin infiintarea unei sere/solar de legume pe o suprafata de 1000mp, echipata cu sistem de irigatii i fertirigare prin picurare, va crete competitivitatea intreprinderii individuale, fiind indeplinit obiectivul general al masurii.

  Factorii care determina performanta economico-financiara a Intreprinderii Individuale sunt:

  Creterea productiei pe unitatea de suprafata: 2,5-3 kg/mp la tomate, 5-6 kg/mp la castraveti si 2 -4 kg/mp la spanac (productivitatea/mp variaza in functie de soiul de legume cultivat);

  Obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare i de calitate superioara realizate prin cultivarea in spatii protejate aplicand o tehnologie adecvata i echipamente performante(sisteme de irigatii i fertirigare, etc.).

  Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca- Intreprinderea individuala va crea un loc de munca

  Prevederile standardelor naionale i comunitare de calitate, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete , in funcie de caracteristicile comerciale ale acestor produse , printr-un sistem unic de evaluare.Conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete i de conditionare.

  De asemenea, proiectul propus de Ion Vasile Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

  Obiective specifice:

  Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice precum i producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile.

  Ion Vasile Intreprindere Individuala va aplica pentru sera/solar de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea de folii din plastic coextrudat multistrat cu inalt randament termic i optima rezistenta mecanica.

  Sistemul de irigatii i fertirigare prin picurare, sistemu de pompare a apei alimentata cu energie din surse regenerabile , motosapa ( cu plug , freza, etc.) sunt instalaiile i echipamentele noi ce vor asigura desfasurarea in conditii optime a fluxului tehnologic, o productivitate a muncii crescute i obtinerea de produse de calitate.

  In funcie de cerinele pieei Intreprinderea Individuala isi va putea diversifica productia prin cultivarea de patrunjel, ceapa verde, salata verde, etc.;

  Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

  Acest obiectiv va fi indeplinit prin achizitionarea noilor instalatii i echipamente nepoluante (sistemelor performante de irigatiii si fertirigare, sistemul de pompare a apei alimentata cu energie din surse regenerabile i

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 7 din 59

  sistem lateral de aerisire actionat manual) ce sunt in conformitate cu legislaia in vigoare din domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate

  fazele fluxului tehnologic, astfel:

  Prevenirea degradarii solului si mentinerea fertilitatii acestuia va fi posibila prin efectuarea lucrarilor in

  perioadele prevazute in tehnologie si selectarea produselor (ingrasaminte, pesticide) care asigura

  complementaritatea cu elementele nutritive din sol;

  Prin sistemul de pompare a apei alimentata cu energie din surse regenerabile se asigura necesarul de

  apa in perioadele caniculare, avand un randament maxim.

  Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea,

  irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor.

  Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.

  Mecanizarea lucrarilor va face posibila infiintarea i intretinerea culturilor in timp optim, ceea ce va contribui la obtinerea de productii superioare atat cantitativ cat i calitativ, fapt ce genereaza creterea veniturilor intreprinderii individuale conform obiectivului specific.

  Veniturile estimate de intreprinderea individuala pe parcursul celor 5 ani vor fi de 52,000 lei/an .

  Cultivarea, sortarea, ambalarea, manipularea legumelor, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata. Mai mult decat atat, cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.

  Dupa implementarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin

  indeplinirea obiectivelor operationale.

  Obiective operationale

  Obiective de ordin tehnic

  Sera/solar este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime

  recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 110 km/h si zapada (50kg/mp

  incarcare verticala).

  Utilajele si echipamentele agricole prevazute a fi achizitionate (motosapa, freza, plug , rarita, etc) vor fi

  folosite in fluxul tehnologic, ce vor crea conditii favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor, cresterea productivitatii muncii si obtinerea unor productii mai mari.

  Obiective de ordin economico-financiar

  Cresterea viabilitatii economice . La infiintarea culturilor Intreprinderea individuala va folosi rasaduri i samanta certificata, cu o perioada de vegetatie cat mai scurta si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce

  va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Individuala o crestere substantiala a veniturilor, prin orientarea spre cultivare de legume cu cerere pe piata.

  Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o

  perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.

  Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

  Obiective de mediu

  Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor tehnologii de cultivarea legumelor prietenoase cu mediul, se asigura siguranta alimentara a consumatorilor, n raport cu eficiena economic a utilizrii produselor de uz fitosanitar i a fertilizanilor.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 8 din 59

  Creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila i imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora prin instalarea de panouri fotovoltaice ce vor genera energia necesara sistemului de pompare a apei pentru irigatii i fertirigare.

  Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin

  normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

  Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei

  Sera/solarul de legume propusa prin proiect va fi aplasat pe o suprafata de 1300 mp si va avea o suprafata efectiva cultivata cu legume de 1.000 mp , cu posibilitatea cultivarii legumelor pe toata perioada anului.

  Soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si spanac) si estimarea capacitatilor de productie s-

  a realizat in baza parametrilor tehnologici de productie. Cultura spanacului in sere/solarii se face in sistemul culturilor succesive, inainte sau dupa cultura de baza(tomate, castraveti, etc.).

  Parametrii tehnologici de productie UM Spanac Tomate Castraveti

  Suprafata totala mp 1000 500 500

  Cicluri de productie cicluri/an 1 1 1

  Productivitate medie kg/mp/luna 2 3 5

  Perioada de recoltare luni 1 4 4

  Productie anuala totala kg/an 2000 6000 10000

  Capacitatile de productie estimate a se realiza pe urmatorii 5 dupa implementarea proiectului sunt prezentate

  in urmtorul tabel:

  Capacitati de productie

  Denumirea

  culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

  Spanac kg 2000 2000 2000 2000 2000

  Tomate kg 6000 6000 6000 6000 6000

  Castraveti kg 10000 10000 10000 10000 10000

  Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat, asa cum rezulta din Studiului pentru determinarea zonelor cu potential Anexa 10 la ghidul solicitantului masura 121.

  Comuna Gheraseni din judetul Buzau unde va fi implementat proiectul are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile.

  Pentru a ajunge la cresterea competivitatii exploatatiei si la optimizarea tehnologiilor de cultura administratorul intreprinderii este foarte atent la alegerea celor mai bune variante tehnologice , aplicand in

  special fertilizanti si efectuand lucrari de pregatire a solului si a patului germinativ in perioada optima si in doze

  corespunzatoare cerintelor de sol , precum si utilizarea de soiuri si hibrizi ce au confirmat deja productii ridicate in zona.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 9 din 59

  2.3. Descrierea investitiilor

  Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta

  sub forma tabelara:

  Investitia/utilajele care se

  realizeaza pentru

  adaptarea la standarde

  Valoarea Lei Standardul la

  care se face

  adaptarea

  Termenul

  de gratie al

  standardului

  Termenul de realizare

  a investitiei*

  Nu este cazul. Proiectul se refera la infiintarea unei sere /solar de legume.

  Bugetul indicativ ce cuprinde valoarea totala a investitiei de 33,225 euro , din care : Valoare ajutor public nerambursabil: 13,002 euro , ce reprezinta 50% din valoarea eligibila a investitiei, Aport propriu : 7,222 euro , Credite contractate: 13,002 euro

  Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)

  Masura 121

  Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile

  Cheltuieli neeligibile

  Total

  EUR EUR EUR

  1 2 3 4

  Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

  0 0 0

  1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 0

  1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0

  1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

  0 0 0

  Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

  4,473 0 4,473

  Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

  1,902 45 1,947

  3.1 Studii de teren 350 0 350

  3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 404 0 404

  3.3 Proiectare si inginerie 655 0 655

  3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 45 45

  3.5 Consultanta 0 0 0

  3.6 Asistenta tehnica 493 0 493

  Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 8%

  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 19,248 0 19,248

  A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 19,248 0 19,248

  4.1 Constructii si instalatii 14,250 0 14,250

  4.2 Montaj utilaj tehnologic 3,600 0 3,600

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 850 0 850

  4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

  548 0 548

  4.5 Dotari 0 0 0

  4.6 Active necorporale 0 0 0

  B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0

  Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 10 din 59

  Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0

  Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0 0

  Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0 0

  Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0

  Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 380 1,066 1,446

  5.1 Organizare de santier 200 0 200

  5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 200 0 200

  5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

  5.2 Comisioane, taxe 180 1,066 1,246

  5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0

  Procent cheltuieli diverse si neprevazute

  Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0

  6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

  6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

  TOTAL GENERAL 26,003 1,111 27,114

  Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

  ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0

  TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 26,003 26,003

  Valoare TVA 6,111 6,111

  Total general inclusiv TVA 33,225

  VALOAREA PROIECTULUI

  Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului

  Justificativ 01.04.2014

  Curs EUR 4.4654

  LEI EUR

  VALOARE TOTALA 148,365 33,225

  VALOARE ELIGIBILA 116,115 26,003

  VALOARE NEELIGIBILA 32,250 7,222

  Plan financiar Cheltuieli eligibile

  Cheltuieli neeligibile

  Total

  Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)

  13,002 13,002

  Cofinantare privata, din care: 13,002 7,222 20,224

  - autofinantare 7,222 7,222

  - imprumuturi 13,002 13,002

  TOTAL PROIECT 26,003 7,222 33,225

  Procent contributie publica 50%*

  Avans solicitat 6,501

  Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

  50% Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

  *Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se va majora cu 10% pentru investiiile realizate de Intreprinderea Individulala Ion Vasile,incadrandu-se n categoria de tineri agricultori cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanare; ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 50%.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 11 din 59

  2.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

  Legumele fac parte zilnic din ratia alimentara a omului , fie n stare prospata fie prelucrata, acestea avand o importanta economica deosebita, atat pentru producatorul cat i pentru consumatorul de legume.

  Situatia sectorului legumicol din Romania:

  Conform datelor Institutului National de Statistica (INS), productia de legume din 2012, fara cartofi, a totalizat

  3,4 milioane de tone, in scadere cu 719.000 tone, comparativ cu 2011, din cauza scaderii productiilor medii la hectar si a suprafetelor cultivate. Productiile au fost mai mici la tomate (-28,2%), castraveti (-25,5%), ardei (-

  20,1%), morcovi (-18,7%), ceapa (-14,5%), pepeni verzi si galbeni (-14,0%), varza (-4,9%). n anul 2012 suprafata cultivata cu legume a scazut cu 9.000 de hectare, de la 263.000 in 2011 la 254.000 hectare.

  Din punct de vedere al suprafetei, sectorul privat controleaza cea mai mare parte a cca. 98% restul fiind in

  administrarea statului prin statiunile de cercetare sau ADS. Datele statistice indica faptul ca principalele legume produse in Romania, in ordinea cantitatii, sunt cartofii,

  urmati de varza, rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei. Desi Romnia dispune de conditii favorabile pentru cultivarea legumelor, degradarea sistemului horticol a condus la intrarea pe piata romaneasca a legumelor din import : tomate, ardei, castraveti, mazare, cartofi , ceapa etc. Importul de legume se realizeaza din motive de suplinire a cererii, nu a aduce ceva ce nu se cultiva

  la noi in tara.

  In ultimul an, in urma unei analize de piata, se constata o scadere a importurilor de legume i produse din legume; astfel in anul 2012 a sczut cu 13,4% fata de cel mai inalt nivel din perioada analizata, anul 2011, dar inca depaseste cu 13,2% anul de referinta 2006 unde s-a inregistrat un nivel minim. In judetul Buzau sectorul horticol ofera oportunitati reale de investitii datorita suprafetelor mari de teren agricol

  de care dispune, rezultatelor bune inregistrate la unele culturi precum i cererea ridicata de produse legumicole. Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Ion Vasile Intreprindere Individuala din judetul Buzau, solicitantul propunandu-si infiintarea unei sere/solar de legume

  (tomate, castraveti si spanac) pe o suprafata de 1000mp , cu echipamente performante, care sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului legumicol la nivel judetean, oferind consumatorilor legume proaspete, cu o

  valoare alimentara ridicata. Ca urmare a realizarii investitiei Intreprindere Individuala Ion Vasile va reusi sa se

  adapteze i sa faca fata nevoilor actuale ale pietei , reducand costurile i obtinana o calitate i cantitate buna a productiei prin executarea la timp i cu randament maxim al lucrarilor.

  Existenta programului FEADR prin Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole constituie o oportunitate i ajuta prin cofinantare la realizarea i recuperarea in cel mai scurt timp a investitiei, dect daca aceasta ar firealizata integral din surse proprii.

  Prin implementarea proiectului se va reusi eficientizarea activitatii Intreprinderii individuale , i anume: obtinerea de productii ridicate pe unitatea de suprafata; posibilitatea de a executa lucrarile in perioada optima;

  consum redus de carburant ; creterea randamentului de lucru; tehnologii prietenoase cu mediul

  Toi acesti factori vor conduce implicit la creterea competitivitatii fata de alti producatori care dein i folosesc utilaje depasite tehnic i moral , i in final la creterea competitivitatii exploatatiei agricole reusind in acest fel sa faca fata concurentei.

  2.5. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.

  Nu este cazul.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 12 din 59

  2.6. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

  Caracteristici generale ale pietei produselor

  Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece

  productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent.

  De exemplu, conform datelor statistice, in anul

  2007 s-a inregistrat o scadere cu 15,5% a productiei medii de tomate fata de anul 2006, dar

  incepand cu anul 2008 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ

  cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este

  ceva mai semnificativa, de 14% raportata la anul 2010. Cea mai mare scadere din aceasta perioada

  este inregistrata n anul 2012 de respectiv 16,4 % fata de anul 2006 , iar fata de anul precedent

  inregistreaza o scadere de 21,8%. Sursa : INS Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona

  obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri. Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata

  romaneasca. In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special

  cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul i calitatile produselor romanesti sunt recunoscute i apreciate de consumatori, acetia preferndu-le n detrimentul produselor de alt provenien. In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum

  mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor, inregistrand n 2012 un nivel mai ridicat cu 27% fata de anul 2008. n Romnia, consumul anual de fructe i legume este de aproximativ 120 kg/cap de locuitor, fa de media UE, care este ntre 180-200 kg/cap de locuitor.

  Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

  Procesul de productie este conditionat de aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibil, cat i de desfacerea productiei realizate.

  Aprovizionarea cu aceste materii prime se face de ctre administratorul Intreprinderii Individuale in fuctie de raportul calitate/pret i pe baza stabilirii unui necesar de la firme specializate in comercializarea acestora.

  Nu exista nici un risc la aprovizionare cu materii prime i materiale deoarece in acest domeniu se inregistreaza o oferta foarte buna pe piata, existand foarte multe firme cu acest obiect de activitate.

  Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 1.250 bucati rasaduri tomate/an,

  1.100 buc./an rasaduri castraveti, 2 kg samanta spanac /an.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 13 din 59

  POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

  Denumire furnizor de materii

  prime/materiale

  auxiliare/produse/servicii

  Adresa Produs furnizat si cantitate

  aproximativa

  Valoare

  aproximativa

  -Lei-

  % din total

  achizitii

  SC RASADURI SRL Buzau Rasad 2350 44.6%

  SC MATERIAL BIOLOGIC LEGUME SRL

  Buzau Samanta 47 0.9%

  SC Tratamente Sere si Solarii SRL Buzau Dezinfectanti sol, fertilizanti Tratament daunatori

  1245 23.6%

  SC Folii Sere si Solarii SRL, Alti furnizori material auxiliare

  Bucuresti Folie plastic, sfoara, alte materiale 1528 29.0%

  SC Carburant SRL Buzau Carburant 100 1.9%

  POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

  Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare

  -Lei -

  % din vanzari

  1 SC APROZAR SRL, Buzau 7000,00 38.90%

  2 SC SUPERMARKET SRL, Buzau 6000.00 33.33%

  3 SC HIPERMERKET SRL, Buzau 5000,00 27.77%

  Productia obtinuta va fi vanduta la firme care prelucreaza sau comercializeaza legume.

  Pe termen scurt Intreprinderea Individuala intentioneaza sa inchirieze o masina de transport, astfel incat distributia sa se realizeze cu precadere catre consumatorii finali, prin forte proprii de desfacere si mai putin prin

  intermediul distribuitorilor.

  Pe termen lung, isi va dezvolta strategia de marketing, indreptandu-se catre clienti din zone unde aceste produse sunt vandute la preturi mai mari decat in alte regiuni unde exista supraproductii.

  Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste desfacerea produselor, cererea pentru legumele obtinute in sistem clasic, pe substrat natural (sol) existand practic din abundenta pe

  piata.

  Analiza concurentei

  Concurenta cu care se va confrunta este constituita in principal de mici producatori locali i importatori de legume. Principalii concurenti locali ai Intreprinderii Individuale sunt: Ioana Rosioara PFA , Asociatia Familiala

  SC, Fructe si Legume SRL.

  Importul de legume nu reprezinta un risc pentru Intreprinderea individuala in a patrundere pe piata locala i pe termen mai lung pe alte piete geografice, fapt datorat tendintei consumatorilor de a se orienta spre produsele

  autohtone de o calitate superioara.

  Strategia de piata

  Prin implementarea proiectului solicitantul isi propune creterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun , determinat de reducerea costurilor i a unui ranadament de productie sporit . Va cultiva si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc).

  Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza oferirea unor produse de o calitate superioara comparativ cu

  concurenta ce pot fi vandute la un pret mai mare. Diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon adica

  mai mari in extra sezon i adaptate la piata in perioadele de sezon.

  Pentru distributia produselor , solicitantul va apela la inchirierea unei masini de transport cu temperatura

  controlata,realizand livrarea in conditii optime i asigurand mentinerea nutrientilor i aromelor .

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 14 din 59

  Pentru promovare va adopta o strategie de fidelizare a clientilor prin calitatea constanta a produselor si seriozitatea in respectarea obligatiilor contractuale.

  2.7. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite n implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.

  Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

  Obiectivele generale si

  obiectivele specifice

  Obiectivele urmarite

  prin proiect

  Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

  EG1 Proiectul respecta: - conformitatea cu obiectivul

  general al msurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a

  resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea

  standardelor nationale si a standardelor comunitare

  - i cu cel puin unul din obiectivele specifice:

  Prin infiintarea unei sere/solar de legume pe o suprafata de 1000mp, echipata cu sistem de irigatii i fertirigare prin picurare, va crete competitivitatea intreprinderii individuale , fiind indeplinit obiectivul general al masurii. Factorii care determina performanta economico-financiara

  a Intreprinderii Individuale sunt: Creterea productiei pe unitatea de suprafata: 2,5-3 kg/mp la tomate, 5-6 kg/mp la castraveti si 2 -4

  kg/mp la spanac (productivitatea/mp variaza in functie de soiul de legume cultivat);

  Obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare i de calitate superioara realizate prin cultivarea in spatii

  protejate aplicand o tehnologie adecvata i echipamente performante(sisteme de irigatii i fertirigare, etc.). Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de

  munca- Intreprinderea individuala va crea un loc de munca Prevederile standardelor naionale i comunitare de calitate, asigura uniformitatea clasificarii legumelor

  proaspete, in funcie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evaluare.

  Conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete i de conditionare.

  a) Introducerea i dezvoltarea

  de tehnologii i procedee noi,

  diversificarea produciei, ajustarea

  profilului, nivelului i calitii

  produciei la cerinele pieei inclusiv

  a celei ecologice, precum i

  producerea i utilizarea de energie

  din surse regenerabile;

  Ion Vasile Intreprindere Individuala va aplica pentru sera/solar de legume tehnologii si procedee noi

  prin folosirea de folii din plastic coextrudat multistrat cu inalt randament termic i optima rezistenta mecanica. Sistemul de irigatii i fertirigare prin picurare, sistemul de pompare a apei alimentata cu energie din surse regenerabile , motosapa ( cu plug , freza, etc.) sunt

  instalaiile i echipamentele noi ce vor asigura desfasurarea in conditii optime a fluxului tehnologic ,o productivitate a muncii crescute i obtinerea de produse de calitate. In funcie de cerinele pieei Intreprinderea Individuala isi va putea diversifica productia prin cultivarea de patrunjel, ceapa verde, salata verde, etc.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 15 din 59

  b) Adaptarea exploataiilor la

  standardele comunitare;

  Acest obiectiv va fi indeplinit prin achizitionarea noilor instalatii i echipamente nepoluante (sistemelor performante de irigatiii si fertirigare, sistemul de pompare

  a apei alimentata cu energie din surse regenerabile i sistem lateral de aerisire actionat manual) ce sunt in

  conformitate cu legislaia in vigoare din domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a

  produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:

  Prevenirea degradarii solului si mentinerea fertilitatii

  acestuia va fi posibila prin efectuarea lucrarilor in

  perioadele prevazute in tehnologie si selectarea produselor (ingrasaminte, pesticide) care asigura

  complementaritatea cu elementele nutritive din sol; Prin sistemul de pompare a apei alimentata cu energie

  din surse regenerabile se asigura necesarul de apa in

  perioadele caniculare, avand un randament maxim.

  Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si

  fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor.

  c) Creterea veniturilor

  exploataiilor agricole sprijinite;

  Mecanizarea lucrarilor va face posibila infiintarea i intretinerea culturilor in timp optim, ceea ce va contribui la

  obtinerea de productii superioare atat cantitativ cat i calitativ, fapt ce genereaza creterea veniturilor intreprinderii individuale conform obiectivului specific.

  Veniturile estimate de intreprinderea individuala pe

  parcursul celor 5 ani, dup implementarea investitiei, vor fi de 52,000 lei/an .

  Cultivarea, sortarea, ambalarea, manipularea legumelor, reprezinta o activitate care aduce valoare

  adaugata. Mai mult decat atat, cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.

  d) Sprijinirea membrilor

  grupurilor de productori sau ai

  altor forme asociative n vederea

  ncurajrii fenomenului de asociere.

  Nu este cazul

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 16 din 59

  Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei

  generale generala se va prezenta sub forma tabelara:

  Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele

  urmarite

  prin proiect

  Descrierea modului in care se

  urmareste atingerea

  obiectivelor*

  EG2 - Proiectul s fie n acord cu:

  a) potenialul agricol al zonei20 i

  b) s demonstreze mbuntirea performanei

  generale a exploataiei agricole la data drii n

  exploatare a investiiei:

  a) Proiectul propus spre finantare

  este in acord cu potentialul agricol al zonei, legumele cultivate de Ion

  Vasile Intreprindere Individuala

  corespund zonei cu potential ridicat.

  b) Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse

  cu valoare adaugata mare si cu o

  calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale

  a exploatatiei agricole.

  Obiective tehnice:

  - achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje,

  echipamente etc, care determin creterea

  productivitii muncii, mbuntirea calitii

  produselor agricole, introducerea de tehnologii

  performante, mbuntirea condiiilor de lucru;

  - construirea i/sau modernizarea cldirilor

  operaionale care conduc la asigurarea conformitii

  cu standardele comunitare;

  - diversificarea produciei n funcie de cerinele

  pieei, realizarea de noi produse i introducerea de

  noi tehnologii .

  Obiective economico-financiare:

  - reducerea costurilor de producie i creterea

  rentabilitii economice a exploataiei agricole;

  Utilajele si echipamentele

  agricole prevazute a fi achizitionate

  (motosapa , freza, plug , rarita, etc)

  vor fi folosite in fluxul tehnologic, ce vor crea conditii favorabile pentru

  cresterea si dezvoltarea plantelor, cresterea productivitatii muncii si

  obtinerea unor productii mai mari.

  Sera/solar este proiectat special

  pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime

  recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi

  puternice 110km/h si zapada mare

  (50kg/mp incarcare verticala).

  Nu este cazul.

  La infiintarea culturilor Intreprinderea

  individuala va folosi rasaduri i samanta certificata, cu o perioada de

  vegetatie cat mai scurta si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va

  conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 17 din 59

  - creterea valorii adugate brute (VAB ) a

  exploataiei agricole.

  - creterea viabilitii economice.

  Obiective de mediu

  - reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o

  mai bun gestionare a deeurilor rezultate din

  activitatea de producie;

  - reducerea emisiilor de amoniac (i a altor gaze), n

  special n exploataiile de cretere a animalelor prin

  respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igien

  i de bunstare a animalelor;

  - asigurarea respectrii cerinelor fitosanitare,

  ecologice etc.;

  creterea gradului de utilizare a surselor de

  energie regenerabil i mbuntirea eficacitii

  folosirii acestora.

  agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea

  individuala o crestere substantiala a

  veniturilor, prin orientarea spre cultivare de legume cu cerere pe

  piata.

  Indicatorii economico-financiari

  obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea

  de finantare si respecta limitele

  impuse de programul de finanta.

  Nu este cazul.

  Pentru a demonstra cresterea

  viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o

  perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei

  Nu este cazul

  Nu este cazul

  Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor tehnologii

  prietenoase cu mediul de cultivarea legumelor, se asigura siguranta

  alimentara a consumatorilor, n raport cu eficiena economic a utilizrii produselor de uz fitosanitar i a fertilizanilor

  Toate utilajele si echipamentele care

  vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin

  normele de mediu astfel incat noua

  investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

  Creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila i imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora prin instalarea de panouri fotovoltaice ce vor genera energia necesara sistemului de pompare a

  apei pentru irigatii i fertirigare.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 18 din 59

  3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

  3.1. Date generale

  3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea)

  Amplasamentul investitiei va fi construit n Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, judetul Buzau, comuna Gheraseni,

  pe o suprafata de 1300mp n proprietatea Intreprinderii Individuale Ion Vasile .

  Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren arabil.

  Destinatia terenului (cf. C.U) este: Infiintare ferma de legume in spatii protejate.

  3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice,

  nivelul maxim al apelor freatice, date climatice)

  Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore. Amplasarea obiectelor pe planul general va respecta in principiu amplasarea propusa in plansa A1-Plan general.

  Regiunea are un climat bland datorita efectelor de fohn caracteristice Subcarpatilor de Curbura. Relieful local de

  depresiune inchisa de jur imprejur de dealuri inalte a creat conditii topoclimatice de adapost fata de climatul de

  nuanta continentala din Campia Romana. Sub aspect geologic solurile sunt reprezentate de cernoziomuri

  tipice, predominand solurile de calitate, clasele I i II.

  Din punct de vedere geotehnic, terenul este format dintr-un praf argilos sau nisipos macroporic cu o grosime

  de 2,5-3,0 m care necesita masuri speciale la proiectarea fundatiilor.

  Apa freatica se afla la adancime de 6-7m de la terenul natural care urca n anotimpurile ploioase i coboara n

  timpul secetei.

  3.2. Caracteristicile principale ale construciilor

  Investitia propusa este infiintarea unei ferme de legume in spaiu protejat

  3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i

  nlimea acestora, volumul construit.

  Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de legume in spatiu protejat va fi amplasata pe o suprafata de 1300 mp in proprietatea Intreprinderii Individuale Ion Vasile , cu o suprafata construita de

  1000mp.

  Sera /solar va fi formata din 2 MODULE cu:

  Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m

  Latime travee : 10,0 m

  Aria construita : 1.000,00 mp

  Aria desfasurata: 1.000,00 mp

  Regim de inaltime: Parter

  Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)

  Inaltimea minima la cornisa: +2.30 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)

  Inaltime utila parter : minim 2.30 m maxim 4.00 m

  Volum construit: 4300,00 mc

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 19 din 59

  3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.

  Pentru alimentare cu energie electrica se propune montarea unui KIT FOTOVOLTAIC 840W pentru

  asigurarea energiei format din panouri fotovoltaice policristaline 280W ,de dim: 1956*992*50mm

  Pentru alimentare cu apa se propune nfiinarea unui put forat de adancime 30 m pentru asigurarea apei necesare irigarii culturilor. Este prevazut cu un camin de vizitare si se va folosi tub din PVC cu diametrul de

  125mm.

  3.3. Structura constructiv

  Descrierea constructiva a serei/solar de legume

  Sera/solar este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata

  (inaltimea la jgheab: 2,30 m inaltimea la coama: 4,00 m ), ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 110 km/h si zapada mare (50kg/mp incarcare verticala).

  Acoperirea sere/solar este facuta cu folie din plastic, in sistem dublu gonflabil cu durata indelungata de utilizare.

  Izolarea extremitatilor frontale este realizata din folie dublu- strat gonflabil .

  Elementele de baza ale structurii sunt realizate din otel galvanizat diametru 60 mm, protectie de acoperire

  zincare Sendzimir 275 zinc/mp si profile din aluminiu extrudat pentru prinderea foliei.

  Pentru acces in sera se monteaza o usa glisanta metalica din doua bucati cu deschiderea de 3,3 m acoperite cu

  policarbonat(lexan) de 6 mm iar sina sete prinsa in beton, cu o inaltime de 2,25 m. Sistemul lateral de aerisire este realizat prin intermediul uner deschideri cu infasurare actionate manual.

  Avantajele peretelui cu folie dubla gonflabila sunt urmtoarele:

  Avantaj termic: peretele gonflabil permite ctiguri de temperatur la fel de bine n perioada rece ca i n perioada cald, diminund astfel efectul de stres termic asupra culturii. In perioada rece peretele dublu poate salva aprox. +10 grade Celsius fata de temperatura exterioara;

  Avantajul luminii: datorita gradului de transparenta aceasta folie asigura o iluminare asemanatoare luminii naturale.

  Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dintre cele dou folii diminueaza efectul de uzur mecanic datorat vntului i amelioreaz astfel longevitatea foliei.

  Alte avantaje: reducerea timpului de productie , imbunatatirea calitatii recoltei, si eficienta economica.

  Conditii generale fixare la sol:

  fixare la sol prin alveole din beton armat;

  fixarea la sol este realizat prin picioare telescopice;

  3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, etc.)

  Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele:

  Sistemul de irigare si fertirigare prin picurare.

  Conducta principala de distributie a apei

  10 linii de furtune cu picurator (tub) cu diametru 16 mm pe modul de sera /solar

  Picuratorii sunt amplasati la 30 cm distanta / debit de 2,0 l/ora/picurator

  Pompa dosatoare (tip dosatron) montata pe coloana principala conectata la sursa de apa si la un rezervor

  de fertilizant

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 20 din 59

  Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele:

  Sistem de pompare a apei pentru irigatii format din:

  Panouri fotovoltaice 280W

  Controler

  Pompa submersibila PS1200 , asigura un debit de apa ntre 8.5 i 12 mc/zi Bazin de colectare a apei de 4mc Camin foraj

  3.5 Instalaii aferente construciilor

  Nu e cazul

  3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora

  Alimentarea cu energie electrica in prezent nu exista. S-a prevazut montarea unui Kit fotovoltaic, ce va

  asigura energia necesara functionarii sistemului de irigatii i fertirigare.

  Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut realizarea unui

  put forat dotat cu sistem de pompare.

  Accesul se face pe drumul comunal din apropierea exploatatiei.

  3.7 Avize i acorduri Certificat de urbanism i autorizatia de constructie eliberate de Primaria Comunei Gheraseni, Judetul Buzau Notificarea eliberata de Directia Sanitar Veterinara Buzau Notificarea eliberata de Directia de Sanatate Publica Buzau Decizia etapei de incadrare eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Buzau.

  3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).

  Nr.

  crt

  Denumire/Tip utilaj/echipament

  Numar bucati Valoare fara TVA -Lei-

  TVA -Lei-

  Total cu TVA -Lei-

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

  1 Sistem de irigare i fertirigare 1 3,796 911 4,707

  Total Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

  3,796 911 4,707

  Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

  1. Motosapa cu agregate 1 2,447 587 3,034

  Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace

  de transport, alte achizitii specifice

  2,447 587 3,034

  TOTAL 6,243 1,498 7,741

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 21 din 59

  Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice:

  Caracteristici tehnice ale sistemului de irigare i fertirigare: Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm

  Picuratorii sunt amplasati la 30 cm distanta / debit de 2,0 l/ora/picurator

  Pompa dosatoare si un rezervor de fertilizant

  Sistemul de fertirigat prin picurare este solutia cea mai eficienta pentru irigarea culturilor de legume in solarii si in camp.Irigarea prin picurare, prin cumulul de avantaje prezentate mai jos, conduce in final la obtinerea unui

  spor de productie de pana la suta la suta si la cresterea calitatii produselor.

  AVANTAJELE IRIGARII SI FERTIRIGARII PRIN PICURARE SUNT:

  Permite dozarea exacta a apei necesare diferitelor tipuri de culturi, eliminindu-se pierderile;

  Permite administrarea ingrasamintelor si a diferitelor tratamente in timpul irigarii;

  Mentine structura si textura solului astfel incat sistemul radicular al plantelor se poate dezvolta mult mai

  bine comparativ cu alte modalitati de irigare; Prin irigarea prin picurare nu se raceste solul ceea ce elimina un stres al plantei pe care l-ar avea in cazul in

  care ar fi irigata altfel decat prin picurare;

  Restringe posibilitatea dezvoltarii buruienilor datorita faptului ca se uda numai zona activa a radacinilor

  plantelor din cultura, ducand la eliminarea tratamentelor de combatere a buruienilor; Restringe posibilitatea raspindirii la nivelul intregii culturi a bolilor si daunatorilor;

  Consum redus de energie si apa;

  Zonele uscate dintre randurile de plante permit accesul usor in interiorul culturilor astfel incat lucrarile

  specifice se pot executa mai usor si mai repede.;

  Mana de lucru necessara exploatarii instalatiei de irigare prin picurare este mult mai redusa comparativ cu

  celelate modalitati de irigare, ceea ce inseamna mai mult timp pentru alte activitati si reducerea

  cheltuielilor; Instalatia de fertirigare prin picurare nu necesita forta de munca calificata pentru exploatare;

  Ca un cumul al unora dintre avantajele enumerate mai sus, sistemul de fertirigare prin picurare poate

  asigura o crestere a productivitatii cu pina la 100%;

  Motosapa este un utilaj de constructie simpla, cu motor de mica putere i executa lucrari de: Pregtire a solului( cu frezele) in vederea insamantarii i plantarii; Intretinere a culturilor (cu prasitoarea i rarita);

  Caracteristici tehnice: Capacitate motor: 7 CP/5.14KW (putere calculata la 3600 rotatii/min.)

  Latime de lucru reglabila: 800-1400mm;

  Adancime reglabila de lucru: 15-30 cm;

  Viteze:2 inainte/1 inapoi;

  Transmisie: pinioane

  Echipat cu far de lucru;

  Agregate: rarita reglabila, prasitoare, roti metalice, plug arat, roti cauciuc, freza prasire, cupla.

  Descrierea fluxului tehnologic

  Proiectul prezent urmareste construirea unui solar de legume utilizand tehnologii performante de cultivare, astfel

  incat la finalizarea investitiei unitatea sa respecte principiile HACCP de obtinere a unor produse sigure pentru consumatori si sa obtina produse de inalta calitate, competitive pe piata interna. Produsele care fac obiectul

  proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti si spanac.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 22 din 59

  Cultura tomatelor n sera/solar se poate realiza n succesiune dupa verdeturi timpurii (spanac, salata, ceapa, usturoi verde) sau dupa ridichi de luna.

  Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:

  1. Asigurarea materialului biologic (rasad)

  Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

  La infiintarea culturii de tomate in solar, se vor folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, care

  garanteaza autenticitatea hibrizilor. Norma de samanta este in medie de 250 g pentru un ha de cultura.

  Rasadul de cea mai buna calitate are 18-20 cm inaltime i 6-7mm diametru al tulpinii cu prima inflorescenta aparuta i o varsta optima ntre 40-45 zile.

  2. Pregatirea pentru plantare Pregatirea spatiului de cultura consta in: incorporarea resturilor culturii anterioare, a ingrasamintelor

  complexe, ntre 250-300 kg/ha, a erbicidelor n sol prin discuire i aratura la 15-20 cm adancime, urmata de maruntirea solului, modelarea n straturi i infiintarea sistemului de sustinere.

  Pragatirea rasadurilor: tratarea rasadurilor inainte de scoaterea din rasadnita, udarea corespunzatoare, adaptarea la temperatura din sera/solar.

  3. Infiintarea culturilor

  Pentru infiintarea culturii de tomate in sera/sola se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema de

  plantare si desimea culturii. In sera/solar, unde exista conditii pentru asigurarea temperaturii optime, plantarea se poate efectua n doua

  variante: ciclul scurt i ciclul prelungit. Plantarea se poate efectua in ultima decada a lunii martie, cu o distanta de plantare de 80/30-40 cm asigurand o desime de 30-40 mii plante la ha.

  4. Lucrari de ingrijire

  Lucrari generale

  Asigurarea si mentinerea desimii culturii se face prin completarea golurilor, in urmatoarele 15 zile dupa plantare cu rasad de rezerva.

  Sustinerea plantelor se face la circa 20 de zile de la plantare, pe spalier cu o singura sarma la ciclul scurt sau cu sfori mai lungi, sustinute de sarme fixate pe scheletul solarului la ciclul prelungit

  Afanarea superficiala a solului se efectueaza in sere/solarii in mod repetat, si numai daca este necesar, pentru aerisirea solului si combaterea buruienilor.

  Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata cu materiale vegetale (paie) sau folie din mase plastice.

  Irigarea are ca obiectiv asigurarea umiditatii constante in sol, la nivel de 65-75% pana la legarea fructelor si 75-85% in perioada de formare si crestere a fructelor. Norma de udare variaza de la 8-20 litri/mp in primele luni de la plantare, la 25-30 de litri/mp in perioada de recoltare.

  Fertilizarea. Fertilizarea culturii de tomate se va realiza pe toata perioada culturii, raportul intre principalele elemente nutritive (macroelemente si microelemente) fiind diferit in functie de perioada de vegetatie (plantare, inflorirea inflorescentei, cresterea fructelor, inceperea recoltarii, recoltarea intensa, declinul

  culturii). La inceputul culturii se pune un accent mai mare pe continutul de fosfor si potasiu. Ulterior, raportul acestor

  2 elemente cu azotul scade, datorita cresterii cerintelor fata de azot. O atentie deosebita se acorda din nou

  potasiului in perioada recoltarii intense a fructelor, pentru asigurarea unei calitati comerciale

  corespunzatoare. Fertilizarea se va realiza prin introducerea elementelor nutritive in apa de irigare, operatie tehnologica denumita fertirigare.

  Lucrari speciale

  Palisarea In mod normal sustinerea plantelor se face pe snur din sfoara, care se leaga la capatul de baza al plantei, la circa 10 cm de nivelul substratului, iar la celalat capat se leaga de sarma orizontala, aflata la 2,00

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 23 din 59

  m inaltime. Prin aceast lucrare se asigur o bun etalare i conducerea plantelor pe vertical care permit o mai bun iluminare i aerisire.

  Copilitul plantelor. Este o lucrare importanta si se executa atunci cand lastarii laterali (copilii) sunt cu o lungime de pana la 5-7 cm, faza in care se pot rupe usor cu mana. Aceasta diminuare se datoreaza concurentei pentru hrana dintre copili si inflorescentele (fructele) aflate pe tulpina.

  Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate de boli sau daunatori. Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in aceeasi zi dupa defoliere.

  Crnitul se efectueaz la 3-5 inflorescene, pentru culturile realizate n ciclul scurt sau la 8-10 inflorescene, n cazul culturilor din ciclul prelungit. Prin intreruperea cresterii terminale, substantele elaborate de catre frunze sunt orientate preponderent spre punctele de fructificare, determinandu-se atat grabirea maturarii fructelor

  cat si cresterea calitatii acestora. Protectia plantelor. La cultura tomatelor in sere/solarii pot aparea o serie de agenti patogeni si daunatori,

  contra carora trebuie aplicate masuri corespunzatoare de combatere, fiind una dintre cele mai complexe i pretenioase lucrri.

  5. Recoltarea si conditionarea productiei.

  Fructele se recolteaza la diferite grade de maturizare: la aparitia culorii galbene , n zona pistilara , n cazul stocarii sau a transportului pe o durata de 3-4 zile i la maturarea n parga, cand fructele au culoarea roz, pentru valorificarea imediata.

  Recoltarea la culturile in sere/solarii, ciclul scurt , incepe la sfarsitul lunii mai si poate sa dureze 60-70 de

  zile, iar la ciclul prelungit , incepe in luna iulie si poate sa dureze pana n luna septembrie-octombrie. Durata perioadei de recoltare este in functie de numarul inflorescentelor pe planta. Astfel, la 8-10

  inflorescente/planta recoltarea dureaza 12-14 saptamani, pe cand la 3-4 inflorescente/planta durata este de 6-8 saptamani. Temperatura mai ridicata in perioada de recoltare determina grabirea coacerii fructelor.

  Intervalul obisnuit dintre recoltari este de 2-3 zile (2-3 recoltari/saptamana), dar se poate recolta si zilnic. Operatiunea de recoltare va fi manuala.

  Recolta obtinuta va fi sortata si calibrata n vederea valorificarii. Dupa normele de calitate (STAS-ul in vigoare), fructele pot fi sortate pe trei calitati : extra , calitatea I i calitatea a II-a. Se aleg fructele intregi, tari, proaspete, curate i sanatoase, fara defecte de culoare sau vatamari mecanice.

  Pentru calitatea fructelor, intervalul de recoltare pana la consum sa fie cat mai scurt.

  Temperatura optima pentru maturarea fructelor este de la 220C pana la 270C.

  Ambalarea tomatelor se face n ladite de lemn, de plastic sau n cutii de carton, de capacitate mica (6-14kg).

  Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti:

  1. Asigurarea materialului biologic (rasad)

  Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

  2. Pregatirea pentru plantare

  Pregatirea spatiului de cultura consta in: incorporarea resturilor culturii anterioare, a ingrasamintelor complexe, ntre 250-300 kg/ha, a erbicidelor n sol prin discuire i aratura la 15-20 cm adancime, urmata de maruntirea solului, modelarea n straturi i infiintarea sistemului de sustinere.

  Masurile pentru pregatirea rasadurilor au in vedere reducerea la minimum a stersului provocat de

  transferarea din sera inmultitor la locul de plantare. Se vor proteja contra atacurilor de agenti patogeni sau

  daunatori, prin tratarea preventiva, se vor hidrata corespunzator, pentru a nu se produce ofilirea inainte de plantare.

  3. Infiintarea culturilor

  Epoca de plantat se stabileste in functie de data prevzuta pentru plantare, intre 10-20 februarie pentru culturile in solarii amenajate special si mai trziu pentru culturile realizate in succesiune dup alte culturi( salata , spanac, patrunjel,etc).

  Plantarea se realizeaz in perioada in ultima decada a lunii martie, inceputul lunii aprilie. Lucrarea se executa manual, in gropi deschise cu lingura de plantat sau cu sapa.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 24 din 59

  Desimea culturii este cuprinsa ntre 22-24 mii plante la hectar. Pentru alte tipuri de sere/solarii schema de plantare se adapteaza n functie de latime lor.

  4. Lucrarile de ingrijire Completarea golurilor care se realizeaz, de regul, n primele 5-10 zile de la plantare; Afanarea superficiala a solului se executa la 10-15 zile dupa plantare si la o distanta de cca. 10-15 cm fata

  de planta.

  Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata cu materiale vegetale (paie) sau folie din mase plastice

  Irigarea are in vedere asigurarea in sol a unei umiditati de 85-90% din c.c.a. Plantele de castraveti se caracterizeaza printr-un consum mare de apa si o capacitate de absorbtie redusa. Normele de irigare au

  valori cuprinse intre 2,5 si 5 mc/1000 mp./zi in luna decembrie si 7,5 10 mc/1.000 mp in luna iunie. Intotdeauna recoltarile sunt precedate de norme mai mari de udare.

  Fertilizarea faziala se face in functie de modul de infiintare a culturii, urmarindu-se asigurarea elementelor hranitoare corespunzatoare consumului plantelor, prin fertilizari la interval de circa 3-7 zile, cu doze

  moderate. Lucrari speciale:

  Palisarea plantelor se va realiza pentru fiecare planta individual, pe sfori, fie oblic la conducerea in V, fie vertical la conducerea in pergola;

  Ciupiul lastarilor se face dupa ce au format 1-2 fructe; Indepartarea pe o portiune de 30-40 cm de la baza tulpinii a tuturor lastarilor i fructelor pentru fortificarea

  plantelor;

  Defolierea frunzelor bazale; Reusita culturii este conditionata de dirijarea factorilor de mediu si in primul rand al temperaturii. Aerisirile

  zilnice se fac cand temperatura din exterior creste peste 15 -16 0 C si in interior o temperatura de 24-280 C. 5. Protectia plantelor

  Bolile neparazitare, de natura fiziologica, pot fi cauzate de temperatura sau de carenta/excesul substantelor

  minerale.Dintre acestea cele mai frecvente sunt: mozaicul castravetilor, patarea unghiulara a frunzelor; Temperatura scazuta a substratului dupa plantare duce la ofilirea plantelor, iar la diferente foarte mari ale

  valorilor temperaturii dintre sol si aer, ofilirea poate deveni ireversibila.

  Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza principalii daunatori.

  Dintre daunatori, cei mai frecventi sunt: musculita alba, paianjenul rosu, tripsul comun, etc. 6. Recoltarea si conditionarea productiei

  Recoltarea se face esalonat pe masura formarii fructelor, la inceput saptamanal apoi din doua in doua zile

  sau chiar zilnic. Recoltarea se va face in primele ore ale diminetii, cand fructele sunt turgescente.

  Momentul de recoltare se stabileste atunci cand fructele au ajuns la maturitatea de consum, in functie de

  specificul fiecarui hibrid. Productia ajunge la 35-40t/ha la soiurile cu fructul mic si pana la 80 t/ha la soiurile cu fructul mijlociu.

  7. Sortarea la fructele cu dimensiuni mari se face in functie de greutatea si forma fructelor. Pentru fructele din

  grupa extra si calitatea I-a, curbarea fructelor nu trebuie sa fie mai mare de 1-3 cm fata de axa fructului. 8. Ambalarea se va face in cutii de carton. Castravetii cu fruct mare se sorteaza dupa greutate iar cei cu fruct

  mic in functie de lungimea fructelor.

  Principalele faze tehnologice pentru cultura de spanac: 1. Asigurarea materialului biologic (samanta)

  Materialul biologic este reprezentat de samanta, care va fi achizitionata de la producatori specializati din

  judetul Buzau. 2. Pregatirea pentru semanat

  Pregatirea spatiului de cultura consta in: mobilizarea solului, erbicidare i modelare. 3. Infiintarea culturilor In cazul cultivarii spanacului inaintea culturilor de baza, dupa pregatirea solului, se insamanteaza la sfarsitul

  lunii octombrie, se recolteaza in cursul lunii martie, astfel se creeaza posibilitatea pregarii solului pentru

  cultura principala.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 25 din 59

  Necesarul de samanta va fi de 2-3 g/mp.

  n sera/solar cultura se amplaseaza n benzi, cu distanta de 30 cm ntre ele, fiecare banda avand cate 6 randuri distantate la 20 de cm.

  4. Lucrari de intretinere costau n: Eliminarea plantelor anormale bolnave sau insuficient dezvoltate se face imediat dupa constatarea lor. Mentinerea temperaturii la 6-8 0 C

  Se fertilizeaza suplimentar cu 100 kg complex III la ha .

  Irigarea este foarte importanta pentru spanac, deoarece atat insuficienta cat si excesul apei sunt daunatoare. La cultura din sere/solar, dupa udarea la plantare (100 120 m3/ ha), se uda de cate ori este nevoie pentru mentinerea unei umiditati moderate atat in sol (75% din i.u.a.) cat si in aer (70%).

  Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza daunatorii specifici ai

  spanacului.Unul dintre daunatorii periculosi este limaxul cenusiu (Agriolimax agreste). 5. Recoltarea

  Recoltarea poate sa inceapa din momentul in care 5-6 frunze sunt formate si poate continua pana cand

  tulpinile florifere incep sa se dezvolte. Se poate face manual prin smulgerea plantelor sau taiaerea rozetei cu cutitul , cu o portiune din axul

  hipocotil. Spanacul se recolteaza numai pe timp uscat, deoarece pe timp umed plantele se murdaresc si se depreciaza

  usor.

  Spanacul destinat valorificarii in stare prospata se ambaleaza , de regula, in pungi din plastic pentru a fi ferit de distrugeri de natura mecanica si de pierderea umiditatii.

  Se poate ambala in cutii de carton sau in lazi de tip P, livrandu-se in aceeasi zi pentru consum. Productia in sere/solar se poate incadra intre 2-4 kg/mp.

  Planul de productie pe perioada de cinci ani pentru sera de legume:

  Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera/solar de legume este de 1.300 mp, suprafata efectiva cultivata

  cu legume fiind de 1.000 mp.

  Sera/solarul de legume propusa prin proiect face posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului.

  Soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si spanac) si estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza parametrilor tehnologici de productie.

  Cultura in sere/solarii se cultiva in sistemul culturilor succesive, inainte sau dupa cultura de baza(tomate, castraveti, etc.).

  Parametrii tehnologici de productie UM Spanac Tomate Castraveti

  Suprafata totala mp 1000 500 500

  Cicluri de productie cicluri/an 1 1 1

  Productivitate medie kg/mp/luna 2 3 5

  Perioada de recoltare luni 1 4 4

  Productie anuala totala kg/an 2000 6000 10000

  Capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei sunt prezentate in tabelul urmator:

  Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)

  Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

  Spanac kg 2000 2000 2000 2000 2000

  Tomate kg 6000 6000 6000 6000 6000

  Castraveti kg 10000 10000 10000 10000 10000

  Total productie /an kg 18000 18000 18000 18000 18000

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 26 din 59

  4 DURATA DE REALIZARE (LUNI) I ETAPE PRINCIPALE

  Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

  Durata de implementare a proiectului de investitii este de 12 de luni.

  In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu temperaturi scazute

  nu se vor realiza lucrari de constructii.

  Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului

  proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

  Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 60 de zile de la depunerea Cererilor de plata

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 27 din 59

  Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

  Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

  1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

  1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

  1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

  Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului x

  Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

  x x x x

  3.1 Studii de teren

  3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

  3.3 Proiectare si inginerie

  3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

  3.5 Consultanta

  3.6 Asistenta tehnica

  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x x

  A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x x x x

  4.1 Constructii si instalatii

  4.2 Montaj utilaj tehnologic

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

  4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

  4.5 Dotari

  4.6 Active necorporale

  B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

  Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului

  Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei

  Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1

  Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2

  Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

  Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x

  5.1 Organizare de santier

  5.2 Comisioane, taxe

  5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

  Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

  6.1 Pregatirea personalului de exploatare

  6.2 Probe tehnologice si teste

  SOLICITARE AVANS x

  CERERI DE PLATA x

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 28 din 59

  Denumirea capitolelor de

  cheltuieli

  Categoria de

  cheltuieli

  ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1

  Luna 2

  Luna 3

  Luna 4

  Luna 5 Luna

  6 Luna

  7 Luna

  8 Luna 9

  Luna 10

  Luna 11

  Luna 12

  Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea

  initiala

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

  Eligibile 0 4,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,473

  Neeligibile 0 1,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,074

  Total 0 5,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,547

  Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

  - total, din care:

  Eligibile 1,410 0 164 0 0 164 0 0 164 0 0 0 1,902

  Neeligibile 297 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 0 415

  Total 1,706 0 204 0 0 204 0 0 204 0 0 0 2,317

  3.1 Studii de teren

  Eligibile 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350

  Neeligibile 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

  Total 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434

  3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

  Eligibile 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404

  3.3 Proiectare si inginerie

  Eligibile 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655

  Neeligibile 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157

  Total 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 29 din 59

  3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

  Total 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

  3.5 Consultanta

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  3.6 Asistenta tehnica

  Eligibile 0 0 164 0 0 164 0 0 164 0 0 0 493

  Neeligibile 0 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 0 118

  Total 0 0 204 0 0 204 0 0 204 0 0 0 611

  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

  Eligibile 0 0 0 2,850 2,850 4,050 4,475 4,475 548 0 0 0 19,248

  Neeligibile 0 0 0 684 684 972 1,074 1,074 132 0 0 0 4,620

  Total 0 0 0 3,534 3,534 5,022 5,549 5,549 680 0 0 0 23,868

  A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:

  Eligibile 0 0 0 2,850 2,850 4,050 4,475 4,475 548 0 0 0 19,248

  Neeligibile 0 0 0 684 684 972 1,074 1,074 132 0 0 0 4,620

  Total 0 0 0 3,534 3,534 5,022 5,549 5,549 680 0 0 0 23,868

  4.1 Constructii si instalatii

  Eligibile 0 0 0 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 0 0 0 0 14,250

  Neeligibile 0 0 0 684 684 684 684 684 0 0 0 0 3,420

  Total 0 0 0 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 0 0 0 0 17,670

  4.2 Montaj utilaj tehnologic

  Eligibile 0 0 0 0 0 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 3,600

  Neeligibile 0 0 0 0 0 288 288 288 0 0 0 0 864

  Total 0 0 0 0 0 1,488 1,488 1,488 0 0 0 0 4,464

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 425 425 0 0 0 0 850

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 102 102 0 0 0 0 204

  Total 0 0 0 0 0 0 527 527 0 0 0 0 1,054

  4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 548 0 0 0 548

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 132

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 680 0 0 0 680

  4.5 Dotari

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  4.6 Active necorporale

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 30 din 59

  B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si

  imprejmuire

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

  Eligibile 180 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380

  Neeligibile 113 87 135 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,114

  Total 293 87 335 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,494

  5.1 Organizare de santier

  Eligibile 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

  Neeligibile 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

  Total 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248

  5.2 Comisioane, taxe

  Eligibile 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

  Neeligibile 113 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,066

  Total 293 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,246

  5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  6.1 Pregatirea personalului de exploatare

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 31 din 59

  6.2 Probe tehnologice si teste

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  TOTAL

  GENERAL, din care:

  Eligibile 1,590 4,473 364 2,850 2,850 4,214 4,475 4,475 712 0 0 0 26,003

  Neeligibile 409 1,160 174 771 771 1,098 1,161 1,161 258 87 87 87 7,222

  Total 1,999 5,633 538 3,621 3,621 5,312 5,636 5,636 970 87 87 87 33,225

  -achizitii de active fixe

  corporale

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 425 425 548 0 0 0 1,398

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 102 102 132 0 0 0 336

  Total 0 0 0 0 0 0 527 527 680 0 0 0 1,734

  -achizitii de active fixe necorporale

  Eligibile 1,590 0 164 0 0 164 0 0 164 0 0 0 2,082

  Neeligibile 409 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 0 528

  Total 1,999 0 204 0 0 204 0 0 204 0 0 0 2,610

  -cresterea investitiilor in curs

  Eligibile 0 4,473 200 2,850 2,850 4,050 4,050 4,050 0 0 0 0 22,523

  Neeligibile 0 1,074 48 684 684 972 972 972 0 0 0 0 5,406

  Total 0 5,547 248 3,534 3,534 5,022 5,022 5,022 0 0 0 0 27,929

  - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 953

  Total 0 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 953

  TVA Total 252 1,074 87 684 684 1,011 1,074 1,074 171 0 0 0 6,111

  Surse de finantare

  ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1

  Luna 2

  Luna 3

  Luna 4

  Luna 5 Luna

  6 Luna

  7 Luna

  8 Luna 9

  Luna 10

  Luna 11

  Luna 12

  Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 12,127 0 0 0 13,876 0 0 0 26,003

  Incasare ajutor financiar nerambursabil

  6,501 0 0 0 6,063 0 0 0 437 13,002

  Aport propriu 7,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,222

  Credit bancar 13,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,002

  Incasari de TVA 0 0 0 1,413 0 0 2,379 0 0 2,319 0 0 6,111

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 32 din 59

  Denumirea capitolelor de

  cheltuieli

  Categoria de

  cheltuieli

  ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1

  Luna 1

  Luna 2 Luna

  3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8

  Luna 9

  Luna 10

  Luna 11

  Luna 12

  Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

  Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  To